ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητασ για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δημοςίου Χαρακτήρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητασ για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δημοςίου Χαρακτήρα"

Transcript

1 ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητασ για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δημοςίου Χαρακτήρα 2 η Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ για την υποβολή προτάςεων ςτο πλαίςιο του τοπικού προγράμματοσ LEADER τησ Ο.Τ.Δ. «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» «Ππωτοβοςλία για τη βιώσιμη και αειυόπο ανάπτςξη τηρ υθιωτικήρ ςπαίθπος» (Διανζμεται Δωρεάν) ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΣΔ «ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ΑΙΣΗΗ ΕΝΙΧΤΗ ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΜΕΣΡΟ 41 ΤΠΟΜΕΣΡΑ L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δθμοςίου Χαρακτιρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..

3 I. AITHΗ ΕΝΙΧΤΗ ΠΡΟ: ΟΣΔ «ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ: ΑΡΚΑΔΙΟΤ 6 Σ.Κ. ΠΟΛΗ: 35100, ΛΑΜΙΑ ΘΕΜΑ: Κατάκεςθ φακζλου υποψθφιότθτασ για ζνταξθ ςτο Μζτρο 41 του τοπικοφ προγράμματοσ προςζγγιςθσ LEADER τθσ ΟΣΔ «ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Τπομζτρο «..» Δράςθ Σίτλοσ προτεινόμενου ζργου «..» ΕΠΩΝΤΜΟ ι ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΟΝΟΜΑ(*): ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ(*): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ(*): ΦΤΛΟ(*): Δ/ΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΗΛ.: FAX : Ε-mail : Ιςτοςελίδα: ΑΦΜ ΔΟΤ Αρμόδιοσ ςτον οποίο μπορεί να απευθυνθεί η ΟΤΔ για πληροφορίεσ: ΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΣΗΛ. (ςτακερό και κινθτό): FAX : Ε-mail : Ημερομθνία: (*) Συμπλθρϊνεται μόνο για φυςικά πρόςωπα το πλαίςιο τθσ αρικ. πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςασ υποβάλλουμε ςυνθμμζνα το φάκελο υποψθφιότθτασ ζργου και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ Ο/Η αιτϊν/αιτοφςα (για νομικά πρόςωπα, υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ)... (Υπογραφι-Ονοματεπϊνυμο) υνθμμζνα Φάκελοσ υποψθφιότθτασ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ Ημερομθνία :... Αρικ. Πρωτ. :... Α/Α πρόταςθσ : (υμπλθρϊνεται από τθν ΟΣΔ)

4 IΙ. ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 4. ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Σημειϊνεται ότι όλα τα αναφερόμενα ςτο φάκελο υποψηφιότητασ δεςμεφουν το δικαιοφχο και θα πρζπει να αποδεικνφονται κατά την αποπληρωμή του ζργου από την ΟΤΔ, καθϊσ και κατά τη διάρκεια ιςχφοσ τησ ςφμβαςησ μεταξφ ΟΤΔ και δικαιοφχου.

5 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΙΔΟ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ Φυςικό πρόςωπο ΟΣΑ Αϋβακμοφ ΟΣΑ Βϋβακμοφ Νομικό Πρόςωπο ΟΣΑ Άλλοσ φορζασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ Ιδιωτικόσ φορζασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςχετικό καταςτατικό ςκοπό Γυναικείοσ φλλογοσ Άλλο Συμπλθρϊνεται Χ ςτο αντίςτοιχο πεδίο

6 ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΑΦΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ( ) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ( ) ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*) ΕΙΠΡΑΧΘΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ) (*) ςτθ ςτιλθ αναφζρεται θ ςχζςθ με το προτεινόμενο ζργο (ίδιο ι ςυμπλθρωματικό φυςικό αντικείμενο) Ο πίνακασ δε ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι ΟΤΑ

7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕΣΡΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΔΡΑΗ 41 «.» «.» ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΧΩΡΟΘΕTHΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... ΝΟΜΟ:... ΔΗΜΟ / ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ:... ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ:... ΣΟΠΟΘΕΙΑ:... Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΕΝΗ Ω ΠΤΡΟΠΛΗΚΣΗ (*) *Συμπλθρϊνεται από τθν ΟΤΔ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΙΔΟ ΔΡΑΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟ Συμπλθρϊνεται Χ ςτο κατάλλθλο πεδίο μόνο για τισ δράςεισ του υπομζτρου L321

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Περιγραφι ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ του ζργου. Ιδιαίτερθ αναφορά κα πρζπει να γίνει ςτθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ του ζργου ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ αντίςτοιχθσ δραςτθριότθτασ και το βακμό κάλυψθσ/εξυπθρζτθςθσ ςχετικϊν αναγκϊν. Περιγραφι ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ του τοπικοφ προγράμματοσ. Περιγραφι του βακμοφ κάλυψθσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων τθσ μελζτθσ ςυνολικισ κεϊρθςθσ του οικιςμοφ (περιγράφεται μόνο ςτθν περίπτωςθ προτεινόμενων ζργων ςτθ δράςθ L322-1). Λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό και τθν ιεράρχθςθ των προτεινόμενων από τθ μελζτθ παρεμβάςεων αναφζρονται και αιτιολογοφνται ποιεσ από αυτζσ καλφπτονται ςτο πλαίςιο του προτεινόμενου ζργου. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ (για τισ δράςεισ L313-1, L321-2, L323-4) ΝΑΙ ΟΧΙ Διατθρθτζο κτίριο Παραδοςιακό κτίριο Τιρθςθ ςτοιχείων παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ Αναφζρονται ςτοιχεία του προτεινόμενου ζργου που το κακιςτοφν ςυμβατό με τθν αρχιτεκτονικι και αιςκθτικι τθσ περιοχισ και προςδιορίηουν τθν εναρμόνιςι του με το ευρφτερο περιβάλλον ςτο οποίο εντάςςεται

10 ΤΠΟΔΟΜΕ/ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (για τισ δράςεισ L313-1, L321-2, L323-4) Αναφζρονται αναλυτικά ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ-καταςκευζσ που εξαςφαλίηουν τθν προςβαςιμότθτα ατόμων μειωμζνθσ κινθτικότθτασ Νζα κτίρια Υφιςτάμενα κτίρια Περιβάλλον χϊροσ

11 ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΑΡΧΕΙ (Εγκεκριμζνθ) ΕΧΕΙ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Σεχνικζσ μελζτεσ (αναφζρονται αναλυτικά ανά κατθγορία και ςτάδιο) Σεφχθ δθμοπράτθςθσ Μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων Ζγκριςθ χαρακτθριςμοφ κτιρίου παραδοςιακοφ ι διατθρθτζου Οικοδομικι άδεια Βεβαίωςθ Δαςικισ Τπθρεςίασ Άδεια αρχαιολογικισ υπθρεςίασ Άλλεσ (να αναφερκοφν αναλυτικά) Συμπλθρϊνεται το κατάλλθλο τετραγωνίδιο με τθν ζνδειξθ Χ και επιςυνάπτονται ολοκλθρωμζνεσ μελζτεσ και τα αντίγραφα αδειϊν ι βεβαιϊςεισ απαλλαγισ εάν δεν απαιτοφνται από τον αρμόδιο φορζα ι αντίγραφα των πρωτοκολλθμζνων αιτιςεων με αρικμό πρωτοκόλλου.

12 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Σε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί/εκπονθκεί κάποια από τισ απαιτοφμενεσ για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου άδεια/μελζτθ, να εκτιμθκεί ο χρόνοσ ζκδοςθσ, κακϊσ και ο χρόνοσ για τθν ζναρξθ εργαςιϊν ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΤΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΘΕΜΙΚΑ: (ςφςταςθ νομικοφ προςϊπου κ.λπ.) ΣΕΧΝΙΚΑ: (μελζτεσ, εγκρίςεισ κ.λπ.) ΑΛΛΑ:

13 3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ o o o Σα ποςά ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν ςυμπλθρϊνονται ςε ευρϊ με δφο δεκαδικά ψθφία. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. τισ περιπτϊςεισ που δεν απαιτείται δθμοπράτθςθ, το προτεινόμενο κόςτοσ των ενεργειϊν του προχπολογιςμοφ κα πρζπει να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ με βάςθ τισ ςχετικζσ προςφορζσ που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ.

14 3.1. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΑ Να περιγραφοφν ςυνοπτικά για τα επιμζρουσ κτίρια, οι επιφάνειεσ, οι χριςεισ κ.λπ. 1 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: 2 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: 3 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: 4 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΣΟ ΚΣΗΗ

15 3.2. ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΤΨΗ Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα ζργα υποδομισ και περιβάλλοντοσ χϊρου

16 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 1 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 2 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 3 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 4 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 5 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για:

17 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΖ Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ Τ.01 Ηζνπεδψζεηο-Γηακνξθψζεηο Τ.02 Τ.03 χλδεζε κε δίθηπν ΓΔΖ (θαηά πεξίπησζε) χλδεζε κε δίθηπν ΟΣΔ (θαηά πεξίπησζε) Καη απνθ. Καη απνθ. Τ.04 χλδεζε κε δίθηπν χδξεπζεο (θαηά πεξίπησζε) Καη απνθ. ΟΜΑΓΑ Α Τ.05 Τ.06 χλδεζε κε δίθηπν απνρέηεπζεο (θαηά πεξίπησζε) Καηαζθεπή βφζξνπ (θαηά πεξίπησζε) Καη απνθ. Καη απνθ. Τ.07 Καηαζθεπή βφζξνπ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Καη απνθ. ΤΝΟΛΟ ΠΥ 01 Πεπίθπαξη ΠΥ Πεξίθξαμε ζπκπαγήο κε ζίηα (1,00m beton) κ.κ. ΠΥ Πεξίθξαμε κε ζελάδ (20cm ζθπξνδέκαηνο), ζίηα θαη πάζζαινη κ.κ. ΠΥ Πεξίθξαμε κε ζίηα θαη παζζάινπο κ.κ. ΠΥ 02 Δζωηεπική οδοποία ΠΥ Δζσηεξηθή νδνπνία (ππφβαζε 10 εθ. ακκνράιιηθν + βάζε 5 εθ. 3Α) ΠΥ Αζθαιηφζηξσζε (βάζε ππφβαζε άζθαιηνο) ΠΥ 03 Αίθπιορ - αύλειορ σώπορ ΟΜΑΓΑ Β ΠΥ ΠΥ Ηζνπεδψζεηο-δηακνξθψζεηο Γηακφξθσζε ρψξνπ κε 3Α ΠΥ ΠΥ Πιαθνζηξψζεηο κειίζηλεο πιάθεο αίζξηνπ ρψξνπ Κξάζπεδα κ.κ. ΠΥ Κπβφιηζνο ΠΥ Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θπβφιηζνπο απφ γξαλίηε ΠΥ Πιάθεο πεδνδξνκίνπ ΠΥ Γηακφξθσζε ζηακπσηψλ δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ΠΥ 04 Υψξνο Πξαζίλνπ (γθαδφλ) ΠΥ.05 Τπαίζξηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο

18 ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΝΟΛΟ Γεληθέο εθζθαθέο γαηψδεηο κε κεραληθά κέζα Γεληθέο εθζθαθέο εκηβξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Γεληθέο εθζθαθέο βξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Δπηρψζεηο κε πξνηφληα εθζθαθήο Δηδηθέο επηρψζεηο πκππθλψζεηο Δθζθαθέο ζεκειίσλ γαηψδεο κε κεραληθά κέζα Δθζθαθέο ζεκειίσλ εκηβξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Δθζθαθέο ζεκειίσλ βξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Καζαίξεζε πιηλζνδνκήο κε ζπλήζε θνλίακα Καζαίξεζε πιηλζνδνκήο κε ηζρπξφ θνλίακα Καζαηξέζεηο αφπινπ ζθπξνδέκαηνο ΟΜΑΓΑ Γ Καζαηξέζεηο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο Καζαηξέζεηο επηρξηζκάησλ Καζαηξέζεηο ηνίρσλ δηά ηε δηακφξθσζε ζπξψλ Καζαηξέζεηο μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ παξαζχξσλ Καζαίξεζε εκίμεζηεο ή μεζηήο ιηζνδνκήο Καζαίξεζε δαπέδσλ εθ πιαθψλ παληψο ηχπνπ Καζαίξεζε επηθεξάκσζεο Kαζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο Καζαίξεζε επηθεξάκσζεο (ρσξίο πξνζνρή γηα αθέξαηα θνκκάηηα) Οπλιζμένο ζκςπόδεμα Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα (Οξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα (Πεδηλέο θαη πξνζβάζηκεο πεξηνρέο) Άοπλο ζκςπόδεμα δαπέδων Άνπιν ζθπξφδεκα δαπέδσλ (Οξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο)

19 ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΨΔ Άνπιν ζθπξφδεκα δαπέδσλ (Πεδηλέο θαη πξνζβάζηκεο πεξηνρέο) Δμηζσηηθέο ζηξψζεηο Δπηθάλεηεο εκθαλνπο ζθπξνδέκαηνο ελάδ δξνκηθά κ.κ ελάδ κπαηηθά κ.κ Μαλδχαο ρπηνχ ζθπξνδέκαηνο Μαλδχαο εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο Δλαθπά οπλιζμένο ζκςπόδεπμα Διαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεξκα (κε πιέγκα) (Οξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) Διαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεξκα (κε πιέγκα) (Πεδηλέο θαη πξνζβάζηκεο πεξηνρέο) Γαξκπηινκπεηφλ Δκθαλή ζθπξνδέκαηα (κφλν εξγαζία) ΤΝΟΛΟ Ληζνδνκέο κε θνηλνχο ιίζνπο κηαο φςεο Ληζνδνκέο κε θνηλνχο ιίζνπο δχν φςεσλ (ληφπηνη ιίζνη) Αξγνιηζνδνκέο δη αζβεζηνθνηάζκαηνο Πιηλζνδνκέο δξνκηθέο Πιηλζνδνκέο κπαηηθέο Σζηκεληνπιηλζνδνκέο Σνίρνη γπςνζαλίδσλ απινί Σνίρνη γπςνζαλίδσλ απφ 2 πιεπξέο ΟΜΑΓΑ Γ Σνίρνη γπςνζαλίδσλ κε 2 γχςνπο αλά πιεπξά Λιθοδομέρ με λαξεςηούρ λίθοςρ Ληζνδνκέο κε ιαμεπηνχο ιίζνπο 1 φςεσλ Ληζνδνκέο κε ιαμεπηνχο ιίζνπο 2 φςεσλ Αζβεζηνθνληάκαηα ηξηπηά Αζβεζηνθνληάκαηα ηξηπηά (κε kourasanit) Δπηρξίζκαηα ρσξηάηηθνπ ηχπνπ Έηνηκν επίρξηζκα

20 Κ Ο Τ Φ Χ Μ Α Σ Α ΣΡΧΔΗ ΓΑΠΔΓΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΗΥΧΝ Αξκνινγήκαηα αθαηέξγαζησλ φςεσλ ιηζνδνκψλ Δπέλδπζε κε πιαθίδηα πνξζειάλεο Δπέλδπζε κε ιίζηλεο πιάθεο Με νξζνγσληζκέλεο πιάθεο Δπέλδπζε κε πιάθεο καξκάξνπ (γξαλίηεο) Δπίζηξσζε κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηνπ πάρνπο Δπίζηξσζε κε ιίζηλεο πιάθεο (θαξχζη. θιπ) Δπίζηξσζε κε πιάθεο καξκάξνπ (γξαλίηεο) Δπίζηξσζε κε πιαθίδηα θεξακηθά ή πνξζειάλεο Με ισξίδεο ζνπεδηθήο μπιείαο Δπίζηξσζε κε ισξίδεο δξπφο Γάπεδν ξακπνηέ κε μχιν θαζηαληάο πιήξεο Βηνκεραληθφ δάπεδν απιφ (ζθφλε - ιείαλζε) Βηνκεραληθφ δάπεδν κε επαιεηθφκελε επνμεηδηθή ξεηίλε Βηνκεραληθφ δάπεδν κε επηπεδνχκελε επνμεηδηθή ξεηίλε Δπηζηξσζεηο δαπέδσλ κε ρνλδξφπιαθεο νξζνγσληζκέλεο Με ηζηκεληφπιαθεο Με κσζατθφ ιεπθνχ ηζηκέληνπ Με ηζηκεληνθνλία Γάπεδν laminate Με ισξίδεο αθξηθάληθεο μπιείαο ΤΝΟΛΟ Οη ηηκέο αθνξνχλ θνπθψκαηα ζε λεςκό ρξψκα. Γηα θνπθψκαηα ζε σπώμα ξύλος ζηην πποηεινόμενη ηιμή πποζηίθεηαι 30% και για κοςθώμαηα ζε απόσπωζη ral 15% Πόπηερ ππεζζαπιζηέρ κοινέρ ΟΜΑΓΑ Δ Πφξηεο πξεζζαξηζηέο Πφξηεο πξεζζαξηζηέο κε θαπιακά θαη θάεο απφ ζπκπαγ. δξπ ή θαξπδηά Πφξηεο ξακπνηέ ή ηακπιαδσηέο απφ MDF

21 ΝΣΟΤ ΛΑΠΔ Πφξηεο ξακπνηέ ή ηακπιαδσηέο απφ δξχ, θαξπδηά θ.ιπ. Δμψζπξεο θαξθσηέο πεξαζηέο απφ μχιν θαζηαληά Ταινζηάζηα θαη εμσζηφζπξεο απφ μχιν θαζηαληάο Ταινζηάζηα απφ ζνπεδηθή μπιεία Ταινζηάζηα απφ νξελγθνληαηλ θνχξα απφ ζνπεδηθή μπιεία θνχξα απφ νξεγθνληαηλ ιδεπένιερ πόπηερ ηδεξέληεο πφξηεο ηδεξέληεο πφξηεο κε δηπιή ιακαξίλα ηδεξέληα παξάζπξα Bηηξίλεο αινπκηλίνπ Ανοιγόμενα κοςθώμαηα αλοςμινίος Αλνηγφκελα-πεξηζηξεθφκελα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ Αλνηγφκελα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε ξνιιά ή ζθνχξα πξφκελα ή ζηαζεξά παινζηάζηα αινπκηλίνπ Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κε ζεξκνδηαθνπή Μνλφθπιιε ππξάληνρε πφξηα Σ30 έσο Σ90 πιήξσο εμνπιηζκέλε Γίθπιιε ππξάληνρε πφξηα Σ30 εσο Σ90 πιήξσο εμνπιηζκέλε Ταινζηάζηα μχιηλα ζπλήζε,ζπξφκελα Ταινζηάζηα μχιηλα ζπλήζε, ζηαζεξά Ταινζηάζηα ζπλήζε μπιεία εηδηθά (ηνμσηά,θακππιά θ.η.ι. ) αλνηγφκελα ηεκ ηεκ Παληδνχξηα απφ μπιεία Παληδνχξηα πιαζηηθά αλνηγφκελα- ζπξφκελα Αλνηγφκελεοπεξηζηξεθφκελεο παιφζπξεο αινπκηλίνπ Αλνηγφκελα-πεξηζηξεθφκελα παινζηάζηα αινπκηλίνπ Ρνιά Παληδνχξηα αινπκηλίνπ αλνηγφκελα-ζπξφκελα Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ Νηνπιάπεο θνηλέο (ππλνδσκαηίνπ) νςεο

22 ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΔ ΚΛΗΜΑΚΔ ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ ΜΟΝΧΔΗ ΣΔΓΑΝΧΔΗ Νηνπιάπηα θνπδίλαο θνηλά κ.κ Νηνπιάπηα θνπδίλαο απφ ζπκπαγή μπιεία Νηνπιάπηα θνπδίλαο θνηλά κε θνξκάηθα ή θαπιακά κ.κ. κ.κ Θεξκνκφλσζε-πγξνκφλσζε δψκαηνο Θεξκνκφλσζε θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ Τγξνκφλσζε ηνηρείσλ ππνγείνπ Τγξνκφλσζε δαπέδσλ επί εδάθνπο Μφλσζε δαπέδσλ ςπθηηθψλ ρψξσλ απφ πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 10 εθ ΤΝΟΛΟ Καηψθιηα, επίζηξσζε ζηεζαίσλ πνδηέο παξαζ. κπαιθνληψλ κ.κ Μαξκαξνεπέλδπζε βαζκίδνο κ.κ Βαζκίδεο θαη πιαηχζθαια εθ μπιείαο δξπφο Ξχιηλε επέλδπζε βαζκίδαο πιήξεο κ.κ ΟΜΑΓΑ Σ Φεπδνξνθή απφ γπςνζαλίδεο Φεπδνξνθή απφ πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ Δπέλδπζε νξνθήο κε ιεπηνζαλίδεο πιήξεο Δπίρξηζκα ζε κεηαιιηθφ πιέγκα Κεξακνζθεπή κε θνπξνχζηα εδξαδφκελε ζε πιάθα ζθπξνδέκαηνο Ξχιηλε ζηέγε απηνθεξφκελε κε θεξακίδηα Δπηθεξάκσζε πιάθαο ζθπξνδέκαηνο Ξχιηλε ζηέγε κε ιίζηλεο πιάθεο εδξαδφκελε ζε πιάθα ζθπξνδ.

23 ΓΗΑΦΟ ΡΔ ΟΗΚΟΓ /ΚΔ ΔΡΓΑ ΗΔ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ ΣΖΘΑΗΑ Ξχιηλε ζηέγε απηνθεξφκελε κε ιίζηλεο πιάθεο ηδεξέληα ζηέγε κε απιαθσηή ιακαξίλα Τδξνξξνέο (ινχθηα) νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα (θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ην πιηθφ ηεο πδξνξξνήο) κ.κ Απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κ.κ Απφ δξνκηθή πιηλζνδνκή κ.κ ηεζαίν κε θηγθιίδσκα ζηδεξέλην ζπκπαγέο (χςνο ηνπιάρηζηνλ 80cm) ηεζαίν απφ θηγθιίδσκα αινπκηλίνπ κ.κ. κ.κ ηεζαίν απφ θηγθιίδσκα μχιηλν Kηθιηδψκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα-inox (αηζαιί) Kηθιηδψκαηα αλνμείδσηα (κε αλνδεηψκελν αινπκίλην) ηεζαίν απφ θηγθιίδσκα μχιηλν κ.κ. κ.κ. κ.κ. κ.κ Τδποσπωμαηιζμοί Τδξνρξσκαηηζκνί απινί Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζίγθν θαη θφιια Πλαζηικά επί ηοίσος Πιαζηηθά επί ηνίρνπ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ Πιαζηηθά επί ηνίρνπ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ Πιαζηηθά ζπαηνπιαξηζηά Σζηκεληνρξψκαηα Νηνπθνρξψκαηα Βεξληθνρξσκαηηζκφο μχιηλσλ επηθαλεηψλ Αθξπιηθά θαη ξειηέθ Ρηπνιίλεο θνηλέο (ειαηνρξσκαηηζκνί) Ρηπνιίλεο ζαηηλέ Λνχζηξα Σδάθη απιφ Σεκ.

24 ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΔΗ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ Σδάθη κε θαπλνδφρν (θηηζηφ) Καη απνθ Σδάθη κε θαπλνδφρν (εζηία απφ καληέκη) Σδάθη κε θαπλνδφρν (ελεξγεηαθνχ ηχπνπ, κε πνξηάθη αλνηγφκελν ή αλαδηπινχκελν) Καη απνθ. Καη απνθ Ταινπίλαθεο απινί Ταινπίλαθεο δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί Πιήξεο ζεη ινπηξνχ (κπαληέξα, ιεθάλε, κπηληέ, ληπηήξα,ζαπνπλνδφρνη, κπαηαξίεο, θαζξέπηεο) εη W.C. (ληνπδηέξα, ιεθάλε, ληπηήξαο, ζαπνπλνδφρνη, κπαηαξίεο, θαζξέπηεο) Γξαληηέληνο λεξνρχηεο θνπδίλαο 90cm Καη απνθ. Καη απνθ. Καη απνθ Μεηαιιηθφο-INOX λεξνρχηεο θνπδίλαο 90cm Νεξνρχηεο - Mπαηαξία θνπδίλαο Καη απνθ. Καη απνθ. ΤΝΟΛΟ Ύδξεπζε-απνρέηεπζε θνπδίλαο ινπηξνχ-wc. (σιελψζεηο) Καη απνθ Ύδξεπζε-απνρέηεπζε θνπδίλαο ινπηξνχ-wc (πλδέζεηο) Καη απνθ Κεληξηθή ζέξκαλζε (σιελψζεηο) Κεληξηθή ζέξκαλζε (Καπζηήξαο - ιέβεηαο - ζπλδέζεηο, ζψκαηα) ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 22/400/600 Kcal Kcal ηεκ ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 22/900/1100 ηεκ. ΟΜΑΓΑ Ε ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 33/900/900 ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 33/900/1100 ηεκ. ηεκ Κιηκαηηζκφο Καη απνθ Σνπξηζηηθήο Δγθαηάζηαζεο (σιελψζεηο) Σνπξηζηηθήο Δγθαηάζηαζεο (θαινδηψζεηο,ξεπκαηνιήπηεο ) /θάηνςε /θάηνςε Καηαζηήκαηνο (σιελψζεηο) /θάηνςε Καηαζηήκαηνο (θαινδηψζεηο ξεπκαηνιήπηεο) Βηνηερληθνχ θηηξίνπ (άλσ ησλ 300 κ2) /θάηνςε /θάηνςε

25 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΦ. Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΔΛΚΤΣ ΖΡΔ Βηνηερληθνχ θηηξίνπ ή εξγαζηήξην (άλσ ησλ 300 κ2) Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο /θάηνςε Καη. /κ Αλειθπζηήξαο κέρξη 4 ζηάζεηο θνκπιέ Καη απνθ Πξνζαχμεζε αλά ζηάζε πέξαλ ησλ 4σλ ηαζ Ζλιακόρ ζςλλέκηηρ Ζιηαθφο ζπιιέθηεο 160 lt Tεκ Ζιηαθφο ζπιιέθηεο 200 lt Tεκ. ΤΝΟΛΟ Μεηαιιηθφο ζθειεηφο θηιά Πιαγηνθάιπςε ζηδεξνθαηαζθεπήο κε πάλει 5εθ (Β50Β) θάζε επηπιένλ 1cm πνιπνπξεζάλεο γηα πάρνο πάλει Πιαγηνθάιπςε ζηδεξνθαηαζθεπήο κε ιακαξίλα πάρνπο 0,5mm βακκέλε Φεπδνξνθή κε πάλει 5εθ (Β50Β) Γηαρσξηζηηθφ κε πάλει Δπηθάιπςε κε πάλει 5εθ (Β50Β) Δπηθάιπςε κε πνιπθαξξβνληθφ 16mm ή ηξαπεδνεηδή δηπιφ Δπηθάιπςε κε πάλει κνξθήο θεξακηδηνχ ΟΜΑΓΑ Ζ Δπηθάιπςε κε ιακαξίλα πάρνπο 0,5κκ βακκέλε Δπεμεξγαζία πάλει (Plastizol) γηα θαηαζθεπέο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αλα πιεπξά ηέγαζηξν (ζθειεηφο θαη πάλει ή πνιπθαξβνληθφ) Ταινπέηαζκα ηαζεξή ηδακαξία πξφκελεο πφξηεο κε πάλει Ρνιιά Ζ/Κ, κφλσζε Βηνκεραληθέο αλαθιηλφκελεο πφξηεο νξνθήο Τδξνξνέο νξηδφληηεο γαιβαληδέ Τδξνξνέο θαηαθφξπθεο πιαζηηθέο

26 26.20 Κνξθηάο Δηδηθά ηεκάρηα βακκέλαγαιβαληζκέλα Τγεηνλνκηθή γσληά Φπζνχλα 3,50 ρ 3,50κ Αλζξσπνζπξίδα 1,00ρ2,20κ Τδξνξξνή (κεηαι. Καηαζθ.) κ.κ Πάλει κε κφλσζε έσο 5cm Πάλει κε κφλσζε (ςπγείνπ) ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Σ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ε 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ζ 0,00 0,00 0,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Παπαηηπήζειρ: Οη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ςήθηζε δε ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ΗΚΑ. Σν ΗΚΑ ηεο επέλδπζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ δεηεζεί, θαη ην πξνηεηλφκελν πνζφ ζα πξνέξρεηαη απφ εθηίκεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο απφ ην κεραληθφ ηνπ ππνςήθηνπ επελδπηή Οη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη κπνξεί λα έρνπλ κηα απφθιηζε +/- 10% ηεο πξνηεηλφκελεο Μπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο θαη εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη νπνίεο ζα πξνζηεζνχλ είηε ζηελ νκάδα πνπ αλήθνπλ είηε ζην ηέινο ζε ρσξηζηή εγγξαθή θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρε πξνζθνξά. Οη παξαπάλσ πίλαθεο δελ ηζρχνπλ γηα ηα Γεκφζηα Έξγα θαη δε ζπκπεξηιακβάλνπλ ην Φ.Π.Α. ηηο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ηηκέο κνλάδαο ν επελδπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηκέο θαηά πεξίπησζε κεηά απφ ηεθκεξίσζε ή αληίζηνηρε πξνζθνξά τθν περίπτωςθ δθμοςίων ζργων ο ανωτζρω πίνακασ προχπολογιςμοφ αντικακίςταται με αυτόν που προκφπτει από τθ ςχετικι μελζτθ του ζργου, ςφμφωνα με τα τιμολόγια του δθμοςίου.

27 3.2.4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ, m 2, m 3, κ.λπ.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ, m 2, m 3, κ.λπ.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΠΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ, m 2, m 3, κ.λπ.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΠΔ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

28 3.2.5 ΜΕΛΕΣΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α/Α ΜΕΛΕΣΕ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 1 Σεχνικζσ μελζτεσ (να αναφερκοφν αναλυτικά) 2 Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 3 Ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ 4 Άλλθ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ (Δράςθ L313-4) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 1 χεδιαςμόσ και παραγωγι πλθροφοριακοφ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ 2 Δθμιουργία ντοκιμαντζρ 3 Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ 4 Αξιοποίθςθ διαδικτφου 5 6 υμμετοχι ςε εκκζςεισ, θμερίδεσ, εκδθλϊςεισ Διεξαγωγι θμερίδων εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ και προβολισ 7 Οργάνωςθ ςυνεντεφξεων Σφπου 8 Δαπάνεσ μετακίνθςθσ και διαμονισ δθμοςιογράφων γενικοφ και ειδικοφ Σφπου ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ ενζργειασ 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ.

29 3.2.7 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ (Δράςθ L321-3) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 1 2 χεδιαςμόσ, παραγωγι και διακίνθςθ υλικοφ δθμοςιοποίθςθσ και προβολισ (φυλλάδια, αφίςεσ κ.λπ.) Δθμιουργία και καταχϊρθςθ διαφθμίςεων 3 Μίςκωςθ χϊρων και εξοπλιςμοφ 4 Διαμόρφωςθ χϊρων 5 Εξοπλιςμόσ και οπτικοακουςτικά μζςα Παραγωγι εκκεςιακοφ υλικοφ (μακζτεσ, φωτογραφίςεισ κ.λπ.) Ζρευνα /καταγραφι πολιτιςτικϊν, λαογραφικϊν και ιςτορικϊν ςτοιχείων υμμετοχι ςυγκροτθμάτων ςε εκδθλϊςεισ 9 Οργάνωςθ πολιτιςτικϊν δρϊμενων Καταςκευι αγορά παραδοςιακϊν ςτολϊν Καταςκευι αγορά παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων 12 Εξοπλιςμόσ γραφείου ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Το ςυνολικό κόςτοσ των ενεργειϊν 8 και 9 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ. Το ςυνολικό κόςτοσ τθ ενζργειασ 12 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ςυνολικοφ προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ.

30 3.3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*) Α' ΕΞΑΜ. Β' ΕΞΑΜ. Γ' ΕΞΑΜ. Δ' ΕΞΑΜ. 1. ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ-ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 2. ΜΕΛΕΣΕ-ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ 5. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (**) (*) Στο χρονοδιάγραμμα ςυμπλθρϊνεται το ποςοςτό τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ δαπάνθσ που υπολογίηεται να εκτελεςτεί ςτο ςυγκεκριμζνο εξάμθνο (**) Συμπλθρϊνεται το ποςοςτό υλοποίθςθσ του ζργου ανά εξάμθνο Για τισ προτάςεισ των Δράςεων L313-4 L321-3 ςυμπλθρϊνονται μόνο τα ςθμεία 4 και 5 αντίςτοιχα.

31 3.4. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΧΗΜΑ ΚΑΛΤΨΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΟΑ ( ) ΑΝΑΛΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΟΟΣΟ (%) ΠΟΑ ( ) κατακζςεισ μετοχζσ, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι προςφμφωνα πϊλθςθσ ακινιτων για εταιρείεσ: κερδοφορία ικανι να καλφψει τθν ίδια ςυμμετοχι ι δυνατότθτα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν το πρϊτο αίτθμα πλθρωμισ του ζργου για ΟΤΑ: απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για κάλυψθ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τραπεηικόσ δανειςμόσ ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

32 4. ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

33 ΛΙΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ τθ λίςτα περιλαμβάνονται οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και ςτα κριτιρια επιλογισ και τισ παρατθριςεισ που τα ςυνοδεφουν. Απουςία δθλϊςεων / δικαιολογθτικϊν που ςχετίηονται με απόδειξθ κριτθρίων επιλεξιμότθτασ οδθγοφν ςτθν απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.

34 ΟΗ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΦΡΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΦΡΑΓΗΓΑ

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1

Πράςινοσ τουριςμόσ RESEARCH ON FINANCIAL TOOLS IN GREECE AND CYPRUS 1 Πράςινοσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΤΠΠΟΣ/ΓΓΣ/ΕΤΔΕΔ/Α/798/14-12-2010 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. LEADER ΠΗΛΙΟΤ Το πρόγραμμα αποτελεί νζα ςθμαντικι ευκαιρία για φυςικά πρόςωπα, πολφ μικρζσ & μικρζσ επιχειριςεισ και δθμόςιουσ φορείσ, που κζλουν να επενδφςουν ςε αγροτουριςμό, βιοτεχνίεσ, ζργα υποδομϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ

Κζντρο Ανανεϊςιμων Πηγϊν και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ. Διεφθυνςη Α.Π.Ε. Τμήμα Γεωθερμικήσ Ενζργειασ www.cres.gr 2 Ελληνικό νομοθετικό πλαίςιο ΓΑΘ Ν. 3175/2003 Υπ. Απ. 13068/2009 www.cres.gr Διαδικαςία χορήγηςησ αδειϊν για ςυςτήματα ΓΑΘ 3 «Αξιοποίθςθ του γεωκερμικοφ δυναμικοφ, τθλεκζρμανςθ και άλλεσ διατάξεισ»

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ

ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΜΕΛΕΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΧΕΔΙΟ ΣΟΠΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΤΠΕΡ ΣΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΤΑ ΔΡΑΗ ΕΙΔΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΟΤ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΡΑΗ 7. Διήμερο Καριζρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό

6. το Παράρτθμα Βϋ: υμπλθρωματικοί Γενικοί Όροι Διαγωνιςμοφ, Άρκρο 1.6.3, ςελίδα 10 του ςχεδίου διακιρυξθσ του παρόντοσ ζργου αναφζρεται «Παραςτατικό υντάκτθσ : Θωμάσ Παπαπολφηοσ χόλιο: 1. Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα τεχνικά φυλλάδια, prospectus κλπ που απαιτοφνται να κατατεκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ

Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία. Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Β Φάςη Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία Οδηγίεσ υποβολήσ πρόταςησ Περιεχόμενα Στθ Βϋ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία τθσ Εκνικισ Τράπεηασ οι προκρικείςεσ προτάςεισ υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΕΙΑΚΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ -2013 Β μέρος Α.Τ.Ε.Ι. ΓΕΛ/ΕΠΑΛ Β 15 ΜΑΙΟΤ Θεςςαλονίκη Ειςαγωγή Τθν Πζμπτθ 10 Μαΐου ανακοινϊκθκε ο αρικμόσ των ειςακτζων για τα Α.Ε.Ι.-Α.Τ.Ε.Ι. τθσ χϊρασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk.

ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 E-mail: tnikolaou@oadyk. ΑΜΑΕ: 11970/73/Β/86/29 Χανιά, 23/03/2011 Αρ. Ρρ: 781 Ρλθροφορίεσ: Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Τθλ. 28210-29821 -mail: tnikolaou@oadyk.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΘΕΜΑ: Αντικατάςταςη των όρων τησ Διακήρυξησ του Διεθνοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (Σ.Δ.Π.) ΤΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Γ.Σ.Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013»

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (Σ.Δ.Π.) ΤΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Γ.Σ.Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013» ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ (Σ.Δ.Π.) ΤΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Γ.Σ.Α.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ,2011 Οδηγίες υμπλήρωσης - Σεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 1. ΑΚΙΝΗΣΟ 1, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 4 2. ΑΚΙΝΗΣΟ 2, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 7 3. ΑΚΙΝΗΣΟ 3, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 11 4. ΑΚΙΝΗΣΟ 4, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 13 5. ΑΚΙΝΗΣΟ 5, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 17 6. ΑΚΙΝΗΣΟ 6, ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Α..Ι.. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 7.1. ΤΠΟ ΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗ Η ΜΕΛΟΤ 7.1.1. Τπόδειγμα 1: Πληροφορίεσ υποψηφίου ςχολείου Ημερομθνία: Πνομα Σχολείου: Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Σχολείου:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΑΡΙΑ, 06-11-2014 ΑΡ.ΠΡΩΣ: 104841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η/Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΑΠΕΥΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Η-Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 02 / 2013 ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, 105 53 Ακινα Πλθροφορίεσ: Ευγενία Θάνου Τθλ/νο: 210 3213150 Fax: 2103213850 Ηλ/νικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ɏɻʔɿɲʃɼ ɇʑɶʃʄɿʍɻ

ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ɏɻʔɿɲʃɼ ɇʑɶʃʄɿʍɻ digi-content 2010 1 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ Δράςθσ... 5 2.1. Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.... 5 2.2. Θ Ψθφιακι Στρατθγικι... 5 2.3. Το Επιχειρθςιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ

Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Μεταποίθςθ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ Το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΟΙΘΣΘ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΘΚΕΣ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν 8395/823/15-7--2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ

Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Πράξη Έργο 1.1 : Τεχνικι ςτιριξθ φορζα υλοποίθςθσ 1.1.1: Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ Στελζχωςθ και λειτουργία τθσ ομάδασ τοπικισ δράςθσ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΡΕΛΛΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ Προχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα