ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ"

Transcript

1 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο (1981) κε πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο ΣΔΦΑΑ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηαζηξηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1985). Σνλ Ηνύλην ηνπ 1988 απέθηεζε ην Master of Arts (Μ.Α.) από ην Παλεπηζηήκην McGill (Montreal Quebec, Καλαδάο) ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο Φπρνινγίαο ηεο Κηλεηηθήο Μάζεζεο θαη πκπεξηθνξάο θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1993 απέθηεζε ην Doctor οf Philosophy ζην Παλεπηζηήκην ηεο Alberta (Edmonton Alberta, Καλαδάο) ζην ίδην γλσζηηθό αληηθείκελν. Έρεη δηδάμεη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηεο ςπρνινγίαο. ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ζπλεπηθνπξήζεη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο Κηλεηηθήο Μάζεζεο (ΣΔΦΑΑ Αζελώλ, 3 έηε απόζηαζε), ηνπ καζήκαηνο ηεο ηαηηζηηθήο ζην πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα (ΣΔΦΑΑ Αζελώλ, 3 έηε άκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο), ησλ καζεκάησλ ηεο Κηλεηηθήο Αλάπηπμεο, ηεο Κηλεηηθήο Μάζεζεο, Μλήκεο θαη Διέγρνπ, ηεο Απόθηεζεο θαη Δθηέιεζεο Κηλεηηθώλ Γεμηνηήησλ, ηεο Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, θαη ηεο Φπζηθήο θαηάζηαζεο (Παλεπηζηήκην ηεο Alberta - 5 ρξόληα). Δπίζεο, έρεη δηδάμεη (απηνλνκία δηδαζθαιίαο) ην κάζεκα ηεο Δξγνκεηξίαο (ρνιή Ηθάξσλ 4 ρξόληα), ηα καζήκαηα ηεο Φπρνινγίαο «Φπρνινγία σο θπζηθή επηζηήκε», «Φπρνινγία σο Κνηλσληθή Δπηζηήκε», «Πεηξακαηηθή Φπρνινγία Η», «Πεηξακαηηθή Φπρνινγία ΗΗ», «Γλσζηηθή Φπρνινγία», «Αλζξώπηλνη Παξάγνληεο» [Human Factors], «Κνηλσληθή Φπρνινγία», «Αζιεηηθή Φπρνινγία», «Παξαθίλεζε» θαη «Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο» ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Deree College (Ακεξηθάληθν Κνιέγην Διιάδνο - 9 ρξόληα), ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο (Κξαηηθή ρνιή Οξρεζηηθήο Σέρλεο, 2 ρξόληα), ην κάζεκα ηεο Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ ζε επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ), ην κάζεκα ηεο Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ ζην 3 ν εμάκελν ζπνπδώλ (αθαδεκατθά έηε βαζκίδα επίθνπξνπ 407/80), θαη ην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο ζην 4 ν εμάκελν ζπνπδώλ (αθαδεκατθό έηνο βαζκίδα ιέθηνξα 407/80) ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Από 11 εο Απξηιίνπ 2007, θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ, ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αλζξώπηλεο Κίλεζεο θαη Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, θαη δηδάζθεη ηα καζήκαηα Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ, ηαηηζηηθήο, ηαηηζηηθήο Δθαξκνγέο, Οξγαλσηηθήο πκπεξηθνξάο, θαη Φπρνθηλεηηθήο Αλάπηπμεο θαη πκπεξηθνξάο. Δπίζεο γηα 2 Αθαδεκατθά έηε έρεη δηδάμεη ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηεο ίδηαο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 1

2 ηα καζήκαηα Φπρνινγία Τγείαο, Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, Δηδηθά Θέκαηα Βηνζηαηηζηηθήο θαη Βηνζηαηηζηηθή. Έρεη δεκνζηεύζεη δεθαελλέα (19) εξγαζίεο ζε μέλα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, δεθαπέληε (15) ζε Διιεληθά έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηξεηο (3) ηερληθέο κειέηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο Πνιέκνπ ηεο Αεξνπνξίαο, νθηώ (8) θεθάιαηα ζε βηβιία, είθνζη πέληε (25) δεκνζηεύζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ θαη κία (1) κειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εξγνκεηξηθνύ θέληξνπ ηεο ρνιήο Ηθάξσλ. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο αθνξνύλ ηελ Αζιεηηθή Φπρνινγία, ηελ Φπρνινγία ηεο Κηλεηηθήο Μάζεζεο θαη πκπεξηθνξάο, ηε ρνιηθή Φπζηθή Αγσγή θαη ηελ Οιπκπηαθή Παηδεία. Έρεη ζπγγξάςεη ηξία (3) βηβιία εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έρεη ζρέζε κε ηελ Φπρνθηλεηηθή Αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ειηθίαο 2-7 ρξόλσλ (ην ζύγγξακκα δηδάρζεθε ζην Σκήκα Παηδαγσγώλ θαη Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ην Αθαδεκατθό Έηνο , θαη απνηειεί ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην κάζεκα Μέηξεζε θαη Αμηνιόγεζε Ηθαλνηήησλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο), ην άιιν κε ηελ Δθαξκνζκέλε Αζιεηηθή Φπρνινγία ζην ηέληο (ην βηβιίν δηδάζθεηαη ζην ΣΔΦΑΑ Αζελώλ από ην 2000 θαη ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ από ην 2004 έσο ην 2008), θαη ην ηξίην κε ην πνδόζθαηξν (ην βηβιίν δηδάζθεηαη ζην ΣΔΦΑΑ Αζελώλ από ην 2001). ηηο παξαπάλσ δεκνζηεύζεηο, έρνπλ γίλεη εθαηόλ ηξηάληα έμη (136) αλαθνξέο από άιινπο ζπγγξαθείο (citation index) ζε επηζηεκνληθά άξζξα, βηβιία θαη δηαηξηβέο. Έρεη επίζεο εθαηόλ πελήληα ηξείο (153) παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή θαη Διιεληθά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα. πκκεηείρε σο θύξηνο νκηιεηήο ζε πεξηζζόηεξεο από 70 παξνπζηάζεηο ζε επίθαηξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ. πκκεηείρε ζηελ επηκέιεηα ησλ δεκνζηεύζεσλ (editorial board) θαη ζηελ θξηηηθή επηηξνπή (reviewer) γηα ην πεξηνδηθό «Αζιεηηθή Φπρνινγία» ( ). πκκεηέρεη ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ησλ πεξηνδηθώλ «Φπζηθή Αγσγή θαη Αζιεηηζκόο», «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Αζιεηηζκνύ», «Biology of Exercise», θαη «Choregia», ππήξμε θξηηήο άξζξσλ (reviewer) ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά «Neuroscience letters», «Perceptual and Motor Skills», «Psychological Reports» θαη είλαη θξηηήο άξζξσλ (reviewer) ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Αζιεηηζκνύ», «Biology of Exercise», «Choregia» θαη «Φπζηθή Αγσγή Αζιεηηζκόο Τγεία». Γηεηέιεζε κέινο αξθεηώλ Οξγαλσηηθώλ θαη Δπηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ πλεδξίσλ, ηεο ΠΔΠΦΑ, ηεο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, ηνπ Αζιεηηθνύ Γηθαίνπ, ηεο Οκνζπνλδίαο Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ), θαη ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Αζιεηηζκνύ. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαιύπηνπλ επξύηεξα ηνλ ηνκέα ηεο Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ (αζιεηηθή ςπρνινγία, ςπρνινγία ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο), πγείαο, ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ θαη ηεο ζρνιηθήο θπζηθήο αγσγήο. Γεκνζηεύεη ηα επηζηεκνληθά ηνπ επξήκαηα ζε Διιεληθά θαη δηεζλή έγθξηηα πεξηνδηθά πνπ εθαξκόδνπλ ην ζύζηεκα ησλ θξηηώλ. ην εξεπλεηηθό επίπεδν από ην 1986 αζρνιήζεθε κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο. Σελ πξώηε ηνπ εκπεηξία ηελ απέθηεζε δνπιεύνληαο γηα ηε Formula 1 σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ McGill. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα (Ηνύληνο επηέκβξηνο 1997) ζπλεξγάζηεθε κε ηε ρνιή Ηθάξσλ όπνπ θαη αζρνιήζεθε κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πηεηηθήο απόδνζεο ησλ Ηπηάκελσλ Ηθάξσλ θαη αμησκαηηθώλ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν θαη κέρξη ζήκεξα ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζε ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ςπρνινγηθή παξέκβαζε 2

3 γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο αζιεηώλ πςεινύ επηπέδνπ (Οιπκπηνλίθεο, παγθόζκηνη πξσηαζιεηέο, Παλειιεληνλίθεο) ζην ζηίβν, ζηελ θνιύκβεζε, ζηελ ηνμνβνιία, ζηελ θσπειαζία, ζηελ ηζηηνπινΐα, ζηε ζθνπνβνιή θαη ζην ηέληο. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξόληα αζρνιείηαη εξεπλεηηθά κε ηε κειέηε ζπκπεξηθνξώλ θαη ζηάζεσλ θηιάζισλ, παηθηώλ, θαη επαγγεικαηηώλ ζε επίπεδν νξγαληζκώλ θαη αζιεηηθώλ νκάδσλ, θαζώο θαη κε ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ (bullying) ζην ζρνιείν θαη ηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο. Παροσζιάζεις ζε Γιεθνή και Δθνικά σνέδρια εμινάρια (από ηο 2007 και μεηά) 1. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κέζσ ηεο θπζηθήο αγσγήο. Κύριος Ομιλητής ζην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Δζληθήο Δπηηξνπήο ρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ θαη Οιπκπηαθήο Παηδείαο. Αζήλα, Απξηιίνπ. 2. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Φπρνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ παηθηώλ ηνπ futsal. Κύριος Ομιλητής ζην 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Απξηιίνπ. 3. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε αζζελώλ κε ρξόληα λνζήκαηα. Κύριος Ομιλητής ζην 8 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Αζήλα, Απξηιίνπ. 4. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Ζ λεαληθή παξαβαηηθόηεηα ζηνλ αζιεηηζκό. Κύριος Ομιλητής ζην 1 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. πάξηε, Μαΐνπ. 5. Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., θαη ηεξγηνύιαο, Α. (2007). Καηάγκαηα θαη δηαζηξέκκαηα ζηα ηκήκαηα αζιεηηθήο δηεπθόιπλζεο (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 15ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 6. Σπθιίδεο. Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., θαη ηεξγηνύιαο, Α. (2007). Kαθώζεηο/αηπρήκαηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηα ηκήκαηα αζιεηηθήο δηεπθόιπλζεο. Πξώηκα απνηειέζκαηα (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 15ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 7. Σπθιίδεο, Α., ηεξγηνύιαο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., θαη Σρασλός, Α. (2007). ύλδξνκα θαηαπόλεζεο ζε καζεηέο/ηξηεο ησλ ηκεκάησλ αζιεηηθήο δηεπθόιπλζεο. (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 15ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 8. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Φπρνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Τπεξκαξαζώληνπ αζιεηή Κύριος Ομιλητής ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. 9. Καξαιέμε, Κ., Μαξηδάθε, Μ., Σρασλός, Α. Κ., & Παπαδάθνπ, Δ. (2007). Άζθεζε θαη πξνεκκελνξπζηαθό ζύλδξνκν. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -025, ζει , Αγγιηθά -025, ζει

4 10. Σρασλός, Α. Κ., Ησαλλίδε, Β., & Μαθξή. (2007). Διιεληθή έθδνζε ηεο θιίκαθαο αγσληζηηθήο επηζεηηθόηεηαο θαη ζπκνύ: πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -072, ζει , Αγγιηθά -058, ζει Σρασλός, Α. Κ., Ησαλλίδε, Β., & Γνπβήο,. (2007). Πξνώζεζε αζιεηηθώλ γεγνλόησλ θαη ηειενπηηθή βία: Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -072, ζει. 41, Αγγιηθά -072, ζει Ησαλλίδε, Β., Σρασλός, Α. Κ., & Μπαιηόπνπινο, Π. (2007). Βία θαη δηαρείξηζε αιιαγήο ζηνλ αζιεηηζκό. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -073, ζει. 42, Αγγιηθά -073, ζει Ησαλλίδε, Β., Σρασλός, Α. Κ., & Μπαιηνπνύινπ, Α. (2007). Γηαρείξηζε ηεο βίαο θαη δηακόξθσζε ζπκπεξηθνξάο ζε αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -074, ζει. 42, Αγγιηθά -074, ζει Ησαλλίδε, Β., & Σρασλός, Α. Κ. (2007). Παξαβαηηθόηεηα θαη εηηθεηνπνίεζε κέζα ζηνλ αζιεηηζκό. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά - 075, ζει. 42, Αγγιηθά -074, ζει Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., ηεξγηνύιαο, Α., & Μπαιηόπνπινο, Π. (2007). Οξγάλσζε/δηαρείξηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαθώζεσλ/αηπρεκάησλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -082, ζει. 46, Αγγιηθά -083, ζει Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., ηεξγηνύιαο, Α., & Μπαιηόπνπινο, Π. (2007). Οξγάλσζε/δηαρείξηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαγκάησλ θαη δηαζηξεκκάησλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -081, ζει , Αγγιηθά -081, ζει Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., ηεξγηνύιαο, Α., & Μπαιηόπνπινο, Π. (2007). Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ζηα ζύλδξνκα θαηαπόλεζεο ζε καζεηέο/ηξηεο ησλ Σκεκάησλ Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -080, ζει. 45, Αγγιηθά -080, ζει Σρασλός, Α. Κ. (2007). Ζ βία ζηνλ αζιεηηζκό: Δξεπλεηηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ομιλητής ζε ηρογγσλή Σράπεζα κε ηίηιν «Ζ βία ζηνλ αζιεηηζκό: Παξεκβάζεηο πνιηηηθήο βνύιεζεο θαη αζιεηηθήο δηνίθεζεο ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο» ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. 4

5 19. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Ο ξόινο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο. Ομιλητής ζε ηρογγσλή Σράπεζα ηεο επηζηεκνληθήο εκεξίδαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο ρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ θαη Οιπκπηαθήο Παηδείαο κε ζέκα ηελ «Παρπζαξθία ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία». Αζήλα, 19 Ννεκβξίνπ. 20. Σρασλός, Α. (2008). Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ ζην ζύγρξνλν αζιεηηζκό: Σν θαηλόκελν ηεο βίαο. Ζκεξίδα γηα ηα ΜΜΔ θαη ηνλ Αζιεηηζκό. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ, πάξηε Λαθσλίαο, 15 Μαξηίνπ. 21. Σρασλός, Α. (2008). Φπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξσηαζιεηηζκνύ. Ομιλητής ζε ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ηίηιν «Δηδηθά ζέκαηα Αζιεηηαηξηθήο». 9 Γηεζλέο πλέδξην ηεο Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη ην 7 Διιαδν-Κππξηαθό Αζιεηηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Αηηηθήο, Μαξηίνπ, Ίδξπκα Δπγελίδνπ. 22. Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., & ηεξγηνύιαο, Α. (2008). Μεληαία θαηαγξαθή ησλ αζιεηηθώλ θαθώζεσλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 16 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 23. Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., & ηεξγηνύιαο, Α. (2008). Δπηδεκηνινγία ησλ αζιεηηθώλ θαθώζεσλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 16 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 24. Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σπθιίδεο, Α., Σρασλός, Α., & ηεξγηνύιαο, Α. (2008). Σα δηαζηξέκκαηα ήηαλ νη ζπρλόηεξεο αζιεηηθέο θαθώζεηο ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 16ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 25. Σρασλός Α. Κ. (2008). Κιηληθή ζηαηηζηηθή. Κύριος Ομιλητής ζην 11 ν Θεκαηηθό πλέδξην Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο: Κιηληθέο πεξηπηώζεηο θαη ζπάληα λνζήκαηα Ννεκβξίνπ, Ακθηζέαηξν 251 Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αεξνπνξίαο, Αζήλα 26. Παπαδάθε, Π., Υαηδεγηάλλε, Δ., Κσλζηαληηλάθνο, Π. & Σρασλός, Α. (2008). ηνηρεία ηεο κεηανιπκπηαθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Οιπκπηαθή πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο. Σν Οιπκπηαθό Κίλεκα ζηελ Κνηλσλία: Ζ ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζην Οιπκπηαθό πλέδξην Αζήλα, Γεθεκβξίνπ, ΔΟΔ. 27. Υαξνθνπάθε, Μ., Υαηδεγηάλλε, Δ., Μνπληάθεο, Κ. & Σρασλός, Α. (2008). Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεο ζε παγθόζκην επίπεδν: Ζ πεξίπησζε ηεο ΝΗΚΔ. 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο. Σν Οιπκπηαθό Κίλεκα ζηελ Κνηλσλία: Ζ ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζην Οιπκπηαθό πλέδξην Αζήλα, Γεθεκβξίνπ, ΔΟΔ. 28. Σρασλός Α. Κ. (2009). Αληηκεηώπηζε εηδηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηε δηαηηεζία ηεο θαιαζνζθαίξηζεο (επηθνηλσλία δηαηηεηήο κε ηνπο έκκεζα θαη άκεζα εκπιεθόκελνπο). Κύριος Ομιλητής ζην εκηλάξην Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Κύπξνπ. Λεπθσζία, Κύπξνο, 25 Ηαλνπαξίνπ. 5

6 29. Σρασλός Α. Κ. (2009). ηξεο, άγρνο, δηέγεξζε, ελεξγνπνίεζε θαη δηαηηεζία. Κύριος Ομιλητής ζην εκηλάξην Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Κύπξνπ.Λεπθσζία, Κύπξνο, 25 Ηαλνπαξίνπ. 30. Σρασλός Α. Κ. (2009). Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία: Σερληθέο ραιάξσζεο. Κύριος Ομιλητής ζην εκηλάξην Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Κύπξνπ. Λεπθσζία, Κύπξνο, 25 Ηαλνπαξίνπ. 31. νπγιήο, Α., Σρασλός, Α., σηεξόπνπινο, Α., & Γξεγνξηάδεο, Γ. (2009). Δηδηθή Σαθηηθή ζηεκέλεο θάζεηο θαη επίηεπμε ηεξκάησλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Superleague ηελ πεξίνδν (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 12 ν Παλειιήλην πλέδξην Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, Αζήλα, 6-8 Μαξηίνπ. 32. Σρασλός Α., νπγιήο, Α., & σηεξόπνπινο, Α. (2009). Πξναγσληζηηθό πεξηζηαζηαθό άγρνο επαγγεικαηηώλ θαη εξαζηηερλώλ πνδνζθαηξηζηώλ ζε θξίζηκνπο αγώλεο. (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 12 ν Παλειιήλην πλέδξην Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, 6 Αζήλα, 6-8 Μαξηίνπ. 33. Σρασλός, Α. Κ. (2009). Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη ηεο βίαο ζηνλ αζιεηηζκό. Κύριος Ομιλητής ζηηο εθδειώζεηο «Αλνηρηνύ ρνιείνπ» ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ πάξηεο. πάξηε Λαθσλίαο, 9 Μαξηίνπ. 34. Σρασλός, Α. Κ. (2009). Ο αζιεηηζκόο σο κέζν δηαπαηδαγώγεζεο ηνπ παηδηνύ. Κύριος Ομιλητής ζηηο εθδειώζεηο «Αλνηρηνύ ρνιείνπ» ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ πάξηεο. πάξηε Λαθσλίαο, 30 Μαξηίνπ. 35. Souglis, Α., Bogdanis, G., Hatzis, G., Travlos, A.K., Papapanagiotou, A. & Sotiropoulos, A. (2009). Changes in serum Cytokines in the two days following soccer match in male professional players. IV International Congress "People, Sport and Health, Saint-Petersburg, Russia, April. 36. Souglis, Α., Hatzis, G., Travlos, A.K., Bogdanis, G., Zaharogiannis, E., Androulakis N., & Sotiropoulos, A. (2009). Changes in C-reactive protein and Fibrinogen after a soccer match in female soccer players. IV International Congress "People, Sport and Health, Saint-Petersburg, Russia, April. 37. Γνύκα Δ., Σρασλός Α. Κ., ηεξγηνύιαο Α. (2009). Κπβεξλνεθθνβηζκόο: κηα λέα κνξθή απεηιήο. 17ν Γηεζλέο πλεδξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 38. Γνύκα Δ., Σρασλός Α. Κ., ηεξγηνύιαο Α. (2009). Δθθνβηζκόο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ: Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 17ν Γηεζλέο πλεδξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 39. Σξηπνιηηζηώηε Α. Μνπληάθεο Κ, Σρασλός Α, & ηεξγηνύιαο Α. (2009). Ζ αζιεηηθή επηζηήκε είλαη ν παξάγνληαο θιεηδί γηα ηε δηνίθεζε ησλ θιεηζηώλ αηζνπζώλ γπκλαζηηθήο ησλ δεκνηηθώλ αζιεηηθώλ νξγαληζκώλ (Πεξίιεςε). 17o Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ. 40. Σξηπνιηηζηώηε Α. Μνπληάθεο Κ, Σρασλός Α, & ηεξγηνύιαο Α. (2009). Οη δεμηόηεηεο νξγάλσζεο αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ είλαη ν θύξηνο παξάγνληαο ησλ δηνηθεηηθώλ 6

7 ηθαλνηήησλ γηα ηε δηνίθεζε ησλ γπκλαζηεξίσλ ησλ δεκνηηθώλ αζιεηηθώλ νξγαληζκώλ. (Πεξίιεςε).17o Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ. 41. Μνπληάθεο Κ, Σξηπνιηηζηώηε Α. Σρασλός Α, ηεξγηνύιαο Α. (2009). Γηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αλνηθηώλ/θιεηζηώλ ρώξσλ άζιεζεο ησλ δεκνηηθώλ αζιεηηθώλ νξγαληζκώλ (Πεξίιεςε).17o Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, 22-24, Μαΐνπ. 42. Ioannidi, V., Kolovos, P., Vasileiadou, S., Travlos, Α.K., & Zyga, S. (2009). Nursing students perceptions, beliefs and attitudes of health, health care, health education and health ethics. 1 st International Congress on Nursing Education, Research and Practice. Grand Hotel Palace, Thessaloniki, Greece, October 15 th 17 th. 43. Barmpagianni, E., Zyga, S., Travlos, Α.K., Kalokairinou, A., & Baltopoulos, P. (2009). Study of contraception use in adolescents and the role of services of preventive medicine and primary care. 1 st International Congress on Nursing Education, Research and Practice. Grand Hotel Palace, Thessaloniki, Greece, October 15 th 17 th. 44. Σρασλός, Α. Κ. (2009). Δπηζεηηθόηεηα βία εθθνβηζκόο: Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνύ. Κύριος Ομιληηής ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ Πνιηηηζηηθό Μνξθσηηθό ύιινγν Γπζείνπ. Γύζεην Λαθσλίαο, 29 Ννεκβξίνπ. 45. Σζώλε, Ο., Κσλζηαληηλάθνο, Π., Σρασλός, Α., & Μνπληάθεο, Κ. (2009). Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ: Μηα έξεπλα ζην Ννκό Λαθσλίαο. 7ν Παλειιήλην πλέδξην Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, πάξηε Λαθσλίαο, 3-6 Γεθεκβξίνπ. 46. Σρασλός, Α.K. (2009). Φπρνινγηθέο απαηηήζεηο θαη αληηκεηώπηζε ζεκάησλ πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ ζηελ Καιαζνζθαίξηζε. Κύριος Ομιληηής ζηελ 4 ε Αζιεηηθή Ζκεξίδα ηνπ Έζπεξνο Α.Ο. Παλ. Αιεμηώηηζζαο. Πάηξα Αραΐαο, 13 Γεθεκβξίνπ. 47. Σρασλός, Α.K. (2009). Αζιεηηζκόο Καιαζνζθαίξηζε: Ο ξόινο ηνπ ζπιιόγνπ θαη ησλ γνλέσλ ζηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ. Κύριος Ομιληηής ζηελ 4 ε Αζιεηηθή Ζκεξίδα ηνπ Έζπεξνο Α.Ο. Παλ. Αιεμηώηηζζαο. Πάηξα Αραΐαο, 13 Γεθεκβξίνπ. 48. Σρασλός Α. (2010). Δξγαζηαθό ζηξεο ζηελ εθπαίδεπζε: Αλαγθαίν θαθό ή ειιηπήο πιεξνθόξεζε. Κύριος Ομιλητής ζε δηεκεξίδα πνπ δηνξγαλώζεθε από ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο ηνπ Ννκνύ Αξγνιίδαο, Κξαλίδη θαη Άξγνο, Αξγνιίδαο, 22 θαη 23 Ηαλνπαξίνπ. 49. Σρασλός Α. (2010). Γηαρείξηζε εξγαζηαθνύ ζηξεο. Ομιλητής Στρογγσλής Τράπεζας ζην 2 ν Πνιπζεκαηηθό Ννζειεπηηθό πλέδξην. Απνζηνινπνύιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Σξίπνιεο. Σξίπνιε Αξθαδίαο Μαξηίνπ. 50. Ησαλλίδε Β., Κνινβόο, Π., & Σρασλός, Α. (2010). Παξεκβαηηθέο ηερληθέο πξόιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο Δηδηθή παξέκβαζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 37 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Δ..Ν.Δ. (Πεξίιεςε). Υαιθηδηθή, 3 6 Μαΐνπ. 51. Souglis, A., Travlos, A., Hatzis, G., Androulakis, A., Kalofoutis, A., & Sotiropoulos, A. (2010). The Impact Of The Position In The Tnf-A After A Soccer Game In Women 7

8 Soccer Players. XXXI FIMS Sports Medicine World Congress, San Juan, Puerto Rico, May Γνύκα, Δ. Σρασλός Α., ηεξγηνύιαο, Α., & θνπιά, Α. (2010). ρνιηθόο Δθθνβηζκόο ζε Διιεληθά ζρνιεία. 18 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ (Πεξίιεςε). 53. Γνύκα, Δ. Σρασλός Α., ηεξγηνύιαο, Α., & Βιάρνο, Γ. (2010). ρνιηθή εμσζρνιηθή ζπζηεκαηηθή άζιεζε θαη εθθνβηζκόο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ. 18 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ (Πεξίιεςε). 54. Βειηζζάξε Μ., Σρασλός Α., Γεσξγηάδεο Κ., θαη Υαηδεγηάλλε Δ. (2010). Οη Νίθεο ηεο Κπλίζθαο ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηεο Αξραηόηεηαο. 18 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ (Πεξίιεςε). 55. Souglis, A., Bogdanis, G. C., Travlos, A., Hatzis, G., Papanagiotou, A., Kalofoutis, A., & Sotiropoulos, A. (2010). High intensity running profile of professional soccer players during a match: influence of player position. 15 th Annual Congress of the ECSS. Antalya, Turkey, of June. 56. Souglis, A., Travlos, A., Bogdanis, G. C., Hatzis, G., Papanagiotou, A., Kalofoutis, A., & Sotiropoulos, A. (2010). Changes in homocysteine and creatine kinase following a match in female soccer players. 15 th Annual Congress of the ECSS, Antalya, Turkey, of June. Γημοζιεύζεις ζε Ξένα Περιοδικά 1. Travlos, A. K., Montgomery, D. L., Marisi, D. Q., Koziris, P., Papathanasopoulou, K., & Kaczynski, M. (1988). The effects of two exercise protocols on information processing. Canadian Journal of Sport Sciences, 13, 3, 90P-91P. 2. Kaczynski, M., Montgomery, D. L., Koziris, P., Travlos, A. K., & Turcotte, R. A. (1988). The effects of active and passive recovery on blood lactate concentration and performance in a simulated ice hockey task. Canadian Journal of Sport Sciences, 13, 3, 61P-62P. 3. Marisi, D. Q., & Travlos, A. K. (1992). The reliability of random number generation of attentional deployment. Perceptual and Motor Skills, 67, Travlos, A. K., & Pratt, J. (1995). Temporal locus of knowledge of results (KR): A meta-analytic review. Perceptual and Motor Skills, 80, Travlos, A. K., & Marisi, D. Q. (1995). Information processing and concentration as a function of fitness level and exercise-induced activation (EIA) to exhaustion. Perceptual and Motor Skills, 80, Travlos, A. K. and Marisi, D. Q. (1996). Perceived exertion during physical exercise among individuals high and low fitness. Perceptual and Motor Skills, 82,

9 7. Travlos, A. K. and Marisi, D. Q. (1996). Elevation of core temperature and mental functioning. Perceptual and Motor Skills, 83, Travlos, A. K. (1999). Re-examining the temporal locus of knowledge of results (KR). A self-paced approach on learning. Perceptual and Motor Skills, 89, Travlos, A. K. (1999). KR-withdrawal and self paced motor performance. Perceptual and Motor Skills, 89, Travlos, A. K. (1999). More practice does not necessarily enhance transfer of learning: Evidence and interpretations. Perceptual and Motor Skills, 89, Douvis, S. & Travlos, A. K. (2004). Factors affecting information processing in officiating. FIBA Assist Magazine, 07, Ioannidi, V., Vasiliadou, S, & Travlos, A.K. (2008). Didactical procedures and experiential learning interventions in bioethics for nurse students. Hellenic Journal of Nursing Science, 1(2), (Το άρθρο είναι δημοζιεσμένο και ζηα Ελληνικά ζηον ίδιο Τόμο ηοσ Περιοδικού). 13. Papamichos, A., Stergioulas, A., Travlos, A. K., Apostolou, A., Pirros, D., & Baltopoulos P. (2008). The organization and management of health coverage from the Polyclinic of the Olympic Village. Choregia, 4(2), Sotiropoulos, A., Travlos A. K., Gissis, I., Souglis, A., & Grezios, A. (2009). The effect of a four-week training regimen on body fat and aerobic capacity of professional soccer players during the transition period. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(6), Tyflidis, A., Travlos, A. K., Tripolitsioti, A., Giannopoulos, G., & Stergioulas, A. (2009). Epidemiology of strains in Greek facilitation classes. Journal of Med. Science, 9(4), Tyflidis, A., Travlos, A. K., Tripolitsioti, A., & Stergioulas, A. (2009). Epidemiology of sprains in Greek facilitation classes. Journal of Biological Sciences, 9(6), Travlos, A. K. (2009). Effects of submaximal steady-state aerobic exercise and fitness in Random Number Generation test. Biology of Exercise, 5(2), Travlos, A. K. (2010). Specificity and variability of practice, and contextual interference on acquisition and transfer of an underhand volleyball serve. Perceptual and Motor Skills, 110(1), Travlos, A. K. (2010). High intensity physical education classes and cognitive performance in eight-grade students: An applied study. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 8, Γημοζιεύζεις ζε Δλληνικά Περιοδικά, Κεθάλαια σγγραμμάηων και Σετνικές Μελέηες (Technical Reports) 1. Σρασλός, A. K. (1992). Ζ επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πξσηνθόιισλ άζθεζεο ζηε λνεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ. Αζιεηηθή Φπρνινγία, 6,

10 2. Σρασλός, A. K. (1994). Μνληέια παξάιιειεο θαη θαηακεξηζκέλεο επεμεξγαζίαο (ΠΚΔ) πιεξνθνξηώλ. Αζιεηηθή Φπρνινγία, 7, Σρασλός, A. K. (1994). Μεηαβνιέο ζηελ αεξόβηα ηθαλόηεηα θαη ηε ζύζηαζε ηνπ ζώκαηνο ησλ πξσηνεηώλ ηθάξσλ κεηά από ηξίκελε εθπαίδεπζε. Μειέηε (Technical Report) MΓ-60, Βηβιηνζήθε ρνιήο Πνιέκνπ Αεξνπνξίαο (ΠΑ), ζει Σρασλός, A. K. (1995). Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζηηο ςπρνθηλεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ ρεηξηζηώλ πνιεκηθώλ αεξνζθαθώλ. Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζε, 49, Σρασλός, A. K. (1996). Αιιαγέο ζηε ζύζηαζε ηνπ ζώκαηνο ησλ ηπηάκελσλ ηθάξσλ θαη αλζππνζκελαγώλ θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Καιακάηα. Μειέηε (Technical Report) MΓ-60, Βηβιηνζήθε ρνιήο Πνιέκνπ Αεξνπνξίαο (ΠΑ), (ζει ). 6. Σρασλός, A. K. (1996). Αλαηξνθνδόηεζε θαη θηλεηηθή κάζεζε. Σα Δθπαηδεπηηθά, 41-42, Σρασλός, A. K. (1996). Γηαηηεηέο: Ηθαλόηεηα Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηώλ. Ο Πξνπνλεηήο Μπάζθεη, 9, Sept. 6-7, Σρασλός, A. K. (1996). Μειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εξγνκεηξηθνύ θέληξνπ ηεο ρνιήο Ηθάξσλ ζε εξγνκεηξηθό θέληξν ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Μειέηε (Technical Report) πνπ θαηαηέζεθε ζην Γηνηθεηή ηεο Η θαη ηνλ Αξρεγό ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, (ζει ). 9. Σρασλός, A. K. (1997). Φπρνθηλεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη αζθάιεηα πηήζεσλ: Πξνζέγγηζε επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ. Μειέηε (Technical Report) MΓ-60, Βηβιηνζήθε ρνιήο Πνιέκνπ Αεξνπνξίαο (ΠΑ), (ζει ). 10. Σρασλός, A. K., Κνληνλάζηνο, Γ-. Γ., Φξαγθίζθνπ, N., & Λύηξα, Π. (1998). Σξόπνη γξαθήο ησλ γξακκάησλ β, δ, ζ, Γ, Μ, θαη Ν ησλ παηδηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. Δξεπλώληαο ηνλ Κόζκν ηνπ Παηδηνύ, 3, Σρασλός, A. K. (1999). Ο ξόινο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) ζηνλ αζιεηηζκό: ύζηαζε ζπκπεξηθνξάο. ηνλ Γ. Π. Παλαγησηόπνπινο (Δπ.), Αζιεηηζκόο θαη κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Ίσλ. 12. σηεξόπνπινο, Α., Βαγελάο, Γ., Σρασλός, Α. Κ., Μαξηδάθε, Μ., & Γεξηηιή, Π. (1999). Ζ επίδξαζε αγσληζηηθώλ ζπλζεθώλ ζε ιηπίδηα ηνπ πιάζκαηνο επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ. Αζιεηηθή Απόδνζε θαη Τγεία, 1(4), Σρασλός, Α. Κ., Σζνξκπαηδνύδεο, Υ., Κατζίδεο-Ρνδαθελόο, Α., & Γξνύτνο, Γ. (2000). Δπηδξάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ζηελ απόδνζε ησλ δηαηηεηώλ. Φπζηθή Αγσγή θαη Αζιεηηζκόο, 44, Σρασλός, Α. Κ. (2000). Ζ ζεσξία ηεο γλσζηηθν-θνηλσληθήο κάζεζεο σο κέζν δηακόξθσζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ. ηνλ Η. Γθηόζνπ (Δθ.), Οιπκπηαθή θαη αζιεηηθή παηδεία (ζει ). Αζήλα: Πξνπνκπόο. 10

11 15. Σρασλός, Α. Κ. (2000). Θεαηέο θίιαζινη νπαδνί: Αζιεηηθή απόδνζε, πξνθίι, θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά. ην Γ. Π. Παλαγησηόπνπιν (Δπ.), Ο Φίιαζινο ζηνλ 21 ν αηώλα (ζει ). Αζήλα: Έιιελ. 16. Σρασλός, Α. Κ. (2001). Φπρνινγηθέο θαη Φπρνθηλεηηθέο Απαηηήζεηο ηνπ ύγρξνλνπ Πνδνζθαίξνπ: Μηα Δηζαγσγή. ηνπο Α. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (Δπ.), Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήο-ηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 17. Σρασλός, Α. Κ. (2001). Γηέγεξζε, ζηξεο, άγρνο θαη αζιεηηθή απόδνζε: Δθαξκνγέο θαη επηζεκάλζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ. ηνπο Α. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (Δπ.), Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήοηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 18. Σρασλός, A. K. (2001). πγθξόηεζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη θηλεηηθή κάζεζε. ηνπο Α. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Μαΐνπ Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (Δπ.), Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήο-ηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 19. Σρασλός, A. K. (2001). Πξνζδηνξηζκόο, ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο επηζεηηθόηεηαο αζιεηώλ νκαδηθώλ αζιεκάησλ. ηνπο Α. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (Δπ.), Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήοηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 20. σηεξόπνπινο, Α., Μεηξνηάζηνο, Μ., & Σρασλός, A. K. (2005). ύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο επίηεπμεο ηεξκάησλ κεηαμύ νκάδσλ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζην Διιεληθό πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ. Οξγάλσζε ηνπ Αζιεηηζκνύ, 3(1 2), Σρασλός, A. K., Αλαζηαζηάδεο, M., Γαβξηειίδεο, A., Απνζηνιίδεο, N., Πνιάηνγινπ, Θ., & Εαραξάθεο, E. (2007). Δπίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο εμάζθεζεο ζηε βειηίσζε ηεο επζηνρίαο ζην ζνπη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε. Κινηζιολογία, 4, Ησαλλίδε, Β., Σρασλός, Α., & Φξαγθίζθνπ, Ν. (2007). Βία ζηνλ αζιεηηζκό θαη δηνίθεζε αζιεηηζκνύ: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο θαη δηακόξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Οργάνωζη ηοσ Αθληηιζμού 5(2), Σπθιίδεο, Α., ηεξγηνύιαο, Α., Σρασλός, Α., & Σξηπνιηηζηώηε, Α. (2007). Οξγάλσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαθώζεσλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο (ΣΑΓ). Πηινηηθή κειέηε. Οργάνωζη ηοσ Αθληηιζμού 5(3), νπγιήο, Α., Υαηδήο, Γ., Σρασλός Α. Κ., Γεκνπνύινπ Μ., Κόγηνπ, Α., Καηζέιεο Κ., & σηεξόπνπινο, Α. (2008). Ζ επίδξαζε ηεο αγσληζηηθήο πξνζπάζεηαο ζην ιηπηδαηκηθό πξνθίι αζιεηώλ ηεο πνδνζθαίξηζεο θαη ηνπ ρόθετ επί ρόξηνπ. Ιαηρικά Χρονικά, ΚΑ (11),

12 25. Ησαλλίδε, Β. & Σρασλός, Α. Κ. (2010). Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο: Γεμηόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ( Πξνιακβάλνληαο ). Τιμηηικός Τόμος Καλλιόπης Σπινέλλη, (ζει, ). Δθδόζεηο Αλη. Ν. άθθνπια. 26. νπγιήο, Α. Γ., Σξαπιόο, Α. Κ., Γαιαλάθεο Ν., & σηεξόπνπινο, Α. (2010). Αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο ζην πξσηάζιεκα ηεο Super League ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν Φσζική Αγωγή και Αθληηιζμός, 30(2), αββίδνπ, Η., Σξαπιόο Α. Κ., & Σζνξκπαηδνύδεο, Υ. (ππό δεκνζίεπζε). Ο ξόινο ηεο άζθεζεο θαη ησλ ςπρνζσκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε ρξήζηεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. Οργάνωζη ηοσ Αθληηιζμού, Γημοζιεύζεις ζε Πρακηικά σνεδρίων και εμιναρίων 1. Σρασλός, A. K. (1994). Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ δηαηηεηώλ ηεο θαιαζνζθαίξηζεο. Η: πγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο. Πξαθηηθά ηεο Δηήζηαο πλάληεζεο ησλ δηαηηεηώλ θαιαζνζθαίξηζεο ηεο 1 εο θαηεγνξίαο, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 2. Σρασλός, A. K., and Γνπβήο,. (1994). Μάζεζε: ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πξαθηηθά εκηλαξίνπ Δθπαίδεπζεο Καζεγεηώλ Γηαηηεζίαο ηεο Καιαζνζθαίξηζεο, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 3. Σρασλός, A. K. (1994). Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο. Πξαθηηθά εκηλαξίνπ Παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο ηεο Καιαζνζθαίξηζεο, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 4. Σρασλός, A. K.. (1994). Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ δηαηηεηώλ ηεο θαιαζνζθαίξηζεο. ΗΗ: Γεληθέο επηζεκάλζεηο. Πξαθηηθά ηνπ 12 νπ Δηεζίνπ εκηλαξίνπ ησλ Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο όισλ ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 5. Γνπβήο,., Σζνιαθίδεο, Π., Μνπδαθηώηεο, Β., & Σρασλός, A. K. (1994). Γεκηνπξγία θύιινπ παξαηήξεζεο δηαηηεηνύ θαη κλεκόλην παξαηεξεηνύ δηαηηεζίαο γηα ηελ Διιεληθή Καιαζνζθαίξηζε. Μειέηε Έθδνζε Οκνζπνλδίαο Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). Αζήλα: ΟΓΚΔ (12 ζει). 6. Γνπβήο,., Σζνιαθίδεο, Π., Μνπδαθηώηεο, Β., & Σρασλός, A. K. (1995). Φύιιν παξαηήξεζεο δηαηηεηνύ θαη κλεκόλην παξαηεξεηνύ δηαηηεζίαο γηα ηελ Διιεληθή Καιαζνζθαίξηζε: Αλαζεσξεκέλε έθδνζε. Μειέηε Έθδνζε Οκνζπνλδίαο Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). Αζήλα: ΟΓΚΔ (16 ζει). 7. Σρασλός, A. K., & Γνπβήο,. (1995). Ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο θαη πξνθίι πξνζνρήο ησλ Διιήλσλ δηαηηεηώλ θαιαζνζθαίξηζεο. Πξαθηηθά ηνπ 13 νπ Δηεζίνπ εκηλαξίνπ ησλ Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο όισλ ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 12

13 8. Σρασλός, A. K. (1995). Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ ζηε δηαηηεζία ηεο θαιαζνζθαίξηζεο. Πξαθηηθά ηνπ 13 νπ Δηεζίνπ εκηλαξίνπ ησλ Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο όισλ ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 9. Γνπβήο,., & Σρασλός, Α. K. (1995). Φύιιν παξαηήξεζεο θαη επηζεκάλζεηο γηα ηελ Διιεληθή δηαηηεζία ηεο θαιαζνζθαίξηζεο Πξαθηηθά ηνπ 13 νπ Δηεζίνπ εκηλαξίνπ ησλ Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο όισλ ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 10. Σρασλός, Α. K., & Κιεηζνύξα, Α. (1998). Οπηηθή Αλαηξνθνδόηεζε θαη γλώζε ηνπ απνηειέζκαηνο (ΓΑ) ζηε λεπηαθή ειηθία. ηνπο Γ. Θενδσξάθεο, Μ. Γνύδαο, & Κ. Μπαγηάηεο (Δπ.), Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Γηεζλέο πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, (ζει ). Βόινο, Μαγλεζία: University of Thessaly Press. 11. Γαβξηειίδεο Α., & Σρασλός, A. K. (1998). Ο ξόινο ηεο εμάζθεζεο κε ζηνρνζέηεζε ζηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζηελ επζηνρία ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ. ηνπο Γ. Θενδσξάθεο, Μ. Γνύδαο, & Κ. Μπαγηάηεο (Δπ.), Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Γηεζλέο πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, (ζει ). Βόινο, Μαγλεζία: University of Thessaly Press. 12. Σρασλός, A. K. (1999). Δπηζεηηθόηεηα θαη βία ζηνλ αζιεηηζκό: Οηθνγέλεηα, εθπαίδεπζε, θαη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.. ηνλ Γ. Π. Παλαγησηόπνπινο (Δπ.), Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Αζιεηηθνύ Γηθαίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή Σν Αζιεηηθό Γίθαην ζηνλ 21 ν Αηώλα: Αζιεηηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη επάγγεικα (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Ίσλ. 13. σηεξόπνπινο, A., Σρασλός, A. K., Κάγθαο,., & Γεξηηιή, Π. (1999). Απνθαηάζηαζε επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ κεηά από επίζεκν αγώλα πνδνζθαίξηζεο. Πξαθηηθά 4 εο Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο: Αμηνιόγεζε θαη θαζνδήγεζε ηεο απόδνζεο από ην καδηθό κέρξη θαη ηνλ αζιεηηζκό πςειώλ επηδόζεσλ. (ζει ). έξξεο: Γήκνο εξξώλ. 14. Σρασλός, Α. Κ. (2000). Ζ κεηα-επίδξαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηε λνεηηθή απόδνζε καζεηώλ γπκλαζίνπ. ηνπο Μ. Φπρνπληάθε & Γ. Εέξβα (Δπ.), Πξαθηηθά 6 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, (ζει ). Αζήλα: ΔΑΦ. 15. Σρασλός, Α. Κ., Βηζβάξδεο, Ν., & Πακβνπμόγινπ, Α. (2000). Δπίδξαζε ηεο λνεξήο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ζηελ ηνμνβνιία: Μηα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε. ηνπο Μ. Φπρνπληάθε & Γ. Εέξβα (Δπ.), Πξαθηηθά 6 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, (ζει ). Αζήλα: ΔΑΦ. 16. Σρασλός, Α. Κ., & Εαραξάθε Λάππα, Β. (2001). Πιεπξηθή πξνηίκεζε, ιεηηνπξγηθέο αζπκκεηξίεο θαη ακθίπιεπξε κεηαθνξά ηεο κάζεζεο ζε παηδηά ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξαθηηθά 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ρνιηθήο Φπζηθήο Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή: Ζ Φπζηθή Αγσγή ζην Γύξηζκα ηνπ Αηώλα (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Έιιελ. 17. Σρασλός, Α. Κ. (2001). Ζ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο εμάζθεζεο ζηε κάζεζε ηνπ απινύ ζεξβίο ζηελ πεηνζθαίξηζε ζε παηδηά γπκλαζίνπ. Πξαθηηθά 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ρνιηθήο Φπζηθήο Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή: Ζ Φπζηθή Αγσγή ζην Γύξηζκα ηνπ Αηώλα (ζει ). Αζήλα Αηηηθή: Έιιελ. 13

14 18. σηεξόπνπινο, Α., Σρασλός, Α. Κ. νπγιήο, Α., ηώθνπ, Δ., Μπεθξήο, Δ., & Μεηξνηάζηνο Μ. (2005). Ζ επίδξαζε ηεο εμάζθεζεο κεηά από παξαηήξεζε κνληέινπ πξνηύπνπ θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηε βειηίσζε ηερληθώλ δεμηνηήησλ ζε λεαξνύο αζιεηέο. Πξαθηηθά 1 νπ Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ Πνδνζθαίξνπ. Σξίθαια 8 10 Απξηιίνπ (ζει ). 19. σηεξόπνπινο, Α., Μπαθνύιε Μ., Σρασλός, Α. Κ., νπγιήο, Α., Μαινύρνπ, Α., & Εαξώηεο, Γ. (2005). Ζ επίδξαζε ηεο άζθεζεο πξνπόλεζεο σο πξνιεπηηθό κέζν ησλ παξαγόλησλ επηθηλδπλόηεηαο γηα ηεο θαξδηαγγηαθέο παζήζεηο λεαξώλ αζιεηώλ. Πξαθηηθά 1 νπ Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ Πνδνζθαίξνπ. Σξίθαια 8 10 Απξηιίνπ (ζει ). 20. Σρασλός Α. Κ. (ππό έθδνζε). Λεθηηθή αλάθιεζε ρνξεπηηθώλ αζθήζεσλ θαη επίπεδν εκπεηξνγλσκνζύλεο. Πξαθηηθά ηνπ 7 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, Θεζζαινλίθε: 1-3 Ννεκβξίνπ Σρασλός Α. Κ. (2008). Κιηληθή ηαηηζηηθή. Πξαθηηθά ηνπ 11 νπ Θεκαηηθνύ πλεδξίνπ Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο: Κιηληθέο πεξηπηώζεηο θαη ζπάληα λνζήκαηα. Δπ. Γ. Η. Μπαιηόπνπινο & Π. Δπαγγεινπνύινπ, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθήο: Παζραιίδεο. 22. Παπαδάθε, Π., Υαηδεγηάλλε, Δ., Κσλζηαληηλάθνο, Π., & Σρασλός, Α., (2008). ηνηρεία ηεο Μεηανιπκπηαθήο Πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Οιπκπηαθή Πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Πξαθηηθά 9 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ «Σν Οιπκπηαθό Κίλεκα ζηελ Κνηλσλία» (ζει ). Αζήλα Γεθεκβξίνπ, ΔΛΛΔΓΑ. 23. Υαξνθνπάθε, Μ., Υαηδεγηάλλε, Δ., Μνπληάθεο, Κ. & Σρασλός, Α. (2008). Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεο ζε παγθόζκην επίπεδν: Ζ πεξίπησζε ηεο ΝΗΚΔ. (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). Πξαθηηθά 9 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ «Σν Οιπκπηαθό Κίλεκα ζηελ Κνηλσλία» (ζει ). Αζήλα Γεθεκβξίνπ, ΔΛΛΔΓΑ. ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. Σρασλός, Α. Κ. (1998). Ζ Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε παηδηώλ ειηθίαο 2 έσο 7 ρξόλσλ. Αζήλα: αββάιαο. 2. Σρασλός, Α. Κ., & Γνπβήο,. (2000). Δθαξκνζκέλε Αζιεηηθή Φπρνινγία: Μεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλόηεηαο εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζην ηέληο. Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Αζήλα: Λαβύξηλζνο. 3. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (2001). Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήοηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία. Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 14

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 1 Αντώνης Κ. Τραυλός (ΦΕΚ 1045/27.09.12τ.Γ) Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας του Αθλητισμού και Κινητικής Μάθησης, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ

ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΝΗΚΟ ΓΔΜΔΡΣΕΖ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΑΘΖΝΑ, MAΪΟ 2012 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΖ & ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ζελ. 3 2. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ

Δομή Ππογπάμμαηορ επιπέδος Μάζηεπ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΗΜΕ ΣΗ ΑΓΧΓΗ-ΠΣΤΥΙΟ ΜΑΣΕΡ ηόσορ Σν κεηαπηπρηαθό απηό πξόγξακκα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ βαζκίδσλ, αιιά θαη ζε ζπλαθείο επαγγεικαηίεο, λα πξνρσξήζνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ

ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ πκπιεξώζεθαλ 12 ρξόληα από ηε δηνξγάλσζε ηνπ 1 νπ Παλειιελίνπ Δπαγγεικαηηθνύ πλεδξίνπ FITNESS MEETING, ην νπνίν ζπλδηνξγαλώλνπλ ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο Γπκλαζηεξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ

ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΟΤ ΓΟΤΒΙΑ ΓΙΟΝΤΗ ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 28/03/1971 ΓΗΔΤΘΤΝΖ Λεσθόξνο Γεκνθξαηίαο 1, 85100 Ρόδνο. Σει.:(22410) 99147. Φαμ: (22410) 27785. E-mail: dgouvias @rhodes.aegean.gr ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: Παληξεκέλνο, κε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ. ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 99333Γιαρ Μησανικόρ Δ.Μ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΦΗ ΔΗΜΟΠΟΤΛΟΤ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ -ΠΟΤΓΔ 1.1 Αηνκηθά ηνηρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα