ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηςη Επιχειρήςεων & Οργανιςμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 42 Διοίκηςη Ολικήσ Ποιότητασ και Διαχείριςη Περιβάλλοντοσ Ακαδ. Έτοσ: η Γραπτή Εργαςία ςτη Διοίκηςη Ολικήσ Ποιότητασ Γενικέσ οδηγίεσ για την εργαςία Και οι τρείσ ερωτήςεισ είναι υποχρεωτικέσ. Η εργαςία, περιλαμβανομένων των διαγραμμάτων, ειςαγωγήσ-επιλόγου και των αναφορών, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τισ λέξεισ. Οι εργαςίεσ πρέπει να είναι επιμελημένεσ και ευανάγνωςτεσ ώςτε να μην κουράζουν τον αναγνώςτη. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβήσ των εργαςιών από το μέλη ΣΕΠ: Τρίτη 4 Μαΐου, Εργαςίεσ που παραλαμβάνονται εκπρόθεςμα επιςύρουν βαθμολογικέσ κυρώςεισ (0,5 βαθμό για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυςτέρηςησ). ΘΕΜΑ 1o ΘΕΜΑΤΑ 4 ησ Εργαςίασ Ο οργανιςμόσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) επαρχιακισ πόλθσ, ςτθν οποία παρατθρείται ςθμαντικι επζκταςθ του πολεοδομικοφ ιςτοφ λόγω ζντονθσ εμποροβιομθχανικισ και τουριςτικισ ανάπτυξθσ, αποφαςίηει να δθμιουργιςει μία μονάδα διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων. Για τθν εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ αυτισ ο ΟΤΑ ζχει να επιλζξει μεταξφ τεςςάρων τοποκεςιϊν: Θ 1, Θ 2, Θ 3, Θ 4. Τα κριτιρια τα οποία λαμβάνει υπόψθ είναι: το λειτουργικό ι μεταβλθτό κόςτοσ (g 1 ), το ςτακερό κόςτοσ (g 2 ), θ γενικι περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ (g 3 ), θ απόςταςθ τθσ εγκατάςταςθσ από τον οικιςμό (g 4 ), θ απόςταςθ τθσ εκροισ από τισ παραλίεσ (g 5 ) και θ αντίδραςθ των κατοίκων των κοντινϊν οικιςμϊν (g 6 ). Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ περιβαλλοντικι διάςταςθ του προβλιματοσ είναι ςθμαντικι, ο ΟΤΑ ςυςτινει επιτροπι εμπειρογνωμόνων αποτελοφμενθ από: ζναν εκπρόςωπο του ΥΠΕΧΩΔΕ, ζναν εκπρόςωπο του ΟΤΑ, ζναν εκπρόςωπο των κατοίκων, ζναν μθχανολόγο μθχανικό και ζναν μθχανικό περιβάλλοντοσ. Τα βάρθ w i (i=1, 2, 6) και οι βακμοί α ij (j=1,, 4) που ζδωςαν οι πζντε εμπειρογνϊμονεσ (εφροσ βακμολογίασ 1-5, με άριςτα το 1) δίνονται ςτουσ Πίνακεσ 1 και 2, αντίςτοιχα. ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμαηα 4ηρ Γπαπηήρ Επγαζίαρ 1

2 Πίνακας 1: Κριτιρια και Συντελεςτζσ Βαρφτθτασ G I ΚΡΙΣΉΡΙΑ ΤΝΣΕΛΕΣΈ ΒΑΡΥΣΗΣΑ g 1 Λειτουργικό Κόςτοσ 0,18 g 2 Στακερό Κόςτοσ 0,22 g 3 Περιβαλλοντικι Επιβάρυνςθ 0,14 g 4 Απόςταςθ από Οικιςμό 0,16 g 5 Απόςταςθ από Παραλίεσ 0,18 g 6 Αντίδραςθ Κατοίκων 0,12 Σύνολο 1,00 gi Εμπειρογνώμων_1 Εμπειρογνώμων_2 Εμπειρογνώμων_3 Εμπειρογνώμων_4 Εμπειρογνώμων_5 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 g 1 1,8 3,3 2,5 4,2 1,5 2,7 1,8 3,7 2,1 3,0 2,0 3,5 1,7 3,5 2,3 4,4 2,2 2,9 1,7 3,9 g 2 2,6 3,5 1,7 3,8 3,3 3,0 2,0 2,6 2,8 3,6 2,2 3,1 3,1 2,9 3,0 2,8 3,0 3,3 2,5 2,0 g 3 3,6 4,0 2,9 3,0 3,0 3,9 2,5 3,6 3,2 4,4 2,8 3,8 3,8 4,1 2,6 3,9 3,5 4,6 2,6 3,5 g 4 1,2 2,5 3,4 4,0 1,8 2,3 3,6 4,4 1,5 2,9 3,3 4,8 1,1 2,0 3,7 3,9 1,8 2,8 3,8 4,0 g 5 4,1 3,8 2,5 1,6 4,8 3,5 2,5 1,5 4,0 3,3 2,9 2,0 4,6 3,9 3,1 2,5 4,0 3,0 2,5 1,4 g 6 4,6 3,7 2,9 2,6 4,0 3,3 2,3 1,8 4,9 3,5 1,9 2,2 4,2 3,4 2,1 1,5 3,5 2,7 2,9 1,7 (α) Να καταςκευάςετε τον Πολυκριτθριακό Πίνακα και προςδιορίςετε τθν βζλτιςτθ επιλογι χρθςιμοποιϊντασ διπλά ςτακμιςμζνθ βακμολογία. (β) Να διερευνιςετε τθν ευρωςτία τθσ πρϊτθσ επιλογισ (best), υπολογίηοντασ το ποςοςτό y% τθσ ενιαίασ μεταβολισ τθσ βακμολογίασ τθσ πρϊτθσ επιλογισ (best) και το ποςοςτό x% τθσ ενιαίασ μεταβολισ τθσ βακμολογίασ τθσ δεφτερθσ επιλογισ (second-best), χωρίσ μεταβολι των αντίςτοιχων τυπικϊν αποκλίςεων. Δίνεται ότι y = 3x, δεδομζνου ότι θ χειροτζρευςθ είναι ευκολότερθ από τθν καλυτζρευςθ μιασ άποψθσ ι κατάςταςθσ. ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμαηα 4ηρ Γπαπηήρ Επγαζίαρ 2

3 (γ) Εάν ο ΟΤΑ αποφαςίςει να αποδεχκεί τουσ όρουσ του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο κα επιδοτιςει κατά 30% το κεφάλαιο τθσ επζνδυςθσ (οπότε και οι βακμοί των εναλλακτικϊν τοποκεςιϊν ωσ προσ το κριτιριο g 2 βελτιϊνονται κατά 30%) εάν ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Περιβαλλοντικισ Επιβάρυνςθσ αυξθκεί από 14% ςε 25%, προςδιορίςτε τθ βζλτιςτθ επιλογι. Σθμειϊνεται ότι αν w k θ νζα τιμι του w k (w k > w k ), τότε θ νζα τιμι του w i (i k) είναι: w i w i w w w k k i. 1 wk n Οπότε πλθροίτε θ ςυνκικθ w i i1 1 ΘΕΜΑ 2o 2.1 Με βάςθ τον πίνακα 3 του Δϋτόμου (ςελ 73), επιλζξτε τον πρϊτο προτεινόμενο ΚΣΕσ (Κρίςιμοι Συντελεςτζσ Επιτυχίασ) ανά κατθγορία για τθν περίπτωςθ μιασ ελλθνικισ ςυνεταιριςτικισ επιχείρθςθσ ζκκλιψθσ, τυποποίθςθσ και εξαγωγισ ελαιολάδου ςτο εξωτερικό και προτείνετε μζτρα ποιότθτασ που να ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ τθσ ςτρατθγικισ. 2.2 Από μια απλι ανάλυςθ των εξαγωγϊν παρκζνου ελαιολάδου τθσ χϊρασ μασ προκφπτει ότι το 75% περίπου εξάγεται ςτθν Ιταλία όπου χρθςιμοποιείται για επανεξαγωγι και ότι για κάκε κιλό ελαιολάδου που πωλείται με αυτό τον τρόπο θ χϊρα μασ «χάνει» πάνω από ζνα ςε ςφγκριςθ με το ελαιόλαδο που εξάγεται από τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ. Από τθν ανάλυςθ του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ των επϊνυμων επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν διανομι παρκζνου ελαιολάδου διεκνϊσ προκφπτει ότι οι Ιταλικζσ επιχειριςεισ ζχουν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ςτθν αναγνωριςιμότθτα και ςτθν πρόςβαςθ ςτα δίκτυα διανομισ που ςυνεχϊσ βελτιϊνεται ςε ςχζςθ με τισ ελλθνικζσ. Και αυτά ςυμβαίνουν ενϊ είναι γνωςτό ςτουσ ειδικοφσ ότι το ελλθνικό παρκζνο ελαιόλαδο υπερζχει ςε ποιότθτα. Με βάςθ τα αναφερόμενα ςτο κεφάλαιο 9.1.3, διαγνϊςτε τισ ανάγκεσ ςε ςτρατθγικζσ αλλαγζσ που κα πρζπει να ακολουκιςει μια ελλθνικι εξαγωγικι επιχείρθςθ ελαιολάδου προκειμζνου να καταςτεί ανταγωνιςτικι ςτθν διεκνι αγορά. Σθμείωςθ: Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ του κλάδου παραγωγισ ελαιολάδου μπορείτε να διαβάςετε τα ακόλουκα ςχετικά άρκρα ςτο διαδίκτυο. ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμαηα 4ηρ Γπαπηήρ Επγαζίαρ 3

4 ΘΕΜΑ 3o Θεωριςτε το ποτάμι του παρακάτω ςχιματοσ. Στα ςθμεία Α και Β υπάρχουν δφο βιομθχανίεσ που αποβάλουν τα θμιεπεξεργαςμζνα υγρά απόβλθτά τουσ ςτο ποτάμι ςφμφωνα με τα δεδομζνα του παρακάτω πίνακα. Τα ςθμεία Α και Β απζχουν μεταξφ τουσ 250 μζτρα, ενϊ το ςθμείο Γ απζχει 1500 μζτρα από το Β. Το ςθμείο Γ αποτελεί τοποκεςία ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται επαγγελματίεσ ψαράδεσ οι οποίοι ζχουν διαμαρτυρθκεί ςτο τοπικό Διμο ότι θ περιοχι είναι υπερβολικά μολυςμζνθ με ςυνζπεια να μθν μποροφν να πιάςουν ψάρια. Ο Διμοσ τθσ περιοχισ ανζκεςε το κζμα ςε ειδικό περιβαλλοντολόγο να ερευνιςει το κζμα και να παραδϊςει τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Δίνονται τα ακόλουκα δεδομζνα : θ ςτακερά μείωςθσ του BOD είναι k=0,2 h -1 H ταχφτθτα ροισ του ποταμοφ είναι u=500m/h και παραμζνει ςτακερι ςε όλο το μικοσ του ποταμοφ τα ψάρια αποφεφγουν νερά με ςυγκζντρωςθ BOD μεγαλφτερθ από 20 mg/l Το ηθτοφμενο από τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ είναι να βρεκεί αν θ μόλυνςθ ςτο ςθμείο Γ είναι μεγαλφτερθ των 20 mg/l και επομζνωσ αν ζχουν δίκιο οι ψαράδεσ οι όποιοι διαμαρτφρονται για τα ψάρια που ζχουν εξαφανιςτεί. Α Β Γ ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμαηα 4ηρ Γπαπηήρ Επγαζίαρ 4

5 Ποτάμι πριν το Α Σθμείο εκροισ Α Σθμείο εκροισ Β Q π =1700 m³/h Q A =300 m³/h Q B =100 m³/h S π =8 mg/l S A =200 mg/l S B =150 mg/l Θεωρείςτε ότι είςαςτε θ εταιρεία θ οποία ζχει αναλάβει τθ μελζτθ και προκειμζνου να λφςετε το πρόβλθμα καλείςτε να ακολουκιςατε τα ακόλουκα βιματα : 1. Υπολογίηετε τθ ςυγκζντρωςθ BOD πριν το ςθμείο Α, δθλαδι χωρίσ τα λφματα του εργοςταςίου Α. 2. Υπολογίηετε τθ ςυγκζντρωςθ BOD ςτο ςθμείο Α, δθλαδι μετά το εργοςτάςιο Α. 3. Υπολογίηετε τθ ςυγκζντρωςθ BOD ςτο ςθμείο Γ, δθλαδι μετά το εργοςτάςιο Β. 4. Δϊςτε τα ςυμπεράςματα ςασ τα οποία κα αποτελοφςαν και τθν ειςιγθςθ ςασ ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Ζχουν δίκιο οι ψαράδεσ; Οδηγίερ για ηην ανάπηςξη ηων επγαζιών ηηρ ΔΕΟ-42 Αςηό πος έσει ιδιαίηεπη ζημαζία ζε μία επιηςσημένη επγαζία είναι να ανηανακλά ηην πλήπη καηανόηζη και γνώζη ηος θέμαηορ από ηον θοιηηηή και όσι να αποηελεί μία ζςππαθή πληποθοπιών. Τα κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηηρ επγαζίαρ είναι ηα παπακάηω: 1. Η επγαζία θα ππέπει να έσει Ειζαγωγή και Σςμπεπάζμαηα ζςνολικά για όλερ ηιρ επωηήζειρ. Επίζηρ θα ππέπει να ςπάπσοςν ζαθείρ αναθοπέρ ενηόρ ηος κειμένος ζηην βιβλιογπαθία πος σπηζιμοποιήθηκε και η βιβλιογπαθία να παπαηίθεηαι ζηο ηέλορ ηηρ επγαζίαρ. 2. Η επγαζία θα ππέπει να αναδεικνύει ηην καηανόηζη ηος θέμαηορ από ηο θοιηηηή, ππάγμα πος πποκύπηει από ηα εξήρ: Σαθήρ επιζήμανζη όλων ηων πηςσών και παπαμέηπων ηος θέμαηορ. Σωζηή ανάπηςξη ηων ηεσνικών και αναλςηικών ζηοισείων Αναθοπά ζε εμπειπικέρ μελέηερ ή ζηαηιζηικά ζηοισεία όπος απαιηείηαι. Επισειπημαηολογία με ξεκάθαπη δομή και λογικά επισειπήμαηα Αποςζία άζσεηος ςλικού 3. Η ανηιγπαθή δεν επιηπέπεηαι είηε από πηγέρ ηος Internet, είηε από άλλοςρ θοιηηηέρ ηος ΕΑΠ ή και άλλων πανεπιζηημίων. Επίζηρ παπάγπαθοι ή λήμμαηα από βιβλία ππέπει να επιζημαίνονηαι ζαν ηέηοια (ζε παπένθεζη ή ζε ςποζημείωζη ο ζςγγπαθέαρ και ο ηίηλορ) και η ζσεηική πηγή ππέπει να αναγπάθεηαι ζηην βιβλιογπαθία. ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμαηα 4ηρ Γπαπηήρ Επγαζίαρ 5

6 4. Η επγαζία δεν ππέπει να ξεπεπνά ηιρ 3000 λέξειρ ζςνολικά, διαηηπώνηαρ ηοςρ επιμέποςρ πεπιοπιζμούρ ηηρ έκηαζηρ κάθε απάνηηζηρ. Βαθμολογική βαπύηηηα 1ο Θέμα 45%, 2ο Θέμα 30% 3ο Θέμα 25% Καλή επιηςσία! ΕΑΠ ΔΕΟ Θέμαηα 4ηρ Γπαπηήρ Επγαζίαρ 6

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ»

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟ ΕΜΜ. ΝΙΚΟΛΑΟ Α.Μ. : ΜΣΕ 0940 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ» ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ : ΣΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΨΘΦΙΑΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ «ΥΘΜΙΣ ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη

Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Ποιοτική Έρευνα Σουριςμού για την Κρήτη Πολυτεχνείο Κρήτης Σμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ & Διοίκηςησ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ...- 1-2 ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ...-

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΗΡΑΓΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΛΕΤΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν

Διπλωματική Εργαςία. των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ Υπολογιςτϊν τθσ Ρολυτεχνικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΩΝ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΩΝ ΥΡΟΛΟΓΛΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΚΑΛ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διπλωματική Εργαςία των φοιτθτϊν του Τμιματοσ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 8 Οκτϊβριοσ - Νοζμβριοσ - Δεκζμβριοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Λδζα Εξωφφλλου: Μαρία Σχοινά / Σχεδιαςμόσ: Συναδελφικι Αλλθλεγγφθ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα