Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015"

Transcript

1 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/ Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/10/180463/.78/23 Ιαλ 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ γηα ηελ πξνκήζεηα «αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (θαζεηήξεο) γηα ην 401 ΓΝΑ.», ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/95, Ν. 3263/04, ΠΓ60/07, ΠΓ118/07 πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ 4,1996% ππέξ ηξίησλ. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 17 Μαπη 2015 ημέπα Σπίηη και ώπα 09:00 π.μ. ζην 401 ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Γηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, παξαξηήκαηα, Σερληθή Πεξηγξαθή), κε θφζηνο 10,00, θάζε εκέξα απφ 08:30 13:00 εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγηψλ απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα θαη Ηκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ κέρξη 16 Μαπη 2015 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 13:00 π.μ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 6. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π. Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ Παπάγνπ, Αζήλα, Σει: Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Γεψξγηνο ηάπθαο Γ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 03 Μαρτ Nα δειψλνπλ ππνρξεσηηθά ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ην νπνίν πξέπεη λα δηαζέηεη ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (ISO 9001) κε θαηάζεζε επηθπξσκέλσλ αληίγξαθσλ. 2. Τπνρξεσηηθή αλαθνξά ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θσδηθνχ παξαγσγήο θάζε πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 3. Οη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλα ηελ θαηάιιειε νξγαλσηηθή θαη ηερληθή ππνδνκή ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ζηα αηηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα νπνηαζδήπνηε θχζεσο ηαηξνηερληθή ππνζηήξημε. Να δειψλνπλ ζηηο πξνζθνξέο ζηνηρεία γηα ηελ ππνδνκή ηνπο. Δπίζεο, ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ δείγκαηα φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα λα ηα πξνζθνκίζνπλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο ψζηε λα ππάξμεη καθξνζθνπηθή εμέηαζε θαη πξαθηηθή δνθηκαζία ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ. ε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζεο θάπνηνπ δείγκαηνο, ε πξνζθνξά γηα ην είδνο απηφ ζα απνξξίπηεηαη. Δπίζεο ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη γηα θάπνην είδνο εάλ απφ ηελ εμέηαζε πξνέθπςε ηαηξηθά ζηνηρεηνζεηεκέλε αθαηαιιειφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηνπ ελ ιφγσ είδνπο. Σέινο, ζα πξέπεη νη θαζεηήξεο λα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαηά ηελ ηαηξηθή πξάμε. 4. Σα ανυηέπυ να δηλώνονηαι πηηά από ηιρ πποζθέποςζερ εηαιπείερ με ποινή αποκλειζμού. CΔ ). 5. Σα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη πηζηνπνηεκέλα (ζήκαλζε 6. Οη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο λα είλαη γξακκέλεο θαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 7. Η ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κελ θαηαζηξέθεηαη εχθνια θαηά ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε. 8. Να αλαθέξνληαη επθξηλψο ζηελ ζπζθεπαζία ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην είδνο, ην κήθνο, ηε δηάκεηξν εθφζνλ αθνξά θαζεηήξεο.

3 9. Πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηε ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία απνζηείξσζεο θαζψο ε εκεξνκελία ιήμεο ηεο απνζηείξσζεο.

4 10. α. Πξηλ απφ ηελ ηειηθή θαηαθχξσζε ε ππεξεζία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζε έιεγρν απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. β. Η επηηξνπή παξαιαβήο ησλ λνζνθνκείσλ κπνξεί επίζεο λα πξνβεί ζε έιεγρν δεηγκάησλ. Σα έμνδα επηβαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 11. Οη πξνκεζεπηέο ησλ θαζεηήξσλ πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΓΤ8δ/ΓΠ1348/2004 (ΦΔΚ 32/Β/2004) «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο Ιαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ», φπσο ηζρχεη απηή κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 12. Σα πξνζθεξφκελα είδε λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ΓΤ7/νηθ2480/94(ΦΔΚ 679/Β/1994)σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 13. Ζ αξιολόγηζη θα γίνει βάζει δειγμάηυν, ζηα οποία θα εξεηαζηεί και η καηαλληλόηηηα ηος ςλικού. Ζ μη ςποβολή δείγμαηορ επιθέπει αποκλειζμό από ηη ζςνέσεια ηος διαγυνιζμού. ε πεπίπηυζη ςλικού ςτηλού κόζηοςρ όπος δεν δύναηαι να ςποβληθεί δείγμα, οι ζςμμεηέσοςζερ εηαιπείερ καλούνηαι να ςποβάλοςν με ηη πποζθοπά ηοςρ Τπεύθςνη Γήλυζη όπος θα δηλώνοςν όηι ηο δείγμα μποπεί να ςποβληθεί και να παποςζιαζηεί ζηην Δπιηποπή διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού, καηόπιν αίηηζηρ αςηήρ. Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

5 ΠΡΟΘΗΚΔ «1» Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο-Καηεγνξίεο Καζεηήξσλ Αλαηζζεζηνινγηθνχ «2» Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο-Καηεγνξίεο Καζεηήξσλ Μνλάδνο Σερλεηνχ Νεθξνχ «3» Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο-Καηεγνξίεο Καζεηήξσλ Πλεπκνλνινγηθήο Κιηληθήο «4» Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο-Καηεγνξίεο Καζεηήξσλ Οπξνινγηθήο Κιηληθήο «5» Τπφδεηγκα Τπνβνιήο Πξνζθνξάο Δηαηξείαο

6 ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 03 Μαρτ 15 ΠΗΝΑΚΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΤ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΟΤ ΠΟΟΣΖΣΑ (Δ ΣΔΜΑΥΗΑ) 1 Μνξθνηξνπέαο πίεζεο κνλφο, ζπλδεδεκέλνο απφ ην έλα άθξν κε ζσιήλα πςειήο πίεζεο κήθνπο 60 ηληζψλ (144εθ) πεξίπνπ κε κηα ζπζθεπή έγρπζεο πγξψλ δηαιπκάησλ ε νπνία θέξεη ζάιακν κεγαινζηαγφλσλ ή κηθξνζηαγφλσλ, θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ θαη ξχζκηζε ξνήο πςειήο αζθάιεηαο.απφ ην άιιν άθξν ηνπ λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ζπζθεπή έθπιπζεο ησλ αξηεξηαθψλ γξακκψλ κέζσ πιαζηηθνχ ζσιήλα πςειήο πηέζεσο κήθνπο 48 ηληζψλ (115 εθ) πεξίπνπ, ζην ζχζηεκα λα πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ δχν stop cock θαη ηα θαηάιιεια πψκαηα θαη 2 ηξφπνπο έθπιπζεο ( κε πίεζε θαη εζειθπζκφ ). Να δηαζέηεη ζχζηεκα απνβνιήο ππέξβαζεο αληήρεζεο ή εθκεδεληζηή παξαζίησλ θαη ζχζηεκα ζην ζεκείν κεδεληζκνχ πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο κφιπλζεο απφ επαθή Μεηαηξνπέαο πηέζεσλ δηπιφο ζπλδεδεκέλνο απφ ην έλα άθξν κε ζσιήλα πςειήο πίεζεο κήθνπο 60 ηληζψλ (144εθ) πεξίπνπ κε κηα ζπζθεπή έγρπζεο πγξψλ δηαιπκάησλ ε νπνία θέξεη ζάιακν κεγαινζηαγφλσλ ή κηθξνζηαγφλσλ, θίιηξν θαηαθξάηεζεο ζσκαηηδίσλ θαη ξχζκηζε ξνήο πςειήο αζθάιεηαο.απφ ην άιιν άθξν ηνπ λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε δπν ζπζθεπέο έθπιπζεο αξηεξηαθψλ γξακκψλ κέζσ πιαζηηθνχ ζσιήλα πςειήο πηέζεσο κήθνπο 48 ηληζψλ (115 εθ) πεξίπνπ, ζην ζχζηεκα λα πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ δχν stop cock θαη ηα θαηάιιεια πψκαηα θαη 2 ηξφπνπο έθπιπζεο ( κε πίεζε θαη εζειθπζκφ ). Να δηαζέηεη ζχζηεκα απνβνιήο ππέξβαζεο αληήρεζεο ή εθκεδεληζηή παξαζίησλ θαη ζχζηεκα ζην ζεκείν κεδεληζκνχ πνπ ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν ηεο κφιπλζεο απφ επαθή εη θαζεηήξα κνλνχ απινχ 14 Ga, κε κήθνο ηνπιάρηζηνλ 20 cm έσο ην ζεκείν ζηήξημεο ζην ζεκείν εηζφδνπ ζην δέξκα, θαζψο θαη ηνπιάρηζηνλ κήθνο 7cm απφ ην ζεκείν ζηήξημεο ζην δέξκα έσο ην ζεκείν ζχλδεζεο κε ηε ζπζθεπή νξνχ. Να δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέαο, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα. 100 ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΦΛΔΒΑ ΣΡΗΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ

7 4 -εη θαζεηήξα ηξηπινχ απινχ 7 Fr θαη κήθνο 20 cm. Να δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέα, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα, θαη έμηξα βειφλα κε θαζεηεξάθη. 5 -εη θαζεηήξα ηξηπινχ απινχ 8,5Fr θαη κήθνο 20 cm. Να δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέα, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα εη αληηκηθξνβηαθνχ θαζεηήξα ηξηπινχ απινχ 7 Fr θαη κήθνο 20 cm, εκπνηηζκέλνο κε δπν αληηζεπηηθά ρισξεμηδίλε θαη αξγπξηθή ζνπιθαδηαδίλε δεχηεξεο γελεάο Να δηαζέηεη άθξν απφ πην καιαθφ πιηθφ γηα λα είλαη αηξαπκαηηθφ θαη λα πεξηέρνληαη ζην ζεη, πέξαλ ηνπ θαζεηήξα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, δηαζηνιέα, βειφλα, ζηεξηθηηθά γηα ηνλ θαζεηήξα. 500 ΘΖΚΑΡΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΜΔ ΓΤΟ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΑΤΛΟΤ 7 εη εηζαγσγήο (ζεθάξη) κε βαιβίδα αζθαιείαο απφ πνιπνπξεζάλε θαη δχν επηπιένλ απινχο γηα παξνρή πγξψλ κε πςειέο ξνέο, δηαζηνιέα, ζχξηγγα αζθαιείαο (ηχπνπ Raulerson), νδεγφ ζχξκα, βειφλα, 9fr,κήθνο ηνπιάρηζηνλ 10cm εη εηζαγσγήο (ζεθάξη) κε βαιβίδα αζθαιείαο απφ πνιπνπξεζάλε θαη ηξεηο επηπιένλ απινχο γηα παξνρή πγξψλ κε πςειέο ξνέο, δηαζηνιέα, ζχξηγγα αζθαιείαο, νδεγφ ζχξκα, βειφλα, 8.5 fr, κήθνο ηνπιάρηζηνλ 10cm. 500 ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ 9 α.να έρεη δηαθφπηε ξνήο αίκαηνο ON/OFF (FLOW SWITCH) γηα λα απνθεχγεηαη πιήξσο ν θίλδπλνο δηαθπγήο αίκαηνο ή εηζαγσγήο αέξα, εθκεδελίδνληαο ηνλ θίλδπλν ινηκψμεσλ θαη εκβνιήο. Ο αξηεξηαθφο θαζεηήξαο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο Να έρεη επηθάιπςε ζηιηθφλεο θαη λα κε δηαζηέιιεηαη φηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην αίκα θαη ζε ζεξκνθξαζία αίκαηνο.απφ αλζεθηηθφ πιηθφ PTFE. ΜΔΓΔΘΟ: 20G/1.1 mmx 45mm Δηδηθφο ζρεδηαζκφο άθξνπ θαη απφιπηε εθαξκνγή ηνπ θαζεηήξα κε ηνλ ζηπιεφ νδεγφ (βειφλε) πνπ επηηξέπεη ηε ζίγνπξε θαη αζθαιή ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ζηελ αξηεξία. Καηαζθεπαζκέλνο κε ηερλνινγία ιεπηψλ ηνηρσκάησλ ψζηε λα δηαηεξεί ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 1000

8 εζσηεξηθή δηάκεηξν θαη αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ξνήο. Να δηαζέηεη πηεξχγηα γηα θαιχηεξε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ θαζεηήξα. Απνζηεηξσκέλνο κε ΔΣΟ (νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ) β. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπνπξεζάλε ή Fep/Teflon, ρσξίο θηεξά, κεγέζνπο 20 G / 32mm ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ Καηαζθεπαζκέλνη απφ πνιπνπξεζάλε ή Fep/Teflon, λα θέξνπλ νδεγφ ζχξκα ( ζε κνξθή ελζσκαησκέλε ) βειφλε κε αλάινγν ρξσκαηηθφ θψδηθα κελ κέγεζνο ίδην κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα, κήθε: 8 cm -23 cm κεξηαίαο αξηεξίαο 18 Ga θαη 20 Ga ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ1.Ο ζρεδηαζκφο ηνπ λα ζπλδπάδεη ηε ρξήζε ηνπ θνηλνχ θιεβνθαζεηήξα κε ην ρεηξηζκφ ηεο πεηαινχδαο γηα εχθνιε εηζαγσγή θαη ηελ απνθπγή επαθήο κε ην αίκα.2.να δηαζέηεη πηεξχγηα ζηήξημεο ηα νπνία λα βνεζνχλ ζηελ εηζαγσγή θαη λα ζηεξίδνπλ ηνλ θαζεηήξα.3.να δηαζέηεη κεραληζκφ εκπινθήο θαη θάιπςεο ηεο βειφλαο ηνπ ζηπιενχ,γηα ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκνχ θαηά ηελ εηζαγσγή.4.να έρεη ελζσκαησκέλε δηαθαλή πξνέθηαζε ε νπνία ζην άθξν ηεο λα θαηαιήγεη ζε ζρήκα Τ, ψζηε λα απινπζηεχεηαη ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη δηαιπκάησλ αιιά θαη εκπνδίδεη ηελ επαθή κε ην αίκα.5.σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θιεβνθαζεηήξα λα είλαη απφ πιηθφ πνιπνπξεζάλε ρσξίο πξφζζεηα π.ρ. θεξί, πιαζηηθά, ζηαζεξνπνηεηέο, σο ην πιένλ βηνζπκβαηφ πιηθφ κε ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, θαη λα επηηξέπεη ηελ παξακνλή ζηνλ αζζελή γηα ηνπιάρηζηνλ 72 ψξεο.6.να έρεη ιεπηά ηνηρψκαηα γηα λα δηαηεξεί ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εζσηεξηθή δηάκεηξν, ψζηε λα επηηπγράλνληαη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο ξνήο.7.οθαζεηήξαο λα έρεη ηέηνην ζρεδηαζκφ ψζηε λα έρεη ηέιεηα εθαξκνγή κε ηνλ νδεγφ ζηπιεφ (βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξίθλσζεο ηνπ θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. 8.Να δηαζέηεη εγθνπή LL(Luer Lok) γηα δπλαηφηεηα παξνρήο ζθεπαζκάησλ θαη νξψλ ρσξίο ηε ρξήζε βειφλαο.η βαιβίδα λα δέρεηαη ζχξηγγεο κε ξχγρε LL θαη LS(Luer Slip).9.Να δηαζέηεη πηεξχγηα ζηήξημεο.10.να είλαη αθηηλνζθηεξφ.11.να είλαη απνζηεηξσκέλνο κε ΔΣΟ (νμείδην ηνπ αηζπιεληνπ) κε 5εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο.12.να δηαζέηεη λνχκεξα 18,20,22,24 G.13.Η ζπζθεπαζία ηνπ λα είλαη απφ επηθπξσκέλν ραξηί γηα απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα, θαηά ηε δηάξθεηα αλνίγκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο 100

9 12 ΦΛΔΒΟΚΑΘΔΣΖΡΑ ΥΧΡΗ ΒΑΛΒΗΓΑ Όια ηα κεγέζε, απφ πνιπνπξεζάλε ε άιιν απνδεδεηγκέλν βηνζπκβαηφ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη καθξά ελδνθιέβηα παξακνλή θαη απνθπγή ζξνκβνθιεβίηηδαο.να έρνπλ ηέηνην ζρεδηαζκφ πνπ λα εθαξκφδνπλ κε ηνλ νδεγφ ζηπιεφ (βειφλα), ψζηε λα απνθεχγεηαη ην θαηλφκελν ζπξίθλσζεο ηνπ θαζεηήξα θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ. Η βειφλα λα έρεη ινμνηφκεζε ηχπνπ back-cut γηα εχθνιε πξφζβαζε ζηε θιέβα θαη ειάρηζηνπ ηξαπκαηηζκνχ απγήο. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ αληηζηνίρσλ ζηπιεψλ-obthrator (γηα απνθπγή ζπλερνχο επαξηληζκνχ ηνπ θαζεηήξα. Να δηαζέηεη πηεξχγηα ζηήξημεο. Να είλαη αθηηλνζθηεξφ. Να είλαη απνζηεηξσκέλνο κε ΔΣΟ (νμείδην ηνπ αηζπιελίνπ) κε 5 εηή δηάξθεηα ηεο απνζηείξσζεο. Να δηαζέηεη λνχκεξα 14,16,,18,20,22 G.12Η ζπζθεπαζία λα είλαη απφ επηθπξσκέλν ραξηί γηα απνθπγή ξηληζκάησλ ζηνλ θαζεηήξα θαηά ηελ δηάξθεηα αλνίγκαηνο ηεο ζπζθεπαζίαο. Η θαηαζθεπή ηνπ λα ζπκθσλεί κε φια ηα ISO θαη λα θέξεη πηζηνπνίεζε CE. 14g-500 ηκρ 16g-700 ηκρ 18g-5000 ηκρ 20g-2000 ηκρ 22g-200 ηκρ Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

10 ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/2015 ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 401ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ 03 Μαρτ 15 1.Σετ προσωριμώμ καθετήρωμ αιμοκάθαρσης διπλού αυλού με ευθεία και κεκαμμέμα άκρα. Καθετήρες υποκλείδιοι, σφαγιτιδικοί, μηριαίοι, διπλού αυλού για αιμοκάθαρση (προσωριμοί), υλικό πολυουρεθάμη ή σιλικόμη. Να είμαι ομόκεμτροι ή παράλληλοι αυλοί με πλευρικές οπές και μέου τύπου με οπές στο άκρο του καθετήρα. Αποστείρωση με Ethylene oxide. Το μήκος τους μα είμαι : εκ.( 20 τμχ), 20 εκ.(25 τμχ), εκ.(5 τμχ) και η διάμετρός τους fr. Το σετ μα περιλαμβάμει: 1. τομ καθετήρα 2. συρμάτιμο οδηγό με κεκαμμέμο άκρο 3. διαστολέα 4. βελόμα παρακέμτησης 5. διακόπτες ροής αίματος 6. πώματα προστατευτικά. 2. Καθεηήπερ αιμοκάθαπζηρ διπλού αςλού για μακποσπόνια σπήζη («μόνιμοι») ΣΔΜΑΥΗΑ: 30 Σν πιηθφ θαηαζθεπήο λα είλαη polyurethane/carbothane Ο θαζεηήξαο λα είλαη αθηηλνζθηεξφο θαη πιήξσο ζπκβαηφο κε φια ηα ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελα δηαιχκαηα απνζηείξσζεο πνχ έρνπλ σο βάζε ην ηψδην θαη ην νηλφπλεπκα. Οη επεθηάζεηο λα είλαη ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλεο γηα άκεζε αλαγλψξηζε (πρ κπιε-θφθθηλν) ηηο πξνεθηάζεηο λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ν φγθνο πιήξσζεο ηνπ θάζε απινχ. Να δηαηίζεηαη σο επζείο θαη σο πξνθεθακκέλνη. Να έρνπλ cuff γηα ζηεξέσζε ηνπ θαζεηήξα. Η δηάκεηξνο ηνπο λα είλαη απφ 14 έσο 16 Fr. Σν κήθνο ηνπο λα είλαη απφ 19 έσο 50 εθαηνζηά cuff-to-tipp Σν απνζρηδφκελν ζεθάξη εηζαγσγήο λα έρεη αηκνζηαηηθή βαιβίδα αζθαιείαο γηα απνθπγή αηκνξξαγίαο θαη εηζξφθεζεο αέξα. Γχν ηχπνη θαζεηήξσλ, φζνλ αθνξά ζην ζρήκα ηνπο: α. Οη απινί λα είλαη ζρήκαηνο D, γηα νκναμνληθνχ ηχπνπ θαζεηήξεο θαη β. Οη θαζεηήξεο ζην ηειηθφ ηκήκα λα είλαη ηχπνπ split Πνπιηθάθνο ρεο(τπ) Πνπιίθνο

11 Αθξηβέο Αληίγξαθν Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/2015 ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 401ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ 03 Μαρτ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Α/Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΒΡΟΓΥΟΑΝΑΡΡΟΦΖΖ ΚΑΗ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΗΟΤ 1 Καζεηήξεο βξνγρναλαξξφθεζεο απφ άθακπην πιαζηηθφ γηα ρξήζε δηα κέζνπ άθακπηνπ βξνγρνζθνπίνπ απνζηεηξσκέλνη κηαο ρξήζεσο ΠΟΟΣΖΣΔ 2 ΚΑΘΔΣΖΡΑ ΘΧΡΑΚΟ ΜΔ ΣΡΟΚΑΡ α Νν 24 5 β Νν 28 5 ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΖΦΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΟΤ ΒΡΟΓΥΗΚΟΤ ΔΚΠΛΤΜΑΣΟ 3 Πξνζηαηεπφκελεο ςήθηξεο (brushing) κηαο ρξήζεσο γηα θαιιηέξγεηα βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ απφ ην βξνγρνζθφπην απνζηεηξσκελα 5 4 Πξνζηαηεπφκελεο ςήθηξεο (brushing) κηαο ρξήζεσο ιεςε θπηαξνινγηθνπ πιηθνπ απφ ην βξνγρνζθφπην απνζηεηξσκελα 50 10

12 5 α. ΚΑΘΔΣΗΡΑ ΓΙΠΛΟΤ ΑΤΛΟΤ ΜΔ 5 ΜΠΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΔΝΓΟΚΟΠΙΚΟ ΔΠΙΠΩΜΑΣΙΜΟ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΒΡΟΓΥΩΝ. β. Καζεηήξαο κπαιφλη δηαζηνιήο βξφγρσλ 5 ηξαρείαο (γηα ρξήζε δηα κέζνπ βξνγρνζθνπίνπ) 6 ΚΑΘΔΣΗΡΔ ΓΙΑΒΡΟΓΥΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ ΜΔΩ ΒΡΟΓΥΟΚΟΠΙΟΤ ΓΙΑ ΜΔΟΤ ΒΔΛΟΝΑ 50 - κηαο ρξήζεσο -λα είλαη θαηάιιειεο γηα ιήςε θπηηαξνινγηθνχ δείγκαηνο ή ηζηνχ -λα είλαη ζπκβαηέο κε ηα βξνγρνζθφπηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ καο (θαλάιη εξγαζίαο 2 mm) -ν θαζεηήξαο λα έρεη ην θαηάιιειν κήθνο θαη λα δηαζέηεη αλνμείδσην αηζάιηλν έιπηξν πνπ λα πξνζηαηεχεη ην θαλάιη βηνςίαο ηε ζηηγκή εμφδνπ ηεο βειφλαο θαη λα επηηξέπεη πην αθξηβή πξνζέγγηζε ζηελ πεξηνρή ηεο βιάβεο - ε δηάκεηξνο ηεο βειφλαο λα είλαη απφ 19 έσο 21g - Η νπή αλαξξφθεζεο λα είλαη ηχπνπ Luer- Lock ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΖ 7 ΤΣΗΜΑ ΠΑΡΟΥΔΣΔΤΗ ΘΩΡΑΚΟ ΜΔ ΣΔΥΝΙΚΗ SELLDINGER. Να είλαη εμαηξεηηθά αζθαιήο έηζη ψζηε λα κεηψλεη ζην ειάρηζηνο πηζαλφηεηεο ηξαπκαηηζκνχ. Να είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα πξνζπέιαζε κε ηερληθή seldinger. Nα απνηειείηαη απφ βειφλα (εηζαγσγέα), νδεγφ ζχξκα, ζχξηγγα, θαζεηήξα 12f θαη 2-4 way STOP COCK. 20 Καθεηήπερ καςηηπιαζμού Argon Plasma (Argon Plasma Coagulation APC) 8 Καζεηήξαο APC δηακέηξνπ έσο 2.3mm θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 220cm, πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη ζπκβαηφο κε ηε δηαζεξκία ηνπ ηκήκαηνο ελδνζθνπήζεσλ. Δίδε αθξνθχζηνπ: α. Δπζείαο ξηπήο 3

13 β.πιάγηαο ξηπήο 2 γ. Κπθινηεξνχο ξηπήο 2 Καθεηήπερ ηλεκηποαιμόζηαζηρ 9 Καζεηήξαο ειεθηξναηκφζηαζεο κνλνπνιηθνί ζπκβαηνί κε ηε ζπζθεπή ειεθηξνθαπηεξίαζεο ηνπ ηκήκαηνο 2 Καθεηήπερ λαβίδερ βιοτίαρ, αθαίπεζηρ ξένυν ζυμάηυν, αιμόζηαζηρ, κοπήρ, ζςλλογήρ πολςπόδυν Καζεηήξεο ιαβίδα βηνςίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ρσξίο αθίδα Μεγέζε: Μήθνπο 160cm 11 Καζεηήξεο ιαβίδα βηνςίαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ κε αθίδα Μεγέζε: Μήθνπο 160cm 12 Καζεηήξεο ιαβίδα βηνςίαο κε ζηαγψλεο ηχπνπ αιηγάηνξα Μεγέζε: Μήθνπο 160cm 13 Καζεηήξαο- Λαβίδα βηνςίαο κε δπλαηφηεηα ιήςεο πνιιαπιψλ δεηγκάησλ Να είλαη θαηάιιειεο γηα θαλάιη βηνςίαο 2,8mm θαη λα δηαηίζεληαη ζε Μήθνπο 160cm 14 Καζεηήξεο ιαβίδεο ζεξκηθήο βηνςίαο (Hot Biopsy) βξνγρνζθνπίνπ 15 Καζεηήξαο ηξίπνδαο αθαίξεζεο μέλσλ ζσκάησλ 16 Καζεηήξαο ιαβίδα αθαίξεζεο μέλσλ ζσκάησλ κε ηξία ζθέιε θαηάιιειν γηα ρξήζε κε βξνγρνζθφπην 17 Καζεηήξαο -απφρε αθαίξεζεο μέλσλ ζσκάησλ ηχπνπ basket θαηάιιειν γηα ρξήζε κε βξνγρνζθφπην 18 Καζεηήξεο ζχιιεςεο αηκφζηαζεο θαη ζεξκνθαπηεξηαζκνχ θαηάιιεινη γηα βξνγρνζθφπην 5

14 Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ ΠΡΟΘΗΚΗ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ 03 Μαρτ 15 ΚΑΘΔΣΖΡΔ ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ 1.Καζεηήξεο ηχπνπ NELATON, απφ βηνζπκβαηφ κε θπηηαξνηνμηθφ πιηθφ, ζθιεξφ ψζηε λα κε ιπγίδνπλ ή λα ζπκπίπηνπλ ηα ηνηρψκαηά ηνπο. Σν άθξν ηνπο λα είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλν αηξαπκαηηθφ. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ιείεο θαη αηξαπκαηηθέο. Η ππνδνρή ηνπο λα είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Μήκοςρ πεπίπος 40 cm. Νο 6 24, ΣΔΜ: 500

15 2.Καζεηήξεο ηχπνπ NELATON, απφ ζιλικόνη 100%, ζθιεξφ ψζηε λα κε ιπγίδνπλ ή λα ζπκπίπηνπλ ηα ηνηρψκαηά ηνπο. Σν άθξν ηνπο λα είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλν αηξαπκαηηθφ. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ιείεο θαη αηξαπκαηηθέο. Η ππνδνρή ηνπο λα είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. Νο 20, ΣΔΜ: 50 3.Καζεηήξεο ηχπνπ TIEMAN ζηιηθνλαξηζκέλν, ζθιεξφ ψζηε λα κε ιπγίδνπλ ή λα ζπκπίπηνπλ ηα ηνηρψκαηά ηνπο. Σν άθξν ηνπο λα είλαη θπξηφ, ζηξνγγπινπνηεκέλν αηξαπκαηηθφ. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ιείεο θαη αηξαπκαηηθέο. Η ππνδνρή ηνπο λα είλαη έγρξσκε αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θαζεηήξα ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα. No 8 24, ΣΔΜ: Καζεηήξεο Folley 2 way, απφ ζιλικοναπιζμένο LATEX, κε δπλαηφηεηα παξακνλήο ζηνλ αζζελή ημέπερ (απνδεδεηγκέλν απφ κειέηεο). Να έρνπλ επξχ απιφ θαη ην ηνίρσκά ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ζην άθξν ηνπο, ιείεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 5-15ml, εληζρπκέλνο, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. No 12 24, ΣΔΜ: Καζεηήξεο Folley 2 way, απφ ζιλικόνη 100%. Να έρνπλ επξχ απιφ θαη ην ηνίρσκά ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ζην άθξν ηνπο, ιείεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο 5-15ml, εληζρπκέλνο, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. Νο 10-24, ΣΔΜ: Καζεηήξεο Folley 3 way, απφ ζιλικοναπιζμένο LATEX. Να έρνπλ επξχ απιφ θαη ην ηνίρσκά ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ζην άθξν ηνπο, ιείεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ml, εληζρπκέλνο, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. No 14 16, ΣΔΜ: Καζεηήξεο Folley 3 way, απφ ζιλικόνη 100% με ςδπόθιλη επίζηπυζη. Να έρνπλ επξχ απιφ θαη ην ηνίρσκά ηνπο λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κε ζπκπίπηεη θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 2 πιάγηεο νπέο ζην άθξν ηνπο, ιείεο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ml, εληζρπκέλνο, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. Νο 16 22, ΣΔΜ: Καζεηήξεο ηχπνπ COUVELAIR 3 way, πδξφθηινη απφ κίηπινο LATEX. Να έρνπλ επξείο απινχο θαη νη πιάγηεο νπέο λα είλαη κεγάιεο, ιείεο, αηξαπκαηηθέο ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ηξαπκαηηζκφο θαηά ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Να είλαη αθηηλνζθηεξφο. Ο πδξνζάιακνο λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ml, εληζρπκέλνο με spiral, λα θνπζθψλεη ζπκκεηξηθά θαη ε βαιβίδα ηνπ λα είλαη αζθαιείαο. No 18 24, ΣΔΜ: 150

16 9. Καζεηήξεο ηχπνπ DUFOUR 3 way, κεγέζνπο Ch κε κπαιφλη 30/50ml θαη 60/80 ml. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θίηξηλν LATEX εληζρπκέλν κε λάηινλ ζπηξάι θαη λα είλαη επελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε γηα δηεπθφιπλζε ηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπ θαζεηήξα. ΣΔΜ: Καζεηήξεο ηχπνπ Couvelaire 3 way, κεγέζνπο Ch κε κπαιφλη 30/50ml. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ θίηξηλν LATEX εληζρπκέλν κε λάηινλ ζπηξάι θαη λα είλαη επελδεδπκέλνη κε πδξφθηιε πνιπνπξεζάλε γηα δηεπθφιπλζε ηεο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ηνπ θαζεηήξα. ΣΔΜ: 150 Καθεηήπερ Οςπηηηπικοί 11. Καζεηήξεο Οςπηηηπικοί κε εςθύ κςλινδπικό άκπο, αθηηλνζθηεξνί, κε ςδπόθιλη επικάλςτη, κήθνπο πεξίπνπ 70 cm. No 3 8. ΣΔΜ: Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο αθαίξεζεο ιίζσλ ηχπνπ BASKET. Ο θαζεηήξαο λα έρεη δηάκεηξν 2,4Fr έσο 3 Fr, κήθνο 115 cm θαη λα είλαη απφ Nitinol. Σν BASKET λα έρεη ηέζζεξα παξάιιεια ζχξκαηα απφ Nitinol,δηάκεηξν 10mm, 13 mm θαη 16 mm θαη δπλαηφηεηα αξζξσηηθήο θίλεζεο γηα ηελ εχθνιε ζχιιεςε/απειεπζέξσζε ηνπ ιίζνπ κε άθξν αηξαπκαηηθφ ηχπνπ tipless θαη εξγνλνκηθή απνζπψκελε ιαβή. ΣΔΜ: Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο αθαίξεζεο ιίζσλ ηχπνπ BASKET κέζσ ΟπξεηεξνΝεθξνζθνπίνπ κήθνπο πεξίπνπ 115cm. Με αηξαπκαηηθφ άθξν ηχπνπ tipless κε θαιαζάθη πεξηπνπ 2ch απφ αλνμείδσην αηζάιη, απνηεινχκελν απφ 6 ειηθνεηδή ζχξκαηα, δηακέηξνπ 3cm,αθηηλνζθηεξνί θαη δηαβαζκηζκέλνη. ΣΔΜ: Οπξεηεξηθνί θαζεηήξεο ηχπνπ δηπινχ Pigtail αλνηθηνχ άθξνπ απφ πνιπνπξεζάλε κε πδξφθηιε επηθάιπςε, βηνζπκβαηή, αθηηλνζθηεξή, καθξάο δηάξθεηαο παξακνλήο έσο 12 κήλεο, κε νπέο ζηα άθξα θαη ζε φιν ην κήθνο. Να δηαζέηεη ζχζηεκα επζείαζεο ηνπ άθξνπ ηνπ pigtail γηα ηελ εχθνιε ηνπνζέηεζή ηνπ νδεγνχ ζχξκαηνο, αθηηλνζθηεξή δηαβάζκηζε αλαλά 5 cm θαη εηδηθή επηθάιπςε ε νπνία λα θξαηά ζηαζεξά ηα επίπεδα ηνπ PH ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζεηήξα ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί ηελ πξνζθφιιεζε νπξηθψλ αιάησλ. Να πεξηιακβάλεη θαζεηήξα pigtail, πξνσζεηή κε αθηηλνζθηεξφ άθξν θαη πδξφθηιν νδεγφ ζχξκα απφ Nitinol κήθνπο 150 cm πεξίπνπ. Γηακεηξνη stent 4,7 Ch-8 Ch θαη κήθε cm. ΣΔΜ: 50 Καθεηήπερ Νεθποζηομίαρ 15. Πιήξεο ζεη δηαδεξκηθήο Νεθξνζηνκίαο, κε βειφλε παξαθέληεζεο, ζπξκάηηλν νδεγφ κε εηζαγσγέα, PIG TAIL απφ Πνιπνπξεζάλε κε πδξφθηιε επηθάιπςε βνεζφ ζηπιεφ εηζαγσγήο θαζεηήξα, κήθνπο 30cm Νο ΣΔΜ: 50 Καθεηήπερ Γιάθοποι Οςποποιηηικού ςζηήμαηορ 16. χζηεκα ρνξήγεζεο θπζηνινγηθνχ νξνχ, κε ελζσκαησκέλν ηκήκα εθαξκνγήο ζηελ αληιία ηνπ νπξνδπλακηθνχ κεραλήκαηνο θαη ζχλδεζεο κε ηνλ

17 νπξνδπλακηθφ θαζεηήξα. (Infusion set for pump),ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηφ κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Πιήξεο ζεη νπξνδπλακηθψλ θαζεηήξσλ κε ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε, γηα πιήξε νπξνδπλακηθφ έιεγρν ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία., ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηφ κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Απηνθφιιεηα pads κέηξεζεο δπλακηθνχ πιεπξηθνχ εδάθνπο (ειεθηξνκπνγξάθεκα) κηαο ρξήζεο κε 3 επαθέο,ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηφ κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Καζεηήξεο νπξνδπλακηθνί κε ελζσκαησκέλε πξνέθηαζε γηα κέηξεζε profil νπξήζξαο 9fr,ην νπνίν λα είλαη ζπκβαηφ κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Σranducers κεηάδνζεο πηέζεσλ (disposable pressure tranducers), ηα νπνία λα είλαη ζπκβαηά κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Δλδνθαζεηήξεο Κπζηεκαλνκεηξίαο/ Πξνθηινκεηξίαο ηξηπινχ απινχ. Νν 8-10 fr ηα νπνία λα είλαη ζπκβαηά κε νπξνδπλακηθφ κεράλεκα solar silver, ην νπνίν απνηειεί πάγην εμνπιηζκφ ηνπ 401 ΓΝΑ. ΣΔΜ: Οπξνινγηθή πζθεπή δηνπξεζξηθψλ εθαξκνγψλ κε δηαθιάδσζε Τ κηαο ρξήζεσο, απνζηεηξσκέλε. ΣΔΜ: Κχθισκα ειεγρφκελεο ξνήο πηέζεσλ γηα δηνπξεζξηθέο επεκβάζεηο κε ζάιακν πίεζεο κηα ρξήζεσο απνζηεηξσκέλε. ΣΔΜ:40 ΔΝΓΟΠΡΟΘΔΔΗ 24. Οδεγφ ζχξκα απφ Nitinol πιηθφ κε επηθάιπςε PTFE, κε 5cm ή θαη 10cm αθηηλνζθηεξφ άθξν πδξφθηια επηθαιπκέλν, γηα ηελ επθνιφηεξε πξνψζεζή ηνπ. Να δηαηίζεληαη ζε θαη επζέα ή θπξηά θαη κήθνο 150cm. ΣΔΜ: Οδεγφ ζχξκα απφ εληζρχκελε ληηηλφιε κε επηθάιπςε Hydropass θαη θάιπκκα απφ πνιπνπξεζάλε.σν άθξν ηνπ δε λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιέζηεξε θαη επηηπρήο πξνψζεζή ηνπ ζε δπζθνιεο αλαηνκίεο. Να δηαηίζεληαη ζε 0,,35 θαη 0,038 επζέα ή θπξηά θαη κήθνο 150 cm - δηαθφξσλ ζθιεξνηήησλ. ΣΔΜ: Οπξεηεξηθφο θαζεηήξαο ζεθάξη( κε καιαθφ άθξν) δηπινχ απινχ κε δπλαηφηεηα λα πεξλνχλ ηελ ίδηα ζηηγκή δχν ζχξκαηα ηαπηνρξφλσο. Να

18 δηαηίζεηαη ζε fr θαη 50cm κήθνο, θαη λα έρεη θαλάιηα 0.38 θαη 0,50. ΣΔΜ: Λαβίδα ηχπνπ «θξνθνδείινπ» δηακέηξνπ 7fr, κήθνπο 40cm, θαηάιιειε γηα αθαίξεζε ιίζσλ, ελδνπξνζέζεσλ ή μέλσλ ζσκάησλ κέζσ θπζηενζθνπίνπ.(ηεκ 3) 28. εη λεθξνζηνκίαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ βειφλα 21G κε ζηπιεφ, ζχξκα 0,018 απφ πιαηίλα θ 0,035 AMPLATZ, ζχζηεκα αληαιιαγήο ζχξκαηνο MARKER, αληίζηνηρνπο δηαζηνιείο κε πδξφθηιν θαζεηήξα pigtail,latex free,εμ νινθιήξνπ αθηηλνζθηεξφ θαη ζχζηεκα αζθαιηζεο κε ζρνηλάθη, κε καιαθή θ κεηαιιηθή θάλνπια θαη εηδηθφ πψκα αζθαιείαο. Να δηαηίζεηαη ζε δηακέηξν 8, 10, 12 Fr. ΣΔΜ: πζθεπή θέλσζεο νπξνδφρνπ θχζηεσο κηαο ρξήζεο κε εηδηθφ θίιηξν πνπ εκπνδίδεη ηελ παιηλδξφκεζε ηζηνχ ή πεγκάησλ αίκαηνο. ΣΔΜ: 60 Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

19

20 ΠΡΟΘΗΚΗ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΓΙΑΚ: 10/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ 03 Μαρτ 15 Α/Α ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΤΛΗΚΟ 401 ΓΝΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΤΛΗΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΚΛΗΔΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ Πνπιηθάθνο Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Δπρηαο (ΤΓ) Μηραήι Γθξηδηψηεο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/05. Σν 0 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.8//800/.56/5 Ματ. 05/ΑΓΤ/ΓΤΓ/ ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/154/800044/.3925/10Οθη14/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν, ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ. Α/Α Κωδικός ΕΠΥ ΔΗΓΝΠ

Σελίδα 1 ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ. Α/Α Κωδικός ΕΠΥ ΔΗΓΝΠ ΔΗΓΖ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ Α/Α Κωδικός ΕΠΥ 1 1.1. 30.12.9 ΔΗΓΝΠ ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑΙΚΑΡΥΛ ΑΗΚΝΘΑΘΑΟΠΖΠ Η παξνχζα ηερληθή πξνδηαγξαθή αθνξά ηελ αλάδεημε ρνξεγεηψλ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαιπκάησλ αηκνθάζαξζεο

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 47/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 47/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 47/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ (Ανηιδπαζηήπια ζε Σαινίερ, CPV: 33124131-2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»

«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» Θεζζαλονίκη 4/11/2013 Απ. Ππωη. 171 «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES» ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Σν Κέληξν UNESCO αλαθνηλψλεη φηη ζα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ απηνθηλήηνπ θαη ελ ζπλερεία ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηώλ αλαθνηλώλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.600.163/313/184759/.816/24Ινπι15/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξόρεηξνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Αριθµ 3273/24-4-2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓENIKO ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Ειδικισ Διαχείριςθσ Περιουςίασ Πλθροφορίεσ: Α. Κωνςταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

ΜΔΛΔΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ ΣMΗΜΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΟ : ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΓΔΚΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8)

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ ΜΟΡΗΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΑΗΜΑΣΟ (CPV 60000000-8) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 7 η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Πληποθοπίερ : Ε. ΛΔΦΑΚΖ Σηλέθυνο : 28210 22310 FAX : 28210-22329 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Απιθμ. 24 Π ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 17/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ METAΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΘΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΛΟΚΗΘΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΛΗΘΟ ΛΟΟΘΟΚΔΗΟ ΑΚΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΛΣΔΙΔΖΚΩΛ» ΑΚΟ : 22-06-2015 Α.Π. : 5607 Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Θεθαινπνχινπ 17, 83100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΘΔΜΑ : «Ππόσειπορ διαγωνιζμόρ για ηην ανάδειξη ππομηθεςηή καθιζμάηων θεάηπος» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: ΣΘ 1144 Σ.Κ. 45001, ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιζηηνζειίδα : www.aeavellas.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013»

«ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ ΔΗΓΧΝ ΔΣΟΤ 2013» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Μ.: 4/13 Σ.Τ. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ: ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ ΓΖΜΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ, ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΜΗΓΜΑΣΟ & ΠΑΡΟΜΟΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση

Σεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού «Τπηρεσίες παρασκευής γευμάτων» για δημόσια διαβούλευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΑΡ. ΠΡΩΣ. : 10416 ΦΑΪΔΑΡΙ, 30-3-2015 ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91.

ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 2014 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ : 74.454,90. Φ.Π.Α. 23% πνπ αλαινγεί: 17.124,63 ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ ΠΙΣΩΗ: 91. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:42/2014 ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΜΔΛΔΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΑΣΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα