Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου"

Transcript

1 Η Αζθάλιζη ηυν Σοςπιζηικών Αθίξευν μέζυ Γιαδικαζιών με ( Καιπικά) Παπάγυγα Πποφόνηα. (Weather Derivatives). ( Μία Δθαπμογή για ηα Ξενοδοσεία ηηρ Κπήηηρ). Πεπίλητη. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδνληαη κηα ζεηξά απφ πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο. Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία κε άκεζε εθαξκνγή ζηε δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο. Υξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία γηα ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζε κεγάιν μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο Κξήηεο ζην Ρέζπκλν θαη ηηο αλάινγεο εμειίμεηο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα κέξνο ηνπ θηλδχλνπ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο λα αζθαιηζηεί κέζσ πκβνιαίσλ Καηξηθψλ Παξαγψγσλ (Weather Derivatives) πξνο φθεινο ηφζν ησλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ φζν θαη πξνο φθεινο ησλ ελδηαθεξφκελσλ επελδπηψλ. Απηφ πνπ πξνηείλεηαη είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα δηαδηθηπαθή «πιαηθφξκα» φπνπ ζα δηαπξαγκαηεχνληαη κηα ζεηξά απφ ζπκβφιαηα αζθάιηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ. Έηζη ζα δηαζθαιηζζεί ε δηαθάλεηα θαη γεληθφηεξα ε αμηνπηζηία ζηηο ζπλαιιαγέο, πξνο ην γεληθφηεξν φθεινο Ξελνδνρεηαθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. 1

2 1. Ειζαγυγή. Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία φηη νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο θαη γεληθφηεξα ν Σνπξηζκφο ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο 1 ηφζν ζε Δζληθφ φζν θαη ζε Πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Γπζηπρψο φκσο απηφ ην κέγεζνο πνιιέο θνξέο εκθαλίδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο (θηλδχλνπο), νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο κεηαθέξνληαη ζηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ Δζληθή θαη Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκία, δεκηνπξγψληαο αξθεηέο θνξέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα εηζνδήκαηα, ηελ αλεξγία θ.ι.π. Απφ ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έλα κέξνο απηήο ηεο δηαθχκαλζεο θαη θαη επέθηαζε ηνπ θηλδχλνπ λα αζθαιηζζεί ηόζο ππορ όθελορ ηυν Σοςπιζηικών επισειπήζευν φζν θαη ππορ όθελορ ηυν όποιυν επενδςηών επιθςμούν και βπίζκοςν ζύμθυνοςρ να ζςμμεηάζσοςν ζε αςηή ηην διαδικαζία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο καο είλαη ρξεζηκφηαηα γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ ηνπο θαη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο 2 ηνπο. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη ε δεκηνπξγία κηαο αγνξάο φπνπ πκβφιαηα Αζθάιηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ, ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη απφ ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θαη ζα δηαπξαγκαηεχνληαη κέζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη ηηκέο ηνπο ζα δηακνξθψλνληαη ζηα 1 Απφ εθηηκήζεηο πξνθχπηεη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην πνζνζηφ απηφ έρεη δηακνξθσζεί γχξσ 25% ηνπ πλνιηθνχ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο 2 Γελ είλαη ιίγεο εθείλεο νη πεξηπηψζεηο, πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιέο επηρεηξήζεηο ηεο Κξήηεο έθζαζαλ ζε νηθνλνκηθά αδηέμνδα εμ αηηίαο ηεο κεγάιεο κείσζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ 2

3 πιαίζηα κηαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο. Απηά ηα ζπκβφιαηα Αζθάιηζεο ζα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ δεκηνπξγψληαο έλα πιέγκα πξνζηαζίαο ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα ε εμάξηεζε κέξνπο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο Σνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο λα αμηνπνηήζνπλ ην ζεζκφ ησλ Παξαγψγσλ Καηξνχ ( Weather Derivatives). Γειαδή ηελ αζθάιηζε κέξνπο ηνπ θηλδχλνπ ησλ αθίμεσλ πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο, ηνπνζεηνχκελνη αλάινγα ζε παξάγσγα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζηηο Καηξηθέο ζπλζήθεο 3. Απφ ηελ αλάιπζε καο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε αλάινγνπ ραξαθηήξα Υξεκαηηζηεξηαθέο Αγνξέο πνπ πξνζθέξνπλ αλάινγα πξντφληα. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δχν απηψλ δπλαηνηήησλ, πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα «πιαηθφξκα» κέζσ δηαδηθηχνπ φπνπ ζα ιεηηνπξγεί απηή ε «Αγνξά». Φπζηθά ζα πξέπεη απηή ε «Αγνξά» λα ιεηηνπξγεί κε βάζε Υξεκαηηζηεξηαθνχο θαλφλεο κέζα πάληνηε ζηα πιαίζηα πνπ παξέρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο Υξεκαηηζηεξηαθέο Αξρέο 4. Η εξγαζία απηή είλαη δνκεκέλε σο εμήο: ην δεχηεξν θαη ηξίην κέξνο παξνπζηάδνπκε ηελ ζρεκαηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πιαηζίνπ αζθάιηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ. ην ηέηαξην κέξνο παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα καο θαη ζην πέκπην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα καο θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή επέθηαζε ηνπο. Σέινο ζην παξάξηεκα παξνπζηάδνπκε ζπλνπηηθά ηα ρξεζηκνπνηεζέληα δεδνκέλα. 3 Φπζηθά ηέηνηα παξάγσγα πξντφληα δελ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκα ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Αζήλαο. Απφ ηελ αλάιπζε καο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο ζε αλάινγνπ ραξαθηήξα Υξεκαηηζηεξηαθέο Αγνξέο πνπ πξνζθέξνπλ αλάινγα πξντφληα. 4 ην Υξεκαηηζηήξην ηεο Αζήλαο ππάξρεη ήδε ην αλάινγν λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο αλάινγσλ εθαξκνγψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ηδησηηθψλ «πιαηθνξκψλ». 3

4 2. Η σημαηοποίηζη ηος Επενδςηικού Πλαιζίος Αζθάλιζηρ ηυν Σοςπιζηικών Αθίξευν. Κάζε Σνπξηζηηθή επηρείξεζε ζην βξαρπρξφλην 5 πξφγξακκα δξάζεο ηεο, πξνγξακκαηίδεη ζπλήζσο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπλήζσο γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν ελφο έηνπο. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη έλαο πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ θαη δαπαλψλ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, θπξίσο θαηαλεκεκέλνο ζε 12 κήλεο. Ο πξνυπνινγηζκφο απηφο γηα ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ζε κεληαία βάζε 6, δεδνκέλεο ηεο έληνλεο κεληαίαο επνρηθφηεηαο πνπ εκθαλίδνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν κέξνο ησλ εζφδσλ απηψλ ησλ Πξνυπνινγηζκψλ γηα ηηο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ. Μηα παξνπζίαζε απηψλ ησλ αθίμεσλ γηα ηα έηε δίδεηαη ζην (Υξνλν)Γηάγξακκα 1. Πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα κηα ηνπξηζηηθήο επηρείξεζεο ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο. Δίλαη εκθαλέο ην επνρηαθφ πξφηππν ησλ Σνπξηζηηθψλ Αθίμεσλ 7 φπσο δηακνξθψζεθε ηα ηειεπηαία 7 ρξφληα. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην Υξνλν)δηάγξακκα 2 νη αθίμεηο μεθηλνχλ ηνλ κήλα Μάξηην, θνξπθψλνληαη ηνλ κήλα Αχγνπζην θαη ηειεηψλνπλ ηνλ κήλα Ννέκβξην 8. 5 Απηφ θπζηθά δελ απνθιείεη ηελ χπαξμε κεζνρξφλησλ θαη καθξνρξφλσλ ζρεδηαζκψλ εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο. Οη ζρεδηαζκνί απηνί είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη εάλ είλαη εκπεξηερφκελνη κεηαμχ ηνπο(nested budgets ). 6 Η χπαξμε ζχγρξνλσλ ινγηζκηθψλ πεξηβαιιφλησλ ζήκεξα δίδεη ηελ δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγνχλ πξνυπνινγηζκνχο αθφκε θαη εκεξήζην επίπεδν. 7 Πξφθεηηαη γηα επεμεξγαζκέλα δεδνκέλα πνπ καο παξαρψξεζε ε Γ/λζε ελφο μελνδνρείνπ. Θα πξέπεη φκσο λα ηνληζηεί φηη ηνπο κήλεο πνπ δελ έρνπκε θαζφινπ ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ην μελνδνρείν είλαη ad hoc θιεηζηφ. Πηζαλφλ κε ηελ πξνηεηλφκελε αλάιπζε νη φπνηεο επηζπκεηέο αθίμεηο ηνπο κήλεο απηνχο ζα κπνξνχζαλ λα αζθαιηζζνχλ. 8 Σν πψο απηφ ην επνρηαθφ πξφηππν κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζηνπο επφκελνπο κήλεο είλαη έλα ζέκα δηεξεχλεζεο ζε ζρέζε κε ηελ «πιαηθφξκα» αζθάιηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ πνπ πξνηείλνπκε. 4

5 TURRISTS Πανεπιστήμιο Κρήτης 3 Turrist Arrivals GRECOTEL TIME (Χπονο)Γιάγπαμμα 1. ςνολικέρ Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο ζε Ξελνδνρεηαθή Δπηρείξεζε ηεο Κξήηεο. ( Πηγή : Πξαγκαηηθά Γεδνκέλα) B B B1996 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec (Χπονο)Γιάγπαμμα 2. Πξφηππν ησλ Μεληαίσλ Σνπξηζηηθψλ Αθίμεσλ ζε εηήζηα βάζε ηελ ρξνληθή πεξίνδν Δπηπιένλ ζην (Υξνλν)δηάγξακκα 3 παξνπζηάδνπκε έλα ζρήκα ησλ πξνβιεπφκελσλ Σνπξηζηηθψλ Αθίμεσλ κε βάζε ηα δηαζέζηκα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο. Πξφθεηηαη γηα πξφηππα ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ κε βάζε ηεο θάζε κήλα κέγηζηεο, ειάρηζηεο θαη κέζεο αθίμεηο. 5

6 Y_MAX TOT Y_AVER Y_MIN 1 5 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec (Χπονο)Γιάγπαμμα 3. Μέγηζην,Διάρηζην θαη Μέζν Πξφηππν Σνπξηζηηθψλ Αθίμεσλ ηα έηε F_MAX -25 F_MIN (Χπονο)Γιάγπαμμα 4. Γηαρξνληθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ Σνπξηζηηθψλ Αθίμεσλ ζηελ μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Απφ ηα ηξία παξαπάλσ (Υξνλν)Γηαγξάκκαηα πξνθχπηεη φηη νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαθξάδεηαη ζε ζρεηηθά ςτηλό κίνδςνο. μελνδνρεηαθή κνλάδα έρνπλ πςειή κεηαβιεηφηεηα πνπ Ο ζηφρνο ηεο πξφηαζεο καο είλαη λα παξνπζηάζνπκε ηξφπνπο κείσζεο απηνχ ηνπ θηλδχλνπ, 6

7 Η ηπαηηγική ηηρ Επισείπηζηρ. ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ην «πξφηππν» ησλ αθίμεσλ πνπ ζπλήζσο πξνβάιιεηαη ζην κέιινλ είλαη ην «κέζν» επνρηαθφ πξφηππν φισλ ησλ πεπεξαζκέλσλ εηψλ. ην (Υξνλν)Γηάγξακκα 5 ζπγθξίλνπκε ην μέζο εποσιακό ππόηςπο ηυν αθίξευν ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο κεληαίεο αθίμεηο ην έηνο 28. Δίλαη εκθαλέο φηη ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ καο. Απηέο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα «Αζθαιηζζνχλ» απφ Ιδηψηεο Δπελδπηέο, κε ην αλάινγφ αληάιιαγκα ην νπνίν ζα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηειηθφ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Y_AVER TO T. (Χπονο)Γιάγπαμμα 5. χγθξηζε Πξνβιέςεσλ θαη Πξαγκαηνπνηεζέλησλ Σνπξηζηηθψλ Αθίμεσλ ζην έηνο 28. 7

8 Η ππόηαζη μαρ με απλά λόγια είναι η εξήρ: ηνπο κήλεο ή αλάινγα θαη ηηο εκέξεο, φπνπ νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο είλαη ιηγφηεξεο απφ απηέο πνπ έρνπλ πξνβιεζεί απφ ηελ Σνπξηζηηθή Δπηρείξεζε, ηφηε ε «δεκία» πνπ ζα ππνζηεί ζα αζθαιίδεηαη θαηά έλα κέξνο απφ ηελ αθφκε θαη θαζ νινθιεξία απφ θάπνηνλ επελδπηή ν νπνίνο ζα απνδερζεί ( ζα ζπκθσλήζεη) λα θαιχςεη ηελ επηρείξεζε ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε. Όηαλ νη ηνπξηζηηθέο αθίμεηο είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ επηρείξεζε ηφηε έλα κέξνο ησλ παξαπάλσ εζφδσλ απφ ηηο επηπιένλ αθίμεηο ζα δίδεηαη σο ακνηβή ζηνλ επελδπηή. Γεδνκέλνπ φηη ην «επηπιένλ» ή ην «ππνιεηπφκελν» ησλ πξνβιεπφκελσλ αθίμεσλ είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή 9 κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κηα αγνξά κε ηελ δηαπξαγκάηεπζε αλάινγσλ ζπκβνιαίσλ φπνπ ηδηψηεο επελδπηέο ή αθφκε θαη ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία ζα ηνπνζεηνχληαη ζ απηά ηα πκβφιαηα. Αςηό μποπεί να γίνει με ηην λειηοςπγία μιαρ νέαρ Αγοπάρ μέζυ μιαρ πλαηθόπμαρ λειηοςπγώνηαρ με σπημαηιζηηπιακούρ κανόνερ ζηο διαδίκηςο. 9 Θα κπνξνχζακε λα δερζνχκε θαη λα ειέγμνπκε ζηαηηζηηθά θαηά πφζν ην ηπραίν απηφ κέγεζνο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο. 8

9 3. Σα Παπάγυγα Καιπού(Weather Derivatives) για ηην αζθάλιζη ηος κινδύνος ηυν Σοςπιζηικών Αθίξευν. Η δεχηεξε πξφηαζε καο αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Παξαγψγσλ Καηξνχ (Weather Derivatives) γηα λα δηαζθαιίζνπκε ην θξίζηκν κέγεζνο ησλ εζφδσλ απφ ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Θα κπνξνχζαλ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε πκβφιαηα πνπ βαζίδνληαη ζε Καηξηθέο πλζήθεο. Σέηνηεο αγνξέο ιεηηνπξγνχλ απφ πνιιά ρξφληα θαη έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ηφζν ρξεκαηηζηεξηαθά φζν θαη ζηελ ζπλείδεζε ησλ επελδπηψλ. Δπεηδή δελ ππάξρεη αλάινγν πξντφλ ζηελ Διιεληθή Υξεκαηηζηεξηαθή αγνξάο, δηεξεπλήζακε ηελ δπλαηφηεηα νη ειιεληθέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα ηνπνζεηεζνχλ ζε νξγαλσκέλεο Μεζνγεηαθέο Υξεκαηηζηεξηαθέο Αγνξέο φπνπ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάινγεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ Κξήηε. ην (Υξνλν)Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδνπκε ζηελ δηαρξνληθή ζπλεμέιημε ησλ Καηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Κξήηε θαη ηελ Βαξθειψλε. Δίλαη εκθαλέζηαηε ε νκνηφηεηα ηελ δηαρξνληθή εμέιημε απηψλ ησλ δπν κεγεζψλ. Θα κπνξνχζε ε ρξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά ηφζν ζηελ Βαξθξιψλε φζν θαη άιιεο Μεζνγεηαθέο Υξεκαηηζηεξηαθέο Αγνξέο SM_TEMP HER_MTEMP (Χπονο)Γιάγπαμμα 6. Γιασπονική ζςνεξέλιξη ηυν Καιπικών ςνθηκών ζηο Ηπάκλειο και ζηην Βαπκελώνη. 9

10 4. Σα Αποηελέζμαηα ηυν Πειπαμαηιζμών. Για να διεπεςνήζοςμε ηην αποηελεζμαηικόηαηα ηυν δςο πποηάζευν μαρ για ηην αζθάλιζη ηυν κινδύνυν από ηην αβεβαιόηηηα ηοςπιζηικών αθίξευν ππαγμαηοποιήζαμε μια ζειπά από πειπαμαηιζμούρ. Εξομοιώζαμε ηην ζςμπεπιθοπά ηηρ επισείπηζηρ και ηην δημιοςπγία μιαρ ζειπέρ ςμβολαίυν Αζθάλιζηρ ηος ύτοςρ ηυν Αθίξευν και ελέγξαμε ηην εξέλιξη ηυν εζόδυν ηηρ Σοςπιζηικήρ Επισείπηζηρ. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εμνκνίσζεο παξνπζηάδνληαη ζηα Γηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ. ην (Υξνλν)Γηάγξακκα 7 παξνπζηάδνπκε πηζαλά ζελάξηα γηα ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζε ζρέζε κε ηηο κέζεο ηζηνξηθέο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο Y_AVER ZZY(1) ZZY(2) ZZY(3) ZZY(4) ZZY(5) ZZY(6) Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan 28 (Χπονο)Γιάγπαμμα 7. Πιθανά σενάπια εξέλιξηρ των Τοςπιστικών Αυίξεων σε οπίζοντα ενόρ έτοςρ. 1

11 F X1 F X2 FX3 FX4 F X5 F X6 F X7 F X8 F X9 F X1 F X1 1 F X1 2 FX1 3 FX1 4 Πανεπιστήμιο Κρήτης Αποηελέζμαηα Πειπαμαηιζμών FX1 FX2 Average Distributions (σε)γιάγπαμμα 8. Καηανομέρ ηυν αναμενόμενυν Κεπδών ή ζημιών για ηην Δπισείπηζη και ηοςρ Δπενδςηέρ πος θα ζςμμεηάζσοςν ζηην αζθάλιζη ηυν ηοςπιζηικών Αθίξευν. Αποηελέζμαηα Πειπαμαηιζμών. ANALYSIS OF THE TOURISTS ARRIVALS GRECOTEL M ART IOS IOYNIOS SEM PT EM BRIOS G r ecot el G r ecot el G r ecot el APRIL IOS IOYL IOS. 7 G r ecot el. 64 G r ecot el M AIOS AUGUST OS G r ecot el. 75 G r ecot el (σε)γιάγπαμμα 9. Καηαναλυηικέρ ςσνοηήηυν ηυν ανά μήνα πιθανών κεπδών και ζημιών ηόζο ηηρ επισείπηζηρ όζο και ηυν επενδςηών πος θα αζθαλίζοςν ηιρ ηοςπιζηικέρ αθίξειρ. 11

12 5. ςμπεπάζμαηα. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνθχπηεη ε δπλαηφηεηα αζθάιηζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ηφζν πξνο φθεινο ησλ επενδςηών φζν θαη πξνο φθεινο ησλ ηοςπιζηικών επισειπήζευν. Οη επενδςηέρ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ ζ έλα θεξδνθφξν θιάδν ν νπνίνο απνηειεί βαζηθή ζπληζηακέλε ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα επέλδπζε πνπ εθηφο απφ ηα φπνηα θέξδε ζα απνθέξεη ζηνπο επελδπηέο, είλαη κηα επέλδπζε κε γεληθφηεξν θνηλσληθφ ραξαθηήξα δηφηη εκκέζσο βνεζά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, ηεο Πεξηθέξεηαο θαη γεληθφηεξα φιεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Οη ξενοδοσειακέρ επισειπήζειρ ζπκκεηέρνληαο ζε απηή ηελ δηαδηθαζία αζθάιηζεο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ θαη λα εθαξκφδνπλ κε επηηπρία ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπο ρσξίο κεγάιεο παξεθθιίζεηο θαη κάιηζηα ρσξίο κεγάινπο θηλδχλνπο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ. Σν θπξηφηεξν φκσο είλαη φηη αλ ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά απηή ε δηαδηθαζία αζθάιηζεο ηφηε πνιιαπιά ζα είλαη ηα θέξδε γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή ή γεληθφηεξα ηελ Δζληθή Οηθνλνκία εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξφηεηα ζηα εηζνδήκαηα θαη εηδηθφηεξα ηελ επνρηθή απαζρφιεζε (αλεξγία). 12

13 grads TURRISTS Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σα Γιαθέζιμα Γεδομένα. Σα δηαζέζηκα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ Σνπξηζηηθψλ Αθίμεσλ θαη ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Ρεζχκλεο. Πξφθεηηαη γηα κεληαία ζηνηρεία γηα ηηο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο ζην γλσζηφ μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ρέζπκλνπ πνπ θαιχπηεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν Turrist Arrivals GRECOTEL TIME (Χπονο)Γιάγπαμμα Π1. ςνολικέρ Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο ζε κηα Ξελνδνρεηαθή Δπηρείξεζε. ( Πεγή : Πξαγκαηηθά Γεδνκέλα) 325 Temperature TIME (Χπονο)Γιάγπαμμα Π2. Καηξηθέο πλζήθεο ζηελ Δπξχηεξε Πεξηνρή φπνπ ιεηηνπξγεί ε μελνδνρεηαθή κνλάδα. 13

14 TURRISTS TURRISTS Πανεπιστήμιο Κρήτης Turrist Arrivals/Weather GRECOTEL TIME 1 5 (Χπονο)Γιάγπαμμα Π3. Γξαθηθή πκκεηαβιεηφηεηα ησλ Καηξηθψλ πλζεθψλ θαη ησλ Σνπξηζηηθψλ Αθίμεσλ ζην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα. 14

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ» Γιαηπιβή πος ςπεβλήθη για ηην μεπική ικανοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΣΑΣΗΡΗ Υ. ΗΡΑΚΛΔΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: Γηερεύνηζη ηων επιπηώζεων ηοσ ηοσριζμού ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2. Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 Ζ αλαθχθισζε πξνυπφζεζε απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ Ζ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΠΟΠ ζε έλα ΟΤΑ ζεκαίλεη φηη ηα δεκνηηθά ηέιε ζπλδένληαη κε ηελ πνζφηεηα απνξξηκκάησλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΚΖΚΑ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΑΝΑΛΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ Θσλζηαληίλνο Αγνξαζηφο Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο Ηνξδάλεο Διεπζεξηάδεο

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΗ ΣΔΡΓΗΟ ΣΑΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΔΛΔΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015

Έναρξη: 18.2.2014 Παράδοση: 18.3.2015 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση των τουριστικών προτιμήσεων των ελλήνων τουριστών σχετικά με την Περιφέρεια Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜBA) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014 Προς τη Βοσλή των Ελλήνων Κπξίεο θαη Κχξηνη Βνπιεπηέο, ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Καηαζέηνπκε πξνο ζπδήηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ.

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΠΑΡΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο»

«πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ Καβάιαο» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «πγθξηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπξηζκνύ ηνπ Ννκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ

Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΔΠΟΠΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Dr. ΠΡΗΠΟΡΑ ΚΧΝ/ΝΟ ΔΗΖΓΖΣΡΗΔ ΚΟΣΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ ΟΤΛΔΨΜΑΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Δεκέμβριος 2010 ΜΕΛΕΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΘΕΜΟΤ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΣΖΗΛΘ GREEN» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο ΔΟΥ ΔΕΔ, Ηζιαλδία, Ιηρηελζηάηλ θαη Λνξβεγία,

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα