ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ Πξφγξακκα Σπνπδψλ: Γιοίκηζη Δπισειπήζευν & Οπγανιζμών Θεκαηηθή Δλφηεηα: ΓΔΟ 42 Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο Αθαδ. Έηνο: Τέηαπηη Γπαπηή Δπγαζία ζηη Γιασείπιζη Φςζικών Πόπυν Γενικέρ οδηγίερ για ηην επγαζία Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη ςποσπευηικέρ. Η εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαγξακκάησλ, εηζαγσγήο-επηιφγνπ θαη ησλ αλαθνξψλ, δεν θα ππέπει να ςπεπβαίνει ηηο ιέμεηο. Οη εξγαζίεο ππέπει λα είλαη επιμελημένερ θαη επαλάγλσζηεο ψζηε λα κελ θνπξάδνπλ ηνλ αλαγλψζηε. Καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ ηυν επγαζιών: Τρίτη 4 Μαΐου, 2010 Δπγαζίερ πος παπαλαμβάνονηαι εκππόθεζμα επιζύποςν βαθμολογικέρ κςπώζειρ (0.5 βαθμό για κάθε ημεπολογιακή ημέπα καθςζηέπηζηρ). Δνδεικηικέρ Απανηήζειρ 4 ηρ Δπγαζίαρ ΘΔΜΑ 1 (α) Πξνθχπηεη φηη S 3 <S 1 <S 2 <S 4, φπνπ ην ζχκβνιν < έρεη ηε ζπλεζηζκέλε αιγεβξηθή ζεκαζία. Οπφηε Θ 3 >Θ 1 >Θ 2 >Θ 4, φπνπ ην ζχκβνιν > ζεκαίλεη θαιύτεξν από Μέζερ Τιμέρ Βαθμολογίαρ Δπιλογών και Ανηίζηοισερ Τςπικέρ Αποκλίζειρ Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 g 1 1,86 0,288 3,08 0,319 2,06 0,336 3,94 0,365 g 2 2,96 0,270 3,26 0,305 2,28 0,497 2,86 0,662 g 3 3,42 0,319 4,20 0,292 2,68 0,164 3,56 0,351 g 4 1,48 0,327 2,50 0,367 3,56 0,207 4,22 0,377 g 5 4,30 0,374 3,50 0,367 2,70 0,283 1,80 0,453 g 6 4,24 0,541 3,32 0,377 2,42 0,460 1,96 0,439 Πολςκπιηηπιακόρ Πίνακαρ ζηαθμιζμένηρ βαθμολογίαρ (πξνθύπτεη από * ) gi Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 g 1 0,18 0,096 0,177 0,125 0,259 g 2 0,22 0,176 0,219 0,249 0,416 ΔΑΠ ΓΔΟ Θέκαηα 4εο Γξαπηήο Δξγαζίαο (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο) 1

2 g 3 0,14 0,153 0,171 0,062 0,175 g 4 0,16 0,077 0,147 0,118 0,254 g 5 0,18 0,290 0,231 0,137 0,147 g 6 0,12 0,275 0,150 0,134 0,103 Σύλνιν 1,00 1,07 1,10 0,82 1,35 (β) Έζησ ην λέν άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο S 1 γηα ηε δεχηεξε επηινγή (second-best) θαη S 3 γηα ηελ πξψηε επηινγή (best). Πξνθεηκέλνπ λα εμηζσζνχλ, δει., S 1 = S 3, ε βαζκνινγία ηεο Θ 1 ζα κεησζεί (δει., ζα βειηησζεί) θαηά πνζνζηφ x%, ελψ ε βαζκνινγία ηεο Θ 3 ζα απμεζεί (δει., ζα ρεηξνηεξεχζεη θαηά y%). Γει., S 1 =S 1 -xs 1, S 3 = S 3 +ys 3, S 1 = S 3, y=3x Οπφηε: 1,07-x1,07=0,82+y0,82 1,07-x1,07=0,82+(3x)0,82 1,07-x1,07=0,82+x2,46 x=0,0708 ή 7,08% Άξα: y=3x y=3*0,0708 y=0,212 ή 21,2% Μεηαβάιινληαο αληίζηνηρα ηε δηπιά ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ (δει., κεηψλνληαο ηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηεο Θ 1 θαηά 7,08 % θαη απμάλνληαο ηε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηεο Θ 3 θαηά 21,2% σο πξνο φια ηα θξηηήξηα) πξνθχπηεη ν παξαθάησ Πίλαθαο. Νέορ Πίνακαρ ζηαθμιζμένηρ βαθμολογίαρ gi Θ 1 Θ 3 g 1 0,18 0,090 0,151 g 2 0,22 0,163 0,302 g 3 0,14 0,142 0,075 g 4 0,16 0,072 0,143 g 5 0,18 0,269 0,167 g 6 0,12 0,256 0,162 Σύλνιν 1,00 0,99 1,00 Απφ φπνπ θαη πξνθχπηεη ν λένο Πίλαθαο κέζνπ φξνπ βαζκνινγίαο, ππνινγίδνληαο ηελ θάζε βαζκνινγία (σο κέζε ηηκή) a ij = ij /k ij *w i, ij ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία) Νέα βαθμολογία ΔΑΠ ΓΔΟ Θέκαηα 4εο Γξαπηήο Δξγαζίαο (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο) 2

3 Θ 1 Θ 3 g 1 1,73 2,50 g 2 2,75 2,76 g 3 3,18 3,25 g 4 1,38 4,31 g 5 4,00 3,27 g 6 3,94 2,93 Καζψο θακκία βαζκνινγία δελ βξίζθεηαη εθηφο ηνπ εχξνπο 1-5 ηεο επηηξεπφκελεο βαζκνινγίαο, ζπκπεξαίλεηαη ε επαηζζεζία ηεο πξνθξηλφκελεο επηινγήο. (γ) Όηαλ απμάλεηαη (κεηψλεηαη) ην βάξνο w i ελφο θξηηεξίνπ f i ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν δηάλπζκα βαξψλ, ηφηε νη ηηκέο ησλ ππνινίπσλ βαξψλ κεηψλνληαη (απμάλνληαη) θαη αλαινγία ηεο ήδε θαζνξηζκέλεο ηηκήο ηνπο, έηζη ψζηε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα λα παξακέλεη ίζν πξνο ηελ κνλάδα: Αλ w ε λέα ηηκή ' ' ' wk wk ηνπ w k ( w k >w k ), ηφηε ε λέα ηηκή ηνπ w i (i k) είλαη. Οπφηε πιεξνίηε ε 1 w n ' ζπλζήθε w 1. i 1 i k ' k Απμάλνληαο ην βάξνο ηνπ θξηηεξίνπ g 3 απφ 0,14 ζε 0,23 ηα βάξε ησλ ππνινίπσλ θξηηεξίσλ κεηψλνληαη θαηά: gi ' g 1 0,18 0,157 g 2 0,22 0,192 g 3 0,14 0,250 g 4 0,16 0,140 g 5 0,18 0,157 g 6 0,12 0,105 Σύλνιν 1,00 1,000 Ο λένο Πίλαθαο βαζκνινγίαο θαη ν Πνιπθξηηεξηαθφο Πίλαθαο δίλνληαη αθνινχζσο: ΔΑΠ ΓΔΟ Θέκαηα 4εο Γξαπηήο Δξγαζίαο (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο) 3

4 Δμπειπογνώμυν_1 Δμπειπογνώμυν_2 Δμπειπογνώμυν_3 Δμπειπογνώμυν_4 Δμπειπογνώμυν_5 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 Θ 1 Θ 2 Θ 3 1,8 3,3 2,5 4,2 1,5 2,7 1,8 3,7 2, ,5 1,7 3,5 2,3 4,4 2,2 2,9 1,7 1,82 2,45 1,19 2,66 2,31 2,1 1,4 1,82 1,96 2,52 1,54 2,17 2,17 2,03 2,1 1,96 2,1 2,31 1,75 3,6 4 2, ,9 2,5 3,6 3,2 4,4 2,8 3,8 3,8 4,1 2,6 3,9 3,5 4,6 2,6 1,2 2,5 3,4 4 1,8 2,3 3,6 4,4 1,5 2,9 3,3 4,8 1,1 2 3,7 3,9 1,8 2,8 3,8 4,1 3,8 2,5 1,6 4,8 3,5 2,5 1,5 4 3,3 2,9 2 4,6 3,9 3,1 2, ,5 4,6 3,7 2,9 2,6 4 3,3 2,3 1,8 4,9 3,5 1,9 2,2 4,2 3,4 2,1 1,5 3,5 2,7 2,9 Μέζερ Τιμέρ Βαθμολογίαρ Δπιλογών και Ανηίζηοισερ Τςπικέρ Αποκλίζειρ Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 g 1 1,86 0,288 3,08 0,319 2,06 0,336 3,94 0,365 g 2 2,072 0,189 2,282 0,213 1,596 0,348 2,002 0,463 g 3 3,42 0,319 4,20 0,292 2,68 0,164 3,56 0,351 g 4 1,48 0,327 2,50 0,367 3,56 0,207 4,22 0,377 g 5 4,30 0,374 3,50 0,367 2,70 0,283 1,80 0,453 g 6 4,24 0,541 3,32 0,377 2,42 0,460 1,96 0,439 Πολςκπιηηπιακόρ Πίνακαρ ζηαθμιζμένηρ βαθμολογίαρ gi Θ 1 Θ 2 Θ 3 Θ 4 g 1 0,157 0,084 0,154 0,109 0,226 g 2 0,192 0,075 0,093 0,107 0,178 g 3 0,250 0,273 0,306 0,110 0,312 g 4 0,140 0,068 0,128 0,103 0,222 g 5 0,157 0,253 0,202 0,120 0,128 g 6 0,105 0,240 0,131 0,117 0,090 Σύλνιν 1,00 0,99 1,01 0,66 1,16 Πξνθχπηεη φηη S 3 <S 1 <S 2 <S 4, φπνπ ην ζχκβνιν < έρεη ηε ζπλεζηζκέλε αιγεβξηθή ζεκαζία. Οπφηε Θ 3 >Θ 1 >Θ 2 >Θ 4, φπνπ ην ζχκβνιν > ζεκαίλεη θαιύτεξν από ΘΔΜΑ Με βάζη ηον πίνακα 3 ηος Γ ηόμος, επιλέξηε ηον ππώηο πποηεινόμενο ΚΣΔρ ανά καηηγοπία για ηην πεπίπηυζη μιαρ ελληνικήρ ζςνεηαιπιζηικήρ επισείπηζηρ έκθλιτηρ, ηςποποίηζηρ και ΔΑΠ ΓΔΟ Θέκαηα 4εο Γξαπηήο Δξγαζίαο (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο) 4

5 εξαγυγήρ ελαιολάδος ζηο εξυηεπικό και πποηείνεηε μέηπα ποιόηηηαρ πος να ζςμβάλλοςν ζηη βεληίυζη ηηρ πεπιβαλλονηικήρ ηηρ ζηπαηηγικήρ. Σρεηηδφκελνο κε ηελ ηερλνινγία: Δμεηδίθεπζε επηζηεκνληθήο έξεπλαο Η βειηίσζε ησλ κεζφδσλ κεηαηξνπήο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ απνξξηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζε ζε σθέιηκα πξντφληα έρνπλ κεγάιε επίπησζε ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Οη φπνηεο βειηηψζεηο ζηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επεηπηψζεσλ φηαλ εληαρζνχλ ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα έρνπλ πξνζηηζέκελε αμία. Η βειηίσζε ησλ κεζφδσλ ςπρξάο έθζιηςεο κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ κε πξνθαλείο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ. Η βειηίσζε ησλ κεζφδσλ εθαξκνγήο θαη ειέγρνπ ηεο νξγαληθήο θαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ ηαρχηεξεο θαη ιηγφηεξν θαηαζηξνθηθήο ζπιινγήο ηνπ θαξπνχ κε ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, θαζψο θαη ηεο έγθαηξεο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο, βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη κεηψλνπλ ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σρεηηδφκελνο κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία: Απνδνηηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία ρακεινχ θφζηνπο Η βειηηζηνπνίεζε θαη ν ζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη επεμεξγαζίαο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο. Η επίηεπμε δηθηχσζεο πνηφηεηαο ησλ παξαγσγψλ πξνκεζεπηψλ βαζίδεηαη θαη εμνρήλ ζε ζπλερή βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε κείσζε ησλ ιαλζαζκέλσλ θαη άζθνπσλ ελεξγεηψλ θαη επηινγψλ. Σρεηηδφκελνο κε ηε δηαλνκή: Ιζρπξφ δίθηπν πσιήζεσλ δηαλνκέσλ Η δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ζηελ ηειηθή αγνξά θαη ηδηαίηεξα ηνπ εμσηεξηθνχ απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο. ΚΣΔο είλαη ε επίηεπμε επσθειψλ απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε θαηάιιεια θαλάιηα δηαλνκήο ζηηο ρψξεο επηινγήο πνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα. Σρεηηδφκελνο κε ην κάξθεηηλγθ: Γξήγνξε θαη ζαθήο ηερληθή ππνζηήξημε Η αλάπηπμε θαηάιιεισλ δηαθεκηζηηθψλ βίληεν δηάξθεηαο πξνζαξκνζκέλεο ζην αθξναηήξην πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη δηαζέζηκα κε πξφζβαζε κέζσ δηαδηθηχνπ θαη πνπ ζα θαιχπηνπλ θαηά πεξίπησζε ηελ πεξηγξαθή ηεο πνηφηεηαο θαη πσο απηή επηηπγράλεηαη ζηα επηκέξνπο ζηάδηα απφ ηελ θαιιηέξγεηα, ηε ζπιινγή, ηελ επεμεξγαζία, ηελ ηππνπνίεζε, ηελ απνζήθεπζε, θιπ. Η δηαθήκηζε απηή επηδξά επίζεο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο απηνγλσζίαο αιιά θαη ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε άκεζε επίπησζε ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο. Η αλάπηπμε JIT ππνζηήξημεο ηεο αγνξάο αλάινγα κε ηηο παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο νδεγεί ζηελ θαηαλάισζε ηνπ θαηάιιεινπ πην θξέζθνπ πξντφλνο ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο απνζήθεπζεο. Σρεηηδφκελνο κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πφξσλ: Υςειέο ηθαλφηεηεο ηνπ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ Οη ζπγθξηηηθά πςειφηεξεο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ν θξηζηκφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο επεηδή επηηπγράλεηαη ε ζπλέξγεηα, ε θαηλνηνκία θαη ε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηα εθάζηνηε πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ψζηε λα επηηπγράλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία. Απηέο νη ηθαλφηεηεο ζαθψο ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ηαρχηεξεο πξνζαξκνγήο ζηε ΓΟΠ θαη ζηηο ζπλεπαγφκελεο πεξηβαιινληηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο. Σρεηηδφκελνο κε ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο: Υςειήο πνηφηεηαο θαη πηζηφηεηαο πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ΔΑΠ ΓΔΟ Θέκαηα 4εο Γξαπηήο Δξγαζίαο (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο) 5

6 Τα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ηνλ θαηαιχηε επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο ηεο επηηπγραλφκελεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνηφηεηαο ηνπ EFQM. Η θαιχηεξε πνηφηεηα θαη πηζηφηεηα κνξεί λα βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κε άκεζεο επηπηψζεηο ζε φιεο ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ηνπ ππνδείγκαηνο θαη θπζηθά ζηηο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σρεηηδφκελνο κε ηνλ πειάηε: Πξνλνκηαθή ζρέζε κε ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή πειάηε Η αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ απνηειεί κηα πνιχ δχζθνιε ππφζεζε πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη ζρεηηθά επθνιφηεξν λα επηηεπρζεί ζε ζρέζε κε άιια ειιεληθά πξντφληα επεηδή ήδε ζεσξείηαη ην θαιχηεξν πξντφλ απφ πιεπξάο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ρψξεο, ελψ πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο είλαη παγθφζκηα γλσζηέο ιφγσ ηνπξηζκνχ, ην ίδην θαη ην ιάδη πνπ παξάγεηαη εθεί, ην νπνίν θαη έρεη θαηαλαισζεί απφ ηεξάζηην αξηζκφ επηζθεπηψλ. Σ απηφ ην επίπεδν ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζπλεξγαζία ζε επίπεδν δηθηχνπ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο ίδηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνηφηεηαο. Απηή ε πξνλνκηαθή ζρέζε απμάλεη ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπλεπψο ζπκβάιιεη ζηηο πξνζπάζεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 2.2 Από μια απλή ανάλςζη ηυν εξαγυγών παπθένος ελαιολάδος ηηρ σώπαρ μαρ πποκύπηει όηι ηο 75% πεπίπος εξάγεηαι ζηην Ιηαλία όπος σπηζιμοποιείηαι για επανεξαγυγή και όηι για κάθε κιλό ελαιολάδος πος πυλείηαι με αςηό ηον ηπόπο η σώπα μαρ «σάνει» πάνυ από ένα ζε ζύγκπιζη με ηο ελαιόλαδο πος εξάγεηαι από ηιρ ελληνικέρ επισειπήζειρ. Από ηην ανάλςζη ηος διεθνούρ ανηαγυνιζμού ηυν επώνςμυν επισειπήζευν πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζηην διανομή παπθένος ελαιολάδος διεθνώρ πποκύπηει όηι οι Ιηαλικέρ επισειπήζειρ έσοςν ζςγκπιηικό πλεονέκηημα ζηην αναγνυπιζιμόηηηα και ζηην ππόζβαζη ζηα δίκηςα διανομήρ πος ζςνεσώρ βεληιώνεηαι ζε ζσέζη με ηιρ ελληνικέρ. Και αςηά ζςμβαίνοςν ενώ είναι γνυζηό ζηοςρ ειδικούρ όηι ηο ελληνικό παπθένο ελαιόλαδο ςπεπέσει ζε ποιόηηηα. Με βάζη ηα αναθεπόμενα ζηο κεθάλαιο 9.1.3, διαγνώζηε ηιρ ανάγκερ ζε ζηπαηηγικέρ αλλαγέρ πος θα ππέπει να ακολοςθήζει μια ελληνική εξαγυγική επισείπηζη ελαιολάδος πποκειμένος να καηαζηεί ανηαγυνιζηική ζηην διεθνή αγοπά. Σχκθσλα κε ην θεθάιαην ε δηάγλσζε ησλ αλαγθψλ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 1. Τν είδνο ηεο αιιαγήο, αλ δειαδή είλαη βαζκηαία επαπμάλνπσα ή κετασρεκατηστηθή αιιαγή. Η βειηίσζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο (brand name) θαη ηεο δηείζδπζεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο είλαη κηα βαζκηαία επαπμάλνπζα δηαδηθαζία. Όκσο ε επηθέληξσζε ζε κηα αλαδπφκελε αγνξά φπσο π.ρ. ηεο Κίλαο φπνπ δελ έρεη επέιζεη ν έιεγρνο ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο απφ ηηο Ιηαιηθέο θαη Ιζπαληθέο επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα εζηαηζκέλε ηαρεία κεηαζρεκαηηζηηθή αιιαγή θπξίσο ζε φηη αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δηείζδπζεο ζηα δίθηπα δηαλνκήο. Δπίζεο ε ζπγρψλεπζε κε κηα επηρείξεζε δηεζλνχο εκβέιεηαο ή ε εμαγνξά ηεο απφ κία ηέηνηα πνιπεζληθή εηαηξεία κπνξεί λα απνηειέζεη κηα κεηαζρεκαηηζηηθή αιιαγή. Παξάδεηγκα απνηειεί ε εμαγνξά ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ ησλ κεηνρψλ ηεο ΔΛΑΙΣ απφ ηελ UNILEVER. 2. Τν κέγεζνο ηεο αιιαγήο, ζπλδπάδνληαο ην έπξνο (επξεία έλαλτη πεξηνξησκέλεο), κε ηνλ βαζκφ ηεο αιιαγήο (ξηδηθή έλαλτη κετξηνπαζνύο) Η εζηίαζε ζηηο εμαγσγέο απαηηεί επξείεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Η βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κπνξεί λα πξνέιζεη γηα παξάδεηγκα απφ ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο δηθηχσζεο κε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα δίθηπα ΔΑΠ ΓΔΟ Θέκαηα 4εο Γξαπηήο Δξγαζίαο (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο) 6

7 δηαλνκήο ησλ ρσξψλ εηζαγσγήο πνπ κπνξεί λα ελδερνκέλσο λα επηθέξεη ξηδηθέο αιιαγέο ζηηο δηαδηθαζίεο πψιεζεο. Μηα αλάιπζε SWOT ζα βνεζήζεη ζηελ επηινγή ηνπ εχξνπο θαη ηνπ βαζκνχ ησλ επηζπκεηψλ αιιαγψλ πνπ ζα κεγηζηνπνηήζνπλ γηα παξάδεηγκα ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο ησλ δπλάκεσλ ζηηο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο θαη φισλ ησλ άιισλ ζπλδπαζκψλ. Παξάδεηγκα επξείαο θαη ξηδηθήο αιιαγήο απνηειεί ε ΔΛΑΙΣ ε νπνία εθάξκνζε ζπζηήκαηα ΓΟΠ θαη έιαβε θαη βξαβεία πνηφηεηαο ελψ ιεηηνπξγεί σο ηκήκα ηεο UNILEVER γηα φιε ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο ηειεπηαίαο γηα ηελ Διιάδα αιιά ηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ. 3. Τελ ηαρχηεηα ηεο αιιαγήο πνπ αθνξά αθελφο ην δηάζηεκα δηάξθεηαο (βξαρπρξόληεο επείγνπσεο ή καθξνρξόληεο) θαη αθεηέξνπ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηηγκήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. Η ηαρχηεηα ηεο αιιαγήο κπνξεί λα είλαη επείγνπζα φηαλ δηαγλσζηεί κηα εμαηξεηηθή επθαηξία πνπ εμππεξεηεί πνιιαπιαζηαζηηθά έλα ζηξαηεγηθφ ζηφρν φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμαγνξά κηαο αληαγσληζηηθήο επηρείξεζεο ή κηα ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία πνπ ζα απνδψζεη έλα λέν ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα. Οη πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο αιιαγέο ζα πξέπεη λα είλαη καθξνρξφληεο, λα πξνθχπηνπλ απφ ζπλερείο βειηηψζεηο θαη λα γίλνληαη κειεηεκέλα θαη ζηνλ θαηαιιειφηεξν ρξφλν ψζηε λα επηηαρχλνπλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξεθιίζεσλ απφ ηνπο πξνζδνθψκελνπο ζηφρνπο. Τέηνηεο αιιαγέο γηα παξάδεηγκα είλαη νη ζπλεξγαζίεο κε ηηο άιιεο ειιεληθέο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο πξνζπάζεηεο θαηάθηεζεο ησλ εμσηεξηθψλ αγνξψλ ή νη ζπλεξγαζίεο κε ηνπο παξαγσγνχο, θιπ. Παξάδεηγκα καθξνρξφληαο αιιαγήο απνηειεί ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ΔΛΑΙΣ πνπ ηελ έθεξε ζε βξαβεία πνηφηεηαο θαη ηελ νδήγεζε ζην ρξεκαηηζηήξην θαη ηελ δηεζλή αλαγλψξηζή ηεο ψζηε ηειηθά λα επηιεγεί λα αγνξαζηεί ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο απφ ηελ UNILEVER πνπ έγηλε ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα φηαλ ε ηειεπηαία είδε σο ζηξαηεγηθή ηεο επηινγή ηελ απφθηεζε ηεο ΔΛΑΙΣ πνπ ήδε είρε μερσξίζεη απφ ηνλ ππφινηπν αληαγσληζκφ. Η ΔΛΑΙΣ αλ είρε παξακείλεη θαζαξά ειιεληθή εηαηξεία δελ ζα είρε ηελ δχλακε ηεο UNILEVER ζην δηεζλέο εκπφξην ειαηνιάδνπ θαη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ησλ ππφινηπσλ πξντφλησλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Με απηή ηεο ηελ εμέιημε βνήζεζε ζηελ δηείζδπζε ηνπ ειιεληθνχ πξντφληνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κηα θεθαιαηνπνίεζε πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ κε θαηάιιειεο ζπλεξγαζίεο θαη νη ππφινηπεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα νη ζπλεηαηξηζκνί, θαη κε θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο θαη νξγάλσζεο λα παξακείλνπλ ηζρπξέο θαη ειιεληθέο. Δίλαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζνπλ ζε ζπλεξγαζίεο σο πξνο ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ειιεληθήο πνηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ, ηελ πξνψζεζε ησλ νλνκαζηψλ πξνέιεπζεο, θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ πνηφηεηα κε νξγαλνιεπηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαγσγνχο. Σεκείσζε: Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο ειαηνιάδνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε ηα αθφινπζα ζρεηηθά άξζξα ζην δηαδίθηπν. ΔΑΠ ΓΔΟ Θέκαηα 4εο Γξαπηήο Δξγαζίαο (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο) 7

8 ΘΔΜΑ 3 Η ιχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο άζθεζεο βαζίδεηαη ζηηο ζειίδεο ηνπ Δ ηφκνπ. 1. Σςγκένηπυζη BOD ππιν ηο επγοζηάζιο Α. Πξηλ απφ ην ζεκείν Α δελ ππάξρεη πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ζχκθσλα κε ηελ εθθψλεζε. Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ζην ζεκείν Α ηνπ πνηακνχ έρεη επηδξάζεηο θαηάληε ηνπ ζεκείνπ απηνχ. Δπνκέλσο πξηλ απφ ην ζεκείν Α ε ζπγθέληξσζε ηνπ BOD είλαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ πνηακνχ δειαδή 8 mg/l. 2. Σςγκένηπυζη BOD αμέζυρ μεηά ηο επγοζηάζιο Α Δθαξκφδνληαο ην ηζνδχγην κάδαο ζην ζεκείν Α πξνθχπηεη S Q S Q S Q Q ή S ( ) ή S 36, 8 mg/l 3. Σςγκένηπυζη BOD ζηο μεηά ηο επγοζηάζιο Β Απφ ην ζεκείν Α ζην Β ηα πγξά ρξεηάδνληαη t=l/u=250/500=0.5 h Τν πνηάκη έρεη κηα δπλαηφηεηα απηνθαζαξηζκνχ, ε ζπγθέληξσζε ηνπ BOD πξηλ ην ζεκείν Β κπνξεί λα kt εθηηκεζεί απφ ηε ζρέζε S S e ή B S B 36,8e ,3 mg/l Δθαξκφδνληαο ην ηζνδχγην κάδαο ζην ζεκείν B πξνθχπηεη φηη ε ζπγθέληξσζε κεηά ην ζεκείν Β S Q SBQB S B Q QB ή , S B( ) ή S B mg/l Απφ ην ζεκείν Β ζην Γ ηα πγξά ρξεηάδνληαη t=1500/500=3 h Η ζπγθέληξσζε ηνπ BOD ζην ζεκείν Γ ζα είλαη kt S S e ή S 38,86e mg/l 4. Σςμπεπάζμαηα Η κέγηζηε επηηξεπηή ζπγθέληξσζε BOD γηα ηα ςάξηα ηνπ πνηακνχ είλαη 20 mg/l. Η πνζφηεηα πνπ βξέζεθε ζην ζεκείν Γ είλαη 21,32 mg/l. Δπεηδή ε πνζφηεηα πνπ βξέζεθε είλαη κεγαιχηεξε ηεο επηηξεπφκελεο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα ςάξηα ζα απνθχγνπλ ηα λεξά κε ηφζν κεγάιε κφιπλζε θαη σο εθ ηνχηνπ νη ςαξάδεο έρνπλ δίθην πνπ δηακαξηχξνληαη. Ο Γήκνο ζα πξέπεη λα επηβάιεη ζηα εξγνζηάζηα λα επεμεξγαζηνχλ ηα πγξά ηνπο απφβιεηα, κε βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη ν ςαξφηνπνο θαηάληε. ΔΑΠ ΓΔΟ Θέκαηα 4εο Γξαπηήο Δξγαζίαο (Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο) 8

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ Δ. ΙΑΚΩΒΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΓΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΣΑΔΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ: Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΓΤΝΩΝ» Γιαηπιβή πος ςπεβλήθη για ηην μεπική ικανοποίηζη

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «TO ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΕΚΛΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΡΤΠΩΝ (E- PRTR).ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών

Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Π.3. : Οδηγίερ Δκπαιδεςομένυν ηελεσών Σν έξγν «Οινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη δηθηπψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ Δμσζηξέθεηαο» πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπη ρεηξεζηαθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

Supply Chain Management και Προμήθειες

Supply Chain Management και Προμήθειες ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Supply Chain Management και Προμήθειες Δπιβλέπων Καθηγητής : Μάρδας Γημήτρης Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ M.B.A. ηξαηεγηθή ζεκειίσζεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο απνηειεζκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας».

«Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΞΚΠ ΔΟΩΞΑΪΘΔΠ ΞΝΙΗΡΗΘΔΠ ΛΔΝΙΑΗΑΠ ΘΔΚΑ ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ: «Θαινοηόμος Δπιχειρημαηικόηηηα: Ζ περίπηωζη ηης Δλλάδας». ΓΑΙΑΡΠΗΓΑ ΠΡΙΗΑΛΖ ΑΚ 6/09 ΔΞΗΒΙΔΞΩΛ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ: ΚΞΗΡΕΔΛΖΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Πηςσιακή επγαζία Γπαζηηπιόηηηερ και Πποοπηικέρ Δλληνικών Πολςεθνικών Δπισειπήζεων Τποβληθείζα ζηον Καθηγηηή Εοςμποςλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΗ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΚΑΘ ΓΕΩΡΓΘΑ ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑ: ΕΠΘΣΗΜΗ& ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ»

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΩΗΜΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΜΔΣΑΠΟΗΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΔ : ΚΟΜΝΖΝΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 7367 ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑΚΖ ΜΑΡΟΤΛΗΩ ΜΑΡΗΑ 7503

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα

Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: Ηλεκηρονική Επιχειρημαηικόηηηα ζηην Ελλάδα σποβληθείζα ζηον Αναπλ. Καθηγηηή Κλεοβούλοσ Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΛΗΑΝΗΚΔ ΠΩΛΖΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΟΗΣΖΣΔ Κ. ΒΛΑΥΑΚΖ ΩΣΖΡΖ ΛΑΠΗΠ ΜΑΡΗΝΑ ΥΟΝΓΡΟΓΗΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα