اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی"

Transcript

1 No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران ac.ir چکیده لزوم انجام آزمایشهاي جریان بالا بر روي تجهیزات شبکە قدرت به منظور احراز صحت عملکرد آنها در شرایط اتصال کوتاه بر کسی پوشیده نیست. جریان ثانویه که داراي مقدار بزرگی است باید با روشهاي خاص انجام شود. این مقاله پس از مطرح کردن روشهاي متفاوت براي این کار به مراحل طراحی کویل روگوفسکی و انتگرالگیر مربوط به آن میپردازد. عوامل مهمی که باید در طراحی مد نظر قرار بگیرد مشخص شده است و یک نمونه بر اساس پارامترهاي مناسب ساخته شده است. نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که مجموعە ساختهشده براي جریان فرکانس قدرت مناسب است و دقت بهتر از % را برآورده میکند. واژههاي کلیدي جریانهاي بزرگ آزمایشگاهی کویل روگوفسکی آزمایش جریان قوي مقدمه. مجموعە یکی از حوادث شبکه قدرت اتصال کوتاه میباشد. در هنگام اتصال کوتاه جریان بسیار زیادي در سیستم به وجود تجهیزات نیز عبور میکند و میتواند و میآید این جریان از باعث آسیب به تجهیزات شود. تا زمان قطع شدن جریان اتصال کوتاه توسط کلید قدرت این جریان از سایر تجهیزات در حال عبور است و این تجهیزات باید بدون آسیب بتوانند این جریان را تحمل کنند. مدت زمان تحمل اتصال کوتاه و همچنین حد تحمل جریان براي هر تجهیز در استاندارد مربوط به آن مشخص شده است. به طور کلی استرسهاي اصلی ناشی از جریان زیاد را میتوان به دو دسته استرس حرارتی و استرس مکانیکی تقسیم کرد []. استرس مکانیکی به دلیل نیروهاي ناشی از جریان و میدان مغناطیسی ایجاد میشود و فقط وابسته به پیک جریان اتصال کوتاه میباشد. اتصال کوتاههاي شبکه قدرت معمولا با مو لفە DC میرا شونده همراه است [2] و در نتیجه بیشترین پیک ناشی از اتصال کوتاه معمولا در اولین پریود جریان به وجود میآید. تحمل مکانیکی تجهیز بر اساس همین مقدار پیک تعیین میشود. از سوي دیگر استرس حرارتی مربوط به گرماي ناشی از جریان میباشد که با توان دوم جریان و زمان عبور جریان از تجهیز رابطه دارد. در این مورد مدت زمان عبور جریان از تجهیز و مقدار موثر جریان مهم خواهد بود. به دلیل اهمیت و قیمت بالاي تجهیزات در شبکه قدرت لازم است تا تجهیزات پیش از نصب آزمایشهاي گوناگونی را پشت سر بگذارند و از قابلیت آنها اطمینان حاصل شود. از جمله این آزمایشها آزمایش مربوط به اتصال کوتاه میباشد. تستهاي مربوط به اتصال کوتاه در آزمایشگاههاي جریان قوي یا توان بالا انجام میشود. براي تولید جریان بزرگ لازم براي تست اتصال کوتاه روشهایی وجود دارد که از رایجترین آنها استفاده از ترانسفورماتور جریان بالاست. این ترانسفورماتور تعداد دور ثانویه کمتري نسبت به تعداد دور اولیه دارد و جریان خروجی را افزایش میدهد. براي معتبرسازي تست لازم است تا جریانی که به تجهیز تزریق میشود به دقت ثبت شود و پارامترهایی نظیر پیک آن مدت زمان اعمال و مقدار موثر جریان مشخص باشد. یکی از روشها براي جریان انجام این کار در سمت اولیه ترانسفورماتور جریان بالاست. در اولیه حداکثر جریان به چند هزار آمپر محدود میشود و میتوان با تجهیزات معمول آن را این پژوهش با حمایت دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر انجام شده است.

2 را جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی کرد اما جریان باید در ثانویه و با دقت بالا نیز شود زیرا به دلیل مواردي مثل جریان هجومی جریان اولیه و ثانویه بر هم منطبق نیستند. براي جریان ثانویه که مقدار آن در حدود چند ده هزار آمپ ر است از روشهاي خاصی استفاده میشود که بتواند جری انهاي بزرگ را با دقت مناسب و هزینه معقول ساخت کند. در ادامه پارهاي از ای ن روشها به طور خلاصه معرفی شده است. 2.روشهاي جریانهاي بزرگ در جریانهاي بزرگ به علت میدان مغناطیسی قوي معمولا از هسته استفاده نمیشود زیرا هسته به اشباع میرود و دقت خود را از دست میدهد. براي جلوگیري از اشباع هسته میتوان اندازه هسته بزرگتر کرد ولی با توجه به مقدار بالاي جریان که در حدود ka است این موضوع سبب هزینە بسیار بالاي تجهیز خواهد شد. یکی دیگر از روشهاي جلوگیري از اشباع هسته استفاده از هسته با فاصلە هوایی است. در این صورت فاصله هوایی باید در طول هسته توزیع شده باشد چرا که در غیر این صورت میدان مغناطیسی موضعی سبب اشباع هسته خواهد شد. بدین معنی که هسته در بخشی که فاصله هوایی قرار دارد در معرض شار مغناطیسی کمتري خواهد بود و اشباع نمیشود ولی در جایی که دورتر از فاصله هوایی است هسته به اشباع میرود. بنابراین هسته وضعیت یکسانی را از لحاظ شار نخواهد داشت. ایجاد فواصل هوایی متعدد نیز هزینه قابلملاحظهاي در بر دارد لذا معمولا براي جریانهاي بزرگ از هسته استفاده نمیشود. یکی از روشه يا جریانهاي بزرگ استفاده از کویل روگوفسکی است. کویل روگوفسکی یک سیمپیچ بدون هستە آهنی است. این سیمپیچ بر روي هسته به گونهاي طراحی میشود که شارهاي پراکندگی اثر بسیار کمی داشته باشند. جری انهاي زیاد با فرکانسهاي بالاست [3.] تزویج مغناطیسی جریانهاي کم نیاز به کاربرد اصلی کویل روگوفسکی در بین اولیه و ثانویه اندك است و لوازم جانبی با دقت بالایی دارد. به دلیل عدم وجود در خروجی کویل روگوفسکی به صورت معمول ولتاژ است که این ولتاژ مشتق جریان مورد است و در صورتی که بتوان این ولتاژ را بدون نویز به اتاق کنترل منتقل کرد میتوان را با دقت بالایی را انجام داد. همچنین در مواردي انتگرالگیري به همراه تقویتکننده در مسیر ولتاژ قرار میدهند Rogowski coil که در این صورت تقویتکننده باید در بازه مورد نیاز به صورت خطی عمل کند تا بتوان با دقت بالا را انجام داد. ولی در جریانهاي بزرگ به علت میدان مغناطیسی بالا کویل روگوفسکی به خوبی عمل و میکند خروجی قابلتوجهی خواهد داشت. در این حالت دقت معمولا بالاست. از نظر فرکانسی نیز غیر از فرکانس صفر یعنی روگوفسکی عملکرد مناسبی دارد. این کویل میتواند مو لفه DC کویل DC میرا شونده را با دقت خوبی منتقل کند چرا که مو لفه DC میرا شونده فرکانس صفر ندارد بلکه شامل فرکانسهاي غیر صفر میباشد. این روش معمولا هزینه زیادي ندارد و داراي دقت یکی دیگر از روشه يا بالایی است. جری انهاي بزرگ استفاده از مبدلهاي نوري جریان است [4]. در این تجهیزات یک اشعه تکفام لیزري از طریق فیبر نوري به محل ارسال میشود. این نور از یک ماده اپتیکی که از خود اثر فارادي نشان میدهد عبور میکند. چرخش زاویه میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی در یک ماده در حضور میدان مغناطیسی را اثر فارادي زاویه میدان الکتریکی پرتو نور میگویند. پس از عبور نور از ماده اپتیکی و چرخش از طریق فیبر نوري به تجهیز کنترل و بازگردانده میشود. میزان چرخش اثر فارادي متناسب با میدان مغناطیسی است و در نتیجه با میزان چرخش میتوان به شدت میدان مغناطیسی در محل صورتی پی برد. نقطهنظر از که بر روي نور لیزر مدولاسیون انجام شود این روش فرکانسی در میتواند فرکانس صفر را نیز کند ولی معمولا در فرکانسهاي بالاتر از چند کیلوهرتز دقت به تدریج از دست خواهد رفت. در کاربرد آزمایشگاه جریان قوي ولتاژ خروجی سمت ثانویه ترانسفورماتور اندك و در حد 5 V میباشد. در نتیجه نیاز به عایقکاري در مورد کویل روگوفسکی نخواهد بود. یکی دیگر از مقاومت شنت است. روشه يا جری انهاي بزرگ استفاده از مقاومت شنت جریان عبوري را تبدیل به سیگنال ولتاژي میکند و میتواند این سیگنال را به اتاق کنترل انتقال داد و آن را کرد. در زمانی که قرار است در ولتاژ بالا انجام شود معمولا سیگنال ولتاژ را تبدیل به سیگنال نوري میکنند و آن را از طریق فیبر نوري انتقال [5]. میدهند مقاومت شنت طراحی خاص خود را دارد. در فرکانسهاي بالا طراحی مقاومت شنت باید به گونهاي باشد که سلف مسیر آن بسیار اندك باشد تا بتواند فرکانسهاي بالا را نیز با دقت کند. ولی در فرکانس قدرت مهمترین عامل آلیاژ 2

3 مقاومت شنت میباشد. جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی این آلیاژ باید به گونهاي باشد که با عبور جریان زیاد مقاومت آن تغییر قابلتوجهی نکند در نتیجه آلیاژ مق اومت شنت باید داراي ضریب تغییر مقاومت کوچکی در اثر حرارت باشد. از سوي دیگر مقاومت آن باید به اندازهاي کم باشد که هم ولتاژ زیادي تولید نکند و هم در اثر عبور جریان مقدار زیادي گرم نشود. چون در آزمایشگاه در ولتاژ پایین انجام میشود سیگنال ولتاژ میتواند به صورت الکتریکی منتقل شود. مقاومتهاي شنت به علت طراحی خاصشان داراي قیمت بالایی میباشند و ساخت آنها به دلیل آلیاژ خاص آنها دشوار میباشد. براي جریانهاي بزرگ روشهاي دیگري نظیر استفاده از ابررسانایی[ 6 7] استفاده از اشباع هسته مغناطیسی و هارمونیک دوم [8] نیز در مراجع مطرح شده است. از بین راهکارهاي موجود کویل روگوفسکی سادهترین و کمهزینهترین روش است. همچنین براي ساخت آن به ادوات با تکنولوژي بالا احتیاج نیست و مواد آن به راحتی در دسترس استفاده از کویل است. روگوفسکی براي فرکانسهاي بالا و همچنین در حالت کار با ولتاژ بالا مشکلاتی را به همراه دارد ولی در طرح حاضر که ولتاژ ثانویه اندك است و همچنین فرکانس 5 Hz اهمیت دارد استفاده از کویل روگوفسکی بهترین گزینه است. 3.تاریخچە کویل روگوفسکی کویل روگوفسکی که به نام مخترع آن نامگذاري شده است به صورت چنبرهاي و با هستە هوایی ساخته میشود و میتواند براي جریان متناوب مطابق قانون فارادي به کار رود. این نوع از مبدل براي اولین بار در سال 887 پیشنهاد شد زمانی کهChattock.A.P از دانشگاه بریستول از یک کویل بلند پیچیده شده بر روي یک لاستیکی براي میلە رلوکتانس مغناطیسی در مدارهاي آهنی استفاده کرد [9]. در سال 92.W و Rogowski W. Steinhaus پتانسیل مغناطیسی استفاده کردند از تکنیک Chattock.[] براي در آن زمان این کویل به واسطە خروجی کوچک آن فقط میتوانست براي جریانهاي بزرگ با تغییرات سریع به کار رود چون خروجی این کویل در جریانهاي کوچک براي کارکرد صحیح تجهیزات در آن زمان مناسب نبود. اما با تجهیزات میکروپروسسوري امروزي این کار قابل انجام است []. این کویل برخلاف ترانسفورماتورهاي جریان با هستە آهنی رفتاري بسیار خطی دارد که باعث میشود بتوان آن را در بازههاي وسیع دامنە جریان و فرکانس به کار برد. این موضوع اجازة در کاربردهاي با حالت گذراي سریع و جریان بالا را میدهد نظیر کوره و جریان صاعقه. جریان ترانسفورماتور در مواردي که دامنە جریان مورد بزرگ است خروجی کویل روگوفسکی داراي مقدار سیگنال به نویز بالایی است که سبب میشود با روشهاي ساده بتوان آ ن را فیلتر و تقویت کرد. خروجی کویل روگوفسک ی غالبا مقدار اندکی است و احتیاج به مدار تقویتکنندة دقیقی دارد. این موضوع به همراه اینکه خروجی کویل روگوفسکی متناسب با مشتق جریان ورودي است و نه خود جریان دو مورد منفی در مورد کویل روگوفسکی است. ولی در سایر موارد نظیر هزینه و خطی بودن بر ترانسفورماتورهاي سنتی ترجیح دارد کرد: [. 2] فواید کویل روگوفسکی را میتوان به طور خلاصه به صورت زیر لیست توانایی جریان در یک بازة بزرگ را بدون اشباع دارا هستند که این موضوع به خاطر طبیعت غیر مغناطیسی هستە آن است این بازه شامل چند میلیآمپر تا یک مگاآمپر میشود به خاطر انعطافپذیري و وزن کم به راحتی قابلاستفاده هستند هزینە اندکی را به همراه دارند طبیعت غیر مداخلهگرانهاي دارند زیرا توانی را از مدار اصلی مورد نمیکشند و امپدانسی که به سیستم اعمال میشود در حد چند میکروهانري است پهناي باند بسیار گستردهاي واسطە ورود این تجهیز به دارند به طوري که به صورت معمول میتوانند از / Hz تا GHz را پوشش دهند. این موضوع سبب میشود تا این کویل بتواند کند در حد تغییرات 4 ka/μs جریانهاي با پیشانی بسیار تیز را نیز بسیار ایمن هستند زیرا هیچ ارتباط الکتریکی مستقیمی با مدار اصلی وجود ندارد [. 3].4 مبناي عملکرد کویل روگوفسکی در یک حلقه در میدان مغناطیسی متغیر B ولتاژي القا میشود که طبق قانون فارادي برابر: d u( t) B ( t) da ( dt ) است. براي به دست آوردن میدان مغناطیسی یا به عبارت دیگر جریانی که این میدان را ایجاد کرده است یک شبکە انتگرالگیر باید به این حلقه اضافه 3

4 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی شود. کویل روگوفسکی در حقیقت تعداد زیادي از این حلقهها است که با یکدیگر سري شدهاند. در حالتی که کویل روگوفسکی به صورت بسته باشد یعنی کاملا جریان را در بر بگیرد حلقە کویل روگوفسکی میتواند هر شکلی را به خود بگیرد زیرا میدان مغناطیسی که حلقهها را در بر میگیرد توسط قانون آمپر تعیین میشود و انتگرال میدان مغناطیسی روي هر مسیر بستهاي اطراف جریان برابر همان جریان میشود. این موضوع همچنین مکان قرار گرفتن هادي اولیه را نسبت به کویل بیاثر میکند. این موضوع سبب میشود تا کویل روگوفسکی یک گزینه روگوفسکی کویل را براي کاهش تا ثیرپذیري قابلانعطاف باشد. کویل از شارهاي پراکندگی در کویل انتهاي از بین سیمپیچیها عبور میدهند و دو سر کویل از یک نقطه خارج میکنند [4]. در این حالت میتوان کویل روگوفسکی را از انتهاي آن جدا کرد. این موضوع سبب میشود تا بتوان در مواردي که امکان جداسازي مدار جریان اولیه فراهم نیست به راحتی بتوان کویل روگوفسکی را بر روي مسیر جریان قرار داده و را انجام داد. نحوة مستقل از قرارگیري کویل نسبت به جریان اولیه ولتاژ القا شده در پایانە یک کویل روگوفسکی نوشت: میتوان براي 5.ساخت کویل روگوفسکی کویل روگوفسکی مورد نظر باید توانایی جریان در بازه تا ka را داشته باشد. در طرح ساختهشده براي مغزي که کویل بر روي آن سیمپیچی میشود از لولە پلاستیکی منعطف و توخالی استفاده شده است. انعطاف لوله باعث میشود که بتوان انتهاي کویل را به راحتی جدا کرده و بر روي مسیر جریان با شکلهاي مختلف نصب شود. همچنین توخالی بودن کویل سبب میشود تا به راحتی بتوان مسیر برگشت را از درون سیمپیچی عبور داد. براي سیمپیچی از سیم مسی لاکی به قطر /75 mm استفاده شده است. طول کویل برابر 3 cm است و در این طول تعداد 6 دور سیمپیچی انجام شده است. قطر لولهاي که سیمپیچی بر روي آن انجام شده است برابر 2/2 cm است. با این پارامترها اندوکتانس متقابل بین کویل و هادي جریان اولیه برابر است با: 2 NA 6. M.59 H. ( 3) S m.3 براي چنین آرایشی اگر جریان اولیه داراي پیک ka و 5 Hz باشد مقدار پیک ولتاژ القا شده در ثانویه برابر است با: di uˆ M V ( 4) dt و NA di ( t) u( t), ( 2) Sm dt که در آن N تعداد کل دورهاي سیمپیچی در کویل A سطح مقطع هر حلقه S m مسیر متوسط کل کویل روگوفسکی است. این پارامترها در شکل براي یک آرایش نامتقارن کویل روگوفسکی نشان داده شده است. این موارد مهمترین پارامترهاي کویل روگوفسکی هستند که با تنظیم میتوان آنها مقدار خروجی را تغییر داد. در حقیقت ضریب ثابت موجود در (2) همان اندوکتانس متقابل بین کویل و هادي حامل جریان اولیه است. البته عدد فوق تنها حدود ولتاژ خروجی را در اختیار قرار میدهد و براي دقت کافی لازم است تا کل مجموعه در نهایت کالیبره شود. 6.طراحی مدار انتگرالگیر براي انتگرالگیر کویل روگوفسکی چندین راه متفاوت وجود دارد. انتگرالگیر کویل میتواند از نوع مقاومتی خازنی باشد. براي دقت بالاتر انتگرالگیري آنالوگ میتواند به جاي مدار RC از تقویتکنندة عملیاتی استفاده کند. با استفاده از تقویتکنندههاي با جریان ورودي بسیار کم میتوان به صورت دقیقی انتگرال گرفت. معمولا انتگرالگیري به کمک مدار RC براي فرکانسهاي بسیار بالا MHz) <) و انتگرالگیري به کمک عملیات براي تقویتکنندة فرکانسهاي پایین (< مناسب است MHz) [5]. یکی دیگر از روشهاي ممکن انتقال سیگنال با استفاده از یک مبدل شکل - پارامترهاي کویل روگوفسکی []. آنالوگ به دیجیتال به کامپیوتر است. پردازش سیگنال هم در کامپیوتر به کمک نرمافزارهاي میتوان سیگنال را به صورت دیجیتالی فیلتر و تقویت 4

5 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی کرد و هم میتوان فرآیند ا نتگرالگیري را انجام داد. این روش انتگرالگیري براي فرکانسهاي میانی بسیار مناسب است. اگر مدار کویل روگوفسکی به وسیلە مقاومت کوچکی بسته شود کویل به صورت خود انتگرالگیر خواهد بود [2] زیرا در این حالت سلف کویل غالب خواهد بود و جریانی که از ثانویە کویل عبور میکند انتگرال ولتاژ القا شده خواهد بود. در این صورت جریان عبوري از ثانویە کویل روگوفسکی و ولتاژي که بر روي مقاومت کوچک افت میکند متناسب با جریان ورودي خواهد بود. در این حالت کارکرد کویل روگوفسکی نظیر یک ترانسفورماتور جریان سنتی است خروجی آن ولی میباشد. کوچک از بین موارد فوق گزینە استفاده از مدار RC و تقویتکنندة عملیاتی سادهترین گزینهها هستند. انتگرالگیر کویل روگوفسکی باید علاوه بر پوشش یک رنج فرکانسی وسیع داراي ثابت زمانی چندین برابر ثابت زمانی مدار اولیه باشد ولی پیادهسازي چنین انتگرالگیري به کمک مدار RC محدو دیتهایی دارد. از جمله: الف) براي مثال یک انتگرالگیر RC که ثابت زمانی ثانیه دارد میتواند توسط یک مقاومت MΩ و یک خازن μf پیادهسازي شود. ولی این انتگرالگیر به واسطە خازنهاي پراکندگی موازي با مقاومت و همچنین به خاطر تلفات خازن پاسخ فرکانسی مناسبی را نمیتواند اراي ه دهد. ب) نسبت سیگنال خروجی به ورودي براي چنین انتگرالگیري بسیار کوچک است. مثلا بهرة انتگرالگیر RC قبل در فرکانس 5 Hz در حدود /38 میباشد. با توجه به اینکه تزویج خود کویل روگوفسکی به واسطە هستە هوایی کوچک است چنین بهرة کوچکی میتواند را بسیار سخت کند. با وجود چنین مشکلاتی و همچنین نیاز به تقویت کردن خروجی کویل روگوفسکی به نظر میرسد که انتگرالگیري براي جریانهاي فرکانس قدرت به وسیلە تق ویتکنندة عملیاتی گزینە بهتري باشد. نشان تصویر مدار پایە انتگرالگیر به کمک تقویتکنندة عملیاتی در شکل 2 داده شده است. 2 اگر R از این مدار حذف شود ثابت زمانی انتگرال- (G ) خواهد بود که در آن G بهرة حلقە باز تقویت کننده گیر برابر R C است. این بهره در تقویتکنندههاي خوب به 5 نیز میرسد. این موضوع سبب میشود تا بروز هر گونه عدم تعادل با این بهره تقویتشده و به سرعت خروجی تقویتکننده به اشباع مثبت یا منفی برود. با قرار دادن R مقاومت بهرة DC تقویتکننده به مقدار R / R کاهش مییابد. 2 اگر منبع ورودي به پایە منفی متصل باشد نظیر آنچه در شکل 2 نشان داده شده است ولتاژ خروجی عکس خواهد بود و در نهایت لازم است که معکوس شود. مرجع [6] یک مدار انتگرالگیر را پیشنهاد داده است که ولتاژ ورودي به پایە مثبت اعمال میشود. در چنین انتگرالگیري ولتاژ خروجی هم علامت انتگرال منبع ورودي است اما مشکل چنین تقویتکنندهاي آن است که در یک فرکانس بالا فرآیند انتگرالگیري متوقف میشود به عبارت دیگر چنین مداري انتگرالگیري را در یک بازه انجام میدهد. این در حالی است که مدار شکل 2 از فرکانسی به بالا تا فرکانس کاري Op-Amp مثبت متصل باشد انتگرالگیري را انجام میدهد. R مقاومت اگر منبع ورودي به سر فرکانس شروع انتگرالگیري و مقاومت فرکانس پایان انتگرالگیري را تعیین میکند. همچنین این دو مقاومت مقدار بهرة تقویتکننده را تعیین میکند بنابراین تغییر هم بازة انتگرالگیري و هم بهره را تغییر میدهد و در نتیجه داراي انعطافپذیري زیادي نیست. اگر منبع ورودي همانند شکل 2 به سر منفی متصل باشد مقاومت شروع انتگرالگیري و مق اومت میتوان مقدار شکل - 2 مدار انتگرالگیر پایه توسط تقویتکنندهي عملیاتی [6]. R فرکانس مقدار بهره را تعیین میکند بنابراین را براي دستیابی به بهرههاي مختلف در بازههاي مختلف جریان تغییر داد بدون اینکه بازة انتگرالگیري دچار تغییر شود. به همین خاطر انتگرالگیر طرح ساختهشده بر اساس شکل 2 طراحی شده است. در طراحی انتگرالگیر توجه به دو نکته لازم است. اول اینکه مقدار بهرة تقویتکننده باید به گونهاي باشد که ولتاژ خروجی در کمترین جریان به اندازة کافی بزرگ باشد و همچنین در بیشترین جریان دچار اشباع نشود. شکل - 3 مشخصهي فرکانسی عمومی انتگرالگیر به کمک تقویتکننده [6]. 5

6 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی.5 Input Output Magnitude (V) دوم آنکه اگر انتگرالگیر بخواهد علاوه بر فرکانس نامی قادر به انتگرالگیري مو لفە میراشوندة DC نیز باشد لازم است تا فرکانس شروع انتگرالگیري کوچک در نظر گرفته شود. 3 شکل مشخصه فرکانسی عمومی تقویتکننده را نشان میدهد. فرکانس شروع انتگرالگیري یعنی ساختهشده با انتخاب برابر f 2 RC R M و R2 k است. در طراحی برابر DC بهرة حاصل شده است. با این بهره تغییر چندین میکروولت در ورودي به تغییر چندین میلی ولت در خروجی منجر میشود که براي حاشیە اشباع V و - V قابل پذیرش است. با انتخاب f C برابر Hz F + /6 میشود. با انتگرالگیري در این فرکانس پایین مو لفە DC میراشونده نیز به درستی انتگرال گرفته میشود. مدار انتگرالگیر با پارامترهاي فوق در نرمافزار Pspice شبیهسازي شده است و مشخصە فرکانسی آن استخراج شده است که با آنچه که در بالا بیان شد تطابق دارد. همچنین به ورودي آن مشتق یک شکل موج با مو لفە DC داده شده و خروجی آن با مقدار مورد انتظار مقایسه شده است. شکل موج جریانی که از آن مشتق گرفته شده و به ورودي انتگرالگیر داده شده است به همراه خروجی مدار در شکل 4 نشان داده شده است. این شکل نشان میدهد که مداري با پارامترهاي فوق میتواند به درستی مو لفە DC میراشونده را نیز انتگرالگیري کند و شکل موج جریان اصلی دچار اعوجاج نمیشود. با پارامترهاي فوق مقدار بهرة تقویتکننده در فرکانس قدرت برابر انتگرالگیر تا جریان 5 ka /7.7 شکل - 6 ترانسفورماتور جریان قوي و کویل روگوفسکی در ثانویە آن. است که باعث میشود اشباع نشود. نتایج آزمایشگاهی تا براي احراز صحت عملکرد مجموعە کویل روگوفسکی و انتگرالگیر آن سه سري آزمایش انجام شده است. در آزمایش اول از یک ترانسفورماتور با خروجی تا جریان 5 A استفاده شده است. کویل روگوفسکی ساختهشده بر روي ثانویە این ترانسفورماتور نصب شده است و مقدار ولتاژ خروجی انتگرالگیر به ازاي جریانهاي مختلف قراي ت شده است. براي جریان نیز از ترانسفورماتور جریان نوع کلمپی استفاده شده است. شکل 5 نتیجە این آزمایش را نشان میدهد. در شکل 5 یک خط نیز به مجموعە دادهها برازش شده است. هرچه دادههاي به حالت خطی Inte grator Output (mv) Integrator output Linear fit Current (A) شکل - 7 خروجی کویل روگوفسکی و خط برازش شده به آن براي جریانهاي از 5 A تا 5. A نتایج با دقت بهتر از /5% خطی هستند. Integr ator Output (mv) Integrator output Linear fit Time (sec) شکل - 4 جریان داراي مو لفە DC و خروجی انتگرالگیر. تطابق دو شکل موج نشان میدهد که مدار میتواند به درستی مو لفە DC را انتگرالگیري کند Current (A) شکل 5 -خروجی کویل روگوفسکی و خط برازش شده به آن براي جریانهاي کمتر از 5. A نتایج با دقت بهتر از % خطی هستند. 6

7 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی طراحیشده توانایی مو لفە DC میراشونده را به درستی داراست. در نهایت نتایج آزمایشهاي مربوط به مجموعە کویل روگوفسکی و انتگرالگیر گزارش شده است و نشان میدهد که کویل ساختهشده داراي دقت بهتر از % است که براي مقاصد در آزمایشگاه جریان قوي کافی است. مجموعە ساختهشده میتواند براي بازههاي جریان و فرکانس گستردهتر بهبود یابد. Current (ka) Sample number شکل 8 -خروجی کویل روگوفسکی در آزمایش جریان قوي. نزدیکتر باشد دقت کویل روگوفسکی بیشتر خواهد بود. نتایج این آزمایش با دقت بهتر از % خطی میباشد. در آزمایش دوم از یک ترانسفورماتور جریان قوي براي تولید جریان تا 5 ka استفاده شده است. در این آزمایش جریانها به کمک یک مقاومت شنت شده است. شکل 6 ترانسفورماتور جریان قوي و کویل روگوفسکی را در خروجی آن هنگام تست نشان میدهد. نتایج مربوط به این آزمایش در شکل 7 آمده است. نتایج در این مرحله با دقت بهتر از /5% خطی هستند. تا زمانی که انتگرالگیر مربوط به کویل اشباع نشود عملکرد خطی کویل همچنان ادامه دارد. شکل 8 نیز جریان شده توسط کویل روگوفسکی را در آزمایش سوم نشان میدهد. ولتاژ خروجی انتگرالگیر توسط یک مبدل آنالوگ به دیجیتال ثبت شده است. در این آزمایش مقدار موثر جریان 4 ka به یک تجهیز اعمال شده است. همانطور که در شکل مشخص است مولفە DC میراشونده نیز به درستی شده است. نتایج نشان میدهد که مجموعە ساختهشده از دقت مناسبی براي جریان در آزمایشهاي جریان قوي برخوردار است. 8.جمعبندي در این مقاله ابتدا لزوم آزمایشهاي جریان قوي و جریان تجهیز مورد آزمایش تبیین شد. سپس روشهاي متف اوت جریانهاي بزرگ معرفی شد و علت ترجیح استفاده از کویل روگوفسکی توضیح داده شد. در ادامه تي وري نحوة عملکرد کویل روگوفسکی مطرح و طراحی انجامشده بر اساس آن معرفی شد. سپس به روشهاي متفاوت انتگرالگیري پرداخته شد و انتگرالگیر با استفاده از تقویتکنندة عملیاتی به عنوان بهترین گزینه انتخاب شد. فرآیند طراحی و نکاتی که باید در ساخت انتگرالگیر به آن توجه شود به تفصیل بیان شد و پارامترهاي نهایی انتگرالگیر ساختهشده بیان شد. همچنین به کمک شبیهسازي نشان داده شد که انتگرالگیر 9.منابع [] AC high-voltage circuit breakers rated on a symmetrical current basis - preferred ratings and related required preferred ratings and related capabilities., ANSI C37-6, IEEE, 997. [2] I. Kasicki, Short circuits in power systems, Weinheim, Germany, Wiley- VCH Verlag-Gmbh, 22. [3] A. L. Kojovic, "Applications of Rogowski coils for advanced power system soloutions," in 8 th Int. Conf. and Exhibition Electricity Distribution, Turin, CIRED 25, 6-9 June, 25. [4] W. Li, W. Bowen, W. Ling, W. Zhihua, and H. Wenmei, "Large current measurements using a fibre optics current sensor," in proc. th World Congr. Intelligent Control and Automation, Beijing, WCICA, 6-8 July, 22, pp [5] X. Han, Y. Xu, C. Fu, and H. Rao, "Research about measurement performance of optic-electric DC current transformer in 5 kv HVDC power system," in Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conf., Wuhan, APPEEC 29, 27-3 March, 29. [6] S. L. Hays, B. Claypool, and G. W. Foster, The Amp DC power supply for a staged hadron collider superferric magnet, IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 6, pp , June 26. [7] C. Berriaud and A. Donati, A device for measuring high current at cryogenic temperatures, IEEE Trans. Appl. Supercond., vol. 2, pp , March 22. [8] R. Shiyan, A A high precision on-site m easurement calibration device for heavy direct current, IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 39, pp. 9-22, Feb. 99. [9] C. Xianghu, Z. Xiangjun, D. Feng, and L. Ling, "Novel PCB sensor based on rogowski coil for transmission lines fault detection," in IEEE Power & Energy Society General Meeting, Calgary, PES 9, 26-3 July, 29. [] M. Rigoni et al. Rogowski coil current meters, IEEE Potentials, vol. 27, pp. 4-45, Aug. 28. [] L. Kojovic, PCB Rogowski coils benefit relay protection, IEEE Comput. Appl. Power, vol. 5, pp. 5-53, Aug. 22. [2] A. M. Lucianio and M. Savastano, "Wide band transformer based on a split-conductor current sensor and a Rogowski coil for high current measurement," in IEEE Proc. Integrating Intelligent Instrumentation and Control Instrumentation and Measurement Technology Conf., Waltham, IMTC/95, April, 995. [3] I. A. Metwally, Self-integrating Rogowski coil for high-impulse current measurement, IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 59, pp , Feb. 2. [4] H. Bluhm, Pulsed power systems, principles and applications, Berlin, Springer, 26. [5] I. M. Shafiq, L. Kutt, M. Lehtonen, T. Niem inen, and M. Hashmi, Parameters identification and modeling of high frequency current transducer for partial discharge measurements, IEEE Sensors J., vol. 3, pp. 8-9, March 23. [6] J. A. J. Pettinga, and J. Siersem a, A poly phase 5 ka current measuring system with Rogowski coils, IEE Proc. Electric Power Applicat., vol. 3, pp , Sep

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری

شده و دستیابی به شرایط بهینه پایداری دوره 8 شماره بهار 95 صفحه 7 تا 0 Vol. 8, No., Spring 06, pp. 7-0 نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر - مهندسی مکانیک AmirKabir Jounrnal of Science & Research Mechanical Engineering (ASJR-ME) بررسی تجربی پایداری

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور

بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور پانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD23 بررسی تاثیر عملگر جت مصنوعی روی جریان اطراف یک سیلندر مدور مهدی نادرزاده دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا دانشگاه صنعتی شیراز محسن جهانمیری دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct

مقدمه. )s oct ( )1( )2( oct. oct. oct. oct معدنی منابع مهندسی نشزیه Journal of Mineral Resources Engineering (JMRE) 6 تا 9 صفحه 96 بهار شماره دوم دوره Vol., No., Spring 07, pp. 9-6 واقعی محوری سه تنشهای تحت سنگ غیرخطی و خطی جدید شکست معیارهای ارایه

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی:

Archive of SID.  یا یات کار دی وا د لا جان مقدمه 1 2 چکیده 1 SDE. ا درس الکترونیکی: ج ه ر یا یات کار دی وا د لا جان سال م ماره ١ (ایپپی ٢۴ ھار ٨٩ ص ص ٩٣-١٠١ مقایسه عددی جواب معادله دیفرانسیل تصادفی با نوفه سفید گاوسی و پواسونی رمضان رضاییان رحمان فرنوش. چکیده دانشکده علوم پایه دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی

بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی یافته هاي نوین کشاورزي سال اول- شماره 3 - بهار 1386 بررسی امکان بهبود کیفیت ذرت سیلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودنی هاي میکروبی چکیده حسین منصوري یاراحمدي عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931

جزوه درس : محیطهایچندرسانهای پاییز 2931 جزوه درس : محیطهایچندرسانهای گردآوری : مجید دستجردی پاییز 2931 بسم اهلل الرحمن الرحیم اهداف درس مطالعه اجزا سیستم های چندرسانه ای شامل متن تصویر ویدئو صدا و انیمیشن که درنهایت منجر به ایجاد مهارتهای الزم

Διαβάστε περισσότερα

ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ

ﻦﻫآ ﮓﻨﺳ ﺰﯿﻟﺎﻧآ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﯽﮕﻧﻮﮕﭼ سنگ آهن سنگ آهن نوعی سنگ حاوي رگههاي آهن است. که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن آهن بوجود میآید. Fe نماد شیمیایی آهن است. سنگآهن یکی از فراوانترین عناصر فلزي موجود در زمین است. اکسید آن حدود 5 درصد

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان

بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان ارزیابی تأثیر کیفیت ادرا کشده از خدمات بانکداری سنتی بر پذیرش بانکداری الکترونیک توسط مشتریان )مطالعه موردی بر مشتریان شعب بانک ملت شهر اصفهان( شماره دوم بهار 1393 5 علی صنایعی استاد گروه مدیریت دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری

استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر آن برخالقیت در طراحی معماری 39 صفحات - 39 50 نشریههنرهای زیبا - معماری و شهرسازی شماره 47 پاییز 1390 استخراج دانش کاربردی از پیشینه ها و تاثیر * آن برخالقیت در طراحی معماری 2** سیدامیرسعید محمودی 1 سیدمحمدحسین ذاکری 1 استادیار دانشکدۀ

Διαβάστε περισσότερα

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران پژوهشهای حسابداری مالی سال هفتم شماره سوم پياپی )25( پایيز 1394 تاریخ وصول: 1394/7/14 تاریخ پذیرش: 1394/11/26 صص: 7590 تاثیر استراتژیهای پایداری بر رقابتی ریسک و مالی عملکرد چکیده 1 نشانی مكاتباتی نویسنده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

مولف تحت نظارت و سرپرستی: مهندس یاسر جعفری جوزانی

مولف تحت نظارت و سرپرستی: مهندس یاسر جعفری جوزانی طراحی مبدلهای حرارتی به همراه آموزش نرمافزار Aspen B-JAC مهندسیار مولف علی مصطفیزاده ابوالمعالی شرکت مهندسی سینوس 90 درجه تحت نظارت و سرپرستی: مهندس یاسر جعفری جوزانی سخنی با خوانندگان بشر قرن 21 بیوقفه

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

افسردگی در موش هاي سوري نر بالغ

افسردگی در موش هاي سوري نر بالغ Pharmaceutical Sciences, 2012, Vol. 18, No. 2, Pages 133-140 1391 دوره 18 شماره - 140 2 133 The effects of Scrophularia striata extract on anxiety and depression behaviors in adult male mice Babri S. 1*,

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα