ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development» Βαζηθφ Πξφγξακκα Παξαγσγήο Κηλεκαηνγξαθηθψλ Έξγσλ Πξφγξακκα Παξαγσγήο Κηλεκαηνγξαθηθψλ Έξγσλ Υακεινχ Πξνυπνινγηζκνχ Πξφγξακκα Παξαγσγήο Κηλεκαηνγξαθηθψλ Έξγσλ γηα Παηδηά θαη Δθήβνπο Πξφγξακκα γηα Νένπο θελνζέηεο (1ε ή 2ε ηαηλία) Πξφγξακκα Παξαγσγήο Κηλεκαηνγξαθηθψλ Έξγσλ Μηθξνχ Μήθνπο Πξφγξακκα Παξαγσγήο Κηλεκαηνγξαθηθψλ Έξγσλ Νηνθηκαληέξ Πξφγξακκα Κηλήηξσλ γηα Πξνζέιθπζε Ξέλσλ Παξαγσγψλ ζηελ Διιάδα κε κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή Έιιελα ζπκπαξαγσγνχ Πξφγξακκα Δλίζρπζεο Οινθιεξσκέλνπ Κηλεκαηνγξαθηθνχ Έξγνπ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

3 ΔΙΑΓΩΓΗ Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3905/2010, ην ΔΚΚ απέθηεζε λέα λνκηθή κνξθή (ΝΠΙΓ) θαη λέα δηνηθεηηθή δνκή. ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο πνπ ζπλεπάγνληαη ε λέα ζέζκηζε θαη νη ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, πεξηιακβάλεηαη θαη ν λένο Καλνληζκφο Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΚ. ηνλ Καλνληζκφ απηφλ αλαπηχζζνληαη ηα Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα πνπ εηζεγήζεθε ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ζπλεθηηκψληαο ηηο πξνηάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ ΔΚΚ θαη ηηο απφςεηο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο θνηλφηεηαο, θαη ελέθξηλε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Έηζη ν λένο Καλνληζκφο Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΚ ζπληάρζεθε κε γλψκνλα ηε ζπλνιηθή πξνζηαζία, ελίζρπζε θαη αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο θαη ηέρλεο ζηελ Διιάδα. Απνηειεί εμέιημε ηνπ πξνεγνχκελνπ Καλνληζκνχ, κε έλαλ λέν ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνγξακκάησλ κε βάζε θαη ηα δηεζλή πξφηππα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νπζηαζηηθά νη πνιχπιεπξεο αλάγθεο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο ζήκεξα. Δπηπιένλ, θαζψο νη ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ αλαγθαία θαη ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ρψξν ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ, ε πνιπεηήο ζπλεξγαζία ηνπ ΔΚΚ κε ηελ ΔΡΣ αλαλεψλεηαη θαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη θνηλά, κεηαμχ ηνπ ΔΚΚ θαη ηεο ΔΡΣ, Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα. Ωο πξνο ηε δνκή ηνπ, ν Καλνληζκφο πεξηέρεη πέληε βαζηθά θεθάιαηα: Σηο Γεληθέο Γηαηάμεηο Σνπο Οξηζκνχο Σα Όξγαλα Αμηνιφγεζεο Σα ελλέα (9) Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδφηεζεο, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θάζε Πξνγξάκκαηνο 3

4 Σνπο Γεληθνχο Όξνπο, νη νπνίνη είλαη θνηλνί είηε γηα φια ηα Πξνγξάκκαηα είηε γηα κία νκάδα Πξνγξακκάησλ. Πεξαηηέξσ, κε ηνλ λέν Καλνληζκφ επηδηψθνπκε θαη ηνπο αθφινπζνπο εηδηθφηεξνπο ζηφρνπο: 1. Σελ ελίζρπζε ηνπ ζελαξίνπ θαη ζηα ηξία ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ, ηεο αξρηθήο ηδέαο, ηεο ζπγγξαθήο ζελαξίνπ α γξαθήο θαη ηεο ηειηθήο γξαθήο αλάπηπμεο παξαγσγηθνχ ζρεδίνπ (development), ζεζπίδνληαο σο απαξαίηεηε θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζελαξηνγξάθνπ - ζθελνζέηε - παξαγσγνχ Πρόγραμμα «σγγραθή εναρίοσ Development» 2. Σε ζπλέρηζε ηεο ζηήξημεο παξαγσγήο έξγσλ πςειψλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ, ρσξίο λα απνθιείνληαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε απηή θαη νη λένη ζθελνζέηεο Βαζικό Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών Έργφν 3. Σελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε έξγα ηα νπνία έρνπλ ρακειφ κελ πξνυπνινγηζκφ, παξάιιεια φκσο εθθξάδνπλ θαηλνηφκεο θαιιηηερληθέο ηάζεηο Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών Έργφν Χαμηλού Προϋπολογιζμού 4. Σελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο πνπ αθνξά ζε παηδηά θαη εθήβνπο, ε νπνία -αλ ηεξεζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο- κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηάπιαζε δεκηνπξγηθψλ γηα ηελ θνηλσλία αηφκσλ Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών Έργφν για Παιδιά και Εθήβοσς 5. Σελ αλάδεημε λέσλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ, ζην πιαίζην ηεο αλαλέσζεο θαη ηνπ εκπινπηηζκνχ κε λέεο εθθξάζεηο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ πξαθηηθψλ Πρόγραμμα για Νέοσς κηνοθέηες (1 η ή 2 η ηαινία) (ζσγτρημαηοδοηούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΣ) 6. Σε δεκηνπξγία έξγσλ κηθξνχ κήθνπο, κπζνπιαζίαο θαη θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών Έργφν Μικρού Μήκοσς 7. Σελ ελίζρπζε ηνπ ηδηαίηεξνπ θαη δηαξθψο αλεξρφκελνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ είδνπο ηνπ ληνθηκαληέξ Πρόγραμμα Παραγφγής Κινημαηογραθικών Έργφν Νηοκιμανηέρ (ζσγτρημαηοδοηούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΣ) 8. Σελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη αλάπηπμε μέλσλ παξαγσγψλ ζηελ Διιάδα, ε νπνία κπνξεί λα απνθέξεη ζεκαληηθά 4

5 νθέιε, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά, ζηε ρψξα Πρόγραμμα Κινήηρφν για Προζέλκσζη Ξένφν Παραγφγών ζηην Ελλάδα με μειουηθική ζσμμεηοτή Έλληνα ζσμπαραγφγού 9. Σελ ελίζρπζε νινθιεξσκέλσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ Πρόγραμμα Ενίζτσζης Ολοκληρφμένοσ Κινημαηογραθικού Έργοσ. 5

6 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. To Γ.. ηνπ ΔΚΚ, κε ηελ ππ αξηζκ. 1314/ απφθαζή ηνπ, ελέθξηλε, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ν νπνίνο θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελν ζην ζχλνιφ ηνπ. Με ηελ ίδηα σο άλσ απφθαζε ηνπ Γ.., σο εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ νξίδεηαη ε Γηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ είλαη δπλαηφλ λα αλαζεσξεζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ηελ νπνία εγθξίλεη ην Γ.. ηνπ ΔΚΚ. 3. Ο Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο αλά πεξηφδνπο αμηνιφγεζεο θαηαξηίδεη, αηηηνινγεκέλα, πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ ηα νπνία ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο, εθ φζνλ εγθξίλεη ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα, ηα ππνβάιεη πξνο νξηζηηθή έγθξηζε ζην Γ.. ηνπ ΔΚΚ. 4. Ο αξηζκφο ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ, θαζψο θαη ην χςνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, εμαξηψληαη άκεζα απφ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΚΚ θαη ηελ εηζξνή ησλ αλάινγσλ πνζψλ απφ ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηνλ ηξνθνδνηνχλ. 5. Σν ΔΚΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηέιιεη ή λα ζπγρσλεχεη «πεξηφδνπο αμηνιφγεζεο» ζρεδίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζνβαξή νηθνλνκηθή ή δηαδηθαζηηθή αδπλακία δηαζθάιηζεο ηεο πινπνίεζεο ησλ απνθάζεψλ ηνπ. 6. Αιιαγή βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο γίλεηαη κφλν κε ηελ έγθξηζε ηνπ ΔΚΚ. 7. Αιιαγέο φξσλ ησλ ζπκθσληψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, γίλνληαη θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ. 8. Σα ζρέδηα θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ΔΚΚ, φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη, ζπλεπψο, πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο ζηελ Διιάδα. 9. Οη παξαγσγνί πνπ θαηαζέηνπλ θάθειν ππνςεθηφηεηαο ζηα Πξνγξάκκαηα ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, είλαη απηνλφεην φηη απνδέρνληαη ηηο δηαδηθαζίεο θαη 6

7 ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο πνπ γίλεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΚΚ. 10. Οη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ ΔΚΚ θαη απεπζχλνληαη ζηε Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο ηνπ ΔΚΚ. ΟΡΙΜΟΙ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ απηφλ: 1. «Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Υξεκαηνδνηήζεσλ» είλαη έλα ζχλνιν ζρεδίσλ ηα νπνία, αλά πεξηφδνπο αμηνιφγεζεο, επηιέγνληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΚΚ σο επηθξαηέζηεξα ζε θάζε έλα απφ ηα Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΚ. 2. «ρέδην» είλαη θάζε κεκνλσκέλε πξφηαζε πνπ θαηαηίζεηαη σο ππνςήθηα γηα ρξεκαηνδφηεζε ζε θάζε έλα απφ ηα Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΚ. 3. «Παξαγσγφο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη απνθηήζεη ηα δηθαηψκαηα πεξηνπζηαθήο θχζεσο ηνπ έξγνπ ην νπνίν πξφθεηηαη λα παξαρζεί, ζπγθεληξψλεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη, θαη έρεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ νξγαλσηηθή επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ. 4. «πκπαξαγσγφο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη κε ρξεκαηνδνηήζεηο ζηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ θαη απνθηά κέξνο ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο θαη ηδηνθηεζίαο ηνπ έξγνπ, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα κέξνο ησλ νξγαλσηηθψλ επζπλψλ ηεο παξαγσγήο. 5. «Δληεηαικέλνο παξαγσγφο» ζε πεξηπηψζεηο ζπκπαξαγσγψλ είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ πιήξε ζπκβαηηθή εμνπζηνδφηεζε απφ φινπο ηνπο ζπκπαξαγσγνχο ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ λα νξγαλψζεη θαη λα νινθιεξψζεη ηελ παξαγσγή ηνπ. 6. «Υξεκαηνδφηεο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ παξαγσγή ελφο έξγνπ θαη απνθηά δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο ή ηδηνθηεζίαο επί ηνπ έξγνπ, αιιά δελ έρεη θακία νξγαλσηηθή επζχλε θαηά ηε θάζε ηεο παξαγσγήο ηνπ. 7. «Δθηειεζηήο παξαγσγφο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ν παξαγσγφο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζρεδηαζκέλεο παξαγσγήο ελφο έξγνπ 7

8 θαη ακείβεηαη απ απηφλ. Ο εθηειεζηήο παξαγσγφο δελ θαηέρεη δηθαηψκαηα πεξηνπζηαθήο θχζεσο επί ηνπ έξγνπ, νχηε είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξαγσγήο. 8. «Υνξεγφο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ εηζθέξεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε παξαγσγήο ηνπ έξγνπ, ρσξίο λα απνθηά πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα, νχηε άιιεο κνξθήο άκεζα δηθαηψκαηα επί ηνπ έξγνπ, παξά κφλν ην δηθαίσκα αλαγξαθήο ή αλαθνξάο ηνπ νλφκαηνο ή ηεο επσλπκίαο ηνπ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1. Σα φξγαλα αμηνιφγεζεο ησλ ζρεδίσλ είλαη: χκβνπινη Αλαγλψζηεο ελαξίσλ Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο ηνπ ΔΚΚ Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚΚ 2. Σα φξγαλα αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ είλαη: Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο ηνπ ΔΚΚ Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ ΔΚΚ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΔΚΚ Όζνλ αθνξά ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ΔΚΚ θαη ΔΡΣ Πξνγξάκκαηα, ε αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ κεηθηή Δπηηξνπή ησλ δχν θνξέσλ, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) κέιε. 8

9 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ Υξεκαηνδνηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΚΚ, αλαπηχζζνληαη ηα αθφινπζα Πξνγξάκκαηα: 1. Ππόγπαμμα «ςγγπαθή εναπίος Development» 2. Βαζικό Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν 3. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν Υαμηλού Πποϋπολογιζμού 4. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν για Παιδιά και Δθήβοςρ 5. Ππόγπαμμα για Νέοςρ κηνοθέηερ (1 η ή 2 η ηαινία) (ζσγτρημαηοδοηούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΣ καη αναλογία 50%-50%) 6. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν Μικπού Μήκοςρ 7. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν Νηοκιμανηέπ (ζσγτρημαηοδοηούμενο από ΕΚΚ και ΕΡΣ καη αναλογία 50%-50%) 8. Ππόγπαμμα Κινήηπυν για Πποζέλκςζη Ξένυν Παπαγυγών ζηην Δλλάδα με μειοτηθική ζςμμεηοσή Έλληνα ζςμπαπαγυγού 9. Ππόγπαμμα Δνίζσςζηρ Ολοκληπυμένος Κινημαηογπαθικού Έπγος Δλ ζπλερεία, πεξηγξάθεηαη ην θάζε έλα απφ ηα ελλέα Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ Καλνληζκνχ ρσξηζηά, κε αλαθνξά ζηηο ηδηαίηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο πνπ θάζε έλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλεη. 9

10 1. Ππόγπαμμα «ςγγπαθή εναπίος Development» Σo Πξφγξακκα αθνξά θηλεκαηνγξαθηθά έξγα κπζνπιαζίαο, κεγάινπ κήθνπο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο 70 θαη αλαπηχζζεηαη ζε ηξία ζηάδηα 1, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. Α. ηάδιο ςγγπαθήρ Treatment Οη ελδηαθεξφκελνη, ζελαξηνγξάθνη ή ζθελνζέηεο ή παξαγσγνί, θαηαζέηνπλ ζην ΔΚΚ γηα ρξεκαηνδφηεζε ηε βαζηθή δξακαηνπξγηθή ηδέα ηελ νπνία πξνηίζεληαη λα αλαπηχμνπλ ζε treatment (περιγραθή ηης δράζης τφρίς διαλόγοσς), θαζψο θαη ην ζεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ηελ εληάμνπλ. Η δξακαηνπξγηθή ηδέα θαη ην ζέκα ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα εθηαζνχλ απφ κία έσο ηξεηο ζειίδεο. Ο θάθεινο ππνςεθηφηεηαο πεξηέρεη: Αίηεζε ζπκκεηνρήο. Βαζηθή δξακαηνπξγηθή ηδέα (κεηαθξαζκέλε θαη ζηα Αγγιηθά 2 ). θεπηηθφ πξνζέζεσλ αλάπηπμεο απφ ηνλ δεκηνπξγφ (κεηαθξαζκέλν θαη ζηα Αγγιηθά). Βηνγξαθηθφ ηνπ αηηνχληνο. Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο. Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ εγθξίλνληαη ζην ζηάδην απηφ, ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη ε κάκε ζνα από τα τρία ςτάδια του Προγράμματοσ «υγγραφι εναρίου Development», για κάκε πρόταςθ ςτθν οποία εγκρίνεται χρθματοδότθςθ, ςυντάςςεται ςχετικό ιδιωτικό ςυμφωνθτικό με το ΕΚΚ. 2 το Πρόγραμμα «υγγραφι εναρίου Development», όπου ηθτείται θ κατάκεςθ οριςμζνων ςτοιχείων και ςτθν αγγλικι γλώςςα, αυτό γίνεται προκειμζνου να διευκολυνκεί θ διακίνθςθ των ςχεδίων ςτθν Ευρωπαϊκι και τθ διεκνι αγορά. 10

11 Πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κε ην ΔΚΚ, νη θάηνρνη δηθαηνχρνη ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίζνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, ζελαξηνγξάθν ζθελνζέηε παξαγσγφ, ε νπνία ζα αλαιάβεη ηελ αλάπηπμε ηεο πξφηαζεο ζε treatment. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαδήηεζεο ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο, ην ΔΚΚ κπνξεί λα αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ησλ θαηφρσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ. ε απηφ ην ζηάδην, νη ππνρξεψζεηο ηεο νκάδαο ζελαξηνγξάθνπ ζθελνζέηε παξαγσγνχ είλαη: α) Αλάπηπμε ηεο πξφηαζεο ζε treatment (περιγραθή ηης δράζης τφρίς διαλόγοσς) (κεηαθξαζκέλε θαη ζηα Αγγιηθά). β) Πεξηγξαθή ησλ (βαζηθψλ) ραξαθηήξσλ (κεηαθξαζκέλε θαη ζηα Αγγιηθά). γ) Πιήξεο αλάπηπμε δχν ζθελψλ κε ηνπο δηαιφγνπο (κεηαθξαζκέλε θαη ζηα Αγγιηθά). δ) Με δεζκεπηηθή πξφζεζε έληαμεο ηεο πξφηαζεο ζε έλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΚΚ. ε) Καηάζεζε βηνγξαθηθψλ ησλ βαζηθψλ ζπληειεζηψλ. Η ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ ηαδίνπ πγγξαθήο Σreatment, νξίδεηαη ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο. Δληφο απηήο ηεο πξνζεζκίαο ή ην αξγφηεξν εληφο 10εκέξνπ κεηά ηε ιήμε ηεο, νη ελδηαθεξφκελνη γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην επφκελν ζηάδην, ηεο πγγξαθήο ελαξίνπ κε βάζε ην Treatment, κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ζην ΔΚΚ ζρεηηθή αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. 11

12 Β. ηάδιο ςγγπαθήρ εναπίος με βάζη ηο Treatment ην ζηάδην απηφ, ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο πεξηέρεη: Αίηεζε ζπκκεηνρήο. Σηο ππνρξεψζεηο (α -ε ) ηεο νκάδαο ζελαξηνγξάθνπ ζθελνζέηε παξαγσγνχ, φπσο αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην Α (ηάδην πγγξαθήο Treatment). Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ εγθξίλνληαη ζην ζηάδην απηφ, ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη Η ρξνληθή δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ α γξαθήο, νξίδεηαη ζε πέληε (5) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δνζεί παξάηαζε ελφο (1) κελφο. Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο, ε έγθξηζε παχεη απηφκαηα λα ηζρχεη. Δληφο απηήο ηεο πξνζεζκίαο ή ην αξγφηεξν εληφο 10εκέξνπ κεηά ηε ιήμε ηεο, νη ελδηαθεξφκελνη γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην επφκελν ζηάδην, «ηάδην πγγξαθήο ελαξίνπ (ηειηθή γξαθή) Φάθεινο Τπνςεθηφηεηαο γηα Υξεκαηνδφηεζε Παξαγσγήο (Development)», κπνξνχλ λα θαηαζέηνπλ ζην ΔΚΚ ζρεηηθή αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο. Ωο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ Α θαη ηνπ Β ζηαδίνπ ζεσξνχληαη θπξίσο νη αθφινπζεο, εθ φζνλ δηακνξθψλνληαη θαζ χςνο εληφο ησλ νξίσλ ηεο αγνξάο: - Ακνηβή ζελαξηνγξάθνπ - Μεηαθξάζεηο - Απαξαίηεηα ηαμίδηα γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ - Ακνηβή επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ - Γεληθά έμνδα γξαθείνπ παξαγσγήο (κέρξη 15%) 12

13 Γ. ηάδιο ςγγπαθήρ εναπίος (ηελική γπαθή) Φάκελορ Τποτηθιόηηηαρ για Υπημαηοδόηηζη Παπαγυγήρ (Development) ην ζηάδην απηφ ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο πεξηέρεη, πιένλ ησλ παξαδνηέσλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, ηα αθφινπζα: Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηινγή πξνγξάκκαηνο έληαμεο ηνπ ζρεδίνπ. Αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζπγγξαθήο ζελαξίνπ development. ρεδηαζκφ πνπ πξνηίζεηαη λα αλαπηχμεη ν παξαγσγφο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη ρξεκαηνδφηεο θαη ζπκπαξαγσγνχο. Οη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, ζπλίζηαληαη ζε δχν θχξηεο δξάζεηο: α. πγγξαθή ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ ζελαξίνπ Δδψ θαζίζηαηαη επηζπκεηή αιιά φρη ππνρξεσηηθή είηε ε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο ηνπ ζρεδίνπ (ζελαξηνγξάθνο ζθελνζέηεο - παξαγσγφο) κε ηερληθφ αλαιπηή ζελαξίσλ (Έιιελα ή μέλν) είηε ε ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ζε εξγαζηήξηα αλάπηπμεο ζελαξίσλ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Ο ηερληθφο αλαιπηήο ζελαξίνπ ή ην εξγαζηήξην, επηιέγεηαη απφ ηελ νκάδα θαη εγθξίλεηαη απφ ην ΔΚΚ. β. Αλάπηπμε ηνπ παξαγσγηθνχ ζρεδίνπ (development) Σν πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην ζην ζηάδην απηφ, νξίδεηαη κέρξη , αλάινγα κε ην Πξφγξακκα ζην νπνίν ζα εληαρζεί ην ζρέδην θαζψο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδίνπ. Γηα ηα ζρέδηα ζηα νπνία ζα επηιεγεί ε ζπλεξγαζία κε ηερληθφ αλαιπηή ζελαξίνπ ή ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηήξην ζελαξίνπ, ην ΔΚΚ θαιχπηεη επηπιένλ πνζφ δαπάλεο κέρξη θαη Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ζπγγξαθήο θαη development, ε νπνία απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηάζεζε ζην ΔΚΚ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ, 13

14 ζπλδεφκελσλ άκεζα κε ην έξγν ηεο ζπγγξαθήο ζελαξίνπ development (επηιέμηκεο δαπάλεο). Η ηειεπηαία δφζε θαηαβάιιεηαη ακέζσο κεηά ηνλ απνινγηζκφ δαπαλψλ, ν νπνίνο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ, βάζεη λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ επηιέμηκεο δαπάλεο ζπγγξαθήο ζελαξίνπ development. ε πεξίπησζε πνπ ν απνινγηζκφο ππνιείπεηαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, ε ηειεπηαία δφζε δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν. Ωο επηιέμηκεο δαπάλεο ζεσξνχληαη θπξίσο νη αθφινπζεο, εθ φζνλ δηακνξθψλνληαη θαζ χςνο εληφο ησλ νξίσλ ηεο αγνξάο: - Ακνηβέο δηνίθεζεο - Δλδερφκελεο ακνηβέο ζελαξηνγξάθνπ - ζθελνζέηε - Δλδερφκελεο ακνηβέο ηερληθνχ αλαιπηή - εξγαζηεξίνπ ζελαξίνπ - Μεηαθξάζεηο - Σαμίδηα (απαξαίηεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ρξεκαηνδνηψλ/ ζπκπαξαγσγψλ) - Φσηνγξαθήζεηο - Λήςεηο video γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρεδίνπ - Ννκηθή θάιπςε γηα ζχληαμε ζπκβνιαίσλ κε ρξεκαηνδφηεο/ ζπκπαξαγσγνχο - Έμνδα γξαθείνπ ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν - Έμνδα ζχληαμεο θαθέινπ γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ ζρεδίνπ - Πνζφ δηαζθάιηζεο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ - Ακνηβή επηζηεκνληθνχ ζπκβνχινπ - Έμνδα casting Καζ φιε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ παξαγσγηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνθεηκέλνπ νη θάθεινη κε ηα ζρέδηα λα θαηαηεζνχλ θαη ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΚΚ πξνζθέξνπλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ. 14

15 Η ρξνληθή δηάξθεηα παξάδνζεο ζπγγξαθήο ηνπ ζελαξίνπ (ηειηθή κνξθή) development, νξίδεηαη ζε δέθα (10) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα δνζεί παξάηαζε ελφο (1) κελφο. Μεηά ηελ εθπλνή θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο, ε έγθξηζε παχεη απηφκαηα λα ηζρχεη. 15

16 2. Βαζικό Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα κπζνπιαζίαο, κεγάινπ κήθνπο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο 70, δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο ειιεληθήο πξσηνβνπιίαο, ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Κηλεκαηνγξαθηθψλ πκπαξαγσγψλ, θαζψο θαη ζρέδηα πςειψλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ, ηα νπνία ζθνπεχνπλ λα ελεξγνπνηήζνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ειιεληθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, δεκφζηεο ή/θαη ηδησηηθέο. ηελ πεξίπησζε δηκεξνχο δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, ε ζπκκεηνρή ηνπ πιεηνςεθηθνχ ζπκπαξαγσγνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 80% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπκπαξαγσγήο, ελψ ε ζπκκεηνρή ηνπ κεηνςεθηθνχ ζπκπαξαγσγνχ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 20%. ηελ πεξίπησζε πνιπκεξνχο δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, ε ζπκκεηνρή ηνπ πιεηνςεθηθνχ ζπκπαξαγσγνχ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ζπκπαξαγσγήο, ελψ ε ζπκκεηνρή εθάζηνπ ησλ κεηνςεθηθψλ ζπκπαξαγσγψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 10%. Ο παξαγσγφο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ην ζπκθσλεηηθφ ή deal memo ζπκπαξαγσγήο κε έλαλ ηνπιάρηζην ζπκπαξαγσγφ απφ μέλε ρψξα, θαηά πξνηίκεζε κέινο ηνπ Eurimages. Γηα ηα ζρέδηα πνπ θαηαηίζεληαη απ επζείαο ζε απηφ ην Πξφγξακκα κε νινθιεξσκέλν ζελάξην θαη θάθειν παξαγσγήο (θαη δελ έρνπλ ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΚΚ ζε πξνεγνχκελν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο), εθ φζνλ ιάβνπλ πξνέγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξννξίδνληαη λα ζρεκαηίζνπλ δνκή δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, ην ΔΚΚ κπνξεί λα εγθξίλεη ρξεκαηνδφηεζε development κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Γηα ηα ζρέδηα ζηα νπνία ζα επηιεγεί ε ζπλεξγαζία κε ηερληθφ αλαιπηή ζελαξίνπ ή ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηήξην ζελαξίνπ, ην ΔΚΚ θαιχπηεη επηπιένλ πνζφ δαπάλεο κέρξη θαη

17 Καη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ζρεδίσλ, ηζρχνπλ ηα εμήο: Πξφζβαζε έρνπλ θαη ζθελνζέηεο πξψηνπ έξγνπ, κεγάινπ κήθνπο. Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο νξίδεηαη κέρξη , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πνζνχ ηεο Αλάπηπμεο εθ φζνλ ην ζρέδην έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ζε απηφ ην Πξφγξακκα, κε αλψηαην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ έσο θαη 33% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, ζα είλαη είηε θηικ (super 16 ρηι. ή 35 ρηι.) είηε ςεθηαθφο θνξέαο πινπνίεζεο επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη: α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο -άξηηαο ηερληθάθφπηαο πξνβνιήο 35 ρηι., παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ. β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ DOLBY ή DTS License. γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο HDCAM MASTER, ελφο DOWN CONVERSION αληηγξάθνπ Digital beta 16:9 θαη ελφο αληηγξάθνπ DVD, παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ. δ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο. ε. Γαπάλε ακνηβήο Οξθσηνχ Διεγθηή, ηνλ νπνίν ζα επηιέγεη θαη ζα ακείβεη ν παξαγσγφο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο. 17

18 3. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν Υαμηλού Πποϋπολογιζμού ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα κπζνπιαζίαο, κεγάινπ κήθνπο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο 70, ην ζελάξην ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη πνιχ πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο παξαγσγήο ζε εμνπιηζκφ, εβδνκάδεο γπξηζκάησλ θαη ηερληθή επεμεξγαζία, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο εμαζθαιίδεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ απφ εηζθνξέο ζε είδνο, ππεξεζίεο θαη ακνηβέο έλαληη αγνξάο πνζνζηνχ. ρέδηα κε ηηο σο άλσ πξνδηαγξαθέο δχλαληαη λα θαηλνηνκνχλ ζηελ αθεγεκαηηθή δνκή, ην χθνο, ην ζέκα, ηε ζθελνζεζία, ζην πιαίζην ηεο αλαλέσζεο θαη εμέιημεο ηφζν ησλ ίδησλ ησλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ φζν θαη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο. Σν πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο νξίδεηαη κέρξη Σν πνζνζηφ εηζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε κεραλήκαηα ππεξεζίεο ακνηβέο θ.ιπ., κπνξεί λα θαιχςεη κέρξη θαη ην 70% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο. Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη θαη ζην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο. Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, ζα είλαη ςεθηαθφο θνξέαο πινπνίεζεο, επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη: α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο HDCAM MASTER, ελφο DOWN CONVERSION αληηγξάθνπ Digital beta 16:9 θαη ελφο αληηγξάθνπ DVD, παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ. β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ. γ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο. 18

19 ε πεξίπησζε πνπ, γηα ηηο αλάγθεο δηαλνκήο θαη πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ, θξηζεί απφ ην ΔΚΚ αλαγθαία ε δεκηνπξγία κηαο ςεθηαθήο θφπηαο (DCP ENCRYPTED MASTER) πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ην ΔΚΚ αλαιακβάλεη λα θαιχςεη έσο θαη ην 80% απηήο ηεο δαπάλεο. Σν ελ ιφγσ DCP ζα παξαδίδεηαη ζην ΔΚΚ. Ο έιεγρνο ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ. Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο. 19

20 4. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν για Παιδιά και Δθήβοςρ Με δεδνκέλε ηε ζεκαζία ηεο ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ησλ νπνίσλ ε ζεκαηνινγία αθνξά ζε παηδηά θαη εθήβνπο, ην ΔΚΚ δηαζέηεη έσο θαη ην 20% ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο ηαηληψλ ζε ζρέδηα έξγσλ κε ηέηνηνπ είδνπο ζεκαηνινγία. ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ θηλεκαηνγξαθηθνχ θνηλνχ, ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ κε ηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. ην πιαίζην απηφ, κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε ζπλεξγαζία κε ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ., ζηα νπνία ζα νξγαλψλνληαη π.ρ. πξνβνιέο ηαηληψλ θαη ζπδεηήζεηο κε ηνπο δεκηνπξγνχο ηνπο. ρέδηα ηαηληψλ ε ζεκαηνινγία ησλ νπνίσλ αθνξά απνθιεηζηηθά ζε παηδηά θαη εθήβνπο, κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ ζε φια αλεμαηξέησο ηα Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ΔΚΚ θαη ΔΡΣ Πξνγξακκάησλ), κε ηνπο φξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα επηιεγεί, θαζψο θαη κε ηηο εμήο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο: Nα εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ. Να θαιιηεξγνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη αμίεο πνπ εμειίζζνπλ ηνλ άλζξσπν. Να αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ θαη εθήβσλ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. Να θαιιηεξγνχλ ηελ αγάπε γηα ηελ παηξίδα, ηε δσή, ην πεξηβάιινλ, ηε θχζε. Να εληζρχνπλ ηελ θαιιηηερληθή, αηζζεηηθή, ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα. Να ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε αηζζεκάησλ απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. 20

21 Να έρνπλ αλζξσπνθεληξηθφ ραξαθηήξα, λα επαηζζεηνπνηνχλ θαη λα επηδηψθνπλ επηπρείο θαη επθπείο δξακαηνπξγηθά ιχζεηο ζε δχζθνια πξνβιήκαηα ηεο δσήο. Να κελ θαιιηεξγνχλ ηε βία, ηνλ ξαηζηζκφ, ηνλ ζεμηζκφ, ηνλ πφιεκν. Να ζέηνπλ ζε δηάινγν δεηήκαηα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο πνπ αθνξνχλ ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο. 21

22 5. Ππόγπαμμα για Νέοςρ κηνοθέηερ (1η ή 2η ηαινία) (ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΚΚ θαη ΔΡΣ θαη αλαινγία 50%-50%) ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα λέσλ ζθελνζεηψλ, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ πξψηε ή ηε δεχηεξε ηαηλία ηνπο, κεγάινπ κήθνπο κπζνπιαζίαο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο 80. Σν πνζφ ηεο απφ θνηλνχ ρξεκαηνδφηεζεο (ΔΚΚ θαη ΔΡΣ) νξίδεηαη κέρξη αλά ζρέδην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο ζην Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development», εάλ ην ζρέδην έρεη ρξεκαηνδνηεζεί ζε απηφ ην πξφγξακκα. Σν πνζνζηφ ηεο αλαινγηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ θαη ηεο ΔΡΣ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην 60% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο. Σν φξην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο είλαη αλνηθηφ. Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ζα είλαη είηε θηικ (super 16 ρηι. ή 35 ρηι.) είηε ςεθηαθφο θνξέαο πινπνίεζεο, επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη: α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο -άξηηαο ηερληθά- θφπηαο πξνβνιήο, παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ. β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ DOLBY ή DTS License. γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο HDCAM MASTER γηα ην ΔΚΚ θαη δχν DOWN CONVERSION αληηγξάθσλ Digital beta 16:9, έλα γηα ηελ ΔΡΣ θαη έλα γηα ην ΔΚΚ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο δχν αληηγξάθσλ DVD, έλα γηα ηελ ΔΡΣ θαη έλα γηα ην ΔΚΚ. δ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο. 22

23 ε. Γαπάλε ακνηβήο Οξθσηνχ Διεγθηή, ηνλ νπνίν ζα επηιέγεη θαη ζα ακείβεη ν παξαγσγφο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηέζζεξηο (4) κήλεο. 23

24 6. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν Μικπού Μήκοςρ ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα έξγσλ κηθξνχ κήθνπο, κπζνπιαζίαο θαη θηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, κέγηζηεο δηάξθεηαο 40. Γηθαίσκα πξφζβαζεο ζην Πξφγξακκα έρνπλ: α) παξαγσγνί, β) ζθελνζέηεοπαξαγσγνί πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζελαξηνγξάθνπ ηνπ ζρεδίνπ, γ) ζθελνζέηεο πνπ έρνπλ ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζελαξηνγξάθνπ ηνπ ζρεδίνπ θαη δ) ζελαξηνγξάθνη πνπ έρνπλ εμαζθαιίζεη - βάζεη ζπκθσλεηηθνχ- ζθελνζέηε γηα ην έξγν. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο γ) θαη δ), ηζρχεη φηη, εθ φζνλ δνζεί πξνέγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ θαη παξαγσγφ ηνπ έξγνπ. Οη ζθελνζέηεο ησλ ζρεδίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζθελνζεηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, έζησ ηε ζπνπδαζηηθή ηνπο. Μεηά ηελ πξνέγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο, απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζρεδίνπ ζε εξγαζηήξην ζελαξίνπ. Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη , αλάινγα κε ηηο αλάγθεο παξαγσγήο ηνπ. Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, ζα είλαη είηε θηικ (super 16 ρηι. ή 35 ρηι.) είηε ςεθηαθφο θνξέαο πινπνίεζεο, επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη: α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο -άξηηαο ηερληθά- θφπηαο πξνβνιήο 35 ρηι., παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ. β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS. 24

25 γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο DOWN CONVERSION αληηγξάθνπ Digital beta 16:9 θαη ελφο αληηγξάθνπ DVD, παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ. δ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο. Ο έιεγρνο ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ. Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηξεηο (3) κήλεο. 25

26 7. Ππόγπαμμα Παπαγυγήρ Κινημαηογπαθικών Έπγυν Νηοκιμανηέπ (ζπγρξεκαηνδνηνχκελν απφ ΔΚΚ θαη ΔΡΣ θαη αλαινγία 50%-50%) ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα ληνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο 75, θαη ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο, δηάξθεηαο Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο, ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη (50% ΔΚΚ θαη 50% ΔΡΣ). Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο, ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη κέρξη (50% ΔΚΚ θαη 50% ΔΡΣ). Ο πιηθφο θνξέαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ζα είλαη είηε θηικ (super 16 ρηι. ή 35 ρηι.) είηε ςεθηαθφο θνξέαο πινπνίεζεο, επαγγεικαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Σν πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη: 1. Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεγάινπ κήθνπο: α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο άξηηαο ηερληθά- θφπηαο πξνβνιήο, παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ. β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ DOLBY ή DTS License. γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο HDCAM MASTER γηα ην ΔΚΚ θαη δχν DOWN CONVERSION αληηγξάθσλ Digital beta 16:9, έλα γηα ηελ ΔΡΣ θαη έλα γηα ην ΔΚΚ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο δχν αληηγξάθσλ DVD, έλα γηα ηελ ΔΡΣ θαη έλα γηα ην ΔΚΚ. δ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο. ε. Γαπάλε ακνηβήο Οξθσηνχ Διεγθηή, ηνλ νπνίν ζα επηιέγεη θαη ζα ακείβεη ν παξαγσγφο, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηνπ απνινγηζκνχ ηνπ 26

27 έξγνπ θαη γηα ηελ έθδνζε ηεο βεβαίσζεο ηνπ ηειηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο. 2. Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο: α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο HDCAM MASTER γηα ην ΔΚΚ θαη δχν DOWN CONVERSION αληηγξάθσλ Digital beta 16:9, έλα γηα ηελ ΔΡΣ θαη έλα γηα ην ΔΚΚ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο δχν αληηγξάθσλ DVD, έλα γηα ηελ ΔΡΣ θαη έλα γηα ην ΔΚΚ. β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ. γ. Γαπάλε αζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ ζπληειεζηψλ ηεο. ε ελδερφκελε θηλεκαηνγξαθηθή δηαλνκή ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο, ε δαπάλε δεκηνπξγίαο θφπηαο πξνβνιήο DCP ENCRYPTED MASTER ή 35 ρηι. δελ βαξχλεη ην ΔΚΚ. Γηα ηα ληνθηκαληέξ κεζαίνπ κήθνπο, ν έιεγρνο ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ. Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηέζζεξηο (4) κήλεο. 27

28 8. Ππόγπαμμα Κινήηπυν για Πποζέλκςζη Ξένυν Παπαγυγών ζηην Δλλάδα με μειοτηθική ζςμμεηοσή Έλληνα ζςμπαπαγυγού Σν Πξφγξακκα αθνξά ζε δχν (2) δηαθξηηέο θαηεγνξίεο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ κεγάινπ κήθνπο κπζνπιαζίαο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο 70 : α. Έξγα δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, πξνεξρφκελα i) απφ ρψξεο-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ έρνπλ θπξψζεη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηηο Κηλεκαηνγξαθηθέο πκπαξαγσγέο, ii) απφ ηνλ Καλαδά κε ηνλ νπνίν ε Διιάδα έρεη ππνγξάςεη δηαθξαηηθή ζχκβαζε, iii) απφ άιιεο ρψξεο πνπ ελδερνκέλσο ζα ζπλάςνπλ δηαθξαηηθή ζχκβαζε κε ηελ Διιάδα, θαη εθαξκνγή απηψλ ησλ ζπκβάζεσλ. Σα σο άλσ έξγα, θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ, δηθαηνχληαη θαη ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζε απηέο ηηο ζπκβάζεηο. Πξνεγνχκελε κεηνςεθηθή ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ππνςεθίνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ ζε έξγα ειιεληθήο πξσηνβνπιίαο, ιακβάλεηαη ζεηηθά ππ φςηλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απφ ην ΔΚΚ, βάζεη ηεο αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο. Σν χςνο ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ απφ ην ΔΚΚ νξίδεηαη κέρξη , ε δε θαηαβνιή ηνπ γίλεηαη κεηά ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, βάζεη λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ επ νλφκαηη ηνπ Έιιελα ζπκπαξαγσγνχ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. β. Έξγα δηεζλνχο ζπκπαξαγσγήο, πξνεξρφκελα απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ηα έξγα απηά, ν Έιιελαο ζπκπαξαγσγφο ζπκκεηέρεη ππνρξεσηηθά κε ειάρηζην πνζνζηφ 5%. Πξφζβαζε ζην πξφγξακκα έρνπλ μέλα έξγα -κέζσ ηνπ Έιιελα ζπκπαξαγσγνχ- ζηα νπνία είηε έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ γπξηζκάησλ 28

29 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Διιάδα είηε ζα ππάξρεη ζπκκεηνρή Διιήλσλ ηερληθψλ θαη ελδερνκέλσο θαιιηηερληθψλ ζπληειεζηψλ είηε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ειιεληθά εξγαζηήξηα. Σν χςνο ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ απφ ην ΔΚΚ νξίδεηαη κέρξη , ε δε θαηαβνιή ηνπ γίλεηαη κεηά ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, βάζεη λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ επ νλφκαηη ηνπ Έιιελα ζπκπαξαγσγνχ, γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΚΚ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 20% απηψλ ησλ δαπαλψλ. Καη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Δθ φζνλ πιεξνχληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ν Έιιελαο ζπκπαξαγσγφο ππνβάιιεη, πξνο εμέηαζε, ζρεηηθφ θάθειν ζην ΔΚΚ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ γπξηζκάησλ, ν νπνίνο πεξηέρεη: - Σν ζελάξην ηνπ έξγνπ, ζηα Διιεληθά θαη ζηε γιψζζα ηνπ έξγνπ. - Πιάλν εξγαζηψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ Διιάδα, ζπλνδεπφκελν απφ θαηάινγν Διιήλσλ εζνπνηψλ, ηερληθψλ, ειιεληθψλ εξγαζηεξίσλ θ.ιπ. - Πιήξε αλάιπζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πιάλνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο θαη ηα ζρεηηθά ζπκβφιαηα ζπκπαξαγσγήο. - Αλαιπηηθή θαηαλνκή δαπαλψλ πνπ ζα γίλνπλ ζηελ Διιάδα (είδνο θαη πνζφ δαπάλεο). Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο θαζνξίδεηαη απφ ην ΔΚΚ θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζε θαιιηηερληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, ζε εξγαζηήξηα post-production θαη ζε αξηζκφ γπξηζκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. Ο έιεγρνο ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ ΔΚΚ. Ο Έιιελαο ζπκπαξαγσγφο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα παξαδψζεη ζην ΔΚΚ, έλα -ηερληθά άξηην- αληίηππν πξνβνιήο ζε θηικ 35 mm ή DCP ENCRYPTED MASTER, θαζψο θαη έλα DOWN CONVERSION αληίγξαθν Digital beta 16:9. 29

30 Σν ΔΚΚ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνβάιιεη ην έξγν γηα πνιηηηζηηθνχο, κε θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο, χζηεξα απφ πξφηαζή ηνπ θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ ζθελνζέηε. 30

31 9. Ππόγπαμμα Δνίζσςζηρ Ολοκληπυμένος Κινημαηογπαθικού Έπγος ην Πξφγξακκα εληάζζνληαη ζρέδηα Μπζνπιαζίαο, Κηλνπκέλνπ ζρεδίνπ, Νηνθηκαληέξ, κηθξνχ κήθνπο, κέγηζηεο δηάξθεηαο 40 θαη κεγάινπ κήθνπο, ειάρηζηεο δηάξθεηαο 70, ηα νπνία νινθιεξψζεθαλ ή έρνπλ νινθιεξψζεη ην ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο εηθφλαο θαη ηνπ ήρνπ θαηά ην ηξέρνλ έηνο. Η αίηεζε ελίζρπζεο ζπλνδεχεηαη απφ: 1. Βηνγξαθηθφ Παξαγσγνχ θαη θελνζέηε. 2. DVD ηνπ έξγνπ ζε δχν (2) αληίγξαθα. 3. Πξνυπνινγηζκφ παξαγσγήο ηνπ έξγνπ. 4. Καηάινγν αλεμφθιεησλ δαπαλψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ακνηβψλ ησλ θαιιηηερληθψλ θαη ηερληθψλ ζπληειεζηψλ) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 5. Καηάινγν ρξεκαηνδνηψλ θαη θεθαιαηνπνηεκέλσλ ακνηβψλ -φπνπ ππάξρνπλ- κε αληίζηνηρεο ππεχζπλεο δειψζεηο. Ο θαηάινγνο ησλ αλεμφθιεησλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη: α. Γαπάλε δεκηνπξγίαο κηαο ςεθηαθήο θφπηαο πξνβνιήο (DCP ENCRYPTED MASTER), πξννξηδφκελεο γηα πξνβνιή ζε αίζνπζα ζπκβαηή κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο DCI, ή κίαο -άξηηαο ηερληθά- θφπηαο 35 ρηι., παξαδνηέσλ ζην ΔΚΚ. β. Γαπάλε θαηαζθεπήο 5.1 κίμεο ήρνπ ζε DOLBY DIGITAL ή DTS. γ. Γαπάλε δεκηνπξγίαο ελφο DOWN CONVERSION Digital beta 16:9 θαη ελφο DVD. Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζρέδην νξίδεηαη σο εμήο: Γηα ηαηλίεο κεγάινπ κήθνπο κπζνπιαζίαο, κέρξη Γηα ηαηλίεο κηθξνχ κήθνπο, κέρξη Γηα ηαηλίεο ληνθηκαληέξ, κέρξη Οη θάθεινη ππνςεθηφηεηαο θαηαηίζεληαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη αλά ηέζζεξηο (4) κήλεο. 31

32 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ην Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development» έρνπλ πξφζβαζε ζελαξηνγξάθνη ή ζθελνζέηεο ή παξαγσγνί νη νπνίνη θαηαζέηνπλ ηα ζρέδηά ηνπο απφ ην ζηάδην ηεο αξρηθήο ηδέαο. Σα ζρέδηα πνπ αμηνινγνχληαη επηηπρψο ζην Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development», θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην θαηαηίζεληαη σο ππνςήθηα ρξεκαηνδφηεζεο παξαγσγήο ζην Πξφγξακκα επηινγήο. ηα Πξνγξάκκαηα παξαγσγήο, νη παξαγσγνί θαηαζέηνπλ ηα ζρέδηά ηνπο σο ππνςήθηα ρξεκαηνδφηεζεο απ επζείαο ζε φπνην Πξφγξακκα παξαγσγήο επηιέμνπλ. Β. ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Πεπιεσόμενα Φακέλος Τποτηθιόηηηαρ Ο θάθεινο ηνπ ππνςεθίνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίνπ, κε ηα παξαθάησ πεξηερφκελα, θαηαηίζεηαη ζε έλα (1) πξσηφηππν ππνγεγξακκέλν αλά θχιιν απφ ηνλ παξαγσγφ, πιένλ ηεζζάξσλ (4) DVD πνπ ζα πεξηέρνπλ κφλν ην δεκηνπξγηθφ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ (πεξίιεςε, treatment, ζελάξην, ζεκεηψζεηο ζθελνζέηε): Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξαγσγήο (έληππν ηνπ ΔΚΚ). Βηνγξαθηθά ζπληειεζηψλ. Σειηθή γξαθή ζελαξίνπ. Ολνκαζηηθφ θαηάινγν ρξεκαηνδνηψλ θαη ζπκπαξαγσγψλ πνπ έρνπλ εμαζθαιηζζεί, κε ηα αληίζηνηρα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο. Οξηζηηθά ζπκβφιαηα κε ηνπο ρξεκαηνδφηεο θαη ζπκπαξαγσγνχο εθ φζνλ έρνπλ εμαζθαιηζζεί, ή απνθάζεηο έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο αλ πξφθεηηαη γηα θξαηηθνχο θνξείο (π.ρ. ΔΡΣ). πκθσλεηηθφ δηαλνκήο, πξναηξεηηθά (αλ ππάξρεη, ζα αμηνινγεζεί). 32

33 Αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ παξαγσγήο (ζχκθσλα κε ππφδεηγκα ηνπ ΔΚΚ). ρφιηα ηνπ ζθελνζέηε ζρεηηθά κε ην χθνο, ηε δνκή, ηελ αηζζεηηθή θαη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ ζρεδηαδφκελνπ έξγνπ. πκβνιαηνγξαθηθή πξάμε θαηάζεζεο ηνπ ζελαξίνπ ή βεβαίσζε ηεο Έλσζεο ελαξηνγξάθσλ Διιάδνο γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ ζελαξίνπ ζην απνθαινχκελν απφ απηή ζχζηεκα «on line θαηνρχξσζε ζελαξίσλ» ή άιιε αλαιφγνπ απνδεηθηηθφηεηαο πξάμε. χκβαζε κεηαμχ παξαγσγνχ θαη ζθελνζέηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ θαη ηελ έθηαζε ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ εμνπζηψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ ζθελνζέηε ζηνλ παξαγσγφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993. χκβαζε κεηαμχ παξαγσγνχ θαη ζελαξηνγξάθνπ γηα ηελ έθηαζε ησλ κεηαβηβαδνκέλσλ εμνπζηψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο επί ηνπ ζελαξίνπ απφ ηνλ ζελαξηνγξάθν ζηνλ παξαγσγφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2121/1993. Καηάινγν ρξεκαηνδνηψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ απνθαζίζεη νξηζηηθά αλ ζα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ παξαγσγή. Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ σεδίυν 3 Η αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεδίσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζηα Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα παξαγσγήο σο ππνςήθηα ρξεκαηνδφηεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη αλά πεξηφδνπο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ ΔΚΚ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3905/2010 θαη γηα ηα επηθξαηέζηεξα απφ απηά νξίδεηαη πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο σο πποέγκπιζη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν παξαγσγφο ζα θαιχςεη ζην 100% ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε έγθπξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη νξηζηηθά ζπκθσλεηηθά. 3 Όςον αφορά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ςχεδίων που κατατίκενται για χρθματοδότθςθ ςτα κοινά μεταξφ ΕΚΚ και ΕΡΣ Προγράμματα, αυτι περιγράφεται ξεχωριςτά ςτθν Ενότθτα Γ. ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΚΚ ΚΑΙ ΕΡΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, του παρόντοσ Κεφαλαίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 33

34 Γηα ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην Βαζηθφ Πξφγξακκα Παξαγσγήο, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνέγθξηζεο νξίδεηαη ζε 18 κήλεο. Γηα ηα ζρέδηα πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηα ππφινηπα Πξνγξάκκαηα παξαγσγήο, ε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνέγθξηζεο νξίδεηαη ζε 12 κήλεο. Βαζικά ζηοισεία ιδιυηικών ζςμθυνηηικών παπαγυγών με λοιπούρ ζςμπαπαγυγούρ/σπημαηοδόηερ Σα ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά πνπ ππνγξάθεη ν παξαγσγφο κε ηνπο ινηπνχο ζπκπαξαγσγνχο ή ρξεκαηνδφηεο, γίλνληαη δεθηά ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηνπο παξαθάησ φξνπο: Αθξηβήο θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. Καηαλνκή ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηνπ έξγνπ. Καηαλνκή ησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ ζε πνζνζηφ, ζε κέζα εθκεηάιιεπζεο, ζε αγνξέο (γεσγξαθηθά). Ύςνο πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο θαη ηνπο ππφρξενπο θάιπςεο ελδερφκελσλ ππεξβάζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο. Υπημαηοδοηικό Πλάνο Παπαγυγήρ Η ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο πξέπεη: α) λα έρεη θαιπθζεί θαηά 100% απφ έγθπξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, β) λα βαζίδεηαη ζε λνκίκσο ζεσξεκέλα ζπκθσλεηηθά θαη γ) λα είλαη επαιεζεχζηκε πξηλ θαη κεηά ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ, κε παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο εθξνέο. Ωο ρξεκαηνδφηεζε κέξνπο ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο, γίλνληαη δεθηέο θαη νη εμήο «θεθαιαηνπνηήζεηο»: - Οη θεθαιαηνπνηήζεηο ηεο ακνηβήο ζελαξηνγξάθνπ, ζθελνζέηε, παξαγσγνχ. 34

35 Σν αλψηαην φξην ακνηβήο ηνπ ζελαξηνγξάθνπ, ηνπ ζθελνζέηε θαη ηνπ παξαγσγνχ νξίδεηαη αζξνηζηηθά ζην 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. - Ο εηζθεξφκελνο ηδηφθηεηνο κεραλν-ηερληθφο εμνπιηζκφο ηνπ παξαγσγνχ. - Σα εηζθεξφκελα κεραλήκαηα ή νη ππεξεζίεο ηξίησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ σο ζπκπαξαγσγνί ζην έξγν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε έθδνζεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε λνκνζεζία παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα εηζθεξφκελα κεραλήκαηα θαη ππεξεζίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε θαηάζηαζε κε ηα αληίζηνηρα επί κέξνπο πνζά, ε νπνία (θαηάζηαζε) απνηειεί πξνζάξηεκα ηνπ ζπκθσλεηηθνχ κεηαμχ παξαγσγνχ θαη εηζθέξνληνο ζπκπαξαγσγνχ. Η ακνηβή ηνπ κνπζηθνζπλζέηε αθνξά απνθιεηζηηθά ζηε κνπζηθή ζχλζεζε, ελψ ε δαπάλε εθηέιεζεο (ερνιεςία, νξγαλνπαίθηεο, master tape θ.ιπ.) φπνπ ππάξρεη θαηαρσξίδεηαη ζε δηαθξηηέο ζέζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζπληάζζεη ν παξαγσγφο. Οπιζηικόρ Φάκελορ Παπαγυγήρ Σα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηνλ νξηζηηθφ θάθειν παξαγσγήο σο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξηζηηθή έγθξηζε, είλαη: Οξηζηηθά θαη επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηείρε ν θάθεινο ππνςεθηφηεηαο, εθ φζνλ έρνπλ ππάξμεη κεηαβνιέο ή/θαη ηξνπνπνηήζεηο. Οξηζηηθά ζπκθσλεηηθά κε φινπο ηνπο ρξεκαηνδφηεο ή ζπκπαξαγσγνχο θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία δπλαηφηεηαο θαηαβνιήο εηζθνξάο ησλ κεηξεηψλ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη κεραλεκάησλ. Καηάινγνο ρξεκαηνδνηψλ, κε ηα αληίζηνηρα πνζά, πνπ εμαζθαιίδνπλ κε λφκηκα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο (ρξεκαηνδνηηθφ πιάλν). Υξνλνδηάγξακκα παξαγσγήο θαη απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ. Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ παξαγσγνχ ζην νηθείν Δπηκειεηήξην. 35

36 πκβάζεηο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κεηαμχ παξαγσγνχ θαη: α) ελαξηνγξάθνπ, β) θελνζέηε. πκθσλεηηθά ή πξφζθαηεο επηζηνιέο νξηζηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ εζνπνηψλ. Καηάινγνο φισλ ησλ ρξεκαηνδνηψλ ζπκπαξαγσγψλ κε δηεπζχλζεηο, ηειέθσλα, fax, θαη φλνκα ππεπζχλνπ. Ο παξαγσγφο ππνρξενχηαη λα ζπδεηήζεη ηνλ νξηζηηθφ ζρεδηαζκφ παξαγσγήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηνλ ππεχζπλν ηεο Γηεχζπλζεο Αλάπηπμεο θαη Παξαγσγήο ηνπ ΔΚΚ γηα ελδερφκελεο ζπκβνπιέο ή παξαηεξήζεηο πνπ πξέπεη λα ιάβεη ππ φςηλ ηνπ, πξηλ απφ ηε ζχληαμε ησλ νξηζηηθψλ ζπκβνιαίσλ κε ηξίηνπο θαη ηελ θαηάζεζε ηνπ νξηζηηθνχ θαθέινπ παξαγσγήο. Ο παξαγσγφο, θαηά ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγήο, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηηο ζπκβάζεηο πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ κεηαμχ απηνχ θαη: α) δηεπζπληή θσηνγξαθίαο, β) ερνιήπηε, γ) ζθελνγξάθνπ, δ) ελδπκαηνιφγνπ, ε) κνληέξ, ζη) ζπλζέηε πξσηφηππεο κνπζηθήο. Κπιηήπια Δπιλεξιμόηηηαρ Παπαγυγών 1. ρέδηα παξαγσγψλ ή ζθελνζεηψλ πνπ δελ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο κε ην ΔΚΚ ζ φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή ή ηελ εθκεηάιιεπζε πξνεγνχκελνπ έξγνπ ηνπο, δελ είλαη επηιέμηκα. 2. Οη παξαγσγνί πνπ ππνβάιινπλ ζρέδηα γηα ρξεκαηνδφηεζε ζην ΔΚΚ, πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Διιάδα. Παξαγσγνί πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο ζην ΔΚΚ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ λφκηκν παξάξηεκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ηελ επζχλε ηνπ έξγνπ θαη ππάξρεη εγγπεκέλε ακνηβαηφηεηα κε ηα θξάηε φπνπ απηνί νη παξαγσγνί έρνπλ ηελ έδξα ηνπο. 3. ρέδηα γηα ρξεκαηνδφηεζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ παξαγσγνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ έρνπλ ηε λφκηκε άδεηα, είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη δελ εμαξηψληαη απφ επηρεηξήζεηο ξαδηνηειενπηηθψλ κεηαδφζεσλ, θξαηηθέο ή ηδησηηθέο. 36

37 Κπιηήπια Δπιλεξιμόηηηαρ σεδίυν 1. Σα ζρέδηα έξγσλ νθείινπλ λα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο ζθνπνχο ηνπ ΔΚΚ. 2. ρέδην έξγνπ πνπ έρεη πνξλνγξαθηθφ ραξαθηήξα, ππνθηλεί ηε βία θαη παξαβηάδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δελ είλαη επηιέμηκν. 3. ρέδην ζην νπνίν έρνπλ αξρίζεη ηα γπξίζκαηα πξηλ απφ ηελ εμέηαζή ηνπ απφ ην ΔΚΚ, δελ είλαη επηιέμηκν. Καη εξαίπεζη, γηα ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ Καλνληζκνχ, γίλνληαη δεθηά θαη ζρέδηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη -θαηά αλψηαην φξην- ην 60% ησλ γπξηζκάησλ. 4. ρέδην ηνπ νπνίνπ ν ζθελνζέηεο δελ έρεη νινθιεξψζεη πξνεγνχκελν έξγν ηνπ πνπ έρεη εγθξηζεί ζε θάπνην απφ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΚ, δελ είλαη επηιέμηκν. 5. Ιδησηηθά ζπκθσλεηηθά κεηαμχ παξαγσγνχ θαη πλεπκαηηθψλ δεκηνπξγψλ ηνπ έξγνπ πνπ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λνκνζεζία πεξί πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, δελ γίλνληαη απνδεθηά απφ ην ΔΚΚ θαη ην ζρέδην θαηαηάζζεηαη ζηα κε επηιέμηκα. 6. ρέδην πνπ απνξξίπηεηαη θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ζ έλα απφ ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΚΚ, κπνξεί λα επαλαθαηαηεζεί γηα αμηνιφγεζε ζε επφκελε πεξίνδν, γηα κία (1) κφλν θνξά. 7. Ο ειιεληθφο ή επξσπατθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζρεδίνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα ραξαθηεξηζκνχ ηνπ έξγνπ σο ειιεληθνχ θαζψο θαη κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Κηλεκαηνγξαθηθψλ πκπαξαγσγψλ, θαηά πεξίπησζε. 37

38 Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ σεδίυν Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ, εθαξκφδνληαη δχν θαηεγνξίεο θξηηεξίσλ: α) Καιιηηερληθά: - δξακαηνπξγηθή αλάπηπμε - ζεκαηηθή πξσηνηππία - ραξαθηήξεο θαη δηάινγνη - αθεγεκαηηθή δνκή/θαηλνηνκία - πθνινγηθέο πξνζέζεηο θαη θηλεκαηνγξαθηθή άπνςε ηνπ ζθελνζέηε - ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ηεο θαιιηηερληθήο δπλακηθήο ηνπ ζρεδίνπ (θσηνγξαθίεο, video θ.ιπ.) - ηα πξνεγνχκελα έξγα ησλ δεκηνπξγψλ (ζελαξηνγξάθνο ζθελνζέηεο) - ηα πξνεγνχκελα έξγα ησλ βαζηθψλ θαιιηηερληθψλ ζπληειεζηψλ β) Παξαγσγήο (ηερληθν-νηθνλνκηθά): - εκπεηξία θαη πξνεγνχκελα έξγα ησλ παξαγσγψλ - δηαθαηλφκελε δπλακηθή θπθινθνξίαο ηνπ έξγνπ - επίπεδν ηεο ήδε εμαζθαιηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη βαζκφο δηαζθάιηζήο ηεο Θεηηθά πξνζκεηξψληαη επίζεο: - Η ζπκκεηνρή ηνπ ζρεδίνπ ζην Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ - Development» - Η χπαξμε ζελαξηνγξάθνπ ή ζπλζελαξηνγξάθνπ σο δηαθξηηνχ κέινπο ηεο νκάδαο παξαγσγήο - Η ζπλεξγαζία κε ηερληθφ αλαιπηή ζελαξίνπ ή ε ζπκκεηνρή ζε εξγαζηήξην ζελαξίνπ. - Ο νξηζκφο εθηειεζηή παξαγσγνχ απφ ην αξρηθφ ζηάδην ηεο παξαγσγήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζθελνζέηεο ελφο έξγνπ είλαη θαη παξαγσγφο ηνπ. 38

39 Σπόπορ Υπημαηοδόηηζηρ H ρξεκαηνδφηεζε ηεο παξαγσγήο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ απφ ην ΔΚΚ πξαγκαηνπνηείηαη έλαληη ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ ζηα έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν παξαγσγφο εθρσξεί θαη κεηαβηβάδεη ζην ΔΚΚ πνζνζηφ επί ησλ εζφδσλ εθκεηαιιεχζεσο ηνπ έξγνπ, κε θάζε κέζν θαη ηξφπν, αλάινγν πξνο ηε ζπκκεηνρή ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ. Η εθρψξεζε θαη κεηαβίβαζε απηή ηζρχεη γηα φινλ ηνλ ρξφλν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Ο σο άλσ ηξφπνο ηζρχεη γηα ηα Πξνγξάκκαηα πνπ απνθιεηζηηθψο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΚΚ. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε ρξεκαηνδφηεζε παξαγσγήο έξγσλ απφ ην ΔΚΚ είλαη ρακεινχ χςνπο, ζε πξνγξάκκαηα φπσο ην Πξφγξακκα Κηλήηξσλ γηα Πξνζέιθπζε Ξέλσλ Παξαγσγψλ ζηελ Διιάδα θαη ην Πξφγξακκα Δλίζρπζεο Οινθιεξσκέλνπ Έξγνπ, ε ρξεκαηνδφηεζε δχλαηαη λα ιακβάλεη ηε κνξθή επηδφηεζεο. ςμθυνηηικό σπημαηοδόηηζηρ παπαγυγήρ μεηαξύ ΔΚΚ και παπαγυγού και καηαβολή ποζού σπημαηοδόηηζηρ ε θάζε πεξίπησζε νξηζηηθήο έγθξηζεο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο ζρεδίνπ, ην ΔΚΚ ζπκβάιιεηαη θαηά πεξίπησζε κε ηνλ παξαγσγφ ή ηνλ εληεηαικέλν παξαγσγφ ηνπ έξγνπ. Σν ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ ΔΚΚ θαη παξαγσγνχ ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ην λσξίηεξν δχν (2) κήλεο πξηλ απφ ηελ νξηζηηθή έλαξμε ησλ γπξηζκάησλ θαη φρη λσξίηεξα απφ ηελ έλαξμε ηνπ θχξηνπ φγθνπ πξνεξγαζίαο γπξηζκάησλ, ηα νπνία νθείινπλ λα αξρίζνπλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο πξνέγθξηζεο. Η θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ παξαγσγφ ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζε δφζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα παξαγσγήο ηνπ έξγνπ. Δάλ νη ηακεηαθέο ξνέο θαη νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ ΔΚΚ δελ επηηξέπνπλ ηελ θαηαβνιή ησλ δφζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα 39

40 παξαγσγήο, ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ κεηά απφ θνηλή ζπκθσλία ΔΚΚ θαη παξαγσγνχ. Η ηειεπηαία δφζε αληηζηνηρεί ζην 20% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ παξαγσγφ κεηά ηνλ έιεγρν ηνπ απνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ θαη ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ην ΔΚΚ. ε πεξίπησζε πνπ ν απνινγηζκφο θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ ππνιείπεηαη ηνπ πξνυπνινγηζηηθνχ θφζηνπο παξαγσγήο θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10%, ηφηε ε ηειεπηαία δφζε κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν: πνζφ απνινγηζηηθήο δηαθνξάο (πέξαλ ηνπ επηηξεπφκελνπ 10%) επί (x) ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚΚ ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνυπνινγηζκνχ παξαγσγήο. Παράδειγμα : Προϋπολογιζμός έργοσ σμμεηοτή ΕΚΚ (30%) Επιηρεπηό όριο απολογιζμού έργοσ Απολογιζμός έργοσ Ποζό απομείφζης ηελεσηαίας δόζης ( x 30%) Δάλ ε επηβαιιφκελε σο άλσ απνκείσζε ππεξβαίλεη ην πνζφ ηεο ηειεπηαίαο δφζεο, ην ΔΚΚ δχλαηαη, αλαιφγσο ηνπ χςνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ππεξβάζεσο απηήο επί ηνπ παξαρζέληνο έξγνπ, λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή αληίζηνηρνπ πνζνχ απφ ηελ ήδε θαηαβιεζείζα ρξεκαηνδφηεζε ή ηελ εθαξκνγή φζσλ άιισλ πξνβιέπεη ν λφκνο. ην ζπκθσλεηηθφ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξαγσγήο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ ΔΚΚ θαη ηνπ παξαγσγνχ, νξίδεηαη ζαθψο φηη ην πξντφλ θάζε πξφζζεηεο πξνπψιεζεο δηθαησκάησλ θηλεκαηνγξαθηθήο ή ηειενπηηθήο ή άιιεο εθκεηάιιεπζεο πνπ δηελεξγείηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ρξεκαηνδφηεζεο, ζεσξείηαη έζνδν εθκεηάιιεπζεο επί ηνπ νπνίνπ ην ΔΚΚ δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ. 40

41 Αποπεπάηυζη και Παπάδοζη Έπγος Ακέζσο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν παξαγσγφο παξαδίδεη ζην ΔΚΚ ηα πιηθά πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε Πξφγξακκα παξαγσγήο σο παξαδνηέα ζην ΔΚΚ θαη ην θφζηνο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ζην πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο παξαγσγήο ηνπ έξγνπ. Πιένλ ησλ παξαδνηέσλ πιηθψλ, ν παξαγσγφο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη θαη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: Οηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θφζηνπο παξαγσγήο ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ πέληε κελψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ, κε ζρεηηθή βεβαίσζε Οξθσηνχ Διεγθηή, γηα ηα Πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ηνλ έιεγρν δηελεξγεί Οξθσηφο Διεγθηήο. Οηθνλνκηθφ απνινγηζκφ παξαγσγήο θαη θσηνηππίεο παξαζηαηηθψλ ηνπ ΚΒ ζε δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ, γηα ηα Πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ηνλ έιεγρν δηελεξγεί ην ΔΚΚ. Ολνκαζηηθή θαηάζηαζε θαιιηηερληθνχ, ηερληθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάζηεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, θαζψο θαη βεβαίσζε ηνπ ΙΚΑ φηη γηα ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηνπο έρνπλ θαηαβιεζεί νη αλάινγεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο φπσο νξίδεη ν Νφκνο. Τπεχζπλε δήισζε παξαγσγνχ ζηελ νπνία λα βεβαηψλεη φηη ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάζζεθε ζηε παξαγσγή πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη φηη έρνπλ εμνθιεζεί ή ξπζκηζζεί νη νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απέλαληη ζην θαιιηηερληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ, ηα εξγαζηήξηα θαζψο θαη ν ΦΠΑ. Δπιλέξιμερ Γαπάνερ Παπαγυγήρ Έπγος Δπηιέμηκεο δαπάλεο παξαγσγήο ελφο έξγνπ θαηά ηνλ απνινγηζηηθφ έιεγρν είλαη απηέο πνπ έρνπλ ηνλ ηχπν λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ, αλαθέξνπλ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαηά ηελ έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνχ, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα: 41

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ.

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΣΗΝ Δ..Η.Δ.Μ.-Θ. ΜΕΛΗ (ΤΠΟΦΗΦΙΑ-ΔΟΚΙΜΑ-ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΠΙΣΙΜΑ-ΑΝΣΕΠΙΣΕΛΛΟΝΣΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΤΠΟΥΡΕΧΕΙ- ΔΙΚΑΙΧΜΑΣΑ) Άρθρο 5ο 1. Σα κέιε ηεο Δλώζεσο δηαθξίλνληαη ζε δόθηκα, ηαθηηθά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ

χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ χολή Ναυτικώμ Δοκίμωμ Σομέας Ν.Ε και Θαλάσσιωμ Επιστημώμ Μάθημα: ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ και ΕΦΑΡΜΟΓΕ Θεματική Εμότητα: ΕΙΔΗ ΠΛΟΤ. ΟΡΘΟΔΡΟΜΙΑ, ΛΟΞΟΔΡΟΜΙΑ Καθηγητής Δρ. Α. Παλληκάρης Σεπτέμβριος 2015 ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας

25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Ελληνικής Εηαιρείας Κοινωνικής Παιδιαηρικής και Προαγωγής ηης Υγείας Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΠΑΡΞΗ ΓΟΜΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΣΑ ΝΗΙΑ, ΟΠΧ ΣΟ ΙΑΣΡΟΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (ΙΑΚ), ΓΙΑ ΣΗ ΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ, ΠΑΙΓΙΟΤ, ΔΦΗΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 25 ο Πανελλήνιο Σσνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ

ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ. (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ ΔΘΝΗΘΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΘΔ (Α) ηοιτεία Αζηικού Γικαίοσ 1. χκβαζε είλαη: A. πκθσλία, έγγξαθε ή πξνθνξηθή, κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα ζπκβαιιφκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η. Προς όλους τους Συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 51 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 243 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΝΔΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Διαυοπετικέρ πποσεγγίσειρ τηρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ζην ρέδην Νόκνπ. «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ζην ρέδην Νόκνπ «Εξςγίανζη, Αναδιάπθπωζη και Ανάπηςξη ηων Αζηικών Σςγκοινωνιών Πεπιθέπειαρ Αηηικήρ και άλλερ διαηάξειρ» Ι. Δπί ηεο αξρήο Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ Με ην ζρέδην λφκνπ επηδηψθεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ

Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Ιζσύοςζερ κλίμακερ και ζςνηελεζηέρ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ Φορολογικοί ςυντελεςτζσ και κλίμακεσ για τον φόρο ειςοδήματοσ από μιςθοφσ, ςυντάξεισ και Ελ. Επαγγζλματα - Χπήζηρ 2013 (Οικ.Έηορ 2014) 25.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΤΥΗ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΗΠΙΑ ΑΝΑΠΛΑΗ ΛΟΦΟΤ ΡΑΥΩΝΙ ΜΟΓΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ

Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Αριθμός Απόθαζης 172/2012 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΔΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΔ ΔΛΛΑΓΑ Απνηεινύκελε από ηνλ Υαξίιαν Κινπθίλα, η. Δθέηε, σο Πξόεδξν θαη ηνπο ηέθαλν ηεθαλόπνπιν η. Δθέηε Δηζεγεηή θαη Γεώξγην ηεθαλάθε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π..Η.2 ΓΤΜΝΑΗΟ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ IΑΝΟΤΑΡΗΟ 2011 ΚΑ/ΑΜ Κείμενα πρότυπων ΙAN 2011/ Πρότυπα Γυμνασίου ΙΑΝ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή 1.1. Αληηθείκελν ζθνπφο 1.2. Δθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 1.2.1 Δθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν.

Απόυαση. τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος 2 Ν. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απ. Ππωτ.: 91550/191/1986 ΦΕΚ 390/Β/11-6-1986 Απόυαση τος Υποςπγού Μεταυοπών και Επικοινωνιών «Καθοπισμόρ τύπος ππάξηρ επιβολήρ πποστίμος και λεπτομεπειών ευαπμογήρ άπθπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος)

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Υπ οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα Υπ οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου Πάτρα 8/3/2011 Η περιφζρεια Δυτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο

Σελ επνρή επίζεο ηεο Αηγππηηνθξαηίαο αλαζέξζεθε θαη ν λαόο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Φπρξό. Ζ πεξίνδνο όκσο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη αιεζηλόο Ομιλία Σηην εκδήλωζη ηηρ 13 ηρ Αςγούζηος 2000 ζηο Μέζα Λαζύθι Οποπεδίος, με θέμα «Ιωάννηρ Γεωπ. Μακπάκηρ, ξςλόγλςπηηρ. Η καλλιηεσνική κληπονομιά ηων νιηαδώπων (ξςλόγλςπηων) ζηο Οποπέδιο Λαζςθίος» Ο ηόπνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ...ΔΛΙΓΑ 29. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΔΛΙΓΑ 30. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ...ΔΛΙΓΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ..ΔΛΙΓΑ 2. ΔΙΑΓΧΓΗ...ΔΛΙΓΑ 4. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : 1.1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ ΠΔΡΙΟΥΗ...ΔΛΙΓΑ 8. 1.1.1 ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΤΓΙΚΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΔΛΙΓΑ 9. 1.1.2 ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 29-10-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 22090 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8392000 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΦΕΚ. B 836 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14 Μαξηίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ.: 1077 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 ΘΕΜΑ 1 1). τι είνω το ιςοηφγιο και ποις θ χρθςιμότθτα του; Ρόςα είδθ ιςοηυγίου γνωρίηετε και ποια είναι τα κριτιρια διακριςισ τουσ; 2). Α ναφζρατε εφόςον υπάρχουν τισ διαφορζσ ςτα ακόλουκα ηεφγθ λογαριαςμϊν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα

Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα Ο Μέγαο Σξφπνο ηεο Οινθιήξσζεο ηνπ Φάινπλ Νηάθα (Διιεληθή Έθδνζε) Λη Υνλγθηδί Οη Κηλήζεηο Είλαη ηα πκπιεξωκαηηθά Μέζα γηα λα Φηάζεηε ζηελ Οινθιήξωζε Λη Υνλγθηδί 13 Ννεκβξίνπ 1996 Πεξηερόκελα Κευάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011)

ΘΔΜΑ: Τπαγσγή ζηνλ θαλνληθό ζπληειεζηή ΦΠΑ ησλ ππεξεζηώλ εζηίαζεο γεληθά Άξζξν 34 ηνπ λ. 3986/2011 (ΦΔΚ 152Α /01.07.2011) ΑΔΑ: 4ΑΜ4Η-5ΕΡ Αθήνα, 05.08.2011 ΠΟΛ.1170 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (199Α/2003 Α.Γ.) ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ (νη αιιαγέο επηζεκαίλνληαη κε έληνλα ππνγεγξ. γξάκκαηα) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ Ο παξώλ Καλνληζκόο Ύδξεπζεο (Κ.Τ.) θαζνξίδεη ηηο πξνϋπνζέζεηο πδξνδόηεζεο ησλ θαηαλαισηώλ από ην δεκνηηθό δίθηπν ύδξεπζεο, ηηο ζρέζεηο ύδξεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων

Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Φορολογικοί έλεγτοι ζηην επιτείρηζη και δικαιώμαηα ελεγκηών - θορολογοσμένων Σο εγτειρίδιο για θορολογοσμένοσς και εθοριακούς ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΝΣΩΝΗΟ ΜΠΔΕΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Γ ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 1 10. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Γεληθά-Βαζηθέο Έλλνηεο Τν Οηθνγελεηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Α.Μ.Θ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μελέηη Περιβαλλονηικών Δπιπηώζεφν για εργοζηάζιο παραγφγής ηλεκηρικού ρεύμαηος

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01]

Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ Σεπτ. 2010 3/2010 [p.01] Η «αναγέννηση» της Ρωσίας και οι προοπτικές για τις Ελληνο-Ρωσικές σχέσεις Γξ. Θάλνο Νηόθνο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Διιεληθό Ίδξπκα Δπξσπατθήο & Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη».

Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ. ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Α1. Να κεηαθξαζηεί ην απόζπαζκα: «Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο θαὶ νὕησ πείζαο λέκεη». Ημερομηνία: 21/09/2014 Διάρκεια διαγωνίσματος: 180' Αρχαία Ελληνικά Γ' Λυκείου Θεωρητικής Κατεφθυνσης Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Α. ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ [2 η ενόηηηα] Ἦλ γάξ πνηε ρξόλνο ὅηε ζενὶ κὲλ ἦζαλ, ζλεηὰ

Διαβάστε περισσότερα

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο γηα ΣΑ Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ TΑΜΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΔΛΛΑΓΟ KΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Α ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ Aξζξν 1 ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΔΠΧΝΤΜΗΑ Με ηελ απφ 18 επηεκβξίνπ 1934 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ Β1 ΣΑΓΙΟ Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΓΔΝΗΚΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ Γ.Δ. ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ, ΓΖΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ ΔΛΑΣΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (Γ.Π..)... 3 2. χκβαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ηηρ από 20/12/2011

ΑΠΟΦΑΖ ηηρ από 20/12/2011 ΑΚΘΔ ΑΠΟΣΟΙΖ Ήξαο 8 & Γέζπσο έρνπ Σ.Κ. 117 43 - Nένο Κφζκνο Σειέθσλν : 213 0184400-99 Fax : 210 9246740 http://www.mkoapostoli.gr Email: information@mkoapostoli.gr Αθήνα, 20/12/2011 ΑΠΟΦΑΖ ηηρ από 20/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart

FAIRShip. Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart FAIRShip Το Παιτνίδι ηοσ Προγράμμαηος FAIRStart Απηό ην παηρλίδη είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ώζηε λα σζήζεη ηνπο παίθηεο ζην λα βηώζνπλ θαη λα κάζνπλ κηα βαζηθή αξρή γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηελ αζθαιή βάζε όζνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΖ ΔΚΠΛΖΡΩΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ ΔΝΑΝΣΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΔΠΩΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: 4Α3ΩΗ-Π ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008

ΟΜΗΛΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Δ.Β.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2008 Σελίδα 1 από 68 Γειώζεηο Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Οργανικά κενά- Τπεραρικμίεσ Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα

Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ Οργανικά κενά- Τπεραρικμίεσ Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα Ακινα 4-05-2011 Σο τοπίο ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ κενά- Πίνακεσ με όλα τα ςτοιχεία ανά ειδικότθτα υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι Για να ζχετε πλιρθ εικόνα για το πϊσ διαμορφϊνεται το «τοπίο» ςτθν Πρωτοβάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Γ/ΝΗ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ Αγ. Παξαζθεπή, 21-9 - 2015 & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Αξηζκ. Πξση.: 31158 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΛΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ ΛΟΖΙΔΤΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ Κ.Σ. ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΩΛ Κνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Θ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 18 Καξηίνπ 2014 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 06/2014 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας»

Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Η Δκπαίδεσζη για ηο Περιβάλλον και ηην Αειθορία ζηο ζημερινό ζτολείο. Ένα παράδειγμα: «Θερμαϊκός, η θάλαζζά μας» Σνθία Σαξαθηλίδνπ 1, Αλαζηαζία Μαξηηάδνπ 2, Μαξία Τζαρνπξίδνπ 3 1. Μαζεκαηηθφο - 2 ν Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα