ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΑΙ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΡΙΣΗ 2 ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α. ωςτό β. Λάκοσ γ. ωςτό δ. Λάκοσ ε. Λάκοσ Α2. β Α3. δ ΘΕΜΑ Β Β1 Δύν από ηνπο βαζηθόηεξνπο πξνζδηνξηζηηθνύο παξάγνληεο ηεο δήηεζεο είλαη: α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ κεηαβάιινληαη γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Γηα παξάδεηγκα, αιιάδνπλ ηα έζηκα, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ θηι. Όηαλ νη πξνηηκήζεηο κεηαβάιινληαη επλντθά γηα έλα πξντόλ, ηόηε απμάλεηαη ε δήηεζή ηνπ. Παξάδεηγκα, ε απμεκέλε δήηεζε παγσηώλ θαη αλαςπθηηθώλ ην θαινθαίξη. Αλ ε κεηαβνιή ησλ πξνηηκήζεσλ δελ είλαη επλντθή γηα έλα πξντόλ, ηόηε κεηώλεηαη ε δήηεζή ηνπ. Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 1

2 β. Οι τιμές των άλλων αγαθών Υπάξρνπλ αγαζά ζηα νπνία ε ηηκή ηνπ ελόο αγαζνύ επεξεάδεη ηε δήηεζε ελόο άιινπ αγαζνύ. Τα αγαζά απηά ηα δηαθξίλνπκε ζε δπν θαηεγνξίεο: Τα ππνθαηάζηαηα θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά. Υπνθαηάζηαηα είλαη δπν (ή πεξηζζόηεξα) αγαζά, όηαλ ην έλα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αληί ηνπ άιινπ (ή άιισλ), γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ ίδηα αλάγθε. Γηα παξάδεηγκα, ην βνύηπξν θαη ε καξγαξίλε, ην κνζραξίζην θαη ην ρνηξηλό θξέαο, ηα ζπίξηα θαη ν αλαπηήξαο. Η δήηεζε ελόο αγαζνύ κεηαβάιιεηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηε κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηνπ ππνθαηάζηαηνπ αγαζνύ. Γηα παξάδεηγκα, αλ απμεζεί ε ηηκή ηνπ κνζραξίζηνπ θξέαηνο, νη θαηαλαισηέο ζα κεηώζνπλ ηε δεηνύκελε πνζόηεηα κνζραξίζηνπ θξέαηνο, θαη ζα ην ππνθαηαζηήζνπλ κε ην ζρεηηθά θηελόηεξν ρνηξηλό, απμάλνληαο έηζη ηε δήηεζε ηνπ ρνηξηλνύ. Η αύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ κνζραξίζηνπ θξέαηνο (ceteris paribus) από P1 ζε P2 ζην παξαθάησ δηάγξακκα (α) έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεηαηόπηζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο ηνπ ρνηξηλνύ θξέαηνο από D1 ζε D2 ζην δηάγξακκα (β). Συμπλθρωματικά είναι δυο (ι περιςςότερα) αγακά, όταν θ κατανάλωςθ του ενόσ απαιτεί και τθν κατανάλωςθ του άλλου (ι άλλων), για τθν ικανοποίθςθ μιασ ανάγκθσ. Για παράδειγμα ο καφζσ και θ ηάχαρθ, θ φωτογραφικι μθχανι και το φιλμ, το βίντεο και θ βιντεοκαςζτα. Η ηιτθςθ ενόσ αγακοφ μεταβάλλεται προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ με τθ μεταβολι τθσ τιμισ ενόσ ςυμπλθρωματικοφ αγακοφ (ceteris paribus). Για παράδειγμα, αν αυξθκεί θ τιμι του καφζ, κα μειωκεί θ ηθτοφμενθ ποςότθτα του καφζ (ceteris paribus), όπωσ ςτο διάγραμμα που ακολουκεί (α), με αποτζλεςμα οι καταναλωτζσ να μειώςουν και τθ ηιτθςθ τθσ ηάχαρθσ (τθν οποία χρθςιμοποιοφςαν ωσ ςυμπλιρωμα του καφζ), μετατοπίηοντασ τθν καμπφλθ ηιτθςθσ από D1, ςε D2 ςτο διάγραμμα (β). Βζβαια, τα παραπάνω κα ςυμβοφν αν δεν υπάρξει μεταβολι ςτουσ λοιποφσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ τθσ ηιτθςθσ για καφζ και για ηάχαρθ. Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 2

3 ΘΕΜΑ Γ Γ1. Η επιχείρθςθ προςφζρει για τιμζσ P=MC AVC. Άρα, ο πίνακασ προςφοράσ τθσ επιχείρθςθσ είναι: Συνδυαςμοί Τιμι (P=MC) Προςφερόμενθ Ποςότθτα (Q) Α Β Γ Γ2. Ο τφποσ που δίνει τθν ελαςτικότθτα προςφοράσ ωσ προσ τθν τιμι είναι: Es = ποςοςτιαία μεταβολι τθσ προςφερόμενθσ ποςότθτασ Qαρχ. ΔΡ Ραρχ., όπου : θ Q αρχ. και ΔΡ Ρ αρχ. : θ ποςοςτιαία μεταβολι τθσ τιμισ Es A B = Q B Q A Ρ Α = P B P A Q A = 20 5 = 100 = Es Β Γ = Q Γ Q Β P Γ P Β Ρ B Q B = = = = 1 20 Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 3

4 Και ςτισ δφο περιπτώςεισ θ ελαςτικότθτα προςφοράσ είναι μικρότερθ τθσ μονάδασ, άρα θ προςφορά είναι ανελαςτικι. Γ3. α. Σο ενοίκιο και τα αςφάλιςτρα αποτελοφν ςτακερό κόςτοσ για τθν επιχείρθςθ, άρα FC = = 200 χρθματικζσ μονάδεσ ςε όλα τα επίπεδα παραγωγισ. Σο ςυνολικό κόςτοσ ιςοφται με το άκροιςμα του ςτακεροφ και του μεταβλθτοφ κόςτουσ ςε κάκε επίπεδο παραγωγισ, δθλαδι όταν θ επιχείρθςθ παράγει 200 μονάδεσ το ςυνολικό τθσ κόςτοσ είναι: TC = FC + VC = = χρθματικζσ μονάδεσ. Επομζνωσ, το μζςο ςυνολικό κόςτοσ τθσ ςτο ςυγκεκριμζνο επίπεδο παραγωγισ είναι ATC = TC = = 7 χρθματικζσ μονάδεσ. Q 200 β. Σο μζςο ςτακερό κόςτοσ όταν θ επιχείρθςθ παράγει 200 μονάδεσ προϊόντοσ είναι AFC = FC Q = = 1 χρθματικι μονάδα. Γ4. Όταν θ επιχείρθςθ παράγει 210 μονάδεσ προϊόντοσ το κόςτοσ τθσ είναι χρθματικζσ μονάδεσ και κζλει να το μειώςει 420 χρθματικζσ μονάδεσ, άρα να ζχει μεταβλθτό κόςτοσ χρθματικζσ μονάδεσ, το οποίο βρίςκεται ανάμεςα ςε παραγωγι 180 και 200 μονάδων. Σο οριακό κόςτοσ τθσ επιχείρθςθσ κακώσ θ παραγωγι αυξάνεται από Q Α = 180 ςε Q Β = 200 μονάδεσ είναι ςτακερό κατά μικοσ όλου του ςυνδυαςμοφ και ίςο με 15. Άρα, κα ζχουμε: MC = ΔVC 15 = VC B VC Δ Q B Q Δ 15 = Q Δ 15 = Q Δ 15 (200 Q Δ ) = Q Δ = Q Δ = Q Δ = = 192 μονάδες Επομζνωσ, θ επιχείρθςθ πρζπει να μειώςει τθν παραγωγι τθσ κατά = 18 μονάδεσ προϊόντοσ. ΘΕΜΑ Δ Δ1. Ιςορροπία ζχουμε όταν Q D = Q S P = P - 10P - 10P = P = P = = 15 χρθματικζσ μονάδεσ. Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 4

5 Σότε Q D = Q S = = = 250 μονάδεσ. Επομζνωσ, θ τιμι ιςορροπίασ είναι Ρ o = 15 χρθματικζσ μονάδεσ και θ ποςότθτα ιςορροπίασ είναι Q o = 250 μονάδεσ. Δ2. α. Σο πλεόναςμα που δθμιουργείται ςτθν αγορά από τθν επιβολι τθσ κατώτατθσ τιμισ είναι ίςο με Q SK - Q DK = ( Ρ Κ ) ( Ρ Κ ) = ( ) ( ) = ( ) - ( ) = = 100 μονάδεσ. β. Σα ςυνολικά ζςοδα των αγροτών όταν το κράτοσ αγοράςει το πλεόναςμα ςτθν κατώτατθ τιμι είναι ίςα με Ρ Κ Q SK = 20 ( Ρ Κ ) = 20 ( )= = χρθματικζσ μονάδεσ. γ. Η επιβάρυνςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ είναι ίςθ με Ρ Κ (Q SK - Q DK ) = = χρθματικζσ μονάδεσ. Δ3. Πριν τθν επιβολι τθσ κατώτατθσ τιμισ ςτθν αγορά επικρατοφςε ιςορροπία, άρα τα ζςοδα των αγροτών ιταν Ρ o Q o = =3.750 χρθματικζσ μονάδεσ. Μετά τθν επιβολι τθσ κατώτατθσ τιμισ τα ζςοδα των αγροτών είναι Ρ Κ Q SK = 20 ( Ρ Κ ) = 20 ( )= = χρθματικζσ μονάδεσ. Επομζνωσ, το χρθματικό όφελοσ των αγροτών είναι =2.250 χρθματικζσ μονάδεσ. Δ4. Αν μεταβλθκεί θ ςυνάρτθςθ προςφοράσ, τότε κα μεταβλθκεί και το πλεόναςμα και κα γίνει Q SK - Q DK = ( Ρ Κ ) ( Ρ Κ ) = ( ) ( ) = ( ) - ( ) = = 60 μονάδεσ. Επομζνωσ, θ επιβάρυνςθ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ κα είναι ίςθ με Ρ Κ (Q SK - Q DK ) = = χρθματικζσ μονάδεσ. Άρα, θ μεταβολι τθσ κρατικισ επιβάρυνςθσ κα είναι = -800 χρθματικζσ μονάδεσ. Σο αρνθτικό πρόςθμο ςθμαίνει όφελοσ 800 χρθματικζσ μονάδεσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. Επιμζλεια Γκουλοφνθ Αραμπζλα Οικονομολόγοσ Φ. ΣΡΙΚΟΤΠΗ 82 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ελίδα 5

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του.

Αν η μεταβολή των προτιμήσεων δεν είναι ευνοϊκή για ένα προϊόν, τότε μειώνεται η ζήτησή του. ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α: Α1: α=σ β=λ γ=σ δ=λ ε=λ Α2: β Α3: δ Β1 Α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, αλλάζουν τα έθιμα, οι καιρικές

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 ΘΕΜΑ Α Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β α. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ο.Θ. 2015 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών μεταβάλλονται για διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Β ) 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α.1. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος Α.2. β Α.3. δ ΘΕΜΑ Β ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5., να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Κεφάλαιο 10. Το κόστος παραγωγής. ! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κεφάλαιο 10 Το παραγωγής! Ο Νόµος της προσφοράς:! Οι επιχειρήσεις επιθυµούν να παράγουν µεγαλύτερη ποσότητα, όσο υψηλότερη είναι η τιµή! Ως εκ τούτου, η καµπύλη προσφοράς έχει αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16/3/2014)-ΣΕΙΡΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΘ (16//201)-ΣΕΙΡΑ Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α Α1. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό Α2. (β) Α. (γ) ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑ Β Β1.Η μεταβολή στην προσφερόμενη ποσότητα ενός αγαθού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 Ν. ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 34 ΚΟΣΤΗ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. και το Κόστος ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 3 ο : Η Παραγωγή της Επιχείρησης και το Κόστος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Παραγωγή: είναι η διαδικασία με την οποία οι διάφοροι παραγωγικοί συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

13 Το κόστος Παραγωγής Οι αγοραίες δυνάµεις της Προσφοράς και της Ζήτησης ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι οικονοµικοί όροι που χρησιµοποιούνται από τους οικονοµολόγους ευρέως. ΗΠροσφοράκαιηΖήτησηείναιοι κινητήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα