Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξίσλ πκπιήξσζε Δειηίνπ Πξνζεηζκηθνύ Ειέγρνπ - Παξάδεηγκα Εθαξκνγήο (Ελόηεηεο Δ, Ε)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξίσλ πκπιήξσζε Δειηίνπ Πξνζεηζκηθνύ Ειέγρνπ - Παξάδεηγκα Εθαξκνγήο (Ελόηεηεο Δ, Ε)"

Transcript

1 Πξνζεηζκηθόο έιεγρνο θηηξίσλ πκπιήξσζε Δειηίνπ Πξνζεηζκηθνύ Ειέγρνπ - Παξάδεηγκα Εθαξκνγήο (Ελόηεηεο Δ, Ε) Σ.Α.. Ν. Κνδάλεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Ηπείξνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο & Οξγαληζκόο Αληηζεηζκηθνύ ρεδηαζκνύ & Πξνζηαζίαο (Ο.Α..Π.) Δλεκεξσηηθό εκηλάξην γηα Μεραληθνύο κε ζέκα : «ΠΡΟΔΗΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ» ΚΟΕΑΝΖ ΗΟΤΝΗΟ 2015

2 εηζκηθή πκπεξηθνξά Καηαζθεπώλ ΕΝΟΣΗΣΑ Δ: Πξνζδηνξηζκόο Γνκηθνύ πζηήκαηνο ΕΝΟΣΗΣΑ Ε: Δθηίκεζε Σξσηόηεηαο

3 28. Δνκηθόο ηύπνο ηνπ θηηξίνπ εκεηώλεηαη κε Υ ν Γνκηθόο Σύπνο ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ππό εμέηαζε θηίξην. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πεδίνπ είλαη ππνρξεσηηθή! Δάλ ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ Γ.Σ. είλαη δύζθνινο ηόηε ζα πξέπεη λα επηιεγεί ν πιεζηέζηεξνο ζην ππό έιεγρν θηίξην θαη λα γίλεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ. ε πεξίπησζε θηηξίνπ κε πξνζζήθε ζεκεηώλεηαη ν Γ.Σ. ηνπ αξρηθνύ θηηξίνπ. Γηα ηηο ζηαηηθώο αλεμάξηεηεο πξνζζήθεο ζπκπιεξώλεηαη μερσξηζηό δειηίν!

4 ΠΙΝΑΚΑ 1 Σύπνο Κηηξίνπ Ζ δηάθξηζε ησλ Γ.Σ. γίλεηαη ζύκθσλα κε ην δνκηθό ζύζηεκα θαη ηνπο ηζρύνληεο Αληηζεηζκηθνύο Καλνληζκνύο ηνλ Πίλαθα 1 θαηαηάζζνληαη ζπλήζε θηίξηα

5 ,ΔΑΚ,ΔΤΡΧΚΧΓΗΚΔ, ΔΚΟ

6

7

8 , ΔΑΚ

9 ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ εκεηώλνληαη κε Υ ζην αληίζηνηρν ηεηξαγσλίδην κόλνλ νη ζεηηθέο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα. ηνηρεία ηξσηόηεηαο είλαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ελόο θηηξίνπ, όπσο πξνέθπςαλ από ηελ θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ βιαβώλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζε θηίξηα από ζεηζκνύο. Ο βαζκόο επηξξνήο ησλ ζηνηρείσλ ηξσηόηεηαο ζηε δνκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ εμαξηάηαη από ην Γνκηθό Σύπν.

10 29. Υσξίο αληηζεηζκηθό Καλνληζκό εκεηώλεηαη κε Υ εάλ ε κειέηε ηνπ θηηξίνπ έγηλε ρσξίο εθαξκνγή Αληηζεηζκηθνύ Καλνληζκνύ (γηα θαηαζθεπέο πνπ κειεηήζεθαλ πξν ηνπ 1959 ή θαηαζθεπάζηεθαλ ρσξίο κειέηε). Γε ζεκεηώλεηαη ηίπνηα: ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν αληηζεηζκηθόο ππνινγηζκόο δελ έγηλε ιόγσ απαιιαγήο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αληηζεηζκηθνύ Καλνληζκνύ (π.ρ. ηζόγεηα θηίξηα κεηά ην 1959) ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ην θηίξην θαηαζθεπάζηεθε κελ πξηλ ην 1959 αιιά κειεηήζεθε κε βάζε ηζρύνπζεο ηνπηθέο δηαηάμεηο (π.ρ. Κόξηλζν, Ηόληα Νεζηά).

11 30. Έρεη απμεζεί ε ζπνπδαηόηεηα ιόγσ αιιαγήο ηεο ρξήζεο εκεηώλεηαη κε Υ εάλ έρεη γίλεη αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ πνπ νδεγεί ζηελ αύμεζε ηεο ζπνπδαηόηεηάο ηνπ. Ζ αιιαγή ζηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ελδηαθέξεη όηαλ ζπλεπάγεηαη: αιιαγή ζηηο πξνβιεπόκελεο θνξηίζεηο κε απνηέιεζκα κεηαβνιή ησλ δξάζεσλ ζηαηηθνύ θαη αληηζεηζκηθνύ ζρεδηαζκνύ ή / θαη αιιαγή ζηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ θηηξίνπ κε απνηέιεζκα κεηαβνιή ησλ ζεηζκηθώλ δξάζεσλ ζρεδηαζκνύ.

12 31. Πξνεγνύκελεο ζεηζκηθέο επηβαξύλζεηο (πνπ δελ απνθαηαζηάζεθαλ ή απνθαηαζηάζεθαλ πιεκκειώο) εκεηώλεηαη κε Υ εάλ ε θαηαζθεπή έρεη ππνζηεί βιάβεο ζην θέξνληα νξγαληζκό από πξνγελέζηεξνπο ζεηζκνύο θαη απηέο δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί έληερλα κε βάζε κειέηε επηζθεπήο.

13 Ρεγκαηώζεηο ζε θηίξηα βιακκέλα από ζεηζκό Αζηοχία υποζηυλώμαηος Αζηοχίες δοκών

14 32. Καθή θαηάζηαζε ιόγσ ειιηπνύο ζπληήξεζεο, θαθνηερληώλ, θαζηδήζεσλ Ζ εκθαλήο θαθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ηε ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά όηαλ νδεγεί ζε πιηθά αζζελέζηεξα από ηα απαηηνύκελα θαηά ην ζρεδηαζκό. Ζ εμσηεξηθή θαηάζηαζε απνηειεί έλδεημε γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ βαζηθνύ δνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Σν γεληθό επίπεδν ζπληήξεζεο ηνπ θηηξίνπ απνηειεί ηελ θαιύηεξε γξήγνξε νπηηθή έλδεημε.

15 Παξαδείγκαηα θηηξίσλ Ο.. ζε θαθή θαηάζηαζε Απνθινίσζε ζθπξνδέκαηνο Κειίδεο ζθνπξηάο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο Αποηίναξη επικάλυψης Δκθαλήο δηάβξσζε νπιηζκνύ Φσιηέο ιόγσ θαθήο ζθπξνδέηεζεο

16 Παξαδείγκαηα θηηξίσλ ζε θαθή θαηάζηαζε Καζηδήζεηο Ληζόθηηζηα θηίξηα: Αζζελέο θνλίακα, εύζξππηα ιηζνζώκαηα, θαθνηερλίεο ζε ζπλδέζεηο (π.ρ. μύιηλα ζηνηρεία κε ηνηρνπνηία) Μεηαιιηθά θηίξηα: Λεθέδεο ζθνπξηάο, ηηλάγκαηα ζε βακκέλεο επηθάλεηεο, παξακνξθώζεηο Καζηδήζεηο: Υξεηάδεηαη δηεξεύλεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ

17 33. Κίλδπλνο θξνύζεο κε γεηηνληθά θηίξηα εκεηώλεηαη κε Υ όηαλ ζε θηίξηα κε πιαηζηαθέο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη ζε επαθή κε άιια θηίξηα ππάξρεη θίλδπλνο θξνύζεο. Κίλδπλνο θξνύζεο ππάξρεη όηαλ ηα γεηηνληθά θηίξηα δελ δηαρσξίδνληαη κε επαξθή αξκό ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΑΚ-2000 παξ εκεηώλεηαη όηη ζε ζπγθξόηεκα θηηξίσλ, όπνπ ηα επηκέξνπο θηίξηα ρσξίδνληαη κε αξκό, απαηηείηαη ζπκπιήξσζε μερσξηζηώλ δειηίσλ γηα θάζε ζηαηηθώο αλεμάξηεην θηίξην.

18 Παξαδείγκαηα Γεηηνληθώλ θηηξίσλ κε θίλδπλν θξνύζεο ζε θηίξηα κε αληζόζηαζκεο πιάθεο ππάξρεη πηζαλόηεηα εκβνιηζκνύ ησλ ππνζηπισκάησλ ηνπ ελόο θηηξίνπ από ηηο πιάθεο ηνπ άιινπ. ζε θηίξηα κε κεγάιε δηαθνξά ύςνπο ην θαηλόκελν εκθαλίδεηαη ζην ςειόηεξν επίπεδν ηνπ ρακεινύ ζε θηίξηα κε κεγάιε δηαθνξά δπζθακςίαο γσληαία ή δηζγσληαία νηθνδνκή ζε ζπλερέο ζύζηεκα (νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν)

19 34. Μαιαθόο όξνθνο Με ηνλ όξν «καιαθόο όξνθνο» λνείηαη ν όξνθνο πνπ παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεησκέλε δπζθακςία ή αληνρή ζε νξηδόληηα θνξηία ζε ζρέζε κε ηνπο ππόινηπνπο νξόθνπο ηνπ θηηξίνπ. πλήζεηο πεξηπηώζεηο: Ππισηή: απνπζία ηνηρνπιεξώζεσλ ζην ηζόγεην Καηαζηήκαηα: απνπζία ηνηρνπιεξώζεσλ ζην ηζόγεην ή ζε ελδηάκεζν όξνθν

20 Αζηνρίεο κεραληζκνύ καιαθνύ νξόθνπ 1971 San Fernando, California 5-όξνθν Ννζνθνκείν Olive View 1999 Αζήλα 2-όξνθε θαηνηθία

21 35. Με θαλνληθή δηάηαμε ηνηρνπιήξσζεο ζε θάηνςε εκεηώλεηαη κε Υ ε ύπαξμε ηνηρνπιεξώζεσλ ζε κε θαλνληθή δηάηαμε, ζηελ θάηνςε ηνπ θηηξίνπ. Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό αθνξά θύξηα ηα θηίξηα κε θέξνληα νξγαληζκό από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.

22 Με θαλνληθή δηάηαμε ηνηρνπιήξσζεο ζε θάηνςε Ζ ύπαξμε θαλνληθά δηαηεηαγκέλσλ ηζρπξώλ ηνηρνπιεξώζεσλ ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ, απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ αληνρή θαη δπζθακςία ηνπο. ε θαλνληθή δηάηαμε ζα πξέπεη λα ζεσξνύληαη ηνηρνπνηίεο πνπ είλαη ζρεδόλ ζπκκεηξηθά δηαηαγκέλεο ζηνλ θάζε όξνθν θαη θαζ όιν ην ύςνο ηνπ θηηξίνπ, ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ζεκεηώλεηαη ε δηάηαμε σο κε θαλνληθή. Α όξνθνο Γ όξνθνο

23 36. Μεγάιν ύςνο θηηξίνπ εκεηώλεηαη κε Υ εάλ ην θηίξην έρεη κεγάιν ύςνο. Καηαζθεπέο κε Φ.Ο. από θέξνπζα ηνηρνπνηία ή από πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία ζεσξνύληαη όηη έρνπλ κεγάιν ύςνο όηαλ είλαη άλσ ησλ 2 νξόθσλ. Κηίξηα κε Φ.Ο. από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζεσξνύληαη όηη έρνπλ κεγάιν ύςνο όηαλ ππεξβαίλνπλ ηνπο 5 νξόθνπο.

24 37. Με θαλνληθόηεηα θαζ ύςνο Με θαλνληθό θαζ ύςνο ζεσξείηαη έλα θηίξην όηαλ παξνπζηάδεη εζνρέο ή «πύξγνπο» (δειαδή νξόθνπο κε εκβαδόλ θάηνςεο κηθξόηεξν ηνπ 70% ηνπ εκβαδνύ ησλ ππνινίπσλ νξόθσλ). Τπελζπκίδεηαη όηη ζύκθσλα κε ηνλ Δ.Α.Κ [4](α) κία από ηηο ζπλζήθεο γηα λα ζεσξείηαη θαλνληθό έλα θηίξην είλαη ε νκαιή κεηαβνιή ηεο κάδαο νξόθνπ. Γελ ιακβάλνληαη ππόςε απνιήμεηο θιηκαθνζηαζίσλ θαη δώκαηα.

25 Πεξηπηώζεηο θηηξίσλ κε κε θαλνληθόηεηα θαζ ύςνο Κηίξηα κε πξνζζήθεο θαζ ύςνο από δηαθνξεηηθό πιηθό από απηό ηεο αξρηθήο θαηαζθεπήο (ζα πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη κε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή). Ηζόγεην θηίζκα από θέξνπζα ηνηρνπνηία κε πξνζζήθε νξόθνπ κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο Ηζόγεην θηίζκα από θέξνπζα ηνηρνπνηία κε πξνζζήθε νξόθνπ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα

26 Πεξηπηώζεηο θηηξίσλ κε κε θαλνληθόηεηα ζηηο όςεηο Κηίξηα πνπ ιόγσ επηθιηλνύο εδάθνπο παξνπζηάδνπλ δηαθνξά κεηαμύ ρακειόηεξεο θαη πςειόηεξεο πιεπξάο, δηαθνξά ύςνπο πιένλ ηνπ ελόο νξόθνπ, εθόζνλ ν όξνθνο απηόο δελ είλαη εγθηβσηηζκέλνο. Πξνθύπηεη έληνλε δηαθνξά ζηηο δπζθακςίεο ησλ πιεπξώλ ηνπ θηηξίνπ

27 38. Οξηδόληηα κε θαλνληθόηεηα εκεηώλεηαη κε Υ ε ύπαξμε νξηδόληηαο κε θαλνληθόηεηαο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θηηξίνπ ζηελ θάηνςε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην θξηηήξην απηό αθνξά ζην πεξίγξακκα ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ.

28 Πεξηπηώζεηο θηηξίσλ κε νξηδόληηα κε θαλνληθόηεηα Κηίξηα κε κεγάιν κήθνο ζε ζρέζε κε ην πιάηνο ηνπο. Κηίξηα κε πνιύπινθν ζρήκα όπσο L, E, Π, Σ θαη κε κεγάιν κήθνο πηεξύγσλ. (θαηόςεηο πνπ πξνέξρνληαη από ζπλδπαζκό επηκήθσλ ζηνηρείσλ) Κηίξηα ζηα νπνία ε λνεηή επζεία πνπ ζπλδέεη δύν ζεκεία ηνπ ζρήκαηνο κπνξεί λα ηκήζεη ηελ πεξίκεηξν.

29 Πεξηπηώζεηο θηηξίσλ κε νξηδόληηα κε θαλνληθόηεηα Κηίξηα κε ηξηγσληθή θάηνςε κε ηηο εμσηεξηθέο πιεπξέο λα ηέκλνληαη ππό νμείεο γσλίεο Απμεκέλε πηζαλόηεηα εκθάληζεο βιάβεο

30 39. Ελδερόκελν ζηξέςεο εκεηώλεηαη κε Υ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ελδερόκελν ζεκαληηθήο ζηξεπηηθήο παξακόξθσζεο ηνπ θηηξίνπ ιόγσ ζεκαληηθώλ εθθεληξνηήησλ ζην θέξνληα νξγαληζκό. Σν ελδερόκελν έληνλεο ζηξεπηηθήο παξακόξθσζεο ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη όηαλ ε δηάηαμε ησλ θαηαθόξπθσλ θεξόλησλ ζηνηρείσλ είλαη αζύκκεηξε θαη δελ ππάξρεη θαηάιιειε δηακόξθσζε ηθαλή λα παξαιάβεη ηελ παξακόξθσζε απηή.

31 Ειαρηζηνπνίεζε ζηξεπηηθήο παξακόξθσζεο Ο ΔΑΚ (α)[1] ζπληζηά ζπκκεηξηθή δηάηαμε ησλ πην άθακπησλ θαηαθόξπθσλ ζηνηρείσλ (ππνζηπισκάησλ ή/ θαη ηνηρσκάησλ) θνληά ζηελ πεξίκεηξν ή όπνπ απηό δελ είλαη δπλαηόλ, κε ηε δηάηαμε ηνηρσκάησλ παξάιιεια θαη θνληά ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ πιεπξέο ηεο πεξηκέηξνπ.

32 40. Κνληά ππνζηπιώκαηα εκεηώλεηαη κε Υ όηαλ ππάξρεη ζεκαληηθόο αξηζκόο «ζέζεη» θνληώλ ππνζηπισκάησλ ζην θηίξην. Tν πξόβιεκα εκθαλίδεηαη ζε θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαη αθνξά ππνζηπιώκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί λα ιεηηνπξγνύλ ζε όιν ηνπο ην κήθνο (ύςνο νξόθνπ), αιιά ιόγσ κεηέπεηηα επεκβάζεσλ αλαηξείηαη ν αξρηθόο ζρεδηαζκόο.

33 Παξαδείγκαηα θνληώλ ππνζηπισκάησλ Μεξηθό ύςνο ηνηρνπιεξώζεσλ κεηαμύ ησλ ππνζηπισκάησλ θεγγίηεο ζε βηνκεραληθά θηίξηα παξάζπξα ζε εκηππόγεηα ηνηρνπιεξώζεηο πξνζηαζίαο ζε θηίξηα ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ Μεηέπεηηα πξνζζήθε δνθώλ ζε ελδηάκεζν ύςνο ησλ ππνζηπισκάησλ θιηκαθνζηάζηα παηάξηα Γηαηκεηηθή αζηνρία ππνζηπισκάησλ πγθέληξσζε δηαηκεηηθώλ δπλάκεσλ

34 Παξάδεηγκα Εθαξκνγήο Πξσηνβάζκηνπ Πξνζεηζκηθνύ Ειέγρνπ Βόξεηνο Σνκέαο Αζελώλ Φηινζέεο-Φπρηθνύ Σδαβέιια Γεκόζηνο Οξγ. Τπ. Οηθ. Τπνδ. Ναπη. & Σνπξ. Δπηηειηθή Γεκόζηα Τπεξεζία Γεκόζηνο Οξγ. Τπ. Οηθ. Τπνδ. Ναπη. & Σνπξ. Ηδηώηεο Γεκόζηνο Οξγ. Τπ. Οηθ. Τπνδ. Ναπη. & Σνπξ. Τπ. Οηθνλνκίαο, Τπνδνκώλ, Ναπηηιίαο & Σνπξηζκνύ , , Μεηαμύ ηζνγείνπ θαη 1νπ νξόθνπ ππάξρεη παηάξη. Μαξία Πνδεκαηά Καηεξίλα Σαξλαβά Πνιηηηθόο Μεραληθόο Πνιηηηθόο Μεραληθόο

35 Α ΕΤΥΑΡΙΣΩ! Καηεξίλα Σαξλαβά Πνιηηηθόο Μεραληθόο, MSc τηλ Fax

Προζειζμικός έλεγτος κηιρίων σμπλήρωζη Γεληίοσ Προζειζμικού Δλέγτοσ - Παράδειγμα Δθαρμογής (Δνόηηηες Α, Β, Γ)

Προζειζμικός έλεγτος κηιρίων σμπλήρωζη Γεληίοσ Προζειζμικού Δλέγτοσ - Παράδειγμα Δθαρμογής (Δνόηηηες Α, Β, Γ) Προζειζμικός έλεγτος κηιρίων σμπλήρωζη Γεληίοσ Προζειζμικού Δλέγτοσ - Παράδειγμα Δθαρμογής (Δνόηηηες Α, Β, Γ) Σ.Α.. Ν. Κοζάνης ηης Αποκενηρωμένης Γιοίκηζης Ηπείροσ Γσηικής Μακεδονίας & Οργανιζμός Ανηιζειζμικού

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Από ζτεηική δημοζίεσζη ζηα ένησπα : «ΔΕΛΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ» (303/98) «ΣΕΥΝΙΚΑ» (126/97) «ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΤΛΙΚΟ» (102/99) ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ ΕΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΕΙΣΩΝ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο»

Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» Δηζήγεζε ζηελ δηεκεξίδα ηνπ ΣΔΔ ηεο 18-19 Οθηωβξίνπ 2000 κε αληηθείκελν «Σερληθέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο» ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΔΞΙΟΡΡΟΠΗΗ ΚΛΔΙΣΩΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ Κιάδνη εθαξκνγήο Οη ηνκείο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Γεσινγηθέο Μειέηεο Τερληθώλ Έξγσλ Σήξαγγεο 7 ν Μάζεκα: Μέηξα Άκεζεο Υπνζηήξημεο Σπκπεξηθνξά βξαρόκαδαο-κέηξα ππνζηήξημεο

Γεσινγηθέο Μειέηεο Τερληθώλ Έξγσλ Σήξαγγεο 7 ν Μάζεκα: Μέηξα Άκεζεο Υπνζηήξημεο Σπκπεξηθνξά βξαρόκαδαο-κέηξα ππνζηήξημεο Γεσινγηθέο Μειέηεο Τερληθώλ Έξγσλ Σήξαγγεο 7 ν Μάζεκα: Μέηξα Άκεζεο Υπνζηήξημεο Σπκπεξηθνξά βξαρόκαδαο-κέηξα ππνζηήξημεο Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Τερληθόο Γεσιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριζη: Απόθαζη ηος ΤΤ&ΚΑ, με ΑΠ ΓΤ8/Β/οικ.70071, 30-06-04.

Έγκριζη: Απόθαζη ηος ΤΤ&ΚΑ, με ΑΠ ΓΤ8/Β/οικ.70071, 30-06-04. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Γ/ΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΜΟΝΑΓΧΝ ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ (ΞΔΝΧΝΔ & ΟΙΚΟΣΡΟΦΔΙΑ) ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΤΥΑΡΓΧ»

Διαβάστε περισσότερα