ημαςύα Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ημαςύα Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί."

Transcript

1 ημαςύα 1. Το όργανο τθσ οράςεωσ. Ζνα απο τα αικθτιρια όργανα του ανκρωπινου ςωματοσ. Αλλά και θ οραςθ, το βλζφαρο ι ιριδα 2. Σθμείο του φυτοφ, με μπουμποφκι, που μπορει να χρθςιμεφςει για τον πολλαπλαςιαςμό του 3. Εςτία θλεκτρικισ κουηίνασ 4. Είδοσ μαγειρζματοσ αυγοφ 5. Βαςκανία με μόνο το κφτταγμα και το αντίςτοιχο περίαπτο (φυλαχτό). 6. Τρφπα. Το ματι τθσ βελόνασ (Θ τρυμαλιά ραφίδοσ των Ευαγγελίων 1 ). Ετυμολογύα μϊτι Μάτι < μςν. Ομμάτιον < υποκοριςτικο του αρχ. Ομμα < οπμα κατά μεταςχθματιςμό του κζματοσ τθσ λζξθσ οςςε κατά το όππωπα Ο όδθσ Ραπαγγζλου το μάτι το γραφει οπωσ προφζρεται ςτθν Κφπρο «μμάτιν» πλθκ. «μμάκκια» με δφο «μμ». Στο ποντιακό ιδιϊμα διατθρείται θ μεςαιωνικι ονομαςἰα: «ὁμμάτιον» Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί. Από εδϊ και το ριμα οπτεφω =βλζπω. Και το ουςιαςτικο οπτιρ (ναυτ) που ςθμαινει πατατθρθτθσ. Οφθαλμόσ Ὥψ γενικι ὠπόσ Λνδοευρωπαικθ ρίηα απο οπου ο οφκαλμόσ, θ όψισ, το προςωπο, ο κυκλωψ, ο μφωψ, ο αικίωψ 1 Θ «τρυμαλιά ραφίδοσ» (μάτι τθσ βελόνασ) θταν παρωνφμιο τθσ προβατικισ πφλθσ που αναφζρει ο Νεεμιασ ςτο Βιβ Φαίνεται πωσ θ πόρτα ιταν μικρι και χαμθλι, ζτςι που να περνάνε πρόβατα μόνον. Ασ μθν ξεχνάμε πωσ μὀνον πρὀβατα επιτρζπονταν να μποφν μεςα ςτθν Αγία Ρὀλθ. Θ ριςθ του Λθςοφ που αναφζρουν τα ¾ των Ευαγγελιςτϊν λζει περιπου «Είναι πιο ευκολο να περάςει μια καμιλα από τθν προβατικι πφλθ παρά ζνασ πλοφςιοσ να περάςει ςτιν Βαςιλεία των ουρανϊν. Θ κεωρία οτι το κάμθλοσ ςθμαινει και ςχοινί είναι ατεκμθριωτθ. Θ γκαμιλα εχει τον κατάλλθλο υβριςτικό χαρακτιρα για να παρομοιϊςει τον πλοφςιο. Οι νεϊτεροι ερμθνευτζσ αγνωόντεσ το παρατςοφκλι τθσ προβατικισ πφλθσ, δθμιοφργθςαν τθν κάμθλον-ςχοινί. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 1

2 Σα μϊτια του κοςμου Ελλόνικϊ (αρχ) Οφθαλμόσ Ομμα Θ μθτζρα-λζξθ για τὀ μάτι. Βλ. Ετυμολογἰα. Ωψ Θ ομθρικι λεξθ για το μάτι. Εναι πλζον νεκρι αλλά ζχει αφιςει πολλοφσ απογόνουσ ωσ ςυνκετα. Βλ. Ραρακάτω Ελληνικα (μςν) Οι Βυηαντινοί φαινεται πωσ χρθςιμοποιοφςαν αδιακρίτωσ τθ λζξθ «όμμα» και τθ λζξθ «οφκαλμόσ», οπωσ μαρτυρεί ο Επιτάφιοσ Κρινοσ: «Ομμα το γλυκφ και τα χείλθ ςου πωσ μφςςω Λόγε; Πώσ νεκροπρεπϊσ δζ κθδεφςω ςε;» Φρίττων ανεβόα ο Λωςιφ! «Ω! Φωσ των οφκαλμϊν μου, γλυκφτατον μου τζκνον...» Λατινικα Αγγλικα Γαλλικϊ Œil Oculus Ocellus Γερμανικϊ Auge Eye c.1200, from O.E. ege (Mercian), eage (W. Saxon), from P.Gmc. *augon (cf. O.S. aga, O.Fris. age, O.N. auga, Swed. öga, Dan. øie, M.Du. oghe, Du. oog, O.H.G. ouga, Ger. Auge, Goth. augo "eye"), from PIE *okw- "to see" (cf. Skt. akshi "the eye, the number two," Gk. opsis "a sight," Goth. augo, O.C.S. oko, Lith. akis, L. oculus, Gk. okkos, Tocharian ak, ek, Armenian akn). Until late 14c. the plural was in -an, hence modern dial. plural een, ene. The eye of a needle was in O.E.; to see eye to eye is from Isa. lii.8. Eye contact attested by Eye-opener "anything that informs and enlightens" is from Have an eye on "keep under supervision" is attested from early 15c. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 2

3 Ιταλικα Occhio Απο το λατινικο Oculus. Θ λεξθ χρθςιμοποιειται ςτα Ελλθνικά για να δθλϊςει τισ τρφπεσ ςτα πλευρά του πλοίου απο τισ οποιεσ βγαίνουν οι πρυμάτςεσ, τα ςχοινιά πρόςδεςθσ ςτθν προβλιτα ι οι άγκυρεσ. Τα δε όκια ιταν ηωγραφιςμζνα ωσ μάτια προκειμζνου να «βλζπει» το πλοίο τουσ καλάςςιουσ κινδφνουσ και να τουσ αποφεφγει. Εικόνα 1 Οκιο τησ άγκυρασ πλοίου Εικόνα 2 Όκιο για μικρά ςκάφη αναψυχήσ Για μικρά πλεουμενα αντί για τρυπεσ υπάρχουν ειδικά εξαρτιματα, απο ςίδερο, μπροφντηο ι επιχρϊμιωμενα, που βιδϊνωνται ςτιν κουπαςτι και εξυπθρετοφν τον ιδιο ςκοπό. Λζγονται και αυτά όκια. Άλλα τα μϊτια Κουζύνασ Κυκλικεσ ματαλλικζσ πλάκεσ ςτισ θλεκτρικεσ κουηινεσ που κερμαίνονται με θλεκτριςμό για το μαρείρευμα. Οι ςυνικεισ ςυςκευζσ ἐχουν 4 ματια διαφορων μεγεκων, Θ φράςθ τα μάτια ςου τζςςερα ι δεκατζςςερα δεν ςχετίηεται με αυτά τα μάτια. Υυτϊ Το ςθμειο του βλαςτου του φυτου απ οπου κα ξεφυτρωςει το ανκοσ λεγεται ματι. Εικόνα 3 Τα μάτια του φυτοφ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 3

4 Αυγϊ Τα τθγανθτά αυγά παρουςιαηουν μια οπτικι ομοιότθτα με μάτια και για το λόγο αυτό ονομά ηονται «αυγά μάτια». Εικόνα 4 Αυγά "μάτια" Σο μϊτι του κυκλώνα Το μάτι του κυκλώνα, είναι το κζντρο τθσ διατάραξθσ του κυκλώνα, θ περιοχι όπου επικρατεί νθνεμία. Δθλαδι ακριβώσ το ανάποδο από αυτό που κζλετε να πείτε. Είναι πράγματι αξιομνθμόνευτο πώσ καταφζρνουμε να λζμε και μάλιςτα με δραματικότθτα και ζμφαςθ, ακριβώσ το αντίκετο από αυτό που ζχουμε πρόκεςθ να ποφμε. (Αναςταςία Λαμπρία ) Αντίκετθ γνϊμθ ζχει ο Ν. Σαραντάκοσ που λζει: Εμείσ οι υπόλοιποι άνκρωποι όταν ςυηθτάμε δεν κάνουμε μετεωρολογία, χρθςιμοποιοφμε τθ γλώςςα για να επικοινωνιςουμε. Η εικόνα που μου δίνει, εμζνα και όλων των φυςιολογικών ανκρώπων, θ ζκφραςθ «ςτο μάτι του κυκλώνα» είναι θ εικόνα κάποιου που βρίςκεται περικυκλωμζνοσ από εχκρικζσ δυνάμεισ που δεν μπορεί να τισ αποφφγει. Επίςθσ, θ ζκφραςθ ενιςχφεται από το αγαπθμζνο ποίθμα του Καββαδία (Ποφκε ζρχεςαι; Απ τθ Βαβυλώνα. Ποφ πασ; Στο μάτι του κυκλώνα). Η ζκφραςθ υπάρχει και ςτα αγγλικά (in the eye of the storm) και χρθςιμοποιείται ακριβώσ με τθν ίδια ςθμαςία. Οι Άγγλοι, εξίςου ναυτικόσ λαόσ, δεν ζχω δει να ενίςτανται για τθ δικεν άτοπθ χριςθ τθσ όπωσ οι κακ θμάσ λακοκιρεσ ςφμφωνα με ζνα παράκεμα, οι ναυτικοί χαρακτθρίηουν τρομακτικι, απαίςια (dreadful) τθ νθνεμία που επικρατεί ςτο μάτι του κυκλώνα. Το μάτι τθσ πόρτασ: μικρι οπτικι ςυςκευι ςε τρφπα εξϊκυρασ για να δοφμε ποιόσ καλει χωρίσ να ανοίξουμε. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 4

5 Σο φυλαχτό Το φυλαχτό ι φυλακτό, το περίαπτον των αρχαίων Ελλινων, αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα "μαγικά" μζςα με τα οποία επιδιϊκεται άλλοτε θ αποτροπι και πρόλθψθ κακοφ και άλλοτε θ επίτευξθ αγακοφ και ευδαιμονίασ. Εικόνα 5 Ματόχαντρον το τουριςτικόν Γεϊργιοσ Μζγασ - "Ζθτιματα ελλθνικισ λαογραφίασ". Μια ςχθματικι υπεραπλοφςτευςθ του φυλακτοφ με το μάτι (και για το μάτι, τθν βαςκανία) είναι θ καλαςςιά χάντρα. Θ γοθτεία τουσ περαςε το λαικό τραγοφδι πρβλ. «Οι καλαςςιζσ ςου οι χάντρεσ», «Φόρα και μια χάντρα καλαςςιά». The bull s eye Άλλο, Αγγλικο αυτι τθ φορά. μάτι ειναι το μάτι του ταφρου: The bull s eye. Σθμαίνει το κζντρο του ςτόχου. Δεσ και το άςχετο Βοιδομάτθσ Eyeliner Φρφδι μου γαιτανόφρυδο και κοντυλογραμμζνο. Το ιδεϊδεσ για τά φρφδια των γυναικων του εςχάτου μεςαίωνα. Ρρβλ. «και του κορακου το φτερό βαηει καμαροφρφδι». Αργότερα ζγινε ςυνικειο να βάφονται τα βλζφαρα και οι βλεφαρίδεσ με το eyeliner = μολφβι για τα μάτια (μάτια=βλζφαρα). Χρειάηεται προςοχι ςτθ χριςθ του (πρβλ Ραροιμία) Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 5

6 Υρϊςεισ Αρχαύεσ ό Μεςαιωνικϋσ ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐςχάτῃ ςάλπιγγι. Ραφλοσ Ρροσ Κορινκίουσ Α Κεφ. 15 ςτ. 52 Σε μικρό χρονικό διάςτθμα Ανάλογα: πριν προλάβεισ να πεισ κφμινο 2, ςτο πιτσ φυτίλι, ςε κλάςμα δευτερολζπτου, ςτο πατ κιοφτ, ςε χρόνο ντε τε (δθλ. ςε χρόνο dt ςτθν ελαχίςτθ μεταβολι του χρόνου). Ιδιοισ όμμαςι Με τα ίδια μου τα μάτια. κϊρφοσ εν [τω] οφθαλμώ Καηλή Γηαζήθε, Μαηζ. Ε' 3 θ.α. (από θξάζε πνπ ζεκαίλεη «γηαηί βιε'πεηο ην μπιαξάθη ζην κάηη ηνπ άιινπ θαη δε βιέπεηο ην δνθάξη ζην δηθό ζνπ κάηη») ιέγεηαη γηα όζνπο αληηιακβάλνληαη θξίλνπλ απζηεξά ηα μέλα ειαηηώκαηα αιιά παξαβιέπνπλ ηα δηθά ηνπο ειαηηώκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη ρεηξόηεξα δειώλεη θαη γεληθόηεξα θάηη πνπ απνηειεί «θαξθί ζην κάηη» θάπνηνπ, δειαδή είλαη αληίθείκελν λν δήιηαο υγχρονεσ Βγϊζει μϊτι Για κατι πολφ φανερο και ενοχλθτικο. Ρχ. Αυτό το ορκογραφικό λάκοσ βγάηει μάτι. Για τα μϊτια του κόςμου Για το κεακιναι. Για να τθρθκοφν τα προςχιματα. Ι ςκετο «για τα ματια» *του κοςμου]. Γυϊλιςε ό γυαλύζει το μϊτι του Εχει κακζσ βλζψεισ προσ κάτι. Εποφκαλμιά κάτι που του γυάλιςε το ματι. Ανάλογα «Δε μου γφαλιςε το μάτι»: Δεν το βρικα και πολφ καλό. Θ και με υποννοοφμετο το μάτι: «Ειδα ενα βιβλιο που μου γυάλιςε» *ενν. το μάτι+. Γυμνό μϊτι Το βακτθρίδιο δεν είναι ορατό με γυμνό μάτι δθλ. χωρίσ τθ βοικεια μικροςκοπίου. Δεν βλϋπει την τύφλα του Αν ζχεισ τφφλα προφανϊσ δεν μπορείσ να δείσ τίποτε. Το νόθμα τθσ φράςθσ είναι «δεν βλζπει τισ ντροπζσ του», τισ μπομπζσ του. Κατ ακολουκιαν δεν βλζπει και πολλά άλλα 2 Δεν γνωριηω γιατί πρζπει να πεισ «κφμινο». Το κφμινο δεν ςχετιηεται με τθν ταχφτθτα και είναι τριςφλλαβο. Λζμε ανάλογα ωσ που να πεισ «τρια» που είναι μικρι λζξθ και ςθματοδοτει και τθν ζναρξθ: «με το ενα-δφο-τρια» αγϊνα ταχφτθτασ. Cumina (βλ. Ρρολιψεισ Το Ματι) όμωσ ιταν κεότθτα θ οποία είχε ςαν προοριςμό να αποτρζπει τθν επίδραςθ του κακοφ ματιοφ. Αρα θ φράςθ μπορεί να ιταν «ωσ που να επικαλεςκείσ τθν Cumina για τθν αποτροπθ τθσ ηθμιάσ το περιςτατικό ζγινε». Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 6

7 πράγματα προφανθ και παγκοίνωσ γνωςτά. Είναι πλιρωσ αδαισ, δεν ξζρει να βγάλει τα μάτια του. Δεν βρϋθηκε ϊνθρωποσ να του κλεύςει τα μϊτια Ρζκανε μόνοσ και αβοικθτοσ. Εδϊ μάτια = βλζφαρα. Δεν θϋλω να τον δω ςτα μϊτια μου Δεν κελω να τον ςυναντιςω. Ακυρολεξία. Το ορκοτερο κα θταν «Δεν κελω να δω τα ματια του» ι «Δεν κζλω να να τον δϊ με τα ματια μου». Δεν πιςτεύω ςτα μϊτια μου Κεωρϊ κάτι απίςτευτο Δεν ϋχουμε ακόμα ανούξει τα μϊτια μασ Είναι πολφ νωρισ. Λζγεται ςε κἀποιον που μασ ξφπνθςε ηθτϊντασ μασ κάτι. Δεν ϋκλειςα μϊτι οληνύχτα Δεν κοιμικθκα Δεν μπορώ να ςηκώςω τα ματια μου Εχω καταντροπιαςτεί ετςι που δεν μπορϊ να κυτταξω καταπροςωπο τουσ αλλουσ Δεν ξερει να βγϊλει τα μϊτια του Θ φράςθ είναι ανοθτθ. Δεν μπορεί να λζγονταν ζτςι. Υπονοεί καποιον με πλιρθ άγνοια. Δεν βρικα καμια εξθγθςθ. Ρικανον ςθμαίνει «δεν ξερει να ςυνευρεκει με γυναίκα», δθλαδι είναι ακόμθ πολφ νζοσ και άπειροσ. Αφου το «βγάηουν τα μάτια τουσ» ζχει τθν ζννοια του ςυνουςιάηομαι. Δεν παύρνει τα μϊτια του από πϊνω τησ Τθν κυττάηει εντατικά επειδι του αρζςει. Εχει μαυρύςει το ματι μου Απο δυςάρεςτεσ εμπειρίεσ εχω ξενυχτιςει, τισ κυμάμαι και δεν ικελα να τισ ξαναηιςω. Ρχ. απο τισ υποςχζςεισ του ζχει μαυρίςει το μάτι μου. Έγινε μπροςτϊ ςτα μϊτια μου Υπιρξα αυτόπτθσ μάρτυσ του ςυμβάντοσ Ένα ϊλλο μϊτι Τελείωςα τθν αναφορά, αλλά καλό είναι να τθν δει και ζνα άλλο μάτι. Να επικεωρθκεί από ζναν άλλο. Καθαρό μϊτι. Μάτι που παρατθρεί χωρισ προκαταλιψεισ, με ευκυκριςία. Καλώσ τα μϊτια μου τα δυό. Καλωςόριςμα προςφιλοφσ προςϊπου Κϊνε τα ςτραβϊ μϊτια Ρροςποιιςου οτι δεν αντελιφκθσ κάτι ι κάποιον Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 7

8 ΤΟ ΒΘΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΛΟ 46 Το Μάτι Κύττα με ςτα μϊτια Κυτταξζ με κατά πρόςωπο (για κάποιον ζνοχο που το αποφεφγει) κυρίωσ λζγεται αρνθτικά: «δεν μπορϊ να τον κυττάξω ςτα μάτια» Μιςό μϊτι Τον βλζπει με μιςό μάτι: Με δυςμζνεια, τον υποπτεφεται. Με καλὀ μϊτι/με κακό μϊτι Με ευμζνεια/δυςμζνεια πχ. «Από τθν πρϊτθ μζρα ο δάςκαλοσ με πιρε με κακό μάτι». Με κλειςτϊ μϊτια Αβλεπτί. Χωρισ να το καλοεξετάςουμε. Για κατι ποιοτικα εγγυθμζνο. Με το μϊτι του... Αν δοφμε τθ φράςθ με το μάτι του γλωςςολόγου... (ςαν να είμαςτε γλωςςολόγοι, με τθν οπτικι γωνία του γλωςςολόγου). Με τα μϊτια μου Ωσ αυτοπτθσ μαρτυσ. Ρρβλ Γ. Βιηυθνό Ὁ τελευταῖοσ Ραλαιολόγοσ Τὸλ εἶδεο μὲ τὰ μάτια σου, γηαγηά, ηὸλ Βαζηιέα, ἢ κήπωο θαὶ ζὲ θάλεθε, ζὰλ ὄλεηξν, λὰ πνῦκε, ζὰλ παξακύζη ηάρα; Και το Δθμοτικό Τραγοφδι του κόςμιου θδονοβλεψία: Με τα μάτια μου τιν είδα τθν Ελζνθ ςτο λουτρό πϋζπλενε τα δυό τθσ χζρια και τον άςπρο τθσ λαιμό. Λεγεται και «με τα ίδια μου τα ματια» Ρεριττολογία για λόγουσ ζμφαςθσ και με επιρρεια από το «ιδίοισ όμμαςι» Με διαφορετικό μϊτι Με άλλθ άποψθ. «Αν δουμε το κζμα με διαφορετικο μάτι». Μϊτια μου ό Ματϊκια μου Φιλοφρονθτικι προςφϊνθςθ ςυνικθσ ςτθν Ρελοπόνθςο. Ρχ. - Ροφκε είςαι γιαγιά; - Απ τον Αγιο Ρζτρο, μάτια μου Χατηθαβάτθσ «Εγϊ Καραγκιόηθ, ματάκια μου, είμαι καλόσ άνκρωποσ ο καθμζνοσ! Τι με βαράσ βρζ αρκουδοχζρθ;» Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 8

9 Μαύρα μϊτια [κϊναμε να ςε δούμε] Από τουσ μελανοφσ κυκλουσ που γινονται ςτα μάτια οταν αγρυπνοφμε. Λζγεται όμωσ κακϋ υπερβολιν για ανκρϊπουσ που ζχουμε να τουσ δοφμε πολφ καιρό. Ανάλογο είναι και το «Σαν τα χιόνια». Τα μάτια με μελανοφσ κφκλουσ λζγονται «κομμζνα» = κουραςμζνα. Απο το «κομμζνοσ» προζρχεται κομμάρα =κόπωςθ. Ρχ. Νοιϊκω κομμάρεσ ι μου κοπικανε τά πόδια. Μαύριςε το μϊτι μου Εχω πολφ καιρό να δϊ κάτι ι ειδα κάτι πολφ δυςάρεςτο. Αντίςτοιχο το αρχ. «Φρικτόν ειδεῖν» και το Λατινικό «miserabile visu». Με τι μϊτια να τον αντικρύςω Ρϊσ να τον αντικρφςω αφοφ τον ντρζπομαι. Ρρβλ. τίςι δ ὀφθαλμοῖς πρὸσ Διὸσ ἑωρῶμεν ἂν τοὺσ εἰσ τὴν πόλιν ἀνκρώπουσ ἀφικνουμζνουσ, Με τι μάτια μα το Δία κα αντικρφςουμε τουσ ανκρϊπουσ που ζρχονται ςτιν πόλθ; Δθμοςκζνθσ «Ρερί του ςτεφάνου» Κεφ Μου βγόκαν τα μϊτια Δυςκολεφτθκα να διαβάςω κάτι είτε λόγω όγκου είτε λόγω κακογραφίασ. Να μη μασ δει ανθρώπου μϊτι Να κρυφροφμε. Να μθ μασ δεί κανεισ, οφτε ζνασ άνκρωποσ. Να μην το δεύ μϊτι ανθρώπου Ροιοτικόσ χαρακτθριςμόσ. Ειναι τοςο φρικτο και κακο που καλφτερα να μθν το δεί κανεισ. Να χαρεύσ τα μϊτια ςου Ρρόταςθ-ευχι για παράκλθςθ. Οταν θα κλεύςω τα μϊτια μου Οταν κα πεκάνω (εδϊ μάτια=βλζφαρα) Οφθαλμόν αντύ οφθαλμού και οδόντα αντύ οδόντοσ Δείτε το πλιρεσ και ζμπλεον εκδικιςεωσ χωρίον: «ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆσ, 24 ὀφκαλμὸν ἀντὶ ὀφκαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντοσ, χεῖρα ἀντὶ χειρόσ, πόδα ἀντὶ ποδόσ, 25 κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματοσ, τραῦμα ἀντὶ τραύματοσ, μώλωπα ἀντὶ μώλωποσ» Απο τθ Ζξοδο κεφ Το κείμενον υπογράφει ο ίδιοσ ο Ρανάγακοσ. Παύζει το μϊτι του Ρροκειται για ευφυζσ άτομο και αυτό φαίνεται απο τθν ζκφραςθ του ματιοφ του. Το αντίκετο: «Τι με κυττάσ ςα βϊδι» επειδθ τα βϊδια εχουν μζγαλα, απλανι και βλακϊδθ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 9

10 μάτια. Ο Ομθροσ χρθςιμοποιεί το επικετο «βοϊπισ» (βοιδομάτα. Θ πρὀκεςθ θταν να τονίςει το μζγεκοσ και όχι τθν ζκφραςθ) για γυναίκεσ μάλλον ευφυείσ όπωσ θ Ιρα. Ομωσ από τότε ζχει περάςει πολφσ καιρόσ και τα γοφςτα άλλαξαν. Μθ αποκαλζςετε ποτζ μια γυναίκα βοϊδομάτα όςο μεγάλα μάτια κιϋαν ζχει. Κα φάτε τςαντιά. «χαηοποφλι». Θ Ακθνά απεκαλείτο ςτον Ομθρο «γλαυκϊπισ» (απο το γλαυκόσ=αςτραφτεροσ, και οχί απο το γλαφξ=κουκουβάγια όπωσ νομίηουν πολλοί ). Θταν φυςικο νϋαςτράφτει το ματι τθσ κεάσ τθσ ςοφίασ. Θ κουκουβάγια και ο ςυγγενικόσ τθσ βφασ ι μπουφοσ ζχουν μεν μεγάλα μάτια, αλλά δεν βλζπουν τιν θμζρα και δίνουν τθν εντφπωςθ θλικίου πουλιοφ. Λςωσ και από εκει να βγικε και θ λεξθ Παρωπύδεσ Ραρωπίδεσ φοροφν τα αλογα για να μθν παρεκκλινει το ματι τουσ απο το δρομο. Ομωσ τισ χρθςμοποιοφμε με μεταφορικι ζννοια ωσ εμπόδιο για τθν πλιρθ και ςαφι αντίλθψθ των πραγμάτων. Ο ανκρωποσ που «φορά παρωπιδεσ» ειναι προκατειλθμενοσ, κοντοφκαλμοσ, μεταφορικά μφωψ. Πόρε των ομματιών του Μετανάςτευςε, ζφυγε Θ φράςθ θχεί παραλογα όπωσ και το «ζφαγε το κεφάλι του». Είναι μαλλον «επιρε τα μάτια του» απο το κακϋεαυτό «επαίρω», δθλαδι ςικωςε μάτια του ψθλά ςτον ουρανό ςε ζνδειξθ παράκλθςθσ ι απελπιςίασ, προςευχικθκε πριν ξεκινιςει. (πρβλ. ζπαρςθ ςθμαίασ και το ςτίχο των Ψαλμων «ζπαρςισ των χειρων μου, κυςία εςπερινι, ειακουςόν μου Κφριε») Μπορεί όμωσ να είναι και κατάλοιπο τθσ ποινισ τθσ τυφλωςθσ των Βυηαντινϊν χρόνων, δθλαδι πιρε *ςικωςε το όνειδοσ+ των ομματιϊν του και πθγε μεταναςτθσ γιατι δεν αντεξε τθν κοινωνικι κατακραυγἠ. Προςεχϋ το ςαν τϊ μϊτια ςου. Λεγεται κατά τθν παράδοςθ πράγματοσ πολυτίμου, που ο παραλιπτθσ (κεματοφφλαξ) οφεί λει να φυλάξει με κάκε ςυνετι επιμζλεια. Τθν επιμζλεια αυτι το ωμαικο Δίκαιο ονομαηε «diligentiam quam in suis» θ λζγομζνθ «ὡσ εν τοισ ιδίοισ επιμζλεια»: ςαν να ιταν δικό του. Ρύξε μιϊ ματιϊ. Δεσ επιφανειακά, χωρίσ να κακυςτεριςεισ ι να εμβακφνεισ. Ρχ. «- Ρωσ ςου φάνθκε το βιβλιο; -Με μια ματιά που ζριξα δείχνει ενδιαφζρον». κόρδα ςτα μϊτια ςου Το ςκόρδον κεωρείται προβαςκάνιον αποτελεςματικότατον Λεξικογραφικον Δελτίον Ακαδθμίασ Ακθνων Τομ Ακαδθμία Ακθνων Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 10

11 τϊχτη ςτϊ μϊτια Φπουλθ τακτικιγια προςωρινι εξουδετζρωςθ τθσ όραςθσ κάποιου. Λζγεται μεταφορικα για να δθλϊςει οτι κάτι ζγινε για λόγουσ παραπλανθτικοφσ. Οι υποςχζςεισ του εργοδότθ του για προαγωγι ζγιναν για να του ρίξει ςτάχτθ ςτα μάτια. Σα μϊτια ςου τϋςςερα Εννοείται θ προςτακτικι «ζχε τα...». Ρρόςεχε πολφ ςαν να ειίεσ περιςςότερα ματια. Σα μϊτια ςου δεκατϋςςερα Επίταςθ τθσ προθγουμζνθσ Σον ϋβαλε ςτό μϊτι ό το ϋχει ςτό μϊτι Υπο επιτιρθςθ και δυςμζνεια Σο μϊτι του: γαρύδα Εννοεί ςαν τθσ γαρίδασ είναι το μάτι του. Δθλαδι γουρλωμζνο απο τιν περιζργεια ι τον καυμαςμό ι τον πόκο. Βλζπε ςχετικό παροιμιόμυκο Σου βγόκαν τα μϊτια ϋξω Απο τθν προςπάκεια θ τον πονο. Επι δυςκοιλιότθτασ. Επι ςυνουςιασ παρά φφςιν ι βιαςμοφ χρθςιμοποιται το «Του/τθσ πζταξα τα μάτια ζξω». Ο μπαρμπα-γιϊργοσ ςτον Καραγκιόηθ αναφωνεί ςυχνά: «Ὡχ! Μανοφλα μου! Γουρλωςαν τά μάτια μου!». Τα μάτια γουρλϊνουν και απο πακολογικά αίτια: πχ. εξὀφκαλμοσ βρογχοκιλθ ι νόςοσ του Basedow. Εξόφκαλμοσ ο/θ το ον (επικ): λζμε κατι που βγάηει ματι, κάτι το πολφ προφανζσ. Σου ϋβαλε τϊ γυαλιϊ Δθλ. τον ανάγκαςε να βάλει τα ματογυάλια ςτα μάτια του για να δεί καλφτερα. Του υπζδειξε κατι που δεν ιξερε. Το κατατρόπωςε με επίδειξθ γνϊςεων και ικανοτιτων. Σου κϊνει τα γλυκϊ μϊτια Φλερτάρει, τον κυτάει με λατρεία, ερωτικά. Σου κλεύνει το μϊτι Το κλειςιμο του ματιοφ (βλζφαρου) είναι υπαινιγμόσ ι πρόταςθ για κάτι κρυφό. Γαλλικά Clin d'œil, Αγγλικα wink Σρϋχουν τα μϊτια μου Εχω ροι δακρφων από πακολογικοὐσ λόγουσ, ςυγκίνθςθ (κλάμα), θ ειςχϊρθςθ ξζνου ςϊματοσ. Ρολλζσ φορζσ λζγεται και με τθν προςκικθ τθσ επιρρθματικισ ζκφραςθσ «ποτάμι» (ςαν το ποτάμι, ποταμθδόν). Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 11

12 Ρνήλ κνπ ηώλ δαθξύωλ, κή απνπνίεζεο, ή ηνλ παληόο έθ πξνζώπνπ, παλ δάθξπνλ, άθεξεθόηα Παξζέλε, Χξηζηόλ θπήζαζα ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟ ΜΔΓΑ - Τξνπάξηα ηνπ Μεγάινπ Παξαθιεηηθνύ Καλόλνο. Μην αγνοήσειςτο ποτάμι απο τά δάκρυά μου Παρθένα, που γέννησες αυτόν που έσβυσε κἀθε δάκρυ από τα πρόσωπα όλων. Μετάφραση πό τον Α. Στουγιαννίδη Σύφλα! Θ ιδιότθτα του τυφλοφ. (ςυνϊνυμο του ςυνκζτου αόμματοσ). Μεταφορικα ςθμαίνει τθν ντροπι γιατί ςτο Βυηάντιο όςοι διαπομπευόντουςαν τυφλϊνωνταν είτε οριςτικά (εκτφφλωςισ) θ προςωρινά με δζςιμο των ματιϊν τουσ με το τυφλοπάνι. Θ φράςθ ςυνοδευεται και από μοφντηα. Λζγεται και «τφφλα ςτα μάτια ςου». Ρριςςότερα ςτθ μελζτθ μου για τθ ΔΛΑΡΟΜΡΕΥΣΘ Υόρα το για το μϊτι Θ φράςθ προτείνει ςε κάποιο να φορζςει φυλαχτό για τθν αποτροπι ματιάςματοσ (βαςκανίασ). Συνικωσ ματόχαντρο. Ωσ κόρην οφθαλμού Αυτό που λζμε ςιμερα πρόςεξζ το ςαν τα μάτια ςου. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 12

13 Παροιμύεσ 241 Άλλα τα μϊτια του λαγού κι ϊλλα τησ κουκουβϊγιασ Ππου υπάρχουν μεγάλεσ διαφορζσ Κϊλλιο [να βγεύ] το μϊτι του παιδιού παρϊ τ αρχύδι του γαμπρου Εκφράηει τθ ςτοργι τθσ πεκεράσ πρόσ τον γαμπρό Καλύτερα να ςου βγεύ το μϊτι παρϊ το όνομα Θ δυςφιμθςθ είναι πιό δυςάρεςτθ και από αναπθρία Κόρακασ κορϊκου μϊτι δεν βγϊζει. Οι όμοιοι υποςτθρίηονται Ματια που δεν βλϋπονται γρόγορα ληςμονιούνται Θ μακροχρόνια απομάκρυνςθ φζρνει τθ λθςμονιά Με τα χερϊκια μασ βγϊλαμε τα ματϊκια μασ Απο δικι μασ απροςεξία ι λακοσ ι ανικανότθτα ηθμιωκικαμε Σο γινϊτι βγϊζει μϊτι Το πείςμα είναι ολζκριο για τον ἰδιο τον πειςματάρθ. Παροιμιόμυθοι Ποιοσ ςουβγαλε το ματι; -Ο αδελφόσ μου! Α! Γι αυτο εύναι ϋτςι βαθειϊ βγαλμϋνο! Οι αδελφοφάδεσ ιταν παλιά ιςτορία. Οι διενζξεισ αδελφϊν ζπερναν κιϋ ζδιναν. Θ κεὀπνευςτοσ Αγία Γραφι μασ μιλά για αρκετοφσ (Καϊν και Αβελ, Θςαφ και Λακϊβ, Λωςιφ και οι αδελφοί του κλπ). Οι Τοφρκοι ςουλτάνοι, εξ εκίμου, ςκότωναν όλα τϋαδζλφια τουσ κατά τθν ανάρρθςι τουσ ςτο κρόνο για να ζχουν το κεφάλι τουσ ιςυχο και ςτθ κζςθ του. Θ παράδοςθ κελει ουσ πειρατζσ μονοφκαλμουσ και με το ςχετικο επιδεςμο. Δεν ξζρουμε τίποτε για τουσ αδελφοφσ αυτϊν των πειρατϊν. Εύπαν, λϋει, τόν κϊργαν, πώσ εύναι ό κουτςουλιϊ τησ γιατρικό για τα μϊτια, κι' εκεύνη, τόμου τ' ϊκουςεν, ϋπόγαινε εισ το πϋλαγοσ και τόν ϊφηκεν. (Λυκία, Μπουγ. 592) Πμοιο παροιμιόμυκο λζνε οί Ρόντιοι καί οί Κφπριοι για τι γάτα.είναι μερικοί μίηεροι, ποφ τςιγκουνεφονται να κάμουν καί το παραμικρό καλό. Οφτε «τιν κουτςουλιά τουσ» δζ χαρίηουν Ωςπου να γδυθεύ η νύφη βγόκαν του γαμπρού τα μϊτια. Απο τθν εποχι των απαγορευμζνων προγαμιαίων ςχζςεων. Τα ματια γουρλϊνουν εδϊ απο τον πόκο. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 13

14 Αντρα μου, κι αν δε δυναςαι, το ματι ς ϊγριευϋ το Κάνε τον άγριο μιπωσ τρομάξει ο αντίπαλοσ Προλόψεισ Σο μϊτι Ι βαςκανία. Θ αρχι τθσ βαςκανίασ ανάγεται ςτθν Ανατολι και τθ Χαλδαία, από τθν οποία πικανότατα διαδόκθκε ςτθν Ελλάδα, τθν Λταλία και τισ λοιπζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ και αργότερα οι ωμαίοι πίςτευαν ςτθ βαςκανία. Εκτόσ από οριςμζνουσ ςκεπτικιςτζσ, θ πίςτθ ςτο κακό μάτι ιταν ευρφτατα διαδεδομζνθ και ριηωμζνθ όχι μόνο ςτο λαό αλλά και ςτα πιο ανεπτυγμζνα πνεφματα τθσ αρχαιότθτασ. Ο Δθμόκριτοσ, ο Αριςτοτζλθσ, ο Ρλοφταρχοσ, ο Απολλωνίδθσ, ο Φίλαρχοσ, ο Θλιόδωροσ, ο Αλζξανδροσ ο Αφροδιςιεφσ, ο Ρλίνιοσ, ο Βιργίλιοσ, ο Κικζρων παραδεχόταν τθ βαςκανία. Από αυτοφσ, τζςςερισ αςχολικθκαν με τθ βαςκανία και προςπάκθςαν να εξθγιςουν και να δϊςουν λογικι εξιγθςθ ςτο φαινόμενο: Δθμόκριτοσ, ο Ρλοφταρχοσ, ο Αριςτοτζλθσ και ο Θλιόδωροσ. Το κακό μάτι μποροφςε να επθρεάςει όχι μόνο τον άνκρωπο αλλά και ότι είχε προςφιλζσ. Τα παιδιά κεωροφνταν τα ευκολότερα κφματα τθσ βαςκανίασ. Οι ωμαίοι είχαν κζςει τα παιδιά υπό τθν προςταςία ειδικισ κεάσ τθσ Cumina, θ οποία είχε ςαν προοριςμό να αποτρζπει τθν επίδραςθ του κακοφ ματιοφ. Τα κατοικίδια ηϊα ιταν επίςθσ δυνατό να επθρεαςτοφν. Ο Βιργίλιοσ απεικόνιςε ωσ εξισ το παράπονο βοςκοφ του οποίου καταςτράφθκε το κοπάδι Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos (αγνοϊ ποιο κακό μάτι βαςκάνει τα αρνιά μου). Στθν Λταλία θ ιδζα τθσ βαςκανίασ (jettatura) ιταν βακφτατα ριηωμζνθ. Εμείσ εκτοσ απο το ματόχαντρο πιςτεφουμε πωσ το φτφςιμο είναι αποτρεπτικό τθσ βαςκανίασ. Ρρβλ. τισ φράςεισ «φτφςε ςτον κορφο ςου» και «φτου (ταυτόχρονα με φτφςιμο) να μθν αβαςκακεί». Ρρβλ. Κεόκριτο 6.39 «ὡσ μὴ βαςκανκῶ τρὶσ ἔπτυςα». Το μάτιαςμα το κάνει άνκρωποσ που ζχει «κακὀ μάτι» ι που «πιάνει το μάτι του». Φαίνεται πωσ ςτθν Κριτθ πίςτευαν πωσ οι ςμιχτοφρφδθδεσ είχαν κακό μάτι. Ραρακζτω, για επιβεβαίωςθ, ζνα απόςπαςμα από τον «Καπετάν Μιχάλθ» του Ν. Καηαντηάκθ: Δυο χριςτιανζσ χωριατοποφλεσ περνοφςαν, καβάλα ςτα γαϊδουράκια τουσ, είδαν το Νουριμπεθ ςτιν πόρτα του, μζ αναγερτοό τον αφράτο λαιμό του να γελάει, λιμπίςτθκαν τιν ομορφιά του, του 'ριξαν γριγορθ λαχταριςτι ματιά κι ευτφσ χαμιλωςαν τα βλζφαρα και προςπζραςαν. "Αμα άλάργαραν κάμποςο, ςτράφθκε ι πρϊτθ κι είπε : Ομορφοσ ποφ ιταν ό ςκφλοσ! Ι άλλθ αναςτζναξε : Είςαι ςμιχτοφρφδα, μωρι Ρελαγιά, κά τον ματιάςεισ, άδικο νά τοχ λάχει! Ν. Καηαντάκθσ «Καπετάν-Μιχάλθσ» ςελ. 195 Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 14

15 Πποιοσ κελει περιςςότερεσ και πολφ πιο ενδιαφζρουςεσ πλθροφορίεσ για τισ ςχετικζσ με το μάατιςμα προλιψεισ, ασ διαβάςει το Κεφάλαιο «Ρρολιψεισ και Δειςιδαιμονἰεσ» απο το βιβλίο «Βυηαντινϊν Βίοσ και Ρολιτιςμόσ», Τόμοσ Α, Μεροσ ΛΛ, του Κακ. Φαίδωνοσ Κουκουλζ *158+. Παραγωγα Ματϊκιασ Ο θδονοβλεψίασ, ο μπανιςτθρτηισ Ρρβλ. το τραγοφδι του Γ. Ηαμπζτα ςε γνιςια βαρβαρίηουςαν αργκό: Εξ αιτίασ κατι νομάτοι Με πιρανε πρζφα πάνω ςτο «ματι» και μου κάνανε τθ μάπα μπλε-μαρζν αράπα ωχου τηερτηελζσ πω πω καλαμπαλίκι μϋεμζνα τον αςίκθ γελάει ο μαχαλάσ. Αποδοςισ εισ τθν κακαρεφουςαν ΥΡΟ Α. ΣΤΟΥΓΛΑΝΝΛΔΘ Εξ αιτιασ τινϊν ανκρϊπων Με αντελιφκθςαν Κατά τθν θδονοβλεψίαν Και κατζςτθςαν το πρόςωπόν μου βακυμζλαν ωσ άραβοσ Οίμοι τι ςειςμόσ! Οποία οχαλαγωγία Μ εμζ τον ερωτφλον Γελά θ ςυνοικία. Αντίςτοιχθ αρχαία Ελλθνικι λζξθ : παρθενοπίπησ Ραράγεται απο το παρκζνοσ+οπίπθσ< ρ. οπιπεφω. Κατά Σταματάκον και τον Κράμερ ζχει ευρφτερθ ςθμαςία: παρθενοπίπησ: Ο περιβλζπων, (περιεργαηόμενοσ, αςχολοφμενοσ με παρκζνουσ), παρκενοκιρασ, παρκενοκυνθγόσ, ο , αποπλανϊν παρκενουσ. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 15

16 Οπιπεφω: γράφεται με ι. Από το ὂπτω, που ςθμαίνει κεωρϊ, γίνεται οπτεφω και κατά διπλαςιαςμόν πτεφω και ὸπιπεφω Ρόματα Βλϋπω 1. αντιλαμβάνομαι τθν φπαρξθ αντικειμζνων με τα μάτια μου ςτθν αρχαιότθτα ζβλεπαν τουσ αςτεριςμοφσ με γυμνό μάτι 2. κοιτάηω δε χορταίνω να το βλζπω 3. καταλαβαίνω βλζπω τι εννοείσ, δε βλζπεις ότι με πλθγώνεισ; 4. (για αντικείμενα) είμαι ςτραμμζνοσ προσ κάποια κατεφκυνςθ το ςπίτι βλζπει ανατολικά 5. ςυναντϊ, επιςκζπτομαι δε μπορείσ να φανταςτείσ ποιον είδα χκεσ! 6. (για γιατρό) εξετάηω δεν πασ καλφτερα να ςε δει ενασ γιατρόσ; Βλεφαρύζω Λεξθ τθσ αργκο που ςθμαινει κινω προλκθτικα τα βλζφαρα (για γυναίκεσ) προσ αντρα. Κάνω βλεφαρίςματα Διοπτεύω Απο το ρ. οπτεφω < οπωπα αρ. Ραρακ. Του ορϊ παρατθρϊ με ειδιι διόπτρα Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 16

17 διόπτευςθ (γραμμι παρατιρθςθσ) και διόπτρα (κυάλια), αλλά και ο προςδιοριςμόσ ωσ διοπτθρίασ τθσ πυξίδασ των πλοίων που χρθςιμοποιείται για τθν λιψθ διοπτεφςεων που είναι αναγκαίεσ για τον προςδιοριςμό τθσ γεωγραφικισ κζςθσ του πλοίου (ναυτιλιακό ςτίγμα). Στθ ναυτικι αργκό το διοπτεφω λζγεται «παίρνω κάτω» οπωσ ακουμε και ςτιν επιτυχία του Κάνου Μικροφτςικου που μελοποίθςε το Ροίθμα Σταυρόσ του Νοτου, του Νίκου Καββαδία: Το Άλφα του Κενταφρου μια νυχτιά με το παλλινϊριο 3 πήρα κάτου μου 'πεσ με φωνι ετοιμοκανάτου να φοβάςαι τ' άςτρα του Νοτιά Συνειςφορά του αναγνϊςτθ Ν. Κατςαροφ - Αντιναυάρχου ΕΑ Εποφθαλμιώ Κυττάηω ηθλόφκονα. Υποβλζπω. Ματιϊζω Βλάπτω με το κακο μου ματι, βαςκαίνω. Ρακ. Ματιάηομαι απο άλλον. Μπανύζω Λζξθ τθσ αργκό που προιλκε απο τουσ θδονοβλεψίεσ ςτισ καμπίνεσ των πλαη (μπάνια> μπανίηω > μπανιςτιρι). Φράςθ: «Ρρόςεξε μθ ςε μπανίςουν οι μπαςκίνεσ». Κόβω Ραρατθρϊ και ςυμπαιραίνω. Ρωσ τον κόβεισ; -Τι να να ςου πω! Τον κόβω για πολφ μαλάκα τον τφπο. Κόψε φάτςα και βγάλε ςυμπεραςμα. Κυττϊζω Απο το αρχ. ρ. κυπτάηω, ςκφβω προκειμενου να παρατθριςω κατι. Θ ιςτορικθ γραφι ειναι ετςι, το κοιτάηω δεν ετυμολογειται ςωςτά. Θ κοιτθ (κρεβάτι) προοριηεται για οςουσ κλεινουν τα ματια τουσ ι βγάηουν τα μάτια τουσ και οχι για οςουσ παρατθρουν. Ορώ θμα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ που δεν χρθςμοποιείται ςυχνά. Shmainei bl;epv. Το τζρασ τθσ ανωμαλιασ των ελλθνικων ρθματων Ενςτ. Οράω και ορϊ, πρτ εωρων και ωρεων πρκ εόρακα, μελ. οψωμαι, οψωμθν, ωφκιςομαι, ωφκθν αορ. Β. Είδον. Απαντάται ςε εκκλθςιαςτικά κείμενα 3 Θ ορκι γραφι είναι Ραλινϊριο. Θ ετυμολογία του ςκοτεινι. Εχω ξεκινιςει ἐρευνα. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 17

18 καὶ εἶπεν ποῦ τεκείκατε αὐτόν; λζγουςιν αὐτῷ κφριε, ἐρχοῦ καὶ ἴδε. Κατά Λωάννθν κεφ Ορϊ > ορατόσ > Ορατϊν τε πάντων και αοράτων (Συμβολο τθσ πιςτεωσ, το «Ριςτεφω»): Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων Ο εωρακϊσ μεμαρτφρθκε (Κατα Λωαννθν ) Υμεισ οψεςθε, Συ όψει, Υπτιον ορϊςα θ πάναγνοσ ςε Σϊτερ (Επιτάφιοσ Κρινοσ) Είδον τα οςτά τα γεγυμνωμζνα (Νεκρϊςιμοσ Ακολουκία) Λδον παίδεσ Χαλδαίων, εν χερςί τθσ Ραρκζνου, τον πλάςαντα χειρί τουσ ανκρϊπουσ. Και Δεςπότθν νοοφντεσ αυτόν, ει και δοφλου ζλαβε μορφιν, ζςπευςαν τοισ δϊροισ κεραπεφςαι, και βοιςαι τθ Ευλογθμζνθ. Χαρμα ιδζςκαι (mirabile visu) καὶ ὁμολογουμζνωσ μζγα ἐςτὶν τὸ τῆσ εὐςεβείασ μυςτιριον ὃσ ἐφανερϊκθ ἐν ςαρκί, ἐδικαιϊκθ ἐν πνεφματι, ὤφθη ἀγγζλοισ, ἐκθρφχκθ ἐν ἔκνεςιν, ἐπιςτεφκθ ἐν κόςμῳ, ἀνελιμφκθ ἐν δόξθ. Ρροσ Τιμοκεον Α κεφ Στισ παραπομπεσ αναφζρεται ακομα :Ορα ςελ. 45 και ςτισ εκφράςεισ ςφγκριςθσ. Ρχ. Γκαντζμθσ αυτοσ ο άνκρωποσ, όρα Μθτςοτάκθσ. Δθλ. ςαν τον Μ. Παύρνω πρϋφα Σπανιότερα με τθν ζννοια του αντιλαμβάνομαι οπτικϊσ. «Μθ μασ πάρουν πρζφα» =μθ μασ δουν. Σηρώ Απο το παρατθρϊ, επιτθρϊ κλπ Οχι από το τθρϊ με τθν ζννοια «ςζβομαι», τθρϊ τα επιταςςόμενα: οπωσ τθρϊ τουσ νόμουσ, τουσ κανόνεσ Ραράδειγμα θ παροιμια «Ψθλά αφόδευε και τήρα γφρω» Γνωςτϊτερθ θ ανάλογθ «χζςε ψθλά κι αγνάντευε και ματαξαναχζςε». Θ φράςθ απο τα παλιά ιςτιοφόρα όπου θ αφόδευςθ γίνονταν από τθν κουπαςτι. Θ παρατιρθςθ ιταν απαραίτθτθ για τθν αποφυγι επερχομζνου κφμματοσ. Κατϋαλλουσ το ζλεγαν γιϋαυτοφσ που τουσ κυνθγουςαν οι Τουρκοι. Γενικα θ αρχικι παροιμία μου φαίνεται πλαςτι γιατί το «αφοδεφω» είναι λόγια λζξθ. Συνικωσ λιγότερο αςτικὀ, ςυνθκἰηεται ςτα χωριά. Στθν Κριτθ λζγεται : ντθρϊ> ντιριξθ=επιτιρθςθ υνθετα ρόματα Τηρϊ με ςυν-, παρα-, δια- Βλζπω με παρα-, δια-, επι-, ανα-, προ- Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 18

19 ύνθετα αόμματοσ ο τυφλόσ, κυριολ. ο ςτεροφμενοσ οφκαλμϊν και κατϋακολουκίαν αυτοσ που δεν μπορει να δεί. Διάςθμοσ καταςκευαςτισ τυφλϊν θ Α.Μ. ο Βαςίλειοσ Β ο Βουλγαροκτόνοσ. Ο Βαςίλειοσ κατζςτρεψε τον ςτρατό του Σαμουιλ, Τςάρου των Βουλγάρων, και ςυνζλαβε αιχμαλϊτουσ. Κεωρϊντασ τουσ Βοφλγαρουσ ςταςιαςτζσ (γιατί ιδθ ανικαν ςτθν αυτοκρατορία) τουσ επζβαλε τθν ανάλογθ ποινι, ζτςι τφφλωςε όλουσ τουσ αιχμαλϊτουσ φροντίηοντασ όμωσ ανα 100 άνδρεσ να αφινει ζνα μονόφκαλμο ϊςτε να οδθγιςουν του υπόλοιπουσ ςτον Σαμουιλ. Εκείνοσ μόλισ αντίκρυςε το οικτρό κζαμα που παρουςίαηε ο ςτρατόσ του ζπακε ςυμφόρθςθ και αργότερα πζκανε. Επιςκεφκεἰτε το για να δείτε μια από τισ πιο επιτυχθμζνεσ ςκθνζσ του Ελλθνικοφ Κινθματογράφου με το Μίμθ Φωτόπουλο ςτο ρόλο του «ἁόματου» απο το ζργο «Θ Κάλπικθ Λίρα» Ματό- Ρρόκεμα για ςφνκεςθ λζξεων που αφορουν το μάτι. Βλ. παρακάτω Ματογυϊλια Σιμερα ωραιοποιικθκαν ςε «γυαλιά οράςεωσ» -ματθσ (Δεφτερο ςυνκετικό ςε πολλά ςφνκετα, πχ. Μαυρομάτθσ, Γαλανομάτθσ, Γουρλομάτθσ (απο το χρϊμα τθσ ίριδοσ), Σχιηομάτθσ (απο το ςχιμα του κανκοφ, κινζηοσ, Λαπων ι γεν. Αςιάτθσ) που ςυναντϊνται ωσ επικετα αλλά και ωσ επωνυμα. Ματόχαντρο Ρανάρχαιο περίαπτον (φυλακτό) για τθν αποτροπι τθσ βαςκανίασ. Κρεμιζται παντου. Ρωλείται ςε ολα τα τουριςτικά μαγαηιά λαϊκθσ τζχνθσ. Ρροςτατεφει από το μάτι (Βαςκανία) ανκρϊπουσ και ηϊα. Κα το δουμε ςυχνά ςε χάμουρα αλογων. Ματόκλαδα Αλλθ λζξθ για τισ βλεφαρίδεσ. Ρρβλ. το Τραγουδάκι του Βαμβακαρθ Τα ματοκλαδά ςου λάμπου*ν+ ςαν τα λοφλουδα του κάμπου. Βλ. Και ματοτςίνορα. Ματοκύλιςμα ΑΣΧΕΤΟ προζρχεται απο αιματοκφλιςμα. Ματοτςύνορα Συνϊνυμο με τισ βλεφαρίδεσ, τα ματόκλαδα. Ρρβλ. το Τραγουδάκι Δελφίνι Δελφινάκι Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 19

20 Δελφίνι, δελφινάκι πάμε πιο γριγορα να δω τα γυριςτά τθσ τα ματοτςίνορα. Ματα- ΑΣΧΕΤΟ με το μάτι πρόκεμα τθσ Δθμοτικισ από τθν πρόκεςθ «μετά» και με τθν ζννοια ξανά, εκ νζου πάλιν πχ. μετανοϊ. Αμε με ματαδείσ =Αμα με ξαναδείσ. Πονόματοσ Ρόνοσ ςτό μάτι. Πρεςβυωπύα Το πωσ βλζπουν οι γζροντεσ Γιρασ τουμὀν αει μαλλ άυπνον εςτί και επ οφκαλμοίσ οξφ πάρεςτι Σαν γζροσ εχω αυπνίεσ και βλζπω μακρυά. Λφιγζνεια εν Αυλίδι υγγενικἀ Τα μζρθ του ματιοφ : Φρφδια, βλζφαρα θ τςίνορα,κανκόσ, βολβόσ, κερατοειδισ *χιτϊν+, επιπεφυκϊσ *χιτϊν+, ίριδα (το χρωμα τισ ίριδασ οριηει τον καςτανομματθ, γαλανομμάτθ, μαυρομμάτθ), κόρθ Σφνεργα: ματογυάλια, κιάλια (Απο το Λταλικό Occhiale, το αρχικο «ο» ερμθνεφτθκε ωσ άρκρο: «το οκιαλε»> το κιάλε και με εξουδετζρωςθ> κιάλι), διόπτρεσ, eyeliner, μολφβι ματιϊν, ρίμελ, παρωπίδεσ. Επαγγζλματα: Οπτικόσ, Οφκαλμίατροσ, Οφκαλμολόγοσ, Ουςιαςτικά: Οφκαλμιατρείο, και υνώνυμα Γκαβόσ Ο αρχ. παρἀβλωψ, κν. αλλοίκωροσ Συφλόσ Συνϊνυμο: του ςυνκζτου αόματοσ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 20

21 ςοι δε ταυτϋουκ εςτϋ επει τυφλὸσ τά τ ὦτα, τόν τε νοῦν, τά τ ὄμματ εἶ Ρου ςθμαίνει επί λζξει: Εισ ςε αυτι *θ αλικεια+ δεν υπαρχει επειδθ ςτα αυτιά και ςτο νου και ςτα μάτια είςαι. Και ςε φιλολογικι μετάφραςθ: Οι αλικειεσ τι ηθτοφν ςτα λόγια τα δικά ςου τυφλζ ςτα μάτια και ςτϋαυτιά και ςτα ςυλλογικά ςου. Σπάνια παριχθςθ του «τ». Σοφοκλισ Οιδίπουσ Τφρανοσ ςτ.371 Ομόηχα Κόρη (η) Θ κόρθ του ματιοφ είναι το κεντρικό ςθμείο όπου ευρίςκεται ο φακόσ. Ομὀθχο με τιν κὀρθ. Είναι γνωςτό το λογοπαίγνιο του Διογζνθ προσ παρκενοπίπθ οφκαλμίατρο, που εξζταηε ζνα κοριτςάκι: «προςεξε μιπωσ κεραπεφων τον οφκαλμόν διαφκείρθσ τθν κόρθν». Μϊτη (η) ςιμερα τθν ςυναντάμε μόνο ςτθν λόγια ζκφραςθ «εισ μάτθν» Υακού (οι) Ομοθχο με το γνωςτό άςπριο θ φακι. Και θ αρχαία λζξθ για το όςπριο ιταν φακόσ (ο) λογω του ςχθματοσ του οςπριου πθρε το ονομα το τμθμα αυτο του ματιου. Ο φακόσ (όςπριο) αποτελοφςε αντάλλαγμα εισ είδοσ για τθν αγορά πρωτοτοκίων. Ειναι γνωςτοσ ο μυκοσ του Θςαφ και Λακϊβ. Ο Θςαφ ποφλθςε τα πρωτοτόκια του αντί πινακίου φακήσ. Το επίςθμο κείμενο (Γεν. Κεφ. 25, 34) το λζει ζψημα φακοφ. 29 ἥψθςε δὲ Λακὼβ ἕψθμα ἦλκε δὲ Θςαῦ ἐκ τοῦ πεδίου ἐκλείπων, 30 καὶ εἶπεν Θςαῦ τῷ Λακώβ γεῦςόν με ἀπὸ τοῦ ἑψήματοσ τοῦ πυρροῦ τούτου, ὅτι ἐκλείπω. διὰ τοῦτο ἐκλήκθ τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εδώμ. 31 εἶπε δὲ Λακὼβ τῷ Θςαῦ ἀπόδου μοι ςήμερον τὰ πρωτοτόκιά ςου ἐμοί. 32 καὶ εἶπεν Θςαῦ ἰδοὺ ἐγὼ πορεύομαι τελευτᾶν, καὶ ἵνα τί μοι ταῦτα τὰ πρωτοτόκια; 33 καὶ εἶπεν αὐτῷ Λακώβ ὄμοςόν μοι ςήμερον. καὶ ὤμοςεν αὐτῷ ἀπέδοτο δὲ Θςαῦ τὰ πρωτοτόκια τῷ Λακώβ. 34 Λακὼβ δὲ ἔδωκε τῷ Θςαῦ ἄρτον καὶ ἕψημα φακοῦ, καὶ ἔφαγε καὶ ἔπιε καὶ ἀναςτὰσ ᾤχετο καὶ ἐφαύλιςεν Θςαῦ τὰ πρωτοτόκια. Το πινάκιο είναι μυκυπλαςία μεταγενζςτερθ. Απο αυτιν τθν best-value-for-money ςυναλλαγι ίςωσ προζκυψε και το παρατςοφκλι «παλλθκάρι τθσ φακισ», Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 21

22 Ωπα Αιτιατικι του ωψ, γεν. ωπόσ, αιτ. ωπα. Ομοθχο με τιν επιίκλθςθ «όπα»ςτουσ λαικοφσ χοροφσ ανάλογο το άλα, όπατθσ κλπ Οφθαλμού ειδικού τύπου Ο παντεπόπτησ οφθαλμόσ Ο παντεπόπτθσ οφκαλμόσ ι αλλιϊσ το μάτι τθσ πρόνοιασ είναι ενα πολυχρθςμοποιθμζνο ςφμβολο, τόςο απο κράτθ, όςο από εταιρείεσ μυςτικζσ και μθ και απο κρθςκείεσ. Ειναι ζνα ςφμβολο που απεικονίηει ζνα μάτι που ςυχνά περιβάλλεται από ακτίνεσ φωτόσ ι άλω και ςυνικωσ περικλείεται από ζνα τρίγωνο. Χρθςιμοποιικθκε τόςο από τουσ Αιγφπτιουσ, και ζγινε γνωςτό ωσ «το μάτι του Ωρου», και οποίο εκεωρείτο θλιακό ςφμβολο και ςφμβολο δφναμθσ. Το ςυμβολο περαςε ςτον Τεκτονιςμό και τουσ Ρεφωτιςμζνουσ (Λλλουμινάτι). Ο Δύκησ οφθαλμόσ Εςτι Δίκθσ οφκαλμόσ οσ τα πανκϋ ορά. (Στοβαίοσ) Υπαρχει μάτι τθσ Δίκθσ,τθσ κεότθτασ τθσ δικαιοςφνθσ, που βλζπει τα πάντα. Θ Δίκθ ιταν κόρθ του Δια και τθσ Κζμιδοσ. Μιά από τισ Ωρεσ. Αδελφζσ τθσ θταν θ Ευνομία και ι Ειρινθ, αλλεσ αδελφζσ τουσ ιταν οι Μοίρεσ (Άτροποσ, Κλωκϊ, και Λάχεςισ) Κάποια μζρα όλοι κα πλθρϊςουν για τά εγκλθματά τουσ. (ΣΣ. Εκτόσ αν παραγραφοφν) Σοπωνυμικϊ Μϊτι Το Μάτι είναι παρακεριςτικόσ οικιςμόσ τθσ Ανατολικισ Αττικισ, ςτα διοικθτικά όρια του διμου Νζασ Μάκρθσ. Βρζχεται ςτα ανατολικά από τον Κόλπο Ρεταλιϊν και εξυπθρετείται ςυγκοινωνιακά από τθ λεωφόρο Μαρακϊνοσ μζςω ΚΤΕΛ. Τον Σεπτζβριο 2006 ξεκίνθςε ςταδιακά θ ζνταξθ τθσ περιοχισ ςτο ςχζδιο πόλεωσ τθσ Νζασ Μάκρθσ και εκλικθςαν οι ιδιοκτιτεσ να προςκομίςουν τουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ τουσ. Στθν περιοχι εδρεφουν πολυτελι ξενοδοχεία, κακϊσ και παρακεριςτικζσ και ναυτακλθτικζσ υποδομζσ. Βοώδομϊτησ ΑΣΧΕΤΟ Είναι ποταμόσ του νομοφ Λωαννίνων, παραπόταμοσ του Αϊου. Οι κφριεσ πθγζσ του βρίςκονται κάτω από το χωριό Βίκοσ. Στθν διαδρομι του δζχεται και άλλα υδάτινα ρεφματα Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 22 Εικόνα 6 - Μητροπολη πανω απο την ωραία Πφλη

23 που ςχθματίηονται ςτισ πλαγιζσ τθσ Τφμφθσ ι προζρχονται από το Φαράγγι του Βίκου και τελικά ςυμβάλει ςτον Αϊο κοντά ςτθν Κόνιτςα. Ο ποταμόσ ζχει ςυνολικό μικοσ 15 χιλιόμετρα. Θ ονομαςία του Βοϊδομάτθ προζρχεται από το ςλάβικο Μπόντε - Ματ, που ςθμαίνει καλό νερό και ειναι ΑΣΧΕΤΘ με το μάτι-οφκαλμόσ Σραγούδι Υπαρχει ενασ πολφ μεγάλοσ αρικμοσ τραγουδιων για τα μάτια. Σταχυολογω μερικα. Δημοτικο Δεν ημπορώ τα μϊτια μου Δεν θμπορϊ τα μάτια μου ψθλά να τά ςθκϊςω και τθν καθμζνθ μου καρδιά Ραρθγοριά να δϊςω. Εδϊ με τθν ζννοια «δεν ζχω μοφτρα να δω άνκρωπο». Φαλϊλιν του Τα μελιςςιά τα μμάκκια του τθσ μζλιςςασ εμοιάηουν όντασ ςου κροφηουςιν τθν μιαν τθν άλλθ μζλι ςτάηουν. Εντεχνο Απο τα ςπάνια τραγοφδια για μάτια άντρα. Αυτϊ δυο ςου μϊτια Αυτά τα δυο ςου μάτια που με κυττάηουνε χαμθλωνζ τα φὠσ μου γιατι με ςφάηουνε. Αυτϊ τα μϊτια ςου τα δυό! Ασηά ηα δσό ζοσ.. μάηια, Ασηά ηα μάηια ζοσ είναι δσό, δέν είναι παραπάνω, Και ηα μεηρώ και ηα μεηρώ και πάλι δσὀ ηα βρίζκω, κι' αδίκως με ηο μέηρημα, καιρό...καηαναλίζκω! (Θ.Βέγγος, Τύθλα νάτει ο Μάρλον Μπράνηο) Επιςιμανςθ ανανϊςτθ: κ. Γ. Δοφςκου. Μϊτια ςαν και τα δικα ςου Μάτια ςαν και τα δικά ςου Δεν υπάρχουν ςτο ντουνιἀ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 23

24 Κι όποιοσ τα γλυκοφιλιςει Χάρο δεν φοβάται πια Τβρεισ Σὐφλα! Ρρβλ. τθν παροιμία «Δεν φκάνει που παραπατάσ, ςου λεν κιϋοι φίλοι τφφλα!» τραβωμϊρα ϋχεισ; Στραβὀσ =τυφλόσ, αόματοσ Για καποιο που δεν προςζχει. Σο μϊτι ςου τ αλλούθωρο Απανθςθ ςε καποιο που ιςχυρίηεται οτι ειδε κατι διαφορετικο απο το πραγματικο. Σο μϊτι ςου το κλούβιο. Πμοιο με τθν προθγοφμενθ Που να του βγεύ το μϊτι Ρρβλ. το Τραγουδάκι του εμφυλίου Μασ πθραν το Ραγκράτι Ρου να τουσ βγεί το μάτι Μασ πθραν τα καϊκια Οι Αγγλοι τα κακοίκια Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 24

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 131 Γ. ΜΡΑΜΡΛΝΛΩΤΘΣ - ΕΤΥΜΟΛΟΓΛΚΟΝ ΤΘΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΚΕΝΤΟ ΛΕΞΛΚΟΛΟΓΛΑΣ ΑΝΚΛΜΟΣ ΡΑΡΑΔΟΡΟΥΛΟΣ - ΛΣΤΟΛΚΟΝ ΛΕΞΛΚΟΝ ΤΘΣ ΡΟΝΤΛΚΘΣ ΔΛΑΛΕΚΤΟΥ ΤΟΜΟΣ Β (Μ- Ω)-ΜΥΤΛΔΘΣ ΑΝΝΑ ΛΟΔΑΝΛΔΟΥ ΛΕΞΛΚΟ ΛΟΓΛΩΝ ΕΚΦΑΣΕΩΝ ΤΘΣ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΡΑΤΑΚΘΣ ΑΝΤΩΝΛΟΣ ΞΑΝΚΛΝΑΚΘΣ - ΛΕΞΛΚΟ ΕΜΘΝΕΥΤΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΥΜΟΛΟΓΛΚΟ ΤΟΥ ΔΥΤΛΚΟΚΘΤΛΚΟΥ ΓΛΩΣΛΚΟΥ ΛΔΛΩΜΑΤΟΣ - ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΛΣ ΚΘΤΘΣ Γ. ΜΡΑΜΡΛΝΛΩΤΘΣ - ΛΕΞΛΚΟ ΤΘΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ -ΚΕΝΤΟ ΛΕΞΛΚΟΛΟΓΛΑΣ, ΟΘΣ ΡΑΡΑΓΓΕΛΟΥ - ΤΟ ΚΥΡΛΑΚΟ ΛΔΛΩΜΑ - ΛΩΛΚΟΣ ΘΛ. ΟΛΚΟΝΟΜΟΡΟΥΛΟΣ ΜΥΚΟΛΟΓΛΑ ΤΘΣ ΑΧΑΛΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΔ. ΦΕΞΘ J.B. HOFMANN - ΕΤΥΜΟΛΟΓΛΚΟΝ ΛΕΞΛΚΟΝ ΤΘΣ ΑΧΑΛΑΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ 216 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΡΑΗΑΧΑΛΟΥ - ΛΕΞΛΚΟ ΤΘΣ ΡΛΑΤΣΑΣ - ΑΓΚΟ - ΚΑΚΤΟΣ 241 ΛΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ - ΛΛΑ ΜΡΟΥΣΟΥΝΘ ΡΑΟΛΜΛΕΣ ΚΑΛ ΓΝΩΜΛΚΑ - ΜΕΤΑΛΧΜΛΟ Ρ. ΒΛΑΣΤΟΣ - ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΚΑΛ ΣΥΓΓΕΝΛΚΑ - ΕΣΤΛΑ Ν. ΣΤΑΚΟΡΟΥΛΟΣ ΛΕΞΛΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ ΚΑΛ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ ΣΑΒΒΑΛΑΣ 1065 ΔΘΜ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ - ΝΕΟΕΛΛΘΝΛΚΟΛ ΡΑΟΛΜΛΟΜΥΚΟΛ - ΕΜΘΣ Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 25

26 1148 ΟΒΘΟΥ ΜΑΝΚΟΥΛΘ ΑΧΑΛΟ ΕΩΤΛΚΟ ΚΑΛ ΣΥΜΡΟΣΛΑΚΟ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟ ΕΞΑΝΤΑΣ ΩΟΛΟΓΛΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ Απ. Διακ. Τθσ Ελλάδοσ Γ. ΤΑΡΑΛΘ - ΓΛΩΣΣΑΛ ΣΤΟ ΕΓΟ ΤΟΥ ΝΛΚΟΥ ΚΑΒΒΑΔΛΑ -ΕΚΔ. ΑΓΑ J.A. CRAMER, ANECDOTA GRECA E CODD. MANUSCRIPTIS ΒIBLIOTΘECARUM OXONIENSIUM - Bibliothèque nationale (France) ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κελω να ευχαριςτιςω τουσ αναγνϊςτεσ μου Γ. Δοφςκο και Ν. Κατςαρό για τθν πολφτιμθ ςυνειςφορά τουσ ςτθν προςπάκεια μου. Οι ςυνειςφορζσ, εχουν ιδθ καταχωριςκεί, και επιςθμαίνονται με κόκκινο αςτζριςκο. Copyright Άρθσ Στουγιαννἰδθσ 26

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής

Επαγγέλματα. Εργασιακά στερεότυπα. Περιβάλλον Εργασίας. Εργασιακές Σχέσεις. Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Επαγγέλματα Εργασιακά στερεότυπα Περιβάλλον Εργασίας Εργασιακές Σχέσεις Εξοπλισμός μέσα παραγωγής Πταν δθμιουργείται μια κινθματογραφικι ταινία ενςωματϊνονται ς αυτιν και «απακανατίηονται» πολλά και διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W

Από κεωρια εχουμε μακει ότι ενασ υπολογιςτθσ ςε ζνα δικτυο προςδιοριηεται από μια Ip διευκυνςθ που ζχει τθ γενικι μορφι X.Y.Z.W Ασ αναλυςουμε μερικεσ εννοιεσ που προκαλουν ςυγχυςθ ςε μερικουσ από εμασ ι δεν είναι τοςο ςαφεισ. Για λογουσ ευκολιασ ςτθν αναλυςθ των εννοιων κανουμε τθν παραδοχθ ότι ενα Δικτυο μπορει να φιλοξενθςει

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προσ. Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προσ Το Δ.Σ τησ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Κοινοποίηςη Δ.Σ Ο.Σ.Υ.Ε. Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ μέλη Ο.Σ.Υ.Ε Πρωτοβάθμιεσ ενώςεισ Π.Ο.Υ.Ε.Φ. Στο δίλθμμα αν οι εξωτερικοί φρουροί είναι ευκολόπιςτοι ι θ ςυνδικαλιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου Ο κλασικισμός Ο όροσ «κλαςικι μουςικι» χρθςιμοποιείται ςυχνά για να εκφράςει το ςφνολο των ζργων «ςοβαρισ μουςικισ» ςε αντίκεςθ με τθν «μουςικι για διαςκζδαςθ», ζνασ διαχωριςμόσ που ζγινε ζντονοσ τον 20ό

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ

ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΚΛΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΕΡΩΤΑΣ Άνοιξθ. Θ νφχτα φωτίςτθκε απότομα τα ςκοτάδια τθσ διαλφκθκαν ςτον απζραντο ουρανό και το φωσ ξεχφκθκε ςε όλθ του τθν ζκταςθ. Το πρωί ιταν γλυκό και απάνεμο. Στα δζντρα ξεπρόβαλλαν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ

ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ ενοποιημζνο περιβάλλον μετάφραςησ οδηγόσ γρήγορησ εκκίνηςησ 2004-2010 Kilgray Translation Technologies. Με τθν επιφφλαξθ παντόσ δικαιϊματοσ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 1 Ειςαγωγή... 3 Σο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα