ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 19 Σεπτεμβρίου 2016 Γ. Κ. Κ. Βϋ ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρ. πρωτ: 10572

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 19 Σεπτεμβρίου 2016 Γ. Κ. Κ. Βϋ ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρ. πρωτ: 10572"

Transcript

1 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 19 Σεπτεμβρίου 2016 Γ. Κ. Κ. Βϋ ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρ. πρωτ: ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 25 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΣΡΟΦΟΔΟΙΑ Ο Διευκυντισ α.α. του Γ.Κ.Κ. Βϋ Τφπου Μαλανδρίνου αφοφ ζλαβε υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ: α) Του Ν.2286/95 «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». β)του Ν.2362/95 περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ. γ) Του Ρ.Δ/τοσ 118/07 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου». δ) Το άρκρο 3, παρ. 1 του Ν.2218/94 *ΦΕΚ.90/Α/94+. ε) Το άρκρο 35 του Ν.3377/2005 *ΦΕΚ202/Α/94/ ]. ςτ) Το Ν.3438/2006 *ΦΕΚ33/Α/ ]. η) Το Ν.2741/ «Ενιαίοσ φορζασ ελζγχου τροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ». θ) Το άρκρο 26 του Ν. 4024/2011 περί ςυγκρότθςθσ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ. 2. Τθν αρικ /04 *ΦΕΚ.842/Β/04+ απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ και ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν αυτοφ». 3. Τθν αρικ. 16/2016 απόφαςθ ςυγκρότθςθσ επιτροπϊν διαγωνιςμϊν για το ζτοσ Τθν ανάγκθ κάλυψθσ των αναγκϊν αρτοτροφοδοςίασ των κρατουμζνων για τουσ μινεσ Νοζμβριο και Δεκζμβριο 2016 ςφμφωνα με τθν αριθ. 7229/ απόφαςθ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ε Ι 1. Ρρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν ειδϊν αρτοτροφοδοςίασ για χρονικό διάςτθμα 2 μθνϊν, για τισ ανάγκεσ των κρατουμζνων του Καταςτιματοσ μασ. 2. ΤΟΡΟΣ ΧΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Γ.Κ.Κ. Βϋ ΤΥΡΟΥ ΜΑΛΑΝΔΙΝΟΥ 06/10/2016 Ρζμπτθ 10:00 π.μ. 3. Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτο Γενικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Β Τφπου Μαλανδρίνου τθν 03/10/2016 θμζρα Δευτζρα το αργότερο ζωσ και ϊρα 10:00 π.μ. ςτο Κατάςτθμά μασ. 4. Ρροςφορά που υποβάλλεται αυτοπροςϊπωσ ι διά αντιπροςϊπου μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνεται υπόψθ. 5. Οι προςφορζσ που κα αποςταλοφν με το Ταχυδρομείο πρζπει να κατατεκοφν ςτθν υπθρεςία μζχρι και τισ 11:30 το πρωί τθσ προθγοφμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ του διαγωνιςμοφ. 6. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πλθν εκείνων που για διαφόρουσ λόγουσ ζχουν απομακρυνκεί από χορθγθτζσ. 7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με: Τουσ ςυμπλθρωματικοφσ γενικοφσ όρουσ των παραρτθμάτων. Τον Κανονιςμό Ρρομθκειϊν Δθμοςίου. 8. Επιςυνάπτονται τα παραρτιματα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ Τα παραρτιματα αυτά κεωροφνται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 9. Τυχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ παρζχονται ςτο τθλ Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ α.α. Ραναγιϊτα Μπραϊμάκθ

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Αϋ ΑΥΓΑ ΦΕΣΚΑ ΟΜΑΔΑ Βϋ ΓΙΑΟΥΤΙΑ ΟΜΑΔΑ Γϋ ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΟΡΩΛΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Δϋ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Εϋ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΕΑΤΑ - ΡΟΥΛΕΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Ηϋ ΝΩΡΑ ΚΕΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Θϋ ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ ΟΜΑΔΑ κϋ ΕΙΔΘ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ,50 ΕΥΩ ΜΕ ΤΟ Φ.Ρ.Α - ΚΑΕ 1511 Α ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΡΟΟΙΗΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΘ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ Βϋ ΤΥΡΟΥ ΜΑΛΑΝΔΙΝΟΥ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Σφμφωνα με το παράρτθμα Βϋ Αναλυτικά τα προσ προμικεια είδθ αναφζρονται ςτο παράρτθμα Γϋ τθσ παροφςθσ. Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ α.α. Ραναγιϊτα Μπραϊμάκθ

3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Οι δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό υποβάλλουν τα εξισ δικαιολογθτικά: 1. Τπεφθυνη δήλωςη του N.1599/86, με ςφραγίδα και υπογραφι του νομίμου εκπροςϊπου τθσ εταιρίασ ςτθν οποία: α. κα αναγράφονται, τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ β. κα αναγράφεται ότι «Δεν ζχουν αποκλειςκεί από το Δθμόςιο και τον ευρφτερο Δθμόςιο Τομζα ςε όλθ τθν Επικράτεια» γ. Θα δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ Δεν ζχουν καταδικαςκεί Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ Είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενιμεροι Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο Δεν τελοφν υπό εκκακάριςθ Τα οχιματα που χρθςιμοποιοφν για τθ μεταφορά των προϊόντων, για τα οποία κατακζτουν προςφορά, είναι ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγιεινισ, διακζτοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ άδειεσ και πιςτοποιιςεισ που ο νόμοσ ορίηει αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να προςκομίςουν οποιαδιποτε επιπλζον δικαιολογθτικά τυχόν ηθτθκοφν από τθν υπθρεςία. 2. Άδεια λειτουργίασ του καταςτιματοσ ι τθσ επιχείρθςθσ 3. Οικονομική προςφορά. (εισ διπλοφν) 4. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο φυτοχγειονομικό μητρϊο τθσ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ για τθ χοριγθςθ φυτοχγεινομικοφ διαβατθρίου (Ρ.Δ.365/02 ΦΕΚ. Α.307/2002) μόνο για τθν ομάδα Γϋ (οπωρολαχανικά). Θ προςκόμιςθ όλων των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν κρίνεται ωσ απαραίτθτθ. Διαφορετικά θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΣΦΟΩΝ Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε δφο ςφραγιςμζνα και υπογεγραμμζνα αντίγραφα, κακαρογραμμζνθ και χωρίσ ςβθςίματα. Ο προςφζρων κα πρζπει να δϊςει ζκπτωςθ ςτα είδθ των ομάδων Γϋ, Εϋ, Ζϋ, ι ςτακερι τιμι ςτα ειδϊν των ομάδων Αϋ, Βϋ, Δϋ, Ηϋ,θϋ όπωσ περιγράφονται ςτο παράρτθμα Αϋ. Εάν δεν ςυμμορφωκεί με τα παραπάνω θ προςφορά του κεωρείται ελλιπισ και απορρίπτεται. Οι τιμζσ που προςφζρονται ςε όλεσ τισ ομάδεσ είναι χωρίσ Φ.Ρ.Α. Εάν υπάρχει ςτθν προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν πρζπει κατά τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ και να μονογράψει και ςφραγίςει αυτι. Θ προςφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν ς αυτι διορκϊςεισ που τθν κακιςτοφν αςαφι, κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. ΑΡΘΡΟ 3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται, ωσ εκπρόκεςμεσ. 2. Ωσ κριτιριο κατακφρωςθσ για τισ ομάδεσ Αϋ, Βϋ, Δϋ, Ηϋ, θϋ είναι θ χαμθλότερθ ςτακερι τιμι προςφοράσ. Μειοδότθσ ςτισ ομάδεσ Αϋ, Βϋ, Δϋ, Ηϋ, θϋ κα ανακθρυχκεί ο προμθκευτισ που ςτο κάκε είδοσ τθσ ομάδασ ζχει

4 προςφζρει τθ χαμθλότερθ τιμι. Ειδικά ςτθν ομάδα Δϋ, ο προμθκευτισ μπορεί να επιλζξει τα είδθ ςτα οποία επικυμεί να προςφζρει τιμι (από μόνο 1 ζωσ και τα 4). Στισ ομάδεσ Γϋ, Εϋ, Ζϋ, που το κριτιριο κατακφρωςθσ είναι το ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ, κα προςφζρεται ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςησ για όλα τα προϊόντα κάκε ομάδασ. Μειοδότθσ κα ανακθρυχκεί ο προμθκευτισ που κα προςφζρει το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ. 3. Σε όλεσ τισ ομάδεσ εκτόσ τθσ Δϋ, οποιαδιποτε προςφορά τιμισ ι ποςοςτοφ ζκπτωςθσ, ςυνεπάγεται τθν προμικεια όλων των ειδϊν τθσ κάκε ομάδασ από τον μειοδότθ προμθκευτι. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 1. Θ προμικεια των υπό προμικεια ειδϊν κα πραγματοποιθκεί εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ από 1/11/2016 ζωσ και 31/12/ Οι ποςότθτεσ των προσ προμικεια ειδϊν, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ τθσ παροφςασ, είναι ενδεικτικζσ και ενδζχεται να υπάρξουν αυξομειϊςεισ. Ωςτόςο, οποιαδιποτε αυξομείωςθ ςε ςχζςθ με τισ αναφερόμενεσ ποςότθτεσ κα πρζπει να βρίςκεται απαραιτιτωσ εντόσ του χρθματικοφ προχπολογιςμοφ τθσ εκάςτοτε ομάδασ. ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΤΑΦΟΑ - ΡΑΑΔΟΣΘ - ΡΑΑΛΑΒΘ 1. Θ μεταφορά των ειδϊν ςτθν υπθρεςία, κα γίνεται με φροντίδα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Ρρομθκευτι, ενϊ τα μεταφορικά οχιματα ι/και οι περιζκτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά τροφίμων πρζπει να διατθροφνται κακαρά και ςε καλι κατάςταςθ, ϊςτε να προφυλάςςονται τα τρόφιμα από μολφνςεισ. 2. Ππου είναι αναγκαίο, τα μεταφορικά οχιματα ι και οι περιζκτεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά τροφίμων πρζπει να ζχουν τθν ικανότθτα να τα διατθροφν ςτθν κατάλλθλθ κερμοκραςία και να είναι ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε, αν χρειαςτεί, να ελζγχεται το επίπεδο κερμοκραςίασ και να ζχουν τθν ςχετικι κάκε φορά άδεια καταλλθλότθτασ. 3. Θ μεταφορά των τροφίμων κα γίνεται με κακαρά και απολυμαςμζνα μεταφορικά μζςα μζχρι τισ αποκικεσ τθσ φυλακισ, ςφμφωνα με τθν παραγγελία που κα δίνεται κάκε φορά και θ παράδοςι τουσ κα γίνεται από τισ 8 μζχρι τισ 11π.μ. 4. Θ υπθρεςία μασ για μεγάλεσ ποςότθτεσ κα ειδοποιεί τον προμθκευτι τουλάχιςτον δφο (2) θμζρεσ νωρίτερα με γραπτι παραγγελία θ οποία κα δίδεται εντόσ του ωραρίου λειτουργίασ των καταςτθμάτων του νομοφ. Τα είδθ κα ςυνοδεφονται οπωςδιποτε με το εκάςτοτε νόμιμο παραςτατικό ζγγραφο (δελτίο αποςτολιστιμολόγιο κλπ.) ςτο οποίο κα αναγράφεται υποχρεωτικά και με λεπτομζρεια το είδοσ, θ ποςότθτα, το βάροσ, θ ςυςκευαςία και κάκε άλλο χαρακτθριςτικό του γνϊριςμα. 5. Τα είδθ κα παραλαμβάνονται από τθν επιτροπι παραλαβισ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία κα διαπιςτϊνει τθν ποιότθτα και ποςότθτα των ειδϊν και κα γνωμοδοτεί για τθν παραλαβι ι μθ των υπό προμικεια ειδϊν. 6. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα του δειγματολθπτικοφ ελζγχου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 36 του Ρ.Δ. 118/07. Στθν παράδοςθ πρζπει να παρευρίςκεται ο προμθκευτισ ι αντιπρόςωπόσ του κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνοσ και ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να υπογράφει τα ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ ι πρακτικά τυχόν δειγματολθψίασ ι παραβάςεων. Στο πρακτικό κα ςθμειϊνεται εκτόσ από τθν παράβαςθ που ςυνιςτοφν τα πραγματικά γεγονότα, θ χρονολογία τθσ παράβαςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και κάκε άλλο ςτοιχείο που θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει απαραίτθτο. ΑΡΘΡΟ 6 ΡΛΘΩΜΘ - ΚΑΤΘΣΕΙΣ Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνει από το Ταμείο Χρθματοδοτιςεωσ Δικαςτικϊν Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, ςφμφωνα με τθν αρικ. 7229/ απόφαςθ, και αφοφ προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά. Ο Ρρομθκευτισ κα βαρφνεται με τισ νόμιμεσ υπζρ του Δθμοςίου κρατιςεισ.

5 ΑΡΘΡΟ 7 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Απαγορεφεται από τον προμθκευτι, θ με οποιαδιποτε μορφι εκχϊρθςθ, δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, που προκφπτουν από τθν ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί, ςε οποιονδιποτε τρίτο. 2. Στθ διακιρυξθ αυτι επιςυνάπτονται τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ Αϋ, Βϋ και Γϋ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ α.α. Ραναγιϊτα Μπραϊμάκθ

6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Αϋ Αυγά φρζςκα 1.Aυγά Φρζςκα άνω των 55 γραμ. (τιμι ανά τεμάχιο) ,00 φνολο 2400,00 ΦΠΑ 13% 312,00 φνολο προχπολογιςθείςησ αξίασ 2712,00 ΟΜΑΔΑ Βϋ Γιαοφρτια 1.Γιαοφρτι 2% ςε κεςεδάκια 200 γραμ ,00 φνολο 560,00 ΦΠΑ 13% 72,80 φνολο προχπολογιςθείςησ αξίασ 632,80 ΟΜΑΔΑ Γϋ Είδη οπωρολαχανοπωλείου 1.Πλα τα είδθ μαναβικισ κακϊσ και τα φροφτα εποχισ ,87 φνολο 17391,87 ΦΠΑ 13% 2260,94 φνολο προχπολογιςθείςησ αξίασ 19652,81 ΟΜΑΔΑ Δϋ Κατεψυγμζνα λαχανικά 1.Αρακάσ κατ/νοσ (τιμι ανά κιλό) ,00 2.Φαςολάκια κατ/να (τιμι ανά κιλό) ,00 3.Ανάμικτα λαχανικά κατ/να (τιμι ανά κιλό) ,00 4.Μπάμιεσ κατ/νεσ (τιμι ανά κιλό) ,00 φνολο 2330,00 ΦΠΑ 13% 302,90 φνολο προχπολογιςθείςησ αξίασ 2632,90 ΟΜΑΔΑ Εϋ Κατεψυγμζνα κρζατα-πουλερικά 1.Αρνί κατεψυγμζνο Ν.Ηθλανδίασ πλάτεσ (χεράκια) (τιμι ,00 ανά κιλό) 2.Μοςχάρι κατεψυγμζνο Α/Ο Σπζςιαλ ποντίκι (τιμι ανά ,00 κιλό) 3.Κοτόπουλα κατεψυγμζνα μποφτι (τιμι ανά κιλό) ,00 φνολο 14675,00 ΦΠΑ 13% 1907,75 φνολο προχπολογιςθείςησ αξίασ 16582,75

7 ΟΜΑΔΑ Ζϋ Νωπά κρζατα 1. Μπριηόλα χοιρινι (τιμι ανά κιλό) ,00 2.Μοςχάρι νωπό Α/Ο μθρόσ (τιμι ανά κιλό) ,00 ΟΜΑΔΑ Ηϋ Είδη Αρτοποιίασ φνολο 5040,00 ΦΠΑ 13% 655,20 φνολο προχπολογιςθείςησ αξίασ 5695,20 1.Αρτοςκευάςματα ΑΣΡΟ 350 γραμ. (τιμι ανά τεμάχιο) ,00 ΟΜΑΔΑ Ηϋ Είδη Ζαχαροπλαςτικήσ φνολο 16740,00 ΦΠΑ 13% 2176,20 φνολο προχπολογιςθείςησ αξίασ 18916,20 1.Γλυκό ΚΩΚ 0,70 γραμ. (τιμι ανά τεμάχιο) ,00 φνολο 741,00 ΦΠΑ 24% 177,84 φνολο προχπολογιςθείςησ αξίασ 918,84 ΤΝΟΛΟ Τ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 13%: 59136,87 ΤΝΟΛΟ Τ ΧΩΡΙ ΦΠΑ 24%: 741,00 ΦΠΑ 13%: 7687,79 ΦΠΑ 24%: 177,84 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ Τ ΜΕ ΦΠΑ: 67743,50 Ο Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ α.α. Ραναγιϊτα Μπραϊμάκθ

8 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δϋ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α για τα παρακάτω είδθ τισ ζναντι αυτϊν αναγραφόμενεσ τιμζσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ΟΜΑΔΑ Αϋ - Αυγά φρζςκα ΕΙΔΟ ΣΙΜΗ 1. Aυγά Φρζςκα άνω των 55 γραμ. (τιμι ανά τεμάχιο)

9 Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α για τα παρακάτω είδθ τισ ζναντι αυτϊν αναγραφόμενεσ τιμζσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ΟΜΑΔΑ Βϋ - Γιαοφρτια ΕΙΔΟ ΣΙΜΗ 1. Γιαοφρτι 2% ςε κεςεδάκια 200 γραμ.

10 Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α για τα παρακάτω είδθ το ζναντι αυτϊν ποςοςτό ζκπτωςθσ. Στισ τιμζσ που προκφπτουν μετά τθν ζκπτωςθ οποίεσ περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ΟΜΑΔΑ Γϋ - Είδη οπωρολαχανοπωλείου ΕΙΔΟ 1. Πλα τα είδθ μαναβικισ κακϊσ και τα φροφτα εποχισ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ

11 Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α για τα παρακάτω είδθ τισ ζναντι αυτϊν αναγραφόμενεσ τιμζσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ΟΜΑΔΑ Δϋ - Κατεψυγμζνα Λαχανικά Α/Α ΕΙΔΟ ΣΙΜΗ 1 Αρακάσ κατεψυγμζνοσ (τιμι ανά κιλό) 2 Φαςολάκια κατεψυγμζνα (τιμι ανά κιλό) 3 Ανάμικτα κατεψυγμζνα (τιμι ανά κιλό) 4 Μπάμιεσ κατεψυγμζνεσ (τιμι ανά κιλό)

12 Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α για τα παρακάτω είδθ το ζναντι αυτϊν ποςοςτό ζκπτωςθσ. Στισ τιμζσ που προκφπτουν μετά τθν ζκπτωςθ οποίεσ περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ΟΜΑΔΑ Εϋ - Κατεψυγμζνα Κρζατα Πουλερικά ΕΙΔΟ 1. Αρνί κατεψυγμζνο Ν. Ηθλανδίασ πλάτεσ (χεράκια) (τιμι ανά κιλό) ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ 2.Μοςχάρι κατεψυγμζνο Α/Ο Σπζςιαλ ποντίκι (τιμι ανά κιλό) 3.Κοτόπουλα κατεψυγμζνα μποφτι (τιμι ανά κιλό)

13 Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α για τα παρακάτω είδθ το ζναντι αυτϊν ποςοςτό ζκπτωςθσ. Στισ τιμζσ που προκφπτουν μετά τθν ζκπτωςθ οποίεσ περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ΟΜΑΔΑ Ζϋ - Νωπά Κρζατα ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ 1. Μπριηόλα χοιρινι (τιμι ανά κιλό) 2.Μοςχάρι νωπό Α/Ο μθρόσ (τιμι ανά κιλό)

14 Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α για τα παρακάτω είδθ τισ ζναντι αυτϊν αναγραφόμενεσ τιμζσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ΟΜΑΔΑ Ηϋ - Είδη Αρτοποιίασ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΘ 1.Αρτοςκευάςματα ΑΣΡΟ 350 γραμ. (τιμι ανά τεμάχιο)

15 Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α για τα παρακάτω είδθ τισ ζναντι αυτϊν αναγραφόμενεσ τιμζσ ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ΟΜΑΔΑ Θϋ - Είδη Ζαχαροπλαςτικήσ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΘ 1.Γλυκό ΚΩΚ 0,70 γραμ. (τιμι ανά τεμάχιο)

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 21 Σεπτεμβρίου 2015 Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Αρ. πρωτ: 10875

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 21 Σεπτεμβρίου 2015 Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Αρ. πρωτ: 10875 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 21 Σεπτεμβρίου 2015 Γ. Κ. Κ. Β ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ Αρ. πρωτ: 10875 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 13 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 1/06/2016 Αρ. Ρρωτ.: 243 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1117/2016 Για τθν προμικεια «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ τιμι Ταχυδρομική Διεύθυνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ

ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΙΑ (ΤΙΕΔΑ ΑΕ) Αρ. Μ.ΑΕ 9308215223 ΑΦΜ 997712721, Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΡΟΛΗΣ ΕΔΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ Αλεξανδροφπολθ, 01/06/2016 Αρικμ. Ρρωτ : 241 Σαχ/κή Δ/νςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Νο 21 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΚΑΜΕΡΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ) ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΣΗΛΕΟΡΑΗ (CCTV)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Νο 21 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΚΑΜΕΡΕ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ) ΚΛΕΙΣΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΣΗΛΕΟΡΑΗ (CCTV) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΣΩΝ Γ. Κ. Κ. Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρικμ. Πρωτ.: 9815 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Νο 21 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ (ΚΑΜΕΡΕ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ INFORMATICS DEVELOPMEN T INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.17 14:33:06 EE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ Β ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ:

1/9 Άνδπου 1 & Πατησίων, Αθήνα, τηλ υαξ: Επιτροπή Διενζργειασ Διαγωνιςμών Προμηθειών Θμερομθνία 13-10 - 2014 Άνδρου 1 Ακινα 11257 Αρ. Ρρωτ.: 24123 Ρλθρ.: Σ. Νικιτασ, Μ. Φαςοφλα, Σ. Αγγζλαινα Ρροσ: Ωσ Ρ.Δ. Τθλ.: 210 8231277 Θζμα: Σχετ: Πρόχειροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ Ρειραιάσ, 01 03 2013 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-13 / 2013 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Θ Ρ Τ Ξ Θ (α/α 26/16) ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Δ Ι Α Κ Θ Ρ Τ Ξ Θ (α/α 26/16) ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΘ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΗΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ: Β. Μαργϊνθ Σθλζφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ

Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 θ Υ.ΡΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: Αντιδραςτιρια Ρακολογοανατομικοφ Αρ. πρωτ.: Β/14422

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑ ΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Αρ. πρωτ.: 16598 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 6/7/2017 Νίκθσ 4, GR 105 63 e-mail: prom@central.tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΘΡΤΞΘ ΑΡIΘΜ. 4/2017

ΔIΑΚΘΡΤΞΘ ΑΡIΘΜ. 4/2017 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ Γ2/ 877 / 06-02-2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 4 Θ Τ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΘ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙ ΦΟΡΕΑ ΚΙΛΚΙ Τμιμα: Οικονομικό Γραφείο: Ρρομθκειϊν Ρλθροφορίεσ: Σινανίδου Γεωργία Τθλζφωνο: 23413

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003117805 2015-10-02

15PROC003117805 2015-10-02 ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΟΡΩΝ (Ε.Σ.Ε..) Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285137, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ι.Στογιαννίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Α θ ή ν α : 01-11- 2 0 1 6 Α ρ. Π ρ ω τ : 2647 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜ ΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Τ Γ Ε Ι Α Σμήμα: Γραφείο: Πληροφορίες: Οικονομικής Διαχείρισης Προμηθειών Ι. Λέκκας Διεύθσνζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρικμ. 26/2016 Αρικμ. πρωτ Διακ: 3695 Χανιά, 02/08/2016 Αναρτθτζο ςτο Διαδίκτυο Ρλθροφορίεσ: Ε. Μθλιδάκθσ, ΑΔΑ: 64ΥΜΟΞ5Ψ-0ΑΧ Τθλ: 2821029300 ΑΔΑΜ:16PROC004883448 Φαξ: 2821029250 Εmail: www.oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003035296 2015-09-10

15PROC003035296 2015-09-10 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.10 16:16:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Γ51465ΦΘΕ-ΞΒ8 Λ.Συγγροφ 83, 11745 Ακινα, Τθλ: 2109285137,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΘ ΣΧΟΛΘ ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Λ. Αλεξάνδρασ 196 Ταχ. Κϊδικασ: 115

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΟΠ-Χ9Φ Α Π Ο Φ Α Η Ο Τ Π Α Ρ Χ Η Γ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο Τ Ω Μ Α Σ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Κ Σ Ο Φ Τ Λ Α Κ Η

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΟΠ-Χ9Φ Α Π Ο Φ Α Η Ο Τ Π Α Ρ Χ Η Γ Ο Λ Ι Μ Ε Ν Ι Κ Ο Τ Ω Μ Α Σ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Κ Σ Ο Φ Τ Λ Α Κ Η ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΘΣ Ρειραιάσ, 22 04 2013 ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5-33 / 2013 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

με αρικμό 30/002/10125 / Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 16, Ακινα, ΤΘΛ , FAX:

με αρικμό 30/002/10125 / Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 16, Ακινα, ΤΘΛ , FAX: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΕΓΑΣΤΘΙΩΝ Τμιμα Αϋ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Α.Δ.Α. διακιρυξθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1171/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1171/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1171/2017 Για τθν προμικεια «ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΚΕΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΣΩΝ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 110.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016 Απιθμ ππωη Διακ: 3052 /2016/ Χανιά, 01/07/2016 Αναπηηηέο ζηο Διαδίκηςο Πληποθοπίερ: Γ.Σαπημανώληρ Ε. Μηλιδάκηρ Τηλ: 2821029214 Φαξ: 2821029250 Email: oakae@oakae.gr URL: www.oakae.gr ΔΙΑΚΗΥΞΗ αρικμ. 22/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΡΘΕΣΛΑ ΡΟΥ ΔΛΕΝΕΓΕΛ ΤΟ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟ Δ/ΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ, ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ- ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΣΩΤ. ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ & ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΥΛΛΚΟΥ ΑΔΑΜ: 15PROC003037653 Λάριςα 09 /09 /2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Ν Α Τ Σ Ι Λ Ι Α & Α Ι Γ Α Ι Ο Τ

Α Π Ο Φ Α Η Ο Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ο Ν Α Τ Σ Ι Λ Ι Α & Α Ι Γ Α Ι Ο Τ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΧΘΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΘ Πειραιάσ, 11 09 2013 ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Αρ. Φακ: 353.5 51 / 13 ΤΛΙΚΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 6/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜΟ 2 / 2014 ΔΡΓΟ : ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΘ ΟΑΕΡ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΙΘΜΟΣ _ 2/2014 Ρίνακασ Ρεριεχομζνων Σελίδα 1 Σκοπόσ του Ζργου Αντικείμενο 3 2 Νομικό Ρλαίςιο 4 3 Δικαιοφμενοι Συμμετοχισ 5 4 Αποκλειςμόσ ςυμμετοχισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΔΡΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρ. ΚΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΕΣ ΤΗΛ.(03210)99711-99739 FAX (03210) 99740-99725 e-mail: eves@otenet.gr ζρρεσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου

Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ & ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ EΝΩΣΘ ΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΓΟΥ με τίτλο: Ρανελλινια ενθμερωτικι εκςτρατεία για τισ ευματικζσ Ρακιςεισ και το ρόλο του ευματολόγου

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικό Υλικό ΔΛΑΚΘΥΞΘ. υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: Αρ. πρωτ.: Β/13710

Οδοντιατρικό Υλικό ΔΛΑΚΘΥΞΘ. υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: Αρ. πρωτ.: Β/13710 ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΥΓΕΛΑΣ 5 θ Υ.ΡΕ. ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ & ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΛΑΜΛΑΣ ΔΛΑΚΘΥΞΘ υνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια με τίτλο: Οδοντιατρικό Υλικό Αρ. πρωτ.: Β/13710 Λαμία 2017

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23%, ,29 άνευ Φ.Ρ.Α. 23%

Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 23%, ,29 άνευ Φ.Ρ.Α. 23% Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285129, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ Ρλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία e-mail:ev.giannakopoulou@gmail.com «ΑΝΑΤΘΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΑΔΑΜ: 15PROC003512697 ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Ι2ΡΗ-ΤΓΘ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 15-12-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αγίου Βαςιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 15PROC003444570 2015-12-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΤΔΙΑ Ν.ΚΕΡΚΤΡΑ Α.Π. : 720/07-12-15 Τίτλος Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ» ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΣΥΔΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ.

«Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την προμήθεια φωτοτυπικοφ μηχανήματοσ και μηχανημάτων καταςτροφήσ χαρτιοφ >> Ανακζτουςα Αρχι: Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δραπετςϊνα 15/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρικ. Ρρωτ.: 79098 Δ.Ο.Υ. Ε ΡΕΙΑΙΑ Ταχ. Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ.:18124/2016 Τμιμα Ρρομθκειϊν & Διαχείριςθσ Υλικοφ Θμ/νία: 20/07/2016 Ρλθροφορίεσ: Σηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ανακζτουςα αρχι Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) 8 ου Το.Ψ.Υ Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ επαναλθπτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν Διεργαςτθριακϊν Δοκιμϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 6ΛΡΛΗ-0Ρ ΑΔΑΜ: 4PROC00245838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΣΕΧΝΙΚΗ ΔΑΜΟΛΟΓΙΟΤ-Σμ.Α Ταχ. δ/νςθ: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. :

ΓΙΑ ΣΟ ΦΟΡΕΑ: Ε.Ο.ΠΕ. ΕΙΔΟ: Υπηρεζίες εζηιαηορίοσ και παροτής θαγηηού C.P.V. : OAKA, Ανοικτό Κολυμβθτιριο, πφρου Λοφθ, 151 23 Μαροφςι, AΘΘΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΫΟ»

«ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΫΟ» «ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΫΟ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Α Τ Ι Α Υ Ρ Ο Υ Γ Ε Ι Ο Ε Σ Ϋ Τ Ε Ι Κ Ϋ Ν Α Ω Η Γ Ε Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΩΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΔΘΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ Κζρκυρα 17-09 - 2015 Α.Π. : 56914 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΘ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μζςω τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ ανάκεςθσ για τθν Ρρομικεια :

Διαβάστε περισσότερα

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017.

Σο 10o Γυμνάςιο Ιωαννίνων διοργανώνει τριιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι ςτθν Ξάνκθ-Κομοτθνι-Θεςςαλονίκθ από 30 Μαρτίου 2017 ωσ 1 Απριλίου 2017. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Ιωάννινα, 22-2-2017 ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΗΠΕΙΡΟΤ Αρ. Πρωτ.: 49 ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----

Διαβάστε περισσότερα