Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010"

Transcript

1 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010

2 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ μας έχει σαμ στόχο Tημ μείχρη ςξσ κόρςξσπ ποξμηθειώμ, πχλήρεχμ & διαδικαριώμ, πξσ είμαι ρςοαςηγικξί μξυλξί για ςημ βελςίχρη ςχμ ξικξμξμικώμ απξςελερμάςχμ επιυειοήρεχμ & ξογαμιρμώμ Πως Με ςημ υοήρη εογαλείχμ λξγιρμικξύ, διαδικαριώμ, και μεςατξοά ςευμξγμχρίαπ ρςξσπ πελάςεπ μαπ Με ποιους Με ποξρχπικό 27 ρςελέυη, με ιρυσοή ενειδίκεσρη και εμπειοία ρε παοξυή σπηοεριώμ ηλεκςοξμικώμ ποξμηθειώμ.

3 Η διαδοξμή μαπ Purchasing Projects Monitoring ReqMonitor Fleet & asset tracking Track & Trace 2007 Request-to-Contract Data Repository Π-data Data exchange e-invoices Sealed Quotations e-rfx 2003 Spend Reporting Business Intelligent reports 2002 Integrated Buying e-procurement-erp Integration 2001 Negotiate e-auctions Simple Buy-Sell e-procurement

4 Θέμαςα πξσ μαπ απαρυξλξύμ Μεγάλξι κύκλξι ποξμήθειαπ για ςιπ ποξγοαμμαςιρμέμεπ αγξοέπ Μικοή διαποαγμαςεσςική απξςελερμαςικόςηςα για ςιπ ρσγκεμςοχςικέπ αγξοέπ μεγάληπ ανίαπ Απξσρία ξογαμχμέμξσ ελέγυξσ αμάλχρηπ και ταιμόμεμα αδιατάμειαπ Δύρυοηρςη διαδικαρία αμαζήςηρηπ και ρύγκοιρηπ ποξψόμςχμ και ςιμώμ Ασνημέμξ maverick spending (out of contract purchasing) Δλλιπήπ αμαλσςική δσμαςόςηςα και ανιξπξίηρη ςχμ ρςξιυείχμ ποξμηθειώμ Χοξμξβόοεπ και αμανιόπιρςεπ διαδικαρίεπ ειραγχγήπ ρςξιυείχμ παοαρςαςικώμ ρε πληοξτξοικά ρσρςήμαςα

5 Θέμαςα πξσ απαρυξλξύμ ςιπ Ποξμήθειεπ Υγείαπ ΕΣHΔΠ : Σςμπληπώθηκαν 4 (+3=7) σπόνια σωπίρ αποηέλεζμα Διαγωνιζμοί Ππομηθειών : Υπεπβάζειρ Πποϋπολογιζμών, Υπεπηιμολογήζειρ Υπεπκαηανάλωζη αναλωζίμων ςλικών σωπίρ δςναηόηηηα άμεζος ελέγσος Αποςζία ολοκληπωμένος μηηπώος ςλικών, ππομηθεςηών & παπαηηπηηηπίος ηιμών Έλεγσορ αιηήζεων αγοπών, δείκηερ, ζςγκπιηικά ζηοισεία Μη ολοκληπωμένερ πληποθοπιακέρ εθαπμογέρ ζηα Νοζοκομεία ΣΥΝ: σπόνοι πληπωμήρ ππομηθεςηών, διακίνηζη αποθηκών, ππογπαμμαηιζμόρ.

6 Η αμςίληφη μαπ για ςιπ Ποξμήθειεπ ρςξμ υώοξ ςηπ Δημόριαπ Υγείαπ Λειηοςπγικέρ Πεπιοσέρ Ππομηθειών (Business Areas) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ (Planning) ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (acting) ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (Analysis & Reviewing) Οπιζόνηιερ Τποζηηπικηικέρ Λειηοςπγίερ (Processes) Σεσνολογική Τποδομή και Σεσνογνωζία ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ / ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (Δξοπλιζμόρ, Λογιζμικό, Δθαπμογέρ) ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (σεδιαζμόρ, Ανάλςζη, ενάπια, special projects) Είμαι top-down διαδικαρία!!!!!

7 Η κςήρη και η υοήρη!! Αγξοά ΟΠΣ δηλ ςξσ ΕΣΗΠΔ για μα λσθεί ςξ θέμα «κεμςοικά και ρςξ ρύμξλξ ςξσ» Κόρςξπ αουικήπ επέμδσρηπ ποξϋπξλξγιρμξύ 12 εκ Σκόπελξπ & ευέγγσα Υλξπξίηρηπ, ενάοςηρη από άλλα έογα Σσμςήοηρη, αμαμέχρη, απανίχρη Χοόμξπ για έμαονη παοαγχγικήπ λειςξσογίαπ πάμχ από 18 μήμεπ, για ςξ ρύμξλξ ςξσ έογξσ Καμπύλη απόκςηρηπ Τευμξγμχρίαπ και βαθμόπ υοήρηπ/ανιξπξίηρηπ από πλεσοάπ Δημξρίξσ (π.υ. 580 k και σπξλειςξσογία ςξσ ΟΔΔΥ) Κεμςοική αουή Ποξμηθειώμ, Σσμαομξδιόςηςεπ, SLA με ςξσπ τξοείπ πξσ θέλξσμ μα κάμξσμ υοήρη Αουή Pareto «80/20» Λύρη ρςιπ λίγεπ αιςίεπ πξσ δημιξσογξύμ ςα μεγάλα ποξβλήμαςα Καμία επέμδσρη, παοέυεςαι ραμ σπηοερία on demand Ήδη λειςξσογεί και παοέυεςαι, ξσδεμία ενάοςηρη Σσμευήπ επικαιοξπξίηρη Time-to-value = άμερξ για δημξποαρίεπ, παοαγγελίεπ,& έλεγυξ αμάλχρηπ Χοήρη ρύμτχμα με ςιπ αμάγκεπ, ςευμξγμχρία ποξϋπόθερη επιςσυίαπ και αμξιβήπ ςξσ αμαδόυξσ Εσελινία ρε κάθε τξοέα μα επιλένει ςξμ πάοξυξ σπηοεριώμ πξσ επιθσμεί.

8 Η κςήρη και η υοήρη!!

9 Απξςελέρμαςα υοήρηπ Υπηοεριώμ Ηλεκηπονικέρ Γημοππαζίερ αγοπών, ζςνολικού πποϋπολογιζμού ηηρ ηάξεωρ ηων 400 εκ με μέζη μείωζη πποϋπολογιζθένηορ ηιμήμαηορ ηηρ ηάξηρ ηος 20% Δκποιήζειρ άνω ηων εηαιπικών αςηοκινήηων, ακινήηων και μησανημάηων εηαιπίερ αγοπαζηέρ & ππομηθεςηέρ έσοςν κάνει σπήζη ηηρ ςπηπεζίαρ

10 Χοήρςεπ

11 Ποξςειμόμεμεπ Υπηοερίεπ ρςξμ υώοξ Ποξμηθειώμ Υγείαπ Μικοξί Ποόυειοξι Διαγχμιρμξί Ηλεκςοξμικόπ Καςάλξγξπ Ποξψόμςχμ & Ποξμηθεσςώμ (e-catalog) Μικοξί ποόυειοξι Διαγχμιρμξί, Ανιξλόγηρη Ποξρτξοώμ (e-rfx) Μεγάλξι Διαγχμιρμξί Ηλεκςοξμικέπ Δημξποαρίεπ (e-auctions) Τμημαςικέπ Παοαγγελίεπ & Παοαδόρειπ Σσμβάρειπ Πλαίριξ Ηλεκςοξμικέπ Παοαγγελίεπ (e-procurement) Αμάλσρη δεδξμέμχμ αγξοώμ spend management Ένσπμεπ Αματξοέπ (e-intelligent Reports) Διαβίβαρη ρςξιυείχμ παοαρςαςικώμ (δελςία απξρςξλήπ, ςιμξλόγια) (e-invoices ) ΑΜΕΣΕΣ Λύζειρ για ηην Υγεία ζύμθωνα με ηον κανόνα Pareto 80/20

12 Τι λέμε ξι διεθμείπ αμαλσςέπ

13 Δημξποαρίεπ ρςημ Υγεία Ναυτικό Νοσοκομείο Αθημώμ ΝΝΑ Σύοιγγεπ (6 διατξοεςικξί ςύπξι) Χειοξσογικά κξσρςξύμια (4 διατξοεςικξί ςύπξι) Χειοξσογικέπ Μπλξύζεπ (6 διατξοεςικξί ςύπξι) Γάμςια (25 διατξοεςικξί ςύπξι) Μέση μείωση προϋπολογισμού : 52% ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Η/Υ & εκςσπχςέπ Μέση μείωση προϋπολογισμού : 39%

14 Υπηοερία Ηλεκςοξμικώμ Παοαγγελιώμ Νοζοκομεία ΚΔΚ Υγείαρ ΥΠΟΥΡΓΔΙΟ- ΔΠΥ Δποπηεία Δγκπίζειρ MARKETPLACE Λειηοςπγία ΚΔΚ Ππονοίαρ ΔΚΔΒΥΛ ΔΠΥ Άλλερ Μονάδερ Υγείαρ Μηηπώα Υλικών Ππομηθεςηών ςμβάζειρ Γικαιούσοι Budget Ππομηθεςηέρ

15 Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ 230+ εηαιπίερ σπήζηερ ηος ζςζηήμαηορ παπαγγελιών, ειηε ζαν αγοπαζηέρ, ειηε ζαν ππομηθεςηέρ Πάνω από είδη καηαλόγος ηαξινομημένα Διεκπεπαίωζη Ηλεκηπονικών παπαγγελιών αξίαρ 2+ Γιρ Μέζορ σπόνορ από ηο αίηημα ζηην παπαγγελία ηηρ ηάξεωρ 1 ημέπαρ

16 Παοακξλξύθηρη & Έλεγυξπ Αμάλχρηπ Δείκςεπ Παοαςηοηςήοιξ Τιμώμ

17 Παοακξλξύθηρη & Έλεγυξπ Αμάλχρηπ Δείκςεπ Παοαςηοηςήοιξ Τιμώμ

18 Σημεοιμή καςάρςαρη

19 Σημεοιμή καςάρςαρη Ππόζβαζη ηων πολιηών ζηα ζηπαηιωηικά νοζοκομεία ΑΘΗΝΑ 15/06/2010 Η απόθαζη ηος Υποςπγείος Υγείαρ Όλερ οι αποθάζειρ ηων ςποςπγείων Υγείαρ και Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ, Επγαζίαρ και Κοινωνικών Αζθαλίζεων και Οικονομίαρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ και Ναςηιλίαρ πος ζσεηίζονηαι με ηην ππομήθεια και διακίνηζη θαπμάκων και ςλικών επεκηείνονηαι και ζηα ζηπαηιωηικά νοζοκομεία. Έωρ ηην πλήπη εθαπμογή ηων μέηπων αςηών, οι ζσεηικέρ διαδικαζίερ θα διεξάγονηαι διακλαδικά και καηά ενιαίο ηπόπο για όλα ηα νοζοκομεία ηων ΕΔ και για όλοςρ ηοςρ κλάδοςρ, έηζι ώζηε να επιηςγσάνονηαι οι μεγαλύηεπερ δςναηέρ οικονομίερ κλίμακαρ. Το ίδιο ιζσύει και ωρ ππορ ηη διενέπγεια ηλεκηπονικών δημοππαζιών, η ππώηη εμπειπία από ηιρ οποίερ ζηο ΝΝΑ είναι ιδιαίηεπα θεηική.

20 Ποξςάρειπ Μερξλαβξύμ πάμχ από 18 μήμεπ έχπ ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςξσ ΕΣΗΔΠ. Οι πιλξςικξί ηλεκςοξμικξί πλειρςηοιαρμξί μα μεςενελιυθξύμ ρε παοαγχγική λειςξσογία, μέρα από ςιπ Δλλημικέπ εςαιοίεπ πξσ ποξρτέοξσμ διαπιρςχμέμα ρήμεοα αμςίρςξιυεπ σπηοερίεπ. Άμερα, νεκάθαοξ ποάριμξ τώπ και ρυεςική Οδηγία ποξπ όλα ςα Νξρξκξμεία και ςξσπ Δημόριξσπ Φξοείπ και Οογαμιρμξύπ, μα νεκιμήρξσμ ςημ διξογάμχρη και ςχμ δικώμ ςξσπ ηλεκςοξμικώμ πλειρςηοιαρμώμ Ακόμη και μεςά ςημ έμαονη παοαγχγικήπ λειςξσογίαπ ςξσ (μελλξμςικξύ? ) ΔΣΗΔΠ, μα εταομξρςεί παοάλληλη λειςξσογία ςχμ Παοόυχμ Υπηοεριώμ Ηλεκςο. Ποξμηθειώμ με ςξ ερχςεοικό ρύρςημα ςηπ ΓΓΔ «ΔΣΗΔΠ» ώρςε μα ασνηθεί η κάλσφη και ςξ ότελξπ ςξσ Δημξρίξσ. Τα ξτέλη δεμ θα είμαι μόμξ εκείμα ςξσ Δημξρίξσ, αλλά η εμπξοική ασςή ποακςική θα διαυσθεί και ρςξμ Ιδιωςικό Τξμέα με ςελικό απξςέλερμα ςημ αύνηρη ςηπ αμςαγωμιρςικόςηςαπ και ςημ εκμεςάλλεσρη ςηπ εσοσζωμικόςηςαπ και ςξσ internet.

21 Your CostGuard Company

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ

ζα γίλνπλ δεθηέο εξγαζίεο κε mail ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν) κόλν ηην Γεπηέξα 24/10 θαη ώξα 16:00-21:00 (Α32) (διδάζκοςζα: Μππίνια), ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΣΗ (Π.Α.Γ.) Ι Αζήλα, 11 Οθηωβξίνπ 2011 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Π.Α.Γ. Ι ςνίζηαηαι ζηοςρ θοιηηηέρ/ηπιερ πος δήλωζαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ

KNX city ΔΞΤΠΝΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ: FLEXIBLE HOME. ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ KNX city ΒΗΛΛΤ ΑΣΣΑΡΣ, Απσιηέκηυν Μησ., Msc Πολεοδομία-Υυποηαξία, ΔΜΠ Η βιομητανία καηαπλήζζονηάς μας ζαν πλημμύρα ποσ κσλά ανεμπόδιζηη ακολοσθώνηας ηον θσζικό ηης ροσ, μας έτει οπλίζει με νέα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013

KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 KOS ACADEMY TOURNAMENT 2013 Η δηνξγαλώηξηα εηαηξία AgendaSportAction ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ABS ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήμοσ Κω παξνπζηάδνπλ ην ηνπξλνπά αθαδεκηώλ πνδνζθαίξνπ Kos Academy Tournament πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γενικού Λυκείου

Φυσική Β Γενικού Λυκείου Φυσική Β Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ. Θρησκευτικά Α Δημοτικού. Θεματικθ ενότητα: Χαίρομαι που ζω ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Θρησκευτικά Α Δημοτικού Θεματικθ ενότητα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ομάδα ζηήπιξηρ Θπηζκεςηικών Δημοηικήρ Εκπαίδεςζηρ Κείμενα - έρεσνα Σελίδωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος

ΘΕΜΑ. Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος ΘΕΜΑ 14734 Μια ηλεκτρική πηγή µε ηλεκτρεγερτική δύναµη ε = 15 V, συνδέεται στα άκρα ενός συστήµατος δύο αντιστατών µε αντιστάσεις R 1 = 4 Ω και R 2 = 2 Ω συνδεδεµένων σε σειρά µεταξύ τους. 1) Αν το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ

ABOUT US. Παραγωγι Λογιςμικοφ COMPANY PROFILE Η Epsilon Net πποζθέπει ολοκληπωμένερ λύζειρ ζε όζοςρ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηον Οικονομικό σώπο. Αςηό ηο πεηςσαίνοςμε μέζα από ηο ΣΡΙΠΣΤΥΟ: Εξειδικευμζνεσ εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 ΘΕΜΑ Β Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2) Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Δ Δ1) Μονάδες 6 Δ2)  Μονάδες 5 Δ3) Μονάδες 7 Δ4) Μονάδες 7 Σωμαηίδια με κινηηική ενέπγεια 20 ev πποζπίπηοςν ζε άηομα ςδπογόνος πος βπίζκονηαι ζηη θεμελιώδη καηάζηαζη. Τα άηομα διεγείπονηαι ζε όλερ ηιρ πιθανέρ διεγεπμένερ καηαζηάζειρ έωρ ηην ηπίηη διεγεπμένη (n

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS

II.1.2)Δίδορ ηηρ ζωμβαζηρ και ηψπορ ηυν έπγυν, ηψπορ παπάδοζηρ ή παποσήρ Ππομήθειερ Κυδικόρ NUTS Ελλάδα-Αθήνα: Καθεηήπερ 2015/S 043-073782 Πποκήπςξη ζύμβαζηρ Ππομήθειερ Οδηγία 2004/18/ΔΚ Τμήμα I: Αναθέηοςζα απσή I.1)Δπυνςμία, διεςθωνζειρ και ζημεία επαθήρ Ανώηαηη ηπαηιυηική Διοίκηζη Τποζηήπιξηρ ηπαηού/διεύθςνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010

ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 ΛΕΜΕΙΑΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 1 η ΈΚΔΟΗ 01/06/2010 6ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε Δ ΓΙΚΛΙΝΟ τρίκλινο ΓΙΑΦΟΡΑ Δ ΓΙΚΛΙΝΟ ΠΑΙΓΙ 2-12 σε τρίκλινο ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ 26/06 20/07/10 & 01/09 10/10/10 27/07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ

ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ELIH-MED ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΟΔΗΜΑ Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Μησανικόρ Πεπιβάλλονηορ (B.Eng, M.Eng) Πολιηικόρ Μησανικόρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ

ΠΕΡΙΛΗΨ ΑΛΑΡΣΖΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΛ ΓΡΑΦΗΘΖ ΤΙΖ & ΔΗΓΩΛ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΠΡΟ ΓΖΚΟΗΑ ΓΗΑΒΟΤΙΔΤΖ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 4 η.ξδ. ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ - ΘΟΑΘΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΝΟΔΑΠ: ΞΑΛ.ΓΔΛ.ΛΝΠ. ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΡΖΙ.: 2551353422 FAX : 2551353409

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) www.doe.gr ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ (όπωο έρεη θαηαηεζεί ζηε Βνπιή) Οη Θέζεηο όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ εθπαίδεπζεο (ΠΔ, ΣΔ, ΓΔ, ΤΔ) θαηαηάζζνληαη ζε 6 ζπλνιηθά βαζκνύο. Σ Δ Γ Γ Β Α Οη

Διαβάστε περισσότερα

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης διατύπωση του προβλήματος μονότονα αυξητική τάση εξόδων υγείας δημοσιονομική κρίση επέλαση προϊόντων προερχόμενων απο

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank e-business Services

Eurobank e-business Services Eurobank e-business Services Η ζημαζία ηων ηλεκηπονικών ςπηπεζιών για ηιρ Τπάπεζερ Οι ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ αποηελούν ζηπαηηγική επιλογή για ηιρ ηπάπεζερ Οη πειάηεο ησλ ηξαπεδώλ γίλνληαη πην απαηηεηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ανοικτή και συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό του Τμήμα Γεωπγίαρ, Υποςπγείο Γεωπγίαρ, Φςζικών Πόπων και Πεπιβάλλονηορ Φπονοδιάγπαμμα Κανονιζμόρ Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ Υπνβνιή λνκνζεηηθήο πξφηαζεο ηεο Επηηξνπήο (Οθηψβξηνο 2011) Σπδεηήζεηο ζην Σπκβνχιην θαη

Διαβάστε περισσότερα

MSc στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων

MSc στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων MSc στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων E208 Διοίκηση Τεχνικών Έργων Διάλεξη 7: Εκτέλεση του κύκλου ζωής ενός έργου και διαχείριση των πόρων Διαχείριση πόρων, συστήματα ελέγχου σε τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Installing and Configuring Windows Server 2012-Course 20410

Installing and Configuring Windows Server 2012-Course 20410 This course is part one of a three-part series that provides the skills and knowledge necessary to implement a core Windows Server 2012 infrastructure in an existing enterprise environment. The three courses

Διαβάστε περισσότερα