اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی"

Transcript

1 No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران ac.ir چکیده لزوم انجام آزمایشهاي جریان بالا بر روي تجهیزات شبکە قدرت به منظور احراز صحت عملکرد آنها در شرایط اتصال کوتاه بر کسی پوشیده نیست. جریان ثانویه که داراي مقدار بزرگی است باید با روشهاي خاص انجام شود. این مقاله پس از مطرح کردن روشهاي متفاوت براي این کار به مراحل طراحی کویل روگوفسکی و انتگرالگیر مربوط به آن میپردازد. عوامل مهمی که باید در طراحی مد نظر قرار بگیرد مشخص شده است و یک نمونه بر اساس پارامترهاي مناسب ساخته شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که مجموعە ساختهشده براي جریان فرکانس قدرت مناسب است و دقت بهتر از % را برآورده میکند. واژههاي کلیدي جریانهاي بزرگ آزمایشگاهی کویل روگوفسکی آزمایش جریان قوي مقدمه. مجموعە یکی از حوادث شبکه قدرت اتصال کوتاه میباشد. در هنگام اتصال کوتاه جریان بسیار زیادي در سیستم به وجود تجهیزات نیز عبور میکند و میتواند و میآید این جریان از باعث آسیب به تجهیزات شود. تا زمان قطع شدن جریان اتصال کوتاه توسط کلید قدرت این جریان از سایر تجهیزات در حال عبور است و این تجهیزات باید بدون آسیب بتوانند این جریان را تحمل کنند. مدت زمان تحمل اتصال کوتاه و همچنین حد تحمل جریان براي هر تجهیز در استاندارد مربوط به آن مشخص شده است. به طور کلی استرسهاي اصلی ناشی از جریان زیاد را میتوان به دو دسته استرس حرارتی و استرس مکانیکی تقسیم کرد []. استرس مکانیکی به دلیل نیروهاي ناشی از جریان و میدان مغناطیسی ایجاد میشود و فقط وابسته به پیک جریان اتصال کوتاه میباشد. اتصال کوتاههاي شبکه قدرت معمولا با مو لفە DC میرا شونده همراه است [2] و در نتیجه بیشترین پیک ناشی از اتصال کوتاه معمولا در اولین پریود جریان به وجود میآید. تحمل مکانیکی تجهیز بر اساس همین مقدار پیک تعیین میشود. از سوي دیگر استرس حرارتی مربوط به گرماي ناشی از جریان میباشد که با توان دوم جریان و زمان عبور جریان از تجهیز رابطه دارد. در این مورد مدت زمان عبور جریان از تجهیز و مقدار موثر جریان مهم خواهد بود. به دلیل اهمیت و قیمت بالاي تجهیزات در شبکه قدرت لازم است تا تجهیزات پیش از نصب آزمایشهاي گوناگونی را پشت سر بگذارند و از قابلیت آنها اطمینان حاصل شود. از جمله این آزمایشها آزمایش مربوط به اتصال کوتاه میباشد. تستهاي مربوط به اتصال کوتاه در آزمایشگاههاي جریان قوي یا توان بالا انجام میشود. براي تولید جریان بزرگ لازم براي تست اتصال کوتاه روشهایی وجود دارد که از رایجترین آنها استفاده از ترانسفورماتور جریان بالاست. این ترانسفورماتور تعداد دور ثانویه کمتري نسبت به تعداد دور اولیه دارد و جریان خروجی را افزایش میدهد. براي معتبرسازي تست لازم است تا جریانی که به تجهیز تزریق میشود به دقت ثبت شود و پارامترهایی نظیر پیک آن مدت زمان اعمال و مقدار موثر جریان مشخص باشد. یکی از روشها براي جریان انجام این کار در سمت اولیه ترانسفورماتور جریان بالاست. در اولیه حداکثر جریان به چند هزار آمپر محدود میشود و میتوان با تجهیزات معمول آن را این پژوهش با حمایت دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر انجام شده است.

2 را جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی کرد اما جریان باید در ثانویه و با دقت بالا نیز شود زیرا به دلیل مواردي مثل جریان هجومی جریان اولیه و ثانویه بر هم منطبق نیستند. براي جریان ثانویه که مقدار آن در حدود چند ده هزار آمپ ر است از روشهاي خاصی استفاده میشود که بتواند جری انهاي بزرگ را با دقت مناسب و هزینه معقول ساخت کند. در ادامه پارهاي از ای ن روشها به طور خلاصه معرفی شده است. 2.روشهاي جریانهاي بزرگ در جریانهاي بزرگ به علت میدان مغناطیسی قوي معمولا از هسته استفاده نمیشود زیرا هسته به اشباع میرود و دقت خود را از دست میدهد. براي جلوگیري از اشباع هسته میتوان اندازه هسته بزرگتر کرد ولی با توجه به مقدار بالاي جریان که در حدود ka است این موضوع سبب هزینە بسیار بالاي تجهیز خواهد شد. یکی دیگر از روشهاي جلوگیري از اشباع هسته استفاده از هسته با فاصلە هوایی است. در این صورت فاصله هوایی باید در طول هسته توزیع شده باشد چرا که در غیر این صورت میدان مغناطیسی موضعی سبب اشباع هسته خواهد شد. بدین معنی که هسته در بخشی که فاصله هوایی قرار دارد در معرض شار مغناطیسی کمتري خواهد بود و اشباع نمیشود ولی در جایی که دورتر از فاصله هوایی است هسته به اشباع میرود. بنابراین هسته وضعیت یکسانی را از لحاظ شار نخواهد داشت. ایجاد فواصل هوایی متعدد نیز هزینه قابلملاحظهاي در بر دارد لذا معمولا براي جریانهاي بزرگ از هسته استفاده نمیشود. یکی از روشه يا جریانهاي بزرگ استفاده از کویل روگوفسکی است. کویل روگوفسکی یک سیمپیچ بدون هستە آهنی است. این سیمپیچ بر روي هسته به گونهاي طراحی میشود که شارهاي پراکندگی اثر بسیار کمی داشته باشند. جری انهاي زیاد با فرکانسهاي بالاست [3.] تزویج مغناطیسی جریانهاي کم نیاز به کاربرد اصلی کویل روگوفسکی در بین اولیه و ثانویه اندك است و لوازم جانبی با دقت بالایی دارد. به دلیل عدم وجود در خروجی کویل روگوفسکی به صورت معمول ولتاژ است که این ولتاژ مشتق جریان مورد است و در صورتی که بتوان این ولتاژ را بدون نویز به اتاق کنترل منتقل کرد میتوان را با دقت بالایی را انجام داد. همچنین در مواردي انتگرالگیري به همراه تقویتکننده در مسیر ولتاژ قرار میدهند Rogowski coil که در این صورت تقویتکننده باید در بازه مورد نیاز به صورت خطی عمل کند تا بتوان با دقت بالا را انجام داد. ولی در جریانهاي بزرگ به علت میدان مغناطیسی بالا کویل روگوفسکی به خوبی عمل و میکند خروجی قابلتوجهی خواهد داشت. در این حالت دقت معمولا بالاست. از نظر فرکانسی نیز غیر از فرکانس صفر یعنی روگوفسکی عملکرد مناسبی دارد. این کویل میتواند مو لفه DC کویل DC میرا شونده را با دقت خوبی منتقل کند چرا که مو لفه DC میرا شونده فرکانس صفر ندارد بلکه شامل فرکانسهاي غیر صفر میباشد. این روش معمولا هزینه زیادي ندارد و داراي دقت یکی دیگر از روشه يا بالایی است. جری انهاي بزرگ استفاده از مبدلهاي نوري جریان است [4]. در این تجهیزات یک اشعه تکفام لیزري از طریق فیبر نوري به محل ارسال میشود. این نور از یک ماده اپتیکی که از خود اثر فارادي نشان میدهد عبور میکند. چرخش زاویه میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی در یک ماده در حضور میدان مغناطیسی را اثر فارادي زاویه میدان الکتریکی پرتو نور میگویند. پس از عبور نور از ماده اپتیکی و چرخش از طریق فیبر نوري به تجهیز کنترل و بازگردانده میشود. میزان چرخش اثر فارادي متناسب با میدان مغناطیسی است و در نتیجه با میزان چرخش میتوان به شدت میدان مغناطیسی در محل صورتی پی برد. نقطهنظر از که بر روي نور لیزر مدولاسیون انجام شود این روش فرکانسی در میتواند فرکانس صفر را نیز کند ولی معمولا در فرکانسهاي بالاتر از چند کیلوهرتز دقت به تدریج از دست خواهد رفت. در کاربرد آزمایشگاه جریان قوي ولتاژ خروجی سمت ثانویه ترانسفورماتور اندك و در حد 5 V میباشد. در نتیجه نیاز به عایقکاري در مورد کویل روگوفسکی نخواهد بود. یکی دیگر از مقاومت شنت است. روشه يا جری انهاي بزرگ استفاده از مقاومت شنت جریان عبوري را تبدیل به سیگنال ولتاژي میکند و میتواند این سیگنال را به اتاق کنترل انتقال داد و آن را کرد. در زمانی که قرار است در ولتاژ بالا انجام شود معمولا سیگنال ولتاژ را تبدیل به سیگنال نوري میکنند و آن را از طریق فیبر نوري انتقال [5]. میدهند مقاومت شنت طراحی خاص خود را دارد. در فرکانسهاي بالا طراحی مقاومت شنت باید به گونهاي باشد که سلف مسیر آن بسیار اندك باشد تا بتواند فرکانسهاي بالا را نیز با دقت کند. ولی در فرکانس قدرت مهمترین عامل آلیاژ 2

3 مقاومت شنت میباشد. جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی این آلیاژ باید به گونهاي باشد که با عبور جریان زیاد مقاومت آن تغییر قابلتوجهی نکند در نتیجه آلیاژ مق اومت شنت باید داراي ضریب تغییر مقاومت کوچکی در اثر حرارت باشد. از سوي دیگر مقاومت آن باید به اندازهاي کم باشد که هم ولتاژ زیادي تولید نکند و هم در اثر عبور جریان مقدار زیادي گرم نشود. چون در آزمایشگاه در ولتاژ پایین انجام میشود سیگنال ولتاژ میتواند به صورت الکتریکی منتقل شود. مقاومتهاي شنت به علت طراحی خاصشان داراي قیمت بالایی میباشند و ساخت آنها به دلیل آلیاژ خاص آنها دشوار میباشد. براي جریانهاي بزرگ روشهاي دیگري نظیر استفاده از ابررسانایی[ 6 7] استفاده از اشباع هسته مغناطیسی و هارمونیک دوم [8] نیز در مراجع مطرح شده است. از بین راهکارهاي موجود کویل روگوفسکی سادهترین و کمهزینهترین روش است. همچنین براي ساخت آن به ادوات با تکنولوژي بالا احتیاج نیست و مواد آن به راحتی در دسترس استفاده از کویل است. روگوفسکی براي فرکانسهاي بالا و همچنین در حالت کار با ولتاژ بالا مشکلاتی را به همراه دارد ولی در طرح حاضر که ولتاژ ثانویه اندك است و همچنین فرکانس 5 Hz اهمیت دارد استفاده از کویل روگوفسکی بهترین گزینه است. 3.تاریخچە کویل روگوفسکی کویل روگوفسکی که به نام مخترع آن نامگذاري شده است به صورت چنبرهاي و با هستە هوایی ساخته میشود و میتواند براي جریان متناوب مطابق قانون فارادي به کار رود. این نوع از مبدل براي اولین بار در سال 887 پیشنهاد شد زمانی کهChattock.A.P از دانشگاه بریستول از یک کویل بلند پیچیده شده بر روي یک لاستیکی براي میلە رلوکتانس مغناطیسی در مدارهاي آهنی استفاده کرد [9]. در سال 92.W و Rogowski W. Steinhaus پتانسیل مغناطیسی استفاده کردند از تکنیک Chattock.[] براي در آن زمان این کویل به واسطە خروجی کوچک آن فقط میتوانست براي جریانهاي بزرگ با تغییرات سریع به کار رود چون خروجی این کویل در جریانهاي کوچک براي کارکرد صحیح تجهیزات در آن زمان مناسب نبود. اما با تجهیزات میکروپروسسوري امروزي این کار قابل انجام است []. این کویل برخلاف ترانسفورماتورهاي جریان با هستە آهنی رفتاري بسیار خطی دارد که باعث میشود بتوان آن را در بازههاي وسیع دامنە جریان و فرکانس به کار برد. این موضوع اجازة در کاربردهاي با حالت گذراي سریع و جریان بالا را میدهد نظیر کوره و جریان صاعقه. جریان ترانسفورماتور در مواردي که دامنە جریان مورد بزرگ است خروجی کویل روگوفسکی داراي مقدار سیگنال به نویز بالایی است که سبب میشود با روشهاي ساده بتوان آ ن را فیلتر و تقویت کرد. خروجی کویل روگوفسک ی غالبا مقدار اندکی است و احتیاج به مدار تقویتکنندة دقیقی دارد. این موضوع به همراه اینکه خروجی کویل روگوفسکی متناسب با مشتق جریان ورودي است و نه خود جریان دو مورد منفی در مورد کویل روگوفسکی است. ولی در سایر موارد نظیر هزینه و خطی بودن بر ترانسفورماتورهاي سنتی ترجیح دارد کرد: [. 2] فواید کویل روگوفسکی را میتوان به طور خلاصه به صورت زیر لیست توانایی جریان در یک بازة بزرگ را بدون اشباع دارا هستند که این موضوع به خاطر طبیعت غیر مغناطیسی هستە آن است این بازه شامل چند میلیآمپر تا یک مگاآمپر میشود به خاطر انعطافپذیري و وزن کم به راحتی قابلاستفاده هستند هزینە اندکی را به همراه دارند طبیعت غیر مداخلهگرانهاي دارند زیرا توانی را از مدار اصلی مورد نمیکشند و امپدانسی که به سیستم اعمال میشود در حد چند میکروهانري است پهناي باند بسیار گستردهاي واسطە ورود این تجهیز به دارند به طوري که به صورت معمول میتوانند از / Hz تا GHz را پوشش دهند. این موضوع سبب میشود تا این کویل بتواند کند در حد تغییرات 4 ka/μs جریانهاي با پیشانی بسیار تیز را نیز بسیار ایمن هستند زیرا هیچ ارتباط الکتریکی مستقیمی با مدار اصلی وجود ندارد [. 3].4 مبناي عملکرد کویل روگوفسکی در یک حلقه در میدان مغناطیسی متغیر B ولتاژي القا میشود که طبق قانون فارادي برابر: d u( t) B ( t) da ( dt ) است. براي به دست آوردن میدان مغناطیسی یا به عبارت دیگر جریانی که این میدان را ایجاد کرده است یک شبکە انتگرالگیر باید به این حلقه اضافه 3

4 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی شود. کویل روگوفسکی در حقیقت تعداد زیادي از این حلقهها است که با یکدیگر سري شدهاند. در حالتی که کویل روگوفسکی به صورت بسته باشد یعنی کاملا جریان را در بر بگیرد حلقە کویل روگوفسکی میتواند هر شکلی را به خود بگیرد زیرا میدان مغناطیسی که حلقهها را در بر میگیرد توسط قانون آمپر تعیین میشود و انتگرال میدان مغناطیسی روي هر مسیر بستهاي اطراف جریان برابر همان جریان میشود. این موضوع همچنین مکان قرار گرفتن هادي اولیه را نسبت به کویل بیاثر میکند. این موضوع سبب میشود تا کویل روگوفسکی یک گزینه روگوفسکی کویل را براي کاهش تا ثیرپذیري قابلانعطاف باشد. کویل از شارهاي پراکندگی در کویل انتهاي از بین سیمپیچیها عبور میدهند و دو سر کویل از یک نقطه خارج میکنند [4]. در این حالت میتوان کویل روگوفسکی را از انتهاي آن جدا کرد. این موضوع سبب میشود تا بتوان در مواردي که امکان جداسازي مدار جریان اولیه فراهم نیست به راحتی بتوان کویل روگوفسکی را بر روي مسیر جریان قرار داده و را انجام داد. نحوة مستقل از قرارگیري کویل نسبت به جریان اولیه ولتاژ القا شده در پایانە یک کویل روگوفسکی نوشت: میتوان براي 5.ساخت کویل روگوفسکی کویل روگوفسکی مورد نظر باید توانایی جریان در بازه تا ka را داشته باشد. در طرح ساختهشده براي مغزي که کویل بر روي آن سیمپیچی میشود از لولە پلاستیکی منعطف و توخالی استفاده شده است. انعطاف لوله باعث میشود که بتوان انتهاي کویل را به راحتی جدا کرده و بر روي مسیر جریان با شکلهاي مختلف نصب شود. همچنین توخالی بودن کویل سبب میشود تا به راحتی بتوان مسیر برگشت را از درون سیمپیچی عبور داد. براي سیمپیچی از سیم مسی لاکی به قطر /75 mm استفاده شده است. طول کویل برابر 3 cm است و در این طول تعداد 6 دور سیمپیچی انجام شده است. قطر لولهاي که سیمپیچی بر روي آن انجام شده است برابر 2/2 cm است. با این پارامترها اندوکتانس متقابل بین کویل و هادي جریان اولیه برابر است با: 2 NA 6. M.59 H. ( 3) S m.3 براي چنین آرایشی اگر جریان اولیه داراي پیک ka و 5 Hz باشد مقدار پیک ولتاژ القا شده در ثانویه برابر است با: di uˆ M V ( 4) dt و NA di ( t) u( t), ( 2) Sm dt که در آن N تعداد کل دورهاي سیمپیچی در کویل A سطح مقطع هر حلقه S m مسیر متوسط کل کویل روگوفسکی است. این پارامترها در شکل براي یک آرایش نامتقارن کویل روگوفسکی نشان داده شده است. این موارد مهمترین پارامترهاي کویل روگوفسکی هستند که با تنظیم میتوان آنها مقدار خروجی را تغییر داد. در حقیقت ضریب ثابت موجود در (2) همان اندوکتانس متقابل بین کویل و هادي حامل جریان اولیه است. البته عدد فوق تنها حدود ولتاژ خروجی را در اختیار قرار میدهد و براي دقت کافی لازم است تا کل مجموعه در نهایت کالیبره شود. 6.طراحی مدار انتگرالگیر براي انتگرالگیر کویل روگوفسکی چندین راه متفاوت وجود دارد. انتگرالگیر کویل میتواند از نوع مقاومتی خازنی باشد. براي دقت بالاتر انتگرالگیري آنالوگ میتواند به جاي مدار RC از تقویتکنندة عملیاتی استفاده کند. با استفاده از تقویتکنندههاي با جریان ورودي بسیار کم میتوان به صورت دقیقی انتگرال گرفت. معمولا انتگرالگیري به کمک مدار RC براي فرکانسهاي بسیار بالا MHz) <) و انتگرالگیري به کمک عملیات براي تقویتکنندة فرکانسهاي پایین (< مناسب است MHz) [5]. یکی دیگر از روشهاي ممکن انتقال سیگنال با استفاده از یک مبدل شکل - پارامترهاي کویل روگوفسکی []. آنالوگ به دیجیتال به کامپیوتر است. پردازش سیگنال هم در کامپیوتر به کمک نرمافزارهاي میتوان سیگنال را به صورت دیجیتالی فیلتر و تقویت 4

5 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی کرد و هم میتوان فرآیند ا نتگرالگیري را انجام داد. این روش انتگرالگیري براي فرکانسهاي میانی بسیار مناسب است. اگر مدار کویل روگوفسکی به وسیلە مقاومت کوچکی بسته شود کویل به صورت خود انتگرالگیر خواهد بود [2] زیرا در این حالت سلف کویل غالب خواهد بود و جریانی که از ثانویە کویل عبور میکند انتگرال ولتاژ القا شده خواهد بود. در این صورت جریان عبوري از ثانویە کویل روگوفسکی و ولتاژي که بر روي مقاومت کوچک افت میکند متناسب با جریان ورودي خواهد بود. در این حالت کارکرد کویل روگوفسکی نظیر یک ترانسفورماتور جریان سنتی است خروجی آن ولی میباشد. کوچک از بین موارد فوق گزینە استفاده از مدار RC و تقویتکنندة عملیاتی سادهترین گزینهها هستند. انتگرالگیر کویل روگوفسکی باید علاوه بر پوشش یک رنج فرکانسی وسیع داراي ثابت زمانی چندین برابر ثابت زمانی مدار اولیه باشد ولی پیادهسازي چنین انتگرالگیري به کمک مدار RC محدو دیتهایی دارد. از جمله: الف) براي مثال یک انتگرالگیر RC که ثابت زمانی ثانیه دارد میتواند توسط یک مقاومت MΩ و یک خازن μf پیادهسازي شود. ولی این انتگرالگیر به واسطە خازنهاي پراکندگی موازي با مقاومت و همچنین به خاطر تلفات خازن پاسخ فرکانسی مناسبی را نمیتواند اراي ه دهد. ب) نسبت سیگنال خروجی به ورودي براي چنین انتگرالگیري بسیار کوچک است. مثلا بهرة انتگرالگیر RC قبل در فرکانس 5 Hz در حدود /38 میباشد. با توجه به اینکه تزویج خود کویل روگوفسکی به واسطە هستە هوایی کوچک است چنین بهرة کوچکی میتواند را بسیار سخت کند. با وجود چنین مشکلاتی و همچنین نیاز به تقویت کردن خروجی کویل روگوفسکی به نظر میرسد که انتگرالگیري براي جریانهاي فرکانس قدرت به وسیلە تق ویتکنندة عملیاتی گزینە بهتري باشد. نشان تصویر مدار پایە انتگرالگیر به کمک تقویتکنندة عملیاتی در شکل 2 داده شده است. 2 اگر R از این مدار حذف شود ثابت زمانی انتگرال- (G ) خواهد بود که در آن G بهرة حلقە باز تقویت کننده گیر برابر R C است. این بهره در تقویتکنندههاي خوب به 5 نیز میرسد. این موضوع سبب میشود تا بروز هر گونه عدم تعادل با این بهره تقویتشده و به سرعت خروجی تقویتکننده به اشباع مثبت یا منفی برود. با قرار دادن R مقاومت بهرة DC تقویتکننده به مقدار R / R کاهش مییابد. 2 اگر منبع ورودي به پایە منفی متصل باشد نظیر آنچه در شکل 2 نشان داده شده است ولتاژ خروجی عکس خواهد بود و در نهایت لازم است که معکوس شود. مرجع [6] یک مدار انتگرالگیر را پیشنهاد داده است که ولتاژ ورودي به پایە مثبت اعمال میشود. در چنین انتگرالگیري ولتاژ خروجی هم علامت انتگرال منبع ورودي است اما مشکل چنین تقویتکنندهاي آن است که در یک فرکانس بالا فرآیند انتگرالگیري متوقف میشود به عبارت دیگر چنین مداري انتگرالگیري را در یک بازه انجام میدهد. این در حالی است که مدار شکل 2 از فرکانسی به بالا تا فرکانس کاري Op-Amp مثبت متصل باشد انتگرالگیري را انجام میدهد. R مقاومت اگر منبع ورودي به سر فرکانس شروع انتگرالگیري و مقاومت فرکانس پایان انتگرالگیري را تعیین میکند. همچنین این دو مقاومت مقدار بهرة تقویتکننده را تعیین میکند بنابراین تغییر هم بازة انتگرالگیري و هم بهره را تغییر میدهد و در نتیجه داراي انعطافپذیري زیادي نیست. اگر منبع ورودي همانند شکل 2 به سر منفی متصل باشد مقاومت شروع انتگرالگیري و مق اومت میتوان مقدار شکل - 2 مدار انتگرالگیر پایه توسط تقویتکنندهي عملیاتی [6]. R فرکانس مقدار بهره را تعیین میکند بنابراین را براي دستیابی به بهرههاي مختلف در بازههاي مختلف جریان تغییر داد بدون اینکه بازة انتگرالگیري دچار تغییر شود. به همین خاطر انتگرالگیر طرح ساختهشده بر اساس شکل 2 طراحی شده است. در طراحی انتگرالگیر توجه به دو نکته لازم است. اول اینکه مقدار بهرة تقویتکننده باید به گونهاي باشد که ولتاژ خروجی در کمترین جریان به اندازة کافی بزرگ باشد و همچنین در بیشترین جریان دچار اشباع نشود. شکل - 3 مشخصهي فرکانسی عمومی انتگرالگیر به کمک تقویتکننده [6]. 5

6 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی.5 Input Output Magnitude (V) دوم آنکه اگر انتگرالگیر بخواهد علاوه بر فرکانس نامی قادر به انتگرالگیري مو لفە میراشوندة DC نیز باشد لازم است تا فرکانس شروع انتگرالگیري کوچک در نظر گرفته شود. 3 شکل مشخصه فرکانسی عمومی تقویتکننده را نشان میدهد. فرکانس شروع انتگرالگیري یعنی ساختهشده با انتخاب برابر f 2 RC R M و R2 k است. در طراحی برابر DC بهرة حاصل شده است. با این بهره تغییر چندین میکروولت در ورودي به تغییر چندین میلی ولت در خروجی منجر میشود که براي حاشیە اشباع V و - V قابل پذیرش است. با انتخاب f C برابر Hz F + /6 میشود. با انتگرالگیري در این فرکانس پایین مو لفە DC میراشونده نیز به درستی انتگرال گرفته میشود. مدار انتگرالگیر با پارامترهاي فوق در نرمافزار Pspice شبیهسازي شده است و مشخصە فرکانسی آن استخراج شده است که با آنچه که در بالا بیان شد تطابق دارد. همچنین به ورودي آن مشتق یک شکل موج با مو لفە DC داده شده و خروجی آن با مقدار مورد انتظار مقایسه شده است. شکل موج جریانی که از آن مشتق گرفته شده و به ورودي انتگرالگیر داده شده است به همراه خروجی مدار در شکل 4 نشان داده شده است. این شکل نشان میدهد که مداري با پارامترهاي فوق میتواند به درستی مو لفە DC میراشونده را نیز انتگرالگیري کند و شکل موج جریان اصلی دچار اعوجاج نمیشود. با پارامترهاي فوق مقدار بهرة تقویتکننده در فرکانس قدرت برابر انتگرالگیر تا جریان 5 ka /7.7 شکل - 6 ترانسفورماتور جریان قوي و کویل روگوفسکی در ثانویە آن. است که باعث میشود اشباع نشود. نتایج آزمایشگاهی تا براي احراز صحت عملکرد مجموعە کویل روگوفسکی و انتگرالگیر آن سه سري آزمایش انجام شده است. در آزمایش اول از یک ترانسفورماتور با خروجی تا جریان 5 A استفاده شده است. کویل روگوفسکی ساختهشده بر روي ثانویە این ترانسفورماتور نصب شده است و مقدار ولتاژ خروجی انتگرالگیر به ازاي جریانهاي مختلف قراي ت شده است. براي جریان نیز از ترانسفورماتور جریان نوع کلمپی استفاده شده است. شکل 5 نتیجە این آزمایش را نشان میدهد. در شکل 5 یک خط نیز به مجموعە دادهها برازش شده است. هرچه دادههاي به حالت خطی Inte grator Output (mv) Integrator output Linear fit Current (A) شکل - 7 خروجی کویل روگوفسکی و خط برازش شده به آن براي جریانهاي از 5 A تا 5. A نتایج با دقت بهتر از /5% خطی هستند. Integr ator Output (mv) Integrator output Linear fit Time (sec) شکل - 4 جریان داراي مو لفە DC و خروجی انتگرالگیر. تطابق دو شکل موج نشان میدهد که مدار میتواند به درستی مو لفە DC را انتگرالگیري کند Current (A) شکل 5 -خروجی کویل روگوفسکی و خط برازش شده به آن براي جریانهاي کمتر از 5. A نتایج با دقت بهتر از % خطی هستند. 6

7 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی طراحیشده توانایی مو لفە DC میراشونده را به درستی داراست. در نهایت نتایج آزمایشهاي مربوط به مجموعە کویل روگوفسکی و انتگرالگیر گزارش شده است و نشان میدهد که کویل ساختهشده داراي دقت بهتر از % است که براي مقاصد در آزمایشگاه جریان قوي کافی است. مجموعە ساختهشده میتواند براي بازههاي جریان و فرکانس گستردهتر بهبود یابد. Current (ka) Sample number شکل 8 -خروجی کویل روگوفسکی در آزمایش جریان قوي. نزدیکتر باشد دقت کویل روگوفسکی بیشتر خواهد بود. نتایج این آزمایش با دقت بهتر از % خطی میباشد. در آزمایش دوم از یک ترانسفورماتور جریان قوي براي تولید جریان تا 5 ka استفاده شده است. در این آزمایش جریانها به کمک یک مقاومت شنت شده است. شکل 6 ترانسفورماتور جریان قوي و کویل روگوفسکی را در خروجی آن هنگام تست نشان میدهد. نتایج مربوط به این آزمایش در شکل 7 آمده است. نتایج در این مرحله با دقت بهتر از /5% خطی هستند. تا زمانی که انتگرالگیر مربوط به کویل اشباع نشود عملکرد خطی کویل همچنان ادامه دارد. شکل 8 نیز جریان شده توسط کویل روگوفسکی را در آزمایش سوم نشان میدهد. ولتاژ خروجی انتگرالگیر توسط یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ثبت شده است. در این آزمایش مقدار موثر جریان 4 ka به یک تجهیز اعمال شده است. همانطور که در شکل مشخص است مولفە DC میراشونده نیز به درستی شده است. نتایج نشان میدهد که مجموعە ساختهشده از دقت مناسبی براي جریان در آزمایشهاي جریان قوي برخوردار است. 8.جمعبندي در این مقاله ابتدا لزوم آزمایشهاي جریان قوي و جریان تجهیز مورد آزمایش تبیین شد. سپس روشهاي متف اوت جریانهاي بزرگ معرفی شد و علت ترجیح استفاده از کویل روگوفسکی توضیح داده شد. در ادامه تي وري نحوة عملکرد کویل روگوفسکی مطرح و طراحی انجامشده بر اساس آن معرفی شد. سپس به روشهاي متفاوت انتگرالگیري پرداخته شد و انتگرالگیر با استفاده از تقویتکنندة عملیاتی به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد. فرآیند طراحی و نکاتی که باید در ساخت انتگرالگیر به آن توجه شود به تفصیل بیان شد و پارامترهاي نهایی انتگرالگیر ساختهشده بیان شد. همچنین به کمک شبیهسازي نشان داده شد که انتگرالگیر 9.منابع [] AC high-voltage circuit breakers rated on a symmetrical current basis - preferred ratings and related required preferred ratings and related capabilities., ANSI C37-6, IEEE, 997. [2] I. Kasicki, Short circuits in power systems, Weinheim, Germany, Wiley- VCH Verlag-Gmbh, 22. [3] A. L. Kojovic, "Applications of Rogowski coils for advanced power system soloutions," in 8 th Int. Conf. and Exhibition Electricity Distribution, Turin, CIRED 25, 6-9 June, 25. [4] W. Li, W. Bowen, W. Ling, W. Zhihua, and H. Wenmei, "Large current measurements using a fibre optics current sensor," in proc. th World Congr. Intelligent Control and Automation, Beijing, WCICA, 6-8 July, 22, pp [5] X. Han, Y. Xu, C. Fu, and H. Rao, "Research about measurement performance of optic-electric DC current transformer in 5 kv HVDC power system," in Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conf., Wuhan, APPEEC 29, 27-3 March, 29. [6] S. L. Hays, B. Claypool, and G. W. Foster, The Amp DC power supply for a staged hadron collider superferric magnet, IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 6, pp , June 26. [7] C. Berriaud and A. Donati, A device for measuring high current at cryogenic temperatures, IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 2, pp , March 22. [8] R. Shiyan, A A high precision on-site m easurement calibration device for heavy direct current, IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 39, pp. 9-22, Feb. 99. [9] C. Xianghu, Z. Xiangjun, D. Feng, and L. Ling, "Novel PCB sensor based on rogowski coil for transmission lines fault detection," in IEEE Power & Energy Society General Meeting, Calgary, PES 9, 26-3 July, 29. [] M. Rigoni et al. Rogowski coil current meters, IEEE Potentials, vol. 27, pp. 4-45, Aug. 28. [] L. Kojovic, PCB Rogowski coils benefit relay protection, IEEE Comput. Appl. Power, vol. 5, pp. 5-53, Aug. 22. [2] A. M. Lucianio and M. Savastano, "Wide band transformer based on a split-conductor current sensor and a Rogowski coil for high current measurement," in IEEE Proc. Integrating Intelligent Instrumentation and Control Instrumentation and Measurement Technology Conf., Waltham, IMTC/95, April, 995. [3] I. A. Metwally, Self-integrating Rogowski coil for high-impulse current measurement, IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 59, pp , Feb. 2. [4] H. Bluhm, Pulsed power systems, principles and applications, Berlin, Springer, 26. [5] I. M. Shafiq, L. Kutt, M. Lehtonen, T. Niem inen, and M. Hashmi, Parameters identification and modeling of high frequency current transducer for partial discharge measurements, IEEE Sensors J., vol. 3, pp. 8-9, March 23. [6] J. A. J. Pettinga, and J. Siersem a, A poly phase 5 ka current measuring system with Rogowski coils, IEE Proc. Electric Power Applicat., vol. 3, pp , Sep

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت دوره شماره 93 صفحات 08-63 0.044/JRAG.05.647 (DOI): شناسه دیجیتال تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت * وحید انتظار سعادت و سیدهانی

Διαβάστε περισσότερα

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 & ANSI/NCSL Z540-1-1994 CALIBRATION

SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 & ANSI/NCSL Z540-1-1994 CALIBRATION SCOPE OF ACCREDITATION TO ISO/IEC 17025:2005 & ANSI/NCSL Z540-1-1994 FLUKE CORPORATION Everett Service Center 1420 75 th Street SW Everett, WA 98203 Randy Lemon Phone: 425 446 5243 CALIBRATION Valid To:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα