ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ"

Transcript

1 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο (1981) κε πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο ΣΔΦΑΑ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηαζηξηθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (1985). Σνλ Ηνύλην ηνπ 1988 απέθηεζε ην Master of Arts (Μ.Α.) από ην Παλεπηζηήκην McGill (Montreal Quebec, Καλαδάο) ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο Φπρνινγίαο ηεο Κηλεηηθήο Μάζεζεο θαη πκπεξηθνξάο θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1993 απέθηεζε ην Doctor οf Philosophy ζην Παλεπηζηήκην ηεο Alberta (Edmonton Alberta, Καλαδάο) ζην ίδην γλσζηηθό αληηθείκελν. Έρεη δηδάμεη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηεο ςπρνινγίαο. ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ζπλεπηθνπξήζεη ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο θαη ηεο Κηλεηηθήο Μάζεζεο (ΣΔΦΑΑ Αζελώλ, 3 έηε απόζηαζε), ηνπ καζήκαηνο ηεο ηαηηζηηθήο ζην πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα (ΣΔΦΑΑ Αζελώλ, 3 έηε άκηζζνο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο), ησλ καζεκάησλ ηεο Κηλεηηθήο Αλάπηπμεο, ηεο Κηλεηηθήο Μάζεζεο, Μλήκεο θαη Διέγρνπ, ηεο Απόθηεζεο θαη Δθηέιεζεο Κηλεηηθώλ Γεμηνηήησλ, ηεο Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, θαη ηεο Φπζηθήο θαηάζηαζεο (Παλεπηζηήκην ηεο Alberta - 5 ρξόληα). Δπίζεο, έρεη δηδάμεη (απηνλνκία δηδαζθαιίαο) ην κάζεκα ηεο Δξγνκεηξίαο (ρνιή Ηθάξσλ 4 ρξόληα), ηα καζήκαηα ηεο Φπρνινγίαο «Φπρνινγία σο θπζηθή επηζηήκε», «Φπρνινγία σο Κνηλσληθή Δπηζηήκε», «Πεηξακαηηθή Φπρνινγία Η», «Πεηξακαηηθή Φπρνινγία ΗΗ», «Γλσζηηθή Φπρνινγία», «Αλζξώπηλνη Παξάγνληεο» [Human Factors], «Κνηλσληθή Φπρνινγία», «Αζιεηηθή Φπρνινγία», «Παξαθίλεζε» θαη «Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο» ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηνπ Deree College (Ακεξηθάληθν Κνιέγην Διιάδνο - 9 ρξόληα), ην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο (Κξαηηθή ρνιή Οξρεζηηθήο Σέρλεο, 2 ρξόληα), ην κάζεκα ηεο Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ ζε επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα Κέληξσλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ), ην κάζεκα ηεο Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ ζην 3 ν εμάκελν ζπνπδώλ (αθαδεκατθά έηε βαζκίδα επίθνπξνπ 407/80), θαη ην κάζεκα ηεο ζηαηηζηηθήο ζην 4 ν εμάκελν ζπνπδώλ (αθαδεκατθό έηνο βαζκίδα ιέθηνξα 407/80) ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Από 11 εο Απξηιίνπ 2007, θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ, ηεο ρνιήο Δπηζηεκώλ Αλζξώπηλεο Κίλεζεο θαη Πνηόηεηαο Εσήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, θαη δηδάζθεη ηα καζήκαηα Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ, ηαηηζηηθήο, ηαηηζηηθήο Δθαξκνγέο, Οξγαλσηηθήο πκπεξηθνξάο, θαη Φπρνθηλεηηθήο Αλάπηπμεο θαη πκπεξηθνξάο. Δπίζεο γηα 2 Αθαδεκατθά έηε έρεη δηδάμεη ζην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηεο ίδηαο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 1

2 ηα καζήκαηα Φπρνινγία Τγείαο, Δηζαγσγή ζηελ Φπρνινγία, Δηδηθά Θέκαηα Βηνζηαηηζηηθήο θαη Βηνζηαηηζηηθή. Έρεη δεκνζηεύζεη δεθαελλέα (19) εξγαζίεο ζε μέλα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, δεθαπέληε (15) ζε Διιεληθά έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηξεηο (3) ηερληθέο κειέηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο Πνιέκνπ ηεο Αεξνπνξίαο, νθηώ (8) θεθάιαηα ζε βηβιία, είθνζη πέληε (25) δεκνζηεύζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ θαη κία (1) κειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εξγνκεηξηθνύ θέληξνπ ηεο ρνιήο Ηθάξσλ. Οη παξαπάλσ εξγαζίεο αθνξνύλ ηελ Αζιεηηθή Φπρνινγία, ηελ Φπρνινγία ηεο Κηλεηηθήο Μάζεζεο θαη πκπεξηθνξάο, ηε ρνιηθή Φπζηθή Αγσγή θαη ηελ Οιπκπηαθή Παηδεία. Έρεη ζπγγξάςεη ηξία (3) βηβιία εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έρεη ζρέζε κε ηελ Φπρνθηλεηηθή Αλάπηπμε ησλ παηδηώλ ειηθίαο 2-7 ρξόλσλ (ην ζύγγξακκα δηδάρζεθε ζην Σκήκα Παηδαγσγώλ θαη Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ην Αθαδεκατθό Έηνο , θαη απνηειεί ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία γηα ην κάζεκα Μέηξεζε θαη Αμηνιόγεζε Ηθαλνηήησλ ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο), ην άιιν κε ηελ Δθαξκνζκέλε Αζιεηηθή Φπρνινγία ζην ηέληο (ην βηβιίν δηδάζθεηαη ζην ΣΔΦΑΑ Αζελώλ από ην 2000 θαη ζην Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ από ην 2004 έσο ην 2008), θαη ην ηξίην κε ην πνδόζθαηξν (ην βηβιίν δηδάζθεηαη ζην ΣΔΦΑΑ Αζελώλ από ην 2001). ηηο παξαπάλσ δεκνζηεύζεηο, έρνπλ γίλεη εθαηόλ ηξηάληα έμη (136) αλαθνξέο από άιινπο ζπγγξαθείο (citation index) ζε επηζηεκνληθά άξζξα, βηβιία θαη δηαηξηβέο. Έρεη επίζεο εθαηόλ πελήληα ηξείο (153) παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή θαη Διιεληθά ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα. πκκεηείρε σο θύξηνο νκηιεηήο ζε πεξηζζόηεξεο από 70 παξνπζηάζεηο ζε επίθαηξεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζπλεδξίσλ θαη ζεκηλαξίσλ. πκκεηείρε ζηελ επηκέιεηα ησλ δεκνζηεύζεσλ (editorial board) θαη ζηελ θξηηηθή επηηξνπή (reviewer) γηα ην πεξηνδηθό «Αζιεηηθή Φπρνινγία» ( ). πκκεηέρεη ζηε ζπληαθηηθή επηηξνπή ησλ πεξηνδηθώλ «Φπζηθή Αγσγή θαη Αζιεηηζκόο», «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Αζιεηηζκνύ», «Biology of Exercise», θαη «Choregia», ππήξμε θξηηήο άξζξσλ (reviewer) ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά «Neuroscience letters», «Perceptual and Motor Skills», «Psychological Reports» θαη είλαη θξηηήο άξζξσλ (reviewer) ζηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά «Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε Αζιεηηζκνύ», «Biology of Exercise», «Choregia» θαη «Φπζηθή Αγσγή Αζιεηηζκόο Τγεία». Γηεηέιεζε κέινο αξθεηώλ Οξγαλσηηθώλ θαη Δπηζηεκνληθώλ Δπηηξνπώλ πλεδξίσλ, ηεο ΠΔΠΦΑ, ηεο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, ηνπ Αζιεηηθνύ Γηθαίνπ, ηεο Οκνζπνλδίαο Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ), θαη ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Αζιεηηζκνύ. Σα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα θαιύπηνπλ επξύηεξα ηνλ ηνκέα ηεο Φπρνινγίαο ηνπ Αζιεηηζκνύ (αζιεηηθή ςπρνινγία, ςπρνινγία ηεο θηλεηηθήο κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο), πγείαο, ηεο Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ θαη ηεο ζρνιηθήο θπζηθήο αγσγήο. Γεκνζηεύεη ηα επηζηεκνληθά ηνπ επξήκαηα ζε Διιεληθά θαη δηεζλή έγθξηηα πεξηνδηθά πνπ εθαξκόδνπλ ην ζύζηεκα ησλ θξηηώλ. ην εξεπλεηηθό επίπεδν από ην 1986 αζρνιήζεθε κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο απόδνζεο. Σελ πξώηε ηνπ εκπεηξία ηελ απέθηεζε δνπιεύνληαο γηα ηε Formula 1 σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ McGill. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Διιάδα (Ηνύληνο επηέκβξηνο 1997) ζπλεξγάζηεθε κε ηε ρνιή Ηθάξσλ όπνπ θαη αζρνιήζεθε κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πηεηηθήο απόδνζεο ησλ Ηπηάκελσλ Ηθάξσλ θαη αμησκαηηθώλ ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Σελ ίδηα πεξίνδν θαη κέρξη ζήκεξα ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζε ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ςπρνινγηθή παξέκβαζε 2

3 γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο αζιεηώλ πςεινύ επηπέδνπ (Οιπκπηνλίθεο, παγθόζκηνη πξσηαζιεηέο, Παλειιεληνλίθεο) ζην ζηίβν, ζηελ θνιύκβεζε, ζηελ ηνμνβνιία, ζηελ θσπειαζία, ζηελ ηζηηνπινΐα, ζηε ζθνπνβνιή θαη ζην ηέληο. Δπίζεο, ηα ηειεπηαία ρξόληα αζρνιείηαη εξεπλεηηθά κε ηε κειέηε ζπκπεξηθνξώλ θαη ζηάζεσλ θηιάζισλ, παηθηώλ, θαη επαγγεικαηηώλ ζε επίπεδν νξγαληζκώλ θαη αζιεηηθώλ νκάδσλ, θαζώο θαη κε ην θαηλόκελν ηνπ εθθνβηζκνύ (bullying) ζην ζρνιείν θαη ηνπο αζιεηηθνύο ρώξνπο. Παροσζιάζεις ζε Γιεθνή και Δθνικά σνέδρια εμινάρια (από ηο 2007 και μεηά) 1. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κέζσ ηεο θπζηθήο αγσγήο. Κύριος Ομιλητής ζην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Δζληθήο Δπηηξνπήο ρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ θαη Οιπκπηαθήο Παηδείαο. Αζήλα, Απξηιίνπ. 2. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Φπρνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ παηθηώλ ηνπ futsal. Κύριος Ομιλητής ζην 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ. Αζήλα, Απξηιίνπ. 3. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε αζζελώλ κε ρξόληα λνζήκαηα. Κύριος Ομιλητής ζην 8 ν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηώλ Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Αζήλα, Απξηιίνπ. 4. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Ζ λεαληθή παξαβαηηθόηεηα ζηνλ αζιεηηζκό. Κύριος Ομιλητής ζην 1 ν Δπηζηεκνληθό πλέδξην ηνπ Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. πάξηε, Μαΐνπ. 5. Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., θαη ηεξγηνύιαο, Α. (2007). Καηάγκαηα θαη δηαζηξέκκαηα ζηα ηκήκαηα αζιεηηθήο δηεπθόιπλζεο (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 15ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 6. Σπθιίδεο. Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., θαη ηεξγηνύιαο, Α. (2007). Kαθώζεηο/αηπρήκαηα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηα ηκήκαηα αζιεηηθήο δηεπθόιπλζεο. Πξώηκα απνηειέζκαηα (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 15ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 7. Σπθιίδεο, Α., ηεξγηνύιαο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., θαη Σρασλός, Α. (2007). ύλδξνκα θαηαπόλεζεο ζε καζεηέο/ηξηεο ησλ ηκεκάησλ αζιεηηθήο δηεπθόιπλζεο. (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 15ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 8. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Φπρνινγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Τπεξκαξαζώληνπ αζιεηή Κύριος Ομιλητής ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. 9. Καξαιέμε, Κ., Μαξηδάθε, Μ., Σρασλός, Α. Κ., & Παπαδάθνπ, Δ. (2007). Άζθεζε θαη πξνεκκελνξπζηαθό ζύλδξνκν. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -025, ζει , Αγγιηθά -025, ζει

4 10. Σρασλός, Α. Κ., Ησαλλίδε, Β., & Μαθξή. (2007). Διιεληθή έθδνζε ηεο θιίκαθαο αγσληζηηθήο επηζεηηθόηεηαο θαη ζπκνύ: πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -072, ζει , Αγγιηθά -058, ζει Σρασλός, Α. Κ., Ησαλλίδε, Β., & Γνπβήο,. (2007). Πξνώζεζε αζιεηηθώλ γεγνλόησλ θαη ηειενπηηθή βία: Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -072, ζει. 41, Αγγιηθά -072, ζει Ησαλλίδε, Β., Σρασλός, Α. Κ., & Μπαιηόπνπινο, Π. (2007). Βία θαη δηαρείξηζε αιιαγήο ζηνλ αζιεηηζκό. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -073, ζει. 42, Αγγιηθά -073, ζει Ησαλλίδε, Β., Σρασλός, Α. Κ., & Μπαιηνπνύινπ, Α. (2007). Γηαρείξηζε ηεο βίαο θαη δηακόξθσζε ζπκπεξηθνξάο ζε αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -074, ζει. 42, Αγγιηθά -074, ζει Ησαλλίδε, Β., & Σρασλός, Α. Κ. (2007). Παξαβαηηθόηεηα θαη εηηθεηνπνίεζε κέζα ζηνλ αζιεηηζκό. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά - 075, ζει. 42, Αγγιηθά -074, ζει Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., ηεξγηνύιαο, Α., & Μπαιηόπνπινο, Π. (2007). Οξγάλσζε/δηαρείξηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαθώζεσλ/αηπρεκάησλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -082, ζει. 46, Αγγιηθά -083, ζει Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., ηεξγηνύιαο, Α., & Μπαιηόπνπινο, Π. (2007). Οξγάλσζε/δηαρείξηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαγκάησλ θαη δηαζηξεκκάησλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -081, ζει , Αγγιηθά -081, ζει Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., Φνπξηνύλεο, Θ., ηεξγηνύιαο, Α., & Μπαιηόπνπινο, Π. (2007). Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ζηα ζύλδξνκα θαηαπόλεζεο ζε καζεηέο/ηξηεο ησλ Σκεκάησλ Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο. Παξνπζίαζε ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. Sports Organisation, 3, Suppl. Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά -080, ζει. 45, Αγγιηθά -080, ζει Σρασλός, Α. Κ. (2007). Ζ βία ζηνλ αζιεηηζκό: Δξεπλεηηθέο ηνπνζεηήζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ομιλητής ζε ηρογγσλή Σράπεζα κε ηίηιν «Ζ βία ζηνλ αζιεηηζκό: Παξεκβάζεηο πνιηηηθήο βνύιεζεο θαη αζιεηηθήο δηνίθεζεο ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο» ζην 2 ν Παγθόζκην πλέδξην Γηνίθεζεο Αζιεηηζκνύ. πάξηε Λαθσλίαο, 7 10 Ηνπλίνπ. 4

5 19. Σρασλός, Α. Κ. (2007). Ο ξόινο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παρπζαξθίαο. Ομιλητής ζε ηρογγσλή Σράπεζα ηεο επηζηεκνληθήο εκεξίδαο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο ρνιηθνύ Αζιεηηζκνύ θαη Οιπκπηαθήο Παηδείαο κε ζέκα ηελ «Παρπζαξθία ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία». Αζήλα, 19 Ννεκβξίνπ. 20. Σρασλός, Α. (2008). Ο ξόινο ησλ ΜΜΔ ζην ζύγρξνλν αζιεηηζκό: Σν θαηλόκελν ηεο βίαο. Ζκεξίδα γηα ηα ΜΜΔ θαη ηνλ Αζιεηηζκό. Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνύ, πάξηε Λαθσλίαο, 15 Μαξηίνπ. 21. Σρασλός, Α. (2008). Φπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πξσηαζιεηηζκνύ. Ομιλητής ζε ηξνγγπιή Σξάπεδα κε ηίηιν «Δηδηθά ζέκαηα Αζιεηηαηξηθήο». 9 Γηεζλέο πλέδξην ηεο Αζιεηηαηξηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο θαη ην 7 Διιαδν-Κππξηαθό Αζιεηηαηξηθό πλέδξην, Αζήλα Αηηηθήο, Μαξηίνπ, Ίδξπκα Δπγελίδνπ. 22. Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., & ηεξγηνύιαο, Α. (2008). Μεληαία θαηαγξαθή ησλ αζιεηηθώλ θαθώζεσλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 16 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 23. Σπθιίδεο, Α., Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σρασλός, Α., & ηεξγηνύιαο, Α. (2008). Δπηδεκηνινγία ησλ αζιεηηθώλ θαθώζεσλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 16 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 24. Σξηπνιηηζηώηε, Α., Σπθιίδεο, Α., Σρασλός, Α., & ηεξγηνύιαο, Α. (2008). Σα δηαζηξέκκαηα ήηαλ νη ζπρλόηεξεο αζιεηηθέο θαθώζεηο ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 16ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 25. Σρασλός Α. Κ. (2008). Κιηληθή ζηαηηζηηθή. Κύριος Ομιλητής ζην 11 ν Θεκαηηθό πλέδξην Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο: Κιηληθέο πεξηπηώζεηο θαη ζπάληα λνζήκαηα Ννεκβξίνπ, Ακθηζέαηξν 251 Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αεξνπνξίαο, Αζήλα 26. Παπαδάθε, Π., Υαηδεγηάλλε, Δ., Κσλζηαληηλάθνο, Π. & Σρασλός, Α. (2008). ηνηρεία ηεο κεηανιπκπηαθήο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Οιπκπηαθή πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο. Σν Οιπκπηαθό Κίλεκα ζηελ Κνηλσλία: Ζ ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζην Οιπκπηαθό πλέδξην Αζήλα, Γεθεκβξίνπ, ΔΟΔ. 27. Υαξνθνπάθε, Μ., Υαηδεγηάλλε, Δ., Μνπληάθεο, Κ. & Σρασλός, Α. (2008). Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεο ζε παγθόζκην επίπεδν: Ζ πεξίπησζε ηεο ΝΗΚΔ. 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Αζιεηηθήο Γηνίθεζεο. Σν Οιπκπηαθό Κίλεκα ζηελ Κνηλσλία: Ζ ζπκβνιή ηεο Διιάδαο ζην Οιπκπηαθό πλέδξην Αζήλα, Γεθεκβξίνπ, ΔΟΔ. 28. Σρασλός Α. Κ. (2009). Αληηκεηώπηζε εηδηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηε δηαηηεζία ηεο θαιαζνζθαίξηζεο (επηθνηλσλία δηαηηεηήο κε ηνπο έκκεζα θαη άκεζα εκπιεθόκελνπο). Κύριος Ομιλητής ζην εκηλάξην Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Κύπξνπ. Λεπθσζία, Κύπξνο, 25 Ηαλνπαξίνπ. 5

6 29. Σρασλός Α. Κ. (2009). ηξεο, άγρνο, δηέγεξζε, ελεξγνπνίεζε θαη δηαηηεζία. Κύριος Ομιλητής ζην εκηλάξην Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Κύπξνπ.Λεπθσζία, Κύπξνο, 25 Ηαλνπαξίνπ. 30. Σρασλός Α. Κ. (2009). Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία: Σερληθέο ραιάξσζεο. Κύριος Ομιλητής ζην εκηλάξην Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Κύπξνπ. Λεπθσζία, Κύπξνο, 25 Ηαλνπαξίνπ. 31. νπγιήο, Α., Σρασλός, Α., σηεξόπνπινο, Α., & Γξεγνξηάδεο, Γ. (2009). Δηδηθή Σαθηηθή ζηεκέλεο θάζεηο θαη επίηεπμε ηεξκάησλ ζην πξσηάζιεκα ηεο Superleague ηελ πεξίνδν (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 12 ν Παλειιήλην πλέδξην Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, Αζήλα, 6-8 Μαξηίνπ. 32. Σρασλός Α., νπγιήο, Α., & σηεξόπνπινο, Α. (2009). Πξναγσληζηηθό πεξηζηαζηαθό άγρνο επαγγεικαηηώλ θαη εξαζηηερλώλ πνδνζθαηξηζηώλ ζε θξίζηκνπο αγώλεο. (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). 12 ν Παλειιήλην πλέδξην Πηπρηνύρσλ Φπζηθήο Αγσγήο, 6 Αζήλα, 6-8 Μαξηίνπ. 33. Σρασλός, Α. Κ. (2009). Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη ηεο βίαο ζηνλ αζιεηηζκό. Κύριος Ομιλητής ζηηο εθδειώζεηο «Αλνηρηνύ ρνιείνπ» ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ πάξηεο. πάξηε Λαθσλίαο, 9 Μαξηίνπ. 34. Σρασλός, Α. Κ. (2009). Ο αζιεηηζκόο σο κέζν δηαπαηδαγώγεζεο ηνπ παηδηνύ. Κύριος Ομιλητής ζηηο εθδειώζεηο «Αλνηρηνύ ρνιείνπ» ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ πάξηεο. πάξηε Λαθσλίαο, 30 Μαξηίνπ. 35. Souglis, Α., Bogdanis, G., Hatzis, G., Travlos, A.K., Papapanagiotou, A. & Sotiropoulos, A. (2009). Changes in serum Cytokines in the two days following soccer match in male professional players. IV International Congress "People, Sport and Health, Saint-Petersburg, Russia, April. 36. Souglis, Α., Hatzis, G., Travlos, A.K., Bogdanis, G., Zaharogiannis, E., Androulakis N., & Sotiropoulos, A. (2009). Changes in C-reactive protein and Fibrinogen after a soccer match in female soccer players. IV International Congress "People, Sport and Health, Saint-Petersburg, Russia, April. 37. Γνύκα Δ., Σρασλός Α. Κ., ηεξγηνύιαο Α. (2009). Κπβεξλνεθθνβηζκόο: κηα λέα κνξθή απεηιήο. 17ν Γηεζλέο πλεδξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 38. Γνύκα Δ., Σρασλός Α. Κ., ηεξγηνύιαο Α. (2009). Δθθνβηζκόο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ: Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 17ν Γηεζλέο πλεδξίνπ Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ, Κνκνηελή, Μαΐνπ. 39. Σξηπνιηηζηώηε Α. Μνπληάθεο Κ, Σρασλός Α, & ηεξγηνύιαο Α. (2009). Ζ αζιεηηθή επηζηήκε είλαη ν παξάγνληαο θιεηδί γηα ηε δηνίθεζε ησλ θιεηζηώλ αηζνπζώλ γπκλαζηηθήο ησλ δεκνηηθώλ αζιεηηθώλ νξγαληζκώλ (Πεξίιεςε). 17o Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ. 40. Σξηπνιηηζηώηε Α. Μνπληάθεο Κ, Σρασλός Α, & ηεξγηνύιαο Α. (2009). Οη δεμηόηεηεο νξγάλσζεο αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ είλαη ν θύξηνο παξάγνληαο ησλ δηνηθεηηθώλ 6

7 ηθαλνηήησλ γηα ηε δηνίθεζε ησλ γπκλαζηεξίσλ ησλ δεκνηηθώλ αζιεηηθώλ νξγαληζκώλ. (Πεξίιεςε).17o Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ. 41. Μνπληάθεο Κ, Σξηπνιηηζηώηε Α. Σρασλός Α, ηεξγηνύιαο Α. (2009). Γηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ ππεπζύλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αλνηθηώλ/θιεηζηώλ ρώξσλ άζιεζεο ησλ δεκνηηθώλ αζιεηηθώλ νξγαληζκώλ (Πεξίιεςε).17o Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, 22-24, Μαΐνπ. 42. Ioannidi, V., Kolovos, P., Vasileiadou, S., Travlos, Α.K., & Zyga, S. (2009). Nursing students perceptions, beliefs and attitudes of health, health care, health education and health ethics. 1 st International Congress on Nursing Education, Research and Practice. Grand Hotel Palace, Thessaloniki, Greece, October 15 th 17 th. 43. Barmpagianni, E., Zyga, S., Travlos, Α.K., Kalokairinou, A., & Baltopoulos, P. (2009). Study of contraception use in adolescents and the role of services of preventive medicine and primary care. 1 st International Congress on Nursing Education, Research and Practice. Grand Hotel Palace, Thessaloniki, Greece, October 15 th 17 th. 44. Σρασλός, Α. Κ. (2009). Δπηζεηηθόηεηα βία εθθνβηζκόο: Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ Αζιεηηζκνύ. Κύριος Ομιληηής ζηελ εκεξίδα πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ Πνιηηηζηηθό Μνξθσηηθό ύιινγν Γπζείνπ. Γύζεην Λαθσλίαο, 29 Ννεκβξίνπ. 45. Σζώλε, Ο., Κσλζηαληηλάθνο, Π., Σρασλός, Α., & Μνπληάθεο, Κ. (2009). Κνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ: Μηα έξεπλα ζην Ννκό Λαθσλίαο. 7ν Παλειιήλην πλέδξην Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο, πάξηε Λαθσλίαο, 3-6 Γεθεκβξίνπ. 46. Σρασλός, Α.K. (2009). Φπρνινγηθέο απαηηήζεηο θαη αληηκεηώπηζε ζεκάησλ πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ ζηελ Καιαζνζθαίξηζε. Κύριος Ομιληηής ζηελ 4 ε Αζιεηηθή Ζκεξίδα ηνπ Έζπεξνο Α.Ο. Παλ. Αιεμηώηηζζαο. Πάηξα Αραΐαο, 13 Γεθεκβξίνπ. 47. Σρασλός, Α.K. (2009). Αζιεηηζκόο Καιαζνζθαίξηζε: Ο ξόινο ηνπ ζπιιόγνπ θαη ησλ γνλέσλ ζηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ. Κύριος Ομιληηής ζηελ 4 ε Αζιεηηθή Ζκεξίδα ηνπ Έζπεξνο Α.Ο. Παλ. Αιεμηώηηζζαο. Πάηξα Αραΐαο, 13 Γεθεκβξίνπ. 48. Σρασλός Α. (2010). Δξγαζηαθό ζηξεο ζηελ εθπαίδεπζε: Αλαγθαίν θαθό ή ειιηπήο πιεξνθόξεζε. Κύριος Ομιλητής ζε δηεκεξίδα πνπ δηνξγαλώζεθε από ηε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπ Γξαθείνπ Αγσγήο Τγείαο ηνπ Ννκνύ Αξγνιίδαο, Κξαλίδη θαη Άξγνο, Αξγνιίδαο, 22 θαη 23 Ηαλνπαξίνπ. 49. Σρασλός Α. (2010). Γηαρείξηζε εξγαζηαθνύ ζηξεο. Ομιλητής Στρογγσλής Τράπεζας ζην 2 ν Πνιπζεκαηηθό Ννζειεπηηθό πλέδξην. Απνζηνινπνύιεην Πλεπκαηηθό Κέληξν Γήκνπ Σξίπνιεο. Σξίπνιε Αξθαδίαο Μαξηίνπ. 50. Ησαλλίδε Β., Κνινβόο, Π., & Σρασλός, Α. (2010). Παξεκβαηηθέο ηερληθέο πξόιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο Δηδηθή παξέκβαζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 37 ν Παλειιήλην Ννζειεπηηθό πλέδξην Δ..Ν.Δ. (Πεξίιεςε). Υαιθηδηθή, 3 6 Μαΐνπ. 51. Souglis, A., Travlos, A., Hatzis, G., Androulakis, A., Kalofoutis, A., & Sotiropoulos, A. (2010). The Impact Of The Position In The Tnf-A After A Soccer Game In Women 7

8 Soccer Players. XXXI FIMS Sports Medicine World Congress, San Juan, Puerto Rico, May Γνύκα, Δ. Σρασλός Α., ηεξγηνύιαο, Α., & θνπιά, Α. (2010). ρνιηθόο Δθθνβηζκόο ζε Διιεληθά ζρνιεία. 18 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ (Πεξίιεςε). 53. Γνύκα, Δ. Σρασλός Α., ηεξγηνύιαο, Α., & Βιάρνο, Γ. (2010). ρνιηθή εμσζρνιηθή ζπζηεκαηηθή άζιεζε θαη εθθνβηζκόο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ. 18 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ (Πεξίιεςε). 54. Βειηζζάξε Μ., Σρασλός Α., Γεσξγηάδεο Κ., θαη Υαηδεγηάλλε Δ. (2010). Οη Νίθεο ηεο Κπλίζθαο ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηεο Αξραηόηεηαο. 18 ν Γηεζλέο πλέδξην Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνύ. Κνκνηελή, Μαΐνπ (Πεξίιεςε). 55. Souglis, A., Bogdanis, G. C., Travlos, A., Hatzis, G., Papanagiotou, A., Kalofoutis, A., & Sotiropoulos, A. (2010). High intensity running profile of professional soccer players during a match: influence of player position. 15 th Annual Congress of the ECSS. Antalya, Turkey, of June. 56. Souglis, A., Travlos, A., Bogdanis, G. C., Hatzis, G., Papanagiotou, A., Kalofoutis, A., & Sotiropoulos, A. (2010). Changes in homocysteine and creatine kinase following a match in female soccer players. 15 th Annual Congress of the ECSS, Antalya, Turkey, of June. Γημοζιεύζεις ζε Ξένα Περιοδικά 1. Travlos, A. K., Montgomery, D. L., Marisi, D. Q., Koziris, P., Papathanasopoulou, K., & Kaczynski, M. (1988). The effects of two exercise protocols on information processing. Canadian Journal of Sport Sciences, 13, 3, 90P-91P. 2. Kaczynski, M., Montgomery, D. L., Koziris, P., Travlos, A. K., & Turcotte, R. A. (1988). The effects of active and passive recovery on blood lactate concentration and performance in a simulated ice hockey task. Canadian Journal of Sport Sciences, 13, 3, 61P-62P. 3. Marisi, D. Q., & Travlos, A. K. (1992). The reliability of random number generation of attentional deployment. Perceptual and Motor Skills, 67, Travlos, A. K., & Pratt, J. (1995). Temporal locus of knowledge of results (KR): A meta-analytic review. Perceptual and Motor Skills, 80, Travlos, A. K., & Marisi, D. Q. (1995). Information processing and concentration as a function of fitness level and exercise-induced activation (EIA) to exhaustion. Perceptual and Motor Skills, 80, Travlos, A. K. and Marisi, D. Q. (1996). Perceived exertion during physical exercise among individuals high and low fitness. Perceptual and Motor Skills, 82,

9 7. Travlos, A. K. and Marisi, D. Q. (1996). Elevation of core temperature and mental functioning. Perceptual and Motor Skills, 83, Travlos, A. K. (1999). Re-examining the temporal locus of knowledge of results (KR). A self-paced approach on learning. Perceptual and Motor Skills, 89, Travlos, A. K. (1999). KR-withdrawal and self paced motor performance. Perceptual and Motor Skills, 89, Travlos, A. K. (1999). More practice does not necessarily enhance transfer of learning: Evidence and interpretations. Perceptual and Motor Skills, 89, Douvis, S. & Travlos, A. K. (2004). Factors affecting information processing in officiating. FIBA Assist Magazine, 07, Ioannidi, V., Vasiliadou, S, & Travlos, A.K. (2008). Didactical procedures and experiential learning interventions in bioethics for nurse students. Hellenic Journal of Nursing Science, 1(2), (Το άρθρο είναι δημοζιεσμένο και ζηα Ελληνικά ζηον ίδιο Τόμο ηοσ Περιοδικού). 13. Papamichos, A., Stergioulas, A., Travlos, A. K., Apostolou, A., Pirros, D., & Baltopoulos P. (2008). The organization and management of health coverage from the Polyclinic of the Olympic Village. Choregia, 4(2), Sotiropoulos, A., Travlos A. K., Gissis, I., Souglis, A., & Grezios, A. (2009). The effect of a four-week training regimen on body fat and aerobic capacity of professional soccer players during the transition period. Journal of Strength and Conditioning Research, 23(6), Tyflidis, A., Travlos, A. K., Tripolitsioti, A., Giannopoulos, G., & Stergioulas, A. (2009). Epidemiology of strains in Greek facilitation classes. Journal of Med. Science, 9(4), Tyflidis, A., Travlos, A. K., Tripolitsioti, A., & Stergioulas, A. (2009). Epidemiology of sprains in Greek facilitation classes. Journal of Biological Sciences, 9(6), Travlos, A. K. (2009). Effects of submaximal steady-state aerobic exercise and fitness in Random Number Generation test. Biology of Exercise, 5(2), Travlos, A. K. (2010). Specificity and variability of practice, and contextual interference on acquisition and transfer of an underhand volleyball serve. Perceptual and Motor Skills, 110(1), Travlos, A. K. (2010). High intensity physical education classes and cognitive performance in eight-grade students: An applied study. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 8, Γημοζιεύζεις ζε Δλληνικά Περιοδικά, Κεθάλαια σγγραμμάηων και Σετνικές Μελέηες (Technical Reports) 1. Σρασλός, A. K. (1992). Ζ επίδξαζε δηαθνξεηηθώλ πξσηνθόιισλ άζθεζεο ζηε λνεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ. Αζιεηηθή Φπρνινγία, 6,

10 2. Σρασλός, A. K. (1994). Μνληέια παξάιιειεο θαη θαηακεξηζκέλεο επεμεξγαζίαο (ΠΚΔ) πιεξνθνξηώλ. Αζιεηηθή Φπρνινγία, 7, Σρασλός, A. K. (1994). Μεηαβνιέο ζηελ αεξόβηα ηθαλόηεηα θαη ηε ζύζηαζε ηνπ ζώκαηνο ησλ πξσηνεηώλ ηθάξσλ κεηά από ηξίκελε εθπαίδεπζε. Μειέηε (Technical Report) MΓ-60, Βηβιηνζήθε ρνιήο Πνιέκνπ Αεξνπνξίαο (ΠΑ), ζει Σρασλός, A. K. (1995). Ζ επίδξαζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ζηηο ςπρνθηλεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ ρεηξηζηώλ πνιεκηθώλ αεξνζθαθώλ. Αεξνπνξηθή Δπηζεώξεζε, 49, Σρασλός, A. K. (1996). Αιιαγέο ζηε ζύζηαζε ηνπ ζώκαηνο ησλ ηπηάκελσλ ηθάξσλ θαη αλζππνζκελαγώλ θαηά ηελ αξρηθή πεξίνδν ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ Καιακάηα. Μειέηε (Technical Report) MΓ-60, Βηβιηνζήθε ρνιήο Πνιέκνπ Αεξνπνξίαο (ΠΑ), (ζει ). 6. Σρασλός, A. K. (1996). Αλαηξνθνδόηεζε θαη θηλεηηθή κάζεζε. Σα Δθπαηδεπηηθά, 41-42, Σρασλός, A. K. (1996). Γηαηηεηέο: Ηθαλόηεηα Δπεμεξγαζίαο Πιεξνθνξηώλ. Ο Πξνπνλεηήο Μπάζθεη, 9, Sept. 6-7, Σρασλός, A. K. (1996). Μειέηε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εξγνκεηξηθνύ θέληξνπ ηεο ρνιήο Ηθάξσλ ζε εξγνκεηξηθό θέληξν ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Μειέηε (Technical Report) πνπ θαηαηέζεθε ζην Γηνηθεηή ηεο Η θαη ηνλ Αξρεγό ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο, (ζει ). 9. Σρασλός, A. K. (1997). Φπρνθηλεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη αζθάιεηα πηήζεσλ: Πξνζέγγηζε επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ. Μειέηε (Technical Report) MΓ-60, Βηβιηνζήθε ρνιήο Πνιέκνπ Αεξνπνξίαο (ΠΑ), (ζει ). 10. Σρασλός, A. K., Κνληνλάζηνο, Γ-. Γ., Φξαγθίζθνπ, N., & Λύηξα, Π. (1998). Σξόπνη γξαθήο ησλ γξακκάησλ β, δ, ζ, Γ, Μ, θαη Ν ησλ παηδηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. Δξεπλώληαο ηνλ Κόζκν ηνπ Παηδηνύ, 3, Σρασλός, A. K. (1999). Ο ξόινο ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο (ΜΜΔ) ζηνλ αζιεηηζκό: ύζηαζε ζπκπεξηθνξάο. ηνλ Γ. Π. Παλαγησηόπνπινο (Δπ.), Αζιεηηζκόο θαη κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Ίσλ. 12. σηεξόπνπινο, Α., Βαγελάο, Γ., Σρασλός, Α. Κ., Μαξηδάθε, Μ., & Γεξηηιή, Π. (1999). Ζ επίδξαζε αγσληζηηθώλ ζπλζεθώλ ζε ιηπίδηα ηνπ πιάζκαηνο επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ. Αζιεηηθή Απόδνζε θαη Τγεία, 1(4), Σρασλός, Α. Κ., Σζνξκπαηδνύδεο, Υ., Κατζίδεο-Ρνδαθελόο, Α., & Γξνύτνο, Γ. (2000). Δπηδξάζεηο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο ζηελ απόδνζε ησλ δηαηηεηώλ. Φπζηθή Αγσγή θαη Αζιεηηζκόο, 44, Σρασλός, Α. Κ. (2000). Ζ ζεσξία ηεο γλσζηηθν-θνηλσληθήο κάζεζεο σο κέζν δηακόξθσζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ. ηνλ Η. Γθηόζνπ (Δθ.), Οιπκπηαθή θαη αζιεηηθή παηδεία (ζει ). Αζήλα: Πξνπνκπόο. 10

11 15. Σρασλός, Α. Κ. (2000). Θεαηέο θίιαζινη νπαδνί: Αζιεηηθή απόδνζε, πξνθίι, θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά. ην Γ. Π. Παλαγησηόπνπιν (Δπ.), Ο Φίιαζινο ζηνλ 21 ν αηώλα (ζει ). Αζήλα: Έιιελ. 16. Σρασλός, Α. Κ. (2001). Φπρνινγηθέο θαη Φπρνθηλεηηθέο Απαηηήζεηο ηνπ ύγρξνλνπ Πνδνζθαίξνπ: Μηα Δηζαγσγή. ηνπο Α. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (Δπ.), Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήο-ηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 17. Σρασλός, Α. Κ. (2001). Γηέγεξζε, ζηξεο, άγρνο θαη αζιεηηθή απόδνζε: Δθαξκνγέο θαη επηζεκάλζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ πνδνζθαηξηζηώλ. ηνπο Α. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (Δπ.), Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήοηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 18. Σρασλός, A. K. (2001). πγθξόηεζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη θηλεηηθή κάζεζε. ηνπο Α. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Μαΐνπ Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (Δπ.), Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήο-ηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 19. Σρασλός, A. K. (2001). Πξνζδηνξηζκόο, ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο επηζεηηθόηεηαο αζιεηώλ νκαδηθώλ αζιεκάησλ. ηνπο Α. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (Δπ.), Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήοηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 20. σηεξόπνπινο, Α., Μεηξνηάζηνο, Μ., & Σρασλός, A. K. (2005). ύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο επίηεπμεο ηεξκάησλ κεηαμύ νκάδσλ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζην Διιεληθό πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ. Οξγάλσζε ηνπ Αζιεηηζκνύ, 3(1 2), Σρασλός, A. K., Αλαζηαζηάδεο, M., Γαβξηειίδεο, A., Απνζηνιίδεο, N., Πνιάηνγινπ, Θ., & Εαραξάθεο, E. (2007). Δπίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο εμάζθεζεο ζηε βειηίσζε ηεο επζηνρίαο ζην ζνπη ζηελ θαιαζνζθαίξηζε. Κινηζιολογία, 4, Ησαλλίδε, Β., Σρασλός, Α., & Φξαγθίζθνπ, Ν. (2007). Βία ζηνλ αζιεηηζκό θαη δηνίθεζε αζιεηηζκνύ: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο ηεο αιιαγήο θαη δηακόξθσζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Οργάνωζη ηοσ Αθληηιζμού 5(2), Σπθιίδεο, Α., ηεξγηνύιαο, Α., Σρασλός, Α., & Σξηπνιηηζηώηε, Α. (2007). Οξγάλσζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαθώζεσλ ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθήο Γηεπθόιπλζεο (ΣΑΓ). Πηινηηθή κειέηε. Οργάνωζη ηοσ Αθληηιζμού 5(3), νπγιήο, Α., Υαηδήο, Γ., Σρασλός Α. Κ., Γεκνπνύινπ Μ., Κόγηνπ, Α., Καηζέιεο Κ., & σηεξόπνπινο, Α. (2008). Ζ επίδξαζε ηεο αγσληζηηθήο πξνζπάζεηαο ζην ιηπηδαηκηθό πξνθίι αζιεηώλ ηεο πνδνζθαίξηζεο θαη ηνπ ρόθετ επί ρόξηνπ. Ιαηρικά Χρονικά, ΚΑ (11),

12 25. Ησαλλίδε, Β. & Σρασλός, Α. Κ. (2010). Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο: Γεμηόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ( Πξνιακβάλνληαο ). Τιμηηικός Τόμος Καλλιόπης Σπινέλλη, (ζει, ). Δθδόζεηο Αλη. Ν. άθθνπια. 26. νπγιήο, Α. Γ., Σξαπιόο, Α. Κ., Γαιαλάθεο Ν., & σηεξόπνπινο, Α. (2010). Αιινδαπνί πνδνζθαηξηζηέο ζην πξσηάζιεκα ηεο Super League ηελ αγσληζηηθή πεξίνδν Φσζική Αγωγή και Αθληηιζμός, 30(2), αββίδνπ, Η., Σξαπιόο Α. Κ., & Σζνξκπαηδνύδεο, Υ. (ππό δεκνζίεπζε). Ο ξόινο ηεο άζθεζεο θαη ησλ ςπρνζσκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε ρξήζηεο εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. Οργάνωζη ηοσ Αθληηιζμού, Γημοζιεύζεις ζε Πρακηικά σνεδρίων και εμιναρίων 1. Σρασλός, A. K. (1994). Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ δηαηηεηώλ ηεο θαιαζνζθαίξηζεο. Η: πγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο. Πξαθηηθά ηεο Δηήζηαο πλάληεζεο ησλ δηαηηεηώλ θαιαζνζθαίξηζεο ηεο 1 εο θαηεγνξίαο, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 2. Σρασλός, A. K., and Γνπβήο,. (1994). Μάζεζε: ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Πξαθηηθά εκηλαξίνπ Δθπαίδεπζεο Καζεγεηώλ Γηαηηεζίαο ηεο Καιαζνζθαίξηζεο, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 3. Σρασλός, A. K. (1994). Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ παξαηεξεηώλ δηαηηεζίαο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο. Πξαθηηθά εκηλαξίνπ Παξαηεξεηώλ Γηαηηεζίαο ηεο Καιαζνζθαίξηζεο, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 4. Σρασλός, A. K.. (1994). Φπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ δηαηηεηώλ ηεο θαιαζνζθαίξηζεο. ΗΗ: Γεληθέο επηζεκάλζεηο. Πξαθηηθά ηνπ 12 νπ Δηεζίνπ εκηλαξίνπ ησλ Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο όισλ ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 5. Γνπβήο,., Σζνιαθίδεο, Π., Μνπδαθηώηεο, Β., & Σρασλός, A. K. (1994). Γεκηνπξγία θύιινπ παξαηήξεζεο δηαηηεηνύ θαη κλεκόλην παξαηεξεηνύ δηαηηεζίαο γηα ηελ Διιεληθή Καιαζνζθαίξηζε. Μειέηε Έθδνζε Οκνζπνλδίαο Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). Αζήλα: ΟΓΚΔ (12 ζει). 6. Γνπβήο,., Σζνιαθίδεο, Π., Μνπδαθηώηεο, Β., & Σρασλός, A. K. (1995). Φύιιν παξαηήξεζεο δηαηηεηνύ θαη κλεκόλην παξαηεξεηνύ δηαηηεζίαο γηα ηελ Διιεληθή Καιαζνζθαίξηζε: Αλαζεσξεκέλε έθδνζε. Μειέηε Έθδνζε Οκνζπνλδίαο Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). Αζήλα: ΟΓΚΔ (16 ζει). 7. Σρασλός, A. K., & Γνπβήο,. (1995). Ηθαλόηεηα ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο θαη πξνθίι πξνζνρήο ησλ Διιήλσλ δηαηηεηώλ θαιαζνζθαίξηζεο. Πξαθηηθά ηνπ 13 νπ Δηεζίνπ εκηλαξίνπ ησλ Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο όισλ ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 12

13 8. Σρασλός, A. K. (1995). Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ ζηε δηαηηεζία ηεο θαιαζνζθαίξηζεο. Πξαθηηθά ηνπ 13 νπ Δηεζίνπ εκηλαξίνπ ησλ Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο όισλ ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 9. Γνπβήο,., & Σρασλός, Α. K. (1995). Φύιιν παξαηήξεζεο θαη επηζεκάλζεηο γηα ηελ Διιεληθή δηαηηεζία ηεο θαιαζνζθαίξηζεο Πξαθηηθά ηνπ 13 νπ Δηεζίνπ εκηλαξίνπ ησλ Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο όισλ ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ, (ζει ). Αζήλα: Οκνζπνλδία Γηαηηεηώλ Καιαζνζθαίξηζεο Διιάδνο (ΟΓΚΔ). 10. Σρασλός, Α. K., & Κιεηζνύξα, Α. (1998). Οπηηθή Αλαηξνθνδόηεζε θαη γλώζε ηνπ απνηειέζκαηνο (ΓΑ) ζηε λεπηαθή ειηθία. ηνπο Γ. Θενδσξάθεο, Μ. Γνύδαο, & Κ. Μπαγηάηεο (Δπ.), Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Γηεζλέο πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, (ζει ). Βόινο, Μαγλεζία: University of Thessaly Press. 11. Γαβξηειίδεο Α., & Σρασλός, A. K. (1998). Ο ξόινο ηεο εμάζθεζεο κε ζηνρνζέηεζε ζηελ απηναπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ζηελ επζηνρία ησλ θαιαζνζθαηξηζηώλ. ηνπο Γ. Θενδσξάθεο, Μ. Γνύδαο, & Κ. Μπαγηάηεο (Δπ.), Πξαθηηθά ηνπ 2 νπ Γηεζλέο πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, (ζει ). Βόινο, Μαγλεζία: University of Thessaly Press. 12. Σρασλός, A. K. (1999). Δπηζεηηθόηεηα θαη βία ζηνλ αζιεηηζκό: Οηθνγέλεηα, εθπαίδεπζε, θαη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.. ηνλ Γ. Π. Παλαγησηόπνπινο (Δπ.), Πξαθηηθά ηνπ 1 νπ Δζληθνύ πλεδξίνπ Αζιεηηθνύ Γηθαίνπ κε Γηεζλή πκκεηνρή Σν Αζιεηηθό Γίθαην ζηνλ 21 ν Αηώλα: Αζιεηηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη επάγγεικα (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Ίσλ. 13. σηεξόπνπινο, A., Σρασλός, A. K., Κάγθαο,., & Γεξηηιή, Π. (1999). Απνθαηάζηαζε επαγγεικαηηώλ πνδνζθαηξηζηώλ κεηά από επίζεκν αγώλα πνδνζθαίξηζεο. Πξαθηηθά 4 εο Δπηζηεκνληθήο πλάληεζεο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο: Αμηνιόγεζε θαη θαζνδήγεζε ηεο απόδνζεο από ην καδηθό κέρξη θαη ηνλ αζιεηηζκό πςειώλ επηδόζεσλ. (ζει ). έξξεο: Γήκνο εξξώλ. 14. Σρασλός, Α. Κ. (2000). Ζ κεηα-επίδξαζε ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζηε λνεηηθή απόδνζε καζεηώλ γπκλαζίνπ. ηνπο Μ. Φπρνπληάθε & Γ. Εέξβα (Δπ.), Πξαθηηθά 6 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, (ζει ). Αζήλα: ΔΑΦ. 15. Σρασλός, Α. Κ., Βηζβάξδεο, Ν., & Πακβνπμόγινπ, Α. (2000). Δπίδξαζε ηεο λνεξήο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ζηελ ηνμνβνιία: Μηα πεξηπησζηνινγηθή κειέηε. ηνπο Μ. Φπρνπληάθε & Γ. Εέξβα (Δπ.), Πξαθηηθά 6 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, (ζει ). Αζήλα: ΔΑΦ. 16. Σρασλός, Α. Κ., & Εαραξάθε Λάππα, Β. (2001). Πιεπξηθή πξνηίκεζε, ιεηηνπξγηθέο αζπκκεηξίεο θαη ακθίπιεπξε κεηαθνξά ηεο κάζεζεο ζε παηδηά ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξαθηηθά 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ρνιηθήο Φπζηθήο Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή: Ζ Φπζηθή Αγσγή ζην Γύξηζκα ηνπ Αηώλα (ζει ). Αζήλα, Αηηηθή: Έιιελ. 17. Σρασλός, Α. Κ. (2001). Ζ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηήο εμάζθεζεο ζηε κάζεζε ηνπ απινύ ζεξβίο ζηελ πεηνζθαίξηζε ζε παηδηά γπκλαζίνπ. Πξαθηηθά 1 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ρνιηθήο Φπζηθήο Αγσγήο κε Γηεζλή πκκεηνρή: Ζ Φπζηθή Αγσγή ζην Γύξηζκα ηνπ Αηώλα (ζει ). Αζήλα Αηηηθή: Έιιελ. 13

14 18. σηεξόπνπινο, Α., Σρασλός, Α. Κ. νπγιήο, Α., ηώθνπ, Δ., Μπεθξήο, Δ., & Μεηξνηάζηνο Μ. (2005). Ζ επίδξαζε ηεο εμάζθεζεο κεηά από παξαηήξεζε κνληέινπ πξνηύπνπ θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ζηε βειηίσζε ηερληθώλ δεμηνηήησλ ζε λεαξνύο αζιεηέο. Πξαθηηθά 1 νπ Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ Πνδνζθαίξνπ. Σξίθαια 8 10 Απξηιίνπ (ζει ). 19. σηεξόπνπινο, Α., Μπαθνύιε Μ., Σρασλός, Α. Κ., νπγιήο, Α., Μαινύρνπ, Α., & Εαξώηεο, Γ. (2005). Ζ επίδξαζε ηεο άζθεζεο πξνπόλεζεο σο πξνιεπηηθό κέζν ησλ παξαγόλησλ επηθηλδπλόηεηαο γηα ηεο θαξδηαγγηαθέο παζήζεηο λεαξώλ αζιεηώλ. Πξαθηηθά 1 νπ Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ Πνδνζθαίξνπ. Σξίθαια 8 10 Απξηιίνπ (ζει ). 20. Σρασλός Α. Κ. (ππό έθδνζε). Λεθηηθή αλάθιεζε ρνξεπηηθώλ αζθήζεσλ θαη επίπεδν εκπεηξνγλσκνζύλεο. Πξαθηηθά ηνπ 7 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο, Θεζζαινλίθε: 1-3 Ννεκβξίνπ Σρασλός Α. Κ. (2008). Κιηληθή ηαηηζηηθή. Πξαθηηθά ηνπ 11 νπ Θεκαηηθνύ πλεδξίνπ Δληαηηθήο Θεξαπείαο θαη Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο: Κιηληθέο πεξηπηώζεηο θαη ζπάληα λνζήκαηα. Δπ. Γ. Η. Μπαιηόπνπινο & Π. Δπαγγεινπνύινπ, (ζει ). Αζήλα, Αηηηθήο: Παζραιίδεο. 22. Παπαδάθε, Π., Υαηδεγηάλλε, Δ., Κσλζηαληηλάθνο, Π., & Σρασλός, Α., (2008). ηνηρεία ηεο Μεηανιπκπηαθήο Πξαγκαηηθόηεηα ζηελ Οιπκπηαθή Πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο. Πξαθηηθά 9 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ «Σν Οιπκπηαθό Κίλεκα ζηελ Κνηλσλία» (ζει ). Αζήλα Γεθεκβξίνπ, ΔΛΛΔΓΑ. 23. Υαξνθνπάθε, Μ., Υαηδεγηάλλε, Δ., Μνπληάθεο, Κ. & Σρασλός, Α. (2008). Δπηθνηλσληαθή δηαρείξηζε θξίζεο ζε παγθόζκην επίπεδν: Ζ πεξίπησζε ηεο ΝΗΚΔ. (Βηβιίν πεξηιήςεσλ). Πξαθηηθά 9 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ «Σν Οιπκπηαθό Κίλεκα ζηελ Κνηλσλία» (ζει ). Αζήλα Γεθεκβξίνπ, ΔΛΛΔΓΑ. ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 1. Σρασλός, Α. Κ. (1998). Ζ Φπρνθηλεηηθή αλάπηπμε παηδηώλ ειηθίαο 2 έσο 7 ρξόλσλ. Αζήλα: αββάιαο. 2. Σρασλός, Α. Κ., & Γνπβήο,. (2000). Δθαξκνζκέλε Αζιεηηθή Φπρνινγία: Μεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλόηεηαο εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζην ηέληο. Από ηε ζεσξία ζηελ πξάμε. Αζήλα: Λαβύξηλζνο. 3. σηεξόπνπινο, Α. Κ. Σρασλός, Ν. Παηζαληάξαο, Γ. Γεσξγνύιηαο, Δ. Μπεθξήο, Η. Σζαΐλεο, & Γ, Μπαιάθαο, (2001). Σν πνδόζθαηξν: Γηδαθηηθή, αζθήζεηο ηερληθήοηαθηηθήο, πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο, δηαηξνθή, ςπρνινγία, θπζηθνζεξαπεία. Αζήλα, Αηηηθή: Σειέζξηνλ. 14

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ξενόγλωζζα επιζηημονικά πεπιοδικά

Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ξενόγλωζζα επιζηημονικά πεπιοδικά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Δημοζιεύζειρ ππωηόηςπων επεςνηηικών επγαζιών ζε ξενόγλωζζα επιζηημονικά πεπιοδικά 2011 1. Soulatanakis H. Mantaloufas M. and Platanou T. Lactate threshold and performance adaptations to

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ

H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ H Επίδξαζε ηεο Άζθεζεο ζε Αζζελείο κε Πάξθηλζνλ Γεκήηξηνο Καηζνππάθεο Φπζηθνζεξαπεπηήο-Δξγ. Σπλεξγ. ΑΤΔΙ Μεηαπηπρ. Φνηη. ΤΔΔΦΑ Θεζ/ληθεο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πξνζδηνξηζκόο ηεο λόζνπ θαη αίηηα Δθθπιηζηηθή πάζεζε πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης

Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης Εμιαίο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ερήμης 7 ηκήκαηα (δηπιό ηκήκα Α ηάμεο) 138 καζεηέο 8 εθπαηδεπηηθνί πξωηλήο δώλεο (δηεπζύληξηα, βνεζόο δηεπζύληξηα θαη 6 δάζθαινη) 7 εθπαηδεπηηθνί απνγεπκαηηλήο δώλεο (δηεπζύλωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 1 Αντώνης Κ. Τραυλός (ΦΕΚ 1045/27.09.12τ.Γ) Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας του Αθλητισμού και Κινητικής Μάθησης, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1989-1990 Κιαζ. Φηινινγίαο, Καζ. Ν. Μπεδαληάθνο, «Ιππόλςηορ ηνπ Δπξηπίδε». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Κσλζηαληίλα Γνγγάθε Γηεύζπλζε Δπηθνηλσλίαο : Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Γάθλε 17237 Σειέθσλν Δπηθνηλσλίαο : 210-727-6098 E-mail : kgogaki@phed.uoa.gr ΠΟΤΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζντιμθ ςυμπεριφορά ςτο Ποδόςφαιρο

Ζντιμθ ςυμπεριφορά ςτο Ποδόςφαιρο Ζντιμθ ςυμπεριφορά ςτο Ποδόςφαιρο Η ομάδα ςου Η καριζρα ςου Η ευκφνθ ςου SUPERLEAGUE Greece FootbALLabout 2 nd ATHENS INTERNATIOΝAL CONFERENCE 22 /3/2014 Νικόλαοσ Κωνςταντίνου Θεοδϊρου *Μ.Sc / M.B.A.]

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν 1 Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν Ροζάκη Αγγελή 61, Τ.Κ. 351 00 Λαμία Τηλ/FAX +30 2231 038 007 e-mail: info@natureinaction.gr http://www.natureinaction.gr 61 Rozaki Aggeli str, 351 00 Lamia Greece

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα