ημαςύα Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ημαςύα Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί."

Transcript

1 ημαςύα 1. Το όργανο τθσ οράςεωσ. Ζνα απο τα αικθτιρια όργανα του ανκρωπινου ςωματοσ. Αλλά και θ οραςθ, το βλζφαρο ι ιριδα 2. Σθμείο του φυτοφ, με μπουμποφκι, που μπορει να χρθςιμεφςει για τον πολλαπλαςιαςμό του 3. Εςτία θλεκτρικισ κουηίνασ 4. Είδοσ μαγειρζματοσ αυγοφ 5. Βαςκανία με μόνο το κφτταγμα και το αντίςτοιχο περίαπτο (φυλαχτό). 6. Τρφπα. Το ματι τθσ βελόνασ (Θ τρυμαλιά ραφίδοσ των Ευαγγελίων 1 ). Ετυμολογύα μϊτι Μάτι < μςν. Ομμάτιον < υποκοριςτικο του αρχ. Ομμα < οπμα κατά μεταςχθματιςμό του κζματοσ τθσ λζξθσ οςςε κατά το όππωπα Ο όδθσ Ραπαγγζλου το μάτι το γραφει οπωσ προφζρεται ςτθν Κφπρο «μμάτιν» πλθκ. «μμάκκια» με δφο «μμ». Στο ποντιακό ιδιϊμα διατθρείται θ μεςαιωνικι ονομαςἰα: «ὁμμάτιον» Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί. Από εδϊ και το ριμα οπτεφω =βλζπω. Και το ουςιαςτικο οπτιρ (ναυτ) που ςθμαινει πατατθρθτθσ. Οφθαλμόσ Ὥψ γενικι ὠπόσ Λνδοευρωπαικθ ρίηα απο οπου ο οφκαλμόσ, θ όψισ, το προςωπο, ο κυκλωψ, ο μφωψ, ο αικίωψ 1 Θ «τρυμαλιά ραφίδοσ» (μάτι τθσ βελόνασ) θταν παρωνφμιο τθσ προβατικισ πφλθσ που αναφζρει ο Νεεμιασ ςτο Βιβ Φαίνεται πωσ θ πόρτα ιταν μικρι και χαμθλι, ζτςι που να περνάνε πρόβατα μόνον. Ασ μθν ξεχνάμε πωσ μὀνον πρὀβατα επιτρζπονταν να μποφν μεςα ςτθν Αγία Ρὀλθ. Θ ριςθ του Λθςοφ που αναφζρουν τα ¾ των Ευαγγελιςτϊν λζει περιπου «Είναι πιο ευκολο να περάςει μια καμιλα από τθν προβατικι πφλθ παρά ζνασ πλοφςιοσ να περάςει ςτιν Βαςιλεία των ουρανϊν. Θ κεωρία οτι το κάμθλοσ ςθμαινει και ςχοινί είναι ατεκμθριωτθ. Θ γκαμιλα εχει τον κατάλλθλο υβριςτικό χαρακτιρα για να παρομοιϊςει τον πλοφςιο. Οι νεϊτεροι ερμθνευτζσ αγνωόντεσ το παρατςοφκλι τθσ προβατικισ πφλθσ, δθμιοφργθςαν τθν κάμθλον-ςχοινί. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 1

2 Σα μϊτια του κοςμου Ελλόνικϊ (αρχ) Οφθαλμόσ Ομμα Θ μθτζρα-λζξθ για τὀ μάτι. Βλ. Ετυμολογἰα. Ωψ Θ ομθρικι λεξθ για το μάτι. Εναι πλζον νεκρι αλλά ζχει αφιςει πολλοφσ απογόνουσ ωσ ςυνκετα. Βλ. Ραρακάτω Ελληνικα (μςν) Οι Βυηαντινοί φαινεται πωσ χρθςιμοποιοφςαν αδιακρίτωσ τθ λζξθ «όμμα» και τθ λζξθ «οφκαλμόσ», οπωσ μαρτυρεί ο Επιτάφιοσ Κρινοσ: «Ομμα το γλυκφ και τα χείλθ ςου πωσ μφςςω Λόγε; Πώσ νεκροπρεπϊσ δζ κθδεφςω ςε;» Φρίττων ανεβόα ο Λωςιφ! «Ω! Φωσ των οφκαλμϊν μου, γλυκφτατον μου τζκνον...» Λατινικα Αγγλικα Γαλλικϊ Œil Oculus Ocellus Γερμανικϊ Auge Eye c.1200, from O.E. ege (Mercian), eage (W. Saxon), from P.Gmc. *augon (cf. O.S. aga, O.Fris. age, O.N. auga, Swed. öga, Dan. øie, M.Du. oghe, Du. oog, O.H.G. ouga, Ger. Auge, Goth. augo "eye"), from PIE *okw- "to see" (cf. Skt. akshi "the eye, the number two," Gk. opsis "a sight," Goth. augo, O.C.S. oko, Lith. akis, L. oculus, Gk. okkos, Tocharian ak, ek, Armenian akn). Until late 14c. the plural was in -an, hence modern dial. plural een, ene. The eye of a needle was in O.E.; to see eye to eye is from Isa. lii.8. Eye contact attested by Eye-opener "anything that informs and enlightens" is from Have an eye on "keep under supervision" is attested from early 15c. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 2

3 Ιταλικα Occhio Απο το λατινικο Oculus. Θ λεξθ χρθςιμοποιειται ςτα Ελλθνικά για να δθλϊςει τισ τρφπεσ ςτα πλευρά του πλοίου απο τισ οποιεσ βγαίνουν οι πρυμάτςεσ, τα ςχοινιά πρόςδεςθσ ςτθν προβλιτα ι οι άγκυρεσ. Τα δε όκια ιταν ηωγραφιςμζνα ωσ μάτια προκειμζνου να «βλζπει» το πλοίο τουσ καλάςςιουσ κινδφνουσ και να τουσ αποφεφγει. Εικόνα 1 Οκιο τησ άγκυρασ πλοίου Εικόνα 2 Όκιο για μικρά ςκάφη αναψυχήσ Για μικρά πλεουμενα αντί για τρυπεσ υπάρχουν ειδικά εξαρτιματα, απο ςίδερο, μπροφντηο ι επιχρϊμιωμενα, που βιδϊνωνται ςτιν κουπαςτι και εξυπθρετοφν τον ιδιο ςκοπό. Λζγονται και αυτά όκια. Άλλα τα μϊτια Κουζύνασ Κυκλικεσ ματαλλικζσ πλάκεσ ςτισ θλεκτρικεσ κουηινεσ που κερμαίνονται με θλεκτριςμό για το μαρείρευμα. Οι ςυνικεισ ςυςκευζσ ἐχουν 4 ματια διαφορων μεγεκων, Θ φράςθ τα μάτια ςου τζςςερα ι δεκατζςςερα δεν ςχετίηεται με αυτά τα μάτια. Υυτϊ Το ςθμειο του βλαςτου του φυτου απ οπου κα ξεφυτρωςει το ανκοσ λεγεται ματι. Εικόνα 3 Τα μάτια του φυτοφ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 3

4 Αυγϊ Τα τθγανθτά αυγά παρουςιαηουν μια οπτικι ομοιότθτα με μάτια και για το λόγο αυτό ονομά ηονται «αυγά μάτια». Εικόνα 4 Αυγά "μάτια" Σο μϊτι του κυκλώνα Το μάτι του κυκλώνα, είναι το κζντρο τθσ διατάραξθσ του κυκλώνα, θ περιοχι όπου επικρατεί νθνεμία. Δθλαδι ακριβώσ το ανάποδο από αυτό που κζλετε να πείτε. Είναι πράγματι αξιομνθμόνευτο πώσ καταφζρνουμε να λζμε και μάλιςτα με δραματικότθτα και ζμφαςθ, ακριβώσ το αντίκετο από αυτό που ζχουμε πρόκεςθ να ποφμε. (Αναςταςία Λαμπρία ) Αντίκετθ γνϊμθ ζχει ο Ν. Σαραντάκοσ που λζει: Εμείσ οι υπόλοιποι άνκρωποι όταν ςυηθτάμε δεν κάνουμε μετεωρολογία, χρθςιμοποιοφμε τθ γλώςςα για να επικοινωνιςουμε. Η εικόνα που μου δίνει, εμζνα και όλων των φυςιολογικών ανκρώπων, θ ζκφραςθ «ςτο μάτι του κυκλώνα» είναι θ εικόνα κάποιου που βρίςκεται περικυκλωμζνοσ από εχκρικζσ δυνάμεισ που δεν μπορεί να τισ αποφφγει. Επίςθσ, θ ζκφραςθ ενιςχφεται από το αγαπθμζνο ποίθμα του Καββαδία (Ποφκε ζρχεςαι; Απ τθ Βαβυλώνα. Ποφ πασ; Στο μάτι του κυκλώνα). Η ζκφραςθ υπάρχει και ςτα αγγλικά (in the eye of the storm) και χρθςιμοποιείται ακριβώσ με τθν ίδια ςθμαςία. Οι Άγγλοι, εξίςου ναυτικόσ λαόσ, δεν ζχω δει να ενίςτανται για τθ δικεν άτοπθ χριςθ τθσ όπωσ οι κακ θμάσ λακοκιρεσ ςφμφωνα με ζνα παράκεμα, οι ναυτικοί χαρακτθρίηουν τρομακτικι, απαίςια (dreadful) τθ νθνεμία που επικρατεί ςτο μάτι του κυκλώνα. Το μάτι τθσ πόρτασ: μικρι οπτικι ςυςκευι ςε τρφπα εξϊκυρασ για να δοφμε ποιόσ καλει χωρίσ να ανοίξουμε. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 4

5 Σο φυλαχτό Το φυλαχτό ι φυλακτό, το περίαπτον των αρχαίων Ελλινων, αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα "μαγικά" μζςα με τα οποία επιδιϊκεται άλλοτε θ αποτροπι και πρόλθψθ κακοφ και άλλοτε θ επίτευξθ αγακοφ και ευδαιμονίασ. Εικόνα 5 Ματόχαντρον το τουριςτικόν Γεϊργιοσ Μζγασ - "Ζθτιματα ελλθνικισ λαογραφίασ". Μια ςχθματικι υπεραπλοφςτευςθ του φυλακτοφ με το μάτι (και για το μάτι, τθν βαςκανία) είναι θ καλαςςιά χάντρα. Θ γοθτεία τουσ περαςε το λαικό τραγοφδι πρβλ. «Οι καλαςςιζσ ςου οι χάντρεσ», «Φόρα και μια χάντρα καλαςςιά». The bull s eye Άλλο, Αγγλικο αυτι τθ φορά. μάτι ειναι το μάτι του ταφρου: The bull s eye. Σθμαίνει το κζντρο του ςτόχου. Δεσ και το άςχετο Βοιδομάτθσ Eyeliner Φρφδι μου γαιτανόφρυδο και κοντυλογραμμζνο. Το ιδεϊδεσ για τά φρφδια των γυναικων του εςχάτου μεςαίωνα. Ρρβλ. «και του κορακου το φτερό βαηει καμαροφρφδι». Αργότερα ζγινε ςυνικειο να βάφονται τα βλζφαρα και οι βλεφαρίδεσ με το eyeliner = μολφβι για τα μάτια (μάτια=βλζφαρα). Χρειάηεται προςοχι ςτθ χριςθ του (πρβλ Ραροιμία) Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 5

6 Υρϊςεισ Αρχαύεσ ό Μεςαιωνικϋσ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐςχάτῃ ςάλπιγγι. Ραφλοσ Ρροσ Κορινκίουσ Α Κεφ. 15 ςτ. 52 Σε μικρό χρονικό διάςτθμα Ανάλογα: πριν προλάβεισ να πεισ κφμινο 2, ςτο πιτσ φυτίλι, ςε κλάςμα δευτερολζπτου, ςτο πατ κιοφτ, ςε χρόνο ντε τε (δθλ. ςε χρόνο dt ςτθν ελαχίςτθ μεταβολι του χρόνου). Ιδιοισ όμμαςι Με τα ίδια μου τα μάτια. κϊρφοσ εν [τω] οφθαλμώ Καηλή Γηαζήθε, Μαηζ. Ε' 3 θ.α. (από θξάζε πνπ ζεκαίλεη «γηαηί βιε'πεηο ην μπιαξάθη ζην κάηη ηνπ άιινπ θαη δε βιέπεηο ην δνθάξη ζην δηθό ζνπ κάηη») ιέγεηαη γηα όζνπο αληηιακβάλνληαη θξίλνπλ απζηεξά ηα μέλα ειαηηώκαηα αιιά παξαβιέπνπλ ηα δηθά ηνπο ειαηηώκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ρεηξόηεξα δειώλεη θαη γεληθόηεξα θάηη πνπ απνηειεί «θαξθί ζην κάηη» θάπνηνπ, δειαδή είλαη αληίθείκελν λν δήιηαο υγχρονεσ Βγϊζει μϊτι Για κατι πολφ φανερο και ενοχλθτικο. Ρχ. Αυτό το ορκογραφικό λάκοσ βγάηει μάτι. Για τα μϊτια του κόςμου Για το κεακιναι. Για να τθρθκοφν τα προςχιματα. Ι ςκετο «για τα ματια» *του κοςμου]. Γυϊλιςε ό γυαλύζει το μϊτι του Εχει κακζσ βλζψεισ προσ κάτι. Εποφκαλμιά κάτι που του γυάλιςε το ματι. Ανάλογα «Δε μου γφαλιςε το μάτι»: Δεν το βρικα και πολφ καλό. Θ και με υποννοοφμετο το μάτι: «Ειδα ενα βιβλιο που μου γυάλιςε» *ενν. το μάτι+. Γυμνό μϊτι Το βακτθρίδιο δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι δθλ. χωρίσ τθ βοικεια μικροςκοπίου. Δεν βλϋπει την τύφλα του Αν ζχεισ τφφλα προφανϊσ δεν μπορείσ να δείσ τίποτε. Το νόθμα τθσ φράςθσ είναι «δεν βλζπει τισ ντροπζσ του», τισ μπομπζσ του. Κατ ακολουκιαν δεν βλζπει και πολλά άλλα 2 Δεν γνωριηω γιατί πρζπει να πεισ «κφμινο». Το κφμινο δεν ςχετιηεται με τθν ταχφτθτα και είναι τριςφλλαβο. Λζμε ανάλογα ωσ που να πεισ «τρια» που είναι μικρι λζξθ και ςθματοδοτει και τθν ζναρξθ: «με το ενα-δφο-τρια» αγϊνα ταχφτθτασ. Cumina (βλ. Ρρολιψεισ Το Ματι) όμωσ ιταν κεότθτα θ οποία είχε ςαν προοριςμό να αποτρζπει τθν επίδραςθ του κακοφ ματιοφ. Αρα θ φράςθ μπορεί να ιταν «ωσ που να επικαλεςκείσ τθν Cumina για τθν αποτροπθ τθσ ηθμιάσ το περιςτατικό ζγινε». Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 6

7 πράγματα προφανθ και παγκοίνωσ γνωςτά. Είναι πλιρωσ αδαισ, δεν ξζρει να βγάλει τα μάτια του. Δεν βρϋθηκε ϊνθρωποσ να του κλεύςει τα μϊτια Ρζκανε μόνοσ και αβοικθτοσ. Εδϊ μάτια = βλζφαρα. Δεν θϋλω να τον δω ςτα μϊτια μου Δεν κελω να τον ςυναντιςω. Ακυρολεξία. Το ορκοτερο κα θταν «Δεν κελω να δω τα ματια του» ι «Δεν κζλω να να τον δϊ με τα ματια μου». Δεν πιςτεύω ςτα μϊτια μου Κεωρϊ κάτι απίςτευτο Δεν ϋχουμε ακόμα ανούξει τα μϊτια μασ Είναι πολφ νωρισ. Λζγεται ςε κἀποιον που μασ ξφπνθςε ηθτϊντασ μασ κάτι. Δεν ϋκλειςα μϊτι οληνύχτα Δεν κοιμικθκα Δεν μπορώ να ςηκώςω τα ματια μου Εχω καταντροπιαςτεί ετςι που δεν μπορϊ να κυτταξω καταπροςωπο τουσ αλλουσ Δεν ξερει να βγϊλει τα μϊτια του Θ φράςθ είναι ανοθτθ. Δεν μπορεί να λζγονταν ζτςι. Υπονοεί καποιον με πλιρθ άγνοια. Δεν βρικα καμια εξθγθςθ. Ρικανον ςθμαίνει «δεν ξερει να ςυνευρεκει με γυναίκα», δθλαδι είναι ακόμθ πολφ νζοσ και άπειροσ. Αφου το «βγάηουν τα μάτια τουσ» ζχει τθν ζννοια του ςυνουςιάηομαι. Δεν παύρνει τα μϊτια του από πϊνω τησ Τθν κυττάηει εντατικά επειδι του αρζςει. Εχει μαυρύςει το ματι μου Απο δυςάρεςτεσ εμπειρίεσ εχω ξενυχτιςει, τισ κυμάμαι και δεν ικελα να τισ ξαναηιςω. Ρχ. απο τισ υποςχζςεισ του ζχει μαυρίςει το μάτι μου. Έγινε μπροςτϊ ςτα μϊτια μου Υπιρξα αυτόπτθσ μάρτυσ του ςυμβάντοσ Ένα ϊλλο μϊτι Τελείωςα τθν αναφορά, αλλά καλό είναι να τθν δει και ζνα άλλο μάτι. Να επικεωρθκεί από ζναν άλλο. Καθαρό μϊτι. Μάτι που παρατθρεί χωρισ προκαταλιψεισ, με ευκυκριςία. Καλώσ τα μϊτια μου τα δυό. Καλωςόριςμα προςφιλοφσ προςϊπου Κϊνε τα ςτραβϊ μϊτια Ρροςποιιςου οτι δεν αντελιφκθσ κάτι ι κάποιον Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 7

8 ΤΟ ΒΘΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΛΟ 46 Το Μάτι Κύττα με ςτα μϊτια Κυτταξζ με κατά πρόςωπο (για κάποιον ζνοχο που το αποφεφγει) κυρίωσ λζγεται αρνθτικά: «δεν μπορϊ να τον κυττάξω ςτα μάτια» Μιςό μϊτι Τον βλζπει με μιςό μάτι: Με δυςμζνεια, τον υποπτεφεται. Με καλὀ μϊτι/με κακό μϊτι Με ευμζνεια/δυςμζνεια πχ. «Από τθν πρϊτθ μζρα ο δάςκαλοσ με πιρε με κακό μάτι». Με κλειςτϊ μϊτια Αβλεπτί. Χωρισ να το καλοεξετάςουμε. Για κατι ποιοτικα εγγυθμζνο. Με το μϊτι του... Αν δοφμε τθ φράςθ με το μάτι του γλωςςολόγου... (ςαν να είμαςτε γλωςςολόγοι, με τθν οπτικι γωνία του γλωςςολόγου). Με τα μϊτια μου Ωσ αυτοπτθσ μαρτυσ. Ρρβλ Γ. Βιηυθνό Ὁ τελευταῖοσ Ραλαιολόγοσ Τὸλ εἶδεο μὲ τὰ μάτια σου, γηαγηά, ηὸλ Βαζηιέα, ἢ κήπωο θαὶ ζὲ θάλεθε, ζὰλ ὄλεηξν, λὰ πνῦκε, ζὰλ παξακύζη ηάρα; Και το Δθμοτικό Τραγοφδι του κόςμιου θδονοβλεψία: Με τα μάτια μου τιν είδα τθν Ελζνθ ςτο λουτρό πϋζπλενε τα δυό τθσ χζρια και τον άςπρο τθσ λαιμό. Λεγεται και «με τα ίδια μου τα ματια» Ρεριττολογία για λόγουσ ζμφαςθσ και με επιρρεια από το «ιδίοισ όμμαςι» Με διαφορετικό μϊτι Με άλλθ άποψθ. «Αν δουμε το κζμα με διαφορετικο μάτι». Μϊτια μου ό Ματϊκια μου Φιλοφρονθτικι προςφϊνθςθ ςυνικθσ ςτθν Ρελοπόνθςο. Ρχ. - Ροφκε είςαι γιαγιά; - Απ τον Αγιο Ρζτρο, μάτια μου Χατηθαβάτθσ «Εγϊ Καραγκιόηθ, ματάκια μου, είμαι καλόσ άνκρωποσ ο καθμζνοσ! Τι με βαράσ βρζ αρκουδοχζρθ;» Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 8

9 Μαύρα μϊτια [κϊναμε να ςε δούμε] Από τουσ μελανοφσ κυκλουσ που γινονται ςτα μάτια οταν αγρυπνοφμε. Λζγεται όμωσ κακϋ υπερβολιν για ανκρϊπουσ που ζχουμε να τουσ δοφμε πολφ καιρό. Ανάλογο είναι και το «Σαν τα χιόνια». Τα μάτια με μελανοφσ κφκλουσ λζγονται «κομμζνα» = κουραςμζνα. Απο το «κομμζνοσ» προζρχεται κομμάρα =κόπωςθ. Ρχ. Νοιϊκω κομμάρεσ ι μου κοπικανε τά πόδια. Μαύριςε το μϊτι μου Εχω πολφ καιρό να δϊ κάτι ι ειδα κάτι πολφ δυςάρεςτο. Αντίςτοιχο το αρχ. «Φρικτόν ειδεῖν» και το Λατινικό «miserabile visu». Με τι μϊτια να τον αντικρύςω Ρϊσ να τον αντικρφςω αφοφ τον ντρζπομαι. Ρρβλ. τίςι δ ὀφθαλμοῖς πρὸσ Διὸσ ἑωρῶμεν ἂν τοὺσ εἰσ τὴν πόλιν ἀνκρώπουσ ἀφικνουμζνουσ, Με τι μάτια μα το Δία κα αντικρφςουμε τουσ ανκρϊπουσ που ζρχονται ςτιν πόλθ; Δθμοςκζνθσ «Ρερί του ςτεφάνου» Κεφ Μου βγόκαν τα μϊτια Δυςκολεφτθκα να διαβάςω κάτι είτε λόγω όγκου είτε λόγω κακογραφίασ. Να μη μασ δει ανθρώπου μϊτι Να κρυφροφμε. Να μθ μασ δεί κανεισ, οφτε ζνασ άνκρωποσ. Να μην το δεύ μϊτι ανθρώπου Ροιοτικόσ χαρακτθριςμόσ. Ειναι τοςο φρικτο και κακο που καλφτερα να μθν το δεί κανεισ. Να χαρεύσ τα μϊτια ςου Ρρόταςθ-ευχι για παράκλθςθ. Οταν θα κλεύςω τα μϊτια μου Οταν κα πεκάνω (εδϊ μάτια=βλζφαρα) Οφθαλμόν αντύ οφθαλμού και οδόντα αντύ οδόντοσ Δείτε το πλιρεσ και ζμπλεον εκδικιςεωσ χωρίον: «ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆσ, 24 ὀφκαλμὸν ἀντὶ ὀφκαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντοσ, χεῖρα ἀντὶ χειρόσ, πόδα ἀντὶ ποδόσ, 25 κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματοσ, τραῦμα ἀντὶ τραύματοσ, μώλωπα ἀντὶ μώλωποσ» Απο τθ Ζξοδο κεφ Το κείμενον υπογράφει ο ίδιοσ ο Ρανάγακοσ. Παύζει το μϊτι του Ρροκειται για ευφυζσ άτομο και αυτό φαίνεται απο τθν ζκφραςθ του ματιοφ του. Το αντίκετο: «Τι με κυττάσ ςα βϊδι» επειδθ τα βϊδια εχουν μζγαλα, απλανι και βλακϊδθ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 9

10 μάτια. Ο Ομθροσ χρθςιμοποιεί το επικετο «βοϊπισ» (βοιδομάτα. Θ πρὀκεςθ θταν να τονίςει το μζγεκοσ και όχι τθν ζκφραςθ) για γυναίκεσ μάλλον ευφυείσ όπωσ θ Ιρα. Ομωσ από τότε ζχει περάςει πολφσ καιρόσ και τα γοφςτα άλλαξαν. Μθ αποκαλζςετε ποτζ μια γυναίκα βοϊδομάτα όςο μεγάλα μάτια κιϋαν ζχει. Κα φάτε τςαντιά. «χαηοποφλι». Θ Ακθνά απεκαλείτο ςτον Ομθρο «γλαυκϊπισ» (απο το γλαυκόσ=αςτραφτεροσ, και οχί απο το γλαφξ=κουκουβάγια όπωσ νομίηουν πολλοί ). Θταν φυςικο νϋαςτράφτει το ματι τθσ κεάσ τθσ ςοφίασ. Θ κουκουβάγια και ο ςυγγενικόσ τθσ βφασ ι μπουφοσ ζχουν μεν μεγάλα μάτια, αλλά δεν βλζπουν τιν θμζρα και δίνουν τθν εντφπωςθ θλικίου πουλιοφ. Λςωσ και από εκει να βγικε και θ λεξθ Παρωπύδεσ Ραρωπίδεσ φοροφν τα αλογα για να μθν παρεκκλινει το ματι τουσ απο το δρομο. Ομωσ τισ χρθςμοποιοφμε με μεταφορικι ζννοια ωσ εμπόδιο για τθν πλιρθ και ςαφι αντίλθψθ των πραγμάτων. Ο ανκρωποσ που «φορά παρωπιδεσ» ειναι προκατειλθμενοσ, κοντοφκαλμοσ, μεταφορικά μφωψ. Πόρε των ομματιών του Μετανάςτευςε, ζφυγε Θ φράςθ θχεί παραλογα όπωσ και το «ζφαγε το κεφάλι του». Είναι μαλλον «επιρε τα μάτια του» απο το κακϋεαυτό «επαίρω», δθλαδι ςικωςε μάτια του ψθλά ςτον ουρανό ςε ζνδειξθ παράκλθςθσ ι απελπιςίασ, προςευχικθκε πριν ξεκινιςει. (πρβλ. ζπαρςθ ςθμαίασ και το ςτίχο των Ψαλμων «ζπαρςισ των χειρων μου, κυςία εςπερινι, ειακουςόν μου Κφριε») Μπορεί όμωσ να είναι και κατάλοιπο τθσ ποινισ τθσ τυφλωςθσ των Βυηαντινϊν χρόνων, δθλαδι πιρε *ςικωςε το όνειδοσ+ των ομματιϊν του και πθγε μεταναςτθσ γιατι δεν αντεξε τθν κοινωνικι κατακραυγἠ. Προςεχϋ το ςαν τϊ μϊτια ςου. Λεγεται κατά τθν παράδοςθ πράγματοσ πολυτίμου, που ο παραλιπτθσ (κεματοφφλαξ) οφεί λει να φυλάξει με κάκε ςυνετι επιμζλεια. Τθν επιμζλεια αυτι το ωμαικο Δίκαιο ονομαηε «diligentiam quam in suis» θ λζγομζνθ «ὡσ εν τοισ ιδίοισ επιμζλεια»: ςαν να ιταν δικό του. Ρύξε μιϊ ματιϊ. Δεσ επιφανειακά, χωρίσ να κακυςτεριςεισ ι να εμβακφνεισ. Ρχ. «- Ρωσ ςου φάνθκε το βιβλιο; -Με μια ματιά που ζριξα δείχνει ενδιαφζρον». κόρδα ςτα μϊτια ςου Το ςκόρδον κεωρείται προβαςκάνιον αποτελεςματικότατον Λεξικογραφικον Δελτίον Ακαδθμίασ Ακθνων Τομ Ακαδθμία Ακθνων Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 10

11 τϊχτη ςτϊ μϊτια Φπουλθ τακτικιγια προςωρινι εξουδετζρωςθ τθσ όραςθσ κάποιου. Λζγεται μεταφορικα για να δθλϊςει οτι κάτι ζγινε για λόγουσ παραπλανθτικοφσ. Οι υποςχζςεισ του εργοδότθ του για προαγωγι ζγιναν για να του ρίξει ςτάχτθ ςτα μάτια. Σα μϊτια ςου τϋςςερα Εννοείται θ προςτακτικι «ζχε τα...». Ρρόςεχε πολφ ςαν να ειίεσ περιςςότερα ματια. Σα μϊτια ςου δεκατϋςςερα Επίταςθ τθσ προθγουμζνθσ Σον ϋβαλε ςτό μϊτι ό το ϋχει ςτό μϊτι Υπο επιτιρθςθ και δυςμζνεια Σο μϊτι του: γαρύδα Εννοεί ςαν τθσ γαρίδασ είναι το μάτι του. Δθλαδι γουρλωμζνο απο τιν περιζργεια ι τον καυμαςμό ι τον πόκο. Βλζπε ςχετικό παροιμιόμυκο Σου βγόκαν τα μϊτια ϋξω Απο τθν προςπάκεια θ τον πονο. Επι δυςκοιλιότθτασ. Επι ςυνουςιασ παρά φφςιν ι βιαςμοφ χρθςιμοποιται το «Του/τθσ πζταξα τα μάτια ζξω». Ο μπαρμπα-γιϊργοσ ςτον Καραγκιόηθ αναφωνεί ςυχνά: «Ὡχ! Μανοφλα μου! Γουρλωςαν τά μάτια μου!». Τα μάτια γουρλϊνουν και απο πακολογικά αίτια: πχ. εξὀφκαλμοσ βρογχοκιλθ ι νόςοσ του Basedow. Εξόφκαλμοσ ο/θ το ον (επικ): λζμε κατι που βγάηει ματι, κάτι το πολφ προφανζσ. Σου ϋβαλε τϊ γυαλιϊ Δθλ. τον ανάγκαςε να βάλει τα ματογυάλια ςτα μάτια του για να δεί καλφτερα. Του υπζδειξε κατι που δεν ιξερε. Το κατατρόπωςε με επίδειξθ γνϊςεων και ικανοτιτων. Σου κϊνει τα γλυκϊ μϊτια Φλερτάρει, τον κυτάει με λατρεία, ερωτικά. Σου κλεύνει το μϊτι Το κλειςιμο του ματιοφ (βλζφαρου) είναι υπαινιγμόσ ι πρόταςθ για κάτι κρυφό. Γαλλικά Clin d'œil, Αγγλικα wink Σρϋχουν τα μϊτια μου Εχω ροι δακρφων από πακολογικοὐσ λόγουσ, ςυγκίνθςθ (κλάμα), θ ειςχϊρθςθ ξζνου ςϊματοσ. Ρολλζσ φορζσ λζγεται και με τθν προςκικθ τθσ επιρρθματικισ ζκφραςθσ «ποτάμι» (ςαν το ποτάμι, ποταμθδόν). Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 11

12 Ρνήλ κνπ ηώλ δαθξύωλ, κή απνπνίεζεο, ή ηνλ παληόο έθ πξνζώπνπ, παλ δάθξπνλ, άθεξεθόηα Παξζέλε, Χξηζηόλ θπήζαζα ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΔΓΑ - Τξνπάξηα ηνπ Μεγάινπ Παξαθιεηηθνύ Καλόλνο. Μην αγνοήσειςτο ποτάμι απο τά δάκρυά μου Παρθένα, που γέννησες αυτόν που έσβυσε κἀθε δάκρυ από τα πρόσωπα όλων. Μετάφραση πό τον Α. Στουγιαννίδη Σύφλα! Θ ιδιότθτα του τυφλοφ. (ςυνϊνυμο του ςυνκζτου αόμματοσ). Μεταφορικα ςθμαίνει τθν ντροπι γιατί ςτο Βυηάντιο όςοι διαπομπευόντουςαν τυφλϊνωνταν είτε οριςτικά (εκτφφλωςισ) θ προςωρινά με δζςιμο των ματιϊν τουσ με το τυφλοπάνι. Θ φράςθ ςυνοδευεται και από μοφντηα. Λζγεται και «τφφλα ςτα μάτια ςου». Ρριςςότερα ςτθ μελζτθ μου για τθ ΔΛΑΡΟΜΡΕΥΣΘ Υόρα το για το μϊτι Θ φράςθ προτείνει ςε κάποιο να φορζςει φυλαχτό για τθν αποτροπι ματιάςματοσ (βαςκανίασ). Συνικωσ ματόχαντρο. Ωσ κόρην οφθαλμού Αυτό που λζμε ςιμερα πρόςεξζ το ςαν τα μάτια ςου. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 12

13 Παροιμύεσ 241 Άλλα τα μϊτια του λαγού κι ϊλλα τησ κουκουβϊγιασ Ππου υπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ Κϊλλιο [να βγεύ] το μϊτι του παιδιού παρϊ τ αρχύδι του γαμπρου Εκφράηει τθ ςτοργι τθσ πεκεράσ πρόσ τον γαμπρό Καλύτερα να ςου βγεύ το μϊτι παρϊ το όνομα Θ δυςφιμθςθ είναι πιό δυςάρεςτθ και από αναπθρία Κόρακασ κορϊκου μϊτι δεν βγϊζει. Οι όμοιοι υποςτθρίηονται Ματια που δεν βλϋπονται γρόγορα ληςμονιούνται Θ μακροχρόνια απομάκρυνςθ φζρνει τθ λθςμονιά Με τα χερϊκια μασ βγϊλαμε τα ματϊκια μασ Απο δικι μασ απροςεξία ι λακοσ ι ανικανότθτα ηθμιωκικαμε Σο γινϊτι βγϊζει μϊτι Το πείςμα είναι ολζκριο για τον ἰδιο τον πειςματάρθ. Παροιμιόμυθοι Ποιοσ ςουβγαλε το ματι; -Ο αδελφόσ μου! Α! Γι αυτο εύναι ϋτςι βαθειϊ βγαλμϋνο! Οι αδελφοφάδεσ ιταν παλιά ιςτορία. Οι διενζξεισ αδελφϊν ζπερναν κιϋ ζδιναν. Θ κεὀπνευςτοσ Αγία Γραφι μασ μιλά για αρκετοφσ (Καϊν και Αβελ, Θςαφ και Λακϊβ, Λωςιφ και οι αδελφοί του κλπ). Οι Τοφρκοι ςουλτάνοι, εξ εκίμου, ςκότωναν όλα τϋαδζλφια τουσ κατά τθν ανάρρθςι τουσ ςτο κρόνο για να ζχουν το κεφάλι τουσ ιςυχο και ςτθ κζςθ του. Θ παράδοςθ κελει ουσ πειρατζσ μονοφκαλμουσ και με το ςχετικο επιδεςμο. Δεν ξζρουμε τίποτε για τουσ αδελφοφσ αυτϊν των πειρατϊν. Εύπαν, λϋει, τόν κϊργαν, πώσ εύναι ό κουτςουλιϊ τησ γιατρικό για τα μϊτια, κι' εκεύνη, τόμου τ' ϊκουςεν, ϋπόγαινε εισ το πϋλαγοσ και τόν ϊφηκεν. (Λυκία, Μπουγ. 592) Πμοιο παροιμιόμυκο λζνε οί Ρόντιοι καί οί Κφπριοι για τι γάτα.είναι μερικοί μίηεροι, ποφ τςιγκουνεφονται να κάμουν καί το παραμικρό καλό. Οφτε «τιν κουτςουλιά τουσ» δζ χαρίηουν Ωςπου να γδυθεύ η νύφη βγόκαν του γαμπρού τα μϊτια. Απο τθν εποχι των απαγορευμζνων προγαμιαίων ςχζςεων. Τα ματια γουρλϊνουν εδϊ απο τον πόκο. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 13

14 Αντρα μου, κι αν δε δυναςαι, το ματι ς ϊγριευϋ το Κάνε τον άγριο μιπωσ τρομάξει ο αντίπαλοσ Προλόψεισ Σο μϊτι Ι βαςκανία. Θ αρχι τθσ βαςκανίασ ανάγεται ςτθν Ανατολι και τθ Χαλδαία, από τθν οποία πικανότατα διαδόκθκε ςτθν Ελλάδα, τθν Λταλία και τισ λοιπζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ και αργότερα οι ωμαίοι πίςτευαν ςτθ βαςκανία. Εκτόσ από οριςμζνουσ ςκεπτικιςτζσ, θ πίςτθ ςτο κακό μάτι ιταν ευρφτατα διαδεδομζνθ και ριηωμζνθ όχι μόνο ςτο λαό αλλά και ςτα πιο ανεπτυγμζνα πνεφματα τθσ αρχαιότθτασ. Ο Δθμόκριτοσ, ο Αριςτοτζλθσ, ο Ρλοφταρχοσ, ο Απολλωνίδθσ, ο Φίλαρχοσ, ο Θλιόδωροσ, ο Αλζξανδροσ ο Αφροδιςιεφσ, ο Ρλίνιοσ, ο Βιργίλιοσ, ο Κικζρων παραδεχόταν τθ βαςκανία. Από αυτοφσ, τζςςερισ αςχολικθκαν με τθ βαςκανία και προςπάκθςαν να εξθγιςουν και να δϊςουν λογικι εξιγθςθ ςτο φαινόμενο: Δθμόκριτοσ, ο Ρλοφταρχοσ, ο Αριςτοτζλθσ και ο Θλιόδωροσ. Το κακό μάτι μποροφςε να επθρεάςει όχι μόνο τον άνκρωπο αλλά και ότι είχε προςφιλζσ. Τα παιδιά κεωροφνταν τα ευκολότερα κφματα τθσ βαςκανίασ. Οι ωμαίοι είχαν κζςει τα παιδιά υπό τθν προςταςία ειδικισ κεάσ τθσ Cumina, θ οποία είχε ςαν προοριςμό να αποτρζπει τθν επίδραςθ του κακοφ ματιοφ. Τα κατοικίδια ηϊα ιταν επίςθσ δυνατό να επθρεαςτοφν. Ο Βιργίλιοσ απεικόνιςε ωσ εξισ το παράπονο βοςκοφ του οποίου καταςτράφθκε το κοπάδι Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos (αγνοϊ ποιο κακό μάτι βαςκάνει τα αρνιά μου). Στθν Λταλία θ ιδζα τθσ βαςκανίασ (jettatura) ιταν βακφτατα ριηωμζνθ. Εμείσ εκτοσ απο το ματόχαντρο πιςτεφουμε πωσ το φτφςιμο είναι αποτρεπτικό τθσ βαςκανίασ. Ρρβλ. τισ φράςεισ «φτφςε ςτον κορφο ςου» και «φτου (ταυτόχρονα με φτφςιμο) να μθν αβαςκακεί». Ρρβλ. Κεόκριτο 6.39 «ὡσ μὴ βαςκανκῶ τρὶσ ἔπτυςα». Το μάτιαςμα το κάνει άνκρωποσ που ζχει «κακὀ μάτι» ι που «πιάνει το μάτι του». Φαίνεται πωσ ςτθν Κριτθ πίςτευαν πωσ οι ςμιχτοφρφδθδεσ είχαν κακό μάτι. Ραρακζτω, για επιβεβαίωςθ, ζνα απόςπαςμα από τον «Καπετάν Μιχάλθ» του Ν. Καηαντηάκθ: Δυο χριςτιανζσ χωριατοποφλεσ περνοφςαν, καβάλα ςτα γαϊδουράκια τουσ, είδαν το Νουριμπεθ ςτιν πόρτα του, μζ αναγερτοό τον αφράτο λαιμό του να γελάει, λιμπίςτθκαν τιν ομορφιά του, του 'ριξαν γριγορθ λαχταριςτι ματιά κι ευτφσ χαμιλωςαν τα βλζφαρα και προςπζραςαν. "Αμα άλάργαραν κάμποςο, ςτράφθκε ι πρϊτθ κι είπε : Ομορφοσ ποφ ιταν ό ςκφλοσ! Ι άλλθ αναςτζναξε : Είςαι ςμιχτοφρφδα, μωρι Ρελαγιά, κά τον ματιάςεισ, άδικο νά τοχ λάχει! Ν. Καηαντάκθσ «Καπετάν-Μιχάλθσ» ςελ. 195 Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 14

15 Πποιοσ κελει περιςςότερεσ και πολφ πιο ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ για τισ ςχετικζσ με το μάατιςμα προλιψεισ, ασ διαβάςει το Κεφάλαιο «Ρρολιψεισ και Δειςιδαιμονἰεσ» απο το βιβλίο «Βυηαντινϊν Βίοσ και Ρολιτιςμόσ», Τόμοσ Α, Μεροσ ΛΛ, του Κακ. Φαίδωνοσ Κουκουλζ *158+. Παραγωγα Ματϊκιασ Ο θδονοβλεψίασ, ο μπανιςτθρτηισ Ρρβλ. το τραγοφδι του Γ. Ηαμπζτα ςε γνιςια βαρβαρίηουςαν αργκό: Εξ αιτίασ κατι νομάτοι Με πιρανε πρζφα πάνω ςτο «ματι» και μου κάνανε τθ μάπα μπλε-μαρζν αράπα ωχου τηερτηελζσ πω πω καλαμπαλίκι μϋεμζνα τον αςίκθ γελάει ο μαχαλάσ. Αποδοςισ εισ τθν κακαρεφουςαν ΥΡΟ Α. ΣΤΟΥΓΛΑΝΝΛΔΘ Εξ αιτιασ τινϊν ανκρϊπων Με αντελιφκθςαν Κατά τθν θδονοβλεψίαν Και κατζςτθςαν το πρόςωπόν μου βακυμζλαν ωσ άραβοσ Οίμοι τι ςειςμόσ! Οποία οχαλαγωγία Μ εμζ τον ερωτφλον Γελά θ ςυνοικία. Αντίςτοιχθ αρχαία Ελλθνικι λζξθ : παρθενοπίπησ Ραράγεται απο το παρκζνοσ+οπίπθσ< ρ. οπιπεφω. Κατά Σταματάκον και τον Κράμερ ζχει ευρφτερθ ςθμαςία: παρθενοπίπησ: Ο περιβλζπων, (περιεργαηόμενοσ, αςχολοφμενοσ με παρκζνουσ), παρκενοκιρασ, παρκενοκυνθγόσ, ο , αποπλανϊν παρκενουσ. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 15

16 Οπιπεφω: γράφεται με ι. Από το ὂπτω, που ςθμαίνει κεωρϊ, γίνεται οπτεφω και κατά διπλαςιαςμόν πτεφω και ὸπιπεφω Ρόματα Βλϋπω 1. αντιλαμβάνομαι τθν φπαρξθ αντικειμζνων με τα μάτια μου ςτθν αρχαιότθτα ζβλεπαν τουσ αςτεριςμοφσ με γυμνό μάτι 2. κοιτάηω δε χορταίνω να το βλζπω 3. καταλαβαίνω βλζπω τι εννοείσ, δε βλζπεις ότι με πλθγώνεισ; 4. (για αντικείμενα) είμαι ςτραμμζνοσ προσ κάποια κατεφκυνςθ το ςπίτι βλζπει ανατολικά 5. ςυναντϊ, επιςκζπτομαι δε μπορείσ να φανταςτείσ ποιον είδα χκεσ! 6. (για γιατρό) εξετάηω δεν πασ καλφτερα να ςε δει ενασ γιατρόσ; Βλεφαρύζω Λεξθ τθσ αργκο που ςθμαινει κινω προλκθτικα τα βλζφαρα (για γυναίκεσ) προσ αντρα. Κάνω βλεφαρίςματα Διοπτεύω Απο το ρ. οπτεφω < οπωπα αρ. Ραρακ. Του ορϊ παρατθρϊ με ειδιι διόπτρα Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 16

17 διόπτευςθ (γραμμι παρατιρθςθσ) και διόπτρα (κυάλια), αλλά και ο προςδιοριςμόσ ωσ διοπτθρίασ τθσ πυξίδασ των πλοίων που χρθςιμοποιείται για τθν λιψθ διοπτεφςεων που είναι αναγκαίεσ για τον προςδιοριςμό τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του πλοίου (ναυτιλιακό ςτίγμα). Στθ ναυτικι αργκό το διοπτεφω λζγεται «παίρνω κάτω» οπωσ ακουμε και ςτιν επιτυχία του Κάνου Μικροφτςικου που μελοποίθςε το Ροίθμα Σταυρόσ του Νοτου, του Νίκου Καββαδία: Το Άλφα του Κενταφρου μια νυχτιά με το παλλινϊριο 3 πήρα κάτου μου 'πεσ με φωνι ετοιμοκανάτου να φοβάςαι τ' άςτρα του Νοτιά Συνειςφορά του αναγνϊςτθ Ν. Κατςαροφ - Αντιναυάρχου ΕΑ Εποφθαλμιώ Κυττάηω ηθλόφκονα. Υποβλζπω. Ματιϊζω Βλάπτω με το κακο μου ματι, βαςκαίνω. Ρακ. Ματιάηομαι απο άλλον. Μπανύζω Λζξθ τθσ αργκό που προιλκε απο τουσ θδονοβλεψίεσ ςτισ καμπίνεσ των πλαη (μπάνια> μπανίηω > μπανιςτιρι). Φράςθ: «Ρρόςεξε μθ ςε μπανίςουν οι μπαςκίνεσ». Κόβω Ραρατθρϊ και ςυμπαιραίνω. Ρωσ τον κόβεισ; -Τι να να ςου πω! Τον κόβω για πολφ μαλάκα τον τφπο. Κόψε φάτςα και βγάλε ςυμπεραςμα. Κυττϊζω Απο το αρχ. ρ. κυπτάηω, ςκφβω προκειμενου να παρατθριςω κατι. Θ ιςτορικθ γραφι ειναι ετςι, το κοιτάηω δεν ετυμολογειται ςωςτά. Θ κοιτθ (κρεβάτι) προοριηεται για οςουσ κλεινουν τα ματια τουσ ι βγάηουν τα μάτια τουσ και οχι για οςουσ παρατθρουν. Ορώ θμα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ που δεν χρθςμοποιείται ςυχνά. Shmainei bl;epv. Το τζρασ τθσ ανωμαλιασ των ελλθνικων ρθματων Ενςτ. Οράω και ορϊ, πρτ εωρων και ωρεων πρκ εόρακα, μελ. οψωμαι, οψωμθν, ωφκιςομαι, ωφκθν αορ. Β. Είδον. Απαντάται ςε εκκλθςιαςτικά κείμενα 3 Θ ορκι γραφι είναι Ραλινϊριο. Θ ετυμολογία του ςκοτεινι. Εχω ξεκινιςει ἐρευνα. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 17

18 καὶ εἶπεν ποῦ τεκείκατε αὐτόν; λζγουςιν αὐτῷ κφριε, ἐρχοῦ καὶ ἴδε. Κατά Λωάννθν κεφ Ορϊ > ορατόσ > Ορατϊν τε πάντων και αοράτων (Συμβολο τθσ πιςτεωσ, το «Ριςτεφω»): Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων Ο εωρακϊσ μεμαρτφρθκε (Κατα Λωαννθν ) Υμεισ οψεςθε, Συ όψει, Υπτιον ορϊςα θ πάναγνοσ ςε Σϊτερ (Επιτάφιοσ Κρινοσ) Είδον τα οςτά τα γεγυμνωμζνα (Νεκρϊςιμοσ Ακολουκία) Λδον παίδεσ Χαλδαίων, εν χερςί τθσ Ραρκζνου, τον πλάςαντα χειρί τουσ ανκρϊπουσ. Και Δεςπότθν νοοφντεσ αυτόν, ει και δοφλου ζλαβε μορφιν, ζςπευςαν τοισ δϊροισ κεραπεφςαι, και βοιςαι τθ Ευλογθμζνθ. Χαρμα ιδζςκαι (mirabile visu) καὶ ὁμολογουμζνωσ μζγα ἐςτὶν τὸ τῆσ εὐςεβείασ μυςτιριον ὃσ ἐφανερϊκθ ἐν ςαρκί, ἐδικαιϊκθ ἐν πνεφματι, ὤφθη ἀγγζλοισ, ἐκθρφχκθ ἐν ἔκνεςιν, ἐπιςτεφκθ ἐν κόςμῳ, ἀνελιμφκθ ἐν δόξθ. Ρροσ Τιμοκεον Α κεφ Στισ παραπομπεσ αναφζρεται ακομα :Ορα ςελ. 45 και ςτισ εκφράςεισ ςφγκριςθσ. Ρχ. Γκαντζμθσ αυτοσ ο άνκρωποσ, όρα Μθτςοτάκθσ. Δθλ. ςαν τον Μ. Παύρνω πρϋφα Σπανιότερα με τθν ζννοια του αντιλαμβάνομαι οπτικϊσ. «Μθ μασ πάρουν πρζφα» =μθ μασ δουν. Σηρώ Απο το παρατθρϊ, επιτθρϊ κλπ Οχι από το τθρϊ με τθν ζννοια «ςζβομαι», τθρϊ τα επιταςςόμενα: οπωσ τθρϊ τουσ νόμουσ, τουσ κανόνεσ Ραράδειγμα θ παροιμια «Ψθλά αφόδευε και τήρα γφρω» Γνωςτϊτερθ θ ανάλογθ «χζςε ψθλά κι αγνάντευε και ματαξαναχζςε». Θ φράςθ απο τα παλιά ιςτιοφόρα όπου θ αφόδευςθ γίνονταν από τθν κουπαςτι. Θ παρατιρθςθ ιταν απαραίτθτθ για τθν αποφυγι επερχομζνου κφμματοσ. Κατϋαλλουσ το ζλεγαν γιϋαυτοφσ που τουσ κυνθγουςαν οι Τουρκοι. Γενικα θ αρχικι παροιμία μου φαίνεται πλαςτι γιατί το «αφοδεφω» είναι λόγια λζξθ. Συνικωσ λιγότερο αςτικὀ, ςυνθκἰηεται ςτα χωριά. Στθν Κριτθ λζγεται : ντθρϊ> ντιριξθ=επιτιρθςθ υνθετα ρόματα Τηρϊ με ςυν-, παρα-, δια- Βλζπω με παρα-, δια-, επι-, ανα-, προ- Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 18

19 ύνθετα αόμματοσ ο τυφλόσ, κυριολ. ο ςτεροφμενοσ οφκαλμϊν και κατϋακολουκίαν αυτοσ που δεν μπορει να δεί. Διάςθμοσ καταςκευαςτισ τυφλϊν θ Α.Μ. ο Βαςίλειοσ Β ο Βουλγαροκτόνοσ. Ο Βαςίλειοσ κατζςτρεψε τον ςτρατό του Σαμουιλ, Τςάρου των Βουλγάρων, και ςυνζλαβε αιχμαλϊτουσ. Κεωρϊντασ τουσ Βοφλγαρουσ ςταςιαςτζσ (γιατί ιδθ ανικαν ςτθν αυτοκρατορία) τουσ επζβαλε τθν ανάλογθ ποινι, ζτςι τφφλωςε όλουσ τουσ αιχμαλϊτουσ φροντίηοντασ όμωσ ανα 100 άνδρεσ να αφινει ζνα μονόφκαλμο ϊςτε να οδθγιςουν του υπόλοιπουσ ςτον Σαμουιλ. Εκείνοσ μόλισ αντίκρυςε το οικτρό κζαμα που παρουςίαηε ο ςτρατόσ του ζπακε ςυμφόρθςθ και αργότερα πζκανε. Επιςκεφκεἰτε το για να δείτε μια από τισ πιο επιτυχθμζνεσ ςκθνζσ του Ελλθνικοφ Κινθματογράφου με το Μίμθ Φωτόπουλο ςτο ρόλο του «ἁόματου» απο το ζργο «Θ Κάλπικθ Λίρα» Ματό- Ρρόκεμα για ςφνκεςθ λζξεων που αφορουν το μάτι. Βλ. παρακάτω Ματογυϊλια Σιμερα ωραιοποιικθκαν ςε «γυαλιά οράςεωσ» -ματθσ (Δεφτερο ςυνκετικό ςε πολλά ςφνκετα, πχ. Μαυρομάτθσ, Γαλανομάτθσ, Γουρλομάτθσ (απο το χρϊμα τθσ ίριδοσ), Σχιηομάτθσ (απο το ςχιμα του κανκοφ, κινζηοσ, Λαπων ι γεν. Αςιάτθσ) που ςυναντϊνται ωσ επικετα αλλά και ωσ επωνυμα. Ματόχαντρο Ρανάρχαιο περίαπτον (φυλακτό) για τθν αποτροπι τθσ βαςκανίασ. Κρεμιζται παντου. Ρωλείται ςε ολα τα τουριςτικά μαγαηιά λαϊκθσ τζχνθσ. Ρροςτατεφει από το μάτι (Βαςκανία) ανκρϊπουσ και ηϊα. Κα το δουμε ςυχνά ςε χάμουρα αλογων. Ματόκλαδα Αλλθ λζξθ για τισ βλεφαρίδεσ. Ρρβλ. το Τραγουδάκι του Βαμβακαρθ Τα ματοκλαδά ςου λάμπου*ν+ ςαν τα λοφλουδα του κάμπου. Βλ. Και ματοτςίνορα. Ματοκύλιςμα ΑΣΧΕΤΟ προζρχεται απο αιματοκφλιςμα. Ματοτςύνορα Συνϊνυμο με τισ βλεφαρίδεσ, τα ματόκλαδα. Ρρβλ. το Τραγουδάκι Δελφίνι Δελφινάκι Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 19

20 Δελφίνι, δελφινάκι πάμε πιο γριγορα να δω τα γυριςτά τθσ τα ματοτςίνορα. Ματα- ΑΣΧΕΤΟ με το μάτι πρόκεμα τθσ Δθμοτικισ από τθν πρόκεςθ «μετά» και με τθν ζννοια ξανά, εκ νζου πάλιν πχ. μετανοϊ. Αμε με ματαδείσ =Αμα με ξαναδείσ. Πονόματοσ Ρόνοσ ςτό μάτι. Πρεςβυωπύα Το πωσ βλζπουν οι γζροντεσ Γιρασ τουμὀν αει μαλλ άυπνον εςτί και επ οφκαλμοίσ οξφ πάρεςτι Σαν γζροσ εχω αυπνίεσ και βλζπω μακρυά. Λφιγζνεια εν Αυλίδι υγγενικἀ Τα μζρθ του ματιοφ : Φρφδια, βλζφαρα θ τςίνορα,κανκόσ, βολβόσ, κερατοειδισ *χιτϊν+, επιπεφυκϊσ *χιτϊν+, ίριδα (το χρωμα τισ ίριδασ οριηει τον καςτανομματθ, γαλανομμάτθ, μαυρομμάτθ), κόρθ Σφνεργα: ματογυάλια, κιάλια (Απο το Λταλικό Occhiale, το αρχικο «ο» ερμθνεφτθκε ωσ άρκρο: «το οκιαλε»> το κιάλε και με εξουδετζρωςθ> κιάλι), διόπτρεσ, eyeliner, μολφβι ματιϊν, ρίμελ, παρωπίδεσ. Επαγγζλματα: Οπτικόσ, Οφκαλμίατροσ, Οφκαλμολόγοσ, Ουςιαςτικά: Οφκαλμιατρείο, και υνώνυμα Γκαβόσ Ο αρχ. παρἀβλωψ, κν. αλλοίκωροσ Συφλόσ Συνϊνυμο: του ςυνκζτου αόματοσ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 20

21 ςοι δε ταυτϋουκ εςτϋ επει τυφλὸσ τά τ ὦτα, τόν τε νοῦν, τά τ ὄμματ εἶ Ρου ςθμαίνει επί λζξει: Εισ ςε αυτι *θ αλικεια+ δεν υπαρχει επειδθ ςτα αυτιά και ςτο νου και ςτα μάτια είςαι. Και ςε φιλολογικι μετάφραςθ: Οι αλικειεσ τι ηθτοφν ςτα λόγια τα δικά ςου τυφλζ ςτα μάτια και ςτϋαυτιά και ςτα ςυλλογικά ςου. Σπάνια παριχθςθ του «τ». Σοφοκλισ Οιδίπουσ Τφρανοσ ςτ.371 Ομόηχα Κόρη (η) Θ κόρθ του ματιοφ είναι το κεντρικό ςθμείο όπου ευρίςκεται ο φακόσ. Ομὀθχο με τιν κὀρθ. Είναι γνωςτό το λογοπαίγνιο του Διογζνθ προσ παρκενοπίπθ οφκαλμίατρο, που εξζταηε ζνα κοριτςάκι: «προςεξε μιπωσ κεραπεφων τον οφκαλμόν διαφκείρθσ τθν κόρθν». Μϊτη (η) ςιμερα τθν ςυναντάμε μόνο ςτθν λόγια ζκφραςθ «εισ μάτθν» Υακού (οι) Ομοθχο με το γνωςτό άςπριο θ φακι. Και θ αρχαία λζξθ για το όςπριο ιταν φακόσ (ο) λογω του ςχθματοσ του οςπριου πθρε το ονομα το τμθμα αυτο του ματιου. Ο φακόσ (όςπριο) αποτελοφςε αντάλλαγμα εισ είδοσ για τθν αγορά πρωτοτοκίων. Ειναι γνωςτοσ ο μυκοσ του Θςαφ και Λακϊβ. Ο Θςαφ ποφλθςε τα πρωτοτόκια του αντί πινακίου φακήσ. Το επίςθμο κείμενο (Γεν. Κεφ. 25, 34) το λζει ζψημα φακοφ. 29 ἥψθςε δὲ Λακὼβ ἕψθμα ἦλκε δὲ Θςαῦ ἐκ τοῦ πεδίου ἐκλείπων, 30 καὶ εἶπεν Θςαῦ τῷ Λακώβ γεῦςόν με ἀπὸ τοῦ ἑψήματοσ τοῦ πυρροῦ τούτου, ὅτι ἐκλείπω. διὰ τοῦτο ἐκλήκθ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εδώμ. 31 εἶπε δὲ Λακὼβ τῷ Θςαῦ ἀπόδου μοι ςήμερον τὰ πρωτοτόκιά ςου ἐμοί. 32 καὶ εἶπεν Θςαῦ ἰδοὺ ἐγὼ πορεύομαι τελευτᾶν, καὶ ἵνα τί μοι ταῦτα τὰ πρωτοτόκια; 33 καὶ εἶπεν αὐτῷ Λακώβ ὄμοςόν μοι ςήμερον. καὶ ὤμοςεν αὐτῷ ἀπέδοτο δὲ Θςαῦ τὰ πρωτοτόκια τῷ Λακώβ. 34 Λακὼβ δὲ ἔδωκε τῷ Θςαῦ ἄρτον καὶ ἕψημα φακοῦ, καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε καὶ ἀναςτὰσ ᾤχετο καὶ ἐφαύλιςεν Θςαῦ τὰ πρωτοτόκια. Το πινάκιο είναι μυκυπλαςία μεταγενζςτερθ. Απο αυτιν τθν best-value-for-money ςυναλλαγι ίςωσ προζκυψε και το παρατςοφκλι «παλλθκάρι τθσ φακισ», Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 21

22 Ωπα Αιτιατικι του ωψ, γεν. ωπόσ, αιτ. ωπα. Ομοθχο με τιν επιίκλθςθ «όπα»ςτουσ λαικοφσ χοροφσ ανάλογο το άλα, όπατθσ κλπ Οφθαλμού ειδικού τύπου Ο παντεπόπτησ οφθαλμόσ Ο παντεπόπτθσ οφκαλμόσ ι αλλιϊσ το μάτι τθσ πρόνοιασ είναι ενα πολυχρθςμοποιθμζνο ςφμβολο, τόςο απο κράτθ, όςο από εταιρείεσ μυςτικζσ και μθ και απο κρθςκείεσ. Ειναι ζνα ςφμβολο που απεικονίηει ζνα μάτι που ςυχνά περιβάλλεται από ακτίνεσ φωτόσ ι άλω και ςυνικωσ περικλείεται από ζνα τρίγωνο. Χρθςιμοποιικθκε τόςο από τουσ Αιγφπτιουσ, και ζγινε γνωςτό ωσ «το μάτι του Ωρου», και οποίο εκεωρείτο θλιακό ςφμβολο και ςφμβολο δφναμθσ. Το ςυμβολο περαςε ςτον Τεκτονιςμό και τουσ Ρεφωτιςμζνουσ (Λλλουμινάτι). Ο Δύκησ οφθαλμόσ Εςτι Δίκθσ οφκαλμόσ οσ τα πανκϋ ορά. (Στοβαίοσ) Υπαρχει μάτι τθσ Δίκθσ,τθσ κεότθτασ τθσ δικαιοςφνθσ, που βλζπει τα πάντα. Θ Δίκθ ιταν κόρθ του Δια και τθσ Κζμιδοσ. Μιά από τισ Ωρεσ. Αδελφζσ τθσ θταν θ Ευνομία και ι Ειρινθ, αλλεσ αδελφζσ τουσ ιταν οι Μοίρεσ (Άτροποσ, Κλωκϊ, και Λάχεςισ) Κάποια μζρα όλοι κα πλθρϊςουν για τά εγκλθματά τουσ. (ΣΣ. Εκτόσ αν παραγραφοφν) Σοπωνυμικϊ Μϊτι Το Μάτι είναι παρακεριςτικόσ οικιςμόσ τθσ Ανατολικισ Αττικισ, ςτα διοικθτικά όρια του διμου Νζασ Μάκρθσ. Βρζχεται ςτα ανατολικά από τον Κόλπο Ρεταλιϊν και εξυπθρετείται ςυγκοινωνιακά από τθ λεωφόρο Μαρακϊνοσ μζςω ΚΤΕΛ. Τον Σεπτζβριο 2006 ξεκίνθςε ςταδιακά θ ζνταξθ τθσ περιοχισ ςτο ςχζδιο πόλεωσ τθσ Νζασ Μάκρθσ και εκλικθςαν οι ιδιοκτιτεσ να προςκομίςουν τουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ τουσ. Στθν περιοχι εδρεφουν πολυτελι ξενοδοχεία, κακϊσ και παρακεριςτικζσ και ναυτακλθτικζσ υποδομζσ. Βοώδομϊτησ ΑΣΧΕΤΟ Είναι ποταμόσ του νομοφ Λωαννίνων, παραπόταμοσ του Αϊου. Οι κφριεσ πθγζσ του βρίςκονται κάτω από το χωριό Βίκοσ. Στθν διαδρομι του δζχεται και άλλα υδάτινα ρεφματα Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 22 Εικόνα 6 - Μητροπολη πανω απο την ωραία Πφλη

23 που ςχθματίηονται ςτισ πλαγιζσ τθσ Τφμφθσ ι προζρχονται από το Φαράγγι του Βίκου και τελικά ςυμβάλει ςτον Αϊο κοντά ςτθν Κόνιτςα. Ο ποταμόσ ζχει ςυνολικό μικοσ 15 χιλιόμετρα. Θ ονομαςία του Βοϊδομάτθ προζρχεται από το ςλάβικο Μπόντε - Ματ, που ςθμαίνει καλό νερό και ειναι ΑΣΧΕΤΘ με το μάτι-οφκαλμόσ Σραγούδι Υπαρχει ενασ πολφ μεγάλοσ αρικμοσ τραγουδιων για τα μάτια. Σταχυολογω μερικα. Δημοτικο Δεν ημπορώ τα μϊτια μου Δεν θμπορϊ τα μάτια μου ψθλά να τά ςθκϊςω και τθν καθμζνθ μου καρδιά Ραρθγοριά να δϊςω. Εδϊ με τθν ζννοια «δεν ζχω μοφτρα να δω άνκρωπο». Φαλϊλιν του Τα μελιςςιά τα μμάκκια του τθσ μζλιςςασ εμοιάηουν όντασ ςου κροφηουςιν τθν μιαν τθν άλλθ μζλι ςτάηουν. Εντεχνο Απο τα ςπάνια τραγοφδια για μάτια άντρα. Αυτϊ δυο ςου μϊτια Αυτά τα δυο ςου μάτια που με κυττάηουνε χαμθλωνζ τα φὠσ μου γιατι με ςφάηουνε. Αυτϊ τα μϊτια ςου τα δυό! Ασηά ηα δσό ζοσ.. μάηια, Ασηά ηα μάηια ζοσ είναι δσό, δέν είναι παραπάνω, Και ηα μεηρώ και ηα μεηρώ και πάλι δσὀ ηα βρίζκω, κι' αδίκως με ηο μέηρημα, καιρό...καηαναλίζκω! (Θ.Βέγγος, Τύθλα νάτει ο Μάρλον Μπράνηο) Επιςιμανςθ ανανϊςτθ: κ. Γ. Δοφςκου. Μϊτια ςαν και τα δικα ςου Μάτια ςαν και τα δικά ςου Δεν υπάρχουν ςτο ντουνιἀ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 23

24 Κι όποιοσ τα γλυκοφιλιςει Χάρο δεν φοβάται πια Τβρεισ Σὐφλα! Ρρβλ. τθν παροιμία «Δεν φκάνει που παραπατάσ, ςου λεν κιϋοι φίλοι τφφλα!» τραβωμϊρα ϋχεισ; Στραβὀσ =τυφλόσ, αόματοσ Για καποιο που δεν προςζχει. Σο μϊτι ςου τ αλλούθωρο Απανθςθ ςε καποιο που ιςχυρίηεται οτι ειδε κατι διαφορετικο απο το πραγματικο. Σο μϊτι ςου το κλούβιο. Πμοιο με τθν προθγοφμενθ Που να του βγεύ το μϊτι Ρρβλ. το Τραγουδάκι του εμφυλίου Μασ πθραν το Ραγκράτι Ρου να τουσ βγεί το μάτι Μασ πθραν τα καϊκια Οι Αγγλοι τα κακοίκια Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 24

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 131 Γ. ΜΡΑΜΡΛΝΛΩΤΘΣ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΛΚΟΝ ΤΘΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΚΕΝΤΟ ΛΕΞΛΚΟΛΟΓΛΑΣ ΑΝΚΛΜΟΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ - ΛΣΤΟΛΚΟΝ ΛΕΞΛΚΟΝ ΤΘΣ ΡΟΝΤΛΚΘΣ ΔΛΑΛΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΣ Β (Μ- Ω)-ΜΥΤΛΔΘΣ ΑΝΝΑ ΛΟΔΑΝΛΔΟΥ ΛΕΞΛΚΟ ΛΟΓΛΩΝ ΕΚΦΑΣΕΩΝ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΡΑΤΑΚΘΣ ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΞΑΝΚΛΝΑΚΘΣ - ΛΕΞΛΚΟ ΕΜΘΝΕΥΤΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΥΜΟΛΟΓΛΚΟ ΤΟΥ ΔΥΤΛΚΟΚΘΤΛΚΟΥ ΓΛΩΣΛΚΟΥ ΛΔΛΩΜΑΤΟΣ - ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΚΘΤΘΣ Γ. ΜΡΑΜΡΛΝΛΩΤΘΣ - ΛΕΞΛΚΟ ΤΘΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ -ΚΕΝΤΟ ΛΕΞΛΚΟΛΟΓΛΑΣ, ΟΘΣ ΡΑΡΑΓΓΕΛΟΥ - ΤΟ ΚΥΡΛΑΚΟ ΛΔΛΩΜΑ - ΛΩΛΚΟΣ ΘΛ. ΟΛΚΟΝΟΜΟΡΟΥΛΟΣ ΜΥΚΟΛΟΓΛΑ ΤΘΣ ΑΧΑΛΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΔ. ΦΕΞΘ J.B. HOFMANN - ΕΤΥΜΟΛΟΓΛΚΟΝ ΛΕΞΛΚΟΝ ΤΘΣ ΑΧΑΛΑΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ 216 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΡΑΗΑΧΑΛΟΥ - ΛΕΞΛΚΟ ΤΘΣ ΡΛΑΤΣΑΣ - ΑΓΚΟ - ΚΑΚΤΟΣ 241 ΛΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ - ΛΛΑ ΜΡΟΥΣΟΥΝΘ ΡΑΟΛΜΛΕΣ ΚΑΛ ΓΝΩΜΛΚΑ - ΜΕΤΑΛΧΜΛΟ Ρ. ΒΛΑΣΤΟΣ - ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΚΑΛ ΣΥΓΓΕΝΛΚΑ - ΕΣΤΛΑ Ν. ΣΤΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΛΕΞΛΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΛ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΣΑΒΒΑΛΑΣ 1065 ΔΘΜ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΟΛ ΡΑΟΛΜΛΟΜΥΚΟΛ - ΕΜΘΣ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 25

26 1148 ΟΒΘΟΥ ΜΑΝΚΟΥΛΘ ΑΧΑΛΟ ΕΩΤΛΚΟ ΚΑΛ ΣΥΜΡΟΣΛΑΚΟ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟ ΕΞΑΝΤΑΣ ΩΟΛΟΓΛΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ Απ. Διακ. Τθσ Ελλάδοσ Γ. ΤΑΡΑΛΘ - ΓΛΩΣΣΑΛ ΣΤΟ ΕΓΟ ΤΟΥ ΝΛΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΛΑ -ΕΚΔ. ΑΓΑ J.A. CRAMER, ANECDOTA GRECA E CODD. MANUSCRIPTIS ΒIBLIOTΘECARUM OXONIENSIUM - Bibliothèque nationale (France) ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κελω να ευχαριςτιςω τουσ αναγνϊςτεσ μου Γ. Δοφςκο και Ν. Κατςαρό για τθν πολφτιμθ ςυνειςφορά τουσ ςτθν προςπάκεια μου. Οι ςυνειςφορζσ, εχουν ιδθ καταχωριςκεί, και επιςθμαίνονται με κόκκινο αςτζριςκο. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 26

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Δ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 5 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 o ΔΙΓΩΝΙΜ ΠΡΙΛΙΟ 04: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΠΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΓΩΝΙΣΜ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΠΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜ. β. β 3. α 4. γ 5. α.σ β.σ γ.λ δ.σ ε.λ. ΘΔΜ Β Σωςτι είναι θ απάντθςθ γ. Έχουμε ελαςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυτεπαγωγή ενός δακτυλίου

Η αυτεπαγωγή ενός δακτυλίου Η αυτεπαγωγή ενός δακτυλίου Υποκζςτε ότι κρατάτε ςτο χζρι ςασ ζναν μεταλλικό δακτφλιο διαμζτρου πχ 5 cm. Ζνασ φυςικόσ πικανότθτα κα προβλθματιςτεί: τι αυτεπαγωγι ζχει άραγε; Νομίηω κα ιταν μια καλι ιδζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

νεκα κολάζει. Ταύτην ου εχουσιν ο κολάζονται οι τε αλλοι ανθρωποι ους αν οιωνται α χ ηκιστα 'Α

νεκα κολάζει. Ταύτην ου εχουσιν ο κολάζονται οι τε αλλοι ανθρωποι ους αν οιωνται α χ ηκιστα 'Α ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α - C τι ως εξ ε σης. Ει θέλεις ε, ω Σώκρ δύναται, αυτό σε διδάξει οτι οι γε ανθρωποι η ναι αρετήν. Ου α νεκα, οτι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ):

Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): 9 Πίεςη. 1. Αν ςε μία επιφάνεια με εμβαδό Α αςκείται κάκετα δφναμθ F Κ,τότε ορίηουμε ωσ πίεςθ Ρ (επιλζξτε μία ςωςτι απάντθςθ): A FK α. Ρ=F K S β. P= γ. P= F A 9 K 2.τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ να επιλζξετε μία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Β' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Β' ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Β' ΓΤΜΝΑΙΟΤ 1. Να μεταφζρετε τουσ παρακάτω ρθματικοφσ τφπουσ ςτθν ΤΠΟΣΑΚΣΙΚΗ του ίδιου χρόνου: πεφυγάδευκασ εςτράτευςαν υπονομεφετε επριτάνευςε πεπολιτεφκαμεν 2. Να μεταφζρετε τουσ παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό Ιςτορία τησ μουςικήσ/ Οι εποχέσ και τα χαρακτηριςτικά τουσ Εποχι πότε τι ποφ ποιοσ πώσ Πρώιμοσ 5 οσ -9 οσ αιϊνασ Γρθγοριανό μζλοσ/ Βυηαντινι Ιερείσ, μοναχοί Μονοφωνία Μεςαίωνασ μουςικι μοναςτιρια Μεςαίωνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δίκτυα Επικοινωνιϊν ΙΙ Διδάςκων: Απόςτολοσ Γκάμασ (Διδάςκων ΠΔ 407/80) Βοθκόσ Εργαςτθρίου: Δθμιτριοσ Μακρισ Ενδεικτική Λύση 2

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά;

Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; ; Η ίδια κατά μζτρο δφναμθ όταν εφαρμοςκεί ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ πόρτασ προκαλεί διαφορετικά αποτελζςματα Ροιά; 30/1/ 2 Η φυςικι τθσ ςθμαςία είναι ότι προςδιορίηει τθ ςτροφικι κίνθςθ ενόσ ςτερεοφ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα