Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF"

Transcript

1 ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM

2 Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας όταν εξετάζετε μια έκθεση δοκιμών ή ένα πιστοποιητικό ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 2 11/28/08 4:49:55 PM

3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΛΔ) Σκοπός του συγκεκριμένου ενημερωτικού φυλλαδίου είναι να εκθέσει τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Εθνικού Λογότυπου Διαπίστευσης (ΕΛΔ), δηλαδή του λογότυπου που χρησιμοποιείται από διαπιστευμένους φορείς/ εργαστήρια για να επιδείξουν τη διαπιστευμένη υπόστασή τους. Οι φορείς ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ για την απόδειξη της αναγνώρισης της ικανότητάς τους από τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, ως «φορέας» ορίζεται οποιοδήποτε διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. εργαστήριο καθώς και κάθε διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης/ ελέγχου. ΤΥΠΟΣ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΔ Ο ΕΛΔ πρέπει να εμφανίζεται μόνο με την κατάλληλη μορφή, μέγεθος και χρώμα, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα: Α Αρ.Πιστ. ΧΧΧ Όπου Α είναι ένα από τα παρακάτω: 1. Πιστοποίηση ΣΔ 2. Πιστοποίηση Προϊόντων 3. Πιστοποίηση Προσώπων 4. Περιβαλλοντική Επαλήθευση 5. Έλεγχος 6. Δοκιμές 7. Διακριβώσεις 8. Δοκιμές/Διακριβώσεις 9. Κλινικές Δοκιμές 10. Διοργάνωση ΣΔΙ Οι εξωτερικές διαστάσεις του λογότυπου, όταν αυτός χρησιμοποιείται σε έγγραφα μεγέθους Α4, δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τα 30 Χ 20 mm. Σε έγγραφα μικρότερου μεγέθους, οι διαστάσεις του ΕΛΔ θα είναι αναλογικά μικρότερες. Σε διαφημιστική ή άλλη καταχώρηση και σε μέσα προβολής, η τυχόν και καθοιονδήποτε τρόπο χρήση του ΕΛΔ από διαπιστευμένο φορέα πρέπει να έχει τις αντίστοιχες ως άνω αναλογίες, ήτοι να καλύπτει κατά μέγιστο το 1/100 της συνολικής επιφάνειας του επιπέδου της διαφήμισης/ καταχώρησης. Όταν ο ΕΛΔ χρησιμοποιείται από φορέα, πρέπει να ακολουθείται πάντοτε από τον αριθμό του πιστοποιητικού διαπίστευσης του φορέα και την πληροφορία αν η διαπίστευση αφορά δοκιμές, διακρίβωση, πιστοποίηση και το είδος αυτής ή έλεγχο, όπως περιγράφεται παραπάνω. Οι φορείς έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον ΕΛΔ στα έγγραφά τους (πχ, πιστοποιητικά διακρίβωσης ή δοκιμών, εκθέσεις δοκιμών, ετικέτες διακρίβωσης, πιστοποιητικά συστημάτων ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμμόρφωσης προϊόντος, προσωπικού, έγγραφα αλληλογραφίας, ενημερωτικά φυλλάδια, όχι όμως στις επαγγελματικές κάρτες) ή σε άλλα αντικείμενα μόνο σχετικά με τη διαπιστευμένη δραστηριότητα του φορέα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που εκτίθενται κατωτέρω. Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία δοκιμάζονται/ διακριβώνονται/πιστοποιούνται/ελέγχονται από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ. Η θέση του λογότυπου στα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι πλησίον των γωνιών του εγγράφου και σε καμία περίπτωση να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται με ευθύνη του Φορέα Διαπίστευσης. Πάντως σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΔ του Ε.ΣΥ.Δ. πρέπει να καταλαμβάνει κατά ανώτατο όριο το ήμισυ της επιφάνειας που καταλαμβάνει ο λογότυπος του φορέα. Ο ΕΛΔ επιτρέπεται να αναπαράγεται ηλεκτρονικά, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προδιαγραμμένοι τύποι και μορφές. Ανάγλυφες ή έγχρωμες εκδόσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με ή χωρίς χρώμα. ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 3 11/28/08 4:49:57 PM

4 Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ, ΔΟΚΙΜΩN, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Ο ΕΛΔ επιτρέπεται να τίθεται σε όλα τα πιστοποιητικά διακρίβωσης, δοκιμών και εκθέσεις δοκιμών, οι οποίες περιέχουν αποκλειστικά αποτελέσματα διακριβώσεων και δοκιμών που έχουν εκτελεστεί μέσα στο διαπιστευμένο πεδίο εφαρμογής του υπ όψιν εργαστηρίου. Μη διαπιστευμένα αποτελέσματα επιτρέπεται να αναφέρονται σε πιστοποιητικά διακρίβωσης, δοκιμών και εκθέσεις δοκιμών στα οποία εκτίθεται ο ΕΛΔ, με την προϋπόθεση ότι: αποτελούν το πολύ το 20% του συνολικού αριθμού των εκτιθέμενων αποτελεσμάτων, στα αποτελέσματα αυτά υπάρχει ρητή και εμφανής αναφορά και επισήμανση ότι είναι αποτελέσματα εκτός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Ένα διαπιστευμένο εργαστήριο διακρίβωσης επιτρέπεται, όπου είναι πρακτικά δυνατό, να χρησιμοποιεί ετικέτα διακρίβωσης ο σχεδιασμός της οποίας έχει εγκριθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. ώστε να φέρει κατάλληλα τον ΕΛΔ, μόνο πάνω σε όργανα μέτρησης για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Διακρίβωσης εντός του Επίσημου Πεδίου Διαπίστευσης του εργαστηρίου και σύμφωνα με τις κάτωθι προϋποθέσεις: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Οι φορείς δεν πρέπει να κάνουν παραπλανητική χρήση του ΕΛΔ. Οι διαπιστευμένοι φορείς επιτρέπεται να ενσωματώνουν τον ΕΛΔ σε υλικό δημοσιεύσεων, το οποίο αναφέρεται διακριτά σε διαπιστευμένες υπηρεσίες και δραστηριότητες, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω και κατά τρόπο ώστε να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σύγχυση. Ο λογότυπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κείμενα σχετιζόμενα με προϊόντα, εκτός εάν είναι άμεσα τοποθετημένος δίπλα στην αναφορά στο διαπιστευμένο εργαστήριο διακρίβωσης ή δοκιμών και σαφώς δηλώνεται ότι ο ΕΛΔ δεν συνεπάγεται ουδεμία πιστοποίηση/ έγκριση των προϊόντων που διακριβώνονται ή δοκιμάζονται. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΓΝΩΜΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΩΝ Όταν ένα εργαστήριο χορηγεί πιστοποιητικά διακρίβωσης, εκθέσεις ή πιστοποιητικά δοκιμών, τα οποία φέρουν τον ΕΛΔ και περιέχουν γνώμες, ερμηνείες ή άλλο υλικό σχετιζόμενο με ερευνητικές δραστηριότητες και τα οποία δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μεθόδου δοκιμής, τότε οι πληροφορίες αυτές πρέπει εμφανώς και χωρίς καμία αμφιβολία, να καθίσταται σαφές ότι είναι εκτός του πεδίου διαπίστευσης. α) ότι η ετικέτα σχετίζεται μόνο με τη διακρίβωση που διεξήχθη κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην ετικέτα, β) ότι η ετικέτα από μόνη της δεν συνεπάγεται συμμόρφωση με κάποια προδιαγραφή, έγκριση ποιότητας ή διάρκεια της διακρίβωσης, γ) ότι η ετικέτα ελέγχεται και χρησιμοποιείται με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά στους Κανονισμούς του Ε.ΣΥ.Δ. ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 4 11/28/08 4:50:04 PM

5 ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να εμφανίζεται σε αντικείμενα υπό δοκιμή ή σε προϊόντα (ή σε προσαρτήματά τους) ή να χρησιμοποιείται για να υπονοεί πιστοποίηση προϊόντος. Ο ΕΛΔ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να υπονοεί ότι ο Φορέας Διαπίστευσης αποδέχεται ευθύνη για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων διακρίβωσης ή δοκιμών ή για συναγόμενες από αυτά γνώμες ή ερμηνείες ή ότι εγκρίνει ένα διακριβωμένο όργανο, αντικείμενο δοκιμών ή προϊόν ή υπηρεσία. H χρήση του λογότυπου επιτρέπεται να γίνεται με τρόπο διαφορετικό αυτών που περιγράφονται παραπάνω, μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Ε.ΣΥ.Δ. Οι πελάτες των Διαπιστευμένων Φορέων μπορούν να κάνουν χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) ο λογότυπος του Ε.ΣΥ.Δ. πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω β) ο λογότυπος του Ε.ΣΥ.Δ. περιλαμβάνεται στο ίδιο πλαίσιο στο οποίο υπάρχει και ο λογότυπος του φορέα γ) το εμβαδόν του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του αντίστοιχου λογοτύπου του Φορέα. π.χ.: Ένας διαπιστευμένος φορέας πρέπει μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της αναστολής της διαπίστευσης, να σταματήσει αμέσως να χορηγεί κάθε πιστοποιητικό ή ετικέτες διακρίβωσης στα οποία εμφανίζεται ο λογότυπος. Στην περίπτωση μερικής αναστολής της διαπίστευσης, τα παραπάνω ισχύουν για το μέρος του πεδίου που έχει ανασταλεί. Ο φορέας πρέπει επίσης να σταματήσει, καθοιονδήποτε τρόπο και μέσο, τη χρήση του ΕΛΔ στο ανεσταλμένο Επίσημο Πεδίο της Διαπίστευσης ή μέρος αυτού, αλλιώς ισχύουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα για κακή ή παραπλανητική χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πιστοποίηση Προϊόντων Ένας φορέας, αμέσως μετά την ενημέρωση του για την ανάκληση της διαπίστευσης από την Υπηρεσία, πρέπει να σταματήσει αμέσως τη χρήση του ΕΛΔ σε οποιοδήποτε μέσο τον χρησιμοποιεί (πιστοποιητικά, έγγραφα, ιστοσελίδα κ.ά.). Η ενημέρωση του Φορέα για την αναστολή ή ανάκλησή του, γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας ώστε να διασφαλίζεται ότι η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Δεν είναι ορθή η χρήση του παρακάτω παραδείγματος σε μια έκθεση δοκιμών εργαστηρίου πιστοποιημένου από Φορέα Πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πιστοποίηση ΣΔ Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογοτύπου του Ε.ΣΥ.Δ. στις εκθέσεις δοκιμών και στα πιστοποιητικά διακρίβωσης που εκδίδουν εργαστήρια-πελάτες Φορέων Πιστοποίησης Διαπιστευμένων από το Ε.ΣΥ.Δ. ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 5 11/28/08 4:50:04 PM

6 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ IAF-ILAC Το Ε.ΣΥ.Δ. ως μέλος των Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης της ILAC και IAF, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, δύναται να εκχωρεί στους διαπιστευμένους πελάτες του τη δυνατότητα χρήσης των λογοτύπων των φορέων αυτών, σε συνδυασμό πάντα με τον Εθνικό Λογότυπο Διαπίστευσης (ΕΛΔ), ο οποίος σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν περιγραφεί παραπάνω, κατόπιν αίτησης. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο διαπιστευμένος φορέας να χρησιμοποιεί μόνος του το λογότυπο του IAF ή το λογότυπο της ILAC. Ο λογότυπος του IAF δύναται να χρησιμοποιείται, κατόπιν αίτησης στο Ε.ΣΥ.Δ., από φορείς διαπιστευμένους για τα πεδία Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Πιστοποίησης Προϊόντων, σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα. Ο λογότυπος της ILAC δύναται να χρησιμοποιείται, κατόπιν αίτησης, από διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, σύμφωνα με τα παρακάτω παραδείγματα. π.χ. Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου IAF από τους πελάτες των διαπιστευμένων φορέων. Πιστοποίηση Προϊόντων Πιστοποίηση ΣΔ Δοκιμές Ο συνδυασμένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛΔ, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να υπονοεί ότι οι IAF και ILAC αποδέχονται ευθύνη για τις δραστηριότητες που διενεργούνται από τους διαπιστευμένους φορείς. Ο συνδυασμένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛΔ, μπορεί να χρησιμοποιείται σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από διαπιστευμένους φορείς. Ο συνδυασμένος λογότυπος του IAF ή του ILAC και του ΕΛΔ, δεν πρέπει να εμφανίζεται σε προϊόντα ή σε συνδυασμό με προϊόντα. Η εκχώρηση χρήσης του λογοτύπου των IAF και ILAC διέπεται από τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι εν λόγω οργανισμοί, όπως περιγράφονται στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του διαπιστευμένου φορέα και του Ε.ΣΥ.Δ. Διακριβώσεις Δοκιμές/ Διακριβώσεις ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 6 11/28/08 4:50:07 PM

7 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΕ ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ή ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1. Υπάρχει λογότυπος στην έκθεση/πιστοποιητικό; Ναι, υπάρχει ένας λογότυπος. Είναι ο λογότυπος του φορέα που έχει εκδώσει την/το έκθεση/πιστοποιητικό, το διαπιστευμένο εργαστήριο, ο φορέας πιστοποίησης ή ο φορέας ελέγχου. Ναι, υπάρχει ο λογότυπος του φορέα που έχει εκδώσει την έκθεση/πιστοποιητικό αλλά υπάρχει και άλλος λογότυπος. Ο δεύτερος λογότυπος είναι του φορέα διαπίστευσης. Όχι, δεν υπάρχει κανένας λογότυπος, αλλά η έκθεση/ πιστοποιητικό περιλαμβάνει μία φράση/αναφορά στη διαπίστευση του φορέα που έχει εκδώσει το έγγραφο. 2. Είναι ο λογότυπος της έκθεσης/πιστοποιητικού, λογότυπος διαπίστευσης; Ναι, ο λογότυπος ακολουθείται από αναφορά στο πεδίο που καλύπτει η διαπίστευση (π.χ. δοκιμές, διακριβώσεις, πιστοποίηση προϊόντων, κ.λπ.) και από τον αριθμό του πιστοποιητικού διαπίστευσης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει τουλάχιστον αναφορά στο πρότυπο διαπίστευσης που χρησιμοποιήθηκε και απουσία του αριθμού του πιστοποιητικού διαπίστευσης, μπορώ να πω ότι δεν αποτελεί λογότυπο διαπίστευσης. Συνεπώς, η/το έκθεση/πιστοποιητικό δεν καλύπτεται από τη διαπίστευση. 3. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι η/το έκθεση/ πιστοποιητικό καλύπτεται από τη διαπίστευση για τις υπηρεσίες που ενδιαφέρομαι; Η διαπίστευση για παράδειγμα ενός εργαστηρίου για δοκιμές είναι πολύ ευρεία έννοια. Δεν σημαίνει ότι το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για κάθε είδους δοκιμή. Θα πρέπει να ελέγξω αν το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για το είδος των δοκιμών για τις οποίες ενδιαφέρομαι. Μέσω του αριθμού του πιστοποιητικού διαπίστευσης και του ονόματος του φορέα που έχει εκδώσει την/το έκθεση/ πιστοποιητικό, μπορώ να ελέγξω το επίσημο πεδίο διαπίστευσης του φορέα. Για να το ελέγξω αυτό, θα πρέπει να πάω στην ιστοσελίδα του φορέα που έχει χορηγήσει τη διαπίστευση. Μπορώ επίσης να απευθυνθώ άμεσα στο διαπιστευμένο φορέα που έχει εκδώσει την/το έκθεση/ πιστοποιητικό για να μου αποστείλει αναλυτικά τις δραστηριότητες για τις οποίες είναι διαπιστευμένος. 4. Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι μία/ένα έκθεση/ πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από ένα φορέα διαπιστευμένο σε μία ξένη χώρα, θα είναι αποδεκτή/ο στη χώρα μου; Αρχικά θα πρέπει να ελέγξω ότι ο λογότυπος διαπίστευσης στην/στο έκθεση/πιστοποιητικό είναι λογότυπος φορέα διαπίστευσης που είναι μέλος των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης των ΕΑ/ ILAC/ IAF. Στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξω ότι ο φορέας διαπίστευσης είναι μέλος των ανωτέρω συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης για το τεχνικό πεδίο για το οποίο ενδιαφέρομαι. Ένας φορέας διαπίστευσης μπορεί να μην είναι μέλος για όλα τα πεδία των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης, για παράδειγμα ένας φορέας διαπίστευσης μπορεί να είναι μέλος των συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης για διαπίστευση φορέων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, αλλά όχι για διαπίστευση φορέων πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ελέγξω αν ο φορέας που έχει εκδώσει την/το έκθεση/πιστοποιητικό είναι διαπιστευμένος για τις τεχνικές απαιτήσεις που είναι αναγνωρισμένες στη χώρα μου. Για να ελέγξω ότι η διαπίστευση που έχει χορηγηθεί από τον ξένο φορέα διαπίστευσης είναι αποδεκτή και στη χώρα μου, μπορώ να επικοινωνήσω είτε με το ξένο φορέα είτε με τον τοπικό φορέα διαπίστευσης. Μπορώ επίσης να επικοινωνήσω με τις εθνικές αρχές της χώρας μου. ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 7 11/28/08 4:50:12 PM

8 ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 8 11/28/08 4:50:12 PM

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΕΛ /01/04/3-6-2013 1/10 ΕΣΥ ΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 06-03-2008 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 3-6-2013 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Υ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Όλα τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα και εικόνες είναι ιδιοκτησία της DIPLOMA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Σταθερότητας της Επίδοσης του Προϊόντος σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της εταιρείας 1.2 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κωδ.: CSR Ισχύς: 05/08/2015 Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης Έκδοση: 04 Σελίδα 1 από 13 Σύνταξη: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CSR/04 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 33 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ General rules for the certification of persons LPR - T.I 010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 2 1.1 Η Ταυτότητα του Φορέα:... 2 1.2 Αντικείμενο υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά 1.1.1. Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Προσώπων απευθύνεται κυρίως στους υποψήφιους προς πιστοποίηση επαγγελματίες αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, και είναι δημόσια διαθέσιμος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Τίτλος ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ETSI TS 101 456 Πελάτης Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ( www.pki.auth.gr ) Προς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα