ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για Βελτίωση

3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης

4 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από τις ΚΟ-ΚΡΙΤΕ Θέμα: Διεργαστηριακές Συγκρίσεις Πρόταση: Να υπάρχει κρατική επιχορήγηση προς τα εργαστήρια για τη συμμετοχή τους στις διεργαστηριακές συγκρίσεις, ώστε να μην επιβαρύνονται με τα σχετικά κόστη. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Καθώς είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε διεργαστηριακές συγκρίσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται περαιτέρω, η τεχνική επάρκεια ενός εργαστηρίου που αιτείται διαπίστευση, δέον να εξετασθούν από τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές (π.χ.αρχές που απαιτούν τη διαπίστευση εργαστηρίων ή φορείς επιχορήγησης ή με τη σύσταση κρατικού οργάνου διοργάνωσης και εκτέλεσης διεργαστηριακών συγκρίσεων), λύσεις χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και στο εξωτερικό οι απαιτήσεις για συμμετοχή σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων είναι οι ίδιες, και εκεί το κόστος το επιβαρύνονται τα εργαστήρια. Επομένως τυχόν επιχορήγηση μπορεί να δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό, προς εργαστήρια του εξωτερικού. Σημαντικός ο ρόλος των Ενώσεων Εργαστηρίων (π.χ. HellasLab).

5 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Πρόταση: Στη σελίδα 3/25 ( 0.1 & 0.3) της ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ αναφέρεται το Πρότυπο ISO :1992. To εν λόγω πρότυπο έχει αναθεωρηθεί στην έκδοση του 2003 (ISO :2003). Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Μνημονεύεται όμως στην σχετική, για τα διαστήματα επαναδιακρίβωσης, τελευταία Έκδοση ILAC G-24/ OIML 10D:2007. Προτείνεται να εξεταστεί για να δοθεί διευκρίνιση.

6 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Πρόταση: Στη σελίδα 5/25 ( 2.6) της ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ αναφέρεται το Πρότυπο ISO Guide 35:1989. To εν λόγω πρότυπο έχει αναθεωρηθεί στην έκδοση του 2006 (ISO Guide 35:2006). Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Ορθόν, επίκειται τροποποίηση.

7 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Πρόταση: Στη σελίδα 9/25, σημείο ιζ), της ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ αναφέρεται ότι είναι απαραίτητη η σφραγίδα του εργαστηρίου. Η απαίτησηαυτή δεν προκύπτει από τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025:2005. H Εταιρεία μας ακολουθώντας το παράδειγμα αντίστοιχων εργαστηρίων UKAS, δεν τοποθετεί σφραγίδα στα εκδιδόμενα πιστοποιητικά διακρίβωσης. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Είναι θέμα Πολιτικής του Ε.ΣΥ.Δ., η οποίαδεν αντιβαίνει στην Πολιτική της ΕΑ και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στα Εργαστήρια.

8 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Πρόταση: Ο χρόνος επαναδιακρίβωσης δυναμοκυψελών, βάσει του EN ISO 376:2002, καθορίζεται στους 26 μήνες το μέγιστο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αλλαχθεί ο χρόνος των 12 μηνών. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Ο Πίνακας Α περιλαμβάνει ενδεικτικούς χρόνους. ΗΚΟ1-ΚΡΙΤΕ όμως, προβλέπει ότι τα διαστήματα επαναδιακρίβωσης που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία- Πρότυπα-Εγχειρίδια κατασκευαστή κλπ. γίνονται δεκτά. Η παρατήρηση όμως θα ληφθεί υπόψη.

9 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Πρόταση: Στις πηγές που αναφέρονται στην 3η στήλη του πίνακα χρόνων επαναδιακρίβωσης της ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ δεν αναγράφεται η ημερομηνία αναθεώρησης. Για παράδειγμα το NIST Handbook 130 αναθεωρήθηκε στην έκδοση του Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Ορθόν, θα ληφθεί υπόψη και θα προστεθούν οι ημερομηνίες.

10 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Πρόταση: Αναφορικά με τους χρόνους επαναδιακρίβωσης των ηλεκτρικών οργάνων, αναφέρεται σαν πηγή το ΕΙΜ χωρίς να τεκμηριώνεται που βασίζεται ο προτεινόμενος χρόνος επαναδιακρίβωσης, δηλαδή βάση ποιας συγκεκριμένης οδηγίας του ΕΙΜ. Προτείνεται ότι εφόσον δεν τεκμηριώνεται επαρκώς ο σχετικός Πίνακας δεν θα πρέπει να αναφέρεται καθόλου στη ΚΟ1 ΚΡΙΤΕ. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το Ε.ΣΥ.Δ., μέσα από τις διαδικασίες του και ειδικότερα από την ΕΤΕΡ3, διαθέτει επαρκή τεκμηρίωση για τον Πίνακα. Πάντως, βρίσκεται σε σχετική συνεννόηση με το ΕΙΜ για τυχόν βελτιώσεις.

11 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Πρόταση: Στη σελίδα 23/25 αναφέρεται ο ΠΙΝΑΚΑΣ Β που είναι τεχνικό κείμενο της HellasLab, χωρίς καμία τεκμηρίωση. Θεωρούμε ότι ο σχετικός πίνακας θα πρέπει να αφαιρεθεί από τη ΚΟ1. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Πρόκειται να τεκμηριωθεί και να αιτιολογηθεί σχετικά, όχι όμως να απαλειφθεί.

12 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Θέμα: Διακρίβωση Ογκομετρικού Εξοπλισμού Περιγραφή: Εργαστήριο χρησιμοποιεί αυτόματες πιπέτες για μέτρηση όγκου που δε συνεισφέρει σημαντικά στη συνδυασμένη αβεβαιότητα της δοκιμής. Σύμφωνα με το Κ01 ΚΡΙΤΕ το εργαστήριο θα πρέπει να διακριβώνει τις αυτόματες πιπέτες και να ακολουθεί επακριβώς το αντίστοιχο ISO. Πρόταση Εργαστηρίου: Το εργαστήριο θα πρέπει μεν να διαθέτει διαδικασία διακρίβωσης του εξοπλισμού και εκπαιδευμένο προσωπικό αλλά να επιτρέπονται μικρές αποκλίσεις από το αντίστοιχο ISO. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: ΗΚΟ1 ΚΡΙΤΕ προβλέπει ότι η διακρίβωση είναι απαραίτητη ανάλογα με τη συνεισφορά στην αβεβαιότητα. Επίσης εάν προβλέπεται η διακρίβωση, αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα (μεταξύ αυτών και τα σχετικά ISO).

13 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Θέμα: Διακρίβωση Ογκομετρικού Εξοπλισμού Περιγραφή: Ο γυάλινος ογκομετρικός εξοπλισμός κλάσης Α χρήζει διακρίβωσης και επαναδιακρίβωσης, όταν καλύπτεται από Πιστοποιητικά κατασκευαστικών οίκων (BRAND, BIBBY, PYREX), πρωτοπόρων σε θέματα κατασκευής υαλικών και μέτρησης όγκου, που διαβεβαιώνουν εγγράφως για τις ανοχές σε θερμοκρασίες και χημικά. Τα Εργαστήρια σπαταλούν αδίκως εργατοώρες για την επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας σκευών που έχουν πιστοποιηθεί από οίκους με σαφώς ανώτερες τεχνικές μέτρησης και διακρίβωσης από αυτές που χρησιμοποιεί το Εργαστήριο. Επιπλέον, σχεδόν σε όλες τις δοκιμές η αβεβαιότητα των υάλινων σκευών έχει μηδενική συμμετοχή. Τίθεται το ερώτημα: Ένας χημικός χρησιμοποιώντας ένα ζυγό, την ακρίβεια του ματιού και του χεριού βγάζει αποτελέσματα επαναληψιμότητας για ένα σιφώνιο των 2 ml κλάσης Α εκτός των προδιαγραφών του κατασκευαστικού οίκου; Φταίειτοσιφώνιοήηικανότητατουαναλυτή; Πρόταση Εργαστηρίου: Αλλαγές στο ΚΡΙΤΕ ΚΟ1 για τον γυάλινο εξοπλισμό κλάσης Α. Από πληροφόρηση που έχουμε, διαπιστευμένα Εργαστήρια της Ιταλίας και της Αγγλίας δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: ΗΚΟ1 ΚΡΙΤΕ προβλέπει ότι η διακρίβωση είναι απαραίτητη ανάλογα με τη συνεισφορά στην αβεβαιότητα. Σε ό,τι αφορά στο ερώτημα, η μέτρηση εκτελείται από κατάλληλο προσωπικό με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και την κατάλληλη μέθοδο

14 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ Θέμα: Έλεγχος φασματοφωτομέτρων UV-VIS Περιγραφή: Είναι απαραίτητος ο μηνιαίος έλεγχος φασματοφωτομέτρου UV-VIS με πρότυπα διαλύματα διχρωμικού καλίου όταν τα διαγράμματα ελέγχου δείχνουν ικανοποιητική ορθότητα και επαναληψιμότητα; Πρόταση Εργαστηρίου: Αρκεί ετήσιος έλεγχος του φασματοφωτομέτρου με πρότυπα διαλύματα διχρωμικού καλίου μαζί με τους υπόλοιπους ελέγχους ορθής λειτουργίας. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Η ΚΟ1 ΚΡΙΤΕ αναφέρει ως παράδειγμα για τα φασματοφωτόμετρα UV-VIS, ετήσια συχνότητα διακρίβωσης με πρότυπο διάλυμα ολμίου και ενδεικτικά- μηνιαίο έλεγχο με πρότυπο διάλυμα K 2 Cr 2 O 7. Το πρόγραμμα ελέγχου και επαναδιακρίβωσης εξαρτάται από το είδος του οργάνου, τη χρήση και το ιστορικό του.

15 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Πρόταση: Αναφορικά με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΕΣΥΔ ΚΟ2 ΚΡΙΤΕ, στην παράγραφο 2.4 (σελ.5-6/10) αναφέρεται ότι ο χρόνος μπορεί εύκολα να διακριβωθεί από προσωπικό που το υποβάλλει σε δοκιμές ως προς τα σήματα εκπομπής χρόνου. Η σχετική παρατήρηση θεωρείται άκαιρη ή λανθασμένη, καθόσον η διακρίβωση ενός χρονομέτρου γίνεται μέσω γεννήτριας συχνοτήτων ή μέσω ενός άλλου χρονομέτρου υψηλότερης ακρίβειας. Η τηλεφωνική ώρα δεν μπορεί να θεωρηθεί χρόνος ακριβείας. Ο εθνικός χρόνος του ΕΙΜ μπορεί μόνο να θεωρηθεί υψηλής ακριβείας. Θεωρούμε το σχετικό παράδειγμα ατυχές και επιθυμούμε την απόσυρση του από το σχετικό κείμενο. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Η παράγραφος, αναφέρεται σε παράδειγμα διακριβώσεων χαμηλών απαιτήσεων και δεν εννοεί «τηλεφωνική εκπομπή ώρας» αλλά π.χ. εθνικό χρόνο ΕΙΜ κ.λπ.

16 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Πρόταση: Στην (σελ. 7/10) αναφέρεται ότι «Ένα εργαστήριο διακρίβωσης, το οποίο έχει λάβει διαπίστευση του Ε.ΣΥ.Δ., συνιστάται να εκδίδει μόνο πιστοποιητικά διακρίβωσης που φέρουν το λογότυπο του Ε.ΣΥ.Δ...» ΗΕταιρείαμας, έχει ξεκάθαρη πολιτική. Οι προσφορές σε Εταιρείες που συνεργαζόμαστε, περιέχουν την δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού διακρίβωσης με ή χωρίς το λογότυπο του Φορέα Διαπίστευσης. Ανάλογες πολιτικές τιμών ακολουθούν Ευρωπαϊκά Εργαστήρια Διακριβώσεων. (π.χ. AGILENT, UKAS Εργαστήρια κ.α). Παρόλο αυτά η Εταιρεία μας επισημαίνει σε Πελάτες της, που είναι Διαπιστευμένα Εργαστήρια αλλά και στους υπόλοιπους Συνεργάτες της, την χρησιμότητα & αναγκαιότητα έκδοσης Πιστοποιητικών Διακρίβωσης με το λογότυπο του Φορέα Διαπίστευσης. Θεωρούμε ότι στα πλαίσια του Τωρινού Ανταγωνισμού και της Έλλειψης Ελέγχου της Αγοράς στην Ελληνική Επικράτεια, η εν λόγω πολιτική δεν πρόκειται να μεταβληθεί από την Εταιρεία μας προς το παρόν. Επιπλέον, επισήμανση που αναγράφεται στο ΚΟ2 ΚΡΙΤΕ δεν απορρέει από κανένα διεθνές πρότυπο ή οδηγία ή ακόμα και το ISO/IEC 17025:2005. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το Ε.ΣΥΔ. είναι υποχρεωμένο να αναγνωρίζει Πιστοποιητικά με λογότυπο, επειδή μόνον αυτά αποδεικνύουν την ιχνηλασιμότητα. Επίσης αντιμετωπίζει την περίπτωση της αλλαγής της υπόψη Πολιτικής επί το αυστηρότερον.

17 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΕΣΥΔ-ΔΔΕ Πρόταση: Δυσλειτουργία συστήματος Διακριβώσεων (χαλαρότητα) και έλλειψη ελέγχου.-επιβίωση εργαστηρίων. Συστηματικότερος έλεγχος εκ μέρους των Φορέων Πιστοποίησης της ανάγκης διακριβώσεων σε έκταση και σε βάθος. Αυστηροί έλεγχοι στις περιπτώσεις εσωτερικών διακριβώσεων. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το Ε.ΣΥΔ. δέχεται Πιστοποιητικά Διακρίβωσης από μη διαπιστευμένα Εργαστήρια μόνον εφόσον δεν υπάρχει στη χώρα Εργαστήριο Διακριβώσεων διαπιστευμένο στον τομέα ενδιαφέροντος.

18 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΕΣΥΔ-ΔΔΕ Πρόταση: Μπορούν γενικά να χρησιμοποιούνται πρότυπα του UKAS που μπορεί κανείς να τα κατεβάσει από το Internet, για τους τομείς που υπάρχουν αντίστοιχα πρότυπα, αντί για την αγορά τους από άλλους προμηθευτές; Αν ναι, θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το UKAS διαθέτει δωρεάν Κατευθυντήριες Οδηγίες. Τα Πρότυπα διατίθενται από Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης κ.λπ.

19 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από το ΣΔΠ Πρόταση: Εναρμόνιση ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης εσωτερικά του ΕΣΥΔ και συγκεκριμένα μεταξύ τεχνικών επιτροπών και αξιολογητών επιθεωρητών. Πλήρης καθορισμός των απαιτήσεων, οι οποίες θα πρέπει έγκαιρα να κοινοποιούνται σε επιθεωρητές, αξιολογητές και εργαστήρια, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το Ε.ΣΥΔ. επιμορφώνει σε τακτικά διαστήματα τα στελέχη του και τους συνεργάτες του ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης των Εργαστηρίων, είτε με σεμινάρια είτε με ενημερωτικές συναντήσεις.

20 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από το ΣΔΠ Πρόταση: Υπερβολικές οι απαιτήσεις διαπίστευσης και κυρίως στοντομέατηςδιακρίβωσης. Διαχωρισμός των απαιτήσεων μεταξύ εργαστηρίων διακριβώσεων και εργαστηρίων δοκιμών. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Αν το θέμα τίθεται για την αντιμετώπιση των εσωτερικών διακριβώσεων, είναι προϋπόθεση για τη Διαπίστευση το Εργαστήριο να πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ Επειδή αυτές δεν περιλαμβάνονται στο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης, δεν απαιτείται η συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Δοκιμές.

21 Θεματικό Πεδίο: Βελτίωση των Διαδικασιών Πρόταση: Η Εταιρεία μας προτείνει η κατάθεση του Εγχειριδίου Ποιότητας αλλά και όλων των απαραίτητων Εγγράφων στο Ε.ΣΥ.Δ να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω , στα πρότυπα άλλων Φορέων Διαπίστευσης (π.χ. RvA, DKD κ.ά.). Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Πρόκειται να υλοποιηθεί με την ολοκλήρωση του ΟΠΣ του Ε.ΣΥ.Δ., διασφαλίζοντας και την εμπιστευτικότητα των ηλεκτρονικών πληροφοριών.

22 Θεματικό Πεδίο: Βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης Θέμα: Χαρακτηρισμός επέκτασης πεδίου Πρόταση Εργαστηρίου: Να μην θεωρείται επέκταση η προσθήκη μιας ουσίας στο πεδίο διαπίστευσης, αφού ο προσδιορισμός της γίνεται με την ίδια μέθοδο και για το ίδιο υπόστρωμα Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το αίτημα επέκτασης, έστω και για ένα μικρό σημείο, όπως περιγράφεται στο ερώτημα, συνεπάγεται την αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας του εργαστηρίου και επιφέρει τροποποίηση του πεδίου και εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από το Σ.Δ.Π. του Ε.ΣΥ.Δ.. Οποιαδήποτε αιτούμενη τροποποίηση για συμπλήρωση του ΕΠΕΔ ενός εργαστηρίου θεωρείται ως επέκταση, καθώς είναιαπαραίτητηηαξιολόγησηόλωντωνπαραμέτρωνπουορίζονταιαπότα Πρότυπα Διαπίστευσης.

23 Θεματικό Πεδίο: Βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης Θέμα: Περισσότερες Κατευθυντήριες Οδηγίες Περιγραφή: Περισσότερες και πιο σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες που να βοηθούν και τους αξιολογητές/ εμπειρογνώμονες και τα εργαστήρια Πρόταση Εργαστηρίου: Να καταγραφούν τα βήματα για την αξιολόγηση μεθόδων ως προς την επικύρωση,υπολογισμό αβεβαιότητας με στόχο την ομοιογένεια της αξιολόγησης σε ειδικό έντυπο του ΕΣΥΔ που θα χρησιμοποιείται και θα συμπληρώνεται από τους αξιολογητές Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Γενικά, δεν υπάρχει η πολιτική από το Ε.ΣΥ.Δ. για χρήση ερωτηματολογίων κατά την αξιολόγηση. Κατευθυντήριες Οδηγίες συντάσσονται για νέα τεχνικά πεδία, για περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται η ανάγκη κατευθύνσεων είτε στους αξιολογητές είτε στα εργαστήρια και βεβαίως είναι ευπρόσδεκτες προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση ή εκπόνηση νέων Κατευθυντήριων Οδηγιών βάσει επιστημονικών κριτηρίων.

24 Θεματικό Πεδίο: Χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. Πρόταση: Παρατηρείται συχνά η απαίτηση από Αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ για την έκδοση πιστοποιητικών διακρίβωσης με το λογότυπο του Φορέα Διαπίστευσης σε μεγέθη για τα οποία η Εταιρεία μας δεν διαθέτει διαπίστευση. Προτείνουμε την ενημέρωση των αξιολογητών μέσω του Ε.ΣΥ.Δ για τις δυνατότητες κάθε Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Διακρίβωσης. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Η ύπαρξη του Λογότυπου σε πιστοποιητικά διακρίβωσης εξασφαλίζει ιχνηλασιμότητα. Για τα διαπιστευμένα από ΕΣΥΔ εργαστήρια είναι γνωστό στους Αξιολογητές το Πεδίο Εφαρμογής. Για πιστοποιητικά χωρίς λογότυπο απαιτείται να διατίθενται στην Ομάδα Αξιολόγησης του Ε.ΣΥ.Δ. τα απαραίτητα στοιχεία απόδειξης της ιχνηλασιμότητας. Για τα Εργαστήρια που είναι διαπιστευμένα από ξένο Φορέα Διαπίστευσης, απαιτείται συνεργασία μεταξύ Αξιολογητών - Εργαστηρίου σε οποιαδήποτε φάση για να διευκρινιστεί αν πληρείται η προϋπόθεση της ιχνηλασιμότητας.

25 Θεματικό Πεδίο: Χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. Περιγραφή: Το λογότυπο του ΕΣΥΔ χρησιμοποιείται σε Εκθέσεις Δοκιμών με δοκιμές εντός του ΠΔ τουλάχιστον 80 %. Το Πρότυπο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Πώς προέκυψε από το ΕΣΥΔ αυτή η αξίωση; Πώς προέκυψε ένα τόσο υψηλό ποσοστό; Το 50 % δεν είναι αρκετό; Η επισήμανση των δοκιμών εντός εκτός ΠΔ δεν είναι επαρκής διαδικασία; Πρόταση Εργαστηρίου: α) Το 30 % είναι ένα επαρκές ποσοστό για τη χρήση του λογοτύπου, δεδομένου ότι η χώρα μας δεν διαθέτει πολλά εργαστήρια με ΠΔ αντιστοίχων του εξωτερικού. β) Η επισήμανση των διαπιστευμένων δοκιμών είναι αρκετή και μόνο αυτή προβλέπεται από το Πρότυπο. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: α) Η πολιτική αυτή του Ε.ΣΥ.Δ. για τη χρήση του λογοτύπου είναι κοινή πρακτική και άλλων φορέων διαπίστευσης, με στόχο πάντα να αποφευχθεί η παραπλάνηση του χρήστη των διαπιστευμένων υπηρεσιών. β) Σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑ για τις προϋποθέσεις χρήσης του λογοτύπου διαπίστευσης ΕΑ 3/01, πρέπει για όλα τα μη διαπιστευμένα αποτελέσματα να υπάρχει επισήμανση ότι είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης.

26 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από τον ΚΑΔ Πρόταση: Αναφορικά με τη χρήση λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ, η Εταιρεία μας έχει διαπιστώσει επανειλημμένα την μη σωστή χρήση του λογοτύπου από Διαπιστευμένα Εργαστήρια. Η συχνότερη εσφαλμένη εμφάνιση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ είναι εκείνη που παρουσιάζεται σε διαφημιστικά έντυπα χωρίς κωδικό εργαστηρίου και περιγραφή (π.χ. διακριβώσεις, δοκιμές) και χωρίς να αναφέρεται το πεδίο διαπίστευσης. Η Εταιρεία μας προτείνει την έκδοση από το Ε.ΣΥ.Δ του κατάλληλου λογότυπου (π.χ. για την Εταιρεία μας το Ε.ΣΥ.Δ θα έπρεπε να δημιουργήσει το λογότυπο όπως παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της 1ης σελίδας) σε κάθε διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών ή διακριβώσεων, ώστε να μην υπάρχει η εσφαλμένη χρησιμοποίηση του. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το Ε.ΣΥΔ. διαθέτει το λογότυπο με πολλούς τρόπους. Με τα έγγραφα Word που βρίσκονται στη ιστοσελίδα μας, π.χ. Έντυπο Αίτησης κλπ. ή σε μορφή Jpg κατόπιν αιτήματος. Ο τρόπος χρήσης του περιγράφεται επαρκώς στον Κανονισμό ΕΣΥΔ-ΚΑΔ. Εξετάζεται η εφαρμογή της διαδικασίας αποστολής του λογοτύπου στα εργαστήρια στη μορφή που να περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία.

27 Θεματικό Πεδίο: Βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης/ επιτήρησης/ Επαναξιολόγησης Περιγραφή: Δεν υπάρχουν Μνημόνια του Ε.ΣΥ.Δ. που να αφορούν στην καθοδήγηση των Κλινικών Εργαστηρίων, προκειμένου να επικυρώσουν ή επαληθεύσουν τις αναλυτικές τους μεθόδους. Πρόταση Εργαστηρίου: Έκδοση Μνημονίων από το Ε.ΣΥ.Δ. με τα οποία να καθοδηγούνται τα υποψήφια προς Διαπίστευση Κλινικά Εργαστήρια Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το ΕΣΥΔ εξέδωσε Κατευθυντήρια Οδηγία για την Διαπίστευση Κλινικών Εργαστηρίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO την Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τις Αξιολογήσεις των Κλινικών Εργαστηρίων, αποφασίσθηκε συμπλήρωση της Κατευθυντήριας Οδηγίας με συγκεκριμένες απαιτήσεις επαλήθευσης και ελέγχου ποιότητας των μεθόδων των Κλινικών Δοκιμών στις

28 Περιγραφή: Μέχρι ποιο βαθμό και με ποιον ακριβώς τρόπο πρέπει να γίνεται η επαλήθευση των βιοχημικών, ανοσοχημικών, αιματολογικών, νεφελομετρικών, ανοσολογικών (ποσοτικών, ημιποσοτικών και ποιοτικών) δοκιμών σε ένα Κλινικό Εργαστήριο; (1/2) Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Όλες οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι πρέπει να επαληθεύονται στα υπάρχοντα μηχανήματα (π.χ. αυτόματοι αναλυτές), στο χώρο του εργαστηρίου. Η επαλήθευση πραγματοποιείται με τη χρήση δειγμάτων εμπορικών ορών ελέγχου (control samples) ή μειγμάτων που προκύπτουν από την ανάμιξη δειγμάτων ασθενών (pooled samples), σε δύο τουλάχιστον επίπεδα συγκέντρωσης, εντός και πάνω από τα όρια αναφοράς (normal abnormal) και εντός και κάτω από τα όρια αναφοράς (normal subnormal), ανάλογα με τα κρίσιμα για τη λήψη ιατρικών αποφάσεων όρια της μετρούμενης παραμέτρου. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτείται η επαλήθευση να πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα φυσιολογικό άνω παθολογικό - κάτω παθολογικό (normal abnormal - subnormal).

29 Περιγραφή: Μέχρι ποιο βαθμό και με ποιον ακριβώς τρόπο πρέπει να γίνεται η επαλήθευση των βιοχημικών, ανοσοχημικών, αιματολογικών, νεφελομετρικών, ανοσολογικών (ποσοτικών, ημιποσοτικών και ποιοτικών) δοκιμών σε ένα Κλινικό Εργαστήριο; (2/2) Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Η επαλήθευση των εφαρμοζόμενων μεθόδων για κάθε υπό διαπίστευση παράμετρο, συνίσταται στην αξιολόγηση των κάτωθι αναλυτικών χαρακτηριστικών: Α. Επαναληψιμότητα εντός της ίδιας ημέρας Β. Ενδοεργαστηριακή Αναπαραγωγιμότητα Γ. Ακρίβεια Δ. Υπολογισμός του Ορίου Ανίχνευσης (LOD) και του Ορίου Ποσοτικοποίησης (LOQ) Ε. Καθορισμός των τιμών αναφοράς Επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να βαθμονομούνται όλα τα μηχανήματα του εργαστηρίου (αυτόματοι αναλυτές ή μη) τουλάχιστον σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. Απαιτείται σχετική τεκμηρίωση, υπό μορφή τυποποιημένης διαδικασίας, στην οποία να περιγράφεται ο τρόπος και η συχνότητα βαθμονόμησης.

30 Περιγραφή: Πώς διαπιστεύονται οι μικροβιολογικές δοκιμές σε ένα Κλινικό Εργαστήριο; (1/4) Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Για την ορθή αξιόπιστη εφαρμογή των μικροβιολογικών δοκιμών, επιπλέον της πιστής τήρησης των υπαρχόντων επιστημονικών πρωτοκόλλων, ανάλογα με το δείγμα και την συνεκτίμηση του ιστορικού του ασθενούς και πληροφοριών από άλλες δοκιμές, απαιτούνται και οι παρακάτω διαδικασίες: 1) ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ Μπορεί να γίνει σε πραγματικές συνθήκες δοκιμών, είτε με φυσικά μολυσμένα υλικά, είτε με άλλα υλικά αναφοράς που έχουν τεχνητά μολυνθεί με προκαθορισμένο αριθμό μικροοργανισμών. Για τις ποιοτικές μικροβιολογικές μεθόδους δοκιμών, οι διαδικασίες επιβεβαίωσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να περιλαμβάνουν: την ειδικότητα τη σχετική ορθότητα τη θετική και αρνητική απόκλιση το όριο ανίχνευσης την επαναληψιμότητα την αναπαραγωγιμότητα

31 Περιγραφή: Πώς διαπιστεύονται οι μικροβιολογικές δοκιμές σε ένα Κλινικό Εργαστήριο; (2/4) Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Για τις ποσοτικές μικροβιολογικές μεθόδους δοκιμών και ανάλογα με τη μέθοδο, θα πρέπει να εξετασθούν, μέσα σε μία καθορισμένη μεταβλητότητα: η ειδικότητα η ευαισθησία η σχετική ορθότητα η θετική και αρνητική απόκλιση η επαναληψιμότητα η αναπαραγωγιμότητα τα όρια ανίχνευσης στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

32 Περιγραφή: Πώς διαπιστεύονται οι μικροβιολογικές δοκιμές σε ένα Κλινικό Εργαστήριο; (3/4) Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: 2) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Οι μικροβιολογικές δοκιμές ανήκουν στην κατηγορία εκείνων των δοκιμών, που δεν μπορούν να συμπεριλάβουν αυστηρούς μετρολογικούς και στατιστικούς υπολογισμούς της αβεβαιότητας. Ηεκτίμησητηςαβεβαιότητας θα βασιστεί: στην επαναληψιμότητα στην αναπαραγωγιμότητα σε στοιχεία συστηματικών σφαλμάτων (Bias) Ειδικό στοιχείο αξιολόγησης, θα πρέπει να είναι η επιθυμητή ομοιογένεια του δείγματος, ανάλογα με το βιολογικό υλικό, σε σχέση και με το είδος και τον αριθμό των μικροοργανισμών που περιέχει. Η παράμετροςαυτήθαπρέπεινααντιμετωπίζεταιμε σαφείς οδηγίες για το μέγεθος του δείγματος και την επεξεργασία του (κατάλληλο / μη κατάλληλο δείγμα).

33 Περιγραφή: Πώς διαπιστεύονται οι μικροβιολογικές δοκιμές σε ένα Κλινικό Εργαστήριο; (4/4) Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: 3) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ο εσωτερικός έλεγχος ποιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικά υλικά αναφοράς, φυσικά ή τεχνητά μολυσμένα δείγματα κλπ. Το διάστημα αυτών των δοκιμών θα πρέπει να προσδιορίζεται, από το είδος των εξετάσεων, τη συχνότητα εκτέλεσής τους και το καθημερινό πρόγραμμα του Εργαστηρίου. Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά 15μερο ή μία φορά το μήνα, ανάλογα με το είδος των εξετάσεων, τη συχνότητα εκτέλεσης και το σχήμα εκτέλεσης του προγράμματος εξωτερικού ελέγχου ποιότητας που συμμετέχει το εργαστήριο. Κατάλογος ομοειδών εργαστηρίων για δεύτερη γνώμη από επιβεβαίωση αποτελεσμάτων ελέγχων από άλλα εργαστήρια (για μικροσκοπικό έλεγχο)

34 Περιγραφή: Διαπίστευση αιματολογικών δοκιμών, στις οποίες εκτός από τη χρήση του αυτοματοποιημένου αναλυτή, πολλές φορές το αποτέλεσμα εξάγεται και με τη συνεκτίμηση της μικροσκοπικής ανάλυσης; Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Για τις αιματολογικές δοκιμές, στις οποίες συνεκτιμάται και η μικροσκοπική ανάλυση των δειγμάτων, η επαλήθευση των δοκιμών γίνεται με σύγκριση μεταξύ αιματολόγων στο ίδιο το εργαστήριο, «δεύτερη γνώμη» από ομοειδές εργαστήριο και τήρηση αρχείου πλακιδίων (για ειδικές περιπτώσεις).

35 Περιγραφή: Για τη διαπίστευση δοκιμών στις οποίες γίνεται χρήση ραδιοϊσοτόπων (RIA-In vitro), υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις από το Πρότυπο EN ISO 15189, που να αφορούν στην προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τη ραδιενέργεια; Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: 1) Υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας γιατηνάδειαχρήσης ραδιοϊσοτόπων και τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων (Νόμος 2824/2000 και ΦΕΚ Β 383/ σεσυμμόρφωσημετιςδιατάξειςτηςοδηγίας91/689/εοκ). 2) Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO απαιτεί: ειδική αναφορά, σχετικά με την προστασία των εργαζομένων και του περιβάλλοντος, στην Πολιτική Ποιότητας του Εργαστηρίου (4.2.4k, l) απομονωμένους και ειδικά διαμορφωμένους χώρους (5.1.4m, 5.2.5, 5.2.6) διασφάλιση της προστασίας του προσωπικού (5.2.1, 5.2.2) ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τους, κατά τόπους, εθνικούς κανονισμούς (5.2.10)

36 Θεματικό Πεδίο: Απαιτήσεις που προκύπτουν από την ΕΣΥΔ ΠΔΙ Θέμα: Συμμετοχές εργαστηρίων σε ΠΔΙ Περιγραφή: Συχνότητα συμμετοχής σε διεργαστηριακές δοκιμές 1 φορά ετησίως ανά τύπο δοκιμής. Η απαίτηση του ΠΔΙ δεν είναι σαφής. Αν ένα εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για 4 διαφορετικές χημικές δοκιμές, αρκεί ετήσια συμμετοχή σε μία μόνο; Τι συμβαίνει αν υπάρξει αστοχία σε συμμετοχή σε διεργαστηριακή δοκιμή μετά από 3 χρόνια; Γίνεται ανάκληση εκθέσεων δοκιμών της 3ετίας; Πρόταση Εργαστηρίου: Τα εργαστήρια να συμμετέχουν σε διεργαστηριακές δοκιμές τουλάχιστον 1 φορά ετησίως γιακάθεδοκιμήγιατηνοποίαείναι διαπιστευμένα. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Ο έλεγχος ποιότητας, εκτός από τον εξωτερικό έλεγχο (συμμετοχή σε ΠΔΣΔΙ) περιλαμβάνει και τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας (με υλικά αναφοράς, πρότυπα διαλύματα κ.λπ.). Πιθανή αστοχία σε εξωτερικό έλεγχο θέλει διερεύνηση των αιτίων και δεν συνεπάγεται αυτόματα την ανάκληση αποτελεσμάτων.

37 Θεματικό Πεδίο: Βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης Θέμα: Ενημέρωση για τη Κοινοτική Νομοθεσία Περιγραφή: Να γίνεται ενημέρωση των οργάνων του ΕΣΥΔ σχετικά με την Κοινοτική Νομοθεσία που αφορά επικυρώσεις μεθόδων, μέγιστα επιτρεπόμενα όρια, διαδικασία ενδοεργαστηριακής δειγματοληψίας, αριθμό αναλύσεων στο ίδιο δείγμα, έκφραση αποτελεσμάτων κλπ. Πρόταση Εργαστηρίου: α) Να γίνεται διάχυση της πληροφόρησης στο ΕΣΥΔ από τους φορείς που διαπιστεύονται ή από τις αρχές που χειρίζονται την νομοθεσία β) Στο ΕΣΥΔ να ορισθούν κατάλληλα όργανα που θα προσαρμόζουν την νομοθεσία στην αξιολόγηση των μεθόδων Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει σύμφωνα με το πεδίο που αναφέρεται στην αίτηση για διαπίστευση, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και απαιτήσεις νομοθεσίας, την οποία φροντίζει να διαθέτει το Ε.ΣΥ.Δ. και να πληροφορούνται για αυτήν όλοι οι εμπλεκόμενοι.

38 Θεματικό Πεδίο: Βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης/επιτήρησης/ επαναξιολόγησης Θέμα: Απόκριση Υπηρεσιών Ε.ΣΥ.Δ. Περιγραφή: Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στις απαντήσεις των αξιολογητών, των Τεχνικών Επιτροπών, του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόταση Εργαστηρίου: Επιτάχυνση διαδικασιών για επίλυση του προβλήματος από το Ε.ΣΥ.Δ. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Οι διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ. προβλέπουν συγκεκριμένες ημερομηνίες απόκρισης, τόσο του Εργαστηρίου όσο και του Ε.ΣΥ.Δ. Τυχόν αποκλίσεις από αυτές δημιουργούν αλυσιδωτές καθυστερήσεις. Επίσης οι αξιολογητές μας δεν είναι μόνιμοι και πλήρους απασχόλησης για να ορίσουμε εμείς το πρόγραμμά τους. Οι Τεχνικές Επιτροπές, μόλις παραληφθούν οι τελικές εκθέσεις των ΕΑ, εξετάζουν το θέμα και εισηγούνται σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης. Το Δ.Σ. λαμβάνει αυθημερόν απόφαση, μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Συνήθης χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ημέρες από την υποβολή στο Ε.ΣΥ.Δ. της τελικής και πλήρους έκθεσης αξιολόγησης. Καταβάλλεται προσπάθεια συνεργασίας με επικεφαλής αξιολογητές πλήρους απασχόλησης.

39 Θεματικό Πεδίο: Άλλα θέματα που τίθενται από τα εργαστήρια Θέμα:Measuring Instruments Directive EC 22/2004 Περιγραφή: Το Εθνικό Δίκαιο έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία MID.Σε αυτήν προβλέπεται μόνο ο αρχικός έλεγχος. Δεν προβλέπονται περιοδικοί έλεγχοι (οι οποίοι θα δώσουν δουλειά στα εργαστήρια). Πρόταση Εργαστηρίου: Καθώς είναι υποχρεωτικός τομέας πρέπει να εκδοθούν και να εφαρμοσθούν Υπουργικές Αποφάσεις για κάθε μια κατηγορία οργάνων μέτρησης, στις οποίες να προβλέπεται η ανάληψη των περιοδικών ελέγχων από τα εργαστήρια διακριβώσεων. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Σε ότι αφορά την εφαρμογή ΥΑ, εφόσον αυτές εμπίπτουν στο πεδίο διαπίστευσης ή σχετίζονται άμεσα με το πεδίο διαπίστευσης, το Ε.ΣΥ.Δ. διενεργεί αξιολογήσεις συμμόρφωσης προς αυτές.

40 Θεματικό Πεδίο: Άλλα θέματα που τίθενται από τα εργαστήρια Θέμα:Measuring Instruments Directive EC 22/2004 Περιγραφή: Υπάρχουν Νόμοι και Υπουργικές αποφάσεις που δεν τηρούνται, όπως για Ζυγαριές. Πρόταση Εργαστηρίου: Να εφαρμοσθούν οι ΥΑ. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Σε ότι αφορά την εφαρμογή ΥΑ, εφόσον αυτές εμπίπτουν στο πεδίο διαπίστευσης ή σχετίζονται άμεσα με το πεδίο διαπίστευσης, το Ε.ΣΥ.Δ. διενεργεί αξιολογήσεις συμμόρφωσης προς αυτές.

41 Θεματικό Πεδίο: Άλλα θέματα που τίθενται από τα εργαστήρια Θέμα: Οικονομικό κόστος διαπίστευσης Περιγραφή: Για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, το κόστος Διαπίστευσης είναι υψηλό. Πρόταση Εργαστηρίου: Μείωση κόστους Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Τα επιμέρους κόστη που διαμορφώνουν το κόστος της διαπίστευσης είναι σταθερά από το Το Ε.ΣΥ.Δ. θεωρείται από τους φορείς με τη χαμηλότερη χρέωση, γεγονός που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό με τους άλλους φορείς διαπίστευσης. Σήμερα το Ε.ΣΥ.Δ. παρουσιάζει παθητικό το οποίο δεν του επιτρέπει να αναπτυχθεί. Καταβάλλονται προσπάθειες μείωσης των πηγών εξόδων. Αναμένεται αναπροσαρμογή των τελών διαπίστευσης με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την οικονομική επιβίωση του Ε.ΣΥ.Δ. και παράλληλα τη λελογισμένη επιβάρυνση των πελατών του, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τις αναπροσαρμογές που έπρεπε να έχουν γίνει κατά την προηγούμενη 10ετία.

42 Θεματικό Πεδίο: Άλλα θέματα που τίθενται από τα εργαστήρια Θέμα: Χρήση διαγραμμάτων ελέγχου για τον υπολογισμό αβεβαιότητας Περιγραφή: Μπορεί η διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης να υπολογίζεται από διαγράμματα ελέγχου και όχι από συνδυασμένο υπολογισμό από τις συνιστώσες της; Πρόταση Εργαστηρίου: Ναι, αν τα διαγράμματα ελέγχου συγκεντρώνουν στοιχεία σε μεγάλο βάθος χρόνου (π.χ. ένα έτος ή/και πάνω από 100 σημεία) Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Τα διαγράμματα ελέγχου αποτελούν μέτρο της ενδοεργαστηριακής αναπαραγωγιμότητας, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα από τα συστατικά (ίσως το κυρίαρχο) για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας.

43 Θεματικό Πεδίο: Άλλα θέματα που τίθενται από τα εργαστήρια Θέμα: Μετάφραση των πεδίων διαπίστευσης Περιγραφή: Προβλήματα με την μετάφραση των ΠΔ στην Αγγλική (π.χ. "Determination of the migration of the Cadmium" που άλλαξε μετά από παρέμβασή μας σε "Determination of Cadmium migration"). Η σωστή μετάφραση αποτελεί βάση για την περαιτέρω διαφήμιση του Εργαστηρίου στο εξωτερικό. Πρόταση Εργαστηρίου: Οι μεταφράσεις να γίνονται από προσωπικό του ΕΣΥΔ με επαρκείς γνώσεις της Αγγλικής χωρίς να επεμβαίνει άλλος (π.χ. αξιολογητής, ΔΣ) στην τελική μορφή τους. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: ΟΕ.Α εισηγείται το πεδίο, το οποίο ανασκοπείται από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή, το Εθνικό Συμβούλιο και το Δ.Σ. Το εργαστήριο λαμβάνειγνώσηκαισχολιάζειτοπεδίοπρινληφθείηοριστικήαπόφαση. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κανονικά.

44 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης

45 Διεύθυνση Εργαστηρίων Ενότητα 2 η Θεματικό Πεδίο: Διαδικασίες επέκτασης πεδίων/διαπίστευση σε ευέλικτο πεδίο Θέμα: Διαπίστευση σε ευέλικτο πεδίο Πρόταση Εργαστηρίου: Τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων ζητούν να ενημερωθούν στις δυνατότητες διαπίστευσης σε ευέλικτο πεδίο. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το Ε.ΣΥ.Δ. δεν χορηγεί διαπίστευση σε ευέλικτο πεδίο, παρά μόνον υπό προϋποθέσεις στις δοκιμές σε σκευάσματα φαρμάκων και φυτοπροστατευτικών. Για τις πολυδύναμες μεθόδους προσδιορισμού υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών χορηγείται διαπίστευση σε γενική μέθοδο (generic). Το Ε.ΣΥ.Δ. εξετάζει την πολιτική του σε επίπεδο της ΓΤΕΡ, σε συμφωνία με την κοινή πολιτική της ΕΑ, και θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγές. Είναι πολύ σημαντικό όμως να γίνει κατανοητό από τα εργαστήρια, ότι η διαπίστευση σε ευέλικτο πεδίο είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το σταθερό πεδίο και προϋποθέτει πολυεπίπεδη και συνεχή αξιολόγηση της επάρκειας του εργαστηρίου ώστε να τροποποιεί, χωρίς κοινοποίηση, το πεδίο διαπίστευσής του.

46 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για Βελτίωση

47 Διεύθυνση Εργαστηρίων Ενότητα 3 η Θεματικό Πεδίο: Ανάγκες-προβλήματα-Απαιτήσεις για την αξία της διαπίστευσης των εργαστηρίων στη χώρα μας Θέμα: «Πιστοποιημένα Εργαστήρια» Περιγραφή: Απόδειξη ικανότητας εκτέλεσης συμβάσεων έργου σε διαγωνισμούς δημοσίου, όπου απαιτείται η παροχή υπηρεσιών αναλύσεων, αποτελούν και οι πιστοποιήσεις κατά ISO 9001 Πρόταση Εργαστηρίου: Προσπάθεια απόσυρσης του όρου «πιστοποιημένα εργαστήρια» από τις προκηρύξεις και αποδοχή μόνο των διαπιστευμένων εργαστηρίων. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Υπάρχει τυποποιημένη διατυπωμένη θέση των EA/ILAC/IAF.Το Ε.ΣΥ.Δ. έχει επανειλημμένα αποστείλει σε κρατικές Αρχές ενημέρωση σχετικά με τη διαφορά της πιστοποίησης από τη Διαπίστευση. Επίσης η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει αποστείλει σχετική επιστολή. Καθώς η διαπίστευση εργαστηρίων είναι προαιρετική δεν είναι δυνατόν να καθιερωθεί οριζόντια στο ελληνικό κράτος. Γι αυτό καλούνται οι πελάτες μας να μας ενημερώνουν για σχετικές περιπτώσεις, ώστε να παρεμβαίνουμε, κατά κύριο λόγο, πριν τη θέσπιση κανονιστικών διατάξεων.

48 Διεύθυνση Εργαστηρίων Ενότητα 3 η Θεματικό Πεδίο: Ανάγκες-προβλήματα-Απαιτήσεις για την αξία της διαπίστευσης των εργαστηρίων στη χώρα μας Θέμα: Κρατικοί έλεγχοι Περιγραφή: Οι κρατικοί έλεγχοι προϊόντων διενεργούνται μόνο από δημόσια εργαστήρια. Πρόταση Εργαστηρίου: Προσπάθεια ενημέρωσης για τα πλεονεκτήματα των ιδιωτικών διαπιστευμένων εργαστηρίων και άσκηση πίεσης για χρήση αυτών. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Το Ε.ΣΥ.Δ. φροντίζει ώστε τα διαπιστευμένα εργαστήρια, είτε του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, να αξιολογούνται ομοιόμορφα, έτσι ώστε και τα μεν και τα δε να παρέχουν το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης. Εναπόκειται στο Κράτος να προωθήσει τη συνεργασία των κρατικών ελεγκτικών αρχών με ιδιωτικά διαπιστευμένα εργαστήρια. Πρόβλημα μπορεί να αποτελέσει η διαφορά του κόστους των ελέγχων, καθώς μάλιστα στο δημόσιο τομέα, το κόστος των ελέγχων δεν είναι μετρήσιμο ή, σε περίπτωση που είναι μετρήσιμο δεν φαίνεται το μέγεθός του, αφού δεν είναι διακριτό, μέσα στο σύνολο των κρατικών δαπανών.

49 Διεύθυνση Εργαστηρίων Ενότητα 3 η Θεματικό Πεδίο: Ανάγκες-προβλήματα-Απαιτήσεις για την αξία της διαπίστευσης των εργαστηρίων στη χώρα μας Θέμα: Αναγνωρισιμότητα της διαπίστευσης. Περιγραφή: Αναγνωρισιμότητα της διαπίστευσης. Πρόταση Εργαστηρίου: Απαραίτητο ένα marketing plan από πλευράς Ε.ΣΥ.Δ., με βοήθεια από τους πελάτες του, που να εστιάζεται στην προώθηση του σήματος και της αξίας της διαπίστευσης σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Η διαπίστευση είναι πολυεστιακή σε ότι αφορά τους αποδέκτες της. Ως εκ τούτου το Ε.ΣΥ.Δ., με την έλλειψη κονδυλίων για ανάπτυξη και προβολή δεν μπορεί να κάνει προσανατολισμένες προβολές.η συνεργασίαμε ομάδες διαπιστευμένων πελατών για τη στοχευμένη προβολή ίσως θα αποτελούσε μια από τις λύσεις και προτάσεις θα ήταν ευπρόσδεκτες. ΕπίσηςηκαθιέρωσητηςυποχρεωτικήςσήμανσηςμετοσήματουΕ.ΣΥ.Δ. των πιστοποιητικών ή εκθέσεων εντός του διαπιστευμένου πεδίου των εργαστηρίων, θα μπορούσε να είναι ένα ακόμη μέτρο στην κατεύθυνση της προώθησης της προστιθέμενηςαξίαςτηςδιαπίστευσης.

50 Διεύθυνση Εργαστηρίων Ενότητα 3 η Θεματικό Πεδίο: Παρουσία και δράση των ελληνικών διαπιστευμένων εργαστηρίων στην ευρωπαϊκή και παγκοσμιοποιημένη αγορά Θέμα: Ομογενοποίηση διαδικασιών διαπίστευσης στην Ευρώπη Περιγραφή: Οι διαδικασίες διαπίστευσης των ευρωπαϊκών εργαστηρίων από φορείς του εξωτερικού, μάλλον δεν συμπίπτουν με τις αντίστοιχες του ΕΣΥΔ. (Ιδιαίτερα των Ιταλικών). Υπάρχει ανταγωνιστική υστέρηση των ελληνικών εργαστηρίων έναντι των αλλοδαπών σε πεδία και κατηγορίες αναλύσεων, χωρίς η διαπίστευση από το ΕΣΥΔ να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρόταση Εργαστηρίου: Να ερευνήσει το θέμα το ΕΣΥΔ και να απαιτήσει μέσω της ΕΑ, στις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης να τεθεί το θέμα της ισοτιμίας και στον τρόπο διαπίστευσης. Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Ο τρόπος διαπίστευσης είναι ενιαίος σε όλη την Ευρώπη και είναι σύμφωνος με τα πρότυπα διαπίστευσης και τις κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑ και ILAC. Καθώς στην ελληνική Αγορά, πολύ πρόσφατα ενσωματώθηκε ο θεσμός της διαπίστευσης, εν αντιθέσει με άλλες, πιο ώριμες αγορές, το ΕΣ.Υ.Δ., μέσα από πρόσθετες απαιτήσεις που έχει καθιερώσει καταβάλλει προσπάθεια να τεθεί τάξη στην Αγορά.

51 Διεύθυνση Εργαστηρίων Ενότητα 3 η Θεματικό Πεδίο: Παρουσία και δράση των ελληνικών διαπιστευμένων εργαστηρίων στην ευρωπαϊκή και παγκοσμιοποιημένη αγορά Θέμα: Πίνακες διαπιστευμένων εργαστηρίων. Περιγραφή: Δεν υπάρχει πίνακας διαπιστευμένων διεθνώς εργαστηρίων σε συγκεκριμένα πεδία δοκιμών Πρόταση Εργαστηρίου: Ενημέρωση/Υπόδειξη ύπαρξης φορέων διοργάνωσης Διεργαστηριακών δοκιμών και πίνακα διαπιστευμένων διεθνώς εργαστηρίων σε συγκεκριμένα πεδία δοκιμών Σχόλιο Ε.ΣΥ.Δ.: Στην ελεύθερη αγορά δεν είναι δυνατόν να υποδειχθεί η δημιουργία φορέων διοργάνωσης διεργαστηριακών δοκιμών. Το Ε.ΣΥ.Δ.μέσα από τα έγγραφά του παραπέμπει, ενδεικτικά, σε καταλόγους αναγνωρισμένων διεργαστηριακών σχημάτων. Στην Ελλάδα υπάρχει ήδη ένας διαπιστευμένος φορέας. Η ύπαρξη διεθνούς βάσης διαπιστευμένων εργαστηρίων εξετάζεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, παρότι υπάρχουν πολλά εμπόδια στην ομοιογενή παρουσίαση των πεδίων δοκιμών.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΝΗΘΕΤΕΣ Οι απαντήσεις σε όλα τα πεδία οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. Για κάθε πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E. Λαμπή, Χ. Αλεξόπουλος, Η. Κακουλίδης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΊΟ ΤΟΥ ΚΡΆΤΟΥΣ Ε X.Y. ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/01/08-01-09 1/9 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08.01.2009 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6o Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας, Στοχοθεσίας και Ποιότητας Αθήνα Νοέμβριος 2014 Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας (Τυποποίηση Αξιολόγηση Συμμόρφωσης Μετρολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2

Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Έλεγχος και Διακρίβωση εξοπλισμού μικροβιολογικού εργαστηρίου νερού-μέρος 2 Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο WATERMICRO WORKSHOP 5&6 Νοεμβρίου 2014 Εργαστήριο Μικροβιολογίας- Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ/01/00/28-07-2011 1/18 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΥΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 28-07-2011 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

" ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα"

 ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ National Member of Eurolab " ιαπίστευση εξειδικευµένων διαδικασιών µη υπαγόµενων σε πρότυπα" Dr. Περικλής Αγάθωνος ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ HELLASLAB Ποια είναι η HELLASLAB ; - Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣΔΥ: 1239 Ημερομηνία: 23/06/2015 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου»

«Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» «Το Σύγχρονο Εργαστήριο Ποιότητας Νερού» «Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου» Βασιλική Ρουσιά Υπεύθυνος Ποιότητας Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Μάρτιος 2010 Έγγραφα ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ Διακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιματικές αλλαγές: Αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου (+31% για CO 2 ). Αύξηση μέσης θερμοκρασίας γης κατά 0.6±0.2 0.2 ο C από τα τέλη του 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα / / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ @ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦ: Τ/Φ:

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Πιστοποίηση Επαγγελματιών: καταλύτης για την καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου HellasCert Εθνικές Προτεραιότητες Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 2/16/09 12:10:18 PM ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με την αρμοδιότητα του Εθνικού Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ HACCP ΕΣΥ ΚΟ-HACCP/01/03/14-11-2005 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-HACCP Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 21-05-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων

ΟΡΙΣΜΟΙ. Σύστηµα: το σύνολο αλληλοσχετιζόµενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ..

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. Ηπυραµίδα της ποιότητας ι α π ί σ τ ε υ σ η Επ ι β ε β α ί ω σ η τ η ς σ υ µ µ ό ρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ/01/00/30-06-2008 1/5 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΣΤΙΚΕΥΘ Έκδοση: 01

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025 5.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ISO 17025 5.4. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝΜΕΘΟΔΩΝ (1) 5.4.1. Γενικά Το Εργαστήριο πρέπεινα χρησιμοποιεί κατάλληλες μεθόδους καιδιαδικασίες για όλες τις δοκιμές πουεμπίπτουνστο αντικείμενό του. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝΜΕΘΟΔΩΝ (2) Αυτές περιλαμβάνουνδειγματοληψία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική

Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009, ΤΕΥΧΟΣ 52 Ιχνηλασιμότητα στην εργαστηριακή ιατρική Μετάφραση-Προσαρμογή: Ευγενία Κώνστα, Χημικός PhD Πρωτότυπος τίτλος: Traceability in Laboratory Medicine Clinical

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert)

Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) Κωνσταντίνος Κεσεντές Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ένωσης Φορέων Επιθεώρησης- Πιστοποίησης (HellasCert) 2 η Συνάντηση Εργασίας Αθήνα, 4 Μαΐου 2011 Δομή Εισήγησης Η Ταυτότητα της HellasCert Πιστοποίηση Προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΥ KO-ΑΙΟΛΙΚΟ/02/01/08-11-2011 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΙΟΛΙΚΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 01-02-2008 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμιος Γαλανός, PhD

Ευθύμιος Γαλανός, PhD Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 1 Πρότυπα υπηρεσιών και ΕΛΟΤ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θα εφαρμοσθεί επίσης κοινή μεθοδολογία διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων και θα επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους με την

Θα εφαρμοσθεί επίσης κοινή μεθοδολογία διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων και θα επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους με την Εισήγηση του Βίκτωρα Αγγελάκη ΑΤΜ, μέλους της ΜΕ/ΤΕΕ θεμάτων τυποποίησης πιστοποίησης διαχείρισης ποιότητας με θέμα «Δίκτυο Κρατικών Εργαστηρίων» για την ημερίδα του ΤΕΕ «Ο ρόλος των κρατικών εργαστηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία σε ιαπιστευµένο Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Σύστηµα LIMS. Κωνσταντίνος Παπανώτας Κτηνίατρος Μικροβιολόγος. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.. Τεχνικός ιευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Γενικά. Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα