Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) Από ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) αλαθνηλώλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ (SILC) έηνπο 2014, με πεπίοδο αναθοπάρ ειζοδήμαηορ ηο έηορ Η έξεπλα απνηειεί ηε βαζηθή πεγή αλαθνξάο ησλ ζπγθξηηηθώλ ζηαηηζηηθώλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έηνπο 2015, κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην έηνο 2014, ζα αλαθνηλσζνύλ ζηηο 23 Ινπλίνπ Α. Γείθηεο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δπξώπε 2020» ην πιαίζην ηεο Δπξώπεο 2020, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο, έρεη ηεζεί σο ζηόρνο «λα κεηωζνύλ θαηά 20 εθαηνκκύξηα ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ή πνπ θηλδπλεύνπλ λα βξεζνύλ ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλωληθό απνθιεηζκό 1» έσο ην Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ 2014, o πιεζπζκόο πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό αλέξρεηαη ζην 36,0 ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Υώξαο. Ο θίλδπλνο θηώρεηαο ή θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ είλαη πςειόηεξνο ζηε πεξίπησζε ησλ αηόκσλ ειηθίαο εηώλ (40,1) (Πίλαθαο 1). Σν Γξάθεκα 1 παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αλνδηθή ηάζε από ην 2010 θαη κεηά ηνπ δείθηε ηα ηειεπηαία δέθα έηε. Πιεξνθνξίεο: Γ/λζε ηαηηζηηθώλ Πιεζπζκνύ θαη Αγνξάο Δξγαζίαο - Σκήκα Δηδηθώλ Δξεπλώλ Ννηθνθπξηώλ Γ. Νηνύξνο ηει: fax: Γξάθεκα 1. Πνζνζηό πιεζπζκνύ ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή ζε θνηλσληθό απνθιεηζκό: * 34,6 35,7 36,0 31,0 29,4 28,1 27,6 27, * Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ εηζνδεκάησλ αθνξά ζην πξνεγνύκελν από ην έηνο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο, δει. ζηα αληίζηνηρα έηε Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό: Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή κε πιηθέο ζηεξήζεηο ( δειαδή πιεζπζκόο πνπ ζηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ 4 από έλα θαηάινγν 9 αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ) ή πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο (πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηηο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηώζεηο ζηε ζειίδα 18)

2 Ο πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό εθηηκάηαη γηα ηνπο Έιιελεο ζε 37,6 θαη γηα ηνπο αιινδαπνύο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα ζε 68,3 (Πίλαθαο 2). Ο πιεζπζκόο ειηθίαο εηώλ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό εθηηκάηαη γηα ηνπο αιινδαπνύο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα, αιιά γελλήζεθαλ ζε ρώξα εθηόο Διιάδνο ζε 63,8 (Πίλαθαο 3). Σν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ ελώ δε βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο, δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε πιηθή ζηέξεζε αιιά ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 7,8 (Πίλαθαο 4). Σν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ, πνπ δε βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο, θαη δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε αιιά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 5,2 (Πίλαθαο 4). Σν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο αιιά δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε θαη ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 7,3 (Πίλαθαο 4). Β. Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο 2 θαη θαηώθιη θηλδύλνπ θηώρεηαο Σν θαηώθιη ηεο θηώρεηαο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ επξώ εηεζίσο αλά άηνκν θαη ζε επξώ γηα λνηθνθπξηά κε δύν ελήιηθεο θαη δύν εμαξηώκελα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 14 εηώλ (Πίλαθαο 5). Σν έηνο 2014, ην 22,1 ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Υώξαο ήηαλ ζε θίλδπλν θηώρεηαο 3 όηαλ ην όξην θηώρεηαο νξίδεηαη ζην 60 ηνπ δηάκεζνπ ζπλνιηθνύ ηζνδύλακνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ. Ο παξαπάλσ δείθηεο πνπ θαηά ην 2005 (κε πεξίνδν αλαθνξάο εηζνδήκαηνο ην 2004) αλεξρόηαλ ζην 19,6, ελώ ζεκείσζε αύμεζε θαηά ην 2011 θαη ην 2012 (ζην 21,4 θαη 23,4 αληίζηνηρα), όπσο απνηππώλεηαη ζην Γξάθεκα 2. Γξάθεκα 2. Πνζνζηό πιεζπζκνύ ζε θίλδπλν θηώρεηαο: * 30,0 25,0 20,0 19,6 19,7 21,4 23,1 23,1 22,1 15,0 10,0 5, *Δπηζεκαίλεηαη όηη ε πεξίνδνο αλαθνξάο ησλ εηζνδεκάησλ αθνξά ζην πξνεγνύκελν από ην έηνο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο, δει. ζηα αληίζηνηρα έηε Ωο θίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλωληθέο κεηαβηβάζεηο νξίδεηαη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά, ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθό ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα είλαη ρακειόηεξν ηνπ 60 ηνπ εζληθνύ δηάκεζνπ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. 3 εκεηώλεηαη όηη νη πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ θαηά ηεθκήξην είλαη θησρέο, όπσο άζηεγνη, άηνκα ζε ηδξύκαηα, παξάλνκνη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο, Ρνκά πνπ κεηαθηλνύληαη θαη αιιάδνπλ ηόπν δηακνλήο, θιπ., ππν-αληηπξνζσπεύνληαη ζηελ έξεπλα 2

3 Σν κέζν εηήζην αηνκηθό ηζνδύλακν εηζόδεκα αλέξρεηαη ζε επξώ θαη ην κέζν εηήζην δηαζέζηκν εηζόδεκα ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Xώξαο ζε επξώ. Σα λνηθνθπξηά πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο εθηηκώληαη ζε ζε ζύλνιν λνηθνθπξηώλ, θαη ηα κέιε ηνπο ζε ζην ζύλνιν ησλ αηόκσλ ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Υώξαο. Γ. Βαζηθέο δηαπηζηώζεηο Ο θίλδπλνο θηώρεηαο γηα παηδηά ειηθίαο 0 17 εηώλ (παηδηθή θηώρεηα) αλέξρεηαη ζε 25,5 ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 3,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ην 2013, ελώ είλαη πςειόηεξνο θαηά 3,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο από ην αληίζηνηρν πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ (Πίλαθαο 6). Ο θίλδπλνο θηώρεηαο γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ αλέξρεηαη ζε 14,9 θαη έρεη παξακείλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ην 2013 (Πίλαθαο 6). Ο πιεζπζκόο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά πνπ δελ εξγάδεηαη θαλέλα κέινο ή εξγάδεηαη ιηγόηεξν από 3 κήλεο, ζπλνιηθά, ην έηνο, αλέξρεηαη ζε άηνκα ή ζε 19,4 ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο εηώλ, ελώ ην πξνεγνύκελν έηνο (2013) αλεξρόηαλ ζε άηνκα (Πίλαθαο 18). Από ηε κία πιεπξά, αύμεζε ζεκείσζε ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ απεηιείηαη από ηε θηώρεηα, σο πξνο ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ, ζηε πεξίπησζε ησλ: Δξγαδνκέλσλ αλδξώλ θαηά 2,0 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (15,4) Αλέξγσλ αλδξώλ θαηά 1,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (51,9) Ννηθνθπξηώλ κε δύν ελήιηθεο θάησ ησλ 65 εηώλ θαηά 3,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (18,4) Ννηθνθπξηώλ ρσξίο εμαξηώκελα παηδηά θαηά 0,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (18,7) Από ηελ άιιε πιεπξά, κεησκέλν εκθαλίδεηαη ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ απεηιείηαη από ηε θηώρεηα ζηε πεξίπησζε ησλ: Δξγαδνκέλσλ γπλαηθώλ θαηά 2,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (10,4) Λνηπώλ κε νηθνλνκηθά ελεξγώλ γπλαηθώλ (εθηόο ζπληαμηνύρσλ) θαηά 2,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (28,3) Ννηθνθπξηώλ κε εμαξηώκελα παηδηά θαηά 3,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (25,7) Ο πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό αλέξρεηαη ζε άηνκα ή ζε 36,0 ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ, θη ελώ έρεη κεησζεί ζε απόιπηνπο αξηζκνύο, σο πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ έρεη απμεζεί θαηά 0,3 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (θαηά ην έηνο 2013 ήηαλ άηνκα πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζην 35,7 ηνπ πιεζπζκνύ) (Πίλαθαο 1). Ο θίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, ππνινγηδόκελνο κε θαηώθιηα δηάθνξα ηνπ 60 ηνπ δηάκεζνπ ζπλνιηθνύ δηαζέζηκνπ ηζνδύλακνπ εηζνδήκαηνο, αλέξρεηαη ζε: 9,9, αλ ην θαηώθιη νξηζηεί ζην 40 ηνπ δηάκεζνπ ζπλνιηθνύ δηαζέζηκνπ ηζνδύλακνπ εηζνδήκαηνο, 15,5, αλ ην θαηώθιη νξηζηεί ζην 50 ηνπ δηάκεζνπ ζπλνιηθνύ δηαζέζηκνπ ηζνδύλακνπ εηζνδήκαηνο θαη 28,0, αλ ην θαηώθιη νξηζηεί ζην 70 ηνπ δηάκεζνπ ζπλνιηθνύ δηαζέζηκνπ ηζνδύλακνπ εηζνδήκαηνο, αληίζηνηρα. 3

4 Γ. Κνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο θαη θίλδπλνο θηώρεηαο Σν πνζνζηό θηλδύλνπ θηώρεηαο πξηλ από όιεο ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (δειαδή κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθώλ επηδνκάησλ 4 θαη ησλ ζπληάμεσλ 5 ζην ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ησλ λνηθνθπξηώλ) αλέξρεηαη ζε 52,2, ελώ, όηαλ πεξηιακβάλνληαη κόλν νη ζπληάμεηο θαη όρη ηα θνηλσληθά επηδόκαηα, κεηώλεηαη ζην 26,0 (Γξάθεκα 3, Πίλαθεο 6, 13 θαη 14). Αλαθνξηθά κε ηα θνηλσληθά επηδόκαηα, επηζεκαίλεηαη όηη απηά πεξηιακβάλνπλ παξνρέο θνηλσληθήο βνήζεηαο (όπσο ην ΔΚΑ, ην επίδνκα καθξνρξόληα αλέξγσλ θιπ.), νηθνγελεηαθά επηδόκαηα (όπσο επηδόκαηα ηέθλσλ), θαζώο θαη επηδόκαηα ή βνεζήκαηα αλεξγίαο, αζζέλεηαο, αλαπεξίαο ή αληθαλόηεηαο, ή θαη εθπαηδεπηηθέο παξνρέο. Γεδνκέλνπ όηη, όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πνζνζηό θηλδύλνπ θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο αλέξρεηαη ζε 22,1, δηαπηζηώλεηαη όηη, ηα θνηλσληθά επηδόκαηα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο θηώρεηαο θαηά 3,9 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ελώ νη ζπληάμεηο θαηά 26,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Σν ζύλνιν ησλ θνηλσληθώλ κεηαβηβάζεσλ κεηώλεη ην πνζνζηό ηεο θηώρεηαο θαηά 30,1 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (Γξάθεκα 3, Πίλαθεο 6, 13 θαη 14). Γξάθεκα 3. Κίλδπλνο θηώρεηαο , ,0 22, Πξηλ ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θνηλσληθά επηδόκαηα θαη νη ζπληάμεηο) Πξηλ ηα θνηλσληθά επηδόκαηα (ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα πεξηιακβάλνληαη νη ζπληάμεηο) Μεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο Σν πνζνζηό θηλδύλνπ θηώρεηαο πξηλ από όιεο ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (δειαδή κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθώλ επηδνκάησλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ζην ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ησλ λνηθνθπξηώλ) εθηηκάηαη ζε 89,9 γηα άηνκα ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ, ελώ πξηλ ηα θνηλσληθά επηδόκαηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληάμεσλ) εθηηκάηαη ζην 17,2 (Πίλαθεο 13 θαη 14). Ο θίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ από όιεο ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο γηα άηνκα ειηθίαο εηώλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλσληθώλ επηδνκάησλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα), 4 Κνηλωληθά επηδόκαηα είλαη ε θνηλσληθή βνήζεηα (ΔΚΑ, εηζνδεκαηηθέο εληζρύζεηο ζε λνηθνθπξηά κόληκσλ θαηνίθσλ νξεηλώλ θαη κεηνλεθηηθώλ πεξηνρώλ, παξνρέο ζε παηδηά θάησ ησλ 16 εηώλ πνπ αλήθνπλ ζε θησρά λνηθνθπξηά, παξνρέο παιηλλνζηνύλησλ, πξνζθύγσλ, απνθπιαθηζκέλσλ, ηνμηθνκαλώλ, επίδνκα καθξνρξόληα αλέξγσλ ειηθίαο εηώλ, βνεζήκαηα γηα αληηκεηώπηζε πξώησλ αλαγθώλ αηόκσλ πιεγέλησλ από ζεηζκό, πιεκκύξα θιπ.), ηα νηθνγελεηαθά επηδόκαηα, ηα επηδόκαηα / βνεζήκαηα αλεξγίαο, ηα επηδόκαηα / βνεζήκαηα αζζέλεηαο, ηα επηδόκαηα / βνεζήκαηα αλαπεξίαο - αληθαλόηεηαο θαη νη εθπαηδεπηηθέο παξνρέο 5 Ωο ζπληάμεηο ζεσξνύληαη νη ζπληάμεηο γήξαηνο από εξγαζία θαη νη ζπληάμεηο / βνεζήκαηα από ηνλ / ηε ζύδπγν 4

5 εθηηκάηαη ζην 44,7, ελώ όηαλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θνηλσληθά επηδόκαηα ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπληάμεηο, εθηηκάηαη ζην 27,5 (Πίλαθεο 13 θαη 14). Οη θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληάμεσλ) απνηεινύλ ην 34,2 ηνπ ζπλνιηθνύ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Υώξαο, εθ ηνπ νπνίνπ νη ζπληάμεηο αλαινγνύλ ζην 86,5, ελώ ηα θνηλσληθά επηδόκαηα ζην 13,5. Δ. Υαξαθηεξηζηηθά πιεζπζκνύ ζε θίλδπλν θηώρεηαο Σν πνζνζηό θηλδύλνπ θηώρεηαο, ελώ θαηά ην 2013 ήηαλ πςειόηεξν ζηηο γπλαίθεο ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο, ην 2014 δηακνξθώλεηαη ζηα ίδηα επίπεδα θαη γηα ηα δύν θύια, ζπγθεθξηκέλα 22,0 θαη 22,2, αληίζηνηρα (Πίλαθαο 6). Ο θίλδπλνο θηώρεηαο γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ ππνινγίδεηαη ζε 16,1 γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζε 13,3 γηα ηνπο άλδξεο (Πίλαθαο 6). Ο θίλδπλνο θηώρεηαο γηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 75 εηώλ ππνινγίδεηαη ζε 16,1, ελώ γηα άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 75 εηώλ ζε 22,7 (Πίλαθαο 7). Ο θίλδπλνο θηώρεηαο γηα ηηο γπλαίθεο άλσ ησλ 75 εηώλ εθηηκάηαη ζε 19,0 ελώ γηα ηνπο άλδξεο ηεο αληίζηνηρεο νκάδαο ειηθηώλ εθηηκάηαη ζε 12,3 (Πίλαθαο 7). Ο θίλδπλνο θηώρεηαο ησλ λνηθνθπξηώλ κε έλα εμαξηώκελν παηδί έρεη ζεκεηώζεη αύμεζε θαηά 2,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη αλέξρεηαη ζε 22,6, ελώ ν αληίζηνηρνο δείθηεο γηα ηα λνηθνθπξηά κε δύν γνλείο θαη δύν εμαξηώκελα παηδηά έρεη κεησζεί θαηά 3,6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, σο απνηέιεζκα ηεο αύμεζεο ηνπ εληαίνπ επηδόκαηνο ζηήξημεο ηέθλσλ, θαη αλέξρεηαη ζε 22,0, (Πίλαθαο 8). Οη εξγαδόκελνη αληηκεησπίδνπλ ρακειόηεξν θίλδπλν θηώρεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο νηθνλνκηθά κε ελεξγνύο (λνηθνθπξέο θιπ.). Σν πνζνζηό θηλδύλνπ θηώρεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο αλέξρεηαη ζε 13,4 θαη εκθαλίδεηαη, όπσο αλαθέξζεθε, απμεκέλν ζηελ πεξίπησζε ησλ αλδξώλ θαη κεησκέλν ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθώλ (15,4 θαη 10,4 αληίζηνηρα). Γηα ηνπο αλέξγνπο ν θίλδπλνο θηώρεηαο αλέξρεηαη ζε 45,9, παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ (51,9 θαη 40,3 αληίζηνηρα). Ο θίλδπλνο θηώρεηαο γηα όζνπο είλαη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληαμηνύρσλ) αλέξρεηαη ζε 28,4 (Πίλαθαο 9). Ο θίλδπλνο θηώρεηαο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε πιήξε απαζρόιεζε αλέξρεηαη ζε 11,9, ελώ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε κεξηθή απαζρόιεζε αλέξρεηαη ζε 27,9 (Γξάθεκα 4, Πίλαθαο 12) Γξάθεκα 4. Κίλδπλνο θηώρεηαο εξγαδνκέλσλ, κε δηάθξηζε πιήξνπο θαη κεξηθήο απαζρόιεζεο 27, , Πιήξεο απαζρόιεζε Μεξηθή απαζρόιεζε 5

6 ηε πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηώλ, πνπ ε θαηνηθία πνπ δηακέλνπλ είλαη ηδηόθηεηε, ν θίλδπλνο θηώρεηαο αλέξρεηαη ζε 20,5, ελώ γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ δηακέλνπλ ζε ελνηθηαζκέλε θαηνηθία ν θίλδπλνο θηώρεηαο είλαη πςειόηεξνο θαη αλέξρεηαη ζε 28,5. Ο θίλδπλνο θηώρεηαο αηόκσλ ειηθίαο εηώλ πνπ ε θαηνηθία ηνπο είλαη ηδηόθηεηε αλέξρεηαη ζε 22,2 ελώ γηα ηα άηνκα ηεο ίδηαο νκάδαο ειηθηώλ πνπ ε θαηνηθία ηνπο είλαη ελνηθηαζκέλε ν θίλδπλνο απμάλεηαη ζε 27,7 (Πίλαθαο 10). Σ. Βάζνο (ράζκα) ηνπ θηλδύλνπ θηώρεηαο Σν βάζνο (ράζκα) θηλδύλνπ θηώρεηαο αλαθέξεηαη ζηελ εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην θαηώθιη ηεο θηώρεηαο. Γηα ηελ εθηίκεζή ηνπ ππνινγίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θαησθιηνύ ηνπ θηλδύλνπ θηώρεηαο γηα ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηνπ δηάκεζνπ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θησρνύ πιεζπζκνύ, ε νπνία εθθξάδεηαη σο πνζνζηό επί ηνπ θαησθιηνύ ηνπ θηλδύλνπ θηώρεηαο. Γξάθεκα 5. Βάζνο (ράζκα) θηλδύλνπ θηώρεηαο: ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 23,9 24,1 26,1 29,9 32,7 31,3 20,0 15,0 10,0 5, Γηα ην 2014, ην βάζνο (ράζκα) θηλδύλνπ θηώρεηαο αλήιζε ζε 31,3 ηνπ θαησθιηνύ ηνπ θηλδύλνπ θηώρεηαο, ζεκεηώλνληαο κείσζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο (Γξάθεκα 5, Πίλαθαο 17). Με βάζε ην πνζνζηό απηό, εθηηκάηαη όηη ην 50 ησλ θησρώλ θαηέρνπλ εηζόδεκα κεγαιύηεξν από ην 68,7 ηνπ θαησθιηνύ ηνπ θηλδύλνπ θηώρεηαο (ην νπνίν αλέξρεηαη ζε επξώ), δειαδή πάλσ από επξώ, εηεζίσο, αλά άηνκν. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 5, ην βάζνο (ράζκα) θηλδύλνπ ην 2005 ήηαλ 23,9, ελώ ην 2014 αλέξρεηαη ζε 31,3. Σν βάζνο θηλδύλνπ θηώρεηαο έρεη κεησζεί γηα ηα παηδηά ειηθίαο 0-17 εηώλ θαη εθηηκάηαη ζε 34,4, ελώ έρεη απμεζεί γηα ηα άηνκα ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ θαη εθηηκάηαη ζε 17,3 (Πίλαθαο 17). 6

7 Z. Κίλδπλνο θηώρεηαο ππνινγηδόκελνο κε ην θαηώθιη θηώρεηαο ησλ εηώλ 2005 θαη 2008 (εθθξαζκέλνπ ζε ηηκέο ηνπ 2014 κε βάζε ηνλ Δλαξκνληζκέλν Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή) Ο θίλδπλνο θηώρεηαο ππνινγηδόκελνο κε ην θαηώθιη θηώρεηαο ζε κηα ζηαζεξή ρξνληθή ζηηγκή θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έηε 2005 θαη 2008 απνηειεί έλδεημε γηα ην εάλ ην επίπεδν δηαβίσζεο γηα ηα ρακειόηεξα εηζνδήκαηα παξνπζηάδεη βειηίσζε κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Ο ζθνπόο απηήο ηεο ζύγθξηζεο είλαη λα θαηαγξάςεη πώο κεηαβάιιεηαη ν θίλδπλνο θηώρεηαο ζε απόιπηνπο θαη όρη ζε ζρεηηθνύο όξνπο, δειαδή όηαλ ην θαηώθιη θηώρεηαο παξακέλεη δηαρξνληθά ζηαζεξό ζε όξνπο πξαγκαηηθήο αγνξαζηηθήο δύλακεο. Σν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ ζε θίλδπλν θηώρεηαο γηα ην έηνο 2014, ππνινγηδόκελν κε ην θαηώθιη θηώρεηαο ησλ εηώλ 2005 θαη 2008 (δειαδή ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά, ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθό ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα θαηά ην 2014 είλαη ρακειόηεξν ηνπ 60 ηεο δηακέζνπ ηνπ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 2005 θαη ηνπ 2008 αληίζηνηρα εθθξαζκέλνπ ζε ηηκέο ηνπ 2014 κε βάζε ηνλ Δλαξκνληζκέλν Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή), εθηηκάηαη ζε 42,7 θαη 48,0, αληίζηνηρα. πκπεξαίλεηαη, ινηπόλ, όηη ην 42,7 ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ 2014 ζα θαηαηαζζόηαλ σο εθηεζεηκέλν ζηνλ θίλδπλν θηώρεηαο κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 2005, ελώ κε βάζε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 2008 ην αληίζηνηρν πνζνζηό ζα ήηαλ 48,0, (Πίλαθεο 15 θαη 16). Η. Πιεζπζκόο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο Σν πνζνζηό πιεζπζκνύ ειηθίαο εηώλ πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο 6 ππνινγίδεηαη ζε 19,4 επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ απηήο ηεο νκάδαο ειηθηώλ, εκθαλίδνληαο κηα κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2013 (θαηά 0,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). Σν πνζνζηό γηα ηνπο άλδξεο αλέξρεηαη ζε 17,9 θαη γηα ηηο γπλαίθεο ζε 20,8 (Πίλαθαο 18). Σν πνζνζηό ησλ αηόκσλ ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηώλ πνπ δηαβηνύλ ζε λνηθνθπξηά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο εθηηκάηαη γηα ην 2014 ζε 10,2 επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ πιεζπζκνύ πνπ αλήθεη ζε απηή ηελ νκάδα (Πίλαθαο 18) Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ ζρεηηθά κε ηελ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ 6 Πνζνζηό πιεζπζκνύ πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο: Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηό πιεζπζκνύ ειηθίαο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά πνπ ηα κέιε ηνπο εξγάζηεθαλ ιηγόηεξν από 20 ηεο ζπλήζνπο απαζρόιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Η έληαζε εξγαζίαο ηνπ λνηθνθπξηνύ νξίδεηαη σο ν ιόγνο κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ κελώλ πνπ ηα όια ηα κέιε εξγάδνληαη θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κελώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ ζεσξεηηθά λα έρνπλ εξγαζηεί θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Οηθνλνκηθά ελεξγά κέιε ζεσξνύληαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ειηθίαο εηώλ. Σα λνηθνθπξηά πνπ απνηεινύληαη κόλν από καζεηέο ή ζπνπδαζηέο, θιπ., θάησ ησλ 25 εηώλ ή / θαη άηνκα ειηθίαο 60 εηώλ θαη άλσ εμαηξνύληαη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε. 7

8 ΠΙΝΑΚΔ Πίνακαρ 1. Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό, θαηά νκάδεο ειηθηώλ θαη θύιν: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο ύλνιν 36,0 36,7 35, , ,1 41,2 38, ,0 24,7 21,0 Πίνακαρ 2. Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό, θαηά νκάδεο ειηθηώλ θαη ππεθνόηεηα: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ Τπεθνόηεηα Ηκεδαπνί 37,6 Αιινδαπνί πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα 68,3 Αιινδαπνί ρσξώλ ΔΔ ησλ 27, πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα Αιινδαπνί εθηόο ρσξώλ ΔΔ ησλ 27, πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα 50,5 71,5 Ηκεδαπνί 33,7 Αιινδαπνί πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα 67,7 Αιινδαπνί ρσξώλ ΔΔ ησλ 27, πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα Αιινδαπνί εθηόο ρσξώλ ΔΔ ησλ 27, πνπ δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα 48,0 71,3 Πίνακαρ 3. Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό, θαηά νκάδεο ειηθηώλ θαη ρώξα γέλλεζεο: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ Υώξα γέλλεζεο Διιάδα 37,3 Άιιε ρώξα 63,8 Υώξα ΔΔ ησλ 27 42,3 Υώξα εθηόο ρσξώλ ΔΔ ησλ 27 68,9 Διιάδα 33,3 Άιιε ρώξα 62,7 Υώξα ΔΔ ησλ 27 39,9 Υώξα εθηόο ρσξώλ ΔΔ ησλ 27 68,0 8

9 Πίνακαρ 4. Τπνθαηεγνξίεο δεηθηώλ θηώρεηαο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξώπε 2020», θαηά νκάδεο ειηθηώλ: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν πιεζπζκνύ Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε θαη ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο Πιεζπζκόο ρσξίο θίλδπλν θηώρεηαο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε αιιά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο Πιεζπζκόο ρσξίο θίλδπλν θηώρεηαο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε πιηθή ζηέξεζε αιιά ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε θαη ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο Πιεζπζκόο ρσξίο θίλδπλν θηώρεηαο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε αιιά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο Πιεζπζκόο ρσξίο θίλδπλν θηώρεηαο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε πιηθή ζηέξεζε αιιά ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο Πιεζπζκόο ζε θίλδπλν θηώρεηαο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε θαη ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο Πιεζπζκόο ρσξίο θίλδπλν θηώρεηαο πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά ρσξίο πιηθή ζηέξεζε αιιά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο Πιεζπζκόο ρσξίο θίλδπλν θηώρεηαο, δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε πιηθή ζηέξεζε αιιά ρσξίο ρακειή έληαζε εξγαζίαο 7,3 5,2 7,8 6,9 7,6 7,6 8,5 2,7 8,0 Πίνακαρ 5. Καηώθιη θηλδύλνπ θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, θαηά ηύπν λνηθνθπξηνύ: 2014 ζε επξώ Σύπνο λνηθνθπξηνύ Καηώθιη θηλδύλνπ θηώρεηαο Μνλνπξόζσπα λνηθνθπξηά Ννηθνθπξηά κε δύν ελήιηθεο θαη δύν εμαξηώκελα παηδηά θάησ ησλ 14 εηώλ Πίνακαρ 6. Κίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν Γπλαίθεο Άλδξεο ύλνιν , , ,5 23,6 23, ,9 16,1 13,3 9

10 Πίνακαρ 7. Κίλδπλνο θηώρεηαο ειηθησκέλσλ κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν Γπλαίθεο Άλδξεο ,0 16,3 14, ,1 19,0 12, ,5 24,2 24, ,7 22,4 23,1 Πίνακαρ 8. Κίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, θαηά ηύπν λνηθνθπξηνύ: 2014 Σύπνο λνηθνθπξηνύ πλνιηθόο πιεζπζκόο 22,1 Νοικοκςπιά σωπίρ εξαπηώμενα παιδιά 18,7 Έλαο ελήιηθαο ειηθίαο θάησ ησλ 65 εηώλ 23,6 Έλαο ελήιηθαο ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ 21,6 Μνλνπξόζσπν λνηθνθπξηό ζήιπ 22,9 Μνλνπξόζσπν λνηθνθπξηό άξξελ 22,2 Γύν ελήιηθεο ειηθίαο θάησ ησλ 65 εηώλ ρσξίο εμαξηώκελα παηδηά 18,4 Σξεηο ή πεξηζζόηεξνη ελήιηθεο ρσξίο εμαξηώκελα παηδηά 21,7 Νοικοκςπιά με εξαπηώμενα παιδιά 25,7 Μνλνγνλετθό λνηθνθπξηό κε, ηνπιάρηζηνλ, έλα εμαξηώκελν παηδί 27,8 Γύν ελήιηθεο κε έλα εμαξηώκελν παηδί 22,6 Γύν ελήιηθεο κε δύν εμαξηώκελα παηδηά 22,0 Γύν ελήιηθεο κε ηξία ή πεξηζζόηεξα εμαξηώκελα παηδηά 32,4 Γύν ή πεξηζζόηεξνη ελήιηθεο κε εμαξηώκελα παηδηά 25,6 Σξεηο ή πεξηζζόηεξνη ελήιηθεο κε εμαξηώκελα παηδηά 32,0 10

11 Πίνακαρ 9. Κίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ηνπ πιεζπζκνύ ειηθίαο 18 εηώλ θαη άλσ, θαηά θύιν θαη θαηάζηαζε απαζρόιεζεο: 2014 Αζρνιία ύλνιν πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο Δξγαδόκελνη 13,4 10,4 15,4 Με εξγαδόκελνη (άλεξγνη θαη νηθνλνκηθά κε ελεξγνί) 25,6 25,9 25,3 Άλεξγνη 45,9 40,3 51,9 πληαμηνύρνη 11,5 12,2 10,9 Λνηπνί κε νηθνλνκηθά ελεξγνί (εθηόο ζπληαμηνύρσλ) 28,4 28,3 28,8 Πίνακαρ 10. Κίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, θαηά ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο θαηνηθίαο, θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ Ιδηνθηήηεο Δλνηθηαζηέο ύλνιν Γπλαίθεο Άλδξεο ύλνιν Γπλαίθεο Άλδξεο ύλνιν 20,5 20,4 20,5 28,5 28,4 28, ,4 34, ,2 22,4 22,0 27,7 28,8 26, ,1 16,3 13,7 16,6 15,8 17, ,7 16,2 12,9 17,3 15,4 20, ,3 19,4 12,3 14,5 15,0 13,2 Πίνακαρ 11. Κίλδπλνο θηώρεηαο εξγαδνκέλσλ εηώλ κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, θαηά θύιν: 2014 ύλνιν Γπλαίθεο Άλδξεο πιεζπζκνύ Δξγαδόκελνη 13,2 10,1 15,4 Πίνακαρ 12. Κίλδπλνο θηώρεηαο εξγαδνκέλσλ κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο κε δηάθξηζε πιήξνπο θαη κεξηθήο απαζρόιεζεο: 2014 Πιήξεο απαζρόιεζε 11,9 Μεξηθή απαζρόιεζε 27,9 11

12 Πίνακαρ 13. Κίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ από όιεο ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (1), θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο ύλνιν 52,2 53,8 50, , ,7 46,2 43, ,9 90,0 89,9 (1)Δελ πεξηιακβάλνληαη ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα ηα θνηλωληθά επηδόκαηα θαη νη ζπληάμεηο Πίνακαρ 14. Κίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ από ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (2),, θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο ύλνιν 26,0 25,9 26, , ,5 27,4 27, ,2 19,1 14,9 (2) Γελ πεξηιακβάλνληαη ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα ηα θνηλσληθά επηδόκαηα, αιιά πεξηιακβάλνληαη νη ζπληάμεηο Πίνακαρ 15. Κίλδπλνο θηώρεηαο ππνινγηδόκελνο κε ην θαηώθιη θηώρεηαο ηνπ έηνπο 2005 (πιεζσξηζκέλν κε ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε θαηαλαισηή), θαηά νκάδεο ειηθηώλ θαη θύιν: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο ύλνιν 42,7 42,9 42, , ,5 42,9 42, ,0 41,0 36,4 Πίνακαρ 16. Κίλδπλνο θηώρεηαο ππνινγηδόκελνο κε ην θαηώθιη θηώρεηαο ηνπ έηνπο 2008 (πιεζσξηζκέλν κε ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε θαηαλαισηή), θαηά νκάδεο ειηθηώλ θαη θύιν: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο ύλνιν 48,0 48,2 47, , ,1 47,5 46, ,0 49,1 44,4 12

13 Πίνακαρ 17. Βάζνο (ράζκα) θηλδύλνπ θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο ύλνιν 31,3 30,8 32, , ,2 33,9 34, ,3 16,8 18, ,8 16,7 14,1 Πίνακαρ 18. Κίλδπλνο θηώρεηαο πιεζπζκνύ πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ: 2014 Οκάδεο ειηθηώλ ύλνιν πιεζπζκνύ Γπλαίθεο Άλδξεο ,4 20,8 17, , ,2 18,4 16,0 13

14 ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ (European Union - Statistics on Income and Living Conditions - EU-SILC) Η Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ (EU-SILC) απνηειεί κέξνο ελόο θνηλνηηθνύ ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ όια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αληηθαηέζηεζε, από ην 2003, ην επξσπατθό panel λνηθνθπξηώλ (European Community Household Panel, ECHP), πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ζηε θηώρεηα θαη ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. Βαζηθόο ζηόρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε, ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν, ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ λνηθνθπξηώλ ζε ζρέζε, θπξίσο, κε ην εηζόδεκά ηνπο. Η έξεπλα απνηειεί ηε βαζηθή πεγή αλαθνξάο ησλ ζπγθξηηηθώλ ζηαηηζηηθώλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό ζε επξσπατθό επίπεδν. Η ζπγθξηζηκόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη εμαζθαιηζκέλε, αθνύ ε έξεπλα δηελεξγείηαη ζε όια ηα θξάηε κέιε, ρξεζηκνπνηώληαο θνηλέο κεηαβιεηέο θαη νξηζκνύο. Ννκηθό πιαίζην Η έξεπλα δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ θαη Κνηλνβνπιίνπ κε αξηζ. 1177/2003, αλαθνξηθά κε ηηο θνηλνηηθέο ζηαηηζηηθέο γηα ην Δηζόδεκα θαη ηηο πλζήθεο Γηαβίσζε θαη δηελεξγήζεθε κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔΛΣΑΣ Πεξίνδνο αλαθνξάο ηνπ εηζνδήκαηνο Η πεξίνδνο αλαθνξάο ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη ην πξνεγνύκελν ηεο έξεπλαο εκεξνινγηαθό έηνο. Κάιπςε Η έξεπλα θαιύπηεη όια ηα ηδησηηθά λνηθνθπξηά ηεο Υώξαο κε ηα κέιε ηνπο, αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ή νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Εξαιπούνηαι από ηην έπεςνα: Οη ζπιινγηθέο θαηνηθίεο, όπσο μελνδνρεία, παλζηόλ, λνζνθνκεία, γεξνθνκεία, ζηξαηόπεδα, αλακνξθσηήξηα θιπ. πιινγηθέο θαηνηθίεο ζεσξνύληαη θαη ηα λνηθνθπξηά πνπ παξέρνπλ ζηέγε κε δηαηξνθή ζε άλσ ησλ πέληε ηξνθίκνπο. Σα λνηθνθπξηά κε κέιε μέλνπο ππεθόνπο πνπ ππεξεηνύλ ζε μέλεο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο. Μεζνδνινγία Η έξεπλα είλαη δεηγκαηνιεπηηθή κε ζρεδηαζκό rotational integrated design, πνπ επηιέρηεθε σο ν πιένλ θαηάιιεινο γηα εληαία ζπγρξνληθή θαη δηαρξνληθή έξεπλα. Η ηειηθή δεηγκαηνιεπηηθή κνλάδα είλαη ην λνηθνθπξηό. Οη κνλάδεο αλάιπζεο είλαη ηα λνηθνθπξηά θαη ηα κέιε ηνπο. Η δηαρξνληθή δνκή ηνπ δείγκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα ελαιιαζζόκελα ππν-δείγκαηα (panels), θαζέλα από ηα νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηνπ πιεζπζκνύ θαη δηαξθεί ηέζζεξα ρξόληα. Γηα θάζε δύν δηαδνρηθά ρξόληα ππάξρεη κεξηθή επηθάιπςε (75) ησλ panels. Κάζε ρξόλν έλα panel εγθαηαιείπεη ην δείγκα θαη έλα λέν panel επηιέγεηαη. Σν ζρήκα ελαιιαγήο άξρηζε από ην πξώην έηνο (2003). Γηα λα ππάξμεη πιήξεο δείγκα ην πξώην έηνο ηεο έξεπλαο, ηα ηέζζεξα panels άξρηζαλ ηαπηόρξνλα. Γηα ηε δηαρξνληθή ζπληζηώζα ηνπ ΔU-SILC, ηα άηνκα πνπ επηιέγνληαη, αξρηθά, εξεπλώληαη γηα πεξίνδν ηεζζάξσλ ρξόλσλ ίζε κε ηε δηάξθεηα ηνπ θάζε panel. Η έξεπλα EU-SILC βαζίδεηαη ζε δηζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία λνηθνθπξηώλ από πιαίζην δεηγκαηνιεςίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ 2011 θαη θαιύπηεη πιήξσο ηνλ πιεζπζκό αλαθνξάο. Ο ζρεδηαζκόο ηεο δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλεη δύν επίπεδα ζηξσκάησζεο: i. Σν πξώην επίπεδν είλαη γεσγξαθηθή ζηξσκάησζε πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαίξεζε ηεο Υώξαο ζε Πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζην επξσπατθό επίπεδν δηακέξηζεο NUTS II, ελώ ηα δύν κεγάια πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο ζπγθξνηνύλ ρσξηζηά γεσγξαθηθά ζηξώκαηα. ii. Σν δεύηεξν επίπεδν ζηξσκάησζεο είλαη ε ηαμηλόκεζε ησλ νηθηζκώλ, κέζα ζε θάζε Πεξηθέξεηα, ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αζηηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ηνπο. >= θαηνίθνπο θαηνίθνπο θαηνίθνπο θαηνίθνπο Η ζηξσκάησζε ησλ δύν κεγάισλ πνιενδνκηθώλ ζπγθξνηεκάησλ έγηλε θαηά απνγξαθηθέο επνπηείεο. Σν δείγκα ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ επηιέγεηαη ζε δύν ζηάδηα. ην πξώην ζηάδην, έλα ηπραίν δείγκα κνλάδσλ επηθάλεηαο (θαηνηθεκέλσλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ πνπ πεξηθιείνληαη από θπζηθά ή ηερλεηά όξηα) επηιέγεηαη κε ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία από θάζε ηειηθό ζηξώκα κε πηζαλόηεηα επηινγήο ηεο θάζε κνλάδαο αλάινγε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ πνπ απηή πεξηέρεη. ην δεύηεξν ζηάδην, έλα ζπζηεκαηηθό ηπραίν δείγκα ηδησηηθώλ λνηθνθπξηώλ επηιέγεηαη κε δεδνκέλν δεηγκαηνιεπηηθό θιάζκα, από ηνλ ζύγρξνλν πιεζπζκό ησλ λνηθνθπξηώλ (κε βάζε πξνκέηξεζε πνπ γίλεηαη ζην πεδίν) θάζε επηιεγκέλεο κνλάδαο επηθάλεηαο. Μέγεζνο δείγκαηνο Καηά ην 2014, ε έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε ηειηθό δείγκα λνηθνθπξηώλ θαη ζε κέιε ησλ λνηθνθπξηώλ απηώλ, εθ ησλ νπνίσλ ειηθίαο 16 εηώλ θαη άλσ. Ο κέζνο όξνο κειώλ ππνινγίζηεθε αλά λνηθνθπξηό ζηα 2,5. 14

15 ηαζκίζεηο Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο έξεπλαο ηα ζηνηρεία θάζε αηόκνπ θαη θάζε λνηθνθπξηνύ ηνπ δείγκαηνο πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε έλαλ αλαγσγηθό ζπληειεζηή. Ο αλαγσγηθόο ζπληειεζηήο πξνθύπηεη σο ην γηλόκελν ησλ αθόινπζσλ ηξηώλ παξαγόλησλ (ζηαζκίζεσλ): α) ηεο αληίζηξνθεο πηζαλόηεηαο επηινγήο ηνπ αηόκνπ, πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αληίζηξνθε πηζαλόηεηα επηινγήο ηνπ λνηθνθπξηνύ, β) ηνπ αληίζηξνθνπ ηνπ πνζνζηνύ απόθξηζεο ησλ λνηθνθπξηώλ εληόο ηνπ ζηξώκαηνο, γ) ελόο δηνξζσηηθνύ ζπληειεζηή, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη θαηά ηξόπν ώζηε: η) Η εθηίκεζε ησλ αηόκσλ, θαηά θύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ, πνπ ζα πξνθύςεη αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα λα ζπκπίπηεη κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκό πνπ ππνινγίζηεθε κε πξνβνιή γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ηεο έξεπλαο θαη βαζίζηεθε ζηε Φπζηθή Κίλεζε Πιεζπζκνύ (Απνγξαθή Πιεζπζκνύ 2011 θαη Γελλήζεηο, Θάλαηνη, Μεηαλάζηεπζε). ηη) Η εθηίκεζε ησλ λνηθνθπξηώλ, θαηά ηάμε κεγέζνπο (1, 2, 3, 4 ή 5+ κέιε) θαη θαηά ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, λα ζπκπίπηεη κε απηή ηνπ έηνπο αλαθνξάο πνπ ππνινγίζηεθε κε πξνβνιή βαζηζκέλε ζηε δηαρξνληθή ηάζε ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνύ ησλ εηώλ 2001 θαη Μεζνδνινγία κέηξεζεο ηεο θηώρεηαο Η γξακκή θηώρεηαο (ην θαηώθιη ηεο θηώρεηαο) ππνινγίδεηαη κε ηε ζρεηηθή έλλνηα (θησρόο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο) θαη νξίδεηαη ζην 60 ηνπ δηάκεζνπ ηζνδύλακνπ ζπλνιηθνύ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ, κε βάζε ηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ηζνδπλακίαο ηνπ ΟΟΑ, δηαθνξνπνηνύκελε από ηελ έλλνηα ηνπ θηλδύλνπ ηεο απόιπηεο θηώρεηαο (ν θησρόο πνπ ζηεξείηαη βαζηθώλ κέζσλ επηβίσζεο). Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό θαζαξό εηζόδεκα, δειαδή ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θόξσλ θαη ησλ εηζθνξώλ γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, πνπ ιακβάλεηαη από όια ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ. πγθεθξηκέλα, νη εηζνδεκαηηθέο ζπληζηώζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έξεπλα είλαη: Σν εηζόδεκα από εξγαζία Σν εηζόδεκα από πεξηνπζία Οη θνηλσληθέο παξνρέο θαη νη ζπληάμεηο Οη ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο από άιια λνηθνθπξηά Σν ηεθκαξηό εηζόδεκα από ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ ηεο επηρείξεζεο Δηζνδεκαηηθέο ζπληζηώζεο, όπσο ην ηεθκαξηό ελνίθην από ηδηνθαηνίθεζε, νη έκκεζεο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο, ηα εηζνδήκαηα ζε είδνο θαη νη ηόθνη από δάλεηα, είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα απνηειέζκαηα. Σα εηζνδήκαηα απηά θαηαγξάθνληαη από ην έηνο 2007, αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Ιζνδύλακν εηζόδεκα Ωο ηζνδύλακν δηαζέζηκν αηνκηθό εηζόδεκα νξίδεηαη ην ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ κεηά ηε δηαίξεζή ηνπ κε ην ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ. Σν ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ηνπ ΟΟΑ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ θαηαλνκή θαηά άηνκν ζεσξείηαη, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκό, όηη ην θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ θαηέρεη ην ίδην εηζόδεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα. Απηό ζεκαίλεη όηη ην θάζε κέινο ηνπ λνηθνθπξηνύ απνιακβάλεη ην ίδην επίπεδν δηαβίσζεο. πλεπώο, ζηελ θαηά άηνκν θαηαλνκή, ην εηζόδεκα πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε άηνκν δελ αληηπξνζσπεύεη ρξεκαηηθή απνιαβή, αιιά έλαλ δείθηε επηπέδνπ δηαβίσζεο. Σν ζπλνιηθό δηαζέζηκν εηζόδεκα ελόο λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ εηζνδεκάησλ ησλ κειώλ ησλ λνηθνθπξηώλ (εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο, από απηναπαζρόιεζε, ζπληάμεηο, επηδόκαηα αλεξγίαο, εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, νηθνγελεηαθά επηδόκαηα, ηαθηηθέο ρξεκαηηθέο κεηαβηβάζεηο θιπ.), δειαδή ηνπ ζπλόινπ ησλ θαζαξώλ απνδνρώλ από όιεο ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ηπρόλ παξνρώλ πξνο άιια λνηθνθπξηά. ην πνζό απηό πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ν θόξνο πνπ, ελδερνκέλσο, επηζηξάθεθε θαη αθνξνύζε ζηελ εθθαζάξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Κιίκαθα ηζνδπλακίαο Δμαξηώκελα παηδηά Σν ηζνδύλακν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνύ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ηνπ ΟΟΑ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νξίδεηαη ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο 1 γηα ηνλ πξώην ελήιηθα, 0,5 γηα ην δεύηεξν ελήιηθα θαη κέιε 14 εηώλ θαη άλσ θαη 0,3 γηα παηδηά 13 εηώλ θαη θάησ. Παξάδεηγκα: Σν εηζόδεκα ηνπ λνηθνθπξηνύ κε δύν ελήιηθεο θαη δύν παηδηά θάησ ησλ 14 εηώλ δηαηξείηαη κε ην ζπληειεζηή ηζνδπλακίαο 1+0,5+2Υ0,3= 2,1, γηα λνηθνθπξηό κε δύν ελήιηθεο δηά 1,5, γηα λνηθνθπξηό κε 2 ελήιηθεο θαη 2 παηδηά ειηθίαο 14 εηώλ θαη άλσ δηά 2,5 θιπ. Δμαξηώκελα παηδηά ζεσξνύληαη ηα παηδηά ειηθίαο έσο 16 εηώλ θαη ηα παηδηά ειηθίαο 16 έσο 24 εηώλ πνπ είλαη νηθνλνκηθά κε ελεξγά (καζεηέο, ζπνπδαζηέο, ζηξαηηώηεο, λνηθνθπξέο θιπ.) 15

16 Γείθηεο Κύξηνη δείθηεο 1. Κίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο αλά: Φύιν θαη νκάδεο ειηθηώλ πλήζε αζρνιία Σύπν λνηθνθπξηνύ Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο θαηνηθίαο Έληαζε εξγαζίαο Καηώθιη θηλδύλνπ θηώρεηαο, ζε επξώ 2. ρεηηθό βάζνο (ράζκα) ηνπ θηλδύλνπ ηεο θηώρεηαο, θαηά νκάδεο ειηθηώλ θαη θύιν Δεπηεξεύνληεο δείθηεο 3. Κίλδπλνο θηώρεηαο ππνινγηδόκελνο κε ελαιιαθηηθέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο 4. Κίλδπλνο θηώρεηαο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 5. Κίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο 6. Μέζν ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα Δείθηεο γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο «Επξώπε 2020» Οξηζκνί δεηθηώλ 1. Κίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλωληθέο κεηαβηβάζεηο Ωο θίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο νξίδεηαη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά, ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθό ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα είλαη ρακειόηεξν ηνπ 60 ηνπ εζληθνύ δηάκεζνπ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. 2. Σρεηηθό βάζνο (ράζκα) ηνπ θηλδύλνπ θηώρεηαο Σν ζρεηηθό βάζνο (ράζκα) ηνπ θηλδύλνπ θηώρεηαο αλαθέξεηαη ζηελ εηζνδεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην όξην ηεο θηώρεηαο θαη νξίδεηαη σο ε δηαθνξά ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θησρώλ αηόκσλ από ην όξην ηεο θηώρεηαο, δειαδή καο παξέρεη ην κέζν έιιεηκκα ησλ θησρώλ αηόκσλ. 3. Κίλδπλνο θηώρεηαο ππνινγηδόκελνο κε ελαιιαθηηθέο δηαρωξηζηηθέο γξακκέο Ωο θίλδπλνο θηώρεηαο κεηά ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο κε ελαιιαθηηθέο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, νξίδεηαη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ δηαβηνύλ ζε λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθό ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα είλαη ρακειόηεξν ηνπ 40, 50 θαη 70 ηνπ εζληθνύ δηάκεζνπ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. 4. Κίλδπλνο θηώρεηαο ππνινγηδόκελνο κε ην θαηώθιη θηώρεηαο (πιεζωξηζκέλν κε ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκώλ θαηαλαιωηή) ηνπ έηνπο 2005 Με έηνο βάζεο ην 2014 σο θίλδπλνο θηώρεηαο ππνινγηδόκελνο κε ην θαηώθιη θηώρεηαο ηνπ έηνπο 2005 (πιεζσξηζκέλν κε ηνλ Δλαξκνληζκέλν Γείθηε Σηκώλ Καηαλαισηή ) νξίδεηαη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθό ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα ην έηνο 2014 είλαη ρακειόηεξν από ην θαηώθιη ηεο θηώρεηαο, ππνινγηδόκελν γηα ην έηνο 2005, πιεζσξηζκέλν κε ζηνηρεία από ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή. 5. Κίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ ηηο θνηλωληθέο κεηαβηβάζεηο 5.1. Κίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ ηηο θνηλωληθέο κεηαβηβάζεηο Δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θνηλωληθά επηδόκαηα θαη νη ζπληάμεηο ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα Ωο θίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θνηλωληθά επηδόκαηα θαη νη ζπληάμεηο ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπληάμεσλ ζε απηέο, νξίδεηαη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ δηαβηνύλ ζε λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθό ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 60 ηνπ εζληθνύ δηάκεζνπ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Κνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο ζεσξνύληαη ηα θνηλσληθά επηδόκαηα, δειαδή ε θνηλσληθή βνήζεηα (ΔΚΑ, εηζνδεκαηηθέο εληζρύζεηο ζε λνηθνθπξηά κόληκσλ θαηνίθσλ νξεηλώλ θαη κεηνλεθηηθώλ πεξηνρώλ, επίδνκα καθξνρξόληα αλέξγσλ ειηθίαο εηώλ θιπ.), ηα νηθνγελεηαθά επηδόκαηα, ηα επηδόκαηα / βνεζήκαηα αλεξγίαο, ηα επηδόκαηα / βνεζήκαηα αζζέλεηαο, ηα επηδόκαηα / βνεζήκαηα αλαπεξίαο - αληθαλόηεηαο θαη νη εθπαηδεπηηθέο παξνρέο θαη νη ζπληάμεηο (δειαδή ζπληάμεηο γήξαηνο από εξγαζία θαη ζπληάμεηο / βνεζήκαηα από ηνλ / ηε ζύδπγν) Κίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ ηηο θνηλωληθέο κεηαβηβάζεηο Πεξηιακβάλνληαη ηα θνηλωληθά επηδόκαηα ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα, ελώ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπληάμεηο Ωο θίλδπλνο θηώρεηαο πξηλ ηηο θνηλσληθέο κεηαβηβάζεηο (πεξηιακβάλνληαη ηα θνηλωληθά επηδόκαηα ζην δηαζέζηκν εηζόδεκα, ελώ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζπληάμεηο), νξίδεηαη ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ ζε λνηθνθπξηά ησλ νπνίσλ ην ζπλνιηθό ηζνδύλακν δηαζέζηκν εηζόδεκα είλαη κηθξόηεξν ηνπ 60 ηνπ εζληθνύ δηάκεζνπ ηζνδύλακνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. 6. Μέζν ηζνδύλακν εηζόδεκα Ωο κέζν ηζνδύλακν εηζόδεκα νξίδεηαη ν κέζνο όξνο ησλ ηζνδύλακσλ δηαζέζηκσλ εηζνδεκάησλ όισλ 16

17 ησλ κειώλ ησλ λνηθνθπξηώλ ηεο Υώξαο. 7. Γείθηεο γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «Δπξώπε 2020» Ο ζηόρνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ «Δπξώπε 2020» ζα αμηνινγεζεί κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν σο πξνο ηελ θαηάζηαζε θηώρεηαο ή απνθιεηζκνύ (πιεζπζκόο ζηόρνο)) ζύκθσλα κε ηνπο αθόινπζνπο ηξεηο δείθηεο: Πνζνζηό αηόκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν θηώρεηαο. Πνζνζηό αηόκσλ κε πιηθέο ζηεξήζεηο - Ο δείθηεο «πνζνζηό αηόκσλ κε πιηθέο ζηεξήζεηο» εθηηκά ηα επίπεδα δηαβίσζεο κεηξώληαο ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ζηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ 4 από έλα θαηάινγν 9 αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. - Γπζθνιίεο αληαπόθξηζεο ζηελ πιεξσκή πάγησλ ινγαξηαζκώλ όπσο ελνίθην ή δόζε δαλείνπ, πάγηνη ινγαξηαζκνί (ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, αεξίνπ θιπ.), δόζεηο πηζησηηθώλ θαξηώλ ή δόζεηο δαλείνπ γηα νηθνζθεπή, δηαθνπέο θ.ά., ή αγνξέο κε δόζεηο θύξηαο θαηνηθίαο - Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα πιεξσκή κηαο εβδνκάδαο δηαθνπώλ - Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα δηαηξνθή πνπ λα πεξηιακβάλεη θάζε δεύηεξε εκέξα θνηόπνπιν, θξέαο, ςάξη ή ιαραληθά ίζεο ζξεπηηθήο αμίαο - Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα αληηκεηώπηζε έθηαθησλ, αιιά αλαγθαίσλ δαπαλώλ αμίαο πεξίπνπ 540 επξώ - Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ ηειέθσλν (πεξηιακβάλεηαη θαη ην θηλεηό ηειέθσλν) - Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ έγρξσκε ηειεόξαζε - Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ πιπληήξην ξνύρσλ - Οηθνλνκηθή αδπλακία λα δηαζέηνπλ ΙΥ επηβαηεγό απηνθίλεην θαη - Οηθνλνκηθή αδπλακία γηα ηθαλνπνηεηηθή ζέξκαλζε Πνζνζηό πιεζπζκνύ πνπ δηαβηεί ζε λνηθνθπξηά κε ρακειή έληαζε εξγαζίαο Ο δείθηεο αλαθέξεηαη ζην πνζνζηό πιεζπζκνύ ειηθίαο πνπ δηαβηνύλ ζε λνηθνθπξηά πνπ ηα κέιε ηνπο εξγάζηεθαλ ιηγόηεξν από 20 ηεο ζπλήζνπο απαζρόιεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Η έληαζε εξγαζίαο ηνπ λνηθνθπξηνύ νξίδεηαη σο ν ιόγνο κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ κελώλ πνπ ηα όια ηα κέιε εξγάδνληαη θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κελώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ ζεσξεηηθά λα έρνπλ εξγαζηεί θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Οηθνλνκηθά ελεξγά κέιε ζεσξνύληαη ηα κέιε ηνπ λνηθνθπξηνύ ειηθίαο εηώλ. Σα λνηθνθπξηά πνπ απνηεινύληαη κόλν από καζεηέο ή ζπνπδαζηέο θιπ. θάησ ησλ 25 εηώλ ή θαη άηνκα ειηθίαο 60 εηώλ θαη άλσ εμαηξνύληαη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε. Παξαπνκπέο Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο (πίλαθεο, γξαθήκαηα, κεζνδνινγία) ζρεηηθά κε ηελ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ ηεο Υώξαο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΛΣΑΣ ζην ζύλδεζκν «ηαηηζηηθά Θέκαηα > Δηζόδεκα Γαπάλεο Ννηθνθπξηώλ >Δηζόδεκα θαη πλζήθεο δηαβίσζεο». 17

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ

ΩΡΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΣΙΣΛΟ ΔΙΗΓΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΝΩΓΔΙΩΝ Σατ. Γ/λζε: Αλώγεηα Ρεζύκλεο Σατ. Κώδηθας:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΩΝ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΕΝΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 1. Με ην άξζξν 41 θαηαξγνχληαη: ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 3584/2007 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ππαιιήισλ» (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453)

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1453) 29 Μαΐνπ εκέξα Σξίηε πέθηεη θαη θέηνο ε κλήκε ηεο Αιψζεσο πξηλ απφ 548 ρξφληα αθξηβψο. Δλψ ζήκεξα ζχζζσκε ε Οξζνδνμία γηνξηάδεη παλεγπξηθά ηελ Αλάιεςε ηεο πεζνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο:

Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα, κε ην παξόλ έγγξαθν δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜA Ε - ΚΩΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α..) Αζήλα, 26/10/2015 Αξ. Πξση.: ΓΔΛ Ε ΚΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΡΙΘΜ. 12971 ΓΗΜΟΙΟΤ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΜΙΘΧΗ ΚΤΛΙΚΔΙΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ.ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Έλενας Βενιζέλοσ, αρ. 2 ΣΚ: 82100 ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΗΛΔΦΧΝΟ:2271350104 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Α Π Ο Φ Α Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟ/ΚΟΤ Δ.Ε. ΣΜΗΜΑ Γ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ

ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ - 2 - Α.Ρ.Δ.Η. ΘΑΒΑΙΑΠ ΠΣΝΙΖ : ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΡΚΖΚΑ : ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ ΘΔΚΑ ΞΡΣΗΑΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ ΑΞΝ ΑΘΗΛΖΡΑ ΔΗΠΖΓΖΡΖΠ: ΘΑΟΑΘΔΣΑΓΗΝΓΙΝ ΛΑΡΑΠΠΑ ΠΞΝΓΑΠΡΖΠ : ΘΔΝΓΩΟΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΘΑΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»».

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηο έπγο «ςνηήπηζη «Πάπκος Δπμηνείαρ Οικοζςζηήμαηορ Λίμνηρ Παμβώηιδαρ»». ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΓΑ ΤΠΕΚΑ Σαρ. Δ/λζε : Κεληξηθή Πιαηεία Καηζηθάο (Πξώελ Δεκαξρείν) ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Σαρ. Κσδ. : 45500 Ισάλληλα Πιεξνθνξίεο: Υησηέιιε Καηεξίλα Ισάλληλα, 23/10/2013 Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 4 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΟΓΗΓΟΤ... 5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 66 ηος ν.4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Αζήλα, 17 Μαξηίνπ 2014 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7. ΑΓΑ : ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20 Σαρ. Κσδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ.

Θέμα επγαζίαρ: Γήμορ Καβάλαρ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Μάζεκα: Λνγηζηηθή Κπβεξλεηηθψλ & Με Κεξδνζθνπηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γηδάζθσλ Καζεγεηήο : Νεξαηδήο Βξαρηψλεο Δαξηλφ Δμάκελν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ

Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ Ζ EKBIAH ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 385 ΠΚ ΔΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ Ζ εθβίαζε είλαη ην έγθιεκα πνπ αλνίγεη ην 24 ν θεθάιαην ηνπ Eηδηθνχ Μέξνπο ηνπ ΠΚ, πνπ ηηηινθνξείηαη «Δγθιήκαηα θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ». Με κηα πξψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 2 η Τ.ΠΔ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΓΑ:ΩΠΞΓ469073-ΜΤ1 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «Κ Τ Λ Ι Σ Δ Ι Ο» ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΣΗΛΔΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΥΙΟ 22/10/2015 ΑΡ.ΠΡΩΣ.9108 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ

ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ02 ΦΗΛΟΛΟΓΟΗ ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΗΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015

ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 ΑΝΧΣΑΣΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΝΑΦΟΡΑ 1/2015) Αλαθνξηθά κε ην Άξζξν 140 ηνπ πληάγκαηνο. 3 Γεθεκβξίνπ, 2015 [ΝΘΚΟΛΑΣΟ, Π. ΕΡΧΣΟΚΡΘΣΟΤ, ΝΑΘΑΝΑΗΛ, ΠΑΜΠΑΛΛΗ, ΠΑΝΑΓΗ, ΠΑΡΠΑΡΘΝΟ, ΜΘΥΑΗΛΘΔΟΤ, ΥΡΘΣΟΔΟΤΛΟΤ, ΛΘΑΣΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΗΓ.Δ.Ζ. Α.Δ. ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΣΟΖΠΖΠ 1ε ΗΑΛΝΑΟΗΝ ΔΩΠ 31ε ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013 Πχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) σο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ

[εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ [εμψθπιιν] εδξα γεληθεο βνηαλνινγηαο αλσηαηεο γεσπνληθεο ζρνιεο παλεπηηεκηνπ αζελσλ ΔΥΑΗΡΔΣΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ ΛΗΠΑΜΑΣΑ & ΚΤΡΗΧΣΔΡΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ εκεησζεηο απν παξαδνζεηο ηνπ θαζεγεηε Γ. Μαλσιαθνπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡΙΘΜ 199/2014 ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΧΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΧΝ ΚΤΛΙΚΔΙΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙΠΣΔΡΟΤ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ 1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ: α. Σνπ Ν.2362/95

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ

Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς ηης Τέηαρηης Διάζηαζης ηοσ Γιάννη Ρίηζοσ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟ ΑΡΥΑΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΘΔΑΣΡΟ ΔΛΔΝΗ ΜΟΙΑΛΟΤ (Α.Μ. 27) Μσθικές γσναικείες μορθές ζηοσς μονολόγοσς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΩΝ ΑΦΟΡΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΔΗΛΩΗ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΣΙΜΗΗ Α/Α ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΟΜΟ 1. Ση είλαη ηφπνο πξνηίκεζεο; αξζξ.1 παξ.ηε 2. Πσο ζα πξαγκαηνπνηείηε ε ππνβνι δειψζεσλ Σφπνπ (Γκνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ»

ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΔΠΑ) 2007-2013 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ

Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή. ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Η ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε Πηινηηθή εθαξκνγή ζηελ Ισλίδεην ρνιή ΒΑΩ ΑΡΣΙΝΟΠΟΤΛΟΤ Αλ. Καζεγήηξηα Εγθιεκαηνινγίαο, Τκήκα Ψπρνινγίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Δηζαγσγηθά Η θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε είλαη κηα δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή ηποποποιηηικών πεπιοδικών δηλώζεων ΦΠΑ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. 14ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMATA Α & Γ Β. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗ Η Ι ΣΟ ΕΛΙΔΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηρεηξεί λα εηζέιζεη ή εηζέξρεηαη θαη πεξηεξγάδεηαη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ηζηνζειίδαο «www.poueimai.gr», ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ ηζηνζειίδα ή νπνηαδήπνηε άιιε ε νπνία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα