πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο"

Transcript

1 πρλέο Δξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Γελ βξίζθσ ηνλ θνξέα κνπ ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο εθθαζαξηζηή, ζηελ Πξνζζήθε Φνξέα. Ση θάλσ; Γελ κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κόλνη ζαο θνξέα. Παξαθαινύκε ζηείιηε ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα (όια ηα πεδία πνπ ππάξρνπλ ζηελ νζόλε) ζηελ δηεύζπλζε Δκείο ζα ηα εηζάγνπκε θαη ζε επόκελε αλαδήηεζε ζα ην βξείηε. 2. Κάλσ αλαδήηεζε κε ηνλ ΑΦΜ θαη δελ κνπ δίλεη ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ. Αλαδήηεζε πξέπεη λα θάλεηε κόλν κε επσλπκία. Αθνύ βξείηε ην θνξέα ζαο, θάλεηε δηπιό θιηθ πάλσ ζηελ επσλπκία θαη ζπκπιεξώλνληαη όια ηα πεδία πνπ βιέπεηε παξαθάησ απηόκαηα. Λείπεη κόλν ν ΑΦΜ ηεο ππεξεζίαο θαη ην είδνο ηνπ θνξέα, ηα νπνία ζπκπιεξώλεηε εζείο. 3. ηελ 2 Η ζειίδα αθνύ βξσ ην θνξέα κνπ, ζπκπιεξώλσ όια ηα πεδία από θάησ αιιά δελ γλσξίδσ ηνλ Α.Μ. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή θάλεηε αλαδήηεζε κε ηνλ ΑΦΜ θαη όρη κε ηελ Δπσλπκία. Γελ ζπκπιεξώλεηε θαλέλα πεδίν κόλνη ζαο. πκπιεξώλνληαη όια απηόκαηα αθνύ βξεζεί ε επσλπκία ηνπ θνξέα ζαο θαη θάλεηε δηπιό θιηθ πάλσ ζε απηή. 4. Μπνξείηε λα αιιάμεηε ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα κνπ γηαηί είλαη ε παιηά ζην ζύζηεκά ζαο; Γελ ρξεηάδεηαη. Μεηά ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ επηινγή κε δηπιό θιηθ, ηα ζηνηρεία θαηεβαίλνπλ ζηα πεδία. Δθεί κπνξείηε λα ηα δηνξζώζεηε πξηλ θάλεηε Πξόζζεζε Φνξέα. 5. Α! Σώξα έθαλα πξόζζεζε θαη δελ άιιαμα ηα ζηνηρεία. Ση θάλσ; Γελ πεηξάδεη. Παηήζηε Αθαίξεζε Φνξέα θαη κεηά μαλά Πξόζζεζε Φνξέα από ηελ αξρή πξνζέρνληαο λα θάλεηε ηηο αιιαγέο, απηή ηελ θνξά. 6. Βάδσ ΔΝΙΑΙΟ ΓΔΛ ΑΘΗΝΑ θαη δελ ην βξίζθσ. Θα πξνζζέζεηε ηνλ θνξέα κνπ; Γελ πξέπεη. Η αλαδήηεζε είλαη ιάζνο. Μελ ρξεζηκνπνηείηαη νιόθιεξεο ιέμεηο θαη ηδηαίηεξα θαηαιήμεηο νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο. Μπνξεί ν θνξέαο λα είλαη γξακκέλνο σο ΑΘΗΝΧΝ θαη όρη ΑΘΗΝΑ. Φάμηε κε ιίγα γξάκκαηα από πνιιέο ιέμεηο όπσο ΔΠΙΣΡ ΚΑΡΓ ή ΛΤΚΔΙ ΑΘΗΝ ή ΑΓ ΓΗΜΗΣΡ ΓΤΜΝ ΔΠΔΡ. 7. Πιεξώλσ κόλν ακνηβέο κέζσ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ πιεξσκήο (ΥΔΠ) θαη κέζσ ησλ ΤΓΔ. Πξέπεη λα πηζηνπνηεζώ; Όρη. Θα κπνξείηε λα κπείηε ζηελ εθαξκνγή Καηαζηάζεις Πληρωμής πνπ ζα βξείηε ζηε ζειίδα θαη λα ζηέιλεηε ηα ζηνηρεία ζηελ Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθνύ θαη από εθεί ζηελ ΤΓΔ. Μόλν νη ρξήζηεο απηώλ ησλ ππεξεζηώλ ζα πηζηνπνηεζνύλ, όρη νη ππόινηπνη. Απηό γίλεηαη γηαηί

2 θαηαζηάζεηο πιεξσκήο κέζσ ΥΔΠ κπνξεί λα θάλεη ν νπνηνζδήπνηε ππάιιεινο (π.ρ. πξόεδξνο κηαο επηηξνπήο). πλεπώο, δηθαίσκα ζηελ δεκηνπξγία ηεο θαηάζηαζεο πξέπεη λα έρνπλ όινη. Απιώο νη Γηεπζύλζεηο θαη νη ΤΓΔ, δελ ζα δέρνληαη θαηαζηάζεηο εθηόο απηώλ πνπ βγάδεη ε εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ. 8. Από πνηα εκεξνκελία θαη κεηά ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ε πιεξσκή κέζσ ΔΑΠ ; Η ππνρξέσζε απνζηνιήο ζηνηρείσλ από ηνπο θνξείο κε ηαπηόρξνλε πιεξσκή από ηελ ΔΑΠ αλαθνηλώλεηαη ζηελ θάζε ππεξεζία μερσξηζηά. 9. Η ΚΤΑ αλαθέξεη πσο ε πιεξσκή ζα πξέπεη λα γίλεηαη 15 εξγάζηκεο πξηλ. Δάλ ε κηζζνδνζία θιείλεη ζηηο 15 θάζε κήλα ώζηε ε εθηακίεπζε πξνο ηνπο δηθαηνύρνπο λα γίλεη ζηηο 27, πόηε ζα πξέπεη λα θιείλεη ε κηζζνδνζία; Η κηζζνδνζία κε βάζε ηελ ΚΤΑ ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα θιείλεη ζηηο 27-15=12 θάζε κήλα. 10. Οη κηζζνδνηνύκελνί καο δελ δηαζέηνπλ ΑΜΚΑ νύηε θαη ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ). Ση ζα ζπκπιεξώζσ; Θα κπνξείηε όζν ζηέιλεηε αξρεία πηινηηθά λα ην έρεηε θελό, αιιά ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ ηα αξρεία κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο άκεζα θαη πξηλ ηελ έληαμε ηνπ θνξέα ζηελ ΔΑΠ. 11. Θα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ν εθθαζαξηζηήο λα απνζηέιιεη αξρεία πνιιαπιά γηα ηνλ ίδην κήλα; Ναη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην αξρείν είλαη αξθεηά κεγάιν, νπόηε ζα πξέπεη λα ζπάεη ζε κηθξόηεξα θαη ην θάζε έλα από απηά ζα πεξηέρεη ζηνηρεία γηα δηαθνξεηηθνύο κηζζνδνηνύκελνπο. Αθόκε, γηα δηθνύο ζαο ιόγνπο, (π.ρ. Μόληκνη θαη Αλαπιεξσηέο). Δλλνείηαη όηη ε ελνπνίεζε όισλ ησλ επηκέξνπο αξρείσλ ζα πξέπεη λα απνδίδεη ην ζύλνιν ησλ κηζζνδνηνύκελσλ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ. 12. Γελ έρνπκε ππνινγηζηή ζηελ ππεξεζία καο. Γειώζακε ηα ζηνηρεία ηνπ εθθαζαξηζηή κε fax θαη κε ζην Τπνπξγείν ζαο. Δίκαζηε εληάμεη; Όρη δελ είζηε. πλελλνεζείηε κε ηα θεληξηθά ηνπ Τπνπξγείνπ ζαο γηα λα δείηε πσο κπνξείηε λα ζηέιλεηε ζηνηρεία θάζε κήλα ή λα ην θάλεη απηό γηα ινγαξηαζκό ζαο. 13. Έρσ εγγξαθεί ζαλ εθθαζαξηζηήο, αιιά μέραζα λα πξνζζέζσ θαη ηνλ δεύηεξν θνξέα κνπ. Πσο κπνξώ λα θάλσ ηελ εγγξαθή ρσξίο λα πάξσ δεύηεξν θσδηθό;

3 Αλ πήξαηε πξνζσξηλνύο θσδηθνύο ηόηε ρξεζηκνπνηήζηε ηνπο ζηελ ίδηα ζειίδα εγγξαθήο θαη πξνζζέζηε ην λέν θνξέα. Αλ πήξαηε νξηζηηθνύο ηόηε πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε καδί καο. 14. Μπνξώ ζην ίδην Τπνπξγείν λα θάλσ δύν εγγξαθέο μερσξηζηέο; Έηζη θη αιιηώο νη θνξείο κνπ είλαη δηαθνξεηηθνί. Όρη. Η εγγξαθή είλαη κνλαδηθή γηα εζάο (εθηόο αλ εθθαζαξίδεηε θνξείο 2 ππνπξγείσλ). Αλ ην θάλαηε ήδε, αθαηξέζηε ηνλ θνξέα από ηελ δεύηεξε εγγξαθή, αιιάμηε ην όλνκα ζαο ζε ΑΚΤΡΟ θαη πξνζζέζηε ηνλ δεύηεξν θνξέα ζηελ πξώηε εγγξαθή. 15. Έθαλα ηελ εγγξαθή κνπ επηηπρώο. Ση λα θάλσ ηώξα; Μπείηε ζηελ ζειίδα Αλ έρεηε κεραλνγξάθεζε ή εηαηξία πνπ ζαο βνεζάεη ηόηε επηθνηλσλήζηε καδί ηνπο θαη δώζηε ηηο πξνδηαγξαθέο. Όηαλ είζηε έηνηκνη μεθηλήζηε λα απνζηέιιεηε αξρεία θάζε κήλα. Αλ δελ έρεηε κεραλνγξάθεζε θαηεβάζηε ην Excel/Calc εξγαιείν γηα λα βάιεηε ηα ζηνηρεία ηεο κηζζνδνζίαο θαη λα θηηάμεηε ην αξρείν. Όηαλ είζηε έηνηκνη αθνινπζήζηε ηα παξαπάλσ. 16. Γελ μέξσ πνηνο είλαη ν πηζηνπνηεηήο κνπ. Ση λα θάλσ; Μπαίλνληαο ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ γηα ππνβνιή αξρείσλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο θσδηθνύο ζαο, κπνξείηε λα δείηε ηα ζηνηρεία ηνπ πηζηνπνηεηή ζαο. 17. Γελ κπνξώ λα θάλσ ηελ κεηαηξνπή ηνπ αξρείνπ πνπ κνπ δεηάηε. Ση λα θάλσ; ηείιηε καο κε ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα. Γελ έρεηε λα κεηαηξέςεηε θάηη, πξέπεη λα βάιεηε ζηνηρεία ζην Excel θαη λα παηήζεηε ην θνπκπί ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ XML αξρείνπ. ε άιιε πεξίπησζε, έρεηε λα δώζεηε ηηο κεραλνγξαθηθέο πξνδηαγξαθέο ζηνπο κεραλνγξάθνπο ή αλαδόρνπο γηα λα ην ππνζηεξίμνπλ. 18. Λείπνπλ θάπνηνη κηζζνινγηθνί βαζκνί ζηελ ηζηνζειίδα ζαο κε απνηέιεζκα λα κελ έρνπκε θσδηθό γηα απηνύο. Θα πξέπεη λα καο ηνπο ζηείιεηε κε γηα λα ηνπο πξνζζέζνπκε. Δαλ ν ππάιιεινο δελ έρεη βαζκό κπνξείηε λα θαηαρσξίζεηε ηνλ θσδηθό 999 (ρσξίο βαζκό). 19. Ωξνκίζζηεο θαζαξίζηξηεο ΙΓΑΥ θαη αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνί εθθαζαξίδνληαη από ηδησηηθό γξαθείν ην νπνίν «θξαηάεη» θάπνην πνζό από θάζε κηζζνδνηνύκελν θάζε κήλα. ε πνηόλ θσδηθό θξαηήζεσλ πξέπεη λα θαηαρσξείηαη γηα λα εθηακηεύεηαη απηό ην πνζό θαη λα ην εηζπξάηηεη ην ηδησηηθό γξαθείν; Γελ κπνξεί λα γίλεη ε πιεξσκή κέζα από ην ζύζηεκα απηό. Πξέπεη λα γίλεη ε πιεξσκή κε άιιν ηξόπν. 20. Πσο κπνξεί λα πιεξσζεί ηδηώηεο, κέζα από απηή ηελ δηαδηθαζία, πνπ εθθαζαξίδεη κε δηθό ηνπ πξόγξακκα ππαιιήινπο;

4 Γελ κπνξεί λα γίλεη ε πιεξσκή κέζα από ην ζύζηεκα απηό. Πξέπεη λα γίλεη ε πιεξσκή κε άιιν ηξόπν. 21. Μπνξνύκε λα ζηέιλνπκε ρσξηζηά αξρεία xml γηα απηνύο πνπ εθθαζαξίδνπκε κε δηθά καο κέζα θαη άιιν κε ηνπο ππαιιήινπο νη νπνίνη εθθαζαξίδνληαη από ηδησηηθό γξαθείν; Ναη, κπνξείηε λα αθνινπζείηε απηή ηε δηαδηθαζία. 22. Ιζρύεη όηη όπσο δηαθαίλεηαη από ηελ ΚΤΑ, όηη ζηακαηάεη ε πιεξσκή κέζσ ΓΟΤ κε ππνβνιή θαηαζηάζεσλ, έθδνζε επηηαγώλ, ζπάζηκν επηηαγώλ θιπ θαη ε πιεξσκή ζα γίλεηαη ζηέιλνληαο ηα ζηνηρεία κηζζνδνζίαο ζηελ ΔΑΠ θαη ζηε Γ24; Ναη, θακία πιεξσκή δελ ζα γίλεηαη κέζσ Γ.Ο.Τ. 23. Ση γίλεηαη κε ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη ηη επζύλεο έρνπλ κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κηζζνδνζίαο κέζσ ηεο ΔΑΠ; Οη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο παξακέλνπλ σο έρνπλ ζηα ππνπξγεία θαη ζηα ΝΠΓΓ. Η κηζζνδνζία ππνινγίδεηαη όπσο πάληα θαη ε επζύλε νξζνύ ππνινγηζκνύ βαξύλεη όπνηνπο βάξπλε. 24. Δίλαη δπλαηόλ ηα Τπνπξγεία λα ζπγθεληξώλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο κηζζνδνζίαο ζε ιηγόηεξνπο εθθαζαξηζηέο; Αλ ηα ππνπξγεία γηα ιόγνπο επηαμίαο ζέινπλ κε ηελ επθαηξία λα ζπγθεληξώζνπλ ηνλ ππνινγηζκό ζε ιηγόηεξνπο εθθαζαξηζηέο (πην θεληξηθά), απηό κπνξεί λα γίλεη θαη είλαη ζεηηθό, γηαηί δεκηνπξγεί ιηγόηεξν θόξην ζην ζύζηεκα, δεδνκέλνπ πσο ιόγσ Διεγθηηθνύ, δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί θαη ε δηαθίλεζε ραξηηνύ, ηνπιάρηζηνλ πξνο ηελ Γ Πόηε θαη πσο γίλεηαη ε ππνβνιή κηζζνδνηηθώλ θαηαζηάζεσλ; ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε ηαθηέο πξνζεζκίεο (π.ρ. θάζε κήλα), νη εθθαζαξηζηέο ζηέιλνπλ ηα ζηνηρεία (κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε) κε ηε κνξθή αξρείνπ XML ζηελ εθαξκνγή γηα ηελ νπνία θάλαηε αίηεζε εγγξαθήο. Μεηά ηελ ζπκθσλία ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γ24 θαη ησλ αξρείσλ xml, γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο πξνο ακεηβνκέλνπο θαη ηξίηνπο. 26. Δίκαζηε εθθαζαξηζηέο ΝΠΓΓ. Πνηα ε δηαδηθαζία ρξενπίζησζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ κηζζνδνζίαο; Σα ΝΠΓΓ δεκηνπξγνύλ θαη γλσζηνπνηνύλ ινγαξηαζκό κηζζνδνζίαο γηα ηνλ νπνίν εμνπζηνδνηνύλ παγίσο γηα ρξέσζε ηελ ΔΑΠ. Με ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ πηζηώλνπλ ηα πνζά ζηνλ ινγαξηαζκό από ηνλ νπνίν ρξεώλεη ε ΔΑΠ γηα λα θαηαβιεζνύλ ηα πνζά πξνο ακεηβνκέλνπο θαη ηξίηνπο.

5 27. Πόηε απνζηέιινληαη από ηα ΝΠΓΓ αξρεία κε ακνηβέο πνπ απαηηνύλ ζεώξεζε από ην Διεγθηηθό; Σα ΝΠΓΓ όπνηε δίλνπλ ακνηβέο πνπ πξέπεη λα ζεσξεζνύλ από ην Διεγθηηθό, ζα ηηο απνζηέιινπλ ζηελ ΔΑΠ κε ηα αξρεία ηνπ ηξέρνληνο κήλα, αθνύ ζεσξεζνύλ θαη είλαη έηνηκεο πξνο πιεξσκή. 28. Πνηα ε δηαδηθαζία πιεξσκήο ζεσξεκέλσλ θαηαζηάζεσλ; Οη εθθαζαξηζηέο ησλ Τπνπξγείσλ όηαλ δίλνπλ ζεσξεκέλεο από ην Διεγθηηθό ακνηβέο, ζα ηηο ζηέιλνπλ κε εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ ζηηο ΤΓΔ θαη ζηε ζπλέρεηα πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο από ηηο ΤΓΔ ζα ηηο απνζηέιινπλ ζηελ ΔΑΠ γηα πιεξσκή. 29. ην δνθηκαζηηθό αξρείν, Ο <Κσδηθόο> ζηα <ηνηρεία Φνξέα> είλαη ν 4-ςήθηνο ή 5-ςήθηνο Αξηζκόο Μεηξώνπ πνπ δόζεθε από ηελ «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΩN ΓΗΜΟΙΟΤ»; Ναη. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηνλ θσδηθό ηνπ θνξέα ν νπνίνο εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζηνιήο ησλ αξρείσλ, κέζσ ηεο web εθαξκνγήο καο, θαη είλαη απηόο γηα ηνλ νπνίν έρεηε πηζηνπνηεζεί ζαλ εθθαζαξηζηήο. 30. Σν <Δίδνο Πεξηόδνπ> ζηα <ηνηρεία Τπνβνιήο> είλαη εληαίν γηα όιν ην αξρείν. Θα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη δηαθνξεηηθό αξρείν γηα θάζε θαηεγνξία κηζζνδνηνύκελσλ; (π.ρ. <ΔΠ>=1 γηα Μόληκνπο, <ΔΠ>=11 γηα Αλαπιεξσηέο Δθπαηδεπηηθνύο ) Τπάξρνπλ άιινη θύθινη θαη εκεξνκελίεο γηα πξνπιεξσκή θαη άιινη γηα δεδνπιεπκέλα νπόηε πξέπεη λα ζηείιεηε άιια αξρεία ζε άιινπο ρξόλνπο. 31. Σν πεδίν <ΑΜΜ/AMY> είλαη ν Δληαίνο Κσδηθόο Μηζζνδνζίαο Γεκνζίνπ (ΔΚΜΓΗ) πνπ ζα απνδνζεί κεηά ηελ απνγξαθή ηνπ πξνζσπηθνύ δεκνζίνπ ή θάπνηνο άιινο αξηζκόο πνπ ζα δηαθξίλεηαη ν ππάιιεινο ζην ζπγθεθξηκέλν xml αξρείν (θαη ζα κπνξεί λα είλαη ίδηνο κε ηνλ αξηζκό άιινπ ππαιιήινπ ζε άιιν xml αξρείν); Όρη είλαη δηθόο ζαο θσδηθόο γηα λα κπνξνύκε λα επηθνηλσλνύκε. Δίλαη κνλαδηθόο, αζρέησο αξρείσλ, γηα εζάο. 32. Αλ πξόθεηηαη γηα ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ, πνπ δελ ππάξρεη γηα όινπο ηνπο ππαιιήινπο θαη επεηδή ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα ηελ έθδνζε ηεο κηζζνδνζίαο δηαθνξεηηθώλ θαηεγνξηώλ ππαιιήισλ, νη αξηζκνί κηζζνδνζίαο κπνξεί λα ηαπηίδνληαη; Πξέπεη λα βάιεηε θάηη από ζύκβαζε, αξθεί λα είλαη κνλαδηθό γηα λα κελ κπεξδεπόκαζηε κεηαμύ καο όηαλ επηθνηλσλνύκε.

6 33. ηα <Γάλεηα>, ν θσδηθόο γηα Γάλεην ΜΣΠΤ είλαη ίδηνο κε ηνλ θσδηθό ηεο θξάηεζεο ΜΣΠΤ; (Σν ίδην ηζρύεη γηα ηα Γάλεηα ΣΔΑΓΤ θαη Σ.Π.&Γ.;) Ο αξηζκόο Γαλείνπ είλαη ππνρξεσηηθόο; Όηαλ πξόθεηηαη γηα θξάηεζε ΜΣΠΤ γξάθνπκε ηνλ θσδηθό θξάηεζεο θαη ην πνζό. Όηαλ πξόθεηηαη γηα θξάηεζε δαλείνπ ΜΣΠΤ γξάθνπκε ηνλ θσδηθό θξάηεζεο, ην πνζό ηεο δόζεο θαη ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ ζπκπιεξώλνπκε θαη ηνλ αξηζκό δαλείνπ γηα λα μερσξίδνπλ νη πεξηπηώζεηο θξαηήζεσλ. 34. Δκείο, δελ έρνπκε απηή ηε πιεξνθνξία (δειαδή ηνλ αξηζκό δαλείνπ) θαη ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηνπο ζα είλαη δύζθνιε. Σί κπνξνύκε λα θάλνπκε; Όζν απνζηέιιεηε αξρεία πηινηηθά κπνξείηε λα βάιεηε -1 ή θάπνηνλ άιιν ηέηνην αξηζκό ώζηε λα θαηαιάβνπκε πσο είλαη δάλεηα. Με ηελ έληαμή ζαο ζηελ ΔΑΠ ζα πξέπεη λα γξάςεηε ηνλ ζσζηό αξηζκό. 35. Οη ΚΑΔ ζηηο <Ακνηβέο> εκθαλίδνληαη ρσξίο ην αξρηθό 0 (π.ρ. 211 αληί γηα 0211 ) ελώ ζηηο <Κξαηήζεηο> κε ην αξρηθό 0. Καηά ηνλ έιεγρν ηνπ xml αξρείνπ δελ εκθαλίδεηαη κήλπκα ιάζνπο αλ θαηαρσξεζνύλ θαη νη <Ακνηβέο> κε ην αξρηθό 0. Δίλαη ζσζηό; Δπηηξέπνληαη όια δελ ππάξρεη πξόβιεκα. Δίλαη ζέκα ηνπ Excel όηαλ θηηάρλακε ην αξρείν, ην αξρηθό Πνηα είλαη ηα επόκελα βήκαηα πξνεηνηκαζίαο; Σα επόκελα βήκαηα είλαη : λα εηνηκαζηείηε ηερληθά γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ (πξνδηαγξαθέο, εξγαιεία θηι.) ζπλδεόκελνη ζηελ ζειίδα καο : λα ειέγμεηε κε ην εξγαιείν ειέγρνπ «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ XML ΓΙΑ ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΠΡΟΣΤΠΟ XSD», πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζειίδα, πσο δεκηνπξγήζαηε ην ζσζηό xml αξρείν. Να θάλεηε δνθηκαζηηθέο απνζηνιέο αξρείσλ ζπλδεόκελνη ζηελ ζειίδα καο https://www1.gsis.gr/gsisapps/psp/ 37. Γελ βξίζθσ ζηε ιίζηα κε ηνπο ΚΑΔ απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηηο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο καο. Ση πξέπεη λα θάλσ; Οη ΚΑΔ ηεο ιίζηαο είλαη ελδεηθηηθνί. Μπνξείηε λα βάιεηε απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ηώξα.

7 38. Έρσ δεκηνπξγήζεη ην αξρείν xml, αιιά θαηά ηνλ έιεγρν παξνπζηάδνληαη ιάζε. Πσο κπνξώ λα γλσξίδσ ηη ζεκαίλνπλ νη θσδηθνί ιαζώλ ώζηε λα κπνξώ λα θάλσ δηνξζώζεηο; Παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα ζπλεζέζηεξα ζηνηρεία ιαζώλ πνπ πξνθύπηνπλ θαζώο θαη δηαδηθαζία επίιπζήο ηνπο : 1)Run-time Error 13: Σν κήλπκα παξνπζηάδεηαη όηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα κεηαηξνπή ηνπ αξρείνπ ζε.xml. Ο ιόγνο, είλαη όηη ζε θάπνηα πεδία-θειηά, έρεη "ραιάζεη" ν ηύπνο ή έρεη θαηαρσξεζεί θάηη πνπ δελ είλαη εκθαλέο-πξόθεηηαη θπξίσο γηα πεδία πνπ δε ρξεζηκνπνηνύληαη ή ηα έρεη απνθξύςεη ν ρξήζηεο κε ηε ζρεηηθή επηινγή "Απόθξπςε". ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα γίλνληαη delete, ηα θειηά πνπ δε ρξεζηκνπνηνύληαη. Γηαθνξεηηθά, ν ρξήζηεο δεκηνπξγεί εθ λένπ ην αξρείν, κε κεγαιύηεξε πξνζνρή. 2) Run-time Error '3004': Σν κήλπκα παξνπζηάδεηαη όηαλ δελ έρεη δηθαίσκα δεκηνπξγίαο αξρείνπ ν ρξήζηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή (πλήζσο, ζην C:\). Μπνξεί λα αιιάμεη ε δηαδξνκή, πξνο επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή ελαιιαθηηθά, λα δεκηνπξγεζεί έλαο θάθεινο ζηε δηαδξνκή πνπ δελ έρεη δηθαίσκα ν ρξήζηεο, δεκηνπξγώληαο ην αξρείν κέζα ζην θάθειν απηό. 3) Το αρχείο δεν είναι έγκυρο ζυνηακηικά γιαηί: ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ -1 ΣΤΗΛΗ -1: Invalid type: Σν κύλεκα παξνπζηάδεηαη όηαλ ην αξρείν ζαο αθνινπζεί παιηέο πξνδηαγξαθέο. 4) Content is not allowed in prolog: Σν αξρείν έρεη βαζηθά ζπληαθηηθά ιάζε. π.ρ. κπνξεί λα αξρίδεη κε ηνλ ραξαθηήξα? (ιάζνο). ή λα έρεη δηάθνξα tags πνπ θιείλνπλ αιιά δελ αλνίγνπλ, όπσο <lastname>. Υξεηάδεηαη κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηε δεκηνπξγία ηνπ αξρείνπ. 5) cvc-datatype-valid is not a valid value for ` integer `: Η ηηκή δελ είλαη έγθπξε γηα πεδίν αθεξαίνπ. Αλ ζε ηέηνηα πεδία(πνπ δέρνληαη κόλν ηηκέο αθεξαίσλ),ππάξρεη θείκελν ή νηηδήπνηε άιιν πέξαλ αθεξαίνπ, επηζηξέθεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ιάζνο. 6) cvc-datatype-valid ` 0.00 is not a valid value of union type `NonZeroDecimal `: Σν ιάζνο απηό, επηζηξέθεηαη όηαλ δελ κπνξεί λα είλαη κεδεληθή, ε ηηκή θάπνηνπ πεδίνπ. π.ρ, αλ ππάξρνπλ εγγξαθέο ακνηβώλ, δελ κπνξεί λα είλαη κεδεληθέο. 7) cvc-elt.1 Cannot find the declaration of element `workbook`: Δληειώο ιάζνο αξρείν. Δίλαη αξρείν Excel ζηελ πξαγκαηηθόηεηα (απνζεθεπκέλν ζαλ xml). Γελ έρεη θακία ζρέζε κε ην δεηνύκελν αξρείν.

8 8) cvc-elt.1 Cannot find the declaration of element `xsschema`: Δληειώο ιάζνο αξρείν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη ην αξρείν xsd (ην αξρείν πξνδηαγξαθώλ ) κεηνλνκαζκέλν. Σν αξρείν απηό, ρξεζηκνπνηείηαη ζα βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ δεηνύκελνπ.xml. 9 )cvc-enumeration-valid value `00` is not facet-valid with respect to enumeration: Παξόκνην κε ηα 2 θαη 3. Σν πεδίν γηα ην νπνίν εκθαλίδεηαη ην ιάζνο, παίξλεη άιιεο ηηκέο. π.ρ αλ <payment contracttype= ``00``>, ζα επηζηξαθεί ην ιάζνο απηό, αθνύ ην contracttype παίξλεη άιιεο ηηκέο, νη νπνίεο θαίλνληαη ζην xsd. 10) cvc-pattern-valid value ` ` is not facet-valid with respect to pattern..for type: ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν, ην δελ έγθπξν ΑΦΜ (tin) 11) Invalid byte 2 of 2-byte UTF-8 sequence: Σν αξρείν έρεη πξνβιήκαηα κε ην encoding ηνπ. Πεξηέρεη ραξαθηήξεο πνπ δελ είλαη UTF-8 ([CDATA[Π????????????]]) ΗΜΕΙΩΗ : Η θαηαγξαθή απηή ησλ ιαζώλ ζα εκπινπηίδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλάινγα κε ηε ζπρλόηεηά ηνπο. 39. Πσο ζα πιεξώλεηαη ην Δπίδνκα Δηδηθήο Απαζρόιεζεο Τπαιιήισλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ; Θα πιεξώλεηαη κε ηε ρξήζε εθαξκνγήο web Καηαζηάζεις Πληρωμής ε νπνία παξέρεηαη από ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΠ. 40. Πσο ζπκπιεξώλεηαη ην Δπίδνκα Δηδηθήο Παξνρήο Τπαιιήισλ ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Μεηαηαγκέλσλ ζε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ην νπνίν είλαη θάζε δίκελν; Οη δίκελεο απνδνρέο πξέπεη λα γξαθηνύλ ζην 7 (Πξνζσπηθή δηαθνξά). Μπνξνύλ επίζεο λα γξαθηνύλ θαη αλαδξνκηθά θαη λα ζπάλε αλά κήλα είηε λα γξαθηνύλ ηαθηηθέο ρσξίο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ από έσο. Σν ίδην κπνξεί λα ηζρύζεη θαη γηα ηηο ηξίκελεο. 41. Γπζηπρώο δελ κπνξώ λα δεκηνπξγήζσ ην αξρείν xml. Σν κήλπκα ιάζνπο πνπ εκθαλίδεηαη είλαη : "Can't find project or library" ζηελ γξακκή Set fst = CreateObject("ADODB.Stream"). Τπάξρνπλ θάπνηεο

9 ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ απξόζθνπηε εθηέιεζε ηνπ αξρείνπ; αο ιείπεη ην reference ζηα Active Data Objects. Πξέπεη λα παηήζεηε, κέζα από ην Excel, Alt-F11 γηα λα αλνίμεη ν θώδηθαο. ηελ ζπλέρεηα λα πάηε ζην κελνύ Δξγαιεία (Tools) θαη λα δηαιέμεηε ηηο Αλαθνξέο (;) (References). Δίλαη ε πξώηε επηινγή επάλσ. Δθεί δηαιέμηε Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library (κπνξεί λα βξείηε θάπνην άιιν λνύκεξν ζηε ιίζηα). Κάληε θιηθ λα ηζεθαξηζηεί. Αλ δελ ην βξείηε κπνξείηε λα παηήζεηε Αλαδήηεζε... (Browse...) (ηξίην θνπκπί από πάλσ). Δθεί πξέπεη λα πάηε ζην C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll. Δπίζεο απελεξγνπνηείζηε όπνηα από ηηο επηινγέο έρεη ηελ έλδεημε «missing». Καη ηέινο θιείζηε ην παξάζπξν θαη ηνλ θώδηθα.αλ ηα παξαπάλσ θαίλνληαη δύζθνια, κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ην Open Office (δσξεάλ) από ην θαη λα δνθηκάζεηε ηελ εθαξκνγή Calc. Δίλαη ηζνδύλακε. 42. Ση ζπκπιεξώλσ ζην πεδίν BIC; Όηαλ πξόθεηηαη γηα ειιεληθή ηξάπεδα, δε ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξώζεηε ηίπνηα. 43. Πνηνο ζεσξείηαη παιηόο αζθαιηζκέλνο; Όπνηνο είλαη αζθαιηζκέλνο πξηλ ηηο Πσο ζα θαηαρσξνύληαη ηα έμνδα θίλεζεο ππαιιήισλ ΟΣΑ ηα νπνία παίξλνπλ θάζε 1ε ηνπ κήλα γηα ηνλ πξνεγνύκελν κήλα θαη δελ έρνπλ θακία θξάηεζε; Θα κπαίλνπλ ζε αξρείν κόλα ηνπο θαη ζα πιεξώλνληαη σο δεδνπιεπκέλα. 45. Σα ΝΠΓΓ πνπ ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο δελ βαξύλεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ ηαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ ε δελ επηρνξεγνύληαη από ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό είλαη ππνρξεσκέλα λα εληάζζνπλ ηελ πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ζηελ Δ.Α.Π; Όια ηα ΝΠΓΓ αλεμάξηεηα από ην αλ ε κηζζνδνζία ηνπο βαξύλεη ε όρη ηνλ ηαθηηθό πξνϋπνινγηζκό είλαη ππνρξεσκέλα λα εληάμνπλ ηελ πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο ζηελ Δ.Α.Π. 46. Πιεξώλσ ππάιιεινπο κε «είδνο πεξηόδνπ» πξνπιεξσκή θαη νη ίδηνη ππάιιεινη έρνπλ θαη δεδνπιεπκέλα. Πξέπεη λα θηηάμσ 2 αξρεία; Nαη. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ δύν αξρεία. 47. Πξνζπαζώληαο λα δεκηνπξγήζσ ην αξρείν κνπ βγάδεη κήλπκα «νη καθξνεληνιέο απελεξγνπνηήζεθαλ». Ση πξέπεη λα θάλσ ; Δάλ ρξεζηκνπνηείηε Excel ηόηε : Πεγαίλεηε ζηα «εξγαιεία», επηιέγεηε «καθξνεληνιή αζθάιεηα», κεηά επηιέγεηε «ρακειό» θαη παηάηε «ΟΚ». Δάλ ρξεζηκνπνηείηε Calc ηόηε : Πεγαίλεηε ζηα «Δξγαιεία- Δπηινγέο», βξίζθεηε ην openoffice.org, επηιέμηε «Αζθάιεηα Αζθάιεηα καθξνεληνιώλ», κεηά επηιέγεηε «ρακειό» θαη παηάηε «ΟΚ».

10 48. Όηαλ πξνζπαζώ λα ππνβάιισ ην αξρείν βάδνληαο ηνπο πξνζσξηλνύο θσδηθνύο κνπ δελ κνπ επηηξέπεηαη από ην ζύζηεκα λα ζπλερίζσ ιέγνληαο κνπ όηη εθθξεκεί έγθξηζε. Πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ πηζηνπνηεηή ζαο. 49. Δλώ πεξλάκε ζσζηά ηα πνζά ζην excel ηα ζύλνια βγαίλνπλ ιάζνο. Δπηβεβαηώζηε όηη έρεηε ζβήζεη ηα πνζά από ηηο ζηήιεο πνπ έρεηε απνθξύςεη. 50. Γελ κπνξώ λα βξσ ηνλ θσδηθό γηα ηα αρξεσζηήησο ιεθζέληα πνζά. Ο θσδηθόο είλαη ν επηζηξνθέο απνδνρώλ 51. Σηο αζζέλεηεο ζε πνηνλ θσδηθό θξάηεζεο ηηο βάδσ; Η αζζέλεηα δελ είλαη θξάηεζε, αθαηξείηαη από ηνλ βαζηθό κηζζό. 52. ηε ζπκπιήξσζε ηνπ excel δεηεί θσδηθό θνξέα. Πνπ ζα ηνλ βξσ; Ο θσδηθόο θνξέα είλαη ν Α.Μ ηνπ θνξέα ηνλ όπνην έρεηε από ηε ζηηγκή πνπ θάλαηε αίηεζε εγγξαθήο εθθαζαξηζηή. 53. Έρσ θιάδν ΠΔ5 θαη δελ ην βξίζθσ γηα λα ζπκπιεξώζσ ζηα ζηνηρεηά κηζζνδνζίαο. πκπιεξώλεηε ην ΠΔ θαη αλ θξίλεη ε ππεξεζία καο όηη ρξεηάδεηαη ζα ζπκπιεξσζνύλ θαη ηα δηαθξηηηθά. 54. πκπιεξώλσ ζην excel ην κηζζνινγηθό θιηκάθην θαη ην βαζκό ελόο ππαιιήινπ θαη ηα πεδία θνθθηλίδνπλ. Αθήζηε κόλν ην ΜΚ. 55. Δίκαη εθθαζαξηζηήο θαη δηαρεηξίδνκαη κηζζνδνζίεο θαζαξηζηξηώλ. Πσο πξέπεη λα δεκηνπξγώ ηα αξρεία γηα απηέο όηαλ είλαη κόληκεο ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ; Γηα ηηο κόληκεο θαζαξίζηξηεο ππόινγνο είλαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο (Γξαθεία Δθπαίδεπζεο), ελώ γηα θαζαξίζηξηεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ είλαη ν Γήκνο. 56. Έρσ εγγξαθεί ζαλ εθθαζαξηζηήο αιιά δελ εκθαλίδνκαη ζην αξρείν ηνπ πηζηνπνηεηή κνπ. Ση ζπκβαίλεη; Σν πην πηζαλό θαη ζπλεζηζκέλν είλαη όηη θαηά ηελ θαηαρώξηζε ησλ ζηνηρείσλ εγγξαθήο έρεη δεισζεί ιάζνο Τπνπξγείν. 57. Έρνπκε επίδνκα ΣΔΑΓΤ εξγνδόηε (292) θαη ην βάιακε ζηνλ θσδηθό επηδόκαηνο 179 (Λνηπέο Δηζθνξέο). Δίλαη ζσζηό; Δίλαη ιάζνο. Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο κπαίλνπλ μερσξηζηά από ηα επηδόκαηα θαη ηηο θξαηήζεηο ηνπ ακεηβόκελνπ, ζηε δηθή ηνπο θαηεγνξία.

11 58. Ση απαηηείηαη γηα ην άλνηγκα Κσδηθνύ Κξάηεζεο γηα ύιινγν, Έλσζε ή Σακείν; Μπείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΠ θνηηάμηε ζηηο Λίζηεο Κσδηθνπνίεζεο ηελ Διαδικαζία προζθήκης κραηήζεων θαη αθνινπζείζηε ηηο νδεγίεο. 59. Πώο ζα πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην xml αξρείν ε θαηάζρεζε κέξνπο ηνπ κηζζνύ γηα δηαηξνθή; Τπάξρεη βέβαηα ζηηο θξαηήζεηο ν θσδηθόο < > αιιά πώο ζα θαηαγξαθεί ν δηθαηνύρνο ηεο δηαηξνθήο; Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε; Η δηαηξνθή ζα θαηαρσξείηε ζηνλ θσδηθό «Γηαηξνθή» θαη ζα αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη από ηελ 2/57873/ εγθύθιην ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ επί ηνπ άξζξνπ 14 πεξίπησζε Α. παξάγξαθνο 7 «Ο εθθαζαξηζηήο θάζε θνξέα απνζηέιιεη απεπζείαο ζηηο θαηά ηόπνπ αξκόδηεο ΓΟΤ, πξνο ελεκέξσζή ηνπο, θαηαζηάζεηο ζε δύν αληίηππα, γηα θαηαζρέζεηο πνζώλ πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζε βάξνο ησλ κηζζνδνηνύκελσλ ππαιιήισλ, θαζώο θαη θαηαζηάζεηο δηαηξνθώλ γηα εμόθιεζε.». ηελ παξάγξαθν 8 ηεο εγθπθιίνπ αλαθέξεηαη όηη: «Η εκθάληζε ησλ θαηαζρέζεσλ θαη δηαηξνθώλ ζηε δεκόζηα ιεςνδνζία γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε αξηζκ. 2/82396/Α0024/ ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.».Σελ αλσηέξσ απόθαζε ηελ έρνπκε αλαξηήζεη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο. 60. Δίκαη εθθαζαξηζηήο ελόο Ν.Π.Γ.Γ. θαη ε Δθαξκνγή Διέγρνπ (ή/θαη ε Δθαξκνγή Τπνβνιήο) επηζηξέθεη σο κε έγθπξν θάπνην ΚΑΔ. Ση πξέπεη λα θάλσ; Οη ΚΑΔ ειέγρνληαη κε ηνπο θσδηθνύο ζηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό. Αλ δεκηνπξγείηε αξρείν από δηθή ζαο εθαξκνγή, ηόηε εηζάγεηε ζην πεδίν <kae> θαη ηνλ πξαγκαηηθό ΚΑΔ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην πεδίν <kae description>. Αλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ «Δθαξκνγή Γεκηνπξγίαο Αξρείνπ Excel», ηόηε εηζάγεηε κηα ηειεία. κπξνζηά από ηνλ θσδηθό, ζηα πεδία ησλ ΚΑΔ γηα ηα νπνία επηζηξέθνληαη ζθάικαηα. 61. Δηζάγσ ην username θαη ην password ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ γηα ππνβνιή αξρείσλ θαη δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο. α) πλήζσο ην πξόβιεκα δεκηνπξγείηε όηαλ έρεηε απνζεθεύζεη σο ζειηδνδείθηε (bookmark) όιν ην link γηα ηελ εθαξκνγή ππνβνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή, αληηθαηαζηήζηε ηελ απνζεθεπκέλε ζειίδα κε: https://www1.gsis.gr/gsisapps/psp/. β) Δαλ είζηε ππό έληαμε αιιαδεη ην username ζαο, νπόηε ζα πξέπεη λα επηθνηλσλίζεηε κε ηελ ΔΑΠ ζην Μπαίλνληαο ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΑΠ γηα ππνβνιή αξρείσλ δελ κπνξώλ λα ππνβάιισ αξρείν κηζζνδνζίαο γηαηί πξέπεη λα

12 θαηαρσξήζσ ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Δξγνδόηε ΙΚΑ, ΣΜΔΓΔ, ΣΑΤ. Δαλ δελ έρσ θάπνηνλ από απηνύο ηη θάλσ; Αξρηθά παηάηε ηελ επηινγή δεμηά γηα επεμεξγαζία ησλ πεδίσλ (ην κνιπβάθη). Δηζάγεηε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία θαη αλ δελ έρεηε θάπνηνλ από ηνπο θσδηθνύο, επηθνηλσλίζηε κε ην ηειεθσληθό θέληξν ηεο ΔΑΠ , Αλ έρσ άιιε απνξία; ηείιηε ηε ζην θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα απαληήζνπκε ην ζπληνκόηεξν.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΔΝΣΑΛΜΑΣΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΔΝΣΑΛΜΑΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΥΡΗΜΑΣΙΚΑ ΔΝΣΑΛΜΑΣΑ ΥΡΗΣΔ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Οη θαηεγνξίεο ηωλ ρξεζηώλ ηεο εθαξκνγήο ηωλ Καηαζηάζεωλ Πιεξωκήο, είλαη νη εμήο: Α. Τπάιιεινη ηεο ππεξεζίαο, νη νπνίνη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΡΩΛ ΓΗΑΡΑΜΔΩΛ ΡΝ ΓΔΡΔΟΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΝ N.4024/2011 - ΛΔΝ ΔΛΗΑΗΝ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ-ΒΑΘΚΝΙΝΓΗΝ ΡΝ ΓΖΚΝΠΗΝ Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαθάησ νδεγηώλ είλαη, λα έρεη ελεκεξσζεί ε Premium

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5)

ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ «ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ» (v. 1.0.5.5) Οδηγίες Εφαρμογής Καταστάσεις Πληρωμής Σελίδα 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Λίγα λόγια για ηον Τπόλογο Αποκαηάζηαζης Πάγιας Προκαηαβολής ζελ. 3 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγσειπίδιο Υπήζηη Πεξηερόκελα Γενικά... 3 Είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο... 3 ύγσπονη Σηλεκπαίδεςζη - Σηλεδιαζκέτειρ... 4 ύγρξνλεο ζπλεδξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα