ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε."

Transcript

1 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.: , , FAX: AΦΜ: , ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1845 Στην Κομοτηνή του νομού Ροδόπης στην έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, σήμερα την 30/05/13 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., προσκλήσει του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Πιατίδη του Αλεξάνδρου το Διοικητικό Συμβούλιο Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 2012 ΘΕΜΑ 3ο : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα Μέλη του Δ.Σ., ήτοι: 1) Κωνσταντίνος Πιατίδης του Αλεξάνδρου 2) Δέσποινα Πιατίδου του Κωνσταντίνου 3) Αλέξανδρος Πιατίδης του Γεωργίου 4) Γεώργιος Πιατίδης του Αλεξάνδρου 5) Αθανάσιος Πιατίδης του Αλεξάνδρου Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Θέμα 1ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2012 Τίθενται υπόψη του Δ.Σ. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2012 και δίνονται λεπτομερείς εξηγήσεις για τα στοιχεία που περιλαμβάνουν. Επίσης διαβάζεται η Έκθεση των Ελεγκτών. Μετά την ενημέρωση το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει όλες τις συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις χωρίς καμία τροποποίηση. Θέμα 2ο: Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση πεπραγμένων που έχει συνταχθεί για να τεθεί υπ όψιν της Γενικής Συνέλευσης και εξηγεί τα όσα περιλαμβάνονται σε αυτήν.

2 2 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ /12/2012 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος Την 31η Δεκεμβρίου 2012 έκλεισε η 26η εταιρική χρήση της εταιρείας μας,από την ίδρυση της και η 16η από την συγχώνευση που πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση από την εταιρεία μας της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Ο ΠΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε.». Επίσης μέσα στα πλαίσια της επανακατάταξης των τεχνικών εταιρειών στις νέες τάξεις πτυχίων, η εταιρεία μας απορρόφησε το 2002 την εταιρεία ΠΥΛΑΙΑ ΑΤΕΒΕ, και απέκτησε το πτυχίο της 6ης τάξης,το οποίο μέσα στη χρήση 2005 μετατράπηκε σε 5ης τάξης και από στην 4 η τάξη. 1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας Ο κύκλος εργασιών κλάδων της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση κύλησε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση αλλά με σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών των λατομείων. Η μείωση των πωλήσεων οφείλεται στην έλλειψη νέων μεγάλων έργων στην περιφέρεια όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μας και στην οικονομική κρίση που πλήττει όλες τις επιχειρήσεις από το 2008 και επηρεάζει σημαντικά και τους δύο κλάδους της εταιρείας μας. Οι εξέλιξη των εργασιών και των αποτελεσμάτων χρήσεις 2011 και 2012 αναλύεται: της εταιρείας για τις Κύκλος εργασιών: - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ , ,85 - ΚΛΑΔΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ , ,62 ΣΥΝΟΛΟ , ,47 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως , ,43 Κέρδη/Ζημίες χρήσεως , ,82 2. Οικονομική θέση της εταιρείας Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2012 κρίνεται ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη αφενός την γενική οικονομική κατάσταση και αφετέρου την ανεπάρκεια των δημοσίων τεχνικών έργων μικρών και μεγάλων, η οποία επηρεάζει τον τεχνικό κλάδο της εταιρείας μας αλλά και τον κλάδο των λατομείων. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2012 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ ,70 έναντι Ευρώ ,01 της προηγούμενης χρήσεως και οφείλεται στην μη καταβολή του οφειλόμενου κεφαλαίου.

3 3 Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2012 και 2011 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31/12/ /12/2011 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,79 =0, ,69 =0,83 Σύνολο ενεργητικού , ,83 Πάγιο ενεργητικό ,18 =0, ,15 =0,03 Σύνολο ενεργητικού , ,83 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,70 =1, ,01 =1,50 Σύνολο υποχρεώσεων , ,37 Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. Σύνολο υποχρεώσεων ,60 =0, ,37 =0,40 Σύνολο παθητικού , ,83 Ίδια κεφάλαια ,70 =0, ,01 =0,60 Σύνολο παθητικού , ,83 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας Ίδια κεφάλαια , ,01 =7,58 =20,94 Πάγιο ενεργητικό , ,15 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,79 =3, ,69 =2,08 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,37 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,37 =0, ,82 =-0,01 Ίδια κεφάλαια , ,01 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

4 4 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,37 =0, ,82 =-0,01 Σύνολο εσόδων , ,44 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. 3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι Η ροή των εργασιών και των πληρωμών ήταν ομαλή και το ίδιο αναμένεται και για την χρήση που διανύουμε. Κάποια έργα ολοκληρώθηκαν μέσα στη χρήση, κάποιων ξεκίνησε η εκτέλεση και σε κάποιες δημοπρασίες προγραμματίζεται να συμμετάσχει και η εταιρεία μας είτε μόνη της, είτε με μορφή κοινοπραξίας. Γενικά οι προοπτικές της οικονομικής δραστηριότητας της εταιρείας και για τον τεχνικό κλάδο και για τον κλάδο του Λατομείου στο άμεσο μέλλον είναι δύσκολες με αιτία την οικονομική κρίση που συνεχίζεται για τέταρτο έτος στη χώρα και οδηγεί τον κλάδο σε συρρίκνωση. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Δεν υπάρχουν 5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα Δεν διαθέτει η Εταιρεία συνάλλαγμα 6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα Πάγια χρηματοοικονομικά μέσα όπως τίτλοι άλλων εταιρειών, παράγωγα κ.λ.π. δεν υπάρχουν. 7. Ακίνητα της εταιρείας Τα ακίνητα που έχει στην κατοχή της η εταιρεία είναι τα παρακάτω: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ AΚΙΝΗΤΟΥ 1 ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ τ.μ ,85 3 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ τ.μ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗ ΦΩΛΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 3 ος ΟΡΟΦΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ μικτή επιφάνεια τ.μ. 204,02 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΦΩΛΕΑΣ: γραφεία τ.μ. 88 & λοιποί χώροι τ.μ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123-ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΣΗ ΦΩΛΕΑ ΔΗΜΟΥ ΣΩΣΤΗ

5 5. 8. Υποκαταστήματα εταιρείας Η εταιρεία μας για την καλύτερη λειτουργίας της έχει ιδρύσει δύο υποκαταστήματα και τα οποία είναι τα εξής : 1. Υποκατάστημα που βρίσκεται στην περιοχή Φωλέας του Δήμου Σώστη του Νομού Ροδόπης. 2. Υποκατάστημα που βρίσκεται στην Μάκρη του ομώνυμου Δήμου του Νομού Έβρου. Η δραστηριότητα και των δύο υποκαταστημάτων είναι η εξόρυξη αδρανών υλικών. 9. Συμμετοχές Η εταιρεία μας συμμετέχει στις παρακάτω Κοινοπραξίες και λοιπές πλην Α.Ε. εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται στα βιβλία μας στην αξία κτήσεως και για τις οποίες παρατίθενται στο Προσάρτημα περισσότερες πληροφορίες: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ - ΚΟΜΒΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 50% ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ- ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΑ 50% Κ/Ξ LOMBARDINI-ΜΟΧΛΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 16,66% Κ/Ξ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30% Κ/Ξ ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΤΕΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΤΕΒΕ 4 ο ΧΙΛ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΞΑΝΘΗΣ 50% 10. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης. Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως Κομοτηνή, 30 Μαΐου 2013 Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μετά τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων όπως έχει συνταχθεί.

6 6 Θέμα 3ο: Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επί του Θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα Μέλη ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει τη Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα στα γραφεία της Εταιρείας στην ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, με αντικείμενο συζήτησης τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 26ης Εταιρικής Χρήσης (1/1-31/12/2012) μετά των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Υπευθύνου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 26ης Εταιρικής Χρήσης (1/1-31/12/2012). 3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 27η Εταιρική Χρήση (1/1-31/12/2013). 4. Επικύρωση διαφόρων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά τις προτάσεις του κ. Προέδρου και αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 και ώρα εις τα γραφεία της Εταιρείας στην ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123 με τα προαναφερθέντα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Η ΑΝΤ/ΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΙΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΑΤΙΔΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΑΤΙΔΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα

Με εισήγηση του προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου, αποφασίζεται οµόφωνα ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 999784693 ΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.ΜΑ.Ε.51821/10/Β/02/09 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 27197112000 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ ΑΡ.76 Στο Αγρίνιο σήµερα την 10η του µήνα Ιουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39. της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠ ΑΡ.39 της 10ης Μαρτίου 2014 της Συνέλευσης των Εταίρων της εταιρείας NOVACTA E.Π.E. Στην Αθήνα σήμερα, την 10 η Μαρτίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. Ελευθέρου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 108 Στα Γρεβενά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ No 343 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. Στο Δήμο Αλικαρνασσού σήμερα 26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της 01 / 09 / 2015 Στο ήµο Νάξου σήµερα την 01 / 09 / 2015 και ώρα 10 π.µ συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Διαπιστωθείσης της απαρτίας η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία του διαχειριστή Ιωαννίδη Ιπποκράτη. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Σήμερα, την 0η Μαρτίου 204, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε στα επί της Καυκάσου 63 Κυψέλη Αθήνα, γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ABC KINITRON I.K.E.», ο διαχειριστής της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ)

ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΜΑΝΗ TRANS IME/ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 10Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 69224203000 (Ποσά σε ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740 AΡ.ΓΕ.ΜΗ 44633207000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΠ

ΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740 AΡ.ΓΕ.ΜΗ 44633207000 ΑΡ.Μ.ΕΒΕΠ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Χ.Α.Ε Α.Ε» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44740

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007)

(κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) Ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ΑΕΓΕΚ (κατά τα άρθρα 136 και 107 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και 4 7 του ν. 3556/2007) επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα