ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά 2010-2011. Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ"

Transcript

1 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ Τάνη Ε Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ Σχξλική χοξμιά Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ

2 Γνωριμία με ηην Αμμότωζηο Απόσπασμα από το βιβλίο «Ελάτε να γνωρίσουμε την ΚΥΠΡΟ» Εκδόζεις Υποσργείοσ Παιδείας και Πολιηιζμού -Παιδιά, τι κα λζγατε αν αφριο κάναμε μια εκδρομι ςτθν περιοχι τθσ ελεφκερθσ Αμμοχώςτου μασ ρώτθςε μια μζρα ο κείοσ Γιώργοσ. -Θα πάμε και ςτθν Αγία Νάπα Ρώτθςε θ Χριςτίνα. -Και βζβαια κα πάμε, απάντθςε ο πατζρασ τθσ. Θα περάςουμε από όλα ςχεδόν τα χωριά τθσ περιοχισ. Θα δοφμε ακόμα από κοντά και τθ ςκλαβωμζνθ μασ Αμμόχωςτο, ςυμπλιρωςε. Εγώ μόλισ άκουςα ότι κα πθγαίναμε ςτθν περιοχι τθσ Αμμόχωςτο, άνοιξα τθν κυπριακι εγκυκλοπαίδεια που είχε ο κείοσ μου ςτο ςπίτι, και άρχιςα να διαβάηω για τθν Αμμόχωςτο και τα περίχωρά τθσ. Μου αρζςει πάντα, όταν επιςκζπτομαι ζναν τόπο να ξζρω όςο το δυνατό περιςςότερα πράγματα για αυτόν,για τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό του, για τθ γεωγραφικι του κζςθ, τθν ανάπτυξθ, τθ ηωι των κατοίκων και άλλα. Από τθν εγκυκλοπαίδεια ζμακα ότι θ λζξθ Αμμόχωςτοσ ςθμαίνει {πόλθ χωςμζνθ ςτθν άμμο}. Έτςι λοιπόν πιρε το όνομά τθσ θ πόλθ του Ευαγόρα, που όςοι τθ γνώριςαν, πριν να κατακτθκεί από τουσ Σοφρκουσ το 1974, πότε δεν τθν ξεχνοφν. Όλοι ζχουν πολλά να λζνε για τθν ομορφιά και τον πλοφτο τθσ, για τισ όμορφεσ παραλίεσ με τθ χρυςι αμμουδιά και τθν κακαρι κάλαςςα, τα ωραία μοντζρνα ξενοδοχεία τθσ και τουσ φιλόξενουσ και εργατικοφσ κατοίκουσ.

3 Όπωσ διάβαςα ςτθ Μεγάλθ Κυπριακι Εγκυκλοπαίδεια, θ Αμμόχωςτοσ ςυνεχίηει τθν ιςτορία αρχαίων ξακουςτών πόλεων τθσ Κφπρου. Αρςινόθ, Κωνςταντία και αλαμίνα είναι τα ονόματα που πιρε κατά καιροφσ ςτα αρχαία χρόνια θ πόλθ, τθ κζςθ τθσ πιρε θ Αμμόχωςτοσ από το δζκατο περίπου αιώνα μ.χ. τα χρόνια τθσ Φραγκοκρατίασ απόκτθςε μεγάλο πλοφτο και ιταν ξακουςτι ςε όλο ςχεδόν τον κόςμο. Σα λιμάνι τθσ ιταν ςπουδαίο εμπορικό κζντρο τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. Μεγάλα τείχθ είχαν χτίςει τότε γφρω από τθν πόλθ, για να τθν προςτατεφουν. Σα τείχθ αυτά ςώηονται ίςαμε ςιμερα και χωρίηουν τθν παλιά πόλθ τθσ Αμμοχώςτου από τθ νζα.

4 Α) ΌΝΟΜΑ Η Ακκόρσζηνο είλαη πόιε ηεο Κύπξνπ θαη βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ ζηνλ θόιπν πνπ θέξεη θαη ην όλνκά ηεο. Η αξραία Ακκόρσζηνο έθεξε ην όλνκα αιακίλα. Αξγόηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Αξζηλόε θαη Κσλζηάληηα. Οη Διιελνθύπξηνη θάηνηθνί ηεο εθδηώθζεθαλ ην 1974 από ηνλ ηνπξθηθό ζηξαηό. Αλαθέξεηαη κε ην όλνκα απηό, πνπ ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά ηελ πόιε ηε ρσκέλε ζηελ άκκν, από ηνλ ηέηαξηνλ κ.υ. αηώλα. Β)ΙΣΟΡΊΑ Η Ακκόρσζηνο είλαη κηα από ηηο παιηέο πόιεηο ηεο Κύπξνπ. Η πόιε πξσηνθηίζηεθε θαηά ηνλ ηξίηνλ π.υ. αηώλα από ηνπο Πηνιεκαίνπο, θαη είρε νλνκαζηεί Αξζηλόε, πξνο ηηκή ηεο βαζίιηζζαο Αξζηλόεο Β Φηιαδέιθνπ, ηεο δηάζεκεο απηήο Διιελίδαο βαζίιηζζαο ηεο Αηγύπηνπ ησλ Διιεληζηηθώλ ρξόλσλ. ηελ νπζία όκσο, ε Ακκόρσζηνο ππήξμε ε δηάδνρνο ηεο πην θεκηζκέλεο θαη πην ζεκαληηθήο αξραίαο πόιεο ηεο Κύπξνπ, ηεο αιακίλαο. Καηά ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ε αιακίλα είρε ηδξπζεί κεηά ην ηέινο ηνπ Σξσηθνύ πνιέκνπ από ηνλ Σεύθξν, ην γην ηνπ Σειακώλα θαη αδειθό ηνπ Αίαληα, από ην ειιεληθό λεζί ηεο αιακίλαο. Η πόιε γλώξηζε κεγάιε αθκή πνιύ αξγόηεξα, ζηελ επνρή ηνπ βπδαληηλνύ απηνθξάηνξα Ινπζηηληαλνύ. Γηα λα ηηκήζεη ηελ πόιε, από ηελ νπνία θαηαγόηαλ ε γπλαίθα ηνπ Θενδώξα, ν Ινπζηηληαλόο ηελ πινύηηζε κε πνιιά θηίξηα, ελώ νη θάηνηθνη, γηα λα εθθξάζνπλ ηελ επγλσκνζύλε ηνπο, ηελ νλόκαζαλ Νέα Ινπζηηληάλεηα. Σν 647 κ.υ., όηαλ θαηαζηξάθεθαλ νη γεηηνληθέο πόιεηο από ηηο επηδξνκέο ησλ αξαθελώλ, νη θάηνηθνη ησλ πόιεσλ απηώλ κεηνίθεζαλ ζηελ Ακκόρσζην, κε απνηέιεζκα ν πιεζπζκόο ηεο πόιεο λα απμεζεί ζεκαληηθά θαη λα γλσξίζεη ε ίδηα ε πόιε λέα άλζεζε. Αξγόηεξα, όηαλ ηνπο Αγίνπο Σόπνπο ηνπο θαηέιαβαλ νη Άξαβεο, ν ρξηζηηαληθόο πιεζπζκόο θαηέθπγε ζηελ Ακκόρσζην, κε απνηέιεζκα λα κεηαηξαπεί ε πόιε ζε ζεκαληηθό ρξηζηηαληθό θέληξν, αιιά θαη ζε έλα από ηα πην ζεκαληηθά εκπνξηθά θέληξα ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην. Έηζη

5 δελ άξγεζε λα γίλεη ην θέληξν ηεο πξνζνρήο πνιιώλ ρξηζηηαληθώλ ιαώλ ηεο δύζεο. Μεγάιε αλάπηπμε θαη πξσηνθαλή αθκή είρε γλσξίζεη ε Ακκόρσζηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Φξαγθνθξαηίαο θαη ηδίσο θαηά ηνλ δέθαηνλ ηξίηνλ θαη δέθαηνλ ηέηαξηνλ αηώλα. Η Ακκόρσζηνο αληηζηάζεθε κε εξσηζκό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηζβνιήο ησλ Οζσκαλώλ Σνύξθσλ, πνπ θαηέβαιαλ ηελ Κύπξν ην 1570, αληέρνληαο κηα ηδηαίηεξα ζθιεξή πνιηνξθία. Ιδηαίηεξα αλαπηύρζεθε ε Ακκόρσζηνο κεηά ηελ αλαθήξπμε ηεο Κύπξνπ ζε αλεμάξηεην θξάηνο (1960), νπόηε, ε πόιε γίλεηαη κεγάιν εκπνξηθό θέληξν αιιά γίλεηαη δηεζλώο γλσζηή θαη σο ζεκαληηθό ηνπξηζηηθό ζέξεηξν. Αλάκεζα ζηνπο εθηεηακέλνπο πνξηνθαιεώλεο πνπ πεξηέβαιιαλ ηελ πόιε, θαη δίπια ζηελ ακκώδε παξαιία ηεο, είραλ αλεγεξζεί ζύγρξνλα μελνδνρεία θαη ε Ακκόρσζηνο είρε πάξεη κηα έληνλα θνζκνπνιίηηθε όςε. Γ) ΜΝΗΜΔΙΑ Σν ζσδόκελν θαη ζήκεξα θξνύξην ηεο Ακκνρώζηνπ είλαη γλσζηόηεξν κε ηελ νλνκαζία «Πύξγνο ηνπ Οζέιινπ». ώδνληαη επίζεο ζε θαιή θαηάζηαζε, ηα ηζρπξόηαηα κεζαησληθά ηείρε ηεο πόιεο, θαη εληόο απηώλ ηα εξείπηα θαη πνιιώλ άιισλ κλεκείσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ πνιιώλ ζεκαληηθώλ εθθιεζηώλ. Τπνζηεξίρηεθε όηη ε Ακκόρσζηνο είρε ζπλνιηθά 365 εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, όζεο θαη νη εκέξεο ηνπ ρξόλνπ, πξνθαλώο όκσο ν αξηζκόο είλαη ππεξβνιηθόο. Από ηα αξρηηεθηνληθά θηίξηα πνπ ζώδνληαη κέρξη ζήκεξα ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί ν θαζεδξηθόο γνηζηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ πνπ από ηνλ δέθαηνλ έρην αηώλα θαη ζήκεξα έρεη κεηαηξαπεί ζε ηδάκη (Σέκελνο Λαιά Μνπζηαθά Παζά). Τπάξρνπλ αθόκε θαη ηα εξείπηα από 300 θαη πάλσ εθθιεζίεο. Πνιύ θνληά ζηελ πόιε είλαη ην κνλαζηήξη ηνπ απνζηόινπ Βαξλάβα, ηδξπηή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κύπξνπ, ζην ρώξν όπνπ πηζηεύεηαη όηη βξηζθόηαλ θαη ν ηάθνο ηνπ. ηελ ίδηα πεξηνρή βξίζθεηαη ν εθηελήο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Έγθσκεο, κεγάιεο πόιεο ησλ πξντζηνξηθώλ ρξόλσλ. Πνιύ θνληά βξίζθεηαη θαη άιινο εθηελήο θαη ζεκαληηθόο αξραηνινγηθόο ρώξνο, εθείλνο ηεο αξραίαο πόιεο ηεο αιακίλαο.

6 Γ)ΓΔΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ Η Ακκόρσζηνο βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή πεδηλή θαη εύθνξε, κε αξθεηά αμηόινγε γεσξγηθή παξαγσγή. Από ηα πην βαζηθά πξντόληα ηεο πεξηνρήο είλαη ην ζηηάξη, ηα ακπέιηα, ηα εζπεξηδνεηδή, νη ειηέο, ελώ παξάγεηαη θαη κηθξή πνζόηεηα από βακβάθη. Σν ιηκάλη ηεο πόιεο είλαη από ηα θαιύηεξα θπζηθά ιηκάληα πνπ δηαζέηεη ε Κύπξνο θαη ην κνλαδηθό πνπ είλαη θιεηζηό. Έσο ην 1974 απνηεινύζε ην βαζηθό ιηκάλη εμαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ. ΑΘΛΗΣΙΜΟ Η πόιε ηεο Ακκνρώζηνπ είρε πινύζηα αζιεηηθή δξάζε. ηελ πόιε ππήξρε ν Γπκλαζηηθόο ύιινγνο Δπαγόξαο (ΓΔ) θα δύν κεγάια ζσκαηεία ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη κε επηηπρία αθόκα θαη ζήκεξα, παξόιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνύξγεζε ε θαηνρή. Σα ζσκαηεία απηά είλαη ε Νέα αιακίλα Ακκνρώζηνπ θαη ε Αλόξζσζε Ακκνρώζηνπ.

7 Η Αμμόχωςτοσ αναπτφχκθκε πολφ ςτα χρόνια τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ Κφπρου (1960 και μετά). Ζγινε το μεγαλφτερο εμπορικό λιμάνι τθσ Κφπρου. Τθν ανακάλυψαν επίςθσ οι ξζνοι τουρίςτεσ, που τθν επιςκζπτονταν κατά χιλιάδεσ ωσ το Χτίςτθκαν γι αυτό ςτθν πόλθ του Ευαγόρα, τθν Αμμόχωςτο, πολλά μοντζρνα ξενοδοχεία, εςτιατόρια, κζντρα διαςκζδαςθσ, ταβζρνεσ κτλ. Ζτςι, θ Αμμόχωςτοσ ιταν, μζχρι το 1974, θ πρϊτθ μεγάλθ τουριςτικι πόλθ τθσ Κφπρου. Γίνονταν ακόμα ςτθν Αμμόχωςτο πολφ ωραίεσ γιορτζσ και εκδθλϊςεισ, όπωσ θ γιορτι του πορτοκαλιοφ, τα ανκεςτιρια, θ γιορτι του κατακλυςμοφ και άλλεσ. Στισ 16 Αυγοφςτου του 1974, όταν οι Τοφρκοι ςκλάβωςαν τθν Αμμόχωςτο, ο πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ ιταν περίπου ςαράντα χιλιάδεσ κάτοικοι. Μαηί με τθν πόλθ τθσ Αμμοχϊςτου οι Τοφρκοι πιραν τθν Καρπαςία και το μεγαλφτερο μζροσ τθσ επαρχίασ Αμμοχϊςτου. Μόνο οχτϊ χωριά τθσ επαρχίασ Αμμοχϊςτου είναι ςιμερα ελεφκερα και μποροφμε να τα επιςκεπτόμαςτε όπωσ: το Λιοπζτρι, το Φρζναροσ, το Αυγόρου, ο Άγιοσ Γεϊργιοσ Βρυςοφλων, θ Σωτιρα, θ Δερφνεια, θ Αγία Νάπα και το Παραλίμνι.

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ.

ΑΓΤ ΓΜΠ. Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. ΗΟΤΝΗΟ 2009 Αγαπεηέ Κύξηε α Σπλάδειθε Με δηαηαγή ηνπ ΓΕΣ κεηαηίζεζηε ζηελ Αλώηαηε Σηξαηησηηθή Δηνίθεζε Υπνζηήξημεο Σηξαηνύ. Η Υπεξεζία βξίζθεηαη ηόζν ζην πιεπξό ζαο, όζν θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζαο θαη ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ

ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΣΗ ΥΟΛΗ ΠΤΡΟΒΟΛΙΚΟΤ Μήνσμα Γιοικηηού τολής Πσροβολικού Αγαπεηέ ε θαισζνξίδσ ζηε ρνιή Ππξνβνιηθνύ θαη ζνπ εύρνκαη θαιή ηύρε ζηα λέα ζνπ θαζήθνληα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ το νθςί τθσ Φολζγανδρου, κα απολαφςετε τθ γνιςια Κυκλαδίτικθ αρχιτεκτονικθ ςε ςυνδυαςμο με το επιβλθτικό τοπίο. Η Φολζγανδροσ μασ κυμίηει λίγο τθν αντορίνθ γιατί και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter September 2012 The Hellenic Society Prometheas Τη γλώσσα μοσ έδωσαν Ελληνική Το σπίτι υτωτικό στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. Μονάτη έγνοια η γλώσσα μοσ στις αμμοσδιές τοσ Ομήροσ. www.prometheas.org Οδσσσέας Ελύτης Prometheas

Διαβάστε περισσότερα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα

V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ ΙΟΤΝΙΟ 2013. Καστέλι Χανιά. Ρέθσμνο. Ηράκλειο. Χ. Συακιών. Αγ. Νικόλαος. Σητεία. Καστέλι. Τσμπάκι. Ιεράπετρα 44 V ΜΔΡΑΡΥΙΑ ΚΡΗΣΧΝ Καστέλι Χανιά Χ. Συακιών Ρέθσμνο Τσμπάκι Ηράκλειο Καστέλι Αγ. Νικόλαος Ιεράπετρα Σητεία ΙΟΤΝΙΟ 2013 1 ΣΜΗΜΑ ειίδα 1. Υαηξεηηζκόο Γθηή V ΜΔΡΑΡΥΗΑ ΚΡΖΣΧΝ... 2 2. Έκβιεκα Μεξαξρίαο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο.

Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. 1 Σεσνολογίερ Ύδπεςζηρ και Αποσέηεςζηρ ζηην Απσαία Κπήηη με Έμθαζη ηη Μινυική Πεπίοδο. Α. Αγγελάκηρ Σπλ. Εξεπλεηήο ηνπ ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. θαη Τερληθόο Σύκβνπινο ηεο Έλωζεο ηωλ ΔΕΥΑ, Παπαθπξηαδή 37-43, 41222Λάξηζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ. ΣΓΤΥΟ 11 μ

ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ. ΣΓΤΥΟ 11 μ ΣΑ ΒΗΜΑΣΑ ΜΑ ΠΓΡΙΟΔΙΚΗ ΓΚΔΟΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΓΙΟΤ ΣΗ ΙΟΝΙΟΤ ΥΟΛΗ ΣΓΤΥΟ 11 μ ΣΗΛΓ Μη μηθνμί μαζεηέξ μαξ ηεξ Α! Δεμμηηθμύ δςγναθίδμοκ, γνάθμοκ, εύπμκηαη Μη μαζεηέξ ηεξ Β! Δεμμηηθμύ μκεηνεύμκηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07!

Μόζρα - Αγία Πεηξνύπνιε πιήξεο πξόγξακκα μελαγήζεσλ θαη δώξα, ηώξα πεξηιακβάλεηαη θαη ΜΟΝΑΓΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ-ΚΟΝΣΔΡΣΟ ζηε Κόζρα από 17/07! όζρα-αγία Πεηξνύπνιε 7, 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 8 εκέξεο Αγία Πεηξνύπνιε-Μόζρα 9(8+1) εκέξεο "Σα θαιύηεξα ησλ δύν πόιεσλ" κε ηηο "Ιεπθέο Λύρηεο" Ηνύιηνο - επηέκβξηνο απεπζείαο από θαη πξνο ηε Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ Κάβο Μαλιάς: Ρομανηική Μονεμβαζιά Kαηαπξάζηλνη θάκπνη κε ειηέο, θνηιάδεο, ηξερνύκελα λεξά, ππέξνρεο παξαιίεο, θόζκνο επγελέζηαηνο θαη ζηελ πάλσ γσλία ε κνλεκβαζηώηηθε θαζηξνπνιηηεία. Πην θάησ,ε μεραζκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα»

«Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΙΑΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ, ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 «Ελιά και Λάδι, συμβολισμοί στο χώρο και στο χρόνο. Τροφή για σώμα και πνεύμα» Τπεύθυνη Καθηγήτρια: Οικονόμου

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα