ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ"

Transcript

1 ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ ΘΔΜΑ Α Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 έυρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ζηη θπάζη, η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή ππόηαζη. A1. Ζ πνηθηιόηεηα: α. είλαη κεγαιύηεξε ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα β. είλαη κεγαιύηεξε ζηα ηερλεηά νηθνζπζηήκαηα γ. είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ ηζνξξνπία ελόο νηθνζπζηήκαηνο δ. δειώλεη ηνπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνύο απηνξξύζκηζεο πνπ έρεη ην θάζε νηθνζύζηεκα Μονάδερ 5 A2. Ζ κηθξόηεξε δπλαηή κνλάδα πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί είλαη α. ην γέλνο β. ην είδνο γ. ν πιεζπζκόο δ. ην άηνκν Μονάδερ 5 Α3. Ζ ζσζηή ζεηξά θαηάηαμεο νξγαληζκώλ είλαη α. είδνο- νηθνγέλεηα- γέλνο- ηάμε θιάζε β. γέλνο- είδνο-ηάμε- νηθνγέλεηα- θιάζε γ. είδνο-γέλνο-νηθνγέλεηα-ηάμε-θιάζε δ. θιάζε-είδνο-γέλνο-ηάμε-νηθνγέλεηα Μονάδερ 5 Α4. Τν πιαζκώδην πνιιαπιαζηάδεηαη α. ηα επαηηθά θύηηαξα β. ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα γ. ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα δ. ηα θύηηαξα ηνπ ζπιήλα Μονάδερ 5 Α5. Πνηνο από ηνπο παξαθάησ ξύπνπο επζύλεηαη γηα ηελ εμαζζέληζε ηεο ζηηβάδαο ηνπ όδνληνο ; α. κνλνμείδηα ηνπ αδώηνπ β. ζεηώδεο νμύ γ. ρισξνθζνξάλζξαθεο δ. κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα Μονάδερ 5 ΘΔΜΑ Β Β1. Ζ ζεσξία ηεο εμέιημεο είλαη απνδεθηή από ην ζύλνιν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο θαη απνηειεί κία από ηηο ζεκειηώδεηο γεληθεύζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο

2 Βηνινγίαο. Τη νλνκάδεηαη ζεκειηώδεηο γελίθεπζε γηα ηελ επηζηήκε θαη πνηεο είλαη νη ζεκειηώδεηο γεληθεύζεηο ηεο Βηνινγίαο; Μονάδερ 5 Β2. Πνηεο νπζίεο νλνκάδνληαη κε βηνδηαζπώκελεο; Πνην πεξηβαιινληηθό θαηλόκελν ξύπαλζεο πξνθαινύλ; Να αλαθέξεηε 3 απ απηέο. Μονάδερ 5 Β3. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο θαη λα εμεγήζεηε γηα ηη είδνπο κηθξννξγαληζκό πξόθεηηαη. Μονάδερ 5 B4. Να δώζεηε ηνπο παξαθάησ νξηζκνύο : ηλώδεο, πιαζκαηνθύηηαξν, βηνκεραληθόο κειαληζκόο, ξύπνο, εξεκνπνίεζε, θπκάηηα. Μονάδερ 10 ΘΔΜΑ Γ Γ1. Όια ηα ζθπιηά πνπ δνπλ ζήκεξα ζηνλ πιαλήηε θαηαηάζζνληαη ζην ίδην είδνο, παξόηη ε κνξθνινγία ηνπο κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά. Δληνύηνηο ν ιαγόο θαη ην θνπλέιη αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά είδε, παξά ηελ νκνηόηεηά ηνπο. Πώο εμεγείηαη ε θαηάηαμε όισλ ησλ ζθύισλ ζε έλα είδνο; Μονάδερ 6 Γ2. Τη εμππεξεηεί ε ηαμηλόκεζε ησλ νξγαληζκώλ ζε ηαμηλνκηθέο βαζκίδεο; Μονάδερ 5 Γ3. Πνηεο είλαη νη νκνηόηεηεο θαη πνηεο νη δηαθνξέο, κεηαμύ ελόο αηόκνπ πνπ εθδειώλεη ηελ αζζέλεηα ηνπ AIDS θαη ελόο θνξέα ηνπ ηνύ; Σε πνηα θύηηαξα παξαζηηεί ν ηόο; Μονάδερ 7 Γ4. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο ελδείμεηο ησλ ιεκθηθώλ νξγάλσλ ηνπ ζρήκαηνο πνπ αθνινπζεί, λα ηα θαηαηάμεηε ζε θαηεγνξίεο θαη λα εμεγήζεηε ην ξόιν ηνπ 2 θαη ηνπ 6. Μονάδερ 7

3 ΘΔΜΑ Γ Γίλεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα:

4 Γ1.Να γξάςεηε ηα νλόκαηα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο ζέζεηο Α, Β Γ, Γ, Δ, Ε θαη ην όλνκα ηνπ ζπζηαηηθνύ ηνπ εδάθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην γξάκκα Ψ. Μονάδερ 7 Γ2. Να πεξηγξάςεηε ηελ δηαδηθαζία Γ. Μονάδερ 6 Γ3. Με βάζε ην ζρνιηθό εγρεηξίδην λα αλαθέξεηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγόλνπ πνπ είλαη δηαιπκέλν ζην λεξό κεηώλεηαη ζπλερώο. Μονάδερ 5 Γ4. Έζησ όηη γηα λα ππάξμεη έλα επίπεδν ζε κία ηξνθηθή ππξακίδα πξέπεη ε ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην πξνεγνύκελν από απηό επίπεδν λα είλαη ηνπιάρηζηνλ kj. Να βξείηε πόζε ελέξγεηα ζα πεξηέρεηαη ζην επίπεδν ησλ παξαγσγώλ κηαο ζπλεζηζκέλεο ηξνθηθήο ππξακίδαο ( 4 επίπεδα). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. Μονάδερ 7

5 Απαληήζεηο ησλ ζεκάησλ ΘΔΜΑ Α Α1 α Α2 γ Α3 γ Α4 α Α5 γ ΘΔΜΑ Β Β1 Κεθάιαην 3, ζει. '' Β2 Κεθάιαην 2, ζει Έλα ηέηνην κόξην είλαη ην εληνκνθηόλν...ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο νλνκάδεηαη βηνζπζζώξεπζε. Σξεηο νπζίεο είλαη εληνκνθηόλα, παξαζηηνθηόλα θαη θπζηθά ξαδηελεξγά απόβιεηα Β3 1--> ππξελνεηδέο ή ππξεληθή πεξηνρή 2 --> θπηηαξηθή ή πιαζκαηηθή κεκβξάλε 3--> θπηηαξηθό ηνίρσκα 4--> θάςα 5--> πιαζκίδην 6--> ξηβόζσκα 7--> καζηίγην Β4 Σν ηλώδεο είλαη έλα πιέγκα πξσηετληθήο θύζεο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε θιεγκνλή. Ο ξόινο ηνπ είλαη λα ζηακαηά ηελ αηκνξξαγία θαη λα εκπνδίδεη ηελ είζνδν κηθξννξγαληζκώλ. Σν πιαζκαηνθύηηαξν είλαη έλα δηαθνξνπνηεκέλν Β- ιεκθνθύηηαξν. Ρόινο ηνπ είλαη λα παξάγεη κεγάιε πνζόηεηα αληηζσκάησλ θαηά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηγόλνπ γηα ην νπνίν παξήρζεζαλ ηα Β- ιεκθνθύηηαξα. Ο Βηνκεραληθόο κειαληζκόο είλαη έλα θαηλόκελν πνπ ζρεηίζηεθε κε ηε βηνκεραληθή ξύπαλζε θαη έρεη παξαηεξεζεί ζε δεθάδεο είδε εληόκσλ ζε βηνκεραληθέο πεξηνρέο. Πξίλ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε νη αλνηρηόρξσκεο πεηαινύδεο ήηαλ πνιππιεζέζηεξεο ελώ νη καύξεο ειάρηζηεο. Σν αληίζηξνθν ζπλέβε κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Οη ζθνύξεο πεηαινύδεο δελ ήηαλ νξαηέο από ηνπο ζεξεπηέο θαζώο ζθνύξπλαλ θαη νη θνξκνί ησλ δέληξσλ. Ρύπνο είλαη κία ρεκηθή νπζία ή κηα κνξθή αθηηλνβνιίαο πνπ πξνθαιεί θαηλόκελα ξύπαλζεο. Πξόθεηηαη γηα παξάγνληεο πνπ έρνπλ βιαπηηθέο επηδξάζεηο γηα ηνπο νξγαληζκνύο. Δξεκνπνίεζε : ζει. 101 «Οηθνζπζηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη από..νδεγνύλ ζηελ εξεκνπνίεζε. Φπκάηηα : ζει. 86 «Ζ βηνινγηθή αδσηνδέζκεπζε πξαγκαηνπνηείηαη..θπκάηηα»

6 ΘΔΜΑ Γ Γ1 νξηζκόο είδνπο- κεημηνινγηθό θξηηήξην, ζει. 121 «Σν είδνο πεξηιακβάλεη κέιε ηνπ είδνπο ζην νπνίν αλήθνπλ» Γ2 ζει. 121 «Αλ θαη δελ ππάξρνπλ.ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηνί έρνπλ εμειηρζεί» Γ3 ζει Πεξηγξαθή ζηαδίσλ ηεο αζζέλεηαο. πκπηώκαηα. Σα θύηηαξα πνπ παξαζηηεί ν ηόο είλαη ηα βνεζεηηθά Σ ιεκθνθύηηαξα, ηα λεπξηθά θαη ηα θπηηαξνηνμηθά Σ ιεκθνθύηηαξα. Γ4 1 ακπγδαιέο, 2 ζύκνο αδέλαο, 3 ιεκθαδέλεο, 4 ζπιήλαο, 5 ιεπηό έληεξν, 6 κπειόο ησλ νζηώλ ΘΔΜΑ Γ Γ1 A θαηαθξεκλίζεηο, Β εμάηκηζε, Γ απνηθνδόκεζε, Γ αηκνζθαηξηθή αδσηνδέζκεπζε, Δ θσηνζύλζεζε, Ε δηαπλνή Γ2 αηκνζθαηξηθή αδσηνδέζκεπζε, ζει. 86 «Ζ αδσηνδέζκεπζε δηαθξίλεηαη. 10% ηεο ζπλνιηθήο αδσηνδέζκεπζεο» Γ3 θαηλόκελν επηξνθηζκνύ ζει. 108, ζπλέπεηεο όμηλεο βξνρήο ζει. 107 «ζαλαηώλνληαη νη θπηηθνί θαη δσηθνί νξγαληζκνί ησλ πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ», ξύπαλζε πδάησλ ζει. 108 «Σν ζεξκό λεξό.βξίζθεηαη δηαιπκέλν ζην λεξό» Γ4. Γηα λα ππάξρνπλ θαηαλαισηέο 3 εο ηάμεο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηαλαισηέο 2 εο ΓE min= kj. Άξα θαη. 2 εο kj θαη 1 εο kj. Νόκνο νηθνινγηθνύ δεθάηνπ ζει. 77

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα Α ο : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε Σσζηή απάληεζε : Α1) Ζ ζύθηιε νθείιεηαη ζε : i) Βαθηήξηα ii) Πξσηόδσα

Διαβάστε περισσότερα

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ

3 Ζ νξγάλωζε ηωλ νξγαληζκώλ Δπαζηηπιόηηηα 3.3: Κύηηαπο - Η Μονάδα ηηρ Ζωήρ Η παξαηήξεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ νξγαληζκώλ κε ηε βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα αλαθαιύςνπλ θαη λα κειεηήζνπλ ηε δνκή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών

ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ. Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ΤΣΖΜΑΣΗΚΖ ΒΟΣΑΝΗΚΖ Σαξινόμηζη και ονομαηολογία ηυν θςηικών οπγανιζμών ςζηημαηική βοηανική είναι η επιζηήμη ηηρ ποικιλόηηηαρ ηυν θςηικών οπγανιζμών. Ανηικείμενό ηηρ είναι η ανακάλςτη, πεπιγπαθή και επμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ

ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ Δξγαζηήξη γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, Λεπθσζία, 2-3 Ννεκβξίνπ 2011 ΚΛΙΜΑΣΙΚΓ ΑΛΛΑΓΓ & ΘΑΛΑΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΗ ΜΓΟΓΓΙΟ aπό Μαοίμα Αογροξύ Αμώηεοη Λειηξρογόπ ΣΜΗΜΑ ΑΛΙΓΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΙΩΝ ΓΡΓΤΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα