Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge»"

Transcript

1 Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή φγκλιςη «digi-lodge» Ενίςχυςη Ξενοδοχειακών και Τουριςτικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολήσ και Συςτημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήςεων ΟΔΗΓΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 2009

2 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι Όργανα που υμμετζχουν ςτθ Διαδικαςία Τλοποίθςθσ Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ Φυςικοφ & Οικονομικοφ Αντικειμζνου Τλοποίθςθ Πράξθσ Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου Τλοποίθςθ Φυςικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου Τλοποίθςθ Οικονομικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου Τποβολι Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ Επζνδυςθσ Ενζργειεσ για τθν Λιψθ Αναλογοφςασ Επιχοριγθςθσ Διενζργεια Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ Επαλικευςθ - Πιςτοποίθςθ Ορκισ Τλοποίθςθσ Φυςικοφ Αντικειμζνου Επαλικευςθ - Πιςτοποίθςθ Ορκισ Τλοποίθςθσ Οικονομικοφ Αντικειμζνου Ζκκεςθ Πιςτοποίθςθσ Βεβαίωςθ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Καταβολι Επιχοριγθςθσ Προκαταβολι μζρουσ τθσ Δθμόςιασ Επιχοριγθςθσ Καταβολι τθσ Δθμόςιασ Επιχοριγθςθσ Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ Δικαιοφχων Τποχρεϊςεισ Δθμοςιότθτασ Τποχρεϊςεισ Διατιρθςθσ τθσ Επζνδυςθσ Σροποποιιςεισ Επικοινωνία με τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Τπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ προκαταβολισ

3 1. Ειςαγωγή Ο Οδθγόσ Τλοποίθςθσ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπονται να πραγματοποιθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων από τθν εταιρεία «ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» (ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ Δικαιοφχουσ Ενίςχυςθσ. Αυτζσ αφοροφν τθν Επιχείρθςθ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ παραλαβισ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και μζχρι τθν καταβολι τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ. υγκεκριμζνα, ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: Τλοποίθςθ Φυςικοφ & Οικονομικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου, Σροποποίθςθ Φυςικοφ & Οικονομικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου, Ζγκριςθ λοιπϊν μεταβολϊν Δικαιοφχου, υμπλιρωςθ & Τποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ, Διενζργεια Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. του Φυςικοφ & Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου, Τποβολι Δικαιολογθτικϊν και Καταβολι Αναλογοφςασ Επιχοριγθςθσ, Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ Δικαιοφχων και Επικοινωνία με τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. για κζματα που προκφπτουν. 3

4 2. Όργανα που υμμετζχουν ςτη Διαδικαςία Τλοποίηςησ τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ ςυμμετζχει το ακόλουκο όργανο, ςφμφωνα με όςα περιγράφονται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ του παρόντοσ Οδθγοφ Όργανο Επαλήθευςησ - Πιςτοποίηςησ Φυςικοφ & Οικονομικοφ Αντικειμζνου Σο Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. είναι αρμόδιο για τθν επαλικευςθ τθσ παράδοςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Επζνδυςθσ και τθν επαλικευςθ τθσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν που δθλϊνουν οι δικαιοφχοι κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ, κακϊσ και τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και τουσ κοινοτικοφσ και εκνικοφσ κανόνεσ. Η επιτόπια επαλικευςθ πιςτοποίθςθ πραγματοποιείται ςτθν ζδρα του Δικαιοφχου και ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ. Σο όργανο επαλικευςθσ πιςτοποίθςθσ δφναται να διενεργεί και διοικθτικζσ επαλθκεφςεισ. 4

5 3. Τλοποίηςη Πράξησ 3.1. Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ Επενδυτικοφ χεδίου Με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ κα πρζπει να υλοποιείται από τον δικαιοφχο το εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο, μεριμνϊντασ ϊςτε να ολοκλθρωκοφν ςτο ςφνολό τουσ επιτυχϊσ όλεσ οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ όπωσ αναλφονται περαιτζρω ςτον παρόντα Οδθγό Τλοποίθςθσ: Πίνακασ 1: Χρονοδιάγραμμα Τλοποίηςησ Επενδυτικοφ χεδίου α/α Σφποσ Ενζργειασ του Δικαιοφχου Προθεςμία 1 2 Τλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου Τλοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου: Εξόφλθςθ όλων των δαπανϊν τθσ Επζνδυςθσ Σο αργότερο μζχρι 12 μινεσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. 3 Τποβολι Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ ΠΡΟΟΧΗ: Η τήρηςη των χρονικϊν προθεςμιϊν που αναφζρονται παραπάνω είναι υποχρεωτικι. Δεν πρζπει να κεωρείται από τθν Δικαιοφχο Επιχείρθςθ ότι κα δοκεί οποιαδιποτε παράταςθ χρόνου εκ μζρουσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ε περίπτωςθ που θ Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ δεν καταφζρει να τθριςει τισ ανωτζρω χρονικζσ προκεςμίεσ, η εγκεκριμζνη πράξη απεντάςςεται από τη Δράςη, χάνοντασ ζτςι το δικαίωμα λιψθσ τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ. ε περίπτωςθ διακοπισ ι κακυςτζρθςθσ των εργαςιϊν για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ, θ προκεςμία ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ μπορεί να παρατακεί, κατόπιν αιτιολογθμζνου αιτιματοσ από τθ Δικαιοφχο Επιχείρθςθ και ζγκριςθσ από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο, μια Επιχείρθςθ που ζχει λάβει απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ δεν επιθυμεί πλζον να ςυμμετάςχει ςτη Δράςη, πρζπει να ενθμερϊςει εντόσ δφο (2) μθνϊν τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε., κατακζτοντασ γραπτό αίτθμα, υπογεγραμμζνο από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ ι από άλλο πρόςωπο, επίςθμα εξουςιοδοτθμζνο από αρμόδιο όργανο τθσ Επιχείρθςθσ. 5

6 3.2. Τλοποίηςη Φυςικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου Αμζςωσ μόλισ μια Επιχείρθςθ ενθμερωκεί με ςχετικι επιςτολι για τθν ζγκριςθ του Επενδυτικοφ χεδίου τθσ, οφείλει να : μελετιςει με προςοχι το ςχετικό υλικό που είναι δθμοςιευμζνο ςτον παρόντα Οδθγό Τλοποίθςθσ και ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ, μελετιςει τουσ όρουσ και τουσ περιοριςμοφσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, ξεκινιςει άμεςα τθν υλοποίθςθ του εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου, μεριμνϊντασ για τθν τιρθςθ των χρονικϊν προκεςμιϊν και των όρων ςυμμετοχισ ςτθ Δράςθ. Η υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου κάκε εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου ςυνίςταται ςτα ακόλουκα: Πραγματοποίθςθ του ςυνόλου των προμθκειϊν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο και Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και κζςθ ςε λειτουργία του ςυνόλου του λογιςμικοφ, εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν που προμθκεφτθκε θ Επιχείρθςθ, ϊςτε θ Επζνδυςθ να ζχει ολοκλθρωκεί και να είναι λειτουργικι ωσ προσ: o o Σην υποχρεωτική ενζργεια «Πολυγλωςςικόσ διαδικτυακόσ τόποσ προβολήσ τουριςτικήσ μονάδασ με δυνατότητεσ online κρατήςεων» Σο ςφνολο των λοιπϊν ενεργειϊν του Επενδυτικοφ χεδίου (εφόςον υπάρχουν), όπωσ ζχουν εγκριθεί. τθρϊντασ ςε κάκε περίπτωςθ τα χαρακτθριςτικά των επιλζξιμων ενεργειϊν, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτον Οδθγό Τποβολισ. θμείωςθ: Κατά τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, είναι ςκόπιμο να λαμβάνονται υπόψθ τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ που πρόκειται να ηθτθκοφν από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. κατά τθ διοικθτικι και επιτόπια επαλικευςθ πιςτοποίθςθ τθσ δαπάνθσ τθσ Επζνδυςθσ Τλοποίηςη Οικονομικοφ Αντικειμζνου Επενδυτικοφ χεδίου Κάκε Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ κατά τθν υλοποίθςθ του Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου, πρζπει να ςυγκεντρϊνει επαρκζσ τεκμθριωτικό υλικό (παραςτατικά) για το ςφνολο των δαπανϊν που περιλαμβάνονται ςτο εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο και πραγματοποιικθκαν κατά τθν υλοποίθςθ τθσ Επζνδυςθσ. Σεκμθριωτικό υλικό κεωροφνται τα εξοφλθμζνα τιμολόγια πϊλθςθσ ι/ και παροχισ υπθρεςιϊν του προμθκευτι προσ τθν Επιχείρθςθ ι/και ζγγραφα ιςοδφναμθσ αποδεικτικισ ιςχφοσ όπωσ αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν, δελτία αποςτολισ, ςυμβάςεισ κλπ. Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν το ςχετικό τεκμθριωτικό υλικό αποτυπϊνονται ακολοφκωσ: τα παραςτατικά κα πρζπει να αναφζρεται θ επωνυμία και το Α.Φ.Μ. του προμθκευτι, να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία και οι ποςότθτεσ (ι θ διάρκεια των υπθρεςιϊν).. Ειδικά για τον εξοπλιςμό, κα πρζπει να αναγράφονται οι αντίςτοιχοι κωδικοί αρικμοί ςειράσ (serial numbers) όλων των τμθμάτων του και το αντικείμενο των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν για τθν εγκατάςταςι του. 6

7 . Ειδικά για το λογιςμικό-εφαρμογζσ, κα πρζπει να αναγράφονται κατά περίπτωςθ οι κωδικοί αρικμοί ςειράσ (serial numbers) ι/και ονομαςτικϊν αδειϊν χριςθσ (license numbers) ι/και κωδικοί πελάτθ (customer numbers) από τθν αντίςτοιχθ βάςθ πελατϊν του καταςκευαςτι. τα παραςτατικά κα πρζπει να είναι εμφανι και διαχωρίςιμα τα τμιματα των δαπανϊν που εμπίπτουν ςτο οικονομικό αντικείμενο του Επενδυτικοφ χεδίου. Επίςθσ, κα πρζπει να είναι εμφανείσ ι να μποροφν να εξαχκοφν ςαφϊσ οι κακαρζσ αξίεσ χωρίσ Φ.Π.Α. τα παραςτατικά κα πρζπει να αναφζρεται (με ςφραγίδα ι χειρόγραφα) θ φράςθ: «Χρθματοδότθςθ από τθ Δράςθ digi-lodge». Η Επιχείρθςθ οφείλει να τθρεί τισ διατάξεισ του Κϊδικα Βιβλίων και τοιχείων (Κ.Β..) ςχετικά με τθν λογιςτικι παρακολοφκθςθ των ζργων τθσ. ε περίπτωςθ που τθρεί βιβλία Γ κατθγορίασ απαιτείται θ δθμιουργία ξεχωριςτισ λογιςτικισ μερίδασ, ζτςι ϊςτε να προκφπτουν λογιςτικά οι δαπάνεσ που αφοροφν τθν ενιςχυόμενθ Επζνδυςθ. Η Επιχείρθςθ κα πρζπει να τθρεί τα ςτοιχεία του οικονομικοφ αντικειμζνου κατά τζτοιον τρόπο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επαρκισ διαδρομι ελζγχου (δθλαδι, να είναι ςαφισ και διαχωρίςιμθ κάκε δαπάνθ για κάκε παραςτατικό που εκδίδεται από πλευράσ προμθκευτϊν). Για όλα τα είδθ των πραγματοποιοφμενων δαπανϊν, θ υλοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου κα επιβεβαιϊνεται και από τισ καταγεγραμμζνεσ περιγραφζσ και ποςότθτεσ ςτα αντίςτοιχα παραςτατικά (τιμολόγια πϊλθςθσ/ υπθρεςιϊν, αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν, δελτία αποςτολισ για εξοπλιςμό, ςυμβάςεισ για υπθρεςίεσ κλπ.). Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν ζκδοςθ των παραςτατικϊν κα πρζπει πάνω ςε αυτά να αναγράφονται αναλυτικά τα επιμζρουσ ςτοιχεία του φυςικοφ αντικειμζνου και οι ποςότθτεσ που τιμολογοφνται, κακϊσ και να είναι ςε ςυμφωνία με τον τρόπο περιγραφισ του φυςικοφ αντικειμζνου ςτο αντίςτοιχο εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο. ΗΜΕΙΩΗ: Επιςθμαίνεται ότι θ αρχειοκζτθςθ των παραςτατικϊν κα πρζπει να γίνεται ανά κατθγορία δαπάνθσ και θμερομθνία, ζτςι ϊςτε να διευκολφνεται θ πιςτοποίθςθ. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά και παραςτατικά ςτοιχεία των δαπανϊν τθσ Επζνδυςθσ πρζπει να τθροφνται από τθν Επιχείρθςθ ςε ειδικι μερίδα, κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου, αλλά και ςτθ ςυνζχεια για πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία καταβολισ τθσ επιχοριγθςθσ και να τίκενται ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων οργάνων (Ελλθνικά ι Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), εφόςον ηθτθκεί ςχετικόσ ζλεγχοσ. Επιτρεπόμενοι τρόποι εξόφληςησ δαπανϊν: α) Για ποςά (αξία τιμολογίου χωρίσ Φ.Π.Α.) άνω των θ εξόφλθςθ (τμθματικι ι ολικι) γίνεται μζςω τραπεηικϊν εμβαςμάτων/ κατάκεςθσ μετρθτϊν ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του προμθκευτι ι με δίγραμμθ επιταγι τθσ ίδιασ τθσ Επιχείρθςθσ (παρ. 5, άρκρου 16 του Ν.2992/2002, ΦΕΚ 54/Α / και υπ αρικ /202/0015/ΠΟΛ.1127/ διευκρινιςτικι εγκφκλιοσ του Τπουργείου Οικονομικϊν). Η επιβεβαίωςθ τθσ εξόφλθςθσ γίνεται είτε (1) μζςω του αντιγράφου κίνθςθσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ όψεωσ (extrait) και φωτοτυπίασ τθσ επιταγισ είτε (2) μζςω του αντιγράφου κατάκεςθσ του ποςοφ ςτον τραπεηικό λογαριαςμό του προμθκευτι από το οποίο κα προκφπτει ο δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ. β) Για ποςά (αξία τιμολογίου χωρίσ Φ.Π.Α.) άνω των ζωσ και θ εξόφλθςθ γίνεται με τουσ τρόπουσ που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω περίπτωςθ α), κακϊσ και: 7

8 (1) Με ζκδοςθ επιταγισ τθσ ίδιασ τθσ Επιχείρθςθσ (δθλαδι όχι με επιταγζσ πελατείασ ι τρίτων) προσ τον προμθκευτι, που κα ζχει εξοφλθκεί μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ενιςχυόμενθσ Πράξθσ. Η επιβεβαίωςθ τθσ πλθρωμισ γίνεται μζςω του αντιγράφου κίνθςθσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ όψεωσ (extrait) και φωτοτυπίασ τθσ επιταγισ. (2) Με ζκδοςθ τραπεηικισ επιταγισ από τθν Επιχείρθςθ προσ τον προμθκευτι (επιταγζσ που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργοφςα ςτθν Ελλάδα τράπεηα, με αντίςτοιχθ κατάκεςθ μετρθτϊν ςτθν τράπεηα). Η επιβεβαίωςθ τθσ εξόφλθςθσ γίνεται μζςω τθσ προςκόμιςθσ των εγγράφων τθσ τράπεηασ για τθν ζκδοςθ τθσ επιταγισ και τθσ φωτοτυπίασ τθσ επιταγισ. γ) Για ποςά (αξία τιμολογίου χωρίσ Φ.Π.Α.) ζωσ του ποςοφ των 1.500, θ εξόφλθςθ γίνεται με τουσ τρόπουσ που αναφζρονται ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ α) και β) κακϊσ και με μετρθτά. τθν περίπτωςθ εξόφλθςθσ με μετρθτά, θ επιβεβαίωςθ γίνεται μζςω ςχετικισ απόδειξθσ είςπραξθσ που εκδίδει ο προμθκευτισ. ΠΡΟΟΧΗ: -Δεν επιτρζπεται κατακερματιςμόσ τθσ δαπάνθσ που οδθγεί ςε αποφυγι τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ (δθλαδι, δεν επιτρζπεται τμθματικι εξόφλθςθ τιμολογίου, με ςκοπό τθν εξόφλθςθ του με μετρθτά). -Δεν είναι επιτρεπτι θ εξόφλθςθ δαπανϊν με επιταγζσ τρίτων. -Σο ςφνολο των δαπανϊν κα πρζπει να εξοφλθκεί πριν από τθν υποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Τποβολή Αιτήματοσ Ολοκλήρωςησ Επζνδυςησ Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ (φυςικό και οικονομικό αντικείμενο) θ Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ κα πρζπει, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, να υποβάλλει Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ. Σο Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ περιλαμβάνει ςυνοπτικι τεκμθρίωςθ για το υλοποιθκζν φυςικό αντικείμενο του Επενδυτικοφ χεδίου και για τισ δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν. Ειδικότερα, το Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα: τοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του ςυνόλου τθσ Επζνδυςθσ όπωσ προβλεπόταν ςτθν απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. τοιχεία ςχετικά με τισ τροποποιιςεισ που ζγιναν κατά τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου. τοιχεία πιςτοποίθςθσ τθσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν και πλθρωμϊν που ζγιναν για τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου. Παρατθριςεισ τθσ Επιχείρθςθσ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου. τοιχεία ςχετικά με τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ που ανάλαβε και υλοποίθςε θ Επιχείρθςθ για τθν εν λόγω Επζνδυςθ. Κάκε Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ ενεργοποιεί ταυτόχρονα τισ διαδικαςίεσ επαλικευςθσ - πιςτοποίθςθσ τθσ ολοκλιρωςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου, κακϊσ και τθσ καταβολισ τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ ςτθ ςυνζχεια (ςε επόμενο ςτάδιο). 8

9 Σο Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ του εγκεκριμζνου φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου πρζπει να υποβλθκεί ςτθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. το αργότερο μζχρι και 12 μήνεσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. Η υποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ γίνεται ηλεκτρονικά και ςυνοδεφεται από τθν υποβολι «φυςικϊν» αρχείων που τεκμθριϊνουν το ςφνολο των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο Αίτθμα (όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 3.2 και 3.3 του παρόντοσ οδθγοφ). Σα «φυςικά» αρχεία υποβάλλονται ςτθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. το αργότερο μζςα ςε πζντε (5) ημερολογιακζσ ημζρεσ από τθν θλεκτρονικι υποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ. ΠΡΟΟΧΗ: ε περίπτωςθ που δεν τθρθκεί αυςτθρά από τθν Επιχείρθςθ θ παραπάνω προκεςμία υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ, θ εγκεκριμζνθ πράξθ απεντάςςεται από τθ Δράςθ, χάνοντασ ζτςι το δικαίωμα λιψθσ τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ. Για τον ςκοπό αυτό, κα πρζπει να υπάρξει μζριμνα ϊςτε ςε καμία περίπτωςθ να μθν ςθμειωκεί υπζρβαςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ του Αιτιματοσ. 9

10 4. Ενζργειεσ για την Λήψη Αναλογοφςασ Επιχορήγηςησ 4.1. Διενζργεια Επαλήθευςησ - Πιςτοποίηςησ Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ και τθν υποβολι του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ, θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. επαλθκεφει - πιςτοποιεί τθν ορκι υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου. υγκεκριμζνα, το Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ είναι αρμόδιο για τθν επαλικευςθ τθσ παράδοςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Επζνδυςθσ και τθν επαλικευςθ τθσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν που δθλϊνουν οι δικαιοφχοι κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ, κακϊσ και τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ χρθματοδότθςθσ - ζνταξθσ πράξθσ /ςφμβαςθσ και τουσ κοινοτικοφσ και εκνικοφσ κανόνεσ. υγκεκριμζνα: α) Επιτόπια επαλήθευςη πιςτοποίηςη (δειγματολθπτικι): Μετά από επιτόπια επίςκεψθ του αρμόδιου Οργάνου Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε., πραγματοποιοφνται τα ακόλουκα: - πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ενίςχυςθσ, ςφμφωνα µε τουσ όρουσ που περιλαμβάνονται ςτθν ιςχφουςα κάκε φορά απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, - πιςτοποίθςθ τθσ πραγματοποίθςθσ των δαπανϊν οι οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται ςτο Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ και τθσ επιλεξιμότθτα τουσ µε βάςθ τα πρωτότυπα παραςτατικά, λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ, - επιβεβαίωςθ τθσ ορκότθτασ και ακρίβειασ του αιτιματοσ ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ, - τεκμθρίωςθ τθσ φπαρξθσ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου, - διαςφάλιςθ τθσ τιρθςθσ των λοιπϊν όρων υλοποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, - τιρθςθ των κανόνων δθμοςιότθτασ. β) Διοικητική επαλήθευςη: Μετά από διοικθτικι επαλικευςθ του αρμόδιου Οργάνου Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. πραγματοποιείται διοικθτικι εξζταςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων («φυςικά» αρχεία) που ζχουν υποβλθκεί με το Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ από τον δικαιοφχο και ειδικότερα ςτθν πιςτοποίθςθ: ΗΜΕΙΩΗ: - του οικονομικοφ αντικειμζνου, τον ζλεγχο δθλαδι των δαπανϊν με βάςθ τα υποβλθκζντα παραςτατικά, - του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ Επζνδυςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που υποβάλλονται από το δικαιοφχο. θμειϊνεται ότι για τισ επενδφςεισ ςτισ οποίεσ κα πραγματοποιθκεί διοικθτικι επαλικευςθ, θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα επιτόπιασ επίςκεψθσ εφόςον αυτζσ αποτελζςουν δείγμα επιχειριςεων που κα επαλθκευτοφν πιςτοποιθκοφν με επιτόπια επίςκεψθ ι μετά από απόφαςθ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. Η ΨΗΦΕΝ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επιτόπιεσ επαληθεφςεισ - πιςτοποιήςεισ ςτισ εγκεκριμζνεσ Επενδφςεισ τθσ παροφςασ Δράςθσ, οποτεδήποτε κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ τουσ. 10

11 Η διενζργεια τθσ επαλικευςθσ πιςτοποίθςθσ ι τθσ διοικθτικισ επαλικευςθσ από το Όργανο Επαλικευςθσ Πιςτοποίθςθσ ολοκλθρϊνεται ςε τρεισ (3) μινεσ, από τθν θμερομθνία υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ του δικαιοφχου. Η πραγματοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ του Οργάνου Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ ςτα γραφεία τθσ Επιχείρθςθσ κα κοινοποιείται τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα ςτθν Επιχείρθςθ Επαλήθευςη - Πιςτοποίηςη Ορθήσ Τλοποίηςησ Φυςικοφ Αντικειμζνου Κατά τθν επαλικευςθ πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου το Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ: Εξετάηει λεπτομερϊσ τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν ορκι ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου και τθν τιρθςθ των επιμζρουσ όρων τθσ Δράςθσ (όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και ςτθν παράγραφο 3.2 του παρόντοσ οδθγοφ), θμειϊνει τυχόν αποκλίςεισ από το αρχικά εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο. ΗΜΕΙΩΗ: Σο Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ κατά τθν πιςτοποίθςθ του φυςικοφ αντικειμζνου μπορεί να ηθτιςει οποιοδήποτε ςτοιχείο κρίνει απαραίτθτο, για τθν επιβεβαίωςθ τθσ ολοκλιρωςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου και τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ τθσ Επιχείρθςθσ με τουσ όρουσ τθσ Δράςθσ. Η Επιχείρθςθ κα πρζπει να διευκολφνει το ζργο του Οργάνου Επαλήθευςησ - Πιςτοποίηςησ, παρζχοντασ κάκε ςτοιχείο, πλθροφορία ι διευκρίνιςθ που υποβοθκά τθν ορκι και ακριβι ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Επαλήθευςη - Πιςτοποίηςη Ορθήσ Τλοποίηςησ Οικονομικοφ Αντικειμζνου Κατά τθν επαλικευςθ πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου το Όργανο Επαλικευςθσ Πιςτοποίθςθσ: πιςτοποιεί τθν πραγματοποίθςθ των δαπανϊν οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςτο Αίτθμα Ολοκλιρωςθσ, εξετάηει τθν επιλεξιμότθτα των ςυγκεκριμζνων πραγματοποιθκειςϊν δαπανϊν με βάςθ τα πρωτότυπα παραςτατικά και τα λοιπά δικαιολογθτικά και ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ, επιβεβαιϊνει τθν ορκότθτα και ακρίβεια του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ, τεκμθριϊνει τθν φπαρξθ επαρκοφσ διαδρομισ ελζγχου, επιβεβαιϊνει τθν τιρθςθ των προβλεπόμενων ορίων ςτο ςφνολο του προχπολογιςμοφ και ςτθν κάκε Κατθγορία Δαπάνθσ και ςθμειϊνει τυχόν αποκλίςεισ Ζκθεςη Πιςτοποίηςησ Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διενζργειασ τθσ διοικθτικισ επαλικευςθσ ι/ και τθσ διενζργειασ τθσ πιςτοποίθςθσ και προκειμζνου να καταβλθκεί θ αναλογοφςα επιχοριγθςθ προσ τισ Δικαιοφχουσ 11

12 Επιχειριςεισ, το Όργανο Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςυντάςςει Ζκκεςθ Πιςτοποίθςθσ, ςτθν οποία προςδιορίηονται το φυςικό αντικείμενο των προϊόντων ι υπθρεςιϊν που ζχει πιςτοποιθκεί και το αντίςτοιχο οικονομικό αντικείμενο. ε περίπτωςθ που θ Ζκκεςθ Πιςτοποίθςθσ δεν πιςτοποιεί τθν πορεία υλοποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, τότε εφαρμόηονται τα προβλεπόμενα από τουσ όρουσ τθσ Δράςθσ. ε περίπτωςθ φπαρξθσ μθ ςθμαντικϊν αποκλίςεων ι άλλων εκκρεμοτιτων διαπιςτωμζνων κατά τθ διενζργεια των πιςτοποιιςεων, είναι δυνατό να τεκεί θ ολοκλιρωςθ τθσ Ζκκεςθσ Πιςτοποίθςθσ ςε αναςτολι για περιοριςμζνο αρικμό θμερϊν, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα ςτθν Επιχείρθςθ να άρει τισ όποιεσ εκκρεμότθτεσ, προςκομίηοντασ (μζςα ςε εφλογο χρόνο που κα οριςκεί από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) τυχόν ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία/ τεκμθρίωςθ, που αποδεικνφουν τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ. Εφόςον διαπιςτωκεί ςθμαντικι απόκλιςθ από το εγκεκριμζνο Επενδυτικό χζδιο θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ζχει τθ δυνατότθτα να προβεί ςε περαιτζρω ενζργειεσ, οι οποίεσ μπορεί να αφοροφν και ςε ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ ι ακφρωςθ μζρουσ τθσ δθμόςιασ ςυνειςφοράσ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα. Η διαδικαςία τθσ Ζκκεςθσ Πιςτοποίθςθσ ολοκλθρϊνεται όταν επιβεβαιωκεί ότι : Ζχει πραγματοποιθκεί θ ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Επζνδυςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, Ζχει πραγματοποιθκεί ςυμμόρφωςθ του δικαιοφχου επενδυτι με τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, Ζχει πραγματοποιθκεί ςυμμόρφωςθ του δικαιοφχου με τυχόν ςυςτάςεισ του Οργάνου Επαλικευςθσ - Πιςτοποίθςθσ Βεβαίωςη Ολοκλήρωςησ τησ Επζνδυςησ Με βάςθ και τα αποτελζςματα τθσ Ζκκεςθσ Πιςτοποίθςθσ, θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. προβαίνει, εντόσ δεκαπζντε (15) ημερϊν, ςτθν ζκδοςθ Βεβαίωςθσ Ολοκλιρωςθσ Επζνδυςθσ, με τθν οποία: βεβαιϊνεται θ ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ, ορίηεται το τελικό καταβλθτζο ποςό τθσ αναλογοφςασ επιχοριγθςθσ. Η Βεβαίωςθ Ολοκλιρωςθσ Επζνδυςθσ εγκρίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε., κοινοποιείται ςτθ Δικαιοφχο Επιχείρθςθ και αρχειοκετείται. 12

13 5. Καταβολή Επιχορήγηςησ 5.1. Προκαταβολή μζρουσ τησ Δημόςιασ Επιχορήγηςησ Μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και πριν τθν υποβολι αιτιματοσ ολοκλιρωςθσ επζνδυςθσ, θ επιχείρθςθ ζχει τθ δυνατότθτα (προαιρετικά) να υποβάλει αίτθμα για τθ λιψθ προκαταβολισ μζρουσ τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ. Για τθν καταβολι αυτισ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ. Η προκαταβολι κα ανζρχεται ςτο 50% τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ επί του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ (ιτοι 30% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ). Σο αίτθμα προκαταβολισ κα υποβάλλεται βάςει προτυποποιθμζνου εντφπου από τθν επιχείρθςθ προσ τθν «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ». Κατόπιν τθσ εγκρίςεωσ του αιτιματοσ, θ επιχείρθςθ κα κλθκεί να προςκομίςει ιςόποςθ εγγυθτικι επιςτολι προκαταβολισ διάρκειασ 18 μθνϊν (ςφμφωνα με το παρεχόμενο ςτο Παράρτθμα υπόδειγμα) ςυνοδευόμενθ από τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: Απόδειξθ είςπραξθσ, Φορολογικι ενθμερότθτα, Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, Βεβαίωςθ μθ πτϊχευςθσ και Βεβαίωςθ περί μθ αίτθςθσ για πτϊχευςθ. Επιςθμαίνεται ότι κατόπιν υποβολισ αιτιματοσ για χοριγθςθ προκαταβολισ και ζγκριςθσ αυτοφ, δεν είναι δυνατι θ επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ. Επιπρόςκετα, μια εγκεκριμζνθ πράξθ για τθν οποία ζχει χορθγθκεί προκαταβολι, δε μπορεί να προβεί ςε τροποποιιςεισ μεγάλθσ εμβζλειασ (βλ. Κεφ. 7, ςθμείο 2). Κατά τθν ολοκλιρωςθ επζνδυςθσ για τθν οποία ζχει χορθγθκεί προκαταβολι και κατόπιν του ςχετικοφ αιτιματοσ ολοκλιρωςθσ, θ καταβλθκείςα προκαταβολι ςυμψθφίηεται με τθν αναλογοφςα δθμόςια επιχοριγθςθ κατά τθν αποπλθρωμι τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ. ε περίπτωςθ αδυναμίασ ολοκλιρωςθσ τθσ εγκεκριμζνθσ πράξθσ για τθν οποία για τθν οποία ζχει χορθγθκεί προκαταβολι, θ εγγυθτικι επιςτολι τθσ επιχείρθςθσ καταπίπτει και θ πράξθ απεντάςςεται από τθ Δράςθ Καταβολή τησ Δημόςιασ Επιχορήγηςησ Με τθν ζκδοςθ τθσ Βεβαίωςθσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ κινείται θ διαδικαςία καταβολισ τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ. Για τθν καταβολι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να υπάρχουν οι αντίςτοιχεσ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ. θμειϊνεται ότι το ποςό τθσ αναλογοφςασ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ είναι το 60% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Επζνδυςθσ που ζχει πραγματοποιθκεί και επαλθκευτεί πιςτοποιθκεί από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. 13

14 Για τθν καταβολι τθσ δθμόςιασ επιχοριγθςθσ θ Επιχείρθςθ κα πρζπει να προςκομίςει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: Ακεϊρθτο τιμολόγιο επιχορθγιςεων (παρ. 3 του άρκρου 12 του ΠΔ 186/ ), Απόδειξθ είςπραξθσ, Φορολογικι ενθμερότθτα, Αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, Βεβαίωςθ μθ πτϊχευςθσ και Βεβαίωςθ περί μθ αίτθςθσ για πτϊχευςθ. Η καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ γίνεται απ ευκείασ ςτθν ενιςχυόμενθ Επιχείρθςθ και δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςι τθσ ςε τρίτουσ. Κατ εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ εκχϊρθςθ τθσ επιχοριγθςθσ ςε Σράπεηεσ για τθν παροχι δανειςμοφ ιςόποςου τθσ εκχωροφμενθσ επιχοριγθςθσ που χρθςιμοποιείται για τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου. 14

15 6. Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ Δικαιοφχων 6.1. Τποχρεϊςεισ Δημοςιότητασ Η Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ κα πρζπει να παρζχει ςε κάκε ενδιαφερόμενο τθ δυνατότθτα να ενθμερϊνεται ςχετικά με τθ χρθματοδοτικι ςυμβολι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ Επζνδυςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ «digi-lodge». Οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με αυτά που προβλζπονται από τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ και τουσ Οδθγοφσ που εκδίδει θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. Τποχρεωτικζσ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ που μπορεί να υλοποιιςει θ Επιχείρθςθ είναι: θ ανάρτθςθ ςτον διαδικτυακό τόπο τθσ Επιχείρθςθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ, μαηί με τα ςιματα τθσ Ε.Ε., τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και του Ε.Π. Ψθφιακι φγκλιςθ. θ ανάρτθςθ αφίςασ ι θ τοποκζτθςθ αναμνθςτικισ πλάκασ ςε εμφανζσ ςθμείο ςτο χϊρο που πραγματοποιικθκε θ Επζνδυςθ και ςε μζροσ των εγκαταςτάςεων τθσ Επιχείρθςθσ που είναι ςυχνά προςβάςιμο από το ευρφ κοινό ι τουσ επιςκζπτεσ Τποχρεϊςεισ Διατήρηςησ τησ Επζνδυςησ Η Επιχείρθςθ πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε τα λειτουργικά αποτελζςματα τθσ Επζνδυςθσ που επιχορθγικθκε ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ να διατθρθκοφν για διάςτθμα τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Επζνδυςθσ (Άρκρο 57, παρ. 1 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1083/2006) χωρίσ θ Επζνδυςθ να υποςτεί ςθμαντικι τροποποίθςθ: θ οποία να επθρεάηει τθ φφςθ τθσ ι τουσ όρουσ υλοποίθςθσ τθσ και θ οποία να απορρζει είτε από αλλαγι ςτθ φφςθ τθσ κυριότθτασ ςτοιχείου υποδομισ είτε από τθν παφςθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ. Επιπλζον, δεν επιτρζπεται θ πϊλθςθ ι μεταβίβαςθ των παγίων ςτοιχείων που αποκτικθκαν μζςω τθσ Δράςθσ. Η παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςθσ των ανωτζρω δεςμεφςεων των Δικαιοφχων γίνεται είτε με διοικθτικι επαλικευςθ βάςει υποβλθκζντων από το δικαιοφχο δικαιολογθτικϊν είτε με δειγματολθπτικι επιτόπια επαλικευςθ. ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ τθσ μθ τιρθςθσ των ανωτζρω, εφαρμόηονται οι προβλεπόμενεσ από τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, κυρϊςεισ, όπωσ θ αναλογικι επιςτροφι τθσ καταβλθκείςασ επιχοριγθςθσ. Για τθν ανάλθψθ τζτοιων ενεργειϊν, αρχικά ενθμερϊνεται θ Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ και γίνεται ςφςταςθ με δυνατότθτα ανάλθψθσ διορκωτικισ κίνθςθσ από τθν πλευρά τθσ. ε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςθσ τθσ Επιχείρθςθσ, θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ενεργεί αυτεπάγγελτα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ. 15

16 7. Σροποποιήςεισ Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςισ του, το Επενδυτικό χζδιο τθσ Επιχείρθςθσ εγκρίκθκε με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ ελάχιςτεσ προχποκζςεισ και κριτιρια, οποιαδιποτε τροποποίθςθ οδθγεί ςτθ μθ ικανοποίθςθ των κριτθρίων αυτϊν δεν επιτρζπεται ενϊ είναι δυνατό να οδθγιςει ςτθν Ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. Κατά ςυνζπεια, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ δεν επιτρζπεται θ υποβολι αιτιματοσ τροποποίθςθσ του εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου, που να αφορά ςε: Αφξθςθ του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ, Παράταςθ υλοποίθςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου για διάςτθμα μεγαλφτερο του ανϊτατου προβλεπόμενου από τον Οδθγό Τλοποίθςθσ, Τπζρβαςθ των επιμζρουσ ορίων ανά κατθγορία ενζργειασ ι κατθγορία δαπάνθσ, που αναγράφονται ςτον Οδθγό Τποβολισ, και Μεταβολι του φυςικοφ αντικειμζνου κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να μθν εμπίπτει ςαφϊσ ςε κάποια από τισ προβλεπόμενεσ επιλζξιμεσ ενζργειεσ ι κατθγορίεσ δαπανϊν. ε περίπτωςθ που καταςτεί αναγκαία και αναπόφευκτθ μια τροποποίθςθ, αυτι κα μποροφςε να γίνει αποδεκτι μόνο εφόςον ςυντρζχουν αθροιςτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: Διατθροφνται τα ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά του εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου και Δεν αναιρείται κανζνα από τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ Διατθροφνται οι όροι και οι περιοριςμοί που ζχουν τεκεί ςτουσ Οδθγοφσ τθσ Δράςθσ Διευκρινίηεται ότι οι τροποποιιςεισ μποροφν να χωριςτοφν ςε δφο κατθγορίεσ: 1. Σροποποιιςεισ μικρήσ εμβζλειασ κεωροφνται αυτζσ που (ενδεικτικά) αφοροφν ςε: o Αλλαγι νομίμου εκπροςϊπου, αλλαγι υπεφκυνου Επενδυτικοφ χεδίου κλπ, o o o Αλλαγι επωνυμίασ τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ, Αλλαγι χαρακτθριςτικϊν ςε τμιμα εξοπλιςμοφ (π.χ. ςυχνότθτα CPU ενόσ υπολογιςτι, μνιμθ κλπ.), υπό τθν προχπόκεςθ ότι δε γίνεται υποβάκμιςθ του αρχικϊσ προδιαγεγραμμζνου εξοπλιςμοφ και Αλλαγι προμθκευτϊν που παρζχουν τυποποιθμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. προμθκευτι του ίδιου εξοπλιςμοφ), ζτοιμα προϊόντα και δε δφνανται να επθρεάςουν τα χαρακτθριςτικά και τθν ποιότθτα του εγκεκριμζνου φυςικοφ αντικειμζνου. 2. Σροποποιιςεισ μεγάλησ εμβζλειασ κεωροφνται αυτζσ που (ενδεικτικά) αφοροφν ςε: o Αλλαγι των χαρακτθριςτικϊν τθσ τεχνικισ λφςθσ, δεδομζνου ότι κα πρζπει να αντικαταςτακεί αυτι από τουλάχιςτον ιςοδφναμθ, o o o Αλλαγι νομικισ μορφισ τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ, Αλλαγι τθσ μετοχικισ / εταιρικισ ςφνκεςθσ τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ και Αλλαγι τόπου υλοποίθςθσ του Επενδυτικοφ χεδίου. 16

17 ημειϊνεται ότι: Η αλλαγι τθσ μετοχικισ / ι εταιρικισ ςφνκεςθσ και θ πραγματοποίθςθ πράξεων μεταβίβαςθσ μετοχϊν ι εταιρικϊν μεριδίων τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ, είναι ελεφκερθ, δθλαδι δεν περιορίηεται από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν Δράςθ. ε περίπτωςθ που κάποια ωσ άνω μεταβολι κακίςταται αναγκαία, θ Επιχείρθςθ πρζπει να ενθμερϊςει υποχρεωτικά τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε., πριν προβεί ςε αυτι. Ειδικότερα, είτε θ μεταβολι πρόκειται να ςυντελεςτεί πριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιχορθγοφμενθσ Επζνδυςθσ είτε μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ αλλά πριν από τθν ζκδοςθ τθσ Ζκκεςθσ Πιςτοποίθςθσ, θ Επιχείρθςθ πρζπει να υποβάλλει αίτθμα ςτθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε., θ οποία να ςυνοδεφεται από τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τα ςτοιχεία αυτϊν που μεταβιβάηουν τισ μετοχζσ ι τα εταιρικά μερίδια, β) τα ςτοιχεία αυτϊν που αποδζχονται τθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν ι των εταιρικϊν μεριδίων και γ) υπεφκυνεσ δθλϊςεισ για τθν πρόκεςθ ςφναψθσ τθσ ςχετικισ δικαιοπραξίασ. ε κάκε περίπτωςθ θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. κα προχωριςει ςε εκ νζου αξιολόγθςθ του Επενδυτικοφ χεδίου που είχε αρχικά εγκρικεί, ςε ότι αφορά τθν επιλεξιμότθτα και τα κριτιρια κατάταξθσ, βάςει των οποίων υπολογίςτθκε και θ επιχοριγθςθ του εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου αξιολογϊντασ εκ νζου το Επενδυτικό χζδιο. ημειϊνονται επίςθσ τα ακόλουκα: ε περίπτωςθ πτϊχευςθσ ι λφςθσ τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ ενεργοποιείται αυτόματα θ διαδικαςία Ανάκλθςθσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. ε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ ι οποιαςδιποτε μεταβολισ τθσ νομικισ μορφισ τθσ Δικαιοφχου Επιχείρθςθσ, όλεσ οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα αυτισ που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ μεταφζρονται αυτοφςιεσ ςτο νζο ςχιμα. Η διαδικαςία για την τροποποίηςη τησ απόφαςησ αποδοχήσ ζγκριςησ τησ αίτηςησ ζχει ωσ ακολοφκωσ: 1. Η Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ τθσ Δράςθσ ( Αίτθμα Σροποποίθςθσ, ςτο οποίο περιλαμβάνονται: Οι αιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του φυςικοφ αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου, Οι λόγοι για τουσ οποίουσ απαιτοφνται αυτζσ οι τροποποιιςεισ, Η προτεινόμενθ αναλυτικι νζα διαμόρφωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου (εφ όςον μεταβάλλονται) και Οποιοδιποτε υποςτθρικτικό υλικό (νζεσ προςφορζσ τεχνικά φυλλάδια) απαιτείται για τθν τεκμθρίωςθ του ιςοδφναμου τθσ νζασ προτεινόμενθσ λφςθσ. 2. Η ΨΗΦΕΝ Α.Ε. προκειμζνου να αποδεχτεί ι να απορρίψει το Αίτθμα Σροποποίθςθσ που υποβάλλει θ Δικαιοφχοσ Επιχείρθςθ, το εξετάηει με βάςθ τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ και τθσ Δράςθσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί κατά πόςο οι προτεινόμενεσ αλλαγζσ μποροφν να γίνουν αποδεκτζσ. Ειδικότερα, το αρμόδιο όργανο τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. εξετάηει τισ ακριβείσ διαφοροποιιςεισ ςε ςχζςθ με: τθν κάλυψθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί για τθ Δράςθ, 17

18 τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ Δράςθσ, τα κριτιρια κατάταξθσ τθσ Δράςθσ, τθ ςκοπιμότθτα τθσ τροποποίθςθσ και τθν ιςοδυναμία τθσ νζασ προτεινόμενθσ λφςθσ. 3. ε περίπτωςθ i. αποδοχισ του Αιτιματοσ Σροποποίθςθσ, εκδίδεται τροποποιθμζνθ απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ, θ οποία κοινοποιείται ςτο δικαιοφχο. ii. μθ αποδοχισ του Αιτιματοσ Σροποποίθςθσ, ο δικαιοφχοσ ενθμερϊνεται εγγράφωσ για τθν απόφαςθ αυτι με ςχετικι αιτιολόγθςθ, ςτθν οποία αναφζρεται ότι υποχρεοφται να υλοποιιςει το Επενδυτικό χζδιο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν αρχικι απόφαςθ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι, θ μθ αποδοχι του Αιτιματοσ Σροποποίθςθσ δφναται να οδθγιςει και ςε ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. 18

19 8. Επικοινωνία με την ΨΗΦΕΝ Α.Ε. Κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Επζνδυςθσ ο δικαιοφχοσ μπορεί να επικοινωνεί με τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. μζςω των παρακάτω καναλιϊν επικοινωνίασ: 1. με ςτθν διεφκυνςθ 2. μζςω τθλεομοιοτυπίασ (fax), ςτον αρικμό fax τθσ εταιρίασ, 3. ταχυδρομικά προσ: ΨΗΦΕΝ Α.Ε., Διεφκυνςθ Ζργων, Σμιμα Διαχείριςθσ ζργων, Κολοκοτρϊνθ 8, ΣΚ 10561, Ακινα. Λαμβάνοντασ υπόψθ: το χρονοδιάγραμμα για τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του εγκεκριμζνου Επενδυτικοφ χεδίου και ότι παρά το γεγονόσ ότι θ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. μεριμνά για τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςε αιτιματα και ερωτιματα των ςυμμετεχουςϊν ςτθ Δράςθ Επιχειριςεων τα κζματα που τίκενται υπόψθ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ενδζχεται να απαιτοφν ςθμαντικό χρόνο διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ, θ Επιχείρθςθ κα πρζπει να υπολογίηει ωσ μζςο διάςτθμα ανταπόκριςθσ τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςε οποιοδιποτε γραπτό τθσ ερϊτθμα ι αίτθμα τισ δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ. 19

20 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Τπόδειγμα εγγυητικήσ επιςτολήσ προκαταβολήσ Εγγσητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ηκεξνκελία έθδνζεο... Πξνο: «Ψεθηαθέο Εληζρύζεηο ΑΕ» Κνινθνηξώλε 8, Αζήλα Εγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ αξηζκ... γηα επξώ... Με ηελ παξνύζα εγγπόκαζηε αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο ππέξ ηεο Εηαηξίαο <Επσλπκία Εηαηξίαο> πνπ εδξεύεη επί ηεο <Οδόο θαη Αξηζκόο, Πόιε, Τ.Κ.> γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ 50% ηνπ πνζνύ ηεο αλαινγνύζαο δεκόζηαο επηρνξήγεζεο επξώ ζύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκό <θσδηθόο έξγνπ> εγθεθξηκέλε πξάμε ζην πιαίζην ηεο δηελεξγνύκελεο Δξάζεο ζαο «Ελίζρπζε Ξελνδνρεηαθώλ θαη Τνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ γηα ηε Δεκηνπξγία Δηαδηθηπαθώλ Τόπσλ Πξνβνιήο θαη Σπζηεκάησλ Ηιεθηξνληθώλ Κξαηήζεσλ (digi-lodge)» γηα εθηέιεζε ηεο σο άλσ εγθεθξηκέλεο πξάμεο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ επξώ θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ επξώ πιένλ ηόθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο απηήο πνπ ζα θαηαινγηζζνύλ ζε βάξνο ηεο Εηαηξίαο <Επσλπκία Εηαηξίαο>, ππέξ ηεο νπνίαο εγγπόκαζηε ζε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ άξζξσλ ηνπ Καλνληζκνύ Πξνκεζεηώλ, ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε εγγύεζή καο. Τν αλσηέξσ πνζό ηεο εγγύεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ππνρξενύκαζηε λα ζαο ην θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. Η παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ / /.. (Σεκείσζε πξνο ηελ Τξάπεδα: ν ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δεθανθηώ (18) κήλεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο) θαη παξακέλεη ζε ηζρύ κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Τξάπεδά καο απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο, ύζηεξα από αίηεκα ηεο Εηαηξίαο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζα καο ππνβιεζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. Σε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο, ην πνζό ηεο θαηάπησζεο ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. (Εμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 20

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ. digi-content Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ

Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Ημερίδα Παρακολοφκθςθσ & Υλοποίθςθσ Ενταγμζνων Πράξεων - Φ2-ΕΕΤΣΣΜ Συστάσεις επιλεξιμότητας δαπανών και επισημάνσεις επί της διαδικασίας Διοικητικής και Επιτόπιας Επαλήθευσης-Πιστοποίησης 27 Ιουλίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «digi-lodge»

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «digi-lodge» Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «digi-lodge» Ενίςχυςθ Ξενοδοχειακών και Τουριςτικών Καταλυμάτων για τθ Δθμιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολισ και Συςτθμάτων Ηλεκτρονικών Κρατιςεων ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ )

ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) ΒΑΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ ΣΟ ΕΠΑ (ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ ΟΩΝ ΕΧΟΤΝ ΕΝΣΑΧΘΕΙ ΣΟ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ) 1. ΣΗΡΗΗ ΠΡΟΘΕΜΙΩΝ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΟΤ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΣΑΞΗ o Με ιδιαίτερθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011

Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTANTS Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/2011 Η Top Development είναι μία εταιρεία η οποία ζχει εξειδικευτεί ςτον τομζα των ςυμβουλευτικϊν υπηρεςιϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ

«Ενίςχυςη τησ ρευςτότητασ και τησ απαςχόληςησ» για 12.700 ωφελοφμενουσ Τποςπγείο Οικονομίαρ, Ανάπηςξηρ & Σοςπιζμού Ειδική Γπαμμαηεία Διασείπιζηρ Σομεακών Επισειπηζιακών Ππογπαμμάηων ηος Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Σαμείος ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΕΡΓΑΣΙΚΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα