Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ."

Transcript

1 Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

2 ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση απότο Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσηςα.ε.. (Ε.ΣΥ( ΣΥ. ), µέσω καθορισµένων διαδικασιών, ότι ένα νοµικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριµένες δραστηριότητες µε αµεροληψία και τεκµηριωµένη τεχνική επάρκεια. Σχετική Νοµοθεσία: α.νόµος 2231/1994, β.νόµος 2642/1998 γ.νόµος 3066/2002

3 Υπηρεσίες που παρέχονται από το Ε.ΣΥ.. Το Ε.ΣΥ.. παρέχει Υπηρεσίες ιαπίστευσης σε: Φορείςπιστοποίησηςπροϊόντωνκαιυπηρεσιών, Φορείς πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, Φορείςπιστοποίησηςσυστηµάτωνδιαχείρισηςποιότητας, Φορείςπιστοποίησηςπροσώπων, Φορείς ελέγχου προϊόντων, διεργασιών ή εγκαταστάσεων Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων (KTEO). Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές Φορείς επαλήθευσης εκποµπών αερίων θερµοκηπίου Εργαστήρια δοκιµών και διακριβώσεων Κλινικά εργαστήρια ιοργανωτές διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιµών ικανότητας.

4 Γιατί είναι απαραίτητη η διαπίστευση ενός εργαστηρίου;

5 Εκθέσεις δοκιµών, Πιστοποιητικά Αναλύσεων Ποια είναι τα θέµατα που απασχολούν τους αποδέκτες αποτελεσµάτων των εργαστηρίων; Τεχνική Ικανότητα εργαστηρίου-είναι κατάλληλο το προσωπικό; Καταλληλότητα µεθόδων-έχουν επιλεγεί οι κατάλληλες; Συνεχής ανάγκη για νέες µεθόδους/νέες τεχνικέςανταποκρίνεται µε επιτυχία το εργαστήριο; Κριτήρια επίδοσης αναλυτικών µεθόδων-εκπληρώνονται; Αβεβαιότητα µέτρησης- λαµβάνεται υπόψη; Ιχνηλασιµότητα µετρήσεων; Αµεροληψία εργαστηρίου; Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος ποιότητας εφαρµόζεται από το εργαστήριο ιεθνή αναγνώριση- χρειάζεται να ξαναγίνουν οι δοκιµές εκτός συνόρων;

6 ιαπίστευση Εργαστηρίου κατά ISO/IEC Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου εξασφαλίζει για τον πελάτη: την αµεροληψία και την ανεξαρτησία του εργαστηρίου από πιέσεις ιαδικασίες για αξιοπιστία και έλεγχο ποιότητας των αποτελεσµάτων και για διορθωτικές/προληπτικές ενέργειες Μέριµνα για παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος και τη συνεχή βελτίωση Συνεχή παρακολούθηση του έργου, των δραστηριοτήτων και των επιδόσεων των διαπιστευµένων εργαστηρίων από τον Εθνικό Φορέα ιαπίστευσης

7 Η υποχρέωση για διαπίστευση Η διαπίστευση είναι προαιρετική, πλην των περιπτώσεων που ευρωπαϊκές Οδηγίες ή εθνική νοµοθεσία την επιβάλλουν, π.χ. εργαστήρια για τον έλεγχο δοµικών υλικών και στοιχείων, ιδιωτικά εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερού για ανθρώπινη χρήση, εργαστήρια επισήµου ελέγχου τροφίµων, εργαστήρια επίσηµου ελέγχου καυσίµων εργαστήρια µετρήσεων αιολικού δυναµικού.

8 ιαδικασία ιαπίστευσης Εργαστηρίου κατά ISO/IEC Προκαταρκτική εξέταση της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης και των σχετικών διαδικασιών Προαξιολόγηση του εργαστηρίου Αξιολόγηση, η οποία περιλαµβάνει και την εκτέλεση των δοκιµών του πεδίου διαπίστευσης. Η αξιολόγηση γίνεται από οµάδα αξιολόγησης µε τεχνική επάρκεια για αυτόν τον σκοπό Έγκριση του αποτελέσµατος της αξιολόγησης από ένα σύστηµα λήψης απόφασης που για το Ε.ΣΥ.. περιλαµβάνει την εισήγηση από την οµάδα αξιολόγησης, την εισήγηση από την αρµόδια Τεχνική Επιτροπή, την απόφαση από το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης και την επικύρωση της από το.σ. της Ε.ΣΥ.. Α.Ε. Το εργαστήριο υπόκειται σε ετήσιες επιτηρήσεις και σε επαναξιολόγηση µετά από 4 χρόνια

9 Σύντοµη παρουσίαση του Ε.ΣΥ.

10 Ηδοµή του Ε.ΣΥ.. ιοικητικό Συµβούλιο Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης Τεχνικές Επιτροπές (Γενικές και Ειδικές) Επικεφαλής Αξιολογητές Αξιολογητές Εµπειρογνώµονες Μέλη Υπηρεσίας

11 Μέλη του Εθνικού Συµβουλίου ιαπίστευσης Α. Εκπρόσωποι Υπουργείων: Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Εθνικής Άµυνας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων

12 Μέλη του Εθνικού Συµβουλίου ιαπίστευσης Β. ΕκπρόσωποιΦορέων: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Εθνικό Συµβούλιο Καταναλωτών Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων Ελληνική Ένωση Φορέων Πιστοποίησης

13 Αρµοδιότητες του Εθνικού Συµβουλίου ιαπίστευσης Εισηγείταιστο.Σ. τηχορήγηση, άρση, αναστολή ή ανάκληση της διαπίστευσης ως και θέµατα που άπτονται των διαδικασιών διαπίστευσης

14 Αρµοδιότητες των Ειδικών ΤΕ Εξετάζουν την πληρότητα του έργου της Οµάδας Αξιολόγησης και εισηγούνται σχετικά στο Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης Αποτελούνται από ειδικούς Επιστήµονες επί του αντικειµένου, που έχουν εκπαιδευθεί στις διαδικασίες και τα πρότυπα διαπίστευσης Το Ε.ΣΥ.. σήµερα διαθέτει 11 ΤΕ µε 56 µέλη

15 Αρµοδιότητες των 2 Γενικών ΤΕ Είναι το φόρουµ των Προέδρων τωντε ΤΕστο οποίο συµµετέχουν και ενδιαφερόµενα µέρη ( εκπρόσωποι των πελατών τουε.σ.υ..,., των καταναλωτών, των εργοδοτών κλπ) Αντικείµενο τους είναι η εξέταση οριζοντίων θεµάτων που αφορούν τις διαδικασίες διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.. και η υποβολή προτάσεων προς το Εθνικό Συµβούλιο ιαπίστευσης

16 Αξιολογητές -Εµπειρογνώµονες Ειδικοί Επιστήµονες που έχουν αξιολογηθεί ως προς τις γνώσεις τους σε ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, έχουν εκπαιδευθεί επί των προτύπων και διαδικασιών διαπίστευσης και έχουν επιτύχει σε σχετικές εξετάσεις. Μερικοί από αυτούς αναλαµβάνουν το ρόλο του Επικεφαλής Αξιολογητή.

17 Μέλη της Υπηρεσίας Ειδικοί Επιστήµονες επί συγκεκριµένων Τεχνικών Πεδίων που έχουν εκπαιδευθεί επί των προτύπων διαπίστευσης και επί των διαδικασιών διαπίστευσης και «τρέχουν» καθηµερινά το σύστηµα διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.. Υπάρχουν δύο ιευθύνσεις (Φορέων και Εργαστηρίων), το Τµήµα Ποιότητας και Εκπαίδευσης, το Τµήµα Ανάπτυξης και Προβολής καιτο Τµήµα ιοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης Τα στελέχη της Υπηρεσίας αναλαµβάνουν επίσης το ρόλο του Επικεφαλής Αξιολογητή.

18 Ευρωπαϊκός Κανονισµός για τη ιαπίστευση REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

19 Ευρωπαϊκός Κανονισµός για τη ιαπίστευση Σύµφωνα µε το άρθρο 4 το Κανονισµού (EΚ) 765/2008 ο οποίος εφαρµόζεται από , κάθε κράτος µέλος ορίζει έναν και µόνο εθνικό οργανισµό διαπίστευσης Ως εθνικός οργανισµός διαπίστευσης έχει ορισθεί το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας έχει πληροφορήσει τόσο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη ιαπίστευση (ΕΑ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 του Κανονισµού ότι ο εθνικός οργανισµός διαπίστευσης της χώρας είναι το Ε.ΣΥ..

20 Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη ιαπίστευση Το ΕΣΥ είναι πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ιαπίστευση (ΕΑ) στην οποία συµµετέχουν οι Εθνικοί Φορείς ιαπίστευσηςτωνχωρώντηςευρωπαϊκήςένωσης, σκοποίτηςοποίαςείναι, µεταξύάλλων, η αµοιβαία αναγνώριση των εκδιδόµενων πιστοποιητικών διαπίστευσης, η προαγωγή του θεσµού της διαπίστευσης στις χώρες της Ε.Ε. και η διοργάνωση διεργαστηριακών συγκρίσεων µε στόχο την επιβεβαίωση της ορθότητας των µετρήσεων που διενεργούνται σε διαπιστευµένα εργαστήρια.

21 ιεθνή Το Ε.ΣΥ.. Συµµετέχει σε όλες τις συµφωνίες Αµοιβαίας Αναγνώρισης της ΕΑ (ΕΑ- MLA). Είναι πλήρες µέλος στη ιεθνή Συνεργασία για τη ιαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC) και στο ιεθνές Φόρουµ ιαπίστευσης Φορέων (IAF) και συµµετέχει σε όλες τις Συµφωνίες Αµοιβαίας Αναγνώρισης αυτών των οργάνων. Υποστηρίζει τις δοµές διαπίστευσης και παρέχει υπηρεσίες διαπίστευσης στην Κύπρο, στη Ρουµανία, στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας, στη Σερβία και στην Ιορδανία, στο Λίβανο και στο Κατάρ.

22 Παρεχόµενες Υπηρεσίες Το Ε.ΣΥ.. µέχρι σήµερα έχει διαπιστεύσει: 397 Εργαστήρια οκιµών & ιακριβώσεων και Κλινικά Εργαστηρία 305 Φορείς Πιστοποίησης ή/ και Ελέγχου(µεταξύ αυτών και 117 ΚΤΕΟ)

23 Στοιχεία εκεµβρίου 2010

24 Στοιχεία Πιστοποιητικών ιαπίστευσης Εργαστηρίων Έτος Πιστοποιητικά ανά έτος Συνολικός Αριθµός Πιστοποιητικών Πρότυπα ιαπίστευσης καιµια τεχνική προδιαγραφή Σταθερός ρυθµός νέων αιτήσεων: ~50/έτος, µε εξαίρεση το , συνολικά 150 νέες αιτήσεις λόγω αναπτυξιακών δράσεων

25 Στοιχεία Πιστοποιητικών ιαπίστευσης Φορέων πιστοποίησης και Ελέγχου Έτος (έως ) Νέα πιστοποιητικά φορέων ανά έτος Συνολικός αριθµός πιστοποιητικών φορέων στο τέλος κάθε έτους

26 ιαπίστευση Εργαστηρίων Συµπεράσµατα από τη µέχρι τώρα δραστηριότητα του ΕΣΥ και προοπτικές Μελέτη Οικονοµικού, Κοινωνικού, Πολιτικού και Τεχνολογικού Περιβάλλοντος

27 Τοµείς Ανάπτυξης για τη διαπίστευση Εργαστηρίων 2 εκπαιδεύσεις αξιολογητών, 2005 και 2007 Επιτυχής επέκταση στα κλινικά εργαστήρια ISO 15189, στους ιοργανωτές ιεργαστηριακών ISO G43-1 και στα εργαστήρια απαερίων CEN TS µεταβάσεις σε νέες εκδόσεις των προτύπων διαπίστευσης Ολοκλήρωση προετοιµασίας για χορήγηση ευέλικτου πεδίου

28 Οικονοµικό Περιβάλλον 1/4 Η δραστηριοποίηση ανεξάρτητων εργαστηρίων και εργαστηρίων παραγωγών ευνοείται από την ανάγκη υπηρεσιών δοκιµών και διακριβώσεων που αυξάνεται συνεχώς Την τελευταία δεκαετία µεγάλος αριθµός αναπτυξιακών δράσεων ευνόησε τόσο την προµήθεια εξοπλισµού όσο και την προετοιµασία για τη διαπίστευση. Παρόµοιες αναπτυξιακές δράσεις οδήγησαν στην ανάπτυξη και διαπίστευση πλήθους εργαστηρίων του δηµοσίου αλλά και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.

29 Οικονοµικό Περιβάλλον 2/4 Η οικονοµική κρίση έχει σαφώς δηµιουργήσει πρόβληµα ρευστότητας το οποίο συµπιέζει τις δυνατότητες ανάπτυξης των εργαστηριακών µονάδων και προκαλεί προβλήµατα ανταπόκρισης σε πάγιες ανάγκες εκπλήρωσης των απαιτήσεων των προτύπων διαπίστευσης. Ο χώρος των εργαστηρίων χαρακτηρίζεται από µικρές µονάδες που σε περιπτώσεις κλειστού περιβάλλοντος παρασύρονται µερικές φορές σε ανταγωνισµό που οδηγεί στην εξάλειψη των ασθενέστερων. Πελάτες του ΕΣΥ που κινήθηκαν πανελλαδικά ή και µε διεθνή δραστηριότητα µε το πλεονέκτηµα της διαπίστευσης επιβίωσαν οικονοµικά και ανέπτυξαν σε µεγάλο βαθµό το πεδίο τους

30 Οικονοµικό Περιβάλλον 3/4 Η αναδιάρθρωση του δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, των αυτοδιοικητικών µηχανισµών και η αναζήτηση οικονοµιών κλίµακος αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση των εργαστηριακών µονάδων του δηµοσίου αλλά αύξηση του συνόλου των υπηρεσιών τους καθώς και εξειδίκευση τους Η ελληνική αγορά εκτιµάται ότι έχει φθάσει στην οροφή σε ορισµένα είδη εργαστηρίων (π.χ διακριβώσεων), σε δυναµική ισορροπία για άλλα (δοκιµών) και σε αναµονή µεγάλης ανάπτυξης σε άλλα (κλινικά)

31 Οικονοµικό Περιβάλλον 4/4 Το άνοιγµα σε άλλες χώρες για παροχή υπηρεσιών δοκιµών/διακριβώσεων µπορεί να οδηγήσει στην επιβίωση του µεγάλου αριθµού εργαστηρίων-προϋπόθεση η διαπίστευση Στις περιπτώσεις που το ΕΣΥ δύναται να προσφέρει υπηρεσίες διαπίστευσης στο εξωτερικό, τόσο οι τιµές όσο και το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές άλλων ευρωπαϊκών φορέων.

32 Κοινωνικό Περιβάλλον 1/3 Η λειτουργία των εργαστηρίων διαφόρων ειδών και η διαπίστευση αυτών ως αναγνώριση τρίτου µέρους είναι εύκολα προσεγγίσιµη ως έννοια, µηχανισµός και διεργασία από τους κοινωνικούς εταίρους Η αναγκαιότητα της διαπίστευσης και η αναζήτηση διαπιστευµένων υπηρεσιών δοκιµών/διακριβώσεων υποβοηθάται µάλλον αποτελεσµατικά από ένα σχετικά αδύναµο εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο ενισχύει η εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η διαπίστευση ως αναγκαιότητα, προϋπόθεση λειτουργίας και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εισάγεται σε πολλούς τοµείς όπως ΑΠΕ, κλινικά εργαστήρια κ.α. καθώς το θεσµικό πλαίσιο έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά στο τοµέα των τροφίµων και του περιβάλλοντος και έχει γίνει αποδεκτό από τους ενδιαφερόµενους.

33 Κοινωνικό Περιβάλλον 2/3 Υπάρχει στη χώρα ικανό, επαρκές και κατάλληλα προετοιµασµένο από την τριτοβάθµια εκπαίδευση, επιστηµονικό προσωπικό για την στελέχωση των εργαστηρίων αλλά και για την επάνδρωση του σώµατος των αξιολογητών. ιατίθενται πολλοί και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί µεταφοράς τεχνογνωσίας σε σχέση µε την ποιότητα των µετρήσεων εντός διαφόρων κλάδων π.χ. χηµικοί, µηχανικοί αλλά και εντός επιστηµονικών/τεχνικών τοµέων Ο έντονος ανταγωνισµός σε µερικούς κλάδους µετρήσεων π.χ. τρόφιµα ή διακριβώσεις, έχει δηµιουργήσει κάποιες φορές εντυπώσεις στην αγορά για εκπτώσεις στη τιµή που συνοδεύονται από εκπτώσεις στην ποιότητα φαινόµενα που ελέγχονται στο µέγιστο εφικτό βαθµό από το Ε.ΣΥ.

34 Κοινωνικό Περιβάλλον 3/3 Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της διαπίστευσης των εργαστηρίων αποτελεί επίσης κίνητρο για παραπλανητική χρήση αυτής. Παρόλο που το επιστηµονικό προσωπικό έχει γνώση, η αγορά συνολικά χρειάζεται να εκπαιδευτεί προκειµένου να αξιολογεί τις προσφερόµενες διαπιστευµένες υπηρεσίες δοκιµών και µετρήσεων. Παρά την κατανόηση και την αποδοχή της διαπίστευσης δοκιµών και διακριβώσεων έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο να µην υπάρχει συνεννόηση των εθνικών αρχών µε το Ε.ΣΥ.. πριν από τη θέσπιση κανονιστικών πλαισίων που απαιτούν τη διαπίστευση εργαστηρίων (π.χ έλεγχος πόσιµου νερού, έλεγχος σαλµονέλας ορνιθοτροφείων) µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις κατόπιν τις οποίες πρέπει να επιλύσει το Ε.ΣΥ.. ιεύθυνση ιαπίστευσης Εργαστηρίων

35 Πολιτικό και Νοµικό Περιβάλλον 1/3 Η εφαρµογή του ευρωπαϊκού νοµοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο των τροφίµων έχει δηµιουργήσει εξαιρετικά µεγάλες ανάγκες στη διαπίστευση εργαστηρίων επισήµου ελέγχου και εργαστηρίων παραγωγών. Η εναρµόνιση του εθνικού πλαισίου µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για το περιβάλλον αναµένεται να δηµιουργήσει ανάλογες συνθήκες Η τάση στην Ευρώπη για υποχρεωτική (Γαλλία) ή επιβαλλόµενη από την αγορά (Γερµανία) διαπίστευση των ιατρικών εργαστηρίων αναµένεται να δηµιουργηθεί και στην Ελλάδα.

36 Πολιτικό και Νοµικό Περιβάλλον 2/3 Η δραστηριοποίηση ξένων φορέων διαπίστευσης σε πλαίσιο αντίθετο της ΕΑ και µε ανταγωνιστική του ΕΣΥ δράση (π.χ RvA) έληξε µε τη θέσπιση του Κ. 765/2008. Το ίδιο πλαίσιο δηµιουργεί την ανάγκη επανακαθορισµού της δραστηριότητας του Ε.ΣΥ. στην Κύπρο µε προετοιµασία για σταδιακή µετάβαση των δραστηριοτήτων στον ΚΟΠΠ και δηµιουργία πλαισίου χρήσης αξιολογητών του ΕΣΥ από τον ΚΟΠΠ. Η ανάγκη εκπαίδευσης της αγοράς σε θέµατα ερµηνείας, αξιολόγησης και επιλογής υπηρεσιών δοκιµών και µετρήσεων έχει δηµιουργηθεί και µπορεί να καλυφθεί από το Ε.ΣΥ. στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραµµάτων.

37 Πολιτικό και Νοµικό Περιβάλλον 3/3 Η τροφοδότηση αναπτυξιακών δράσεων για φορείς αξιολόγησης της συµµόρφωσης θα χρειαστεί στη φάση του σχεδιασµού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης τη συνδροµή του Ε.ΣΥ.. Οι µηχανισµοί επικοινωνίας µε τα αρµόδια Υπουργεία για τις δραστηριότητες δοκιµών και διακριβώσεων δεν έχουν καθιερωθεί. Στις βαλκανικές χώρες και στις χώρες της Μέσης Ανατολής υπάρχει πλαίσιο για συνεργασίες και µεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά µε τις διαδικασίες διαπίστευσης εργαστηρίων

38 Τεχνολογικό Περιβάλλον 1/2 Νέα πεδία που βρίσκονται σε ανάπτυξη και εξέλιξη: αφορούν στις ΑΠΕ, στις βιοχηµικές/βιολογικές δοκιµές και στον ιατρικό τοµέα, στην παραγωγή υλικών αναφοράς, στις εγκληµατολογικές δοκιµές, στο περιβάλλον και τον έλεγχο της ρύπανσης από σταθερές/κινητές πηγές, στη δειγµατοληψία στα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα µέτρησης

39 Τεχνολογικό Περιβάλλον 2/2 Οι νέες τεχνολογίες για αποµακρυσµένη πρόσβαση, ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων, πλατφόρµες διαδικτύου, ηλεκτρονικά forum, διαβούλευση και δικτύωση µπορούν να εφαρµοσθούν: στις διαδικασίες διαπίστευσης, στην εκπαίδευση και διαρκή ενηµέρωση των αξιολογητών, στην οργάνωση και επικοινωνία µε τους πελάτες και τα ενδιαφερόµενα µέρη µείωση χρόνων και κόστους αύξηση της αποτελεσµατικότητας

40 ιαπίστευση Εργαστηρίων Εργαστήρια/Μετρολογική υποδοµή της χώρας Κρίσιµα για την ανάπτυξη Απαραίτητα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας Ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίας Υπηρεσίες εκτός χώρας Κρίσιµος και ο ρόλος του Εθνικού Φορέα ιαπίστευσης Νέες υπηρεσίες- Μετεξέλιξη διαδικασιών διαπίστευσης Ταχύτητα απόκρισης/ανάπτυξης Αξιοπιστία Αειφόρος ανάπτυξη της δραστηριότητας διαπίστευσης εργαστηρίων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων

Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιαπίστευσηεργαστηρίων Εργαστηρίων οκιµών και ιακριβώσεων ιακριβώσεωντωνενόπλων υνάµεων Κονδυλία Σωτηρίου Τµηµατάρχης Τµήµατος ιαπίστευσης Μετρολογικών Υπηρεσιών Ε.Σ.Υ.Π/Ε.ΣΥ. Ιωάννης Σιταράς ντης ιεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...4 Α1. Γενικά...4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ISO 9001:2000 ΚΑΙ ΕΛΟΤ 1416 (HACCP) ΣΤΟ ISO 22000:2005 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/04/8-1-2009 1/11 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις

2008-04-14 ICS: 03.100.40. ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις 2008-04-14 ICS: 03.100.40 ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Έκδοση 1 η ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών για την υλοποίηση έργων δηµοσίου χαρακτήρα Απαιτήσεις Managerial capability

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης.

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα