ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ"

Transcript

1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ Αύγνπζηνο

2 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Γ/ΛΠΖ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΝΡΑ Αξηζκ. Ξξση.:48648/ Αξηζκ. Δγθπθιίνπ:18 2

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 5 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΝΟΥΛ... 8 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 9 ΔΘΙΝΓΔΠ ΓΗΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΠΡΝΠ ΛΔΝΠ ΓΖΚΝΠ... 9 ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α... 9 ΔΘΙΝΓΔΠ ΔΘΙΝΓΔΗΠ ΔΘΙΝΓΗΚΝΗ Σξφλνο δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ Νξηζκφο Γεκνηηθήο θαη Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Δθινγείο θαη Δθιφγηκνη Δθινγηθφ δηθαίσκα Δθινγείο Άζθεζε εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο Δθιφγηκνη Κεηαδεκφηεπζε ππνςεθίσλ Θσιχκαηα Δθινγηκφηεηαο Αζπκβίβαζηα ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β ΞΝΤΖΦΗΝΡΖΡΔΠ - ΠΛΓΑΠΚΝΗ πνςεθηφηεηεο Αξηζκφο πνςεθίσλ γηα εθινγή δεκνηηθψλ αξρψλ Γηα Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Α) πνβνιή ππνςεθηνηήησλ γηα ην αμίσκα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ζε λέν Γήκν, ν νπνίνο απνηειεί εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα Β) πνβνιή ππνςεθηνηήησλ γηα ην αμίσκα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ζε Γήκν κε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο Γηα ζπκβνχιηα δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ Γηα ζπκβνχιηα ηνπηθήο θνηλφηεηαο- Δθπξνζψπνπο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Ξνζφζησζε ππνςεθίσλ απφ ηα δχν θχια Θαηάξηηζε ζπλδπαζκψλ Θαηάξηηζε Ππλδπαζκψλ Γήκσλ Θαηάξηηζε ζπλδπαζκψλ δήκσλ κε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο Θαηάξηηζε ζπλδπαζκψλ δήκσλ κε ηνπηθέο θνηλφηεηεο Γηθαηνινγεηηθά γηα ηε Γήισζε Ππλδπαζκνχ πνβνιή δήισζεο θαηάξηηζεο Ππλδπαζκνχ Ππκπιεξσκαηηθή δήισζε ζπλδπαζκνχ Ξαξαίηεζε ζάλαηνο ππνςεθίνπ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ ΑΛΑΘΖΟΜΖ ΠΛΓΑΠΚΝ - ΓΗΘΑΗΥΚΑΡΑ ΠΛΓΑΠΚΝ Αλαθήξπμε Θνηλνπνίεζε Γηθαηψκαηα ηνπ ζπλδπαζκνχ πνρξεψζεηο ππεξεζηψλ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ ΤΖΦΝΓΔΙΡΗΑ Γεληθά Ξεξηερφκελν Τεθνδειηίσλ Πηαπξφο πξνηίκεζεο Πηαπξνί πξνηίκεζεο ζε Γήκνπο πνπ απνηεινχλ εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα Πηαπξνί πξνηίκεζεο ζε Γήκνπο πνπ απνηεινχληαη απφ πεξηζζφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο 44 ΚΔΟΝΠ ΓΔΡΔΟΝ ΔΘΙΝΓΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑ Γεληθά ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α ΔΘΙΝΓΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ Θαηαλνκή εδξψλ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε πεξίπησζε αλάδεημεο επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ απφ ηελ πξψηε Θπξηαθή Θαηαλνκή εδξψλ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ αλά εθινγηθή πεξηθέξεηα

4 3. Αληηθαηάζηαζε ππνςεθίνπ πξηλ απφ ηελ επαλαιεπηηθή εθινγή Δπαλάιεςε ηεο ςεθνθνξίαο Θαηαλνκή εδξψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Δθινγή ζπκβνχισλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη εθπξνζψπνπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο Ξεξηπηψζεηο ηζνςεθίαο ζπλδπαζκψλ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β ΡΑΘΡΗΘΝΗ-ΑΛΑΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ Γεκνηηθνί Πχκβνπινη Πχκβνπινη Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ Πχκβνπινη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη Δθπξφζσπνη Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ ΚΔΟΝΠ ΡΟΗΡΝ ΔΛΛΝΚΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α ΔΘΘΔΠΖ ΞΟΑΘΡΗΘΥΛ- ΔΞΗΘΟΥΠΖ ΔΘΙΝΓΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ Γηθαίσκα έλζηαζεο θαη πεξηερφκελν απηήο Ξξνζεζκίεο θαη αξκφδην δηθαζηήξην Αίηεζε αλαίξεζεο ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΔΘΙΝΓΗΘΑ ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΘΔΠΚΗΥΛ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ Λ. 3852/ 2010 (Α 87) Λ. 3838/2010 (Α 49) (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3970/ 2010 (Α 138) Λ. 3463/ 2006 (Α 114) ΞΓ 133/1997 ( Α' 121) YA 46494/ YA 45892/ YA 45722/ YA 35297/ YA 45546/ ΠΛΡΝΚΝΓΟΑΦΗΔΠ

5 ΔΗΠΑΓΥΓΖ Ζ δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή επαλαζεκειίσζε ησλ Γήκσλ πνπ ζπληειείηαη κε ηε Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Θαιιηθξάηεο» (Λ. 3852/ 2010, Α 87) 1 απνηειεί κηα ξηδνζπαζηηθή κεηαξξχζκηζε ζηε δηνηθεηηθή δνκή ηεο ρψξαο. Ζ αλάδεημε δεκνηηθψλ αξρψλ ζηνπο λένπο Γήκνπο, ηθαλψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απμεκέλεο αλάγθεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, απνηειεί θξίζηκν γεγνλφο γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαρείξηζε ππεξεζηψλ ηδίσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ πνηφηεηά ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε άκεζε θαη πιήξεο ελεκέξσζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία θνξέσλ. Κε ηελ εγθχθιην απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δνζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηεπθξηλίζεηο, κε ηνλ θαηά ην δπλαηφλ απινχζηεξν θαη ζπζηεκαηηθφηεξν ηξφπν. Απηφ θαζηζηά αλαγθαία θαη ηελ παξάζεζε Ξαξαξηήκαηνο, ζην νπνίν, εθηφο απφ Ξίλαθα κε ηηο θξίζηκεο πξνζεζκίεο θαη ηε ζπλαθή λνκνζεζία, πεξηιακβάλνληαη παξαδείγκαηα εμαγσγήο απνηειεζκάησλ γηα πνιιέο πεξηπηψζεηο πηζαλψλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ. Νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ησλ λέσλ Γήκσλ ζα γίλνπλ ηελ Θπξηαθή 7 Λνεκβξίνπ θαη νη επαλαιεπηηθέο, φπνπ ρξεηαζηεί, ηελ επφκελε Θπξηαθή 14 Λνεκβξίνπ Νη εθινγέο απηέο έρνπλ μερσξηζηή ζεκαζία, ιφγσ ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 3852/2010. Νη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. Δπηγξακκαηηθά νη βαζηθέο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ν «Θαιιηθξάηεο» ζην εθινγηθφ ζχζηεκα ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Κεηψλεηαη ην ειηθηαθφ φξην εθινγηκφηεηαο απφ ην 21 ν έηνο ζην 18 ν έηνο γηα ζέζεηο δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, ζπκβνχισλ ηνπηθήο θαη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη εθπξνζψπσλ ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Ρν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ επεθηείλεηαη φζνλ αθνξά ηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη ζηνπο νκνγελείο θαη ζηνπο λνκίκσο δηακέλνληεο ζηελ Διιάδα ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ Δπαλαθέξεηαη ε ξχζκηζε γηα ηελ αλάδεημε σο επηηπρφληνο ηνπ ζπλδπαζκνχ κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθχξσλ ςήθσλ. Ζ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπλελνχκελνπο Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο, θαζψο θαη ζηα ζεκεξηλά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη Γήκνη άλσ ησλ θαηνίθσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί αθέξαηα ε ζχλδεζε ησλ λέσλ απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα ζα αληηπξνζσπεχεηαη κε νπσζδήπνηε κία (1) έδξα ζην λέν δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Γηαηεξείηαη, φκσο, σο εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα ν Γήκνο, ζηνλ νπνίν δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ δηαηξείηαη ζε δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πνπ κε ηνλ «Θαιιηθξάηε» κεηνλνκάδνληαη ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Δμνξζνινγίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα αζπκβίβαζηα ζέζεο ησλ αηξεηψλ ησλ Γήκσλ. Δηδηθφηεξα, πξνο απηφλ ην ζθνπφ, εηζάγνληαη νη εμήο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο σο πξνο ηηο εθινγέο ησλ πξσηνβάζκησλ Ν.Ρ.Α.: 1 «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο» 2 Πύκθσλα κε ην άξζξν 9, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 33, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/

6 α) Δπεθηείλεηαη ην αζπκβίβαζην ζηνπο πξνέδξνπο δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (κε εμαίξεζε ηα ηδξχκαηα) θαη ζηνπο δηεπζχλνληεο θαη εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο θαη ππαιιήινπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ησλ Γήκσλ, πιελ ησλ αζηηθψλ εηαηξεηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. β) Θεζπίδεηαη ην αζπκβίβαζην γηα ηνπο δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, πξνέδξνπο δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, δηεπζχλνληεο ή εληεηαικέλνπο ζπκβνχινπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο. γ) Ξξνβιέπεηαη φηη ε δηαπίζησζε ησλ αζπκβηβάζησλ ησλ αηξεηψλ ζα γίλεηαη κε δηθαζηηθή απφθαζε θαηφπηλ ελζηάζεσο θαη φρη κε δηνηθεηηθή πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο (λπλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο). Πεκεηώλεηαη όηη εηδηθά γηα ηηο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010 ζα ηζρύζνπλ ηα θσιύκαηα ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Θώδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, θπξση. Λ. 3463/ 2006, Α 114), ζηα δηνηθεηηθά όξηα ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο. Όκσο, όπνηνη εθιεγνύλ πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ζα έρνπλ ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 3852/ Ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ απφ θάζε θχιν ππνινγίδεηαη δηαθεθξηκέλα ζην έλα ηξίην (1/3) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ν αξηζκφο απηφο ησλ ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα δειψλεηαη ζην αληίζηνηρν ζπκβνχιην. Δηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ε αλαζηνιή νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δεκάξρνπ ζε Γήκνπο άλσ ησλ θαηνίθσλ, ελψ παξάιιεια ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπ δεκάξρνπ, ηνπ νπνίνπ αλαζηέιιεηαη ε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ ηνλ νηθείν Γήκν κε επηβάξπλζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Πεκεηψλεηαη, φκσο, φηη ε αλαζηνιή άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εηδηθά γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν ηζρχεη γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (25.000) θαηνίθσλ 4. Θαζηεξψλεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο κίαο θαη κνλαδηθήο έλζηαζεο, ε νπνία ζηξέθεηαη θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ πνιπκεινχο πξσηνδηθείνπ, κε ηελ νπνία αλαθεξχζζνληαη νη επηηπρφληεο θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί θαη νη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πνπ εθιέγνληαη σο ηαθηηθνί ή αλαπιεξσκαηηθνί. Κε ηνλ «Θαιιηθξάηε» επέξρνληαη θαη νη αθφινπζεο ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ αξρψλ ησλ Γήκσλ, νη νπνίεο, φκσο, δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηηο επηθείκελεο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010: Δπηκεθχλεηαη θαηά έλα (1) έηνο ε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, θαηά ζπλέπεηα ε δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ νξίδεηαη εθεμήο ζε πέληε (5) έηε. Ζ εθινγή ησλ αξρψλ ησλ λέσλ Γήκσλ γίλεηαη ηελ ίδηα εκέξα θαηά ηελ νπνία δηελεξγείηαη ςεθνθία γηα ηελ εθινγή ησλ Διιήλσλ κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη ζηα ίδηα εθινγηθά ηκήκαηα θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ αξρψλ πνπ έρνπλ εθιεγεί γίλεηαη ηελ 1ε Πεπηεκβξίνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ, ελψ ε ζεηεία ηνπο ιήγεη ηελ 31 ε Απγνχζηνπ ηνπ πέκπηνπ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ πνπ ζα αλαδεηρζνχλ απφ ηηο εθινγέο ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 ζα αξρίζεη ηελ 1 ε Ηαλνπξίνπ 2011 θαη ζα ιήμεη ζηηο 31 Απγνχζηνπ Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο σο πιεζπζκφο θάζε Γήκνπ ή δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο λνείηαη ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο 6 ηεο γεληθήο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ Θξάηνπο ηεο 18 εο Καξηίνπ 4 Άξζξν 282, παξ. 18 ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 9, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 283, παξ. 12 ηνπ Λ. 3852/

7 2001, φπσο απηή θπξψζεθε κε ηελ ππ αξηζκ. 6821/ Γ5-908/ 2002 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο (Β 715). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 57 ηνπ Λ. 3852/ 2010 γηα ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ Λνεκβξίνπ 2010, φπνπ αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ν πεξηθεξεηάξρεο, λνείηαη ν λνκάξρεο ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ν Γήκνο, γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρψλ ηνπ νπνίνπ δηελεξγνχληαη νη εθινγέο, θαη φπνπ αλαθέξεηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, λνείηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ αλήθεη ν Γήκνο. Ρέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Λ. 3852/ 2010 νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηψλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ γηα φζα ζέκαηα δελ πθίζηαηαη εηδηθή πξφβιεςε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπ ΘΓΘ. Γηα πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ζηνπο θαησηέξσ ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Νξγάλσζεο θαη Ιεηηνπξγίαο ΝΡΑ: ΝΛΝΚΑ ΘΔΠΖ ΡΖΙ. ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ Θσλζηαληίλν Δπζηαζίνπ Αλ/ηή Ξξντζηάκελν ηνπ Ρκήκαηνο Θίκσλ Πηδεξφπνπιν Δηζεγεηήο Καηίλα Ληηληηνχκε Δηζεγήηξηα Αγγειηθή Ξαπάδνγινπ Δηζεγήηξηα Γξεγ. Γεσξγαλέ Δηζεγεηήο Εέηα Ιαηζνχδε Δηζεγήηξηα Καξία Παπέια Δηζεγήηξηα Βηβή Γεσξγαθνπνχινπ Δηζεγήηξηα Ρελ παξνχζα εγθχθιην κπνξείηε λα ηελ αλαδεηήζεηε ζηνλ ηζηνηφπν ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: www. ypes.gr/ εθινγέο/ δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο εθινγέο/ δεκνηηθέο εθινγέο 7

8 ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΝΟΥΛ Δθινγηθέο πεξηθέξεηεο: Γηα πξψηε θνξά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010 εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο. Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ ηδίνπ λφκνπ εθινγηθέο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ α) νη ζπλελνχκελνη Γήκνη ή θνηλφηεηεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ, νη νπνίεο νλνκάδνληαη δεκνηηθέο ελφηεηεο θαη β) ηα πξψελ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη Γήκνη άλσ ησλ θαηνίθσλ, ηα νπνία νλνκάδνληαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. Ξρ νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο είλαη 6, απνηεινχκελεο απφ ηα 5 δεκνηηθά ηνπ δηακεξίζκαηα θαη ηνλ λπλ Γήκν Ρξηαλδξίαο, ν νπνίνο ζπλελψλεηαη. Πεκεηψλεηαη φηη Γήκνο θάησ ησλ θαηνίθσλ, ζηνλ νπνίν δελ επήιζε θακία κεηαβνιή απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010, απνηειείηαη απφ κηα εληαία εθινγηθή πεξηθέξεηα. Κνλνεδξηθέο, δηεδξηθέο, ηξηεδξηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο: Δίλαη νη εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί έλαο, δχν ή ηξεηο δεκνηηθνί ζχκβνπινη, αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 ηνπ Λ. 3852/ Ξιεζπζκφο: πνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/ 2010, θαη επνκέλσο θαη ζε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πιεζπζκφ λνείηαη ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο ηεο γεληθήο απνγξαθήο πιεζπζκνχ ηνπ Θξάηνπο ηεο 18εο Καξηίνπ 2001, φπσο απηή θπξψζεθε κε ελ ππ αξηζκ. 6821/ Γ5-908/ 2002 θνηλή απφθαζε ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο & Νηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο (Β 715). Πηαπξνδνζία: Κε ηε ζηαπξνδνζία ν πνιίηεο εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ή δχν ή ηξεηο ππνςεθίνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο, ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνο θαη πξνο έλαλ ππνςήθην δεκνηηθφ ζχκβνπιν απφ φιεο ηηο ππφινηπεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, εθθξάδεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο έλαλ ή δχν ππνςήθηνπο ζπκβνχινπο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ή πξνο έλαλ ζχκβνπιν ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή εθπξφζσπν ηνπηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Γεκνηηθέο- Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο: Νη λένη Γήκνη ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Γεκνηηθέο θνηλόηεηεο είλαη: α) φια ηα ζεκεξηλά ηνπηθά δηακεξίζκαηα, απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα πνπ ζπλλελψλεηαη, αλεμαξηήησο εάλ ζε απηά ζπγθξνηνχληαη ή φρη ηνπηθά ζπκβνχιηα β) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 410/ 1995 θαη γ) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψλνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 2000 θαηνίθνπο. Δπίζεο, δεκνηηθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ δ) ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα ησλ λεζησηηθψλ Γήκσλ, εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 1000 θαηνίθνπο ε) νη λπλ Θνηλφηεηεο ή ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε φιε ηε πεξηθέξεηα ηνπ λεζηνχ θαη δελ απνηεινχλ Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/2010, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηνίθσλ απηψλ. Ρέινο, ζη) δεκνηηθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ θαη ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη Γήκνη, κε πιεζπζκφ άλσ ησλ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ ΘΓΘ. Ρνπηθέο θνηλόηεηεο είλαη: α) φια ηα ζεκεξηλά ηνπηθά δηακεξίζκαηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα πνπ ζπλλελψλεηαη, β) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 410/ 1995 γ) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψλνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κέρξη 2000 θαηνίθνπο 8

9 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ ΔΘΙΝΓΔΠ ΓΗΑ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΠΡΝΠ ΛΔΝΠ ΓΖΚΝΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α ΔΘΙΝΓΔΠ ΔΘΙΝΓΔΗΠ ΔΘΙΝΓΗΚΝΗ 1. Σξόλνο δηελέξγεηαο ησλ εθινγώλ Νη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ηεο λέαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011 θαη ιήγεη ηελ 31 ε Απγνύζηνπ , ζα γίλνπλ εηδηθά γηα ηηο επεξρφκελεο εθινγέο ηελ Θπξηαθή 7 Λνεκβξίνπ Γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ απηψλ δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξάμε πξνθήξπμεο, αθνχ ε εκεξνκελία δηελέξγεηάο ηνπο νξίδεηαη ξεηά ζην άξζξν 9 παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/2010. Πηηο εθινγέο απηέο ςεθίδνπκε γηα ηελ αλάδεημε Γεκάξρσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ζπκβνχισλ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζπκβνχισλ ηνπηθήο θνηλφηεηαο εθπξνζψπσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Ζ ςεθνθνξία ζα αξρίζεη ηελ 7ε πξσηλή θαη ζα ιήμεη ηελ 7ε βξαδηλή ηεο ίδηαο εκέξαο 8. Πε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο ςεθνθνξίαο, απηή ζα δηεμαρζεί ηελ επφκελε Θπξηαθή 14 Λνεκβξίνπ 2010, κε ίδηα ψξα έλαξμεο θαη ιήμεο 9. Πε πεξίπησζε πνπ ε ςεθνθνξία δελ δηεμαρζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζε έλα Γήκν ή ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εθινγηθά ηκήκαηα απηή ζα γίλεη ηελ Ρεηάξηε 10 Λνεκβξίνπ Νξηζκόο Γεκνηηθήο θαη Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο Γηεπθξηλίδεηαη, εδψ, φηη: Α) Γεκνηηθέο Θνηλφηεηεο απνηεινχλ: Ρα ζεκεξηλά ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κεγαιύηεξν από 2000 θαηνίθνπο. Ππγθεθξηκέλα, ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα είλαη: νη ΝΡΑ πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη νη νηθηζκνί πνπ πξνζαξηήζεθαλ ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο, νη νπνίνη ζπζηήζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 2539/ 1997 («Ξξφγξακκα Θαπνδίζηξηαο») (Α 244) νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ θαηφπηλ ζπλέλσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1416/ 1984 (Α 18) θαη 1622/ 1986 (Α 92) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 410/ 1995, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κεγαιύηεξν από 2000 θαηνίθνπο (π.ρ. Γήκνο Υξσπνύ) 7 Άξζξν 9, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 47 ηνπ ΘΓΘ. 9 Άξζξν 33, παξ. 1 Λ.3852/10 10 Άξζξν 48 ΘΓΘ. 9

10 νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψλνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κεγαιύηεξν από 2000 θαηνίθνπο (π.ρ. Γήκνο Γάθλεο- Γήκνο κεηηνύ) Ρα ηνπηθά δηακεξίζκαηα ησλ λεζησηηθψλ Γήκσλ, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό κεγαιύηεξν από 1000 θαηνίθνπο (π.ρ. Ρνπηθό Γηακέξηζκα Θαιιηκαζηάο, πξώελ Γήκνπ Ησλίαο, ηνπ λεζησηηθνύ Γήκνπ Σίνπ) Ξξψελ Θνηλφηεηεο ή ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε φιε ηε πεξηθέξεηα ηνπ λεζηνχ θαη δελ απνηεινχλ Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/2010, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνύ ησλ θαηνίθσλ απηώλ (π.ρ. πξώελ Θνηλόηεηα Γνλνύζαο) Ρα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη Γήκνη, κε πιεζπζκφ άλσ ησλ θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ ΘΓΘ 11 Β) Ρνπηθέο Θνηλφηεηεο απνηεινχλ: Ρα ζεκεξηλά ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό έσο θαη 2000 θαηνίθνπο. Ππγθεθξηκέλα, ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα είλαη: νη ΝΡΑ πνπ θαηαξγήζεθαλ θαη νη νηθηζκνί πνπ πξνζαξηήζεθαλ ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Θνηλφηεηεο, νη νπνίνη ζπζηήζεθαλ κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 2539/ 1997 («Ξξφγξακκα Θαπνδίζηξηαο») (Α 244) νη Γήκνη θαη νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ θαηφπηλ ζπλέλσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 1416/ 1984 (Α 18) θαη 1622/ 1986 (Α 92) νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 410/ 1995, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό έσο θαη 2000 θαηνίθνπο. νη Γήκνη ή νη Θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψλνληαη κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη δελ απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα, εθόζνλ έρνπλ πιεζπζκό έσο θαη 2000 θαηνίθνπο. 2. Δθινγείο θαη Δθιόγηκνη 2.1 Δθινγηθό δηθαίσκα Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο έρνπλ 12 : α. όινη νη δεκόηεο ηνπ λένπ Γήκνπ πνπ ζσξεπηηθά: έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο 14, πνπ απφ ζα απνηεινχλ έλα Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ Ρα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ δήκσλ κπνξνύλ λα αλεπξεζνύλ ζηα αθόινπζα ΦΔΘ: Αζελαίσλ (Α 246/ 1981), Θεζζαιόληθεο (Α 74/ 1981), Ξεηξαηά (Α 100/ 1982), Ξαηξέσλ (Α 154/ 1994), Θαιιηζέαο θαη Ζξαθιείνπ Θξήηεο (Α 185/ 2006), Ιαξηζζαίσλ (Α 193/ 2006), θαη Ξεξηζηεξίνπ (Α 198/ 2006). 12 Άξζξν 10 Λ. 3852/10 13 Πύκθσλα κε ην άξζξν 10, παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/ 2010 σο πξνο ην όξην ειηθίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ, όπσο θάζε θνξά ηζρύνπλ. Ζ πξώηε (1) Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο ζεσξείηαη εκεξνκελία γέλλεζεο εθείλσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί θαηά ην έηνο απηό. 10

11 β. νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, αιιά πνπ ζσξεπηηθά: θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή εθφζνλ έρνπλ γελλεζεί κέρξη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ γ. νη νκνγελείο 16, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα αιιά δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα σο αιινδαπνί, θαη πνπ ζσξεπηηθά: έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη , είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ 17 δ. νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ 18, νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα αιιά δηακέλνπλ λφκηκα ζηελ Διιάδα σο αιινδαπνί, θαη πνπ ζσξεπηηθά: έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ Ζ θαζόινπ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη εθείλεο ηεο θαηαρώξηζεο κεηαβνιώλ, δηαγξαθώλ, θαζώο θαη ηεο ηαθηήο, αλά δήκηλν, αλαζεώξεζήο ηνπο, νξηνζεηείηαη ζην ΞΓ 96/ 2007 (Α 116), πνπ εκπεξηέρεη ηελ λνκνζεζία γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ (άξζξα 7 έσο θαη 26). Πεκεηώλεαη όηη θαηά ηε ξεηή πξόβιεςε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 3852/ 2010 νη εθινγηθνί θαηάινγνη, πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ εθινγή βνπιεπηώλ, ηζρύνπλ θαη γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ. 15 Άξζξν 10, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ Όζνη είλαη θάηνρνη Δηδηθνύ Γειηίνπ Ραπηόηεηαο Νκνγελνύο ή ηίηινπ δηακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο θαηόρνπ ηέηνηνπ Γειηίνπ θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη, από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Γειηίνπ ή ηίηινπ αληίζηνηρα, πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε δηακνλή ζηε Σώξα ή έρνπλ ηίηιν παξακνλήο σο νκνγελείο θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη από ηε ρνξήγεζε ηνπ πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε παξακνλή ζηε Σώξα (άξζξν 14, παξ. 3, πεξ. α θαη ε ηνπ Λ. 3838/ 2010). 17 Αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο ησλ νκνγελώλ, βι. ηελ ππ αξηζκ. 6/ εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία, κε όιν ην ζρεηηθό πιηθό, είλαη πξνζβάζηκε ζην δηθηπαθό ηόπν: 18 Όζνη α) είλαη θάηνρνη άδεηαο δηακνλήο αόξηζηεο δηάξθεηαο ή δεθαεηνύο δηάξθεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2910/2001 (Α 91) θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ Λ. 3386/2005, όπσο ηζρύεη, β) έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηώο ηνπ «επί καθξόλ δηακέλνληνο», θαη` εθαξκνγή, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΞΓ 150/2006 (Α 160) ή ζην πξνβιεπόκελν κε ηελ εηδηθή ξύζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Λ. 3731/ 2008 (Α 263), γ) είλαη θάηνρνη «δειηίσλ κόληκεο δηακνλήο», σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη` εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Λ. 3386/2005 θαη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΞΓ 106/2007 (Α 135) θαζώο θαη δειηίσλ ή αδεηώλ παξακνλήο σο κέιε νηθνγέλεηαο Έιιελα πνιίηε ή πνιίηε θξάηνπο - κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη πεληαεηή λόκηκε θαη ζπλερή δηακνλή ζηε ρώξα, δ) είλαη γνλείο αλειίθσλ Διιήλσλ πνιηηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 94 ηνπ Λ. 3386/2005, όπσο ηζρύεη, θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε δηακνλή ζηε ρώξα, ε) έρνπλ αλαγλσξηζζεί σο πνιηηηθνί πξόζθπγεο ή έρνπλ ππαρζεί ζην θαζεζηώο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ή πξνζηαζίαο γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο, ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρύζαληνο πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 61/1999 (Α 63), θαζώο θαη ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 90/2008 (Α 138), 96/2008 (Α 152), 167/2008 (Α 223) θαη 81/2009 (Α 99), όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, εθόζνλ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ζπλερή πεληαεηή θαη λόκηκε δηακνλή ζηε ρώξα από ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεηηθνύ αηηήκαηνο, ζη) είλαη θάηνρνη ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ ή εηδηθνύ δειηίνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί από εκεδαπή αξρή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Γηεζλνύο Πύκβαζεο ηεο Λέαο όξθεο, πεξί ηνπ θαζεζηώηνο ησλ αληζαγελώλ, ε νπνία έρεη θπξσζεί κε ην Λ. 139/1975 (Α 176) θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε δηακνλή ζηε Σώξα από ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο ησλ παξαπάλσ ηίηισλ θαη δ) είλαη πνιίηεο ρσξώλ ΔΕΔΠ (Διβεηία, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάτλ θαη Λνξβεγία) πνπ είλαη θάηνρνη ηίηινπ δηακνλήο εθδηδόκελνπ απόηηο αξκόδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο θαηζπκπιεξώλνπλ πεληαεηή ζπλερή θαη λόκηκε δηακνλή ζηε ρώξα (άξζξν 14, παξ. 3, πεξ. β έσο θαη δ ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη άξζξν 18, παξ 7β ηνπ Λ. 3870/ Αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο ησλ λνκίκσο δηακελόλησλ ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ, βι. ηελ ππ αξηζκ. 6/ εγθύθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία, κε όιν ην ζρεηηθό πιηθό, είλαη πξνζβάζηκε ζην δηθηπαθό ηόπν: / εθινγέο/ Γεκνηηθέο θαη Λνκαξρηαθέο Δθινγέο/ Γεκνηηθέο θαη Θνηλνηηθέο Δθινγέο/ Νκνγελείο θαη πήθννη ηξίησλ ρσξώλ 11

12 Γελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο φζνη εθ ησλ αλσηέξσ έρνπλ ζηεξεζεί ην εθινγηθφ δηθαίσκα, δειαδή φζνη βξίζθνληαη ζε πιήξε ζηεξεηηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε 20 θαη φζνη ζηεξήζεθαλ ην δηθαίσκα απηφ ιφγσ ακεηάθιεηεο πνηληθήο θαηαδίθεο γηα θάπνην απφ ηα εγθιήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ Ξνηληθφ 21 θαη Πηξαηησηηθφ Ξνηληθφ Θψδηθα 22, θαη εθφζνλ ε ζηέξεζε απηή πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ. 2.2 Δθινγείο Δηδηθφηεξα, γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο αλάδεημεο δεκνηηθψλ αξρψλ, ςεθίδνπλ: γηα Γήκαξρν θαη δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο: όινη νη δεκφηεο εθινγείο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, πνπ απφ ζα απνηειέζνπλ ην λέν Γήκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010, νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νκνγελείο, θαζώο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ ζεκεξηλνχ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ. γηα ζπκβνύινπο δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ: κόλν νη δεκφηεο εθινγείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο νηθείαο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο, νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νκνγελείο, θαζώο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ φπνπ θαηνηθνχλ 23. γηα ζπκβνύινπο ηνπηθώλ θνηλνηήησλ: κόλν νη δεκφηεο εθινγείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νκνγελείο, θαζώο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ηνπ Γήκνπ φπνπ θαηνηθνχλ 24. γηα εθπξόζσπν ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο: κόλν νη δεκφηεο εθινγείο, νη νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νκνγελείο, θαζώο θαη νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπο εηδηθνχο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο φπνπ θαηνηθνχλ Άζθεζε εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο Ζ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή. Απφ ηελ ππνρξέσζε απηή εμαηξνχληαη 26 : Νη θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ ζνη έρνπλ ππεξβεί ην 70ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ζνη δηακέλνπλ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ 200 ρηιηφκεηξα απφ ην εθινγηθφ ηκήκα φπνπ ςεθίδνπλ Άξζξα 1666 έσο θαη 1688 ΑΘ 21 Άξζξα 59 έσο θαη 66, παξ. 3 ηνπ Ξνηληθνύ Θώδηθα 22 Άξζξη 7, παξ. 1β ηνπ Λ. 2287/ 1995 (Α 20) 23 Άξζξν 11, παξ. 1, δεύηεξν εδάθην ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 11, παξ. 1, δεύηεξν εδάθην ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 11, παξ. 1, δεύηεξν εδάθην ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 11 παξ. 2 Λ. 3852/ Πρεηηθή ε ππ αξηζκ / εγθύθιηνο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ε νπνία είλαη δηαζέζηκε ζηνλ ηζηνηόπν: 12

13 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο δελ ζπληάζζνληαη εηδηθνί εθινγηθνί θαηάινγνη γηα ηνπο θξαηνχκελνπο 28 θαη ηνπο λαπηηθνχο 29. Δπίζεο, ζηηο εθινγέο απηέο νη εηεξνδεκφηεο αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα κφλν ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα, ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ησλ νπνίσλ είλαη εγγεγξακκέλνη, θαη φρη ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ Λ. 3146/2003 (Α 125) 30. Δηδηθή άδεηα 31 γηα ηε δηεπθφιπλζε ζηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ρνξεγείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπο ζηνπο: Γηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ππαιιήινπο Γεκφζηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο 32 Πηξαηησηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ηελ ειιεληθή αζηπλνκία θαη ην ιηκεληθφ ζψκα παιιήινπο Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 33, ΛΞΓΓ, ηξαπεδψλ (ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα) θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, εθφζνλ ηελ εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο δελ δηακέλνπλ ζην Γήκν ή ζηελ Θνηλφηεηα, φπνπ αζθνχλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα. Αλάινγε άδεηα είλαη δπλαηφ λα ιάβεη θαη ην πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα 34, εθφζνλ εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο Δθιόγηκνη α. Γηα ην αμίσκα ηνπ Γεκάξρνπ έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ φινη νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ είλαη δεκόηεο ηνπ λένπ Γήκνπ, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ 36 θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 21ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 37 θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη ηηο β. Γηα ην αμίσκα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ, έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ: φινη νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ είλαη δεκόηεο ηνπ λένπ Γήκνπ, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ θαη έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 28 Πύκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Πσθξνληζηηθνύ Θώδηθα (Λ 2776/1999, Α 291) νη θξαηνύκελνη ςεθίδνπλ κόλν θαηά ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ Διιήλσλ επξσβνπιεπηώλ. 29 Πύκθσλα κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 10 ηνπ Λ. 2623/1998 (Α 139), όπσο απηέο έρνπλ θσδηθνπνηεζεί ζην άξζξν 27, παξ. 7 ηνπ ΞΓ 96/ 2007 νη λαπηηθνί αζθνύλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ζηηο εθινγέο ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ θαη ζηα δεκνςεθίζκαηα. 30 Άξζξν 2, παξ. 1 ηνπ Λ. 3146/ 2003: «Νη εθινγείο πνπ δηακέλνπλ ζε δήκν ή θνηλόηεηα άιιεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο από εθείλε, ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλνη, απνθαινύληαη ζην εμήο "εηεξνδεκόηεο" θαη κπνξνύλ λα αζθνύλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα θαηά ηηο γεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο, ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζώπσλ ζην Δπξσπατθό Θνηλνβνύιην θαη ηα δεκνςεθίζκαηα, ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο». 31 Άξζξν 11 παξ. 3 Λ. 3852/10 32 Πύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ ΞΓ 210/1992 (Α 99) νη ππάιιεινη ηνπ Ξπξνζβεζηηθνύ Πώκαηνο είλαη δεκόζηνη πνιηηηθνί ππάιιεινη. 33 Γειαδή ηνπο ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ, Θνηλνηήησλ, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ, θπζηθά, θαη νη δεκνηηθνί αζηπλνκηθνί, ησλ Γεκνηηθώλ, Θνηλνηηθώλ Ηδξπκάησλ θαη ησλ Λνκηθώλ Ξξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ απηώλ, θαζώο θαη ησλ Ππλδέζκσλ Γήκσλ, Θνηλνηήησλ θαη Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ. 34 Π απηέο αλήθνπλ νη δεκνηηθέο θαη νη θνηλνηηθέο επηρεηξήζεηο. 35 Άξζξν 11 παξ. 3 Λ. 3852/10 36 Βι. αλσηέξσ ζηελ ελόηεηα Ζ απόδεημε ηεο ειηθίαο κε ππεύζπλζε δήισζε, θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 5 ηνπ Λ. 2690/ 1999 (Θώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, Α 45) είλαη δπλαηή, κόλν εθόζνλ, ε ειηθία δελ απνδεηθλύεηαη από ην δειηίν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, ηε ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ή από ην κεηξών αξξέλσλ ή ην δεκνηνιόγην. 13

14 θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, 38 δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ, β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, 39 δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη , θαη γ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο. νη νκνγελείο, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη γ) δηαζέηνπλ επαξθή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη δ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο. Νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη θαη γ) δηαζέηνπλ επαξθή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο θαη δ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο. γ. Γηα ην αμίσκα ηνπ ζπκβνχινπ δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζπκβνχινπ ηνπηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ: φινη νη Έιιελεο πνιίηεο πνπ είλαη δεκόηεο ηνπ λένπ Γήκνπ, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, 40 δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη θαη είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο νη πνιίηεο ησλ ινηπώλ 26 θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ, β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, 41 δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη , γ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο θαη δ) είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο νη νκνγελείο, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη γ) δηαζέηνπλ επαξθή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο, δ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο θαη ε) θαη είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Νη λνκίκσο δηακέλνληεο ππήθννη ηξίησλ ρσξώλ, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθιέγεηλ β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη θαη γ) δηαζέηνπλ επαξθή γλώζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο, δ) δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε έθπησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεζζαη, ζχκθσλα κε ην θξάηνο- κέινο θαηαγσγήο ηνπο θαη ε) θαη είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο γ. Γηα ην αμίσκα ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ φινη νη δεκόηεο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, νη νπνίνη α) έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ, β) έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, δειαδή έρνπλ γελλεζεί κέρξη θαη γ) είλαη θάηνηθνη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 38 Άξζξν 13, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 13, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 13, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 13, παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 13, παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/

15 Πεκεηψλεηαη φηη νη δεκφηεο ζεκεξηλνχ Γήκνπ ή Θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε νπνηνδήπνηε αηξεηφ αμίσκα ηνπ λένπ Γήκνπ, δει. ζε νπνηαδήπνηε εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ λένπ Γήκνπ σο ππνςήθηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, ή σο ππνςήθηνη ζχκβνπινη ζε δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα, εθφζνλ, θπζηθά, πιεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. Έηζη, δεκφηεο ηνπ Γήκνπ Γάθλεο κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα ζηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ κεηηνχ, αθνχ απφ θαζίζηαηαη δεκφηεο ηνπ λένπ Γήκνπ Γάθλεο- κεηηνχ. Γεκφηεο, επίζεο, ηνπ Γήκνπ Γάθλεο κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα γηα ην ζπκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο κεηηνχ, εθνζφλ πιεξνί ηεο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, δειαδή έρεη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ εθιέγεηλ, έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, θαη είλαη θάηνηθνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Γεκνηηθήο Θνηλφηεηαο κεηηνχ. Δπηζεκαίλεηαη όηη όπνπ ζηελ παξνύζα εγθύθιην γίλεηαη αλαθνξά ζε «ππνςεθηόηεηα ζε Γήκν» λνείηαη ν λένο Γήκνο, ν νπνίνο ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Λ. 3852/ 2010 θαη ζα ιεηηνπξγήζεη από Κεηαδεκόηεπζε ππνςεθίσλ Α. Πηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο, δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ή ζπκβνύινπο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο πνπ δελ είλαη δεκόηεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Γεκνηηθήο ή Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο, φπνπ ελδηαθέξνληαη λα εθιεγνχλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαδεκφηεπζεο πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε απηφλ. Έηζη, φζνη επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη: ζηνπο λένπο Γήκνπο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, ζε νπνηνδήπνηε λέν Γήκν λνκνχ, εθφζνλ ζήκεξα είλαη γξακκέλνη ζε δεκνηνιφγην ή Κεηξψν Αξξέλσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ Γήκνπ ή άιιεο Θνηλφηεηαο ηνπ λνκνχ απηνχ, ζε νπνηνδήπνηε λέν Γήκν λνκνχ, εθφζνλ θαηά ην παξειζφλ ήηαλ γξακκέλνη ζε Κεηξψν Αξξέλσλ ή δεκνηνιφγην νπνηνπδήπνηε άιινπ Γήκνπ ή άιιεο Θνηλφηεηαο ηνπ λνκνχ απηνχ, δελ απαηηείηαη λα έρνπλ δηεηή δηακνλή ζηνπο Γήκνπο απηνχο 43. ζνη ελδηαθέξνληαη λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζηνπο αλσηέξσ Γήκνπο νθείινπλ λα ππνβάινπλ ζε απηνχο αίηεζε γηα κεηαδεκφηεπζε απφ ηελ 1 ε Απγνύζηνπ κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο θαηάζεζεο ζην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο δήισζεο θαηάξηηζεο ησλ ζπλδπαζκψλ, δει. κέρξη ηελ 12 ε ψξα βξαδηλή ηεο 17 εο Νθησβξίνπ Πε φζεο, φκσο, πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία ηεο κεηαδεκφηεπζεο πεξαησζεί κεηά ηελ 31 ε Απγνύζηνπ 2010, πνπ είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο Γ αλαζεψξεζεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ πεξηιεθζεί φιεο νη κεηαβνιέο (κεηαδεκνηεχζεηο θιπ.) πνπ έγηλαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγεζνχλ νη εθινγέο ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010, ν ππνςήθηνο δελ ζα κπνξεί λα ςεθίζεη ζην Γήκν, φπνπ ζέηεη ππνςεθηφηεηα 46. Δλλνείηαη φηη 43 Άξζξν 16 ηνπ ΘΓΘ, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 22, παξ. 1 ηνπ Λ. 3536/ 2007 (Α 42), ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ Άξζξν 16 ηνπ ΘΓΘ ζε ζπλδπαζκό κε ην άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ Πύκθσλα κε ην άξζξν 41 ηνπ ΘΓΘ ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθινγήο ησλ δεκνηηθώλ αξρώλ δελ ππνινγίδεηαη ε κέξα ηεο ςεθνθνξίαο. Ζ πξνζεζκία ιήγεη κόιηο παξέιζεη θαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο, έζησ θαη αλ είλαη εκέξα αξγίαο. 46 ΠηΔ 1071/

16 κπνξεί λα ςεθίζεη γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα φπνπ ήηαλ δεκφηεο κέρξη ηελ 31ε Απγνχζηνπ Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαδεκφηεπζε ησλ ππνςεθίσλ είλαη ηα εμήο: 1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην Γήκν φπνπ επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη, ν νπνίνο απνηειεί ηελ έδξα ηνπ λένπ δήκνπ θαη εγγξάθεηαη ζην δεκνηνιφγην ηνπ 47. Πηελ αίηεζε απηή πξέπεη λα δειψζεη ξεηά φηη ζα ζέζεη ππνςεθηφηεηα ζην ζπγθεθξηκέλν Γήκν θαη γηα ην ιφγν απηφ δεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην γεληθφ κεηξψν ησλ δεκνηψλ. 2 α. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί εγγξαθήο ηνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο απφ φπνπ κεηαδεκνηεχεη, γηα φπνηνλ ζέηεη ππνςεθηφηεηα ζηνπο Γήκνπο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο β. Ξηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο ηνπ λνκνχ, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ επηζπκεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα, φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο είλαη ή ήηαλ γξακκέλνο ζηα δεκνηνιφγηα ή Κεηξψα Αξξέλσλ. Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε δηαδηθαζία κεηαδεκφηεπζεο κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη κέζσ ΘΔΞ 48. Νη Γήκνη ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ άκεζα, θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 17 εο Νθησβξίνπ 2010, ζηε κεηαδεκφηεπζε θαη λα εθδψζνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο. Δθφζνλ απηφο πνπ κεηαδεκφηεπζε δελ αλαθεξπρζεί ππνςήθηνο, ε απφθαζε κεηαδεκφηεπζεο παχεη λα ηζρχεη κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ αλαθήξπμε ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ, δειαδή κεηά ηελ 23 ε Φεβξνπαξίνπ Ζ απψιεηα ηεο δεκνηηθφηεηαο επέξρεηαη απηνδηθαίσο, Υο εθ ηνχηνπ ε ζρεηηθή απφθαζε έρεη δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα, σο πξνο ηε κε πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο αλαθήξπμεο ηνπ κεηαδεκνηεχζαληνο, σο ππνςεθίνπ. Πε αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή αλαθεξπρζεί ππνςήθηνο θαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ εθιεγεί ή φρη παξακέλεη πιένλ δεκφηεο ηνπ λένπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν κεηαδεκφηεπζε. Β. Πηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο, δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο ή ζπκβνύινπο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζέζνπλ ππνςεθηόηεηα ζε δήκνπο άιισλ λνκώλ, εθηφο δει. ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν Α πεξηπηψζεσλ, δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαδεκφηεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πεξί κεηαδεκφηεπζεο 49 λνκνζεζία, κφλν ζηνπο Γήκνπο ή ζηηο Θνηλφηεηεο πνπ απνηεινχλ ην λέν δήκν, φπνπ: Β1. δηακέλνπλ ηνπιάρηζηνλ επί κία δηεηία, ή Β2. είλαη δεκφηεο ν άιινο ζχδπγνο, ή Β3. ήηαλ δεκφηεο πξηλ απφ ην γάκν, ζε πεξίπησζε ιχζεο απηνχ, ή Β4. ήηαλ αξρηθά δεκφηεο νη ίδηνη ή νη γνλείο ηνπο. Απηή ε δπλαηφηεηα φκσο παξέρεηαη γηα κία θαη κφλν θνξά Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε κεηαδεκφηεπζε πξέπεη λα δηελεξγεζεί ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο αλαθήξπμεο ησλ ζπλδπαζκψλ απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν, δει. κέρξη ηελ 12 ε ψξα βξαδηλή ηεο 17 εο Νθησβξίνπ Πε φζεο, φκσο, πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία ηεο κεηαδεκφηεπζεο πεξαησζεί κεηά ηελ 31 ε Απγνύζηνπ 2010, πνπ είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηεο Γ αλαζεψξεζεο ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, ζηνπο νπνίνπο ζα έρνπλ πεξηιεθζεί φιεο νη κεηαβνιέο (κεηαδεκνηεχζεηο θιπ.) πνπ έγηλαλ κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή θαη βάζεη ησλ νπνίσλ ζα δηελεξγεζνχλ νη εθινγέο ηεο 47 Άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ Πρεη. ε ππ αξηζκ. ΓΗΑΓΞ/ Α1/13190/ Απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο (Β 896) 49 Άξζξν 15, παξ. 7 θαη 8 ηνπ ΘΓΘ. 16

17 7 εο Λνεκβξίνπ 2010, ν ππνςήθηνο δελ ζα κπνξεί λα ςεθίζεη ζην Γήκν, φπνπ ζέηεη ππνςεθηφηεηα 50. Δλλνείηαη φηη κπνξεί λα ςεθίζεη γηα ηελ αλάδεημε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ αξρψλ ζην Γήκν ή ηελ Θνηλφηεηα φπνπ ήηαλ δεκφηεο κέρξη ηελ 31ε Απγνχζηνπ Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαδεκφηεπζε ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη ηα εμήο: 1. Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία θαηαηίζεηαη ζην Γήκν φπνπ επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη, ν νπνίνο απνηειεί ηελ έδξα ηνπ λένπ δήκνπ θαη εγγξάθεηαη ζην δεκνηνιφγην ηνπ Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ ή ηεο Θνηλφηεηαο, από ηνλ νπνίν επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη θαη ή 3. α. Βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Ξξνέδξνπ Θνηλφηεηαο πεξί ηεο δηεηνχο κφληκεο εγθαηάζηαζεο (πεξίπησζε Β1). Πεκεηψλεηαη φηη ε βεβαίσζε ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ Ξξνέδξνπ Θνηλφηεηαο πεξί ηεο δηεηνχο κφληκεο εγθαηάζηαζεο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΘΓΘ, θπξση. Λ. 3463/ 2006, Α 114). Θαηά ηελ έλλνηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, θαηνηθία είλαη ν ηφπνο φπνπ ην πξφζσπν έρεη ηελ θχξηα θαη κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπ, ν ηφπνο δειαδή πνπ έρεη θαηαζηεί, ζχκθσλα κε ηε βνχιεζή ηνπ, ην ζηαζεξφ θέληξν ησλ βηνηηθψλ ηνπ ελ γέλεη ζρέζεσλ. Δηδηθφηεξα, σο θχξηα θαη κφληκε εγθαηάζηαζε ζεσξείηαη ν ηφπνο ηεο νηθνγελεηαθήο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο έρεη ην ζηνηρείν ηεο ζηαζεξφηεηαο, ελψ δελ απνθιείεηαη ε άζθεζε επαγγέικαηνο ζε άιιν ηφπν 52 ή β. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ άιινπ ζπδχγνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ πνπ επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη (πεξίπησζε Β2) ή γ. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί ηεο εγγξαθήο ηνπ πξηλ ην γάκν, ζε πεξίπησζε ιχζεο απηνχ, ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ πνπ επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη (πεξίπησζε Β3) ή δ. Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί ηεο εγγξαθήο αξρηθά ηνπ ηδίνπ ή ησλ γνλέσλ ηνπ ζην δεκνηνιφγην ηνπ Γήκνπ φπνπ επηζπκεί λα κεηαδεκνηεχζεη. Πε απηή ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη επηπιένλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ζηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη θάλεη ρξήζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο κία κφλν θνξά (πεξίπησζε Β4). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε δηαδηθαζία κεηαδεκφηεπζεο κπνξεί λα δηελεξγεζεί θαη κέζσ ΘΔΞ Θσιχκαηα Δθινγηκφηεηαο Πχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 12 ηνπ Λ. 3852/2010, γηα ηνπο ππνςεθίνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο, ζπκβνχινπο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη εθπξνζψπνπο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 29 ΘΓΘ, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο. Πηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, φκσο, πνπ απνηεινχλ ηα ζεκεξηλά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, πνπ δηαηξνχληαη νη Γήκνη άλσ ησλ θαηνίθσλ, ηα θαησηέξσ θσιχκαηα εθινγηκφηεηαο γηα ηνπο ππνςήθηνπο ησλ εθινγηθψλ απηψλ πεξηθεξεηψλ αλαηξέρνπλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα φινπ ηνπ Γήκνπ, πνπ ηνλ απνηεινχλ 54 Γηα ηνπο ππνςήθηνπο Γεκάξρνπο ηα θσιχκαηα αλαηξέρνπλ ζην επίπεδν νιφθιεξνπ ηνπ Γήκνπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη είλαη δπλαηφλ ππνςήθηνη λα κελ θαηαιακβάλνληαη απφ ηα θαησηέξσ θσιχκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ εθινγηθή πεξηθέξεηα, ζηελ νπνία ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα, φκσο απφ εάλ εθιεγνχλ κπνξεί λα θαηαιακβάλνληαη απφ ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 3852/ 2010, ηα νπνία πιεξνχληαη ζηα φξηα πιένλ ηνπ λένπ Γήκνπ. Ρνχην, δηφηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14, παξ. 12 ηνπ Λ. 3852/ 2010 γηα ηηο πξνζερείο δεκνηηθέο εθινγέο, 50 ΠηΔ 1071/ Άξζξν 10, παξ. 5 ηνπ Λ. 3852/ ΠηΔ 1865, 2312/2002, 5006/96 θ.ά. 53 Πρεη. ε ππ αξηζκ. 6297/ Απόθαζε ηνπ θππνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο (Β 415) θαη ε ππ αξηζκ. ΓΗΑΓΞ/ Α1/13190/ Απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο & Απνθέληξσζεο (Β 896) 54 Άξζξν 18, παξ. 10, πεξ. β ηνπ Λ. 3870/ 2010 (Α 138) 17

18 θαη κφλν, ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά ηα θσιχκαηα ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, ελψ γηα ηε δεκνηηθή πεξίνδν ηζρχνπλ ηα αζπκβίβαζηα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 3852/ 2010 ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ λένπ Γήκνπ. 1. Δηζη δελ κπνξνύλ λα εθιεγνύλ ζηα αμηψκαηα ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ 55 : i. Νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί 56, όζνη, δειαδή, εκπίπηνπλ ζην ξπζκηζηηθό πεδίν ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Θώδηθα Νξγαληζκνύ Γηθαζηεξίσλ θαη Θαηάζηαζεο Γηθαζηηθώλ Ιεηηνπξγώλ (Λ. 1756/ 1988, Α 35) 57. Δίλαη πξνθαλέο όηη ην θώιπκα εθινγηκόηεηαο δελ θαηαιακβάλεη ηνπο δηθαζηηθνύο ππαιιήινπο, νη νπνίνη δηέπνληαη, από πιεπξάο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο, από απηνηειή Θώδηθα (Θύξσζε Θώδηθα Γηθαζηηθώλ παιιήισλ, θπξση. Λ. 2812/ 2000, Α 67) 58 ii. Νη αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο: - πφ ην δεδνκέλν φηη είλαη δηαθξηηή ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ κνλίκσλ αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (Λ. 2439/ 1996, Α 219) έλαληη εθείλεο ησλ κνλίκσλ αλζππαζπηζηψλ θαη ππαμησκαηηθψλ (ΛΓ 445/ 1974, Α 160), δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα απηφ νη αλζππαζπηζηέο θαη ππαμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Γελ έρνπλ θψιπκα εθινγηκφηεηαο νη δφθηκνη έθεδξνη αμησκαηηθνί θαη νη νπιίηεο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ (ζηξαηεχζηκνη, κφληκνη, εζεινληέο, επαγγεικαηίεο θαη βξαρείαο αλαθαηάηαμεο) Υο αμησκαηηθνί ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζεσξνχληαη νη θαηέρνληεο βαζκφ ππαζηπλφκνπ Β θαη άλσ 60. Νη ζπλνξηαθνί θχιαθεο θαη νη εηδηθνί θξνπξνί απνηεινχλ ηδηαίηεξεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ, πνπ δηέπνληαη, αληηζηνίρσο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2622/ 1998 (Α 138) θαη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ. 2734/ 1999 (Α 161), φπσο απηέο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, θαη δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα απηφ. - Γελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Ξπξνζβεζηηθνχ Πψκαηνο 61 νη ππξνλφκνη, νη αξρηππξνζβέζηεο θαη νη ππξνζβέζηεο. - Ζ Διιεληθή Αγξνθπιαθή απνηειεί απηνηειή ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε θαη δελ εληάζζεηαη ζηα Πψκαηα Αζθαιείαο 62 - Ρν Ιηκεληθφ Πψκα, σο εθ ηεο θχζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ (ΛΓ 444/ 1970, Α 39) ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη αλήθεη ζηα Πψκαηα Αζθαιείαο. Νη 55 Γηα κηα ζπλνιηθή επηζθόπεζε ησλ θσιπκάησλ θαη αζπκβηβάζησλ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΘΓΘ, βι. Ληθ. Καπξίθαο (2008): Ξξνζόληα- Θσιύκαηα εθινγηκόηεηαο- Αζπκβίβαζηα θαηά ηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο (Δθδόζεηο Λνκηθή Βηβιηνζήθε) 56 Πηνπο δηθαζηηθνύο ιεηηνπξγνύο δελ αλήθνπλ νη ηαηξνδηθαζηέο (άξζξν 33, Λ. 1756/1988, Α 35), νύηε νη άκηζζνη ή έκκηζζνη ππνζεθνθύιαθεο (άξζξν 92 Π). Αλαθνξηθά κε ηνπο άκηζζνπο ππνζεθνθύιαθεο βι. ππ αξηζκ. 3/ 1999 Γλσκνδόηεζε Δηζαγγειέα Αξείνπ Ξάγνπ 57 α) Ν πξόεδξνο, νη αληηπξόεδξνη, ζύκβνπινη, πάξεδξνη, εηζεγεηέο θαη δόθηκνη εηζεγεηέο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. β) Ν Ξξόεδξνο, ν Δηζαγγειέαο, νη αληηπξόεδξνη ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, νη αξενπαγίηεο θαη αληεηζζαγγειείο ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ, νη πξόεδξνη θαη εηζαγγειείο εθεηώλ νη εθέηεο θαη αληεηζαγγειείο εθεηώλ, νη πξόεδξνη θαη εηζαγγειείο πξσηνδηθώλ, νη πξσηνδίθεο θαη αληεηζαγειείο πξσηνδηθώλ, ην πάξεδξνη πξσηνδηθείσλ θαη πάξεδξνη εηζαγγειίαο, νη εηξελνδίθεο, πηαηζκαηνδίθεο θαη δόθηκνη εηξελνδίθεο. γ) Ν Ξξόεδξνο, ν γεληθόο επίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο, νη αληηπξόεδξνη, ζύκβνπινη, αληεπίηξνπνη, πάξεδξνη, εηζεγεηέο θαη δόθηκνη εηζεγεηέο ηνπ Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ. δ) Ν γεληθόο επίηξνπνο, ν επίηξνπνο θαη νη αληεπηηξόπνη ηεο Δπηθξαηείαο ησλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ, νη πξόεδξνη εθεηώλ, εθέηεο, πξόεδξνη πξσηνδηθώλ, πξσηνδίθεο θαη πάξεδξνη πξσηνδηθείνπ ησλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ. 58 Πύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ θπξση. Λ. 2812/ 2000 (Α 67) δηθαζηηθνί ππάιιεινη είλαη νη ππάιιεινη ηεο γξακκαηείαο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ησλ πνιηηηθώλ θαη πνηληθώλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ εηζαγγειηώλ ηνπο, ησλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ, ηεο Γεληθήο Δπηηξνπείαο ηεο Δπηθξαηείαο ζηα ηαθηηθό δηνηθεηηθό δηθαζηήξηα, νη ππάιιεινη ηνπ Διεγθηηθνύ Ππλεδξίνπ θαη ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γεληθνύ Δπηηξόπνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθό Ππλέδξην, νη ππάιιεινη ησλ εκκίζζσλ ππνζεθνθπιαθείσλ, θαζώο θαη νη ππάιιεινη ησλ Θηεκαηνινγηθώλ Γξαθείσλ Οόδνπ θαη Θσ -Ιέξνπ. 59 Γλ ΛΠΘ 201/ Άξζξν 20, παξ. 1 ηνπ Λ. 2800/ 2000 (Α 41). Πύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ν δόθηκνο ππαζηπλόκνο δελ απνηειεί βαζκό ηεο ηεξαξρηθήο θιίκαθαο. 61 Ρν νπνίν αλήθεη ζηα Πώκαηα Αζθαιείαο, θαηά άξζξν 1 ηνπ Λ. 3511/ 2006 (Α 258). 62 Άξζξν 1 θαη 4 ηνπ Λ. 3585/ 2007 (Α 148). Βι. θαη ππ αξηζκ. 1012/ 1/ 60α/ έγγξαθν ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αγξνθπιαθήο 18

19 iii. iv. βαζκνί ησλ αμησκαηηθψλ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 13 ηνπ Λ. 3079/ 2002 (Α 311) 63, ζηνπο νπνίνπο δελ εκπίπηνπλ νη αλζππαζπηζηέο, νη ππαμησκαηηθνί θαη νη ιηκελνθχιαθεο. Νη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ. Υο «γλσζηή ζξεζθεία» ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί ζην πιαίζην ηνπ άξζξνπ 13, παξ. 2 ηνπ Ππληάγκαηνο θάζε ζξεζθεία, εθφζνλ νη ηειεηέο ηεο δελ είλαη θξπθέο, ηα δφγκαηα θαη νη αξρέο ηεο δελ είλαη απφθξπθεο θαη κπζηηθέο, αιιά θαλεξέο ζε φινπο θαη σο εθ ηνχηνπ γλσζηέο. Νη γεληθνί γξακκαηείο Γήκσλ θαη νη ππάιιεινη Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, πνπ απνηεινχλ εθινγηθή πεξηθέξεηα, φπνπ ππεξεηνχλ 64 κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, δειαδή σο κφληκνη, ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ 65. Ρν θψιπκα απηφ δελ πθίζηαηαη γηα ηνπο δηθεγφξνπο ηνπ Γήκνπ, αθνχ ζπλδένληαη, ξεηψο, κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο 66. Δπίζεο, ην θψιπκα απηφ δελ θαηαιακβάλεη ηνπο δηνηθεηέο θαη ηα κέιε δηνίθεζεο ΛΞΓΓ, νξγαληζκψλ θιπ. 67 κσο, ην θψιπκα απηφ, παξφιν πνπ δελ εηζάγεηαη ξεηά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ, πθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ γηα ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ, θαζψο θαη ηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 1416/ 1984, φπσο ηζρχεη, δηφηη έρεη θξηζεί απφ ην Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 68 φηη πξνέρεη ε πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο απφ ηνλ ςπρνινγηθφ επεξεαζκφ πνπ είλαη δπλαηφλ λα αζθήζνπλ ζην εθινγηθφ ζψκα ιφγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ ζην Γήκν, θαζψο θαη ε απνθπγή ηεο πξνπαξαζθεπήο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο σο δεκνηηθψλ αξρφλησλ. Νη ππάιιεινη ησλ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, νη νπνίνη θαζίζηαληαη, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 95, παξ 5 θαη 257 ηνπ Λ. 3852/ 2010 ππάιιεινη ησλ λέσλ Γήκσλ, δελ θαηαιακβάλνληαη απφ ην θψιπκα απηφ. v. Νη ππάιιεινη ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδξπκάησλ ησλ Γήκσλ ή Θνηλνηήησλ, πνπ απνηεινχλ εθινγηθή πεξηθέξεηα ησλλέσλ Γήκσλ, θαη φπνπ ππεξεηνχλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 69. Πηνπο αλσηέξσ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ππάιιεινη ησλ Ππλδέζκσλ, ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ν Γήκνο ή Θνηλφηεηα, αθνχ ραξαθηεξίδνληαη θαη απηνί σο ΛΞΓΓ 70. Ρν θψιπκα απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο (ΓΔΑ) ή ησλ αζηηθψλ κε- θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν Γήκνο ή ε Θνηλφηεηα, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 63 α) Αλώηαηνη Αληηλαύαξρνο - Αξρεγόο θαη παξρεγνί πνλαύαξρνο Αξρηπινίαξρνο β) Αλώηεξνη Ξινίαξρνο Αληηπινίαξρνο Ξισηάξρεο γ) Θαηώηεξνη πνπινίαξρνο Αλζππνπινίαξρνο Πεκαηνθόξνο 64 Πεκεηώλεηαη όηη ην θώιπκα απηό ηζρύεη γηα όινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ, είηε θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε είηε είλαη απνζπαζκέλνη. Ρν θώιπκα παύεη λα ππάξρεη, εθόζνλ ε απόζπαζε αλαθιεζεί πξηλ ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ. 65 Πηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη θαη νη ζπκβαζηνύρνη κεξηθήο απαζρόιεζεο, θαη εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 1 ηνπ Λ. 3250/ 2004 (Α 124). Γηα ηνπο ζπκβαζηνύρνπο κίζζσζεο έξγνπ βι. παξαθάησ ζηελ παξ. 2 ii. 66 Άξζξν 165 Θώδηθα Θαηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Θνηλνηηθώλ παιιήισλ (θπξση. Λ. 3584/ 2007, Α 143) 67 ΠηΔ 2166/ ΠηΔ 117/ Βι. πξνεγνύκελε πεξίπησζε iv. 70 Άξζξν 245, παξ. 1 ΘΓΘ 19

20 Ρα πξφζσπα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα εθφζνλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο κεηά ηελ θαηάζεζε ηεο δήισζεο ηνπ ζπλδπαζκνχ ζην Ξξσηνδηθείν θαη πξηλ ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ, δειαδή κέρξη ηε 12 ε ψξα βξαδηλή ηεο 22 εο Νθησβξίνπ Πεκεηψλεηαη φηη δελ παξέρεηαη δπλαηφηεηα παξαίηεζεο ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο, θη επνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε αηξεηφ αμίσκα Γήκνπ 71. Πεκεηψλεηαη φηη πξνβιέπεηαη εηδηθή δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή ηεο παξαίηεζεο 72. Δπνκέλσο, ε ππνβνιή ππνςεθηόηεηαο απηή θαζεαπηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε. Δπηπξφζζεηα, νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί θαη νη αμησκαηηθνί ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο δελ πξέπεη λα έρνπλ ππεξεηήζεη ζηελεθινγηθή πεξηθέξεηα φπνπ ζα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηηο εθινγέο. Ρν ζπκπιεξσκαηηθφ απηφ θψιπκα εηζάγεη κε ηξφπν γεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ, ζεκηηφ πεξηνξηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο ζπκκεηνρήο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, δειαδή αλεθηή δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ πεξί σλ πξφθεηηαη πξνζψπσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ αληηθάζθεη πξνο ηα άξζξα 4, παξ. 1 θαη 5, παξ. 1 θαη 2 ηνπ Ππληάγκαηνο. 73 Νη ππάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ ππεξεζία ηνπο γηα λα αλαθεξπρζνχλ ππνςήθηνη, εάλ δελ εθιεγνχλ, επαλέξρνληαη ζηελ ελεξγφ ππεξεζία κεηά ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθήξπμεο ησλ εθιεγνκέλσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ εθιεγνχλ επαλέξρνληαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο 74.Ζ επάλνδνο ζηελ ππεξεζία θαη ζηε ζέζε απφ ηελ νπνία παξαηηήζεθαλ ζπληειείηαη απηνδηθαίσο, δηα κφλεο ηεο ππνβνιήο ζρεηηθήο αίηεζεο. Ζ αίηεζε πξνο επάλνδν ηνπ παξαηηεζέληνο θαη κε εθιεγέληνο ππνςεθίνπ ππνβάιιεηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλαθήξπμεο ησλ επηηπρφλησλ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. Γηα ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Θψδηθα Νξγαληζκνχ Γηθαζηεξίσλ θαη Θαηάζηαζεο Γηθαζηηθψλ Ιεηηνπξγψλ. vi. Νη δεκόζηνη ππάιιεινη θαη νη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο είλαη νξηνζεηεκέλνο θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ, πνπ ππεξεηνχλ ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ νπνίσλ αζθνχλ θαζήθνληα πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο επηπέδνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο έλα έηνο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ, δειαδή απφ 6 Λνεκβξίνπ Δθφζνλ ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηνλ νηθείν νξγαληζκφ, ζηελ παξάγξαθν απηή εκπίπηνπλ θαη νη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάιιεινη ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο είλαη νξηνζεηεκέλνο θαηά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ησλ εθινγψλ. Νη αζθνχληεο θαζήθνληα πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο ή Γηεχζπλζεο ζα πξέπεη λα έρνπλ επηιεγεί θαη ηνπνζεηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία δηαδηθαζία, ζε νξγαληθή ζέζε. Ζ 71 Άξζξν 29, παξ. 7, ηειεπηαίν εδάθην ηνπ ΘΓΘ 72 Ζ παξαίηεζε επηδίδεηαη, απνθιεηζηηθώο, κε δηθαζηηθό επηκειεηή ζηνλ Ξξόεδξν Ξξσηνδηθώλ, ν νπνίνο ηελ ππνβάιιεη ακέζσο ζηελ αξρή πνπ είλαη αξκόδηα λα ηελ απνδερζεί. Ζ πεξαηηέξσ δηαβίβαζε πξνο απνδνρή ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκόδηαο αξρήο, δειαδή εθείλεο ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ παξαηηεζέληνο, γίλεηαη από ηνλ Ξξόεδξν Ξξσηνδηθώλ. Ζ παξαίηεζε ζεσξείηαη όηη έρεη γίλεη δεθηή από ηελ επίδνζή ηεο θαη δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί. Ζ ζρεηηθή πξάμε απνδνρήο ηεο παξαίηεζεο από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο νξγαληθήο ζέζεο ηνπ παξαηηνύκελνπ, έρεη, θαη αθνινπζία, δηαπηζησηηθό ραξαθηήξα. Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ απαγνξεύνπλ ηελ ππνβνιή ή ηελ απνδνρή ηεο παξαίηεζεο ησλ πξνζώπσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, πεξ.α - γ, ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΘΓΘ ή πνπ πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα παξαηηεζνύλ ή ηελ αξκνδηόηεηα ηεο αξρήο λα απνδερζεί ηελ παξαίηεζή ηνπο δελ ζίγνληαη από ηηο δηαηάμεηο απηέο (άξζξν 29, παξ. 7 ΘΓΘ). 73 ΠηΔ 452/ Άξζξν 12, παξ. 1 Λ. 3231/2004 (Α 45). 20

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθχθιηνο ππ αξηζκ. 19 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ Αρηζ. Πρφη.: 45635 ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΝΑΠΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΛΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΛΟΓΩΝ Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011

ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Τπόςε: Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην. Θεζζαινλίθε, 10 Ινπλίνπ 2011 ΠΡΟ: ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ. Γηα ηεο παξνύζεο επηζηνιήο κνπ ζαο ελεκεξώλσ όηη πνύιεζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Υ.Α. ηεο 9 εο Ινπλίνπ, νρηαθόζηεο πελήληα κεηνρέο (850) ηεο εηαηξίαο «ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ Α.Δ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ

ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ ΓΖΚ. ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ Γ/ΛΠΖ ΑΙΙΝΓΑΞΥΛ & ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠΖΠ Αζήλα, 7 Λνεκβξίνπ 2006 Α.Ξ. Νηθ: 21585/2006 Ξξνο: ΞΗΛΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ

O ΠΕΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ --------------------------------------------- Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32. Όξγαλα Σκεκάησλ. Δγθπξόηεηα απνθάζεσλ 2.1.1 Όργανα τοσ Πανεπιστημίοσ Κανονισμοί 1994 έως 2007 K.Δ.Π. 55/94 Κ.Δ.Π. 272/99 Κ.Δ.Π.343/2002 Κ.Δ.Π.160/2006 Κ.Δ.Π.108/2007 Οη πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ) Καλνληζκνί ηνπ 1994,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα