ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητασ για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δημοςίου Χαρακτήρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητασ για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δημοςίου Χαρακτήρα"

Transcript

1 ΦΘΗΩΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ Α.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητασ για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δημοςίου Χαρακτήρα 2 η Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ για την υποβολή προτάςεων ςτο πλαίςιο του τοπικού προγράμματοσ LEADER τησ Ο.Τ.Δ. «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» «Ππωτοβοςλία για τη βιώσιμη και αειυόπο ανάπτςξη τηρ υθιωτικήρ ςπαίθπος» (Διανζμεται Δωρεάν) ΑΤΓΟΤΣΟ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΠΑΑ) ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΣΔ «ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ΑΙΣΗΗ ΕΝΙΧΤΗ ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΜΕΣΡΟ 41 ΤΠΟΜΕΣΡΑ L321, L323, L313 - Παρεμβάςεισ Δθμοςίου Χαρακτιρα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..

3 I. AITHΗ ΕΝΙΧΤΗ ΠΡΟ: ΟΣΔ «ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ΟΔΟ, ΑΡΙΘΜΟ: ΑΡΚΑΔΙΟΤ 6 Σ.Κ. ΠΟΛΗ: 35100, ΛΑΜΙΑ ΘΕΜΑ: Κατάκεςθ φακζλου υποψθφιότθτασ για ζνταξθ ςτο Μζτρο 41 του τοπικοφ προγράμματοσ προςζγγιςθσ LEADER τθσ ΟΣΔ «ΦΘΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Τπομζτρο «..» Δράςθ Σίτλοσ προτεινόμενου ζργου «..» ΕΠΩΝΤΜΟ ι ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΟΝΟΜΑ(*): ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ(*): ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ(*): ΦΤΛΟ(*): Δ/ΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: ΣΗΛ.: FAX : Ε-mail : Ιςτοςελίδα: ΑΦΜ ΔΟΤ Αρμόδιοσ ςτον οποίο μπορεί να απευθυνθεί η ΟΤΔ για πληροφορίεσ: ΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΣΗΛ. (ςτακερό και κινθτό): FAX : Ε-mail : Ημερομθνία: (*) Συμπλθρϊνεται μόνο για φυςικά πρόςωπα το πλαίςιο τθσ αρικ. πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςασ υποβάλλουμε ςυνθμμζνα το φάκελο υποψθφιότθτασ ζργου και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Παρακαλοφμε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ Ο/Η αιτϊν/αιτοφςα (για νομικά πρόςωπα, υπογράφει ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ)... (Υπογραφι-Ονοματεπϊνυμο) υνθμμζνα Φάκελοσ υποψθφιότθτασ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ Ημερομθνία :... Αρικ. Πρωτ. :... Α/Α πρόταςθσ : (υμπλθρϊνεται από τθν ΟΣΔ)

4 IΙ. ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ 4. ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Σημειϊνεται ότι όλα τα αναφερόμενα ςτο φάκελο υποψηφιότητασ δεςμεφουν το δικαιοφχο και θα πρζπει να αποδεικνφονται κατά την αποπληρωμή του ζργου από την ΟΤΔ, καθϊσ και κατά τη διάρκεια ιςχφοσ τησ ςφμβαςησ μεταξφ ΟΤΔ και δικαιοφχου.

5 1. ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΕΙΔΟ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ Φυςικό πρόςωπο ΟΣΑ Αϋβακμοφ ΟΣΑ Βϋβακμοφ Νομικό Πρόςωπο ΟΣΑ Άλλοσ φορζασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ Ιδιωτικόσ φορζασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςχετικό καταςτατικό ςκοπό Γυναικείοσ φλλογοσ Άλλο Συμπλθρϊνεται Χ ςτο αντίςτοιχο πεδίο

6 ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ ΕΡΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΤ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ Ή ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΗ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΑΦΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ( ) ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ( ) ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΗ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ (*) ΕΙΠΡΑΧΘΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ) (*) ςτθ ςτιλθ αναφζρεται θ ςχζςθ με το προτεινόμενο ζργο (ίδιο ι ςυμπλθρωματικό φυςικό αντικείμενο) Ο πίνακασ δε ςυμπλθρϊνεται ςτθν περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ δικαιοφχοσ είναι ΟΤΑ

7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕΣΡΟ ΤΠΟΜΕΣΡΟ ΔΡΑΗ 41 «.» «.» ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΧΩΡΟΘΕTHΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... ΝΟΜΟ:... ΔΗΜΟ / ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ:... ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ:... ΣΟΠΟΘΕΙΑ:... Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΕΝΗ Ω ΠΤΡΟΠΛΗΚΣΗ (*) *Συμπλθρϊνεται από τθν ΟΤΔ ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Υπουργικζσ Αποφάςεισ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΙΔΟ ΔΡΑΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΛΛΟ Συμπλθρϊνεται Χ ςτο κατάλλθλο πεδίο μόνο για τισ δράςεισ του υπομζτρου L321

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ

9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Περιγραφι ςε ςχζςθ με τα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ τθσ περιοχισ χωροκζτθςθσ του ζργου. Ιδιαίτερθ αναφορά κα πρζπει να γίνει ςτθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ του ζργου ςε ςχζςθ με τθν φπαρξθ αντίςτοιχθσ δραςτθριότθτασ και το βακμό κάλυψθσ/εξυπθρζτθςθσ ςχετικϊν αναγκϊν. Περιγραφι ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ και τισ προτεραιότθτεσ του τοπικοφ προγράμματοσ. Περιγραφι του βακμοφ κάλυψθσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων τθσ μελζτθσ ςυνολικισ κεϊρθςθσ του οικιςμοφ (περιγράφεται μόνο ςτθν περίπτωςθ προτεινόμενων ζργων ςτθ δράςθ L322-1). Λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό και τθν ιεράρχθςθ των προτεινόμενων από τθ μελζτθ παρεμβάςεων αναφζρονται και αιτιολογοφνται ποιεσ από αυτζσ καλφπτονται ςτο πλαίςιο του προτεινόμενου ζργου. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ (για τισ δράςεισ L313-1, L321-2, L323-4) ΝΑΙ ΟΧΙ Διατθρθτζο κτίριο Παραδοςιακό κτίριο Τιρθςθ ςτοιχείων παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ Αναφζρονται ςτοιχεία του προτεινόμενου ζργου που το κακιςτοφν ςυμβατό με τθν αρχιτεκτονικι και αιςκθτικι τθσ περιοχισ και προςδιορίηουν τθν εναρμόνιςι του με το ευρφτερο περιβάλλον ςτο οποίο εντάςςεται

10 ΤΠΟΔΟΜΕ/ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (για τισ δράςεισ L313-1, L321-2, L323-4) Αναφζρονται αναλυτικά ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ-καταςκευζσ που εξαςφαλίηουν τθν προςβαςιμότθτα ατόμων μειωμζνθσ κινθτικότθτασ Νζα κτίρια Υφιςτάμενα κτίρια Περιβάλλον χϊροσ

11 ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΑΔΕΙΑ/ΜΕΛΕΣΗ ΤΠΑΡΧΕΙ (Εγκεκριμζνθ) ΕΧΕΙ ΤΠΟΒΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ Σεχνικζσ μελζτεσ (αναφζρονται αναλυτικά ανά κατθγορία και ςτάδιο) Σεφχθ δθμοπράτθςθσ Μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων Ζγκριςθ χαρακτθριςμοφ κτιρίου παραδοςιακοφ ι διατθρθτζου Οικοδομικι άδεια Βεβαίωςθ Δαςικισ Τπθρεςίασ Άδεια αρχαιολογικισ υπθρεςίασ Άλλεσ (να αναφερκοφν αναλυτικά) Συμπλθρϊνεται το κατάλλθλο τετραγωνίδιο με τθν ζνδειξθ Χ και επιςυνάπτονται ολοκλθρωμζνεσ μελζτεσ και τα αντίγραφα αδειϊν ι βεβαιϊςεισ απαλλαγισ εάν δεν απαιτοφνται από τον αρμόδιο φορζα ι αντίγραφα των πρωτοκολλθμζνων αιτιςεων με αρικμό πρωτοκόλλου.

12 ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΕΣΟΙΜΟΣΗΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ Σε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί/εκπονθκεί κάποια από τισ απαιτοφμενεσ για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου άδεια/μελζτθ, να εκτιμθκεί ο χρόνοσ ζκδοςθσ, κακϊσ και ο χρόνοσ για τθν ζναρξθ εργαςιϊν ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΤΘΟΤΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ ΘΕΜΙΚΑ: (ςφςταςθ νομικοφ προςϊπου κ.λπ.) ΣΕΧΝΙΚΑ: (μελζτεσ, εγκρίςεισ κ.λπ.) ΑΛΛΑ:

13 3. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΕΡΓΟΤ o o o Σα ποςά ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν ςυμπλθρϊνονται ςε ευρϊ με δφο δεκαδικά ψθφία. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλζξιμθ δαπάνθ εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 71, παρ. 3(α) του Καν(ΕΚ) 1698/2005, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. τισ περιπτϊςεισ που δεν απαιτείται δθμοπράτθςθ, το προτεινόμενο κόςτοσ των ενεργειϊν του προχπολογιςμοφ κα πρζπει να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ με βάςθ τισ ςχετικζσ προςφορζσ που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο υποψθφιότθτασ.

14 3.1. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΑ Να περιγραφοφν ςυνοπτικά για τα επιμζρουσ κτίρια, οι επιφάνειεσ, οι χριςεισ κ.λπ. 1 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: 2 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: 3 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: 4 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που χρθςιμοποιείται για: ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΕΣΟ ΚΣΗΗ

15 3.2. ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΓΗΠΕΔΟΤ ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΑΛΤΨΗ Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα ζργα υποδομισ και περιβάλλοντοσ χϊρου

16 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 1 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 2 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 3 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 4 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για: 5 Κτίριο επιφάνειασ... m 2 που κα χρθςιμοποιείται για:

17 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΑΠΑΝΖ Α/Α ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΑ Μ.Μ. ΠΟΟΣΖΣΑ ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ Τ.01 Ηζνπεδψζεηο-Γηακνξθψζεηο Τ.02 Τ.03 χλδεζε κε δίθηπν ΓΔΖ (θαηά πεξίπησζε) χλδεζε κε δίθηπν ΟΣΔ (θαηά πεξίπησζε) Καη απνθ. Καη απνθ. Τ.04 χλδεζε κε δίθηπν χδξεπζεο (θαηά πεξίπησζε) Καη απνθ. ΟΜΑΓΑ Α Τ.05 Τ.06 χλδεζε κε δίθηπν απνρέηεπζεο (θαηά πεξίπησζε) Καηαζθεπή βφζξνπ (θαηά πεξίπησζε) Καη απνθ. Καη απνθ. Τ.07 Καηαζθεπή βφζξνπ ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Καη απνθ. ΤΝΟΛΟ ΠΥ 01 Πεπίθπαξη ΠΥ Πεξίθξαμε ζπκπαγήο κε ζίηα (1,00m beton) κ.κ. ΠΥ Πεξίθξαμε κε ζελάδ (20cm ζθπξνδέκαηνο), ζίηα θαη πάζζαινη κ.κ. ΠΥ Πεξίθξαμε κε ζίηα θαη παζζάινπο κ.κ. ΠΥ 02 Δζωηεπική οδοποία ΠΥ Δζσηεξηθή νδνπνία (ππφβαζε 10 εθ. ακκνράιιηθν + βάζε 5 εθ. 3Α) ΠΥ Αζθαιηφζηξσζε (βάζε ππφβαζε άζθαιηνο) ΠΥ 03 Αίθπιορ - αύλειορ σώπορ ΟΜΑΓΑ Β ΠΥ ΠΥ Ηζνπεδψζεηο-δηακνξθψζεηο Γηακφξθσζε ρψξνπ κε 3Α ΠΥ ΠΥ Πιαθνζηξψζεηο κειίζηλεο πιάθεο αίζξηνπ ρψξνπ Κξάζπεδα κ.κ. ΠΥ Κπβφιηζνο ΠΥ Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θπβφιηζνπο απφ γξαλίηε ΠΥ Πιάθεο πεδνδξνκίνπ ΠΥ Γηακφξθσζε ζηακπσηψλ δαπέδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ ΠΥ 04 Υψξνο Πξαζίλνπ (γθαδφλ) ΠΥ.05 Τπαίζξηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο

18 ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ ΤΝΟΛΟ Γεληθέο εθζθαθέο γαηψδεηο κε κεραληθά κέζα Γεληθέο εθζθαθέο εκηβξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Γεληθέο εθζθαθέο βξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Δπηρψζεηο κε πξνηφληα εθζθαθήο Δηδηθέο επηρψζεηο πκππθλψζεηο Δθζθαθέο ζεκειίσλ γαηψδεο κε κεραληθά κέζα Δθζθαθέο ζεκειίσλ εκηβξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Δθζθαθέο ζεκειίσλ βξαρψδεηο κε κεραληθά κέζα Καζαίξεζε πιηλζνδνκήο κε ζπλήζε θνλίακα Καζαίξεζε πιηλζνδνκήο κε ηζρπξφ θνλίακα Καζαηξέζεηο αφπινπ ζθπξνδέκαηνο ΟΜΑΓΑ Γ Καζαηξέζεηο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο Καζαηξέζεηο επηρξηζκάησλ Καζαηξέζεηο ηνίρσλ δηά ηε δηακφξθσζε ζπξψλ Καζαηξέζεηο μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ παξαζχξσλ Καζαίξεζε εκίμεζηεο ή μεζηήο ιηζνδνκήο Καζαίξεζε δαπέδσλ εθ πιαθψλ παληψο ηχπνπ Καζαίξεζε επηθεξάκσζεο Kαζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο Καζαίξεζε επηθεξάκσζεο (ρσξίο πξνζνρή γηα αθέξαηα θνκκάηηα) Οπλιζμένο ζκςπόδεμα Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα (Οξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα (Πεδηλέο θαη πξνζβάζηκεο πεξηνρέο) Άοπλο ζκςπόδεμα δαπέδων Άνπιν ζθπξφδεκα δαπέδσλ (Οξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο)

19 ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΨΔ Άνπιν ζθπξφδεκα δαπέδσλ (Πεδηλέο θαη πξνζβάζηκεο πεξηνρέο) Δμηζσηηθέο ζηξψζεηο Δπηθάλεηεο εκθαλνπο ζθπξνδέκαηνο ελάδ δξνκηθά κ.κ ελάδ κπαηηθά κ.κ Μαλδχαο ρπηνχ ζθπξνδέκαηνο Μαλδχαο εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο Δλαθπά οπλιζμένο ζκςπόδεπμα Διαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεξκα (κε πιέγκα) (Οξεηλέο θαη απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο) Διαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεξκα (κε πιέγκα) (Πεδηλέο θαη πξνζβάζηκεο πεξηνρέο) Γαξκπηινκπεηφλ Δκθαλή ζθπξνδέκαηα (κφλν εξγαζία) ΤΝΟΛΟ Ληζνδνκέο κε θνηλνχο ιίζνπο κηαο φςεο Ληζνδνκέο κε θνηλνχο ιίζνπο δχν φςεσλ (ληφπηνη ιίζνη) Αξγνιηζνδνκέο δη αζβεζηνθνηάζκαηνο Πιηλζνδνκέο δξνκηθέο Πιηλζνδνκέο κπαηηθέο Σζηκεληνπιηλζνδνκέο Σνίρνη γπςνζαλίδσλ απινί Σνίρνη γπςνζαλίδσλ απφ 2 πιεπξέο ΟΜΑΓΑ Γ Σνίρνη γπςνζαλίδσλ κε 2 γχςνπο αλά πιεπξά Λιθοδομέρ με λαξεςηούρ λίθοςρ Ληζνδνκέο κε ιαμεπηνχο ιίζνπο 1 φςεσλ Ληζνδνκέο κε ιαμεπηνχο ιίζνπο 2 φςεσλ Αζβεζηνθνληάκαηα ηξηπηά Αζβεζηνθνληάκαηα ηξηπηά (κε kourasanit) Δπηρξίζκαηα ρσξηάηηθνπ ηχπνπ Έηνηκν επίρξηζκα

20 Κ Ο Τ Φ Χ Μ Α Σ Α ΣΡΧΔΗ ΓΑΠΔΓΧΝ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΣΟΗΥΧΝ Αξκνινγήκαηα αθαηέξγαζησλ φςεσλ ιηζνδνκψλ Δπέλδπζε κε πιαθίδηα πνξζειάλεο Δπέλδπζε κε ιίζηλεο πιάθεο Με νξζνγσληζκέλεο πιάθεο Δπέλδπζε κε πιάθεο καξκάξνπ (γξαλίηεο) Δπίζηξσζε κε ρνλδξφπιαθεο αθαλφληζηνπ πάρνπο Δπίζηξσζε κε ιίζηλεο πιάθεο (θαξχζη. θιπ) Δπίζηξσζε κε πιάθεο καξκάξνπ (γξαλίηεο) Δπίζηξσζε κε πιαθίδηα θεξακηθά ή πνξζειάλεο Με ισξίδεο ζνπεδηθήο μπιείαο Δπίζηξσζε κε ισξίδεο δξπφο Γάπεδν ξακπνηέ κε μχιν θαζηαληάο πιήξεο Βηνκεραληθφ δάπεδν απιφ (ζθφλε - ιείαλζε) Βηνκεραληθφ δάπεδν κε επαιεηθφκελε επνμεηδηθή ξεηίλε Βηνκεραληθφ δάπεδν κε επηπεδνχκελε επνμεηδηθή ξεηίλε Δπηζηξσζεηο δαπέδσλ κε ρνλδξφπιαθεο νξζνγσληζκέλεο Με ηζηκεληφπιαθεο Με κσζατθφ ιεπθνχ ηζηκέληνπ Με ηζηκεληνθνλία Γάπεδν laminate Με ισξίδεο αθξηθάληθεο μπιείαο ΤΝΟΛΟ Οη ηηκέο αθνξνχλ θνπθψκαηα ζε λεςκό ρξψκα. Γηα θνπθψκαηα ζε σπώμα ξύλος ζηην πποηεινόμενη ηιμή πποζηίθεηαι 30% και για κοςθώμαηα ζε απόσπωζη ral 15% Πόπηερ ππεζζαπιζηέρ κοινέρ ΟΜΑΓΑ Δ Πφξηεο πξεζζαξηζηέο Πφξηεο πξεζζαξηζηέο κε θαπιακά θαη θάεο απφ ζπκπαγ. δξπ ή θαξπδηά Πφξηεο ξακπνηέ ή ηακπιαδσηέο απφ MDF

21 ΝΣΟΤ ΛΑΠΔ Πφξηεο ξακπνηέ ή ηακπιαδσηέο απφ δξχ, θαξπδηά θ.ιπ. Δμψζπξεο θαξθσηέο πεξαζηέο απφ μχιν θαζηαληά Ταινζηάζηα θαη εμσζηφζπξεο απφ μχιν θαζηαληάο Ταινζηάζηα απφ ζνπεδηθή μπιεία Ταινζηάζηα απφ νξελγθνληαηλ θνχξα απφ ζνπεδηθή μπιεία θνχξα απφ νξεγθνληαηλ ιδεπένιερ πόπηερ ηδεξέληεο πφξηεο ηδεξέληεο πφξηεο κε δηπιή ιακαξίλα ηδεξέληα παξάζπξα Bηηξίλεο αινπκηλίνπ Ανοιγόμενα κοςθώμαηα αλοςμινίος Αλνηγφκελα-πεξηζηξεθφκελα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ Αλνηγφκελα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε ξνιιά ή ζθνχξα πξφκελα ή ζηαζεξά παινζηάζηα αινπκηλίνπ Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κε ζεξκνδηαθνπή Μνλφθπιιε ππξάληνρε πφξηα Σ30 έσο Σ90 πιήξσο εμνπιηζκέλε Γίθπιιε ππξάληνρε πφξηα Σ30 εσο Σ90 πιήξσο εμνπιηζκέλε Ταινζηάζηα μχιηλα ζπλήζε,ζπξφκελα Ταινζηάζηα μχιηλα ζπλήζε, ζηαζεξά Ταινζηάζηα ζπλήζε μπιεία εηδηθά (ηνμσηά,θακππιά θ.η.ι. ) αλνηγφκελα ηεκ ηεκ Παληδνχξηα απφ μπιεία Παληδνχξηα πιαζηηθά αλνηγφκελα- ζπξφκελα Αλνηγφκελεοπεξηζηξεθφκελεο παιφζπξεο αινπκηλίνπ Αλνηγφκελα-πεξηζηξεθφκελα παινζηάζηα αινπκηλίνπ Ρνιά Παληδνχξηα αινπκηλίνπ αλνηγφκελα-ζπξφκελα Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ Νηνπιάπεο θνηλέο (ππλνδσκαηίνπ) νςεο

22 ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΔ ΚΛΗΜΑΚΔ ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ ΜΟΝΧΔΗ ΣΔΓΑΝΧΔΗ Νηνπιάπηα θνπδίλαο θνηλά κ.κ Νηνπιάπηα θνπδίλαο απφ ζπκπαγή μπιεία Νηνπιάπηα θνπδίλαο θνηλά κε θνξκάηθα ή θαπιακά κ.κ. κ.κ Θεξκνκφλσζε-πγξνκφλσζε δψκαηνο Θεξκνκφλσζε θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ Τγξνκφλσζε ηνηρείσλ ππνγείνπ Τγξνκφλσζε δαπέδσλ επί εδάθνπο Μφλσζε δαπέδσλ ςπθηηθψλ ρψξσλ απφ πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 10 εθ ΤΝΟΛΟ Καηψθιηα, επίζηξσζε ζηεζαίσλ πνδηέο παξαζ. κπαιθνληψλ κ.κ Μαξκαξνεπέλδπζε βαζκίδνο κ.κ Βαζκίδεο θαη πιαηχζθαια εθ μπιείαο δξπφο Ξχιηλε επέλδπζε βαζκίδαο πιήξεο κ.κ ΟΜΑΓΑ Σ Φεπδνξνθή απφ γπςνζαλίδεο Φεπδνξνθή απφ πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ ζε κεηαιιηθφ ζθειεηφ Δπέλδπζε νξνθήο κε ιεπηνζαλίδεο πιήξεο Δπίρξηζκα ζε κεηαιιηθφ πιέγκα Κεξακνζθεπή κε θνπξνχζηα εδξαδφκελε ζε πιάθα ζθπξνδέκαηνο Ξχιηλε ζηέγε απηνθεξφκελε κε θεξακίδηα Δπηθεξάκσζε πιάθαο ζθπξνδέκαηνο Ξχιηλε ζηέγε κε ιίζηλεο πιάθεο εδξαδφκελε ζε πιάθα ζθπξνδ.

23 ΓΗΑΦΟ ΡΔ ΟΗΚΟΓ /ΚΔ ΔΡΓΑ ΗΔ ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ ΣΖΘΑΗΑ Ξχιηλε ζηέγε απηνθεξφκελε κε ιίζηλεο πιάθεο ηδεξέληα ζηέγε κε απιαθσηή ιακαξίλα Τδξνξξνέο (ινχθηα) νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα (θαηά πεξίπησζε αλάινγα κε ην πιηθφ ηεο πδξνξξνήο) κ.κ Απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κ.κ Απφ δξνκηθή πιηλζνδνκή κ.κ ηεζαίν κε θηγθιίδσκα ζηδεξέλην ζπκπαγέο (χςνο ηνπιάρηζηνλ 80cm) ηεζαίν απφ θηγθιίδσκα αινπκηλίνπ κ.κ. κ.κ ηεζαίν απφ θηγθιίδσκα μχιηλν Kηθιηδψκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα-inox (αηζαιί) Kηθιηδψκαηα αλνμείδσηα (κε αλνδεηψκελν αινπκίλην) ηεζαίν απφ θηγθιίδσκα μχιηλν κ.κ. κ.κ. κ.κ. κ.κ Τδποσπωμαηιζμοί Τδξνρξσκαηηζκνί απινί Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζίγθν θαη θφιια Πλαζηικά επί ηοίσος Πιαζηηθά επί ηνίρνπ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ Πιαζηηθά επί ηνίρνπ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ Πιαζηηθά ζπαηνπιαξηζηά Σζηκεληνρξψκαηα Νηνπθνρξψκαηα Βεξληθνρξσκαηηζκφο μχιηλσλ επηθαλεηψλ Αθξπιηθά θαη ξειηέθ Ρηπνιίλεο θνηλέο (ειαηνρξσκαηηζκνί) Ρηπνιίλεο ζαηηλέ Λνχζηξα Σδάθη απιφ Σεκ.

24 ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΔΗ ΘΔΡΜΑΝΖ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΗΓΖ ΤΓΗΔΗΝΖ Σδάθη κε θαπλνδφρν (θηηζηφ) Καη απνθ Σδάθη κε θαπλνδφρν (εζηία απφ καληέκη) Σδάθη κε θαπλνδφρν (ελεξγεηαθνχ ηχπνπ, κε πνξηάθη αλνηγφκελν ή αλαδηπινχκελν) Καη απνθ. Καη απνθ Ταινπίλαθεο απινί Ταινπίλαθεο δηπινί ζεξκνκνλσηηθνί Πιήξεο ζεη ινπηξνχ (κπαληέξα, ιεθάλε, κπηληέ, ληπηήξα,ζαπνπλνδφρνη, κπαηαξίεο, θαζξέπηεο) εη W.C. (ληνπδηέξα, ιεθάλε, ληπηήξαο, ζαπνπλνδφρνη, κπαηαξίεο, θαζξέπηεο) Γξαληηέληνο λεξνρχηεο θνπδίλαο 90cm Καη απνθ. Καη απνθ. Καη απνθ Μεηαιιηθφο-INOX λεξνρχηεο θνπδίλαο 90cm Νεξνρχηεο - Mπαηαξία θνπδίλαο Καη απνθ. Καη απνθ. ΤΝΟΛΟ Ύδξεπζε-απνρέηεπζε θνπδίλαο ινπηξνχ-wc. (σιελψζεηο) Καη απνθ Ύδξεπζε-απνρέηεπζε θνπδίλαο ινπηξνχ-wc (πλδέζεηο) Καη απνθ Κεληξηθή ζέξκαλζε (σιελψζεηο) Κεληξηθή ζέξκαλζε (Καπζηήξαο - ιέβεηαο - ζπλδέζεηο, ζψκαηα) ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 22/400/600 Kcal Kcal ηεκ ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 22/900/1100 ηεκ. ΟΜΑΓΑ Ε ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 33/900/900 ψκαηα ζέξκαλζεο ζψκα 33/900/1100 ηεκ. ηεκ Κιηκαηηζκφο Καη απνθ Σνπξηζηηθήο Δγθαηάζηαζεο (σιελψζεηο) Σνπξηζηηθήο Δγθαηάζηαζεο (θαινδηψζεηο,ξεπκαηνιήπηεο ) /θάηνςε /θάηνςε Καηαζηήκαηνο (σιελψζεηο) /θάηνςε Καηαζηήκαηνο (θαινδηψζεηο ξεπκαηνιήπηεο) Βηνηερληθνχ θηηξίνπ (άλσ ησλ 300 κ2) /θάηνςε /θάηνςε

25 ΜΔΣΑΛΛΗΚΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΦ. Ζ/Μ ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΔΛΚΤΣ ΖΡΔ Βηνηερληθνχ θηηξίνπ ή εξγαζηήξην (άλσ ησλ 300 κ2) Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο /θάηνςε Καη. /κ Αλειθπζηήξαο κέρξη 4 ζηάζεηο θνκπιέ Καη απνθ Πξνζαχμεζε αλά ζηάζε πέξαλ ησλ 4σλ ηαζ Ζλιακόρ ζςλλέκηηρ Ζιηαθφο ζπιιέθηεο 160 lt Tεκ Ζιηαθφο ζπιιέθηεο 200 lt Tεκ. ΤΝΟΛΟ Μεηαιιηθφο ζθειεηφο θηιά Πιαγηνθάιπςε ζηδεξνθαηαζθεπήο κε πάλει 5εθ (Β50Β) θάζε επηπιένλ 1cm πνιπνπξεζάλεο γηα πάρνο πάλει Πιαγηνθάιπςε ζηδεξνθαηαζθεπήο κε ιακαξίλα πάρνπο 0,5mm βακκέλε Φεπδνξνθή κε πάλει 5εθ (Β50Β) Γηαρσξηζηηθφ κε πάλει Δπηθάιπςε κε πάλει 5εθ (Β50Β) Δπηθάιπςε κε πνιπθαξξβνληθφ 16mm ή ηξαπεδνεηδή δηπιφ Δπηθάιπςε κε πάλει κνξθήο θεξακηδηνχ ΟΜΑΓΑ Ζ Δπηθάιπςε κε ιακαξίλα πάρνπο 0,5κκ βακκέλε Δπεμεξγαζία πάλει (Plastizol) γηα θαηαζθεπέο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αλα πιεπξά ηέγαζηξν (ζθειεηφο θαη πάλει ή πνιπθαξβνληθφ) Ταινπέηαζκα ηαζεξή ηδακαξία πξφκελεο πφξηεο κε πάλει Ρνιιά Ζ/Κ, κφλσζε Βηνκεραληθέο αλαθιηλφκελεο πφξηεο νξνθήο Τδξνξνέο νξηδφληηεο γαιβαληδέ Τδξνξνέο θαηαθφξπθεο πιαζηηθέο

26 26.20 Κνξθηάο Δηδηθά ηεκάρηα βακκέλαγαιβαληζκέλα Τγεηνλνκηθή γσληά Φπζνχλα 3,50 ρ 3,50κ Αλζξσπνζπξίδα 1,00ρ2,20κ Τδξνξξνή (κεηαι. Καηαζθ.) κ.κ Πάλει κε κφλσζε έσο 5cm Πάλει κε κφλσζε (ςπγείνπ) ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΩΝ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Δ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Σ 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ε 0,00 0,00 0,00 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Ζ 0,00 0,00 0,00 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 Παπαηηπήζειρ: Οη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη γηα ςήθηζε δε ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ΗΚΑ. Σν ΗΚΑ ηεο επέλδπζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ δεηεζεί, θαη ην πξνηεηλφκελν πνζφ ζα πξνέξρεηαη απφ εθηίκεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο απφ ην κεραληθφ ηνπ ππνςήθηνπ επελδπηή Οη ηηκέο πνπ πξνηείλνληαη κπνξεί λα έρνπλ κηα απφθιηζε +/- 10% ηεο πξνηεηλφκελεο Μπνξνχλ λα γίλνπλ δεθηέο θαη εξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη νπνίεο ζα πξνζηεζνχλ είηε ζηελ νκάδα πνπ αλήθνπλ είηε ζην ηέινο ζε ρσξηζηή εγγξαθή θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρε πξνζθνξά. Οη παξαπάλσ πίλαθεο δελ ηζρχνπλ γηα ηα Γεκφζηα Έξγα θαη δε ζπκπεξηιακβάλνπλ ην Φ.Π.Α. ηηο εξγαζίεο ζηηο νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ηηκέο κνλάδαο ν επελδπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηκέο θαηά πεξίπησζε κεηά απφ ηεθκεξίσζε ή αληίζηνηρε πξνζθνξά τθν περίπτωςθ δθμοςίων ζργων ο ανωτζρω πίνακασ προχπολογιςμοφ αντικακίςταται με αυτόν που προκφπτει από τθ ςχετικι μελζτθ του ζργου, ςφμφωνα με τα τιμολόγια του δθμοςίου.

27 3.2.4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ, m 2, m 3, κ.λπ.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ, m 2, m 3, κ.λπ.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΠΕ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά χαρακτθριςτικά) Μ.Μ. (π.χ. τεμ, m 2, m 3, κ.λπ.) ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΛΟΗΠΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΑΠΔ ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

28 3.2.5 ΜΕΛΕΣΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α/Α ΜΕΛΕΣΕ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 1 Σεχνικζσ μελζτεσ (να αναφερκοφν αναλυτικά) 2 Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 3 Ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ 4 Άλλθ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ (Δράςθ L313-4) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 1 χεδιαςμόσ και παραγωγι πλθροφοριακοφ και διαφθμιςτικοφ υλικοφ 2 Δθμιουργία ντοκιμαντζρ 3 Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ 4 Αξιοποίθςθ διαδικτφου 5 6 υμμετοχι ςε εκκζςεισ, θμερίδεσ, εκδθλϊςεισ Διεξαγωγι θμερίδων εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ και προβολισ 7 Οργάνωςθ ςυνεντεφξεων Σφπου 8 Δαπάνεσ μετακίνθςθσ και διαμονισ δθμοςιογράφων γενικοφ και ειδικοφ Σφπου ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Το ςυνολικό κόςτοσ τθσ ενζργειασ 5 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ.

29 3.2.7 ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ (Δράςθ L321-3) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΣΟ ΦΠΑ 1 2 χεδιαςμόσ, παραγωγι και διακίνθςθ υλικοφ δθμοςιοποίθςθσ και προβολισ (φυλλάδια, αφίςεσ κ.λπ.) Δθμιουργία και καταχϊρθςθ διαφθμίςεων 3 Μίςκωςθ χϊρων και εξοπλιςμοφ 4 Διαμόρφωςθ χϊρων 5 Εξοπλιςμόσ και οπτικοακουςτικά μζςα Παραγωγι εκκεςιακοφ υλικοφ (μακζτεσ, φωτογραφίςεισ κ.λπ.) Ζρευνα /καταγραφι πολιτιςτικϊν, λαογραφικϊν και ιςτορικϊν ςτοιχείων υμμετοχι ςυγκροτθμάτων ςε εκδθλϊςεισ 9 Οργάνωςθ πολιτιςτικϊν δρϊμενων Καταςκευι αγορά παραδοςιακϊν ςτολϊν Καταςκευι αγορά παραδοςιακϊν μουςικϊν οργάνων 12 Εξοπλιςμόσ γραφείου ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Το ςυνολικό κόςτοσ των ενεργειϊν 8 και 9 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ. Το ςυνολικό κόςτοσ τθ ενζργειασ 12 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ςυνολικοφ προχπολογιςμό τθσ πρόταςθσ.

30 3.3. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΟΣΟΤ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ) ΚΟΣΟ ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (*) Α' ΕΞΑΜ. Β' ΕΞΑΜ. Γ' ΕΞΑΜ. Δ' ΕΞΑΜ. 1. ΚΣΙΡΙΑΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ-ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ 2. ΜΕΛΕΣΕ-ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ 5. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ (**) (*) Στο χρονοδιάγραμμα ςυμπλθρϊνεται το ποςοςτό τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ δαπάνθσ που υπολογίηεται να εκτελεςτεί ςτο ςυγκεκριμζνο εξάμθνο (**) Συμπλθρϊνεται το ποςοςτό υλοποίθςθσ του ζργου ανά εξάμθνο Για τισ προτάςεισ των Δράςεων L313-4 L321-3 ςυμπλθρϊνονται μόνο τα ςθμεία 4 και 5 αντίςτοιχα.

31 3.4. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΟ ΧΗΜΑ ΚΑΛΤΨΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΟΑ ( ) ΑΝΑΛΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΠΟΟΣΟ (%) ΠΟΑ ( ) κατακζςεισ μετοχζσ, ομόλογα, λοιποί άυλοι τίτλοι προςφμφωνα πϊλθςθσ ακινιτων για εταιρείεσ: κερδοφορία ικανι να καλφψει τθν ίδια ςυμμετοχι ι δυνατότθτα αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, θ οποία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί πριν το πρϊτο αίτθμα πλθρωμισ του ζργου για ΟΤΑ: απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου για κάλυψθ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ τραπεηικόσ δανειςμόσ ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

32 4. ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

33 ΛΙΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ τθ λίςτα περιλαμβάνονται οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα κριτιρια επιλεξιμότθτασ και ςτα κριτιρια επιλογισ και τισ παρατθριςεισ που τα ςυνοδεφουν. Απουςία δθλϊςεων / δικαιολογθτικϊν που ςχετίηονται με απόδειξθ κριτθρίων επιλεξιμότθτασ οδθγοφν ςτθν απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.

34 ΟΗ ΤΝΣΑΞΑΝΣΔ ΓΗΑ ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΦΡΑΓΗΓΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΦΡΑΓΗΓΑ

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI. Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τα υπομέτρα L321, L323, L313 - Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Υπόδειγμα φακέλου υποψηφιότητας για τη δράση L311, L312, L313 Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας 3 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ»

Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου - «Δθμιουργία Παιδικοφ Παραμυκιοφ» ΣΡΙΥΩΝΙΔΑ Α.Ε. Αναπτςξιακή Ανώνςμη Εταιπεία Ο.Σ.Α. Δημοτικό Κατάστημα Καινοσρίοσ (1ος Όρουος) Πλατεία Δημαρτείοσ Τ.Κ. 30005, Καινούριο Δήμοσ Αγρινίοσ Τηλ. 26410-39007/79344 Fax: 26410-49645 E-mail: info@trihonida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 2. ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Απ. Μελ: 71/2014 Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7ος ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδόρ ινώπηρ) ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΟΠΛΙΜΔΝΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ Οη εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria...

The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria... Ξάνκθ, 18/ 02 /2014 Αρ. Πρωτ.: 16 ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςθ πρόκεςθσ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΔΡΑΣΕΙΣ L311-8, L312-4, L313-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 41 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L311, L312, L313-Παρεμβάσεις ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη. επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα : Ψηφιακή Σφγκλιςη e-security «Ενίςχυςη Επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2009 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 3 2. Όργανα που ςυμμετζχουν

Διαβάστε περισσότερα