ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο"

Transcript

1 ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη νη άλζξσπνη Θα παξαζηήζεη ν νπξαλόο ηα ζσζηθά καο Καη ζα ρηππήζεη ηνλ θόζκν ε αζσόηεηα Με ην δξηκύ ηνπ καύξνπ ηνπ ζαλάηνπ. Πελζώ ηνλ ήιην θαη πελζώ ηα ρξόληα πνπ έξρνληαη Φσξίο εκάο θαη ηξαγνπδώ η' άιια πνπ πέξαζαλ Δάλ είλαη αιήζεηα II Μηιεκέλα ηα ζώκαηα θαη νη βάξθεο πνπ έθξνπζαλ γιπθά Οη θηζάξεο πνπ αλαβόζβεζαλ θάησ από ηα λεξά Τα «πίζηεςέ κε» θαη ηα «κε» Μηα ζηνλ αέξα, κηα ζηε κνπζηθή Τα δπν κηθξά δώα, ηα ρέξηα καο Πνπ γύξεπαλ λ' αλέβνπλε θξπθά ην έλα ζην άιιν Η γιάζηξα κε ην δξνζαρί ζηηο αλνηρηέο απιόπνξηεο Καη ηα θνκκάηηα νη ζάιαζζεο πνπ εξρόληνπζαλ καδί Πάλσ απ' ηηο μεξνιηζηέο, πίζσ απ' ηνπο θξάρηεο Τελ αλεκώλα πνπ θάζηζε ζην ρέξη ζνπ Κη έηξεκε ηξεηο θνξέο ην κσβ ηξεηο κέξεο πάλσ από ηνπο θαηαξξάρηεο Δάλ απηά είλαη αιήζεηα ηξαγνπδώ Τν μύιηλν δνθάξη θαη ην ηεηξάγσλν θαληό Σηνλ ηνίρν, ηε Γνξγόλα κε ηα μέπιεθα καιιηά Τε γάηα πνπ καο θνίηαμε κέζα ζηα ζθνηεηλά Παηδί κε ην ιηβάλη θαη κε ηνλ θόθθηλν ζηαπξό Τελ ώξα πνπ βξαδηάδεη ζησλ βξάρσλ ην απιεζίαζην Πελζώ ην ξνύρν πνπ άγγημα θαη κνπ ήξζε ν θόζκνο. Έηζη κηιώ γηα ζέλα θαη γηα κέλα Ι III

2 Δπεηδή ζ' αγαπώ θαη ζηελ αγάπε μέξσ Να κπαίλσ ζαλ Παλζέιελνο Από παληνύ, γηα ην κηθξό ην πόδη ζνπ κεο ζη' αραλή ζεληόληα Να καδάσ γηαζεκηά - θη έρσ ηε δύλακε Απνθνηκηζκέλε, λα θπζώ λα ζε πεγαίλσ Μέζ' από θεγγεξά πεξάζκαηα θαη θξπθέο ηεο ζάιαζζαο ζηνέο Υπλσηηζκέλα δέληξα κε αξάρλεο πνπ αζεκίδνπλε Αθνπζηά ζ' έρνπλ ηα θύκαηα Πσο ρατδεύεηο, πσο θηιάο Πσο ιεο ςηζπξηζηά ην «ηη» θαη ην «ε» Τξηγύξσ ζην ιαηκό ζηνλ όξκν Πάληα εκείο ην θσο θη ε ζθηά Πάληα εζύ η' αζηεξάθη θαη πάληα εγώ ην ζθνηεηλό πιενύκελν Πάληα εζύ ην ιηκάλη θη εγώ ην θαλάξη ην δεμηά Τν βξεκέλν κνπξάγην θαη ε ιάκςε επάλσ ζηα θνππηά Χειά ζην ζπίηη κε ηηο θιεκαηίδεο Τα δεηά ηξηαληάθπιια, ην λεξό πνπ θξπώλεη Πάληα εζύ ην πέηξηλν άγαικα θαη πάληα εγώ ε ζθηά πνπ κεγαιώλεη Τν γεξηό παληδνύξη εζύ, ν αέξαο πνπ ην αλνίγεη εγώ Δπεηδή ζ' αγαπώ θαη ζ' αγαπώ Πάληα εζύ ην λόκηζκα θη εγώ ε ιαηξεία πνπ ην εμαξγπξώλεη: Τόζν ε λύρηα, ηόζν ε βνή ζηνλ άλεκν Τόζν ε ζηάια ζηνλ αέξα, ηόζν ε ζηγαιηά Τξηγύξσ ε ζάιαζζα ε δεζπνηηθή Κακάξα η' νπξαλνύ κε η' άζηξα Τόζν ε ειάρηζηε ζνπ αλαπλνή Πνπ πηα δελ έρσ ηίπνηε άιιν Μεο ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο, ην ηαβάλη, ην πάησκα Να θσλάδσ από ζέλα θαη λα κε ρηππά ε θσλή κνπ Να κπξίδσ από ζέλα θαη λ'αγξηεύνπλ νη άλζξσπνη Δπεηδή ην αδνθίκαζην θαη ην απ' άιινπ θεξκέλν Γελ η' αληέρνπλ νη άλζξσπνη θη είλαη λσξίο, κ' αθνύο Δίλαη λσξίο αθόκε κεο ζηνλ θόζκν απηόλ αγάπε κνπ Να κηιώ γηα ζέλα θαη γηα κέλα. IV Δίλαη λσξίο αθόκε κεο ζηνλ θόζκν απηόλ, κ' αθνύο Γελ έρνπλ εμεκεξσζεί ηα ηέξαηα, κ' αθνύο Τν ρακέλν κνπ αίκα θαη ην κπηεξό, κ' αθνύο Μαραίξη Σαλ θξηάξη πνπ ηξέρεη κεο ζηνπο νπξαλνύο Καη ησλ άζηξσλ ηνπο θιώλνπο ηζαθίδεη, κ' αθνύο Δίκ' εγώ, κ' αθνύο Σ' αγαπώ, κ'αθνύο

3 Σε θξαηώ θαη ζε πάσ θαη ζνπ θνξώ Τν ιεπθό λπθηθό ηεο Οθειίαο, κ' αθνύο Πνπ κ' αθήλεηο, πνπ παο θαη πνηνο, κ' αθνύο Σνπ θξαηεί ην ρέξη πάλσ απ' ηνπο θαηαθιπζκνύο Οη πειώξηεο ιηαλέο θαη ησλ εθαηζηείσλ νη ιάβεο Θα 'ξζεη κέξα, κ' αθνύο Να καο ζάςνπλ, θη νη ρηιηάδεο ύζηεξα ρξόλνη Λακπεξά ζα καο θάλνπλ πεηξώκαηα, κ' αθνύο Να γπαιίζεη επάλσ ηνπο ε απνληά, κ' αθνύο Τσλ αλζξώπσλ Καη ρηιηάδεο θνκκάηηα λα καο ξίμεη Σηα λεξά έλα έλα, κ' αθνύο Τα πηθξά κνπ βόηζαια κεηξώ, κ' αθνύο Κη είλαη ν ρξόλνο κηα κεγάιε εθθιεζία, κ' αθνύο Όπνπ θάπνηε νη θηγνύξεο Τσλ Άγησλ Βγάδνπλ δάθξπ αιεζηλό, κ' αθνύο Οη θακπάλεο αλνίγνπλ αςειά, κ' αθνύο Έλα πέξαζκα βαζύ λα πεξάζσ Πεξηκέλνπλ νη άγγεινη κε θεξηά θαη λεθξώζηκνπο ςαικνύο Πνπζελά δελ πάσ, κ' αθνύο Ή θαλείο ή θη νη δύν καδί, κ' αθνύο Τν ινπινύδη απηό ηεο θαηαηγίδαο θαη, κ' αθνύο Τεο αγάπεο Μηα γηα πάληα ην θόςακε Καη δε γίλεηαη λ' αλζίζεη αιιηώο, κ' αθνύο Σ' άιιε γε, ζ' άιιν αζηέξη, κ' αθνύο Γελ ππάξρεη ην ρώκα, δελ ππάξρεη ν αέξαο Πνπ αγγίμακε, ν ίδηνο, κ' αθνύο Καη θαλείο θεπνπξόο δελ επηύρεζε ζ' άιινπο θαηξνύο Από ηόζνλ ρεηκώλα θη από ηόζνπο βνξηάδεο, κ' αθνύο Να ηηλάμεη ινπινύδη, κόλν εκείο, κ' αθνύο Μεο ζηε κέζε ηεο ζάιαζζαο Από κόλν ην ζέιεκα ηεο αγάπεο, κ' αθνύο Αλεβάζακε νιόθιεξν λεζί, κ' αθνύο Με ζπειηέο θαη κε θάβνπο θη αλζηζκέλνπο γθξεκνύο Άθνπ, άθνπ Πνηνο κηιεί ζηα λεξά θαη πνηνο θιαίεη -αθνύο; Πνηνο γπξεύεη ηνλ άιιν, πνηνο θσλάδεη αθνύο; Δίκ' εγώ πνπ θσλάδσ θη είκ' εγώ πνπ θιαίσ, κ' αθνύο Σ' αγαπώ, ζ' αγαπώ, κ' αθνύο. Γηα ζέλα έρσ κηιήζεη ζε θαηξνύο παιηνύο V

4 Με ζνθέο παξακάλεο θαη κ' αληάξηεο απόκαρνπο Από ηη λα 'λαη πνπ έρεηο ηε ζιίςε ηνπ αγξηκηνύ Τελ αληαύγεηα ζην πξόζσπν ηνπ λεξνύ ηνπ ηξεκάκελνπ Καη γηαηί, ιέεη, λα κέιιεη θνληά ζνπ λα ξζώ Πνπ δε ζέισ αγάπε αιιά ζέισ ηνλ άλεκν Αιιά ζέισ ηεο μέζθεπεο όξζηαο ζάιαζζαο ηνλ θαιπαζκό Καη γηα ζέλα θαλείο δελ είρε αθνύζεη Γηα ζέλα νύηε ην δίθηακν νύηε ην καληηάξη Σηα κέξε η' ςειά ηεο Κξήηεο ηίπνηα Γηα ζέλα κόλν δέρηεθε ν Θεόο λα κνπ νδεγεί ην ρέξη Πην δσ, πην θεη, πξνζερηηθά ζ' όιν ην γύξν Τνπ γηαινύ ηνπ πξνζώπνπ, ηνπο θόιπνπο, ηα καιιηά Σην ιόθν θπκαηίδνληαο αξηζηεξά Τν ζώκα ζνπ ζηε ζηάζε ηνπ πεύθνπ ηνπ κνλαρηθνύ Μάηηα ηεο πεξεθάληαο θαη ηνπ δηάθαλνπ Βπζνύ, κέζα ζην ζπίηη κε ην ζθξίλην ην παιηό Τηο θίηξηλεο ληαληέιεο θαη ην θππαξηζζόμπιν Μόλνο λα πεξηκέλσ πνπ ζα πξσηνθαλείο Χειά ζην δώκα ή πίζσ ζηηο πιάθεο ηεο απιήο Με η' άινγν ηνπ Αγίνπ θαη ην απγό ηεο Αλάζηαζεο Σαλ από κηα ηνηρνγξαθία θαηαζηξακκέλε Μεγάιε όζν ζε ζέιεζε ε κηθξή δσή Να ρσξάο ζην θεξάθη ηε ζηεληόξεηα ιάκςε ηελ εθαηζηεηαθή Πνπ θαλείο λα κελ έρεη δεη θαη αθνύζεη Τίπνηα κεο ζηηο εξεκηέο ηα εξεηπσκέλα ζπίηηα Ούηε ν ζακκέλνο πξόγνλνο άθξε άθξε ζηνλ απιόγπξν Γηα ζέλα νύηε ε γεξόληηζζα κ' όια ηεο ηα βνηάληα Γηα ζέλα κόλν εγώ, κπνξεί θαη ε κνπζηθή Πνπ δηώρλσ κέζα κνπ αιι' απηή γπξίδεη δπλαηόηεξε Γηα ζέλα ην αζρεκάηηζην ζηήζνο ησλ δώδεθα ρξνλώ Τν ζηξακκέλν ζην κέιινλ κε ηνλ θξαηήξα θόθθηλν Γηα ζέλα ζαλ θαξθίηζα ε κπξσδηά ε πηθξή Πνπ βξίζθεη κεο ζην ζώκα θαη πνπ ηξππάεη ηε ζύκεζε Καη λα ην ρώκα, λα ηα πεξηζηέξηα, λα ε αξραία καο γε. VI Έρσ δεη πνιιά θαη ε γε κέζ' απ' ην λνπ κνπ θαίλεηαη σξαηόηεξε Ψξαηόηεξε κεο ζηνπο ρξπζνύο αηκνύο Η πέηξα ε θνθηεξή, σξαηόηεξα Τα κπιάβα ησλ ηζζκώλ θαη νη ζηέγεο κεο ζηα θύκαηα Ψξαηόηεξεο νη αρηίδεο όπνπ δίρσο λα παηείο πεξλάο Αήηηεηε όπσο ε Θεά ηεο Σακνζξάθεο πάλσ από ηα βνπλά ηεο ζάιαζζαο

5 Έηζη ζ' έρσ θνηηάμεη πνπ κνπ αξθεί Να 'ρεη ν ρξόλνο όινο αζσσζεί Μεο ζην απιάθη πνπ ην πέξαζκα ζνπ αθήλεη Σαλ δειθίλη πξσηόπεηξν λ' αθνινπζεί Καη λα παίδεη κε η' άζπξν θαη ην θπαλό ε ςπρή κνπ! Νίθε, λίθε όπνπ έρσ ληθεζεί Πξηλ από ηελ αγάπε θαη καδί Γηα ηε ξνινγηά θαη γηα ην γθηνύι κπξηζίκη Πήγαηλε, πήγαηλε θαη αο έρσ εγώ ραζεί Μόλνο, θαη αο είλαη ν ήιηνο πνπ θξαηείο έλα παηδί λενγέλλεην Μόλνο, θαη αο είκ' εγώ ε παηξίδα πνπ πελζεί Αο είλαη ν ιόγνο πνπ έζηεηια λα ζνπ θξαηεί δαθλόθπιιν Μόλνο, ν αέξαο δπλαηόο θαη κόλνο η' νινζηξόγγπιν Βόηζαιν ζην βιεθάξηζκα ηνπ ζθνηεηλνύ βπζνύ Ο ςαξάο πνπ αλέβαζε θη έξημε πάιη πίζσ ζηνπο θαηξνύο ηνλ Παξάδεηζν! VII Σηνλ Παξάδεηζν έρσ ζεκαδέςεη έλα λεζί Απαξάιιαρην εζύ θη έλα ζπίηη ζηε ζάιαζζα Με θξεβάηη κεγάιν θαη πόξηα κηθξή Έρσ ξίμεη κεο ζη' άπαηα κηαλ ερώ Να θνηηάδνκαη θάζε πξσί πνπ μππλώ Να ζε βιέπσ κηζή λα πεξλάο ζην λεξό Καη κηζή λα ζε θιαίσ κεο ζηνλ Παξάδεηζν.

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ: ΠΟΙΗΗ: ΔΠΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΑΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ (1935) ΑΝΑΡΡΧΖ (1935) ΣΟΠΗΑ (1936) Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr

5ε πλάληεζε Νέσλ Διιήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr 15 Γηεζλέο Φεζηηβάι Κνπθινζεάηξνπ θαη Παληνκίκαο ηνπ Κηιθίο. 5ε πλάληεζε Νέσλ ήλσλ Κνπθινπαηθηώλ θαη λέσλ εζνπνηώλ/θαιιηηερλώλ ζσκαηηθνύ ζεάηξνπ www.kilkis-festival.gr Juanjo Corrales Καιιηηερληθόο Γηεπζπληήο

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ*

ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* ΟΗ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΔΗ ΣΟΤ ΜΖΓΔΝΟ* * Όιεο νη πνηεηηθϋο ζπιινγϋο (Μανθπαζπένηα, Ο καθπέθηηρ ηος Ππυηέα, Ποιήμαηα κενηήμαηα ζηο δέπμα ηος διαβόλος, Ναόρ ηος Κόζμος, Έπυρ ανίκαηε μάσαν, Ποιήμαηα εκηόρ βιβλίυν), θη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ

ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ 1) ΠΡΟΔΤΥΔ ΜΔΣΑΝΟΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΠΡΟΔΤΥΔ Με ηελ πξνζεπρή κηιάεη ν άλζξσπνο άκεζα κε ηνλ Θεό. Με ηελ πξνζεπρή ν άλζξσπνο γίλεηαη παηδί ηνπ Θενύ! Με ηελ πξνζεπρή μεπεξληνύληαη ηα εκπόδηα ηνπ βίνπ ηνύηνπ, δειαδή νη ζιίςεηο, νη ζηελνρώξηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ Βιολογία Γ Λυκείου Γενικής Παιδείας Θέμα Α ο : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο λα ζεκεηώζεηε ζην ηεηξάδην ζαο ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε Σσζηή απάληεζε : Α1) Ζ ζύθηιε νθείιεηαη ζε : i) Βαθηήξηα ii) Πξσηόδσα

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 6 Δ3) Μονάδες 6 Δ4) Μονάδες 7 15967 Τε ρξνληθή ζηηγκή t o = 0 ζώκα κάδαο 1 = 0,4 kg βάιιεηαη νξηδόληηα κε ηαρύηεηα κέηξνπ υ 1 = 30 /s από ύςνο 160 από ην έδαθνο. Ταπηόρξνλα από ην έδαθνο βάιιεηαη θαηαθόξπθα πξνο ηα επάλσ έλα δεύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα