ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητασ για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δημοςίου Χαρακτήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητασ για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δημοςίου Χαρακτήρα"

Transcript

1 ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητασ για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δημοςίου Χαρακτήρα 2 η Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ για την υποβολή προτάςεων ςτο πλαίςιο του τοπικού προγράμματοσ LEADER τησ Ο.Τ.Δ. «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» «Ππωτοβοςλία για τη βιώσιμη και αειυόπο ανάπτςξη τηρ υθιωτικήρ ςπαίθπος» (Διανζμεται Δωρεάν) ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΣΔ «ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ΑΙΣΗΗ ΕΝΙΧΤΗ ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΜΕΣΡΟ 41 ΤΠΟΜΕΣΡΑ L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δθμοςίου Χαρακτιρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..

3 I. AITHΗ ΕΝΙΧΤΗ ΠΡΟ: ΟΣΔ «ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ: ΑΡΚΑΔΙΟΤ 6 Σ.Κ. ΠΟΛΗ: 35100, ΛΑΜΙΑ ΘΕΜΑ: Κατάκεςθ φακζλου υποψθφιότθτασ για ζνταξθ ςτο Μζτρο 41 του τοπικοφ προγράμματοσ προςζγγιςθσ LEADER τθσ ΟΣΔ «ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Τπομζτρο «..» Δράςθ Σίτλοσ προτεινόμενου ζργου «..» ΕΠΩΝΤΜΟ ι ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΟΝΟΜΑ(*): ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ(*): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ(*): ΦΤΛΟ(*): Δ/ΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΗΛ.: FAX : Ε-mail : Ιςτοςελίδα: ΑΦΜ ΔΟΤ Αρμόδιοσ ςτον οποίο μπορεί να απευθυνθεί η ΟΤΔ για πληροφορίεσ: ΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΣΗΛ. (ςτακερό και κινθτό): FAX : Ε-mail : Ημερομθνία: (*) Συμπλθρϊνεται μόνο για φυςικά πρόςωπα το πλαίςιο τθσ αρικ. πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςασ υποβάλλουμε ςυνθμμζνα το φάκελο υποψθφιότθτασ ζργου και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ Ο/Η αιτϊν/αιτοφςα (για νομικά πρόςωπα, υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ)... (Υπογραφι-Ονοματεπϊνυμο) υνθμμζνα Φάκελοσ υποψθφιότθτασ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ Ημερομθνία :... Αρικ. Πρωτ. :... Α/Α πρόταςθσ : (υμπλθρϊνεται από τθν ΟΣΔ)

4 IΙ. ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 4. ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Σημειϊνεται ότι όλα τα αναφερόμενα ςτο φάκελο υποψηφιότητασ δεςμεφουν το δικαιοφχο και θα πρζπει να αποδεικνφονται κατά την αποπληρωμή του ζργου από την ΟΤΔ, καθϊσ και κατά τη διάρκεια ιςχφοσ τησ ςφμβαςησ μεταξφ ΟΤΔ και δικαιοφχου.

5 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΙΔΟ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ Φυςικό πρόςωπο ΟΣΑ Αϋβακμοφ ΟΣΑ Βϋβακμοφ Νομικό Πρόςωπο ΟΣΑ Άλλοσ φορζασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ Ιδιωτικόσ φορζασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςχετικό καταςτατικό ςκοπό Γυναικείοσ φλλογοσ Άλλο Συμπλθρϊνεται Χ ςτο αντίςτοιχο πεδίο

6 ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΑΦΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ( ) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ( ) ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*) ΕΙΠΡΑΧΘΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ) (*) ςτθ ςτιλθ αναφζρεται θ ςχζςθ με το προτεινόμενο ζργο (ίδιο ι ςυμπλθρωματικό φυςικό αντικείμενο) Ο πίνακασ δε ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι ΟΤΑ

7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕΣΡΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΔΡΑΗ 41 «.» «.» ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΧΩΡΟΘΕTHΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... ΝΟΜΟ:... ΔΗΜΟ / ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ:... ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ:... ΣΟΠΟΘΕΙΑ:... Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΕΝΗ Ω ΠΤΡΟΠΛΗΚΣΗ (*) *Συμπλθρϊνεται από τθν ΟΤΔ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΙΔΟ ΔΡΑΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟ Συμπλθρϊνεται Χ ςτο κατάλλθλο πεδίο μόνο για τισ δράςεισ του υπομζτρου L321

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Περιγραφι ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ του ζργου. Ιδιαίτερθ αναφορά κα πρζπει να γίνει ςτθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ του ζργου ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ αντίςτοιχθσ δραςτθριότθτασ και το βακμό κάλυψθσ/εξυπθρζτθςθσ ςχετικϊν αναγκϊν. Περιγραφι ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ του τοπικοφ προγράμματοσ. Περιγραφι του βακμοφ κάλυψθσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων τθσ μελζτθσ ςυνολικισ κεϊρθςθσ του οικιςμοφ (περιγράφεται μόνο ςτθν περίπτωςθ προτεινόμενων ζργων ςτθ δράςθ L322-1). Λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό και τθν ιεράρχθςθ των προτεινόμενων από τθ μελζτθ παρεμβάςεων αναφζρονται και αιτιολογοφνται ποιεσ από αυτζσ καλφπτονται ςτο πλαίςιο του προτεινόμενου ζργου. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ (για τισ δράςεισ L313-1, L321-2, L323-4) ΝΑΙ ΟΧΙ Διατθρθτζο κτίριο Παραδοςιακό κτίριο Τιρθςθ ςτοιχείων παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ Αναφζρονται ςτοιχεία του προτεινόμενου ζργου που το κακιςτοφν ςυμβατό με τθν αρχιτεκτονικι και αιςκθτικι τθσ περιοχισ και προςδιορίηουν τθν εναρμόνιςι του με το ευρφτερο περιβάλλον ςτο οποίο εντάςςεται

10 ΤΠΟΔΟΜΕ/ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (για τισ δράςεισ L313-1, L321-2, L323-4) Αναφζρονται αναλυτικά ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ-καταςκευζσ που εξαςφαλίηουν τθν προςβαςιμότθτα ατόμων μειωμζνθσ κινθτικότθτασ Νζα κτίρια Υφιςτάμενα κτίρια Περιβάλλον χϊροσ

11 ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΑΡΧΕΙ (Εγκεκριμζνθ) ΕΧΕΙ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Σεχνικζσ μελζτεσ (αναφζρονται αναλυτικά ανά κατθγορία και ςτάδιο) Σεφχθ δθμοπράτθςθσ Μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων Ζγκριςθ χαρακτθριςμοφ κτιρίου παραδοςιακοφ ι διατθρθτζου Οικοδομικι άδεια Βεβαίωςθ Δαςικισ Τπθρεςίασ Άδεια αρχαιολογικισ υπθρεςίασ Άλλεσ (να αναφερκοφν αναλυτικά) Συμπλθρϊνεται το κατάλλθλο τετραγωνίδιο με τθν ζνδειξθ Χ και επιςυνάπτονται ολοκλθρωμζνεσ μελζτεσ και τα αντίγραφα αδειϊν ι βεβαιϊςεισ απαλλαγισ εάν δεν απαιτοφνται από τον αρμόδιο φορζα ι αντίγραφα των πρωτοκολλθμζνων αιτιςεων με αρικμό πρωτοκόλλου.

12 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Σε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί/εκπονθκεί κάποια από τισ απαιτοφμενεσ για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου άδεια/μελζτθ, να εκτιμθκεί ο χρόνοσ ζκδοςθσ, κακϊσ και ο χρόνοσ για τθν ζναρξθ εργαςιϊν ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΤΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΘΕΜΙΚΑ: (ςφςταςθ νομικοφ προςϊπου κ.λπ.) ΣΕΧΝΙΚΑ: (μελζτεσ, εγκρίςεισ κ.λπ.) ΑΛΛΑ:

13 3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ o o o Σα ποςά ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν ςυμπλθρϊνονται ςε ευρϊ με δφο δεκαδικά ψθφία. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. τισ περιπτϊςεισ που δεν απαιτείται δθμοπράτθςθ, το προτεινόμενο κόςτοσ των ενεργειϊν του προχπολογιςμοφ κα πρζπει να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ με βάςθ τισ ςχετικζσ προςφορζσ που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ.

14 3.1. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΑ Να περιγραφοφν ςυνοπτικά για τα επιμζρουσ κτίρια, οι επιφάνειεσ, οι χριςεισ κ.λπ. 1 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: 2 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: 3 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: 4 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΣΟ ΚΣΗΗ

15 3.2. ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΤΨΗ Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα ζργα υποδομισ και περιβάλλοντοσ χϊρου

16 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 1 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 2 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 3 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 4 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 5 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για:

17 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΖ Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ Τ.01 Ηζνπεδψζεηο-Γηακνξθψζεηο Τ.02 Τ.03 χλδεζε κε δίθηπν ΓΔΖ (θαηά πεξίπησζε) χλδεζε κε δίθηπν ΟΣΔ (θαηά πεξίπησζε) Καη απνθ. Καη απνθ. Τ.04 χλδεζε κε δίθηπν χδξεπζεο (θαηά πεξίπησζε) Καη απνθ. ΟΜΑΓΑ Α Τ.05 Τ.06 χλδεζε κε δίθηπν απνρέηεπζεο (θαηά πεξίπησζε) Καηαζθεπή βφζξνπ (θαηά πεξίπησζε) Καη απνθ. Καη απνθ. Τ.07 Καηαζθεπή βφζξνπ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Καη απνθ. ΤΝΟΛΟ ΠΥ 01 Πεπίθπαξη ΠΥ Πεξίθξαμε ζπκπαγήο κε ζίηα (1,00m beton) κ.κ. ΠΥ Πεξίθξαμε κε ζελάδ (20cm ζθπξνδέκαηνο), ζίηα θαη πάζζαινη κ.κ. ΠΥ Πεξίθξαμε κε ζίηα θαη παζζάινπο κ.κ. ΠΥ 02 Δζωηεπική οδοποία ΠΥ Δζσηεξηθή νδνπνία (ππφβαζε 10 εθ. ακκνράιιηθν + βάζε 5 εθ. 3Α) ΠΥ Αζθαιηφζηξσζε (βάζε ππφβαζε άζθαιηνο) ΠΥ 03 Αίθπιορ - αύλειορ σώπορ ΟΜΑΓΑ Β ΠΥ ΠΥ Ηζνπεδψζεηο-δηακνξθψζεηο Γηακφξθσζε ρψξνπ κε 3Α ΠΥ ΠΥ Πιαθνζηξψζεηο κειίζηλεο πιάθεο αίζξηνπ ρψξνπ Κξάζπεδα κ.κ. ΠΥ Κπβφιηζνο ΠΥ Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θπβφιηζνπο απφ γξαλίηε ΠΥ Πιάθεο πεδνδξνκίνπ ΠΥ Γηακφξθσζε ζηακπσηψλ δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ΠΥ 04 Υψξνο Πξαζίλνπ (γθαδφλ) ΠΥ.05 Τπαίζξηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο

18 ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΝΟΛΟ Γεληθέο εθζθαθέο γαηψδεηο κε κεραληθά κέζα Γεληθέο εθζθαθέο εκηβξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Γεληθέο εθζθαθέο βξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Δπηρψζεηο κε πξνηφληα εθζθαθήο Δηδηθέο επηρψζεηο πκππθλψζεηο Δθζθαθέο ζεκειίσλ γαηψδεο κε κεραληθά κέζα Δθζθαθέο ζεκειίσλ εκηβξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Δθζθαθέο ζεκειίσλ βξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Καζαίξεζε πιηλζνδνκήο κε ζπλήζε θνλίακα Καζαίξεζε πιηλζνδνκήο κε ηζρπξφ θνλίακα Καζαηξέζεηο αφπινπ ζθπξνδέκαηνο ΟΜΑΓΑ Γ Καζαηξέζεηο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο Καζαηξέζεηο επηρξηζκάησλ Καζαηξέζεηο ηνίρσλ δηά ηε δηακφξθσζε ζπξψλ Καζαηξέζεηο μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ παξαζχξσλ Καζαίξεζε εκίμεζηεο ή μεζηήο ιηζνδνκήο Καζαίξεζε δαπέδσλ εθ πιαθψλ παληψο ηχπνπ Καζαίξεζε επηθεξάκσζεο Kαζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο Καζαίξεζε επηθεξάκσζεο (ρσξίο πξνζνρή γηα αθέξαηα θνκκάηηα) Οπλιζμένο ζκςπόδεμα Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα (Οξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα (Πεδηλέο θαη πξνζβάζηκεο πεξηνρέο) Άοπλο ζκςπόδεμα δαπέδων Άνπιν ζθπξφδεκα δαπέδσλ (Οξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο)

19 ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΨΔ Άνπιν ζθπξφδεκα δαπέδσλ (Πεδηλέο θαη πξνζβάζηκεο πεξηνρέο) Δμηζσηηθέο ζηξψζεηο Δπηθάλεηεο εκθαλνπο ζθπξνδέκαηνο ελάδ δξνκηθά κ.κ ελάδ κπαηηθά κ.κ Μαλδχαο ρπηνχ ζθπξνδέκαηνο Μαλδχαο εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο Δλαθπά οπλιζμένο ζκςπόδεπμα Διαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεξκα (κε πιέγκα) (Οξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) Διαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεξκα (κε πιέγκα) (Πεδηλέο θαη πξνζβάζηκεο πεξηνρέο) Γαξκπηινκπεηφλ Δκθαλή ζθπξνδέκαηα (κφλν εξγαζία) ΤΝΟΛΟ Ληζνδνκέο κε θνηλνχο ιίζνπο κηαο φςεο Ληζνδνκέο κε θνηλνχο ιίζνπο δχν φςεσλ (ληφπηνη ιίζνη) Αξγνιηζνδνκέο δη αζβεζηνθνηάζκαηνο Πιηλζνδνκέο δξνκηθέο Πιηλζνδνκέο κπαηηθέο Σζηκεληνπιηλζνδνκέο Σνίρνη γπςνζαλίδσλ απινί Σνίρνη γπςνζαλίδσλ απφ 2 πιεπξέο ΟΜΑΓΑ Γ Σνίρνη γπςνζαλίδσλ κε 2 γχςνπο αλά πιεπξά Λιθοδομέρ με λαξεςηούρ λίθοςρ Ληζνδνκέο κε ιαμεπηνχο ιίζνπο 1 φςεσλ Ληζνδνκέο κε ιαμεπηνχο ιίζνπο 2 φςεσλ Αζβεζηνθνληάκαηα ηξηπηά Αζβεζηνθνληάκαηα ηξηπηά (κε kourasanit) Δπηρξίζκαηα ρσξηάηηθνπ ηχπνπ Έηνηκν επίρξηζκα

20 Κ Ο Τ Φ Χ Μ Α Σ Α ΣΡΧΔΗ ΓΑΠΔΓΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΗΥΧΝ Αξκνινγήκαηα αθαηέξγαζησλ φςεσλ ιηζνδνκψλ Δπέλδπζε κε πιαθίδηα πνξζειάλεο Δπέλδπζε κε ιίζηλεο πιάθεο Με νξζνγσληζκέλεο πιάθεο Δπέλδπζε κε πιάθεο καξκάξνπ (γξαλίηεο) Δπίζηξσζε κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηνπ πάρνπο Δπίζηξσζε κε ιίζηλεο πιάθεο (θαξχζη. θιπ) Δπίζηξσζε κε πιάθεο καξκάξνπ (γξαλίηεο) Δπίζηξσζε κε πιαθίδηα θεξακηθά ή πνξζειάλεο Με ισξίδεο ζνπεδηθήο μπιείαο Δπίζηξσζε κε ισξίδεο δξπφο Γάπεδν ξακπνηέ κε μχιν θαζηαληάο πιήξεο Βηνκεραληθφ δάπεδν απιφ (ζθφλε - ιείαλζε) Βηνκεραληθφ δάπεδν κε επαιεηθφκελε επνμεηδηθή ξεηίλε Βηνκεραληθφ δάπεδν κε επηπεδνχκελε επνμεηδηθή ξεηίλε Δπηζηξσζεηο δαπέδσλ κε ρνλδξφπιαθεο νξζνγσληζκέλεο Με ηζηκεληφπιαθεο Με κσζατθφ ιεπθνχ ηζηκέληνπ Με ηζηκεληνθνλία Γάπεδν laminate Με ισξίδεο αθξηθάληθεο μπιείαο ΤΝΟΛΟ Οη ηηκέο αθνξνχλ θνπθψκαηα ζε λεςκό ρξψκα. Γηα θνπθψκαηα ζε σπώμα ξύλος ζηην πποηεινόμενη ηιμή πποζηίθεηαι 30% και για κοςθώμαηα ζε απόσπωζη ral 15% Πόπηερ ππεζζαπιζηέρ κοινέρ ΟΜΑΓΑ Δ Πφξηεο πξεζζαξηζηέο Πφξηεο πξεζζαξηζηέο κε θαπιακά θαη θάεο απφ ζπκπαγ. δξπ ή θαξπδηά Πφξηεο ξακπνηέ ή ηακπιαδσηέο απφ MDF

21 ΝΣΟΤ ΛΑΠΔ Πφξηεο ξακπνηέ ή ηακπιαδσηέο απφ δξχ, θαξπδηά θ.ιπ. Δμψζπξεο θαξθσηέο πεξαζηέο απφ μχιν θαζηαληά Ταινζηάζηα θαη εμσζηφζπξεο απφ μχιν θαζηαληάο Ταινζηάζηα απφ ζνπεδηθή μπιεία Ταινζηάζηα απφ νξελγθνληαηλ θνχξα απφ ζνπεδηθή μπιεία θνχξα απφ νξεγθνληαηλ ιδεπένιερ πόπηερ ηδεξέληεο πφξηεο ηδεξέληεο πφξηεο κε δηπιή ιακαξίλα ηδεξέληα παξάζπξα Bηηξίλεο αινπκηλίνπ Ανοιγόμενα κοςθώμαηα αλοςμινίος Αλνηγφκελα-πεξηζηξεθφκελα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ Αλνηγφκελα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε ξνιιά ή ζθνχξα πξφκελα ή ζηαζεξά παινζηάζηα αινπκηλίνπ Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κε ζεξκνδηαθνπή Μνλφθπιιε ππξάληνρε πφξηα Σ30 έσο Σ90 πιήξσο εμνπιηζκέλε Γίθπιιε ππξάληνρε πφξηα Σ30 εσο Σ90 πιήξσο εμνπιηζκέλε Ταινζηάζηα μχιηλα ζπλήζε,ζπξφκελα Ταινζηάζηα μχιηλα ζπλήζε, ζηαζεξά Ταινζηάζηα ζπλήζε μπιεία εηδηθά (ηνμσηά,θακππιά θ.η.ι. ) αλνηγφκελα ηεκ ηεκ Παληδνχξηα απφ μπιεία Παληδνχξηα πιαζηηθά αλνηγφκελα- ζπξφκελα Αλνηγφκελεοπεξηζηξεθφκελεο παιφζπξεο αινπκηλίνπ Αλνηγφκελα-πεξηζηξεθφκελα παινζηάζηα αινπκηλίνπ Ρνιά Παληδνχξηα αινπκηλίνπ αλνηγφκελα-ζπξφκελα Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ Νηνπιάπεο θνηλέο (ππλνδσκαηίνπ) νςεο

22 ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΔ ΚΛΗΜΑΚΔ ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ ΜΟΝΧΔΗ ΣΔΓΑΝΧΔΗ Νηνπιάπηα θνπδίλαο θνηλά κ.κ Νηνπιάπηα θνπδίλαο απφ ζπκπαγή μπιεία Νηνπιάπηα θνπδίλαο θνηλά κε θνξκάηθα ή θαπιακά κ.κ. κ.κ Θεξκνκφλσζε-πγξνκφλσζε δψκαηνο Θεξκνκφλσζε θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ Τγξνκφλσζε ηνηρείσλ ππνγείνπ Τγξνκφλσζε δαπέδσλ επί εδάθνπο Μφλσζε δαπέδσλ ςπθηηθψλ ρψξσλ απφ πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 10 εθ ΤΝΟΛΟ Καηψθιηα, επίζηξσζε ζηεζαίσλ πνδηέο παξαζ. κπαιθνληψλ κ.κ Μαξκαξνεπέλδπζε βαζκίδνο κ.κ Βαζκίδεο θαη πιαηχζθαια εθ μπιείαο δξπφο Ξχιηλε επέλδπζε βαζκίδαο πιήξεο κ.κ ΟΜΑΓΑ Σ Φεπδνξνθή απφ γπςνζαλίδεο Φεπδνξνθή απφ πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ Δπέλδπζε νξνθήο κε ιεπηνζαλίδεο πιήξεο Δπίρξηζκα ζε κεηαιιηθφ πιέγκα Κεξακνζθεπή κε θνπξνχζηα εδξαδφκελε ζε πιάθα ζθπξνδέκαηνο Ξχιηλε ζηέγε απηνθεξφκελε κε θεξακίδηα Δπηθεξάκσζε πιάθαο ζθπξνδέκαηνο Ξχιηλε ζηέγε κε ιίζηλεο πιάθεο εδξαδφκελε ζε πιάθα ζθπξνδ.

23 ΓΗΑΦΟ ΡΔ ΟΗΚΟΓ /ΚΔ ΔΡΓΑ ΗΔ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ ΣΖΘΑΗΑ Ξχιηλε ζηέγε απηνθεξφκελε κε ιίζηλεο πιάθεο ηδεξέληα ζηέγε κε απιαθσηή ιακαξίλα Τδξνξξνέο (ινχθηα) νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα (θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ην πιηθφ ηεο πδξνξξνήο) κ.κ Απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κ.κ Απφ δξνκηθή πιηλζνδνκή κ.κ ηεζαίν κε θηγθιίδσκα ζηδεξέλην ζπκπαγέο (χςνο ηνπιάρηζηνλ 80cm) ηεζαίν απφ θηγθιίδσκα αινπκηλίνπ κ.κ. κ.κ ηεζαίν απφ θηγθιίδσκα μχιηλν Kηθιηδψκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα-inox (αηζαιί) Kηθιηδψκαηα αλνμείδσηα (κε αλνδεηψκελν αινπκίλην) ηεζαίν απφ θηγθιίδσκα μχιηλν κ.κ. κ.κ. κ.κ. κ.κ Τδποσπωμαηιζμοί Τδξνρξσκαηηζκνί απινί Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζίγθν θαη θφιια Πλαζηικά επί ηοίσος Πιαζηηθά επί ηνίρνπ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ Πιαζηηθά επί ηνίρνπ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ Πιαζηηθά ζπαηνπιαξηζηά Σζηκεληνρξψκαηα Νηνπθνρξψκαηα Βεξληθνρξσκαηηζκφο μχιηλσλ επηθαλεηψλ Αθξπιηθά θαη ξειηέθ Ρηπνιίλεο θνηλέο (ειαηνρξσκαηηζκνί) Ρηπνιίλεο ζαηηλέ Λνχζηξα Σδάθη απιφ Σεκ.

24 ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΔΗ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ Σδάθη κε θαπλνδφρν (θηηζηφ) Καη απνθ Σδάθη κε θαπλνδφρν (εζηία απφ καληέκη) Σδάθη κε θαπλνδφρν (ελεξγεηαθνχ ηχπνπ, κε πνξηάθη αλνηγφκελν ή αλαδηπινχκελν) Καη απνθ. Καη απνθ Ταινπίλαθεο απινί Ταινπίλαθεο δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί Πιήξεο ζεη ινπηξνχ (κπαληέξα, ιεθάλε, κπηληέ, ληπηήξα,ζαπνπλνδφρνη, κπαηαξίεο, θαζξέπηεο) εη W.C. (ληνπδηέξα, ιεθάλε, ληπηήξαο, ζαπνπλνδφρνη, κπαηαξίεο, θαζξέπηεο) Γξαληηέληνο λεξνρχηεο θνπδίλαο 90cm Καη απνθ. Καη απνθ. Καη απνθ Μεηαιιηθφο-INOX λεξνρχηεο θνπδίλαο 90cm Νεξνρχηεο - Mπαηαξία θνπδίλαο Καη απνθ. Καη απνθ. ΤΝΟΛΟ Ύδξεπζε-απνρέηεπζε θνπδίλαο ινπηξνχ-wc. (σιελψζεηο) Καη απνθ Ύδξεπζε-απνρέηεπζε θνπδίλαο ινπηξνχ-wc (πλδέζεηο) Καη απνθ Κεληξηθή ζέξκαλζε (σιελψζεηο) Κεληξηθή ζέξκαλζε (Καπζηήξαο - ιέβεηαο - ζπλδέζεηο, ζψκαηα) ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 22/400/600 Kcal Kcal ηεκ ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 22/900/1100 ηεκ. ΟΜΑΓΑ Ε ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 33/900/900 ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 33/900/1100 ηεκ. ηεκ Κιηκαηηζκφο Καη απνθ Σνπξηζηηθήο Δγθαηάζηαζεο (σιελψζεηο) Σνπξηζηηθήο Δγθαηάζηαζεο (θαινδηψζεηο,ξεπκαηνιήπηεο ) /θάηνςε /θάηνςε Καηαζηήκαηνο (σιελψζεηο) /θάηνςε Καηαζηήκαηνο (θαινδηψζεηο ξεπκαηνιήπηεο) Βηνηερληθνχ θηηξίνπ (άλσ ησλ 300 κ2) /θάηνςε /θάηνςε

25 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΦ. Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΔΛΚΤΣ ΖΡΔ Βηνηερληθνχ θηηξίνπ ή εξγαζηήξην (άλσ ησλ 300 κ2) Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο /θάηνςε Καη. /κ Αλειθπζηήξαο κέρξη 4 ζηάζεηο θνκπιέ Καη απνθ Πξνζαχμεζε αλά ζηάζε πέξαλ ησλ 4σλ ηαζ Ζλιακόρ ζςλλέκηηρ Ζιηαθφο ζπιιέθηεο 160 lt Tεκ Ζιηαθφο ζπιιέθηεο 200 lt Tεκ. ΤΝΟΛΟ Μεηαιιηθφο ζθειεηφο θηιά Πιαγηνθάιπςε ζηδεξνθαηαζθεπήο κε πάλει 5εθ (Β50Β) θάζε επηπιένλ 1cm πνιπνπξεζάλεο γηα πάρνο πάλει Πιαγηνθάιπςε ζηδεξνθαηαζθεπήο κε ιακαξίλα πάρνπο 0,5mm βακκέλε Φεπδνξνθή κε πάλει 5εθ (Β50Β) Γηαρσξηζηηθφ κε πάλει Δπηθάιπςε κε πάλει 5εθ (Β50Β) Δπηθάιπςε κε πνιπθαξξβνληθφ 16mm ή ηξαπεδνεηδή δηπιφ Δπηθάιπςε κε πάλει κνξθήο θεξακηδηνχ ΟΜΑΓΑ Ζ Δπηθάιπςε κε ιακαξίλα πάρνπο 0,5κκ βακκέλε Δπεμεξγαζία πάλει (Plastizol) γηα θαηαζθεπέο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αλα πιεπξά ηέγαζηξν (ζθειεηφο θαη πάλει ή πνιπθαξβνληθφ) Ταινπέηαζκα ηαζεξή ηδακαξία πξφκελεο πφξηεο κε πάλει Ρνιιά Ζ/Κ, κφλσζε Βηνκεραληθέο αλαθιηλφκελεο πφξηεο νξνθήο Τδξνξνέο νξηδφληηεο γαιβαληδέ Τδξνξνέο θαηαθφξπθεο πιαζηηθέο

26 26.20 Κνξθηάο Δηδηθά ηεκάρηα βακκέλαγαιβαληζκέλα Τγεηνλνκηθή γσληά Φπζνχλα 3,50 ρ 3,50κ Αλζξσπνζπξίδα 1,00ρ2,20κ Τδξνξξνή (κεηαι. Καηαζθ.) κ.κ Πάλει κε κφλσζε έσο 5cm Πάλει κε κφλσζε (ςπγείνπ) ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Σ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ε 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ζ 0,00 0,00 0,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Παπαηηπήζειρ: Οη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ςήθηζε δε ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ΗΚΑ. Σν ΗΚΑ ηεο επέλδπζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ δεηεζεί, θαη ην πξνηεηλφκελν πνζφ ζα πξνέξρεηαη απφ εθηίκεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο απφ ην κεραληθφ ηνπ ππνςήθηνπ επελδπηή Οη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη κπνξεί λα έρνπλ κηα απφθιηζε +/- 10% ηεο πξνηεηλφκελεο Μπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο θαη εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη νπνίεο ζα πξνζηεζνχλ είηε ζηελ νκάδα πνπ αλήθνπλ είηε ζην ηέινο ζε ρσξηζηή εγγξαθή θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρε πξνζθνξά. Οη παξαπάλσ πίλαθεο δελ ηζρχνπλ γηα ηα Γεκφζηα Έξγα θαη δε ζπκπεξηιακβάλνπλ ην Φ.Π.Α. ηηο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ηηκέο κνλάδαο ν επελδπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηκέο θαηά πεξίπησζε κεηά απφ ηεθκεξίσζε ή αληίζηνηρε πξνζθνξά τθν περίπτωςθ δθμοςίων ζργων ο ανωτζρω πίνακασ προχπολογιςμοφ αντικακίςταται με αυτόν που προκφπτει από τθ ςχετικι μελζτθ του ζργου, ςφμφωνα με τα τιμολόγια του δθμοςίου.

27 3.2.4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ, m 2, m 3, κ.λπ.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ, m 2, m 3, κ.λπ.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΠΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ, m 2, m 3, κ.λπ.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΠΔ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

28 3.2.5 ΜΕΛΕΣΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α/Α ΜΕΛΕΣΕ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 1 Σεχνικζσ μελζτεσ (να αναφερκοφν αναλυτικά) 2 Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 3 Ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ 4 Άλλθ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ (Δράςθ L313-4) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 1 χεδιαςμόσ και παραγωγι πλθροφοριακοφ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ 2 Δθμιουργία ντοκιμαντζρ 3 Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ 4 Αξιοποίθςθ διαδικτφου 5 6 υμμετοχι ςε εκκζςεισ, θμερίδεσ, εκδθλϊςεισ Διεξαγωγι θμερίδων εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ και προβολισ 7 Οργάνωςθ ςυνεντεφξεων Σφπου 8 Δαπάνεσ μετακίνθςθσ και διαμονισ δθμοςιογράφων γενικοφ και ειδικοφ Σφπου ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ ενζργειασ 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ.

29 3.2.7 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ (Δράςθ L321-3) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 1 2 χεδιαςμόσ, παραγωγι και διακίνθςθ υλικοφ δθμοςιοποίθςθσ και προβολισ (φυλλάδια, αφίςεσ κ.λπ.) Δθμιουργία και καταχϊρθςθ διαφθμίςεων 3 Μίςκωςθ χϊρων και εξοπλιςμοφ 4 Διαμόρφωςθ χϊρων 5 Εξοπλιςμόσ και οπτικοακουςτικά μζςα Παραγωγι εκκεςιακοφ υλικοφ (μακζτεσ, φωτογραφίςεισ κ.λπ.) Ζρευνα /καταγραφι πολιτιςτικϊν, λαογραφικϊν και ιςτορικϊν ςτοιχείων υμμετοχι ςυγκροτθμάτων ςε εκδθλϊςεισ 9 Οργάνωςθ πολιτιςτικϊν δρϊμενων Καταςκευι αγορά παραδοςιακϊν ςτολϊν Καταςκευι αγορά παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων 12 Εξοπλιςμόσ γραφείου ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Το ςυνολικό κόςτοσ των ενεργειϊν 8 και 9 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ. Το ςυνολικό κόςτοσ τθ ενζργειασ 12 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ςυνολικοφ προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ.

30 3.3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*) Α' ΕΞΑΜ. Β' ΕΞΑΜ. Γ' ΕΞΑΜ. Δ' ΕΞΑΜ. 1. ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ-ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 2. ΜΕΛΕΣΕ-ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ 5. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (**) (*) Στο χρονοδιάγραμμα ςυμπλθρϊνεται το ποςοςτό τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ δαπάνθσ που υπολογίηεται να εκτελεςτεί ςτο ςυγκεκριμζνο εξάμθνο (**) Συμπλθρϊνεται το ποςοςτό υλοποίθςθσ του ζργου ανά εξάμθνο Για τισ προτάςεισ των Δράςεων L313-4 L321-3 ςυμπλθρϊνονται μόνο τα ςθμεία 4 και 5 αντίςτοιχα.

31 3.4. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΧΗΜΑ ΚΑΛΤΨΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΟΑ ( ) ΑΝΑΛΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΟΟΣΟ (%) ΠΟΑ ( ) κατακζςεισ μετοχζσ, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι προςφμφωνα πϊλθςθσ ακινιτων για εταιρείεσ: κερδοφορία ικανι να καλφψει τθν ίδια ςυμμετοχι ι δυνατότθτα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν το πρϊτο αίτθμα πλθρωμισ του ζργου για ΟΤΑ: απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για κάλυψθ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τραπεηικόσ δανειςμόσ ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

32 4. ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

33 ΛΙΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ τθ λίςτα περιλαμβάνονται οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και ςτα κριτιρια επιλογισ και τισ παρατθριςεισ που τα ςυνοδεφουν. Απουςία δθλϊςεων / δικαιολογθτικϊν που ςχετίηονται με απόδειξθ κριτθρίων επιλεξιμότθτασ οδθγοφν ςτθν απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.

34 ΟΗ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΦΡΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΦΡΑΓΗΓΑ

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Έπεςνα Καταγπαφή & Μελέτερ Ανάπτςξηρ Ν. Πιεπίαρ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΑΡΙΑ, 06-11-2014 ΑΡ.ΠΡΩΣ: 104841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η/Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΑΠΕΥΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Η-Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΡΓΟ: ΤΠΟΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: Απ.Μελ.: ΔΡΓΑ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΓΑΟ ΣΔΦΑΝΙΝΩΝ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΓΗΜ. ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝ. ΥΩΡΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΗΜΩΝ ΝΟΜΟΤ (ΠΡΩΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Γραφείο Οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria...

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... Ξάνκθ, 18/ 02 /2014 Αρ. Πρωτ.: 16 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςθ πρόκεςθσ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ»

«ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ pupilslaptp «ΦΟΡΗΣΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ ΟΔΗΓΙΕ, ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ επτζμβριοσ 2009 pupilslaptp Πίνακασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ερϊτθμα A.2 ΠΡΟ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / Μυτιλήνη, 30/09/2011 ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κηίριο Διοίκηζης, Λόθος Πανεπιζηημίοσ 81100 Μσηιλήνη ΠΡΟ: ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεςία και Προδιαγραφζσ που αφοροφν το ξφλο» Χρήςτοσ Γκίνησ

«Νομοθεςία και Προδιαγραφζσ που αφοροφν το ξφλο» Χρήςτοσ Γκίνησ «Νομοθεςία και Προδιαγραφζσ που αφοροφν το ξφλο» Χρήςτοσ Γκίνησ Δασολόγος Μηχανικός Τεχνολογίας Ξύλου Ms Τι είναι η Σήμανςη CE; Δεν είναι ςήμα ποιότητασ Υποδηλϊνει αςφάλεια, υγιεινή, προςταςία περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ

ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ ΠΡΟΕΔΡΚΚΟ ΔΚΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΚΙΜ. 60 (ΦΕΚ Α 64 16.3.2007) Προςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ "περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΝΔΟΤ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ Ο.Σ. 619, Γ.Δ. ΓΔΡΑΚΑ ΑΡ. ΠΡΟΜ. : 30/2014 ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ - ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 1- ΜΕ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ»

Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Δράςη Digi Mobile «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την αξιοποίηςη καινοτόμων εφαρμογϊν ςε «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ κινητϊν επικοινωνιϊν και υπολογιςτζσ-ταμπλζτεσ» Σκοπόσ τησ Δράςησ Η δράςθ Digi Mobile ςτοχεφει ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα