Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων"

Transcript

1 Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Επιμορφωτζσ: Άγγελοσ Κωνςταντινίδθσ, Χριςτοσ Πάπποσ, Διμθτρα Θεοδοςιάδου, Αγορίτςα Παπαχατηι, Μίνα Καλζντηιου Περιγραφι του ςεμιναρίου Σο ςεμινάριο του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ "Δθμιουργία παρουςιάςεων με Prezi για τθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ" υλοποιικθκε με ςφςτθμα μεικτισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ (blended). Σο ςεμινάριο αναπτφχκθκε ςτθ πλατφόρμα Moodle, ενϊ χρθςιμοποιικθκαν και άλλα διαδικτυακά εργαλεία. Πραγματοποιικθκε μία δια ηϊςθσ διδαςκαλία εκπαίδευςθσ των ςυμμετεχόντων ςτθ χριςθ του λογιςμικοφ Prezi και ενθμζρωςισ τουσ για τθν παιδαγωγικι χριςθ του. Επίςθσ, πραγματοποιικθκε ςφγχρονθ εξ αποςτάςεωσ ςυνάντθςθ μζςω του Google Hangouts όπου αναπτφχκθκε θ δυνατότθτα που προςφζρει το Prezi για εξ αποςτάςεωσ παρουςίαςθ. Σο εκπαιδευτικό υλικό του ςεμιναρίου βρίςκεται αναρτθμζνο ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ και είναι ελεφκερο για χριςθ ςε μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ. το ςεμινάριο ςυμμετείχαν 25 εκπαιδευτικοί. Η διάρκεια του ςεμιναρίου ιταν περίπου 15 μζρεσ, από 20/12/2014 μζχρι και 21/01/2015 (με παφςθ των μακθμάτων κατά τθ διάρκεια των διακοπϊν των Χριςτουγζννων). κοπόσ του ςεμιναρίου ιταν να εξοικειωκοφν οι επιμορφοφμενοι με βαςικζσ λειτουργίεσ του διαδικτυακοφ λογιςμικοφ παρουςιάςεων Prezi και να αποκτιςουν κριτικι ςτάςθ ωσ προσ τθν δομι των παρουςιάςεων που χρθςιμοποιοφνται για τθ διδαςκαλία. Κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου οι ςυηθτιςεισ επικεντρϊκθκαν κυρίωσ ςτθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ του Prezi ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ και όχι απλϊσ ςτθν εκμάκθςθ και προςωπικι χριςθ. Προφίλ των ςυμμετεχόντων Σο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ ςυμπλθρϊκθκε από 24 ςε ςφνολο 25 ςυμμετεχόντων ςτο ςεμινάριο (ποςοςτό ςυμμετοχισ: 96%). Οι 18 ιταν γυναίκεσ (75%) και οι 6 άντρεσ (25%). Σο μεγαλφτερο μζροσ των ςυμμετεχόντων (58%) ιταν από χρονϊν, ενϊ θ επόμενθ θλικιακι ομάδα ςε πλικοσ ιταν (25%). Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι ζχουν τουλάχιςτον μζτριο επίπεδο ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και ότι γνωρίηουν αγγλικά τουλάχιςτον ςτο βαςικό επίπεδο. Σρεισ ςτουσ τζςςερισ ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι ζχουν ζςτω και μικρι εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων. τουσ πίνακεσ 1-4 παρουςιάηονται αναλυτικότερα οι γνϊςεισ των ςυμμετεχόντων ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και ςτθν αγγλικι γλϊςςα και θ εμπειρία τουσ ςτθν υλοποίθςθ περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων και ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ όπωσ διλωςαν οι ίδιοι.

2 αρχάριο μζτριο καλό (3) πολφ καλό (4) Γνϊςεισ ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν % 29% 42% 25% 2.9 Πίνακασ 1: Γνώςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιών ελάχιςτθ/κακόλου βαςικι καλι (3) πολφ καλι (4) Γνϊςεισ αγγλικισ γλϊςςασ % 21% 38% 42% 3.2 Πίνακασ 2: Γνώςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν αγγλικι γλώςςα Κακόλου Ζχω υλοποιιςει 1-2 προγράμματα Ζχω υλοποιιςει 3-4 προγράμματα Ζχω υλοποιιςει περιςςότερα από 4 προγράμματα (3) (4) Εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων % 38% 16% 42% Πίνακασ 3: Εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ περιβαλλοντικών προγραμμάτων Κακόλου Ζχω ςυμμετάςχει ςε 1-2 ςεμινάρια Ζχω ςυμμετάςχει ςε 3-4 ςεμινάρια Ζχω ςυμμετάςχει ςε περιςςότερα από 4 ςεμινάρια (3) (4) Εμπειρία ςυμμετοχισ ςε εξ αποςτάςεωσ ςεμινάρια % 42% 8% 25% 2.3 Πίνακασ 4: Εμπειρία ςυμμετοχισ ςε ςεμινάρια που υλοποιικθκαν με τθν εξ αποςτάςεωσ μζκοδο

3 Φόρτοσ ςυμμετοχισ ςτο ςεμινάριο Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν ότι ο φόρτοσ εργαςίασ ιταν μζτριοσ (:2.5), αν και αρκετοί ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν ότι ο φόρτοσ ιταν ςθμαντικόσ ι και υψθλόσ. μθδαμινόσ (0) ελάχιςτοσ μζτριοσ ςθμαντικόσ (3) υψθλόσ (4) ο φόρτοσ εργαςίασ για τθ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο ιταν % % % % % 2.5 Πίνακασ 5: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τον φόρτο εργαςίασ του ςεμιναρίου Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι αφιζρωςαν πάνω από 8 ϊρεσ για τθν εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο (:2.8). λιγότερο από 2 ϊρεσ (0) 2-4 ϊρεσ 5-7 ϊρεσ 8-10 ϊρεσ (3) πάνω από 10 ϊρεσ (4) Κάκε εβδομάδα για τθν εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο αφιζρωνα % 17% 13% 29% 38% 2.8 Πίνακασ 6: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τον ςυνολικό χρόνο που αφιζρωςαν για τθν εξ αποςτάςεωσ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςεμινάριο Η εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ του ςεμιναρίου Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ (: 0.9) κεϊρθςαν ότι λειτοφργθςε κετικά για τθ μάκθςι τουσ θ εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ του μεγαλφτερου μζρουσ του ςεμιναρίου. Πολφ κετικά για τθ μάκθςι μου Θετικά για τθ μάκθςι μου Οφτε κετικά οφτε αρνθτικά για τθ μάκθςι μου (0) Αρνθτικά για τθ μάκθςι μου (-1) Πολφ αρνθτικά για τθ μάκθςι μου (-2) Δεν ξζρω/ Δεν απαντϊ Θεωρϊ ότι θ εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ του ςεμιναρίου (εν αντικζςει με τθ διενζργεια αποκλειςτικά δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ) λειτοφργθςε % 63% 25% 0% 0% 0% Πίνακασ 7: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςτθν ερώτθςθ πωσ λειτοφργθςε θ εξ αποςτάςεωσ υλοποίθςθ του ςεμιναρίου (εν αντικζςει με τθ διενζργεια αποκλειςτικά δια ηώςθσ διδαςκαλίασ

4 Συνολικι αποτίμθςθ του ςεμιναρίου Οι περιςςότεροι από τουσ ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν ότι θ ποιότθτα του ςεμιναρίου ιταν υψθλι (:). πολφ χαμθλι (0) χαμθλι μζτρια υψθλι (3) πολφ υψθλι (4) Η ποιότθτα του ςεμιναρίου ιταν % 0% 8% 83% 8% Πίνακασ 8: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθν ποιότθτα του ςεμιναρίου Οι περιςςότεροι από τουσ ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν ότι το ςεμινάριο ιταν πολφ ενδιαφζρον (:). κακόλου ενδιαφζρον (0) λίγο ενδιαφζρον αρκετά ενδιαφζρον πολφ ενδιαφζρον (3) εξαιρετικά ενδιαφζρον (4) Σο ιταν ςεμινάριο % 0% 17% 63% 21% Πίνακασ 9: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με το πόςο ενδιαφζρον τουσ φάνθκε το ςεμινάριο Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν ότι το ςεμινάριο ιταν πολφ οργανωμζνο (:2.8). κακόλου οργανωμζνο (0) λίγο οργανωμζνο αρκετά οργανωμζνο πολφ οργανωμζνο (3) εξαιρετικά οργανωμζνο (4) Σο ιταν ςεμινάριο % 0% 38% 50% 13% 2.8 Πίνακασ 10: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με το πόςο οργανωμζνο τουσ φάνθκε το ςεμινάριο Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν ότι θ υποςτιριξθ από τουσ εκπαιδευτζσ ιταν υψθλισ ποιότθτασ (:). πολφ χαμθλισ ποιότθτασ (0) χαμθλισ ποιότθτασ μζτριασ ποιότθτασ υψθλισ ποιότθτασ (3) πολφ υψθλισ ποιότθτασ (4) Η υποςτιριξθ από τουσ εκπαιδευτζσ ιταν % 0% 8% 75% 17% Πίνακασ 11: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθν υποςτιριξθ από τουσ εκπαιδευτζσ

5 Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ κεϊρθςαν ότι με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςεμινάριο ζμακαν αρκετά πράγματα που ζχουν αξία (:3.3). τίποτα που να ζχει αξία (0) ελάχιςτα πράγματα που ζχουν αξία μερικά πράγματα που ζχουν αξία αρκετά πράγματα που ζχουν αξία (3) πολλά πράγματα που ζχουν αξία (4) υμμετζχοντασ ςε αυτό το ςεμινάριο, ζμακα % 0% 0% 35% 52% 3.3 Πίνακασ 12: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τισ γνώςεισ που αποκόμιςαν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςεμινάριο Οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ προβλζπουν ότι θ χρθςιμότθτα του ςεμιναρίου ςτθ μελλοντικι τουσ επαγγελματικι πρακτικι κα είναι ςθμαντικισ αξίασ (:). χωρίσ κακόλου αξία (0) ελάχιςτθσ αξίασ μζτριασ αξίασ ςθμαντικισ αξίασ (3) υψθλισ αξίασ (4) Η υποςτιριξθ από τουσ εκπαιδευτζσ ιταν % 0% 8% 79% 13% Πίνακασ 13: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα του ςεμιναρίου ςτθ μελλοντικι τουσ επαγγελματικι πρακτικι χεδόν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ διλωςαν ότι ςε περίπτωςθ που το ςεμινάριο επαναλαμβανόταν κα το ςυνιςτοφςαν αμζςωσ ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ (:3.9). δε κα το ςυνιςτοφςα κακόλου (0) με πολφ επιφφλαξθ με επιφφλαξθ με λίγεσ επιφυλάξεισ (3) κα το ςυνιςτοφςα αμζςωσ (4) Αν επαναλαμβανόταν το ςεμινάριο κα το ςυνιςτοφςα ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ % 0% 0% 8% 92% 3.9 Πίνακασ 14: Απαντιςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με το αν κα ςυνιςτοφςαν το ςεμινάριο ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ Ποιοτικά ςχόλια ςχετικά με το ςεμινάριο χεδόν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ζγραψαν επιπλζον ςχόλια ςχετικά με τισ επιφυλάξεισ τουσ ωσ προσ τον τρόπο υλοποίθςθσ του ςεμιναρίου, τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά του κακϊσ και προτάςεισ τουσ για βελτίωςθ του ςεμιναρίου ςε περίπτωςθ μελλοντικισ υλοποίθςθσ. Ακολουκοφν τα ςχόλια των ςυμμετεχόντων αντιγραμμζνα αυτολεξεί ςτισ αντίςτοιχεσ ερωτιςεισ. Ποιεσ είναι οι επιφυλάξεισ ςου, αν ζχεισ, ςχετικά με το ςεμινάριο; 1. Θα προτιμοφςα λίγθ περιςςότερθ εξάςκθςθ από κοντά.

6 2. Η ζλλειψθ χρόνου. 3. Ουςιαςτικά πρζπει να ανταπεξζλκει κάποιοσ μόνοσ του ςτισ οποιαςδιποτε μορφισ δυςκολία. Δεν υπάρχει θ αμεςότθτα τθσ ερϊτθςθσ και απάντθςθσ με αποτζλεςμα να χάνεισ κανείσ πολφ χρόνο και με αναμφίβολο αποτζλεςμα.σα εργαλεία είναι πρακτικά,ςυνεπϊσ χρειάηεται κάποια ςτιγμι και πρακτικι υποςτιριξθ. Δεν είναι όλα αυτονόθτα! Ποιο πιςτεφεισ ότι ήταν το μεγαλφτερο προςόν του ςεμιναρίου; 1. το prezi 2. Εξάςκθςθ ςε ζνα καινοτόμο εργαλείο. 3. θ ελκυςτικότθτα του εργαλείου PREZI 4. Σο περιεχόμενό του. Σο ίδιο το εργαλείο prezi ιταν πολφ ενδιαφζρον, ϊςτε να τραβιξει τθν προςοχι όλων. 5. Σο ενδιαφζρον κζμα 6. Σο καινοφριο αντικείμενο που διδάχτθκα και τι είναι ςθμαντικό ςτισ παρουςιάςεισ γενικότερα. 7. Η γνωριμία του εργαλείου. 8. Με ζμακε να παρουςιάηω κάτι παλιό με ζναν καινοφριο τρόπο. 9. Σα πολφ καλά εργαλεία προσ εξοικείωςθ 10. Η εξ αποςτάςεωσ μάκθςθ H αςφγχρονθ τθλεκπαίδευςθ. 12. Η επικοινωνία μζςω τισ πλατφόρμασ. 13. Η επικοινωνία μεταξφ μασ και θ αλλθλεπίδραςθ. 14. Σο κζμα του, δθλαδι το νζο εργαλείο που πραγματευόταν, κακϊσ ςε εμζνα ιταν παντελϊσ άγνωςτο, αλλά και το καλό κλίμα που δθμιουργείται μεταξφ των επιμορφοφμενων και επιμορφωτϊν. 15. Σο ίδιο το αντικείμενο είναι πολφ χριςιμο. Οι εκπαιδευτζσ ιταν άρτιοι και ευγενικοί 16. Η αλλθλεπίδραςθ μεταξφ μασ και θ ςτιριξθ των επιμορφωτϊν. 17. Η ικανότθτα και εμπειρία των επιμορφωτϊν να μεταδϊςουν το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. 18. Oι άμεςεσ απαντιςεισ των εκπαιδευτϊν 19. Οι εκπαιδευτζσ 20. Σο πολφ καλό επίπεδο των εκπαιδευτϊν τόςο το γνωςτικό όςο και το επικοινωνιακό. 21. Δθμιουργικότθτα και ανταλλαγι απόψεων, ανατροφοδότθςθ. 22. ε ανάγκαηε να αςχολθκείσ

7 Ποια πιςτεφεισ ότι ήταν η μεγαλφτερη αδυναμία του ςεμιναρίου; 1. Δεν κατάφερα να καταλάβω πϊσ κα δθμοςιεφςω τθν εργαςία μου 2. Σο γεγονόσ ότι τα κακικοντα δεν βακμολογοφνται.ζτςι, ο κάκε εκπαιδευόμενοσ ςυμμετζχει με όποιο τρόπο και για όςο χρόνο επικυμεί.για παράδειγμα,αν και θ υηιτθςθ για τθν παιδαγωγικι χριςθ του prezi και θ ςυμμετοχι ςτισ τθλεδιαςκζψεισ δεν ανικαν ςτισ υποχρεϊςεισ των εκπαιδευόμενων παρατιρθςα ότι ελάχιςτεσ αναρτιςεισ ζγιναν για το ςχολιαςμό των παρουςιάςεων των υπολοίπων ςυμμετεχόντων.αναρτιςεισ τφπου Μπράβο,Μιτςο δεν νομίηω να αποτελοφν ουςιαςτικά ςχόλια για μια παρουςίαςθ!επίςθσ, θ ςυμμετοχι ςτισ τθλεδιαςκζψεισ ιταν ελάχιςτθ.το επόμενο ςεμινάριο ελπίηω να υπάρχει βακμολόγθςθ και πιο ςυγκεκριμζνα και μετριςιμα κακικοντα για τουσ ςυμμετζχοντεσ.σζλοσ, κεωρϊ πολφ μεγάλθ τθ διάρκεια του παρόντοσ ςεμιναρίου για ζνα και μόνο διαδικτυακό εργαλείο. 3. Σο ότι θ περίοδοσ του ςεμιναρίου περιείχε τισ γιορτζσ. 4. Η χρονικι περίοδοσ που διεξάνκθκε, κακϊσ παρεμβάλονταν οι γιορτζσ των Χριςτουγζννων και ζχαςα τθν επαφι με τθν πλατφόρμα επικοινωνίασ, κακϊσ και με τα κακικοντα μου! 5. Κακι επιλογι του διαςτιματοσ (διακοπζσ Χριςτουγζννων) 6. Ο χρόνοσ υλοποίθςισ του, το ότι δθλαδι οι διακοπζσ των Χριςτουγζννων ξεκίνθςαν αμζςωσ μετά τθν πρϊτθ δια ηϊςθσ ςυνάντθςθ. 7. Η περίοδοσ διεξαγωγισ του. 8. Η μικρι διάρκεια 9. Ο πολφ λίγοσ χρόνοσ υλοποίθςθσ. 10. Η μικρι του διάρκεια. 11. Θα ζπρεπε οι ειςθγθτζσ να μασ κάνουν περιςςότερα παραδείγματα πάνω ςτθν χριςθ των δυνατοτιτων του prezi ζτςι ϊςτε να το εμπεδϊςουμε. 12. Θα ιταν χριςιμο ζνα πρόγραμμα δραςτθριοτιτων (με βιματα) κάκε βδομάδα. 13. Πλάνο για κάκε βδομάδα, γιατί ζχουμε πολλζσ υποχρεϊςεισ, το prezi είναι δφςκολο εργαλείο και καταλιγουμε κάπου να 'χανόμαςτε'. 14. Νομίηω το ότι ιμουν μόνο ςτθ δεφτερθ φάςθ. 15. Λίγο περιςςότερο χρόνο ςτο δια ηϊςθσ για εξθγιςεισ πάνω ςτθ χριςθ. 16. θ ζλλειψθ κακοδθγθτικϊν μακθμάτων ςτισ επιμζρουσ δυνατότθτεσ του εργαλείου 17. Λίγεσ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ. 18. Λίγεσ ϊρεσ Δια ηϊςθσ 19. Περιςςότερθ πρακτικι υποςτιριξθ ςτθ δια ηϊςθσ ςυνάντθςθ. 20. Δεν διαπίςτωςα κάποια.

8 21. Κςωσ ο μεγάλοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςτθν πρϊτθ δια ηϊςθσ ςυνάντθςθ που δυςκόλεψε τθν καλφτερθ προςςζγγιςθ των βαςικϊν δυνατοτιτων του prezi. Έχεισ άλλα ςχόλια ςχετικά με το ςεμινάριο; 1. Περιμζνω το καινοφριο ςεμινάριο που κα διοργανϊςετε. 2. Ήταν πολφ εποικοδομθτικό και άνοιξε νζουσ ορίηοντεσ ςτθ δθμιουργικι παρουςίαςθ. 3. Περιςςότερεσ διαδικτυακζσ εφαρμογζσ, ανάλογεσ με το prezi 4. Ο μπουφζσ ιταν γευςτικόσ και με ποικιλία! 5. Όχι! Ήταν για μζνα ςυναρπαςτικό γιατί ιταν θ πρϊτθ φορά που ζμακα τισ δυνατότθτεσ των νζων τεχνολογιϊν! 6. Και το προθγοφμενο και αυτό με ωφζλθςαν πολφ. Μακάρι να οργανϊνονται ςυχνά τζτοια προγράμματα. Α ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΠΟΛΤ!!!!! 7. Θα ικελα να ευχαριςτιςω πολφ όλουσ τουσ κακθγθτζσ, τουσ διοργανωτζσ αλλά και τουσ ςυναδζλφουσ που ςυνεργάςτθκαν με μεγάλθ χαρά και καλι διάκεςθ για να επιτφχουμε ζνα τόςο καλό αποτζλεςμα.ελπίηω το νζο μασ blog να δϊςει το ζναυςμα για να ςυνεχιςτεί αυτι θ προςπάκεια...εισ το επανιδείν! 8. Περιμζνω το επόμενο!!! 9. Ιδιαιτζρωσ υποςτθρικτικοί οι επιμορφωτζσ. 10. Νιϊκω τυχερι που το παρακολοφκθςα!!! 11. Να επαναλάβετε και το ςυγκεκριμζνο και το περςινό για ςυναδζλφουσ που δεν είχαν τθν τφχθ να τα παρακολουκιςουν. Καλι ςυνζχεια ςε ό,τι κάνετε και καλι δφναμθ! 12. Πολφ πολφ καλό!!! 13. Πολφ καλό! 14. Εξαιρετικι θ ιδζα του περιβαλλοντικοφ blog με τισ αναρτιςεισ όλων αυτϊν που ςυμμετείχαν.

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα