Απεικόνιση*περιφερικής*αγγειακής*νόσου* * «ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ*ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ»*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απεικόνιση*περιφερικής*αγγειακής*νόσου* * «ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ*ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ»*"

Transcript

1 Απεικόνισηπεριφερικήςαγγειακήςνόσου «ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ» Πανελλήνιο)Καρδιολογικό)Συνέδριο)2012) ) ) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Τριάντης)Γιώργος) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Καρδιολόγος=Διευθυντής) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Αιμοδυναμικό)Τμήμα=ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)

2 Συμπέρασμα Ηστεφανιαίανόσοςσυνυπάρχειαναλογικάμεπεριφερικήνόσο καιεπιδεινώνειτηνπρόγνωσητουασθενούς. Ηαιματηρήμελέτηκαιεπεμβατικήαντιμετώπισηστεφανιαίων ασθενώνμεπεριφερικήνόσοείναιπερισσότεροεργώδηςκαιέχει αυξημένησυχνότηταεπιπλοκών Οεπεμβατικόςκαρδιολόγοςπρέπειναείναιενήμεροςτης ανατομίαςτουαγγειακούδικτύου,τωνπαραλλαγώνκαιτης παθολογίας,ιδιαίτερα(στα(σημεία(από(όπου(διέρχεται(κατά(τον( διαγνωστική(η(θεραπευτική(πράξη.( Ηγνώσηαυτήθασυμβάλλειστηνπρόληψηκαιμείωσητων σχετικώνεπιπλοκώνκαιπιθανόνστηναποκάλυψηπεριφερικής νόσουπουμέχριτότεείχεδιαλάθει

3 Ηπαρακέντησηείναι τοήμισυτουπαντός Προτιμάταιημηριαίααρτηρία.Έχειικανήδιάμετρο,είναι εύκολαψηλαφητήκαιηαιμόστασησχετικάασφαλής. Ηκερκιδικήπροσπέλασηέχεισυγκριτικάπλεονεκτήματα ιδίωςωςπροςτιςτοπικέςαγγειακέςεπιπλοκέςκαιεσχάτως είναιιδιαίτεραδημοφιλής. Ηβραχιόνιοςεπιλέγεταιαπότουςακτινολόγουςγια διαγνωστικέςαγγειογραφίεςκαινοσηλεία3l4ωρών. Ηπροσπέλασηαπότηναριστερήπλευράεπιφυλάσσεταιεπί αδυναμίαςαπόδεξιάκαισεειδικέςπεριπτώσεις.(δύσκολος καθετηριασμόςlima,αγγειοπλαστικήνεφρικώνμεκατιούσα φοράκ.λ.π)

4 Παρακέντησημηριαίας. Στόχοςηκοινήμηριαία.Ορίζεται απότονδιχασμόκαιτηνεντω βάθειπερισπωμένηλαγόνιο. Αντιστοιχείστηνμεσότητατης κεφαλήςτουμηριαίου,επίτα εντός. Είσοδοςυπόγωνία30L45 πάνωη κάτωαπότηνμηροβουβωνική πτυχή,πάντακάτωαπότον Βουβωνικόσύνδεσμο. Κίνδυνοι Χαμηλήπαρακέντηση: Ψευδοανεύρυσμα,ΑΦ επικοινωνία,θρόμβωση Υψηλή:Οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία Τυφλήπαρακέντηση Επίαπουσίαςικανοποιητικών σφύξεων Μευπερηχογραφικήκαθοδήγηση Ακτινοσκοπικά:Έσωτριτημόριο μηριαίαςκεφαλής,αποτιτάνωση αγγείου. Μεαντίπλευρηέγχυσηστον αορτικόδιχασμόκαιχρήση προβολικήςμνήμης(roadmap)

5

6 Ειδικέςκαταστάσεις Συνθετικό(μόσχευμα( Ασφαλήςηπαρακέντησημετά6L7 εβδομάδες. Κάλυψημεαντιβίωση. Μερικέςφορέςεκτροπήτου σύρματοςπροςτοκολόβωμα. Αντίστροφος(καθετηριασμός( Απαιτείταισεδιάφορεςεπεμβάσεις. Σχεδόνκάθετηηεισαγωγήτης βελόνηςπάνωαπότηνκεφαλήτου μηριαίου. Εναλλακτικάπροσπέλασηαπό αντίπλευρηαρτηρία(crosslover)

7 Τοπικέςαγγειακέςεπιπλοκές Χαμηλή,εργώδηςπαρακέντηση,αθηρωματικήπλάκαστοσημείοεισόδου,ατελής συμπίεσηαυξάνουντηνπιθανότητατοπικώνεπιπλοκών ΑLΦεπικοινωνίαμηριαίωναγγείων ΔιαχωρισμόςμηριαίαςLλαγονίου αρτηρίας Ψευδοανεύρυσμαεπιπολής μηριαίας

8 Οδηγάσημεία 1. Εντωβάθειπερισπωμένηλαγόνιος(όριομετηνμηριαία) 2. Κάτωεπιγαστρική(είσοδοςστηνελάσσοναπύελο) 3. Έσωλαγόνιος(Διχασμόςκοινής) Συνήθεις(διάμετροι(:(7A10mm(για(την(κοινή( λαγόνιο((και(5a7(για(έξω(και(κοινή(μηριαία(( ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Ψηφιακήσυνήθωςμε20L25mlμε 15ml/secυπεράνωτουδιχασμού ΛήψειςσεAPπροβολή RAOηLAOεπιπλέονπροβολές ιδιαίτεραεπίασβεστωμένωνβλαβών

9 ΠρωτογενήςPCIγια ΟΕΜκατωτέρου Έντονοάλγοςστονμηρόκαι τονάκροπόδαστην διάρκειακαιμετάτην επέμβαση Αυτοεκτεινόμενοstent9/60 Διάτασημεμπαλόνι7/40

10 Αιμορραγικέςεπιπλοκές Απόυδρόφιλοσύρμαηθηκάρι πουεισέρχεταισεκλάδοτης λαγονίου,ιδιαίτεραστην κάτωεπιγαστρική Απόυψηλήπαρακέντηση,ατελή αιμόσταση,διάτρησηκαιτου οπισθίουτοιχώματος Κίνδυνοςοπισθοπεριτοναϊκού αιματώματος

11 ΚΟΙΛΙΑΚΗΑΟΡΤΗ ΟρίζεταιαπότοδιάφραγμαστούψοςτουΘ12μέχριτονδιχασμόστούψοςτουΟ4 Μετηναορτογραφίαεκτιμώνται:Ανευρύσματα,στενώσειςLαποφράξεις,αορτικά μοσχεύματα Κύριοικλάδοι 1. Αλλήρειοςτρίποδαςκαοικλάδοιτου 2.Νεφρικέςαρτηρίες 3.Άνωμεσεντέριος 4.Κάτωμεσεντέριος Απεικονιστικήτεχνική ΑορτογραφίαμετιςοπέςτουPigtailστο ύψοςτουθ12 Αποφυγήέκχυσηςεντόςανευρύσματος Ηάνωμεσεντέριοςεπικαλύπτεισυχνάτα στόμιατωννεφρικών.ανάγκηγιαεκλεκτική σκιαγράφηση Προσοχήσεπεριπτώσειςύπαρξης ενδοαυλικούμοσχεύματος,διαχωριστικού ανευρύσματος(κίνδυνοςγιαπορεία κάτωθεντουμοσχεύματοςηεντόςτου διαχωρισμού)

12 Τακοιλιακάανευρύσματασυνδυάζονταισυχνάμε έντονηαθηρωμάτωση,ελίκωση,ασβέστωσηκαι μερικέςφορέςμεενδοαυλικόθρόμβο.αποτέλεσμα: Εργώδηςπροώθησηυλικών,κίνδυνοςπεριφερικών εμβολών ΗχρησιμοποίησηκαθετήραmulÜpurposeηJR4 υποστηρικτικά,βοηθάστηνατραυματική προσπέλασηκαιάνοδο. Υπονεφρικόανεύρυσμα Μυκωτικόανεύρυσμα ΑνεύρυσμαΔεξιάςλαγονίου

13 1 1.Διχαλωτόενδοαυλικό μόσχευμα.ταυδρόφιλα σύρματαδιευκολύνουντην διέλευση,αυξάνουνόμως τηνπιθανότηταδιόδουμέσω τωνstruts 2.Ημεγάληκαμπύληστην κοιλιακήαορτήδεν αντιστοιχείσεανεύρυσμα αλλάσεμεγάληελίκωση 3.Αορτολαγόνιομόσχευμα χειρουργικάτοποθετημένο 2 3

14 α Φλεγμονώδειςπαθήσειςηαθηροσκληρυντικές μπορείνακαταστήσουναδύνατητηνπροσπέλασηη επικίνδυνη α.νόσοςtakayasu β.σοβαρήεστιακήστένωση γ.σύνδρομoleriche δ.ιατρογενήςδιαχωρισμός β γ δ

15 Παθήσειςνεφρικώναρτηριών Ηεπίπτωσησοβαρήςστένωσηςτηςνεφρικήςαρτηρίας (ΣΝΑ)σεασθενείςπουπροσέρχονταιγιαδιαγνωστική στεφανιογραφίαανέρχεταιστο15% ΗΣΝΑαποτελείαιτίαδευτερογενούςυπέρτασης Το10%τηςΣΑΝοφείλεταισεινομυώδηυπερπλασία Οινεφρικέςαρτηρίεςεκφύονταισυνήθωςστούψοςτων Ο1LΟ2 Συχνάανευρίσκονταιδιπλέςνεφρικέςαρτηρίες

16 Ηαορτογραφίαμερικέςφορέςδενείναι διαγνωστικήκαιαπαιτείταιεκλεκτικός καθετηριασμός Στομιακέςβλάβεςμπορείναδιαφύγουνηνα προκληθείσεαυτέςιατρογενήςδιαχωρισμός Απότοναριστερόβραχίοναπροσφέρεταιη προσπέλασημεκαθετήραmulüpurpose1.25 γιανεφρικέςμεκατιούσαέκφυση

17 Αορτογραφίασεπροβολή40 LAOείναι πάντασκόπιμη.τοάκροτουpigtail τοποθετείταιστηνμεσότηταπερίπουτης ανιούσηςαορτής.δίδειπληροφορίεςγια τιςεκφύσειςτωνμεγάλωναγγείωνκαι τωναρχικώντμημάτωνκαθώςκαιγια τυχόνπαραλλαγές. Στηνδεξιά30 οl 40RAOπροβολή,που λαμβάνεταισπανιότεραδιευκρινίζεταιο διχασμόςτηςανωνύμου Συχνότερεςπαραλλαγές. 1. Απευθείαςέκφυσητηςαριστεράς σπονδυλικήςαρτηρίαςαπότοαορτικότόξο (5%) 3. Έκφυσητηςαριστεράςκοινήςκαρωτίδοςαπό τηνανώνυμο(bovinearchl10%))ηαπόκοινό μεαυτήστέλεχος(15%). 4. Έκφυσητηςδεξιάςυποκλειδίουπέραντης αριστεράς,προςτηνκατιούσααορτή Αορτικότόξοκαιμεγάλααγγεία

18 Εκλεκτικόςκαθετηριασμός Επιτυγχάνεικαλύτερησκιαγράφησηκαι προβλέπειτονβαθμόδυσκολίαςενδεχόμενης επεμβατικήςαντιμετώπισης ΜετονJR4ητονVertebralεπιτυγχάνεταιστο μεγαλύτεροποσοστό ΤΟΕΝΔΟΘΗΛΙΟΤΩΝΒΡΑΧΙΟΝΟΚΕΦΑΛΙΚΩΝΑΓΓΕΙΩΝΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΑΠΟΤΩΝΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ.ΠΑΡΑΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΜΕΓΕΘΟΣΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙΕΥΚΟΛΑΟΤΑΝΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣΕΛΘΕΙΣΕΕΠΑΦΗΜΕΤΟΤΟΙΧΩΜΑ

19 Δυσχέρειεςεκλεκτικούκαθετηριασμού Συναρτώνταιμε: i. Τηνύπαρξηπεριφερικήςελίκωσηςκαι ασβέστωσηςπουδυσχεραίνειτουςχειρισμούς ii. iii. iv. Τηνμορφολογίατουαορτικούτόξουενσχέσει μετηνέκφυσητωνμεγάλωναγγείων.η μορφολογίαιιαλλάιδιαίτεραηιιι δυσχεραίνουνσημαντικάτονεκλεκτικό καθετηριασμόμετουςσυνήθειςκαθετήρες ΗχρησιμοποίησηενόςSimmonsκαθετήραΙ,ΙΙ ηιιιανάλογαμετομέγεθοςτουτόξου, αποτελείτηνσωστήεπιλογή. Προϋπόθεσηείναιναεπανασχηματισθείστην αορτικήρίζα. v. ΕναλλακτικάχρησιμοποιούνταιοVitekκαιο Mani. Οεπανασχηματισμός(reshaping)του καθετήραsimmonsμπορείναγίνειστην ανιούσααορτή,στηναριστεράυποκλείδιο ακόμηκαιστονδιχασμότηςκοιλιακήςαορτής. Ηβαθύτερηδιασωλήνωσηενόςμεγάλου αγγείουγίνεταιμεαπόσυρσηπαράπροώθηση τουκαθετήρα

20 Υποκλείδιοςαρτηρία Απευθείαςαπότοαορτικότόξοαριστερά,από τηνανώνυμοδεξιά.διάμετρος6l8mm Παραλλαγέςσεμικρόποσοστόιδιαίτεραγια τηνδεξιά:άμεσηέκφυσηαπότηναορτή Στοπλάγιοχείλοςτηςπρώτηςπλευράς μεταπίπτειστηνμασχαλιαία Οικύριοικλάδοικατάσειράνείναιη σπονδυλική,ημαστικήrimaηlimaκαιτο θυραυχενικόστέλεχος Απεικόνιση ΜετηναορτογραφίασεLAO40 προβολή.ο διχασμόςτηςανωνύμουαναδεικνύεται καλύτεραστηνrao30.τοσύστοιχοάκροσε διάφορεςθέσεις Απευθείαςέγχυσημετοχέρισεμηριαίακαι βραχιόνιοπροσπέλαση. ΜεJR4εφικτόςσυνήθωςοκαθετηριασμός. Σπανιότεραανάγκηγιαειδικούςκαθετήρες (Simmons,Vitek)

21 Βλάβεςκαιεπιπλοκέςτηςυποκλειδίουαρτηρίας Ηαριστεράυποκλείδιοςπάσχεισυχνότερα απότηνδεξιά. Οιβλάβεςεντοπίζονταισυνήθωςστο1 ο τριτημόριοπριντηνέκφυσητης σπονδυλικής. Οιστομιακέςβλάβεςμπορούννα διαφύγουν. Εργώδειςχειρισμοίκατάτηνπροσπάθεια καθετηριασμούτηςimaμπορείνααποβούν επιζήμιοι Προεγχειρητικήαπεικόνισηδίδειχρήσιμες πληροφορίες Ενδείξειςπαρέμβασης Συμπτώματαυποκλοπήςυποκλειδίου Διαλείπουσαχωλότηταάνωάκρου ΥποστήριξηIMAήφίστουλαςαιμοκάθαρσης

22 ΚερκιδικήLΒραχιόνιοςπροσπέλαση Οδιχασμόςτηςβραχιονίουγίνεταιστο ύψοςτουαυχένατηςκερκίδος Ηκερκιδικήκαιωλένιοςαρτηρία έχουνδιάμετρο3l4mm,μετηνωλένιο ναυπερτερείελαφρώςσεδιάμετρο Τροφοδοτούνεπαρκώςτηνάκραχείρα μέσωπλουσίουαναστομωτικού δικτύουμεαποτέλεσμαικανοποιητική αιμάτωσηακόμηκαιεπίαποφράξεως τηςμιάς. Ηκερκιδικήχρησιμοποιείται περισσότεροσανελεύθερομόσχευμα στηνκαρδιοχειρουργικήκαισανοδός προσπέλασηςστηνδιαγνωστικήκαι επεμβατικήκαρδιολογία

23 Radial artery puncture

24 TRA(for(PCI:(ComplicaUons( 10QyearexperienceatCliniquePasteur Hematoma: <0.5% Pseudoaneurysm: <0.1% AVfistula <0.1% Surgicalrepair <0.1% Bloodtransfusion: 0 Radialarterythrombosis 5%

25 ΤΕΧΝΙΚΕΣΔΥΣΚΟΛΙΕΣLΣΠΑΣΜΟΣ Ανθεκτικόςσπασμόςείναιη συνηθέστερηεπιπλοκήτηςκερκιδικής προσπέλασης.μεφαρμακευτικό κοκτέηλενδαρτηριακά (νιτρώδες,ξυλοκαϊνη,βεραπαμίλη,) λύεταιστομεγαλύτεροποσοστό. Διάτρησητουτοιχώματοςαπότο σύρμαητονκαθετήραμπορείνα προκύψεισεεργώδειςπροσπάθειες. Σύνηθεςυπόβαθροοσπασμόςκαι ανατομικέςπαραλλαγές. Δυσχέρειεςκαθετηριασμούμπορείνα οφείλονταισεελίκωσηlασβέστωσητης υποκλειδίουκαιμεγάληδιάτασητης ανιούσαςαορτής

26 Brachial(artery(loop Συνήθειςανατομικέςπαραλλαγές Complex radial artery anatomy Forearm(loop Radial(artery(loop

27 ΕΠΙΠΛΟΚΗΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ

28 ΥΨΗΛΟΣΔΙΧΑΣΜΟΣΤΗΣΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ Αποτελείτηνσυνηθέστερηανατομική παραλλαγή.οδιχασμόςσεκερκιδικήκαι ωλένιογίνεταιψηλάστονβραχίονα.ενίοτε δενυπάρχειβραχιόνιοςαρτηρία,αφούο διχασμόςξεκινάαπότηνμασχαλιαίααρτηρία

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση

Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση 1 Αρτηριακός Πόρος - Επεµβατική Σύγκλειση Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι µία αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µίας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδείξεις χρήσης σκιαγραφικών ουσιών σε Ακτινολογικές εξετάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδείξεις χρήσης σκιαγραφικών ουσιών σε Ακτινολογικές εξετάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδείξεις χρήσης σκιαγραφικών ουσιών σε Ακτινολογικές εξετάσεις Αθήνα 2012 1 Ι. Εισαγωγή Οι σκιαγραφικές ουσίες είναι φάρμακα που χορηγούνται για διαγνωστικούς σκοπούς καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Οψιμη ανάπτυξη ψευδοανευρύσματος μετά από διαχωρισμό της ενδοκρανίου μοίρας της σπονδυλικής αρτηρίας: παρουσίαση περιστατικού

Οψιμη ανάπτυξη ψευδοανευρύσματος μετά από διαχωρισμό της ενδοκρανίου μοίρας της σπονδυλικής αρτηρίας: παρουσίαση περιστατικού 54 CASE REPORTS ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Οψιμη ανάπτυξη ψευδοανευρύσματος μετά από διαχωρισμό της ενδοκρανίου μοίρας της σπονδυλικής αρτηρίας: παρουσίαση περιστατικού Θεόδωρος Καραπαναγιωτίδης1, Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις και προβληματισμοί στη χειρουργική των κλάδων του αορτικού τόξου με αφορμή την αντιμετώπιση μιας ενδιαφέρουσας περίπτωσης

Σκέψεις και προβληματισμοί στη χειρουργική των κλάδων του αορτικού τόξου με αφορμή την αντιμετώπιση μιας ενδιαφέρουσας περίπτωσης 81 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ & BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 4, 2006 (81-87) Σκέψεις και προβληματισμοί στη χειρουργική των κλάδων του αορτικού τόξου με αφορμή την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 10 Áðñßëéïò - Éïýíéïò 2011 ÁöéÝñùìá óôçí Åðåßãïõóá ÉáôñéêÞ ÌÝñïò  åéñïõñãéêþ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται Δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου

Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες των κλάδων του αορτικού τόξου 203 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 18, 2009 (203-207) Ενδιαφέρουσα περίπτωση συνδυασμένης αντιμετώπισης συνδρόμου υποκλοπής υποκλειδίου αρτηρίας με σύγχρονες πολλαπλές βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου από διαχωρισμό της έσω καρωτίδας: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου από διαχωρισμό της έσω καρωτίδας: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας CASE REPORT ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 27 Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου από διαχωρισμό της έσω καρωτίδας: Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Νικήτας Νανίδης, Στέφανος Κορφιάς, Δαμιανός E.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Φοιτήτρια: Περδικάκη Χριστίνα Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Εγκεφαλικών Επεισοδίων σε Ασθενείς με Στενώσεις των Καρωτίδων

Πρόληψη Εγκεφαλικών Επεισοδίων σε Ασθενείς με Στενώσεις των Καρωτίδων 126 Ανασκόπηση Πρόληψη Εγκεφαλικών Επεισοδίων σε Ασθενείς με Στενώσεις των Καρωτίδων Δημήτρης Χριστόπουλος M.D., PhD, Αγγειοχειρουργός Αναπληρωτής καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Β Χειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 47 ExtraMed 31

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 47 ExtraMed 31 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ EXTRAMED 31 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο.

Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Σουλτάνα Λώτη - Κλειστές κακώσεις κοιλίας Κλειστές κακώσεις κοιλίας. Απεικόνιση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο. Λώτη Σουλτάνα, Επιμελητής Β Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ.Ν. Καβάλας Περίληψη: Oι κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα

Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Απεικόνιση με σκιαγραφικά μέσα Δείτε οδηγίες για τη χορήγηση σκιαγραφικών στη διεύθυνση http://www.esur.org/contrast- media.51.0.html?&lang=gr&no_cache=1#g_sec tion_0_cover Εστιάστε στο ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών

Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών Στρατής Αποστολάκης Αν. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών 11% στα 10-έτη 28% στα 15-έτη (for 4000 patients) Sergeant P, et al:eur J Cardiothorac Surg 1998;14:480-87 Gonzalez-Stawinsky G, Lytle B: 2008 Sabik J,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής

Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(2):179-194 Αντιμετώπιση ανευρυσμάτων κατιούσας θωρακικής αορτής Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΛΟΓΙΑ (Ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2009) N. Djakovic, Th. Lynch, L. Martínez-Piñeiro, Y. Mor, E. Plas, E. Serafetinides, L. Turkeri, R.A. Santucci, M. Hohenfellner

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ Στα πλαίσια της σύννομης και αναγκαίας παραπομπής ασθενών για διαγνωστικές πράξεις και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγνωστικών πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014

ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Β. Δουγένης Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2013 2014 ΠΑΤΡΑ, Οκτώβριος 2013 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής

στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Το σπινθηρογράφημα πνευμόνων στη διάγνωση της Πνευμονικής Εμβολής Χάρις Γιαννοπούλου Πυρηνικός ιατρός Αν. Διευθύντρια Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Πόσο επιτακτική είναι η ορθή διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και αντιμετώπιση της διαβητικής περιφερικής αρτηριοπάθειας

ιάγνωση και αντιμετώπιση της διαβητικής περιφερικής αρτηριοπάθειας ιάγνωση και αντιμετώπιση της διαβητικής περιφερικής αρτηριοπάθειας Γιώργος Λ Ανθιμίδης Παθολόγος- ιαβητολόγος ΓΝΝ Χαλκιδικής 22 0 Ετήσιο Συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρίας Βόρειας Ελλάδας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα. Η Επέμβαση Fontan στην Ελλάδα: Πρώιμα Χειρουργικά Αποτελέσματα και Άριστη Μεσοπρόθεσμα Κλινική Έκβαση

Κλινική Έρευνα. Η Επέμβαση Fontan στην Ελλάδα: Πρώιμα Χειρουργικά Αποτελέσματα και Άριστη Μεσοπρόθεσμα Κλινική Έκβαση Κλινική Έρευνα Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση 2010, 51: 185-193 Η Επέμβαση Fontan στην Ελλάδα: Πρώιμα Χειρουργικά Αποτελέσματα και Άριστη Μεσοπρόθεσμα Κλινική Έκβαση Πα ν α γ ι ω τ η ς Γ. Σφ υ ρ ι δ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο ετήσιο 9 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα