Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ"

Transcript

1 Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ Ρν 1960, ν π. Ησάλλεο Οσκαλίδεο ( ), κεγάινο ειιελνακεξηθαλόο ζενιόγνο θαη κεηέπεηηα θαζεγεηήο ηεο δνγκαηηθήο ζηε ζενινγηθή ζρνιή ηνπ Α.Ξ.Θ., ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ιόγην αγηνξείηε κνλαρό Θεόθιεην Γηνλπζηάηε, έθαλε έθθιεζε ην Άγην Όξνο λα ζηείιεη κνλαρνύο θαη λα ηδξπζεί έλα ηνπιάρηζηνλ ε πεξηζζόηεξα -αλ ήηαλ δπλαηόλ- κνλαζηήξηα ζηελ Ακεξηθή. Ν π. Ησάλλεο έιεγε όηη ρσξίο κνλαρηζκό θαη πξνβνιή ηνπ αζθεηηθνύ πλεύκαηνο ηεο νξζνδνμίαο, ε νξζνδνμία ζηελ Ακεξηθή ζα εθιείςεη ε ζα κεηαβιεζεί ζε θάηη άιιν. Θα θαηαληήζεη ζαλ ηνλ παπηζκό θαη ζαλ ηνλ πξνηεζηαληηζκό πνπ έρνπλ θαηαξγήζεη θάζε λεζηεία θαη αζρνινύληαη κε νηηδήπνηε άιιν εθηόο από ηελ άζθεζε θαη ηε λήςε. (πξβι. κνλαρνύ Ληθνδήκνπ Κπηιάιε, Όζηνο Αζαλάζηνο Αζσλίηεο, ηόκνο 1νο Άγηνλ Ό- ξνο-αζήλαη,1975, ζει ). Απηό πνπ δεηνύζε ν π. Ησάλλεο ην 1960, θαη δπζηπρώο ην Άγην Όξνο δελ κπόξεζε λα ην ηθαλνπνηήζεη, ην πξαγκαηνπνίεζε ν Θεόο δεθαηέζζεξα ρξόληα κεηά, ήζπρα θαη ρσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο θαη ρσξίο λα ην αληηιεθζεί θαλείο. Ρν 1979, θζάλεη ζηνλ Θαλαδά γηα ιόγνπο πγείαο, ν ηεξνκόλαρνο π. Δθξαίκ, εγνύκελνο ηεο Η. Κ. Φηινζένπ ηνπ αγίνπ Όξνπο, πλεπκαηηθό ηέθλν ηνπ εζπραζηνύ Ησζήθ, ν νπνίνο αλαθαίληζε θαη επάλδξσζε κε κνλαρνύο ηνπ εθηόο από ηελ κνλή ηνπ Φηινζένπ θαη ηηο κνλέο Θαξαθάιινπ, Μεξνπνηάκνπ, θαη Θσλζηακνλίηνπ. Ήηαλ γλήζηνο εθπξόζσπνο ηεο παιαηάο αγηνξείηηθεο παξαδόζεσο θαη ν εθ ησλ θπξίσλ παξαγόλησλ ηεο αλαζηειώζεσο θαη αλαζπγθξνηήζεσο ηνπ αγηνξεηηηθνύ κνλαρηζκνύ. Ν π. Δθξαίκ, κόιηο έθζαζε ζηνλ Θαλαδά θαη άξρηζε ηηο εμεηάζεηο ζηνπο γηαηξνύο, ζπγρξόλσο άξρηζε λα εμνκνινγεί, λα λνπζεηεί, λα δηδάζθεη ηνπο απνδήκνπο Έιιελεο πνπ βξηζθόηαλ εθεί. Ζ πνηκαληηθή ηνπ δξάζε, θαηόπηλ πξνζθιήζεσλ, από ηνλ Θαλαδά εμαπιώζεθε ζηηο Ζ.Ξ.Α.. Έ- θηνηε νη επηζθέςεηο ζπλερίζζεθαλ θαη αθνύ πέξαζαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο πγείαο ηνπ θαη ε πνηκαληηθή πξνζθνξά

2 ηνπ όιν θαη απμαλόηαλ, ηόηε, ζηγά-ζηγά άξρηζε λα θαιιηεξγείηαη ε ζθέςε λα ηδξπζεί κνλαζηήξη ζηελ Ακεξηθή, ώζηε ν ειιεληζκόο λα έρεη κία κόληκε βάζε αλεθνδηαζκνύ. Ξξάγκαηη άξρηζαλ ελέξγεηεο θαη ηδξύζεθαλ ζηελ αξρή δπό κνλαζηήξηα, ην έλα ζην Κόληξεαι ηνπ Θαλαδά θαη ην άιιν ζην Ξίηζκπνπξθ ησλ Ζ.Ξ.Α.. Ρν ζετθό απηό πείξακα είρε κεγάιε επηηπρία θαη ζπλερίζζεθε κε ηελ ίδξπζε θαη άιισλ κνλαζηεξηώλ, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα ππάξρνπλ 22 κνλαζηήξηα θαη λα δεκηνπξγνύληαη άιια δύν απηή ηε ζηηγκή. Θαη νη πξνηάζεηο θαη νη δσξεέο γαηώλ, θαη κάιηζηα από εηεξνδόμνπο θαη αιινζξήζθνπο, ζπλερίδνληαη θαη ππάξρεη πξννπηηθή ηδξύζεσο θαη άιισλ. Ρειεπηαία, ν π. Δθξαίκ δέρζεθε πξόζθιεζε λα ηδξύζεη κνλή θαη ζε άιιε ήπεηξν. Αο επρεζνύκε θαη ε πξόζθιεζε απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί. Νη εθηάζεηο πνπ εθηείλνληαη ηα κνλαζηήξηα απηά είλαη ηεξάζηηεο, ζηξέκκαηα. Ξξόζθαηα Δβξαία δώξηζε ζηξέκκαηα ζην Λέν Κεμηθό γηα λα ηδξπζεί θαηλνύξγην κνλαζηήξη. Ρα κνλαζηήξηα είλαη θαη αλδξηθά θαη γπλαηθεία. Νη κνλαρνί από ηελ Διιάδα είλαη ειάρηζηνη ε πιεηνλόηεηα ησλ κνλαρώλ απνηειείηαη από γεγελείο νξζνδόμνπο ηεο Ακεξηθήο δηαθόξσλ εζλνηήησλ θαη από πξνζειύηνπο. Έ- ρνπλ γίλεη Νξζόδνμνη: Κνξκόλνη, Κνπζνπικάλνη, Ηλδνί, Δβξαίνη, Ξαπηθνί, Ξξνηεζηάληεο. Ζ γιώζζα ησλ αθνινπζηώλ είλαη ε ειιεληθή ρσξίο ηα ειάρηζηα αγγιηθά θαη όινη νη κνλαρνί καζαίλνπλ ηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ηελ βπδαληηλή κνπζηθή. Αξθεηνί απ απηνύο έρνπλ έιζεη γηα θάπνην δηάζηεκα θαη ζην Άγην Όξνο, γηα λα γλσξίζνπλ ηελ κνλαζηηθή δσή θαη παξάδνζε ζηελ θνηηίδα ηεο. Ρα κνλαζηήξηα όια απηά έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξόληα πεξίπνπ. Νη νκνγελείο έρνπλ αγθαιηάζεη ηηο κνλέο κε κία αγάπε άλεπ πξνεγνπκέλνπ. Ξνιινί εθθιεζηάδνληαη θάζε Θπξηαθή θαη γηνξηή θαη παξαθνινπζνύλ ην δύζθνιν ηππηθό ησλ α- θνινπζηώλ επραξίζησο. Ρν ζπνπδαηόηεξν είλαη όηη ηα κνλαζηήξηα άξρηζαλ λα επεξεάδνπλ θαη ηνπο ηεξείο καο επί ην παξαδνζηαθώηεξνλ. Ρα επηζθέπηνληαη ζπρλά, αλαλεώλνπλ ηηο πλεπκαηηθέο ηνπο δπλάκεηο, πηνζεηνύλ εθθιεζηαζηηθέο θαη παξαδνζηαθέο πνηκαληηθέο κεζόδνπο, ξαζνθνξνύλ, γίλνληαη επαίζζεηνη ζηα δνγκαηηθά ζέκαηα, αληηδξνύλ ζηνλ

3 ζπγθξεηηζκό θαη ζηνλ νηθνπκεληζκό πνπ πάλε λα ελώζνπλ όιεο ηηο ζξεζθείεο αζρέησο ησλ ηεξαζηίσλ θαη θνβεξώλ δηαθνξώλ πνπ ππάξρνπλ. Ν π. Δθξαίκ έρεη σο βάζε ηνπ ην κνλαζηήξη ηνπ αγίνπ Αλησλίνπ ζηελ Αξηδόλα, ιίγε ώξα καθξηά από ηελ πξσηεύνπζα ηεο Αξηδόλαο ηνλ Φνίληθα θαη θνληά ζηελ πόιε Florence. Ρν κνλαζηήξη απηό ηδξύζεθε ην 1995, κέζα ζηε έξεκό ηεο Αξηδόλαο, ζε κηα πεξηνρή πνπ θαηνηθνύλ θπξίσο Κνξκόλνη. Νη Κνξκόλνη είλαη πξνηεζηαληηθή παξαθπάδα πνπ ηδξύζεθε ην ΗΘ αἰῶλα θαη δέρεηαη ηελ πνιπγακία θαη όηη νη Ακεξηθαλνί πξνέξρνληαη από ηνπο Δβξαίνπο. Έρνπλ σο θέληξν ηνπο ηελ πνιηηεία Γηνύηα ησλ Ζ.Ξ.Α. θαη ίδξπζαλ ην Salt Lake City πξσηεύνπζα ηεο Γηνύηα. Γύξσ από ην κνλαζηήξη αγνξάζζεθαλ άιια 1200 ζηξέκκαηα ζηα ν- πνία θπηέςαλε ειηέο, πνξηνθαιηέο, ιεκνληέο, θπζηηθηέο Αηγίλεο, ακπέιηα, grape fruits, θαη άιια. Ζ πεξηνρή από έξεκνο έρεη κεηαβιεζεί ζε κία θαηαπξάζηλε όαζε, ράξε ζην λεξό πνπ βξήθαλ άθζνλν θάλνληαο γεσηξήζεηο. Δπίζεο κεηαθπηεύηεθαλ δέλδξα πνπ ήδε ήηαλ ηεξάζηηα, όπσο θνίληθεο θαη θάθηνη, πνπ πξνζδίδνπλ κία ηδηαίηεξε εμσηηθή νκνξθηά θαη ράξε. Ξαξηέξηα, πιαθόζηξσηα, θξπθόο θσηηζκόο ηε λύρηα, ζηληξηβάληα, νκνηώκαηα δώσλ κέζα ζηνπο θήπνπο, ζπκπιεξώλνπλ ηελ παξαδεηζέληα νκνξθηά. Ρα πξώηα θηίξηα ηνπ κνλαζηεξηνύ ήηαλ 4 ηξνρόζπηηα ησλ 24m2 πεξίπνπ, ηα νπνία ηώξα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε θηίξηα, ελώ θηίζζεθαλ πιήζνο άιια ζε κόληκεο βάζεηο. Δ- θηόο ηεο θεληξηθήο εθθιεζίαο ηνπ αγίνπ Αλησλίνπ (αθηεξσκέλε θαη ζηνλ άγην Λεθηάξην), έρεη άιιεο πέληε εθθιεζίεο θαη κία ππό ίδξπζε ζ έλα γεηηνληθό βνπλαιάθη. Νη εθθιεζίεο είλαη ηνπ αγίνπ Γεκεηξίνπ, ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ, ηνπ αγίνπ Ληθνιάνπ, ηνπ αγίνπ Ξαληειεήκνλνο, ηνπ αγίνπ Ησάλλνπ κέζα ζην θακπαλαξηό ηεο κνλήο, θαη ηνπ πξνθήηνπ Ζιία πνπ θηίδεηαη ηώξα. Νη ξπζκνί ησλ λαώλ είλαη δηάθνξνη θαη απ όια ηα κέξε ηεο Νξζνδνμίαο θαηαιιήισο πξνζαξκνζκέλνη ζην ακεξηθαληθό πεξηβάιινλ. Ρν κνλαζηήξη εθηείλεηαη ζε κία έθηαζε 432 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ, έρεη επηά μελώλεο θαη κπνξεί λα θηινμελήζεη 500 άηνκα. Ν αξηζκόο επηζθεπηώλ είλαη ηεξάζηηνο. Ρν κνλα-

4 ζηήξη έξρεηαη ζε επηζθέςεηο 2ν κεηά ην Γθξαλη Θάλπνλ, ην κεγάιν θαξάγγη πνπ θπιάεη ν πνηακόο Θνινξάλην, θαη είλαη νξαηό ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ από ηε ζειήλε δηα γπκλνύ νθζαικνύ. Ρν Γθξαλη Θάλπνλ έρεη κήθνο 450 ρηιηόκεηξα, πιάηνο ζην θαξδύηεξν ζεκείν 30 ρηιηόκεηξα θαη ζην ζηελόηεξν ζεκείν 6,5 ρηιηόκεηξα, βάζνο δε 1600 κέηξα. Ρν Γθξαλη Θάλπνλ είλαη έλα από ηα επηά ζαύκαηα ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ, γη απηό είλαη από ηα κεγαιύηεξα α- μηνζέαηά ηεο Ακεξηθήο. Θαηαιαβαίλνπκε ηώξα ηη ζεκαίλεη, λα έξρεηαη ην κνλαζηήξη ηνπ αγίνπ Αλησλίνπ δεύηεξν ζηηο επηζθέςεηο κεηά ην Γθξαλη Θάλπνλ. Ζ θηινμελία παξέρεηαη δσξεάλ, θαηά ην αγηνξείηηθν πξόηππν, θαη είλαη αβξακηαία. Ρξάπεδα παξέρεηαη ην πξσί κεηά ηελ αθνινπζία θαη ην α- πόγεπκα κεηά ηνλ εζπεξηλό. Νη πξνζθπλεηέο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, ζπληξώγνπλ κεηά ησλ κνλαρώλ, αθνύγνληαο ην αλάγλσζκα από παηεξηθά θείκελα όπσο ζπλεζίδεηαη ζηηο νξγαλσκέλεο κνλέο. Πηνπο μελώλεο ππάξρνπλ θξνύηα, αλαςπθηηθά, γιπθά, μεξνί θαξπνί, θαθέο, ηζάη, πνπ πξνζθέξνληαη ειεύζεξα. Ρν κνλαζηήξη εθηόο από ηελ θηινμελία παξέρεη θαη θηιαλζξσπηθό έξγν. Έρεη ζπζζίηηα γηα θησρνύο θαη πξνζθέξεη βνήζεηα ζε όπνηνλ ηνπ δεηήζεη. Πην Tucson, κηα θνληηλή πόιε λνηηώηεξα ηνπ κνλαζηεξηνύ, δεκηνπξγείηαη ίδξπκα γηα θησρέο θαη εγθαηαιεηκκέλεο γπλαίθεο. Ππλεπώο ζηε κνλή εζπραζκόο, ηεξαπνζηνιή, θηινμελία θαη θηιαλζξσπία ζπλππάξρνπλ ζε κία αξκνληθή ζύλδεζε. Νη αθνινπζίεο γίλνληαη θαηά ην αγηνξείηηθν ηππηθό, ειαθξά πξνζαξκνζκέλν γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο Ακεξηθήο. Θαζεκεξηλά πξνζεύρνληαη 2-6 ην βξάδπ θαη όηαλ έρεη νινλπθηία από ηηο 12 ηα κεζάλπρηα κέρξη 6.30 ην πξσί. Ρν απόγεπκα ηειείηαη ε Θ Ὥξα, ν Δζπεξηλόο θαη ην Απόδεηπλν κε ηνπο Χαηξεηηζκνύο. Νη κνλαρνί είλαη γύξσ ζηνπο 35 θαη εγνύκελνο είλαη ν αγηνξείηεο ηεξνκόλαρνο Ξαΐζηνο, πνπ είρε έξζεη ζηελ αξρή κε πέληε άιινπο κνλαρνύο από ην όξνο γηα λα ην επαλδξώζνπλ. Ν π. Δθξαίκ δελ έρεη δηνηθεηηθά θαζήθνληα αιιά είλαη ν γέξνληαο ησλ ηεξώλ κνλώλ, ηόζν ζηελ Ακεξηθή όζν θαη εδώ ζηελ Διιάδα. Δίλαη από ηνπο ραξηζκαηνύρνπο εθείλνπο θιεξηθνύο πνπ ζπγθεληξώλνπλ πιήζνο θόζκνπ γηα εμνκνιόγεζε, λνπζεζία, θαη πλεπκαηηθή θαζνδήγεζε. Αθόκε θαη από ηελ Διιάδα έξρνληαη γηα λα

5 εμνκνινγεζνύλ. Θαη παξαηεξείηαη ην αληίζηξνθν θαηλόκελν απ όηη ίζρπε κέρξη ηώξα, λα έξρνληαη δειαδή από ηελ Ακεξηθή γηα εμνκνιόγεζε θαη θαζνδήγεζε ζηελ Διιάδα θαη κάιηζηα ζην Άγην Όξνο. Ρώξα νη όξνη αληηζηξαθήθαλ θαη ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε κήπσο εθεζπράδνληεο γηα ηελ πλεπκαηηθόηεηα ηεο Διιάδνο ζε ιίγν αλαγθαζζνύκε λα πξνζηξέρνπκε ζην εμσηεξηθό γηα πλεπκαηηθή βνήζεηα. Ν π. Αληώληνο Κνζρνλάο ζπληαμηνύρνο εθεκέξηνο ζην Tucson, από ηνπο βαζηθνύο ζπλεξγάηεο θαη ζπκπαξαζηάηεο ηνπ γέξνληα Δθξαίκ ζηελ πεξηνρή, αλαθέξεη όηη «εκείο νη ηεξείο θαη νη αξρηεξείο ζηε Ακεξηθή, γηα 70 ρξόληα πεξίπνπ, πξνζπαζνύζακε λα θέξνπκε ηνλ θόζκν ζηηο εθθιεζίεο θάλνληαο θεζηηβάι. Γειαδή δηνξγαλώλακε γηνξηέο θαη παλεγύξηα θαη πξνζθέξακε πνηά, θαγεηά, ρνξό, δηαζθέδαζε θαη άιια παξόκνηα. Δίρακε μεράζεη ηελ πξνζεπρή, ην θνκπνζρνίλη, ηελ εμνκνιόγεζε, ηε λεζηεία, ηελ άζθεζε, ηελ παξάδνζε ηεο Δθθιεζίαο καο. Ρν ζπνπδαηόηεξν δελ αθήλακε λα δεκηνπξγεζνύλ κνλαζηηθά θέληξα. Ρα ζεσξνύζακε όηη δελ ρξεηάδνληαη θαη όηη δελ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ ηίπνηα ζηελ Δθθιεζία καο. Θαη ήξζε έλα κηθξνζθνπηθό αλζξσπάθη, ρσξίο θνζκηθέο ζπνπδέο, ρσξίο πηπρία ζενινγίαο, ρσξίο λα έρεη ξεμηθέιεπζεο θαη θαηλνηόκνπο ηδέεο, ό- πσο πηζηεύακε όηη έρνπκε εκείο, θαη καο ζύκηζε ηελ παξάδνζή καο. Γελ πνύιεζε ζνπβιάθηα, γύξν, κνπζαθά, κπαθιαβάδεο θαη ηα άιια θαγεηά ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο, αιιά πνύιεζε, ε κάιινλ πξνζέθεξε δσξεάλ, ηνλ μεραζκέλν Χξηζηό ηεο Νξζνδνμίαο. Γελ θάιεζε ζε ρνξνύο θαη δηαζθεδάζεηο, αιιά ζε αγξππλίεο θαη λεζηείεο. Θαη ν θόζκνο θσηηζκέλνο από ην Θεό ηνλ πιαηζίσζε θαη ηνλ πεξηηξηγύξηζε θαη ηνλ ελίζρπζε. Ζ θνζκνζπξξνή πνπ παξαηεξείηαη είλαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ. Ζ Ακεξηθή πνπ πξνζπαζνύζε λα μεθύγεη από ηελ θαηαλαισηηθή θνηλσλία, ηελ αθζνλία θαη ηνλ θόξν ησλ πιηθώλ αγαζώλ, κε θηλήκαηα όπσο ησλ hippies θαη ησλ beatniks θαη ηε ζηξνθή πξνο ηηο αλαηνιηθέο ζξεζθείεο, άξρηζε λα αλαθαιύπηεη ηνλ γλήζην θαη αξρέγνλν ρξηζηηαληζκό ηεο Νξζνδνμίαο καο. Ν π. Δθξαίκ ήξζε θαη έθαλε κία κεγάιε ζθάια από ηε γε ζηνλ νπξαλό. Καο έδσζε ηελ δπλαηόηεηα εδώ ζηελ Ακεξηθή λ αλεβαίλνπκε πάλσ ζηνλ νπξαλό κε ηα κέζα ηεο νξζνδόμνπ παξαδόζεσο.

6 Ρν κνλαζηήξη ηνπ αγίνπ Αλησλίνπ εδώ ζηελ Αξηδόλα θηίζζεθε κε ζεκεία πνπ έδεημε ν Θεόο. Όηαλ ήξζε ν γέξνληαο ζηελ πεξηνρή καο θαη έςαρλε γηα κέξνο πνπ ζα έθηηδε ηε λέα κνλή, ελώ πξνζπαζνύζε λα πάεη αιινύ, έραζε ην δξόκν ηνπ θαη ήξζε εδώ. Έκεηλε θαηελζνπζηαζκέλνο. Ακέζσο πήγακε ζε θηεκαηνκεζίηε ηεο πεξηνρήο γηα λα δνύκε ηη κπνξνύζακε λ αγνξάζνπκε. Όηαλ θζάζακε ζην κέξνο πνπ θηίζζεθε ην κνλαζηήξη αξγόηεξα, ελώ κηινύζακε κε ηνλ θηεκαηνκεζίηε, αθνύζακε λα ρηππάλε θακπάλεο όπσο ρηππνύλε νη θακπάλεο ηεο Φηινζένπ. Ν γέξνληαο είπε ηόηε εδώ ζα ην θηίζνπκε. Ρν είπα ζηνλ αείκλεζην Αληώλην, ε- πίζθνπό ηνπ Παλ Φξαλζίζθν, ζηνλ νπνίν ππαγόκαζηε θαη θείλνο είπε κέζα ηνπ Θεθαιινλίηηθε θάξζα, δηόηη είκαη από ηελ Θεθαιινληά. Κεηά δπό ρξόληα όκσο, ελώ πεγαίλακε ζην κνλαζηήξη θαη ζηακαηήζακε ιίγν πξηλ θζάζνπκε λα θνξέζνπκε ηα ξάζα καο, γηαηί θνξνύζακε ιατθά ξνύρα όπσο ζπλεζίδνπκε εδώ ζηελ Ακεξηθή, άθνπζε ηηο θακπάλεο θαη ν δεζπόηεο. Δίρε δώζεη εληνιή ζηνλ εγνύκελν λα κε θάλνπλ επίζεκε ππνδνρή, γη απηό όηαλ θζάζακε ηνλ κάισζε. Δθείλνο όκσο απάληεζε όηη δελ ρηππήζαλ θαη όηη νη παηέξεο είλαη ζηα θειιηά. Ρόηε ν δεζπόηεο θαηάιαβε ηη ζπλέβε θαη κνπ εμνκνινγήζεθε ηη είρε ζθεθζεί, όηαλ ηνπ α- λαθνίλσζα ηη είρε ζπκβεί ζε καο. Ν επίζθνπνο Αληώληνο, όηαλ γλώξηζε ηνλ π. Δθξαίκ θαη ην έξγν ηνπ, κνπ είπε ν Δθξαίκ ζα γεκίζεη ηελ Ακεξηθή κε κνλαζηήξηα. Ξόζν ηπρεξνί είκαζηε πνπ έρνπκε γλσξίζεη θαη πεξπαηάκε θαη κηιάκε θαη επινγνύκεζα από έλα δσληαλό άγην». Αο επρεζνύκε ηα «Γθξαλη Θάλπνλ» ηεο Νξζνδνμίαο καο, ηα νξζόδνμα κνλαζηήξηα ηεο Ακεξηθήο, λα πνιιαπιαζηαζζνύλ αξηζκεηηθά θαη λα πξννδεύνπλ ζπλερώο πνηνηηθά. Γελ μέξνπκε πνηέο είλαη νη βνπιέο ηνπ Θπξίνπ καο. «Κπνξεί ζην κέιινλ ε Ακεξηθή λα γίλεη κία λέα Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία» (πξσηνπξεζβύηεξνο Θεόδσξνο Εήζεο, θαζεγεηήο Α.Ξ.Θ.). ΚΔΙΔΡΗΝΠ ΑΞ. ΒΑΓΟΑΧΑΛΖΠ ΑΟΧΗΚΑΛΓΟΗΡΖΠ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ

www.gnosisellas.gr ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΛΟΓΟ Απηή ε κηθξή εξγαζία πνπ γξάθηεθε ην έηνο 1952 ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα λα δνζεί ε Γλσζηηθή Πνθία ζην ιαό, γηα λα εμνπδεηεξώζεη ζην αζηξηθό ηελ έμνδν πνπ θάλνπλ νη κάγνη θαη νη κάγηζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 3/06/2014 ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ Παλαγηώηαηε Μαθαξηώηαηνη εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη Παηέξεο θαη Αδειθνί, Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Η ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΣΤ Κάζε ρξόλν, ζηηο 26 Ινπιίνπ, ε Δθθιεζία καο γηνξηάδεη ηε κλήκε ηεο παξζελνκάξηπξνο Παξαζθεπήο, ε νπνία έδεζε θαη καξηύξεζε θαηά ηνπο ρξόλνπο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Αλησλίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΑΗ ΓΤΣΗΚΟ ΚΟΜΟ Θέμα 4 ης Γραπτής Εργασίας Ο απόερνο ηεο Μεηαξξύζκηζεο θαη ηεο Αληηκεηαξξύζκηζεο ζην Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009

Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις. Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 Θενηρική Ξίνδος: Γεμάηη ανηιθέζεις Δθεκεξίδα Θαζεκεξηλή. Σαμίδηα. 29-11-2009 ΘΔΗΚΔΛΟ: ΛΣΗΛΟ ΘΗΟΤΖ, ΦΩΣΟ: Γ. ΘΔΙΔΑΘΟ, ΣΕ. ΘΙΖΚΖ, Β. ΤΘΑ Παλέκνξθε θαη μαθνπζηή ε Πίλδνο, αιιά θαη... αηειείσηε. Αξρίδεη ζηo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ, ΣΗ ΕΠΑΡΦΙΑ ΚΑΒΑΚΛΙ, ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΉ ΕΠΙΣΉΜΗ & ΣΕΦΝΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ (ΔΗΜΟΣΙΚΗ) ΜΟΤΙΚΗ Πτυχιακό εργαςύα του φοιτητό Ευςτράτιου Παςόπουλου (Α.Μ. 9/04) με θϋμα: ΣΟ ΚΑΒΑΛΙ ΣΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΡΩΜΤΛΙΩΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ) ΜΟΤΗΚΖ Δπηβιέπωλ: Διεπζέξηνο Σζηθνπξίδεο πλεξγαδόκελν Μέινο: Γηάλλεο Εαξίαο ΗΟΤΛΗΟ 2011 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1)

2012/13 Έκδοζη 6. Νηθόι Γεσξγίνπ, Έθε Υξπζνρνύ (η1) 2012/13 Έκδοζη 6 ΕΡΜΗΣ Διαβάστε στον Ερμή 3ο Βραβείο ζηο διαγωνιζμό «Έρεσνα από μαθηηές 2013» ζελ.1, Σσμμεηοτές ζε ζσνέδρια και διαγωνιζμούς, μαθηηικές εκδηλώζεις ζελ. 2-3, Θεαηρική παράζηαζη «Ο Πακκαλλόκαηηος»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah.

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Σήκεξα δελ ζα κηιήζσ γηα ηνπο λεθξνύο καο ζηε Shoah. Αλ ήηαλ λα ην θάλσ, αθνινπζώληαο κηαλ εβξατθή παξάδνζε, απιά ζα δηάβαδα 50.000 νλόκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα