Μελζτθ για τισ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελζτθ για τισ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα"

Transcript

1 Μελζτθ για τισ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα Μελζτη απογραφήσ των ιδιωτικών ελληνικών και ξζνων επενδφςεων ςτην Ελλάδα για την περίοδο Ιουνίου 2012 ζωσ και ςήμερα, ςυμπεριλαμβανομζνων των ΣΔΙΤ και των αποκρατικοποιήςεων (αρχικά ευρήματα) Σετάρτθ, 21 Μαΐου 2014

2 Κακαρζσ Άμεςεσ Ξζνεσ Επενδφςεισ (μθ κατοίκων) ςτθν Ελλάδα ( ) Οι ΑΞΕ ξεπζραςαν τα επίπεδα του ςε εκ , , , ,6 822,3 249,2 +65% 1.936, % θμειϊςεισ: Σα ςτοιχεία των άμεςων ξζνων επενδφςεων περιλαμβάνουν επανεπενδυκζντα κζρδθ. Σο 2008 ξεχωρίηει λόγω τθσ ςτρατθγικισ τοποκζτθςθσ τθσ Deutsche Telekom ςτον ΟΣΕ Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2

3 Περίλθψθ Η Ελλάδα προςελκφει 37,6 δις. ςε επενδφςεισ από το 2012 Ποςά ςε δις. Νζεσ Αναπτφξεισ (Greenfield) Επζκταςθ υπαρχουςϊν δραςτθριοτιτων ΑΜΚ, εξαγορζσ, ςυγχωνεφςεισ ΑΜΚ Σραπεηϊν (1) Ζςοδα του δθμοςίου ΤΝΟΛΟ MEGA DEALS 7,5 (2) 1,3 (2) 0,9 (3) 9,7 FAST-TRACK 1,4 (4) 1,4 ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ & ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΘΕΙ 0,9 (5) 0,5 (6) 4,7 (7) 8,1 (8) 3,1 (3) 17,4 ΤΠΟΔΟΜΕ/ΔΙΣ 7,3 (9) 7,3 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ Β Κφκλοσ 2012 Β Κφκλοσ ,8 (10) 1,8 φνολο 18,8 0,5 4,8 9,4 4,1 37,6 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ Α Κφκλοσ 2014 (υπό εξζταςθ) 4,0 (10) 4,0 Σφνολο 22,8 0,5 4,8 9,4 4,1 41,6 Αρ. Επενδφςεων 574 (11) Δεν ζςμπεπιλαμβάνει κεθάλαια ΤΧΣ 2. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 1 3. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 5 4. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 2 5. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 6 6. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 7 7. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ 8 8. Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακαρ Μελέηη ΚΕΠΕ, Πίνακέρ 3 & 4 10.Μελέηη ΚΕΠΕ, Διάγπαμμα 4 11.Δεν ζςμπεπιλαμβάνει ηον Α κύκλο

4 Περίλθψθ Η πλειονότητα των επενδφςεων προζρχεται από νζα ζργα και δη ιδιωτικών επενδφςεων 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 18,8 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΤΠΟΔΟΜΕ/ΔΙΣ ΙΔΙΩΣΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ & ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΘΕΙ FAST-TRACK MEGA DEALS 9,4 6,0 4,0 4,8 4,1 2,0 0,5 0,0 Νζεσ Αναπτφξεισ Επζκταςθ υπαρχουςϊν δραςτθριοτιτων ΑΜΚ, εξαγορζσ, ςυγχωνεφςεισ ΑΜΚ Σραπεηϊν Ζςοδα του δθμοςίου 4

5 Πλαίςιο Δράςεων για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων Ενίζσςζη Θεζμικού Πλαιζίος Ν. 4146/13 2. Διακπαηικέρ Σςμθωνίερ Πποζηαζίαρ & Πποζέλκςζηρ Επενδύζεων 3. Δπάζειρ εξωηεπικού ζηόσεςζη σωπών 4. Σςζηημαηικέρ επαθέρ ζε όλα ηα επίπεδα (follow up) 5. Έναπξη Λειηοςπγίαρ Κενηπικήρ Αδειοδοηικήρ Απσήρ Σηπαηηγικών Επενδύζεων 6. Ενοποίηζη Φοπέων Εξωζηπέθειαρ ζε Enterprise Greece 5

6 Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα MEGA DEALS - Επενδφςεισ άνω του 1 δις. ζκαςτη φνολο, 9,7 δις Αξιοποίθςθ παλαιοφ αεροδρομίου Ελλθνικοφ, εκ. 1 Θ επζνδυςθ αφορά ςτθν ιςορροπθμζνθ και ςφγχρονθ ανάπτυξθ χριςεων τουριςμοφ, αναψυχισ, κατοικίασ, επιχειρθματικϊν κζντρων, εμπορικϊν λειτουργιϊν, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ. Σουλάχιςτον τα 2/3 τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ κα είναι χϊροι πραςίνου και κοινόχρθςτοι χϊροι, ανοικτοί ςτουσ πολίτεσ. Αγωγόσ TAP, εκ. Αγωγόσ φυςικοφ αερίου που υποςτθρίηει τον ςτρατθγικό ςτόχο τθσ Ελλάδασ για τθ διαςφάλιςθ των μελλοντικϊν αναγκϊν ςε φυςικό αζριο. Ο TAP κα μεταφζρει φυςικό αζριο από το κοίταςμα Shah Deniz II ςτο Αηερμπαϊτηάν, μζςω τθσ Ελλάδασ και τθσ Αλβανίασ και, διαςχίηοντασ τθν Αδριατικι, ςτθ νότια Ιταλία και ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ. EUROBANK, εκ. Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου από τρατθγικοφσ Επενδυτζσ Εξωτερικοφ [1] υμπεριλαμβάνει τα 915 εκ. τθσ αρχικισ αγοράσ. [2] Ελάχιςτο ποςό. Αφορά το 47% τθσ ΑΜΚ που κα καλυφκεί από ςτρατθγικοφσ επενδυτζσ. Ενδζχεται να αυξθκεί εφόςον το υπόλοιπο 53% δοκεί ςε υψθλότερθ τιμι. Πηγή: ΥΠΑΝΥΠ, Enterprise Greece, συλλογή δεδομζνων από τον τφπο. 6

7 Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα Νζα ζργα FAST TRACK 1 Loyalward Ltd. Ίτανοσ Γαία ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΕΝΔΤΕΙ, "FAST-TRACK" ΕΡΓΟ Ζργο: 'ΙΣΑΝΟ ΓΑΙΑ'. φνκετθ τουριςτικι ανάπτυξθ ςτο ΒΑ Άκρο τθσ Κριτθσ, ςτθ χερςόνθςο ίδερο του Διμου θτείασ. Π/Τ [ εκ Pravita Estate Holdings 726 Ζργο: ΠΡΑΒΙΣΑ Estate Holdings. φνκετθ τουριςτικι ανάπτυξθ ςτθ Χαλκιδικι. 3 Dolphin Capital Kilada Hills 418 Ανάπτυξθ ςφνκετθσ τουριςτικισ επζνδυςθσ ςτθν Κοιλάδα Αργολίδασ. φνολο Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ 7

8 Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα Νζα ζργα ςυμπράξεων δημοςίου και ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ) ΕΡΓΟ Π/Τ [ εκ.+ 1 Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων Δ. Αττικισ (Φυλι) Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων Δ. Αττικισ (Άνω Λιόςια) Ευρυηωνικά δίκτυα ςε αγροτικζσ "λευκζσ" περιοχζσ Εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ απορριμμάτων Αν. Μακεδονίασ-Θράκθσ Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων ΝΑ Αττικισ (Κερατζα) Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων ΒΑ Αττικισ (Γραμματικό) Ζργο διαχείριςθσ απορριμμάτων Αχαΐασ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων Θπείρου Ζργο διαχείριςθσ απορριμμάτων Κζρκυρασ Μικρά κολυμβθτιρια/γυμναςτιρια ςε διάφορουσ διμουσ ςτθν Ελλάδα Ψθφιακά πρακτικά ςυνεδριάςεων δικαςτθρίων Ανάπτυξθ νζασ ιχκυαγοράσ ςτθν Κεντρικι Αγορά Ακθνϊν Μαρίνα Ναυπλίου Τπθρεςίεσ φφλαξθσ ειςόδου και ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων ςτθν Κεντρικι Αγορά Ακθνϊν 3 φνολο [1] Κατά τθ λειτουργία. Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ 8

9 Επενδφςεισ ςε Τποδομζσ τζςςερεισ μεγάλοι αυτοκινθτόδρομοι Επανεκκίνηςη των ζργων ςτουσ τζςςερεισ αυτοκινητοδρόμουσ ΕΡΓΟ Π/Τ [ δις.+ 1 Ολυμπία Οδόσ 2,0 2 Κεντρικι 0,9 3 Αιγαίου 1,1 4 Νζα Οδόσ 1,5 φνολο 5,5 [1] Κατά τθ λειτουργία. Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ 9

10 Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα Αποκρατικοποιήςεισ ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΤΝ. ΣΙΜ. [ εκ.+ ΚΑΣ/ΝΟ [ εκ Επζκταςθ διάρκειασ ςφμβαςθσ δικαιϊματοσ διεξαγωγισ παιγνίων μεταξφ Δθμοςίου και ΟΠΑΠ ΑΕ για 10 χρόνια Παραχϊρθςθ εκμετάλλευςθσ για 90 ζτθ του κτιρίου Διεκνοφσ Κζντρου Ραδιοτθλεόραςθσ (ΙΒC) ςτο Μαροφςι ςτθ Lamda Δομι ΑΕ (100% κυγατρικι τθσ Lamda Development) Αποκρατικοποίθςθ των Κρατικϊν Λαχείων για χρονικι περίοδο 12 ετϊν, ςτθ ςφμπραξθ των εταιρειϊν OPAP Investment Limited, Lottomatica Giochi e Partecipazioni, Intralot Lotteries Limited και Scientific Games Global Gaming Πϊλθςθ επιλεγμζνων κτιρίων εξωτερικοφ (Ρϊμθ, Βελιγράδι, Λονδίνο κτλ) Πϊλθςθ του 33% μετοχϊν του ΟΠΑΠ ςτθν Emma Delta LTD Πϊλθςθ του 66% τθσ ΔΕΦΑ ςτθ SOCAR SA 400 Πϊλθςθ και επαναμίςκωςθ 28 επιλεγμζνων ακινιτων του Δθμοςίου ςτθν ΠΑΝΓΑΙΑ και τθ Eurobank properties 261 Πϊλθςθ Αςτζρα Βουλιαγμζνθσ ςτθν Jermyn Street Real Estate 400 Πϊλθςθ Κάμπινγκ και Ξενία Παλιουρίου 14 Πϊλθςθ Ακινιτου ςτον Άγιο Ιωάννθ Χαλκιδικισ 11 Πϊλθςθ άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων ςυμπεριλαμβανομζνων ακινιτων και μετοχϊν 95 Απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ από NCH CAPITAL για αξιοποίθςθ ζκταςθσ ςτθν Καςςιόπθ για 99 χρόνια Πϊλθςθ του 100% τθσ Ελλθνικόν ΑΕ ςτθ Lamda Development Ζχει υπολογιςκεί ςτα Mega Deals φνολο Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ 10

11 Ξζνεσ επενδφςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα Νζεσ Επενδφςεισ ΕΠΕΝΔΤΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ Ζτοσ Εκατ. ευρϊ COSCO Εγκαίνια Προβλιτασ 3 του ΟΛΠ, δυόμιςθ χρόνια νωρίτερα τθσ ςυμβατικισ υποχρζωςθσ RYANAIR Θ Ryanair, ανακοίνωςε ότι ςαν μζροσ τθσ επζνδυςθσ φψουσ $280 εκ. ςτθν Ελλάδα, ανοίγει τθν 3 θ Ελλθνικι βάςθ, (64 ςυνολικά) ςτθν Ακινα τον Απρίλιο, με 2 αεροπλάνα και 6 νζουσ προοριςμοφσ, θ οποία κα εξυπθρετεί 1,2 εκ. επιβάτεσ ετθςίωσ, με πάνω από 150 πτιςεισ εβδομαδιαίωσ. KFW και ΕΣΕπ υμμετοχι ςτο ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ που κα δραςτθριοποιθκεί ςε πρϊτθ φάςθ ςτθν αναχρθματοδότθςθ υφιςτάμενων, αλλά και ςτθ χοριγθςθ νζων δανείων προσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND Ειςφορά $60 εκ. ςτο ΜΚ τθσ ENERGEAN OIL & GAS για διεξαγωγι γεωτριςεων THIRD POΙNT LLC υμμετείχε ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Dolphin Capital Partners ΟΝΕΧ Ανακοίνωςθ για ςφγχρονθ μονάδα ιχκυοκαλλιζργειασ. τόχοσ τθσ εταιρείασ θ δθμιουργία «εκτροφισ» μαγιάτικου ςτα διεκνι φδατα ςτθν περιοχι τθσ Βόρειασ Κριτθσ. Σο 90% τθσ παραγωγισ κα εξάγεται ςε Ευρϊπθ, ΘΠΑ και Ιαπωνία. SKOTINA RESORT Μακροχρόνια μίςκωςθ (60 ζτθ) ζκταςθσ ςτθ κοτίνα BAIN CAPITAL VENTURES Επζνδυςθ ςτθν PERSADO (UPSTREAM) YEMEK SEPETI Τπογραφι επιχειρθματικισ ςυμφωνίασ με το ελλθνικό startup Click Delivery HUMMINGBIRD VENTURES Χρθματοδότθςθ του Ελλθνικοφ startup ΣΑΧΙΒΕΑΣ GRAYLOCK Fund + OPENFUND υμμετοχι ςτθν εταιρία Workable PANAFRICAN INVESTMENT Co Επζνδυςθ ςτθν Daily Secret., ελλθνικι εταιρεία ψθφιακϊν μζςων, θ οποία κάκε μζρα ενθμερϊνει τουσ πολίτεσ τθσ Ακινασ και πολίτεσ ςε 19 ακόμθ χϊρεσ για τα «μυςτικά» τθσ πόλθσ τουσ με προτάςεισ για διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία. φνολο 897 Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ 11

12 Ξζνεσ επενδφςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα Επεκτάςεισ Τπαρχουςϊν Δραςτθριοτιτων ΕΠΕΝΔΤΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ Ζτοσ Εκατ. ευρϊ LIDL Νζα κζντρα αποκικευςθσ και διανομισ ςτα Καλφβια Αττικισ (ζναρξθ λειτουργίασ 14/2/2014) και Θεςςαλονίκθ (εν εξελίξει) ΝΣΙΜΙΣΡΙ ΡΙΜΠΟΛΟΒΛΕΦ Αγορά νιςου κορπιοφ COLONY CAPITAL Θ Dolphin και θ Colony Capital προχϊρθςαν ςτθν υπογραφι προκαταρκτικισ ςυμφωνίασ για τθ ςυμμετοχι τθσ τελευταίασ ωσ επενδυτι, ςτθ νεοςφςτατθ εταιρεία Dolphin Capital Greek Collection- DCGC, 100% κυγατρικι του ομίλου Dolphin. DELHAIZE τθν ανάπτυξθ του δικτφου καταςτθμάτων κα εςτιάςει θ ΑΒ Βαςιλόπουλοσ που το 2014 κα υλοποιιςει επενδφςεισ τουλάχιςτον 73,5 εκ. ευρϊ. Σο πλάνο ανάπτυξθσ για το 2014 προβλζπει τθ δθμιουργία 32 νζων καταςτθμάτων (10 franchise και 22 εταιρικά). ΑΘΘΝΑΪΚΘ ΗΤΘΟΠΟΙΙΑ (ΘΕΙΝΕΚΕΝ ΝV) Κζντρο Καινοτομίασ ςτθν Ακινα και Μονάδα Μικροηυκοποιίασ LINDE HELLAS Επενδφςεισ ςτισ παραγωγικζσ μονάδεσ τθσ. Σο 2012 μια επζκταςθ ςτθ Μάνδρα αυξάνει τθν παραγωγικι ικανότθτα και επιτρζπει τθν εμφιάλωςθ θλίου υψθλότερθσ κακαρότθτασ YTONG THRAKON Επενδφςεισ ςτισ παραγωγικζσ μονάδεσ τθσ UNILEVER Μεταφορά παραγωγισ 110 κωδικϊν από το εξωτερικό και ίδρυςθ το 2012 νζου Κζντρου Αποκικευςθσ & Διανομισ Σροφίμων ςτο χθματάρι, επζνδυςθ φψουσ 11 εκ BOEHRINGER INGELHEIM Δθμιουργία νζασ παραγωγικισ μονάδασ ςτο Κορωπί, θ οποία κα χρθςιμοποιθκεί πρωτίςτωσ για τθν παραγωγι και εξαγωγι ενόσ νζου, καινοτόμου φαρμακευτικοφ ιδιοςκευάςματοσ, που κα κυκλοφοριςει από τθν εταιρεία ςε ολόκλθρο τον κόςμο. PROCTER & GAMBLE Νζο κζντρο ζρευνασ & καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα (το 3o ςτθν Ευρϊπθ μετά τθν Αγγλία και τθ Γερμανία) DEL MONDE Επζνδυςθ τθσ εταιρίασ που αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό γραμμϊν παραγωγισ, προμικεια και εγκατάςταςθ ατμολζβθτα βιομάηασ GLAXO SMITH KLINE υςκευαςία τεςςάρων προϊόντων OTC ςτθ Φαμάρ LILLY Παραγωγι προϊόντοσ ςτθ VIANEX φνολο 537 Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ 12

13 Ξζνεσ επενδφςεισ ςτον ιδιωτικό τομζα ΑΜΚ, Εξαγορζσ, υγχωνεφςεισ ΕΠΕΝΔΤΣΗ ΕΠΕΝΔΤΗ Ζτοσ Εκατ. ευρϊ INVEL REAL ESTATE Εξαγορά του 66% τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ CREDIT AGRICOLE Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εμπορικισ Σράπεηασ DUFRY AG Σον Απρίλιο του 2013 θ ελβετικι Dufry εξαγόραςε το 51% τθσ KAE Duty Free Shops για 200,5 εκ. και το Δεκζμβριο απζκτθςε και το υπόλοιπο 49% για 328 εκ. (μετοχζσ-153 εκ. και μετρθτά 175 εκ.) SOCIETE GENERALE Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Γενικισ Σράπεηασ RBS NV (Ολλανδία) Ενίςχυςθ ρευςτότθτασ RBS NV ARABSAT 100% τθσ HELLAS SAT Σον Αφγουςτο του 2012 θ Fairfax απζκτθςε το 14,78% τθσ EUROBANK FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD PROPERTIES και το 2013 ςυμμετείχε ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και πλζον κατζχει το 41,65% τθσ εταιρείασ CRYSTAL ALMUND Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςτθν Wind Hellas JC GENERAL SERVICES CVBA Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ςτθν Johnson & Johnson Hellas PFIZER SA Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου Λοιπζσ φνολο Πλζον αυξιςεων μετοχικοφ κεφαλαίου των ςυςτθμικϊν τραπεηϊν (Alpha Bank, Πειραιϊσ, Eurobank, Εκνικι Σράπεηα) φτάνουν τα 8,1 δις. (δεν ςυμπεριλαμβάνεται το 1,33 δις. ςτθ Eurobank από ςτρατθγικοφσ επενδυτζσ, το οποίο υπολογίηεται ςτα Mega Deals). Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ 13

14 Αναπτυξιακόσ Νόμοσ 3908/11 Παρατηρείται ςυνεχόμενη αφξηςη ενδιαφζροντοσ από ιδιώτεσ: ο α κφκλοσ 2014 ξεπερνάει το άθροιςμα των προηγοφμενων 3 κφκλων Π/Τ Αιτιςεων ςτον Αναπτυξιακό Ν.3908/11 * εκ.+ Αρ. Ζργων B' Κφκλοσ Α' Κφκλοσ Β' Κφκλοσ 2013 Α' Κφκλοσ 2014 (υπό εξζταςθ) B' Κφκλοσ 2012 Α' Κφκλοσ Β' Κφκλοσ 2013 Α' Κφκλοσ 2014 (υπό εξζταςθ) Πηγή: Μελζτη ΚΕΠΕ 14

15 Ξζνεσ Επενδφςεισ Διεκνισ Σφποσ Η αλλαγή του επενδυτικοφ κλίματοσ είναι πλζον δεδομζνη ςτο εξωτερικό Οι κετικζσ αναφορζσ ςτο ελλθνικό επενδυτικό περιβάλλον ξεπερνοφν τισ οικονομικζσ εφθμερίδεσ και εμφανίηονται ςε μζςα ευρείασ κυκλοφορίασ 15

16 Απογραφι των επενδφςεων ςτθν Ελλάδα τθν περίοδο Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα Ενδεικτικζσ επενδφςεισ διεθνών επενδυτών,

17 Enterprise Greece, υνοπτικόσ Απολογιςμόσ Ενεργειϊν Ιοφνιοσ 2012 ζωσ ςιμερα Ενζργειεσ Προςζλκυςησ Επενδφςεων Σο 2012, διοργανϊκθκαν από το Enterprise Greece, 21 αποςτολζσ ςτο εξωτερικό ςε 14 χϊρεσ όπου ζγιναν επαφζσ με 985 εταιρίεσ Σο 2013, διοργανϊκθκαν από το Enterprise Greece, 27 αποςτολζσ ςτο εξωτερικό ςε 15 χϊρεσ όπου ζγιναν επαφζσ με 950 εταιρίεσ Διοργανϊκθκαν για πρϊτθ φορά δφο επιχειρθματικζσ αποςτολζσ ςτο πλαίςιο επίςθμων Πρωκυπουργικϊν επιςκζψεων ςε Κίνα και Ιςραιλ Τπεγράφθ Μνθμόνιο υνεργαςίασ με τθν China Development Bank Σο 2014, ζωσ τϊρα ζχουν διοργανωκεί από το Enterprise Greece, 7 αποςτολζσ ςτο εξωτερικό ςε 7 χϊρεσ Από το 2012 ζωσ ςιμερα, ζλαβε χϊρα υποδοχι 85 διεκνϊν εταιρειϊν-αντιπροςωπειϊν από χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αςίασ, τθσ Μζςθσ Ανατολισ και τθσ Βόρειασ Αμερικισ υγκζντρωςθ και προϊκθςθ χαρτοφυλακίου επενδυτικϊν ζργων δθμόςιων φορζων και ιδιωτικϊν επιχειριςεων, με περιςςότερεσ από 450 επενδυτικζσ ευκαιρίεσ Ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ κλάδουσ του Σουριςμοφ και Real Estate, τθσ Ενζργειασ, τθσ Σεχνολογίασ, τθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων, των Σροφίμων και Ποτϊν, του κλάδου Bio-Pharma και των Logistics Πηγή: Απολογισμός ετών 2012 & 2013 Invest in Greece 17