Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015"

Transcript

1 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/ Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/10/180463/.78/23 Ιαλ 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ γηα ηελ πξνκήζεηα «αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (θαζεηήξεο) γηα ην 401 ΓΝΑ.», ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95, Ν. 3263/04, ΠΓ60/07, ΠΓ118/07 πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ 4,1996% ππέξ ηξίησλ. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 17 Μαπη 2015 ημέπα Σπίηη και ώπα 09:00 π.μ. ζην 401 ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Γηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, παξαξηήκαηα, Σερληθή Πεξηγξαθή), κε θφζηνο 10,00, θάζε εκέξα απφ 08:30 13:00 εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγηψλ απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα θαη Ηκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ κέρξη 16 Μαπη 2015 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 13:00 π.μ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 6. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π. Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ Παπάγνπ, Αζήλα, Σει: Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Γεψξγηνο ηάπθαο Γ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 03 Μαρτ Nα δειψλνπλ ππνρξεσηηθά ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ην νπνίν πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ISO 9001) κε θαηάζεζε επηθπξσκέλσλ αληίγξαθσλ. 2. Τπνρξεσηηθή αλαθνξά ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θσδηθνχ παξαγσγήο θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 3. Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ θαηάιιειε νξγαλσηηθή θαη ηερληθή ππνδνκή ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ζηα αηηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηαηξνηερληθή ππνζηήξημε. Να δειψλνπλ ζηηο πξνζθνξέο ζηνηρεία γηα ηελ ππνδνκή ηνπο. Δπίζεο, ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ δείγκαηα φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα λα ηα πξνζθνκίζνπλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο ψζηε λα ππάξμεη καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο θάπνηνπ δείγκαηνο, ε πξνζθνξά γηα ην είδνο απηφ ζα απνξξίπηεηαη. Δπίζεο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη γηα θάπνην είδνο εάλ απφ ηελ εμέηαζε πξνέθπςε ηαηξηθά ζηνηρεηνζεηεκέλε αθαηαιιειφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηνπ ελ ιφγσ είδνπο. Σέινο, ζα πξέπεη νη θαζεηήξεο λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαηά ηελ ηαηξηθή πξάμε. 4. Σα ανυηέπυ να δηλώνονηαι πηηά από ηιρ πποζθέποςζερ εηαιπείερ με ποινή αποκλειζμού. CΔ ). 5. Σα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη πηζηνπνηεκέλα (ζήκαλζε 6. Οη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 7. Η ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη εχθνια θαηά ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε. 8. Να αλαθέξνληαη επθξηλψο ζηελ ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην είδνο, ην κήθνο, ηε δηάκεηξν εθφζνλ αθνξά θαζεηήξεο.

3 9. Πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαζψο ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο.

4 10. α. Πξηλ απφ ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε ε ππεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε έιεγρν απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. β. Η επηηξνπή παξαιαβήο ησλ λνζνθνκείσλ κπνξεί επίζεο λα πξνβεί ζε έιεγρν δεηγκάησλ. Σα έμνδα επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 11. Οη πξνκεζεπηέο ησλ θαζεηήξσλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΤ8δ/ΓΠ1348/2004 (ΦΔΚ 32/Β/2004) «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο Ιαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ», φπσο ηζρχεη απηή κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 12. Σα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΓΤ7/νηθ2480/94(ΦΔΚ 679/Β/1994)σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 13. Ζ αξιολόγηζη θα γίνει βάζει δειγμάηυν, ζηα οποία θα εξεηαζηεί και η καηαλληλόηηηα ηος ςλικού. Ζ μη ςποβολή δείγμαηορ επιθέπει αποκλειζμό από ηη ζςνέσεια ηος διαγυνιζμού. ε πεπίπηυζη ςλικού ςτηλού κόζηοςρ όπος δεν δύναηαι να ςποβληθεί δείγμα, οι ζςμμεηέσοςζερ εηαιπείερ καλούνηαι να ςποβάλοςν με ηη πποζθοπά ηοςρ Τπεύθςνη Γήλυζη όπος θα δηλώνοςν όηι ηο δείγμα μποπεί να ςποβληθεί και να παποςζιαζηεί ζηην Δπιηποπή διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού, καηόπιν αίηηζηρ αςηήρ. Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

5 ΠΡΟΘΗΚΔ «1» Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο-Καηεγνξίεο Καζεηήξσλ Αλαηζζεζηνινγηθνχ «2» Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο-Καηεγνξίεο Καζεηήξσλ Μνλάδνο Σερλεηνχ Νεθξνχ «3» Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο-Καηεγνξίεο Καζεηήξσλ Πλεπκνλνινγηθήο Κιηληθήο «4» Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο-Καηεγνξίεο Καζεηήξσλ Οπξνινγηθήο Κιηληθήο «5» Τπφδεηγκα Τπνβνιήο Πξνζθνξάο Δηαηξείαο

6 ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 03 Μαρτ 15 ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ (Δ ΣΔΜΑΥΗΑ) 1 Μνξθνηξνπέαο πίεζεο κνλφο, ζπλδεδεκέλνο απφ ην έλα άθξν κε ζσιήλα πςειήο πίεζεο κήθνπο 60 ηληζψλ (144εθ) πεξίπνπ κε κηα ζπζθεπή έγρπζεο πγξψλ δηαιπκάησλ ε νπνία θέξεη ζάιακν κεγαινζηαγφλσλ ή κηθξνζηαγφλσλ, θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ θαη ξχζκηζε ξνήο πςειήο αζθάιεηαο.απφ ην άιιν άθξν ηνπ λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ζπζθεπή έθπιπζεο ησλ αξηεξηαθψλ γξακκψλ κέζσ πιαζηηθνχ ζσιήλα πςειήο πηέζεσο κήθνπο 48 ηληζψλ (115 εθ) πεξίπνπ, ζην ζχζηεκα λα πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ δχν stop cock θαη ηα θαηάιιεια πψκαηα θαη 2 ηξφπνπο έθπιπζεο ( κε πίεζε θαη εζειθπζκφ ). Να δηαζέηεη ζχζηεκα απνβνιήο ππέξβαζεο αληήρεζεο ή εθκεδεληζηή παξαζίησλ θαη ζχζηεκα ζην ζεκείν κεδεληζκνχ πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο κφιπλζεο απφ επαθή Μεηαηξνπέαο πηέζεσλ δηπιφο ζπλδεδεκέλνο απφ ην έλα άθξν κε ζσιήλα πςειήο πίεζεο κήθνπο 60 ηληζψλ (144εθ) πεξίπνπ κε κηα ζπζθεπή έγρπζεο πγξψλ δηαιπκάησλ ε νπνία θέξεη ζάιακν κεγαινζηαγφλσλ ή κηθξνζηαγφλσλ, θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ θαη ξχζκηζε ξνήο πςειήο αζθάιεηαο.απφ ην άιιν άθξν ηνπ λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε δπν ζπζθεπέο έθπιπζεο αξηεξηαθψλ γξακκψλ κέζσ πιαζηηθνχ ζσιήλα πςειήο πηέζεσο κήθνπο 48 ηληζψλ (115 εθ) πεξίπνπ, ζην ζχζηεκα λα πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ δχν stop cock θαη ηα θαηάιιεια πψκαηα θαη 2 ηξφπνπο έθπιπζεο ( κε πίεζε θαη εζειθπζκφ ). Να δηαζέηεη ζχζηεκα απνβνιήο ππέξβαζεο αληήρεζεο ή εθκεδεληζηή παξαζίησλ θαη ζχζηεκα ζην ζεκείν κεδεληζκνχ πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο κφιπλζεο απφ επαθή εη θαζεηήξα κνλνχ απινχ 14 Ga, κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 20 cm έσο ην ζεκείν ζηήξημεο ζην ζεκείν εηζφδνπ ζην δέξκα, θαζψο θαη ηνπιάρηζηνλ κήθνο 7cm απφ ην ζεκείν ζηήξημεο ζην δέξκα έσο ην ζεκείν ζχλδεζεο κε ηε ζπζθεπή νξνχ. Να δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέαο, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα. 100 ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΦΛΔΒΑ ΣΡΗΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ

7 4 -εη θαζεηήξα ηξηπινχ απινχ 7 Fr θαη κήθνο 20 cm. Να δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέα, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα, θαη έμηξα βειφλα κε θαζεηεξάθη. 5 -εη θαζεηήξα ηξηπινχ απινχ 8,5Fr θαη κήθνο 20 cm. Να δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέα, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα εη αληηκηθξνβηαθνχ θαζεηήξα ηξηπινχ απινχ 7 Fr θαη κήθνο 20 cm, εκπνηηζκέλνο κε δπν αληηζεπηηθά ρισξεμηδίλε θαη αξγπξηθή ζνπιθαδηαδίλε δεχηεξεο γελεάο Να δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέα, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα. 500 ΘΖΚΑΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔ ΓΤΟ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΑΤΛΟΤ 7 εη εηζαγσγήο (ζεθάξη) κε βαιβίδα αζθαιείαο απφ πνιπνπξεζάλε θαη δχν επηπιένλ απινχο γηα παξνρή πγξψλ κε πςειέο ξνέο, δηαζηνιέα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, βειφλα, 9fr,κήθνο ηνπιάρηζηνλ 10cm εη εηζαγσγήο (ζεθάξη) κε βαιβίδα αζθαιείαο απφ πνιπνπξεζάλε θαη ηξεηο επηπιένλ απινχο γηα παξνρή πγξψλ κε πςειέο ξνέο, δηαζηνιέα, ζχξηγγα αζθαιείαο, νδεγφ ζχξκα, βειφλα, 8.5 fr, κήθνο ηνπιάρηζηνλ 10cm. 500 ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 9 α.να έρεη δηαθφπηε ξνήο αίκαηνο ON/OFF (FLOW SWITCH) γηα λα απνθεχγεηαη πιήξσο ν θίλδπλνο δηαθπγήο αίκαηνο ή εηζαγσγήο αέξα, εθκεδελίδνληαο ηνλ θίλδπλν ινηκψμεσλ θαη εκβνιήο. Ο αξηεξηαθφο θαζεηήξαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο Να έρεη επηθάιπςε ζηιηθφλεο θαη λα κε δηαζηέιιεηαη φηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην αίκα θαη ζε ζεξκνθξαζία αίκαηνο.απφ αλζεθηηθφ πιηθφ PTFE. ΜΔΓΔΘΟ: 20G/1.1 mmx 45mm Δηδηθφο ζρεδηαζκφο άθξνπ θαη απφιπηε εθαξκνγή ηνπ θαζεηήξα κε ηνλ ζηπιεφ νδεγφ (βειφλε) πνπ επηηξέπεη ηε ζίγνπξε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ζηελ αξηεξία. Καηαζθεπαζκέλνο κε ηερλνινγία ιεπηψλ ηνηρσκάησλ ψζηε λα δηαηεξεί ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 1000

8 εζσηεξηθή δηάκεηξν θαη αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ξνήο. Να δηαζέηεη πηεξχγηα γηα θαιχηεξε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ θαζεηήξα. Απνζηεηξσκέλνο κε ΔΣΟ (νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ) β. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπνπξεζάλε ή Fep/Teflon, ρσξίο θηεξά, κεγέζνπο 20 G / 32mm ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ Καηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπνπξεζάλε ή Fep/Teflon, λα θέξνπλ νδεγφ ζχξκα ( ζε κνξθή ελζσκαησκέλε ) βειφλε κε αλάινγν ρξσκαηηθφ θψδηθα κελ κέγεζνο ίδην κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα, κήθε: 8 cm -23 cm κεξηαίαο αξηεξίαο 18 Ga θαη 20 Ga ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ1.Ο ζρεδηαζκφο ηνπ λα ζπλδπάδεη ηε ρξήζε ηνπ θνηλνχ θιεβνθαζεηήξα κε ην ρεηξηζκφ ηεο πεηαινχδαο γηα εχθνιε εηζαγσγή θαη ηελ απνθπγή επαθήο κε ην αίκα.2.να δηαζέηεη πηεξχγηα ζηήξημεο ηα νπνία λα βνεζνχλ ζηελ εηζαγσγή θαη λα ζηεξίδνπλ ηνλ θαζεηήξα.3.να δηαζέηεη κεραληζκφ εκπινθήο θαη θάιπςεο ηεο βειφλαο ηνπ ζηπιενχ,γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηελ εηζαγσγή.4.να έρεη ελζσκαησκέλε δηαθαλή πξνέθηαζε ε νπνία ζην άθξν ηεο λα θαηαιήγεη ζε ζρήκα Τ, ψζηε λα απινπζηεχεηαη ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη δηαιπκάησλ αιιά θαη εκπνδίδεη ηελ επαθή κε ην αίκα.5.σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θιεβνθαζεηήξα λα είλαη απφ πιηθφ πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξφζζεηα π.ρ. θεξί, πιαζηηθά, ζηαζεξνπνηεηέο, σο ην πιένλ βηνζπκβαηφ πιηθφ κε ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, θαη λα επηηξέπεη ηελ παξακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο.6.να έρεη ιεπηά ηνηρψκαηα γηα λα δηαηεξεί ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εζσηεξηθή δηάκεηξν, ψζηε λα επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ξνήο.7.οθαζεηήξαο λα έρεη ηέηνην ζρεδηαζκφ ψζηε λα έρεη ηέιεηα εθαξκνγή κε ηνλ νδεγφ ζηπιεφ (βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξίθλσζεο ηνπ θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. 8.Να δηαζέηεη εγθνπή LL(Luer Lok) γηα δπλαηφηεηα παξνρήο ζθεπαζκάησλ θαη νξψλ ρσξίο ηε ρξήζε βειφλαο.η βαιβίδα λα δέρεηαη ζχξηγγεο κε ξχγρε LL θαη LS(Luer Slip).9.Να δηαζέηεη πηεξχγηα ζηήξημεο.10.να είλαη αθηηλνζθηεξφ.11.να είλαη απνζηεηξσκέλνο κε ΔΣΟ (νμείδην ηνπ αηζπιεληνπ) κε 5εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο.12.να δηαζέηεη λνχκεξα 18,20,22,24 G.13.Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη απφ επηθπξσκέλν ραξηί γηα απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα, θαηά ηε δηάξθεηα αλνίγκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο 100

9 12 ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ ΥΧΡΗ ΒΑΛΒΗΓΑ Όια ηα κεγέζε, απφ πνιπνπξεζάλε ε άιιν απνδεδεηγκέλν βηνζπκβαηφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη καθξά ελδνθιέβηα παξακνλή θαη απνθπγή ζξνκβνθιεβίηηδαο.να έρνπλ ηέηνην ζρεδηαζκφ πνπ λα εθαξκφδνπλ κε ηνλ νδεγφ ζηπιεφ (βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξίθλσζεο ηνπ θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. Η βειφλα λα έρεη ινμνηφκεζε ηχπνπ back-cut γηα εχθνιε πξφζβαζε ζηε θιέβα θαη ειάρηζηνπ ηξαπκαηηζκνχ απγήο. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ αληηζηνίρσλ ζηπιεψλ-obthrator (γηα απνθπγή ζπλερνχο επαξηληζκνχ ηνπ θαζεηήξα. Να δηαζέηεη πηεξχγηα ζηήξημεο. Να είλαη αθηηλνζθηεξφ. Να είλαη απνζηεηξσκέλνο κε ΔΣΟ (νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ) κε 5 εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο. Να δηαζέηεη λνχκεξα 14,16,,18,20,22 G.12Η ζπζθεπαζία λα είλαη απφ επηθπξσκέλν ραξηί γηα απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα θαηά ηελ δηάξθεηα αλνίγκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο. Η θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε φια ηα ISO θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. 14g-500 ηκρ 16g-700 ηκρ 18g-5000 ηκρ 20g-2000 ηκρ 22g-200 ηκρ Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

10 ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/2015 ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 401ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ 03 Μαρτ 15 1.Σετ προσωριμώμ καθετήρωμ αιμοκάθαρσης διπλού αυλού με ευθεία και κεκαμμέμα άκρα. Καθετήρες υποκλείδιοι, σφαγιτιδικοί, μηριαίοι, διπλού αυλού για αιμοκάθαρση (προσωριμοί), υλικό πολυουρεθάμη ή σιλικόμη. Να είμαι ομόκεμτροι ή παράλληλοι αυλοί με πλευρικές οπές και μέου τύπου με οπές στο άκρο του καθετήρα. Αποστείρωση με Ethylene oxide. Το μήκος τους μα είμαι : εκ.( 20 τμχ), 20 εκ.(25 τμχ), εκ.(5 τμχ) και η διάμετρός τους fr. Το σετ μα περιλαμβάμει: 1. τομ καθετήρα 2. συρμάτιμο οδηγό με κεκαμμέμο άκρο 3. διαστολέα 4. βελόμα παρακέμτησης 5. διακόπτες ροής αίματος 6. πώματα προστατευτικά. 2. Καθεηήπερ αιμοκάθαπζηρ διπλού αςλού για μακποσπόνια σπήζη («μόνιμοι») ΣΔΜΑΥΗΑ: 30 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη polyurethane/carbothane Ο θαζεηήξαο λα είλαη αθηηλνζθηεξφο θαη πιήξσο ζπκβαηφο κε φια ηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελα δηαιχκαηα απνζηείξσζεο πνχ έρνπλ σο βάζε ην ηψδην θαη ην νηλφπλεπκα. Οη επεθηάζεηο λα είλαη ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλεο γηα άκεζε αλαγλψξηζε (πρ κπιε-θφθθηλν) ηηο πξνεθηάζεηο λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ν φγθνο πιήξσζεο ηνπ θάζε απινχ. Να δηαηίζεηαη σο επζείο θαη σο πξνθεθακκέλνη. Να έρνπλ cuff γηα ζηεξέσζε ηνπ θαζεηήξα. Η δηάκεηξνο ηνπο λα είλαη απφ 14 έσο 16 Fr. Σν κήθνο ηνπο λα είλαη απφ 19 έσο 50 εθαηνζηά cuff-to-tipp Σν απνζρηδφκελν ζεθάξη εηζαγσγήο λα έρεη αηκνζηαηηθή βαιβίδα αζθαιείαο γηα απνθπγή αηκνξξαγίαο θαη εηζξφθεζεο αέξα. Γχν ηχπνη θαζεηήξσλ, φζνλ αθνξά ζην ζρήκα ηνπο: α. Οη απινί λα είλαη ζρήκαηνο D, γηα νκναμνληθνχ ηχπνπ θαζεηήξεο θαη β. Οη θαζεηήξεο ζην ηειηθφ ηκήκα λα είλαη ηχπνπ split Πνπιηθάθνο ρεο(τπ) Πνπιίθνο

11 Αθξηβέο Αληίγξαθν Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/2015 ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 401ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ 03 Μαρτ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΒΡΟΓΥΟΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΟΤ 1 Καζεηήξεο βξνγρναλαξξφθεζεο απφ άθακπην πιαζηηθφ γηα ρξήζε δηα κέζνπ άθακπηνπ βξνγρνζθνπίνπ απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεσο ΠΟΟΣΖΣΔ 2 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΘΧΡΑΚΟ ΜΔ ΣΡΟΚΑΡ α Νν 24 5 β Νν 28 5 ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΖΦΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΒΡΟΓΥΗΚΟΤ ΔΚΠΛΤΜΑΣΟ 3 Πξνζηαηεπφκελεο ςήθηξεο (brushing) κηαο ρξήζεσο γηα θαιιηέξγεηα βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ απφ ην βξνγρνζθφπην απνζηεηξσκελα 5 4 Πξνζηαηεπφκελεο ςήθηξεο (brushing) κηαο ρξήζεσο ιεςε θπηαξνινγηθνπ πιηθνπ απφ ην βξνγρνζθφπην απνζηεηξσκελα 50 10

12 5 α. ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ ΜΔ 5 ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΔΠΙΠΩΜΑΣΙΜΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΒΡΟΓΥΩΝ. β. Καζεηήξαο κπαιφλη δηαζηνιήο βξφγρσλ 5 ηξαρείαο (γηα ρξήζε δηα κέζνπ βξνγρνζθνπίνπ) 6 ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΓΙΑΒΡΟΓΥΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΜΔΩ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΙΟΤ ΓΙΑ ΜΔΟΤ ΒΔΛΟΝΑ 50 - κηαο ρξήζεσο -λα είλαη θαηάιιειεο γηα ιήςε θπηηαξνινγηθνχ δείγκαηνο ή ηζηνχ -λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα βξνγρνζθφπηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ καο (θαλάιη εξγαζίαο 2 mm) -ν θαζεηήξαο λα έρεη ην θαηάιιειν κήθνο θαη λα δηαζέηεη αλνμείδσην αηζάιηλν έιπηξν πνπ λα πξνζηαηεχεη ην θαλάιη βηνςίαο ηε ζηηγκή εμφδνπ ηεο βειφλαο θαη λα επηηξέπεη πην αθξηβή πξνζέγγηζε ζηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο - ε δηάκεηξνο ηεο βειφλαο λα είλαη απφ 19 έσο 21g - Η νπή αλαξξφθεζεο λα είλαη ηχπνπ Luer- Lock ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ 7 ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΗ SELLDINGER. Να είλαη εμαηξεηηθά αζθαιήο έηζη ψζηε λα κεηψλεη ζην ειάρηζηνο πηζαλφηεηεο ηξαπκαηηζκνχ. Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα πξνζπέιαζε κε ηερληθή seldinger. Nα απνηειείηαη απφ βειφλα (εηζαγσγέα), νδεγφ ζχξκα, ζχξηγγα, θαζεηήξα 12f θαη 2-4 way STOP COCK. 20 Καθεηήπερ καςηηπιαζμού Argon Plasma (Argon Plasma Coagulation APC) 8 Καζεηήξαο APC δηακέηξνπ έσο 2.3mm θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 220cm, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη ζπκβαηφο κε ηε δηαζεξκία ηνπ ηκήκαηνο ελδνζθνπήζεσλ. Δίδε αθξνθχζηνπ: α. Δπζείαο ξηπήο 3

13 β.πιάγηαο ξηπήο 2 γ. Κπθινηεξνχο ξηπήο 2 Καθεηήπερ ηλεκηποαιμόζηαζηρ 9 Καζεηήξαο ειεθηξναηκφζηαζεο κνλνπνιηθνί ζπκβαηνί κε ηε ζπζθεπή ειεθηξνθαπηεξίαζεο ηνπ ηκήκαηνο 2 Καθεηήπερ λαβίδερ βιοτίαρ, αθαίπεζηρ ξένυν ζυμάηυν, αιμόζηαζηρ, κοπήρ, ζςλλογήρ πολςπόδυν Καζεηήξεο ιαβίδα βηνςίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ρσξίο αθίδα Μεγέζε: Μήθνπο 160cm 11 Καζεηήξεο ιαβίδα βηνςίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε αθίδα Μεγέζε: Μήθνπο 160cm 12 Καζεηήξεο ιαβίδα βηνςίαο κε ζηαγψλεο ηχπνπ αιηγάηνξα Μεγέζε: Μήθνπο 160cm 13 Καζεηήξαο- Λαβίδα βηνςίαο κε δπλαηφηεηα ιήςεο πνιιαπιψλ δεηγκάησλ Να είλαη θαηάιιειεο γηα θαλάιη βηνςίαο 2,8mm θαη λα δηαηίζεληαη ζε Μήθνπο 160cm 14 Καζεηήξεο ιαβίδεο ζεξκηθήο βηνςίαο (Hot Biopsy) βξνγρνζθνπίνπ 15 Καζεηήξαο ηξίπνδαο αθαίξεζεο μέλσλ ζσκάησλ 16 Καζεηήξαο ιαβίδα αθαίξεζεο μέλσλ ζσκάησλ κε ηξία ζθέιε θαηάιιειν γηα ρξήζε κε βξνγρνζθφπην 17 Καζεηήξαο -απφρε αθαίξεζεο μέλσλ ζσκάησλ ηχπνπ basket θαηάιιειν γηα ρξήζε κε βξνγρνζθφπην 18 Καζεηήξεο ζχιιεςεο αηκφζηαζεο θαη ζεξκνθαπηεξηαζκνχ θαηάιιεινη γηα βξνγρνζθφπην 5

14 Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ ΠΡΟΘΗΚΗ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ 03 Μαρτ 15 ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 1.Καζεηήξεο ηχπνπ NELATON, απφ βηνζπκβαηφ κε θπηηαξνηνμηθφ πιηθφ, ζθιεξφ ψζηε λα κε ιπγίδνπλ ή λα ζπκπίπηνπλ ηα ηνηρψκαηά ηνπο. Σν άθξν ηνπο λα είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλν αηξαπκαηηθφ. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ιείεο θαη αηξαπκαηηθέο. Η ππνδνρή ηνπο λα είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Μήκοςρ πεπίπος 40 cm. Νο 6 24, ΣΔΜ: 500

15 2.Καζεηήξεο ηχπνπ NELATON, απφ ζιλικόνη 100%, ζθιεξφ ψζηε λα κε ιπγίδνπλ ή λα ζπκπίπηνπλ ηα ηνηρψκαηά ηνπο. Σν άθξν ηνπο λα είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλν αηξαπκαηηθφ. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ιείεο θαη αηξαπκαηηθέο. Η ππνδνρή ηνπο λα είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Νο 20, ΣΔΜ: 50 3.Καζεηήξεο ηχπνπ TIEMAN ζηιηθνλαξηζκέλν, ζθιεξφ ψζηε λα κε ιπγίδνπλ ή λα ζπκπίπηνπλ ηα ηνηρψκαηά ηνπο. Σν άθξν ηνπο λα είλαη θπξηφ, ζηξνγγπινπνηεκέλν αηξαπκαηηθφ. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ιείεο θαη αηξαπκαηηθέο. Η ππνδνρή ηνπο λα είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. No 8 24, ΣΔΜ: Καζεηήξεο Folley 2 way, απφ ζιλικοναπιζμένο LATEX, κε δπλαηφηεηα παξακνλήο ζηνλ αζζελή ημέπερ (απνδεδεηγκέλν απφ κειέηεο). Να έρνπλ επξχ απιφ θαη ην ηνίρσκά ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ζην άθξν ηνπο, ιείεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 5-15ml, εληζρπκέλνο, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. No 12 24, ΣΔΜ: Καζεηήξεο Folley 2 way, απφ ζιλικόνη 100%. Να έρνπλ επξχ απιφ θαη ην ηνίρσκά ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ζην άθξν ηνπο, ιείεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 5-15ml, εληζρπκέλνο, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. Νο 10-24, ΣΔΜ: Καζεηήξεο Folley 3 way, απφ ζιλικοναπιζμένο LATEX. Να έρνπλ επξχ απιφ θαη ην ηνίρσκά ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ζην άθξν ηνπο, ιείεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ml, εληζρπκέλνο, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. No 14 16, ΣΔΜ: Καζεηήξεο Folley 3 way, απφ ζιλικόνη 100% με ςδπόθιλη επίζηπυζη. Να έρνπλ επξχ απιφ θαη ην ηνίρσκά ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ζην άθξν ηνπο, ιείεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ml, εληζρπκέλνο, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. Νο 16 22, ΣΔΜ: Καζεηήξεο ηχπνπ COUVELAIR 3 way, πδξφθηινη απφ κίηπινο LATEX. Να έρνπλ επξείο απινχο θαη νη πιάγηεο νπέο λα είλαη κεγάιεο, ιείεο, αηξαπκαηηθέο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Να είλαη αθηηλνζθηεξφο. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ml, εληζρπκέλνο με spiral, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. No 18 24, ΣΔΜ: 150

16 9. Καζεηήξεο ηχπνπ DUFOUR 3 way, κεγέζνπο Ch κε κπαιφλη 30/50ml θαη 60/80 ml. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θίηξηλν LATEX εληζρπκέλν κε λάηινλ ζπηξάι θαη λα είλαη επελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε γηα δηεπθφιπλζε ηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπ θαζεηήξα. ΣΔΜ: Καζεηήξεο ηχπνπ Couvelaire 3 way, κεγέζνπο Ch κε κπαιφλη 30/50ml. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θίηξηλν LATEX εληζρπκέλν κε λάηινλ ζπηξάι θαη λα είλαη επελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε γηα δηεπθφιπλζε ηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπ θαζεηήξα. ΣΔΜ: 150 Καθεηήπερ Οςπηηηπικοί 11. Καζεηήξεο Οςπηηηπικοί κε εςθύ κςλινδπικό άκπο, αθηηλνζθηεξνί, κε ςδπόθιλη επικάλςτη, κήθνπο πεξίπνπ 70 cm. No 3 8. ΣΔΜ: Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο αθαίξεζεο ιίζσλ ηχπνπ BASKET. Ο θαζεηήξαο λα έρεη δηάκεηξν 2,4Fr έσο 3 Fr, κήθνο 115 cm θαη λα είλαη απφ Nitinol. Σν BASKET λα έρεη ηέζζεξα παξάιιεια ζχξκαηα απφ Nitinol,δηάκεηξν 10mm, 13 mm θαη 16 mm θαη δπλαηφηεηα αξζξσηηθήο θίλεζεο γηα ηελ εχθνιε ζχιιεςε/απειεπζέξσζε ηνπ ιίζνπ κε άθξν αηξαπκαηηθφ ηχπνπ tipless θαη εξγνλνκηθή απνζπψκελε ιαβή. ΣΔΜ: Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο αθαίξεζεο ιίζσλ ηχπνπ BASKET κέζσ ΟπξεηεξνΝεθξνζθνπίνπ κήθνπο πεξίπνπ 115cm. Με αηξαπκαηηθφ άθξν ηχπνπ tipless κε θαιαζάθη πεξηπνπ 2ch απφ αλνμείδσην αηζάιη, απνηεινχκελν απφ 6 ειηθνεηδή ζχξκαηα, δηακέηξνπ 3cm,αθηηλνζθηεξνί θαη δηαβαζκηζκέλνη. ΣΔΜ: Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο ηχπνπ δηπινχ Pigtail αλνηθηνχ άθξνπ απφ πνιπνπξεζάλε κε πδξφθηιε επηθάιπςε, βηνζπκβαηή, αθηηλνζθηεξή, καθξάο δηάξθεηαο παξακνλήο έσο 12 κήλεο, κε νπέο ζηα άθξα θαη ζε φιν ην κήθνο. Να δηαζέηεη ζχζηεκα επζείαζεο ηνπ άθξνπ ηνπ pigtail γηα ηελ εχθνιε ηνπνζέηεζή ηνπ νδεγνχ ζχξκαηνο, αθηηλνζθηεξή δηαβάζκηζε αλαλά 5 cm θαη εηδηθή επηθάιπςε ε νπνία λα θξαηά ζηαζεξά ηα επίπεδα ηνπ PH ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζεηήξα ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηελ πξνζθφιιεζε νπξηθψλ αιάησλ. Να πεξηιακβάλεη θαζεηήξα pigtail, πξνσζεηή κε αθηηλνζθηεξφ άθξν θαη πδξφθηιν νδεγφ ζχξκα απφ Nitinol κήθνπο 150 cm πεξίπνπ. Γηακεηξνη stent 4,7 Ch-8 Ch θαη κήθε cm. ΣΔΜ: 50 Καθεηήπερ Νεθποζηομίαρ 15. Πιήξεο ζεη δηαδεξκηθήο Νεθξνζηνκίαο, κε βειφλε παξαθέληεζεο, ζπξκάηηλν νδεγφ κε εηζαγσγέα, PIG TAIL απφ Πνιπνπξεζάλε κε πδξφθηιε επηθάιπςε βνεζφ ζηπιεφ εηζαγσγήο θαζεηήξα, κήθνπο 30cm Νο ΣΔΜ: 50 Καθεηήπερ Γιάθοποι Οςποποιηηικού ςζηήμαηορ 16. χζηεκα ρνξήγεζεο θπζηνινγηθνχ νξνχ, κε ελζσκαησκέλν ηκήκα εθαξκνγήο ζηελ αληιία ηνπ νπξνδπλακηθνχ κεραλήκαηνο θαη ζχλδεζεο κε ηνλ

17 νπξνδπλακηθφ θαζεηήξα. (Infusion set for pump),ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηφ κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Πιήξεο ζεη νπξνδπλακηθψλ θαζεηήξσλ κε ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε, γηα πιήξε νπξνδπλακηθφ έιεγρν ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία., ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηφ κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Απηνθφιιεηα pads κέηξεζεο δπλακηθνχ πιεπξηθνχ εδάθνπο (ειεθηξνκπνγξάθεκα) κηαο ρξήζεο κε 3 επαθέο,ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηφ κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Καζεηήξεο νπξνδπλακηθνί κε ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε γηα κέηξεζε profil νπξήζξαο 9fr,ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηφ κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Σranducers κεηάδνζεο πηέζεσλ (disposable pressure tranducers), ηα νπνία λα είλαη ζπκβαηά κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Δλδνθαζεηήξεο Κπζηεκαλνκεηξίαο/ Πξνθηινκεηξίαο ηξηπινχ απινχ. Νν 8-10 fr ηα νπνία λα είλαη ζπκβαηά κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Οπξνινγηθή πζθεπή δηνπξεζξηθψλ εθαξκνγψλ κε δηαθιάδσζε Τ κηαο ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλε. ΣΔΜ: Κχθισκα ειεγρφκελεο ξνήο πηέζεσλ γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο κε ζάιακν πίεζεο κηα ρξήζεσο απνζηεηξσκέλε. ΣΔΜ:40 ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΗ 24. Οδεγφ ζχξκα απφ Nitinol πιηθφ κε επηθάιπςε PTFE, κε 5cm ή θαη 10cm αθηηλνζθηεξφ άθξν πδξφθηια επηθαιπκέλν, γηα ηελ επθνιφηεξε πξνψζεζή ηνπ. Να δηαηίζεληαη ζε θαη επζέα ή θπξηά θαη κήθνο 150cm. ΣΔΜ: Οδεγφ ζχξκα απφ εληζρχκελε ληηηλφιε κε επηθάιπςε Hydropass θαη θάιπκκα απφ πνιπνπξεζάλε.σν άθξν ηνπ δε λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιέζηεξε θαη επηηπρήο πξνψζεζή ηνπ ζε δπζθνιεο αλαηνκίεο. Να δηαηίζεληαη ζε 0,,35 θαη 0,038 επζέα ή θπξηά θαη κήθνο 150 cm - δηαθφξσλ ζθιεξνηήησλ. ΣΔΜ: Οπξεηεξηθφο θαζεηήξαο ζεθάξη( κε καιαθφ άθξν) δηπινχ απινχ κε δπλαηφηεηα λα πεξλνχλ ηελ ίδηα ζηηγκή δχν ζχξκαηα ηαπηνρξφλσο. Να

18 δηαηίζεηαη ζε fr θαη 50cm κήθνο, θαη λα έρεη θαλάιηα 0.38 θαη 0,50. ΣΔΜ: Λαβίδα ηχπνπ «θξνθνδείινπ» δηακέηξνπ 7fr, κήθνπο 40cm, θαηάιιειε γηα αθαίξεζε ιίζσλ, ελδνπξνζέζεσλ ή μέλσλ ζσκάησλ κέζσ θπζηενζθνπίνπ.(ηεκ 3) 28. εη λεθξνζηνκίαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ βειφλα 21G κε ζηπιεφ, ζχξκα 0,018 απφ πιαηίλα θ 0,035 AMPLATZ, ζχζηεκα αληαιιαγήο ζχξκαηνο MARKER, αληίζηνηρνπο δηαζηνιείο κε πδξφθηιν θαζεηήξα pigtail,latex free,εμ νινθιήξνπ αθηηλνζθηεξφ θαη ζχζηεκα αζθαιηζεο κε ζρνηλάθη, κε καιαθή θ κεηαιιηθή θάλνπια θαη εηδηθφ πψκα αζθαιείαο. Να δηαηίζεηαη ζε δηακέηξν 8, 10, 12 Fr. ΣΔΜ: πζθεπή θέλσζεο νπξνδφρνπ θχζηεσο κηαο ρξήζεο κε εηδηθφ θίιηξν πνπ εκπνδίδεη ηελ παιηλδξφκεζε ηζηνχ ή πεγκάησλ αίκαηνο. ΣΔΜ: 60 Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

19

20 ΠΡΟΘΗΚΗ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 03 Μαρτ 15 Α/Α ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΤΛΗΚΟ 401 ΓΝΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΤΛΗΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΚΛΗΔΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

Διακήπυξη υπ απίθμ. 160/2014

Διακήπυξη υπ απίθμ. 160/2014 Διακήπυξη υπ απίθμ. 160/2014 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ησλ Φ.814/291/183833/.1155/16επ.14/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2ν θαη Φ.600.1/219/183306/.1153/16επ14/ΑΓΤ/ΓΤΓ ηελ δηελέξγεηα δεκφζηνπ αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/05. Σν 0 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.8//800/.56/5 Ματ. 05/ΑΓΤ/ΓΤΓ/ ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 29/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 29/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 29/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/56/181619/.250/02 Μαξ. 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπυξη 40/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.

Διακήπυξη 40/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Διακήπυξη 40/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 15/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 39/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.

Διακήπςξη 39/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Διακήπςξη 39/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 15/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 04/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 04/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 04/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/10/180463/.78/23 Ηαλ 14/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ και ΠΡΟΣΤΠΧΝ Νο 9/2015

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΣΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ και ΠΡΟΣΤΠΧΝ Νο 9/2015 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΑΝΣΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ «Ο ΑΓΙΟ ΑΒΒΑ» Γ/νζη: Λευθ. Αλεξάνδπαρ 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 16-12-15 Σηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκνζηεύζεηο Αλαθνηλώζεηο (Απνζηνιή γηα Γεκνζίεπζε)

Γεκνζηεύζεηο Αλαθνηλώζεηο (Απνζηνιή γηα Γεκνζίεπζε) ΠΡΟ: ΓΔ/ΓΔΝΓΗ gesdendhs@army.gr 401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σει: 210 7494070 Φ. 461.3/81/14628 ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΤΓ. 3212 401 ΓΝΑ/ΓΡ.ΠΡΟΜ. 4 ν ΓΡ. Αζήλα, 21 Ινπι. 2015 Δκπνξηθό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπυξη 106/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.

Διακήπυξη 106/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Διακήπυξη 106/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο ηελ Φ.831.3/53/771265/.2123/22 Ματ. 2015/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 28/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 28/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 28/205. Σν 40 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.84/56/869/.250/02 Μαξ. 205/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπυξη 56/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.

Διακήπυξη 56/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. Διακήπυξη 56/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο ηελ Φ.831.3/40/767473/.1369/3 Απξ 15/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/154/800044/.3925/10Οθη14/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν, ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ α/α Ονομασία Υλικού 1. Pig Tail 2. Pig Tail 3. Pig Tail 4. Pig Tail 5. Pig Tail 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Περιγραφή - Προδιαγραφή Set ενδοπροσθέσεων pigtail ανοιχτού άκρου από ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ν.Θ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 119432,16

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α.Ν.Θ.ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 119432,16 / ΠΕΡΙΓΡΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΓΡΦΕ 12002 12004 ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ.Ν.Θ.ΘΕΓΕΝΕΙΟ ΙΜΟ 119432,16 SET ΔΙΔΕΡΜΙΚΗ ΤΡΧΕΙΟΤΟΜΙ ΧΩΡΙ ΛΒΙΔ ΚΘΕΤΗΡΕ 3 WAY COUVELAIR SPIRAL ετ διαδερμικης τραχειοστομιας με μονο διαστολεα ειδικα σχεδιασμενο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 03/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 03/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 03/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/10/180463/.78/23 Ιαλ 14/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηώλ αλαθνηλώλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.600.163/313/184759/.816/24Ινπι15/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξόρεηξνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ. Α/Α Κωδικός ΕΠΥ ΔΗΓΝΠ

Σελίδα 1 ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ. Α/Α Κωδικός ΕΠΥ ΔΗΓΝΠ ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α/Α Κωδικός ΕΠΥ 1 1.1. 30.12.9 ΔΗΓΝΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαιπκάησλ αηκνθάζαξζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα