Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ"

Transcript

1 Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είαι γωσό, η Μουσική είαι Μαθημαικά και (σο βάθος) υπάρχει, μία «αδιόραη αρμοία» μεαξύ αυώ ω δύο. Έα μουσικό έργο, διέπεαι από μαθημαικούς όμους, σε ό,ι αφορά ις σχέσεις μεαξύ: α) Της διάαξης ω μουσικώ φθόγγω, και β) Της αίσοιχης συχόηας και χροικής αξίας ω φθόγγω αυώ. Σκοπός λοιπό ης μελέης μας αυής, είαι η δημιουργία μουσικώ συθέσεω (συμφωιώ, ραγουδιώ, κ.λπ.), χρησιμοποιώας α Μαθημαικά. Συγκεκριμέα, ση μελέη μας αυή (όπως θα ααλύσουμε αμέσως παρακάω) θα ααπύξουμε, διάφορες μαθημαικές μεθόδους με βάση ις οποίες, μπορούμε α δημιουργήσουμε μουσικές συθέσεις διάφορω μουσικώ έργω (συμφωιώ, ραγουδιώ, κ.λπ.), χρησιμοποιώας α Μαθημαικά. Τέλος, θα πρέπει α οίσουμε, όι: Η «Μαθημαική Μουσική» δε είαι έα «εγκεφαλικό καασκεύασμα» και σε καμία περίπωση δε μπορεί α υποκαασήσει ο «αθρώπιο παράγοα», δηλαδή η διαίσθηση, η φαασία και ο πηγαίο αλέο εός χαρισμαικού Μουσικοσυθέη. Αίθεα, η «Μαθημαική Μουσική» βοηθά και συμπληρώει σε μεγάλο βαθμό έα αλαούχο Μουσικοσυθέη και αποελεί, έα πολύ εδιαφέροα ομέα έρευας για έα Μαθημαικό μουσικό.. Η συγκεκραμέη μουσική κλίμακα Όπως γωρίζουμε από η Φυσική ση συγκεκραμέη μουσική κλίμακα οι συχόηες v ω μουσικώ φθόγγω, είαι οι εξής: η η κ.λπ.... Οκάβα... la 0,0 Hz si 6,9 Hz do 6,6 Hz re 9,7 Hz mi 9,6 Hz Οκάβαfa 9, Hz sol 0,0 Hz la 0,0 Hz si 9,9 Hz

2 η do 5, Hz re 587, Hz... Οκάβα... κ.λπ. Πίακας. Η Μαθημαική Μουσική Σύθεση (Γεικές αρχές) Ας υποθέσουμε σχ., όι έχουμε έα άξοα Ox. σχ. Ση περίπωση αυή, εργαζόμασε ως εξής: Βήμα ο : Επί ου άξοος Ox λαμβάουμε Ν ίσα ευθύγραμμα μήμαα, μήκους Τ, (Ν =,,, ). Το κάθε μήκος Τ αισοιχεί σο μουσικό μέρο ης μαθημαικής μουσικής σύθεσης ου μουσικού έργου (π.χ. συμφωία, ραγούδι, κ.λπ.) που θέλουμε α δημιουργήσουμε. Σο παράδειγμά μας ου σχ., επιλέγουμε ως μουσικό μέρο Τ π.χ. ο T. Προφαώς, σο σχ. μπορούμε για ο μήκος Τ α επιλέξουμε οποιοδήποε μουσικό μέρο π.χ. T, T 9, κ.λπ. Αυό είαι 8 καθαρά θέμα επιλογής μας.

3 Βήμα ο : Ση συέχεια, διαιρούμε ο κάθε μέρο Τ ( ο, ο, ο,, Ν ο, μέρο) με διάφορες υχαίες χροικές αξίες (,,,,,, ) αριθμημέες καά σειρά ( =,,, ), όπως φαίοαι σο σχ.. Σημείωση: Προφαώς ο άθροισμα ω χροικώ αξιώ, οι οποίες περιέχοαι μέσα σο κάθε μέρο Τ θα πρέπει α ισούαι με ο μέρο Τ, σχ.. Έσι λοιπό, σο σχ. ο μουσικός φθόγγος π.χ. = (ο οποίος βρίσκεαι σο ο μέρο) έχει χροική αξία. Επίσης, ο μουσικός φθόγγος = 5 (ο οποίος βρίσκεαι σο ο μέρο) έχει χροική αξία 5, κ.ο.κ. για ους διάφορους άλλους μουσικούς φθόγγους ου σχ.. Σημείωση: Η διάαξη ω χροικώ αξιώ (,,,,,, ) ω αισοίχω μουσικώ φθόγγω ( =,,, ) επάω σο άξοα Ox, μπορεί α είαι εελώς υχαία όπως, φαίεαι σο σχ. ή α ακολουθεί έα συγκεκριμέο «μαθημαικό όμο» ο οποίο εμείς προεπιλέγουμε ή α είαι, η διάαξη ω χροικώ αξιώ Τ η εός γωσού ραγουδιού κλπ, ο οποίο αυό ραγούδι ) θα ο οομάζουμε, μουσικό γεήορα. Σημείωση: Εφεξής ο άξοα Ox ου σχ. θα ο οομάζουμε, άξοα μαθημαικώ μουσικώ συθέσεω. Βήμα ο : Εξ ορισμού σο πρώο μουσικό φθόγγο ( = ), θέουμε αυθαίρεα μία (γωσή) ιμή ης συχόηας, π.χ. επιλέγουμε η συχόηα = 0 Hz (la ) () όπως φαίεαι σο παραπάω Πίακα ω συχοήω ης συγκεκραμέης μουσικής κλίμακας. Το πρόβλημα Το πρόβλημα λοιπό, ο οποίο προκύπει ώρα, είαι ο εξής: Σο σχ. με βάση:. Μία (εκ ω προέρω) δεδομέη διάαξη Α ω χροικώ αξιώ ω αίσοιχω μουσικώ φθόγγω ( =,,, ) επάω σο άξοα Ox, και. Με όσα ααφέροαι σο Βήμα ο, Το ερώημα που γειέαι είαι: Μπορούμε α υπολογίσουμε ις συχόηες ω αίσοιχω μουσικώ φθόγγω ( =,,,, ), προκειμέου α δημιουργήσουμε ελικά, μια μουσική σύθεση, χρησιμοποιώας αποκλεισικά και μόο α Μαθημαικά; Η απάηση σο παραπάω αυό ερώημα είαι κααφαική και έχει, ως εξής: Ορισμός: Ορίζουμε, ως προθύσερο (γωιακό) μουσικό λόγο k εός μουσικού φθόγγου ( =,,, ) ο αριθμό:

4 k () όπου, ση σχέση () ο είαι η συχόηα ου μουσικού φθόγγου, - είαι η αίσοιχη χροική αξία ου μουσικού αυού φθόγγου και είαι η χροική αξία ου μουσικού φθόγγου. Ο προθύσερος (γωιακός) μουσικός λόγος k ης σχέσης () είαι, θεμελιώδους σημασίας ση «Μαθημαική Μουσική» και παίζει βασικόαο ρόλο σε μία μαθημαική μουσική σύθεση, που θέλουμε α δημιουργήσουμε.. Οι βασικοί αλγόριθμοι μιας μαθημαικής μουσικής σύθεσης. Αλγόριθμος ακολουθίας Ορισμός: Ορίζουμε, ως αλγόριθμο ακολουθίας μιας μαθημαικής μουσικής σύθεσης η σχέση: Πk,f() () όπου, ση σχέση (), είαι: = η συχόηα ου μουσικού φθόγγου f() = μία οποιαδήποε ακολουθία (φυσικώ αριθμώ), και Π k,f() = μία αλγεβρική παράσαση ω k και f() όπου, =,,, και >0. Παράδειγμα: Η αλγεβρική παράσαση: () σύμφωα με ο παραπάω ορισμό, παρισάει έα αλγόριθμο ακολουθίας μιας μαθημαικής μουσικής σύθεσης που θέλουμε α δημιουργήσουμε, όπου ση σχέση (), (βλέπε παρεθέσεις), είαι: k (προθύσερος (γωιακός) μουσικός λόγος) και f() (ακολουθία). Αλγόριθμος συάρησης Ορισμός: Ορίζουμε ως αλγόριθμο συάρησης μιας μαθημαικής μουσικής σύθεσης η σχέση: Π k (5) όπου, ση σχέση (5), είαι: = η συχόηα ου μουσικού φθόγγου, και Π k = είαι μία αλγεβρική παράαση ου προθύσερου (γωιακού) μουσικού λόγου k, ήοι με βάση η σχέση ():

5 όπου, =,,, και 0. Παράδειγμα: Η αλγεβρική παράσαση: Π (6) 5 (7) σύμφωα με ο παραπάω ορισμό, παρισάει έα αλγόριθμο συάρησης. Με απλά λόγια, έας «πρακικός καόας» για α δημιουργήσουμε, έα αλγόριθμο συάρησης είαι, ο εξής: Όα ση πραγμαική συάρηση: y = f(x) αικαασήσουμε ο y με ο και ο x με ο προθύσερο (γωιακό) μουσικό λόγο k όε, προκύπει αμέσως έας αλγόριθμος συάρησης, όπως π.χ. είαι αυός ης σχέσης (7), ο οποίος προκύπει από η πραγμαική συάρηση: y x x 5 Επίσης, αξιοσημείωοι αλγόριθμοι είαι αυοί οι όποιοι, προκύπου από η συάρηση y fx, a όα η συάρηση a, είαι ο άθροισμα λ ω περιοδικώ συαρήσεω με αίσοιχες περιόδους Τ, Τ, Τ.λΤ όπου, Τ είαι η θεμελιώδης περίοδος και Τ είαι ο μουσικό μερό ης μαθημαικής μουσικής σύδεσης που θέλουμε α δημιουργήσουμε (όπου, Τ= Τ). οι παραπάω λ περιοδικές συαρήσεις, μπορεί α είαι ( όλες ή μερικές από αυές ) ομοφασικές ή α παρουσιάζου μεαξύ ους, διαφορά φάσης. Προφαώς, η απλούσερη μορφή ω παραπάω αυώ λ περιοδικώ συαρήσεω είαι αυή ης ημιοοειδούς κ.λ.π μορφής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι σχέσεις () και (5), αποελού ις βασικές σχέσεις ης «Αρχής ης Μουσικής Συέχειας» ης Μαθημαικής Μουσικής.. Παραδείγμαα αλγορίθμω ακολουθίας και αλγορίθμω συάρησης Μεά από αυά που ααφέραμε σα προηγούμεα, παρακάω θα ααφέρουμε (εδεικικά), μερικά παραδείγμαα αλγορίθμω ακολουθίας και αλγορίθμω συάρησης.. Αλγόριθμοι ακολουθίας a) : Παραδείγμαα

6 b) c) π cos d) e.... κ.λπ.. Αλγόριθμοι συάρησης a) 0 5 b) 8 c) si d) 5 cos cos.... κ.λπ. Σημείωση: Οι αλγόριθμοι ακολουθίας και οι αλγόριθμοι συάρησης που ααφέραμε σο παραπάω παράδειγμα έχου καθαρά εδεικικό χαρακήρα γεγοός που σημαίει, όι μπορεί α ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ και οι καάλληλοι αλγόριθμοι για μια ποιοικά αποδεκή (από μουσικής άποψης), μαθημαική μουσική σύθεση που θέλουμε α δημιουργήσουμε. Συεπώς, εκείο ο οποίο έχει βασική σημασία είαι, όι: Ο Μαθημαικο-μουσικός θα πρέπει α βρει ο καάλληλο εκείο αλγόριθμο (αλγόριθμο ακολουθίας ή αλγόριθμο συάρησης), καθώς επίσης και η καάλληλη εκείη διάαξη ω χροικώ αξιώ, προκειμέου α δημιουργήσει (από μουσικής άποψης) μία ποιοικά αποδεκή, μαθημαική μουσική σύθεση. Αυός είαι, ο βασικός ρόλος ου Μαθημαικο-συθέη. 5. Υπολογισμός ω συχοήω ω μουσικώ φθόγγω ( =,,, ) μιας μαθημαικής μουσικής σύθεσης (χρησιμοποιώας έα αλγόριθμο ακολουθίας ή έα αλγόριθμο συάρησης). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

7 Ας υποθέσουμε σχ., όι θέλουμε α δημιουργήσουμε μία μαθημαική μουσική σύθεση με βάση π.χ. ο αλγόριθμο ακολουθίας: (8) Ση συέχεια, επιλέγουμε επί ου άξοα Οx μία διάαξη Α ω χροικώ αξιώ (=,,, ) ω μουσικώ φθόγγω ης μαθημαικής μουσικής σύθεσης που θέλουμε α δημιουργήσουμε. Σημείωση: Η επιλογή ου αλγόριθμου (8) και ης διάαξης Α ω χροικώ αξιώ επάω σο άξοα Ox είαι καθαρά θέμα προσωπικής μας επιλογής. Ως γωσό και σύμφωα με ο ορισμό ση σχέση (8), είαι: k (προθύσερος (γωιακός) μουσικός λόγος) και f() (ακολουθία) όπου, ση σχέση (8) είαι =,,, και > 0. Σύμφωα λοιπό, με αυά που ααφέραμε σα προηγούμεα και με βάση ο σχ., έχουμε:. Ο πρώος μουσικός φθόγγος ( = ) εξ ορισμού (σύμφωα με η επιλογή μας) ου δίδουμε π.χ. συχόηα: συχόηα 0 Hz (la ), βλέπε Βήμα ο και χροική αξία (βλέπε, σχ. ). Άρα: Ο πρώος μουσικός φθόγγος ( = ) είαι: Ο la με χροική αξία (Α ). Ο δεύερος μουσικός φθόγγος ( = ) με βάση ο αλγόριθμο ακολουθίας (8), έχει συχόηα, η οποία είαι: 0 do, ήοι: 58 Hz 5, Hz, βλέπε Πίακας Άρα: Ο δεύερος μουσικός φθόγγος ( = ) είαι: Ο do με χροική αξία (Α )

8 . Ο ρίος μουσικός φθόγγος ( = ) με βάση ο αλγόριθμο ακολουθίας (8), έχει συχόηα, η οποία είαι: 58 la, ήοι:, Hz 0 Hz, βλέπε Πίακας Άρα: Ο ρίος μουσικός φθόγγος ( = ) είαι: Ο la με χροική αξία (Α ). Ο έαρος μουσικός φθόγγος ( = ) με βάση ο αλγόριθμο ακολουθίας (8), έχει συχόηα η οποία είαι:, re, ήοι: 559,05 Hz 587, Hz, βλέπε Πίακας Άρα: Ο έαρος μουσικός φθόγγος ( = ) είαι: Ο re με χροική αξία (Α ).. κ.ο.κ. Με ο ίδιο ακριβώς ρόπο που ααφέραμε παραπάω, υπολογίζουμε (ση συέχεια) ις συχόηες 5, 6, 7 αισοίχως, ου πέμπου, έκου, εβδόμου και οσού μουσικού φθόγγου, σχ.. Συεπώς, με βάση α παραπάω συμπεράσμαα Α, Α, Α, Α,. Α που προέκυψα η μαθημαική μας σύθεση είαι ολοκληρωμέη. Έσι λοιπό, εύκολα ώρα μπορούμε α αιγράψουμε η μαθημαική μουσική σύθεση που προέκυψε, σε μια μουσική παριούρα και α «παίξουμε» (η μουσική αυή σύθεση) σε έα μουσικό όργαο π.χ. πιάο, μπουζούκι, κ.λπ. Σημείωση: Το παραπάω παράδειγμα που ααφέραμε (από μουσικής άποψης) είαι, καθαρά εδεικικό και έχει ως σκοπό (κυρίως, παιδαγωγικό) α γωρίσουμε ο ρόπο με ο οποίο: Πώς μπορούμε α δημιουργήσουμε μία μουσική σύθεση εός μουσικού έργου (συμφωίας, ραγουδιού, κ.λπ.) χρησιμοποιώας, αποκλεισικά και μόο α μαθημαικά, με η μαθημαική μέθοδο ου αλγόριθμου ακολουθίας, που ααφέραμε παραπάω.

9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με ο ίδιο ρόπο που εργασθήκαμε σο προηγούμεο παράδειγμα και δημιουργήσαμε μια μαθημαική μουσική σύθεση με βάση έα αλγόριθμο ακολουθίας, με ο ίδιο ακριβώς ρόπο εργαζόμασε και για η δημιουργία μιας μαθημαικής μουσικής σύθεσης με βάση έα αλγόριθμο συάρησης. Ο ρόπος εργασίας και σις δύο αυές παραπάω περιπώσεις είαι, ακριβώς ο ίδιος. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Όπως παραηρούμε (και μεά από όλα αυά που ααφέραμε παραπάω ση μελέη μας αυή) ο αισθηικό αποέλεσμα (ευχάρισο ή όχι) μιας μαθημαικής μουσικής σύθεσης η οποία δημιουργήσαμε, εξαράαι: ) Από ο ρόπο διάαξης ω χροικώ αξιώ ( =,,, ) επάω σο άξοα Ox, και ) Από ο ύπο ου αλγόριθμου (αλγόριθμος ακολουθίας ή αλγόριθμος συάρησης) ο οποίο χρησιμοποιήσαμε. Σημείωση: Τα παραπάω ααφερόμεα σις παραγράφους () και () είαι (όπως ααφέραμε σα προηγούμεα), καθαρά θέμα προσωπικής μας επιλογής. Δοκιμάζοας λοιπό ώρα, διάφορες διαάξεις ω χροικώ αξιώ επί ου άξοος Ox σχ., με ους αίσοιχους ύπους αλγορίθμω, δημιουργούμε έα αριθμό Κ μαθημαικώ μουσικώ συθέσεω. Ση συέχεια, όλες αυές ις Κ μαθημαικές μουσικές συθέσεις που δημιουργήσαμε ις παίζουμε (δοκιμασικά) σε έα μουσικό όργαο π.χ. σε έα πιάο. Όα λοιπό, μεά ο «παίξιμο» ω Κ αυώ μαθημαικώ μουσικώ συθέσεω σο πιάο, κααλήξουμε ελικά σε μία μαθημαική μουσική σύθεση, η οποία (καά η γώμη μας) μας ικαοποιεί αισθηικώς από μουσικής άποψης, όε: Με η βοήθεια ου «αθρώπιου παράγοα» (μουσικό συθέη, εορχησρωή, κ.λπ.), ολοκληρώουμε η μαθημαική μουσική σύθεση η οποία επιλέξαμε, χρησιμοποιώας π.χ. περισσόερα μουσικά όργαα και βελιώοας ις διάφορες «μουσικές λεπομέρειες» ης παραπάω αυής μαθημαικής μουσικής σύθεσης που έχουμε επιλέξει. Έσι λοιπό, με ο ρόπο αυό που ααφέραμε παραπάω η μαθημαική μουσική σύθεση η οποία εμείς ελικά επιλέξαμε, παίρει μουσικώς η ελική και ολοκληρωμέη μορφή ης και ση συέχεια η αιγράφουμε σε μια μουσική παριούρα. Σημείωση: Τεχικώς υπάρχει ο ρόπος ώσε, κάθε μια από ις παραπάω Κ δοκιμές ω μαθημαικώ μουσικώ συθέσεω που δημιουργήσαμε, α μας δίδει αμέσως ο «άκουσμα» ης, σε έα μουσικό όργαο π.χ. σε έα πιάο. Αυό αποελεί συόμευση χρόου και πολύ μεγάλη διευκόλυση για έα Μαθημαικο-συθέη. Τέλος και σύμφωα με αυά που ααφέραμε ση μελέη μας αυή, κααλήγουμε σο παρακάω βασικό συμπέρασμα. Συμπέρασμα Με βάση ις αρχές ης «Μαθημαικής Μουσικής» ις οποίες ααπύξαμε ση μελέη μας αυή, προκύπει όι:

10 Έα άομο με βασικές γώσεις μαθημαικώ και μουσικής χρησιμοποιώας έα υπολογισή και κάποια απλά προγράμμαα (υπολογισή), μπορεί πολύ εύκολα α γίει έας αξιόλογος μουσικοσυθέης. ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ. «Ααλογικού ύπου», μαθημαικές μουσικές συθέσεις Ας υποθέσουμε σχ., όι μας δίδεαι μια διάαξη Α ω μουσικώ φθόγγω ( =,,,.), μιας μαθημαικής μουσικής σύθεσης που θέλουμε α δημιουργήσουμε. Με βάση λοιπό, ο προθύσερο (γωιακό) μουσικό λόγο k ης σχέσης (), θεωρούμε η σχέση: k k k... k ήοι, η σχέση:... (9) Επίσης, ση σχέση (9) για η συχόηα θέουμε μία αυθαίρεη ιμή (ης επιλογής μας) π.χ. = 0 Hz (la ). Συεπώς, σο πρώο όρο: (0) επειδή, α και είαι γωσά, καθώς και ο είαι γωσό (ήοι, = 0 Hz) όε, ο πρώος όρος (σχέση (0)) ση σχέση (9) έχει γωσή ιμή C, ήοι είαι: C () Έσι λοιπό, με βάση η σχέση (), η σχέση (9) μας δίδει: C... () Συεπώς, από η σχέση (), έχουμε:

11 C C C () Σις σχέσεις (), επειδή α δεύερα μέλη ους είαι γωσοί αριθμοί θα είαι γωσές και οι συχόηες:,,,., - () Συεπώς, επειδή ση μαθημαική μουσική σύθεση που θέλουμε α δημιουργήσουμε είαι γωσές οι συχόηες,,,, -, καθώς και οι αίσοιχες χροικές αξίες ους,,,, - (διόι η διάαξη Α ω μουσικώ φθόγγω σο σχ. είαι, εκ ω προέρω δεδομέη) αυό σημαίει, όι η μαθημαική μουσική σύθεσή μας είαι ολοκληρωμέη. Σημείωση: Σε ό,ι αφορά η συχόηα ου ελευαίου μουσικού φθόγγου ( =,,, ) εξ ορισμού, η συχόηα αυή η θεωρούμε, ίση με η συχόηα ου πρώου μουσικού φθόγγου ( = ), ήοι είαι =. Έσι λοιπό, όα ολοκληρωθεί η παραπάω αυή υπολογισική εργασία, όε μεαφέρουμε (αιγράφουμε) η μαθημαική αυή μουσική σύθεση που προέκυψε, σε μία μουσική παριούρα και η παίζουμε σε έα μουσικό όργαο π.χ. πιάο, βιολί, μπουζούκι, κ.λπ.. «Διοφαικού ύπου», μαθημαικές μουσικές συθέσεις Σις μαθημαικές μουσικές συθέσεις «Διοφαικού ύπου», εργαζόμασε, ως εξής: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ορισμός: Ορίζουμε, ως προθύσερο (εμβαδικό) μουσικό λόγο k εός μουσικού φθόγγου ( =,,, ) ο αριθμό: k (5) Ας υποθέσουμε σχ., όι θέλουμε α δημιουργήσουμε μια μαθημαική μουσική σύθεση Α («Διοφαικού ύπου») ης οποίας ο μουσικό μέρο ης α είαι π.χ. T. ) Ας υποθέσουμε επίσης, όι ο ο μέρο θέλουμε α έχει π.χ. () μουσικές όες ω οποίω οι συχόηες α είαι,,, και οι αίσοιχες χροικές αξίες ους α είαι,,,.

12 Ας πάρουμε ώρα, (με βάση ο προθύσερο (εμβαδικό) μουσικό λόγο ης σχέσης (5)) μία απλή περίπωση «Διοφαικού ύπου» μαθημαικώ μουσικώ συθέσεω, όπου για ο ο μουσικό μέρο α ισχύει η σχέση: k k C (6) k ήοι, με βάση η σχέση (5), έχουμε: όπου, C = θεικός αριθμός. C (7) Όπως παραηρούμε, η σχέση (7) είαι μία Διοφαική εξίσωση με (8) αγώσους, ήοι ους,,, και,,,. Καόπι, ορίζουμε η συθήκη, ήοι α είαι: Τ (8) και οι συχόηες,,, α περιέχοαι όλες, π.χ. εός ης ης Οκάβας (βλέπε, Πίακας ), ήοι α είαι: si,,, 6,6 Hz 9,9 Hz (9) do Λύοας ώρα η Διοφαική εξίσωση (7) ως προς ους αγώσους,,, και,,, και λαμβάοας υπόψη η συθήκη ω σχέσεω (8) και (9) βρίσκουμε ις ιμές ω αγώσω,,, και,,,. Άρα, ο ο μέρο ης μαθημαικής μουσικής σύθεσής μας έχει () μουσικές όες με γωσές ις συχόηες,,, και ις αίσοιχες χροικές αξίες ους,,,. ) Ας υποθέσουμε ώρα, όι ο ο μέρο ης μαθημαικής μουσικής σύθεσής μας, θέλουμε α έχει π.χ. () μουσικές όες ω οποίω οι συχόηες α είαι 5, 6, 7 οι αίσοιχες χροικές αξίες ους α είαι 5, 6, 7 και για ο ο μουσικό μέρο α ισχύει η σχέση: k k C (0) k5 6 7 ήοι: C () και η γωσή συθήκη: Τ 6 () 5 7

13 si,, 6,6 Hz 9,9 Hz () do Λύοας ώρα, η Διοφαική εξίσωση () ως προς ους αγώσους 5, 6, 7 και 5, 6, 7 και λαμβάοας υπόψη η συθήκη ω σχέσεω () και () βρίσκουμε ις ιμές ω αγώσω 5, 6, 7 και 5, 6, 7. Άρα, ο ο μέρο ης μαθημαικής μουσικής σύθεσής μας έχει () μουσικές όες με γωσές ις συχόηες 5, 6, 7 και ις αίσοιχες χροικές αξίες ους 5, 6, 7. ) Επίσης, εά θέλουμε ο ο μουσικό μέρο α έχει π.χ. (5) μουσικές όες με συχόηες 8, 9, 0,, και αίσοιχες χροικές αξίες 8, 9, 0,,, όε για ο ο μουσικό μέρο θα ισχύει η σχέση: k k k k C () k8 9 0 ήοι: με η γωσή συθήκη: Τ C si,,,, 6 Hz 9,9 Hz do Έσι λοιπό, με ο ίδιο ακριβώς ρόπο που εργασθήκαμε για ο ο και ο μέρο (όπως ααφέραμε παραπάω), εργαζόμασε και για ο ο, ο, 5 ο κ.λπ. μουσικό μέρο ης μαθημαικής μουσικής σύθεσής μας. Προφαώς, η επίλυση ω Διοφαικώ εξισώσεω (7), (), κ.λπ. με ις αίσοιχες γωσές συθήκες ους, απαιεί η χρήση Ηλεκροικού Υπολογισού. Επίσης, οι ιμές ω συχοήω,,, που θα προκύψου από η επίλυση ω Διοφαικώ εξισώσεω θα πρέπει α είαι, «σρογγυλοποιημέες» με ις αίσοιχες συχόηες ου Πίακα, καθώς και οι ιμές ω χροικώ αξιώ,,, που θα προκύψου θα πρέπει α είαι, «σρογγυλοποιημέες» με ις αίσοιχες χροικές αξίες (,,,,,, ) Όα λοιπό, ολοκληρωθεί η παραπάω διαδικασία για ο ο, ο, ο, ο, 5 ο, κ.λπ. μουσικό μέρο, όε μεαφέρουμε (αιγράφουμε) η μαθημαική αυή μουσική σύθεση που προέκυψε, σε μια μουσική παριούρα και η παίζουμε σε έα μουσικό όργαο π.χ. σε έα πιάο, κ.λπ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τις σχέσεις (6), (0), (), εφεξής θα ους οομάζουμε, Διοφαικούς μουσικούς ύπους ης μαθημαικής μουσικής σύθεσης που θέλουμε α δημιουργήσουμε. Καά καόα, οι Διοφαικοί μουσικοί ύποι, διαηρού ο ίδιο μαθημαικό φορμαισμό ους σε όλα α μουσικά μέρα ( ο, ο, ο, κ.λπ.) ης μαθημαικής μουσικής σύθεσης. Έσι π.χ. οι Διοφαικοί μουσικοί ύποι (6), (0), (), θα μπορούσα (σε μια άλλη μαθημαική μουσική σύθεση Β) α ήα αισοίχως:

14 k k k C, ( ο Μουσικό μέρο) k k k C, ( ο Μουσικό μέρο) k 8 k9 k0 k k C, ( ο Μουσικό μέρο).... κ.λπ. ή επίσης (σε μια άλλη μαθημαική μουσική σύθεση Γ) α ήα, αισοίχως: k a k a k C, ( ο Μουσικό μέρο) a a5k5 a k 6 6 a7k7 C a8k8 a k 9 9 a k 0 0 ak ak, ( ο Μουσικό μέρο) C, ( ο Μουσικό μέρο).... κ.λπ. όπου a, a, a, = πραγμαικοί αριθμοί. Τέλος θα πρέπει α οίσουμε, όι: Σις μαθημαικές μουσικές συθέσεις «Διοφαικού ύπου», όα είαι γωσά, α) Το μουσικό μέρο Τ, β) Ο Διοφαικός ύπος, γ) Ο αριθμός ω μουσικώ φθόγγω μέσα σε κάθε μουσικό μέρο και δ) Η (γωσή) συθήκη, όε: Επειδή, η επίλυση ω Διοφαικώ εξισώσεω ου ου, ου, ου, κ.λπ. μουσικού μέρου μας δίδου (καά καόα) η κάθε μία, περισσόερες από μία λύσεις αυό σημαίει, όι θα έχουμε και έα μεγάλο αριθμό μαθημαικώ μουσικώ συθέσεω με βάση α συγκεκριμέα δεδομέα (α), (β), (γ), (δ). Δηλαδή σο παράδειγμα μας σχ., εά η Διοφαική εξίσωση ου ου μουσικού μέρου έχει s (αποδεκές) λύσεις, η Διοφαική εξίσωση ου ο μουσικού μέρου έχει s (αποδεκές) λύσεις, η Διοφαική εξίσωση ου ου μουσικού μέρου έχει s (αποδεκές) λύσεις και η Διοφαική εξίσωση ου Νου μουσικού μέρου έχει s N (αποδεκές) λύσεις, όε: Ο συολικός αριθμός S ω μαθημαικώ μουσικώ συθέσεω που θα προκύψου θα είαι: S s (5) s s... sn ήοι (καά καόα) θα προκύψει, έας μεγάλος αριθμός S μαθημαικώ μουσικώ συθέσεω. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Μεά από όλα αυά (που ααφέραμε ση μελέη μας αυή) κααλήγουμε, όι οι κυριόερες μαθημαικές μουσικές συθέσεις ης Μαθημαικής μουσικής είαι, οι παρακάω:

15 . Μαθημαικές μουσικές συθέσεις, αλγορίθμου ακολουθίας Σις μαθημαικές μουσικές συθέσεις, αλγορίθμου ακολουθίας και σο άξοα Ox ου σχ. είαι, εκ ω προέρω γωσά: α. Το μουσικό μέρο Τ. β. Η διάαξη ω χροικώ αξιώ ω μουσικώ φθόγγω ( =,,, ). γ. Ο αλγόριθμος ακολουθίας.. Μαθημαικές μουσικές συθέσεις, αλγορίθμου συάρησης Σις μαθημαικές μουσικές συθέσεις, αλγορίθμου συάρησης και σο άξοα Ox ου σχ. είαι, εκ ω προέρω γωσά: α. Το μουσικό μέρο Τ. β. Η διάαξη ω χροικώ αξιώ ω μουσικώ φθόγγω ( =,,, ). γ. Ο αλγόριθμος συάρησης.. Μαθημαικές μουσικές συθέσεις, «ααλογικού ύπου» Σις μαθημαικές μουσικές συθέσεις, «ααλογικού ύπου» και σο άξοα Ox ου σχ. είαι, εκ ω προέρω γωσά: α. Το μουσικό μέρο Τ. β. Η διάαξη ω χροικώ αξιώ ω μουσικώ φθόγγω ( =,,, ).. Μαθημαικές μουσικές συθέσεις, «Διοφαικού ύπου» Σις μαθημαικές μουσικές συθέσεις, «Διοφαικού ύπου» και σο άξοα Ox ου σχ. είαι, εκ ω προέρω γωσά: α. Το μουσικό μέρο Τ. β. Ο Διοφαικός μαθημαικός ύπος ης μαθημαικής μουσικής σύθεσης. γ. Ο αριθμός ω μουσικώ φθόγγω, μέσα σο κάθε μουσικό μέρο Τ. δ. Συθήκη: Το εύρος ω συχοήω (ση συγκεκραμέη μουσική κλίμακα) εός ου οποίου θα πρέπει α περιέχοαι όλες οι συχόηες ω μουσικώ φθόγγω (=,,, ) ης μαθημαικής μουσικής σύθεσης που θέλουμε α δημιουργήσουμε. Μια πρόαση Όποιος (Μαθημαικός, Φυσικός, Μηχαικός, Μουσικός, κ.λπ.) εδιαφέρεαι α ασχοληθεί με η Μαθημαική μουσική και ειδικόερα με η μαθημαική μουσική σύθεση θα πρέπει (καά η γώμη μου) α αρχίσει α ασχολείαι πρώα με ις μαθημαικές μουσικές συθέσεις «ααλογικού ύπου» (οι οποίες είαι, οι πιο απλούσερες), καόπι α προχωρήσει σις μαθημαικές μουσικές συθέσεις αλγορίθμου ακολουθίας ή συάρησης και ελικώς, α ασχοληθεί με ις μαθημαικές μουσικές συθέσεις «Διοφαικού ύπου». Αυός (ομίζω) όι, είαι έας πολύ καλός (παιδαγωγικός) ρόπος για η εκμάθηση και εμπέδωση ω βασικώ αρχώ ης Μαθημαικής μουσικής που ααπύξαμε ση εργασία μας αυή. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» είαι, έας έος κλάδος ω Μαθημαικώ, και είαι η «γέφυρα», η οποία συδέει η Επισήμη ω Μαθημαικώ με η Τέχη ης Μουσικής.

16 Όπως διαπισώουμε, ο πεδίο έρευας ης Μαθημαικής Μουσικής είαι αεξάληο και πολύ εδιαφέρο. Ααμφισβήηα, η Μαθημαική μουσική αοίγει «έους ορίζοες» έρευας σο χώρο ης Μουσικής (όπως η γωρίζουμε, μέχρι σήμερα). Έσι λοιπό (μεά από αυά που ααφέραμε ση μελέη μας αυή): Ο «ολοκληρωμέος» Μουσικοσυθέης ου μέλλοος θα πρέπει α έχει απαραιήως και βασικές γώσεις Μαθημαικώ. Διόι, οι Μαθημαικοί είαι «Μουσικοσυθέες», χωρίς α ο συειδηοποιού και α μπορού μουσικώς α ο εκφράσου αλλά και οι Μουσικοσυθέες είαι και αυοί «Μαθημαικοί», χωρίς α ο συειδηοποιού και α μπορού μαθημαικώς α ο εκφράσου. Καθόι, η Μουσική δε είαι ίποε άλλο, παρά α Μαθημαικά ου ήχου και ου χρόου, όπου (ο ήχος και ο χρόος) είαι, αρμοικά συδεδεμέα μεαξύ ους. Τέλος, είαι γωσό, όι: Ο πρώος βαθύς γώσης, ο οποίος επισήμαε η άρρηκη σχέση η οποία υπάρχει μεαξύ ω Μαθημαικώ και ης Μουσικής, ήα ο Έλληας Φιλόσοφος και Μύσης, ο Πυθαγόρας. Copyright 0: Christos A. Tsolkas Χρήσος Α. Τσόλκας 7 Μαρίου 0

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

13. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις Κ Χρισοδολίδης: Μαθηµαικό Σµπλήρµα για α Εισαγγικά Μαθήµαα Φσικής 67 3 Σνήθεις διαφορικές εξισώσεις 3 Ορισµοί Μια εξίσση πο περιέχει παραγώγος κάποιας σνάρησης, ονοµάζεαι διαφορική εξίσση ( Ε) Αν η σνάρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού

Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπούν» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα των εικτών του Ρολογιού Κι όµως, τα Ρολόγια «κτυπού» και Εξισώσεις: Η Άλγεβρα τω εικτώ του Ρολογιού Εισαγωγικά ηµήτρης Ι. Μπουάκης Σχ. Σύµβουλος Μαθηµατικώ Σε ορισµέα βιβλία Αριθµητικής, αλλά κυρίως Άλγεβρας Β Γυµασίου και Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 03 Μαθηματικών

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 03 Μαθηματικών ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 9 ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ 3 Μαθηματικώ Ερώτημα Ο Εισαγωγή ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ. Το συγκεκριμέο ερώτημα θα μπορούσε α έχει ισοδύαμα τη μορφή: «Να προτείετε σχέδιο μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

www.fr-anodos.gr (, )

www.fr-anodos.gr (, ) ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Το lim f ( ) έχει όηµα σε γειτοικά σηµεία µε το δηλαδή ότα ( a, ) (, β ) a. Δε µε εδιαφέρει α το ίδιο το αήκει η όχι στο πεδίο ορισµού της f αλλά µε εδιαφέρει α υπάρχου στο πεδίο ορισµού

Διαβάστε περισσότερα

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A

«Χρηματοδοτική Ανάλυση και Διοικητική», Τόμος A ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδώ : Διοίκηση Επιχειρήσεω και Οργαισμώ Θεματική Εότητα : Δ.Ε.Ο. 3 Χρηματοοικοομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος : 202-203 η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Χρηματοδοτική Αάλυση

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή

4.3 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ. Εισαγωγή 49 43 ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Στα Στοιχεία του Ευκλείδη, βιβλία VII, VIII και IX (περίπου 300 πχ), οι θετικοί ακέραιοι παριστάοται ως ευθύγραμμα τμήματα και η έοια της διαιρετότητας συδέεται άμεσα με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ V. ΜΙΚΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ 1. Εισαγωγή Ση µέχρι ώρα συζήησή µας για ην µηχανική συµπεριφορά ων µεαλλικών υλικών, όπου εξεάσαµε ην ελασική και ην πλασική ους συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γραπτές αακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Δρ. Πααγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Για το υπολογισμό του βαθμού της ετήσιας επίδοσης τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 90º. 180º ω. Οι απαντήσεις και τα σχετικά σχόλια

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 90º. 180º ω. Οι απαντήσεις και τα σχετικά σχόλια Φυσική καεύθυνσης Γ Σερεό σώµα ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ άξονας 9º 18º Ο ροχός ου σχήµαος έχει ροπή αδράνειας Ι και σρέφεαι γύρ από ον άξονά ου µε γνιακή αχύηα µέρου.

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Σ. Μπούταλη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ.Π.Θ. ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βοηθητικές σημειώσεις στο μάθημα ΣΑΕ ΙΙ

Γιάννη Σ. Μπούταλη Αναπληρωτή Καθηγητή Δ.Π.Θ. ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βοηθητικές σημειώσεις στο μάθημα ΣΑΕ ΙΙ Γιάννη Σ Μπούαλη Αναπληρωή Καθηγηή ΔΠΘ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βοηθηικές σημειώσεις σο μάθημα ΣΑΕ ΙΙ Ξάνθη, Μάιος 7 Ι Μπούαλη Λύση ων εξισώσεων καάσασης ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σε αυό ο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Στο παρακάτω πίακα παρουσιάζοται τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκα στο πλαίσιο της από 21.3.2011 δημόσιας αακοίωσης πρόσκλησης της ΡΑΕ για υποβολή απόψεω επί

Διαβάστε περισσότερα

στους μιγαδικούς αριθμούς

στους μιγαδικούς αριθμούς Πράξεις στους μιγαδικούς αριθμούς Πρόσθεση μιγαδικώ αριθμώ Βασικές ασκήσεις Βασική θεωρία α) ) Πώς γίεται η πρόσθεση δύο μιγαδικώ αριθμώ; ) Ποια είαι η γεωμετρική ερμηεία του αθροίσματος δύο μιγαδικώ;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο. Τι οοµάζεται συάρτηση ; Είαι µια διαδικασία µε τη οποία κάθε στοιχείο εός συόλου Α ατιστοιχίζεται σε έα ακριβώς στοιχείο κάποιου άλλου συόλου Β.. Ποιες είαι οι κυριότερες γραφικές παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών

Δυνάμεις πραγματικών αριθμών Κεφάλαιο 1 ο 45 Β. Δυάμεις πραγματικώ αριθμώ Α έχουμε έα γιόμεο της μορφής (-) (-) (-) (-) όπου κάθε παράγοτας είαι (δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός) μπορούμε α το συμβολίσουμε με μια πιο απλή μορφή : (-) 4.

Διαβάστε περισσότερα

_Σχήµα 2_. Σελίδα 1 από 5. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση. Άξονας περιστροφής τροχού. Άξονας γύρω από. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση

_Σχήµα 2_. Σελίδα 1 από 5. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση. Άξονας περιστροφής τροχού. Άξονας γύρω από. τον οποίο γίνεται η µεταπτωτική κίνηση ιονύσης Μηρόπουλος Κίνηση σερεού Παραηρήσεις ση µεαπωική κίνηση ενός σρεφόµενου ροχού Η ανάρηση αυή έγινε µε αφορµή: 1) Την πολύ καλή και ενδιαφέρουσα ανάρηση ου συναδέλφου Νίκου αµαόπουλου µε ίλο «Μεαπωική

Διαβάστε περισσότερα

4. Δεσμευμένη Πιθανότητα - Ανεξαρτησία Ενδεχομένων

4. Δεσμευμένη Πιθανότητα - Ανεξαρτησία Ενδεχομένων Δεσμευμέη Πιθαότητα Αεξαρτησία Εδεχομέω 4 Δεσμευμέη Πιθαότητα - Αεξαρτησία Εδεχομέω 4 Γιατί δεσμευμέη πιθαότητα Το όημα της δεσμευμέης πιθαότητας Η πιθαότητα, ως έα μέτρο του βαθμού βεβαιότητας που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων

Εργαστήριο Ηλεκτρικών κυκλωμάτων Εργασήριο Ηλεκρικών κυκλωμάων Αυό έργο χορηγείαι με άδεια Creaive Commons Aribuion-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.. Σκοπός ων πειραμάων Ονομ/νυμο: Μηρόπουλος Σπύρος Τμήμα: Ε6 Το εργασήριο πραγμαοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους v,. Συχνότητα (απόλυτη) νi

είναι οι τιμές μιας μεταβλητής Χ, που αφορά τα άτομα ενός δείγματος μεγέθους v,. Συχνότητα (απόλυτη) νi ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός λέγεται έα σύολο που θέλουμε α εξετάσουμε τα στοιχεία του ως προς έα ή περισσότερα χαρακτηριστικά τους Μεταβλητές λέγοται τα χαρακτηριστικά ως προς τα οποία εξετάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

1.5 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΡΟΣ Α.5 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 67.5 ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Οομάζουμε ταυτότητα κάθε ισότητα που περιέχει μεταβλητές και επαληθεύεται για όλες τις τιμές τω μεταβλητώ αυτώ. Τετράγωο αθροίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β.

Όταν πραγματοποιείται το Α πραγματοποιείται και το Β. Βασικές έοιες και τύποι πιθαοτήτω Πείραμα τύχης - Η έοια του τυχαίου Δειγματικός χώρος Ω εός πειράματος τύχης (πεπερασμέος, απείρως αριθμήσιμος, συεχής) Εδεχόμεα Α, Β, (απλά, σύθετα) Βέβαιο εδεχόμεο Αδύατο

Διαβάστε περισσότερα

1. [0,+ , >0, ) 2. , >0, x ( )

1.  [0,+   ,      >0,   ) 2. ,    >0,  x   ( ) Σελίδα 1 από 5 ΝΙΟΣΤΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ α, α ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ του Ατώη Κυριακόπουλου 1 ΡΙΖΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ R = [, ) Θεώρηµα και ορισµός οθέτος, εός πραγµατικού αριθµού α και εός φυσικού αριθµού >, υπάρχει έας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ

ΑΛΓΕΒΡΑ. Για να βρούµε την δύναµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωνα µε την ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ κ Για α βρούµε τη δύαµη i (όπου κ ακέραιος), διαιρούµε το κ µε το 4 και σύµφωα µε τη ταυτότητα της διαίρεσης ισχύει κ=4ρ+υ όπου ρ Ζ και υ = 0,,, οπότε i κ 4ρ+

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2

Επίπεδο εκπαίδευσης πατέρα 2 Περιγραφική Στατιστική Όπως, ήδη έχουμε ααφέρει, στόχος της Περιγραφικής Στατιστικής είαι, «η αάπτυξη μεθόδω για τη συοπτική και τη αποτελεσματική παρουσίαση τω δεδομέω» Για το σκοπό αυτό, έχου ααπτυχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Του Κώστα Βακαλόπουλου ΑΣΚΗΣΗ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ) Το εύρος (R) τω παρατηρούμεω υψώ τω 00 πελατώ εός γυμαστηρίου είαι cm. A) Να ομαδοποιήσετε τα δεδομέα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου Επααληπτικό Διαγώισμα Μαθηματικώ Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Θέμα A Α.α) Τι οομάζουμε συάρτηση και τι οομάζουμε πραγματική συάρτηση πραγματικής μεταβλητής; β) Τι λέγεται τιμή μιας συάρτησης f στο χ ; γ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α-

Περιοδικό ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Β Ε.Μ.Ε. (Τεύχος 47) Εισαγωγικό σημείωμα. Λυμένες Ασκήσεις. 2συν x 2συν x 1 συνx συνx 1 x 2κπ, κ οι ζητούμενοι α- Μαθηματικά για τη Β τάξη του Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ τω Κώστα Βακαλόπουλου Bασίλη Καρκάη Εισαγωγικό σημείωμα Παραθέτουμε στα δύο άρθρα που ακολουθού μια σειρά από λυμέες ασκήσεις στα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C

5.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C 5 55 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ C Εισαγωγή Η επίλυση τω εξισώσεω ου και 4ου βαθμού, η ααγκαστική επαφή με τους μιγαδικούς αριθμούς για τη έκφραση τω πραγματικώ ριζώ και η εξέλιξη του αλγεβρικού λογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ο. Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας

Κεφάλαιο 3 ο. Κυκλώματα με στοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Κεφάλαιο 3 ο Κυκλώμαα με σοιχεία αποθήκευσης ενέργειας Η διαφορά μεαξύ ης ανάλυσης ων ωμικών κυκλωμάων, που μελεήσαμε ως ώρα, και ων κυκλωμάων που ακολουθούν είναι όι οι εξισώσεις που προκύπουν από ην

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση 1 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ

Παρουσίαση 1 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ Παρουσίαση ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ Παρουσίαση.4 Μέτρα θέσης Στη συέχεια θα περιγράψουµε κάποια µέτρα, τα οοµαζόµεα µέτρα θέσης. Τα µέτρα θέσης µίας καταοµής, είαι κάποια αριθµητικά µεγέθη που δίου τη θέση του κέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2

Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ = Γ. β1 = β2 Α. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ( ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ): i. αχ=β µε α 0 έχει µία λύση ii. 0χ=β µε β 0 αδύατη εξίσωση ( καµία λύση ) iii. 0χ=0 αόριστη εξίσωση ( άπειρες λύσεις ) ΕΙΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι παρατηρήσεις που πήραμε για το ύψος και το βάρος 16 εργατών μιας βιομηχανίας.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι παρατηρήσεις που πήραμε για το ύψος και το βάρος 16 εργατών μιας βιομηχανίας. Συσέτιση δύο μεταβλητώ Συσέτιση δύο μεταβλητώ Θεωρούμε δύο τυαίες μεταβλητές X, Y και ζεύγη παρατηρήσεω,,,,...,, από τυαίο δείγμα μεγέθους. Ααφερόμαστε, δηλαδή, σε μη πειραματικά δεδομέα ο ερευητής δε

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύνολο των μιγαδικών αριθμών

1. Το σύνολο των μιγαδικών αριθμών Το σύολο τω μιγαδικώ αριθμώ Γωρίζουμε ότι η εξίσωση δε έχει λύση στο σύολο τω πραγματικώ αριθμώ Για α ξεπεράσουμε αυτή τη αδυαμία «μεγαλώσαμε» το σύολο και δημιουργήσαμε το σύολο, έτσι, ώστε α έχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας.

Θεματική ενότητα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για τον έλεγχο της ποιότητας. Εργασία 5 Θεμαική ενόηα : Βασικά εργαλεία και Μέθοδοι για ον έλεγχο ης ποιόηας. Άσκηση 1 (η άσκηση έχει λυθεί βάσει ων διευκρινίσεων που δόθηκαν από ον καθηγηή ) α) Το καάλληλο σαισικό εργαλείο που θα

Διαβάστε περισσότερα

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ

5.4 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ 5 54 ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΓΑΔΙΚΟΥ Εισαγωγή Η αοδοχή τω μιγαδικώ αριθμώ, εκτός αό τις δυατότητες ου άοιξε στη είλυση τω εξισώσεω, έδωσε μεγάλη ευελιξία στο αλγεβρικό λογισμό Για αράδειγμα, η αράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος

Τι είναι εκτός ύλης. Σχολικό έτος Τι είαι εκτός ύλης. Σχολικό έτος 06-07 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. Το Λεξιλόγιο της Λογικής...9 Ε. Σύολα...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ o: Πιθαότητες. Δειγματικός Χώρος - Εδεχόμεα...0. Έοια της Πιθαότητας...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ,

υπολογισθούν οι πιθανότητες των ενδεχομένων: Α, Β, ΑΒ, Α, Β, Α Β, Α Β, ΑΒ, Προβλήματα Πιθαοτήτω Προβλήματα Πιθαοτήτω Από εξετάσεις που έγια σε 5000 ζώα μιας κτηοτροφικής μοάδας, διαπιστώθηκε ότι 000 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Α, 800 είχα προσβληθεί από μια ασθέεια Β εώ 00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ : Είαι γωστό ότι για µια συεχή συάρτηση σε έα διάστηµα, το ολοκλήρωµα F ορίζει έα πραγµατικό αριθµό όπου o είαι έα οποιοδήποτε σηµείο του και α έα αυθαίρετο

Διαβάστε περισσότερα

2.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R

2.5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΤΟ R Εισαγωγή Η επίλυση τω εξισώσεω ου και 4ου βαθμού, η ααγκαστική επαφή με τους μιγαδικούς αριθμούς για τη έκφραση τω πραγματικώ ριζώ και η εξέλιξη του αλγεβρικού

Διαβάστε περισσότερα

xf(y) + yf(x) = (x + y)f(x)f(y)

xf(y) + yf(x) = (x + y)f(x)f(y) ΕΥΡΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Επιμέλεια: Καρράς Ιωάης Μαθηματικός Φίλος μὲ δή, ὡς ἔοικε, τούτῳ τῷ λόγῳ ὁ ἀγαθὸς ἔσται, ἐχθρὸς δὲ ὁ ποηρός. gxkarras@gmail.com 1. Να βρεθού όλες οι συαρτήσεις f : R R για τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΣΧΕ ΙΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ)

ΘΕΜΑ : Ι ΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΣΧΕ ΙΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ηµήτριος I. Μπουάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικώ

Διαβάστε περισσότερα

4. Αντιδράσεις πολυμερισμού

4. Αντιδράσεις πολυμερισμού 4. Ατιδράσεις πολυμερισμού Ποια μόρια οομάζοται μακρομόρια Τα μακρομόρια είαι μόρια μεγάλου μοριακού βάρους που σχηματίζοται από τη συέωση (= πολυμερισμό) απλούστερω δομικά μορίω (= μοομερή) σύμφωα με

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει: Ο μαθητής που έχει μελετήσει το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει: Να γωρίζει τη έοια της ακολουθίας, τους τρόπους που ορίζεται, τις διαφορές της από μία συάρτηση. Να γωρίζει τους ορισμούς της αριθμητικής και γεωμετρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της τυχαίας ιαδικασίας

Η Έννοια της τυχαίας ιαδικασίας Η Έννοια ης υχαίας ιαδικασίας Η έννοια ης υχαίας διαδικασίας, βασίζεαι σην επέκαση ης έννοιας ης υχαίας µεαβληής, ώσε να συµπεριλάβει ο χρόνο. Σεκάθεαποέλεσµα s k ενόςπειράµαοςύχης ανισοιχούµε, σύµφωναµεκάποιοκανόνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Πολλαπλοί χημικοί αντιδραστήρες

Κεφάλαιο 5 Πολλαπλοί χημικοί αντιδραστήρες Κεφάλαιο 5 Πολλαπλοί χημικοί ανιδρασήρες Σε ορισμένες περιπώσεις, σε μια χημική βιομηχανία, η χρήση ενός μόνο χημικού ανιδρασήρα δεν είναι όσο αποελεσμαική όσο θα ήαν επιθυμηό. Συνεπώς, είναι απαραίηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Θεωρία Άλυτες Ασκήσεις Θέματα εξετάσεων

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. Θεωρία Άλυτες Ασκήσεις Θέματα εξετάσεων ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Θεωρία Άλυτες Ασκήσεις Θέματα εξετάσεω 1 Α. ΜΕΡΟΣ :ΘΕΩΡΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ C ΤΩΝ ΜΙΓΑΔΙΚΩΝ Γωρίζουμε ότι η δευτεροβάθμια εξίσωση με αρητική διακρίουσα δε έχει λύση στο σύολο R τω πραγματικώ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41.

5 η ΕΚΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 41. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5 η ΕΚΑ Α 4. Έστω Ω { ω, ω, ω, ω 4 } ο δειγµατικός χώρος εός πειράµατος τύχης και τα εδεχόµεα Α {ω, ω }, Β {ω, ω 4 } + Α είαι P(A B) και Ρ( Β Α ), όπου θετικός ακέραιος τότε + 4 Να αποδείξετε

Διαβάστε περισσότερα

i) Αν ο φυσικός αριθμός n δεν είναι τετράγωνο ακεραίου, τότε ο n είναι άρρητος.

i) Αν ο φυσικός αριθμός n δεν είναι τετράγωνο ακεραίου, τότε ο n είναι άρρητος. Πρόλογος 3 Πρόλογος Τ ο βιβλίο αυτό απευθύεται σε κάθε συάδελφο Μαθηματικό, αλλά κυρίως σε κάθε έο συάδελφο που πρόκειται α συμμετάσχει στο διαγωισμό του Α.Σ.Ε.Π. Επίσης, απευθύεται σε μαθητές με υψηλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-I ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Μοναδιαία βηµαική συνάρηση (Ui Sep Fucio) U () =, U () =, .5 - -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή Μέρος πέµπτο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Στα προηγούµεα κεφάλαια είδαµε τις διάφορες µεθόδους συλλογής και επεξεργασίας του βιοµετρικού υλικού. Κάθε βιοµετρική επεξεργασία όµως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να είναι σε θέση: Ο μαθητής που έχει μελετήσει τo κεφάλαιο αυτό θα πρέπει α είαι σε θέση: 1 Να μπορεί α βρίσκει απο τη γραφική παράσταση μιας συάρτησης το πεδίο ορισμού της το σύολο τιμώ της τη τιμή της σε έα σημείο x 2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΥΖΥΓΕΙΣ ΜΕΤΡΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ Για α υπολογίσουμε δυάμεις με ακέραιο εκθέτη σε παράσταση με i χρησιμοποιούμε γωστές ταυτότητες και έχουμε υπόψη ότι: i. v v- = με ακέραιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών Εργασήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΞΑ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ 1. Τόξο

Διαβάστε περισσότερα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Ιγάτιος Ιωαίδης Στατιστική Όριο - Συέχεια συάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Περιέχει: Συοπτική Θεωρία Μεθοδολογία Λύσης τω Ασκήσεω Λυμέα Παραδείγματα Ασκήσεις με τις απατήσεις τους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ FOURIER ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΣΕΙΡΑΣ FOURIER. Ανάπτυξη σειράς Dirac σε σειρά Fourier (Εκθετική Fourier):

ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ FOURIER ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΣΕΙΡΑΣ FOURIER. Ανάπτυξη σειράς Dirac σε σειρά Fourier (Εκθετική Fourier): ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7-5-7 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ FOURIER ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΣΕΙΡΑΣ FOURIER Ανάπυξη σειράς Dirac σε σειρά Fourier (Εκθεική Fourier): s () = δ ( k) k = c s e d e inω inω () n = = = ιόι f () δ (

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Χρόνου Η ακρίβεια

Μετρήσεις Χρόνου Η ακρίβεια Μετρήσεις Χρόου Η ακρίβεια 1. 1. Παρατηρώτας διάφορες συσκευές μέτρησης του χρόου στις παρακάτω εικόες, ατιστοίχισε ποιες είαι "κλεψύδρα", "ααλογικές", "ηλιακές", "ψηφιακές" και συμπλήρωσε το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

φ = 2ω = = 2 2(ν 2) + 4 = 2 + 4

φ = 2ω = = 2 2(ν 2) + 4 = 2 + 4 Γιατί οι μέλισσες κάου εξαγωικές τις κηρήθρες τους ; Χριστία Δασκαλάκη Α.Μ. 99 Ημερομηία παράδοσης 9-10-014 Θεωρούμε έα καοικό -γωο και σημειώουμε μια γωία του καθώς και τις γωίες του ισοσκελούς τριγώου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ 9o ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ είναι τέλεια, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: Α = (1 + i) v - (1 - i) v. 15. Αν z μιγαδικός και f (ν) = i

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ 9o ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ είναι τέλεια, να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης: Α = (1 + i) v - (1 - i) v. 15. Αν z μιγαδικός και f (ν) = i Να βρεθού οι πραγματικοί αριθμοί κ,λ για τους οποίους οι μιγαδικοί = 4 κ + λ + 7 κ και w = 7 (λ ) α είαι ίσοι Να βρεθού οι κ, λr ώστε ο = (8κ + κ) + 4λ + ( ) α είαι ίσος με το μηδέ Να βρείτε για ποιες

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ

2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 1 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ 1. Κλάσµα : Είαι το µαθηµατιό σύµβολο το οποίο δηλώει σε πόσα ίσα µέρη χωρίσαµε το όλο αι πόσα µέρη πήραµε Κλάσµα : πόσα µέρη πήραµε σε πόσα ίσα µέρη χωρίσαµε : αριθµητής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 5 ο NΟΡΜΑ ΠΙΝΑΚΑ

Μάθηµα 5 ο NΟΡΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Αάλυση Πιάκω και Εφαρµογές Σελίδα από 3 Μάθηµα 5 ο NΟΡΜΑ ΠΙΝΑΚΑ Για κάθε αριθµό, η -όρµα του διαύσµατος [ ] = συµβολίζεται και ισούται µε το θετικό αριθµό = = (5) Αποδεικύοται για τη -όρµα οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ του Κώστα Βακαλόπουλου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε μια μικρή συλλογή ασκήσεω οι οποίες καλύπτου τις έοιες που μάθαμε στο κεφάλαιο της Στατιστικής. Σε

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικές Συνεχείς Κατανομές και το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

7. Βασικές Συνεχείς Κατανομές και το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Βασικές Συεχείς Καταομές και το Κετρικό Οριακό Θεώρημα 7. Βασικές Συεχείς Καταομές και το Κετρικό Οριακό Θεώρημα 7. Η Καοική Καταομή H καοική καταομή (normal dstrbuton) θεωρείται η σπουδαιότερη καταομή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Γεωργικός Πειραματισμός-Βιομετρία (Κωδ. 2860) 1. Περιγραφική Στατιστική

Μάθημα: Γεωργικός Πειραματισμός-Βιομετρία (Κωδ. 2860) 1. Περιγραφική Στατιστική Μάθημα: Γεωργικός Πειραματισμός-Βιομετρία (Κωδ. 860). Περιγραφική Στατιστική Σύτομη αασκόπηση βασικώ εοιώ, προτάσεω και τύπω Πείραμα τύχης - Η έοια του τυχαίου Δειγματικός χώρος Ω εός πειράματος τύχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΙΟΥΝΙΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Σχετική συχότητα: = = κ f,,..., Αθροιστική συχότητα: Ν = και Ν, 2... = Ν + = κ Αθροιστική σχετική συχότητα: Ν F = f και F = F + f, = 2,...,

Τυπολόγιο Σχετική συχότητα: = = κ f,,..., Αθροιστική συχότητα: Ν = και Ν, 2... = Ν + = κ Αθροιστική σχετική συχότητα: Ν F = f και F = F + f, = 2,..., Μετά το τέλος της µελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει α γωρίζει: Τις βασικές έοιες της στατιστικής όπως πληθυσµός, δείγµα κ.λ.π. καθώς και τις κατηγορίες τω µεταβλητώ. Τους ορισµούς της απόλυτης,

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφική Στατιστική

5. Περιγραφική Στατιστική Μάθημα: Στατιστική (Κωδ. 05) Διδάσκω: Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος 5. Περιγραφική Στατιστική Σύτομη αασκόπηση βασικώ εοιώ, προτάσεω και τύπω Πληθυσμός (ή στατιστικός πληθυσμός) Τυχαίο δείγμα και πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Φορείς με λοξά στοιχεία

Κεφάλαιο 6 Φορείς με λοξά στοιχεία Κεφάλαιο 6 Φορείς με λοξά στοιχεία Σύοη Η άσκηση, που περιέχεται στο κεφάλαιο αυτό, αφορά στο υπολογισμό εός κιητού πλαισίου με κεκλιμέους (λοξούς) στύλους για τέσσερεις διαφορετικές φορτίσεις: εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

+ + = + + α ( β γ) ( )

+ + = + + α ( β γ) ( ) ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Αριθµητική παράσταση Αριθµητική παράσταση λέγεται µια σειρά αριθµώ που συδέοται µεταξύ τους µε πράξεις. Η σειρά τω πράξεω σε µια αριθµητική παράσταση είαι η εξής: 1. Υπολογίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Λυµένες Ασκήσεις * * *

Λυµένες Ασκήσεις * * * Αάλυση Πιάκω και Εφαρµογές Σελίδα 1 από 6 Μάθηµα 9 ο ΓΙΝΟΜΕΝΟ KRONECKER Θεωρία : Γραµµική Άλγεβρα : εδάφιο 6, σελ 15 Λυµέες Ασκήσεις Άσκηση 91 Α AB, είαι πίακες τύπου µ µ και ατίστοιχα, υπολογίσατε τη

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων

Εκφωνήσεις Λύσεις των θεμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Άλγεβρα Α Γεικού Ημερησίου Λυκείου Προσθήκη θεμάτω 6 Οκτωβρίου 04 Εκφωήσεις Λύσεις τω θεμάτω Έκδοση η (3//04) Περιέχοται τα θέματα ΓΗ_Α_ΑΛΓ 480 ΓΗ_Α_ΑΛΓ 3073 ΓΗ_Α_ΑΛΓ 3096 ΓΗ_Α_ΑΛΓ 35 ΓΗ_Α_ΑΛΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ι. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Ισορροπία Σωματιδίου Στατική Ισορροπία Στερεού Σώματος

ΦΥΣΙΚΗ Ι. ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ Ισορροπία Σωματιδίου Στατική Ισορροπία Στερεού Σώματος ΔΥΝΑΜΕΙΣ Διανυσμαική Φύση ης Δύναμης Σύνθεση Δυνάμεων ΡΟΠΗ Η Έννοια ης Ροπής Ροπή Πολλών Δυνάμεων Ζεύγος Δυνάμεων ΦΥΣΙΚΗ Ι ΤΜΗΜΑ Α Α. Καραμπαρμπούνης, Ε. Συλιάρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,, 4 5 ΣΤΑΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφική Στατιστική

5. Περιγραφική Στατιστική Μάθημα: Στατιστική (Κωδ. 05) Διδάσκω: Γιώργος Κ. Παπαδόπουλος 5. Περιγραφική Στατιστική Σύτομη αασκόπηση βασικώ εοιώ, προτάσεω και τύπω Πληθυσμός (ή στατιστικός πληθυσμός) Τυχαίο δείγμα και πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ρωτήσαμε 50 μαθητές μιας τάξης για το αριθμό τω αδελφώ τους Οι απατήσεις που πήραμε είαι: 0,,,,4,5 Α v, v, v, v4, v5, v 6 είαι οι ατίστοιχες συχότητες τους

Διαβάστε περισσότερα

2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγή

2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγή ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισαγωγή Ο όρος Στατιστική εδεχομέως α προέρχεται από τη λατιική λέξη status (πολιτεία, κράτος) η οποία, χρησιμοποιήθηκε αρχικά για το χαρακτηρισμό αριθμητικώ δεδομέω που ααφέροται κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO. και επιπλέον. Αν μία συνάρτηση f είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα [α,β] η f είναι συνεχής στο [α,β] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO - ΠΡΟΣΗΜΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ - ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγαλύτερες περιπέτειες

Μεγαλύτερες περιπέτειες Μεγαλύερες εριέειες Μεά ην ανάρηση «Ένα σύσημα σωμάων σε εριέειες» ας άμε ένα βήμα αρακάω, ση μελέη ου συσήμαος σωμάων και ης εφαρμογής ου γενικευμένου νόμου ου Νεύωνα. --------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Γωνία και κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου

Γωνία και κεντρική γωνία κανονικού πολυγώνου ΜΕΡΟΣ Β 3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 327 3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ Κατασκευή καοικώ πολυγώω Η διαδικασία κατασκευής εός καοικού πολυγώου µε πλευρές (καοικό -γωο) ακολουθεί τα εξής βήματα: 1ο Βήμα: 3 Υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικες Εξετασεις Γ Λυκειου Μαθηµατικα Γενικης Παιδειας

Πανελλαδικες Εξετασεις Γ Λυκειου Μαθηµατικα Γενικης Παιδειας ΘΕΜΑ Α. Παελλαδικες Εξετασεις Γ Λυκειου Μαθηµατικα Γεικης Παιδειας Θέµατα-Εδεικτικές Λύσεις Νικόλαος. Κατσίπης 17 Μαϊου 2010 Α1. Εστω t 1, t 2,..., t οι παρατηρήσεις µιας ποσοτικής µεταβλητής X εός δείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Το σύστημα αναμονής M/G/1

Εργαστηριακή Άσκηση Το σύστημα αναμονής M/G/1 Εργασηριακή Άσκηση 4 5 Το σύσημα αναμονής M/G/ Γιάννης Γαροφαλάκης, Καθηγηής Αθανάσιος Ν.Νικολακόπουλος, Phd(c) Σκοπός ης παρούσας εργασίας είναι η εξερεύνηση ων βασικών ιδιοήων ενός από α κλασικόερα μονέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικώ της Ώθησης ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 0 Τετάρτη, 3 Μα ου 0 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ Α Α. Α οι συαρτήσεις f, g είαι παραγωγίσιμες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πλεονεκτήματα ψηφιακού ελέγχου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Πλεονεκτήματα ψηφιακού ελέγχου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πλεονεκήμαα ψηφιακού ελέγχου Ικανόηα για επεξεργασία αλγορίθμων με λογισμικό ανί για harwar. Αλλαγή ου σχεδιασμού χωρίς αλλαγές σο harwar. Μείωση μεγέθους, βάρους, ισχύος καθώς και χαμηλό κόσος.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ

3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ 3.2 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΘΕΩΡΙΑ. Οµασία: Έα πλύγω µε κρυφές θα τ λέµε -γω µε εξαίρεση τ πλύγω µε τέσσερις κρυφές πυ θα τ λέµε τετράπλευρ. 2. Καικό πλύγω: Έα πλύγω λέγεται καικό ότα όλες ι πλευρές τυ είαι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΙ ΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΙ ΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΙ ΑΚΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑ : Ααγκαία συθήκη για α κατασκευάζεται µε καόα και διαβήτη έα καοικό πολύγωο είαι το πλήθος τω πλευρώ του α είαι της µορφής ( + )...( + ) όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Αρχικά, με τη έοια στατιστική θεωρούσαμε τη απαρίθμηση και καταγραφή τω μετρήσεω. Οι παρατηρήσεις αυτές ή οι μετρήσεις ααφέροται σε συγκεκριμέο ατικείμεο ή γεγοός.

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμός μιας έρευνας λέγεται το σύνολο των αντικειμένων που εξετάζουμε ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά.

Πληθυσμός μιας έρευνας λέγεται το σύνολο των αντικειμένων που εξετάζουμε ως προς ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστιή λέγεται ο λάδος τω Μαθηματιώ ο οποίος συγετρώει στοιχεία που ααφέροται σε έα σύολο ατιειμέω, τα ταξιομεί, αι τα παρουσιάζει σε ατάλληλη μορφή ώστε α μπορού α ααλυθού αι α ερμηευθού.

Διαβάστε περισσότερα

lim f (x) = +. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μη πεπερασμένο όριο στο x 0 R

lim f (x) = +. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μη πεπερασμένο όριο στο x 0 R ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΟ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΣΤΟ R - ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ - ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ [Κεφ..6: Μη Πεπερασμέο Όριο στο R - Κεφ..7: Όρια Συάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συνεχείς κατανομές και το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

Βασικές συνεχείς κατανομές και το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα Βασικές συεχείς καταομές και το Κετρικό Οριακό Θεώρημα 7. Καοική καταομή 7. Το Κετρικό Οριακό Θεώρημα 7.. Καοική προσέγγιση της Διωυμικής καταομής 7.. Καοική προσέγγιση της καταομής Posson 7..3 Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ

Α. ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο o : Αλγεβρικές Παραστάσεις Υποεότητα.: Πράξεις µε πραγµατικούς αριθµούς (Επααλήψεις- Συµπληρώσεις) Θεµατικές Εότητες:. Οι πραγµατικοί αριθµοί και οι πράξεις τους.. υάµεις πραγµατικώ αριθµώ..

Διαβάστε περισσότερα

4.7 ΙΣΟΫΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

4.7 ΙΣΟΫΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 174 47 ΙΣΟΫΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Το ζήτημα της διαιρετότητας τω αεραίω είαι υρίαρχο θέμα στη Θεωρία τω Αριθμώ Μια έοια που βοηθάει στη μελέτη αι επίλυση προβλημάτω διαιρετότητας είαι η έοια τω ισοϋπόλοιπω αριθμώ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραπάνω ιδιότητα γενικεύεται και για περισσότερους από δύο πραγµατικούς αριθµούς. Έτσι έχουµε: αβγ α β γ = β β. d a β = α

Η παραπάνω ιδιότητα γενικεύεται και για περισσότερους από δύο πραγµατικούς αριθµούς. Έτσι έχουµε: αβγ α β γ = β β. d a β = α ΑΜΥΡΑ ΑΚΗ 0, ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ:0-903576 e-mail : tetrakti@ otenet.gr γρήγορα&εύκολα www.tetraktis.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΘ Α0 ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ Τυπολόγιο - Μεθοδολογία. Ορισµός: Έστω α έας πραγµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Περασμένων Εξετάσεων και Απαντήσεις

Θέματα Περασμένων Εξετάσεων και Απαντήσεις Θέμαα Περασμένων Εξεάσεων και Απανήσεις Εξεάσεις Ιουνίου. ΘΕΜΑ.,5 μονάδα Δίνεαι ο ΓΧΑ σύσημα με κρουσική απόκριση iπ h co8 π π Να βρεθεί η έξοδός ου αν η είσοδός είναι co π co 6π co 8π i W, < Εφαρμόζονας

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑΣ. 1. Μέση τιµή x = Σταθµικός Μέσος x = 3. ιάµεσος (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί σε

2.3 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑΣ. 1. Μέση τιµή x = Σταθµικός Μέσος x = 3. ιάµεσος (δ) ενός δείγµατος ν παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν διαταχθεί σε .3 ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ. Μέση τιµή x = x = x = + + + t t... t = x + x +... + x + +... + x κ κ = f x κ t κ κ = κ κ x = κ x. Σταθµικός Μέσος x = xw + x w +... + x w w + w +... + w = x w w όπου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μαθηματιά Γειής Παιδείας Γ Λυείου Δημήτρης Αργυράης Γεράσιμος Κουτσαδρέας Μαθηματιά Γειής Παιδείας Στατιστιή Γ. Λυείου ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ευτέρα, 17 Μα ου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης. Επιµέλεια:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ευτέρα, 17 Μα ου 2010 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Οµάδα Μαθηµατικών της Ώθησης. Επιµέλεια: ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επιµέλεια: Οµάδα Μαθηµατικώ της Ώθησης ευτέρα, 7 Μα ου 00 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ευτέρα, 7 Μα ου 00 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟ ΟΣ 4.1 Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Όαν η εχνολογία εξελίσσεαι η πρώη ερώηση µας είναι καά πόσο θα υιοθεηθεί δεδοµένου ης µεγάλης εγκαεσηµένης

Διαβάστε περισσότερα

ονοµάζεται γεωµετρική πολλαπλότητα αυτής. Τα ιδιοδιανύσµατα αυτά είναι βάση του διανυσµατικού υποχώρου E ( λ 0 ), που ονοµάζεται ιδιόχωρος

ονοµάζεται γεωµετρική πολλαπλότητα αυτής. Τα ιδιοδιανύσµατα αυτά είναι βάση του διανυσµατικού υποχώρου E ( λ 0 ), που ονοµάζεται ιδιόχωρος Γραµµική Άγεβρα ΙΙ Σείδα από 5 Μάθηµα 5 ο Ι ΙΟΤΙΜΕΣ ΚΑΙ Ι ΙΟ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ Θεωρία : Γραµµική Άγεβρα : εδάφιο, σε 33 (όχι Πρόταση 63) εδάφιο, σε 4, Πρόταση 65, (χωρίς απόδειξη) και Πρόταση 66 εδάφιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Να συμπληρώσετε το παρακάτω πίακα. f N F f 0 0 F 0 0 8 0,4 0 5 4 0,9 5 0 Σύολο. Οι μαθητές του Γ για το μήα Νοέμβρη απουσίασα από το σχολείο τους έως τέσσερις μέρες σύμφωα με το παρακάτω πίακα. ) Να συμπληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Παγόσμιο χωριό γώσης 0 ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3. ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Σοπός: Στη εότητα αυτή παρουσιάζοται τα μέτρα θέσης αι τα μέτρα διασποράς. Ο ορισμός τους αι διάφοροι μέθοδοι υπολογισμού. Γίεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ µε ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ µε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Αιστάι 3 Αµφιάλη 4389-43

Διαβάστε περισσότερα

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0.

β± β 4αγ 2 x1,2 x 0. Ορισµοί, ισότητα, µέτρο, άθροισµα µιγαδικώ αριθµώ Μιγαδικό επίπεδο Γεωµετρική παράσταση του αθροίσµατος µιγαδικώ αριθµώ ax 3 + β x + γ x+ δ = 0 Η προσπάθεια επιλύσεως εξισώσεω 3 ου βαθµού ( ) και δευτεροβαθµίω

Διαβάστε περισσότερα