Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3"

Transcript

1 «Μηθξνί εμεξεπλεηέο ζηα κνλνπάηηα ηεο θύζεο» Μηα πξνζπάζεηα ελαιιαθηηθήο δηδαθηηθήο ηνπ 15νπ Νεπηαγσγείνπ Ηιηνύπνιεο πνπ ζηνρεύεη ζηελ ηθαλόηεηα δξάζεο ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο Θενδώξα Μπέηζα 1, Βάζσ Ζαξθηλνύ 2, Επαγγειία Ζαθείξε 3 1. Νεπηαγσγφο ζην 15 ν Νεπηαγσγείν Ζιηνχπνιεο 2. Νεπηαγσγφο ζην 15 Ο Νεπηαγσγείν Ζιηνχπνιεο 3. Νεπηαγσγφοζην 15 Ο Νεπηαγσγείν Ζιηνχπνιεο ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ελζαξξύλεη κηα νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο, εκπεξηθιείνληαο παξάιιεια κηα ελεξγεηηθή αγσγή αμηώλ. Σην λεπηαγσγείν μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ λεπίσλ. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα ζηόρεπε ζηνλ εληνπηζκό ησλ παξαγόλησλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ζηε γεηηνληά ησλ παηδηώλ θαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο από ηα ίδηα πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνύλ θάπνηνη από απηνύο. Επηπιένλ, αλαδήηεζε ηνπο θαηάιιεινπο θνξείο πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηό(δήκαξρνο, ππεξεζίεο δήκνπ) θαη ηνπο θηλεηνπνίεζε. Η όιε πξνζπάζεηα ελέπιεμε θαη ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ θνηλσλνί ησλ δξάζεσλ, νη νπνίνη αληαπνθξίζεθαλ κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό. Μέζα από ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, ηα λήπηα κπόξεζαλ λα δνπλ αιιαγέο ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο( θήπνο ζην ζρνιείν, θύηεκα δέληξνπ ζηνλ πεδόδξνκν) πξνζθέξνληαο ζε όινπο καο ειπίδα θαη ζπγθίλεζε. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αλνηθηό ζρνιείν, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, εηεξνγέλεηα πεγώλ, ηθαλόηεηα δξάζεο, απιή ζρνιείνπ, γεηηνληά, δάζνο, πνηόηεηα δσήο, ληνθηκαληέξ ΔΙΑΓΧΓΗ Γίλνληαο ζηνλ φξν Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ηελ επξχηεξε δπλαηή έλλνηα- ηεο εθπαίδεπζεο δειαδή πνπ αζρνιείηαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε γλψζε ηνπ- κπνξνχκε λα πνχκε φηη δηαθνξνπνηείηαη ρξνληθά αλάινγα κε ηηο θάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ (Φινγαΐηε 1998) Έηζη, μεθηλψληαο απφ ηε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε άμνλα ηελ επηβίσζε, ζηε ζπλέρεηα ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε απηφ γίλεηαη ζρέζε ζεαηή-ζεάκαηνο αιιά θαη εθκεηαιιεπηή-εθκεηαιιεπφκελνπ. Αξγφηεξα ζηνρεχεη ζηε ζπζζψξεπζε αθαδεκατθψλ γλψζεσλ γχξσ απφ απηφ θαη παξάιιεια ζηνλ άμνλα εθπαίδεπζε απφ θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ- ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ σο παηδαγσγηθφ κέζν αγσγήο. ήκεξα ε Π.Δ. έρεη δηαθνξνπνηεζεί σο πξνο ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη θπξίσο σο πξνο ηε θηινζνθία. Δλζαξξχλεη κηα νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο

2 θαη κηα ζε βάζνο γλψζε ησλ νηθνινγηθψλ ζρέζεσλ ελψ παξάιιεια εκπεξηθιείεη κηα ελεξγεηηθή αγσγή αμηψλ. Με βαζηθφ ηεο ζθνπφ ηε δηάπιαζε «πεξηβαιινληηθά ππεχζπλσλ πνιηηψλ», δειαδή «πνιηηψλ κε νηθνινγηθή παηδεία, νηθνινγηθή ζπλείδεζε, ππεχζπλν θαη ελεξγφ ζην θνηλσληθφ πεδίν» δηαθνξνπνηεί ξηδηθά ηε ζέζε ηεο απφ ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε (Παληαδήο, 2005). Σα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο Γηάζθεςεο ηεο Σηθιίδαο ην 1977 είλαη: 1. ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 2. ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε 3. ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία (ηνπηθή θαη επξχηεξε ) 4. ν δηαξθήο ραξαθηήξαο (Φινγαΐηε, 1998). Σν 1988 ην ππεχζπλν γηα ην πεξηβάιινλ ηκήκα ηεο UNESCO ηφληδε ηελ αλάγθε δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ Π.Δ. γηα ην λεπηαγσγείν. Αλαγλσξίδεηαη, ινηπφλ, φηη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε, ζηε δηακφξθσζε θψδηθα αμηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ νκάδα, ην πεξηβάιινλ, ζηε δηακφξθσζε πνιηηψλ κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ηθαλφηεηα δξάζεο Ζ Π.Δ. γίλεηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ην θάζε πεξηβαιινληηθφ ζέκα ελδηαθέξεη άκεζα ηνλ εθπαηδεπφκελν θαζψο έηζη απνθηά ηζρπξφηεξα θίλεηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ. ην λεπηαγσγείν θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Π.Δ. μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. Σν θάζε ζέκα πξνζεγγίδεηαη ζηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, πξνζαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ηνπηθφ επίπεδν θη φηαλ είλαη εθηθηφ γίλεηαη αλαγσγή ζε επξχηεξν πεδίν. Δμέρνπζα ζεκαζία έρεη λα γίλεηαη νξγάλσζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ γχξσ απφ ηέζζεξα αιιειέλδεηα, δηαδνρηθά επίπεδα επεμεξγαζίαο 1 ν επίπεδν: εληνπηζκφο/ πξνζέγγηζε ζεκειησδψλ γλψζεσλ ( γηα ηε ζεκαηηθή ηνπ θπζηθνχ ή θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ελδηαθέξεη ) 2 ν επίπεδν : εληνπηζκφο δεηεκάησλ/ πξνβιεκάησλ 3 ν επίπεδν: δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ 4 ν επίπεδν: αλαδήηεζε, ζρεδηαζκφο δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ιχζεηο ζε αηνκηθφ αξρηθά θαη ζε ζπιινγηθφ ζηε ζπλέρεηα επίπεδν (Νέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην λεπηαγσγείν, 2011) Μεγαιχηεξε ζεκαζία δελ έρεη ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο- εηδηθά αλ απηφ μεπεξλάεη ηα φξηα δπλαηνηήησλ ησλ λεπίσλ- αιιά ε θηλεηνπνίεζή ηνπο λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, λα πξνηείλνπλ, λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ιχζεο, λα δξάζνπλ αηνκηθά θαη θπξίσο ζπιινγηθά. Ο εθπαηδεπηηθφο ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη δειαδή λα εληζρχζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο (transfer ) απφ ηε γλψζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ (Φινγαΐηε, 1998). Αλαγθαία επίζεο, είλαη ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, θαζψο ε γλψζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ρξεηάδνληαη θνηλή δξάζε θαη ζπιινγηθέο ελέξγεηεο. Σα ίδηα ηα παηδηά κπνξνχλ ζε πξψην επίπεδν λα γίλνπλ θνξέαο πιεξνθφξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ππξήλαο δξάζεο ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο (Φινγαΐηε, 1998) ΚΟΠΟ - Ζ ελεξγφο εκπινθή ησλ παηδηψλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ δξάζεο

3 ΣΟΥΟΙ Γλσζηηθνί - λα αλαζηνραζηνχλ θξηηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξά ν άλζξσπνο κε ην πεξηβάιινλ - λα δηαθξίλνπλ (κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε) ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ζην ζρνιείν θαη ηε γεηηνληά ηνπο - λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ δάζνπο θαη ηνπ πξάζηλνπ ζηε δσή καο θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απηψλ. Αηζζεηηθνί - λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελή ζρέζε κε ηε θχζε( θήπνο-δάζνο) κε ηε κεζνιάβεζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ. Δπηζηεκνληθνί - λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία(έξεπλα πεδίνπ ζπιινγή θαη θαηαγξαθή). πκκεηνρηθνί - λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, λα ζέβνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο - λα ζπλεξγαζηνχλ κε γνλείο θαη θνξείο. Κνηλσληθνί - λα δηαηππψζνπλ ηα «ζέισ» ηνπο θαη λα παξέκβνπλ δεκηνπξγηθά κε ζθνπφ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο - λα βξνπλ ηξφπνπο παξέκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε - λα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (αθίζεο, έθζεζε, ηακπιφ θαη θσηνγξαθίεο, γηνξηή)/ Απηνκνξθσηηθνί - λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο/ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ Ζ θχξηα κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ήηαλ ε κέζνδνο project ελψ παξάιιεια αμηνπνηήζεθαλ ε ζπλέληεπμε, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ θαη ε κειέηε πεδίνπ ζαλ βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. Ζ ηειεπηαία αμηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζηηο δχν επηζθέςεηο ηεο νκάδαο ζηνλ Τκεηηφ αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα α) πξνεηνηκαζία ζηελ ηάμε απφ ηηο λεπηαγσγνχο θαη ηνπο καζεηέο β) αξρηθή εξγαζία ζην πεδίν ζε ππννκάδεο, κε ηε ζπκκεηνρή γνλέσλ σο αξρεγνί νκάδσλ γ) ζχλζεζε / αλαηξνθνδφηεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ ηάμε (Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο, Βαζηθφ επηκνξθσηηθφ πιηθφ 2011) δ)κεηαγελέζηεξε εξγαζία ζην πεδίν νκάδαο απφ ην ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο θαη μαλά ε) ζχλζεζε/αλαηξνθνδφηεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ ηάμε Ζ βησκαηηθή / επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία (κέζνδνο project) απνηειεί έλα δηδαθηηθφ κνληέιν ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ παηδνθεληξηθή δηάζεζε, ζηεξίδεηαη ζηηο αλάγθεο, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παηδηψλ θαη θαιιηεξγεί ηζφηηκεο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο..( J.Harris Helm, Lilian Katz, 2002) Έηζη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζέκαηνο «ΜΗΚΡΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΔ ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ ΣΖ ΦΤΖ» έγηλε κε επζχλε ηεο νκάδαο,κε ζηφρν ηελ επίιπζε δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά εληφπηζαλ θαηά ηε δηεξεχλεζή ηνπο, κέζα απφ πξνηάζεηο ηηο νπνίεο έθαλαλ ηα ίδηα. Οη λεπηαγσγνί ηηο θαηέγξαςαλ θαη πξνζπάζεζαλ

4 λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζήο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη θνξείο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ εηζαγσγή, πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο κνξθέο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη δηαζεκαηηθά, θαζψο έηζη ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ην θάζε ηη ζπλνιηθά θαη ζπλδπαζηηθά θαη φρη θαηαθεξκαηηζκέλν ζε επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Καηά ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ πεγέο κάζεζεο κέζα θη έμσ απφ ην ζρνιείν, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη θαηαλννχλ φηη ην ζέκα πνπ δηεξεπλνχλ ζρεηίδεηαη κε πνιιά πξάγκαηα θαη δελ είλαη μεθνκκέλν. (Γεκνπνχινπ, Εφκπνιαο, Μπακπίια, Υαηδεκηραήι, 2001) Δμάιινπ ε θχζε ησλ ζεκάησλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε Π.Δ. πξνυπνζέηεη δηαδηθαζίεο ζπιινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη δξάζεο, νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκαδν-ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηδαζθαιίαο δεκηνπξγεί κέζα ζηελ ηάμε κηθξννκάδεο καζεηψλ θαη αμηνπνηεί ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο γηα ηε δηεμαγσγή κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο δηδαζθαιίαο. (Μαηζαγγνχξαο, 1998) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηα λήπηα είραλ ηελ επθαηξία λα εξγαζηνχλ ζε κηθξέο θαη κεγάιεο νκάδεο νη νπνίεο ελαιιαζζφληνπζαλ δηαξθψο, λα αμηνπνηήζνπλ πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο, λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζε έληππα θαη ζην δηαδίθηπν, λα ζπλδπάζνπλ Γιψζζα, Σέρλεο, Μαζεκαηηθά, Πεξηβάιινλ (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο) θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξγαζηψλ ηνπο ζηελ νινκέιεηα, ηνπο ζην Γήκαξρν θαη ηέινο ζηνπο γνλείο. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ α) γηα ηνλ θήπν: ρψκα, θπηά, πνηηζηήξηα β) γηα ην βνπλφ: θσηνγξαθηθέο κεραλέο, βηληενθάκεξα, λήκαηα θαη κέηξα, θνπβαδάθηα γηα ζπιινγή θπηψλ, θαζεηνθσλάθηα γηα εγγξαθέο ήρσλ, ηζνπγθξάλεο θαη ηζαπάθηα γηα ζθάςηκν, ρξψκαηα γηα δσγξαθηθή γ) πνηθίια πιηθά γηα δεκηνπξγία (πειφοαλαθπθιψζηκα πιηθά πθάζκαηα ηέκπεξεο, θάξβνπλν, ιαδνπαζηέι θ.ιπ.) Όια ηα ζηάδηα βηληενζθνπήζεθαλ θαη ζην ηέινο (κε ηε ζπλδξνκή γνλέα) δεκηνπξγήζεθε έλα ληνθηκαληέξ κε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηίηιν «Μηθξνί εμεξεπλεηέο ζηα κνλνπάηηα ηεο θχζεο», ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηνπο γνλείο ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 1 Ο ζηάδην: Φύηεκα ηνπ θήπνπ καο κε ιαραληθά, βόηαλα θαη ινπινύδηα Εεηήζακε απφ ηνλ παηέξα ηεο Μαξίαο πνπ είλαη θεπνπξφο λα ζθάςεη θαη λα βάιεη κεξηθά θπηά ζην γπκλφ ηνπίν ηεο απιήο. Δλζαξξχλακε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά

5 θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα έξζνπλ κηα Κπξηαθή θαη λα κεηακνξθψζνπκε φινη καδί ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο. Σα παηδηά αλέιαβαλ κε ελζνπζηαζκφ ηε θξνληίδα ηνπ θήπνπ, πνηίδνληαο, ζθάβνληαο θαη θαζαξίδνληάο ηνλ. Γλψξηζαλ ηα δηάθνξα θπηά θαη έθηηαμαλ ηακπέιεο. Καη νη θξνληίδεο ηνπο απέδσζαλ θαξπνχο, ηνπο νπνίνπο θαη καγείξεςαλ. Μχξηζαλ ηα βφηαλα, ήπηαλ αθεςήκαηα απφιαπζαλ θαη δσγξάθηζαλ ηα ινπινχδηα. Έηζη κπφξεζαλ λα ζπγθξίλνπλ ην πξηλ θαη ην κεηά. 2 Ο ζηάδην: Βόιηα ζην θνληηλό παξθάθη Παξαηήξεζαλ θαη θσηνγξάθηζαλ ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο έθαλαλ εληχπσζε ζεηηθή ή αξλεηηθή.εκείσζαλ ηηο ζπαζκέλεο θνχληεο, κία ζηξαβή ραξνππηά, πνιιά ζθνππίδηα, κία βξψκηθε απνζήθε θαη θάπνηα δέληξα πνπ έιεηπαλ. 3ν ζηάδην: Δπίζθεςε ζηνλ Τκεηηό Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ( ζηγαλνί αθνπζηέο, θσηνγξαθηζηέο, θαζαξηζηέο, ρσκαηηζηέο, δσγξαθηζηέο, ζπιιέθηεο) θαη αθνχ εηνίκαζαλ ηα αλαγλσξηζηηθά ηνπο ζήκαηα επηζθεθζήθακε κε ηε ζπλνδεία θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 8 γνλέσλ ηνλ Τκεηηφ. Δθεί: - παξαηήξεζαλ ηελ επέθηαζε ηεο πφιεο ζην βνπλφ, ηα θπηά πνπ ππάξρνπλ, ηα θακέλα δέληξα, ηα ζθνππίδηα - ζαλ κέιε ηεο θάζε νκάδαο αλέιαβαλ δξάζε θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ ζηελ νινκέιεηα ζην ζρνιείν ηα επξήκαηα θαη ηα έξγα ηνπο - απφιαπζαλ ηε βφιηα ηνπο, έθαλαλ πηθ ληθ θαη ράξεθαλ ην βνπλφ - θσηνγξάθηζαλ ηα δέληξα θαη ηα θπηά πνπ είδαλ - θαηέγξαςαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο(δσγξαθηθή, θνιιάδ, γξαθή, καθέηα) φζα παξαηήξεζαλ - δεκηνχξγεζαλ δηάθνξα εηθαζηηθά έξγα κε πνηθίια πιηθά κε εξέζηζκα ην δέληξν θαη ην δάζνο - έθηηαμαλ πνηήκαηα γηα ην δάζνο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεινπνηήζεθαλ: Δθεί ςειά ζηνλ Τκεηηφ (δηαζθεπή) Σν θππαξίζζη θαη ε αιεπνχ (κεινπνίεζε απφ κπακπά παηδηνχ/κνπζηθφ) 4ν ζηάδην: Βόιηα ζηε γεηηνληά

6 Σα παηδηά εληφπηζαλ ηα ζεκεία πνπ δελ ηνπο άξεζαλ θαη ηα θσηνγξάθηζαλ(ζθνππίδηα, πεδφδξνκνο πνπ πεξλάλε απηνθίλεηα, πξνζφςεηο θηηξίσλ ρσξίο πξάζηλν, ρξψκαηα κνπληά). ην ζρνιείν καο ζε νκάδεο, άιιαμαλ κε δσγξαθηθή θαη θνιιάδ ηελ εηθφλα ηεο γεηηνληάο(επελέβεζαλ εηθαζηηθά ζε θσηνηππεκέλεο θσηνγξαθίεο κεγέζνπο Α 3 πνπ επέιεμαλ ηα ίδηα). 5 Ο ζηάδην: Αλαδήηεζε ιύζεσλ Φάμακε φινη καδί λα βξνχκε ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ πφιε (Γήκαξρνο, Αληηδήκαξρνο πνηφηεηαο δσήο θεπνπξνί, γεσπφλνη). Σα παηδηά είπαλ ηα «ζέισ» ηνπο, ηα νπνία θαηαγξάθηεθαλ ζε ραξηί θαη βηληενζθνπήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα απνθάζηζαλ λα θαιέζνπλ ζην ζρνιείν ην Γήκαξρν γηα λα ηνπ πάξνπλ ζπλέληεπμε θαη λα ηνπ πνπλ ηα «ζέισ» θαη φζα αξλεηηθά εληφπηζαλ ζηηο εμφδνπο καο. ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλέληεπμεο βνήζεζε ν κπακπάο ηεο Ηθηγέλεηαο πνπ είλαη δεκνζηνγξάθνο. Έγξαςαλ θαη δσγξάθηζαλ γξάκκα-πξφζθιεζε ζην Γήκαξρν. Ο Γήκαξρνο αληαπνθξίζεθε ζηελ πξφζθιεζε θαη επηζθέθζεθε ην ζρνιείν καο. Σα παηδηά ηνπ πήξαλ ζπλέληεπμε, ηνπ αλαθνίλσζαλ ηα επξήκαηά ηνπο απφ ην βνπλφ θαη απφ ηε βφιηα ηνπο ζηε γεηηνληά θαη θαηφπηλ δήηεζαλ ηε βνήζεηά ηνπ γηα λα πινπνηήζνπλ θάπνηα απφ ηα «ζέισ» ηνπο: -απηφκαην πφηηζκα ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ -ζηήξηγκα ηνπ ζηξαβνχ δέληξνπ ζην πάξθν -ηακπέιεο γηα ζθνππίδηα -θχηεκα δέληξνπ γηα λα κεγαιψλεη καδί ηνπο 6 Ο ζηάδην: Δπίζθεςε ζηνλ Τκεηηό κε ην ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο είδαλ ηελ άλνδν ηεο πφιεο ζην βνπλφ, εξεχλεζαλ ην έδαθνο, έπαημαλ παηρλίδηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη παξαηήξεζαλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο ηνπ θέληξνπ ηελ θαηάθπηε θαη ηελ θακέλε πεξηνρή ηνπ βνπλνχ,

7 πξνβαίλνληαο έηζη ζε ζπγθξίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε κνξθή ηνπ ηνπίνπ (παξφιν πνπ ζηελ θακέλε πεξηνρή έρεη αξρίζεη ε θπζηθή αλαδάζσζε). 7 ν ζηάδην: Φύηεκα δέληξνπ (βξαρπρίησλα) έμσ αθξηβώο από ην ζρνιείν - ε ζπλεξγαζία κε ηε γεσπφλν, ηνπο θεπνπξνχο θαη ηνλ αληηδήκαξρν πνηφηεηαο δσήο ηα παηδηά θχηεςαλ έλα δέληξν θαη αλέιαβαλ ηε θξνληίδα ηνπ φια ηα παηδηά καδί. - ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ ζηνπο γνλείο ηνπο έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπο, ην ληνθηκαληέξ, φπνπ θαίλνληαη ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη αξγφηεξα εηνίκαζαλ ηελ θαινθαηξηλή γηνξηή κε ζηηγκέο θαη πξντφληα ηεο δξάζεο ηνπο ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Γηα ηα παηδηά Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θέξδηζε ηελ πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, φπνπ ζπκκεηείραλ κε ελδηαθέξνλ ζε φιεο ηηο θάζεηο πινπνίεζεο. Σα παηδηά ζπληνλίζηεθαλ αξθεηά θαιά, παηδηά θαη λεπηαγσγνί θαη απφ ηα δχν ηκήκαηα εξγάζηεθαλ ζπλεξγαηηθά κε ελζνπζηαζκφ θαη δσεξέο ζπδεηήζεηο. Έηζη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα: ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηβάιινλ σο έλα εληαίν ζχλνιν, ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ αλζξψπνπ ζηελ επίιπζή ηνπο («Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ» απφ ην Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ηεο UNESCO_UNEP Βειηγξάδη 1975) αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο παξαηεξήζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα επηλνήζνπλ ηξφπνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ ηέζεθαλ απνιαχζνπλ ην δάζνο κέζα απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζην βνπλφ παξαηεξήζνπλ (κεηά απφ ηελ παξέκβαζή ηνπο ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ θχηεςαλ βφηαλα, ινπινχδηα θαη ιαραληθά) ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ θπηψλ, λα ηα θξνληίζνπλ( ζθάιηζκα- πφηηζκα, ηακπειάθηα) θαη ηέινο θάπνηα απφ απηά λα ηα γεπηνχλ ζε θαγεηά, γιπθά, ξνθήκαηα θαη αθεςήκαηα δνχλε ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπο(θήπνο- απηφκαην πφηηζκα, δέληξν ζην πεδφδξνκν ηνπ ζρνιείνπ

8 θαη ηέινο λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο φπνπ δεκηνπξγνχλ, ζπκκεηέρνπλ θαη δηεθδηθνχλ. Γηα ηηο λεπηαγσγνύο Γφζεθε ε δπλαηφηεηα κέζα απφ ην θνηλφ πξφγξακκα λα ζπλεξγαζηνχλ επνηθνδνκεηηθά, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα δνθηκάζνπλ λέα κέζα δηδαζθαιίαο, εκπιέθνληαο ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνπο γνλείο. Γηα ηνπο γνλείο Δκπιέρζεθαλ πιηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζε φιε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο ζπκκεηέρνληαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ θήπνπ, ζηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ (βνεζνί θαη αξρεγνί) αιιά θαη ζην πφηηζκα ηνπ δέληξνπ ζην παξηέξη γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ζ θαζεκεξηλή επαθή κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηηο λεπηαγσγνχο θαη ηα παηδηά ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη επλντθνχ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θιίκαηνο. Οη γνλείο ζηήξημαλ κε ελζνπζηαζκφ φιεο ηηο δξάζεηο θαη έηζη έγηλαλ θνηλσλνί φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ην θαινθαίξη: δηαπηζηψζακε πσο ην δέληξν ζην παξηέξη καο πνηηδφηαλ θαζεκεξηλά απφ ηα παγνπξίλo ησλ παηδηψλ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ παηδηθή ραξά. πιεξνθνξεζήθακε πσο θάπνηνη γνλείο δήηεζαλ απφ ην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ Γεκνηηθνχ λα πξνζζέζεη ζηηο απνγεπκαηηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ην αληηθείκελν ηεο θεπνπξηθήο. κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη καζεηέο, καο πεξίκελαλ λα αλνίμνπκε ην ζρνιείν γηα λα βγάινπλ ηα θαξφηα απφ ην ιαραλφθεπν. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA Γεσξγφπνπινο, Αι. & Σζαιίθε, Δι.( 1998.) Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Αξρέο, Φηινζνθία, Μεζνδνινγία, Παηρλίδηα & Αζθήζεηο. Δθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα. Γεκνπνχινπ Μ., Εφκπνιαο Σ., Μπακπίια Δ., ΥαηδεκηραήιΜ.(2001) Πεξηβαιινληηθή αγσγή γηα κηθξά παηδηά, Αζήλα Καιεηδνζθφπην J. Harris Helm, Lilian Katz (2002) Μέζνδνο project θαη πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, Αζήλα Μεηαίρκην Μαηζαγγνχξαο Ζ.(2004) ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο, Αζήλα Gutenberg Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2011) Νέν Αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην λεπηαγσγείν, Αζήλα Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2012) Βαζηθφ Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο, Αζήλα Παληαδήο.- αθειιαξίνπ Η. Μ. (2005) Πξνζρνιηθή Παηδαγσγηθή, Αζήλα, Αηξαπφο Παπαδεκεηξίνπ, Β. (1998). Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ρνιείν: Μηα δηαρξνληθή Θεψξεζε. Δθδφζεηο Σππσζήησ Γηψξγνο Γαξδαλφο, Αζήλα Ράπηεο, Ν. (2000.) Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Αγσγή, Δθδφζεηο Σππσζήησ Γηψξγνο Γαξδαλφο. Φινγαΐηε Δ. Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (1998), Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ

«TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ «TO ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ» Πιλοηικό ππόγπαμμα πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζηρ Ν. Δύβοιαρ Γαζθάια 2 Ο Ζσή Πνιπρξόλνπ Γεκνηηθφ Σρνιείν Φαιθίδαο - Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα Δ.Α.Π. Email:zoipol@hotmail.com Θάιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project

Ημερολόγιο του έργου. National e-twinning Project 1 Ημερολόγιο του έργου National e-twinning Project 4 ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω Αττικής 1 ο Νηπιαγωγείο Νζου Ηρακλείου Αττικής 2/Θ Νηπιαγωγείο Ιουλίδας Κζας 2 Ζ Σαπηόηεηα ηνπ έξγνπ Σν project "Παξακχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού

Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Δθαπμογή εναλλακηικού ηπόπος μάθηζηρ για μαθηηέρ Διδικήρ Αγωγήρ και Μεηάδοζη ηος Πεπιβαλλονηικού μηνύμαηορ με ηη σπήζη κοςκλοθεαηπικού - παπαμςθιού Βαζηιηθή Γηδάρνπ 1, Μαξία Παπαληθνιάνπ 2, Υαξαιακπία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες

Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Μάιος 2011 Πρόγραμμα Σπουδών Μουσικής για το Νέο Σχολείο Πεδίο: Πολιτισμός -Τέχνες Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο Υπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων Σν Πξφγξακκα πνπδψλ Μνπζηθήο πνπ αθνινπζεί,

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ)

Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) Παηδαγσγηθή Δηαηξεία Κχπξνπ Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ Κππξηαθφο Όκηινο Δληαίαο Δθπαίδεπζεο (ΚΟΔΔ) 10 Ο ΠΑΓΚΤΠΡΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ: ΕΡΕΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Σ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΧΠΙΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΧΑ

Διαβάστε περισσότερα