ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μάρτιος 2014 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΤΟΜΕΊΣ ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ Μη Πιστωτικά Ιδρύµατα Γενική Κυβέρνηση Επιχειρήσεις, νοικοκυριά και ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα Νοικοκυριά όπου περιλαµβάνονται ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες και ατοµικές επιχειρήσεις Ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα Επιχειρήσεις του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα όπου περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., καθώς και οι δηµοτικές επιχειρήσεις που έχουν εµπορική δραστηριότητα (κυρίως εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης Εταιρίες ειδικού σκοπού (που σχετίζονται µε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων), όπου περιλαµβάνονται εταιρίες στις οποίες µεταβιβάζονται από ΠΙ ή λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και οι οποίες εκδίδουν χρεόγραφα µε εξασφάλιση τα περιουσιακά αυτά στοιχεία Επενδυτικοί Οργανισµοί πλην Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα δηλαδή τα οριζόµενα σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 11 του Νόµου 3601/ Αµοιβαία κεφάλαια χρηµαταγοράς (ΑΚΧΑ), ΕΙ ΙΚΈΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ... 11

2 ιεθνείς Οργανισµοί και Πολυµερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΎ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ Παραρτήµατα που υποβάλλονται µηνιαία Παραρτήµατα που υποβάλλονται τριµηνιαία Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα Παραρτήµατα που υποβάλλονται εξαµηνιαία και ετήσια Παράρτηµα Παράρτηµα Παράρτηµα ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Π ΤΕ 2671/ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΤΑΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌ ΠΑΘΗΤΙΚΌ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1Α ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 1Β ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2Α ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 2Β ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 3Α ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ 3Β ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ 5Α ΚΑΙ 5Β ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΑ 9Α, 9Β ΚΑΙ 9Γ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

3 3.17. ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

4 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1. Εισαγωγή ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ H µηνιαία λογιστική κατάσταση υποβάλλεται: (α) από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα (ΠΙ), που λειτουργούν στην Ελλάδα σύµφωνα µε το Ν.3601/2007 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), (β) από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, και (γ) από τα υποκαταστήµατα ΠΙ που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν έδρα είτε σε χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είτε σε χώρα εκτός της ΕΕ. Αναλυτικός κατάλογος όλων των παραπάνω ιδρυµάτων δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ): Η λογιστική κατάσταση αφορά τα στοιχεία της τελευταίας ηµέρας κάθε ηµερολογιακού µήνα. Για τους ορισµούς και το περιεχόµενο των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Π.. 384/1992 για το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών. Σηµειώνεται ότι για τα ελληνικά ΠΙ, τα υποβαλλόµενα στοιχεία αφορούν τους ενοποιηµένους λογαριασµούς του κεντρικού καταστήµατος και εκείνων µόνο των υποκαταστηµάτων τους που λειτουργούν εντός της Ελλάδος. εν θα γίνεται δηλαδή ενοποίηση µε τους λογαριασµούς των υποκαταστηµάτων τους που λειτουργούν στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, όσον αφορά τα αλλοδαπά ΠΙ, θα ενοποιούνται µόνο οι δοσοληψίες µεταξύ των υποκαταστηµάτων τους που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα. Οι δοσοληψίες µε το κεντρικό κατάστηµα και τα λοιπά υποκαταστήµατα που λειτουργούν στο εξωτερικό δεν θα ενοποιούνται Κάτοικοι Εσωτερικού - Εξωτερικού Οι στήλες Β και Γ του ενεργητικού και παθητικού της λογιστικής κατάστασης αναφέρονται στη διάκριση εσωτερικό εξωτερικό και αποτελούν µερική ανάλυση της βασικής στήλης Α. Οι έννοιες του κατοίκου και µη κατοίκου έχουν στατιστικό και µόνο περιεχόµενο και βασίζονται στα οριζόµενα στο άρθρο 1 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2533/98 του Συµβουλίου, της 23 ης Νοεµβρίου Η στήλη εσωτερικό αφορά στις συναλλαγές του ΠΙ µε κατοίκους της Ελλάδος.

5 Συγκεκριµένα ο κάτοικος εσωτερικού ορίζεται ως: Το φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, που κατοικεί ή προτίθεται να κατοικήσει για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα. Το νοµικό πρόσωπο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, καθώς και τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, η στήλη εξωτερικό αφορά στις συναλλαγές του ΠΙ µε µη κατοίκους Ελλάδος, µε περαιτέρω διάκριση σε συναλλαγές µε κατοίκους των λοιπών πλην της Ελλάδος κρατών της ζώνης του ευρώ και κατοίκους τρίτων χωρών. Σηµειώνεται ότι οι δοσοληψίες των ελληνικών ΠΙ µε τα υποκαταστήµατα τους στο εξωτερικό, όπως και οι δοσοληψίες των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών ΠΙ µε το κεντρικό κατάστηµα ή άλλα υποκαταστήµατα του ιδίου ΠΙ που είναι εγκατεστηµένα στο εξωτερικό, περιλαµβάνονται στη στήλη εξωτερικό Τοµείς ραστηριότητας Γενικά, η ταξινόµηση των συναλλαγών των ΠΙ σε τοµείς και κλάδους δραστηριότητας γίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για το ευρωπαϊκό σύστηµα εθνικών και περιφερειακών λογαριασµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESA 2010) και µε βάση τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης του ΠΙ. Η ταξινόµηση κατά τοµείς αφορά το βασικό διαχωρισµό πιστωτικά ιδρύµατα και µη πιστωτικά ιδρύµατα ( Πελάτες ) Μη Πιστωτικά Ιδρύµατα Τα µη πιστωτικά ιδρύµατα αναλύονται σε: Γενική Κυβέρνηση Στη γενική κυβέρνηση περιλαµβάνονται η κεντρική διοίκηση οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), οι οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ), τα δηµόσια νοσοκοµεία και οι λοιποί δηµόσιοι οργανισµοί. 5

6 Οι φορείς που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση ορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της: Γενικά σηµειώνεται ότι στη Κεντρική ιοίκηση περιλαµβάνονται: τα Υπουργεία, Γενικές Γραµµατείες, Ειδικές Γραµµατείες η Βουλή των Ελλήνων, το ΤΑΙΠΕ διάφοροι οργανισµοί που ανήκουν στις ένοπλες δυνάµεις υπηρεσίες και φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. Ι.Ε.Κ) Στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: οι ήµοι, οι Περιφέρειες, οι ηµοτικές Επιχειρήσεις (εκτός των δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης και άλλων των επιχειρήσεων που έχουν εµπορική δραστηριότητα, οι οποίες εντάσσονται στις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις), οι ηµοτικοί παιδικοί σταθµοί, τα δηµοτικά λιµενικά ταµεία οι ηµοτικές βιβλιοθήκες, τα σχολεία και οι σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες, τα δηµοτικά γυµναστήρια και στάδια, τα κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) Στους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: τα ασφαλιστικά ταµεία (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κ.α.) τα ταµεία επικουρικής ασφάλισης ο ειδικός λογαριασµός αλληλοβοήθειας στρατού, ναυτικού και αεροπορίας το ταµείο πρόνοιας δηµοσίων υπαλλήλων ο Οργανισµός Ασφάλισης Εργατικού υναµικού (ΟΑΕ ), ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). 6

7 Στους Λοιπούς ηµόσιους Οργανισµούς περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων: τα λιµενικά ταµεία (πλην των δηµοτικών λιµενικών ταµείων) οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων τα κεφάλαια αποζηµίωσης φορτοεκφορτωτών τα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων τα κέντρα προστασίας παιδιού οι δηµόσιες βιβλιοθήκες τα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ και οι ειδικοί λογαριασµοί αυτών οι εταιρείες αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των πανεπιστηµίων οι φορείς διαχείρισης των εθνικών δρυµών τα εθνικά γυµναστήρια και θέατρα οι υγειονοµικές περιφέρειες Επιχειρήσεις, νοικοκυριά και ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα Ο τοµέας των επιχειρήσεων νοικοκυριών και ιδιωτικών µη κερδοσκοπικών ιδρυµάτων αναλύεται σε Νοικοκυριά όπου περιλαµβάνονται ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελµατίες, αγρότες και ατοµικές επιχειρήσεις Ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα εντάσσονται: εκκλησιαστικά ιδρύµατα (µονές, µοναστήρια, ιεροί ναοί κλπ) Σύλλογοι (π.χ. ιατρικοί, δικηγορικοί) Επιµελητήρια Πολιτικά κόµµατα Επιχειρήσεις του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα όπου περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., 1 καθώς και οι δηµοτικές επιχειρήσεις που έχουν εµπορική δραστηριότητα (κυρίως εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης). 1 Ισχύει ιδιαίτερη κατηγοριοποίηση για τις εταιρίες συµµετοχών (βλ. κατηγορία Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα) 7

8 Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης Ειδικότερα, στην κατηγορία Ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης εντάσσονται τα επαγγελµατικά ταµεία που διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν.3029/2002. Στο τέλος του 2013 ήταν τα παρακάτω: το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορίου Τροφίµων ΝΠΙ το Επαγγελµατικό Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΝΕΠ-ΝΠΙ ) και το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης και Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ-ΝΠΙ ) Εταιρίες ειδικού σκοπού (που σχετίζονται µε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων), όπου περιλαµβάνονται εταιρίες στις οποίες µεταβιβάζονται από ΠΙ ή λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και οι οποίες εκδίδουν χρεόγραφα µε εξασφάλιση τα περιουσιακά αυτά στοιχεία Επενδυτικοί Οργανισµοί πλην Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς Περιλαµβάνει τις εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (του Νόµου 3371/2005 για την περίπτωση εταιριών του εσωτερικού), τις εταιρίες επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (του Νόµου 2778/1999 για την περίπτωση εταιριών του εσωτερικού) και τα λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια όλων των κατηγοριών πλην των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα δηλαδή τα οριζόµενα σύµφωνα µε το άρθρο 2, παράγραφος 11 του Νόµου 3601/2007. Στα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα περιλαµβάνονται οι υποκατηγορίες: Λοιποί ενδιάµεσοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί εκτός από ασφαλιστικές εταιρίες και ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης (S.125), όπου περιλαµβάνονται όλες οι εταιρείες που έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση αλλά δεν µπορούν να αποδεχτούν καταθέσεις ή 8

9 άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια. Τέτοιες εταιρείες είναι οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), οι εταιρείες πρακτόρευσης επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring), οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital), οι εταιρείες παροχής πιστώσεων και οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ). Επικουρικοί χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί και φορείς (S.126) όπου περιλαµβάνονται όλες οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο µε δραστηριότητες που συνδέονται στενά µε τη χρηµατοοικονοµική διαµεσολάβηση, χωρίς όµως να είναι ενδιάµεσοι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί. Τέτοιες εταιρείες είναι οι εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕ ΑΚ), οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων, τα Χρηµατιστήρια αξιών, τα Ανταλλακτήρια συναλλάγµατος και οι ασφαλιστικοί πράκτορες. Στην υποκατηγορία αυτή περιλαµβάνεται επίσης το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής και το Επικουρικό Κεφάλαιο. Ο παρών υποτοµέας περιλαµβάνει επίσης και κεντρικά γραφεία των οποίων όλες οι θυγατρικές ή οι περισσότερες από αυτές είναι χρηµατοοικονοµικές εταιρείες (ΕΣΛ 2010, παράγραφοι 2.95 έως 2.97). Εταιρείες συµµετοχών (S.127) Μία από τις αλλαγές στη κατηγοριοποίηση των εταιρειών, αφορά τις εταιρείες συµµετοχών, ορισµένες από τις οποίες δεν κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία των µη χρηµατοπιστωτικών εταιρειών, αλλά στη κατηγορία των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Συγκεκριµένα, στη κατηγορία των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, περιλαµβάνονται εταιρείες συµµετοχών που η βασική τους δραστηριότητα έγκειται στο να έχουν στην κυριότητά τους µετοχές άλλων εταιρειών, χωρίς να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στις εταιρείες αυτές. Περιλαµβάνονται µόνο εταιρείες µε ελάχιστο προσωπικό (µέχρι 3 άτοµα), µε µηδενικές πωλήσεις και στις οποίες οι µετοχές που κατέχουν αποτελούν τουλάχιστον το 50% του ενεργητικού τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι εταιρείες συµµετοχών κατατάσσονται µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους, στην αντίστοιχη κατηγορία των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων. 9

10 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2013, οι εταιρείες συµµετοχών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και κατατάσσονται στην κατηγορία των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είναι οι παρακάτω: ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.&Ε.Ε. ROVINVEST Α.Ε. NUCORP HELLAS Α.Ε. ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Β.Ε.Ε. HOMERIC HOLDINGS A.E. ΑΙΝΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΒΙΟ HOLDINGS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ EDF EN GREECE Α.Ε. MAMIDAKIS BROS GROUP Α.Ε. LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING Α.Ε. ΑΠΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΟΒΕΛΓΙΚΗ Α.Ε. ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΡΕΧΘΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. L.T. HOLDING Α.Ε. INTERNATIONAL HOLDING Α.Ε. ΕΠΙΓΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ESS DOCS (HELLAS) Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΑΝΒΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ RETAIL VENTURES Α.Ε. ΣΤΗΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΡΟΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ RETAIL PARKS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. BELVEDERE ΣΟΥΝΙΟ Α.Ε. ATHENS PROTON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. SICROM ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Β2Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΧΑΡΤΟΥ "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΥ" Α.Ε.Ε. U TRADE A.E. ΤΕΤΡΑΕΔΡΟ Α.Τ.Ε.Ε. ΑΝΕΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. ΣΟΣΙΕΤΕ ΖΕΝΕΡΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. FIN COM NET Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΙΑ ΡΙΣΕΡΤΣ Α.Ε. ΜΕΤ.Ε.ΚΑ. Α.Ε. COSMOHOLDING ALBANIA Α.Ε. ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΡΗΓΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ATHENS RESORT CASINO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Κ.Ε.Γ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ Α.Ε. ΛΗΤΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. MEDIHOLD Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΡΙΝΚΣ (BRINK'S) A.E.E. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, Σ., "ΠΑΝΧΩΛ" Α.Ε. DYNACOM Α.Ε. Μ.Ι.Ν.Κ.Ο. Α.Ε. SABO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΥΣΤΡΑΣ Α.Ε. ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΛΤΕΞ Α.Ε. INCOMIN Α.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. VECTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. EAGLE ENTERPRISES A.E.E. ΠΑΤΡΕΥΣ ΜΗΝΤΙΑ Α.Ε. ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10

11 ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΡΙΖΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΒΛ., Α.Ε. Μ.Ε.ΤΕ.ΞΕ.ΚΑ. Α.Ε. GOLDEN VENTURE Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Μ.Ε.ΓΕ.ΚΑ. Α.Ε. ΘΑΝΑΛΕ Α.Ε. ΑΛΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. EXCELSIOR INVESTMENTS Α.Ε. PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΒΙ.ΕΝΕΡ Α.Ε. REMCO A.E. D.G.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΞΕΝΟΤΕΛ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ, Ι., & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. GENNEXT Α.Ε. ΝΤΑΡΙΖΑ Α.Ε. ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΣ Α.Ε. Στον ιστότοπο της ΤτΕ και συγκεκριµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δίνεται παρακάτω υπάρχουν κατάλογοι των λοιπών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα για τις περισσότερες από τις προαναφερόµενες κατηγορίες εταιριών Αµοιβαία κεφάλαια χρηµαταγοράς (ΑΚΧΑ), Περιλαµβάνονται τα αµοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίµων των ελληνικών ΑΕ ΑΚ που δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΤτΕ καθώς και τα αµοιβαία χρηµαταγοράς (money market funds) ξένων ΑΕ ΑΚ Ειδικές Περιπτώσεις ιεθνείς Οργανισµοί και Πολυµερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες Αναφορικά µε την ταξινόµηση των διεθνών οργανισµών σηµειώνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των διεθνών οργανισµών ανεξάρτητα από τη καταστατική τους έδρα θεωρούνται κάτοικοι χωρών εκτός ζώνης ευρώ. Γενικά οι διεθνείς οργανισµοί κατατάσσονται στη γενική (κεντρική) κυβέρνηση. Υπάρχουν όµως µερικές εξαιρέσεις σχετικά µε διεθνείς οργανισµούς που εκτελούν τραπεζικές εργασίες. Εάν οι τραπεζικές αυτές εργασίες σχετίζονται µε εργασίες που κάνουν οι κεντρικές τράπεζες τότε οι διεθνείς αυτοί οργανισµοί θεωρούνται πιστωτικά ιδρύµατα. 11

12 Τέτοιος διεθνής οργανισµός είναι, π.χ., η Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών (BIS). Υπάρχουν και ορισµένοι άλλοι, µε τους οποίους όµως τα ελληνικά ΠΙ δεν αναµένεται να έχουν δοσοληψίες. Ο πλήρης κατάλογος των διεθνών οργανισµών που θεωρούνται ΠΙ χωρών εκτός ζώνης ευρώ είναι ο εξής: Bank for International Settlements (BIS) Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών International Monetary Fund (IMF) - ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο Arab Monetary Fund (AMF) West African Monetary Agency (WAMA) Latin American Reserve Fund (LARF) Central Bank of West African States (BCEAO) Banque des Etats de l Afrique Central (BEAC) Οι διεθνείς οργανισµοί που εκτελούν τραπεζικές εργασίες σχετικές µε τη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων κατατάσσονται στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα ( λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ) χωρών εκτός ζώνης ευρώ. Ο πλήρης κατάλογος των οργανισµών αυτών (πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης κατά τη Π ΤΕ 2588/ ) είναι ο εξής: African Export-Import Bank Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) European Investment Fund (EIF) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) International Development Association (IDA) International Finance Corporation (IFC) African Development Bank Andean Development Corporation (ADC) Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) Arab Fund for Economic and Social Development (AFESD) Asian Development Bank (ADB) Caribbean Development Bank (CDB) Central African States Development Bank (CASDB) Central American Bank for Economic Integration (CABEI) Council of Europe Development Bank East African Development Bank (EADB) European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock Eurasian Development Bank (EDB) Fondo Latino Americano de Reservas (FLAR) Foreign Trade Bank of Latin America (Bladex) Inter-American Development Bank (IADB) Islamic Development Bank (IDB) 12

13 Nordic Investment Bank (NIB) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ OPEC Fund for International Development (OFID). Inter American Investment Corporation (IIC) International Investment Bank (IIB) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) Υπάρχουν µόνο δύο διεθνείς οργανισµούς που εντάσσονται στη ζώνη του ευρώ και παρακολουθούνται ξεχωριστά. Είναι οι: European Investment Bank (EIB) - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) (κωδικός 4C) και ESM (European Stability Mechanism)- Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (κωδικός 4S) Τόσο ο ESM όσο και η ΕΙΒ παρά το γεγονός ότι έχουν τη έδρα τους στο Λουξεµβούργο, δεν θεωρούνται κάτοικοι Λουξεµβούργου αλλά γενικά κάτοικοι χωρών ζώνης ευρώ µε δικούς τους ξεχωριστούς κωδικούς χώρας. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρείται Πιστωτικό Ίδρυµα καθώς µπορεί να α) να δέχεται καταθέσεις από µη πιστωτικά ιδρύµατα και β) να εκδίδει βραχυπρόθεσµα χρεόγραφα. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας περιλαµβάνεται στα λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Όλοι οι υπόλοιποι διεθνείς οργανισµοί πλην των αναφερόµενων στους παραπάνω καταλόγους κατατάσσονται στη γενική (κεντρική) κυβέρνηση. 13

14 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 2.1. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αναλύονται και οµαδοποιούνται σε κατηγορίες λογαριασµών σύµφωνα µε το υπόδειγµα της λογιστικής κατάστασης. Η αποτίµηση σε ευρώ των λογαριασµών που τηρούνται σε άλλα νοµίσµατα γίνεται µε βάση την ισοτιµία (µέση τιµή αναφοράς που δηµοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) του κάθε νοµίσµατος µε το ευρώ που ισχύει κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα αναφοράς. Η αποτίµηση των τίτλων καθώς και των λοιπών απαιτήσεων/υποχρεώσεων γίνεται µε βάση τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΛΠ). Κατ εξαίρεση τα δάνεια, οι καταθέσεις και τα ρέπος καταχωρούνται πάντα στην ονοµαστική τους αξία, χωρίς τους δεδουλευµένους τόκους και πριν από τις τυχόν προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δεν ακολουθούν τα ΛΠ καταγράφουν τους διαπραγµατεύσιµους τίτλους που διακρατούν στην τρέχουσα τιµή που ισχύει κατά την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα αναφοράς και τους µη διαπραγµατεύσιµους στη λογιστική τους αξία (book value). Η διάκριση των υπολοίπων των διαφόρων λογαριασµών ανά διάρκεια γίνεται µε βάση την αρχικώς συµφωνηθείσα διάρκεια. Αυτό ισχύει τόσο για τις ενήµερες απαιτήσεις όσο και για τις χορηγήσεις µε προβλήµατα. Πιο συγκεκριµένα, το υπόλοιπο ενός δανείου που βρίσκεται σε καθυστέρηση δεν πρέπει να αναταξινοµείται σε άλλη χρονική διάρκεια από αυτήν που αρχικά είχε καταχωρηθεί. Στην κατηγορία 2 του ενεργητικού τα αναγραφόµενα ποσά ως Απαιτήσεις σε ευρώ σχετιζόµενες µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα ποσά των λογαριασµών της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην κατηγορία 3 του ενεργητικού απαιτήσεις έναντι ΠΙ περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις από δάνεια, καταθέσεις και ρέπος (reverse) έναντι των υποκαταστηµάτων του ΠΙ που είναι εγκατεστηµένα στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, στην κατηγορία 2 του παθητικού υποχρεώσεις προς ΠΙ περιλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις από δάνεια, καταθέσεις και ρέπος προς τα ίδια υποκαταστήµατα του εξωτερικού. Τόσο στο 14

15 ενεργητικό όσο και στο παθητικό οι απαιτήσεις/ υποχρεώσεις από δάνεια εξειδικεύονται περαιτέρω σε κοινοπρακτικά δάνεια και λοιπά δάνεια. Το ποσό που καταχωρείται είναι µόνο η συµµετοχή του ΠΙ στο σχετικό κοινοπρακτικό δάνειο. Τέλος, στη κατηγορία 3 καταγράφονται ξεχωριστά οι απαιτήσεις που συνιστούν ενδο-οµιλικές συναλλαγές, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις έναντι υποκαταστηµάτων του ΠΙ που λειτουργούν στο εξωτερικό. Ως ενδο-οµιλικές συναλλαγές θεωρούνται οι συναλλαγές µε ΠΙ που ενσωµατώνονται πλήρως στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και όχι µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στην κατηγορία 4 του ενεργητικού δάνεια και απαιτήσεις έναντι πελατών καταχωρούνται όλες οι απαιτήσεις του ΠΙ έναντι µη πιστωτικών ιδρυµάτων που δεν ενσωµατώνονται σε τίτλους, καθώς και τα µη διαπραγµατεύσιµα οµολογιακά δάνεια. Επιπλέον, όταν το ΠΙ διενεργεί απευθείας εργασίες χρηµατοδοτικών µισθώσεων (leasing) και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring), οι σχετικές απαιτήσεις περιλαµβάνονται κι αυτές στην κατηγορία 4 του ενεργητικού και στο Παράρτηµα 1 στους αντίστοιχους κλάδους. Τα οµολογιακά δάνεια των οποίων οι τίτλοι τους διαπραγµατεύονται δεν περιλαµβάνονται στη κατηγορία 4 αλλά στην κατηγορία 5 οµολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης. Σε περίπτωση τιτλοποίησης απαιτήσεων τα σχετικά ποσά διαγράφονται ή συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στο ενεργητικό του ΠΙ µε βάση τους κανόνες των ΛΠ και σε συµφωνία µε τις δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις του ΠΙ σε ατοµική βάση. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι στις χορηγήσεις περιλαµβάνονται και τα χρεωστικά υπόλοιπα λόγω υπεραναλήψεων από καταθετικούς λογαριασµούς όψεως (τρεχούµενους λογαριασµούς) τα οποία και δεν πρέπει να καταχωρούνται στο παθητικό µε αρνητικό πρόσηµο. Όπως και στην κατηγορία 3, ζητείται επιπλέον πληροφόρηση για τη συµµετοχή του ΠΙ σε κοινοπρακτικά δάνεια. Οι χορηγήσεις στις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα αναλύονται (στην περίπτωση των δανείων προς κατοίκους εσωτερικού και ζώνης ευρώ) σε πέντε υποκατηγορίες. Στην υποκατηγορία Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα καταγράφονται ξεχωριστά τα ρέπος (reverse) µε κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους πιστωτικών ιδρυµάτων (όπως ορίζονται στη Π ΤΕ 15

16 2588/ ). Τα ρέπος αυτά αποτελούν διατραπεζικές, στην ουσία, συναλλαγές ρέπος (reverse), όπου όµως οι σχετικές πράξεις δεν γίνονται απευθείας µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά µέσω της παρεµβολής ενός διαµεσολαβητή (συνήθως ένα κεντρικό αποθετήριο). Ανάλογος λογαριασµός για ρέπος µε κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους υπάρχει και στο Παθητικό, στην υποκατηγορία 4.3. Επισηµαίνεται πάντως ότι, προς το παρόν, τέτοιου είδους συναλλαγές ρέπος δεν πραγµατοποιούνται από ελληνικά ΠΙ, αλλά µόνο από ΠΙ άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ (π.χ. Ιταλίας). Στην κατηγορία καταγράφονται τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες και ατοµικές επιχειρήσεις, τα οποία και δεν περιλαµβάνονται στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Τα δάνεια προς τα Ιδιωτικά µη Κερδοσκοπικά Ιδρύµατα καταγράφονται πλέον ως ξεχωριστή κατηγορία (4.2.6) και όχι από κοινού µε τα δάνεια προς τους ιδιώτες. Στην κατηγορία 5 καταγράφονται οι τοποθετήσεις του ΠΙ σε οµολογίες και λοιπούς τίτλους σταθερής απόδοσης (π.χ. έντοκα γραµµάτια, εµπορικά χρεόγραφα, διαπραγµατεύσιµα οµολογιακά δάνεια). Οι τοποθετήσεις καταχωρούνται χωρίς τους δεδουλευµένους τόκους (οι οποίοι καταγράφονται χωριστά στην κατηγορία 11 και αναλύονται σε 4 υποκατηγορίες: γενική κυβέρνηση, πιστωτικά ιδρύµατα, εταιρίες ειδικού σκοπού και λοιποί εκδότες. Όπως προαναφέρθηκε, οι εκδόσεις των διεθνών οργανισµών καταγράφονται κατά κανόνα στη γενική κυβέρνηση των λοιπών χωρών, δηλαδή στη στήλη Ε στις κατηγορίες και Οι κυριότερες εξαιρέσεις είναι οι διεθνείς οργανισµοί των τριών κατηγοριών που έχουν προαναφερθεί όπως η Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών (BIS), η οποία και περιλαµβάνεται στα πιστωτικά ιδρύµατα των λοιπών χωρών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που περιλαµβάνεται στα πιστωτικά ιδρύµατα των χωρών της ζώνης του ευρώ στις κατηγορίες και Χωριστά καταγράφονται οι τοποθετήσεις του ΠΙ σε οµολογίες εκδοθείσες από εταιρίες ειδικού σκοπού (δηλαδή νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση επιχειρηµατικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους σύµφωνα µε το νόµο 3156/2003) λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν και του σηµαντικού ύψους στο οποίο έχουν διαµορφωθεί. 16

17 Επισηµαίνεται ότι τα ΠΙ που εφαρµόζουν την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 32/ , στις κατηγορίες 5 Οµολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης και 6 Μετοχές, συµµετοχές και λοιποί τίτλοι µεταβλητής απόδοσης συµπληρώνουν µόνο το πεδίο της στήλης Α που αφορά το γενικό σύνολο. Πλήρη ανάλυση των κατηγοριών 5 και 6 ανά είδος τίτλου υποχρεούνται να παρέχουν µόνο τα ΠΙ που δεν εφαρµόζουν την ΠΕΕ 32/ Στην κατηγορία 8 καταγράφεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο των παγίων (ενσώµατων και άυλων), δηλαδή τα ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια, οι επενδύσεις σε ακίνητα, η υπεραξία και τα λοιπά άυλα πάγια. Στην κατηγορία 9 καταγράφονται οι τοποθετήσεις του ΠΙ σε οµολογίες εκδόσεώς του ( ίδιες οµολογίες ) αναλυτικά ανά (αρχική) διάρκεια και ονοµαστική αξία, στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σωστό υπολογισµό των ελαχίστων αποθεµατικών. Σηµειώνεται ότι, αναφορικά µε τις ίδιες µετοχές, αυτές δεν καταγράφονται στο ενεργητικό αλλά αφαιρετικά στο παθητικό. Στην κατηγορία 10 καταγράφονται τόσο οι τρέχουσες απαιτήσεις από φόρους όσο και οι αναβαλλόµενες (deferred tax assets) σύµφωνα µε τα ΛΠ. Αντίστοιχα στην κατηγορία 8 του Παθητικού καταγράφονται οι τρέχουσες και οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις του ΠΙ. Στην κατηγορία 12 του Ενεργητικού καταγράφονται οι τοποθετήσεις σε χρηµατοοικονοµικά παράγωγα και στην κατηγορία 18 του Παθητικού οι υποχρεώσεις από παράγωγα µέσα. Γίνεται πλέον διαχωρισµός στα παράγωγα ανάλογα µε το αν ο αντισυµβαλλόµενος είναι πιστωτικό ίδρυµα ή άλλος οργανισµός κατηγορία στην οποία περιλαµβάνονται και όλα τα διαπραγµατεύσιµα παράγωγα. Οι τοποθετήσεις/υποχρεώσεις σε παράγωγα µέσα καταγράφονται στην εύλογη αξία τους. Στην κατηγορία 13 του Ενεργητικού καταγράφονται τυχόν διαφορές αναπροσαρµογής που υπάρχουν λόγο της αποτίµησης τίτλων ή και ακινήτων. Στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε µια από τις άλλες κατηγορίες του ενεργητικού. Οµοίως, στα λοιπά στοιχεία παθητικού περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία του παθητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε µια από τις άλλες κατηγορίες του παθητικού. 17

18 Στην κατηγορία 1Α του Παθητικού τα καταγραφόµενα ποσά ως υποχρεώσεις προς την Κεντρική Τράπεζα πρέπει να είναι σε συµφωνία µε τα αντίστοιχα ποσά των λογαριασµών της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο συγκεκριµένα στο λογαριασµό 1.1 άνεια σχετιζόµενα µε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής καταγράφεται το υπόλοιπο των λογαριασµών χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος προς το ΠΙ στο πλαίσιο της άσκησης της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ, δηλαδή πράξεις κύριας αναχρηµατοδότησης, πράξεις πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης και η διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης. Στο λογαριασµό 1.2 Ρέπος καταγράφονται οι πράξεις χορήγησης ρευστότητας µέσω του ELA (Emergency Liquidity Assistance). Στο λογαριασµό 1Β Υποχρεώσεις προς το 'Κοινό Κεφάλαιο' Νόµου 2469/97 καταγράφονται οι υποχρεώσεις από τα ρέπος (buy sell back) που έχει συνάψει το ΠΙ µε το Κοινό Κεφάλαιο που διαχειρίζεται η ΤτΕ. Στο λογαριασµό 2 Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα καταγράφονται ξεχωριστά (όπως και στο Ενεργητικό) οι υποχρεώσεις που συνιστούν ενδο-οµιλικές συναλλαγές, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι υποχρεώσεις έναντι υποκαταστηµάτων του ΠΙ που λειτουργούν στο εξωτερικό. Ως ενδο-οµιλικές συναλλαγές θεωρούνται οι συναλλαγές µε ΠΙ που ενσωµατώνονται πλήρως στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου και όχι µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στους λογαριασµούς 3 και 4, όπου καταγράφονται οι υποχρεώσεις του ΠΙ προς πελάτες από καταθέσεις και ρέπος, η διάκριση των πελατών σε γενική κυβέρνηση, αµοιβαία κεφάλαια χρηµαταγοράς και λοιπούς πελάτες γίνεται µόνο για τους κατοίκους εσωτερικού και λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Για κατοίκους τρίτων χωρών γίνεται µόνο η διάκριση µεταξύ γενικής κυβέρνησης και λοιπών πελατών, στους οποίους περιλαµβάνονται και όλα τα αµοιβαία κεφάλαια. Στην κατηγορία 5 του Παθητικού γίνεται αναλυτική καταγραφή των υποχρεώσεων του ΠΙ από την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος. Συγκεκριµένα, γίνεται διαχωρισµός του 18

19 ηλεκτρονικού χρήµατος ανά νόµισµα και είδος (Hardware based, στο οποίο περιλαµβάνονται οι προπληρωµένες κάρτες και Software based). Στην κατηγορία 6 του Παθητικού καταγράφονται οι υποχρεώσεις του ΠΙ που απορρέουν από την έκδοση χρεογράφων (οµολογίες, τραπεζικά οµόλογα και διαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων). Τα µη διαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων καταγράφονται στην κατηγορία 3 καταθέσεις πελατών. ιευκρινίζεται ότι στην κατηγορία 6 δεν περιλαµβάνονται οµολογίες που έχουν εκδοθεί από θυγατρικές εταιρείες του ΠΙ ανεξαρτήτως εάν το ΠΙ είναι εγγυητής των τίτλων αυτών. Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκε µία ακόµα εγγραφή η εκ των οποίων: έως 2 ετών και εγγύησης ονοµαστικού κεφαλαίου µικρότερης του 100% τόσο στο ευρώ όσο και στο ξένο νόµισµα στην οποία συµπληρώνονται οι εκδόσεις από το ΠΙ υβριδικών τίτλων, οι οποίοι είναι δυνατόν να εξοφληθούν σε τιµή µικρότερη από την ονοµαστική αξία στην οποία εκδόθηκαν γιατί εµπεριέχουν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Στην κατηγορία 10 του Παθητικού καταγράφονται υποχρεώσεις που σχετίζονται µε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων οι οποίες δεν έχουν αφαιρεθεί από το Ενεργητικό του ΠΙ. Στην περίπτωση τιτλοποιήσεων απαιτήσεων που έχουν αφαιρεθεί από το ενεργητικό του ΠΙ, δεν γίνεται καµία εγγραφή στο λογαριασµό 10 του παθητικού Παραρτήµατα Τα Παραρτήµατα ταξινοµούνται σε τέσσερις κατηγορίες: σε αυτά που υποβάλλονται µηνιαία, τριµηνιαία, εξαµηνιαία και ετήσια Παραρτήµατα που υποβάλλονται µηνιαία Τα παραρτήµατα αυτά υποβάλλονται µαζί µε τη λογιστική κατάσταση, της οποίας αποτελούν απαραίτητο συµπλήρωµα. Σηµειώνεται ότι στα παραρτήµατα αυτά αναφέρονται σε παρένθεση οι αντίστοιχοι λογαριασµοί της λογιστικής κατάστασης των οποίων ζητείται η συµπληρωµατική ανάλυση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια των στοιχείων. Τα παραρτήµατα αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 19

20 Ανάλυση δανείων κατά αρχική διάρκεια, νόµισµα, τοµέα της οικονοµίας και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (Παράρτηµα 1α). Το Παράρτηµα 1α περιέχει απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση των δανείων προς όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Στις στήλες του Παραρτήµατος καταγράφεται η ανάλυση των δανείων σε κατοίκους και µη κατοίκους κατά (αρχική) διάρκεια και νόµισµα, ενώ στις γραµµές καταγράφεται η ανάλυση ανά τοµέα της οικονοµίας και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Επιπλέον στη στήλη 18 ζητείται και πληροφόρηση για τον αριθµό των λογαριασµών των διαφόρων κατηγοριών δανείων προς πελάτες εσωτερικού. Στα καταναλωτικά δάνεια, ο συνολικός αριθµός των λογαριασµών περιλαµβάνει και τον αριθµό των ενεργών πιστωτικών καρτών που έχει εκδώσει το ΠΙ, ο οποίος αριθµός καταχωρείται και ξεχωριστά στη τελευταία γραµµή του Παραρτήµατος. Η κατηγοριοποίηση των τοµέων έχει γίνει µε βάση τον ESA Οι διαφορές που υπάρχουν σε σχέση µε τη παλαιότερη κατηγοριοποίηση είναι οι ακόλουθες τα δηµόσια νοσοκοµεία αποτελούν ξεχωριστή υποκατηγορία και δεν ενσωµατώνονται στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. Τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία και δεν ενσωµατώνονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε τρεις υποκατηγορίες (α) Εταιρείες ειδικού σκοπού (που σχετίζονται µε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων), (β) Επενδυτικοί Οργανισµοί πλην Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς όπου περιλαµβάνονται οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, οι Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και τα λοιπά Αµοιβαία Κεφάλαια όλων των κατηγοριών πλην των Αµοιβαίων χρηµαταγοράς και (γ) Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Τα ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα διαχωρίζονται από τα νοικοκυριά και εποµένως τα δάνεια προς τα αυτά καταχωρούνται ξεχωριστά και δεν περιλαµβάνονται (όπως παλαιότερα) στη κατηγορία λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά και ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα. Όσον αφορά τη διάρκεια των δανείων γίνεται διάκριση σε 5 βασικές κατηγορίες: (α) δάνεια χωρίς συγκεκριµένη-καθορισµένη διάρκεια, (β) δάνεια µε διάρκεια µέχρι και 20

21 1 έτος, (γ) δάνεια µε διάρκεια πάνω από 1 µέχρι και 2 έτη, (δ) δάνεια µε διάρκεια πάνω από 2 µέχρι και 5 έτη και (ε) δάνεια µε διάρκεια πάνω από 5 έτη. Η διάρκεια αφορά πάντα την αρχικώς συµφωνηθείσα διάρκεια. Εάν δεν καθορίζεται η διάρκεια αυτή, στην περίπτωση, δηλαδή, των µη τοκοχρεωλυτικών δανείων (χρηµατοδοτικών προγραµµάτων χωρίς τακτή λήξη) τα δάνεια καταγράφονται στην κατηγορία (α). Τα δάνεια (συνήθως στεγαστικά) σταθερής δόσης και µεταβλητής διάρκειας δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των δανείων χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια, δεδοµένου ότι αρχικά τα δάνεια αυτά έχουν συγκεκριµένη διάρκεια, η οποία όµως ενδέχεται στο µέλλον να µεταβληθεί εάν µεταβληθούν τα επιτόκια. Όσον αφορά τα δάνεια προς τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις εκτός από την πληροφόρηση για τα κοινοπρακτικά δάνεια που υπάρχει στο ενεργητικό, ζητείται και πληροφόρηση για τα δάνεια προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Ως ΜΜΕ ορίζονται οι αυτόνοµες επιχειρήσεις που (α) απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόµενους και (β) έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή σύνολο ενεργητικού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Επιπλέον οι ΜΜΕ πρέπει να πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας και να µην ανήκουν κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο σε µία επιχείρηση που δεν είναι ΜΜΕ. Στα δάνεια προς επιχειρήσεις του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα η κατηγορία των δανείων χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια αναλύεται περαιτέρω σε δύο υποκατηγορίες: (1) δάνεια µέσω αλληλόχρεων λογαριασµών και υπεραναλήψεις από λογαριασµούς όψεως (τρεχούµενους) και (2) δάνεια µέσω πιστωτικών καρτών. Οι κάρτες που µας ενδιαφέρουν στην περίπτωση αυτή είναι µόνο οι εταιρικές πιστωτικές κάρτες. Η εξόφληση των υποχρεώσεων από συναλλαγές µε εταιρικές κάρτες δεν βαρύνει τον ιδιώτη κάτοχο της κάρτας που διενεργεί τη συναλλαγή αλλά την εταιρία. Επιπλέον, εκτός από το συνολικό υπόλοιπο των συναλλαγών µέσω καρτών στο τέλος του µήνα αναφοράς, καταχωρείται στις στήλες (7) και (25) και το τοκοφόρο τµήµα του ποσού στις περιπτώσεις που η εταιρία δεν εξοφλεί το σύνολο του σχετικού λογαριασµού αλλά µέρος µόνο αυτού µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται µε τόκους για το υπόλοιπο ποσό. Οι προσωπικές πιστωτικές κάρτες καταγράφονται ως καταναλωτικά δάνεια χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια, στην υποκατηγορία 2.8.1, ανεξάρτητα από το αν ο κάτοχός τους είναι ιδιώτης, ελεύθερος επαγγελµατίας και αγρότης. Όπως και στην περίπτωση 21

22 των εταιρικών πιστωτικών καρτών, γίνεται διάκριση µεταξύ του συνολικού ποσού που έχει χρεωθεί στις πιστωτικές κάρτες των πελατών και του ποσού που, επειδή δεν έχει εξοφληθεί στις προβλεπόµενες ηµεροµηνίες, εκτοκίζεται. Στα καταναλωτικά δάνεια χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια περιλαµβάνονται επίσης τα ανοικτά δάνεια καθώς και οι υπεραναλήψεις από λογαριασµούς όψεως (τρεχούµενους). Σηµειώνεται ότι το σύνολο των υπεραναλήψεων περιλαµβάνεται στην υποκατηγορία (καταναλωτικά δάνεια) ανεξάρτητα από το αν ο λογαριασµός ανήκει σε ελεύθερο επαγγελµατία, αγρότη ή ατοµική επιχείρηση. Στην υποκατηγορία 2.7 (δάνεια προς ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες, ατοµικές επιχειρήσεις), στα δάνεια χωρίς συγκεκριµένη-καθορισµένη διάρκεια περιλαµβάνονται µόνο τα δάνεια µέσω αλληλόχρεων λογαριασµών και τα ανοικτά επαγγελµατικά δάνεια. Στη υποκατηγορία των λοιπών δανείων προς ιδιώτες καταχωρούνται πλέον µόνο τα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα για αγορά µετοχών, πληρωµή διδάκτρων και εξόφληση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Τα δάνεια προς ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα (εκκλησίες, µητροπόλεις, µοναστήρια, σύλλογοι, σωµατεία, πολιτικά κόµµατα, κ.λπ.) δίνονται πλέον ξεχωριστά στην κατηγορία 2Β. Όσον αφορά την ανάλυση των δανείων ανά τοµέα και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, στην περίπτωση των δανείων προς πελάτες εσωτερικού τα δάνεια προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις αναλύονται και µε βάση τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας του πελάτη (όπως ο ίδιος τον δηλώνει) µε βάση τη στατιστική ταξινόµηση οικονοµικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ 08) της Eurostat; βλ. ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ: Στην περίπτωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από µία δραστηριότητες η ταξινόµηση γίνεται µε βάση τη σχετικώς υπερτερούσα δραστηριότητα της επιχείρησης. Όπως προαναφέρθηκε, ιδιαίτερη είναι η αντιµετώπιση των εταιρειών συµµετοχών. Στις περίπτωση που οι εταιρείες αυτές διαθέτουν προσωπικό µέχρι 3 άτοµα και δεν έχουν κύκλο εργασιών τότε πρέπει να 22

23 εντάσσονται στα Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση πρέπει να κατατάσσονται µε βάση το µεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών τους, στην αντίστοιχη κατηγορία των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση των δανείων προς τη γεωργία, δασοκοµία, αλιεία (υποκατηγορία 2.6.1) καταγράφονται µόνο τα δάνεια προς επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς του πρωτογενούς τοµέα, δεδοµένου ότι τα δάνεια προς µεµονωµένους αγρότες, αλιείς κ.λπ. καταγράφονται στην κατηγορία των δανείων προς επαγγελµατίες (υποκατηγορία 2.7). Σηµειώνεται, επίσης, ότι όσον αφορά τα δάνεια χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια δεν απαιτείται η καταγραφή των διαφόρων υποκατηγοριών τους (αλληλόχρεοι λογαριασµοί, εταιρικές κάρτες) και ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Το σύνολο όµως των δανείων χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια, όπως προκύπτει από το άθροισµα των δανείων προς τους επιµέρους κλάδους δραστηριότητας στη στήλη (3) πρέπει να συµφωνεί µε το σύνολο όπως προκύπτει από το άθροισµα των επιµέρους κατηγοριών δανείων χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια στις στήλες (4) και (6). Εκτός από τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού ζητούνται και ορισµένες πληροφορίες για εκτός ισολογισµού στοιχεία στο παράρτηµα 1β. Τα στοιχεία αυτά αφορούν µόνο τις υποχρεώσεις του ΠΙ από αχρησιµοποίητα υπόλοιπα από συµβατικώς και αµετακλήτως δοθέντα όρια σε πιστωτικά ιδρύµατα, στη Γενική Κυβέρνηση, σε Επενδυτικούς Οργανισµούς πλην των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Χρηµαταγοράς, σε Λοιπά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα, σε Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, σε Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, σε µη Χρηµατοπιστωτικές Επιχειρήσεις και σε Νοικοκυριά και Ιδιωτικά µη Κερδοσκοπικά Ιδρύµατα. Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των ΠΙ και των τοποθετήσεών τους σε τίτλους (Παραρτήµατα 2α και 2β). Τα παραρτήµατα αυτά συµπληρώνονται µόνο από τα ΠΙ που δεν αποστέλλουν στοιχεία µε βάση την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 32/ Τα ΠΙ που εφαρµόζουν τη Πράξη συµπληρώνουν στο Παράρτηµα 2α µόνο τα δύο γενικά 23

24 σύνολα στη στήλη Α για τους λογαριασµούς 1 Οµολογίες και 2 Μετοχές και τίποτα από το Παράρτηµα 2β. Σκοπός των Παραρτηµάτων αυτών είναι η παρακολούθηση των επενδύσεων των ΠΙ σε τίτλους, µε ανάλυση ανά αρχική διάρκεια, τοµέα και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας του εκδότη. Ειδικότερα, στο Παράρτηµα 2α καταγράφεται η τρέχουσα αξία (ή τιµή κτήσεως ανάλογα µε το αν το ΠΙ ακολουθεί τα ΛΠ σύµφωνα και µε τα προαναφερόµενα) των τίτλων που έχει το ΠΙ στο χαρτοφυλάκιό του στο τέλος του µήνα αναφοράς, ενώ στο Παράρτηµα 2β καταγράφονται στοιχεία για τις συναλλαγές που έγιναν στη διάρκεια του µήνα αναφοράς. Όσον αφορά τις συναλλαγές, καταγράφονται οι καθαρές τοποθετήσεις σε τίτλους που ισούνται µε τις αγορές τίτλων µείον τις πωλήσεις µείον τις ενδεχόµενες εξοφλήσεις λόγω λήξης των τίτλων που κατέχει το ΠΙ. Οι µηνιαίες µεταβολές στην αξία των τίτλων που κατέχει το ΠΙ και προκύπτουν από τη σύγκριση των στοιχείων του Παραρτήµατος 2α για δύο διαδοχικούς µήνες, πρέπει να είναι συµβατές µε τα στοιχεία των τοποθετήσεων που δίνονται στο Παράρτηµα 2β. Μεταβολές στην καταγραφόµενη αξία του χαρτοφυλακίου που δεν εξηγούνται από αγορές, πωλήσεις ή εξοφλήσεις τίτλων πρέπει να οφείλονται είτε σε µεταβολές της αγοραίας αξίας των τίτλων είτε σε µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ έναντι των λοιπών νοµισµάτων. Στο Παράρτηµα 2β καταγράφονται όλες οι καθαρές τοποθετήσεις του ΠΙ τόσο σε βραχυπρόθεσµους όσο και σε µακροπρόθεσµους τίτλους (και όχι µόνο οι τοποθετήσεις σε µακροπρόθεσµους τίτλους, όπως στις παλαιότερες Λογιστικές Καταστάσεις). Σηµειώνεται ότι οι καθαρές τοποθετήσεις σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την ισοτιµία του σχετικού νοµίσµατος στο τέλος του µήνα αναφοράς και όχι µε βάση την ισοτιµία που ίσχυε την ηµέρα που έγινε η κάθε συναλλαγή. Στο Παράρτηµα 2β δεν καταγράφονται οι περιπτώσεις αγοράς (πώλησης) ενός τίτλου και επαναπώλησής (επαναγοράς) του εντός του µήνα αναφοράς. Ανάλυση των υποχρεώσεων των ΠΙ από καταθέσεις/δάνεια και repos κατά αρχική διάρκεια, νόµισµα και τοµέα της οικονοµίας (Παράρτηµα 3α) και Πίνακας υπολογισµού ελαχίστων αποθεµατικών (Παράρτηµα 3β). 24

25 Στο Παράρτηµα 3α καταγράφονται αναλυτικά οι καταθέσεις και τα ρέπος του ΠΙ καθώς και οι συναφείς υποχρεώσεις του ΠΙ (π.χ. για την περίπτωση της διατραπεζικής αγοράς οι υποχρεώσεις από δάνεια), αλλά όχι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την έκδοση χρεογράφων και διαπραγµατεύσιµων πιστοποιητικών καταθέσεων. Στις στήλες του Παραρτήµατος γίνεται η ανάλυση ανά τοµέα της οικονοµίας και στις γραµµές η ανάλυση ανά κατηγορία της κατάθεσης/ρέπος. Στην ανάλυση των καταθέσεων/ρέπος εσωτερικού οι τοµείς της οικονοµίας διακρίνονται στα Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα (ΝΧΙ) και στα Μη Νοµισµατικά Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα. Τα ΝΧΙ διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: (α) στα υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση και την Τράπεζα της Ελλάδος και (β) στα Λοιπά ΝΧΙ, δηλαδή αυτά που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση. Υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα ΠΙ πλην του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων. Στα Λοιπά ΝΧΙ, που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση, περιλαµβάνονται το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, οι καταθέσεις και τα ρέπος του οποίου αναλύονται στη στήλη (2) και τα Αµοιβαία Κεφάλαια Χρηµαταγοράς (ΑΚΧΑ), οι καταθέσεις και τα ρέπος των οποίων αναλύονται στη στήλη (3). Στην ανάλυση των καταθέσεων/ρέπος των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ οι τοµείς της οικονοµίας διακρίνονται επίσης στα ΝΧΙ και στα µη ΝΧΙ. Τα ΝΧΙ διακρίνονται και πάλι σε δύο υποκατηγορίες: (α) στα υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των λοιπών, πλην της Ελλάδος, χωρών της ζώνης του ευρώ και (β) στα µη υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση ΝΧΙ. Υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα. Μη υποκείµενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι τα Αµοιβαία Κεφάλαια ιαθεσίµων και κάποια άλλα ιδρύµατα. Ο κατάλογος των ΝΧΙ που υπόκεινται ή όχι σε υποχρεωτική κατάθεση είναι διαθέσιµος στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΚΤ: Στην ανάλυση των καταθέσεων/ρέπος των εκτός ζώνης ευρώ χωρών οι τοµείς της οικονοµίας διακρίνονται σε 2 υποκατηγορίες: (α) τα πιστωτικά ιδρύµατα και η Τράπεζα ιεθνών ιακανονισµών (BIS), (β) Λοιποί πελάτες. Η στήλη µε τους ιεθνείς Οργανισµούς υποκείµενους σε υποχρεωτικές καταθέσεις στο Ευρωσύστηµα καταργήθηκε καθώς ο µοναδικός τέτοιος οργανισµός ήταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 25

26 Επενδύσεων η οποία αναταξινοµήθηκε και περιλαµβάνεται πλέον στα Πιστωτικά Ιδρύµατα της ζώνης του ευρώ. Αναφορικά µε την ανάλυση των καταθέσεων ανά είδος στις γραµµές του Παραρτήµατος, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: (α) Στις καταθέσεις όψεως καταγράφεται το άθροισµα των πιστωτικών και µόνο υπολοίπων των λογαριασµών όψεως και των τρεχούµενων λογαριασµών. Τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασµών αυτών καταγράφονται στο ενεργητικό του ΠΙ και δεν πρέπει να αφαιρούνται από τα υπόλοιπα των καταθέσεων, πρακτική που οδηγεί σε υποεκτίµηση του ύψους των καταθέσεων και σε λανθασµένη εκτίµηση του ύψους των ελαχίστων αποθεµατικών του ΠΙ. (β) Όσον αφορά τις καταθέσεις ταµιευτηρίου ζητείται ο σαφής διαχωρισµός των καταθέσεων του απλού ταµιευτηρίου σε ευρώ από τις λοιπές καταθέσεις ταµιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Οι καταθέσεις απλού ταµιευτηρίου σε ευρώ συνδέονται µε το σύστηµα πληρωµών (πάγιες εντολές πληρωµών, αναλήψεις από ΑΤΜ), ενώ, αντίθετα οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση δεν συνδέονται µε πάγιες εντολές πληρωµών, ούτε είναι δυνατή η ανάληψη µετρητών από λογαριασµούς των καταθέσεων αυτών µέσω των ΑΤΜ. ιευκρινίζεται ότι οι λογαριασµοί στεγαστικού ταµιευτηρίου δεν κατατάσσονται στις επιµέρους χρονικές ζώνες ανάλογα µε το χρόνο που πρέπει να συµπληρωθεί για να θεµελιωθεί το δικαίωµα ανάληψης δανείου. Κατατάσσονται µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους όσον αφορά τη δυνατότητα του καταθέτη να προβαίνει σε αναλήψεις από το λογαριασµό. Όταν δεν υπάρχουν περιορισµοί στην ανάληψη χρηµάτων, οι λογαριασµοί κατατάσσονται στην υποκατηγορία µε προειδοποίηση µέχρι και 3 µήνες και εποµένως περιλαµβάνονται στη βάση υπολογισµού των ελαχίστων αποθεµατικών. (γ) Στις καταθέσεις προθεσµίας περιλαµβάνονται και τα µη διαπραγµατεύσιµα πιστοποιητικά καταθέσεων καθώς και δεσµευµένα κεφάλαια για οποιοδήποτε λόγο (εξασφαλίσεις δανείων, εγγυητικές επιστολές, κ.λπ.). Όσον αφορά την κατανοµή των δεσµευµένων αυτών κεφαλαίων στις χρονικές ζώνες διευκρινίζεται ότι δεν πρέπει απαραιτήτως τα κεφάλαια αυτά να κατατάσσονται στην κατηγορία πάνω από 2 έτη. Αν π.χ. η δέσµευση γίνεται για 3 µήνες τα σχετικά ποσά θα πρέπει να καταγράφονται στην κατηγορία µέχρι και 1 έτος. Πρόβληµα υπάρχει στην περίπτωση που η δέσµευση είναι αορίστου διάρκειας. Στην περίπτωση αυτή η κατανοµή στη χρονική ζώνη πρέπει να γίνεται µε βάση την εµπειρία του ΠΙ από την κοινή πρακτική. (δ) Στις καταθέσεις µε συµφωνηµένη διάρκεια περιλαµβάνονται καταθέσεις µε αρχική 26

27 διάρκεια τουλάχιστον 2 εργάσιµων ηµερών. Καταθέσεις µε αρχική διάρκεια µίας εργάσιµης ηµέρας κατατάσσονται στην κατηγορία των καταθέσεων όψεως. Το Παράρτηµα 3β αποσκοπεί στον υπολογισµό των ελάχιστων αποθεµατικών σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 26/2011 της ΕΚΤ. Τα στοιχεία του Παραρτήµατος αυτού δεν καταγράφονται από το ΠΙ καθώς αποτελούν ήδη καταγεγραµµένα στοιχεία είτε στο Παθητικό είτε στο Παράρτηµα 3α. Το µόνο στοιχείο που καταγράφεται στο Παράρτηµα 3β από το ΠΙ είναι το στοιχείο στην κατηγορία 4γ, δηλαδή το ποσό των χρεογράφων µε αρχική διάρκεια µέχρι 2 έτη που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυµα και διακρατείται από ΝΧΙ υποκείµενα σε δέσµευση. Η καταγραφή του στοιχείου αυτού δεν είναι υποχρεωτική, δεδοµένου ότι το ΠΙ ενδέχεται να µην γνωρίζει τους κατόχους των πιστωτικών τίτλων που έχει εκδώσει. Η καταγραφή γίνεται µόνο στην περίπτωση που η σχετική πληροφόρηση είναι διαθέσιµη στο ΠΙ. Έκδοση και εξόφληση χρεογράφων του ΠΙ (Παράρτηµα 4). Στο παράρτηµα αυτό γίνεται η καταγραφή των εκδόσεων/εξοφλήσεων χρεογράφων από το ΠΙ, ανά διάρκεια νόµισµα και τρόπο καθορισµού του επιτοκίου. εν περιλαµβάνονται οι εκδόσεις από θυγατρικές εταιρίες του ΠΙ, ανεξάρτητα από το εάν αυτές εγγυώνται από το ΠΙ. Τιτλοποιήσεις, µεταβιβάσεις και διαγραφές δανείων (Παραρτήµατα 5, 7, 8 και 9). Στα παραρτήµατα αυτά καταγράφονται ορισµένα στοιχεία που επιτρέπουν την ορθή εκτίµηση της ρευστότητας που διοχετεύει το ΠΙ στην ελληνική οικονοµία. Στο Παράρτηµα 5α και 5β καταγράφονται τα υπόλοιπα των τιτλοποιηµένων δανείων του ΠΙ, µόνο εάν τα δάνεια αυτά έχουν αφαιρεθεί από το Ενεργητικό (και βέβαια από το Παράρτηµα 1α) του ΠΙ. Τα τιτλοποιηµένα δάνεια διακρίνονται καταρχήν ανάλογα µε την εταιρία ειδικού σκοπού που κατέχει τα σχετικά ποσά. Εάν η εταιρία αυτή εδρεύει σε χώρα της ζώνης του ευρώ (πλην Ελλάδος), τα τιτλοποιηµένα δάνεια καταγράφονται στο Παράρτηµα 5α. Εάν η εταιρία εδρεύει σε χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ, τα τιτλοποιηµένα δάνεια καταγράφονται στο Παράρτηµα 5β. Η ανάλυση 27

28 των τιτλοποιηµένων δανείων στα δύο Παραρτήµατα είναι γενικά ίδια µε αυτή του Παραρτήµατος 1α. Στο Παράρτηµα 7 καταγράφονται τα τιτλοποιηµένα δάνεια τα οποία όµως δεν έχουν αφαιρεθεί από τη Λογιστική Κατάσταση. Γίνεται και πάλι η διάκριση ανάλογα µε το αν η εµπλεκόµενη εταιρία ειδικού σκοπού έχει έδρα χώρα της ζώνης του ευρώ ή όχι. Στην περίπτωση που εµπλέκεται στην τιτλοποίηση χώρα της ζώνης του ευρώ ζητείται στην εγγραφή Χώρα της Ευρωζώνης στην οποία έχει έδρα η εταιρεία τιτλοποίησης το όνοµα της χώρας. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από µία χώρες της ευρωζώνης στις οποίες έχουν έδρα οι εταιρείες τιτλοποιήσεων πρέπει να αποστέλλεται τον συµπληρωµατικό πίνακα, που σας έχει δοθεί µαζί µε τη µηνιαία λογιστική, για κάθε µία χώρα ξεχωριστά. Στο Παράρτηµα 8 γίνεται η καταγραφή των διαγραφών των δανείων στη διάρκεια του µήνα αναφοράς. Η ανάλυση των διαγραφών στο Παράρτηµα αυτό είναι αντίστοιχη µε την ανάλυση των υπολοίπων των δανείων στο Παράρτηµα 1α. Επισηµαίνεται ότι καταγράφονται µόνο οι διαγραφές που γίνονται στη διάρκεια του µήνα αναφοράς και όχι οι σωρευτικές διαγραφές από την αρχή του έτους µέχρι το µήνα αναφοράς. Τέλος στα Παραρτήµατα 9α, 9β και 9γ καταγράφονται οι καθαρές µεταβιβάσεις (διάθεση µείον απόκτηση) δανείων στη διάρκεια του µήνα αναφοράς, είτε προς πιστωτικά ιδρύµατα σε χώρες ζώνης του ευρώ εκτός Ελλάδος (Παράρτηµα 9α) είτε προς πιστωτικά ιδρύµατα σε χώρες εκτός ζώνης ευρώ (Παράρτηµα 9β) είτε προς µη πιστωτικά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα εντός ή εκτός Ελλάδος (Παράρτηµα 9γ). Αναλυτικότερα, στο Παράρτηµα 9α καταγράφεται η καθαρή µεταβίβαση δανείων (µεταβίβαση µείον απόκτηση) πελατών προς/από ΠΙ χώρας της ζώνης του ευρώ (εκτός Ελλάδος) στη διάρκεια του µήνα αναφοράς. εδοµένου ότι το ΠΙ µπορεί να µεταβιβάσει ή να αποκτήσει τα σχετικά δάνεια αυτό που θα καταγραφεί είναι το καθαρό ποσό των κινήσεων αυτών, δηλ. συν οι µεταβιβάσεις δανείων πελατών από ΠΙ της Ελλάδος προς ΠΙ µε έδρα τις χώρες της ζώνης του ευρώ (εκτός Ελλάδος) µείον οι µεταβιβάσεις δανείων πελατών από ΠΙ µε έδρα τις χώρες της ζώνης του ευρώ (εκτός Ελλάδος), προς ΠΙ της Ελλάδος. Στο Παράρτηµα 9β καταγράφονται οι καθαρές µεταβιβάσεις δανείων πελατών εσωτερικού και εξωτερικού (συν µεταβιβάσεις µείον αποκτήσεις) προς ΠΙ εκτός ζώνης ευρώ. Τέλος, στο Παράρτηµα 28

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014. Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2672/05.05.2014 ΘΕΜΑ : Μηνιαία υποβολή δελτίου επιτοκίων καταθέσεων και δανείων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.6.212 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 και 2637/7.12.21, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Ζ01/Α1, Ζ02/Α2, Ζ03/Β) Οι ακόλουθες διευκρινήσεις τροποποιήσεις προέκυψαν μετά από διαβούλευση με τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΜΕΑ, ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (4.1 και 4.2) Ανοικτά δάνεια Συνολικό από το οποίο εκτοκιζόμενο (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2015 L 116/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/730 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 10 εκεµβρίου 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΝΧΙ 1 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάζει σήµερα µια νέα σειρά εναρµονισµένων στατιστικών στοιχείων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2671/3.4.214 ΘΕΜΑ : Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011 ΘΕΜΑ: Υποβολή µηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

* ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ, ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΩΝ ή ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

* ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΝΟΜΟΙ, ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΩΝ ή ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ιδάσκων: ιονύσιος Π. Φλάµπουρας, ρ. Νοµικής, ικηγόρος Χειµερινό Ακαδηµαϊκό Εξάµηνο 2012-2013 Για οποιαδήποτε διευκρίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 11 Φεβρουαρίου 2015 / 2 Η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012)

Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012) Απόφαση 2/23510/0094(ΦΕΚ 1083/Β/9-4-2012) Θέμα: «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011.» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) το νόμο 3965/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 22 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 37 /11 / 2012 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Στο σχέδιο νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων

Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων Όροι Συναλλαγών: Επιτόκια Καταθέσεων - Χορηγήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕΛ. Α. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 1-3 1. ΙΔΙΩΤΩΝ 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ. 4-13 1. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών

Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προϊόντα που διαχειρίζεται η Τράπεζα Κύπρου για Στήριξη των Μικρομεσαίων Εταιρειών Ανδρέας Κυθραιώτης Head of European Relations & Products Dept 25 Ιουνίου 2014 / 2 Η Τράπεζα Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011.

ΓΡΑΜΜΕΣ. ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ εκ των οποίων: Θέσεις σε επανατιτλοποιήσεις. Ορισμοί, της ΠΔ/ΤΕ 2645/9.9.2011. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ03: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΤΗΛΕΣ Α.Α. ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ05: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΟΧΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Οι πίνακες αυτοί συμπληρώνονται από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

2. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ Μείωση παρουσίασαν γενικά τα επιτόκια των σημαντικότερων κατηγοριών νέων καταθέσεων και δανείων τον Ιούνιο του 2009. Ιδιαίτερα σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στα επιτόκια των νέων συμφωνιών επαναγοράς (repos),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5115 5116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5117 5118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα