جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل."

Transcript

1 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی داشته باشند پاسخ در همین فصل. 67

2 سیمای فصل 3-3 جریان الکتریکی -3 مقاومت و مقاومت ویژهی الکتریکی 3-3 نیروی محرکهی الکتریکی 4-3 مدارهای الکتریکی ارزشیابی فصل 3

3 الکتريکی مقاومت الکتریکی جریان الکتریکی مدارهای و بحث ساکن بارهای فیزیک همان یا ساکن الکتریسیتهی دربارهی پیش فصل در حرکت حال در بارهای یا الکتریکی جریانهای بررسی به فصل این آغاز در کردیم. جریان عبور هنگام الکتریکی مدارهای در آن نقش و مقاومت با سپس پرداخت. خواهیم شد. خواهیم آشنا دارند. سروکار آن با زیادی وحرفههای است فراوان الکتریکی جریانهای مثالهای اب میکنند کار پزشکی فناوری در که مهندسانی و فیزیولوژیستها زیستشناسان اب برق مهندسان دارند. سروکار میکنند کنترل را ماهیچهها که عصبیای جریانهای محافظ دستگاههای برق مولد دستگاههای قبیل از بیشماری الکتریکی دستگاههای جریان مخابرات و فضایی مهندسان دارند. سروکار برق توزیع دستگاههای و آذرخش ذراتباردارحاصلازخورشیدرامطالعهمیکنند چراکهاینجریانمیتوانددستگاههای کند. مختل را زمین در برق انتقال دستگاههای حتی یا زمین مدار در مخابراتی کنترل چگونگی و یکپارچه مدارهای با سختافزار شاخهی در رایانه مهندسان اطالعات بازخوانی و ذخیرهسازی کیفیت و سرعت ارتقاي مدارها این اجزای در جریان دارند. سروکار رایانه با مرتبط کارهای از دیگر بسیاری و الکتریکی جریان -3 جریان است H مولکولهایO شدن روان آب جریان که طور همان درست به را باتری یک سر دو وقتی مثال است. الکتریکی بار شدن روان صرفا هم الکتریکی 69

4 کمک سیم رسانایی به هم وصل می کنید جریانی در سیم برقرار می شود (شکل.)-3 جهت قراردادی جریان از پایانه ی مثبت باتری به طرف پایانه ی منفی است. باتري جهت جريان سيم آندره م اری آمپ ر ( ) دانش مند فرانس وی در دهک ده ای نزدیک ش هر لیون به دنی ا آمد. چون در آن دهکده مدرس ه ای نبود آمپر به خودآموزی پرداخت. پدر او به هنگام انقالب فرانسه محکوم به اعدام شد و این امر زندگی شخصی آمپر را عمیق ا تحت تأثیر قرار دارد. آمپر بعدها استاد ریاضیات در دانشگاه پاریس شد و در تکامل علوم فیزیک ریاضیات و فلسفه سهم به س زایی ایفا کرد. آمپر پس از آزمایش های بس یار متوجه شد که دو س یم موازی حامل جریان به یکدیگر نیرو وارد می کنند. شکل -3 وقتی دو سر باتری توسط سیم رسانایی به هم وصل می شود جریان برقرار می گردد.. اما این پرسش مطرح است که چه اتفاقی درون سیم رخ می دهد که سبب ایجاد جریان می شود برای پاسخ به این پرسش به شکل -3 توجه کنید که بخش بسیار کوچکي از سیم رسانای فلزی مدار را در مقیاس اتمی نشان می دهد. در این گونه سیم های فلزی بارهای روان الکترون ها هستند. زیرا در سیم های رسانایی از جنس مس یا نقره یک الکترون هر اتم می تواند آزادانه در شبکه ی اتمی حرکت کند. این حامالن ش یا الکترون های آزاد می نامند. از سوی دیگر یون های مثبت بار را الکترون های رسان ت نمی کنند زیرا در مکان خود تقریب ا به طور ثابت قفل شده اند. حرک شکل -3 جریان I در یک مدار به دلیل حرکت الکترون های رسانش در مدار به وجود می آید. یون های مثبت در مکان خود تقریب ا به طور ثابت قفل شده اند. 70

5 میدان میشود وصل یکدیگر به رسانایی سیم قطعه توسط باتری یک سر دو وقتی نیرو سیم درون آزاد الکترونهای به میدان این میآید. وجود به سیم درون الکتریکیای آنجا از 3-3(. )شکل میدارد وا حرکت به میدان جهت خالف در را آنها و ميكند وارد ) E جهت )برخالف باتری مثبت پایانهی طرف به حرکت هنگام آزاد الکترونهای که آنها حرکت جهت میکنند برخورد مثبت یونهای چنین هم و دیگر آزاد الکترونهای به جهت برخالف آنها خالص حرکت جهت اما است. کاتورهای اصطالحا یا زیگزاگی آزاد الکترونهای حرکت جهت این به است. باتری مثبت پایانهی طرف به و E میدان میشود. گفته جریان واقعی جهت شبیهسازی الکترونهای ای کاتوره حرکت فلزی تیغهی یک در رسانش ازپایانهی درونسیمو الکتریکی دارایبارمنفیاند برخالفجهتمیدان الکترونها چون 3-3 شکل واقعیجریانوبرخالفجهتقراردادی اینجهت آنحرکتمیکنند. منفیباتریبهطرفپایانهیمثبت میگیریم. نظر در مدار یک در را جریان قراردادی جهت تاریخی دالیل به است. جریان که حالی در هستند. فلزها در بار حاملهای الکترونها توجه: رد مثال متفاوتاند. بار حاملهای نیمرساناها یا یونی محلولهای در مثبت و منفی یونهای میشوند نامیده الکترولیت که یونی محلولهای نقش که فلزها به تنها فصل این در 4-3(. )شکل هستند بار حاملهای یا رسانش الکترونهاي نتیجه در و دارند الکتریکی مدارهای در مهمی حامالن که باشید داشته یاد به وجود این با داشت. خواهیم توجه آزاد نیستند. الکترونها همواره بار 7

6 بدانید بیشتر الكتريكي پيل الکترولیز کنید آزمایش و کنند حرکت میتوانند منفی و مثبت بارهای دوی هر )الکترولیت( یونی محلول یک در 4-3 شکل آورند. وجود به را الکتریکی جریان بار و جریان Q خالص بار t زمانی بازهی در اگر مانند مدار سیم فرضی مقطع یک از تعریف زیر صورت به متوسط الکتریکی جریان کند عبور 5-3 شکل در A سطح میشود I Q = )-3( t آزمایش»ساخت مشاهدهی با ابتدا ضمیمه CD روی از ميوهاي«باتري فراهم را آزمایش نیاز مورد وسیلههای کالس در گروهی طور به را آن و کنید دهید. انجام بماند ثابت زمان لحظهی هر در رسانا مقطع هر از بار شارش جهت و آهنگ اگر در میدهند. نمایش dc نماد با اختصار به را آن و مینامند مستقیم را الکتریکی جریان به زیر رابطهی از جریان دیدیم آزمایشگاه و )( فیزیک در که طور همان حالت این میآید: دست Q I = )-3( t تعریف A( C= s ( ثانیه بر کولن یک صورت به آمپر یک است. آمپر جریان یکایSI -3 درجدول است. انتخابشده دانشمندفرانسوی آمپر آندرهماری افتخار ایننامبه میشود. است. آمده مختلف دستگاههای و پدیدهها از برخی در جریان تقریبی مقدارهای الکتریکی جریان تقریبی مقدارهای برخی -3 جدول )A( مقدار دستگاه یا پدیده 0 4 آذرخش قوی فشار انتقال خط 0 3 اتومبیل موتور استارت لحظهی در روشن ی قوه چراغ / تلویزیون و رادیو مدارهای رایانه مدارهای 7

7 شکل 5-3 بارهای در حال حرکت از یک سطح. A آهنگ شارش بار از این سطح به صورت جریان I تعریف میشود. جهت قراردادی جریان در جهت حرکت بارهای مثبت است. جریان عبوری از رشتهی سیم المپ مدار شکل 6-3 برابر 0/5A است. الف( در یک ثانیه چند کولن بار از یک مقطع فرضی رشتهی سیم این المپ میگذرد مثال -3 ب( این مقدار بار برابر بار چه تعداد الکترون است حل: الف( با استفاده از رابطهی )-3( داریم شکل 6-3 یک مدار الکتریکی ساده Q = I t =(0/5 A) (s) = 0/5 C ب( با استفاده از رابطهیe =Q n تعداد الکترونهایی که این مقدار بار را ایجاد میکنند برابر است با: Q 0/ 5C 8 n = = = 3 / e / 6 0 C همان طور که دیده میشود در هر ثانیه بیش از هزار میلیون هزار میلیون الکترون از یک مقطع فرضی رشتهی سیم المپ میگذرد. پایستگی جریان شکل 7-3 مداری شامل دو المپ مشابه و یک باتری را نشان میدهد. فکر میکنید روشنایی دو المپ در مقایسه با یکدیگر چگونه است آیا هر دو المپ روشنایی یکسانی دارند یا روشنایی یکی از المپها بیشتر از دیگری است پیش از انجام فعالیت زیر سعی کنید پاسخی قانع کننده برای پیشبینی خود ارائه دهيد. شبیهسازی جریان الکتریکی و انرژی الکتریکی 73

8 -3 عملی فعالیت 7-3 شکل مطابق مداری رابط سیمهای و باتری یک مشابه المپ دو کمک به کنید. مقایسه یکدیگر با را المپها روشنایی و بسازید باتری و مشابه المپ دو شامل مداری 7-3 شکل سیم یک در جریان است یکسان نقاط تمام در )الف( )ب( جریان زیرا است یکسان المپ دو روشنایی دیدید نیز فعالیت -3 از که طور همان ابتدا چند هر که میدهد نشان ساده آزمایش این است. گذشته مشابه المپ دو از یکسانی وجود به آن مقدار در تغییری هیچ ولی است شده A المپ سپس و B المپ وارد جریان دیگری( وسیلهی هر )یا المپ وارد که الکترونهایی آهنگ دیگر عبارت به است. نیامده عنوان به پس میشوند خارج آن از که است الکترونهایی آهنگ با برابر درست میشوند یکسان جریان حامل سیم یک نقاط همهی در جریان گفت: میتوان مهم نتیجهی یک میشود. گفته نیز جریان پایستگی قانون بیان این به تغییرنمیکند. آن مقدار و است است. الکتریکی بار پایستگی قانون عملی کاربرد واقع در جریان پایستگی قانون یک وقتی اما میکند. بیان سیم رشته یک برای را جریان پایستگی قانون الف 8-3 شکل یکدیگر به سیم شاخه چند یا دو که این یا میشود تقسیم شاخه چند یا دو به سیم رشته پایستگی قانون هم باز آیا ب( 8-3 )شکل میدهند تشکیل را سیم رشته یک و میرسند است برقرار جریان پایستگی قانون نیز حالت این در شود گفته باید است برقرار جریان ره به ورودی جریانهای مجموع گفت: میتوان کلی قاعدهی یک قالب در که طوری به قاعده این میکند. ترک را گره آن که باشد جریانهایی مجموع با برابر باید )انشعاب( گره میشود. خوانده کیرشهف( جریان قانون )یا کیرشهف گره قاعدهی اغلب I I I خروجی جریانهای I 3 گره نقطهی ورودی جریانهای I یک نقاط همهی در جریان )الف( 8-3 شکل جریانهایی جمع )ب( است. یکسان سیم رشته جمع با برابر باید میشوند وارد انشعاب یک به که میکنند. ترک را انشعاب آن که باشند جریانهایی -3 تمرین سیم در I جریان جهت و بزرگی میدهد. نشان را مدار یک از بخشی 9-3 شکل چیست پایینی مدار یک از بخشی 9-3 شکل 74

9 الکتریکی ویژهی مقاومت و مقاومت -3 یکسانی هندسی شکل که شیشهای و مسی میلهی دو سر دو به را یکسانی ولتاژ اگر هک جسم از مشخصهای آن میشود. حاصل متفاوتی بسیار جریانهای کنیم اعمال دارند است. الکتریکی مقاومت میکند بازی نقش اینجا در پتانسیل اختالف اعمال با را رسانا از نقطهای هردو بین مقاومت نقطه دو آن بین V R مقاومت آنگاه 0-3(. )شکل میکنیم تعیین آن از حاصل ی I جریان اندازهگیری و میشود: تعریف چنین V R = )3-3( I سنج آمپر سنج ولت سنج مقاومت بدانید بیشتر مینامیم. ) W نماد )با اهم را آن که است V( آمپر) A بر ولت SI در مقاومت یکای L A I V b V a V = V V آنولتاژ رسانایییکنواختبهطولLوسطحمقطعAکهبهدوسر 0-3 شکل b a E است. متناسب آن سر دو ولتاژ با رسانا این از عبوری جریان است. شده اعمال ازدستگاههای مقاومتیکرسانارابادستگاهیبهناماهمسنجاندازهمیگیرند.بعضی هستند. نیز آمپرسنج و ولتسنج شامل اهمسنج بر عالوه اندازهگیری میشود گفته ی چندسنجش یا آوومتر چندکاره اندازهگیری دستگاههای این به -3(. )شکل )پ( )ب( )الف( )ب( مدار در ولتسنج و آمپرسنج بستن نحوهی و واقعی مدار یک از نموداری )الف( -3 شکل و جریان ولتاژ اندازهگیری به قادر دیجیتال سنجشی چند )پ( الکتریکی. مدار یک از طرحوار نموداری است. مقاومت 75

10 -3 تمرین میگذرد آن از جریانی چه میشود اعمال ولتاژ V المپ این سر دو به وقتی است. 36 اتومبیلیW جلوی المپ مقاومت شبیهسازی V =IR رابطهی بررسی اهم قانون بررسی اهم قانون یک برای قانون این به بنا شدیم. آشنا اهم قانون با آزمایشگاه و )( فیزیک در است. متناسب آن سر دو ولتاژ با رسانا از عبوری جریان ثابت دمای در فلزی رسانای معادلهی با را آن نباید و است دقیق بسیار اهم قانون بیان توجه: V =IR که میشود ادعا اغلب بگیرید! اشتباه» V =IR «از تعریفی معادله این نیست. درست این است. اهم قانون از بیانی آن چه میرود کار به رسانایی وسیلهی هر برای و است مقاومت نكند. چه و کند پیروی اهم قانون از وسیله کرد. استفاده الف -3 شکل مطابق مداری از میتوان اهم قانون بررسي برای به آن سر دو ولتاژ برحسب رسانا از عبوري جریان نمودار ثابت دمای در چنانچه میکند. پیروی اهم قانون از رسانا این که میشود گفته شد شکل -3 ب صورت میشوند. خوانده اهمی رساناهای کنند پیروی اهم قانون از که رساناهایی )الف(مداریشاملباترییامنبع -3 شکل سر دو به را متفاوتی ولتاژهای میتواند که تغذیه یک نمودارI-V )ب( کند. اعمال فلزی رسانای اهمی فلزی رسانای -3 مفهومی مثال 3-3(. میکند)شکل پیروی اهم قانون از رشتهای المپ یک شما نظر به آیا نمودار که میدهد نشان آزمایش میکند تغییر آن از پس همچنین و شدن روشن هنگام المپ رشتهی دمای که آنجا از پاسخ: نمیکند. پیروی اهم قانون از و است 4-3 شکل صورت به آن I-V المپ یک رشتهی I-V نمودار 4-3 شکل 3-3 شکل 76

11 3-3 تمرین را فلزی رسانای یک و المپ رشتهی یک به مربوط I-V نمودار 5-3 شکل میدهد. نشان کنید. مشخص را کدام هر به مربوط نمودار الف( هستند یکسانی مقاومت دارای دو هر ولتاژی چه ازای به ب( کنید. پیدا )ب( قسمت ولتاژ ازای به را مقاومت مقدار پ( عنصر دو به مربوط I-V نمودار 5-3 شکل متفاوت الکتریکی 6-3 شکل دیودها بستگی وسیلههایی به کامل طور به تقریبا امروزی نانوالکترونیک و میکروالکترونیک وسیلههایی چنین از پر شما همراه تلفن گوشی مثال نمیکنند. پیروی اهم قانون از که دارد است. دیود میکند ایفا مدار هر در مهمی نقش که وسیلهها این از یکی است. نماد با الکتریکی مدارهای در را دیودها این آنها مهم ویژگی و میدهند نشان نورگسیل دیود آنها انواع از یکی میدهند. عبور خود از جهت یک در فقط را جریان که است 6-3(. )شکل میکند نورگسیل خود از میگذرد جریان آن از وقتی که است LED یا تنها میشود دیده که همانطور میدهد. نشان را LED یک نمودارI-V 7-3 شکل نور گسیل به شروع و میگذرد جریان LED از ) V )حدود آستانه ولتاژ یک ازای به رد متداول کاربردهای بر عالوه و کردهاند پیدا بسیاری کاربرد ها LED امروزه میکند. آنها از تلویزیون و رایانه نمایشگرهای همراه گوشیهای نمایش صفحههای ساخت میشود. استفاده.)LED( نورگسیل دیود یک برای I-V نمودار 7-3 شکل اهم قانون از ها LED زیرا نیست راست خط یک صورت به نمودار نمیکنند. پیروی سیمون جرج ) ( اهم در آلمانی دانشمند متوسط خانوادهای پدر میکرد. زندگی و بود قفلساز او به زیادی عالقهی پسر و داشت علمی کتابهای مطالعهی در اهم میکرد. کار این به تشویق نیز را از پس و شد ریاضی معلم سالگی 8 دانشگاه استاد ریاضی دکترای گرفتن با که بود زمان این در شد. کلن شهر گرما انتقال میان که تشابهی از استفاده اندازهگیری به کرد کشف الکتریسیته و مختلف رساناهای از الکتریکی جریان امروزه که داد ارائه را قانونی و پرداخت یکای است. معروف اهم قانون نام به او افتخار به SI در الکتریکی مقاومت میشود. نامیده اهم 77

12 رنگ سیاه قهوهای مطالعهي آزاد کدگذاریمقاومتها مقاومتهای کربنی یکی از انواع مقاومتهایی هستند که تقریبا در همهی مدارهای الکتریکی به کار میروند )شکل 8-3 الف(. هنگام ساخت این مقاومتها سه یا چهار نواررنگی روی هر مقاومت چاپ میشود تا بتوان مقدار آن مقاومت را بدون استفاده از اهمسنج تعیین کرد )شکل 8-3 ب(. هر رنگ نشان دهندهی عدد خاصی است که در جدول -3 آمده است و نوار چهارم در صورت وجود درصد خطا را نشان میدهد. اگر رنگ نوار چهارم طالیی باشد خطای تعیین مقدار مقاومت ±55 درصد و اگر نقرهای باشد ±0 درصد و اگر بدون رنگ باشد ±0 درصد است. مثال مقدار مقاومت شکل 8-3 ب که از چپ به راست دارای سه رنگ سبز بنفش و قرمز است با توجه به جدول -3 برابر 0Ω 57 است. از طرفی چون نوار چهارم آن به رنگ نقرهای است 57) ( 5700 ± خواهد بود. مقدار مقاومت با ±0 درصد خطا برابر Ω جدول -3 کدهای رنگ مقاومتها مقدار رقم 0 مقدار ضریب 0 0 قرمز نارنجی زرد سبز آبی بنفش خاکستری سفید شکل 8-3 )الف( با چاپ 3 یا 4 نوار رنگی روی هر مقاومت کربنی به راحتی میتوان مقدار مقاومت آن را تعیین کرد. )ب( مقاومتهای کربنی تقریبا در همهی مدارهای الکتریکی کاربرد دارند. 78

13 شیشه مقاومت ویژهی الکتریکی آزمایش نشان میدهد که مقاومت یک رسانا به اندازه شکل و جنس آن بستگی دارد. به طوری که مطابق شکل 9-3 برای یک سیم فلزی به طول L و سطح مقطع A داریم L R = r )3-3( A که در آن r به جنس سیم و پارهای از عاملهای فیزیکی مانند دما بستگی دارد و مقاومت ویژهی رسانا خوانده میشود. یکای r در SI با توجه به رابطهی )3-3( اهم متر ) m ( W. است. مقدار مقاومت ویژهی چند مادهی مختلف در جدول 3-3 داده شده است. توجه کنید که این مقدارها به ازای دمای 00 C به دست آمدهاند. جدول 3-3 مقاومت ویژهی برخی از مواد در دمای اتاق )C 0( 0 شکل 9-3 سیمی رسانا به طول Lو سطح مقطع A ( W. m ) ماده مقاومت ویژه نقره مس -8 /60 0 / نیکروم آلومینیوم -8 /30 0 3/ 0-8 جیوه گرافیت -8 69/0 0 کوارتز نيكروم آلياژي از نيكل كروم و آهن است كه در المنتهاي بخاريهاي برقي به كار ميرود و تا دماي 000 درجهي سلسيوس اكسيد نميشود. مثال 3-3 سیمی از جنس نیکروم دارای طول m و سطح مقطع mm است. مقاومت این قطعه سیم در دمای اتاق چقدر است حل: طول سیم L m= و سطح مقطع آن برابر است با A=mm =0-6 m با توجه به جدول 3-3 مقاومت ویژهی نیکروم برابر است با r =/ W.m) با جای گذاری مقادیر باال در رابطهی 3-3 داریم L R = r A - m - = ( / Ω.m) = / 3 0 Ω -6 0 m 79

14 4-3 تمرین است چقدر اهم میلی 5 0 مقاومت و m طول قطر mm به سیمی ویژهی مقاومت الکتریکی محرکهی نیروی 3-3 باید کنیم جاری الکتریکی مقاومت یا المپ یک درون را الکترونها بخواهیم اگر کار این انجام برای راه یک کنیم. برقرار مناسب پتانسیل اختالف یک وسیله این سر دو 0-3(. )شکل است باردار خازن صفحهی یک به وسیله این سرهای از یک هر اتصال صفحهها و میشود خازن تخلیهی موجب بارها شارش که است این روش این مشکل میشوند. پتانسیل هم سرعت به در و داشت نخواهد وجود وسیله در الکتریکیای میدان هیچ دیگر صورت این در شد. خواهد متوقف الکتریکی جریان یا بار شارش نتیجه نیاز بارپمپ یک به الکتریکی بارهای از مداوم و پیوسته جریان یک ایجاد برای بین پتانسیل اختالف بار حاملهای به انرژی دادن با که است وسیلهای بار پمپ داریم میدارد. نگه ثابت را پایانه دو مینامند emf اختصار به یا الکتریکی محرکهی نیروی د مول را وسیلهای چنین میكند مهیا را e برابر الکتریکیای محرکهی نیروی وسیله این میشود گفته و -3(. )شکل خوبی به هنوز دانشمندان که است زمانی به مربوط الکتریکی محرکهی نیروی عبارت وسیلهی یک که میدانیم امروزه بودند. نکرده درک را emf وسیلهی یک کار نحوهی ات میدهد انرژی بار حاملهای به پایانهها سر دو ولتاژ داشتن نگه ثابت بر عالوه emf است. )V( ولت یا J( )C کولن بر ژول آن یکای جهت همین به و کنند شارش مدار در مولد توان و انرژی ولتاژ اتالفی هیچ بدون که میدهد نشان را آرمانی مولد یا باتری یک الف -3 شکل مولدهای در میدهد. آنها به مدار در بار حاملهای شارش برای را الزم انرژی است. مولد محرکهی نیروی برابر درست پایانهها سر دو پتانسیل اختالف آرمانی میدهد. نشان را واقعی مولد یا باتری یک ب -3 شکل مقاومت را آن و میدهیم نشان r نماد با را آن که است مقاومتی دارای واقعی مولد هر مینامیم. مولد درونی حاملهای اختیار در مولد انرژی همهی که میشود سبب درونی مقاومت وجود جهت همین به شود. تلف گرما صورت به مولد درون آن از بخشی و نگیرد قرار بار برابر و مولد محرکهی نیروی از کمتر واقعی مولدهای پایانههای سر دو پتانسیل اختالف است. D V = e -Ir یک هر به المپ سر دو اتصال با 0-3 شکل شده تخلیه خازن باردار خازن یک صفحههای از برقرار مدار در جریانی کوتاه لحظهی یک برای و میشود. المپ شدن روشن سبب که میشود نیروی ساختن مهیا با مولد -3 شکل در بار حاملهای از مداومی جریان e محرکهی میسازد. برقرار مدار مولد 80 آرمانی مولد )الف( واقعی مولد )ب( ولتاژ آرمانی مولد یک در )الف( -3 شکل مولد محرکهی نیروی برابر درست پایانهها سر دو دو ولتاژ )ب( واقعي مولد یک در که حالی در است است. مولد محرکهی نیروی از کمتر پایانهها سر

15 3-3 شکل مطابق مداری در تا میدهد Q الکتریکی بار به مولد که را انرژیای اگر نوشت: میتوان دیدیم پیش فصل در آنچه به توجه با دهیم نشان ( D U ) با کند شارش ε= U )4-3( Q آن توان بدهد Q بار به t درمدت )را DU ) انرژی مقدار این مولد اگر همچنین : با است برابر DU P = t )5-3( داریم: )5-3( رابطهی در آن قراردادن و )4-3( رابطهی )از DU ) استخراج با P = Ie æq ö P = e ç t çè ø نوشت: میتوان )-3( رابطهی به بنا طرفی از )6-3( مولد تولیدی توان را P یکدیگرند معادل که )6-3( یا )5-3( رابطههای از یک هر در مصرف به مولد خود درون توان این از بخشی واقعی مولدهای در که آنجا از مینامند. با: است برابر و کمتر مقدار این از مولد یک خروجی توان یا مفید توان میرسد کنید آزمایش آزمایش»ساخت مشاهدهی با ابتدا CD روی از ساده«الكتريكي مدار را آزمایش نیاز مورد وسیلههای ضمیمه در گروهی طور به را آن و کنید فراهم دهید. انجام کالس بدانید بیشتر کوتاه اتصال مختلف مولدهای با آشنایی شبیهسازی یک در آب رفتار و مولد مقایسهی مخزن P = e I -I r )7-3( است. مولد درونی مقاومت توسط شده تلف توان I r آن در که 4-3 مثال است چقدر آن تولیدي توان باشد ناچیز مولد درونی مقاومت اگر 3-3 شکل مدار در e محرکهی نیروی با آن سر دو ولتاژ و است آرمانی مولد بنابراین است شده فرض ناچیز مولد درونی مقاومت چون حل: با: است برابر مدار از عبوری جریان )3-3( رابطهی به توجه با ترتیب این به است. برابر DV e I = = = 6 V = A R R 3 W با: است برابر )6-3( رابطهی به توجه با مولد تولیدی توان پس P = ε I = ( 6V)( A) = W ε = 6V R = 3 Ω 3-3 شکل 8

16 5-3 مثال 0 عدد ولتسنج اگر میدهد. نشان را الکتریکی مدار یک از بخشی 4-3 شکل است مطلوب بخواند را ولت میدهد. نشان آمپرسنج که عددی الف( مولد. تولیدی توان ب( الکتریکی مدار یک از بخشی 4-3 شکل مولد. مفید توان پ( صورت به را آن میتوان که است D = - بنابراین: داد. نمایش V ab است. A برابر میخواند آمپرسنج که عددی پس با: است برابر مولد تولیدي توان ب( با: است برابر مولد خروجی توان یا مفید توان پ( a b V = e - I r ab 0V = V- I Þ I = A P = e I = ( V)( A) = W مولد V ab r = Ωε=, V P = e I - Ir = ( V)( A) -( A) ( W= ) 0W 6-3 مثال r ε به مقاومتی بدون سیم توسط را مولد یا خازن مقاومت مانند الکتریکی قطعهی یک سر دو هرگاه نیروی با مولدی 5-3 شکل است. شده کوتاه اتصال قطعه سر دو که میشود گفته کنیم وصل هم شده کوتاه اتصال مقاومتی بدون سیم توسط که میدهد نشان را r درونی مقاومت و محرکهی /5V درونی مقاومت میخواند. /3A را عدد که شده استفاده آمپرسنج از جریان اندازهگیری برای است. آن عمال و است ناچیز بسیار آمپرسنجها مقاومت )اشاره: کنید. پیدا را آن در شده تلف توان و مولد رانادیدهمیگیرند.( سر دو ولتاژ است شده کوتاه اتصال مقاومت بدون سیمهای توسط مولد سر دو چون حل: ترتیب: این به میشود. صفر آن با: است برابر مولد در شده تلف توان ترتیب این به اتصال مولد یک سر دو 5-3 شکل است. شده کوتاه e - Ir = 0 / 5V - ( / 3 A) r = 0 r 0/ 65Ω I r = ( / 3 A) ( 0/ 65W ) = 3 / 44 W 8

17 5-3 تمرین کنید. پیدا را 6-3 مثال مولد مفید توان و تولیدی توان الف( است چقدر مولد این تولیدی توان به مفید توان نسبت ب( -3 عملی فعالیت درونی مقاومت آمپرسنج و اتصال سیمهای کمک به و کنید انتخاب را شده استفاده دیگری و نو یکی قلمی ولت /5 باتری دو بگذارید. بحث به درس کالس در را حاصل نتیجهی کنید. پیدا را باتری هر آزاد مطالعهي شوکالکتریکی زا است. بدن از جریان عبور از ناشی شوک زیانآور اثرهای ولتاژ یا جریان میشود: بدن در الکتریکی شوک باعث یک کدام بدن مقاومت دارد. بستگی آن الکتریکی مقاومت به هم و بدن به شده اعمال ولتاژ به هم جریان این که دریافت میتوان اهم قانون خشک کامال پوست اگر اهم کیلو 500 حدود تا باشد شده خیس نمک آب با که وقتی اهم 00 حدود از است آن وضعیت تابع که آوریم وجود به کاملی مدار خود هاي دست با و بزنیم دست باتری یک الکترود دو به خشک انگشتان با اگر میکند. تغییر باشد بدنمان تنها ولت 4 در و نمیکنیم حس را ولت از حاصل جریان معموال باشد. اهم کیلو 00 حدود آن مقاومت داریم انتظار میکند. گزگز بر را جریان مختلف مقدارهای اثر بعد صفحهي جدول باشد. آزاردهنده کامال است ممکن ولت 4 باشد مرطوب پوست اگر میدهد. نشان بدن بدن بر الکتریکی جریانهای اثر جدول کرد. احساس را آن میتوان است. دردناک اثر )A( جریان 0/00 0/005 میشود. عضله )گرفتگی( ارادی غیر انقباض سبب میشود. عضله بر کنترل رفتن دست از باعث آورد دوام ثانيه يك از بیش اگر میشود جدی اختالل سبب بگذرد قلب از اگر 0/00 0/05 0/070 است. کشنده احتماال زمین روی که هنگامی اگر میشوند. کشته معمولی ولت 0 مدارهای از حاصل جریان با جهان مردم از زیادی تعداد سال هر جریان که داشت خواهد وجود الکتریکیفشار ولت 0 زمین و شما دست بین بزنید دست معیوبی برق کلید به ایستادهاید لولهکشی طریق از که بایستید مرطوبی وان درون برهنه پا اگر اما نیست. کافی شما به رساندن آسیب برای زیاد احتمال به آن از حاصل ولت 0 پتانسیل اختالف که است کم قدری به شما کلی مقاومت است. کم بسیار زمین و شما بین مقاومت است متصل زمین به نزنید. دست الکتریکی وسیلهی هیچ به کردن حمام هنگام میکند. تولید بدنتان در را بخشی زیان جریان 83

18 نآ کاربر به را جریان است ممکن میشود جمع سشوار چون وسیلههایی خاموش روشن- کلیدهای اطراف که آبی قطرههای کم بسیار را آن الکتریکی مقاومت شهر معمولی آب در موجود یونهای اما است خوبي عایق شده تقطیر آب گرچه کنند. هدایت باقی شما پوست روی نمک الیهای تعریق اثر بر معموال است. نمکها مخصوصا آب در شده حل مواد حاصل یونها این میکنند. یا اهم صد چند به شود اعمال آن از فاصلهای چه در ولتاژ اینکه به بسته را آن مقاومت باشد مرطوب پوستتان که وقتی و میماند میدهد. کاهش کمتر بیشتر میشود. وارد آن دیگر بخش و بدن از بخشی بین ولتاژ- اختالف الکتریکی- پتانسیل اختالف دلیل به الکتریکی شوک سیم یک به زدن چنگ به موفق پلی از افتادن پایین هنگام اگر میکند. عبور نقطه دو این بین مقاومت ترین کم با مسیری از جریان نخواهید دریافت شوکی هیچ نکنید لمس را متفاوت پتانسیلی با چیزی که مادامی میشود شما سقوط از مانع که شوید قوی فشار قابل بار شوید آویزان آن از دست دو هر با اگر حتی و باشد زمین پتانسیل از تر بیش ولت هزاران سیم پتانسیل اگر حتی کرد. نیا با ندارد. وجود شما دستهای بین مالحظهای قابل پتانسیل اختالف زیرا نمیشود روان دیگر دست به دست یک از مالحظهای سیمهای روی که دیدهایم را پرندگانی ما همه میآیید! در پا از... بزنید چنگ متفاوت پتانسیل با سیمی به دیگر دست با اگر همه قرار باری زیان اثر هیچ معرض در بنابراین است سیم زیاد پتانسیل همان آنها بدن بخشهای تمام پتانسیل نشستهاند. قوی فشار زیر(. )شکل نمیگیرند شدن مختل و بدن بافتهای حد از بیش شدن گرم سبب میتواند الکتریکی شوک قلب منظم ضربان کنندهي حفظ الکتریکي ضرباهنگهای و شود عصب عادی کارهای برای کار اولین کند. مختل را تنفس تنظیم عصبی مرکز است ممکن و همزند بر را کمک رسیدن تا سپس است. توان منبع قطع و کردن مشخص شوک قربانیان نجات شوک گاهی قلبی حمله قربانیان برای دیگر سوی از بدهید. مصنوعی تنفس قربانی به با سیم روی دیدن آسیب بدون میتواند پرنده این شود. قلب کار به شروع سبب میتواند مناسب الکتریکی ولتاژباالبایستد. خازن )الف( مقاومت الکتریکی مدارهای 4-3 است. الکتریکی مدار یابند جریان آن در وقفه بدون بتوانند الکترونها که مسیری هر در را قطعهها این دارند. الکتریکی انرژی دریافت برای قطعه یک از بیش مدارها اغلب مدارهای در میکنند. وصل هم به موازی یا سری صورت دو از یکی به معموال مدار دارد وجود مولد یا باتری پایانههای بین الکترونها شدن روان برای مسیر یک تنها سری دارد. وجود مسیر یک از بیش موازی مدارهای در که حالی در )ب( )ب( الکتریکی مدار یک )الف( 6-3 شکل الف. شکل الکتریکی مدار نمودار الکتریکی مدار نمودارهای و قطعهها میدهد نشان را باتری و خازن مقاومت شامل الکتریکی مدار یک الف 6-3 شکل الزم مدار این عملکرد درک برای شدهاند. وصل یکدیگر به سیمهایی توسط که دارد قرار مقاومت چپ طرف در باتری مستقیم یا خمیدهاند سیمها ببینیم که نیست ساده تصویری از که است مرسوم مدارها بررسی و تحلیل برای آن. راست طرف یا به مربوط مدار نمودار ب 6-3 شکل میشود. استفاده مدار نمودار نام به مدار از شده میدهد. نشان را الف 6-3 شکل R ε C 84

19 هر برای خاصی نمادهای از میشود دیده نیز ب 6-3 شکل در که طور همان از برخی 7-3 شکل در است. شده استفاده الف 0-3 شکل مدار قطعههای از یک هداد نشان آنها نماد با همراه میروند کار به الکتریکی مدارهای بیشتر در که قطعههایی است. شده المپ مقاومت سیم باتری کلید خازن گره میروند. کار به الکتریکی مدارهای اغلب در که آنها به مربوط نمادهای و قطعهها از برخی 7-3 شکل 6-3 تمرین کنید. رسم مدار نمودار یک 8-3 شکل مدارهای از یک هر برای 8-3 شکل -3 پرسش است متفاوتی الکتریکی مدار مربوط نمودارها این از یک کدام است. شده رسم مدار نمودار چهار 9-3 شکل در )الف( )ب( )پ( )ت( 9-3 شکل متوالی مدارهای وصل باتری یک به متوالی طور به که میدهد نشان را المپ دو الف 30-3 شکل در مدار در شارش هنگام بار حاملهای و است یکسان المپ دو هر در جریان شدهاند. میگذرد المپها از یک هر از که جریانی اینها بر افزون نمیشوند«.»انباشته المپی هیچ که متوالی مدار یک برای ترتیب این به میگذرد. باتری از که است جریانی برابر درست گفت: میتوان ب( 30-3 )شکل میخوانند نیز حلقهای تک مدار را آنها است. یکسان مدار قطعههای همهی در جریان و دارد وجود جریان برای مسیر یک تنها - شبیهسازی و الکتریکی مدار بدانید بیشتر )IC( یکپارچه مدار 85

20 - اختالف پتانسیل یا ولتاژ کل اعمال شده توسط باتری بین تکتک قطعههای الکتریکی مدار تقسیم میشود. یعنی در هر مدار متوالی مجموع جبری ولتاژها صفر است. پس برای هر یک از مقاومتهای مدار شکل 30-3 ب داریم: است با: V - V = RI b c a V - V = RI b با جمع دو طرف این دو رابطه داریم پس یا V - V = ( R + R ) I c a c a چون سیمهای رابط بدون مقاومت فرض میشوند ولتاژ دو سر باتری برابر D V = V - V D V = ( R + R ) I اکنون فرض کنید مقاومتی مانند R در اختیار داریم که با اعمال ولتاژDV eq سر آن جریان I از آن عبور کند )مدار شکل 30-3 پ( در این صورت: R I = ( R + R ) I eq eq D V = R I eq از مقایسهی دو رابطهی اخیر داریم: R = R + R + )8-3( به دو را مقاومت معادل R و+= R مینامیم. اگر بیش از دو مقاومت R eq در این صورت به طور متوالی به یکدیگر وصل شده باشند مقاومت معادل با تحلیلی مشابه آنچه بیان شد از رابطهی زیر به دست میآید: R = R + R + R +¼ )9-3( eq 3 دستهی بازی )Joystick( دستهی بازی یا اهرمک که در بازیهای رایانهای استفاده میشود از ترکیب مقاومتها به طور متوالی سود میبرد. دستهی بازی شامل دو سیملولهی مستقیم به عنوان مقاومت است که عمود بر هم قرارگرفتهاند. با حرکت دستهی بازی لغزندهی آهنی روی دو سیملوله جابجا میشود. همانطور که در بخش )ب( شکل نشان داده شده هر سیملوله به یک باتری /5 ولت متصل شده است. چون یک سر سیملوله در /5 ولت و سر دیگر در صفر ولت است ولتاژ لغزنده چیزی بین این دو عدد است. V و ولتاژ لغزندهی ولتاژ لغزنده سمت چپی V است. سمت راستی ولتاژ لغزندهها توسط تکه سیمی به رایانهای فرستاده میشود که آنها را به دادههای مکانی لغزنده روی سیملوله تفسیر میکند. در عمل لغزنده هر سیملوله را به دو سیملوله کوچکتر که به صورت متوالی به هم وصل هستند تقسیم کرده و ولتاژ نقطهای که این دو به هم متصل میشوند را نشان میدهد. V را نشان V و ب( لغزندهها ولتاژهای میدهندکه رایانهسپس آنرابه اطالعاتمکانی تفسیرمیکند. به طرف رایانه دستهی بازی لغزنده لغزندهها سیمولهها +/5 V 07 V به طرف رایانه لغزنده الف( در دستهی بازی دو لغزنده عمود بر هم متحرک رفته و هر کدام از آنها مرتبط با مقاومت سیملوله است. )پ( )ب( )الف( شکل 30-3 )الف( مداری متوالی شامل دو المپ و یک باتری. )ب( ولتاژ دو سر باتری بین هر یک از مقاومتهای R و R تقسیم میشود. )پ( Rمقاومت معادل R و R است. زیرا با اعمال ولتاژ eq DVبه دو سر آن جریان I از آن میگذرد. - این موضوع قاعدهی حلقهي کیرشهف )یا قانون ولتاژ کیرشهف( خوانده میشود. V +/5 V 86

21 مثال 7-3 شکل 3-3 بخشی از یک مدار الکتریکی را نشان میدهد. الف( جریان در هر یک از نقطههای a تا e چقدر است ب( ولتاژ دو سر هر مقاومت و همچنین ولتاژ دو سر a و e چقدر است شکل 3-3 بخشی از یک مدار الکتریکی شامل چند مقاومت متوالی. حل: الف( جریان در همهی قسمتهای مختلف این بخش از مدار یکسان و برابر یکدیگر وصل شدهاند و حاملهای بار هنگام شارش درآنها در هیچ یک از مقاومتها انباشته نمیشوند. ب( با توجه به رابطهی D V = I R برای هر یک از مقاومتها داریم: A است. مقاومتها به طور متوالی به V V V V b c d e - Va = ( W )( A) = 4V - Vb = ( 3W )( A) = 6V - Vc = ( W )( A) = V - V = ( 7 W )( A) = 4 V d به این ترتیب ولتاژ دو سر a و e برابر است با جمع ولتاژ دو سر هر یک از مقاومتهاکه برابر است با: V e - V = 4 V+ 6 V+ V+ 4 V = 6 V a + V شکل 3-3 مثال 8-3 در مدار شکل 3-3 مطلوب است الف( مقاومت معادل مدار. ب( توان تلف شده در هر مقاومت. حل: الف( چون دو مقاومت به طور متوالی به یکدیگر وصل شدهاند مقاومت معادل R = Ω R = 8 Ω R = R + R + eq D V = R I = W+ 8 W= 30W eq V = 30I Þ I = 0/ 4A آنها برابر است با: ب( ابتدا جریان عبوری از مدار را به دست میآوریم: P که ازفیزیک )( و آزمایشگاهنیزبا آنآشناشدهاید توانتلفشده درهرمقاومتبرابر استبا: P P = R I = = R I = ( W )( 0 / 4 A) = / 9 W ( 8 W )( 0 / 4 A) = / 88 W باتوجهبه رابطهی = RI 87

22 مثال مفهومی 9-3 شکل 33-3 مداری شامل سه المپ مشابه و یک باتری با نیروی محرکهی e را نشان میدهد که به طور متوالی به یکدیگر وصل شدهاند. با بستن کلید S چه تغییری در روشنایی هر یک از المپها رخ میدهد )مقاومت درونی باتری ناچیز است.( پاسخ: وقتی کلید S باز است چون المپها مشابه یکدیگر فرض شدهاند میزان درخشندگی آنها نیز یکسان است. زیرا ولتاژ دو سر باتری به مقدار یکسانی بین شکل 33-3 تکتک المپ تقسیم میشود. با بستن کلید S دو سر المپ C اتصال کوتاه و از مدار حذف میشود. در نتیجه المپ C خاموش و دو المپ دیگر با شدت بیشتری میدرخشند. توجه کنید در این وضعیت ولتاژ دو سر باتری تنها بین دو المپ A و B تقسیم میشود در حالی که پیش از بستن کلید S بین هر سه المپ تقسیم میشد. پرسش -3 اگر یکی از المپهای مدار متوالی بسوزد چه اتفاقی برای جریان در المپهای دیگر مدار رخ میدهد فعالیت عملی 3-3 ابتدا مطابق شکل 34-3 الف المپ کوچکی را توسط یک باتری /5 ولتی و سپس توسط دو باتری /5 ولتی روشن کنید )شکل 34-3 ب(. روشنایی المپ را در هر دو حالت با هم مقایسه کنید و دلیل آن را با توجه به مفاهیمی که تاکنون فراگرفتهاید در کالس به بحثبگذارید. )الف( )ب( شکل

23 مدارهای موازی اکنون مداری شامل یک باتری و دو المپ را در نظر بگیرید که مطابق شکل 35-3 الف به طور موازی به یکدیگر وصل شدهاند. برای یک مدار موازی که آنها را مدار چند حلقهای نیز میخوانند )شکل 35-3 ب( میتوان گفت: - ولتاژ دو سر هر قطعهی الکتریکی با ولتاژ دو سر باتری برابر است. - جریان کل مدار بین شاخههای موازی تقسیم میشود. چون ولتاژ دو سر هر شاخه یکسان است مقدار جریان در هر شاخه با مقاومت آن نسبت عکس دارد )به رابطهی D V = RI توجه کنید.( به این ترتیب میتوان نوشت: همچنین داریم: و یا I I = I + I DV =, I = R DV R DV D V æ ö I = + = DV R R ç + çèr R ø eq اکنون فرض کنید مقاومتی مانند R در اختیار داریم که با ولتاژDV به دو سر eq آن جریان I از آن عبور کند )مدار شکل 35-3 پ( در این صورت: از مقایسهی دو رابطهی اخیر داریم: I DV = R D V æ ö = DV R ç + یا çèr R ø eq = + R R R eq )0-3( اگر بیش از دو مقاومت به طور موازی به یکدیگر وصل شده باشند وارون مقاومت معادل برابر است با مجموع وارون همهی مقاومتها. یعنی: )الف( D V = D V = DV )ب( = + R R R eq )ب( شکل 35-3 )الف( مدار موازی شامل دو المپ و یک باتری. )ب( جریان کل مدار بین شاخههای موازی تقسیم میشود و ولتاژ دو سر هر مقاومت با ولتاژ دو سر باتری برابر است. )پ( و در به هم بستن مقاومتها به طور موازی وارون مقاومت معادل برابر مجموع وارون مقاومتهاست. = + + +¼ )-3( R R R R eq 3 89

24 6 0-3 مثال یکدیگر به موازی طور به ناچیز درونی مقاومت با باتری یک و مختلف مقاومت سه 36-3(. )شکل شدهاند وصل کنید. پیدا مدار شاخهی در را جریان مقدار الف( میگذارد مدار اختیار در باتری که را توانی کل و مقاومت هر در شده تلف توان ب( آورید. دست به کنید. حساب را مدار معادل مقاومت پ( میآوریم دست به شاخه هر در را جریان I I DV 8 V = = R 3 W D V 8 V = = R 6 W = 6 A = 3 A I DV R = رابطهی از استفاده با الف( حل: سه و باتری یک شامل مداری 36-3 شکل شدهاند. وصل موازی طور به که مقاومت I 3 DV = = 8 V = A R 9 W 3 با: است برابر مقاومت هر در شده تلف توان P = I رابطهیR از استفاده با ب( اهمی 3 مقاومت : اهمی 6 مقاومت : اهمی 9 مقاومت : P P P = I R = I R I R ( 6A) ( 3W ) = 08W = = ( 3 A) ( 6W ) = 54 W = = ( A) ( 9W ) = 36 W با: است برابر میگذارد مدار اختیار در باتری که توانی کل ترتیب این به P كل = P + P + P 3 = 08W+ 54 W+ 36 W = 98W = + + R R R R eq 3 = + + = 3 W 6 W 9 W 8 W R eq = 8 W= / 6W داریم: )-3( رابطهی از استفاده با پ( پس 90

25 مثال -3 شکل 37-3 قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان میدهد. الف( مقاومت معادل بین دو نقطهی a و b را پیدا کنید. ب( اگر یک باتری با مقاومت درونی ناچیز و ولتاژ 4 V به دو سر a و c وصل شود جریان I چقدر است حل: الف( در شکل 38-3 دو مرحله برای به دست آوردن مقاومت معادل بین دو نقطهی a و c به طور طرحوار نشان داده شده است. برای دو مقاومت 8 و 4 اهمی که به طور سری به هم وصل شدهاند داریم: Req = R+ R = 8 W+ 4 W= W همچنین برای دو مقاومت 6 و 3 اهمی که به طور موازی به هم وصل شدهاند داریم: = + = + = Req R R 6W 3W W پس. R eq = W حاال با توجه به شکل 38-3 ب دو مقاومت و اهمی داریم که به طور متوالی به هم وصل شدهاند. به این ترتیب مقاومت معادل بین a و c برابر است با: Req = R+ R = W+ W= 4 W ب( از رابطهی V = R I داریم: I DV ac = = V = 3A R eq 4 4 W شکل 38-3 شکل 37-3 قسمتی از یک مدار شامل 4 مقاومت 9

26 مثال -3 مقاومت معادل بین دو نقطه a و b را در شکل 39-3 که بخشی از یک مدار الکتریکی است به دست آورید. حل: نحوهی پیدا کردن مقاومت معادل در سه مرحله در شکل 40-3 آمده است. جزئیات محاسبه را به عهدهی خودتان میگذاریم. شکل 40-3 شکل 39-3 بخشی از یک مدار الکتریکی شامل چندین مقاومت. مثال مفهومی 3-3 شکل 4-3 مداری شامل سه المپ مشابه و یک باتری با مقاومت درونی ناچیز را نشان میدهد. روشنایی هر سه المپ را با هم مقایسه کنید. پاسخ: المپA بیشترین روشنایی و روشنایی المپهایB وC برابر یکدیگر است. توجه کنید که جریان I پس از عبور از المپ A بین المپهای B و C به طور یکسان تقسیممیشود. شکل 4-3 تمرین 7-3 مقاومت معادل بین دو نقطهی a و b را در شکل 4-3 که بخشی از یک مدار الکتریکی است به دست آورید. شکل 4-3 9

27 تمرین 8-3 اگر مقاومت درونی باتری در مدار شکل 43-3 ناچیز باشد توان تلف شده در مقاومت 0 اهمی چقدر است راهنمایی: ابتدا مقاومت معادل را به دست آورید و با توجه به آن جریان عبوری از مقاومت 0 اهمی را پیدا کنید. شکل 43-3 فعالیت عملی 4-3 سه المپ مشابه کوچک و یک باتری را توسط سیمهای رابط مطابق مدار شکل 44-3 به یکدیگر ببندید. ابتدا روشنایی المپها را با یکدیگر مقایسه کنيد. سپس توسط یک سیم رابط دو نقطهی و را به یکدیگر وصل کنید. در این حالت روشنایی المپها را با هم مقایسه کرده و نتیجه را در کالس به بحث بگذارید. شکل 44-3 آزمایش کنید ابتدا با مشاهدهی آزمایشهای زیر از روی CD ضمیمه وسیلههای مورد نیاز هر آزمایش را فراهم کنید و آنها را به طور گروهی در کالس انجام دهید. بین مشاهدههای خود و مفاهیمی که فرا گرفتهاید ارتباط برقرار کنید. مدارهای سری و متوالی اندازهگیری ولتاژ در مدار اندازهگیری جریان در مدار آزمایشگاه مجازی بهآزمایشگاه مجازی ساخت مدارهای الکتریکی بروید و یک سری مثالها تمرینها فعالیتها و همچنین پرسشها و مسئلههای پایان فصل را شبیهسازی کنید و نتیجه را با آنچه به طور نظری به آن رسیدهاید مقایسه کنید. 93

28 ارزشیابی فصل 3 پرسشهای مفهومی - دریافت خود را از شکل 45-3 بر اساس مفاهیمی که در بخش -3 فرا گرفتهاید بیان کنید. شکل سیم شکل 46-3 شامل دو بخش با قطرهای متفاوت است که جنس مشابهی I است. توضیح دهید جریانی که از بخش میگذرد دارند. جریان در قطعهی برابر I کمتر بزرگتر یا برابر است. نسبت به جریان I شکل شکل 47-3 الف حرکت کاتورهای یک الکترون رسانش نوعی را درون یک قطعه فلز نشان میدهد. شکل 47-3 ب حرکت یک الکترون رسانش را درون همان قطعه فلز نشان میدهد که به دو سر آن اختالف پتانسیل V اعمال شده است. با توجه به این دو شکل توضیح دهید مهمترین تفاوت حرکت الکترونهای رسانش درون یک قطعه فلز که به دو سر آن اختالف پتانسیل اعمال شده با حالتی که هیچ اختالف پتانسیلی اعمال نشده است چیست. برخورد الکترونهای رسانش با یونهای مثبت فلزی شکل 47-3 )الف( جابهجاییخالص )ب( 94

29 4- همهی سیمها در شکل 48-3 از مادهی مشابهی ساخته شدهاند و قطر برابری I d را از بیشترین تا کمترین مقدار به ترتیب بنویسید. I a تا دارند. جریانهای شکل به سه مدار شکل 49-3 توجه کنید. در کدام یک از این مدارها المپ روشن میشود شکل در مدار شکل 50-3 الف جریان توسط آمپرسنج اندازهگیری میشود. وقتی مطابق مدار شکل 50-3 ب کلید S باز شود جریانی که آمپرسنج میخواند چه تغييري ميكند توضیح دهید. (ب) (الف) شکل

30 زا یک هر روشنایی مشابهاند. 5-3 شکل مدار دو هر در المپها و باتریها 7- ار خود پاسخ بنویسید. ترتیب به مقدار کمترین تا بیشترین از را c و b a المپهای دهید. توضیح 5-3 شکل دهید. پاسخ 5-3 شکل مدار برای را 6 پرسش شکل رخ المپ برای اتفاقی چه 53-3 شکل مدار در کلید بستن از پس دهید توضیح 9- این است. بوده بار بدون کلید بستن از پیش و زیاد خازن ظرفیت کنید فرض میدهد. کنید. مقایسه کردید بیان آنچه با را آزمایش نتیجهی و بسازید را ساده مدار C S 53-3 شکل 96

31 0- پیش از بستن کلید S در مدار شکل 54-3 هر دو المپ A و B با روشنایی یکسانی میدرخشند. با بستن کلید S نور هر یک از المپها را با حالت قبلی مقایسه کنید. شکل 54-3 مسئلهها - با استفاده از قانون جریانهای کیرشهف جریان I در سیم پایین سمت راست شکل 55-3 را پیدا کنید. جهت این جریان را تعیین کنید. شکل شکل 56-3 بخشی از یک مدار الکتریکی را نشان میدهد. با توجه به قانون I 3 را تعیین کنید. I و I جریانهای کیرشهف جریانهای شکل

32 3- الف( توضیح دهید جریان الکتریکی چیست. ب( یکای بار الکتریکی در SI کولن است. کولن را تعریف کنید. پ( شکل 57-3 مدار شامل دو نوار آلومینیومی را نشان میدهد که به یک مولد وصل شدهاند. با بستن کلید S باری که در مدت 50s از یک مقطع معین یکی از نوارهای آلومینیومی میگذرد برابر 340C است. جریان در این نوار آلومینیومی چقدر است شکل الف( یک گوشی تلفن همراه به مدت 30 دقیقه به شارژی وصل شده است. در این مدت جریان ثابت 350mA در مدار برقرار است. بار کل منتقل شده به باتری گوشی تلفن همراه را در این مدت حساب کنید. ب( جرم هر الکترون 0 9/ 3- kg است. با توجه به نتیجهی قسمت )الف( تعیین کنید پس از شارژ شدن باتری گوشی تلفن همراه چقدر بر جرم آن افزوده شده است )راهنمایی: برای به دست آوردن تعداد الکترونهای منتقل شده در فرایند شارژ شدن باتری از رابطهی Q=ne استفاده کنید.( 5- الف( مقاومت ویژهی قطعهای فلزی به طول L و مساحت سطح مقطع A برابر A L این قطعه فلز را بر حسب R است. رابطهای بنویسید که مقاومت الکتریکی r و r بیان کند. ب( شکل 58-3 مقاومتی را نشان میدهد که با گذاردن یک الیهی نازک کربن روی یک پایهی پالستیکی ساخته شده است. / m شکل

33 مقاومت الیهی کربنی بین X و Y برابر 00Ω0 است. مقاومت ویژهی کربن 0 3/5 5- Ω.m و طول الیهی کربنیm 0- /3 است. نشان دهید که سطح مقطع A الیهی کربنی حدود 0-0 m است. 6- الف( مقاومت الکتریکی یک سیم فلزی به دما و مقاومت ویژهی آن بستگی دارد. افزون بر اینها به دو عامل دیگر که مقاومت سیم به آنها بستگی دارد اشاره کنید. ب( شکل 59-3 یک مدار الکتریکی را نشان میدهد که در قسمتی از آن یک کالف سیم مسی نازک روکشدار قرار دارد. آمپرسنج و ولتسنج آرمانیاند یعنی مقاومت آمپرسنج ناچیز و مقاومت ولتسنج بینهایت است. قطر طول و مقاومت سیم مسی به ترتیب برابر /8m 0/7mm و 0/544 Ω است. i( مقاومت ویژهی مس را پیدا کنید. )ii با عبور جریان از کالف سیم مسی دما و در نتیجه مقاومت آن افزایش مییابد. توضیح دهید این موضوع چه تأثیری روی عددهایی که آمپرسنج و ولتسنج میخوانند میگذارد. شکل الف( مقاومت معادل را در مدار شکل 59-3 به دست آورید. ب( جریانی که از مقاومت اهمی میگذرد چقدر است شکل

34 8- شکل 6-3 قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان میدهد. مقاومت معادل بین دو نقطهی a و b را برای هر شکل پیدا کنید. شکل شکل 6-3 مدار الکتریکی یک مو خشک کن کوچک را نشان میدهد که برای تولید جریان باد گرم استفاده میشود. شکل 6-3 مقاومت درونی مولد ناچیز است و مقاومت هر یک از پیچههای X وY به ترتیب و 6 اهم است. الف( وقتی هر دو کلیدA وB بسته میشوند مقاومت معادل مدار را به دست آورید. ب( وقتی تنها کلید A بسته میشود توان تلف شده در پیچهی X را به دست آورید. 0- الف( مقاومت معادل را در مدار شکل 63-3 به دست آورید. ب( اگر توان کل داده شده به مدار 40 وات باشد نیروی محرکهی مولد e را پیدا کنید مولد را آرمانی 0=r فرض کنید. شکل

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی

مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی یافته / دوره چهاردهم / شماره / 2 بهار / 91 ویژه نامه گیاهان دارویی فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان مطالعه شاخصها و خصوصیات جوانه زنی بذر و استقرار دانه رست گیاه دارویی مورد L) (Myrtus communis احمد اسماعیلی 1 و 2 حمیدرضا عیسوند 1 عبدالحسین رضاي ی نژاد 3

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ

96 ﺎﺗ 92 تﺎﺤﻔﺻ / 1383 نﺎﺘﺴﻣز و ﺰﯿﯾﺎﭘ / 14 هرﺎﻤﺷ / ﻢﺸﺷ لﺎﺳ / نﺎﮔﺮﮔ ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ / 92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / سال ششم / شماره / 14 پاییز و زمستان / 1383 صفحات 92 تا 96 تا ثیر آتروپین هیوسین و پرومتازین بر طول مراحل و سرعت پیشرفت زایمان در چندزایان فروغالسادات مرتضوی محمدحسن

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری ***

تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط حمیدرضا دالوری *** فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 65 زمستان 115-136 1391 تأثیر بازارگرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری در کسبوکارهای کوچک و متوسط مهرداد مدهوشي * محمدرضا طبیبی ** حمیدرضا دالوری *** دریافت: 89/12/15 پذیرش:

Διαβάστε περισσότερα

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن

نادرگرب ماجنا اب ینزخم تایصوصخ یسررب یاهرگ ناشن قیفلت و یا هزرل یاه هداد نیدایم زا یکی رد کورس دنزاس رد یا هزرل ناریا برغ بونج یتفن 75 شماره 20 برگردان انجام با مخزنی خصوصیات بررسی نشانگرهای تلفیق و لرزهای دادههای میادین از یکی در سروک سازند در های لرز ایران غرب جنوب نفتی 3 بیدهندی مجیدنبی و 2 کمالی محمدرضا 1* امیرزاده مریم تهران تحقیقات

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت

هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت جلد 41 شماره 1 زمستان 4131 نشريه علوم دانشگاه خوارزمی پلیمریشدن هیدروژل اشتراکی آکریلیک اسید و آکریل آمید بهکمک فراصوت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان دانشکدۀ علوم گروه شیمی ايران چکیده هیدروژلها دستهای

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53

فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 گازی/ 35 مروری بر فوم های فلزی انواع و روش های تولید/ 53 ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﯽ : ﮔﺮﻭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻛﺎﻧﻮﻥ - ﻳﺎﺳﺮ ﺍﻣﺎﻣﻰ ﻓﺮ فهرست سخن سردبير/ 5 سنسورهاي شيميايي مورد استفاده براي شناسايي گازها )بخش سوم: كاربردها(/ 6 معرفي پوشش هاي کامپوزيتي/ 13 معرفی سایت/ 18 سل های خورشیدی )بخش

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران.

چکیده تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 جانشينپروري سبک رهبری فرماندهان و مدیران ناجا فرماندهي انتظامي استان مازندران. 71 جانشينپروري و ارتباط آن با سبك رهبري فرماندهان و مديران 2 سیدمهدی احمدی باالدهی 1 محمد صالحی از صفحه 71 تا 102 تاريخ دريافت: 94/10/21 تاريخ پذيرش: 94/12/19 چکیده پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور

مدير مسئول: رئيس كل ديوان محاسبات كشور )دكتر عبدالرضا رحماني فضلي( سردبير: دكتر اصغر عربيان نظارت بر اجرا: 362/ ساختمان شماره دو ديوان محاسبات كشور فصلنامه علمی-پژوهشی بر اس اس نامه ش ماره 3/207132 مورخ 90/10/13 وزارت علوم تحقیقات و فناوری فصلنامه دانش حسابرسی دارای درجه علمی-پژوهشی است. هیأتتحریریه: دانشگاه تربیت مدرس استاد دکتر عادل آذر دانشگاهشهیدبهشتی

Διαβάστε περισσότερα

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران ژپو ه شاهی تج ربی حسابداری سال سوم شماره 10 اتبستان 1131 صص 101 144 آزمون تجربی چسبندگی هزینهها: شواهدی از بورس اوراق چکیده بهادار تهران سحرسپاسی * زهرا فتحی ** سکینه شیبه *** تاریخ دریافت: /92/30 24 تاریخ

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran

Islamic Republic of Iran ISIRI Institute of Standards and Industrial Research of Iran ISIRI 9147 1st edition Islamic Republic of Iran Institute of Standards and Industrial Research of Iran 9147 Information technology Layout of Persian letters and symbols on computer keyboards 31585-163

Διαβάστε περισσότερα

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي

كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي كتابچه ايمني دارويي تهيه و تنظيم دكتر ربابه فيض محمدي 1 فهرست عنوان پروتکل دارو دادن روش های مختلف تجويز دارو فرآيند نحوه دادن دارو به بيمار نحوه تکميل کاردکس پرستاری خطاهای دارويی Medicatin Errr انسولين

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود(

طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری توسعه دورود( Journal of UrbanLandscape Research, Vol., No., 0 / www.julr.ir 393 تابستان و بهار / شماره اول/ سال / شهر«منظر»پژوهشهای فصلنامه دو های طرح در زمین کاربری تحقق میزان ارزیابی سبز فضای کاربری بر تأکید با شهری

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات:

- عنوان گایدالین: راهنماي بهداشت آب و فاضالب در شرایط اضطراری و بالیا - تعداد صفحات: < راهنماي بهدا شت آب و افضالب رد شرایط اضطراری و بالیا الزامات دستور ا لعم ل اه و ر هنم وداهی تخ ص ص ی مرکز سالمت محیط و کار مرکز سالمت محیط و کار ژپو هشکده محیط ز یس ت دانش گاه علوم زپشکی تهران اتبستان

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود.

هیئت اندازه مدیرعامل وظیفه دوگانگی مدیره هیئت استقالل جمله از ش ركتي حاكميت متغیرهای ثانیا و مييابند كاهش درصد 48 ميشود. حسینیان کاظم سید مرکز نور پيام دانشگاه حسابداری ارشد کارشناسی دانشجوی خوزستان سیمان شرکت مالی امور رئیس و عسلویه بینالمللی مقدم عبدالکریم دکتر نور پيام دانشگاه مدیریت و حسابداری گروه استادیار رفتار ب ر

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391

ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 3-6 ساله شهرستانهای بافت و رابر در سال 1391 3 ملوک ترابی 1 حمیدرضا پور اسالمی 2 اله یار سجادی 3 مرضیه کریمی افشار 4* مهرناز کریمی افشار پذیرش مقاله: 94/9/23

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

شام در یونان و در اروپا هستید

شام در یونان و در اروپا هستید You are in Greece, you are in Europe! Tu es en Grèce! Tu es en Europe! Είσαι στην Ελλάδα, είσαι στην Ευρώπη! THESSALONIKI ALEXANDROUPOLIS شام در یونان و در اروپا هستید ATHENS PATRAS I am 16 years old and

Διαβάστε περισσότερα

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی

نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی نقش نگرش والدین به خواندن در پیشبینی نگرش خواندن خودپنداره و ادراک خواندن دانشآموزان مریم چگینی 1 چکیده 2 علی مقدم زاده نسرین چگینی 3 پایۀ چهارم و پنجم ابتدایی تاریخ دریافت: 39 10/01/ تاریخ پذیرش: 39 00/26/

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت

تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت دوره شماره 93 صفحات 08-63 0.044/JRAG.05.647 (DOI): شناسه دیجیتال تحلیل ساختار پوسته و لیتوسفر با استفاده از مدلسازی مستقیم تکراری- کاربرد روی منطقه فرورانش مکران تا بلوک لوت * وحید انتظار سعادت و سیدهانی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A

somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب A somfy.com Ixengo S EN TR FA AR Installation manual Montaj kılavuzu راهنمای نصب دليل التركيب - 1-5063186A Do not dispose of your scrapped appliances, nor your used batteries with household waste. You are

Διαβάστε περισσότερα