Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥ ΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥ ΙΑ"

Transcript

1 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥ ΙΑ ιονύσης Λατινόπουλος & Γιάννης Μυλόπουλος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, KEYWORDS: Οικονοµική αξιολόγηση, αρδευτικό νερό, χωρική ζήτηση, τιµολόγηση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αποτίµηση της αξίας του αγροτικού νερού, της χωρικής µεταβλητότητάς της στα όρια µιας λεκάνης απορροής και της συσχέτισης της αξίας αυτής µε τη χωρική µεταβολή της ζήτησης νερού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες µιας µελλοντικής εφαρµογής της τιµολόγησης του αρδευτικού νερού - όπως αυτή ορίζεται από την Οδηγία Πλαίσιο και τη νέα εθνική νοµοθεσία. Η έµµεση µέθοδος που εφαρµόζεται για την οικονοµική αξιολόγηση του αγροτικού νερού είναι η µεταβολή του καθαρού κέρδους που προκύπτει από τη διαφορά της αξίας των βέλτιστων δυνάµενων µη αρδευόµενων και των υφιστάµενων αρδευόµενων καλλιεργειών στην περιοχή µελέτης ECONOMIC VALUATION OF IRRIGATION WATER: A CASE STUDY IN LOUDIAS RIVER BASIN Dionysis Latinopoulos & Yannis Mylopoulos Department of Civil Engineering Aristotle University of Thessaloniki Thessaloniki, GR , Greece KEYWORDS: Economic valuation, irrigation water, spatial demand, water pricing ABSTRACT In order to infer some important conclusions concerning the potentiality of a future application of irrigation water pricing (as determined in European Water Framework Directive and Greek Legislation) it is essential, among others, to assess the value of irrigation water, the spatial variability of water values in the boundaries of a river basin, as well as the correlation of those values with significant changes in spatial demand for irrigation water. For these reasons, an indirect valuation method, called change in net income has been applied in the study area. This method estimates the value of water according to the change in net income between the current irrigated crops and the most economic efficient scheme of dry farming. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε την κλασική οικονοµική θεωρία, όταν ένα αγαθό (ή ένας φυσικός πόρος) υπάρχει σε απεριόριστη διαθεσιµότητα, χαρακτηρίζεται ως ελεύθερο αγαθό το οποίο δεν υπόκειται στους νόµους της αγοράς και εποµένως δεν έχει καµία οικονοµική αξία. Αυτή ήταν ως σχετικά πρόσφατα και η επικρατούσα αντίληψη για το νερό - και όχι άδικα - καθώς υπήρχε, τουλάχιστον στον δυτικό κόσµο, σε σχετική αφθονία. Καθώς όµως τα τελευταία χρόνια, η φυσική προσφορά του νερού σε σύγκριση µε τη ζήτησή του παρουσιάζει ολοένα και αυξανόµενη σπανιότητα, το νερό είναι φυσιολογικό να αποκτάει πλέον σηµαντική οικονοµική αξία [1]. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η εκτίµηση της αξίας αυτής µε ειδική εφαρµογή στη γεωργία και το αγροτικό νερό. Το τελευταίο, δεν συνιστά, όπως η ύδρευση, υπηρεσία κοινής ωφέλειας αλλά αποτελεί ουσιαστικά ένα ενδιάµεσο αγαθό παραγωγής γεωργικών προϊόντων µε µεγάλη προστιθέµενη αξία στο γεωργικό εισόδηµα και µε σαφώς µεγαλύτερη ευαισθησία της ζήτησής του - σε σχέση µε τις υπόλοιπες χρήσεις του νερού - στις διάφορες µεταβολές της τιµής του. Ένας από τους λόγους που δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση του αγροτικού νερού είναι καταρχήν ότι η γεωργία αποτελεί τον µεγαλύτερο καταναλωτή νερού τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο, όσο και στην Ελλάδα, όπου το ποσοστό ζήτησης νερού για αρδευτικούς σκοπούς ξεπερνάει το 85% της συνολικής ζήτησης. Λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η περίοδος άρδευσης συµπίπτει µε την περίοδο της µικρότερης φυσικής προσφοράς νερού γίνεται εύκολα αντιληπτή η αναγκαιότητα της οικονοµικής αποτίµησης της αξίας του. Με την αποτίµηση αυτή θα αναδειχθεί και η οικονοµική συνεισφορά του νερού στην αξία της γεωργικής παραγωγής, έτσι ώστε να µη γίνεται υπερεκτίµησή της, η οποία πιθανώς να οδηγήσει σε αυξηµένη κατανάλωση νερού και σε µικρή οικονοµική αποτελεσµατικότητα. Η εύρεση της αξίας του αγροτικού νερού µπορεί επίσης να συµβάλει και στην εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες µιας µελλοντικής εφαρµογής της τιµολόγησης, όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό [2] και τη νέα εθνική νοµοθεσία [3]. Μια τέτοια τιµολόγηση θα πρέπει να στηρίζεται σε τιµές που να αντανακλούν την πραγµατική αξία του συγκεκριµένου φυσικού πόρου µε σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ορθολογική και αποτελεσµατική χρήση του. Ταυτόχρονα, το εύρος των τιµών του νερού δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο το αγροτικό εισόδηµα, όπως π.χ. µπορεί να συµβεί αν το κόστος του νερού αποβεί µεγαλύτερο από την επιθυµία των γεωργών για πληρωµή. Στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδατικών πόρων η τιµή του αγροτικού νερού είναι σκόπιµο, πέρα των άλλων, να αποτελεί και ένα εναλλακτικό κόστος χρήσης του νερού σε σχέση µε το νερό της βιοµηχανικής και της αστικής χρήσης και αντιστρόφως. Για τον λόγο αυτό, σε συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ των διαφορετικών χρήσεων του νερού, απαιτείται µια σωστή αποτίµηση της αξίας του σε κάθε χρήση ξεχωριστά. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σε αυτό το σηµείο, και πριν περιγραφεί αναλυτικά η µεθοδολογία υπολογισµού της αξίας του αγροτικού νερού, κρίνεται σκόπιµο να οριστεί η συγκεκριµένη έννοια. Σύµφωνα λοιπόν µε τον Young [4], ως αξία του αρδευτικού νερού ορίζεται το ανώτατο ποσό το οποίο είναι διατεθειµένος να πληρώσει ένας πλήρως ενηµερωµένος γεωργός για µια επιπλέον ποσότητα νερού. Αυτή η επιθυµία για πληρωµή, όπως φαίνεται στη συνέχεια, είναι δυνατόν να παρασταθεί γραφικά µε µια καµπύλη ζήτησης η οποία θα συνδέει την ποσότητα νερού που καταναλώνει ένας γεωργός µε ένα εύρος πιθανών τιµών. 2

3 Η εκτίµηση της αξίας του νερού, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, είναι δυνατόν να γίνει µε τη βοήθεια διάφορων έµµεσων και άµεσων µεθόδων αποτίµησης. Στη συγκεκριµένη εργασία επιλέχτηκε η µέθοδος της µεταβολής του καθαρού κέρδους (change in net-income), η οποία σε αντίθεση µε ορισµένες πιο διαδεδοµένες µεθόδους (π.χ. ηδονιστική µέθοδος, µέθοδος εξαρτηµένης αξιολόγησης) χρησιµοποιείται για την αποτίµηση του νερού µόνο όταν αυτό έχει την ιδιότητα του συντελεστή παραγωγής, δηλαδή µόνο όταν αποτελεί ενδιάµεσο προϊόν. Η µεταβολή του καθαρού κέρδους αποτελεί ειδική περίπτωση µιας γενικότερης µεθόδου εκτίµησης της αξίας του νερού ως ενδιάµεσου πόρου για την παραγωγή άλλων αγαθών, η οποία ονοµάζεται υπολειµµατική αποτίµηση (residual valuation). Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή της υπολειµµατικής µεθόδου είναι η σωστή εκτίµηση της προστιθέµενης αξίας κάθε παραγωγικού πόρου στη διαδικασία παραγωγής. Έτσι, αν µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλες τιµές για όλες τις εισροές εκτός από µια (το νερό στη συγκεκριµένη περίπτωσή), το υπόλοιπο της συνολικής αξίας του προϊόντος αποδίδεται σ αυτήν, δηλαδή στην υπολειπόµενη εισροή [5]. Η παραπάνω µέθοδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην αγροτική οικονοµία µόνο σε περιπτώσεις µονοκαλλιέργειας. Αντίθετα, όταν εξετάζεται ένα σχέδιο παραγωγής µε πολλές καλλιέργειες ή µια ευρύτερη γεωργική περιοχή, χρησιµοποιείται η µέθοδος της µεταβολής του καθαρού κέρδους. Σύµφωνα µε αυτήν, η επιθυµία για πληρωµή ενός γεωργού σε µια δεδοµένη αύξηση της ποσότητας του νερού θεωρείται ίση µε τη µεταβολή του γεωργικού εισοδήµατος που συνεπάγεται αυτή η αύξηση του νερού. Η συγκεκριµένη µέθοδος προτείνεται κυρίως για περιοχές στις οποίες το νερό συνεισφέρει σε σηµαντικό βαθµό στην αξία των παραγόµενων γεωργικών προϊόντων, έτσι ώστε να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, σηµαντικές αποκλίσεις από την πραγµατική αξία που µπορεί να προκύψουν όταν κάποια εισροή δεν ληφθεί υπόψη ή υπολογιστεί λανθασµένα [4]. Η µέθοδος της µεταβολής του καθαρού κέρδους επιλέχτηκε λοιπόν στη συγκεκριµένη εργασία επειδή το χωρικό επίπεδο µελέτης περικλείει µια ολόκληρη λεκάνη απορροής (σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό), στην οποία µάλιστα υπάρχει πληθώρα διαφορετικών καλλιεργειών, οι περισσότερες από τις οποίες αρδεύονται (Σχήµα 1). Αξίζει ακόµα να υπογραµµιστεί ότι µε βάση τα αποτελέσµατα µετα-ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε (από την ανάλυση υφιστάµενων µελετών οικονοµικής αποτίµησης του αγροτικού νερού) για την εκτίµηση των διαφόρων παραµέτρων που επηρεάζουν την αξία του αγροτικού νερού [6], φαίνεται πως η µέθοδος που επιλέχτηκε δεν προϊδεάζει για κάποια υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση της αξίας του αρδευτικού νερού. Η µεταβολή του καθαρού κέρδους συνήθως εφαρµόζεται στην αξιολόγηση ενός αρδευτικού δικτύου που πρόκειται να κατασκευαστεί, υπολογίζοντας τη δυνητική προστιθέµενη αξία του νερού στο ήδη υπάρχον γεωργικό εισόδηµα [7], [8]. Στην παρούσα εργασία ωστόσο, ακολουθήθηκε µια αντίστροφη διαδικασία, καθώς στην περιοχή µελέτης υπάρχουν πλήρως εγκατεστηµένα µεγάλα αρδευτικά δίκτυα τα οποία λειτουργούν εδώ και δεκαετίες. Έτσι, η µεταβολή του καθαρού κέρδους χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της αξίας του νερού στο πλαίσιο µιας πιθανής απώλειας γεωργικού εισοδήµατος εξαιτίας της παύσης των αρδεύσεων και της χρησιµοποίησης ξηρικών καλλιεργειών. Ο λόγος που προτιµήθηκε αυτού του είδους η ανάλυση είναι γιατί θεωρήθηκε πιο χρήσιµο αλλά και µεθοδολογικά πιο ορθό να γίνει µε µια εκ των προτέρων αποτίµηση της απολεσθείσας αξίας του νερού εξαιτίας µιας µεταγενέστερης πολιτικής µείωσης των αρδεύσεων παρά µια εκ των υστέρων αποτίµηση αρδευτικών δικτύων που λειτουργούν στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Έστω λοιπόν πως σε µια περιοχή j η µεταβολή (αύξηση) του καθαρού κέρδους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων εξαιτίας της άρδευσης συµβολίζεται µε INPA j ( ) και οι συνολικές απαιτήσεις σε 3

4 νερό των αρδευόµενων καλλιεργειών µε ΤCWR j (m 3 ). Στην περιοχή αυτή η ανά µονάδα όγκου νερού αξία του αγροτικού νερού (WVAL j ), εκφρασµένη σε / m 3 θα προκύπτει από τη σχέση: WVAL j = ΙΝΡΑ j /ΤCWR j (1) Για την εκτίµηση της µεταβολής του καθαρού κέρδους των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (INPA j ) πρέπει πρώτα να υπολογιστούν οι µεταβολές εξαιτίας της άρδευσης δύο άλλων µεγεθών: α) της ακαθάριστης προσόδου (ΙBPA j ) και β) των δαπανών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (CPA j ) [7]: INPA j = IBPA j CPA j (2) Όσον αφορά τη µεταβολή της ακαθάριστης προσόδου µιας περιοχής j, αυτή προκύπτει από την παρακάτω σχέση, στην οποία παραλείπεται ο δείκτης j για απλότητα στους υπολογισµούς: n IBPA = (RR SR PR RS SS PS ) i= 1 i i i i i i (3) όπου: i = Είδος καλλιέργειας (i =1,..,n, όπου n το σύνολο των καλλιεργειών) RR = Απόδοση αρδευόµενων καλλιεργειών (kg/στρέµµα) SR = Έκταση αρδευόµενων καλλιεργειών (στρέµµατα) PR = Τιµή αρδευόµενων καλλιεργειών ( /kg) RS = Απόδοση ξηρικών καλλιεργειών (kg/στρέµµα) SS = Έκταση ξηρικών καλλιεργειών (στρέµµατα) PS = Τιµή ξηρικών καλλιεργειών ( /kg) Αντίστοιχα, στην ίδια περιοχή j υπολογίζεται και η µεταβολή των δαπανών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων: n CPA = (CR SR CS SS ) i= 1 i i i i όπου: CR = απάνες αρδευόµενων καλλιεργειών ( /στρέµµα) CS = απάνες ξηρικών καλλιεργειών ( /στρέµµα) (4) Πρέπει να τονιστεί ότι τα µεγέθη που αφορούν τις αρδευόµενες καλλιέργειες (εκτάσεις, αποδόσεις, τιµές, δαπάνες) είναι τα πραγµατικά µεγέθη της υφιστάµενης κατάστασης, όπως προέκυψαν από στοιχεία παραγωγών καθώς και από στοιχεία των τοπικών ιευθύνσεων Γεωργίας, της Στατιστικής Υπηρεσίας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Όσον αφορά όµως τις ξηρικές καλλιέργειες, αυτές επιλέχτηκαν έπειτα από την εφαρµογή γραµµικού προγραµµατισµού στην µήτρα του οποίου εισήχθηκαν οι οικονοµικά πιο αποδοτικές αλλά και συµβατές µε το φυσικό περιβάλλον και τις συνθήκες της αγοράς ξηρικές καλλιέργειες. Η αντικειµενική συνάρτηση του µοντέλου αυτού επεδίωκε τη µεγιστοποίηση του συνολικού ακαθάριστου κέρδους (ΒS) σε, όπως αυτό ορίζεται από την εξίσωση: BS = BS SS i i i (5) όπου BS i είναι το ακαθάριστο κέρδος ( /στρέµµα) από την καλλιέργεια i. 4

5 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι κυριότερες καλλιέργειες στα δύο διαφορετικά καλλιεργητικά σενάρια. Σχήµα 1: Οι κυριότερες καλλιέργειες και η εντατικότητα άρδευσης ανά δήµο στην περιοχή µελέτης ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Υφιστάµενο αρδευόµενο και βέλτιστο µη αρδευόµενο σχέδιο παραγωγής Υφιστάµενες αρδευόµενες καλλιέργειες (R i ) Βαµβάκι ποτιστικό Ρύζι Καλαµπόκι Ροδακινιές Τεύτλα Μηδική Λοιπά έντρα Βιοµηχανική Ντοµάτα Κηπευτικά Σιτάρι σκληρό Καπνός ποτιστικός Σπαράγγια υνητικές ξηρικές καλλιέργειες (S i ) Βαµβάκι ξηρικό Σιτάρι µαλακό Κριθάρι Ελιές Όσπρια Βίκος για σανό Βερίκοκα όψιµα Αρακάς Μπάµιες ξηρικές Σιτάρι σκληρό Καπνός ξηρικός Αµπέλια 5

6 3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.1 Περιγραφή περιοχής µελέτης Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τη λεκάνη του Λουδία η οποία έχει συνολική έκταση περίπου 1440 χιλιάδων στρεµµάτων. Εκτείνεται στους νοµούς Ηµαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης και περιλαµβάνει και εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής του έλτα Αξιού Λουδία Αλιάκµονα, οι οποίες προστατεύονται από διεθνείς περιβαλλοντικές συµφωνίες (Ramsar, Natura 2000). Το µεγάλο µέγεθος της περιοχής και ο αγροτικός της χαρακτήρας την καθιστούν αντιπροσωπευτική για τη φύση του εξεταζόµενου προβλήµατος. Η γεωργία είναι η πιο σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής. Συνολικά καλλιεργούνται 992 χιλιάδες στρέµµατα από τα οποία περίπου το 90% αρδεύεται. Οι κυριότερες καλλιέργειες, όπως φαίνονται και στο Σχήµα 1, είναι το βαµβάκι, το ρύζι, το καλαµπόκι, οι ροδακινιές, τα τεύτλα και η µηδική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αρδεύσεις στο νότιο τµήµα της λεκάνης (περίπου 600 χιλιάδες στρέµµατα) πραγµατοποιούνται από ένα οργανωµένο αρδευτικό δίκτυο του οποίου η λειτουργία και συντήρηση ανήκει στον Γενικό Οργανισµό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) της πεδιάδας Θεσσαλονίκης. Στις περιοχές αυτές η προσφορά νερού είναι αρκετά µεγάλη καθώς υπάρχουν σηµαντικές ετήσιες απολήψεις νερού από τον Αξιό και τον Αλιάκµονα που προορίζονται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής αυτής. Αντίθετα στο βόρειο τµήµα της λεκάνης οι αρδεύσεις γίνονται από µικρότερα δίκτυα και από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Αυτή η διαφοροποίηση είναι απαραίτητο να εξεταστεί στο πλαίσιο της πολιτικής τιµολόγησης που στοχεύει στην πλήρη ανάκτηση του κόστους του νερού [2], σύµφωνα µε την οποία πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το κόστος σε υδατικούς πόρους (κόστος εξαιτίας της µείωσης των υδατικών πόρων πέρα από τον φυσικό ρυθµό ανανέωσης). Ωστόσο, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον υπολογισµό της χρηµατικής αξίας του αγροτικού νερού και της χωρικής της διαφοροποίησης στα όρια της λεκάνης απορροής. Οι τιµές που θα προκύψουν είναι δυνατόν να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω έρευνα και τον συνυπολογισµό της περιβαλλοντικής αξίας στη συνολική αξία του αγροτικού νερού 3.2 Εφαρµογή της µεθόδου αποτίµησης µε τη βοήθεια γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών Στην προηγούµενη ενότητα περιγράφηκε αναλυτικά η µεθοδολογία υπολογισµού της αξίας του αγροτικού νερού µε τη µέθοδο της µεταβολής του καθαρού κέρδους. Η µέθοδος αυτή θα µπορούσε να εφαρµοστεί συνολικά για το επίπεδο της λεκάνης απορροής και να κατέληγε σε µια µέση αξία. Όµως σε µια τόσο µεγάλη έκταση ο υπολογισµός της µέσης αξίας του νερού δε θα είχε πρακτικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, µια πολιτική διαχείρισης των υδατικών πόρων, που εξασφαλίζει την αποτελεσµατική και κοινωνικά δίκαιη κατανοµή των υδατικών πόρων σε συνδυασµό και µε την πιθανή µελλοντική προοπτική της τιµολόγησης, επιβάλλουν µια πιο λεπτοµερή ανάλυση που θα γίνεται µεν στα πλαίσια µιας λεκάνης απορροής αλλά θα εξετάζει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επί µέρους υποπεριοχών. Για τον λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε συνδυασµένη χρήση της µεθόδου της µεταβολής του καθαρού κέρδους και των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών. Άλλωστε, σύµφωνα µε τον Bateman [9], η δηµιουργική χρήση του χώρου είναι αυτή που έδωσε το κίνητρο για την ενσωµάτωση των τεχνικών των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών στην επιστήµη της οικονοµίας του περιβάλλοντος και της αποτίµησης των φυσικών πόρων. Πρέπει να σηµειωθεί πως ο όρος δηµιουργική χρήση αναφέρεται στην ανάπτυξη εκείνων των τεχνικών και µεθόδων µέσω των οποίων εξάγονται κρίσιµα συµπεράσµατα από τα χωρικά δεδοµένα, τα οποία µπορούν έπειτα να χρησιµοποιηθούν µε τρόπο κατάλληλο ώστε να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι κινητήριες δυνάµεις που κρύβονται πίσω από κάθε χωρικό σύστηµα [10]. 6

7 Μέση Μέγιστη Θερµοκρασία Ταχύτητα Ανέµου (1) Μέση Σχετική Υγρασία Μέση Ελάχιστη Θερµοκρασία Εξατµισοδιαπνοή Αναφοράς + Καλλιέργειες Φυτικοί Συντελεστές + Ωφέλιµη Βροχόπτωση (2) Αξία Αρδευτικού Νερού (3) Συνολικές Ανάγκες σε Αρδευτικό Νερό + Καλλιέργειες Ακαθάριστο Κέρδος Σχήµα 2: Θεµατικά επίπεδα και στάδια υπολογισµού της αξίας του αρδευτικού νερού Για τις ανάγκες της χωρικής διαφοροποίησης της αξίας του αγροτικού νερού δηµιουργήθηκαν τα θεµατικά επίπεδα και ακολουθήθηκε η διαδικασία υπολογισµού που παρουσιάζεται στο Σχήµα 2. Χρησιµοποιήθηκε καταρχήν ένας τετραγωνικός κάνναβος, στο σύνολο της έκτασης της λεκάνης του Λουδία, για τον καθορισµό ενός σταθερού χωρικού επιπέδου αναφοράς. Κάθε κελί j του καννάβου έχει διάσταση 7x7 στρέµµατα, ενώ το σύνολο των κελιών ορίζει τη συνολική έκταση της περιοχής, ίση µε Υ στρέµµατα. Στον κάνναβο αυτό, και µε τη βοήθεια µεθόδων χωρικής παρεµβολής (neighborhood analysis), οι σηµειακές µετρήσεις µετεωρολογικών δεδοµένων (θερµοκρασία, υγρασία, ταχύτητα ανέµου κτλ.) µετατράπηκαν σε αντίστοιχα θεµατικά επίπεδα στα οποία εφαρµόστηκε η µέθοδος Penman-Monteith [11]. Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν η δηµιουργία ενός νέου θεµατικού επιπέδου, αυτού της εξατµισοδιαπνοής αναφοράς. Από την εξατµισοδιαπνοή αναφοράς, σε συνδυασµό µε τη χωρική σύνθεση των καλλιεργειών από την οποία προκύπτει ο µέσος φυτικός συντελεστής κάθε περιοχής και την ωφέλιµη βροχόπτωση η οποία υπολογίστηκε πάλι µε τη βοήθεια της χωρικής παρεµβολής και της εµπειρικής σχέσης της 7

8 USDA Soil Conservation Service [12] υπολογίστηκαν οι τοπικές ανάγκες σε αρδευτικό νερό των καλλιεργειών (ΤCWR j ). Η χωρική µεταβλητότητα του καθαρού κέρδους από τις αρδεύσεις (ΙΝΡΑ j ) εκτιµήθηκε µε τη µεθοδολογία που παρουσιάστηκε στην ενότητα 2 και τη βοήθεια ενός νέου θεµατικού επιπέδου, που επίσης στηρίζεται στη χωρική σύνθεση των καλλιεργειών. Οι τιµές που προέκυψαν, διαιρούµενες µε τις ανάγκες σε αρδευτικό νερό, έδωσαν τελικά τη χωρική µεταβλητότητα της αξίας του αγροτικού νερού, WVAL j (εκφρασµένη σε ανά κυβικό µέτρο) στην περιοχή µελέτης (Σχήµα 3). 3.3 Αποτελέσµατα Όπως φαίνεται στον θεµατικό χάρτη του Σχήµατος 3, η αξία του αγροτικού νερού µεταβάλλεται σηµαντικά στην περιοχή µελέτης, καθώς παρουσιάζει ένα εύρος τιµών από 0,04 /m 3 έως και 0,42 /m 3. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι τιµές άνω των 0,3 /m 3 αποτελούν ουσιαστικά µεµονωµένες περιπτώσεις και µπορούν να χαρακτηρισθούν ως ακραίες τιµές. Η µέση αξία του νερού στην λεκάνη του Λουδία υπολογίστηκε µε το σταθµισµένο µέσο όρο της αξίας κάθε υποπεριοχής µε βάση την έκταση της, και βρέθηκε ίση µε 0,16 /m 3. Στις νότιες περιοχές που καλύπτουν τα δίκτυα του ΓΟΕΒ και ιδιαίτερα στις νοτιοανατολικές όπου και καλλιεργούνται µεγάλες εκτάσεις µε ρύζι, το νερό φαίνεται να έχει τη µικρότερη αξία, προφανώς γιατί χρησιµοποιείται σε πολύ µεγάλες ποσότητες (άνω των 1200 m 3 /στρέµµα) και σε συνθήκες οριακού κέρδους. Σχήµα 3: Χωρική µεταβλητότητα της αξίας του αγροτικού νερού στην περιοχή µελέτης 8

9 Η αξία του νερού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί ουσιαστικά την επιθυµία του γεωργού για πληρωµή. Αυτή του η επιθυµία µπορεί να παρασταθεί γραφικά µε µια καµπύλη ζήτησης η οποία θα συνδέει την ποσότητα νερού που καταναλώνεται σε κάθε χωρικό επίπεδο αναφοράς µε την αντίστοιχη αξία του νερού στη συγκεκριµένη περιοχή. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται ένα διάγραµµα διασποράς που συνδέει αυτά τα δύο µεγέθη και στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλες οι σηµειακές εκτιµήσεις της αξίας του νερού, εκτός από τις ακραίες τιµές. Από το διάγραµµα αυτό προκύπτει προσεγγιστικά και µια καµπύλη ζήτησης του αγροτικού νερού. Η καµπύλη αυτή φαίνεται να παρουσιάζει δύο τµήµατα: α) Ένα πλήρως ελαστικό τµήµα για τιµές περίπου ίσες µε 0,03 /m 3 και β) ένα πλήρως ανελαστικό τµήµα για τιµές µεγαλύτερες από 0,03 /m 3. Με άλλα λόγια φαίνεται πως για αρδευτικές ανάγκες από 600 έως και 900 κυβικά ανά στρέµµα η αξία του νερού δεν παρουσιάζει σηµαντική συσχέτιση µε την ποσότητα που καταναλίσκεται. Άρα, εκ πρώτης όψεως µια τιµολογιακή πολιτική που θα στηρίζεται στην ογκοµετρική τιµολόγηση δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 0,03 /m 3 γιατί η επιπλέον επιβάρυνση του γεωργού θα έχει περισσότερο φοροεισπρακτικό χαρακτήρα παρά θα συµβάλει στην αποτελεσµατικότερη χρήση του νερού. Σηµειώνεται ότι σε αντίστοιχη µελέτη που διερευνούσε την αποτελεσµατικότητα και δικαιοσύνη στην τιµολόγηση του αγροτικού νερού στη λεκάνη του Λουδία [13] βρέθηκε ότι η τιµή του νερού 3 πρέπει να είναι περίπου ίση µε 0,02 /m. (β) (α) 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχήµα 4: Καµπύλη ζήτησης του αρδευτικού νερού Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η δυνατότητα υπολογισµού της αξίας του αγροτικού νερού ως ενδιάµεσου αγαθού, η χωρική διαφοροποίηση της αξίας αυτής και η δυνατότητα δηµιουργίας µιας καµπύλης ζήτησης που θα προκύπτει από αυτή τη διαφοροποίηση. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε µια τυπική περιοχή στον Βορειοελλαδικό χώρο, µεγάλης έκτασης ώστε να είναι αντιπροσωπευτική και, επιπλέον, σε επίπεδο κάλυψης µιας λεκάνης απορροής (ποταµός Λουδίας). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, φαίνεται να υπάρχει αρκετά µ εγάλη διακύµανση της αξίας του νερού στα όρια µιας λεκάνης απορροής, σε σηµείο που να επιτρέπει την κατασκευή καµπύλης ζήτησης. Οι χαµηλότερες τιµές εµφανίζονται στις περιοχές µε τη µεγαλύτερη στρεµµατική κατανάλωση νερού, γεγονός που φανερώνει την οριακή οικονοµική αποτελεσµατικότητα του νερού στις περιοχές αυτές. Επίσης παρατηρείται ότι η καµπύλη ζήτησης δεν παρουσιάζει την κλασική διαβάθµιση που παρουσιάζουν αντίστοιχες µέθοδοι αποτίµησης του 9

10 νερού µε τη βοήθεια µοντέλων βελτιστοποίησης (γραµµικού προγραµµατισµού, πολυκριτηριακής ανάλυσης κτλ.). Αντίθετα διακρίνεται σε δυο περιοχές ακραίες από πλευράς ελαστικότητας. Αυτό οφείλεται εν µέρει και στο γεγονός ότι δεν εξετάζονται διαδοχικές καταστάσεις µε διαφορετικά σενάρια προσφοράς νερού, αλλά εξετάζεται ουσιαστικά η υφιστάµενη (µη βέλτιστη) κατάσταση στην οποία η αυξηµένη χρήση του αγροτικού νερού δεν δηµιουργεί κανέναν οικονοµικό περιορισµό στο γεωργικό εισόδηµα. Από τη µορφή της καµπύλης ζήτησης φαίνεται ωστόσο πως µια πιθανή µελλοντική τιµολόγηση του αγροτικού νερού πρέπει να κυµαίνεται γύρω στα 0,03 /m 3. Μια πολιτική τιµολόγησης θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο αν συνοδεύονταν και από οικονοµικά κίνητρα αύξησης της αποδοτικότητας εφαρµογής των αρδεύσεων µε την προώθηση για παράδειγµα της στάγδην άρδευσης. Η λογική είναι πως ο περιορισµός των απωλειών θα επέφερε στην ουσία αύξηση της αξίας του νερού µε αποτέλεσµα και να µη επιβαρύνεται επιπλέον το γεωργικό εισόδηµα από την τιµολόγηση, αλλά και να εξασφαλίζονται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης οι απαραίτητοι πόροι για την περαιτέρω ενίσχυση πιο αποδοτικών µεθόδων άρδευσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Ward F.A. and A. Michelsen (2002) The economic value of water in agriculture: concepts and policy applications Water Policy, Vol. 4, pp Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000) Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής υδάτων, Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L327, Προστασία και διαχείριση των υδάτων εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000, N.3199, ΦΕΚ 280/ Young, R.A. (1996) Measuring economic benefits for water investments and policies, World Bank Technical Paper 5. Heady, E. (1952) Economics of agricultural production and resource use, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall. 6. Latinopoulos D. (2002) The economic value of irrigation water: Analysis and critical assessment of valuation studies Master Dissertation, University College London, UK. 7. Rodriguez M., F. Fernandez, J. Correa, E. Ferrer and N. Ferrero (2002) Evaluation of irrigation projects and water resource management: A methodological proposal Sustainable Development, Vol. 10,pp Said A., T. Glover, D. Stevens and G. Sehlke (2002) Physical and Economic Sustainability: The Case of the Big Lost River, Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems in Dubrovnik,Croatia. 9. Bateman I.J., A.P. Pones, A.A. Lovett, I.R. Lake and B.H. Day (2002) Applying geographical information systems (GIS) to environmental and resource economics Environmental and Resource Economics, Vol. 22, pp Irwin, E.G. and J. Geoghegan (2001) Theory, data, methods: Developing spatially explicit economic models of land-use change Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 85(1), pp Allen R.G., L.S. Pereira, D. Raes, M. Smith (1998) Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements, FAO Irrigation and Drainage Paper No 56, FAO, Rome 12. USDA Soil Conservation Service (1970) Irrigation water requirements, Tech. Release No 21 (rev.), 92p. 13. Latinopoulos D. and Y. Mylopoulos (2004) Efficiency and equity considerations on irrigation water pricing: A case study in Loudias river basin, Inter. Confer. Protection and Restoration of the Environment VII, Mykonos, Greece,

Η Μεταβολή της Ζήτησης του Αρδευτικού Νερού ως Συνέπεια της Τιµολόγησής του

Η Μεταβολή της Ζήτησης του Αρδευτικού Νερού ως Συνέπεια της Τιµολόγησής του Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων 399 Η Μεταβολή της Ζήτησης του Αρδευτικού Νερού ως Συνέπεια της Τιµολόγησής του. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεωπόνος, MSc Καθηγητής Α.Π.Θ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Γεώργιος Συλαίος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή - Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟ ΥΔ09 (EL09) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Σύμφωνα με το άρθρο 9, 1 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη αξιολογούν "το βαθμό ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά

Οικονοµία. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά Οικονοµία Βασικές έννοιες και ορισµοί Οικονοµική Η οικονοµική επιστήµη εξετάζει τη συµπεριφορά των ανθρώπινων όντων αναφορικά µε την παραγωγή, κατανοµή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-06 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRINNO ΔΡΑΣΗ BEWARE ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αναστασία Σκανδαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Η διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού αναφέρεται στην ικανότητα ενός εδάφους να διατηρεί το νερό διαθέσιμο στις καλλιέργειες. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή μετά από άρδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙΤΟΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ

ΣΕΝΑΡΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΝΕΡΟΥ ΜΕΧΡΙΤΟΕΤΟΣ 2020 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΤΟΥ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΥΔΑΤΙΚΩΝΠΟΡΩΝ: εφαρμογήτηςοδηγίας 2000/60/ΕΕ και ανάπτυξηδιαδικασιώνδημόσιαςδιαβούλευσης 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AQUA 2006 24 Νοεμβρίου 2006 ΔΡΑΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣΤΟΥΕΡΓΟΥ LIFE 04/ENV/GR/000099 Water

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μορόπουλος Intell Business Consulting Ανδρέα Μεταξά 13-15 Αθήνα 106 81 nmoropou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Γεωργικής Μηχανικής, Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής, Ιερά Οδός 75, Αθήνα

ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ. Γεωργικής Μηχανικής, Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής, Ιερά Οδός 75, Αθήνα ΑΡΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Γ. Μπουραζάνης 1, Π. Λοντρα 2, Π. Κερκίδης 2 1 Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφερειακή Νεότητα Λακωνίας, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Περίληψη Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Δ. Βοϊβόντας *, Δ. Ασημακόπουλος ** * Δρ. Χημικός Μηχανικός, ** Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Το υδατικό αποτύπωμα: ένα εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση του νερού. Μαρία Π. Παπαδοπούλου Επικ Καθ. ΕΜΠ Βασιλική Τσουκαλά Επικ. Καθ.

Το υδατικό αποτύπωμα: ένα εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση του νερού. Μαρία Π. Παπαδοπούλου Επικ Καθ. ΕΜΠ Βασιλική Τσουκαλά Επικ. Καθ. Το υδατικό αποτύπωμα: ένα εργαλείο για την ορθολογική διαχείριση του νερού Μαρία Π. Παπαδοπούλου Επικ Καθ. ΕΜΠ Βασιλική Τσουκαλά Επικ. Καθ. ΕΜΠ ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Αύξηση πληθυσμού αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση.

1. Τον προσδιορισµό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων. ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. Κ.Υ.Α. Φ 16/6631/89 : Προσδιορισµός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση. 'Εχοντας υπόψη : α) Το Ν. 1739/87 (ΦΕΚ Α' 201) και ειδικότερα τις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΑΤΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΑΤΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΑΛΑΤΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΡΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Σταυρινός E. 1 Μπαρούχας Π. 2 και Μαλάμος Ν. 2 1 Δ/νση Σχεδιασμού Εγγ/κών Έργων & Αξιοπ/σης Εδαφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1) Παράδειγµα κριτηρίου ερωτήσεων κλειστού τύπου - ανοικτού τύπου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Επανάληψη και εμπλουτισμός εννοιών Β. Ζήτηση νερού Γ. Λειψυδρία (απλοί λ ί δείκτες)

Α. Επανάληψη και εμπλουτισμός εννοιών Β. Ζήτηση νερού Γ. Λειψυδρία (απλοί λ ί δείκτες) Α. Επανάληψη και εμπλουτισμός εννοιών Β. Ζήτηση νερού Γ. Λειψυδρία (απλοί λ ί δείκτες) ) ΔΥΠ Ορισμός Διαχείριση Υδατικών Πόρων είναι το σύνολο των ενεργειών (μέτρα, έργα, κανονιστικές διατάξεις, συμφωνίες

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Περιβάλλον και Ανάπτυξη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Δ.Π.Μ.Σ. "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ" ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ Συνδυασμένη διαχείριση επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων με ποσοτικά, ποιοτικά και οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

BeWater. Τί γνωρίζουμε σχετικά με την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου;

BeWater. Τί γνωρίζουμε σχετικά με την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου; BeWater Τί γνωρίζουμε σχετικά με την λεκάνη απορροής του Πεδιαίου; Adriana Bruggeman, Corrado Camera, Elias Giannakis, Christos Zoumides & Katerina Charalambous Λεκάνη απορροής Πεδιαίου Κατάντη Αστική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εισαγωγή Οι υδάτινοι πόροι για ανθρώπινη κατανάλωση, γεωργική παραγωγή και περιβαλλοντικές ανάγκες είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE

1G MED Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE 1G MED08-515 Διαχείριση νερού στις πιλοτικές μεσογειακές λεκάνες απορροής ποταμών του έργου MED WATERinCORE Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός, Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ Γεωργία-Ζωή Χαλβατζή, Ελένη Μανώλη, Διονύσης Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αρκετοί σύγχρονοι ερευνητές θεωρούν

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα Τέταρτο-Πέµπτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Προσφορά) Ασκήσεις

Μάθηµα Τέταρτο-Πέµπτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Προσφορά) Ασκήσεις Μάθηµα Τέταρτο-Πέµπτο -Ασκήσεις Μικροοικονοµικής (Προσφορά) Ασκήσεις Άσκηση 1 Ένας παραγωγός καλλιεργεί 1 στρέµµα εδάφους µε τη χρησιµοποίηση 100 κιλών σπόρων. Το µέγεθος της παραγωγής µε πλήρη αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα

Άσκηση 1. Μικροοικονοµική 5. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 5η Εισήγηση. Αξία ραδιοφώνων. Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε εβδοµάδα Αριθµός φυλάκων Αριθµός ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Άσκηση 1 Αξία ραδιοφώνων που χάνονται κάθε Πρόσθετο όφελος από κάθε φρουρό 0 100 1000 1 70 700 300 2 50 500 200 3 40 400 100 4 32 320 80 5 25 250 70

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis Data Envelopment Analysis Η μέθοδος των «Βέλτιστων Προτύπων Αποδοτικότητας», γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία ως «Data Envelopment Analysis», εφαρμόζεται για τον υπολογισμό της σχετικής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση

Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Κεφάλαιο 10 Εισαγωγή στην Εκτίμηση Εκεί που είμαστε Κεφάλαια 7 και 8: Οι διωνυμικές,κανονικές, εκθετικές κατανομές και κατανομές Poisson μας επιτρέπουν να κάνουμε διατυπώσεις πιθανοτήτων γύρω από το Χ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα επαναληπτικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 9 ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 2000/60/ΕΚ: ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ Υ ΑΤΙΝΩΝ ιαχείριση ΠΟΡΩΝ Υδάτινων Πόρων και Προστασία Διεθνών Υδάτων: Το Ευρωπαϊκό Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Υδρολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα

Πολιτική Οικονομία Ενότητα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 03: Ζήτηση και προσφορά αγαθών Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής

Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Τα μέσα της εμπορικής πολιτικής Περίγραµµα Ανάλυση µερικής ισορροπίας των δασµών: προσφορά, ζήτηση και εµπόριο σ ένα µεµονωµένο κλάδο Κόστος και όφελος των δασµών Επιδοτήσεις εξαγωγών Ποσοστώσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Βαγιωνά., Μυλόπουλος Γ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών KEYWORDS διαχείριση της ζήτησης του νερού, ελαστικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ: ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ, MSC ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ AGRO_LESS : 3 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΚΜ Η ΧΩΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό οι εξωτερικές οικονομίες διακρίνονται σε :

Σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό οι εξωτερικές οικονομίες διακρίνονται σε : Εξωτερικές Οικονομίες και Κοινωνική Ευημερία Ορισμός: Εξωτερικές Οικονομίες υπάρχουν στις περιπτώσεις εκείνες που οι δράσεις κάποιων οικονομικών μονάδων (ή υποκειμένων) επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών Διαχείριση Υδατικών Πόρων Ν. Χαλκιδικής για την Άρδευση Καλλιεργειών Π. Γεωργίου *, Δ. Παπαμιχαήλ, Δ. Καραμούζης Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ., 54124

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 8, 2016 1) «Η ελληνική οικονομία είναι κατά βάση αγροτική». Όπως άλλωστε προκύπτει από τη συμμετοχή του προϊόντος του αγροτικού τομέα της χώρας μας στη διαμόρφωση του ΑΕΠ που ανέρχεται σε A. 25% B. 33% C. 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ Σάββατο Proslipsis.gr ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 18 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση (Κοµοτηνή) 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αρδευτικού νερού στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Δημήτρης Γούκος Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων (MSc)

Διαχείριση αρδευτικού νερού στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Δημήτρης Γούκος Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων (MSc) Διαχείριση αρδευτικού νερού στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης Δημήτρης Γούκος Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων (MSc) Αλιάκμονας Αξιός Λουδίας 425 Κm ΔΙΩΡΥΓΕΣ Α ΤΑΞΗΣ 47 αρδευτικά αντλιοστάσια 17 στραγγιστικά αντλιοστάσια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 1. Εισαγωγή Όπως έχουμε τονίσει, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο προσδιορίζεται η τιμή ενός αγαθού απαιτεί κατανόηση των δύο δυνάμεων της αγοράς, δηλαδή της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος.

Περίπου ίση µε την ελάχιστη τιµή του δείγµατος. 1. Η µέση υπερετήσια τιµή δείγµατος µέσων ετήσιων παροχών Q (m3/s) που ακολουθούν κατανοµή Gauss, ξεπερνιέται κατά µέσο όρο κάθε: 1/0. = 2 έτη. 1/1 = 1 έτος. 0./1 = 0. έτος. 2. Έστω δείγµα 20 ετών µέσων

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ EYPΩΠAΪKH ENΩΣH

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ EYPΩΠAΪKH ENΩΣH EYPΩΠAΪKH ENΩΣH ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Στο πλαίσιο του προγράμματος Συνεργασία, σύμφωνα με τον καν. 1334/02, υλοποιήθηκαν από την ΕΟΠ Ελαιουργική με 23 Οργανώσεις Παραγωγών μέλη της, 17 συνολικά δράσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Σκεύη Πέρδικου Frederick Research Centre Το έργο είναι χρηματοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 5 : Αποτελεσματικότητα και Ομοιομορφία Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον

Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Eγγειοβελτιωτικά έργα και επιπτώσεις στο περιβάλλον Ενότητα 2 : Υπολογισμός παροχών σε δίκτυα με ελεύθερη ζήτηση Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων

Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βραχυπρόθεσμη τοπική μετεωρολογική πρόγνωση με αναζήτηση ανάλογων καταστάσεων Γεώργιος Θεοδωρόπουλος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel

ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ MARSHALL ΚΑΙ HICKS. 1. Η καµπύλη Engel ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΚΑΜΠΥΛΗ ENGEL ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ARSALL ΚΑΙ ICKS. Η καµπύλη Egel Η καµπύλη Egel παράγεται από την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Οι δύο προελεύσεις της Γεωργικής Οικονομικής Η σύνδεση με τη γεωπονική επιστήμη Τα προβλήματα και η βελτίωση της κατάστασης των γεωργών και των κοινωνιών της υπαίθρου Έμφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα