Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ Διμου τυλίδασ οικονομικοφ ζτουσ 2014 τθ τυλίδα και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 13η του μινα Νοεμβρίου του ζτουσ 2013 και ϊρα 7:30 πμ ςυνιλκε ςε δθμόςια τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο φςτερα από τθν αρίκμ /11/2013 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του κ. Προζδρου που επιδόκθκε ςε κάκε ζνα ςφμβουλο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ο κ. Πρόεδροσ διαπίςτωςε ότι ςε ςφνολο 27 μελϊν ιταν παρόντα τα 23 μζλθ του ιτοι: Π Α Ρ Ο Ν Σ Ε Α Π Ο Ν Σ Ε 1) ΒΕΣΣΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 1) ΜΑΝΣΕ ΒΑΙΛΙΚΗ 2) ΚΟΝΣΟΤ ΓΕΩΡΓΙΑ 2) ΒΕΛΕΙΩΣΗ ΠΑΝΣΕΛΗ 3) ΠΕΣΕΙΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ 3) ΘΗΒΑΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 4) ΣΑΛΑΓΚΑ ΣΑΤΡΟ 4) ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ ΧΡΗΣΟ 5) ΑΓΑΠΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟ Οι οποίοι δεν προςιλκαν 6) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΑΘΑΝΑΙΟ αν και προςκλικθκαν νόμιμα 7) ΚΑΡΑΚΩΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ 8) ΧΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΟ 9) ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 10) ΖΑΡΓΑΝΗ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 11) ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 12) ΣΙΟΤΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ 13) ΒΡΤΝΙΩΣΗ-ΚΑΣΡΑΝΗ ΚΩΣΟΤΛΑ 14) ΛΤΡΙΣΗ ΗΛΙΑ 15) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΤ-ΧΟΡΕΣΑΝΙΣΗ ΑΛΕΚΑ 16) ΚΑΣΙΚΟΝΟΤΡΗ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 17) ΚΤΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 18) ΜΠΕΡΣΙΜΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 19) ΠΑΠΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ 20) ΠΡΕΜΕΣΗ ΙΩΑΝΝΗ 21) ΠΤΡΟΚΩΣΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ 22) ΣΑΘΕΛΑΚΟ ΕΤΣΑΘΙΟ 23) ΧΡΙΣΟΔΟΤΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΑΡΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΚΠΡΟΩΠΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ-ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 1) ΦΟΤΝΣΑ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Σ.Κ. ΑΤΛΑΚΙΟΤ 2) ΧΑΡΜΑΝΣΖΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ Σ.Κ. ΚΑΡΑΒΟΜΤΛΟΤ 3) ΓΙΑΝΟΤΣΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ Σ.Κ. ΛΟΓΓΙΣΙΟΤ Ο κ. Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθν 7:30 πμ ϊρα για ςυηιτθςθ και λιψθ

2 απόφαςθσ ςτα παρακάτω κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ Ο Διμαρχοσ ΓΚΛΕΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ προςκλικθκε και παρίςταται ςτθν ςυνεδρίαςθ. τθν ςυνεδρίαςθ αυτι παραβρζκθκε και ο Δθμιτριοσ Καναπίτςασ, υπάλλθλοσ του Διμου, για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν Ο Πξφεδξνο αλαθνίλσζε ην ζέκα θαη έδσζε ην ιφγν ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σηπιίδαο θ. Τζάθσλα Γεψξγην ν νπνίνο είπε ηα εμήο : Τν ζρέδην ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014 ζπληάρζεθε παίξλνληαο ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2013 θαζψο επίζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ηα κεγέζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γηα ηελ ζχληαμε-ςήθηζε θαη έιεγρν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ έρνπλ εθαξκνγή: 1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 155 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 175 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ). 2. Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπη. δ θαη ε ηνπ άξζξνπ 63, θαζψο θαη ησλ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, 1 3 ηνπ άξζξνπ 86, 1 9 ηνπ άξζξνπ 266 θαη 1 2 ηνπ άξζξνπ 267 ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α ). 3. Η απφ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 228Α ) «Γεκνζηνλνκηθνί θαλφλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 4. Τν λ.2362/1995 (ΦΔΚ 247/Α ) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη [βι. ηδίσο λ.3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α / ), λ.3943/11 (ΦΔΚ 66/ Α / ), λ.4038/12 (ΦΔΚ 14/Α / )]. 5. Τα νξηδφκελα ζηελ αξηζ. 7028/ (ΦΔΚ 253/Β ) απφθαζή καο, πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζ /2007 (ΦΔΚ 2253/Β ) 70560/2009 (ΦΔΚ 2394/Β ) θαη 50698/2011 (ΦΔΚ 2832/Β ) φκνηεο θαη ηζρχεη. 6. Τα νξηδφκελα ζηελ αξηζ / , (ΦΔΚ 1896 / Β / ). 7. Τν κε αξηζ. Πξση.:829 ηεο 24 Οθησβξίνπ 2013 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Τ.Α. (άξζξν 4 λ. 4111/2013) κε Θέμα: <<Γνώμη ηος Παπαηηπηηηπίος Οικονομικήρ Αςηοηέλειαρ ηυν Ο.Σ.Α. επί ηος ζσεδίος ηος πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2014 ηος ΓΗΜΟΤ ΣΤΛΙΓΑ>> Σχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ε Σπλνπηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έρεη σο αθνινχζσο:

3 Α ΔΟΓΑ: Κ.Α. Πεπιγπαθή Ποζά 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ,61 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ,17 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ ,84 3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ ,01 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ ,26 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ,32 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ,21 Β ΔΞΟΓΑ: Κ.Α. Πεπιγπαθή Ποζά 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ ,87 7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ ,20 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ,40 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 1.270,74 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ ,21

4 Ο πξντζηάκελνο ηεο Ο.Υ ηνπ Γήκνπ θ. Γεψξγηνο Τζάθσλαο δήηεζε απφ ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην ηελ Ψήθηζε πξνυπνινγηζκνχ 2014 θαη έδσζε ηηο απαξαίηεηεο εμεγήζεηο ζε εξσηήζεηο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ. Μαδί κε ηελ ςήθηζε πξνυπνινγηζκνχ ςεθίδεηαη θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ζε κία εηδηθή γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλεδξίαζε. Η ππάιιεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο θα. Γέζπνηλα Κνηξψηζνπ πήξε ην ιφγν θαη είπε ηα εμήο: Σχκθσλα κε : ΑΔΑ: ΒΛΓΕΩ1Ζ-61Γ Α) Τελ κε Α.Π. 7261/ (ΦΔΚ Β 450/ ) Κνηλή Υπνπξγηθή απφθαζε Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ κε ζέκα : «Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο απφ ην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4111/2013. Β) Τελ κε Α.Π / (ΦΔΚ Β 2676/ ) Κνηλή Υπνπξγηθή απφθαζε Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: Τξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 7261/ Κνηλήο Υπνπξγηθήο απφθαζεο Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ «Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο απφ ην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Β 450/ ),φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Γ) Τελ κε Α.Π / εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: Τξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 7261/ Κνηλήο Υπνπξγηθήο απφθαζεο Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ «Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο απφ ην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Β 450/ ),φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Γ) Τελ ππ αξηζ. 181/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε έγθξηζε ηνπ Τερληθνχ Πξνγξάκκαηνο έηνπο Δ) Τελ ππ αξηζ. 157/2013 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο Γήκνπ Σηπιίδαο έηνπο Αθαιπείηαι απφ ην πεξηερφκελν ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο(ΟΠΓ) ην πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξάζεο θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαη θαηαξγνχληαη νη πίλαθεο ζπλνπηηθήο απνηχπσζεο απηψλ, ελψ νη πίλαθεο ζηνρνζεζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ ΟΤΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ αληηθαζίζηαληαη απφ ηνπο πίλαθεο 5.Α θαη 5.Β πνπ επηζπλάπηνληαη ζηε δεκνζηεπζείζα ΚΥΑ. Σπλεπψο, ηο ΟΠΓ ζςνοτίζει πλέον μόνο ηον εηήζιο πποϋπολογιζμό (π/ς) και ηη ζηοσοθεζία ηος θοπέα αναθοπικά με ηην ποπεία εκηέλεζήρ ηος καηά ηη διάπκεια ηος οικονομικού έηοςρ (εκηιμήζειρ ηος θοπέα υρ ππορ έζοδα και ηα έξοδα ηος οικονομικού έηοςρ). Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ Πξνηείλνπκε ηελ θαηάξηηζε

5 Τνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Σηπιίδαο έηνπο 2014 θαη αλαιπηηθά φπσο πίλαθα 5.Α αλαθέξεηαη ήηνη: 1. Πίλαθαο 5.Α «Σηνρνζεζία νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ δήκσλ θαη λπδδ». ΑΔΑ: ΒΛΓΕΩ1Ζ-61Γ

6

7 Η ΓΣ Αιέθα Καξαγεψξγνπ-Σρνξεηζαλίηε δήισζε φηη ε παξάηαμή ηεο θαηαςεθίδεη ην πξνηεηλφκελν πξνυπνινγηζκφ θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο έηνπο Οη ΓΣ Νηθφιανο Παπαδήο θαη Γεκήηξηνο Καηζηθνλνχξεο είπαλ φηη θαη εκείο δελ ζπκθσλνχκε αιιά ηα ςεθίδνπκε. Ο ΓΣ Νηθφιανο Αγαπίνπ δήισζε φηη δελ ηα ςεθίδεη. Τν δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο εηζεγήζεηο ηνπ πξντζηακέλνπ θαη ηεο ππαιιήινπ ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Σηπιίδαο, ην Ν. 3852/2010, ηελ αξηζκ. 7028/ (ΦΔΚ 253/Β ) απφθαζε, πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζ /2007 (ΦΔΚ 2253/Β ) 70560/2009 (ΦΔΚ 2394/Β ) θαη 50698/2011 (ΦΔΚ 2832/Β ) φκνηεο θαη ηζρχεη, ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ / , (ΦΔΚ 1896 / Β / ) γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ. Τν κε αξηζ. Πξση.:829 ηεο 24 Οθησβξίνπ 2013 έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Τ.Α. (άξζξν 4 λ. 4111/2013) κε Θέμα: <<Γνώμη ηος Παπαηηπηηηπίος Οικονομικήρ Αςηοηέλειαρ ηυν Ο.Σ.Α. επί ηος ζσεδίος ηος πποϋπολογιζμού οικονομικού έηοςρ 2014 ηος ΓΗΜΟΤ ΣΤΛΙΓΑ>>. Δπίζεο ηηο κε: 1) Α.Π / (ΦΔΚ Β 2676/ ) Κνηλή Υπνπξγηθή απφθαζε Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: Τξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 7261/ Κνηλήο Υπνπξγηθήο απφθαζεο Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ «Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο απφ ην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Β 450/ ),φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη 2) Α.Π / εγθχθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: Τξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. 7261/ Κνηλήο Υπνπξγηθήο απφθαζεο Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ «Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δμπγίαλζεο απφ ην Παξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ Β 450/ ),φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014, καηά πλειοτηθία Αποθαζίζει Δγθξίλεη κε ςήθνπο 17 ππέξ θαη 6 θαηά (κεηνςεθνχλησλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ Καξαγεψξγνπ-Σρνξεηζαλίηε Αιέθαο, Βξπληψηε Καηξάλε Κσζηνχια, Σππξνθψζηα Βφξξε Αηθαηεξίλε, Κπξίηζε Γεψξγην, Σηαζειάθν Δπζηάζην θαη Αγαπίνπ Νηθφιαν): 1.Τνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ Έηνπο 2014 ηνπ Γήκνπ Σηπιίδαο, πνπ είλαη ηζνζθειηζκέλνο ζην ζχλνιφ ηνπ θαη παξνπζηάδεη :

8 Α ΔΟΓΑ: Κ.Α. Πεπιγπαθή Ποζά 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ,61 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ,17 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ ,84 3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ ,01 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ ,26 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ,32 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ,21 Β ΔΞΟΓΑ: Κ.Α. Πεπιγπαθή Ποζά 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ ,87 7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ ,20 8 ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ,40 9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ 1.270,74 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ ,21 2. Καηαξηίδεη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ηνπ Γήκνπ Σηπιίδαο έηνπο 2014

9

10 ΓΗΜΟ ΣΤΛΙΓΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΧΝ (Ανά Κυδικό) 13/11/2013 Πποηγούμενο Οικ. έηορ (2013) Οικ. έηορ 2014 Κυδικόρ Πεπιγπαθή Πποϋπολογιζθένηα Βεβαιυθένηα Φηθιζθένηα Δγκπιθένηα Αναμοπθώζειρ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ , , , ,61 0,00 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ , , , ,35 0, Μιζθώμαηα , , , ,92 0, Μηζζώκαηα από αζηηθά αθίλεηα (άξζξν 192 ΓΚΚ) , , , ,92 0, Μηζζώκαηα δεκνηηθήο αγνξάο (άξζξν 2 ΒΓ 24/9-20/10/1958) , , , ,00 0, Έζοδα από εκμεηάλλεςζη εδάθοςρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ και κοινόσπηζηυν σώπυν , , , ,43 0, Γηθαίσκα βνζθήο (άξζξν 5 ΒΓ 24/9-20/10/1958,άξζξν 16 Ν 2130/93) 6.000, , , ,30 0, Λνηπά έζνδα από αθίλεηα (WIND) , , , ,13 0,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ , , , ,77 0, Σόκοι κεθαλαίυν , , , ,77 0, Σόθνη ρξεκαηηθώλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο , , , ,77 0,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ , , , ,91 0, Τπηπεζίερ καθαπιόηηηαρ και ηλεκηποθυηιζμού , , , ,24 0, Σέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ , , , ,36 0,00

11 0313 Λνηπά έζνδα ησλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ , ,22 771,88 771,88 0, Τπηπεζία ςδπεύζευρ (άπθπο 19ΒΓ 24/9-20/10/1958) , , , ,72 0, Γηθαηώκαηα ζύλδεζεο θαη επαλαζύλδεζεο κε ην δίθηπν , , , ,00 0, Σέινο ύδξεπζεο , , , ,88 0, Λνηπά έζνδα ηεο ππεξεζίαο πδξεύζεσο Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο ύδξεπζεο ,00 0, , ,56 0, Γηάζεζε πδξνκέηξσλ 3.000, , , ,28 0, Τπηπεζία απδεύζευρ (άπθπο 19ΒΓ 24/9-20/10/1958) , , , ,95 0, Γηθαηώκαηα ρξήζεσο αξδεπηηθνύ δηθηύνπ , , , ,89 0, Λνηπά έζνδα ππεξεζίαο αξδεύζεσο 500, ,93 146,06 146,06 0,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ , , , ,94 0, Έζοδα νεκποηαθείυν (άπθπο 4 ΑΝ 582/1968.άπθπο 3 Ν 547/1977) , , , ,94 0, Γηθαίσκα ζύζηαζεο νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ ,00 750, , ,94 0, Γηθαίσκα εληαθηαζκνύ , , , ,00 0, Γηθαίσκα αλαλέσζεο (παξάηαζεο ρξόλνπ ηαθήο) 1.000,00 300, , ,00 0, Γηθαηώκαηα από ηελ ρξήζε νζηενθπιαθίσλ 5.000,00 480,00 705,00 705,00 0, Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείσλ θαη ηεξώλ λαώλ Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείσλ (εθηαθέο) 7.000, , , ,00 0, Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείσλ(γηάζεζε νζηενζεθώλ) , , , ,00 0,00

12 044 Έζοδα από ηέλορ Ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ , , , ,74 0, Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 24Ν 2130/93) , , , ,74 0, Σέλορ επί ηυν ακαθαπίζηυν εζόδυν επιηηδεςμαηιών , , , ,14 0, Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη ζπλαθώλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20Ν 2539/97) , , , ,14 0, Λοιπά ηέλη και δικαιώμαηα , , , ,12 0, Σέινο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (άξζξν 3 Ν 1080/80) , , , ,97 0, Σέινο δηαθήκηζεο (άξζξν 5 Ν 1900/90) , , , ,14 0, Σέινο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (άξζξν 38Ν 2773/99) Έζνδα από δηέιεπζε γξακκήο ζηαζκνύ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Α.Π.Δ. (20%) , , , ,01 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ , , , ,46 0, Φόποι , , , ,46 0, Φόξνο δύζνπ (άξζξν 9 ΝΓ 703/70, άξζξν 12 Ν 1080/80) , , , ,46 0, Διζθοπέρ , , , ,00 0, Σξνθεία δεκνηηθώλ παηδηθώλ - βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ (άξζξσλ 9 θαη 10 ηεο ΚΤΑ.16065/2002 (ΦΔΚ 497/Β )) , , , ,00 0,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ , , , ,33 0, Από θεζμοθεηημένοςρ Πόποςρ για κάλςτη λειηοςπγικών δαπανών , , , ,33 0, ΚΑΠ γηα θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ (άξζξν 25Ν 1828/89) , , , ,41 0,00

13 0614 ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (άξζξν 55 Ν1946/91) , , , ,92 0, Κάλςτη δαπάνηρ ππονοιακών επιδομάηυν 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ , , , ,85 0, Λοιπά ηακηικά έζοδα , , , ,85 0, Μηζζώκαηα ζαιαζζίσλ εθηάζεσλ (άξζξν 15Ν 2130/93) , , , ,10 0, Παξάβνια γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (άξζξν 25 ΓΚΚ) 7.000, , , ,00 0, Σέινο δηαθήκηζεο ηεο θαηεγνξίαο Γ ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 (άξζξν 9 Ν 2880/2001) 9.364, , , ,13 0, Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο Παξάβνιν εγγξαθήο Αιινδαπώλ ζην Γεκνηνιόγην 5.000,00 0, , ,00 0, Έζνδα από θεξαία COSMOTE ζηε Σ.Κ. Παιαηνθεξαζηάο 3.248,62 0, , ,62 0,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , , , ,17 0,00 13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ , , , ,20 0, Δπισοπηγήζειρ από θεζμοθεηημένοςρ πόποςρ για επενδςηικέρ δαπάνερ , , , ,20 0, ΚΑΠ επελδπηηθώλ δαπαλώλ ησλ Γήκσλ (ΑΣΑ) , , , ,20 0, Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθώλ θηηξίσλ άξζξν (13Ν.2880/2001) , ,25 0,00 0,00 0,00 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ - ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 675,00 675,00 0,00 0,00 0, Γυπεέρ 675,00 675,00 0,00 0,00 0, Πξντόλ δσξεώλ 675,00 675,00 0,00 0,00 0,00

14 15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,72 0, Πποζαςξήζειρ και ππόζηιμα , , , ,72 0, Πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 6 ΝΓ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) , , , ,43 0, Πξόζηηκα ηνπ ΚΟΚ, ηνπ ΝΓ 805/71 θαη ηνπ ΑΝ 170/67(άξζξν 31 Ν 2130/93) , , , ,29 0, Παπάβολα 1.000,00 6,28 100,00 100,00 0, Παξάβνια ππνβαιιόκελα γηα ηε ρνξήγεζε δηεπθνιύλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεώλ (άξζξν 18Ν 2648/98) 1.000,00 6,28 100,00 100,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ,00 256, , ,25 0, Λοιπά έκηακηα έζοδα ,00 256, , ,25 0, Λνηπά έθηαθηα έζνδα πνπ δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο ,00 256, , ,25 0,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ , , , ,84 0,00 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΙΚΑ , , , ,84 0, Σακηικά έζοδα παπελθόνηυν οικονομικών εηών πος βεβαιώνονηαι και ειζππάηηονηαι για ππώηη θοπά , , , ,84 0, Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο , , , ,44 0, Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα άξδεπζεο , , , ,40 0, Σαθηηθά έζνδα από ηέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο 2.700, , , ,00 0, Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ ,00 0, , ,00 0,00 3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ , , , ,01 0,00

15 32 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΗ , , , ,01 0, Διζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα καηά ηα παπελθόνηα οικονομικά έηη ηακηικά έζοδα , , , ,09 0, Σέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ 980,28 363,09 980,28 980,28 0, Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο , , , ,85 0, Σέιε θαη δηθαηώκαηα άξδεπζεο 5.674, , , ,57 0, Σέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο 3.101, , , ,01 0, Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 8.384, , , ,95 0, Γπλεηηθά αληαπνδνηηθά ηέιε θαη εηζθνξέο 447,64 447,64 447,64 447,64 0, Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ , , , ,77 0, Λνηπά έζνδα , , , ,02 0, Διζππακηέα ςπόλοιπα από βεβαιυθένηα καηά ηα πποηγούμενα οικονομικά έηη έκηακηα έζοδα , , , ,92 0, Έθηαθηα εηδηθεπκέλα έζνδα , , , ,92 0,00 4 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ , , , ,26 0,00 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ , , , ,26 0, ςνηαξιοδοηικέρ ειζθοπέρ , , , ,00 0, Δηζθνξά ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο απνδνρέο θαη ηα έμνδα παξάζηαζεο , , , ,00 0, Φόποι και λοιπέρ επιβαπύνζειρ , , , ,22 0,00

16 4121 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ , , , ,00 0, Φόξνη θαη ραξηόζεκν Γεκάξρσλ Αληηδεκάξρσλ, κειώλ Γεκνηηθώλ πκβνπιίσλ θαη ινηπώλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ , , , ,00 0, Φόξσλ πξνκεζεπηώλ εξγνιάβσλ, Διεπζέξσλ. Δπαγγεικαηηώλ θιπ , , , ,00 0, Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ Δηζθνξέο ππέξ Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο & ΟΠΑΓ εξγνδ , , , ,00 0, Δηζπξάμεηο ππέξ Υαξηνζήκνπ από Δλνίθηα 4.000,00 449, , ,00 0, Φ.Π.Α. ύδξεπζεο 13% , , , ,00 0, Φ.Π.Α. ινηπώλ παξνρώλ ύδξεπζεο - απνρέηεπζεο 23% , , , ,22 0, Αζθαλιζηικέρ ειζθοπέρ , , , ,00 0, Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη ηακεία Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΤΓΚΤ , , , ,00 0, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΔΑΓΤ , , , ,00 0, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΠΓΤ , , , ,00 0, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΗΚΑ , , , ,00 0, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΜΔΓΔ , , , ,00 0, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΜΣΠΤ 7.000,00 839, , ,00 0, Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζην ΣΚΤ 5.000,00 697, , ,00 0, Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο , , , ,00 0,00

17 Δηζθνξά ππέξ Ο.Α.Δ.Γ , , , ,00 0, Λοιπέρ ειζππάξειρ ςπέπ ηπίηυν , , , ,04 0, Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα ηελ εμόθιεζε δαλείσλ ηνπ ΣΠ & Γ , , , ,08 0, Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ Κξαηήζεηο γηα δάλεα ΜΣΠΤ 0,00 0, , ,00 0, Κξαηήζεηο ζηηο απνδνρέο γηα εμόθιεζε δαλείσλ Σαρπδξνκηθνύ Σακηεπηεξίνπ , , , ,96 0, Κξαηήζεηο 0,10% Ν. 4013/11 (Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ) ,00 590, , ,00 0,00 42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ , , , ,00 0, Δπιζηποθέρ σπημάηυν , , , ,00 0, Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ , , , ,00 0,00 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,32 0,00 51 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ , , , ,32 0, Υπημαηικό Τπόλοιπο πποεπσόμενο από ηακηικά έζοδα , , , ,32 0, Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ , , , ,32 0, Υπημαηικό Τπόλοιπο πποεπσόμενο από έκηακηα έζοδα , ,34 0,00 0,00 0, Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ , ,33 0,00 0,00 0, Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε έξγσλ ηνπ Π.Γ.Δ. ή πηζηώζεηο πξννξηδόκελεο γηα δεκόζηεο επελδύζεηο , ,01 0,00 0,00 0,00

18 ύνολα: , , , ,21 0,00 ΓΗΜΟ ΣΤΛΙΓΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΟΓΧΝ 13/11/2013 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ Πποηγούμενο Οικ. έηορ (2013) Οικ. έηορ 2014 Κυδικόρ Πεπιγπαθή Πποϋπολογιζθένηα Βεβαιυθένηα Φηθιζθένηα Δγκπιθένηα Αναμοπθώζειρ 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ , , , ,61 0,00 01 ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ , , , ,35 0,00 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ , , , ,77 0,00 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ ΣΔΛΗ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ , , , ,91 0,00 04 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΔΛΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ , , , ,94 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΔ , , , ,46 0,00 06 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ , , , ,33 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ , , , ,85 0,00 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ , , , ,17 0,00 11 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΔΚΣΑΚΣΔ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΙ , , , ,20 0,00 14 ΓΧΡΔΔ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ - ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 675,00 675,00 0,00 0,00 0,00

19 15 ΠΡΟΑΤΞΗΔΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,72 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ,00 256, , ,25 0,00 2 ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΣΧΝ (Π.Ο.Δ) ΠΟΤ ΒΔΒΑΙΧΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΧΣΗ ΦΟΡΑ , , , ,84 0,00 21 ΔΟΓΑ ΠΟΔ ΣΑΚΣΙΚΑ , , , ,84 0,00 22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ ΔΚΣΑΚΣΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΑΠΟ Π.Ο.Δ , , , ,01 0,00 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΗ ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ , , , ,01 0, , , , ,26 0,00 41 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΧΝ , , , ,26 0,00 42 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ , , , ,00 0,00 5 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,32 0,00 51 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ , , , ,32 0,00 ύνολα: , , , ,21 0,00 Υξήζε 2014 ΓΖΜΟ ΣΤΛΗΓΑ ειίδα 1 από 1 ΓΗΜΟ ΣΤΛΙΓΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΞΟΓΧΝ (Ανά Τπηπεζία) 13/11/2013 Πποηγούμενο Οικ. έηορ (2013) Οικ. έηορ 2014

20 Κυδικόρ Πεπιγπαθή Πποϋπολογιζθένηα Δνηαλθένηα Φηθιζθένηα Δγκπιθένηα Αναμοπθώζειρ 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ , , , ,00 0,00 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , , ,00 0,00 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού , , , ,60 0, Αποδοσέρ ςπάλληλυν ειδικών θέζευν , , , ,00 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Απνδνρέο εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ , , , ,00 0, Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ Γήμυν και κοινοηήηυν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ , , , ,60 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Η.Κ.Α. ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ , , , ,60 0,00 Δηήζηα εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ (άξζξα 3λ. 1726/44, 30Ν. 2262/ λδ 4260/61 θαη 33 λδ 5441/66) , , , ,00 0,00 61 Αμοιβέρ και παποσέρ ηπίηυν , , , ,00 0, Αμοιβέρ και έξοδα Δλεςθέπυν Δπαγγελμαηιών , , , ,00 0, Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ , , , ,00 0, Ακνηβέο δηθαζηηθώλ επηκειεηώλ 5.000,00 0, , ,00 0, Λνηπέο ακνηβέο ινηπώλ εθηεινύλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηόηεηα ηνπ ειεύζεξνπ επαγγεικαηία Παξνρή ππεξεζίαο Γηαηξνύ Δξγαζίαο 1.000,00 0, , ,00 0, Παξνρή ππεξεζίαο Σερληθνύ Αζθαιείαο 1.000,00 0, , ,00 0, Γαπάνερ αιπεηών , , , ,00 0, Έμνδα παξαζηάζεσο Γεκάξρνπ, αληηδεκάξρνπ θαη πξνέδξνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ (άξζξν 173 ΓΚΚ) , , , ,00 0, Έμνδα θίλεζεο πξνέδξσλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ (άξζξν4 Ν. 2539/97) , , , ,00 0,00

21 6126 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο επί ησλ εμόδσλ παξάζηαζεο θαη ησλ ινηπώλ παξνρώλ ζε αηξεηνύο 0,00 0, , ,00 0, Αμοιβέρ ηπίηυν με ηην ιδιόηηηα νομικού πποζώπος ,00 0, , ,00 0, Ακνηβέο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ Ακνηβή Οξθσηνύ Διεγθηή - Λνγηζηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηήζησλ Οηθνλ. Καηαζη. ηνπ Γήκνπ (Ηζνι - Απνη.Υξ.) έηνπο ,00 0, , ,00 0, Ακνηβή επηηξ.δηελ. Γηαγσλ.γηα ηελ αλάζ.ηεο Μειέηεο κε ηίηιν: Απνρ.Αθαζ.& Δπεμ.ιπκ.Παξ.Οηθ. Γ.ηπιίδ.ηεο Πξάμεο:Γηαρ.Λπκ.Δπξύη.Παξ.Εώλεο Καξαβνκπ ,00 0, , ,00 0,00 Ραρώλ Ακνηβή νξθσηώλ εθηηκεηώλ γηα εθηίκεζε αμίαο αθηλήησλ 2.000,00 0, , ,00 0, Ακνηβή γηα ηε Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο "Πεξηβάιινλ LIFE+ ( ) ηεο πεξηόδνπ 2013" Ακνηβή δηαδηθαζηώλ πηζηνπνίεζεο από Αλεμάξηεηε Δηαηξεία Πηζηνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ ηπιίδαο θαηά ην πξόηππν ΔΛΟΣ 1429 Δθπόλεζε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηαο (ΓΑΔ) ζην ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ Πξνεηνηκαζία ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο κέζσ ΓΗΣ γηα Μνλάδα επεμεξγαζίαο & Αμηνπνίεζεο πγξώλ & ζηεξεώλ ππνπξντόλησλ ειαηνηξηβείσλ Γήκνπ ηπιίδαο ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Έξοδα βεβαίυζηρ και είζππαξηρ ,00 0, , ,00 0, Γηθαηώκαηα ηξίησλ (ΓΔΖ) απν ηελ είζπξαμε ηειώλ θαη θόξσλ ,00 0, , ,00 0,00 62 Αμοιβέρ και Παποσέρ ηπίηυν , , , ,00 0, Δπικοινυνίερ , , , ,00 0, Σαρπδξνκηθά Σέιε , , , ,00 0, Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνύ , , , ,00 0, Ύδπεςζη, Φυηιζμόρ, Καθαπιόηηηα (λοιπέρ παποσέρ ηπίηυν) 1.500,00 0, , ,00 0, Γαπάλεο θύιαμεο θηηξίσλ (αξζ.21 παξ.11 λ.3731/2008) 1.500,00 0, , ,00 0,00 63 Φόποι - Σέλη 9.000,00 724, , ,00 0, Γιάθοποι θόποι και ηέλη 9.000,00 724, , ,00 0, Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε

22 Σέιε ειέγρνπ ΚΣΔΟ θαη θάξηαο θαπζαεξίσλ ησλ απηνθηλήησλ ηνπ δήκνπ 6.000,00 724, , ,00 0, Αληηθαηάζηαζε αδεηώλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ Γήκνπ ηπιίδαο 3.000,00 0, , ,00 0, Σέιε δηνδίσλ απηνθηλήησλ Γ.Δ. Πειαζγίαο 0,00 0, , ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,32 0, Οδοιποπικά έξοδα και έξοδα ηαξιδιών 6.000,00 659, , ,00 0, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ αηξεηώλ 5.000,00 345, , ,00 0, Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ 1.000,00 314, , ,00 0, Γημόζιερ ζσέζειρ (έξοδα εκθέζευν πποβολήρ και διαθήμιζηρ) 2.000,00 0, , ,00 0, Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δώξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη αληηπξνζσπεηώλ Πξνκήζεηα εηδώλ ηηκεηηθώλ δηαθξίζεσλ - αλακλεζηηθώλ δώξσλ 2.000,00 0, , ,00 0, ςνέδπια και εοπηέρ 5.000, , , ,00 0, Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ 5.000, , , ,00 0, ςνδπομέρ 6.200, , , ,32 0, πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα 2.000, , , ,00 0, πλδξνκέο internet 900,00 734, , ,32 0, Λνηπέο ζπλδξνκέο πλδξνκέο ζε πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, βάζεηο δεδνκέλσλ, δηθαηώκαηα ρξήζεο ινγηζκηθνύ δήκνπ 3.000, , , ,00 0, πλδξνκέο γηα ην Πξόγξακκα <<Γαιάδηεο ζεκαίεο>> 300,00 300,00 300,00 300,00 0, Έξοδα δημοζιεύζευν 2.000,00 327, , ,00 0, Έμνδα ινηπώλ δεκνζηεύζεσλ 2.000,00 327, , ,00 0, Γιάθοπα έξοδα γενικήρ θύζευρ , , , ,00 0, Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ , , , ,00 0, Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεσο

23 Απνκαγλεηνθώλεζε πξαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ Γ ,00 0, , ,00 0, Μηθξνβηνινγηθέο θαη ρεκηθέο αλαιύζεηο λεξνύ , , , ,00 0, Έμνδα εθηίκεζεο αθηλήησλ 5.000,00 0, , ,00 0, Πξνκήζεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ (Α' Βνήζεηεο) 1.000,00 0, , ,00 0,00 65 Πληπυμέρ για ηην εξςπηπέηηζη δημοζίαρ πίζηηρ , , , ,16 0, Σοκοσπεολύζια δανείυν , , , ,16 0, πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη δαπάλεο ζύλαςεο δαλείσλ 5.000,00 0, , ,00 0, Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Έμνδα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ γηα ην πξόγξ. Δλέξγεηεο ελίζρ. ηεο θνηλσλ. ζπλνρήο & βειηίσζεο ηεο πνηόη.δσήο ειηθησκ αηόκσλ πνπ ρξήδνπλ θαη νίθνλ 1.000,00 0, , ,00 0,00 βνήζεηα Πξνκήζεηεο DIASPAY - Δληαία αξρή Πιεξσκώλ (ΓΗΑ) 200,00 0,00 200,00 200,00 0, Έμνδα εγγπηηθώλ επηζηνιώλ πξνγξάκκαηνο LEADER 2.000,00 0, , ,00 0, "Έμνδα εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ γηα ηελ πινπνίεζε πξάμεσλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο" 0,00 0, , ,00 0, Υξενιύζηα δαλείσλ εζσηεξηθνύ , , , ,16 0,00 67 Μεηαβιβάζειρ ζε ηπίηοςρ , , , ,92 0, Τποσπευηικέρ μεηαβιβάζειρ ζε νομικά ππόζυπα , , , ,92 0, Απόδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο , , , ,92 0, πκκεηνρή ζηε δαπάλε απνδεκίσζεο κειώλ ππεξεζηαθνύ ζπκβνπιίνπ 1.000,00 0, , ,00 0, Λνηπέο ππνρξεσηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο Λνηπέο ππνρξεσηηθέο πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε ηξίηνπο (ππεξ ΚΔΓΔ απν έζνδα ΣΑΠ) ,00 0, , ,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ , , , ,88 0,00 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , , ,88 0,00 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού , , , ,88 0, Αποδοσέρ μονίμυν ςπάλληλυν , , , ,48 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , , , ,48 0,00

24 6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 2.000,00 0, , ,00 0, Αποδοσέρ ηακηικών ςπάλληλυν με ζύμβαζη αοπίζηος σπόνος , , , ,52 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , , , ,52 0, Αποδοσέρ έκηακηυν ςπαλλήλυν (επί ζύμβαζη εκηάκηυν ςπαλλήλυν, ημεπομιζθίυν υπομιζθίυν κλπ) , , , ,84 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) Απνδνρέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ , , , ,84 0, Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ Γήμυν και κοινοηήηυν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ , , , ,04 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ(ΣΤΓΚΤ) , , , ,44 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣEΑΓΤ) 5.000, , , ,48 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ(ΣΠΓΤ) 3.094,56 0, , ,00 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΣΚΤ ) 1.500,00 687, , ,92 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ 9.000, , , ,64 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 5.000, , , ,56 0, Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 0,00 0, , ,00 0, Παπεπόμενερ παποσέρ και έξοδα πποζυπικού , , , ,00 0, Έμνδα θεδείαο απνβηνύλησλ ππαιιήισλ (άξζξν 112Ν.118/81) 2.000,00 0, , ,00 0, Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (Πξνκήζεηα γάιαθηνο) , , , ,00 0,00 62 Αμοιβέρ και Παποσέρ ηπίηυν , , , ,00 0, Αζθάλιζηπα ,00 0, , ,00 0, Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ ,00 0, , ,00 0, ςνηήπηζη και επιζκεςή αγαθών διαπκούρ σπήζηρ από ηπίηοςρ , , , ,00 0,00

25 6261 πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ πληήξεζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο - ςύμεο θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 5.000,00 0, , ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ Δπηζθεπή - ζπληήξεζε θσηνηππηθώλ κεραλεκάησλ, ηειεθσληθνύ θέληξνπ Fax 5.000,00 0, , ,00 0,00 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ Αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξσλ 3.000,00 0, , ,00 0, πληήξεζε Δθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ πληήξεζε Μεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ Γ.Δ. ηπιίδαο 5.000,00 0, , ,00 0, πληήξεζε Λνγηζκηθνύ εθαξκνγώλ Γ.Δ. ηπιίδαο , , , ,00 0, Γηαρείξηζε αξρεηνπ θαηαλαισηώλ ΓΔΖ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ΔΔΣΖΓΔ Γ.Δ. ηπιίδαο 5.000, , , ,00 0, πληήξεζε ινγηζκηθνύ κεραλήκαηνο θαηαγξαθήο ρξόλνπ πξνζέιεπζεο θαη απνρώξεζεο πξνζσπηθνύ 600,00 0,00 600,00 600,00 0, πληήξεζε κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ Γ.Δ. Δρηλαίσλ 3.500,00 0, , ,00 0, πληήξεζε κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ Γ.Δ. Πειαζγίαο 4.000,00 0, , ,00 0, πληεξεζε Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγώλ Γ.Δ. Δρηλαίσλ 5.000, , , ,00 0, πληεξεζε Λνγηζκηθνύ Δθαξκνγώλ Γ.Δ. Πειαζγίαο 5.000, , , ,00 0,00 63 Φόποι - Σέλη , , , ,00 0, Σέλη κςκλοθοπίαρ μεηαθοπικών μέζυν , , , ,00 0, Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ απηνθηλήησλ , , , ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.000, , , ,00 0, Έξοδα δημοζιεύζευν 7.000, , , ,00 0, Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 2.000,00 612, , ,00 0, Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ 5.000,00 991, , ,00 0,00 66 Ππομήθειερ - Αναλώζειρ ςλικών , , , ,00 0, Ένηςπα, βιβλία, γπαθική ύλη, εκδόζειρ ,00 0, , ,00 0, Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ

26 Πξνκήζεηα ζθξαγίδσλ θαη πηλαθίδσλ ππεξεζηώλ 4.000,00 0, , ,00 0, Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 5.000,00 0, , ,00 0, Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ Πξνκήζεηα ραξηηνύ εθηύπσζεο 5.000,00 0, , ,00 0, Δίδη ςγιεινήρ και καθαπιόηηηαρ 8.000, , , ,00 0, Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 500,00 0,00 500,00 500,00 0, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ 7.500, , , ,00 0, Καύζιμα και λιπανηικά 8.000, , , ,00 0, Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό 8.000, , , ,00 0, Τλικό εκηςπυηικών, ηςπογπαθικών, βιβλιοδεηικών και λοιπών επγαζιών ,00 0, , ,00 0, Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ Πξνκήζεηεο πιηθώλ γηα εθηππσηή - Ζ/Τ ,00 0, , ,00 0, Πξνκήζεηα θσηναληηγξάθσλ 3.000,00 0, , ,00 0,00 7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ , , , ,00 0,00 71 Αγοπέρ κηιπίυν ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ παγίυν , , , ,00 0, Ππομήθειερ παγίυν , , , ,00 0, Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά Πξνκεζεηα κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ (Γ.Δ. Πειαζγίαο) 5.000,00 0, , ,00 0, Πξνκεζεηα κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ (Γ.Δ. ηπιίδαο) , , , ,00 0, Πξνκεζεηα κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ (Γ.Δ. Δρηλαίσλ) 5.000,00 0, , ,00 0,00 15 ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ , , , ,56 0,00 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , , ,56 0,00 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού , , , ,56 0, Αποδοσέρ μονίμυν ςπάλληλυν , , , ,00 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , , , ,00 0,00

27 604 Αποδοσέρ έκηακηυν ςπαλλήλυν (επί ζύμβαζη εκηάκηυν ςπαλλήλυν, ημεπομιζθίυν υπομιζθίυν κλπ) ,00 0, , ,00 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) ,00 0, , ,00 0, Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ Γήμυν και κοινοηήηυν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ , , , ,56 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΔΑΓΤ 2.800,00 832,51 882,48 882,48 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΟΠΑΓ 2.700, ,46 808,80 808,80 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ Η.Κ.Α , , , ,72 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΤΓΚΤ 2.400, , , ,56 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 5.000,00 0, , ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,00 0, Έξοδα καηαζκηνώζευν εξοσών και ζςζζιηίυν , , , ,00 0, Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ Έμνδα ιεηηνπξγίαο ζπζζηηίσλ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ , , , ,00 0,00 66 Ππομήθειερ - Αναλώζειρ ςλικών ,00 670, , ,00 0, Ένηςπα, βιβλία, γπαθική ύλη, εκδόζειρ 400,00 0,00 400,00 400,00 0, Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα γξαθηθήο Ύιεο Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ 400,00 0,00 400,00 400,00 0, Δίδη ςγιεινήρ και καθαπιόηηηαρ 7.100,00 0, , ,00 0, Πξνκήζεηα Ππξνζβεζηήξσλ Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ 400,00 0,00 400,00 400,00 0, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο ΚΑΠΖ 3.000,00 0, , ,00 0, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ 1.700,00 0, , ,00 0, Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο Γ.Α.Κ ,00 0, , ,00 0, Καύζιμα και λιπανηικά 5.000,00 670, , ,00 0, Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό

28 Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ 5.000,00 670, , ,00 0, Τλικά ζςνηήπηζηρ κηιπίυν και έπγυν 5.000,00 0, , ,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα πιηθώλ ζπληήξεζεο Γ.Α.Κ ,00 0, , ,00 0, Τλικά θαπμακείος 500,00 0,00 500,00 500,00 0, Τιηθά θαξκαθείνπ Πξνκήζεηα εηδώλ Φαξκαθείνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 20 ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ , , , ,24 0,00 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , , ,24 0,00 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού , , , ,96 0, Αποδοσέρ μονίμυν ςπάλληλυν , , , ,40 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , , , ,40 0, Αποδοσέρ ηακηικών ςπάλληλυν με ζύμβαζη αοπίζηος σπόνος , , , ,60 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , , , ,60 0, Αποδοσέρ έκηακηυν ςπαλλήλυν (επί ζύμβαζη εκηάκηυν ςπαλλήλυν, ημεπομιζθίυν υπομιζθίυν κλπ) , , , ,00 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , , , ,00 0, Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ Γήμυν και κοινοηήηυν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ , , , ,96 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΤΓΚΤ , , , ,20 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΔΑΓΤ 5.000, , , ,68 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΑΓΚΤ - ΣΔΑΓΤ 1.700,00 831, , ,40 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , , , ,52 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ , , , ,16 0,00

29 606 Παπεπόμενερ παποσέρ και έξοδα πποζυπικού 1.000,00 0, , ,00 0, Έμνδα θεδείαο απνβηνύλησλ ππαιιήισλ (άξζξν 112Ν.118/81) 1.000,00 0, , ,00 0,00 62 Αμοιβέρ και Παποσέρ ηπίηυν , , , ,28 0, Παποσέρ παπαγυγικήρ διαδικαζίαρ ,00 0, , ,00 0, Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, Πιαηεηώλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ,00 0, , ,00 0, ςνηήπηζη και επιζκεςή αγαθών διαπκούρ σπήζηρ από ηπίηοςρ , , , ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) πληήξεζε -επέθηαζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 8.000, , , ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ , , , ,00 0, Ύδπεςζη, Φυηιζμόρ, Καθαπιόηηηα (λοιπέρ παποσέρ ηπίηυν) 0,00 0, , ,28 0, Γαπάλεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεώλ απνβιήησλ θαη αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ Δξγαζία απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ Γ.Δ. ηπιίδαο 0,00 0, , ,10 0, Δξγαζία απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ Γ.Δ. Δρηλαίσλ 0,00 0, , ,09 0, Δξγαζία απνθνκκηδήο απνξξηκκάησλ Γ.Δ. Πειαζγίαο 0,00 0, , ,09 0,00 66 Ππομήθειερ - Αναλώζειρ ςλικών , , , ,00 0, Καύζιμα και λιπανηικά , , , ,00 0, Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ , , , ,00 0, Ανηαλλακηικά μησανικού και λοιπού εξοπλιζμού , , , ,00 0, Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ Δπηζθεπέο ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ 3.000, , , ,00 0, Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ απηνθηλήησλ 5.000, , , ,00 0, Πξνκήζεηα Αληαιιαθηηθώλ απηνθηλήησλ 6.000, , , ,00 0, Πξνκήζεηα Ζιεθηξνινγηθνύ πιηθνύ απηνθηλήησλ 3.000, , , ,00 0, Λοιπέρ ππομήθειερ , , , ,00 0,00

30 6699 Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα εηδώλ θσηαγσγήζεσλ θαη ινηπώλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ , , , ,00 0,00 7 ΔΠΔΝΓΤΔΙ 0,00 0, , ,00 0,00 71 Αγοπέρ κηιπίυν ηεσνικών έπγυν και ππομήθειερ παγίυν 0,00 0, , ,00 0, Ππομήθειερ παγίυν 0,00 0, , ,00 0, Λνηπόο εμνπιηζκόο Πξνκήζεηα θάδσλ θαη εμαξηεκάησλ 0,00 0, , ,00 0,00 25 ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΡΔΤΗ ΑΡΓΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ , , , ,51 0,00 6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ , , , ,51 0,00 60 Αμοιβέρ και έξοδα πποζυπικού , , , ,29 0, Αποδοσέρ μονίμυν ςπάλληλυν , , , ,40 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , , , ,40 0, Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 7.000,00 0, , ,00 0, Αποδοσέρ ηακηικών ςπάλληλυν με ζύμβαζη αοπίζηος σπόνος , , , ,84 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , , , ,84 0, Αποδοσέρ έκηακηυν ςπαλλήλυν (επί ζύμβαζη εκηάκηυν ςπαλλήλυν, ημεπομιζθίυν υπομιζθίυν κλπ) , , , ,94 0, Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) , , , ,94 0, Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 3.500,00 0, , ,00 0, Δπγοδοηικέρ ειζθοπέρ Γήμυν και κοινοηήηυν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ , , , ,11 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

31 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΤΓΚΤ , , , ,12 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ , , , ,36 0, Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ , , , ,63 0,00 62 Αμοιβέρ και Παποσέρ ηπίηυν , , , ,22 0, ςνηήπηζη και επιζκεςή αγαθών διαπκούρ σπήζηρ από ηπίηοςρ , , , ,22 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) Καζαξηζκόο απιάθσλ άξδεπζεο Γήκνπ ηπιίδαο , , , ,22 0, Απόθξαμε θξεαηίσλ νκβξίσλ - αθαζάξησλ ,00 0, , ,00 0, πληήξεζε εμαξηεκάησλ ύδξεπζεο-άξδεπζεο ,00 0, , ,00 0, Δμαγσγή, κεηαθνξά, επηζθεπή θαη ηνπνζέηεζε αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ιόγσ βιαβώλ Γήκνπ ηπιίδαο , , , ,00 0, πληήξεζε- επηζθεπή ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ΦΟΠ θαη θηηξίσλ , , , ,00 0, πληήξεζε ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ αληιηνζηαζίσλ ύδξεπζεο-άξδεπζεο Γήκνπ ηπιίδαο , , , ,00 0, Απνθαηάζηαζε βιαβώλ θαη θαζαξηζκόο γεσηξήζεσλ Γήκνπ ηπιίδαο , , , ,00 0, πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 8.000, , , ,00 0, Ύδπεςζη, Φυηιζμόρ, Καθαπιόηηηα (λοιπέρ παποσέρ ηπίηυν) ,00 0, , ,00 0, Φσηηζκόο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκό ή θσηαέξην) γηα δηθέο ηνπο ππεξεζίεο ,00 0, , ,00 0,00 66 Ππομήθειερ - Αναλώζειρ ςλικών , , , ,00 0, Καύζιμα και λιπανηικά , , , ,00 0, Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ , , , ,00 0, Τλικό εκηςπυηικών, ηςπογπαθικών, βιβλιοδεηικών και λοιπών επγαζιών , , , ,00 0, Πξνκήζεηα ινηπνύ πιηθνύ Πξνκήζεηα ρισξίνπ- ρεκηθνύ θαη απνιπκαληηθνύ πιηθνύ θάδσλ , , , ,00 0, Τλικά ζςνηήπηζηρ κηιπίυν και έπγυν , , , ,00 0, Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ Πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη ινηπώλ εμαξηεκάησλ γηα δεκηέο ύδξεπζεο - άξδεπζεο , , , ,00 0, Πξνκήζεηα αλαιώζηκσλ πιηθώλ κίλη βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ 1.000,00 0, , ,00 0,00

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ

ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΠΑΓΚΡΗΣΙΟ ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Αθλητική Ψυχολογία: Τα ΔΕΚΑ πιο ςυχνά λάθη πριν από Δ ρ. Ν. Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς ΣΑ ΓΔΚΑ ΠΙΟ ΤΥΝΑ ΛΑΘΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ 30 31 ΜΑΪΟΤ ΥΑΝΙΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΝΔΕΜΟΤ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013. ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΩ (ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 6/2011) ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Γ.. Γ.Δ.Τ.Α.Η. ΑΡ. ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 9 ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Απνηεινχκελν απφ ηα παξφληα κέιε θ.θ. : Νηθφιαν Φαθνπξέιε Πξφεδξν Γ.., Μελά Καπεηαλάθε Αληηπξφεδξν, Ισάλλα Αζκαξγηαλάθε Κνπηζάθε, Δκκαλνπήι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ 1 η Τ.Πε ΑΣΣΙΚΗ ΑΔΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σατ. Δ/νση: Ιπποκράτοσς 8, Π. Πεντέλη Αθήνα 3/7/2015 ΣΚ 15236 Τπηρεσία: ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Αρ. Πρωτ 7671 Πληρου. NΙΚΟΛΑΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ.

Καταςκευή χειροποίητησ κοφκλασ. Παρουςίαςθ-Απολογιςμόσ Σου ςχολικοφ προγράμματοσ Αγωγισ-ταδιοδρομίασμε τίτλο με υπεφκυνουσ εκπαιδευτικοφσ τισ Αφροδίτθ Σςζα Π.Ε 03 Μακθματικοφ και οφία Κλειοφςθ Π.Ε.02 Φιλολόγου. Χρόνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο».

Πεξί : Aπνδνρήο παξαίηεζεο Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Μειώλ Οξηζκνύ λέωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ «Γεκνηηθό Γπκλαζηήξην Νέαο κύξλεο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΑΜΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ Άξζξν 1 ύζηαζε - θνπόο Δπσλπκία - Έδξα - Γηάξθεηα 1.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002615407 2015-03-04

15PROC002615407 2015-03-04 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ Θάιπκλνο, 03/03/2015 Αξηζ. Ξξση.:4335 Γ/ΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μηραήι Μπατξακεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ

ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΙΣΟΡΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΜΑ Α1 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1 Λα αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Β 1. 24 EΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 1908 Α.ΤΛΔΓΡΗΟ ΠΟΛΣΗΧΛ ΣΖΛ ΑΘΖΛΑ. 2. Φεβξνπάξηνο 1862

Διαβάστε περισσότερα

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ

Γηνξηζκνί ζπγγελώλ. Γηνξηζκνί θίιωλ θαη θνκκαηηθώλ ζηειερώλ Γηνξηζκνί ζπγγελώλ Γεληθόο γξακκαηέαο Οηθνλνκηθώλ ρέζεσλ ζην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ πξνζειήθζε ν α' μάδεξθνο ηνπ Αιέμε Σζίπξα, Γηώξγνο Σζίπξαο, πηόο ηνπ αδεξθνύ ηνπ παηέξα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ν νπνίνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΜΔΛΔΣΖ: αραθίδοσ Δσαγγελία ΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ. διδαζκόνηων για ηο ημήμα Λογιζηικήρ σειμεπινού εξαμήνος ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Παποςζίαζη αποηελεζμάηων αξιολόγηζηρ διδαζκόνηων για ηο ημήμα ρ σειμεπινού εξαμήνος ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553

Κάζε ελδηαθεξφκελν. Ζπάκλειο, 07/10/2011 Α.Π. 2553 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε :Ξαλζνπδίδνπ & Υαηδεδάθη Σαρ. Κσδηθφο : 712 02 Ζξάθιεην Σει. : 2810.279094,279000 Fax : 2810.279071 Ζιεθηξ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος)

Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Προτάσεις για το καλάθι προϊόμτωμ ΠΔΕ (Βάρδας Ιωάμμης Οικομομολόγος) Υπ οψη Περιφερειάρχη Κου Απόστολου Κατσιφάρα Υπ οψη Αμτιπεριφερειάρχη Κου Γεώργιου Αγγελόπουλου Πάτρα 8/3/2011 Η περιφζρεια Δυτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις

Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Μαρούσι, 24-7-2015 Αρ. Πρωτ.: 2842 / δις Τμήμα : Οικ. Γιασείπιζηρ Γπαθείο : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Τ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν 3-5 Τασ. Κώδικαρ: 15123 Τηλέθυνο : 210 5212890 Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Κίλδπλνο θηώρεηαο. ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 8 / 7 / 2015 Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΡΔΤΝΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΤΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑΒΙΩΗ ΣΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ 2014 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2013)

Διαβάστε περισσότερα

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας

Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Γράζεις και εκπαιδεσηικά περιβαλλονηικά προγράμμαηα ζηον σγρόηοπο ηης Βρασρώνας Υξηζηίλα Βίηνπο MSc Παηδαγσγηθνύ Δθπαηδεπηηθόο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ.

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο Γ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αγίνπ ηεθάλνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΓΗΟΤ ΣΔΦΑΝΟΤ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/09/2011 πλεδξίαζε 13 ε ηεο 30/09/211 Αξ. Απόθαζεο 37/2011 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο 30/09/2011 ζπλεδξίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ K.M. ΔΡΓΟ: «ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙΚΔΤΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ

Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Σ.Δ.Η ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ - ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: Γξ. ΜΑΜΑΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΚΗΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Π.Ε.Χ. ςελίδα 0 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΗΔΤΘ ΤΝ Ζ ΓΗΟΗ ΚΖ ΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜ ΗΚΟΤ α ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο Ω Π Η Κ Ο Τ Κ Α Η Μ Η Θ Ο Γ Ο Η Α β ) Σ Μ Ζ Μ Α Λ Ο Γ Η Σ Η Κ Ζ Γ Η Α Υ Δ Η Ρ Η Ζ γ ) Σ Μ Ζ Μ Α Π Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. -Καηαξγνχληαη παξσρεκέλεο ξπζκίζεηο /παξεκβάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ μεπεξαζηεί απφ ηηο εμειίμεηο. ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Τα ππνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Υγείαο αλαθνηλψλνπλ ζήκεξα κηα ζεκαληηθή, νξηδφληηα παξέκβαζε γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ άξζε εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΙΣΩΝ ΑΝΣΙΓΡΑΦΩΝ NOMΙΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΘΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΠΩΛΗΣΗΡΙΑ ΣΟΤ ΣΑΠ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Γηεύζπλζε : ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σκήκα : ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Δι. Βεληδέινπ αξηζ. 57 Πιεξνθνξίεο : Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com

Ειέλε Μνπζνπιή Μνπζεηνπαηδαγσγφο, Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ» elenimousouli@hotmail.com «Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού»: O εκπαιδεσηικός θάκελος και ηα εκπαιδεσηικά προγράμμαηα για ηον πολιηιζμό και ηο περιβάλλον ηοσ Κάηω Ολύμποσ, Αναηολικού Κιζζάβοσ, Πηνειού και Σεμπών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1989/11.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ:31473 ΔΡΓΟ: ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΑΦΑΛΩΝ ΓΗΑΒΑΔΩΝ ΠΔΕΩΝ ΣΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΓΔΛΦΗΝΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΟ ΚΟΤΣΟΛΗΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο»

ΘΔΜΑ: «Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε κεηάδνζε αζζελεηώλ από θνπλνύπηα θαη ζθλίπεο» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σαρ. Γ/λζε : ΗΡ. ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ 19 Σαρ. Κώδηθαο : 185 32 Πιεξνθνξίεο : Αλαγλωζηνπνύινπ Ρ. Γαβξίιε

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Τποςπγόρ Οικονομικών

ΑΠΟΦΑΖ Ο Τποςπγόρ Οικονομικών Αθήνα, 04.05.2011 ΠΟΛ 1098 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 16 η Γ/ΝΖ ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012».

ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση ΦΜΥ και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά το 2012». ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 13.12.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 655 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 AΘΗΝΑ 1. ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος

Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος Ανοικηές ζε νέα πρόζηιμα παραμένοσν οι σποθέζεις ειζοδήμαηος ηδ 2122/2012 Πξάμε επηβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο, αθφκε θαη αλ θαηέζηε νξηζηηθή θαηφπηλ δηνηθεηηθήο επηιχζεσο ηεο δηαθνξάο, δελ απνθιείεη ηελ έθδνζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ

ΥΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ο Μ Η Ρ Ο Σ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΚΑΙ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΡΙΣΗ 2 ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α. ωςτό β. Λάκοσ γ. ωςτό δ. Λάκοσ ε. Λάκοσ Α2. β Α3. δ ΘΕΜΑ Β Β1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΗΤ-ΨΕΚ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009. Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ειδική Τπηρεζία σνηονιζμού και Παρακολούθηζης Δράζεων ΕΚΣ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ 2004-2009 ύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ινπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1180 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΡΟ Ωο ΠΓ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Γ', Α Σαρ. Γ/λζε:Καξ. εξβίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003

Αλαζεώξεζε 8  Ιαλνπάξηνο 2003 Αλαζεώξεζε 8 Ιαλνπάξηνο 2003 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δηζαγσγή 3 ΜΔΡΟ 1: ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΤΓΙΔΙΝΖ 5 1. Πνηόηεηα ηξνθίκσλ 5 1.1 Αιινίσζε ηξνθίκσλ 5 1.2 Δπηκόιπλζε ηξνθίκσλ 6 1.3 Πώο πξνιακβάλεηαη ε αιινίσζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΣΕΛΟ 1Η ΑΠΟ 5 ΕΛΙΔΕ ΘΔΜΑ ΑΡΧΗ Η ΕΛΙΔΑ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΣΑΡΣΖ 9 ΗΟΤΛΗΟΤ 05 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΦΤΗΚΖ ΘΔΣΗΚΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΠΔΝΣΔ (5) Α) Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο - 5 λα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) αρ. 12/2015 ΥΛΙΚΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ προϋπολογισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ»

ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» ΠΡΑΞΗ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ

ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ «ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΡΙΤΣΟΥ ΚΖΝΗΚΟ ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΗ ΣΡΔΗ ΠΡΑΞΔΗ Ζ θεληξηθή πιαηεία ηεο Άξηαο. Μπξνζηά θαη δεμηά ην αξρνληηθφ ηνπ Καζηέινπ. Φαίλεηαη ην εζσηεξηθφ ηνπ. Γίπαην. Ζ είζνδνο ηνπ ηζνγείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Σετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή εργαζία Θέμα: «Προηάζεις επενδσηικών έργφν ζηα πλαίζια προγράμμαηος ηοσ ΔΠΑΝ ποσ απορρίθθηκαν. Οι απόυεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ

ΔΗΜΟΙΟγξαθηθά. Εβδνκαδηαία ειεθηξνληθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ΑΝΑΚΟΙΝΧΕΙ Πίνακας περιεχομένων Σν 2013, Δπξσπατθφ Έηνο ησλ Πνιηηψλ... 3 «Έλαξμε πξνγξακκάησλ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ εθδξνκψλ θαη εηζηηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο Αγξνηηθήο Δζηίαο ηνπ ΟΓΑ έηνπο 2013»... 3 Τπνβνιή ειεθηξνληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 χεν αθηνών Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δζεινληηθέο δξάζεηο Δπηκόξθσζε Γεμηόηεηεο Αλνηρηέο δηαιέμεηο-ζπδεηήζεηο Οκηιίεο Πνιηηηζηηθά Άζθεζε Δπηθνηλσλία Πνηεο είκαζηε; Υξήζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ :

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 34/2014 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για τθν προμικεια του είδουσ : Κριτιρια κατακφρωςθσ : ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΧΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Τμιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ «ΚΡΔΑΣΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ 2 ηρ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΑΓΑ: 69ΞΙ469073-1Ι3 X I O, 29-9 - 2 0 1 4 Απ. Ππυη.: 9741 ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα».

«Γαζκνινγηθή θαηάηαμε θαη θαζνξηζκφο ζπληειεζηή ΦΠΑ ζε παξαζηηνθηφλα πξντφληα γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζε αλζξψπνπο ή ζε δψα». ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 25 Ιαλνπαξίνπ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Αξ. Πξση: ΠΟΛ. 1014 Α) Γ/ΝΗ ΓΑΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΘΔΣΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2399/4-2-2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ei Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011-2012, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Μάθημα: Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. χζηαζε Επσλπκία Έδξα Δηάξθεηα θαη θνπφο ηεο Εηαηξείαο. ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνσμία «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΖ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΞΤΛΔΙΑ» και ηο διακριηικό ηίηλο «ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ» όπως ιζτύει μεηά ηην από ηην 18 ης Ιοσνίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. ΑΘΗΝΑ. Έχοντας υπόψη

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ Α ΓΙΔΤΘΤΝΗ Π.Δ. ΑΘΗΝΑ. Έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΠΑΘΔΕΘΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ---------- ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. ΚΑΘ Δ. ΕΚΠ/Η ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΘΑ ΕΚΠ/Η Α ΑΘΗΝΑ ------------ Σαρ. Γ/λζε: Γψξνπ 9 T.K. - Πφιε: 104 32 Αζήλα Ιζηνζειίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών

Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Τεκμηρίωζη ηιμών ενδοομιλικών ζυναλλαγών Ν. 4110/13 (ΦΔΚ 17 Α/23-1-2013-Γηνξζ.ζθαικ. ην ΦΔΚ 33 Α/7-2- 13) : Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔ Η ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηα ηα δεζπνδόκελα θαη ηα αδέζπνηα δώα ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ από ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε κε θεξδνζθνπηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015

ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015 Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015 ΑΓΑ: ΨΞΨΓΗ-9Ρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Αζήλα, 17 Ινπλίνπ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 78 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 78 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 24-6-15 Τηλ:. 210 64

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ

Γηα ηελ πξνκάζεηα ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξϊ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: Α.ΣΡΙΚΑΛΙΧΣΗ ΣΗΛ. 2132046170-171 ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 29013/8-12-2014 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δ.Ε. Αν. Αργιθέας Β 1 Στάδιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Π.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 5 Π.1.1. Ιστορικό του Α Σταδίου της μελέτης... 5 Π.1.2. Συνοπτική περιγραφή της περιοχής μελέτης... 6 Π.1.2.1. Γεωγραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» ΑΓΑ: ΒΧΗΓ469073-ΞΨΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΨ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: B.ΠΑΓΟΥΔΗ Τηλ.: 2271350190 Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ

OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ OΙ ΠΔΝΣΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ- ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ- ΑΤΣΟΔΚΣΙΜΗΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Δνδςνάμυζη Δαςηού ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.1 Ανάπηςξη και Δξέλιξη ηος Δαςηού 1.2 ςναιζθημαηική Δκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΧΝ ΝΗΧΝ ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΤΝΓΔΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 263 Κέξθπξα, 2 Ινπλίνπ 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Ο πξόεδξνο ηνπ ΤΓΙΑ Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ Έρνληαο ππόςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΠΡΟ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΙΑ & Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η Γ/ΝΗ ΠΟΤΓΩΝ Γ/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΣΜΗΜΑ Α Να δηαηεξεζεί κέρξη... Βαζκόο Αζθαιείαο... Μαπούζι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 24/2014 ηνπ δεκνηηθό ζπκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ. ΘΔΜΑ: Έγθρηζε πραθηηθώλ δηαπραγκάηεσζες θαη απ εσζείας αλάζεζε εθηέιεζες

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς 16/05/2013 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ. Δευτέρα, 10/06/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2012-2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Διεύθυνση Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων.

ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914. ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΣΤ-1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ A.E. ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 621914 ANTIKEIMENO: Ππομήθεια Λογιζμικού ςζηήμαηορ Διασείπιζηρ ηόλος Οσημάηων. ΠΙΝΑΚΕ ΣΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΩΝ 621914 fleet v 16 Ιουλ.doc Σειίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2067 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014

ΑΓΑ: ΒΙΗ3ΟΞΘΧ-7ΛΒ ΑΓΑΜ: 14PROC001978824 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ Αζήλα,09/04/2014 Α.Π 6921/2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΘΑΗ ΓΑΞΑΛΥΛ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. Ξάληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά. foreasainou@ath.forthnet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πληροφορίες: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Βασιλική Καραγιάννη Τηλ./Fax: 26710 29258 Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 10/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά

Πξόγξακκα Μέηξσλ - Κύξηα Υαξαθηεξηζηηθά Τδαηικό Διαμέπιζμα Θεζζαλίαρ σέδιο Διασείπιζηρ ηυν Τδάηυν Σεσνικό Επιμεληηήπιο Ελλάδαρ Πεπιθεπειακό Σμήμα ΚΕΝΣΡΘΚΗ & ΔΤΣΘΚΗ ΘΕΑΛΘΑ Ημεπίδα Τδαηικοί πόποι: Άνθπυπορ Πεπιβάλλον Ανάπηςξη Πξόγξακκα Μέηξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα