Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / 2 0 10 Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ Σασ. Γ/νζη: Δπηανήζος 35 Σ.Κ Δπμοωπολη Σηλέθυνο: Fax: Πληποθοπίερ: Σζαμπακοωπηρ Γεϊπγιορ Δπμοωπολη, Α.Π.: οικ Ππορ: Πίνακαρ Αποδεκηϊν Πρότειρος Διαγωνισμός Σε Εσρώ Ελεύθερο Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Ο Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Υ Α Μ Η Λ Ο Σ Ε Ρ Η Σ Ι Μ Η ( Σ Ο Τ Ν Ο Λ Ο ) Υ Ρ Ο Ν Ο Γ Ι Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Γ Ι Α Γ Ω Ν Ι Μ Ο Τ Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Η Μ Ε Ρ Α Ω Ρ Α 3 1 /03 / Σ Ε Σ Α Ρ Σ Η 1 0 : 0 0 π. μ. Η μ ε π ο μ η ν ί α α π ο ζ η ο λ ή ρ ζ η η ν ε θ η μ ε π ί δ α η η ρ Δ. Δ. Η μ ε π ο μ η ν ί α δ η μ ο ζ ί ε ς ζ η ρ ζ η ι ρ Δ λ λ η ν ι κ έ ρ Δ θ η μ ε π ί δ ε ρ Η μ ε π ο μ η ν ί α α ν ά π η η ζ η ρ ζ η ο δ ι α δ ι κ η ς α κ ψ η ψ π ο ενψηηηα διακηπωξειρ Γ Δ Ν Α Π Α Ι Σ Δ Ι Σ Α Ι Γ Δ Ν Α Π Α Ι Σ Δ Ι Σ Α Ι 23/ 0 3 / ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ υμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ,00 ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ΕΠΣΑΝΗΟΤ 35, ΙΟΓΕΙΟ ελίδα 1 από 19

2 Έσονηαρ ςπψτη, Α Π Ο Φ Α Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Σ Ι Ο Τ Α Ι Γ Α Ι Ο Τ 1. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2362/95 «Πεπί Γημοζίος Λογιζηικοω Δλέγσος ηυν δαπανϊν ηος κπάηοςρ και άλλερ διαηάξειρ»(φ.δ.κ. 245/Α/1995) 2. Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 2503/97 «Γιοίκηζη, οπγάνυζη, ζηελέσυζη ηηρ Πεπιθέπειαρ, πωθμιζη θεμάηυν για ηην ηοπική αςηοδιοίκηζη και άλλερ διαηάξειρ» (Φ.Δ.Κ. 107/Α/1997). 3. Σιρ διαηάξειρ ηος Π.Γ. 118/07 «Κανονιζμψρ ππομηθειϊν Γημοζίος (Κ.Π.Γ.)» (Φ.Δ.Κ. 150/Α/2007). 4. Σην με Α.Π /601/ Α.Τ.Ο. «Καθοπιζμψρ ηυν δικαιολογηηικϊν ηυν δαπανϊν ηος δημοζίος για ππομήθειερ και επγαζίερ» (Φ.Δ.Κ.431/Β/1998). 5. Σην με Α.Π. 2/45564/ Α.Τ.Ο. «Αωξηζη και οπιζμψρ ζε εςπϊ ηυν σπημαηικϊν ποζϊν ηος άπθπος 83 παπ.1 ηος Ν.2362/95» (Φ.Δ.Κ. 1066/Β/2001). 6. Σο Π.Γ. 138 / 98 «Πεπί ηπψπος αναλήτευρ ηυν δαπανϊν εκκαθαπίζευρ ηος Γημοζίος».(Φ.Δ.Κ.116/Α/1998). 7. Σην ςπ απιθμ. 8203/ απψθαζη ηος Γενικοω Γπαμμαηέα Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος «Μεηαβίβαζη απμοδιοηήηυν και παποσή εξοςζιοδψηηζηρ ςπογπαθήρ Με ενηολή Γενικοω Γπαμμαηέα ηηρ Πεπιθέπειαρ αποθάζευν, εγγπάθυν και άλλυν ππάξευν για θέμαηα Γιοίκηζηρ ζηο Πποφζηάμενο ηηρ Γιεωθςνζηρ Γιοίκηζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος» (Φ.Δ.Κ.897/Β/2008). 8. Σην με Α.Π. 2/ /12/2009 Α.Τ.Ο. πεπί «Μεηαβολϊν εκηελοωμενος πποχπολογιζμοω». 9. Σην με Α.Π /22217/ απψθαζη διενέπγειαρ ππψσειπος μειοδοηικοω διαγυνιζμοω για ηην ανάδειξη μειοδψηη για ηην ππομήθεια ηλεκηπονικϊν ςπολογιζηϊν, ππογπαμμάηυν και λοιπϊν ςλικϊν για ηην κάλςτη ηυν αναγκϊν ηηρ Γιεωθςνζηρ Αζηικήρ Καηάζηαζηρ και Αλλοδαπϊν και Μεηανάζηεςζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος ν. Κςκλάδυν. 10. Σην με Α.Π. 4901/ απψθαζη έγκπιζηρ Ππακηικοω 1 παπαλαβήρ και ελέγσος πποζθοπϊν για ηο διαγυνιζμψ ηος έπγος ππομήθειαρ ςπολογιζηϊν, ππογπαμμάηυν και λοιπϊν ςλικϊν για ηην κάλςτη ηυν αναγκϊν ηηρ Γιεωθςνζηρ Αζηικήρ Καηάζηαζηρ και Αλλοδαπϊν και Μεηανάζηεςζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος. 11. Σην με Α.Π. 8353/ απψθαζη ηος Γενικοω Γπαμμαηέα ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος ψπος κηπωζζει ηον διαγυνιζμψ άγονο και ηον επαναπποκηπωζζει. 12. Σον τηθιζθένηα απψ ηη βοςλή ηυν Δλλήνυν γενικψ πποχπολογιζμψ ηος κπάηοςρ οικονομικοω έηοςρ ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ Ππψσειπο μειοδοηικψ διαγυνιζμψ για ηην ππομήθεια ηλεκηπονικϊν ςπολογιζηϊν, ππογπαμμάηυν και λοιπϊν ςλικϊν για ηην κάλςτη ηυν αναγκϊν ηηρ Γιεωθςνζηρ Αζηικήρ Καηάζηαζηρ και Αλλοδαπϊν και Μεηανάζηεςζηρ ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος Ν. Κςκλάδυν. ελίδα 2 από 19

3 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Αλαζέηνπζα αξρή είλαη ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ - Γηεχζπλζε Αζηηθήο Καηάζηαζεο & Αιινδαπψλ & Μεηαλάζηεπζεο. Γηεχζπλζε έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Δπηαλήζνπ 35 Δξκνχπνιε- χξνο ΣΚ Διιάδα Σειέθσλν: , , Φαμ: Ιζηνζειίδα: ΑΡΘΡΟ 2 ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ Οη θαησηέξσ πεξηερφκελνη ζηελ Πξνθήξπμε φξνη θαη απαηηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθνί. Η κε ηήξεζή ηνπο θαζηζηά απαξάδεθηε ηελ πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηελ απνθιείεη απφ νπνηαδήπνηε αμηνιφγεζε. 1. Η ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ππνςεθίνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθχξεμεο. 2. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα αθπξψζεη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ην δηαγσληζκφ, λα καηαηψζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη απηφλ. 3. Οη ππνςήθηνη δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, π.ρ. Φαθέισλ Πξνζθνξάο θιπ. 4. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ θνηλνπξαμίεο ή ελψζεηο ππνςεθίσλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, φια ηα κέιε ηεο θνηλνπξαμίαο/έλσζεο επζχλνληαη έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηελ θνηλνπξαμία / έλσζε ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο. 5. Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη, εθφζνλ ην επηζπκεί, λα θάλεη ελδεηθηηθνχο ειέγρνπο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. 6. Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη λα απνξξίςεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε πξνζθνξά ππνςεθίνπ φηαλ απνδεηρζεί φηη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηήλ ζηνηρεία ή δηθαηνινγεηηθά δελ είλαη αιεζή. Η απφθαζε απφξξηςεο ιακβάλεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν δηαγσληζκφο. 7. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Χο απαξάδεθηεο απνξξίπηνληαη, επίζεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20 παξάγξαθνο 4 ηνπ Π.Γ. 118/ Σα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο χκβαζεο θαζψο θαη φιε ε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ είλαη δπλαηφ λα απαηηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή πξνζθνκίδεηαη επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή καδί κε ην ππνβαιιφκελν έγγξαθν. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη, επί ποηλή αποθιεηζκού, ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 2. Οη πξνζθνξέο είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ θέξνπλ ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. Αλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξακκέλεο απφ ηνλ ππνςήθην, ε δε αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο ελίδα 3 από 19

4 δηνξζψζεηο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηψλεη φηη έγηλαλ πξηλ απφ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο. ΑΡΘΡΟ 4 ΙΥΤ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο Πξνζθέξνληεο γηα δχν (2) κήλεο πξνζκεηξνχκελνπο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δπλαηφ λα παξαηαζεί, εθ φζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, θαη αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην παξαπάλσ νξηδφκελν. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλσηάηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. Αλ πξνθχςεη αλάγθε παξάηαζεο ηεο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, ε Τπεξεζία Γηελέξγεηαο ζα απεπζχλεη ζρεηηθφ αίηεκα πξνο ηνπο Πξνζθέξνληεο, πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα απαληήζνπλ κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ απνδέρνληαη ηελ αηηνχκελε παξάηαζε, λα αλαλεψζνπλ θαη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ηνπο, αλ απηέο δελ ηζρχνπλ θαη γηα ηπρφλ παξαηάζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ε Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνηλσζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ή κεηά ηε ιήμε ηπρφλ παξάηαζήο ηεο, ε Καηαθχξσζε δεζκεχεη ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν κφλνλ εθ φζνλ απηφο ηελ απνδερηεί. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο είηε θαηαζέηνληάο ηελ απηνπξνζψπσο ή κε εηδηθά πξνο ηνχην εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπο, είηε απνζηέιινληάο ηελ ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηαρπκεηαθνξηθή (courier) ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, Δπηαλήζνπ 35, Δξκνχπνιε, χξνο Σ.Κ κέρξη ηελ 31/3/2010, εκέρα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ώρα 10:00. Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα. Η Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Οη πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε δελ έθζαζαλ έγθαηξα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο Πξνζθέξνληεο σο εθπξφζεζκεο ρσξίο λα έρνπλ απνζθξαγηζζεί. ελίδα 4 από 19

5 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Ο θπξίσο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ επηζηνιή, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε εηαηξεία ή έλσζε ή Κνηλνπξαμία Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη επί ποηλή αποθιεηζκού ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν δαθηπινγξαθεκέλεο θαη ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ή, εθ φζνλ απηνί δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ Διιεληθή, κφλν ζηελ Αγγιηθή θαζψο θαη ηα πεξηερφκελα ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα, εμεηδηθεπκέλεο πεξηγξαθέο θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα είλαη ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη δχν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθραγηζκέλοσς θαθέιοσς, δειαδή: Α. «Φάθειο Σετληθής Προζθοράς», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Β. «Φάθειο Οηθολοκηθής Προζθοράς», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο: Σερληθή Πξνζθνξά: 1.1. έλα (1) πξσηφηππν 1.2. έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν 1.3. έλα (1) πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν (CD) πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Σερληθήο Πξνζθνξάο. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: 1.4. έλα (1) πξσηφηππν 1.5. έλα (1) αθξηβέο αληίγξαθν 1.6. έλα (1) πιήξεο ειεθηξνληθφ αξρείν (CD) πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε: «ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Γ/ΝΗ ΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ & ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ & ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ : / / «Να κελ αλοητζεί από ηελ ηατσδροκηθή σπερεζία ή ηο πρωηόθοιιο» Όινη νη επί κέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ. ελίδα 5 από 19

6 ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηνπ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Σν έλα αληίηππν ζα θέξεη ηελ έλδεημε "ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ" ηφζν ζην εμψθπιιν, φζν θαη ζε θάζε ζειίδα ηνπ θαη ζα ππεξηζρχεη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπ κε ηα ππφινηπα αληίηππα (έληππα ή ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα). Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ζπληαρζνχλ κε ηνλ ηξφπν, ηελ ηάμε, ηελ αξίζκεζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Γηαθήξπμε θαη λα θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Πξνζθέξνληα ή ηνπ Δθπξνζψπνπ ηνπ, ελψ φιεο νη ζειίδεο ηνπο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξσηφηππε κνλνγξαθή απφ ηνλ ίδην. Οη απαληήζεηο ζε φια ηα εξσηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», «ζπκθσλνχκε θαη απνδερφκεζα», θ.ι.π. ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνπο Τπνςεθίνπο Αλαδφρνπο λα αλαθέξνπλ ζε ηδηαίηεξν πίλαθα, ζπλνδεπηηθφ ησλ πξνζθνξψλ, ηηο ζπληνκνγξαθίεο απηέο κε ηελ εμήγεζε ηεο έλλνηάο ηνπο. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θ.ι.π. θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν Γηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ Περηετόκελα Φαθέιωλ Περηετόκελα Φαθέιοσ «Σετληθή Προζθορά» Ο θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» δηαηξείηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: Α. ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ Θα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπκπιεξσκέλνη νη Πίλαθεο πκκφξθσζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 Β. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΦΤΛΛΑΓΙΧΝ ΑΝΑΦΟΡΧΝ Σν παξάξηεκα απηφ απνηειείηαη απφ αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θ.ι.π. πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηνπ Παξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο Πίλαθαο ησλ πεξηερνκέλσλ θπιιαδίσλ θαη ηεπρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ απηφ θαζψο θαη ε αξίζκεζή ηνπο. ελίδα 6 από 19

7 Δπίζεο ν θάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» πξέπεη λα πεξηέρεη νπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΗ ηε ηήιε «ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. ηε ζηήιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο (κέγηζην ή ειάρηζην) θαη απαηηεί ζπκκφξθσζε, ζεσξνχκελα σο απαξάβαηνη φξνη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Πξνζθνξά πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο δελ θαιχπηεη ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ε ζηήιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηε ιέμε ή κε θάπνηνλ αξηζκφ, ηφηε ε πξνδηαγξαθή είλαη επηζπκεηή θαη φρη ππνρξεσηηθή, κε ζεσξνχκελε σο απαξάβαηνο φξνο. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή /ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ Πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ Πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο. ηε ζηήιε «Σερληθή Σεθκεξίσζε - Παξαπνκπή» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θ.ι.π., πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ Πηλάθσλ πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηνπ Παξαξηήκαηνο θαηαγξάθεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά είλαη επηζπκεηφ λα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή. Σολίδεηαη όηη είλαη σποτρεωηηθή ε απάληεζε ζε όια ηα ζεκεία ηωλ ΠΙΝΑΚΧΝ ΤΜΜΟΡΦΧΗ θαη ε παροτή όιωλ ηωλ πιεροθορηώλ ποσ δεηούληαη. Η αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ζηνηρεία θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ. ε περίπηωζε ποσ δελ έτεη απαληεζεί οποηοζδήποηε όρος ηωλ ΠΙΝΑΚΧΝ ΤΜΜΟΡΦΧΗ, ηόηε ε απάληεζε ζεωρείηαη αρλεηηθή Περηετόκελα Φαθέιοσ «Οηθολοκηθή Προζθορά» Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ, βάζεη ηνπ Παξαξηήκαηνο 2. ελίδα 7 από 19

8 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο ζην ζχλνιν ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν, ή κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, είλαη απαξάδεθηε θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. ΑΡΘΡΟ 9 ΜΔΡΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ηελ παξνχζα Έξγνπ δελ γίλνληαη δεθηέο. ΑΡΘΡΟ 10 ΣΙΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΝΟΜΙΜΑ Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν είδνο ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ, γηα παξάδνζε, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ειεχζεξνπ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε πξνζθεξφκελν είδνο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο. Πξνζθεξφκελν είδνο ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά θαη ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία. Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο. Δάλ φκσο ην πιήζνο ησλ ινγηζηηθψλ αζπκθσληψλ είλαη ζεκαληηθφ ή εάλ ε δηφξζσζή ηνπο επηθέξεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο, ηφηε κπνξεί λα απνξξηθζεί ε Πξνζθνξά ζην ζχλνιφ ηεο. Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή κηαο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο θξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηδηαίηεξα ρακειή, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηήζεη εγγξάθσο δηεπθξηλίζεηο. Μεηά ελίδα 8 από 19

9 ηελ εμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ θαη δηεπθξηλίζεσλ, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη κε πξαθηηθφ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηελ απνδνρή ή αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηεο Πξνζθνξάο απηήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 55 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ χςνπο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο, νη δε Τπνςήθηνη Αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Με παξνρή ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκφ απφ ηε δηαδηθαζία. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ (κε ΦΠΑ) ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ (κε ΦΠΑ), απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη εθφζνλ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο αλεπίδεθηε αμηνιφγεζεο. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ έρεη ην δηθαίσκα, εθ φζνλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα δεηήζεη απφ Πξνζθέξνληα ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ Πξνζθέξνληα θαη δελ ζεσξείηαη αληηπξνζθνξά. Καηά ηελ αλαδήηεζε ησλ δηεπθξηλίζεσλ ε αλαζέηνπζα Αξρή ζα αληηκεησπίδεη κε γλψκνλα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ηνπο πξνζθέξνληεο θαη φηη νη παξερφκελεο απφ απηνχο δηεπθξηλίζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ηηο πξνζθνξέο. Σέηνηνπ είδνπο δηεπθξηλίζεηο ζα παξαδίδνληαη εγγξάθσο ζηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή ζα νξίδεη θαηά πεξίπησζε, ην νπνίν δελ ζα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ Πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία δεηήζεθαλ. ΑΡΘΡΟ 12 ΔΝΣΑΔΙ - ΠΡΟΦΤΓΔ Οη Πξνζθέξνληεο δηθαηνχληαη λα ππνβάιινπλ εγγξάθσο έλζηαζε ή πξνζθπγή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2522/1997 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΜΑΣΑΙΧΗ Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή επαλαιάβεη ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο: (i) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, (ii) (iii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ, εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ελίδα 9 από 19

10 (iv) εάλ ππήξμε αιιαγή ησλ αλαγθψλ ζε ζρέζε κε ην ππφ αλάζεζε Έξγν. ε πεξίπησζε καηαίσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. ΑΡΘΡΟ 14 ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ Η πληπυμή ηυν ππομηθεςψμενυν ειδϊν θα ςλοποιείηαι ζωμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν Ν.2362/95 και απψ ηιρ πιζηϊζειρ ηος ειδικοω Φοπέα /061 Κ.Α.Δ ηος Πποχπολογιζμοω 2009 ηηρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος. ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΑΓΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παξάδνζε ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ηηο 21/4/2010. Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηάζεζε ηεο πξνζεζκίαο παξάδνζεο ηνπ Έξγνπ γηα θαλέλα ινγν. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ ζα ζπζηαζεί Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (Δ.Π.Π.Δ.) απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή εληφο ηξηψλ (3) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ο Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ή θζνξά ηνπ εμνπιηζκνχ κέρξη ηελ εθάζηνηε παξάδνζή ηνπ. Η Δ.Π.Π.Δ. ζα δηελεξγεί απξνεηδνπνίεηα δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ. Δάλ ζε απηνχο δηαπηζησζνχλ απνθιίζεηο ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο ή πξφζεζε παξαπιάλεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηφηε ε Δ.Π.Π.Δ. εηζεγείηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ θήξπμε ηνπ Αλαδφρνπ σο έθπησηνπ. ΑΡΘΡΟ 17 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ ΔΠΔΚΣΑΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ Η χκβαζε ηξνπνπνηείηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξάγξαθνο 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ εγγξάθσο πξνο ηνχην θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ φξν. Η Αλαζέηνπζα Αξρή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο εμαζθάιηζεο ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα ή ππεξεζίεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηελ παξνχζα έσο ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφ απνδεηρζεί απαξαίηεην γηα ηελ θάιπςε απξφβιεπησλ αλαγθψλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εμ αηηίαο νξγαλσηηθψλ ή άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαη ν Αλάδνρνο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ έξγνπ, ζε ρξφλν θαη κε ηξφπν πνπ ζα ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ θαη κε θφζηνο ίδην ή αλάινγν ηνπ πξνζθεξφκελνπ γηα ίδηα ή παξφκνηα αληίζηνηρα πξντφληα Δθτωρήζεης Μεηαβηβάζεης ελίδα 10 από 19

11 Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα κεηαβίβαζε ή εθρψξεζε ηεο ζχκβαζεο, κφλν γηα ηδηαηηέξσο ζνβαξφ ιφγν, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ εθείλνο πνπ ηνλ ππνθαζηζηά αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ ίζρπζαλ γηα ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο. Σν αίηεκα ζα ρξήδεη πιήξνπο αηηηνιφγεζεο ηφζν σο πξνο ην αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη ηελ εγθξηηηθή απφθαζε/ζπλαίλεζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο θαζψο θαη φηη ε ηειεπηαία ζα γλσζηνπνηεί ηπρφλ εθρψξεζε-κεηαβίβαζε ζηελ αξκφδηα Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.. ε πεξίπησζε ππνθαηάζηαζεο ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηκήκα ηεο χκβαζεο πνπ έρεη ήδε εθηειεζηεί ή ην ηκήκα πνπ δελ εθρσξήζεθε Τποτρεώζεης Αζθάιηζες Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ εθ φζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηψλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ θαη κεξηκλά φπσο νη ηπρφλ ππεξγνιάβνη ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ησλ Τπεξγνιάβσλ ηνπ θαη νπνηνπδήπνηε είδνπο ζπλεξγαηψλ ηνπ, ηδίσο δε ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ρψξσλ φπνπ εθηειείηαη ην Έξγν Λύζε Καηαγγειία ηες ύκβαζες Έθπηωζε Αλαδότοσ Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ν Αλάδνρνο δελ πινπνηεί ην Έξγν κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε απφ ππαηηηφηεηά ηνπ, παξά ηηο πξνο ηνχην επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο β) ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε χκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γ) ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. δ) ν Αλάδνρνο θαηαδηθαζζεί ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 43, ηνπ Π.Γ. 60/2007 Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ πεξηέιεπζε ζηνλ Αλάδνρν ηεο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαγγειίαο. Καη εμαίξεζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη, θαη ελάζθεζε δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο, γηα φζεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο είλαη απηφ δπλαηφ, λα ηάμεη εχινγε (θαη απηήλ) πξνζεζκία ζεξαπείαο ηεο παξαβάζεσο, νπφηε ηα ελίδα 11 από 19

12 απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απηφκαηα κε ηελ πάξνδν ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο, εθηφο εάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνλ Αλάδνρν φηη ζεσξεί ηελ παξάβαζε ζεξαπεπζείζα. Με ηελ κεηά απφ θαηαγγειία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιχζε ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά απφ αίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: α) Να απφζρεη απφ ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο, έξγνπ, παξνρήο ππεξεζηψλ ή εθηέιεζεο ππνρξεψζεψο ηνπ πνπ πεγάδεη απφ ηε χκβαζε, πιελ εθείλσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ δηαζθάιηζε πξντφλησλ, εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. β) Να παξαδψζεη, ζε ρξφλν πνπ ζα πξνζδηνξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, φπνην έξγν, εξγαζία ή πξντφλ (νινθιεξσκέλν ή κε) έρεη εθπνλήζεη ή έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ θαζψο θαη ηα πάζεο θχζεσο ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα θαη κέζα (ςεθηαθά ή κε) θαη λα κεξηκλήζεη φπσο νη Τπεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πξάμνπλ ην ίδην. γ) Να παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε εμνπιηζκφ, πιηθά ή άιια αγαζά πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην Έξγν θαη επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπ, εγγπψκελνο φηη νη Τπεξγνιάβνη θαη ζπλεξγάηεο ηνπ ζα πξάμνπλ ην ίδην. Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηελ θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή βεβαηψλεη ηελ αμία ηνπ παξαζρεζέληνο κέξνπο ηνπ Έξγνπ θαζψο θαη θάζε νθεηιή έλαληη ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγγειίαο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζηέιιεη, ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα αγνξάζεη, ζε ηηκέο αγνξάο, ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο πνπ δελ έρεη αθφκα πιεξψζεη. Οη φξνη ηεο αγνξάο ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη πξφζζεηα απφ ηνλ Αλάδνρν απνδεκίσζε γηα θάζε δεκία πνπ ππέζηε κέρξη ηνπ αλψηαηνπ πνζνχ ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αμία ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ πνπ δελ κπνξεί, ιφγσ πιεκκεινχο εθηειέζεσο ηεο χκβαζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξννξηδφκελν ζθνπφ. ΑΡΘΡΟ 18 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Καζ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. ελίδα 12 από 19

13 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηηο ακνηβέο, αζθαιίζεηο, έμνδα θαη γεληθφηεξα θάζε θφζηνο πνπ αθνξά ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. Η Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ηξίησλ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νινθιήξνπ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. ΑΡΘΡΟ 19 ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ Η Αλαζέηνπζα Αξρή κέζσ ησλ, εηδηθά γηα ην έξγν, νκάδσλ ή νξγάλσλ πνπ ζα ζπζηήζεη (επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, νκάδα δηνίθεζεο έξγνπ) αλαιακβάλεη λα: παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο δηεπθνιχλζεηο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ελεξγεηψλ ηνπ έξγνπ ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπ έξγνπ ιακβάλεη έγθαηξα θαη δεζκεπηηθά ηηο απνθάζεηο πνπ απαηηνχληαη (ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ή νξγαλσηηθή κνλάδα) γηα ηελ νκαιή πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. ΑΡΘΡΟ 20 ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Η απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηοσζας Αρτής, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Η πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: ελίδα 13 από 19

14 1. Υξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν. 2. Υξφλνο παξάδνζεο Έξγνπ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 3. Οπζηψδεο απφθιηζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/θαη δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 5. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 6. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο. 7. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο θαη εηδηθφηεξα κηθξφηεξεο ηνπ 70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ, ζα δεηείηαη εγγξάθσο ε αηηηνιφγεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο / ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο / ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία / ηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο) πξηλ απφ ηελ απφξξηςή ηεο. Η εμαθξίβσζε ηεο ζχλζεζεο ηεο Πξνζθνξάο ζα γίλεηαη κε ηελ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ (επαιήζεπζε Πξνζθνξάο). Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ησλ δηεπθξηλίζεσλ απηψλ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. 8. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα (κε ΦΠΑ) ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Έξγνπ (κε ΦΠΑ). ΑΡΘΡΟ 21 ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Σφπνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε χκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν, νξίδεηαη ε έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή άιια ζεκεία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαηφπηλ ππνδείμεσο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ΑΡΘΡΟ 22 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Φνξέα. Δηδηθφηεξα: Όια ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία (γξαπηά θαη πξνθνξηθά) πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζηελ αληίιεςε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη δελ επηηξέπεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ ή δεκνζηνπνηεζνχλ. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα θξαηά κπζηηθή θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δελ απνθαιχπηεη ηέηνηεο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, ελψ ν Αλάδνρνο επηβάιιεη ηελ ελίδα 14 από 19

15 ππνρξέσζε απηή ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ. Ο Αλάδνρνο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ο Αλάδνρνο κεηαθέξεη απηέο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Αλαδφρνπ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο Έξγνπ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ. Χο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα. Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην Έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, θεξχζζνληάο ηνλ έθπησην. ΑΡΘΡΟ 23 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Κάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη ζε ζρέζε ή εμ αθνξκήο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηεο χκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηνλ Αλάδνρν ζα επηιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα Αζελψλ, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ. Η Προϊζηαμένη ηης Δ/νζης Αζηικής Καηάζηαζης & Αλλοδαπών & Μεηανάζηεσζης ΚΤΡΙΑΚΗ ΚΤΡΙΣΗ ελίδα 15 από 19

16 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ Ο ςποτήθιορ Ανάδοσορ ζςμπληπϊνει ηοςρ παπακάηυ πίνακερ ζςμμψπθυζηρ με ηην απψλςηη εςθωνη ηηρ ακπίβειαρ ηυν δεδομένυν. A/A ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΙΑ Α' 1. Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. Σετληθή Σεθκερίωζε - Παραποκπή 2. Αξηζκφο Σεκαρίσλ ηαζκψλ εξγαζίαο 3 * 3. Δπεμεξγαζηήο ηερλνινγίαο 4 ππξήλσλ αξρηηεθηνληθήο 45nm 4. πρλφηεηα ρξνληζκνχ επεμεξγαζηή GHz 5. Να αλαθεξζεί ην Βαζηθφ chipset. 6. Σξνθνδνηηθφ 700W 7. Τπνζηήξημε ηερλνινγίαο κλήκεο DDR-3 SDRAM 8. Πξνζθεξφκελε κλήκε 3 GB * 9. Μνήμη Tripple Channel 10. Graphics Adapter Engine Clock 850 MHz 11. Graphics Adapter Σαρχηεηα Μλήκεο 1200 MHz 12. Graphics Adapter ππνζηεξηδφκελε κλήκε 1024 MB 13. θιεξφο δίζθνο : interface SATA II 14. θιεξφο δίζθνο : ηεκάρηα 1 * 15. θιεξφο δίζθνο : ρσξεηηθφηεηα 500 GB 16. θιεξφο δίζθνο : cache 16 MB 17. Μνλάδα DVD ± RW Δζσηεξηθφ NAI 18. Μνλάδα DVD ± ROM Δζσηεξηθφ NAI 19. Τπνζχζηεκα ήρνπ. Να αλαθεξζνχλ ζηνηρεία θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 20. Τπνζχζηεκα δηαζχλδεζεο κε δίθηπν (θάξηα δηθηχνπ, απαηηνχκελεο θαισδηψζεηο θ.ιπ.), ηχπνπ Gigabit Ethernet. 21. Πιεθηξνιφγην εξγνλνκηθφ κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη πιήθηξα ζπληφκεπζεο ρξήζεο browser, θαη άιισλ ιεηηνπξγηψλ. χλδεζε κε PS2 ή USB. NAI NAI 22. πζθεπή mouse ηχπνπ laser κε ζχλδεζε PS/2 ή USB. NAI 23. Θχξεο δηαζχλδεζεο USB 2.0 (πίζσ φςε) Θχξεο δηαζχλδεζεο USB 2.0 (πξφζνςε) Θχξεο δηαζχλδεζεο IEEE Θχξεο δηαζχλδεζεο Audio NAI 27. Θχξεο δηαζχλδεζεο PCI ειεχζεξε Άιιεο ζχξεο δηαζχλδεζεο αλ ππάξρνπλ λα NAI αλαθεξζνχλ. 29. Δγγχεζε 3 Έηε ΟΘΟΝΗ Α' 30. Οζφλε TFT 22 NAI 31. Τπνζηεξηδφκελε αλάιπζε 1680x Αληίζεζε :1 33. χλδεζε κέζσ DVI 34. Να αλαθεξζνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθεξφκελεο νζφλεο θαη νη πηζηνπνηήζεηο ηεο. 35. Δγγχεζε 3 Έηε ελίδα 16 από 19

17 A/A ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Σετληθή Σεθκερίωζε - Παραποκπή 36. Αξηζκφο Σεκαρίσλ 3 * ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΙΑ Β' 37. Να αλαθεξζεί ν θαηαζθεπαζηήο θαη ην κνληέιν. 38. Αξηζκφο Σεκαρίσλ Δπεμεξγαζηήο ηερλνινγίαο 2 ππξήλσλ, αξρηηεθηνληθήο 45nm, cache 6 Mb 40. πρλφηεηα ρξνληζκνχ επεμεξγαζηή GHz 41. Να αλαθεξζεί ην Βαζηθφ chipset. 42. Σξνθνδνηηθφ 600W 43. Τπνζηήξημε ηερλνινγίαο κλήκεο DDR-3 SDRAM NAI 44. Πξνζθεξφκελε κλήκε 2 GB 45. Graphics Adapter Engine Clock 600 MHz 46. Graphics Adapter Σαρχηεηα Μλήκεο 800 MHz 47. Graphics Adapter ππνζηεξηδφκελε κλήκε 512 MB 48. θιεξφο δίζθνο : interface SATA II 49. θιεξφο δίζθνο : ηεκάρηα θιεξφο δίζθνο : ρσξεηηθφηεηα 500 GB 51. θιεξφο δίζθνο : cache 16 MB 52. Μνλάδα DVD ± RW Δζσηεξηθφ NAI 53. Τπνζχζηεκα ήρνπ. Να αλαθεξζνχλ ζηνηρεία θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 54. Τπνζχζηεκα δηαζχλδεζεο κε δίθηπν (θάξηα δηθηχνπ, απαηηνχκελεο θαισδηψζεηο NAI θ.ιπ.), ηχπνπ Gigabit Ethernet. 55. Πιεθηξνιφγην εξγνλνκηθφ κε ειιεληθνχο ραξαθηήξεο θαη πιήθηξα ζπληφκεπζεο ρξήζεο browser, θαη άιισλ ιεηηνπξγηψλ. χλδεζε κε PS2 ή USB. 56. πζθεπή mouse ηχπνπ laser κε ζχλδεζε PS/2 ή USB. NAI 57. Θχξεο δηαζχλδεζεο USB 2.0 (πίζσ φςε) Θχξεο δηαζχλδεζεο USB 2.0 (πξφζνςε) Θχξεο δηαζχλδεζεο Audio NAI 60. Θχξεο δηαζχλδεζεο PCI ειεχζεξε Άιιεο ζχξεο δηαζχλδεζεο αλ ππάξρνπλ λα NAI αλαθεξζνχλ. 62. Δγγχεζε 3 Έηε ΟΘΟΝΗ Β' 63. Οζφλε TFT 20 NAI 64. Τπνζηεξηδφκελε αλάιπζε 1600x Αληίζεζε :1 66. χλδεζε κέζσ DVI 67. Να αλαθεξζνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζθεξφκελεο νζφλεο θαη νη πηζηνπνηήζεηο ηεο. 68. Δγγχεζε 3 Έηε 69. Αξηζκφο Σεκαρίσλ 10 ΗΥΔΙΑ 70. Ηρεία 71. Αξηζκφο Σεκαρίσλ 13 ΛΟΓΙΜΙΚΟ ελίδα 17 από 19

18 A/A ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ 72. Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα WINDOWS 7 ULTIMATE 32BIT 73. Γηα ην πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ λα δνζνχλ ηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) CD/DVD γηα θάζε πξνζθεξφκελν ινγηζκηθφ, κε δπλαηφηεηα πιήξνπο εγθαηάζηαζεο. 74. Αξηζκφο Σεκαρίσλ 3 UPS 75. UPS > 800VA 76. Αξηζκφο Σεκαρίσλ 13 * Δεν απαιτείται Σετληθή Σεθκερίωζε - Παραποκπή NAI * * ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΞΙΑ ΥΧΡΙ ΦΠΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΔ ΦΠΑ Πξνζθεξφκελν κνληέιν ηαζκνχ εξγαζίαο Α' Πξνζθεξφκελν κνληέιν Οζφλεο Α' Πξνζθεξφκελν κνληέιν ηαζκνχ εξγαζίαο Β' Πξνζθεξφκελν κνληέιν Οζφλεο Β' Πξνζθεξφκελν κνληέιν Ηρείσλ 6 WINDOWS 7 ULTIMATE 32BIT 7 Πξνζθεξφκελν κνληέιν UPS ΤΝΟΛΑ ελίδα 18 από 19

19 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 1. Δμποπικψ & Βιομησανικψ Δπιμεληηήπιο Κςκλάδυν 2. Τ.Γ.Δ. Ν. Κςκλάδυν 3. Δπίηποπο Δλεγκηικοω ςνεδπίος Κςκλάδυν ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ Σμήμα Σεκμηπίυζηρ & Πληποθοπικήρ Πεπιθέπειαρ Νοηίος Αιγαίος ( Με ηην παπάκληζη να αναπηηθεί ζηο διαδικηςακψ ηψπο ενψηηηα διακηπωξειρ απψ 23/03/ /03/2010) ελίδα 19 από 19

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΔΙΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΙΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΚΔΦΑΛΛΗΝΙΑ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΣΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΚΛΗΗ (Απ. Γιαγυνιζμοω12/2013) Αξ. Πξση. 920000/956-13 Αζήλα, 24/5/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011

Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS. Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Γίκηςο ΜΔΟΓΔΙΟ SOS Μαμάη 3Α, 10440 Αθήνα ΣΗΛ/FAX: 0030 210 8228795 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 1/2/2011 Δπιλογή Δξωηεπικού ςνεπγάηη με ζκοπό ηη ζςμμεηοσή ηος ζηην ςλοποίηζη δπάζεων ηος πακέηος επγαζίαρ 4 ηος έπγος: «Mediterranean

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ

ΓΙΔΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ: Κ Α Λ Ο Τ Μ Γ Ξάλζε, 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣ/ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΥ.ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΞΑΝΘΗ ΓΡ.ΕΩΣ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Ν. Πιαζηήξα 81 Ζκεξνκελία: 11 Μαξηίνπ 2014 Σαρ. Κψδηθαο: 59300 Αξ. Πξωη.: 5969 / 11.03.2014 Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη

«Γηακφξθσζε Μεζνδνινγίαο Φεθηαθήο Γηακφξθσζεο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα