Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ."

Transcript

1 Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ιωάννου, τοῦ ἐν τῷ ὄρει Ζάντεν, καὶ τῶν δώδεκα μαθητῶν αὐτοῦ, Φωτιστῶν τῆς Ιβηρίας-Γεωργίας (7η Μαΐου, Ϛʹ αἰ. ) Η Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία* Η Γεωργία κατὰ τὴ μεσαιωνικὴ περίοδο, βρισκόταν συνέχεια σὲ πολιτισμικὴ καὶ πολιτικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Βυζάντιο. Διατήρησε πάντα τὸν ἰδιαίτερο χαρακτήρα της, ὅσον ἀφορᾶ στὴν πολιτισμική της ταυτότητα, μὲ ἔντονη ὡστόσο καὶ ἄμεση πολλὲς φορὲς τὴν ἐπίδραση τῆς βυζαντινῆς καλλιτεχνικῆς παραγωγῆς. Επιμέλεια - Παρουσίαση: Τσέλιος Ιωάννης ΗΓΕΩΡΓΙΑ, ποὺ βρίσκεται νότια τοῦ Καυκάσου, περιλαμβάνει τὴν ἀνατολικὴ Γεωργία, τὴν Ιβηρία δηλαδή, καὶ τὴ δυτική, τὴ Λαζικὴ (ἀρχαία Κολχίδα), ὅπως εἶναι γνωστὴ στοὺς βυζαντινούς. Ο χριστιανισμὸς στὴ Γεωργία διαδόθηκε τὸν 4ο αἰώνα, περ. 330, ἀ- πὸ τὴν ἁγία Νίνα, ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, ἦταν αἰχμάλωτη ποὺ προσηλύτισε τὸ βασιλιὰ Mirian τῆς Ιβηρίας. Αν καὶ ἀρχικά, κατὰ τὸν 6ο αἰώνα, οἱ Ἀρμένιοι καὶ οἱ Γεωργιανοὶ δὲν εἶχαν ἀποδεχθεῖ τὴν Δʹ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο τῆς Χαλκη- 1 Εγκόλπιο Λειψανοθήκη. Απὸ τὴν Ιερὰ Μονὴ Μαρτβίλι (Γεωργία) 10ος αἰ. Μουσεῖο Τέχνης τῆς Γεωργίας, Τιφλίδα.

2 δόνας (451), ὡστόσο, ἀπὸ τὸν 7ο αἰώνα καὶ μετὰ ἡ γεωργιανὴ Εκκλησία ἀκολούθησε τὸ ὀρθόδοξο δόγμα. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ συντέλεσε στὴ δημιουργία ἰδιαίτερων δεσμῶν τῆς χώρας μὲ τὴ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, παρόλο ὅτι ἡ Γεωργία παρέμεινε πάντα ἀνεξάρτητο κράτος. Διαμόρφωση Γεωργιανῆς Τέχνης (7ος -9ος αἰώνας) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ αὐτὴ στὴ Γεωργία ταυτίζεται μὲ τὴν ἐποχὴ τῆς μετάβασης ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο κόσμο στὸ μεσαιωνικό. Αὐτὴ τὴν ἐποχή, στὴν ὁποία ἀνάγονται οἱ πρωϊμότερες τοιχογραφίες τῆς Γεωργίας, διαμορφώνονται εἰκονογραφικοὶ τύποι καὶ προγράμματα ποὺ θὰ διατηρηθοῦν σὲ ὅλη τὴ μεσαιωνικὴ χριστιανικὴ τέχνη τῆς χώρας. Η ἐκκλησία τοῦ Cromi χρονολογεῖται στὰ Εχει διατηρήσει ὑπολείμματα ἀπὸ τὴ ψηφιδωτὴ σύνθεση τῆς ἁψίδας, τὰ ὁποία βρίσκονται σήμερα στὸ Μουσεῖο τῆς Τιφλίδας, καθὼς καὶ ἀπὸ τὰ ἀρχικά, προπαρασκευαστικὰ σχέδια ποὺ σώζονται ἀκόμα in situ. Τὰ σχέδια αὐτὰ ἐπιτρέπουν νὰ ἀποκατασταθεῖ τὸ θέμα τῆς ἀπεικόνισης τοῦ Χριστοῦ ἀνάμεσα σὲ δύο ἀγγέλους, ὡς μία συνοπτικὴ ἀπόδοση τῆς παράστασης τῆς Ἀνάληψης, μιᾶς Θεοφάνειας, δηλαδή, μὲ ἐσχατολογικὸ περιεχόμενο, σύμφωνα μὲ ἀ- νάλογα θέματα ὁραμάτων ποὺ ἀπαντοῦν στὶς ἁψίδες, ἐκείνη τὴν ἐποχή, σὲ ὅλη τὴ χριστιανικὴ τέχνη τῆς Ἀνατολῆς. Στὴν ἀψίδα τῆς βραχώδους ἐκκλησίας τοῦ Dodo, στὴ David- Garedza στὴν ἔρημο τοῦ Δαβὶδ δηλαδή, ἀπὸ τὸ ὄνομα ἁγίου μοναχοῦ ποὺ ἵδρυσε τὴ μοναστικὴ κοινότητα ἐκεῖ, τὸν 6ο αἰώνα σώζεται ἡ παράσταση τοῦ Χριστοῦ, ἔνθρονου σὲ δόξα. Αὐτὲς οἱ 2

3 τοιχογραφίες ἔχουν χρονολογηθεῖ ἀπὸ τὸν 7ο ἕως τὸν 9ο αἰώνα. Αν καὶ πρόκειται γιὰ μία παράσταση ποὺ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ προφητικὰ ὁράματα, δὲν ἀποκλείεται νὰ εἶχε ἐκτελεστεῖ τὴν ἐποχὴ ποὺ μάστιζε τὸ Βυζάντιο ἡ εἰκονομαχικὴ κρίση, ἐφόσον τὰ εἰκονομαχικὰ μέτρα δὲν ἐφαρμόστηκαν στὴ Γεωργία. Γενικὰ ἡ εἰκόνα τῶν τοιχογραφιῶν αὐτῆς τῆς περιόδου εἶναι φτωχή, ὅπως ἀναφέρθηκε, καὶ τὰ σωζόμενα μνημεῖα δείχνουν ἐπαρχιακὲς ἐπιλογὲς στὴν εἰκονογραφία καὶ στὴν τεχνοτροπία. Η κοινὴ τέχνη ποὺ αὐτὴ τὴν περίοδο διαχέεται ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὴ Γεωργία μετασχηματίζεται μὲ ἕναν τοπικὸ ἐπαρχιακὸ τρόπο. Αρχὴ τῆς ἀκμῆς (10ος -11ος αἰώνας) Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἀκμῆς σὲ ὅλους τοὺς κλάδους τῆς γεωργιανῆς τέχνης. Τὴν ἴδια περίοδο κτίζονται μεγάλοι καθεδρικοὶ ναοὶ καὶ ὑπάρχει σημαντικὴ δραστηριότητα ἀντιγραφῆς χειρογράφων στὰ μοναστήρια τῆς Γεωργίας. Οπως φαίνεται, αὐτὴ τὴν περίοδο, στὴν εἰκονογραφία κυρίως, ἡ βυζαντινὴ ἐπίδραση εἶναι περιορισμένη, καθὼς τοπικὲς συνήθειες κυριαρχοῦν στὴ διακόσμηση τῶν σημαντικῶν τμημάτων τῶν ἐκκλησιῶν, ἐνῶ ἀπὸ ἄποψη τεχνοτροπικὴ φαίνεται καθαρότερα ἡ σχέση τῆς ζωγραφικῆς στὴ Γεωργία μὲ τὴ βυζαντινὴ καλλιτεχνικὴ παραγωγή. Τὸν τροῦλο, ἀντίθετα μὲ τὴ βυζαντινὴ εἰκονογραφικὴ παράδοση, κατὰ τὴν ὁποία ἀπεικονίζεται ὁ Παντοκράτορας, καταλαμβάνει συνήθως ἡ σύνθεση τῆς Δόξας τοῦ Σταυροῦ ποὺ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς τυπικὸ γεωργιανὸ θέμα. Η παράσταση αὐτὴ σώζεται στὸν καθεδρικὸ ναὸ στὸ Ishan ποὺ πιθανῶς χρονολογεῖται ἀνάμεσα στὸ 958 καὶ 966, στὸ Hahuli Ιερὰ Μονὴ Χαχούλι, Γεωργία. ποὺ χρονολογεῖται στὰ τέλη τοῦ 10ου ἤ στὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου αἰώνα καὶ στὸ βόρειο ναὸ στὸ Udabno ποὺ χρονολογεῖται στὸν 11ο αἰώνα. Ωστόσο, ἡ παράσταση τοῦ Σταυροῦ στὸν τροῦλο ἀποτελεῖ εἰκο- 3

4 Ιερὸς Πατριαρχικὸς Ναὸς τῶν Αγίων Αποστόλων τῆς Μτσχέτα, Γεωργία. νογραφικὸ τύπο ποὺ ἀπαντᾶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο στὸ Βυζάντιο, ἐφόσον μάλιστα εἶναι γνωστὸ ὅτι διακοσμοῦσε τὸν τροῦλο τῆς ἰουστινιάνειας Ἁγίας Σοφίας. Ο σταυρὸς εἰκονίζεται ἐπίσης σὲ ἕναν ἀριθμὸ ἐκκλησιῶν τοῦ 9ου καὶ 10ου αἰώνα στὴν Καππαδοκία. Στὴ Γεωργία ὡστόσο, ἡ σύνθεση ἐμπλουτίζεται μὲ στοιχεῖα δανεισμένα ἀπὸ ἀπεικονίσεις τοῦ Χριστοῦ σὲ δόξα καὶ ἀπὸ τὴ σκηνὴ τῆς Ἀνάληψης, σὲ μιὰ σύνθεση δοξολογίας, ὅ- πως στὸ Ishan. Η ἔξαρση τῶν ἀ- πεικονίσεων αὐτῶν ἀσφαλῶς συνδέεται μὲ τὴ λατρεία τοῦ Σταυροῦ ποὺ ἡ ἁγία Νίνα καὶ ὁ Βασιλιὰς Mirian εἶχαν ἀνεγείρει στὸ βράχο Mcheta, (4ος αἰώνας), ὅπου ἱδρύθηκε ἀργότερα ἡ Εκκλησία τοῦ Dzvari ( ). Στὴν κόγχη τῆς ἁψίδας, στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς Othta (Dort Kilise), ποὺ χρονολογεῖται μετὰ τὸ 961, καθὼς καὶ στὸ βόρειο ναὸ τῆς μονῆς στὸ Udabno καὶ στὸ Nesgun στὴ Σβανετία, ποὺ χρονολογεῖται τὸ 10ο αἰώνα, παριστάνεται ὁ Χριστός. Ο Χριστὸς εἰκονίζεται εἴτε σὲ δόξα, ὅπως στὴν πρώτη περίπτωση, στὸ καθολικὸ δηλαδὴ τῆς Μονῆς Othta (Dort Kilise), ἡ ὁποία ἐνίοτε μάλιστα περιβάλλεται ἀπὸ ἀγγέλους, εἴτε ὡς ἡ κεντρικὴ μορφὴ τῆς Δέησης, ὅπως στὸ βόρειο ναὸ τῆς μονῆς τοῦ Ubadno. Ωστόσο, στὸ νότιο ναὸ τῆς ἴδιας μονῆς ἀπεικονίζεται ἡ Παναγία βρεφοκρατούσα, ὅπως στὸ Βυζάντιο αὐτὴ τὴν ἐποχή. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικὴ γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Γεωργίας μὲ τὸ Βυζάντιο εἶναι ἡ τεχνοτροπία τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Tao-Klardzeti, κυρίως τῆς μονῆς Othta (Dort Kilise) καὶ τοῦ ναοῦ τοῦ Ishan ποὺ παρουσιάζει στενὴ σχέση μὲ τὸ γραπτὸ διάκοσμο τῆς Νέας ἐκκλησίας Tokali, στὰ Κόραμα τῆς Καππαδοκίας, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ χαρακτηριστικὰ ὑψηλὸ δεῖγμα τῆς Μητροπολιτικῆς τέχνης τῆς ἐποχῆς. 4

5 Περίοδος ἀκμῆς (11ος -12ος αἰώνας) Ο 12ος αἰώνας θεωρεῖται περίοδος ἀκμῆς στὴ Γεωργιανὴ ἱστορία. Στὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ 12ου αἰώνα δημιουργήθηκαν δύο ἀκαδημίες, ἡ μία στὸ Gelati καὶ ἡ ἄλλη στὸ Ikalto, γεγονὸς ποὺ δείχνει ὅτι ἡ παράδοση τοῦ Πανεπιστημίου εἰσέδυσε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη στὴ Γεωργία, στὰ πλαίσια μίας ἀκμῆς σὲ ὅ- λα τὰ ἐπίπεδα τῆς ζωῆς. Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἐκτελέστηκαν τοιχογραφίες ὄχι μόνο σὲ νεοαναγειρόμενες ἐκκλησίες, ἀλλὰ καὶ σὲ παλαιότερα κτίρια ποὺ ἀνακαινίστηκαν, ὅπως στὸ Ateni ποὺ κτίστηκε τὸν 7ο αἰώνα καὶ ἀνακαινίστηκε στὰ τέλη τοῦ 11ου αἰώνα. Οἱ Υπαπαντή. Εσμαλτωμένο εἰκονίδιο (12ος αἰ.). Περίκλειστο σμάλτο σὲ χρυσό. Μουσεῖο Τέχνης τῆς Γεωργίας, Τιφλίδα. σχέσεις μὲ τὸ Βυζάντιο ἐμφανίζονται μὲ σαφήνεια σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὴν τεχνοτροπικὴ καὶ εἰκονογραφικὴ ἀνάλυση τῶν σωζόμενων τοιχογραφιῶν. Η διατήρηση τῆς ἀπεικόνισης τοῦ Χριστοῦ στὴν ἁψίδα στὴ Γεωργία, καὶ κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου, ὀφείλεται πιθανότατα στὴ συνήθεια τῆς ἀπεικόνισης τοῦ Σταυροῦ στὸν τροῦλο, ὅπως στὸ Ateni, μετὰ τὸ Στὸ ναὸ τοῦ Ateni, ποὺ κτίστηκε στὸν τύπο τοῦ τετρακόγχου ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸ Dzvari, τὴν κύρια ἁψίδα, στὰ ἀνατολικά, καταλαμβάνει ἡ Θεοτόκος στὸν τύπο τῆς Κυριώτισσας, ἐνῶ ὁ Παντοκράτορας σὲ μετάλλιο προστίθεται στὸ ἐσωράχιο τοῦ τόξου τῆς ἀνατολικῆς κόγχης. Η παραδοσιακὴ γιὰ τὴ Γεωργία τοποθέτηση τοῦ Σταυροῦ στὸν τροῦλο ἐξηγεῖ τὸ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Παντοκράτορας τοποθετήθηκε στὴν ἁψίδα. Χριστολογικὲς σκηνὲς διακοσμοῦν τὴ βόρεια ἁψίδα, μαριολογικὲς τὴ νότια, ἐνῶ στὰ δυτικὰ ἀναπτύσσεται ἡ Δευτέρα Παρουσία. Η Μεγάλη Εκκλησία στὸ Gelati, ἀφιερωμένη στὴ Θεοτόκο, κτίστηκε περίπου στὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ 12ου αἰώνα, σὲ τύπο σταυροειδὴ ἐγγεγραμμένο μὲ τροῦλο. Η ἀρχικὴ διακόσμηση ἔχει σχεδὸν 5

6 ἐξαφανιστεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ψηφιδωτὸ στὴν κόγχη τῆς ἁψίδας ποὺ μπορεῖ νὰ χρονολογηθεῖ γύρω στὸ 1125 μὲ 1130, καὶ ἀπὸ ἀποσπασματικὲς τοιχογραφίες στὸ νάρθηκα. Οπως εἶναι φανερὸ ἐ- φαρμόζεται καὶ ἐδῶ, ὅπως στὸ Ateni, ἡ βυζαντινὴ εἰκονογραφικὴ παράδοση, καθὼς ἀπεικονίζεται στὴν ἁψίδα ἡ Θεοτόκος βρεφοκρατούσα στὸν τύπο ἐ- πίσης τῆς Κυριώτισσας. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν τεχνοτροπικὴ ἀ- πόδοση, ἡ ζωγραφικὴ στὸ Ateni ἐκφράζει, ἀναμφίβολα, τὴν πρώιμη τέχνη τῶν Κομνηνῶν, ὅπου, ὅπως εἶναι γνωστό, κυριαρχεῖ ἡ γραμμή. Στὸ Gelati ἐξάλλου, φαίνεται βέβαιη ἡ συμμετοχὴ ἑλλήνων καλλιτεχνῶν ἢ πιθανὸν γεωργιανῶν ποὺ εἶχαν ἐκπαιδευτεῖ στὸ Βυζάντιο στὴ δύσκολη τεχνικὴ τοῦ ψηφιδωτοῦ. Ο τοιχογραφημένος διάκοσμος τέλος στὸ Pavnisi, περίπου , δείχνει ὅτι ὁ ζωγράφος ἐκεῖνος εἶχε μία σημαντικὴ ἐξοικείωση στὰ βυζαντινὰ πρότυπα. Πέντε δωρητές, ἐκ τῶν ὁποίων ἕνας φορᾶ βυζαντινὴ αὐτοκρατορικὴ ἐνδυμασία, εἰκονίζονται, μαζὶ μὲ ἄλλες μορφὲς ἁγίων, στὴ νότια κόγχη στὸ Ateni ποὺ εἶναι διακοσμημένη κυρίως μὲ τὸ μαριολογικὸ κύκλο, ὅπως ἀναφέρθηκε. Βʹ μισὸ 12ου -τέλη 13ου αἰώνα Ο «Χρυσὸς Αἰώνας τῆς βασίλισσας Θάμαρ». Η περίοδος αὐτὴ (μέσα 12ου-τέλη 13ου αἰ.), περιλαμβάνει κυρίως τὴ χρυσὴ ἐποχὴ τῆς βασίλισσας Θάμαρ ( ) καὶ τὴ βίαιη δύση της. Η χρυσὴ ἐποχὴ Η βασιλεία τῆς Θάμαρ εἶναι ἡ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Γεωργία ἔφθασε στὸ ἀπόγειο τῆς ἀκμῆς της, ἀπέκτησε τὴ μεγαλύτερη ἔκταση στὴν ἱστορία της καὶ ἀναδείχθηκε σὲ διεθνῆ παράγοντα. Ἀποτελεῖ ἐπίσης τὴν κορύφωση τῆς ἀκμῆς τοῦ γεωργιανοῦ πολιτισμοῦ, μὲ λαμπρὰ μνημεῖα τέχνης τόσο στὸν εἰκαστικὸ ὅσο καὶ στὸ λογοτεχνικὸ τομέα, καθὼς καὶ στὸν τομέα τῆς φιλοσοφίας. 6

7 Εξι μνημεῖα ἀντιπροσωπεύουν αὐτὴ τὴν περίοδο: Betania, Vardzia, Kincvisi, Timotesubani, Ahtala, Ani. Αν καὶ τὸ τελευταῖο μνημεῖο ἔγινε μετὰ τὸ θάνατο τῆς Θάμαρ, δὲν ἀπέχει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς βασίλισσας αὐτῆς οὔτε χρονικὰ οὔτε ποιοτικά. Οἱ ναοί, σχεδὸν στὸ σύνολό τους καθολικὰ μοναστηριῶν, μὲ ἐξαίρεση τὸ Ani, χαρακτηρίζονται γιὰ τὶς μικρές τους διαστάσεις. Εἶναι κτισμένοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, στὸν τύπο τοῦ ἁπλοῦ δίστυλου σταυροειδοῦς ἐγγεγραμμένου ναοῦ μὲ τροῦλο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ μονόχωρο θολωτὸ καθολικὸ τῆς Vardzia, καὶ ἐκπλήσσουν γιὰ τὸν τοιχογραφημένο τους διάκοσμο. Εσμαλτωμένη εἰκόνα-ἐγκόλπιο ἀπὸ τὴν Ι. Μονὴ Σεμοκμέδι (Γεωργία, 10ος αἰ.). Περίκλειστα σμάλτα, χρυσός, ἄργυρος, πολύτιμες πέτρες. Μουσεῖο Τέχνης τῆς Γεωργίας, Τιφλίδα. Τὰ εἰκονογραφικὰ προγράμματα τῶν ναῶν αὐτῶν ἀποπνέουν ἔντονο τὸ βυζαντινὸ ἀπόηχο. Οσον ἀφορᾶ τοὺς τρούλους ὡστόσο, γιὰ ὅσους τουλάχιστον ἡ βιβλιογραφία εἶναι ἐπαρκής, δὲν εἰκονίζεται πουθενὰ ὁ Παντοκράτορας, καὶ μόνο μία παράσταση τῆς Ἀνάληψης, στὸ Ani, θυμίζει τὴ βυζαντινὴ εἰκονογραφικὴ παράδοση. Οἱ ἀπεικονίσεις τοῦ Θριάμβου τοῦ Σταυροῦ στὸν τροῦλο στὴν πραγματικότητα, ὅπως ἀναφέρθηκε, μιὰ παράδοση τοῦ εὐρύτερου ἀνατολικοῦ χώρου τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, εἶναι θέμα βαθιὰ ριζωμένο στὴ Γεωργία, τὸ ὁποῖο θὰ ὁδηγήσει στὰ δύο καλύτερα παραδείγματα, Kincvisi (1208) καὶ Timutesubani (1220), σὲ συνθέσεις μοναδικὲς γιὰ τὴν πληρότητά τους. Σὲ τέσσερις περιπτώσεις τὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας καταλαμβάνει, ἀντὶ τῆς συνηθισμένης στὴ Γεωργία παράστασης τῆς Δέησης, ἡ ἀπεικόνιση τῆς Πλατυτέρας (Vardzia, Kincvisi, Timotesubani, Ahtala). Σὲ πέντε ἁψίδες στὸν ἡμικύλινδρο εἰκονίζονται ἱεράρχες (Vardzia, Kincvisi, Timotesubani, Ahtala, Ani), καὶ σὲ τρεῖς ναοὺς σώζεται ἡ παράσταση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἀποστόλων (Kincvisi, Ahtala, Ani), θέματα δηλαδὴ ποὺ συνηθίζονται στὸ Βυζάντιο. Η ἀνάπτυξη τῆς Δευτέρας Παρουσίας, στὸ δυτικὸ τοῖχο κυρίως τῶν ναῶν, ἀποτελεῖ τὸν κανόνα στὴ Γεωργία. Στὰ ἐξοχότερα παρα- 7

8 Οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες. Εἰκόνα ἀπὸ τὸν Ι. Ναὸ τοῦ Αγίου Γεωργίου, χωριὸ Ιπχη. Ανω Σβανέτη (Γεωργία, 12ος αἰ.). Ξύλο, καμβάς, αὐγοτέμπερα. Ιστορικὸ καὶ Εθνογραφικὸ Μουσεῖο Τέχνης τῆς Σβανέτης, Μέστια. δείγματα, μαριολογικοί, παλαιοδιαθηκικοὶ καὶ χριστολογικοὶ κύκλοι ἐπίσης, μαζὶ μὲ δευτερεύοντα βυζαντινὰ θέματα, στοιχειοθετοῦν τὸ βυζαντινὸ ἀπόηχο. Η εἰκόνα ποὺ σχηματίζεται ἀπὸ αὐτὴν τὴν περίοδο, τὴν ὁποία ἐκπροσωποῦν κατὰ βάση τὰ δύο κορυφαῖα μνημεῖα Kincvisi καὶ Timotesubani, προδίδει τὴ γόνιμη ὄσμωση βυζαντινῶν εἰκονογραφικῶν προτύπων στὴν τοπικὴ παράδοση. Η ἐξάρτηση ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ καλλιτεχνικὴ παραγωγὴ φαίνεται σαφέστερα ἀπὸ τὴν τεχνοτροπικὴ ἐξέταση τῶν ζωγραφικῶν αὐτῶν συνόλων, ἐφόσον μάλιστα τὰ ἔργα αὐτὰ ὑπερτεροῦν ποιοτικὰ ἀπὸ τὸ συνηθισμένο μέσο ὅρο τῶν γεωργιανῶν μνημείων. Οἱ μορφὲς στὰ παραπάνω σύνολα θυμίζουν ἔντονα τὶς κορυφαῖες κλασσικὲς δημιουργίες τῆς ἐποχῆς τῶν Κομνηνῶν ( Οσιο Δαυὶδ Θεσσαλονίκης, μέσα περ. 12ου αἰ., Αγιο Δημήτριο στὸ Vladimir, 1195) ἤ τὶς πρῶτες κατακτήσεις τοῦ 13ου αἰώνα, ὅπως αὐτὲς ἐκφράζονται στὴ Studenica (1208) καὶ τὴ Zica (περ. 1220). Τὰ σύνολα αὐτὰ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι βυζαντινὰ ἢ ποὺ ἀγωνίζονται συνειδητὰ νὰ μοιάσουν στὰ μητροπολιτικά τους πρότυπα, δείχνουν ὅτι ἔχουν δεχθεῖ ἄμεση ἐπίδραση τῶν νεωτερικῶν ἐπιτεύξεων τῆς βυζαντινῆς καλλιτεχνικῆς παραγωγῆς. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς τῆς σχεδὸν ταυτόχρονης ἐμφάνισής τους μὲ τὰ κορυφαῖα μητροπολιτικὰ μνημεῖα τοῦ Βυζαντίου, δίνουν ἕνα βασικὸ στοιχεῖο γιὰ τὸν προσανατολισμὸ τῶν δωρητῶν τους, καθὼς προδίδουν τὴν τάση, ἀλλὰ καὶ τὴ δυνατότητα τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν νὰ παρακολουθοῦν τὰ πιὸ προοδευτικὰ καλλιτεχνικὰ ρεύματα τοῦ καιροῦ τους. Τὶς περισσότερες φορές, στὴ βιβλιογραφία τονίζεται ὁ χαρακτήρας τῆς ἔντονης βυζαντινῆς ἐπιρροῆς. Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, ὅμως, ὅπως κυρίως στὴ Vardzia ( ) καὶ στὴν Ahtala (ἀρχὲς 13ου αἱ.), εἶναι σχεδὸν σαφὲς ὅτι στὸ καλλιτεχνικὸ συνεργεῖο ὑπῆρχαν ζωγράφοι ἐκπαιδευμένοι σὲ ἕνα μεγάλο καλλι- 8

9 τεχνικὸ κέντρο, ἐνῶ δίπλα τους κάποιοι «μαθητὲς» προσπαθοῦσαν νὰ τοὺς μιμηθοῦν. Ετσι φαίνεται ὅτι τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἡ Γεωργία ἀποδέχεται τὰ σύγχρονά της ρεύματα, χωρὶς νὰ ἀφομοιώνεται ἀπὸ αὐτά. Ισως αὐτὸ τὸ πνεῦμα ἐκφράζουν καὶ οἱ κτήτορες τῶν μνημείων αὐτῶν. Σὲ τρεῖς περιπτώσεις, Vardzia, Betania, Kincvisi οἱ δωρητὲς φρόντισαν οἱ ἴδιοι, ἀφήνοντας τὶς προσωπογραφίες τους, νὰ καταστήσουν γνωστὴ τὴν ταυτότητά τους. Ενδιαφέρον ἐπίσης ἔχουν μνημεῖα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν πολιτικὴ τῆς Γεωργίας στὰ προσαρτημένα ἀρμενικὰ ἐδάφη, τὰ ὁποία θὰ πρέπει νὰ ἐνταχθοῦν στὸ ἴδιο καλλιτεχνικὸ κλῖμα μὲ τὰ γεωργιανὰ μνημεῖα. Στὸν Αγιο Γρηγόριο στὸ Ani, τοῦ Tigran Honets, καὶ στὴν Ahtala, χορηγία πιθανὸν Εγκόλπιο Λειψανοθήκη, ἀπὸ χρυσό, περίκλειστα σμάλτα, πολύτιμοι λίθοι (Γεωργία, 10ος αἰ., Ι. Μονὴ Μαρτβίλι). Μουσεῖο Τέχνης τῆς Γεωργίας, Τιφλίδα. τοῦ Ιωάννη Mkhargrdzeli, τὸ πολιτικὸ μήνυμα τῆς ὄσμωσης ἀνάμεσα σὲ χαλκηδόνιους καὶ ἀντιχαλκηδόνιους, ἀνιχνεύεται ἀπὸ τὴν ἔντονη βυζαντινὴ ἐπίδραση στὴ ζωγραφικὴ τῆς Ahtala. Στὸ ἴδιο πνεῦμα ἐντάσσονται καὶ οἱ ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς ποὺ σώζονται (Ahtala, Ani) ποὺ προδίδουν πιθανὸν παρουσία βυζαντινῶν καλλιτεχνῶν. Ο ρόλος ποὺ ἡ Γεωργία ἐπιχείρησε νὰ παίξει στὸ πρόσωπο κάποιων ἀπὸ τοὺς δωρητὲς ὡς κηδεμόνας τῆς νεοσύστατης αὐτοκρατορίας τῆς Τραπεζούντας, στὰ 1204, δείχνει ὅτι πιθανότατα ἡ ἑλληνικὴ αὐτοκρατορία τοῦ Πόντου, μὲ τοὺς φυγάδες Κωνσταντινουπολίτες καλλιτέχνες ποὺ θὰ φιλοξενοῦσε, θὰ ἦταν ἡ πηγὴ ἤ ἡ γέφυρα γιὰ τὴ διάδοση τῶν καλλιτεχνικῶν προτύπων κατὰ τὴν τριακονταετία αὐτῆς τῆς ἀναγέννησης. Οἱ ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς ποὺ ἀπαντοῦν σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις (Ahtala, Ani), ὅπως ἀναφέρθηκε, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ μνημεῖα τῆς Γεωργίας ἐκφράζουν τὶς νεωτερικὲς τάσεις τῆς ζωγραφικῆς, τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἐποχὴ ποὺ αὐτὲς ἐμφανίζονται στὰ μητροπολιτικὰ κέντρα, ἐνισχύουν τὴν ἄποψη αὐτή. 9

10 Εγερση τοῦ Λαζάρου. Εσμαλτωμένο εἰκονίδιο (12ος αἰ.). Περίκλειστο σμάλτο σὲ χρυσό. Μουσεῖο Τέχνης τῆς Γεωργίας, Τιφλίδα. Τέλη 13ου αἰώνα 1393: Ἀνάκαμψη καὶ τοπικοὶ ἡγεμόνες Η ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ κατοχὴ συντέλεσε στὴν ἀνεξαρτητοποίηση τῆς δυτικῆς Γεωργίας, προκαλώντας συγχρόνως τὴν αὐτονόμηση τῶν τοπικῶν ἡγεμόνων, κατάσταση δηλαδὴ ποὺ θὰ ἐξακολουθήσει καὶ μετὰ τὴν ἐπανένωση τῆς Γεωργίας κατὰ τὸν 14ο αἰώνα. Ολη ἡ προσπάθεια τῶν ἡγεμόνων νὰ ὑποκαταστήσουν τὴν αὐλή, ἡ καινούργια εἰκόνα δηλαδὴ κατανομῆς τῆς ἐξουσίας, ἀπεικονίζεται ἄριστα στὰ μνημεῖα τῆς περιόδου. Τὸ παρεκκλήσιο τοῦ Δαυὶδ Narin στὴ Μονὴ Gelati, ἀποτελεῖ δημιουργία τοῦ δισέγγονου τῆς Θάμαρ. Ἀπὸ τὴν ἴδια δυναστεία καὶ λίγο ἀργότερα, ὁ Bagrat ὁ Εʹ θὰ συμπληρώσει τὸ παρεκκλήσι τοῦ Narin, χρηματοδοτώντας τὴν εἰκονογράφηση τοῦ χώρου μπροστὰ στὸ παρεκκλήσι αὐτό, χώρου ποὺ συμπίπτει μὲ τὸν πλαγιονάρθηκα τοῦ καθολικοῦ. Οἱ ναοί, κατὰ κανόνα, κτίζονται στὸν κλασσικὸ γιὰ τὴ Γεωργία τύπο τοῦ δίστυλου σταυροειδοῦς ἐγγεγραμμένου μὲ τροῦλο ναοῦ, ἐνῶ συχνὰ χρησιμοποιοῦνται παλαιότερα μνημεῖα γιὰ νὰ δεχθοῦν νέα ζωγραφικὰ σύνολα. Τὰ εἰκονογραφικὰ προγράμματα διακρίνονται γιὰ τὸν ἔντονο βυζαντινὸ χαρακτῆρα τους. Η σύνθεση τῶν δύο παραδόσεων, τοπικῆς καὶ μητροπολιτικῆς, μὲ τὴν ὥριμη ὄσμωση βυζαντινῶν στοιχείων κατὰ τὴ χρυσὴ ἐποχὴ τῆς Θάμαρ, δίνει τὴ θέση της σὲ μιὰ βυζαντινὴ «ἐξάρτηση», ἔκφραση ἑνὸς πνευματικοῦ νεοπλουτισμοῦ τῶν νέων φιλόδοξων χορηγῶν. Σὲ τρεῖς περιπτώσεις ὁ τροῦλος φέρει τὴν παράσταση τῆς Ἀνάληψης ἡ ὁποία ἀποτελεῖ παράλληλο τύπο τοῦ βυζαντινοῦ Παντοκράτορα σὲ συνδυασμὸ μὲ ἀγγελικὲς μορφὲς κάποιου «Θριάμβου», προσφιλεῖς γιὰ τὴ Γεωργία (Cule, Sapara, Zarzma). Στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψίδας ἡ Δέηση ποὺ συνηθίζεται στὴ Γεωργία παραμένει ὡς τοπικὸ στοιχεῖο. Ἀπαντᾶ σὲ ἐννέα περιπτώσεις, ἀμφισβη- 10

11 τήσιμες ὅμως γιὰ τὴ γεωργιανή τους «ὀρθοδοξία», καθὼς πρόκειται γιὰ νεκρικὰ παρεκκλήσια. Οπως εἶναι γνωστό, τὸ θέμα τῆς Δέησης στὴν ἁψίδα, σὲ ἀναλόγου, ταφικοῦ χαρακτῆρα κτίσματα, εἶναι προσφιλὲς καὶ στὸ Βυζάντιο. Αὐτὴ καθαυτὴ μάλιστα ἡ ὕπαρξη ἰδιαίτερων νεκρικῶν παρεκκλησίων στὴ Γεωργία προδίδει ἐπίδραση τοῦ Βυζαντίου, ὅπου, ἐξαιτίας ἀντίστοιχων κοινωνικῶν συνθηκῶν, ἱδρύονται ἐπίσης νεκρικὰ παρεκκλήσια ἀ- πὸ μέλη τῆς ἀριστοκρατίας. Οπωσδήποτε σὲ γενικὲς γραμμὲς ἡ εἰσαγωγὴ βυζαντινῶν εἰκονογραφικῶν κύκλων εἶναι ἐμφανής, καθὼς πληθαίνουν τὰ μαριολογικὰ θέματα, οἱ παλαιοδιαθηκικὲς παραστάσεις ὡς συνθέσεις μαριολογικῶν προεικονίσεων κ.ἄ. Εγκόλπιο Λειψανοθήκη, μὲ τὴ σκηνὴ τῆς Σταύρωσης (10ος αἰ.) Χρυσός, ἄργυρος, περίκλειστα σμάλτα. Μουσεῖο Τέχνης τῆς Γεωργίας, Τιφλίδα. Η τεχνοτροπικὴ ἔκφραση ἐπίσης τῶν γραπτῶν συνόλων παρουσιάζει ἄμεση ἐξάρτηση ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ ζωγραφική, ὅπως συνέβαινε ἄλλωστε καὶ κατὰ τὴ χρυσὴ ἐποχὴ τῆς Θάμαρ, μόνο ποὺ αὐτὴ τὴν περίοδο φαίνεται ὅτι μετακινοῦνται περισσότεροι ζωγράφοι καὶ ἑπομένως αὐτούσιες οἱ εἰκαστικὲς μορφὲς. Οἱ νεωτερικὲς τάσεις τῆς ζωγραφικῆς ἐμφανίζονται καὶ πάλι στὴ Γεωργία ταυτόχρονα μὲ τὶς καλλιτεχνικὲς ἐπιτεύξεις στὰ μητροπολιτικὰ κέντρα τῆς Κωνσταντινούπολης, τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἀργότερα στὴ σχολὴ τοῦ Morava. Κατοπτρίζονται μάλιστα στὰ γεωργιανὰ μνημεῖα μὲ τέτοια σιγουριά, ὥστε εὔλογα νὰ προκύπτει ἡ ὑπόθεση ὅτι ὁ μικρὸς ἀριθμὸς μνημείων μὲ ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς (Aci, Calendzikha) δὲν εἶναι ἐνδεικτικὸς τοῦ μεγέθους τῆς ἐργασίας βυζαντινῶν καλλιτεχνῶν στὴ Γεωργία. Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ παράδειγμα τῆς παρουσίας Ελλήνων ζωγράφων, φαινόμενο τὸ ὁποῖο ταιριάζει ἀφενὸς στὶς προθέσεις τῶν νέων δωρητῶν καί, ἀφετέρου, ἀνιχνεύεται στὰ εἰκονογραφικὰ προγράμματα καὶ στὴν τεχνοτροπία τῶν μνημείων, ἀποτελεῖ ἡ Calendzikha ( ), τῆς ὁποίας ἡ ἱστορία ἐπιμελῶς καταγράφθηκε στὶς μακροσκελεῖς ἐπιγραφὲς ποὺ διέσωσε. Ωστόσο ἡ περίπτωση τοῦ Κων- 11

12 σταντινοπολίτη ζωγράφου Μανουὴλ Εὐγενικοῦ ποὺ ἐπικεφαλῆς τοῦ συνεργείου, ἐργάστηκε ἐκεῖ, δὲν ἦταν φαίνεται, μοναδική. Τὰ ἐξαίρετα ζωγραφικὰ σύνολα τῆς Zarzma (αʹ μισὸ τοῦ 14ου αἰ.) καὶ κυρίως τοῦ Ubisi, τοῦ ὁποίου ἡ πρωτοτυπία εἶναι ξεκάθαρα βυζαντινῆς ἔμπνευσης, μαρτυροῦν γιὰ μιὰ συνεχῆ ἐπικοινωνία, ἄμεση καὶ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου, μεταξὺ Βυζαντίου καὶ Γεωργίας. Οσον ἀφορᾶ τὸ κέντρο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο διακινοῦνται πρὸς τὴ Γεωργία, κατὰ τὸ 14ο αἰώνα, οἱ καλλιτέχνες καὶ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς βυζαντινῆς εἰκαστικῆς παραγωγῆς, φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη, ὅπως δείχνει ἡ καταγωγὴ τοῦ Μανουὴλ Εὐγενικοῦ. Ωστόσο, ἂν ληφθεῖ ὑπόψη ἡ σχέση τοῦ ἐργαστηρίου τῆς Zarzma μὲ τὸν Αθωνα, φαίνεται ὅτι καὶ ἡ Θεσσαλονίκη συνδεόταν μὲ τὴ Γεωργία. Η Τραπεζούντα ἐπίσης, ὅπως καὶ κατὰ τὴν προηγούμενη, τὴ χρυσὴ ἐποχὴ τῆς Θάμαρ, εἶναι ἕνας ἀναπόφευκτος κρίκος ἐπικοινωνίας τῆς Γεωργίας μὲ τὸ Βυζάντιο. Σχέσεις μὲ τὴν τέχνη τῆς Τραπεζούντας ἀνιχνεύονται, ἴσως, στὴ ζώνη τῶν ἀγγέλων στὴν ἁψίδα τοῦ Aci, καὶ στὴ Δέηση τῆς Sapara. Η ἀντανάκλαση μάλιστα τῶν σχέσεων αὐτῶν στὸ τελευταῖο μνημεῖο εἶναι φαινόμενο ἀναμενόμενο, ἐ- φόσον εἶναι γνωστὲς οἱ διασυνδέσεις τῶν δωρητῶν, ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τῶν Jakeli, μὲ τὴν ἑλληνικὴ αὐτοκρατορία τοῦ Πόντου. Εἶναι ἑπομένως πολὺ πιθανὸ ὅτι, ὄχι μόνο ἡ Τραπεζούντα, ἀλλὰ καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη καθὼς καὶ ἡ Θεσσαλονίκη, τροφοδοτοῦσαν καλλιτεχνικὰ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τὴ Γεωργία. 15ος αἰώνας Σταυρὸς Λιτανείας ἀπὸ τὸν Ι. Ναὸ τοῦ Σωτῆρος, Ανω Σβανέτη (Γεωργία, 11ος αἰ.). Επιχρυσωμένος ἄργυρος, χρυσός, περίκλειστα σμάλτα, νίελο. Ιστορικὸ καὶ Εθνογραφικὸ Μουσεῖο τῆς Σβανέτης, Μέστια. ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ πρότυπα τῶν μνημείων ποὺ σώζονται ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐποχὴ βρίσκονται στὰ λαμπρὰ ἔργα τοῦ παρελθόντος. Ενα μνημεῖο, τὸ Nabahtevi, ποὺ μολονότι συνδέεται μὲ τὸν Ἀλέξανδρο, τὸν τελευταῖο βασιλιὰ τῆς ἑνωμένης Γεωργίας, ἐκπλήσσει μὲ τὶς ἑλληνικές του ἐπιγραφές, εἶναι σταθερὰ προσανατο- 12

13 λισμένο στὶς κατευθύνσεις ποὺ ἔδωσε, στὸ βʹ μισὸ τοῦ προηγούμενου αἰώνα, ἡ Calendzikha, στὸν ἀπόηχο τῆς ὁποίας τοποθετεῖται ἀπὸ τὴ βιβλιογραφία. Ο δωρητὴς Zaza Toreli ἐπίσης, ἀφήνει τὴ δική του σφραγίδα σὲ ἕνα μνημεῖο παλαιότερο, τῆς πρώτης ἀκμῆς (13ος αἰ.), τὸ Kincvisi, ἐκφράζοντας ἴσως, μὲ αὐτή του τὴν πράξη, τὴ γενικότερη διάθεση τῆς χώρας του νὰ ἀναπολεῖ τὰ ἀπομεινάρια τῆς παλαιᾶς της δόξας. Σημείωση: Τὸ κείμενο εἶναι ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴ δημοσίευση στὸ Διαδύκτιο τοῦ προγράμματος μὲ τίτλο: «Βυζαντινὴ παρουσία στὴ Γεωργία καὶ γεωργιανὴ στὸν εὐρύτερο βυζαντινὸ χῶρο. Εντοπισμὸς καὶ καταγραφὴ τῶν σχετικῶν μνημείων σὲ ἠλεκτρονικὴ βάση δεδομένων», ποὺ ὑλοποιήθηκε στὰ πλαίσια διμεροῦς ἐπιστημονικῆς συνεργασίας Ελλάδας-Γεωργίας, μὲ χρηματοδότηση τῆς ΓΓΕΤ. Τὴν ἐπιστημονικὴ εὐθύνη καὶ τὸ συντονισμὸ τοῦ ἔργου εἶχε ἡ καθηγήτρια τῆς Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Μαρία Παναγιωτίδη. Πολύτιμη ὑπῆρξε ἡ συνεργασία καὶ ἡ βοήθεια τῆς καθηγήτριας τῆς Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Σοφίας Καλοπίση-Βέρτη. Στὸ πρόγραμμα ἐργάστηκαν, ὡς ἐρευνητὲς οἱ μεταπτυχιακοὶ φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διονύσης Μουρελάτος καὶ Νικόλας Φύσσας, στοὺς ὁποίους ὀφείλεται ἡ συλλογὴ τῆς βιβλιογραφίας, ἡ σχεδίαση καὶ ἡ σύνταξη τῆς βάσης δεδομένων ποὺ ἀφορᾶ τὰ μνημειακὰ σύνολα καθὼς καὶ ἡ σύνταξη τοῦ εἰσαγωγικοῦ κειμένου. Τελευταῖα, στὸ πρόγραμμα βοήθησε καὶ ὁ νέος μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς Γιάννης Βαξεβάνης. Τὸ Γεωργιανὸ Ινστιτοῦτο Ἀθηνῶν μὲ ἐπιστημονικὸ ὑπεύθυνο τὸ Δρ. Avtandil Mikaberidze ἐκπροσωποῦσε τὴ γεωργιανὴ πλευρά. Τὴν ἠλεκτρονικὴ ὑποστήριξη τῆς ἐργασίας γιὰ τὴν παρουσίασή της στὸ Διαδίκτυο εἶχε ὁ Κώστας Γραμματικός. Οἱ φωτογραφίες προέρχονται ἀπὸ ἔκδοση τοῦ Γεωργιανοῦ Ινστιτούτου Ἀθηνῶν. Περισσότερες πληροφορίες μπορεῖτε νὰ βρεῖτε στὴν Ιστοσελίδα ἤ νὰ ἐπικοινωνήσετε μὲ τὸ διαχειριστὴ τοῦ προγράμματος στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση (*) Περιοδ. «Πεμπτουσία», ἀριθ. 8/Ἀπρίλιος- Ιούνιος 2002, σελ

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Η Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως * «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί...»

Η Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως * «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί...» Επὶ τοῖς ἱεροῖς Γενεθλίοις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ Η Εἰκόνα τῆς Γεννήσεως * «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί...» 1 Νίκου Ζία, Αρχαιολόγου ** Η Γέννηση τοῦ Χριστοῦ γιορτάζεται ἀπὸ τὴν Αγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275

Πόλεις καὶ χωριά: Μητρόπολη Μυτιλήνης 52, Μηθύμνης 33 Ἐνοριακοὶ ναοί:» 67,» 37 Παρεκκλήσια Ἔξωκκλησια:»» 807,» 275 ΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Διάλεξη στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ ἀπὸ τὴ Λεσβιακὴ Παροικία Θεσσαλονίκης τῆς ἐπετείου ἀπελευθερώσεως τῆς Λέσβου. Δόθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν στὶς

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου ὡς καλοφωνικὲς συνθέσεις σκέψεις ποὺ γεννιοῦνται γιὰ τὴν σκοπιμότητα τοῦ καλοφωνικοῦ μέλους γενικότερα.

Τὰ Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου ὡς καλοφωνικὲς συνθέσεις σκέψεις ποὺ γεννιοῦνται γιὰ τὴν σκοπιμότητα τοῦ καλοφωνικοῦ μέλους γενικότερα. ΤὰΠασαπνοάριατοῦὌρθρουὡςκαλοφωνικὲςσυνθέσεις σκέψειςποὺγεννιοῦνταιγιὰτὴνσκοπιμότητατοῦκαλοφωνικοῦ μέλουςγενικότερα. ΓρηγόριοςΓ.Ἀναστασίου «Ὁ μονοφωνάρης [ἦχος] πλ. β Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον στίχος,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR

Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR Ἡ ταυτότητα τῆς AIEMPR (Association Internationale d Études Médico-Psychologiques et Religieuses) Ἀπάντηση τῆς ἑλληνικῆς ὁμάδος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ἰατρο- Ψυχολογικῶν καὶ Θρησκευτικῶν Μελετῶν σὲ 7 ἐρωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2 ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Yπεύθυνοι καθηγητές Μπουρμπούλιας Βασίλης - φιλόλογος Τσατσούλα Μαρία - φυσικός 1 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Η Μεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδακτική ενότητα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδακτική ενότητα ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Α, Β, Γ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδακτική ενότητα Στόχος μας είναι: Να ανακαλύψετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην εμφάνιση και

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου κατὰ τὴν Ἀνατολικὴ Ορθόδοξη Εἰκονογραφία*

Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου κατὰ τὴν Ἀνατολικὴ Ορθόδοξη Εἰκονογραφία* Η Κοίμησις τῆς Θεοτόκου κατὰ τὴν Ἀνατολικὴ Ορθόδοξη Εἰκονογραφία* Τοῦ Δρος Θ. Χρήστου Γ. Καραγιάννη Η ΕΙΚΟΝΑ εἶναι ἡ βίβλος τῶν ἀγραμμάτων. Τοῦτο ἐπαληθεύεται μὲ τὸν καλύτερο τρόπο, ἂν σταθοῦμε μπροστὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

χρωματιστές Χάντρες».

χρωματιστές Χάντρες». 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τό παρόν πόνημα μου εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπό τά συγγραφικά ἔργα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης ὅπου δημοσιεύονται στό ἔντυπο (Ἔκδοσις Ε'): «ΠΟΙΚΙΛΑ ΣΥΝΤΟΜΑ -ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ», καί συγκεκριμένα στό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του αποκτά πρόσβαση στο περιβάλλον του ιατρού που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ο ιατρός αφού διαπιστώσει εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση είναι το ίδιο με αυτό που εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας και ελέγξει ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερο (όπως ακριβώς γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. Ποιήματα

Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. Ποιήματα Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2011 9 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Ποιήματα Τεῦχος 9 - Μάιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Λαμπρὴ πανήγυρη ἐπιτελοῦμε, ἀγαπητοὶ ἐνχριστῷ ἀδελφοί! Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ γεραίρει τὸ θεῖο γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ κι ἐμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0,

Ας υποθέσουμε ότι ο παίκτης Ι διαλέγει πρώτος την τυχαιοποιημένη στρατηγική (x 1, x 2 ), x 1, x2 0, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Ερευνα Εαρινό Εξάμηνο 2015 Μ. Ζαζάνης Πρόβλημα 1. Να διατυπώσετε το παρακάτω παίγνιο μηδενικού αθροίσματος ως πρόβλημα γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀφιερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ.

Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ Η ΜΟΝΗ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΕΝΟΣ ΧΡΕΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 18ου ΑΙ. Στὸ ἰδιωτικὸ ἀρχεῖο τῆς οἰκογένειας Περούλη 1 ποὺ ἀπόκειται στὸ Κρατικὸ Ἀρχεῖο τῆς Βενετίας, 2 ἀνάμεσα στὰ πολλὰ ἄλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων

ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Σχεδίαση Λογικών Κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος [gliaperd@teikal.gr] Μάρτιος 2012 1 Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενοι ιακόπτες Για την υλοποίηση των λογικών κυκλωμάτων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα.

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Για πρώτη φορά τη λέξη Εὐαγγέλιο σαν ό- νομα ενός βιβλίου τη συναντούμε στον Ιουστίνο τον μάρτυρα. Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία. Αρχικά η λέξη «εὐαγγέλιον» σήμαινε την α- μοιβή που δινόταν σ' έναν που έφερνε καλές ειδήσεις. Αργότερα η λέξη κατέληξε να σημαίνει αυτές τις ίδιες τις ειδήσεις Έτσι

Διαβάστε περισσότερα