Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»"

Transcript

1 Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Ερώτηση 1.: Στην ενότητα «Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης του Έργου» αναφέρεται ότι στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνονται σε ξεχωριστές ενότητες δηµιουργικές προτάσεις για τα Παραδοτέα Π.2.7, Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3.6, Π.3.10 και Π Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι οι δηµιουργικές προτάσεις που ζητούνται σε άλλα παραδοτέα δεν χρειάζεται να συµπεριληφθούν στην Τεχνική Προσφορά. Απάντηση 1: Σύµφωνα µε το άρθρο 15.1 του Τεύχους ιακήρυξης, στην τεχνική προσφορά κάθε προσφέροντα θα περιλαµβάνονται σε ξεχωριστές ενότητες δηµιουργικές προτάσεις για τα παραδοτέα Π.2.7, Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3.6, Π.3.10 και Π Οι δηµιουργικές προτάσεις που ζητούνται σε άλλα παραδοτέα δεν χρειάζεται να συµπεριληφθούν στην Τεχνική Προσφορά κάθε υποψηφίου, αλλά αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου µετά την κατακύρωση του έργου. Κάθε προσφέρων µπορεί να συµπεριλάβει επίσης στην τεχνική του προσφορά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχείο την τεκµηριώνει πληρέστερα και απαντά στις επιµέρους απαντήσεις που τίθενται στην Παρούσα ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια Αξιολόγησης. Ερώτηση 2: Για το παραδοτέο Π.3.4. (16σέλιδο έντυπο) χρειάζονται δύο τουλάχιστον δηµιουργικές προτάσεις για ολόκληρο το έντυπο ή αρκεί ενδεικτικό µέρος αυτού; Απάντηση 2: Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του τεύχους διακήρυξης, κάθε προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει δύο τουλάχιστον εξειδικευµένες δηµιουργικές για το παραδοτέο Π.3.4. Η εξειδίκευση θα αφορά αφενός τη δηµιουργική προσέγγιση και αφετέρου τη προτεινόµενη από τον Προσφέροντα µορφή των εντύπων (διάσταση, σχήµα, είδος και βάρος χαρτιού), σύµφωνα µε το περιεχόµενο και τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. εν υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί για την παρουσίαση των δηµιουργικών προτάσεων. Συνεπώς, είναι δεκτή η παρουσίαση ενδεικτικού µέρους του εντύπου εφόσον αυτή είναι αντιπροσωπευτική της υποβαλλόµενης δηµιουργικής πρότασης. Ερώτηση 3: Για το παραδοτέο Π.3.5. (Οδηγός Ενεργειακής Συµπεριφοράς) χρειάζονται δύο τουλάχιστον δηµιουργικές προτάσεις για το σύνολο των καρτών ή αρκεί ενδεικτικό µέρος αυτών; 1

2 Απάντηση 3: Αρκεί η παρουσίαση δηµιουργικών προτάσεων για ενδεικτικό µέρος των καρτών, εφ όσον αυτή είναι αντιπροσωπευτική του τελικού αποτελέσµατος και δίνει εικόνα του αναµενόµενου συνόλου. Βλ. επίσης απάντηση στην ερώτηση 2. Ερώτηση 4: Παραδοτέο 3.2. σηµείο 4, σελίδα 68: Μπορεί να δοθεί µία περιγραφή των περιεχοµένων και του µεγέθους των µετρήσεων; Απάντηση 4.: Το διαδραστικό εργαλείο που θα αναπτυχθεί στο ικτυακό Τόπο του Έργου έχει ως στόχο την αποτύπωση του ενεργειακού ισοζυγίου ενός τυπικού διαµερίσµατος της "Πράσινης Πιλοτικής Αστικής Γειτονιάς". Ο στόχος είναι το ενεργειακό ισοζύγιο του τυπικού διαµερίσµατος το οποίο υπολογίζεται βάσει µιας δυναµικής εξίσωσης που περιλαµβάνει όλους τους όρους ενέργειας (κατανάλωση ενέργειας, απώλειες ενέργειας, παραγωγή ενέργειας) να είναι σχεδόν µηδενικό. Για την αποτύπωση του εν λόγω ενεργειακού ισοζυγίου, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη βάσης δεδοµένων που θα περιέχει µεταξύ άλλων αρχείο µετρήσεων. Το αρχείο µετρήσεων ενδεικτικά θα περιλαµβάνει: α. Μετρήσεις θερµοκρασίας/ υγρασίας σε αντιπροσωπευτικά διαµερίσµατα των τεσσάρων κτηρίων του συγκροτήµατος. Οι µετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν πριν και µετά τη Φάση Γ (Υλοποίηση των Παρεµβάσεων στην Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά) τόσο κατά τη θερινή όσο και τη χειµερινή περίοδο ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. 10 λεπτά). β. Μετρήσεις ειδικής αεροδιαπερατότητας. Οι µετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν εφάπαξ, µε τη µέθοδο µε εκτόξευση πιεσµένου αέρα (ΕΛΟΤ ΕΝ 13829:2001), σε αντιπροσωπευτικά διαµερίσµατα των κτηρίων του συγκροτήµατος πριν και µετά τη φάση Γ (Υλοποίηση των Παρεµβάσεων στην Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά). Οι παραπάνω µετρήσεις θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των επιµέρους όρων του ενεργειακού ισοζυγίου. Ερώτηση 5: Παραδοτέο 3.2. σηµείο 4, σελίδα 68: Μπορεί να δοθεί µία περιγραφή των περιεχοµένων και του τρόπου λειτουργίας του data logger; Απάντηση 5:. Το διαδραστικό εργαλείο που θα αναπτυχθεί στο ικτυακό Τόπο του Έργου έχει ως στόχο την αποτύπωση του ενεργειακού ισοζυγίου ενός τυπικού διαµερίσµατος της "Πράσινης Πιλοτικής Αστικής Γειτονιάς". Ο στόχος είναι το ενεργειακό ισοζύγιο του τυπικού διαµερίσµατος το οποίο υπολογίζεται βάσει µιας δυναµικής εξίσωσης που περιλαµβάνει όλους τους όρους ενέργειας (κατανάλωση ενέργειας, απώλειες ενέργειας, παραγωγή ενέργειας) να είναι σχεδόν µηδενικό. Για την αποτύπωση αυτή, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη βάσης δεδοµένων που θα περιέχει µετρήσεις που προέρχονται από data logger που ήδη θα έχει εγκαταστήσει το ΚΑΠΕ. Οι µετρήσεις που θα προέρχονται από data logger ενδεικτικά θα είναι οι εξής: α. Μετρήσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) σε τέσσερα διαµερίσµατα των τεσσάρων κτηρίων και στο εξωτερικό περιβάλλον. 2

3 β. Μετρήσεις της ροής θερµότητας από τα αδιαφανή δοµικά στοιχεία και από τα εξωτερικά υαλοστάσια ενός τυπικού διαµερίσµατος τελευταίου ορόφου κάθε ενός από τα τέσσερα κτήρια. γ. Μετρήσεις συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας γ1. σε ένα διαµέρισµα κάθε ενός από τα τέσσερα κτήρια πριν και µετά την Υλοποίηση των Παρεµβάσεων στην Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά. γ2. σε κάθε κτήριο πριν και µετά την Υλοποίηση των Παρεµβάσεων στην Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά. δ. Μετρήσεις θερµοκρασίας Νερού Προσαγωγής και Επιστροφής για τον Κλιµατισµό ε. Μετρήσεις θερµοκρασίας Προσαγωγής και Επιστροφής Ζεστού Νερού Χρήσης στ. Θερµιδοµέτρηση της θερµικής ενέργειας που δεσµεύεται και αποδεσµεύεται στο έδαφος (σε λειτουργία θέρµανσης και ψύξης) ζ. Θερµιδοµέτρηση της θερµικής ενέργειας που στέλνει η Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας (ΓΑΘ) στο κτήριο η. Θερµιδοµέτρηση και παροχή για ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) από ΓΑΘ θ. Μετρήσεις παραγόµενης ενέργειας από τα φωτοβολταικά συστήµατα µε Σύστηµα Συλλογής Σεδοµένων (ΣΣ ή DAS). Το ΣΣ θα λειτουργεί αυτόνοµα, χωρίς να είναι απαραίτητη η επικοινωνία του µε κονσόλα υπολογιστή. Θα περιλαµβάνει εσωτερική µνήµη (buffer) ώστε να αποθηκεύονται τα δεδοµένα πριν µεταφερθούν στο κεντρικό σύστηµα αποθήκευσης, καθώς και επικοινωνία Ethernet προκειµένου να βρίσκεται συνδεδεµένο µε το διαδίκτυο για τη µεταφορά δεδοµένων και USB για σύνδεση εξωτερικού υπολογιστή για προγραµµατισµό. Οι µετρήσεις θα πραγµατοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. ανά τέσσερις ώρες), και θα είναι διαθέσιµες σε πραγµατικό χρόνο (real time) µέσω διαδικτύου. Οι παραπάνω µετρήσεις θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των επιµέρους όρων του ενεργειακού ισοζυγίου. Ερώτηση 6: Παραδοτέο 3.2., σελίδα 69: Παρακαλώ αναφέρετε το επίπεδο προσβασιµότητας ΑΜΕΑ που απαιτείται για το διαδικτυακό τόπο. Απάντηση 6:. Το επίπεδο προσβασιµότητας ΑΜΕΑ θα πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Ερώτηση 7: Παραδοτέο 3.2., σελίδα 69: Παρακαλώ αναφέρετε το περιεχόµενο των υπηρεσιών συντήρησης - υποστήριξης που απαιτείται για τα δύο έτη µετά την παράδοση του έργου. Απάντηση 7: Οι υπηρεσίες συντήρησης - υποστήριξης θα είναι ενδεικτικά οι εξής Upload του περιεχοµένου (το οποίο θα δίδεται ηλεκτρονικά από το ΚΑΠΕ) Ενδεχοµένως να απαιτηθεί ανανέωση κάποιων σηµείων της εφαρµογής µετά το πέρας των εργασιών. Backup Αποκατάσταση προβληµάτων 3

4 Ερώτηση 8: Παραδοτέο 3.2. σηµείο 5, σελίδα 71: Υπάρχει κάποιο ελάχιστο ποσοτικό όριο στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ή είναι στην ευχέρεια του υποψήφιου αναδόχου να καθορίσει τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στο πλαίσιο του Έργου; Απάντηση 8: Είναι στην ευχέρεια του υποψηφίου αναδόχου να καθορίσει τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στο πλαίσιο του έργου, ώστε µετά την ολοκλήρωση του Παραδοτέου, να είναι δυνατή η διαχείριση του ιστοτόπου. Ερώτηση 9: Στην ενότητα «Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης του Έργου» αναφέρεται ότι στην Τεχνική Προσφορά θα περιλαµβάνονται σε ξεχωριστές ενότητες δηµιουργικές προτάσεις για τα Παραδοτέα Π.2.7, Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3.6, Π.3.10 και Π Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι οι δηµιουργικές προτάσεις που ζητούνται σε άλλα παραδοτέα δεν χρειάζεται να συµπεριληφθούν στην Τεχνική Προσφορά. Απάντηση 9 Βλ. απάντηση που έχει δοθεί στην Ερώτηση 1. Ερώτηση 10: Για το παραδοτέο Π.3.4. (16σέλδιο έντυπο) χρειάζονται δύο τουλάχιστον δηµιουργικές προτάσεις για ολόκληρο το έντυπο ή αρκεί ενδεικτικό µέρος αυτού; Απάντηση 10:. Βλ. απάντηση που έχει δοθεί στην Ερώτηση 2. Ερώτηση 11: Για το παραδοτέο Π.3.5. (Οδηγός Ενεργειακής Συµπεριφοράς) χρειάζονται δύο τουλάχιστον δηµιουργικές προτάσεις για το σύνολο των καρτών ή αρκεί ενδεικτικό µέρος αυτών; Απάντηση 11: Βλέπε απάντηση στην Ερώτηση 3 Ερώτηση 12: Για το παραδοτέο Π.2.7 «Συµµετοχή σε 2 Εκθέσεις» να προβλέπεται και το κόστος συµµετοχής στην Έκθεση; Aπάντηση 12: Ναι, προβλέπεται και το κόστος συµµετοχής στην Έκθεση (ενοίκιο περιπτέρου, εξοπλισµού κλπ.). Σύµφωνα µε το Μέρος Β της Προκήρυξης, Παραδοτέα του Έργου, ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2: Οργάνωση ράσεων Επικοινωνίας, Ενηµέρωσης, Εκπαίδευσης και Προβολής σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, Συµµετοχή σε Εκθέσεις, η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να υποδείξει στον Ανάδοχο συγκεκριµένο χώρο εκδήλωσης για την οργάνωση κάποιας (ή κάποιων) δράσεων, ο οποίος θα διατεθεί χωρίς τίµηµα και µετά από συνεννόηση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αυτήν την περίπτωση το προβλεπόµενο κόστος της προσφοράς του Αναδόχου (για τη διάθεση του χώρου), θα αφαιρεθεί από τη συνολική αµοιβή του. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 15.3 Περιεχόµενα Φακέλου "Οικονοµική Προσφορά", ο Προσφέρων θα πρέπει να συµπληρώσει και τον Πίνακα Β που 4

5 αφορά σε τυχόν µεταβολές που θα προκύψουν από τη µη παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών (διάθεση χώρων για τα παραδοτέα Π.2.1-Π.2.7) από τον Ανάδοχο, σύµφωνα και µε το ΜΕΡΟΣ Β του τεύχους της προκήρυξης. Ερώτηση 13: Στο άρθρο αναφέρεται η απαίτηση προσκόµισης αντιγράφων ή αποσπασµάτων ισολογισµών των τριών προηγούµενων του έτους ιαγωνισµού οικονοµικών χρήσεων. Με δεδοµένο ότι οι Α.Ε. βάσει της κείµενης νοµοθεσίας δεν έχουν εγκριθεί έτι από την Τακτική Γενική Συνέλευση µετόχων της εταιρίας µας οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνεται ο ισολογισµός, και ως εκ τούτου δεν έχει δηµοσιευθεί ο ισολογισµός της τελευταίας πριν το έτος του ιαγωνισµού χρήσης (2011), παρακαλώ διευκρινίστε τι θα πρέπει να προσκοµιστεί εν προκειµένω προς πλήρωση της άνω αναφερθείσας απαίτησης της διακήρυξης. Απάντηση 13: Να προσκοµιστούν οι ισολογισµοί των ετών 2008, 2009, Ερώτηση 14: Λαµβανοµένης υπόψη της εφαρµογής του Π.. 60/2007 στον εν θέµατι ιαγωνισµό παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι είναι δυνατή η επίκληση από τον Υποψήφιο ανάδοχο δάνειας εµπειρίας µε βάση το άρθρο 46 του Π 60/2007 όπου προβλέπεται ρητώς ότι "ένας οικονοµικός φορέας µπορεί, εφόσον παραστεί ανάγκη και για µια συγκεκριµένη σύµβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών του µε αυτούς". Απάντηση 14: Είναι δυνατή η επίκληση δάνειας εµπειρίας από τον Υποψήφιο Ανάδοχο. Ερώτηση 15: Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι σε περίπτωση Α.Ε. δύναται να οριστεί νόµιµος εκπρόσωπος για την υπογραφή της προσφοράς µε απόφαση του.σ. της εταιρίας και ως τούτου δεν απαιτείται σχετική συµβολαιογραφική πράξη. Απάντηση 15: ύναται να οριστεί νόµιµος εκπρόσωπος για την υπογραφή της προσφοράς µε απόφαση του.σ. και δεν απαιτείται συµβολαιογραφική πράξη. 5

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως:

Οι διευκρινήσεις στα αιτήματα υποψηφίων που υποβλήθησαν με βάση το Άρθρο 4 του Μέρους Α της διακήρυξης του ως άνω διαγωνισμού έχουν ως ακολούθως: ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού με Αριθμό Πρωτοκόλλου Διακήρυξης 2050/21-2-2011 για το Έργο «Ανάπτυξη Ο.Π.Σ. & Υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ & Α.Π.Σ. Αθήνα, 27/4/2011 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ.Πρωτ. 4708 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡ.: Β. Σαλαπάτας ΤΗΛ.: 210 33 82 201 FAX.: 210 36 16 464 Email: salapatas@acci.gr ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000 2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΡΑΣΗ 1.2.7: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή

ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο Αναθέτουσα Αρχή ιευκρινίσεις επί Αιτημάτων για το ιαγωνισμό για το Έργο «Αρχειοθέτηση και Ψηφιοποίηση Φυσικού Αρχείου της Υπηρεσίας όμησης του ήμου Αθηναίων» Αναθέτουσα Αρχή ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Διευκρινήσεις 1 ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Αριθ. γεν. Πρωτ. 1338/14.10.2013 ΕΑΤΑ ΑΕ Στον πίνακα όπου αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων

Παροχή Απαντήσεων Διευκρινήσεων ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Θέμα: Παροχή Απαντήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 19 χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ. 210 6603300, Fax.210 6603301-2 www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr Πικέρµι, 03/05/2012 Αριθµ. Πρωτοκ. 20-ΓΡΑ-226 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την κάλυψη του έργου της «Ανάπτυξη ιαδικτυακής Εφαρµογής EU-SILC».

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την κάλυψη του έργου της «Ανάπτυξη ιαδικτυακής Εφαρµογής EU-SILC». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 13608 / A2-6826 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2:

ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοικτού ιαγωνισµού για την Παροχή Υπηρεσιών του Υποέργου 2: «Σύµβουλος ηµοσιότητας» για το Έργο «Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Αξιολόγησης και ιασφάλισης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρµι Τηλ.: 210 66 03 300, Fax: 210 66 03 301-2 www.cres.gr E-mail: cres@cres.gr ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΡΑΕ- ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους

ποιότητα ζωής για όλους ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (2η ΕΚΔΟΣΗ 08/02/2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Προξένου Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 253477/253478 Fax: 2310 234205 http://www.seerc.org e-mail: contact@seerc.org ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα