ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μάρτιος 2014 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΟΜΕΊΣ ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ Μη Πιστωτικά Ιδρύµατα Γενική Κυβέρνηση Επιχειρήσεις, νοικοκυριά και ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα Νοικοκυριά όπου περιλαµβάνονται ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες και ατοµικές επιχειρήσεις Ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα Επιχειρήσεις του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα όπου περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., καθώς και οι δηµοτικές επιχειρήσεις που έχουν εµπορική δραστηριότητα (κυρίως εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης Εταιρίες ειδικού σκοπού (που σχετίζονται µε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων), όπου περιλαµβάνονται εταιρίες στις οποίες µεταβιβάζονται από ΠΙ ή λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και οι οποίες εκδίδουν χρεόγραφα µε εξασφάλιση τα περιουσιακά αυτά στοιχεία Επενδυτικοί Οργανισµοί πλην Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα δηλαδή τα οριζόµενα σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 11 του Νόµου 3601/ Αµοιβαία κεφάλαια χρηµαταγοράς (ΑΚΧΑ), ΕΙ ΙΚΈΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ... 11

2 ιεθνείς Οργανισµοί και Πολυµερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΎ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ Παραρτήµατα που υποβάλλονται µηνιαία Παραρτήµατα που υποβάλλονται τριµηνιαία Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παραρτήµατα που υποβάλλονται εξαµηνιαία και ετήσια Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Π ΤΕ 2671/ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΤΑΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌ ΠΑΘΗΤΙΚΌ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1Α ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1Β ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2Α ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2Β ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 3Α ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ 3Β ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ 5Α ΚΑΙ 5Β ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ 9Α, 9Β ΚΑΙ 9Γ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

3 3.17. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

4 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Εισαγωγή ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ H µηνιαία λογιστική κατάσταση υποβάλλεται: (α) από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα (ΠΙ), που λειτουργούν στην Ελλάδα σύµφωνα µε το Ν.3601/2007 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), (β) από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, και (γ) από τα υποκαταστήµατα ΠΙ που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν έδρα είτε σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είτε σε χώρα εκτός της ΕΕ. Αναλυτικός κατάλογος όλων των παραπάνω ιδρυµάτων δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ): Η λογιστική κατάσταση αφορά τα στοιχεία της τελευταίας ηµέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα. Για τους ορισµούς και το περιεχόµενο των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Π.. 384/1992 για το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών. Σηµειώνεται ότι για τα ελληνικά ΠΙ, τα υποβαλλόµενα στοιχεία αφορούν τους ενοποιηµένους λογαριασµούς του κεντρικού καταστήµατος και εκείνων µόνο των υποκαταστηµάτων τους που λειτουργούν εντός της Ελλάδος. εν θα γίνεται δηλαδή ενοποίηση µε τους λογαριασµούς των υποκαταστηµάτων τους που λειτουργούν στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, όσον αφορά τα αλλοδαπά ΠΙ, θα ενοποιούνται µόνο οι δοσοληψίες µεταξύ των υποκαταστηµάτων τους που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. Οι δοσοληψίες µε το κεντρικό κατάστηµα και τα λοιπά υποκαταστήµατα που λειτουργούν στο εξωτερικό δεν θα ενοποιούνται Κάτοικοι Εσωτερικού - Εξωτερικού Οι στήλες Β και Γ του ενεργητικού και παθητικού της λογιστικής κατάστασης αναφέρονται στη διάκριση εσωτερικό εξωτερικό και αποτελούν µερική ανάλυση της βασικής στήλης Α. Οι έννοιες του κατοίκου και µη κατοίκου έχουν στατιστικό και µόνο περιεχόµενο και βασίζονται στα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23 ης Νοεµβρίου Η στήλη εσωτερικό αφορά στις συναλλαγές του ΠΙ µε κατοίκους της Ελλάδος.

5 Συγκεκριµένα ο κάτοικος εσωτερικού ορίζεται ως: Το φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, που κατοικεί ή προτίθεται να κατοικήσει για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα. Το νοµικό πρόσωπο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, καθώς και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η στήλη εξωτερικό αφορά στις συναλλαγές του ΠΙ µε µη κατοίκους Ελλάδος, µε περαιτέρω διάκριση σε συναλλαγές µε κατοίκους των λοιπών πλην της Ελλάδος κρατών της ζώνης του ευρώ και κατοίκους τρίτων χωρών. Σηµειώνεται ότι οι δοσοληψίες των ελληνικών ΠΙ µε τα υποκαταστήµατα τους στο εξωτερικό, όπως και οι δοσοληψίες των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών ΠΙ µε το κεντρικό κατάστηµα ή άλλα υποκαταστήµατα του ιδίου ΠΙ που είναι εγκατεστηµένα στο εξωτερικό, περιλαµβάνονται στη στήλη εξωτερικό Τοµείς ραστηριότητας Γενικά, η ταξινόµηση των συναλλαγών των ΠΙ σε τοµείς και κλάδους δραστηριότητας γίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESA 2010) και µε βάση τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης του ΠΙ. Η ταξινόµηση κατά τοµείς αφορά το βασικό διαχωρισµό πιστωτικά ιδρύµατα και µη πιστωτικά ιδρύµατα ( Πελάτες ) Μη Πιστωτικά Ιδρύµατα Τα µη πιστωτικά ιδρύµατα αναλύονται σε: Γενική Κυβέρνηση Στη γενική κυβέρνηση περιλαµβάνονται η κεντρική διοίκηση οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ), τα δηµόσια νοσοκοµεία και οι λοιποί δηµόσιοι οργανισµοί. 5

6 Οι φορείς που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση ορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της: Γενικά σηµειώνεται ότι στη Κεντρική ιοίκηση περιλαµβάνονται: τα Υπουργεία, Γενικές Γραµµατείες, Ειδικές Γραµµατείες η Βουλή των Ελλήνων, το ΤΑΙΠΕ διάφοροι οργανισµοί που ανήκουν στις ένοπλες δυνάµεις υπηρεσίες και φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. Ι.Ε.Κ) Στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: οι ήµοι, οι Περιφέρειες, οι ηµοτικές Επιχειρήσεις (εκτός των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και άλλων των επιχειρήσεων που έχουν εµπορική δραστηριότητα, οι οποίες εντάσσονται στις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις), οι ηµοτικοί παιδικοί σταθµοί, τα δηµοτικά λιµενικά ταµεία οι ηµοτικές βιβλιοθήκες, τα σχολεία και οι σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες, τα δηµοτικά γυµναστήρια και στάδια, τα κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) Στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: τα ασφαλιστικά ταµεία (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.α.) τα ταµεία επικουρικής ασφάλισης ο ειδικός λογαριασµός αλληλοβοήθειας στρατού, ναυτικού και αεροπορίας το ταµείο πρόνοιας δηµοσίων υπαλλήλων ο Οργανισµός Ασφάλισης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ), ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 6

7 Στους Λοιπούς ηµόσιους Οργανισµούς περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: τα λιµενικά ταµεία (πλην των δηµοτικών λιµενικών ταµείων) οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων τα κεφάλαια αποζηµίωσης φορτοεκφορτωτών τα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων τα κέντρα προστασίας παιδιού οι δηµόσιες βιβλιοθήκες τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ και οι ειδικοί λογαριασµοί αυτών οι εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των πανεπιστηµίων οι φορείς διαχείρισης των εθνικών δρυµών τα εθνικά γυµναστήρια και θέατρα οι υγειονοµικές περιφέρειες Επιχειρήσεις, νοικοκυριά και ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα Ο τοµέας των επιχειρήσεων νοικοκυριών και ιδιωτικών µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων αναλύεται σε Νοικοκυριά όπου περιλαµβάνονται ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες και ατοµικές επιχειρήσεις Ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα εντάσσονται: εκκλησιαστικά ιδρύµατα (µονές, µοναστήρια, ιεροί ναοί κλπ) Σύλλογοι (π.χ. ιατρικοί, δικηγορικοί) Επιµελητήρια Πολιτικά κόµµατα Επιχειρήσεις του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα όπου περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., 1 καθώς και οι δηµοτικές επιχειρήσεις που έχουν εµπορική δραστηριότητα (κυρίως εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης). 1 Ισχύει ιδιαίτερη κατηγοριοποίηση για τις εταιρίες συµµετοχών (βλ. κατηγορία Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα) 7

8 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης Ειδικότερα, στην κατηγορία Ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης εντάσσονται τα επαγγελµατικά ταµεία που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν.3029/2002. Στο τέλος του 2013 ήταν τα παρακάτω: το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορίου Τροφίµων ΝΠΙ το Επαγγελµατικό Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΝΕΠ-ΝΠΙ ) και το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης και Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ-ΝΠΙ ) Εταιρίες ειδικού σκοπού (που σχετίζονται µε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων), όπου περιλαµβάνονται εταιρίες στις οποίες µεταβιβάζονται από ΠΙ ή λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και οι οποίες εκδίδουν χρεόγραφα µε εξασφάλιση τα περιουσιακά αυτά στοιχεία Επενδυτικοί Οργανισµοί πλην Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς Περιλαµβάνει τις εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (του Νόµου 3371/2005 για την περίπτωση εταιριών του εσωτερικού), τις εταιρίες επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (του Νόµου 2778/1999 για την περίπτωση εταιριών του εσωτερικού) και τα λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια όλων των κατηγοριών πλην των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα δηλαδή τα οριζόµενα σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 11 του Νόµου 3601/2007. Στα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται οι υποκατηγορίες: Λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί εκτός από ασφαλιστικές εταιρίες και ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης (S.125), όπου περιλαµβάνονται όλες οι εταιρείες που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση αλλά δεν µπορούν να αποδεχτούν καταθέσεις ή 8

9 άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια. Τέτοιες εταιρείες είναι οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), οι εταιρείες πρακτόρευσης επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring), οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital), οι εταιρείες παροχής πιστώσεων και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ). Επικουρικοί χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί και φορείς (S.126) όπου περιλαµβάνονται όλες οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε δραστηριότητες που συνδέονται στενά µε τη χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση, χωρίς όµως να είναι ενδιάµεσοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί. Τέτοιες εταιρείες είναι οι εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕ ΑΚ), οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων, τα Χρηµατιστήρια αξιών, τα Ανταλλακτήρια συναλλάγµατος και οι ασφαλιστικοί πράκτορες. Στην υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνεται επίσης το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής και το Επικουρικό Κεφάλαιο. Ο παρών υποτοµέας περιλαµβάνει επίσης και κεντρικά γραφεία των οποίων όλες οι θυγατρικές ή οι περισσότερες από αυτές είναι χρηµατοοικονοµικές εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.95 έως 2.97). Εταιρείες συµµετοχών (S.127) Μία από τις αλλαγές στη κατηγοριοποίηση των εταιρειών, αφορά τις εταιρείες συµµετοχών, ορισµένες από τις οποίες δεν κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία των µη χρηµατοπιστωτικών εταιρειών, αλλά στη κατηγορία των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα, στη κατηγορία των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, περιλαµβάνονται εταιρείες συµµετοχών που η βασική τους δραστηριότητα έγκειται στο να έχουν στην κυριότητά τους µετοχές άλλων εταιρειών, χωρίς να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στις εταιρείες αυτές. Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες µε ελάχιστο προσωπικό (µέχρι 3 άτοµα), µε µηδενικές πωλήσεις και στις οποίες οι µετοχές που κατέχουν αποτελούν τουλάχιστον το 50% του ενεργητικού τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι εταιρείες συµµετοχών κατατάσσονται µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους, στην αντίστοιχη κατηγορία των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων. 9

10 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2013, οι εταιρείες συµµετοχών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και κατατάσσονται στην κατηγορία των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είναι οι παρακάτω: ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.&Ε.Ε. ROVINVEST Α.Ε. NUCORP HELLAS Α.Ε. ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. HOMERIC HOLDINGS A.E. ΑΙΝΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΒΙΟ HOLDINGS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ EDF EN GREECE Α.Ε. MAMIDAKIS BROS GROUP Α.Ε. LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING Α.Ε. ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΟΒΕΛΓΙΚΗ Α.Ε. ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΡΕΧΘΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. L.T. HOLDING Α.Ε. INTERNATIONAL HOLDING Α.Ε. ΕΠΙΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ESS DOCS (HELLAS) Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΑΝΒΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ RETAIL VENTURES Α.Ε. ΣΤΗΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΡΟΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ RETAIL PARKS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BELVEDERE ΣΟΥΝΙΟ Α.Ε. ATHENS PROTON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. SICROM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Β2Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΡΤΟΥ "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΥ" Α.Ε.Ε. U TRADE A.E. ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΕΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. ΣΟΣΙΕΤΕ ΖΕΝΕΡΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. FIN COM NET Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΙΑ ΡΙΣΕΡΤΣ Α.Ε. ΜΕΤ.Ε.ΚΑ. Α.Ε. COSMOHOLDING ALBANIA Α.Ε. ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΡΗΓΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ATHENS RESORT CASINO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Κ.Ε.Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ Α.Ε. ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. MEDIHOLD Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΡΙΝΚΣ (BRINK'S) A.E.E. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, Σ., "ΠΑΝΧΩΛ" Α.Ε. DYNACOM Α.Ε. Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. Α.Ε. SABO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΥΣΤΡΑΣ Α.Ε. ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΛΤΕΞ Α.Ε. INCOMIN Α.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. VECTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. EAGLE ENTERPRISES A.E.E. ΠΑΤΡΕΥΣ ΜΗΝΤΙΑ Α.Ε. ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10

11 ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΡΙΖΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΒΛ., Α.Ε. Μ.Ε.ΤΕ.ΞΕ.ΚΑ. Α.Ε. GOLDEN VENTURE Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Ε.ΓΕ.ΚΑ. Α.Ε. ΘΑΝΑΛΕ Α.Ε. ΑΛΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. EXCELSIOR INVESTMENTS Α.Ε. PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. REMCO A.E. D.G.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΞΕΝΟΤΕΛ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, Ι., & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. GENNEXT Α.Ε. ΝΤΑΡΙΖΑ Α.Ε. ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΣ Α.Ε. Στον ιστότοπο της ΤτΕ και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται παρακάτω υπάρχουν κατάλογοι των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τις περισσότερες από τις προαναφερόµενες κατηγορίες εταιριών Αµοιβαία κεφάλαια χρηµαταγοράς (ΑΚΧΑ), Περιλαµβάνονται τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων των ελληνικών ΑΕ ΑΚ που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ καθώς και τα αµοιβαία χρηµαταγοράς (money market funds) ξένων ΑΕ ΑΚ Ειδικές Περιπτώσεις ιεθνείς Οργανισµοί και Πολυµερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Αναφορικά µε την ταξινόµηση των διεθνών οργανισµών σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των διεθνών οργανισµών ανεξάρτητα από τη καταστατική τους έδρα θεωρούνται κάτοικοι χωρών εκτός ζώνης ευρώ. Γενικά οι διεθνείς οργανισµοί κατατάσσονται στη γενική (κεντρική) κυβέρνηση. Υπάρχουν όµως µερικές εξαιρέσεις σχετικά µε διεθνείς οργανισµούς που εκτελούν τραπεζικές εργασίες. Εάν οι τραπεζικές αυτές εργασίες σχετίζονται µε εργασίες που κάνουν οι κεντρικές τράπεζες τότε οι διεθνείς αυτοί οργανισµοί θεωρούνται πιστωτικά ιδρύµατα. 11

12 Τέτοιος διεθνής οργανισµός είναι, π.χ., η Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών (BIS). Υπάρχουν και ορισµένοι άλλοι, µε τους οποίους όµως τα ελληνικά ΠΙ δεν αναµένεται να έχουν δοσοληψίες. Ο πλήρης κατάλογος των διεθνών οργανισµών που θεωρούνται ΠΙ χωρών εκτός ζώνης ευρώ είναι ο εξής: Bank for International Settlements (BIS) Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών International Monetary Fund (IMF) - ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο Arab Monetary Fund (AMF) West African Monetary Agency (WAMA) Latin American Reserve Fund (LARF) Central Bank of West African States (BCEAO) Banque des Etats de l Afrique Central (BEAC) Οι διεθνείς οργανισµοί που εκτελούν τραπεζικές εργασίες σχετικές µε τη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων κατατάσσονται στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ( λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ) χωρών εκτός ζώνης ευρώ. Ο πλήρης κατάλογος των οργανισµών αυτών (πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης κατά τη Π ΤΕ 2588/ ) είναι ο εξής: African Export-Import Bank Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) European Investment Fund (EIF) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) International Development Association (IDA) International Finance Corporation (IFC) African Development Bank Andean Development Corporation (ADC) Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) Asian Development Bank (ADB) Caribbean Development Bank (CDB) Central African States Development Bank (CASDB) Central American Bank for Economic Integration (CABEI) Council of Europe Development Bank East African Development Bank (EADB) European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock Eurasian Development Bank (EDB) Fondo Latino Americano de Reservas (FLAR) Foreign Trade Bank of Latin America (Bladex) Inter-American Development Bank (IADB) Islamic Development Bank (IDB) 12

13 Nordic Investment Bank (NIB) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ OPEC Fund for International Development (OFID). Inter American Investment Corporation (IIC) International Investment Bank (IIB) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Υπάρχουν µόνο δύο διεθνείς οργανισµούς που εντάσσονται στη ζώνη του ευρώ και παρακολουθούνται ξεχωριστά. Είναι οι: European Investment Bank (EIB) - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) (κωδικός 4C) και ESM (European Stability Mechanism)- Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (κωδικός 4S) Τόσο ο ESM όσο και η ΕΙΒ παρά το γεγονός ότι έχουν τη έδρα τους στο Λουξεµβούργο, δεν θεωρούνται κάτοικοι Λουξεµβούργου αλλά γενικά κάτοικοι χωρών ζώνης ευρώ µε δικούς τους ξεχωριστούς κωδικούς χώρας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρείται Πιστωτικό Ίδρυµα καθώς µπορεί να α) να δέχεται καταθέσεις από µη πιστωτικά ιδρύµατα και β) να εκδίδει βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας περιλαµβάνεται στα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς οργανισµοί πλην των αναφερόµενων στους παραπάνω καταλόγους κατατάσσονται στη γενική (κεντρική) κυβέρνηση. 13

14 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2.1. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αναλύονται και οµαδοποιούνται σε κατηγορίες λογαριασµών σύµφωνα µε το υπόδειγµα της λογιστικής κατάστασης. Η αποτίµηση σε ευρώ των λογαριασµών που τηρούνται σε άλλα νοµίσµατα γίνεται µε βάση την ισοτιµία (µέση τιµή αναφοράς που δηµοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) του κάθε νοµίσµατος µε το ευρώ που ισχύει κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα αναφοράς. Η αποτίµηση των τίτλων καθώς και των λοιπών απαιτήσεων/υποχρεώσεων γίνεται µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ). Κατ εξαίρεση τα δάνεια, οι καταθέσεις και τα ρέπος καταχωρούνται πάντα στην ονοµαστική τους αξία, χωρίς τους δεδουλευµένους τόκους και πριν από τις τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν ακολουθούν τα ΛΠ καταγράφουν τους διαπραγµατεύσιµους τίτλους που διακρατούν στην τρέχουσα τιµή που ισχύει κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα αναφοράς και τους µη διαπραγµατεύσιµους στη λογιστική τους αξία (book value). Η διάκριση των υπολοίπων των διαφόρων λογαριασµών ανά διάρκεια γίνεται µε βάση την αρχικώς συµφωνηθείσα διάρκεια. Αυτό ισχύει τόσο για τις ενήµερες απαιτήσεις όσο και για τις χορηγήσεις µε προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα, το υπόλοιπο ενός δανείου που βρίσκεται σε καθυστέρηση δεν πρέπει να αναταξινοµείται σε άλλη χρονική διάρκεια από αυτήν που αρχικά είχε καταχωρηθεί. Στην κατηγορία 2 του ενεργητικού τα αναγραφόµενα ποσά ως Απαιτήσεις σε ευρώ σχετιζόµενες µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα ποσά των λογαριασµών της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην κατηγορία 3 του ενεργητικού απαιτήσεις έναντι ΠΙ περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις από δάνεια, καταθέσεις και ρέπος (reverse) έναντι των υποκαταστηµάτων του ΠΙ που είναι εγκατεστηµένα στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, στην κατηγορία 2 του παθητικού υποχρεώσεις προς ΠΙ περιλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις από δάνεια, καταθέσεις και ρέπος προς τα ίδια υποκαταστήµατα του εξωτερικού. Τόσο στο 14

15 ενεργητικό όσο και στο παθητικό οι απαιτήσεις/ υποχρεώσεις από δάνεια εξειδικεύονται περαιτέρω σε κοινοπρακτικά δάνεια και λοιπά δάνεια. Το ποσό που καταχωρείται είναι µόνο η συµµετοχή του ΠΙ στο σχετικό κοινοπρακτικό δάνειο. Τέλος, στη κατηγορία 3 καταγράφονται ξεχωριστά οι απαιτήσεις που συνιστούν ενδο-οµιλικές συναλλαγές, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις έναντι υποκαταστηµάτων του ΠΙ που λειτουργούν στο εξωτερικό. Ως ενδο-οµιλικές συναλλαγές θεωρούνται οι συναλλαγές µε ΠΙ που ενσωµατώνονται πλήρως στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και όχι µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στην κατηγορία 4 του ενεργητικού δάνεια και απαιτήσεις έναντι πελατών καταχωρούνται όλες οι απαιτήσεις του ΠΙ έναντι µη πιστωτικών ιδρυµάτων που δεν ενσωµατώνονται σε τίτλους, καθώς και τα µη διαπραγµατεύσιµα οµολογιακά δάνεια. Επιπλέον, όταν το ΠΙ διενεργεί απευθείας εργασίες χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring), οι σχετικές απαιτήσεις περιλαµβάνονται κι αυτές στην κατηγορία 4 του ενεργητικού και στο Παράρτηµα 1 στους αντίστοιχους κλάδους. Τα οµολογιακά δάνεια των οποίων οι τίτλοι τους διαπραγµατεύονται δεν περιλαµβάνονται στη κατηγορία 4 αλλά στην κατηγορία 5 οµολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης. Σε περίπτωση τιτλοποίησης απαιτήσεων τα σχετικά ποσά διαγράφονται ή συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στο ενεργητικό του ΠΙ µε βάση τους κανόνες των ΛΠ και σε συµφωνία µε τις δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις του ΠΙ σε ατοµική βάση. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι στις χορηγήσεις περιλαµβάνονται και τα χρεωστικά υπόλοιπα λόγω υπεραναλήψεων από καταθετικούς λογαριασµούς όψεως (τρεχούµενους λογαριασµούς) τα οποία και δεν πρέπει να καταχωρούνται στο παθητικό µε αρνητικό πρόσηµο. Όπως και στην κατηγορία 3, ζητείται επιπλέον πληροφόρηση για τη συµµετοχή του ΠΙ σε κοινοπρακτικά δάνεια. Οι χορηγήσεις στις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα αναλύονται (στην περίπτωση των δανείων προς κατοίκους εσωτερικού και ζώνης ευρώ) σε πέντε υποκατηγορίες. Στην υποκατηγορία Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα καταγράφονται ξεχωριστά τα ρέπος (reverse) µε κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους πιστωτικών ιδρυµάτων (όπως ορίζονται στη Π ΤΕ 15

16 2588/ ). Τα ρέπος αυτά αποτελούν διατραπεζικές, στην ουσία, συναλλαγές ρέπος (reverse), όπου όµως οι σχετικές πράξεις δεν γίνονται απευθείας µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά µέσω της παρεµβολής ενός διαµεσολαβητή (συνήθως ένα κεντρικό αποθετήριο). Ανάλογος λογαριασµός για ρέπος µε κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους υπάρχει και στο Παθητικό, στην υποκατηγορία 4.3. Επισηµαίνεται πάντως ότι, προς το παρόν, τέτοιου είδους συναλλαγές ρέπος δεν πραγµατοποιούνται από ελληνικά ΠΙ, αλλά µόνο από ΠΙ άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ (π.χ. Ιταλίας). Στην κατηγορία καταγράφονται τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες και ατοµικές επιχειρήσεις, τα οποία και δεν περιλαµβάνονται στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Τα δάνεια προς τα Ιδιωτικά µη Κερδοσκοπικά Ιδρύµατα καταγράφονται πλέον ως ξεχωριστή κατηγορία (4.2.6) και όχι από κοινού µε τα δάνεια προς τους ιδιώτες. Στην κατηγορία 5 καταγράφονται οι τοποθετήσεις του ΠΙ σε οµολογίες και λοιπούς τίτλους σταθερής απόδοσης (π.χ. έντοκα γραµµάτια, εµπορικά χρεόγραφα, διαπραγµατεύσιµα οµολογιακά δάνεια). Οι τοποθετήσεις καταχωρούνται χωρίς τους δεδουλευµένους τόκους (οι οποίοι καταγράφονται χωριστά στην κατηγορία 11 και αναλύονται σε 4 υποκατηγορίες: γενική κυβέρνηση, πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρίες ειδικού σκοπού και λοιποί εκδότες. Όπως προαναφέρθηκε, οι εκδόσεις των διεθνών οργανισµών καταγράφονται κατά κανόνα στη γενική κυβέρνηση των λοιπών χωρών, δηλαδή στη στήλη Ε στις κατηγορίες και Οι κυριότερες εξαιρέσεις είναι οι διεθνείς οργανισµοί των τριών κατηγοριών που έχουν προαναφερθεί όπως η Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών (BIS), η οποία και περιλαµβάνεται στα πιστωτικά ιδρύµατα των λοιπών χωρών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που περιλαµβάνεται στα πιστωτικά ιδρύµατα των χωρών της ζώνης του ευρώ στις κατηγορίες και Χωριστά καταγράφονται οι τοποθετήσεις του ΠΙ σε οµολογίες εκδοθείσες από εταιρίες ειδικού σκοπού (δηλαδή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση επιχειρηµατικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους σύµφωνα µε το νόµο 3156/2003) λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν και του σηµαντικού ύψους στο οποίο έχουν διαµορφωθεί. 16

17 Επισηµαίνεται ότι τα ΠΙ που εφαρµόζουν την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 32/ , στις κατηγορίες 5 Οµολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης και 6 Μετοχές, συµµετοχές και λοιποί τίτλοι µεταβλητής απόδοσης συµπληρώνουν µόνο το πεδίο της στήλης Α που αφορά το γενικό σύνολο. Πλήρη ανάλυση των κατηγοριών 5 και 6 ανά είδος τίτλου υποχρεούνται να παρέχουν µόνο τα ΠΙ που δεν εφαρµόζουν την ΠΕΕ 32/ Στην κατηγορία 8 καταγράφεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων (ενσώµατων και άυλων), δηλαδή τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια, οι επενδύσεις σε ακίνητα, η υπεραξία και τα λοιπά άυλα πάγια. Στην κατηγορία 9 καταγράφονται οι τοποθετήσεις του ΠΙ σε οµολογίες εκδόσεώς του ( ίδιες οµολογίες ) αναλυτικά ανά (αρχική) διάρκεια και ονοµαστική αξία, στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σωστό υπολογισµό των ελαχίστων αποθεµατικών. Σηµειώνεται ότι, αναφορικά µε τις ίδιες µετοχές, αυτές δεν καταγράφονται στο ενεργητικό αλλά αφαιρετικά στο παθητικό. Στην κατηγορία 10 καταγράφονται τόσο οι τρέχουσες απαιτήσεις από φόρους όσο και οι αναβαλλόµενες (deferred tax assets) σύµφωνα µε τα ΛΠ. Αντίστοιχα στην κατηγορία 8 του Παθητικού καταγράφονται οι τρέχουσες και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις του ΠΙ. Στην κατηγορία 12 του Ενεργητικού καταγράφονται οι τοποθετήσεις σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα και στην κατηγορία 18 του Παθητικού οι υποχρεώσεις από παράγωγα µέσα. Γίνεται πλέον διαχωρισµός στα παράγωγα ανάλογα µε το αν ο αντισυµβαλλόµενος είναι πιστωτικό ίδρυµα ή άλλος οργανισµός κατηγορία στην οποία περιλαµβάνονται και όλα τα διαπραγµατεύσιµα παράγωγα. Οι τοποθετήσεις/υποχρεώσεις σε παράγωγα µέσα καταγράφονται στην εύλογη αξία τους. Στην κατηγορία 13 του Ενεργητικού καταγράφονται τυχόν διαφορές αναπροσαρµογής που υπάρχουν λόγο της αποτίµησης τίτλων ή και ακινήτων. Στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε µια από τις άλλες κατηγορίες του ενεργητικού. Οµοίως, στα λοιπά στοιχεία παθητικού περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία του παθητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε µια από τις άλλες κατηγορίες του παθητικού. 17

18 Στην κατηγορία 1Α του Παθητικού τα καταγραφόµενα ποσά ως υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα ποσά των λογαριασµών της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο συγκεκριµένα στο λογαριασµό 1.1 άνεια σχετιζόµενα µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής καταγράφεται το υπόλοιπο των λογαριασµών χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος προς το ΠΙ στο πλαίσιο της άσκησης της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ, δηλαδή πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης, πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης και η διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης. Στο λογαριασµό 1.2 Ρέπος καταγράφονται οι πράξεις χορήγησης ρευστότητας µέσω του ELA (Emergency Liquidity Assistance). Στο λογαριασµό 1Β Υποχρεώσεις προς το 'Κοινό Κεφάλαιο' Νόµου 2469/97 καταγράφονται οι υποχρεώσεις από τα ρέπος (buy sell back) που έχει συνάψει το ΠΙ µε το Κοινό Κεφάλαιο που διαχειρίζεται η ΤτΕ. Στο λογαριασµό 2 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα καταγράφονται ξεχωριστά (όπως και στο Ενεργητικό) οι υποχρεώσεις που συνιστούν ενδο-οµιλικές συναλλαγές, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις έναντι υποκαταστηµάτων του ΠΙ που λειτουργούν στο εξωτερικό. Ως ενδο-οµιλικές συναλλαγές θεωρούνται οι συναλλαγές µε ΠΙ που ενσωµατώνονται πλήρως στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και όχι µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στους λογαριασµούς 3 και 4, όπου καταγράφονται οι υποχρεώσεις του ΠΙ προς πελάτες από καταθέσεις και ρέπος, η διάκριση των πελατών σε γενική κυβέρνηση, αµοιβαία κεφάλαια χρηµαταγοράς και λοιπούς πελάτες γίνεται µόνο για τους κατοίκους εσωτερικού και λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Για κατοίκους τρίτων χωρών γίνεται µόνο η διάκριση µεταξύ γενικής κυβέρνησης και λοιπών πελατών, στους οποίους περιλαµβάνονται και όλα τα αµοιβαία κεφάλαια. Στην κατηγορία 5 του Παθητικού γίνεται αναλυτική καταγραφή των υποχρεώσεων του ΠΙ από την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος. Συγκεκριµένα, γίνεται διαχωρισµός του 18

19 ηλεκτρονικού χρήµατος ανά νόµισµα και είδος (Hardware based, στο οποίο περιλαµβάνονται οι προπληρωµένες κάρτες και Software based). Στην κατηγορία 6 του Παθητικού καταγράφονται οι υποχρεώσεις του ΠΙ που απορρέουν από την έκδοση χρεογράφων (οµολογίες, τραπεζικά οµόλογα και διαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων). Τα µη διαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων καταγράφονται στην κατηγορία 3 καταθέσεις πελατών. ιευκρινίζεται ότι στην κατηγορία 6 δεν περιλαµβάνονται οµολογίες που έχουν εκδοθεί από θυγατρικές εταιρείες του ΠΙ ανεξαρτήτως εάν το ΠΙ είναι εγγυητής των τίτλων αυτών. Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκε µία ακόµα εγγραφή η εκ των οποίων: έως 2 ετών και εγγύησης ονοµαστικού κεφαλαίου µικρότερης του 100% τόσο στο ευρώ όσο και στο ξένο νόµισµα στην οποία συµπληρώνονται οι εκδόσεις από το ΠΙ υβριδικών τίτλων, οι οποίοι είναι δυνατόν να εξοφληθούν σε τιµή µικρότερη από την ονοµαστική αξία στην οποία εκδόθηκαν γιατί εµπεριέχουν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Στην κατηγορία 10 του Παθητικού καταγράφονται υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων οι οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί από το Ενεργητικό του ΠΙ. Στην περίπτωση τιτλοποιήσεων απαιτήσεων που έχουν αφαιρεθεί από το ενεργητικό του ΠΙ, δεν γίνεται καµία εγγραφή στο λογαριασµό 10 του παθητικού Παραρτήµατα Τα Παραρτήµατα ταξινοµούνται σε τέσσερις κατηγορίες: σε αυτά που υποβάλλονται µηνιαία, τριµηνιαία, εξαµηνιαία και ετήσια Παραρτήµατα που υποβάλλονται µηνιαία Τα παραρτήµατα αυτά υποβάλλονται µαζί µε τη λογιστική κατάσταση, της οποίας αποτελούν απαραίτητο συµπλήρωµα. Σηµειώνεται ότι στα παραρτήµατα αυτά αναφέρονται σε παρένθεση οι αντίστοιχοι λογαριασµοί της λογιστικής κατάστασης των οποίων ζητείται η συµπληρωµατική ανάλυση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια των στοιχείων. Τα παραρτήµατα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 19

20 Ανάλυση δανείων κατά αρχική διάρκεια, νόµισµα, τοµέα της οικονοµίας και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (Παράρτηµα 1α). Το Παράρτηµα 1α περιέχει απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση των δανείων προς όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Στις στήλες του Παραρτήµατος καταγράφεται η ανάλυση των δανείων σε κατοίκους και µη κατοίκους κατά (αρχική) διάρκεια και νόµισµα, ενώ στις γραµµές καταγράφεται η ανάλυση ανά τοµέα της οικονοµίας και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Επιπλέον στη στήλη 18 ζητείται και πληροφόρηση για τον αριθµό των λογαριασµών των διαφόρων κατηγοριών δανείων προς πελάτες εσωτερικού. Στα καταναλωτικά δάνεια, ο συνολικός αριθµός των λογαριασµών περιλαµβάνει και τον αριθµό των ενεργών πιστωτικών καρτών που έχει εκδώσει το ΠΙ, ο οποίος αριθµός καταχωρείται και ξεχωριστά στη τελευταία γραµµή του Παραρτήµατος. Η κατηγοριοποίηση των τοµέων έχει γίνει µε βάση τον ESA Οι διαφορές που υπάρχουν σε σχέση µε τη παλαιότερη κατηγοριοποίηση είναι οι ακόλουθες τα δηµόσια νοσοκοµεία αποτελούν ξεχωριστή υποκατηγορία και δεν ενσωµατώνονται στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία και δεν ενσωµατώνονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε τρεις υποκατηγορίες (α) Εταιρείες ειδικού σκοπού (που σχετίζονται µε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων), (β) Επενδυτικοί Οργανισµοί πλην Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς όπου περιλαµβάνονται οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και τα λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια όλων των κατηγοριών πλην των Αµοιβαίων χρηµαταγοράς και (γ) Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα διαχωρίζονται από τα νοικοκυριά και εποµένως τα δάνεια προς τα αυτά καταχωρούνται ξεχωριστά και δεν περιλαµβάνονται (όπως παλαιότερα) στη κατηγορία λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά και ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα. Όσον αφορά τη διάρκεια των δανείων γίνεται διάκριση σε 5 βασικές κατηγορίες: (α) δάνεια χωρίς συγκεκριµένη-καθορισµένη διάρκεια, (β) δάνεια µε διάρκεια µέχρι και 20

21 1 έτος, (γ) δάνεια µε διάρκεια πάνω από 1 µέχρι και 2 έτη, (δ) δάνεια µε διάρκεια πάνω από 2 µέχρι και 5 έτη και (ε) δάνεια µε διάρκεια πάνω από 5 έτη. Η διάρκεια αφορά πάντα την αρχικώς συµφωνηθείσα διάρκεια. Εάν δεν καθορίζεται η διάρκεια αυτή, στην περίπτωση, δηλαδή, των µη τοκοχρεωλυτικών δανείων (χρηµατοδοτικών προγραµµάτων χωρίς τακτή λήξη) τα δάνεια καταγράφονται στην κατηγορία (α). Τα δάνεια (συνήθως στεγαστικά) σταθερής δόσης και µεταβλητής διάρκειας δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των δανείων χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια, δεδοµένου ότι αρχικά τα δάνεια αυτά έχουν συγκεκριµένη διάρκεια, η οποία όµως ενδέχεται στο µέλλον να µεταβληθεί εάν µεταβληθούν τα επιτόκια. Όσον αφορά τα δάνεια προς τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις εκτός από την πληροφόρηση για τα κοινοπρακτικά δάνεια που υπάρχει στο ενεργητικό, ζητείται και πληροφόρηση για τα δάνεια προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ως ΜΜΕ ορίζονται οι αυτόνοµες επιχειρήσεις που (α) απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους και (β) έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ενεργητικού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Επιπλέον οι ΜΜΕ πρέπει να πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας και να µην ανήκουν κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο σε µία επιχείρηση που δεν είναι ΜΜΕ. Στα δάνεια προς επιχειρήσεις του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα η κατηγορία των δανείων χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια αναλύεται περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες: (1) δάνεια µέσω αλληλόχρεων λογαριασµών και υπεραναλήψεις από λογαριασµούς όψεως (τρεχούµενους) και (2) δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών. Οι κάρτες που µας ενδιαφέρουν στην περίπτωση αυτή είναι µόνο οι εταιρικές πιστωτικές κάρτες. Η εξόφληση των υποχρεώσεων από συναλλαγές µε εταιρικές κάρτες δεν βαρύνει τον ιδιώτη κάτοχο της κάρτας που διενεργεί τη συναλλαγή αλλά την εταιρία. Επιπλέον, εκτός από το συνολικό υπόλοιπο των συναλλαγών µέσω καρτών στο τέλος του µήνα αναφοράς, καταχωρείται στις στήλες (7) και (25) και το τοκοφόρο τµήµα του ποσού στις περιπτώσεις που η εταιρία δεν εξοφλεί το σύνολο του σχετικού λογαριασµού αλλά µέρος µόνο αυτού µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται µε τόκους για το υπόλοιπο ποσό. Οι προσωπικές πιστωτικές κάρτες καταγράφονται ως καταναλωτικά δάνεια χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια, στην υποκατηγορία 2.8.1, ανεξάρτητα από το αν ο κάτοχός τους είναι ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελµατίας και αγρότης. Όπως και στην περίπτωση 21

22 των εταιρικών πιστωτικών καρτών, γίνεται διάκριση µεταξύ του συνολικού ποσού που έχει χρεωθεί στις πιστωτικές κάρτες των πελατών και του ποσού που, επειδή δεν έχει εξοφληθεί στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες, εκτοκίζεται. Στα καταναλωτικά δάνεια χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια περιλαµβάνονται επίσης τα ανοικτά δάνεια καθώς και οι υπεραναλήψεις από λογαριασµούς όψεως (τρεχούµενους). Σηµειώνεται ότι το σύνολο των υπεραναλήψεων περιλαµβάνεται στην υποκατηγορία (καταναλωτικά δάνεια) ανεξάρτητα από το αν ο λογαριασµός ανήκει σε ελεύθερο επαγγελµατία, αγρότη ή ατοµική επιχείρηση. Στην υποκατηγορία 2.7 (δάνεια προς ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες, ατοµικές επιχειρήσεις), στα δάνεια χωρίς συγκεκριµένη-καθορισµένη διάρκεια περιλαµβάνονται µόνο τα δάνεια µέσω αλληλόχρεων λογαριασµών και τα ανοικτά επαγγελµατικά δάνεια. Στη υποκατηγορία των λοιπών δανείων προς ιδιώτες καταχωρούνται πλέον µόνο τα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα για αγορά µετοχών, πληρωµή διδάκτρων και εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Τα δάνεια προς ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα (εκκλησίες, µητροπόλεις, µοναστήρια, σύλλογοι, σωµατεία, πολιτικά κόµµατα, κ.λπ.) δίνονται πλέον ξεχωριστά στην κατηγορία 2Β. Όσον αφορά την ανάλυση των δανείων ανά τοµέα και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, στην περίπτωση των δανείων προς πελάτες εσωτερικού τα δάνεια προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις αναλύονται και µε βάση τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας του πελάτη (όπως ο ίδιος τον δηλώνει) µε βάση τη στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ 08) της Eurostat; βλ. ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από µία δραστηριότητες η ταξινόµηση γίνεται µε βάση τη σχετικώς υπερτερούσα δραστηριότητα της επιχείρησης. Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερη είναι η αντιµετώπιση των εταιρειών συµµετοχών. Στις περίπτωση που οι εταιρείες αυτές διαθέτουν προσωπικό µέχρι 3 άτοµα και δεν έχουν κύκλο εργασιών τότε πρέπει να 22

23 εντάσσονται στα Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να κατατάσσονται µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους, στην αντίστοιχη κατηγορία των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση των δανείων προς τη γεωργία, δασοκοµία, αλιεία (υποκατηγορία 2.6.1) καταγράφονται µόνο τα δάνεια προς επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς του πρωτογενούς τοµέα, δεδοµένου ότι τα δάνεια προς µεµονωµένους αγρότες, αλιείς κ.λπ. καταγράφονται στην κατηγορία των δανείων προς επαγγελµατίες (υποκατηγορία 2.7). Σηµειώνεται, επίσης, ότι όσον αφορά τα δάνεια χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια δεν απαιτείται η καταγραφή των διαφόρων υποκατηγοριών τους (αλληλόχρεοι λογαριασµοί, εταιρικές κάρτες) και ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Το σύνολο όµως των δανείων χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια, όπως προκύπτει από το άθροισµα των δανείων προς τους επιµέρους κλάδους δραστηριότητας στη στήλη (3) πρέπει να συµφωνεί µε το σύνολο όπως προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους κατηγοριών δανείων χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια στις στήλες (4) και (6). Εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού ζητούνται και ορισµένες πληροφορίες για εκτός ισολογισµού στοιχεία στο παράρτηµα 1β. Τα στοιχεία αυτά αφορούν µόνο τις υποχρεώσεις του ΠΙ από αχρησιµοποίητα υπόλοιπα από συµβατικώς και αµετακλήτως δοθέντα όρια σε πιστωτικά ιδρύµατα, στη Γενική Κυβέρνηση, σε Επενδυτικούς Οργανισµούς πλην των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς, σε Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, σε Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, σε Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, σε µη Χρηµατοπιστωτικές Επιχειρήσεις και σε Νοικοκυριά και Ιδιωτικά µη Κερδοσκοπικά Ιδρύµατα. Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των ΠΙ και των τοποθετήσεών τους σε τίτλους (Παραρτήµατα 2α και 2β). Τα παραρτήµατα αυτά συµπληρώνονται µόνο από τα ΠΙ που δεν αποστέλλουν στοιχεία µε βάση την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 32/ Τα ΠΙ που εφαρµόζουν τη Πράξη συµπληρώνουν στο Παράρτηµα 2α µόνο τα δύο γενικά 23

24 σύνολα στη στήλη Α για τους λογαριασµούς 1 Οµολογίες και 2 Μετοχές και τίποτα από το Παράρτηµα 2β. Σκοπός των Παραρτηµάτων αυτών είναι η παρακολούθηση των επενδύσεων των ΠΙ σε τίτλους, µε ανάλυση ανά αρχική διάρκεια, τοµέα και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας του εκδότη. Ειδικότερα, στο Παράρτηµα 2α καταγράφεται η τρέχουσα αξία (ή τιµή κτήσεως ανάλογα µε το αν το ΠΙ ακολουθεί τα ΛΠ σύµφωνα και µε τα προαναφερόµενα) των τίτλων που έχει το ΠΙ στο χαρτοφυλάκιό του στο τέλος του µήνα αναφοράς, ενώ στο Παράρτηµα 2β καταγράφονται στοιχεία για τις συναλλαγές που έγιναν στη διάρκεια του µήνα αναφοράς. Όσον αφορά τις συναλλαγές, καταγράφονται οι καθαρές τοποθετήσεις σε τίτλους που ισούνται µε τις αγορές τίτλων µείον τις πωλήσεις µείον τις ενδεχόµενες εξοφλήσεις λόγω λήξης των τίτλων που κατέχει το ΠΙ. Οι µηνιαίες µεταβολές στην αξία των τίτλων που κατέχει το ΠΙ και προκύπτουν από τη σύγκριση των στοιχείων του Παραρτήµατος 2α για δύο διαδοχικούς µήνες, πρέπει να είναι συµβατές µε τα στοιχεία των τοποθετήσεων που δίνονται στο Παράρτηµα 2β. Μεταβολές στην καταγραφόµενη αξία του χαρτοφυλακίου που δεν εξηγούνται από αγορές, πωλήσεις ή εξοφλήσεις τίτλων πρέπει να οφείλονται είτε σε µεταβολές της αγοραίας αξίας των τίτλων είτε σε µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ έναντι των λοιπών νοµισµάτων. Στο Παράρτηµα 2β καταγράφονται όλες οι καθαρές τοποθετήσεις του ΠΙ τόσο σε βραχυπρόθεσµους όσο και σε µακροπρόθεσµους τίτλους (και όχι µόνο οι τοποθετήσεις σε µακροπρόθεσµους τίτλους, όπως στις παλαιότερες Λογιστικές Καταστάσεις). Σηµειώνεται ότι οι καθαρές τοποθετήσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την ισοτιµία του σχετικού νοµίσµατος στο τέλος του µήνα αναφοράς και όχι µε βάση την ισοτιµία που ίσχυε την ηµέρα που έγινε η κάθε συναλλαγή. Στο Παράρτηµα 2β δεν καταγράφονται οι περιπτώσεις αγοράς (πώλησης) ενός τίτλου και επαναπώλησής (επαναγοράς) του εντός του µήνα αναφοράς. Ανάλυση των υποχρεώσεων των ΠΙ από καταθέσεις/δάνεια και repos κατά αρχική διάρκεια, νόµισµα και τοµέα της οικονοµίας (Παράρτηµα 3α) και Πίνακας υπολογισµού ελαχίστων αποθεµατικών (Παράρτηµα 3β). 24

25 Στο Παράρτηµα 3α καταγράφονται αναλυτικά οι καταθέσεις και τα ρέπος του ΠΙ καθώς και οι συναφείς υποχρεώσεις του ΠΙ (π.χ. για την περίπτωση της διατραπεζικής αγοράς οι υποχρεώσεις από δάνεια), αλλά όχι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την έκδοση χρεογράφων και διαπραγµατεύσιµων πιστοποιητικών καταθέσεων. Στις στήλες του Παραρτήµατος γίνεται η ανάλυση ανά τοµέα της οικονοµίας και στις γραµµές η ανάλυση ανά κατηγορία της κατάθεσης/ρέπος. Στην ανάλυση των καταθέσεων/ρέπος εσωτερικού οι τοµείς της οικονοµίας διακρίνονται στα Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ) και στα Μη Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Τα ΝΧΙ διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: (α) στα υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση και την Τράπεζα της Ελλάδος και (β) στα Λοιπά ΝΧΙ, δηλαδή αυτά που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση. Υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα ΠΙ πλην του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Στα Λοιπά ΝΧΙ, που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση, περιλαµβάνονται το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, οι καταθέσεις και τα ρέπος του οποίου αναλύονται στη στήλη (2) και τα Αµοιβαία Κεφάλαια Χρηµαταγοράς (ΑΚΧΑ), οι καταθέσεις και τα ρέπος των οποίων αναλύονται στη στήλη (3). Στην ανάλυση των καταθέσεων/ρέπος των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ οι τοµείς της οικονοµίας διακρίνονται επίσης στα ΝΧΙ και στα µη ΝΧΙ. Τα ΝΧΙ διακρίνονται και πάλι σε δύο υποκατηγορίες: (α) στα υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των λοιπών, πλην της Ελλάδος, χωρών της ζώνης του ευρώ και (β) στα µη υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση ΝΧΙ. Υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα. Μη υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι τα Αµοιβαία Κεφάλαια ιαθεσίµων και κάποια άλλα ιδρύµατα. Ο κατάλογος των ΝΧΙ που υπόκεινται ή όχι σε υποχρεωτική κατάθεση είναι διαθέσιµος στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΚΤ: Στην ανάλυση των καταθέσεων/ρέπος των εκτός ζώνης ευρώ χωρών οι τοµείς της οικονοµίας διακρίνονται σε 2 υποκατηγορίες: (α) τα πιστωτικά ιδρύµατα και η Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών (BIS), (β) Λοιποί πελάτες. Η στήλη µε τους ιεθνείς Οργανισµούς υποκείµενους σε υποχρεωτικές καταθέσεις στο Ευρωσύστηµα καταργήθηκε καθώς ο µοναδικός τέτοιος οργανισµός ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 25

26 Επενδύσεων η οποία αναταξινοµήθηκε και περιλαµβάνεται πλέον στα Πιστωτικά Ιδρύµατα της ζώνης του ευρώ. Αναφορικά µε την ανάλυση των καταθέσεων ανά είδος στις γραµµές του Παραρτήµατος, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: (α) Στις καταθέσεις όψεως καταγράφεται το άθροισµα των πιστωτικών και µόνο υπολοίπων των λογαριασµών όψεως και των τρεχούµενων λογαριασµών. Τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών καταγράφονται στο ενεργητικό του ΠΙ και δεν πρέπει να αφαιρούνται από τα υπόλοιπα των καταθέσεων, πρακτική που οδηγεί σε υποεκτίµηση του ύψους των καταθέσεων και σε λανθασµένη εκτίµηση του ύψους των ελαχίστων αποθεµατικών του ΠΙ. (β) Όσον αφορά τις καταθέσεις ταµιευτηρίου ζητείται ο σαφής διαχωρισµός των καταθέσεων του απλού ταµιευτηρίου σε ευρώ από τις λοιπές καταθέσεις ταµιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Οι καταθέσεις απλού ταµιευτηρίου σε ευρώ συνδέονται µε το σύστηµα πληρωµών (πάγιες εντολές πληρωµών, αναλήψεις από ΑΤΜ), ενώ, αντίθετα οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση δεν συνδέονται µε πάγιες εντολές πληρωµών, ούτε είναι δυνατή η ανάληψη µετρητών από λογαριασµούς των καταθέσεων αυτών µέσω των ΑΤΜ. ιευκρινίζεται ότι οι λογαριασµοί στεγαστικού ταµιευτηρίου δεν κατατάσσονται στις επιµέρους χρονικές ζώνες ανάλογα µε το χρόνο που πρέπει να συµπληρωθεί για να θεµελιωθεί το δικαίωµα ανάληψης δανείου. Κατατάσσονται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όσον αφορά τη δυνατότητα του καταθέτη να προβαίνει σε αναλήψεις από το λογαριασµό. Όταν δεν υπάρχουν περιορισµοί στην ανάληψη χρηµάτων, οι λογαριασµοί κατατάσσονται στην υποκατηγορία µε προειδοποίηση µέχρι και 3 µήνες και εποµένως περιλαµβάνονται στη βάση υπολογισµού των ελαχίστων αποθεµατικών. (γ) Στις καταθέσεις προθεσµίας περιλαµβάνονται και τα µη διαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων καθώς και δεσµευµένα κεφάλαια για οποιοδήποτε λόγο (εξασφαλίσεις δανείων, εγγυητικές επιστολές, κ.λπ.). Όσον αφορά την κατανοµή των δεσµευµένων αυτών κεφαλαίων στις χρονικές ζώνες διευκρινίζεται ότι δεν πρέπει απαραιτήτως τα κεφάλαια αυτά να κατατάσσονται στην κατηγορία πάνω από 2 έτη. Αν π.χ. η δέσµευση γίνεται για 3 µήνες τα σχετικά ποσά θα πρέπει να καταγράφονται στην κατηγορία µέχρι και 1 έτος. Πρόβληµα υπάρχει στην περίπτωση που η δέσµευση είναι αορίστου διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή η κατανοµή στη χρονική ζώνη πρέπει να γίνεται µε βάση την εµπειρία του ΠΙ από την κοινή πρακτική. (δ) Στις καταθέσεις µε συµφωνηµένη διάρκεια περιλαµβάνονται καταθέσεις µε αρχική 26

27 διάρκεια τουλάχιστον 2 εργάσιµων ηµερών. Καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µίας εργάσιµης ηµέρας κατατάσσονται στην κατηγορία των καταθέσεων όψεως. Το Παράρτηµα 3β αποσκοπεί στον υπολογισµό των ελάχιστων αποθεµατικών σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 26/2011 της ΕΚΤ. Τα στοιχεία του Παραρτήµατος αυτού δεν καταγράφονται από το ΠΙ καθώς αποτελούν ήδη καταγεγραµµένα στοιχεία είτε στο Παθητικό είτε στο Παράρτηµα 3α. Το µόνο στοιχείο που καταγράφεται στο Παράρτηµα 3β από το ΠΙ είναι το στοιχείο στην κατηγορία 4γ, δηλαδή το ποσό των χρεογράφων µε αρχική διάρκεια µέχρι 2 έτη που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυµα και διακρατείται από ΝΧΙ υποκείµενα σε δέσµευση. Η καταγραφή του στοιχείου αυτού δεν είναι υποχρεωτική, δεδοµένου ότι το ΠΙ ενδέχεται να µην γνωρίζει τους κατόχους των πιστωτικών τίτλων που έχει εκδώσει. Η καταγραφή γίνεται µόνο στην περίπτωση που η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιµη στο ΠΙ. Έκδοση και εξόφληση χρεογράφων του ΠΙ (Παράρτηµα 4). Στο παράρτηµα αυτό γίνεται η καταγραφή των εκδόσεων/εξοφλήσεων χρεογράφων από το ΠΙ, ανά διάρκεια νόµισµα και τρόπο καθορισµού του επιτοκίου. εν περιλαµβάνονται οι εκδόσεις από θυγατρικές εταιρίες του ΠΙ, ανεξάρτητα από το εάν αυτές εγγυώνται από το ΠΙ. Τιτλοποιήσεις, µεταβιβάσεις και διαγραφές δανείων (Παραρτήµατα 5, 7, 8 και 9). Στα παραρτήµατα αυτά καταγράφονται ορισµένα στοιχεία που επιτρέπουν την ορθή εκτίµηση της ρευστότητας που διοχετεύει το ΠΙ στην ελληνική οικονοµία. Στο Παράρτηµα 5α και 5β καταγράφονται τα υπόλοιπα των τιτλοποιηµένων δανείων του ΠΙ, µόνο εάν τα δάνεια αυτά έχουν αφαιρεθεί από το Ενεργητικό (και βέβαια από το Παράρτηµα 1α) του ΠΙ. Τα τιτλοποιηµένα δάνεια διακρίνονται καταρχήν ανάλογα µε την εταιρία ειδικού σκοπού που κατέχει τα σχετικά ποσά. Εάν η εταιρία αυτή εδρεύει σε χώρα της ζώνης του ευρώ (πλην Ελλάδος), τα τιτλοποιηµένα δάνεια καταγράφονται στο Παράρτηµα 5α. Εάν η εταιρία εδρεύει σε χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ, τα τιτλοποιηµένα δάνεια καταγράφονται στο Παράρτηµα 5β. Η ανάλυση 27

28 των τιτλοποιηµένων δανείων στα δύο Παραρτήµατα είναι γενικά ίδια µε αυτή του Παραρτήµατος 1α. Στο Παράρτηµα 7 καταγράφονται τα τιτλοποιηµένα δάνεια τα οποία όµως δεν έχουν αφαιρεθεί από τη Λογιστική Κατάσταση. Γίνεται και πάλι η διάκριση ανάλογα µε το αν η εµπλεκόµενη εταιρία ειδικού σκοπού έχει έδρα χώρα της ζώνης του ευρώ ή όχι. Στην περίπτωση που εµπλέκεται στην τιτλοποίηση χώρα της ζώνης του ευρώ ζητείται στην εγγραφή Χώρα της Ευρωζώνης στην οποία έχει έδρα η εταιρεία τιτλοποίησης το όνοµα της χώρας. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µία χώρες της ευρωζώνης στις οποίες έχουν έδρα οι εταιρείες τιτλοποιήσεων πρέπει να αποστέλλεται τον συµπληρωµατικό πίνακα, που σας έχει δοθεί µαζί µε τη µηνιαία λογιστική, για κάθε µία χώρα ξεχωριστά. Στο Παράρτηµα 8 γίνεται η καταγραφή των διαγραφών των δανείων στη διάρκεια του µήνα αναφοράς. Η ανάλυση των διαγραφών στο Παράρτηµα αυτό είναι αντίστοιχη µε την ανάλυση των υπολοίπων των δανείων στο Παράρτηµα 1α. Επισηµαίνεται ότι καταγράφονται µόνο οι διαγραφές που γίνονται στη διάρκεια του µήνα αναφοράς και όχι οι σωρευτικές διαγραφές από την αρχή του έτους µέχρι το µήνα αναφοράς. Τέλος στα Παραρτήµατα 9α, 9β και 9γ καταγράφονται οι καθαρές µεταβιβάσεις (διάθεση µείον απόκτηση) δανείων στη διάρκεια του µήνα αναφοράς, είτε προς πιστωτικά ιδρύµατα σε χώρες ζώνης του ευρώ εκτός Ελλάδος (Παράρτηµα 9α) είτε προς πιστωτικά ιδρύµατα σε χώρες εκτός ζώνης ευρώ (Παράρτηµα 9β) είτε προς µη πιστωτικά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα εντός ή εκτός Ελλάδος (Παράρτηµα 9γ). Αναλυτικότερα, στο Παράρτηµα 9α καταγράφεται η καθαρή µεταβίβαση δανείων (µεταβίβαση µείον απόκτηση) πελατών προς/από ΠΙ χώρας της ζώνης του ευρώ (εκτός Ελλάδος) στη διάρκεια του µήνα αναφοράς. εδοµένου ότι το ΠΙ µπορεί να µεταβιβάσει ή να αποκτήσει τα σχετικά δάνεια αυτό που θα καταγραφεί είναι το καθαρό ποσό των κινήσεων αυτών, δηλ. συν οι µεταβιβάσεις δανείων πελατών από ΠΙ της Ελλάδος προς ΠΙ µε έδρα τις χώρες της ζώνης του ευρώ (εκτός Ελλάδος) µείον οι µεταβιβάσεις δανείων πελατών από ΠΙ µε έδρα τις χώρες της ζώνης του ευρώ (εκτός Ελλάδος), προς ΠΙ της Ελλάδος. Στο Παράρτηµα 9β καταγράφονται οι καθαρές µεταβιβάσεις δανείων πελατών εσωτερικού και εξωτερικού (συν µεταβιβάσεις µείον αποκτήσεις) προς ΠΙ εκτός ζώνης ευρώ. Τέλος, στο Παράρτηµα 28

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) Οι ακόλουθες διευκρινήσεις τροποποιήσεις προέκυψαν μετά από διαβούλευση με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.6.212 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 και 2637/7.12.21, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 και 4.2) Ανοικτά δάνεια Συνολικό από το οποίο εκτοκιζόμενο (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2671/3.4.214 ΘΕΜΑ : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος

Κεφάλαιο 27. Ορισμός χρήματος Το Νομισματικό Σύστημα Κεφάλαιο 27 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ορισμός χρήματος Χρήμα είναιτοσύνολοτωνοικονομικών αξιών που οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013

ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής

Προσωπικά Δάνεια. Ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας; Χορηγήσεις με υψηλή απόδοση και μικρή διάρκεια αποπληρωμής Προσωπικά Δάνεια Σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια εισοδήματος αλλά δέχονται την ενεχυρίαση μετοχών εισηγμένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. 32/07.10.2013 ΘΕΜΑ: Υποβολ μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΙI Τα χαρακτηριστικά των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών και πως αυτά μπορούν να προσδώσουν στον τραπεζικό οργανισμό ανταγωνιστικό και συγκριτικό πλεονέκτημα Καταθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΣΜΕΔΕ Αθήνα, 6 Ιουνίου 212 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Με την τελευταία ενημέρωση από την ΤτΕ (αναφορά 3-4-212) τα υπόλοιπα διαθέσιμα του Ταμείου έχουν ως φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε.

2. Άρθρο 42β παρ. 1 : Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει την εµφάνιση του ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. Απάντηση: Δεν έγινε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920) Της Εταιρείας Περιορισµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Παράρτηµα 5 Έντυπο Αίτησης για Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Με το αίτηµα για µεταβίβαση της άδειας υποβάλλονται : α) Συνοδευτικό έγγραφο/δήλωση από τον κάτοχο της Άδειας µε το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Μάιος, 2001 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA E C B E Z B E K T B C E E K P ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΚΤ Μάιος 2000 EYPΩΠAΪKH KENTPIKH TPAΠEZA ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 25 Ιουνίου 2014 / 2 Η Τράπεζα Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 138(Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(I)/2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 64 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα