Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή."

Transcript

1 Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι από ςλικά άπιζηερ ποιόηεηαρ από ένα άπηιο επγοζηάζιο. Η επυνςμία THERMOSTAHL είναι ΕΓΓΥΗΣΗ για ηον αγοπαζηή. 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ENERSAVE ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΦΑΡΟΜΟΓΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΗ ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΤΝΓΔΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΧΛΗΝΧΔΧΝ ΓΟΥΔΙΟ ΓΙΑΣΟΛΗ ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΚΑΤΣΗΡΑ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΟΓΟΗ ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΒΑΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΓΙΑΓΝΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ

3 ΠΡΟΣΤΠΑ-ΟΓΗΓΙΔ-ΓΙΑΣΑΞΔΙ Οη ιέβεηεο THERMOSTAHL θαηαζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο επξσπατθέο δηαηάμεηο γηα: Οδηγία Υακειή ηάζε 73/23/CEE Οδηγία Ζιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηόηεηα 89/336/CEE Οδηγία πζθεπέο αεξίνπ 90/396/CEE Οδηγία Δπίπεδν απόδνζεο 92/42 Ππόηςπο EN Λέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο Λέβεηεο κε θαπζηήξα Μέξνο 1: Οξνινγία-Γεληθέο απαηηήζεηο-γνθηκή θαη ζήκαλζε Ππόηςπο EN Λέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο Λέβεηεο κε θαπζηήξα εμαλαγθαζκέλνπ ειθπζκνύ Μέξνο 2: Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ιέβεηεο κε θαπζηήξα πεηξειαίνπ κε κεραληθή ζηαγνληδνπνίεζε θαπζίκνπ Ππόηςπο EN 304 Λέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο Κώδηθαο γηα ιέβεηεο κε αηνκηθνύο θαπζηήξεο πεηξειαίνπ Ππόηςπο TRD 702 Ππόηςπο TRD Ππόηςπο DIN 4791 Ππόηςπο ΔΛΟΣ 763 Ππόηςπο ΔΛΟΣ 234 Ππόηςπο ΔΛΟΣ 235 Ππόηςπο DIN 4702 Σερληθνί θαλνληζκνί γηα αηκνιέβεηεο Σερληθνί θαλνληζκνί γηα αηκνιέβεηεο Ζιεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ ιέβεηα θαη θαπζηήξα Λέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηνλ θινγνζάιακν Λέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο-οξνινγία νλνκαζηηθήο ηζρύνο Λέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο-καλνληζκνί δνθηκώλ Λέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο-καλνληζκνί θαηαζθεπήο Η εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία ππέπει να πληποί ηα ακόλοςθα ππόηςπα για: DIN 4755 και 4787 θαύζε ειαθξνύ πεηξειαίνπ DIN 4756 και 4788 θαύζε αεξίνπ DIN 4705 ππνινγηζκόο ηεο θακηλάδαο DIN 4751 εμνπιηζκόο εγθαηάζηαζεο αζθαιείαο DIN πγξά θαύζηκα γηα ιέβεηεο DIN ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ ιέβεηα VDE: πξόηππα ζύκθσλα κε EN γηα απηνκαηηζκνύο DVGW-G 600 θαλνληζκνί γηα εγθαηάζηαζε αεξίνπ EN 267 αηνκηθνί θαπζηήξεο πεηξειαίνπ κνλνβάζκηνπ ηύπνπ EN 676 θαπζηήξεο αεξίνπ κε θπζεηήξα EN 226 ζύλδεζε θαπζηήξα EN αζθάιεηα ζπηηηνύ θαη ζρεηηθώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ EN 60529: επίπεδα ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο (θώδηθαο IP) 3

4 ΠΡΟΛΟΓΟ Απηό ην εγρεηξίδην πεξηέρεη ρξήζηκεο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα θεληξηθή ζέξκαλζεο THERMOSTAHL. Δπίζεο, δίλνληαη ζεκαληηθέο νδεγίεο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαη ζνβαξώλ δεκηώλ, θαζώο θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ώζηε λα είλαη αζθαιήο θαη αβιαβήο. ΓΗΑΒΑΣΔ ΑΤΣΔ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΠΡΗΝ ΘΔΔΣΔ ΣΟΝ ΛΔΒΖΣΑ Δ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ, ΔΞΟΗΚΔΗΧΘΔΗΣΔ ΜΔ ΣΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ, ΚΑΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔΗΣΔ ΑΤΣΖΡΑ ΣΗ ΑΚΟΛΟΤΘΔ ΟΓΖΓΗΔ. Γηαηεξείζηε απηό ην εγρεηξίδην ζε αζθαιή ρώξν, ώζηε λα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο όπνηε ην ρξεηαζηείηε. Αλ έρεηε απνξίεο ή αλ ρξεηάδεζηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνλ ιέβεηα THERMOSTAHL, παξαθαινύκε κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. Σα ηερληθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζε απηό ην εγρεηξίδην βαζίδνληαη ζηηο πην πξόζθαηεο πιεξνθνξίεο θαη ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθέο αλαζεσξήζεηο, εθόζνλ ην απαηηνύλ λέεο θαηαζθεπαζηηθέο βειηηώζεηο. Ζ εηαηξία καο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο ηνπ ζρεδηαζκνύ ή/θαη ηεο δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ καο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα αιιάμεη αλάινγα θαη ηα πξνεγνύκελα πξντόληα. 1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Ο ιέβεηαο THERMOSTAHL ENERSAVE είλαη ραιύβδηλνο θινγναπισηόο, ηξηώλ δηαδξνκώλ θαπζαεξίσλ, κε αληίζιηςε ζην θινγνζάιακν ηνπ ιέβεηα. Δίλαη θαηάιιεινο γηα θαύζε ειαθξνύ πεηξειαίνπ (DIN 51603) θαη αεξίνπ. Δίλαη δηαζέζηκνο σο αλεμάξηεηνο ιέβεηαο ή σο κνλάδα κε ελζσκαησκέλν θαπζηήξα. Δπηπξόζζεηα, είλαη δπλαηόο ν ζπλδπαζκόο κε κπότιεξ γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο. Δπίζεο, ν ιέβεηαο δηαηίζεηαη κε κία ζεηξά αμεζνπάξ, όπσο ερνκνλσηηθό θάιπκκα θαπζηήξα, πίλαθαο νξγάλσλ κε ή ρσξίο απηνκαηηζκό, πξόζζεηα πιηθά ιεβεηνζηαζίνπ (όπσο θαπζηήξαο, θπθινθνξεηήο, ζεη αζθαιείαο, δνρείν δηαζηνιήο, απηόκαην θίιηξν, θξνπλόο εθθέλσζεο, βνύξηζα θαζαξηζκνύ, θαζνδηθή πξνζηαζία, θηι.) 2 ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ O ιέβεηαο ENERSAVE παξαδίδεηαη ζπζθεπαζκέλνο κε μύιηλε παιέηα θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο εμαξηήκαηα: Σνλ ραιύβδηλν θνξκό ηνπ ιέβεηα, κέζα ζηνλ νπνίν πεξηέρνληαη νη ζηξνβηιηζηέο. Σελ ζπζθεπαζία κε ηα κεηαιιηθά θαιύκκαηα θαη ηελ κόλσζε (πεξηιακβάλεη ηηο βίδεο ζπλαξκνιόγεζεο, ηηξάληεο θαη πιαζηηθνύο ζπλδέζκνπο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο κόλσζεο, βνύξηζα θαζαξηζκνύ, κνριό γηα ην άλνηγκα ηεο πόξηαο θαη ηερληθό εγρεηξίδην). Σνλ πίλαθα νξγάλσλ (πξναηξεηηθό). Σα πξόζζεηα εμαξηήκαηα (πξναηξεηηθά). ΒΔΒΑΗΧΘΔΗΣΔ ΠΧ ΣΑ ΔΥΔΣΔ ΛΑΒΔΗ! Ζ κεηαθνξά ηνπ ιέβεηα γίλεηαη κε πεξνλνθόξν όρεκα, παιεηνθόξν, ή γεξαλό (από ηνλ εηδηθό γάληδν κεηαθνξάο). Αζθαιίζηε ηνλ ιέβεηα πάλσ ζην κέζν κεηαθνξάο ώζηε λα κελ γιηζηξήζεη. 4

5 3 ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΛΔΒΗΣΑ ENERSAVE ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ - Υάιπβαο St DIN Φινγαπινί St-35, DIN 1629 άλεπ ξαθήο. - ηξνβηιηζηέο θαπζαεξίσλ INOX. AISI Ππξίκαρν πιηθό ειάρηζηνπ βάξνπο από αλελεξγέο θεξακηθέο ίλεο. - Μεηαιιηθά θαιύκκαηα πάρνπο 1 mm (ιακαξίλα DKP). - Ζιεθηξνζηαηηθή βαθή ζηνπο 200ºC - Μόλσζε κε παινβάκβαθα πάρνπο 80 mm κε επέλδπζε αινπκηλίνπ. ΥΑΛΤΒΑ: ΙΓΑΝΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΦΗΛΗ ΑΠΟΓΟΗ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ: Ο σάλςβαρ πξνζθέξεη πνιπάξηζκα πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ζηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο ζέξκαλζεο. Μεξηθά από ηα απηά ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ηα παξαθάησ: ηδαληθέο κεραληθέο ηδηόηεηεο, ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο κνξθνπνίεζεο, ιείεο επηθάλεηεο θαη ρακειό βάξνο. Σα κεγαιύηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ ιέβεηα THERMOSTAHL είλαη ε κεγάιε ρσξεηηθόηεηα λεξνύ, πνπ επηηξέπεη ηελ αθξηβή ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρσξίο εηδηθέο απαηηήζεηο. Ζ εζσηεξηθή ελέξγεηα ηνπ ιέβεηα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δηόηη ν κεγάινο όγθνο ηνπ λεξνύ απμάλεη ηελ δπλεηηθόηεηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, κεηώλνληαο ηνλ αξηζκό έλαξμεο θαύζεο ηνπ θαπζηήξα. - ηηβαξή θαηαζθεπή, αμηνπηζηία - Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο - Φηιηθό ζην πεξηβάιινλ, ηέιεηνο ζρεδηαζκόο - Δύθνιε ζπληήξεζε - Τπεξπηεζηηθόο θινγνζάιακνο - Πινύζηα ζεξκαηλόκελε επηθάλεηα - Σξεηο δηαδξνκέο θαπζαεξίσλ - Τςειόο βαζκόο απόδνζεο 91% - Οκνηόκνξθε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο - Υακειή ζεξκνθξαζία εμόδνπ θαπζαεξίσλ (180ºC- 200ºC) - Αζόξπβε καθξνρξόληα ιεηηνπξγία ρσξίο πξνβιήκαηα - Διάρηζηε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο λεξνύ 65 ºC - Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 4 bar - Γνθηκέο ιέβεηα θαηά 92/42 EEC, PD 335/ , FEK 143/A/2-9-93, PD 59/ , FEK 46/A/ , θαη CE

6 EN 180 EΝ 3000 EN 15 EN 160 6

7 1. Κνξκόο πόξηαο 2. Πεξηθόριην πόξηαο 3. Οπή 4. ηεγαλνπνηεηηθό 5. Πεξηθόριην ζπξίδαο επηζεώξεζεο 6. Σδάκη επηζεώξεζεο 7. Μαζηόο επηζεώξεζεο 8. Κεξακηθό ζηεγαλνπνίεζεο θαπζηήξα 9. Φιάληδα ηνπνζέηεζεο θαπζηήξα 10. Παμηκάδη θιάληδαο 11. Κνριίαο θιάληδαο 12. Γαθηύιηνο ζηήξημεο 13. Παμηκάδη 14. Γσληαθό ζηήξηγκα ζηεθάλεο 15. ηεθάλε πόξηαο 16. Λαηκόο θαπζηήξα 17. Ταινθόξδνλν 18. Κνριίαο ζύζθημεο πόξηαο 19. Δκπξόζζηα απινθόξνο πιάθα 20. Γσληαθό ζηήξηγκα 21. Δμσηεξηθό ζηεθάλη παινθόξδνλνπ 22. Δζσηεξηθό ζηεθάλη παινθόξδνλνπ 23. Φινγαπινί 24. Γνθόο έλσζεο 25. Τδξνζάιακνο 26. Κπάζην 27. σιήλαο 28. Μαζηόο πξνζαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 29. Μνύθα 30. Βίδα θαπλνζπιιέθηε 31. Απηάθη ζηήξημεο 32. Παμηκάδη θαπλνζπιιέθηε 33. Καπλνζπιιέθηεο 34. ύλδεζε θαπλνδόρνπ 35. Πεηαινύδα 36. Διαηήξην 37. Βίδα ζράξαο θαζαξηζκνύ 38. Μαζηόο εθθέλσζεο 39. Μαζηόο επηζηξνθήο 40. Οπίζζηα απινθόξνο πιάθα 41. Πόδη 42. Οπίζζηα πιάθα ζηήξημεο απιώλ 43. σιήλαο 44. Οπίζζηα πιάθα θινγνζαιάκνπ 45. Φινγνζάιακνο 46. ηξνβηιηζηέο θαπζαεξίσλ 47. Κνκβνέιαζκα 48. Μεληεζέο πόξηαο 49. Πξνθίι αλαθιαζηήξα 7

8 4 ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Βαζίδεηαη ζηελ αληίζιηςε πνπ παξάγεηαη από ηελ επηζηξεθόκελε θιόγα ζηνλ θινγνζάιακν θαη ζηελ κεηαθνξά ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία. Σα θαπζαέξηα αλαζηξέθνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο ζηνλ πάην ηνπ θινγνζαιάκνπ εθηειώληαο έηζη δεύηεξε δηαδξνκή κέζα ζην θινγνζάιακν. Σα θαπζαέξηα πξαγκαηνπνηνύλ ηελ ηξίηε δηαδξνκή δηακέζνπ ησλ θινγαπιώλ, όπνπ κεηαδίδνπλ κέξνο ηεο ζεξκόηεηάο ηνπο κε ζπλαγσγή, θαη θαηόπηλ νδεύνπλ πξνο ηνλ θαπλνζπιιέθηε. Οη ζηξνβηιηζηέο ζηνπο θινγαπινύο πεξηζηξέθνπλ ηα θαπζαέξηα, ώζηε λα είλαη ζε ζπλερή επαθή κε ηα ηνηρώκαηα ηνπ απινύ θαη λα κεηαδώζνπλ όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε ζεξκόηεηα. 4.1 ΔΠΙΣΡΔΦΟΜΔΝΗ ΦΛΟΓΑ Ζ επηζηξεθόκελε θιόγα ζην θινγνζάιακν απνηειεί εμέιημε ηνπ ηππηθνύ ιέβεηα ηξηώλ δηαδξνκώλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηό ν θινγνζάιακνο έρεη κεγαιύηεξε δηάκεηξν θαη ζθξαγίδεηαη ε έμνδόο ηνπ ζην εζσηεξηθό κέξνο ηνπ ιέβεηα. Ζ θιόγα ηνπ θεληξηθά ή έθθεληξα ηνπνζεηεκέλνπ θαπζηήξα δηεηζδύεη βαζηά κέζα ζηνλ θινγνζάιακν. Σα θαπζαέξηα αληηζηξέθνπλ ηελ πνξεία ηνπο ζηνλ πάην ηνπ θινγνζαιάκνπ θαη έηζη πεξηθπθιώλνπλ ηελ θιόγα ζε όιν ηεο ην κήθνο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε θιόγα δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θπιηλδξηθό κέξνο ηνπ θινγνζαιάκνπ. Έλα κέξνο ηεο ζεξκόηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ δαπαλάηαη γηα ηελ εμάηκηζε ησλ ζηαγνληδίσλ ηνπ ήδε ζηαγνληδνπνηεκέλνπ θαπζίκνπ. ηηο επηθάλεηεο πνπ δηαρσξίδνληαη ε θιόγα θαη ηα θαπζαέξηα δεκηνπξγνύληαη δίλεο, γεγνλόο πνπ ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή αλάκημε θαπζίκνπ θαη αέξα γηα ΠΛΖΡΖ ΚΑΤΖ κε κηθξή πεξίζζεηα αέξα, δηόηη αθόκα θαη ζηαγνλίδηα κεγάιεο δηακέηξνπ κε ηάζε απνθπγήο ηεο θιόγαο, επηζηξέθνπλ ζε απηήλ ιόγσ ησλ δηλώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη ηξηγύξσ. Έλα αθόκα ραξαθηεξηζηηθό ηεο επηζηξεθόκελεο θιόγαο είλαη ε ΟΜΟΗΟΜΟΡΦΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΦΟΡΣΗΖ ηεο ιόγσ αθηηλνβνιίαο ζεξκαηλόκελεο επηθάλεηαο. Παπακάηυ δίνεηαι μια ζύνοτε ηυν σαπακηεπιζηικών ηερ επιζηπεθόμενερ θλόγαρ: - Οκνηόκνξθε θόξηηζε ηνπ θινγνζαιάκνπ. - Μείσζε ηεο πεξίζζεηαο αέξα ιόγσ εθπνκπώλ ζεξκόηεηαο από ηα επηζηξεθόκελα θαπζαέξηα ζηα ζηαγνλίδηα θαπζίκνπ. - Γελ ππάξρεη αλάγθε κόλσζεο κε ππξόηνπβιν αθόκα θαη γηα κεγάιε θιόγα. - Δπηκήθπλζε ηεο απόζηαζεο θαύζεο. - Ηδαληθέο ζπλζήθεο θαύζεο. - Δθπιεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαύζεο. 5 ΔΦΑΡΜΟΓΔ Οη ιέβεηεο THERMOSTAHL, ζύκθσλα κε ην DIN 4751, πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ κέρξη 95 o C ζε εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ζε εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο γηα δεζηό λεξό ρξήζεο κε ελαιιάθηε, θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο εθαξκνγέο. Ο ΛΔΒΖΣΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΔΗ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΟΠΟ ΠΟΤ ΥΔΓΗΑΣΖΚΔ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖΚΔ. Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνύο ή κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ρξήζεο. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξίπησζε πνπ ν ιέβεηαο ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιιν ζθνπό. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα ζηελ εγθαηάζηαζε απαγνξεύεηαη ε επέκβαζε από αλεηδίθεπηα άηνκα. Ζ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΗΝΑΗ ΔΤΘΤΝΖ ΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΤ ΣΔΥΝΗΚΟΤ, θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλνπ θαη εμνπζηνδνηεκέλνπ. ε πεξίπησζε πνπ επέκβεηε κόλνη ζαο, βάδεηε ζε θίλδπλν ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ εαπηό ζαο. Δ ΑΤΣΖΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΠΣΧΖ Ζ ΔΓΓΤΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΗΟΤ ΓΔΝ ΗΥΤΔΗ. 8

9 Θα πξέπεη λα γίλεηαη πηζηνπνίεζε θαηαιιειόηεηαο γηα παιηέο θαη θαηλνύξηεο εγθαηαζηάζεηο από ππεύζπλν κεραληθό θαη πδξαπιηθό, παξνπζία ηνπ ηδηνθηήηε. ΓΙΑΣΑΔΙ: 9

10 ΣΤΠΟ A B C D E F L T1-T2 T3 T4 T5 T6 mm mm mm mm mm mm mm inch inch inch inch inch EN /4'' /2'' 1/2'' EN /4'' /2'' 1/2'' EN /4'' /2'' 1/2'' EN /4'' /2'' 1/2'' EN /2'' /2'' 1/2'' EN /2'' /2'' 1/2'' EN /2'' /2'' 1/2'' EN '' /2'' 1/2'' EN '' /2'' 1/2'' EN '' /2'' 1/2'' EN '' /2'' 1/2'' EN /2'' /2'' 1/2'' EN /2'' /4'' 1/2'' EN /2'' /4'' 1/2'' EN / /4'' 1/2'' EN '' /4'' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN /2'' 1/2'' EN DN /2'' 1/2'' EN DN /2'' 1/2'' EN DN /2'' 1/2'' EN DN /2'' 1/2'' EN DN /2'' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' EN DN '' 1/2'' 10

11 Σύπορ Ονομ. ιζσύρ Ονομ. ιζσύρ Δύπορ ιζσύορ Ανηίθλιτη Όγκορ θλογοθ αλάμος Θεπμ. επιθάνεια Πηώζη πίεζηρ Μέγιζηη Υυπηη. νεπού Βάπορ πίεζη λειηοςπγίαρ Mcal/h kw Мcal/h mm H 2 O Lt m 2 (Γt=150C) Lt Kg bar EN , , , EN , , EN , , , EN , , , EN , , EN , , EN , , EN , , EN , , EN , , EN , EN , , EN , EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN

12 6 ΚΑΣΑΚΔΤΗ 6.1 ΚΟΡΜΟ ΛΔΒΗΣΑ Ο ιέβεηαο ENERSAVE είλαη νξηδόληηνο, θινγναπισηόο, κε ππεξπηεζηηθό θινγνζάιακν. Ο θνξκόο ηνπ ιέβεηα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από ραιπβδνειάζκαηα ζεξκήο έιαζεο St 37-2 θαηά DIN Ζ θνπή γίλεηαη κε κεραλήκαηα LASER πςειήο ηερλνινγίαο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ιέβεηα THERMOSTAHL είλαη ηέηνηνο ώζηε όια ηα ηκήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε θιόγα λα είλαη πδξόςεθηα. Ζ δηαηνκή, ε έλσζε θαη ην κήθνο ησλ θινγαπιώλ είλαη εηδηθά κειεηεκέλε ώζηε λα επηηαρύλεη ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ θαπζαεξίσλ. Ο θαζξέπηεο ηνπ θινγνζαιάκνπ έρεη εηδηθή δηακόξθσζε (θνηιόηεηα), γηα αζόξπβε ιεηηνπξγία ρσξίο δνλήζεηο. Οη ζπγθνιιήζεηο έρνπλ γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ηππνπνηήζεηο θαη θαη DIN 50120, από ξνκπόη κε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζπγθόιιεζεο (MIG-MAG), ώζηε ην πιηθό ηεο ζπγθόιιεζεο λα δηεηζδύζεη βαζηά ζην κέηαιιν. Ζ πνηόηεηα ησλ ζπγθνιιήζεσλ ειέγρεηαη θαηά DIN Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθόιιεζεο εθηειείηαη θαηά 131-ISO Ο θαπλνζπιιέθηεο είλαη βηδσηόο θαη δηαζέηεη εηδηθή ζπξίδα θαζαξηζκνύ, πνπ ιεηηνπξγεί επίζεο θαη σο κέζν εθηόλσζεο ηπρόλ εθξήμεσλ. ην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα ππάξρεη εηδηθή δηακόξθσζε ζηελ επηζηξνθή ηνπ λεξνύ, ε νπνία εμαλαγθάδεη ην λεξό λα δηαρέεηαη, γηα γξεγνξόηεξε ζέξκαλζε θαη νκνηόκνξθε ζεξκηθή θόξηηζε ηνπ ιέβεηα. Ζ ξνή ηνπ λεξνύ είλαη αληίζεηε θαη αληίζηξνθε πξνο ηε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ. Κάζε ιέβεηαο ρσξηζηά ειέγρεηαη ζε πδξαπιηθή πίεζε 6-8 bar (αλάινγα κε ηνλ ηύπν) γηα έιεγρν αληνρήο θαη ζηεγαλόηεηαο. Ο πδξνζάιακνο ηνπ ιέβεηα πεξηβάιιεηαη από ηζρπξή κόλσζε. 12

13 6.2 ΠΟΡΣΑ Ζ πόξηα ηνπ ιέβεηα δηαζέηεη ππξίκαρν πιηθό κεγάινπ πάρνπο γηα πςειή πξνζηαζία θαη ζεξκηθή κόλσζε. Δίλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα κπνξεί λα αλνίγεη πξνο ηα δεμηά θαη πξνο ηα αξηζηεξά, θαη είλαη εύθνια πξνζβάζηκε γηα ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκό. Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο πόξηαο πξέπεη ε πόξηα λα εθάπηεηαη ζθηρηά ζην θεξακηθό θνξδόλη, ώζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή θαπζαεξίσλ. Θα πξέπεη ηα εμσηεξηθά κπνπιόληα λα βηδώλνληαη ζθηρηά. Αλ ε πόξηα δελ εθάπηεηαη ζην θεξακηθό θνξδόλη, ζθίμηε ην εζσηεξηθό παμηκάδη. Ζ πόξηα θέξεη θιάληδα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαπζηήξα θαη ζπξίδα επηζεώξεζεο θιόγαο. Γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ ιόγσ αθηηλνβνιίαο, ηνπνζεηείηαη επί ηεο πόξηαο κεηαιιηθό θάιπκκα κε κόλσζε παινβάκβαθα. Δηδηθνί κεληεζέδεο κε θσληθά πεξηθόριηα ζε ζπλδπαζκό κε εδηθό κεραληζκό ζπγθξάηεζεο θξαηνύλ ηελ πόξηα ζε νξηδόληηα ζέζε. 6.3 ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ Σα θαιύκκαηα είλαη κεηαιιηθά, βακκέλα ειεθηξνζηαηηθά, θαη δηαζέηνπλ εηδηθά θιηπο γηα γξήγνξε θαη εύθνιε απνζπλαξκνιόγεζε, δίλνληαο θαη πςειή αηζζεηηθή ζηνλ ιέβεηα. Ο θαπλνζπιιέθηεο θέξεη θάιπκκα κε κόλσζε παινβάκβαθα γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηώλ ιόγσ αθηηλνβνιίαο. 7 ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΓΟΗ Ο βαζκόο απόδνζεο ππεξβαίλεη ην 90% γηα πιήξεο ζεξκηθό θνξηίν. Ζ θαύζε είλαη πιήξεο δηαζθαιίδνληαο ρακειέο εθπνκπέο θαη εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ. 8 ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 8.1 ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΝΔΡΟΤ Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ είλαη 100ºC. Ζ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζηελ επηζηξνθή είλαη 65ºC γηα νλνκαζηηθή πηώζε ζεξκνθξαζίαο t=20ºc ζε ζεξκηθή ζπζθεπή. Γηα απνθπγή ηεο πγξνπνίεζεο ησλ θαπζαεξίσλ ζηνλ θαπλνζπιιέθηε θαη ζηνπο θινγαπινύο ζπζηήλεηαη ρξήζε ζπζηήκαηνο πνπ ζα δηαηεξεί ην λεξό πάλσ από ηνπο 60ºC, όπσο εμεγείηαη παξαθάησ. Έλαο θπθινθνξεηήο, ν νπνίνο ζπλδέεηαη θαη κε ηηο δύν παξνρέο (πξνζαγσγή θαη επηζηξνθή), αλαθπθινθνξεί ηελ πεξίζζεηα δεζηνύ λεξνύ, ώζηε λα δηαηεξείηαη ν ιέβεηαο ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. Έλαο αηζζεηήξαο πνπ ηνπνζεηείηαη δίπια ζηνλ ζσιήλα επηζηξνθήο ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή. Ζ παξνρή ηνπ θπθινθνξεηή κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο εμήο: ΠΑΡΟΥΖ (lit/h) = ΘΔΡΜΗΚΖ ΗΥΤ ΛΔΒΖΣΑ (kcal/h) / 40 Γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ζηνλ ιέβεηα, ν θαπζηήξαο πξέπεη λα ξπζκηζηεί έηζη ώζηε λα έρεη ηελ θαηάιιειε παξνρή θαπζίκνπ γηα ηελ αληίζηνηρε παξαγώκελε ηζρύ. 8.2 ΠΙΔΗ ΝΔΡΟΤ Ο ιέβεηαο είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε ζε αλνηθηό ή θιεηζηό θύθισκα κε κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 4 bar. Ζ κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο γηα ιέβεηεο ηζρύνο πάλσ από 800 kw είλαη 5 bar. 13

14 8.3 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΔΡΟΤ Ζ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο είλαη ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν λεξό πνπ εηζέξρεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα είλαη θαζαξό, δηαπγέο θαη ρσξίο άιαηα θαη άιιεο ρεκηθέο νπζίεο. Πξέπεη λα θηιηξάξεηαη, έηζη ώζηε λα κελ εηζέξρεηαη ζηνλ ιέβεηα άκκνο ή ιάζπε. Ζ ζθιεξόηεηα ηνπ λεξνύ πξέπεη λα είλαη εληόο ζπγθεθξηκέλσλ νξίσλ. ε πεξηνρέο πνπ ην λεξό είλαη ζθιεξό ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη καιαθηηθά λεξνύ. Ηδηόηεηεο ηνπ πξνο ρξήζε λεξνύ: ~ Δκθάληζε: θαζαξό-δηαπγέο ~ Οιηθή ζθιεξόηεηα: max 20ºf ~ Οξγαληθέο νπζίεο: max 0,5 mg/lit ~ Ph: min 8,5 8.4 ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΑΦΑΛΔΙΑ Οη ιέβεηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εμνπιηζκό αζθαιείαο θαηά DIN γηα εγθαηαζηάζεηο κε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο έσο 100ºC. Ο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα κόιηο ην λεξό θηάζεη ζε ζεξκνθξαζία 95ºC. Σν ζεη αζθαιείαο ζπλδέεηαη ζηελ πξνζαγσγή ηνπ ιέβεηα θαη απνηειείηαη από ζπιιέθηε, κηα βαιβίδα αζθαιείαο πνπ αλνίγεη ζηα 3 ή 4 bar (αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ιέβεηα), καλόκεηξν θαη απηόκαην εμαεξηζηηθό. Ιζσύρ λέβηηα Βαλβίδα αζθαλείαρ 50 kw ½ 100 kw ¾ 200 kw kw 1 ¼ 580 kw 1 ½ 870 kw ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ Γηα ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ζπλζεηηθώλ ζσιελώζεσλ κε θξάγκα νμπγόλνπ, ζύκθσλα κε DIN 4726, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε δηείζδπζε νμπγόλνπ ζην ζσιήλα από ηα ηνηρώκαηα. 9. ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΧΗ Ο ιέβεηαο ζπλνδεύεηαη από κόλσζε παινβάκβαθα κε επέλδπζε αινπκηλίνπ, πάρνπο 80 mm. Ζ πόξηα ηνπ ιέβεηα δηαζέηεη εζσηεξηθή κόλσζε ππξίκαρνπ πιηθνύ θεξακηθώλ ηλώλ κε αληνρή έσο ηνπο 1300ºC, πάρνπο 90 mm ζηνπο ιέβεηεο έσο 210 kw θαη 180 mm έσο 407 kw. Δπίζεο δηαζέηεη θαη εμσηεξηθή κόλσζε παινβάκβαθα θαη κεηαιιηθνύ θαιύκκαηνο. Ο θαπλνζπιιέθηεο ηνπ ιέβεηα δηαζέηεη επίζεο κόλσζε. 14

15 9.1.2 ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ ΚΑΛΤΜΜΑΣΧΝ Ζ ζπλαξκνιόγεζε ησλ θαιπκκάησλ ηνπ ιέβεηα γίλεηαη εύθνια θαη γξήγνξα, αλ αθνινπζήζεηε ηηο παξαθάησ νδεγίεο θαη ην αληίζηνηρν ζρέδην. Παξαηίζεηαη ε ζεηξά ησλ βεκάησλ γηα ηε ζπλαξκνιόγεζε: a) Πξώηα ηνπνζεηείηε ηα πιατλά θαιύκκαηα από πάλσ πξνο ηα θάησ ζπξηαξσηά ζηνπο αληίζηνηρνπο νδεγνύο πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηελ κπξνζηηλή θαη πίζσ απινθόξν πιάθα. b) Οη κεηαιιηθέο ισξίδεο βηδώλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ζηελ κπξνζηηλή θαη πίζσ απινθόξα πιάθα κε ιακαξηλόβηδεο. c) Σνπνζεηείηε ην θάιπκκα ηεο νξνθήο πάλσ, ην νπνίν ζηεξεώλεηαη κε ηα εηδηθά θιηπο. d) Σέινο, ηνπνζεηείηε ην κπξνζηηλό θαη πίζσ θάιπκκα ηνπ ιέβεηα, ζηελ πόξηα θαη ζηνλ θαπλνζπιιέθηε αληίζηνηρα, βηδώλνληαο ζηηο θαηάιιειεο ππνδνρέο. e) Γηα ιέβεηεο πάλσ από 230 kw αθνινπζείηε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Ζ κόλε δηαθνξά είλαη όηη ηα πιατλά θαιύκκαηα ηνπνζεηνύληαη πιαγίσο θαη όρη από πάλσ πξνο ηα θάησ. f) Κνιιήζηε ηελ πηλαθίδα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ιέβεηα θαη ηηο νδεγίεο ζην πιάη, ζε εκθαλέο ζεκείν. EN 15-EN 160 EN 180-EN ΘΔΗ ΣΟ ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟ ΓΙΑΣΑΔΙ ΥΧΡΟΤ πζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα λα γίλεηαη ζύκθσλα κε αθόινπζν ζρέδην, ώζηε λα ππάξρεη επαξθήο ρώξνο γηα εύθνιε ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκό. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη ζε νξηδόληηα ζέζε θαη πξνζβάζηκνο από όιεο ηηο πιεπξέο, αλ είλαη δπλαηόλ. 15

16 9.2.2 ΑΠΟΣΑΗ ΜΔΣΑΞΤ ΛΔΒΗΣΑ ΚΑΙ ΜΠΡΟΣΙΝΟΤ ΣΟΙΥΟΤ Γηα ιέβεηεο κέρξη 300 kw ειάρηζηε απόζηαζε 1,5 m. Γηα κεγαιύηεξνπο ιέβεηεο ειάρηζηε απόζηαζε 2 m ΑΠΟΣΑΗ ΜΔΣΑΞΤ ΛΔΒΗΣΑ ΚΑΙ ΠΙΙΝΟΤ ΣΟΙΥΟΤ Καηάιιειε απόζηαζε είλαη απηή πνπ επηηξέπεη εύθνιε πξόζβαζε γηα θαζαξηζκό θαη ζπληήξεζε ΑΠΟΣΑΗ ΜΔΣΑΞΤ ΛΔΒΗΣΑ ΚΑΙ ΠΛΑΨΝΧΝ ΣΟΙΥΧΝ Σνπιάρηζηνλ 0,6 m γηα ιέβεηεο έσο 300 kw. Σνπιάρηζηνλ 1 m γηα κεγαιύηεξνπο ιέβεηεο ΤΦΟ ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟΤ Γηα ιεβεηεο έσο 70 KW ηνπιάρηζηνλ 2,2m. Γηα ιέβεηεο πάλσ από 70 kw ηνπιάρηζηνλ 2,4m. Γηα ιέβεηεο πάλσ από 230 kw ηνπιάρηζηνλ 3m ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΑ ΚΑΤΗ Ζ δηαηνκή ηεο δηόδνπ άεξα θαύζεο δίλεηαη από ηνλ παξαθάησ ηύπν: F=Q*8 /1000 Όπνπ: F = Δπηθάλεηα ηεο δηόδνπ ζε cm² (κε ζράξα) (ρσξίο ζράξα ιακβάλνληαο ηα 2/3 ηνπ F) Q = Θεξηθή ηζρύο ηνπ ιέβεηα ζε Kcal/h ΗΜΔΙΧΔΙ ην ιεβεηνζηάζην πξέπεη: a) Να ππάξρεη θαζαξηόηεηα. b) Να αθαηξεζνύλ ηα εύθιεθηα αληηθείκελα. c) Να ππάξρεη απνρέηεπζε. d) Να ππάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο. e) Οη δεμακελέο θαπζίκνπ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε μερσξηζηό αεξηδόκελν ρώξν έμσ από ην ιεβεηνζηάζην. Αλ ηνπνζεηεζνύλ κέζα ζην ιεβεηνζηάζην, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηαρσξηζηηθόο ηνίρνο, γηα ιόγνπο αζθαιείαο. 16

17 f) Να ππάξρεη ππξνζβεζηήξαο μεξήο ζθόλεο θαη ζύζηεκα ππξόζβεζεο ζηελ νξνθή ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, πάλσ από ηνλ θαπζηήξα θαη δίπια ζηελ πόξηα. g) Ζ θακηλάδα λα είλαη αζθαιηζκέλε θαη λα έρεη ηελ θαηάιιειε δηαηνκή. h) Ζ δεμακελή λα είλαη ζε ρώξν πνπ δελ εθηείζεηαη ζε ήιην, βξνρή, θσηηά. i) Να ηνπνζεηεζεί αληρλεπηήο θαπλνύ ζηελ νξνθή ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, όηαλ πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ ππξθαγηάο ζην θηίξην. j) Ζ πόξηα ζα πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθή, ρσξίο δηαθνζκεηηθέο ζπξίδεο, θαη πξέπεη λα είλαη αλνηρηή πξνο ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. ΠΡΟΟΥΖ: Απαγνξεύεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα ζε ρώξνπο κε πνιιή ζθόλε, επηθίδπλα αέξηα, θαζώο θαη ρώξνπο κε πγξαζία όπσο κπάληα. 10. ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΣΗΡΑ Ο ιέβεηαο THERMOSTAHL είλαη ππεξπηεζηηθόο γηα θαύζε ειαθξνύ πεηξειαίνπ diesel ηύπνπ EL ζύκθσλ κε ηελ ηππνπνίεζε DIN (κέγηζην ημώδεο ζηνπο 20ºC: 1,5 E-6 cs (41 R) ή αεξίνπ (θπζηθό αέξην ή LPG) κε ηνλ θαηάιιειν ζε θάζε πεξίπησζε θαπζηήξα. Ζ επηινγή ηνπ θαπζηήξα ζρεηίδεηαη όρη κόλν κε ηελ ηζρύ ηνπ ιέβεηα, αιιά επίζεο κε ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ππεξληθήζεη ηελ αληίζιηςε ηνπ ιέβεηα. Ο αθξηβήο θαζνξηζκόο θαπζηήξα γίλεηαη βάζεη ησλ θαπκπιώλ ιεηηνπξγίαο πνπ δίλνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Όινη νη ΚΑΤΣΖΡΔ ΣΑΓΟΝΗΓΟΠΟΗΖΖ είλαη ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΜΔ ΣΟΝ ΛΔΒΖΣΑ, εθόζνλ πξώηα γίλεη θαηάιιειε επηινγή βάζεη ησλ δεδνκέλσλ ηζρύνο θαη θαηαζθεπήο ηνπ ιέβεηα. Ο επηιεγκέλνο θαπζηήξαο ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε όιεο ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη απόδνζεο γηα ιέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, θαηά DIN 4787 θαη Ο ιέβεηαο ΔΝ ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο ηξηπιήο δηαδξνκήο. Ο θαπζηήξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα δηαζέηεη ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά, ώζηε ε παξαγόκελε θιόγα λα έρεη ην θαηάιιειν κέγεζνο, αιιά όρη κεγαιύηεξν από ην θαλνληθό. Ζ ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα γίλεη από εηδηθό, θαη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ νηλνκηθή 17

18 ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, θαζώο θαη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε επηθίλδπλσλ ξύπσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα θαθήο ξύζκηζεο. Γηα θάζε εξγαζία ζπλαξκνιόγεζεο ή επηζθεπήο ηνπ θαπζηήξα ή ηνπ πίλαθα νξγάλσλ, ζα πξέπεη λα θιείλεηαη ν θεληξηθόο δηαθόπηεο παξνρήο ξεύκαηνο ζηε ζπζθεπή. Ο θαπζηήξαο πεηξειαίνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά ΔΝ 267. Ο θαπζηήξαο αεξίνπ πξέπεη λα ειέγρεηαη θαηά ΔΝ 676 θαη λα δηαζέηεη ηε ζήκαλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο CE ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 90/396. Ο ειθπζκόο ηεο θαπλνδόρνπ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ θαπζηήξα. Καπζηήξεο κε απηόκαην ηάκπεξ αέξα ζα πξέπεη λα πξνηηκώληαη, ώζηε ν ιέβεηαο λα κελ θξπώλεη θαηά ηα δηαζηήκαηα παύζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα. Γηα ρακειέο ηζρύο (έσο 70 kw) πξέπεη λα πξνηηκώληαη θαπζηήξεο κε πξνζέξκαλζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο απόδνζεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν: - Δμαζθαιίδεηαη ε νκαιή έλαξμε ηνπ θαπζηήξα ζε ςπρξέο πεξηόδνπο θαη αθόκα θαη κεηά από κεγάια δηαζηήκαηα εθηόο ιεηηνπξγίαο. - Σν επίπεδν ζηαγνληδνπνίεζεο ηνπ πεηξειαίνπ απμάλεηαη, κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν θξαγήο ζε πνιύ ρακειέο παξνρέο θαπζίκνπ. - Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε κεγαιύηεξνπ κπεθ, κεηώλνληαο ηνλ θίλδπλν θξαγήο ζε πνιύ ρακειέο παξνρέο θαπζίκνπ ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΑΤΣΗΡΑ Οη ιέβεηεο THERMOSTAHL είλαη ππεξπηεζηηθνί θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςηλ ε ζηαηηθή πίεζε ηεο αληίζιηςεο ζηνλ θινγνζάιακν γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θαπζηήξα. ΣΟ ΜΖΚΟ ΓΔΗΓΤΖ d ΣΖ ΟΠΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΚΑΤΣΖΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΣΖΡΔΗΣΑΗ θαη λα ειέγρεηαη αλ ην κήθνο ηεο είλαη επαξθέο γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ θαπζηήξα, ε ζηήξημε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη κε θιάληδα. Οη δηαζηάζεηο ηεο νπήο ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θαπζηήξα, θαζώο θαη νη βίδεο ζηήξημεο είλαη θαηά DIN Οη ζσιήλεο παξνρήο θαπζίκνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θαπζηήξα πξέπεη λα έρνπλ επαξθέο κήθνο θαη λα είλαη εύθακπηνη ώζηε λα επηηξέπνπλ ην άλνηγκα ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα ζε γσλία 90 ν. Σν θελό γύξσ από ηελ νπή ηνπ ιέβεηα γεκίδεηαη κε θεξακηθό πιηθό. Ζ παξνρή θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζύκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή ηζρύ ηνπ ιέβεηα, κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζηαγνληνπνηεηή (βι. πίλαθα, ζει. 33). ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΟΤ ΚΑΤΣΗΡΑ Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαπζηήξα ζην ιέβεηα, πξέπεη λα ιάβεηε ππόςηλ ηα παξαθάησ: a) Ο θαπζηήξαο πξέπεη λα είλαη θαιά ζηεξεσκέλνο ζηελ εηδηθή θιάληδα ηνπ ιέβεηα. Οη ηέζζεξηο βίδεο πξέπεη λα είλαη θαιά ζθηγκέλεο, ώζηε λα κελ ραιαξώζνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία. b) Ζ κνλσηηθή θιάληδα ηνπ ιέβεηα απνηξέπεη ηελ δηαξξνή θαπζαεξίσλ. Φξνληίζηε λα κελ ζπάζεη. c) Ζ κπνύθα ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα αξθεηά βαζηά κέζα ζηνλ ιέβεηα, έηζη ώζηε ην ρείινο ηεο λα μεπεξλάεη ηελ εκπξόζζηα απινθόξν πιάθα. Οη θαπζηεξεο κε καθξηά κπνύθα είλαη πεξηζζόηεξν θαηάιιεινη γηα ραιύβδηλνπο ιέβεηεο. d) Ο θαπζηήξαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί νξηδόληηα θαη παξάιιεια κε ηνλ θινγνζάιακν. e) Ζ ζέζε ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα επζπγξακκηζηεί θαηάιιεια κε ην θέληξν ηνπ θινγνζαιάκνπ. Έηζη δεκηνπξγείηαη νκνηόκνξθε θιόγα θαη εμαζθαιίδεηαη θαιύηεξε θαηαλνκή ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ. f) Ζ πόξηα πξέπεη λα εθάπηεηαη θαιά ζην παινθόξδνλν ώζηε λα απνθεύγνληαη δηαξξνέο θαπζαεξίσλ. 18

19 g) Σν θελό αλάκεζα ζηελ κπνύθα ηνπ θαπζηήξα θαη ζηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα θαιύπηεηαη από ππξίκαρν πιηθό. h) Σν ππξίκαρν πιηθό ηεο πόξηαο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα αληηθαζίζηαηαη κε λέν αλ ππνζηεί θάπνηα βιάβε θαηά ηε δηάξθεη ιεηηνπξγίαο. i) Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα εμαζθαιίδεη νκαιή θαύζε θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία κε ηνλ ιέβεηα. j) Αλ νη παξαπάλσ νδεγίεο δελ αθνινπζεζνύλ, ε εγγύεζε ηνπ ιέβεηα παύεη λα ηζρύεη. k) πζηήλεηαη λα απνθεύγεηαη ε δηεμαγσγή εξγαζηώλ ζηνλ θαπζηήξα από αλεηδίθεπην θαη κε εκπεηξν πξνζσπηθό. Ζ εξγαζία απηή ζα πξέπεη λα γίλεη από εηδηθεπκέλν αδεηνύρν ηερληθό. 1. Καπζηήξαο 2. Μνλσηηθή θιάληδα 3. Μόλσζε πόξηαο κε ππξίκαρν πιηθό 4. Μόλσζε γύξσ από ηελ κπνύθα ηνπ θαπζηήξα 5. Πόξηα 6. Κεξακηθή πιάθα 7. Ταινθόξδνλν 8. Μπνύθα θαπζηήξα 9. Οπή 10. Δκπξόζζηα απινθόξνο πιάθα EN (15-50) EN (60-90) EN ( ) EN ( ) EN ( ) EN ( ) EN ( ) D(Фmm) L1(mm) L2(mm) ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θπθινθνξεηή, είλαη απαξαίηεηε ε κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο από κεραλνιόγν κεραληθό, θαζώο θαη κειέηε εζσηεξηθώλ ηξηβώλ, καλνκεηξηθνύ θαη παξνρήο. ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα ππάξρεη θπθινθνξία λεξνύ, κεγαιύηεξε από: Παξνρή [lt/h] = Ηζρύο ιέβεηα [kcal/h] / 16 19

20 11. ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ Θα πξέπεη λα δώζεηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο παξαθάησ νδεγίεο. ύκθσλα κε ην DIN 4705 θαη DIN 18160, ηα εθπεκπόκελα ζηελ αηκόζθαηξα θαπζαέξηα, θαζώο θαη ε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαηά ηε δηαδξνκή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πγξνπνίεζή ηνπο θαη ηα αλεπηζύκεηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ θαιή ιεηηνπξγία ηεο θαπλνδόρνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Διάρηζην κήθνο Lmin = 1 m ΣΔΓΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΜΗΝΑΓΑ: Γελ πξέπεη λα εηζέξρεηαη θξύνο άεξαο από ξσγκέο ή δηόδνπο, δηόηη θαζώο ηα θαπζαέξηα δηέξρνληαη, ςύρνληαη θαη ζπκππθλώλνληαη. Τπάξρεη θίλδπλνο ηα ζπκππθλσκέλα θαπζαέξηα λα δηεηζδύζνπλ κέζα ζην ιέβεηα θαη λα πξνθαιέζνπλ δηάβξσζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε είζνδνο βξόρηλνπ λεξνύ ζηελ θαπλνδόρνπ. Ζ ΔΞΟΓΟ ΣΧΝ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ ζα πξέπεη λα είλαη αλεκπόδηζηε, ρσξίο παξέκβαζε μέλσλ αληηθεηκέλσλ (ηνύβισλ, θσιηέο πνπιηώλ, μύιν, γξαζίδη, θηι.) Ζ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΚΑΘΑΡΖ, εηδηθά ζηα ζεκεία εμόδνπ από ηνλ ιέβεηα θαη ζηηο θακπύιεο όπνπ αιιάδνπλ θαηεύζπλε ηα θαπζαέξηα. Ζ θαζαξή θαπλνδόρνο δηαζθαιίδεη ζσζηό ειθπζκό. Ζ ΜΟΝΧΖ ΣΖ ΚΑΠΝΟΓΟΥΟΤ είλαη απαξαίηεηε. ΜΖ ΣΔΓΑΝΖ ΚΑΜΗΝΑΓΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΔΔΗ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ζηνλ ιέβεηα, όπσο δηαθνπή θαη πνιιά θαηάινηπα θαύζεο, ζόξπβν, βιάβε ζηνλ θαπζηήξα, θηι. Έλα άιιν κεγάιν πξόβιεκα είλαη ε δεκηνπξγία ειθπζκνύ θαη ζηξνβηιηζκώλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ εύθνιε έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ. Ζ θακηλάδα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ηνπιάρηζηνλ έλα κέηξν ΦΖΛΟΣΔΡΑ από ην θηίξην. Σα θαηάινηπα ηεο θαύζεο δελ πξέπεη λα επεξεάδνπλ ην πιηθό θαηαζθεπήο ηεο θαπλνδόρνπ. Γηα όινπο απηνύο ηνπο πξναλεθεξζέληεο ιόγνπο, απαηηείηαη ζπρλή επηζεώξεζε ηεο θαπλνδόρνπ, εηδηθόηεξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ. ΠΡΟΟΥΖ: Μηα πνιπ κηθξή θαπλνδόρνο βξσκίδεηαη θαη θξάζζεη γξήγνξα. Μηα πνιύ κεγάιε θαπλνδόρνο ςύρεη ππεξβνιηθά ηα θαπζαέξηα θαη ζηαδηαθά επέξρεηαη πγξνπνίεζε. πλεπώο, ε θαπλνδόρνο δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε ή κεγαιύηεξε από ην θαλνληθό. ΖΜΔΗΧΖ: Υαξαθηεξηζηηθέο επηθάλεηεο θπθιηθήο θαπλνδόρνπ: 20

21 F min= (1000*P)/ (93/ h) F max= 2*F min όπνπ: F. ε εζσηεξηθή επηθάλεηα (cm²) P..ε ηζρύο ηνπ ιέβεηα (kw) h..ην ύςνο ηεο θαπλνδόρνπ (m) Γηα θαπλνδόρνπο κε ηεηξαγσληθή δηαηνκή ε ειάρηζηε επηθάλεηα απμάληαη θαηά 10%. ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΔΛΚΤΜΟΤ ΚΛΗΖ ~ ( ) Αλ θαηά ηε κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο θαπλνδόρνπ ε δηάκεηξνο βξεζεί αλάκεζα ζε δύν ηηκέο ηνπ πίλαθα, πξέπεη λα επηιεγεί ε πςειόηεξε. 12. ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΔΠΔΚΣΑΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ Ο ιέβεηαο, ν θαπζηήξαο θαη ε θαπλνδόρνο πξέπεη λα έρνπλ ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία, ώζηε λα επηηεπρζεί νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. Τπό ηζρπξό ειθπζκό, ελδέρεηαη λα εηζέιζεη πεξίζζεηνο αέξαο από ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα ή από θιάληδεο παιηώλ ιεβήησλ πνπ δελ έρνπλ ζπληεξεζεί. 21

22 Δπεηδή απηή ε πεξίζεηα αέξα δελ ζα θαεί καδί κε ηα άιια ζπζηαηηθά ηεο θαύζεο, αιιάδνπλ νη ηηκέο ηνπ εθπεκπόκελνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, θαη ζπλεπώο δελ είλαη νηθνλνκηθή ε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Δπίζεο, ε παξνπζία δπλαηνύ ειθπζκνύ πξνθαιεί κείσζε ζηε ζεξκνθξαζία ηεο θιόγαο. Απηό ζεκαίλεη όηη δελ εθκεηαιιέπεηαη πιήξσο ε παξαγόκελε ζεξκόηεηα ηνπ ιέβεηα θαη δηαθεύγεη ζεκαληηθό κέξνο ηεο ζην πεξηβάιινλ. Απηό κπνξεί λα ιπζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ελόο ξπζκηζηή ειθπζκνύ (ηάκπεξ), ην νπνίν εθηόο από ηελ εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ, πξνζθέξεη επίζεο νκνηόκνξθε θαύζε ζηνλ ιέβεηα. Έλαο άιινο ζεκαληηθόο ξόινο ηνπ ξπζκηζηή ειθπζκνύ είλαη ε απνθπγή πγξνπνίεζεο ζηελ θαπλνδόρν θαη ζπλεπώο ε απνθπγή δηάβξσζήο ηεο. Ζ πξνζζήθε ξπζκηζηή ειθπζκνύ θαπαζεξίσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα θαπλνδόρνπο κε ζεξκηθή αληίζηαζε θιάζεο ΗΗ θαη ΗΗΗ, θαηά DIN ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ 22

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ

R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ R-9016 ΑΦΤΓΡΑΝΣΗΡΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ/ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ/ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ 3 ΟΓΗΓΙΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 4 ΓΙΑΡΚΗ ΣΡΑΓΓΙΗ 5 ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 6 ΤΝΣΗΡΗΗ 7 ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ/ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡ/ΚΑ 8 ΟΓΗΓΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα