ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ"

Transcript

1 Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα Α ο : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε Σσζηή απάληεζε : Α1) Ζ ζύθηιε νθείιεηαη ζε : i) Βαθηήξηα ii) Πξσηόδσα iii) Μύθεηεο iv) Ηνύο (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) Α2) Πνην είλαη ην θύξην κέζν αληηκεηώπηζεο ησλ βαθηεξηαθώλ ινηκώμεσλ : i) Τα αληηβηνηηθά ii) Ζ παζηεξίσζε iii) Τα εκβόιηα iv ) Οη κεηαγγίζεηο (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) Α3) Τα θύηηαξα ηνπ αίκαηνο παξάγνληαη : i) Σην ζύκν αδέλα ii) Σηνλ εξπζξό κπειό ησλ νζηώλ iii) Σην δέξκα θαη ζηνπο βιελλνγόλνπο iv) Σε όια ηα πξνεγνύκελα (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) Α4) Με πνηνλ από ηνπο παξαθάησ ηξόπνπο απεηθνλίδνληαη πνζνηηθά νη ηξνθηθέο ζρέζεηο ησλ νξγαληζκώλ : i) Με ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο ii) Με ηα ηξνθηθά πιέγκαηα iii) Με ηηο ηξνθηθέο ππξακίδεο iv) Με όινπο ηνπο πξνεγνπκέλνπο ηξόπνπο (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) Α5) Να ζεκεηώζεηε κε Σσζηό ή Λάζνο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: i) Οη νξγαληζκνί ελόο είδνπο πνπ δνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απνηεινύλ έλα βηόηνπν ii) Καηά ηελ απνληηξνπνίεζε ε ακκσλία κεηαηξέπεηαη ζε ληηξηθά ηόληα iii) Τα θπηά πξνζιακβάλνπλ ην άδσην κε ηε κνξθή ληηξηθώλ ηόλησλ iv) Τν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα έρεη θαξθηλνγόλν δξάζε v) Ζ ζσζηή ζεηξά θαηάηαμεο ησλ ηαμηλνκηθώλ βαζκίδσλ από ηε ζηελόηεξε πξνο ηελ επξύηεξε είλαη : Γέλνο, νηθνγέλεηα, ηάμε, θιάζε, θύιν (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) Θέμα Β :Β1) Ο Escherichia Coli είλαη έλαο κηθξννξγαληζκόο πνπ δεη ζην έληεξν ηνπ αλζξώπνπ, λα εμεγήζεηε ζε πνηα θαηεγνξία κηθξννξγαληζκώλ ζα ηνλ εληάζζαηε. (ΜΟΝΑΓΔΣ 3) Πνηα είλαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κηθξννξγαληζκνύ απηνύ;( ΜΟΝΑΓΔΣ 3) Υπνζέζηε πσο έλαο άλζξσπνο εκθαλίδεη γεληθεπκέλε κόιπλζε από ηνλ κηθξννξγαληζκό απηό, ζα είρε απνηειέζκαηα ε ρνξήγεζε αληηβηνηηθνύ ζηνλ άλζξσπν; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο.(μοναγδσ 4) Β2) Σηνλ παξαθάησ πηλάθα λα αληηζηνηρήζεηε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Α κε ηνπο όξνπο ηεο ζηήιεο Β : Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 1

2 Παζνγόλνο Μηθξννξγαληζκόο (Α) Αζζέλεηα (Β) 1) Πλαςμώδιο Α) Απνβνιέο ζηηο εγθύνπο 2) Δερματόφυτα Β) Δξπζξόηεηα θαη έληνλν θλεζκό 3) Ιςτολυτική αμοιβάδα Γ) Αζζέλεηα ηνπ ύπλνπ 4) Vibrio cholerae Γ) Σηνκαηίηηδα 5) Τρυπανόςωμα Δ) Φνιέξα 6) Candida albicans Ση) Σύθηιε 7) Treponema pallidum Ε) Δινλνζία 8) Τοξόπλαςμα Ζ) Γπζεληεξία (ΜΟΝΑΓΔΣ 4) Β3) Μηα από ηηο αηηίεο εξεκνπνίεζεο ελόο νηθνζπζηήκαηνο είλαη ε όμηλε βξνρή. Πνηνη άιινη ιόγνη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ εξεκνπνίεζε ελόο νηθνζπζηήκαηνο; (Μνλάδεο 1). Πνηεο νπζίεο θαζηζηνύλ όμηλε ηε βξνρή θαη κε πνηνπο ηξόπνπο παξάγνληαη; (Μνλάδεο 3); Πνηεο είλαη νη επηπηώζεηο από ηελ όμηλε βξνρή; (ΜΟΝΑΓΔΣ 2) Β4) Σε πνηεο πεξηπηώζεηο γλσξίδεηε λα έρνπµε δηαζηνιή ησλ αηµνθόξσλ αγγείσλ θαη ηη ζπλέπεηεο έρεη απηό θάζε θνξά; (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) Θέμα Γ) Τα παξαθάησ ηξνθηθά πιέγκαηα αλαπαξηζηνύλ κέξνο ελόο ρεξζαίνπ θαη ελόο πδάηηλνπ νηθνζπζηήκαηνο αληίζηνηρα. Αληιώληαο πιεξνθνξίεο από ην ζρήκα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο : Κνπθνπβάγηα Αεδόλη Φίδη Σπίλνο Αξάρλε Σαιηγθάξη Πεηαινύδα Τξηθύιιη Πεύθν Χερζαίο Οικοζύζηημα Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 2

3 Φάιαηλα Φνληάο Τζηπνύξεο Νεξόθηδα Εσνπιαγθηό λ Καξαβίδεο Φπηνπιαγθηό λ Υδάηινο Οικοζύζηημα Γ1) Να εμεγήζεηε πνην από ηα δπν νηθνζπζηήκαηα ζεσξείηαη πην ηζνξξνπεκέλν; (ΜΟΝΑΓΔΣ 4) Τα παξαπάλσ νηθνζπζηήκαηα ζεσξνύληαη απηόηξνθα ή εηεξόηξνθα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. (ΜΟΝΑΓΔΣ 1) Γ2) Σην παξαπάλσ πδάηηλν νηθνζύζηεκα θαηαιήγνπλ ηα ιύκαηα κηαο αζηηθήο πεξηνρήο. Να εμεγήζεηε πνηεο επηπηώζεηο ζα έρεη απηό ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιπόκελνπ νμπγόλνπ ζην λεξό θαη ζηνπο νξγαληζκνύο. (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) Γ3) Από κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ ζην ρεξζαίν νηθνζύζηεκα βξέζεθε όηη ζηα αζηηθά ιύκαηα πνπ θαηέιεμαλ ζην λεξό ππήξρε θαη κηα κηθξή πνζόηεηα κηαο κε βηνδηαζπώκελεο νπζίαο. Σπγθεθξηκέλα βξέζεθε όηη ε πνζόηεηα απηή ζηηο θαξαβίδεο είλαη 5mg/Kg, ε βηνκάδα ηνπ ηξνθηθνύ επίπεδνπ ζηηο θαξαβίδεο ππνινγίζηεθε ηζε κε 10 8 Kg, κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο λα ππνινγίζεηε ηε ζπγθέληξσζε απηήο ηεο νπζίαο ζην θπηνπιαγθηόλ, ζηα λεξόθηδα θαη ζηε θάιαηλα θνληά. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) Γ4) Έλαο αγξόηεο ηζρπξίδεηαη πσο ην ηξηθύιιη ηεο πεξηνρήο ηνπ ρεξζαίνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνπο άιινπο νξγαληζκνύο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Μάιηζηα πξόηεηλε λα θαιιηεξγεζνύλ θαη αιιά είδε ςπραλζώλ ζηελ πεξηνρή. Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ ςπραλζώλ ζε έλα νηθνζύζηεκα θαη ζηνπο Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 3

4 νξγαληζκνύο ηνπ; (ΜΟΝΑΓΔΣ 4) Πνηνο ζα είλαη ν ξόινο ησλ απνηθνδνκεηώλ ζην ίδην νηθνζύζηεκα; (ΜΟΝΑΓΔΣ 1) ΘΔΜΑ Γ Γ1)α α γ β (Ζκέξεο) 50 Μόιπλζε από ηξία κηθξόβηα Σην παξαπάλσ δηάγξαµκα θαίλεηαη ε αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε ελόο ηνπξίζηα, πνπ ηαμίδεςε ζηελ Αθξηθή, θαη κνιύλζεθε από ηξείο µκηθξννξγαληζκνύο: ην Vibrio cholerae, ην ηξππαλόζσµα θαη ηνλ µκηθξννξγαληζκό πνπ πξνθαιεί ηελ επαηίηηδα Β. Πξηλ ηαμηδέςεη, ην άηνµν είρε εµβνιηαζηεί γηα ρνιέξα. Ο κηθξννξγαληζκόο πνπ πξνθαιεί ηελ επαηίηηδα Β έρεη πεξίνδν επώαζεο 12 εµέξεο, ελώ ην ηξππαλόζσµα έρεη κηθξόηεξε πεξίνδν επώαζεο. Γ1. Πνηα θαµπύιε αληηζηνηρεί ζε θάζε κηθξόβην θαη ηη είδνπο αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε θάλεη ην άηνµν απηό γηα θαζέλα από ηα ηξία µηθξόβηα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (ΜΟΝΑΓΔΣ 7) Γ2. Σην αίµα ηνπ αηόµνπ αληρλεύζεθε µεγάινο αξηζµόο Τ θπηηαξνηνμηθώλ ιεµθνθπηηάξσλ. Πνηνο ή πνηνη από ηνπο ηξεηο µηθξννξγαληζµνύο πξνθάιεζαλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ απηώλ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) Γ3) Σηνλ πηλάθα πνπ αθνινπζεί θαίλεηε ε ηαμηλόκεζε ηνπ ιύθνπ, ηνπ ζθύινπ, ηεο νηθηαθήο γάηαο, ηεο ηίγξεο θαη ηεο θάιαηλαο θνληά. Φξεζηκνπνηώληαο ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα λα ζρεδηάζεηε ην θπινγελεηηθό δέληξν ησλ εηδώλ απηώλ θαη λα αηηηνινγήζεηε ηεο απάληεζε ζαο. Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 4

5 Λύθνο Σθύινο Οηθηαθή γάηα Τίγξεο Φάιαηλα - Φνληάο Δίδνο Canis Lupus Caniw Felis Catus Panthera Ortinus Orca Famillaris tigris Γέλνο Canis Canis Felis Panthera Orcinus Οηθνγέλεηα Canidae Canidae Felidae Felidae Delphinidae Τάμε Σαξθνθάγα Σαξθνθάγα Σαξθνθάγα Σαξθνθάγα Κεηώδε Κιάζε Θειαζηηθά Θειαζηηθά Θειαζηηθά Θειαζηηθά Θειαζηηθά Φύιν Φνξδσηά Φνξδσηά Φνξδσηά Φνξδσηά Φνξδσηά (ΜΟΝΑΓΔΣ 8) Γ4) Πνηα ήηαλ ε άπνςε ηνπ Λακάξθ γηα ηελ επηθξάηεζε ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ ζε ζρέζε κε έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό; (ΜΟΝΑΓΔΣ 5) ΚΑΛΖ ΔΠΗΤΥΦΗΑ Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 5

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα:

Τν θόζηνο κεηαθνξάο ελόο πξνϊόληνο από 2 ρώξεο παξαγωγήο (Α,Β) πξνο 5 ρώξεο θαηαλάιωζεο (1,2,3,4,5) δίλεηαη από ηνλ εμήο πίλαθα: ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΧΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΥΑΡΙΛΑΟ Ν. ΦΑΡΑΤΣΗ, ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΙΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Ι (7 ο ΔΞΑΜΗΝΟ) ΓΡΑΠΣΗ ΔΞΔΣΑΗ 26/1/2010 ΓΙΑΡΚΔΙΑ: 2 ΧΡΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 3 ΜΔΓΙΣΟ ΒΑΘΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ Δξγαζηήξη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, Λεπθσζία, 2-3 Ννεκβξίνπ 2011 ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ aπό Μαοίμα Αογροξύ Αμώηεοη Λειηξρογόπ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΓΡΓΤΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (3761-5050) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Γενικού Λυκείου

Φυσική Α Γενικού Λυκείου Φυσική Α Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Αντώνης Σαρηγιάννης ΘΕΜΑΤΑ (5052-5216) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα