Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/ ]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]"

Transcript

1 Απαληήζεηο ηεο ΕΕΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί ηεο από δηεμαρζείζαο Εζληθήο Δεκόζηαο Δηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΕΕΣΣ γηα ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ θαη ηηο πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο: Ληαληθήο πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ πξόζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνύο θαη κε νηθηαθνύο ρξήζηεο ζηελ Ειιάδα θαη Ληαληθήο πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ πξόζβαζεο ISDN PRA ζηελ Ειιάδα, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΕΚ θαη ην άξζξν 17 ηνπ Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/ ] Θνύιηνο

2 ΠΘΝΑΚΑ ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΘΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε ΟΡΗΜΟ ΑΓΟΡΑ Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑ & ΡΤΘΜΗΣΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε Παξαηήξεζε

3 3 ΠΡΟΣΑΕΘ ΑΝΑΛΤΣΘΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΘ ΣΩΝ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ FORTHNET HOL OTE WIND

4 1 ΕΙΑΓΩΓΗ ηηο , ε ΔΔΣΣ δεκνζίεπζε θείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε Αγνξάο θαη ηηο Πξνηεηλφκελεο Καλνληζηηθέο Τπνρξεψζεηο ζηηο αγνξέο: Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VOIP, γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα θαη Ληαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA ζηελ Διιάδα, Ζ ΔΔΣΣ πξνζθάιεζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο αγνξάο λα απαληήζνπλ ζηελ σο άλσ δηαβνχιεπζε, ε νπνία δηήξθεζε απφ έσο Ζ παξνχζα αλαθνξά παξνπζηάδεη ηε ζχλνςε ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην θείκελν ηεο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ σο άλσ ζπκκεηερφλησλ. Δηδηθφηεξα, ζηελ Δλφηεηα 2 ηεο παξνχζαο αλαθνξάο παξαηίζεληαη ηα θπξηφηεξα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε Γηαβνχιεπζε θαζψο θαη νη απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ επ απηψλ. ηελ Δλφηεηα 3 παξνπζηάδνληαη ηπρφλ πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο/ ελεκεξψζεηο πνπ ε ΔΔΣΣ πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην θείκελν ηεο αλάιπζεο ηεο αγνξάο. Σέινο, ζηελ Δλφηεηα 4 παξαηίζεληαη απηνχζηεο νη απαληήζεηο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε Γηαβνχιεπζε εμαηξνπκέλσλ ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο εκπηζηεπηηθά. 4

5 2 ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΝΣΗΕΩΝ Σξεηο απφ ηνπο ηέζζεξηο ζπκκεηέρνληεο ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζπκθσλνχλ κε ηελ αλάιπζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΔΣΣ, παξαζέηνληαο θάπνηα επηκέξνπο ζρφιηα. Έλαο ζπκκεηέρσλ θαηά βάζε δηαθσλεί θαη ππνβάιεη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ. 2.1 Γεληθέο Παξαηεξήζεηο Παξαηήξεζε 1 Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεσξεί φηη παξφιν πνπ ε ΔΔΣΣ δηαπηζηψλεη φηη ζην ρξφλν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ πξψηε αλάιπζε ηεο αγνξάο δεκνζίσλ δηαζέζηκσλ ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε έρεη ζεκεησζεί κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ Διιεληθή ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά (κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε κεγάιε αχμεζε ησλ ζεκείσλ παξνπζίαο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ κέζσ Αδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν (ΑΠΣΒ) θαη ε δηάζεζε λέσλ παθέησλ ππεξεζηψλ, θπξίσο δεζκνπνηεκέλσλ, απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο), εληνχηνηο ε ΔΔΣΣ δελ έιαβε ππφςε ηεο απηέο ηηο παξαηεξήζεηο θαηά ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ηελ εμέηαζε ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ. Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εμειίμεσλ θαη ηεο δηάξζξσζεο ηεο αγνξάο έρεη απνηππψζεη θαη κειεηήζεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα (ελφηεηα 2 θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο). Ζ αλάιπζε ηεο αγνξάο έγηλε, κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Νφκν 3431/2006, ηελ Οδεγία Πιαίζην θαη ηηο ζρεηηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 1, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ ειιεληθή αγνξά ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηελ αγνξά πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξέο ζέζεηο. Ζ ΔΔΣΣ θαηέιεμε ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο (ελφηεηα 4 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο) εμεηάδνληαο αλαιπηηθά ηα παξαθάησ: 1 Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ αλάιπζε αγνξάο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζεκαληηθήο ηζρχνο ζηελ αγνξά βάζεη ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηα Γίθηπα θαη ηηο Τπεξεζίεο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ (2002/C 165/0, OJ C165/6, ) 1

6 Σελ ζρεηηθή ηζρχ ηνπ ΟΣΔ ζηελ αγνξά κε εμέηαζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ηφζν ζε ζρέζε κε άιινπο παξφρνπο φζν θαη δηαρξνληθά. Σελ πηζαλφηεηα χπαξμεο δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη αληαγσληζηηθή πίεζε ζηνλ ΟΣΔ, ηδίσο ελ φςεη ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ, ησλ θξαγκψλ κεηαζηξνθήο θαη ησλ θξαγκψλ επέθηαζεο. Σελ έιιεηςε αληηζηαζκηζηηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ ιηαληθψλ πειαηψλ. Σελ χπαξμε πςειψλ θαη κε παξνδηθψλ θξαγκψλ εηζφδνπ. Δάλ νη ζρεηηθέο αγνξέο έρνπλ ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζα ηείλνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνο ηνλ απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, θαη Δάλ ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ δελ επαξθεί απφ κφλν ηνπ γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο εθάζηνηε απνηπρίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο αγνξέο απηέο. ε θάζε ζηάδην ε ΔΔΣΣ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί απφ ηνλ πξψην γχξν αλάιπζεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη θαη ζηελ αιιαγή ζηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ PSTN θαη ISDN BRA, φπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηελ ΔΔΣΣ νξηζκφ ζην πιαίζην ηνπ 2 νπ γχξνπ αλάιπζεο, ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξφζβαζε κέζσ γξακκψλ managed VoIP. Σέινο, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ν ζπκκεηέρσλ ιαλζαζκέλα αλαθέξεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ, δηφηη ε αγνξά ιηαληθήο πξφζβαζεο, σο άλσ αγνξά πνπ ππφθεηηαη ζε εθ ησλ πξνηέξσλ ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηε χζηαζε ηεο ΔΔ, δελ απαηηεί ηνλ έιεγρν ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ Παξαηήξεζε 2 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) επηζεκαίλεη φηη ε ΔΔΣΣ ζηελ αλάιπζή ηεο δελ ιακβάλεη ππφςε ηελ κειινληηθή εμέιημε ηεο αγνξάο φπσο απηή δηαθαίλεηαη απφ ηελ κέρξη ζήκεξα δπλακηθή ηεο θαη ηελ ζεκαληηθή ππνρψξεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ 2

7 ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπκκεηέρσλ αλαθέξεη φηη ν ΟΣΔ πθίζηαηαη κία ζεκαληηθή θαη επηηαρπλφκελε κείσζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ θαζψο ζην δηάζηεκα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ ηα κεξίδηά ηνπ ππνρψξεζαλ θαηά 16,1% θαη πην ζπγθεθξηκέλα 7,5% ην 2009 θαη 8,6% ην Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Καηά ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο (ελφηεηα 2 θαη ελφηεηα 4) ε ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη παξά ηελ πησηηθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ ζηελ ππφ εμέηαζε αγνξά, ν ΟΣΔ εμαθνινπζεί λα δηαηεξεί έλα πςειφ κεξίδην (72,7% ζην ηέινο ηνπ 2010). Δπηπιένλ, βάζεη ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΔΣΣ πνπ εθηείλνληαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 2011, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ γξακκψλ ΑΠΣνΒ πιήξνπο πξφζβαζεο (ζηηο νπνίεο θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ν αληαγσληζκφο ζηελ ελ ιφγσ αγνξά) έρεη αξρίζεη λα βαίλεη κεηνχκελνο. Όπσο παξαδείγκαηνο ράξε αλαθέξεη ε ΔΔΣΣ ζε Έθζεζή ηεο 2, νη γξακκέο ΑΠΣνΒ πιήξνπο πξφζβαζεο ζεκείσζαλ ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 ηελ κηθξφηεξε (ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν) πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. Ζ αχμεζε απηή γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 ππνινγίδεηαη ζε 5,9% ελψ γηα ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ 2011 ζε 5,0%. Δπηπξφζζεηα, ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011 ππνινγίδεηαη ζε 70,8% θαη 69,0% αληίζηνηρα, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε επηβξαδπλφκελεο θαη φρη επηηαρπλφκελεο κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ. Αθφκε σζηφζν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πησηηθή ηάζε ηνπ κεξηδίνπ ηνπ ΟΣΔ ζπλερηζηεί κε ηνλ ξπζκφ ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ην κεξίδην αγνξάο ηνπ ΟΣΔ ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 50% ζην ηέινο ηνπ ηα πιαίζηα απηά ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηζρχνο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο αθφκε θαη εάλ ζπλερηζζεί ε πησηηθή ηάζε ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΣΔ, ην γεγνλφο δελ πξφθεηηαη λα επεξεάζεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ΟΣΔ σο παξφρνπ κε ΗΑ ζηελ ζρεηηθή αγνξά. ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηαθηηθά ηελ εμέιημε ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο θαη 2 Πνξεία ηεο Δπξπδσληθφηεηαο ζηελ Διιάδα, Α ηξίκελν

8 εάλ νη ζπλζήθεο ην απαηηήζνπλ ζα επαλεμεηάζεη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο Παξαηήξεζε 3 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΔΣΣ δελ απνηππψλεη ζην ζχλνιφ ηεο ηε δπλακηθή ηεο αγνξάο θαη ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζε απηήλ απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ΑΠΣνΒ, φηαλ ζε έθζεζή ηεο δηαπηζηψζεθε φηη ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ΑΠΣΒ θαηά ην Γ ηξίκελν ηνπ 2010 ήηαλ 8,3% έλαληη 7,2% ην πξνεγνχκελν ηξίκελν. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην ζπκκεηέρνληα δελ ιακβάλεηαη θαζφινπ ππφςε ζηελ αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ ε επίδξαζε ηνπ Μέηξνπ 4.2 ηεο ΚηΠ. Θέζε ΕΕΣΣ: ε αληίζεζε κε φζα ηζρπξίδεηαη ν ζπκκεηέρσλ, ε ΔΔΣΣ, θαηά ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο, έιαβε ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά θαη ηε δπλακηθή απηήο. Αλαθνξηθά κε ηηο εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηελ ΑΠΣνΒ θαη ην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ησλ γξακκψλ ΑΠΣνΒ ππήξμε ζεκαληηθή απφ ην 2007 γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηελ ελφηεηα 2 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο, ελψ απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ζηελ ελφηεηα 2.4 θαίλεηαη θαζαξά ε επίδξαζε ηεο ΑΠΣνΒ ζηελ αγνξά. Δπίζεο, ε επίδξαζε ηεο ΑΠΣνΒ ζηελ αγνξά θαίλεηαη θαζαξά ζηα ζηνηρεία αξηζκνχ γξακκψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο γξακκψλ πξφζβαζεο κέζσ ΑΠΣνΒ απμήζεθε απφ πεξίπνπ γξακκέο ην 2006 ζε πάλσ απφ 1,3 εθαηνκκχξηα γξακκέο ην Όζνλ αθνξά ηνπο ηξηκεληαίνπο ξπζκνχο αχμεζεο ησλ γξακκψλ ΑΠΣΒ ε ΔΔΣΣ έρεη απαληήζεη ζηνλ ζπκκεηέρνληα ζηελ αλσηέξσ. Σέινο, γηα ηελ επίδξαζε ηνπ Μέηξνπ 4.2 ε ΔΔΣΣ απαληά ζηνλ ζπκκεηέρνληα ζηελ

9 2.1.4 Παξαηήξεζε 4 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ηζρπξίδεηαη φηη ε ηεθκεξίσζε ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ κειέηε ππνθαηάζηαζεο ηεο δήηεζεο κεηαμχ ππεξεζηψλ ζα έπξεπε λα ζπλνδεχεηαη απφ εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλεο αγνξάο ζε θαηαλαισηέο. Θέζε ΕΕΣΣ: Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θείκελν ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ε εηαηξεία Metron Analysis δηελήξγεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΔΣΣ Έξεπλα Καηαλαισηψλ θαηά ηελ πεξίνδν Ηνπλίνπ-Ηνπιίνπ Ζ έξεπλα αθνξνχζε ζηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη δηελεξγήζεθε κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε ηελ κνξθή πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηα λνηθνθπξηά ησλ εξσηψκελσλ (έλαο εξσηψκελνο αλά λνηθνθπξηφ, ζε παλειιαδηθφ δείγκα 2008 αηφκσλ, ειηθίαο 18 εηψλ θαη άλσ) Παξαηήξεζε 5 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζεσξεί φηη ε παξνχζα αλάιπζε αγνξάο έξρεηαη κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ηεζζάξσλ θαη πιένλ εηψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε φηαλ ην λνκηθφ πιαίζην απαηηεί ε αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ λα επαλαιακβάλεηαη αλά δηεηία πξνθεηκέλνπ λα απνηππψλνληαη νη φπνηεο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. εκεηψλεη επίζεο φηη ε ΔΔΣΣ παξέιεηςε λα ελζσκαηψζεη ηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα, ελψ δελ θάλεη θακία πξφβιεςε γηα ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο ηα επφκελα ρξφληα (forward looking analysis). Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ν ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη πθίζηαηαη θίλδπλνο επηβνιήο ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ κε βάζε ηηο κειινληηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ζα απνδεηρζνχλ αθαηάιιειεο θαη κε αλαινγηθέο. Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληνο επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα: Αλαθνξηθά κε ηελ ρξνληθή θαζπζηέξεζε επηζεκαίλνληαο φηη ν πξψηνο γχξνο αλάιπζεο ησλ ζρεηηθψλ αγνξψλ νινθιεξψζεθε κε ηελ δεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ 5

10 Απνθάζεσλ απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηελ αγνξά πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ PSTN θαη BRA-ISDN ζπλδέζεσλ γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο θαη ζηηο 5 Απξηιίνπ 2007 γηα ηελ αγνξά πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν απφ ζηαζεξή ζέζε κέζσ ζπλδέζεσλ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο (Primary Rate Access ISDN), ελψ νη δηαδηθαζίεο ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ αλάιπζεο μεθίλεζαλ κε ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαηαλαισηψλ ηνλ Απξίιην ηνπ ε θάζε πεξίπησζε ζεκεηψλεηαη φηη ε ΔΔΣΣ παξαθνινπζεί ηαθηηθά κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζηέιλνληαη ζηνπο παξφρνπο αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (αλάινγα κε ην είδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θάζε ηξίκελν ή εμάκελν), ηηο εμειίμεηο ζηηο επηκέξνπο αγνξέο ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ ηδίσο φζνλ αθνξά ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ παξφρσλ. Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο αλάιπζεο εμέηαζε πξνζεθηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο, φπσο απηά δηακνξθψζεθαλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν θχθιν αλάιπζεο (θεθάιαηα 2, 3 θαη 4 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο). Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο φηη δελ έρεη ελζσκαηψζεη ηα πιένλ πξφζθαηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο, ηνλίδνληαο φηη ην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο δεκνζηεχηεθε ην Μάην ηνπ 2011 κε ζπκπεξίιεςε ζηνηρείσλ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Παξάιιεια, ε κειινληνζηξεθήο (forward looking) αλάιπζε ηεο ΔΔΣΣ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο εληφο ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο (Κεθάιαην 4 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο). ην πιαίζην ηεο εκπηζηεπηηθήο απάληεζήο 3 ηεο ζην ζρεηηθφ αίηεκα γηα δηεπθξηλίζεηο ηεο ΔΔ 4, ε ΔΔΣΣ παξέζεζε ηηο εθηηκήζεηο ηεο γηα ηελ πνξεία ησλ κεξηδίσλ αγνξάο κέρξη ην Γεδνκέλεο φκσο ηεο γεληθφηεξεο αβεβαηφηεηαο ιφγσ ηεο δηακνξθσζείζαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα, ε ΔΔΣΣ θξίλεη ζθφπηκε ηε κε δεκνζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεψλ ηεο. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο αγνξάο φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ζην ξπζκφ δηάζεζεο ΑΠΣνΒ απφ ηνλ 3 ππ αξηζ. πξση. ΔΜΠ. ΤΠΖΡ EETT 3433/Φ.960/ ππ αξηζκ. Πξση. ΔΔΣΣ 22849/ επηζηνιή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ηελ ΔΔΣΣ, κε ζέκα «Case EL/2011/1226: Access to the public telephone network at a fixed location for residential and non-residential customers. Request for information pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC» 6

11 ΟΣΔ πνπ παξαηεξείηαη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ αλσηέξσ. πλνςίδνληαο, κε βάζε ηελ αλσηέξσ αλάιπζε, ε ΔΔΣΣ δελ ζεσξεί φηη πθίζηαληαη νη ιφγνη πνπ αλαθέξεη ν ζπκκεηέρσλ θαη επνκέλσο δελ πθίζηαηαη θίλδπλνο επηβνιήο αθαηάιιεισλ θαη κε αλαινγηθψλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ εμαηηίαο ηνπο Παξαηήξεζε 6 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ, ηδηαίηεξα κάιηζηα ππφ ηηο παξνχζεο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζέηεη δηαξθψο εκπφδηα ζηνλ ΟΣΔ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα δηακνξθψζεη νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα ειαθξχλνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ηδηαίηεξα ηηο εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Παξάιιεια, ε κε δηαηήξεζε ελφο ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ δελ ηνπ εμαζθαιίδεη επαξθείο ηακεηαθέο ξνέο γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη επελδχζεηο ζε Γίθηπα Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο, θαη ε απνζηέξεζε ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο επέιηθηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν αληαγσληζκφ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ΟΣΔ. Θέζε ΕΕΣΣ: Με ηα κέηξα πνπ πξνηείλεη ε ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ αιιειέλδεηε πψιεζε πξντφλησλ έρεη σο ζηφρν λα κελ επηηξέςεη ζηνλ ΟΣΔ λα αθνινπζεί πξαθηηθέο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, θπξίσο δηα ηεο επέθηαζεο ηεο αγνξαζηηθήο ηνπ ηζρχνο ζε γεηηνληθέο αγνξέο. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο ππνρξέσζεο απαγφξεπζεο «κε εχινγεο» ζχδεπμεο ππεξεζηψλ είλαη λα πξνιεθζεί ε δεκηνπξγία θξαγκψλ εηζφδνπ ζηελ αγνξά πνπ άιισο ζα επέξρεην δηα ηεο νξηδφληηαο επέθηαζεο ηεο αγνξαζηηθήο ηζρχνο θαη ε νπνία (νξηδφληηα επέθηαζε αγνξαζηηθήο ηζρχνο) ζα πεξηφξηδε ηνλ αληαγσληζκφ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηδίσο ζε καθξνρξφλην νξίδνληα γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Παξφηη ε ζχδεπμε πξντφλησλ δχλαηαη λα νδεγεί ζε νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζθνπνχ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη εμνηθνλφκεζε θαη γηα ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, δχλαηαη επίζεο εθ ηεο θχζεο ηεο λα νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ. 7

12 Με ηηο πξνηεηλφκελεο ππνρξεψζεηο ε ΔΔΣΣ δελ πεξηνξίδεη ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηνπ ΟΣΔ νχηε ηε δπλαηφηεηα παξνρήο παθέησλ ππεξεζηψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα πξνηεηλφκελα παθέηα ηνπ δελ νδεγνχλ ζε επηζεηηθή (ιεζηξηθή) ηηκνιφγεζε ή ζπκπίεζε πεξηζσξίνπ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38(2) ηνπ Ν.3431/2006, νη ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε επηρεηξήζεηο κε ζεκαληηθή ηζρχ ζε ιηαληθέο αγνξέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ λα κελ ρξεψλνπλ ππεξβνιηθέο ηηκέο, λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν λενεηζεξρφκελσλ ζηελ αγνξά, λα κελ πξνθαινχλ ζηξεβιψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηνλ θαζνξηζκφ ηδηαίηεξα ρακειψλ ηηκψλ πξνο πξνζέιθπζε πειαηψλ, λα κελ παξέρνπλ, κε αζέκηην ηξφπν, πξνλφκηα ζε εηδηθνχο ηειηθνχο ρξήζηεο νχηε λα δεζκνπνηνχλ, ρσξίο εχινγε αηηία, ηηο ππεξεζίεο. ρεηηθά κε ην ζρφιην ηνπ ζπκκεηέρνληνο πνπ αθνξά ηηο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο δηθηχσλ λέαο γεληάο πνπ ζα έρεη ε κε δηαηήξεζε ελφο ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ ηνλίδεη φηη νη Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο νξίδνπλ φηη ν ζθνπφο επηβνιήο ex ante ππνρξεψζεσλ ζε παξφρνπο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο έρνληεο ΗΑ, είλαη λα δηαζθαιηζζεί φηη νη πάξνρνη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο κε ζθνπφ λα πεξηνξίζνπλ /ζηξεβιψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηε ζρεηηθή αγνξά, ή λα επεθηείλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο ζε γεηηνληθέο αγνξέο. Ζ ΔΔΣΣ κπνξεί λα επηβάιεη ex ante ππνρξεψζεηο κφλν ζε αγνξέο φπνπ ππάξρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κε ΗΑ, θαη φπνπ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη βάζεη ηνπ Δζληθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ δελ θξίλνληαη σο επαξθή ή άκεζα πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζζεί πηζαλή απνηπρία ηεο αγνξάο. Οη θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο πξέπεη λα είλαη ελδεδεηγκέλεο θαη λα βαζίδνληαη ζην ραξαθηήξα ηνπ εληνπηδφκελνπ πξνβιήκαηνο, λα είλαη αλαινγηθέο θαη αηηηνινγεκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο νδεγίαο 2002/21/ΔΚ. Όιεο νη πξνηεηλφκελεο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ ΟΣΔ είλαη ζχκθσλεο κε ηα αλσηέξσ θαη έρνπλ σο ζηφρν λα μεπεξαζζνχλ νη απνηπρίεο ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί. Ζ δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ ζε Γίθηπα Πξφζβαζεο Νέαο Γεληάο απνθιεηζηηθά απφ 8

13 ηνλ ΟΣΔ δελ κπνξεί λα απνηειεί ζηφρν γηα ηα ξπζκηζηηθά κέηξα πνπ πξνηείλεη ε ΔΔΣΣ ζηηο αγνξέο πξφζβαζεο ζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε. 9

14 2.2 Ορισμός Αγοράς Ε1: πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΕΕΣΣ όηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξόζβαζεο θαη ηειεθσληθώλ θιήζεσλ αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο πξντόλησλ; Παρατήρηση 1 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζπκθσλεί κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ, σζηφζν ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαη ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ πνπ ζπλδπάδνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην ηειεθσληθφ δίθηπν, ηειεθσληθέο θιήζεηο θαη επξπδσληθή πξφζβαζε ελίνηε δε θαη θιήζεηο απφ θηλεηφ ηειέθσλν. Θέζε ΕΕΣΣ: Καη αξρήλ, ν αξηζκφο ησλ φπνησλ ζπλδπαζηηθψλ εκπνξηθψλ παθέησλ δελ κπνξεί πξνθαλψο λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξψλ (markets). ε αληίζεζε κε φζα ηζρπξίδεηαη ν ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ θαηά ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο έιαβε ππφςε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αγνξά θαη ηελ δπλακηθή απηήο. ηελ ελφηεηα 3.2 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο, φπνπ εμεηάδεηαη ε ππνθαηαζηαζηκφηεηα κεηαμχ ηειεθσληθψλ θιήζεσλ θαη ππεξεζηψλ πξφζβαζεο ζην ηειεθσληθφ δίθηπν γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ΑΠΣνΒ λα πξνζθέξνπλ ζπλδπαζηηθά παθέηα. Δπίζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο, ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε ΔΔΣΣ ππνδεηθλχνπλ: α) φηη νη θαηαλαισηέο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ ιακβάλνπλ ππεξεζίεο πξφζβαζεο, β) έλα φρη ακειεηέν πνζνζηφ ηνπ φγθνπ ησλ βαζηθψλ ηχπσλ θιήζεσλ (αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ, θιήζεσλ απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη δηεζλψλ) πξνήιζε απφ έκκεζα ζπλδεδεκέλνπο ζπλδξνκεηέο, δει. απφ ζπλδξνκεηέο ζπλδεδεκέλνπο θπξίσο κέζσ Δπηινγήο Φνξέα θαη Πξνεπηινγήο Φνξέα (ΔΦ/ΠΦ) θαη γ) απφ ηνπο δέθα (10) ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πνπ πξνζθέξνπλ ζήκεξα θιήζεηο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, 10

15 κφλν δχν (2) δελ πξνζθέξνπλ θιήζεηο κέζσ ΔΦ/ΠΦ. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ε EETT θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη, παξά ηελ θνηλή πξαθηηθή ζχδεπμεο (bundling) ηεο πξφζβαζεο θαη ησλ θιήζεσλ, ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο ζπλνιηθήο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή αληαγσληζηηθή δπλακηθή. Δπίζεο ζηελ ελφηεηα 3.5 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο φπνπ ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ε πξφζβαζε ζην ηειεθσληθφ δίθηπν κέζσ PSTN/ISDN BRA θαη γξακκψλ πξφζβαζεο managed VoIP αλήθνπλ ζε κία ζρεηηθή αγνξά πξντφλησλ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππνθαηαζηαζηκφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο έγηλε εηδηθή αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα ησλ παξφρσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ΑΠΣνΒ λα εηζέιζνπλ θαη ζηελ αγνξά πξφζβαζεο ζην ηειεθσληθφ δίθηπν παξέρνληαο παξάιιεια κε ηηο ππεξεζίεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο θαη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην ηειεθσληθφ δίθηπν. πλέπεηα ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο ήηαλ ε δηεχξπλζε ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θαη ε έληαμε θαη γξακκψλ πξφζβαζεο managed VoIP ζε απηήλ. Σέινο θαηά ηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο (ελφηεηα 4 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο) θαη ηδίσο ηνλ ππνινγηζκφ κεξηδίσλ, ηα κεξίδηα πνπ παξνπζηάδνληαη απνηππψλνπλ θαη ηελ δπλακηθή ηεο αγνξάο ιφγσ δηάζεζεο ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο γξακκψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ζπλδπαζηηθψλ παθέησλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε, ελψ θαη ζηελ ελφηεηα 4.3 θαηά ηελ εμέηαζε ησλ θξαγκψλ εηζφδνπ κειεηήζεθε ε δπλαηφηεηα ησλ παξφρσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ΑΠΣνΒ λα παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην ηειεθσληθφ δίθηπν. Ε2: πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΕΕΣΣ όηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ πξόζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά, ζηελ νπνία δελ αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ πξόζβαζεο ISDN ΡRA; Παρατήρηση 2 11

16 Έλαο πάξνρνο (WIND), αλ θαη ζπκθσλεί θαηαξρήλ κε ηε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά, ζηελ νπνία δελ αλήθνπλ νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA, ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη νη πειάηεο απηνί δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ ISDN PRA, αιιά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ππεξεζίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ αγνξά πξφζβαζεο κέζσ γξακκψλ PSTN θαη ISDN BRA (π.ρ. θεληξηθά γξαθεία θαη ππνθαηαζηήκαηα). Καηά ζπλέπεηα, παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα ρσξηζηέο αγνξέο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απζηεξά θαη ηπρφλ επηδφηεζε απφ ηνλ πάξνρν κε ΗΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηε κία αγνξά απφ έζνδα ππεξεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ άιιε αγνξά, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε παξεκπφδηζε εηζφδνπ ή/θαη αλάπηπμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ. Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξνιακβάλεη θαηλφκελα ζηαπξνεηδνχο επηδφηεζεο έρεη πξνηείλεη ηελ επηβνιή ππνρξέσζεο ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα (Β) ηνπ θεηκέλνπ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ε ππνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ δηαηεξείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρεηαη έλα πςειφηεξν επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ άιισο ζα πξνέθππηαλ κφλν απφ ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ην λφκν νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΟΣΔ, λα παξαηεξείηαη ζηελά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ΟΣΔ σο πξνο ηελ παξνρή ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP ζαλ απηή λα ζπληζηνχζε κηα μερσξηζηή επηρεηξεκαηηθή κνλάδα απφ κφλε ηεο, θαζψο επίζεο θαη λα πξνιακβάλεηαη ε κε δίθαηε ζηαπξνεηδήο επηδφηεζε. ε θάζε πεξίπησζε ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη εμεηάδεη ζέκαηα απνηπρίαο ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ θαη ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ζρεηηθά κε ην δίθαην ηνπ Αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ. Ε3: πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΕΕΣΣ όηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξόζβαζεο αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο ζρεηηθέο αγνξέο; 12

17 2.2.3 Παρατήρηση 3 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ελψ ζπκθσλεί κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο αλήθνπλ ζε ρσξηζηέο αγνξέο, ηζρπξίδεηαη φηη νη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο (Homezone) ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο. Ο ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη αθφκε θαη εάλ νη ππεξεζίεο απηέο εμαηξεζνχλ απφ ηνλ νξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ αλάιπζε ηεο αγνξάο θαη ζηελ επίδξαζε ζην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ, θαζψο κία πηζαλή αχμεζε ηεο ιηαληθήο ηηκήο πξφζβαζεο κέζσ PSTN ISDN BRA κπνξεί λα είρε σο απνηέιεζκα ηελ κεηαζηξνθή πεξηζζφηεξσλ ζπλδξνκεηψλ πξνο ηηο ππεξεζίεο homezone. Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ππνθαηαζηαζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζηαζεξψλ θαη θηλεηψλ ζπλδέζεσλ θαη σο εθ ηνχην δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά. Ζ βαζηθφηεξε ιεηηνπξγηθή δηαθνξά είλαη ε θηλεηηθφηεηα πνπ ελππάξρεη ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο θηλεηήο θαη ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο. πλεπψο, ελδέρεηαη λα ππάξρεη ππνθαηάζηαζε κφλν πξνο ηελ κία θαηεχζπλζε, δειαδή κε ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο απφ ηελ θηλεηή πξφζβαζε. Παξά ηηο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ζηαζεξήο θαη θηλεηήο πξφζβαζεο ε ΔΔΣΣ εμέηαζε κε κεγάιε πξνζνρή (ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο) ηηο ππεξεζίεο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο (Homezone) πνπ άξρηζαλ λα παξέρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ην 2007 πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη ηελ ππνθαηαζηαζηκφηεηά ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο. Ζ ΔΔΣΣ θαηέιεμε φηη εθηφο απφ ηελ δηαθνξά ζηε πνηφηεηα πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο, νη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο θαη ζηαζεξήο πξφζβαζεο παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο. 13

18 Δπίζεο δηαπίζησζε φηη ε ρξήζε ηνπο παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, δεδνκέλνπ φηη ζηα κέζα ηνπ 2010 νη ζπλδξνκέο Homezone αλέξρνληαλ ζηηο 165 πεξίπνπ ρηιηάδεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 3% πεξίπνπ ησλ ζηαζεξψλ γξακκψλ πξφζβαζεο. Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ζπλδέζεσλ, ηελ πεξίνδν Γεθ 2005-Γεθ 2010 ν αξηζκφο ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ PSTN, ISDN-BRA θαη managed VoIP κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 5,7%, θζάλνληαο ηηο ζπλδέζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ν αξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ PRA ISDN κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 20%, θζάλνληαο ηηο ζπλδέζεηο. πλνιηθά ν αξηζκφο ησλ ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ κεηψζεθε θαηά γξακκέο (πεξίπνπ 5,7%), ελψ ην ίδην δηάζηεκα ν αξηζκφο ησλ θηλεηψλ ελεξγψλ ζπλδέζεσλ απμήζεθε θαηά πλεπψο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θείκελν ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζηελ ελφηεηα 3.3.1, ελψ ππάξρεη κία ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θηλεηψλ ζπλδέζεσλ, ε κείσζε ησλ ζηαζεξψλ ζπλδέζεσλ δελ είλαη ηέηνηα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε έλαλ ζεκαληηθφ βαζκφ ππνθαηάζηαζεο. Βάζεη φισλ ησλ αλσηέξσ, ε ΔΔΣΣ δελ κπνξεί λα δερζεί ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπιινγηζκφ θαη λα ζεσξήζεη φηη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο (Homezone) ζα έπξεπε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο ζηαζεξήο πξφζβαζεο. Σέινο, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ε πξφηαζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο λα ιεθζνχλ ππφςε νη ππεξεζίεο ηειεθσλίαο νηθηαθήο δψλεο ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο αγνξάο ζηαζεξήο πξφζβαζεο ρσξίο νη δχν ηχπνη πξφζβαζεο λα έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά δελ είλαη εθαξκφζηκε, θαζφηη ε αλάιπζε αγνξάο γίλεηαη απζηεξά γηα ηηο νξηζζείζεο αγνξέο. Ε4: πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΕΕΣΣ όηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ πξόζβαζεο PSTN, θαη ISDN BRA αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο πξόζβαζεο managed VoIP; Παρατήρηση 4 14

19 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζπκθσλεί κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φκσο επηζεκαίλεη φηη νη ππεξεζίεο managed VoIP παξέρνληαη φρη κφλν κέζσ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ αιιά θαη κέζσ άιισλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο (π.ρ κηζζσκέλεο γξακκέο, ππνδνκέο νπηηθήο ίλαο, LMDS θ.α). Δπίζεο, ππάξρνπλ ηερληθέο δπλαηφηεηεο ψζηε νη πάξνρνη δηαζέηνπλ ππεξεζίεο πνιπθαλαιηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ ΑΠΣΒ. Οη πνιπθαλαιηθέο ππεξεζίεο managed VoIP πνπ παξέρνληαη είηε κέζσ επξπδσληθψλ ππνδνκψλ είηε κέζσ άιισλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα ησλ γξακκψλ πξφζβαζεο ISDN PRA. Με βάζε απηή ηελ δηαπίζησζε ν ζπκκεηέρσλ ππνζηεξίδεη φηη ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί φηη νη ππεξεζίεο managed VoIP νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρεηηθή αγνξά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο ππεξεζίεο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηηο γξακκέο πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA δειαδή ρσξίο δπλαηφηεηα πνιπθαλαιηθήο επηθνηλσλίαο, είηε απηέο παξέρνληαη κέζσ επξπδσληθψλ πξνζβάζεσλ, είηε κέζσ άιισλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο (π.ρ κηζζσκέλεο γξακκέο, ππνδνκέο νπηηθήο ίλαο, LMDS θ.α). Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ επηζεκαίλεη φηη πξαγκαηνπνηεί ηνλ νξηζκφ ηεο αγνξάο πξφζβαζεο εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο ηερλνινγηθήο νπδεηεξφηεηαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε αγνξά πξφζβαζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηα πξντφληα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε αλεμάξηεηα απφ ην θπζηθφ κέζν πάλσ απφ ην νπνίν παξέρεηαη ε πξφζβαζε απηή. Δπεηδή σζηφζν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ γξακκψλ managed VoIP παξέρνληαη κέζσ ππεξεζηψλ ΑΠΣνΒ, ην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο ζε θάπνηα ζεκεία δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη απφ ηελ αγνξά απνθιείνληαη νη γξακκέο managed VoIP πνπ παξέρνληαη κέζσ άιισλ ππνδνκψλ. Δπηπξφζζεηα, ε ΔΔΣΣ δηεπθξηλίδεη φηη νη ππεξεζίεο managed VoIP νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζρεηηθή αγνξά αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο ππεξεζίεο, αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηηο γξακκέο πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA δειαδή ρσξίο δπλαηφηεηα πνιπθαλαιηθήο επηθνηλσλίαο. 15

20 Σέινο, ε ΔΔΣΣ δηεπθξηλίδεη φηη αλαθνξηθά κε ηα πηζαλά ππνθαηάζηαηα ησλ ππεξεζηψλ ISDN PRA έρνπλ ιεθζεί ππφςε φια ηα ηζνδχλακα πξντφληα, ζχκθσλα κε ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ απνζηέιιεη ε ΔΔΣΣ ζηνπο παξφρνπο Παρατήρηση 5 Έλαο πάξνρνο (WIND), αλ θαη ζπκθσλεί κε ηε ζέζε ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκψλ πξφζβαζεο PSTN θαη ISDN BRA αλήθνπλ ζηελ ίδηα αγνξά κε ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο πξφζβαζεο managed VoIP, ζεσξεί φηη ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο (π.ρ. παξνρή ππεξεζίαο θαηά ηε δηαθνπή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο). Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο θαη ηα ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμαξηψληαη απφ ηελ ηερληθή πινπνίεζε πνπ επηιέγεη ν πάξνρφο ηεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκνχ ηεο ζρεηηθήο αγνξάο. Ε5: πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΕΕΣΣ όηη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζηαζεξήο πξόζβαζεο ζε νηθηαθνύο θαη κε νηθηαθνύο πειάηεο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά πξντόλησλ; Παρατήρηση 6 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) δεηά λα δηαζαθεληζζεί γηαηί ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο ε ΔΔΣΣ αλαθέξεη φηη «ε θαησηέξσ αλάιπζε εζηηάδεη θπξίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ιηαληθήο πξφζβαζεο κέζσ PSTN/ISDN BRA θαη ηεο πξφζβαζεο κέζσ γξακκψλ managed VoIP, θαζψο, ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, ε πξφζβαζε ISDN PRA παξέρεηαη απνθιεηζηηθά ζε κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο». Ο ίδηνο ζπκκεηέρσλ πξνζζέηεη φηη παξέρνληαη θαη πνιπθαλαιηθέο ππεξεζίεο managed VoIP πνπ απεπζχλνληαη ζε κε-νηθηαθνχο πειάηεο θαη απνηεινχλ ιεηηνπξγηθά ππνθαηάζηαηα ησλ γξακκψλ ISDN-PRA. 16

21 Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ δηεπθξηλίδεη φηη πξηλ εμεηάζεη ηηο δηαθνξέο ζηελ δπλακηθή δήηεζεο θαη πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ πειαηψλ (νηθηαθνί, κε-νηθηαθνί), είρε ήδε (βάζεη ησλ ελνηήησλ 3.4 θαη 3.5 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο) θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη γξακκέο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά ελψ νη ISDN PRA δελ αλήθνπλ ζε απηήλ ηελ ίδηα αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ ν έιεγρνο ηεο χπαξμεο ρσξηζηψλ αγνξψλ γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο έπξεπε λα δηεμαρζεί γηα θάζε κία απφ ηηο δχν ππναγνξέο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε πξφζβαζε ISDN PRA ιακβάλεηαη κφλν απφ κεγάινπο εηαηξηθνχο πειάηεο, εθ ησλ πξαγκάησλ ν έιεγρνο ηεο ΔΔΣΣ εζηηάζηεθε ζηηο γξακκέο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP πνπ ιακβάλνληαη θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο πειαηψλ Παρατήρηση 7 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) θαηαξρήλ ζπκθσλεί κε ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα ηεο ΔΔΣΣ φηη νη ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρεηηθή αγνξά θαζψο, εάλ θαη ζεσξεί φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε, σζηφζν θξίλεη φηη δελ ππάξρεη δηαζέζηκε επαξθήο αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηηο δηαθνξέο νηθνλνκηψλ θιίκαθνο θαη ζθνπνχ φζνλ αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο ρξήζηεο. Ο ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ην πςειφηεξν επίπεδν νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ζθνπνχ πνπ παξνπζηάδεη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε κε νηθηαθνχο πειάηεο θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν αλακελφκελν έζνδν αλά ζπλδξνκεηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη πάξνρνη λα αληαγσλίδνληαη ηνλ ΟΣΔ κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηελ αγνξά ησλ κε νηθηαθψλ πειαηψλ έζησ θαη εάλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε νηθηαθνχο πειάηεο. Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ εμέηαζε εάλ ππάξρνπλ ρσξηζηέο αγνξέο πξφζβαζεο γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη κε βάζε φια ηα δηαζέζηκα ζε απηήλ ζηνηρεία. 17

22 Όπσο αλαιχεηαη ζηελ ελφηεηα 3.6 ηνπ θεηκέλνπ ηεο δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη νη δπλακηθέο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο επί ηνπ παξφληνο ζηελ αγνξά δελ ηεο παξέρνπλ ζαθή θαη ζηαζεξά θξηηήξηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ νηθηαθψλ θαη κε-νηθηαθψλ πειαηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε αγνξψλ εξσηεκαηνιφγηα ηεο ΔΔΣΣ, ν ΟΣΔ δελ ηεο παξάζρεη ζηνηρεία ρσξηζηά γηα νηθηαθνχο θαη κε νηθηαθνχο πειάηεο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπ νξηζκνχ αγνξψλ πνπ θαιείηαη λα δηεμάγεη ε ΔΔΣΣ. Σέινο, ππελζπκίδεηαη φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ Αξρηθή χζηαζε ηεο ΔΔ, ζηελ Νέα χζηαζή ηεο δελ πεξηιακβάλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ πξφζβαζεο ζε νηθηαθνχο θαη κενηθηαθνχο πειάηεο. Απηφ, ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Νέαο χζηαζεο, νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη νη ζπκβαηηθνί φξνη πξφζβαζεο νηθηαθψλ θαη κενηθηαθψλ πειαηψλ ζηα πεξηζζφηεξα Κξάηε Μέιε δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαη ζπζηεκαηηθά κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο, νη πάξνρνη ζπλήζσο δελ θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζε νηθηαθνχο θαη κε-νηθηαθνχο κε απνηέιεζκα ε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο λα θαζίζηαηαη δχζθνιε. Σέινο, θαζψο νηθηαθνί θαη κε-νηθηαθνί πειάηεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά παξεκθεξή πξντφληα ε ππνθαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο είλαη πξνθαλήο. Ε6: πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΕΕΣΣ όηη ην εύξνο ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο είλαη ε Ειιεληθή επηθξάηεηα; Παρατήρηση 8 Έλαο ζπκκεηέρσλ (ΟΣΔ) ζεσξεί φηη ε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ζρεηηθή αγνξά παξνπζηάδεη επδηάθξηηεο γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ φπνπ έρνπλ πξνρσξήζεη νη πάξνρνη ζε ζπλεγθαηάζηαζε παξέρνληαο ππεξεζίεο κέζσ ΑΠΣνΒ θαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη ππεξεζίεο παξέρνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ ΔΠ/ΠΦ ή ΥΔΓ, ελψ επηπιένλ γεσγξαθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ εάλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ αλά Αζηηθφ Κέληξν. Ο ελ ιφγσ πάξνρνο ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη φηη: 18

23 i. Ζ γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ έρεη νδεγήζεη ζε κία θαηάζηαζε φπνπ ν ΟΣΔ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απνθηά ζπλδξνκεηέο ζε πεξηνρέο πνπ δελ παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ θαη ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη βάζεη ησλ ππνρξεψζεσλ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί παξφηη δελ ιακβάλεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γη απηφ. ηηο πεξηνρέο πςεινχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ν ΟΣΔ έρεη κεξίδην κφιηο 21% ηνπ ζπλφινπ ησλ λέσλ ζπλδέζεσλ ελψ ζηηο πεξηνρέο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο ηα κεξίδηα δηακνξθψλνληαη ζε 22% θαη 17% αληίζηνηρα. ii. Ζ επξεία δηαθχκαλζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ αλά λνκφ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα νξηζκνχ αγνξψλ ζε επίπεδν λνκνχ, σζηφζν θαίλεηαη λα ππάξρεη κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεξηδίσλ ηνπ ΟΣΔ θαη ηνπ επηπέδνπ αζηηθνπνίεζεο ελφο λνκνχ πνπ ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Οη ελαιιαθηηθνί πάξνρνη εζηηάδνπλ εκπνξηθά, κε βάζε ηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνπο ζρεδηαζκφ, ζε πεξηνρέο κε αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο ζηελ πεξίπησζε απηή αθελφο ην χςνο ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ αλά ζπλδξνκεηή είλαη ρακειφηεξν θαη αθεηέξνπ ηα πξνζδνθψκελα έζνδα αλά ζπλδξνκεηή είλαη πςειφηεξα. iii. Ζ ΔΔΣΣ ζέηεη απζαίξεηα ην φξην ηνπ 50% πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμεη ηνλ ζπιινγηζκφ ηεο φηη ν ΟΣΔ δηαηεξεί ζεκαληηθά θαη ζρεηηθά νκνηνγελή κεξίδηα αγνξάο αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ ή/θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλδξνκεηψλ ελφο Αζηηθνχ Κέληξνπ. iv. Mε βάζε ηφζν ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ φζν θαη ησλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ αλά Αζηηθφ Κέληξν, πθίζηαηαη ζαθήο δηαθνξνπνίεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ. v. Ζ ηάζε ππνρψξεζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ ΟΣΔ, πνπ νχησο ή άιισο έρεη θαηαγξάςεη θαη ε ΔΔΣΣ ζηελ αλάιπζή ηεο, έρεη πιένλ παγησζεί κε ηάζεηο πεξαηηέξσ επηηάρπλζήο ηεο. vi. Ζ ΔΔΣΣ παξαιείπεη λα απνηππψζεη ζηελ αλάιπζή ηεο ηελ επίδξαζε ηνπ κέηξνπ 4.2 ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο Α.Δ «Υξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο 19

24 Διιάδαο» θαη ησλ αληίζηνηρσλ επηδνηνχκελσλ ιηαληθψλ πξνζθνξψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ γεσγξαθηθή δηάζηαζε ηεο αγνξάο. Σέινο ν ζπκκεηέρσλ παξαζέηεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε γεσγξαθηθή αλάιπζε ηεο αγνξάο Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο ζε άιια Κξάηε Μέιε. Θέζε ΕΕΣΣ: Ζ ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη εμέηαζε ηελ ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ην θείκελν Κνηλήο Θέζεο ησλ Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ, γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ζρεηηθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο 5. Δηδηθφηεξα, ζηελ ελφηεηα 3.7 ηνπ θεηκέλνπ δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε ηελ χπαξμε νπζησδψλ δηαθνξψλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αθφινπζα θξηηήξηα: - Φξαγκνχο εηζφδνπ - Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ - Καηαλνκή ησλ κεξηδίσλ αγνξάο - Σηκνιφγεζε θαη δηαθνξέο επί ησλ ηηκψλ Δλ πξνθεηκέλσ ηνλίδεηαη φηη νη κέρξη ηψξα απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζέηνπλ εμαηξεηηθά απζηεξά θξηηήξηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ππνεζληθψλ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ (ή ηε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ επηβαιιφκελσλ θαλνληζηηθψλ ππνρξεψζεσλ εληφο ηεο ίδηαο εζληθήο γεσγξαθηθήο αγνξάο), ηα νπνία δελ πιεξνχληαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ηελ νπνία επηθαιείηαη ν ζπκκεηέρσλ (αλ θαη αθνξά ζε άιιε απφ ηελ ππφ εμέηαζε αγνξά θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αγνξά Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξφζβαζεο), ε Δπηηξνπή κε ηελ απφθαζή ηεο UK/2010/1123 (θαη UK/2007/0733, UK/2010/1065), δηαπίζησζε φηη ε Ofcom δελ ηεο είρε πξνζθνκίζεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ απαηηνχλην επηπιένλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη ηα νπνία ζα πξέπεη λα αθνξνχλ ηφζν ηε δνκή ηεο αγνξάο (structural factors), φζν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παξφρσλ (behavioral factors), θαιψληαο ηελ εθ λένπ λα ην 5 ERG Common Position on Geographical Aspects of Market Analysis (definition and remedies), ERG (08) 20 Final CP Geog Aspects

25 πξάμεη. Δηδηθφηεξα, ε ΔΔ αλαθέξεη σο θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη ζσξεπηηθά, γηα ηε γεσγξαθηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο αγνξάο ρνλδξηθήο επξπδσληθήο πξφζβαζεο (ΑΣ/2008/0757) 6 : i. Κξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηε δνκή ηεο αγνξάο: Όπσο πρ. ηελ θαηαλνκή θαη ηελ εμέιημε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο δηαρξνληθά ii. Κξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηθηψλ, φπσο: Σελ ηηκνιφγεζε ηφζν ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ θνξέα, φζν θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη ηε δηαρξνληθή εμέιημε απηήο, Γηαθνξνπνηήζεηο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ή ηνπο ηχπνπο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, Σηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ αγνξά ή ηηο ζπλζήθεο ζε εηζφδνπ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδνπλ πεξηθεξεηαθέο/ηνπηθέο δηαθνξέο ζηηο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο γηα ηνπο ζθνπνχο γεσγξαθηθήο δηαθνξνπνίεζεο, θαη. iii. ηα φπνηα πξνηεηλφκελα γεσγξαθηθά φξηα ηεο αγνξάο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ επαξθή ζηαζεξφηεηα ζην ρξφλν. Αλαθνξηθά κε ηηο επηκέξνπο παξαηεξήζεηο ηνπ ζπκκεηέρνληνο, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη ηα αθφινπζα: Αλαθνξηθά κε ηηο παξαηεξήζεηο i) θαη ii), ε ΔΔΣΣ αλαγλσξίδεη φηη ν βαζκφο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ, θαζηζηψληαο έηζη ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ ζε θάπνηεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πςειφηεξνπο θαη ζε άιιεο ρακειφηεξνπο. Χο εθ ηνχηνπ, 6 The Commission would like to draw attention to types of structural and behavioural evidence noted in previous cases as relevant to assessing geographic variations in competitive conditions for the purposes of defining different geographic markets, namely the distribution and evolution of local market shares over time as well as the pricing of both incumbent and alternative operators and its evolution over time in the relevant areas. In addition, differences in the functionalities or types of products being offered, the marketing strategies being pursued or the entry conditions in different areas may further reflect regional/local differences in demand and supply conditions for the purposes of geographic market segmentation. It is also important that any proposed market boundaries would be sufficiently stable over time[see case UK/2007/0733]. 21

26 ζεσξείηαη ινγηθή θαη δηθαηνινγεκέλε ε είζνδνο/εκπνξηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ αξρηθά ζηηο πεξηνρέο κε ηνπο ρακειφηεξνπο θξαγκνχο εηζφδνπ, π.ρ. ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε δήηεζε θαη φπνπ, ζπλεπψο, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο κπνξεί λα επηηεπρζνχλ πην εχθνια. Όζνλ αθνξά ηελ επξεία δηαθχκαλζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ αλά λνκφ, απηή απνηππψζεθε θαη απφ ηελ ΔΔΣΣ ζηελ ελφηεηα 3.7 ηεο δηαβνχιεπζεο ( ηα ππνινγηδφκελα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ αλά λνκφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 βξέζεθε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ 57% θαη 96%, κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν λα δηακνξθψλεηαη ζην 73% θαη ην κεξίδην ηνπ ΟΣΔ λα ππνιείπεηαη ηνπ 60% κφλν ζε 2 λνκνχο ). Χζηφζν δε θαηέζηε δπλαηή ε ζπζρέηηζε θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ λνκνχ (π.ρ. αζηηθφηεηα) κε ην αληίζηνηρν κεξίδην ηνπ ΟΣΔ. ηελ iii) παξαηήξεζε ηνπ ΟΣΔ, ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη ην φξην ηνπ 50% θάζε άιιν παξά απζαίξεηα ηίζεηαη. Όπσο ππνγξακκίδεηαη ζηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ χπαξμε ΗΑ, πνιχ πςειά κεξίδηα άλσ ηνπ 50% ζηελ ζρεηηθή αγνξά εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο - είλαη ελδεηθηηθά ηεο χπαξμεο δεζπφδνπζαο ζέζεο. Αλαθνξηθά κε ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ ΟΣΔ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλεγθαηεζηεκέλσλ παξφρσλ αλά αζηηθφ θέληξν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλδξνκεηψλ αλά αζηηθφ θέληξν πνπ παξνπζηάδεη θαη ε ΔΔΣΣ ζηελ αλάιπζή ηεο (παξαηήξεζε iv), ε ΔΔΣΣ ζεκεηψλεη φηη παξφιν πνπ ηα αληίζηνηρα κεξίδηα ηνπ OTE κεηψλνληαη δηαρξνληθά σζηφζν παξακέλνπλ αξθεηά άλσ ηνπ 50%. Π.ρ. ζην ηέινο ηνπ 2010 γηα ηα αζηηθά θέληξα κε ηξεηο (3) ζπλεγθαηεζηεκέλνπο παξφρνπο ην κεξίδην ΟΣΔ ππνινγίζηεθε ζε 69%, ελψ γηα κεγάια αζηηθά θέληξα π.ρ. κε ρηι. ζπλδξνκεηέο ην κεξίδηφ ηνπ ήηαλ 64%. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη ε χπαξμε αζηηθψλ θέληξσλ φπνπ ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα (ηεο ηάμεο ηνπ 60% κε 70%) αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ αξθεηνί ζπλεγθαηεζηεκέλνη πάξνρνη ή/θαη αλ πξφθεηηαη γηα αζηηθά θέληξα πνπ εμππεξεηνχλ πνιινχο ζπλδξνκεηέο. Ζ ΔΔΣΣ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο δελ ζεσξεί φηη θάπνην απφ ηα θξηηήξηα νδεγεί ζε γεσγξαθηθφηεηα κε επαξθή ζηαζεξφηεηα ζην ρξφλν ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ε θαηάηκεζε ηεο αγνξάο θαη ν νξηζκφο μερσξηζηψλ γεσγξαθηθψλ αγνξψλ. 22

27 Ζ ΔΔΣΣ δηαθσλεί κε ην ζρφιην (v) ηνπ ζπκκεηέρνληνο. Βάζεη ηξηκεληαίσλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΔΣΣ πνπ εθηείλνληαη κέρξη ηα κέζα ηνπ 2011, ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ γξακκψλ ΑΠΣνΒ πιήξνπο πξφζβαζεο (ζηηο νπνίεο θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ν αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά πξφζβαζεο) έρεη αξρίζεη λα βαίλεη κεηνχκελνο (βι ). ρεηηθά κε ηηο αλαθνξέο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηελ επηδφηεζε παξφρσλ κέζσ ηνπ Μέηξνπ 4.2 ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (ζεκείν vi), ηφζν γηα αλάπηπμε ππνδνκψλ φζν θαη επηδφηεζε ππεξεζηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη ε ΔΔΣΣ έρεη ιάβεη ππφςε ηεο ηα ζηνηρεία απηά, εμεηάδνληαο ηε ζπλνιηθή ζεκεξηλή εηθφλα ηεο αγνξάο άζρεηα εάλ πξνέθπςε απφ ηηο ίδηεο επελδχζεηο ησλ παξφρσλ ή/θαη απφ ην πξφγξακκα θξαηηθήο ελίζρπζεο 4.2. Έηζη, ε φπνηα επίδξαζε ηνπ κέηξνπ έρεη απνηππσζεί ζηνπο πίλαθεο κε ηα ζηνηρεία ηεο αγνξάο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο. εκεηψλεηαη φηη ην Μέηξν 4.2 πξνηάζεθε απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία ζηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη έιαβε ηελ έγθξηζε γηα λα πξνρσξήζεη ζε απηφ ην 2006 (N.201/ National broadband project, 04/07/2006, state_aids/comp-2006/n pdf ). Όπσο ζε θάζε αληίζηνηρν κέηξν θξαηηθήο ελίζρπζεο ππάξρεη πάληνηε ε πηζαλφηεηα λφζεπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Μάιηζηα ε ΔΔ ζηηο Κνηλνηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ έρεη εθδψζεη 7 ζην άξζξν 10 επηζεκαίλεη ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν (πξψελ 87.1) ηεο πλζδκ 8 πεξί κε ζπκβαηφηεηαο ησλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ελ γέλεη) κε ηελ θνηλή αγνξά. ην ίδην θείκελν επίζεο αλαθέξνληαη ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν (πξψελ 87.3) ηεο πλζδκ πεξί πεξηπηψζεσλ ζπκβαηφηεηαο θξαηηθψλ εληζρχζεσλ κε ηελ θνηλή αγνξά. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ έλα κέηξν ελίζρπζεο ζπκβηβάδεηαη κε ηελ θνηλή αγνξά, ε Δπηηξνπή ζηαζκίδεη ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ηνπ κέηξνπ γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο έλαληη ησλ ελδερφκελσλ αξλεηηθψλ παξελεξγεηψλ, φπσο λνζεχζεσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη 7 Κνηλνηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηαρεία αλάπηπμε επξπδσληθψλ δηθηχσλ, 2009/C 235/04, άξζξν 87 παξάγξαθνο 1 ηεο ζπλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο: «νη εληζρύζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ππό νπνηαδήπνηε κνξθή από ηα θξάηε κε θξαηηθνύο πόξνπο θαη πνπ λνζεύνπλ ή απεηινύλ λα λνζεύζνπλ ηνλ αληαγσληζκό δηά ηεο επλντθήο κεηαρεηξίζεσο νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ ή νξηζκέλσλ θιάδσλ παξαγσγήο είλαη αζπκβίβαζηεο κε ηελ θνηλή αγνξά, θαηά ην κέηξν πνπ επεξεάδνπλ ηηο κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ζπλαιιαγέο». 23

28 αληαγσληζκνχ. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκψλ ε Δπηηξνπή εθαξκφδεη ην ιεγφκελν θξηηήξην ηεο εμηζνξξφπεζεο θαηά ην νπνίν ε Δπηηξνπή αμηνινγεί ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: α) Απνβιέπεη ην κέηξν ελίζρπζεο ζηελ εμππεξέηεζε ελφο ζαθψο θαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο (ήηνη αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξνηεηλφκελε ελίζρπζε θάπνηα αδπλακία ηεο αγνξάο ή άιινο ζηφρνο); β) Δίλαη ε ελίζρπζε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε ψζηε λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο. Δηδηθφηεξα: i) Απνηειεί ε θξαηηθή ελίζρπζε ελδεδεηγκέλν κέζν πνιηηηθήο, δειαδή ππάξρνπλ άιια πην πξφζθνξα κέζα; ii) Λεηηνπξγεί σο θίλεηξν, δειαδή αιιάδεη ε ελίζρπζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ; iii) Δίλαη ην κέηξν ελίζρπζεο αλαινγηθφ, δειαδή ζα κπνξνχζε ε ίδηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο λα επηηεπρζεί κε κηθξφηεξε ελίζρπζε; γ) Μήπσο νη ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηηο ζπλαιιαγέο είλαη πεξηνξηζκέλεο, κε απνηέιεζκα ε ζπλνιηθή επίδξαζε ηνπ κέηξνπ λα είλαη ζεηηθή; Δπνκέλσο ε ΔΔ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ηνπ πξνηεηλνκέλνπ κέηξνπ απφ ηε ρψξα καο (αιιά πξνθαλψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πξνηεηλφκελεο θξαηηθήο ελίζρπζεο) δέρεηαη ζησπεξά φηη ππάξρνπλ ελδερφκελεο αξλεηηθέο παξελέξγεηεο, φπσο πηζαλή λφζεπζε ηνπ εκπνξίνπ θαη αληαγσληζκνχ νη νπνίεο φκσο αληηζηαζκίδνληαη ή θαη ππεξθεξάδνληαη απφ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ πξνηεηλνκέλνπ κέηξνπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ζεκαληηθφηεξν ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη ε πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο (δει. ζε κηθξά ΑΚ). Δάλ ζε νξηζκέλα απφ απηά ηα ΑΚ δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη, ηαρχηεξε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ (δει. κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ) ππάξρνπλ σζηφζν άιια ΑΚ ζηα νπνία δηαπηζηψλεηαη βξαδχηεξε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ παξά ην γεγνλφο φηη ην πξνηεηλφκελν κέηξν αθνξνχζε φιε ηελ Διιάδα πιελ Αηηηθήο-Θεζζαινλίθεο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ν πηζαλφο ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ, νη εκπνξηθέο πνιηηηθέο ησλ παξφρσλ-ληθεηψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ 4.2 (ππήξραλ 4 ληθεηέο νη νπνίνη αλέιαβαλ γεσγξαθηθέο δψλεο) θιπ. Απηέο νη πηζαλέο αληζνξξνπίεο 24

29 εμηζνξξνπνχληαη εάλ παξαηεξήζεη θαλείο ην γεσγξαθηθφ κέζν φξν ησλ κεξηδίσλ, δει. ησλ κεξηδίσλ ζε φια ηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ε ΔΔΣΣ ζα παξαθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο πξνζθνξάο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ψζηε λα εληνπίζεη έγθαηξα ζεκαληηθέο ή/θαη απξφβιεπηεο αιιαγέο. ε έλα ηέηνην ελδερφκελν ε ΔΔΣΣ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα λέα αλάιπζε αγνξάο. πλνςίδνληαο, ε ΔΔΣΣ εκκέλεη ζηελ αξρηθή ηεο άπνςε φπσο απηή εθθξάζηεθε ζην θείκελν ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, φηη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ παξαηεξνχληαη π.ρ. κεηαμχ λνκψλ, νκάδσλ αζηηθψλ θέληξσλ ηνπ ΟΣΔ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θ.ιπ. δελ θξίλνληαη επαξθψο ηζρπξέο θαη ζηαζεξέο δηαρξνληθά ψζηε λα δηθαηνινγνχλ ηνλ νξηζκφ μερσξηζηψλ γεσγξαθηθψλ ππναγνξψλ. Δπί ηε βάζε απηή, ε ΔΔΣΣ ζεσξεί φηη ε ζρεηηθή γεσγξαθηθή αγνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ιηαληθήο πξφζβαζεο ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν είλαη εζληθή ζην εχξνο ηεο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 25

30 2.3 Ανάλσση Αγοράς & Ρσθμιστικές Τποτρεώσεις Ε7: πκθσλείηε κε ην αξρηθό ζπκπέξαζκα ηεο ΕΕΣΣ ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ΘΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο ιηαληθήο πξόζβαζεο ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε; Παρατήρηση 1 Έλαο ζπκκεηέρσλ (OTE) ζεσξεί φηη ζηηο ππφ αλάιπζε αγνξέο θαη κε βάζε ηα εηδηθά εζληθά ραξαθηεξηζηηθά δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ χπαξμε ΗΑ ζηηο ζρεηηθέο αγνξέο. Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηα κεξίδηα αγνξάο γηα ηελ αγνξά α) Ληαληθή πξόζβαζε ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν ζε ζηαζεξή ζέζε κέζσ γξακκώλ πξόζβαζεο PSTN, ISDN BRA θαη managed VoIP, γηα νηθηαθνύο θαη κε νηθηαθνύο ρξήζηεο ζηελ Διιάδα, ν ζπκκεηέρσλ ζεσξεί φηη ε ΔΔΣΣ ζεκειίσζε ηελ απφθαζή ηεο γηα ηελ χπαξμε ΗΑ κφλν ζηα κεξίδηα αγνξάο ελψ έπξεπε λα αλαιχζεη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο. Δπίζεο, αλαθέξεη φηη ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ πθίζηαληαη κηα ζεκαληηθή θαη επηηαρπλφκελε κείσζε θαζψο ζην δηάζηεκα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ ππνρψξεζαλ θαηά 16,1% (7,5% ην 2009 θαη 8,6% ην 2010). Θέζε ΕΕΣΣ: Όπσο θαίλεηαη ζηελ ελφηεηα 4 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο, ε εθηίκεζε ηεο ΗΑ απφ ηελ ΔΔΣΣ έγηλε ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Γίθαην, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ. Γηα ην ιφγν απηφ, ε ΔΔΣΣ εμέηαζε εθηφο απφ ηα κεξίδηα ηνπ ΟΣΔ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ (ηφζν ζπγθξηηηθά κεηαμχ ηνπο φζν θαη δηαρξνληθά), ηα αθφινπζα θξηηήξηα: ηελ πηζαλφηεηα δπλεηηθνχ αληαγσληζκνχ ηνπ ΟΣΔ απφ θάπνην ελαιιαθηηθφ δίθηπν θαη ηνπο αληίζηνηρνπο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη επέθηαζεο, ηελ αληηζηαζκηζηηθή αγνξαζηηθή ηζρχ ησλ ιηαληθψλ πειαηψλ ηνπ ΟΣΔ θαη ηελ πηνζέηεζε ή κε, εθ κέξνπο ηνπ ΟΣΔ, αληηαληαγσληζηηθψλ πξαθηηθψλ. Σα ζρεηηθά ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα 4.6 ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο. 26

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα

12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα 12 η Εξαμηνιαία Αναφοπά για την Εςπςζωνικότητα Αππίλιορ 2011 Executive Summary Ο ξπζκόο αύμεζεο ηεο επξπδσληθήο δηείζδπζεο ζηελ Διιάδα παξακέλεη από ηνπο πςειόηεξνπο ζηελ Δπξώπε, παξά ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ Γεληθές παραηερήζεης: Α. Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ εθθίλεζε εκπνξηθήο δηάζεζεο ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο VDSL, θαζψο ζεσξνχκε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 10 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα Μάπηιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 9 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 11 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ

Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΕΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δπί ηεο αξρήο ε Δηαηξεία καο θξίλεη ζεηηθή ηελ πξφηαζε πινπνίεζεο λένπ πξντφληνο Virtual Partially Unbundled Light (VPU light), θαζψο ε πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006] Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 20.05.2011 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ

ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ MARKETING ΤΗΣ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΔΙΗΓΗΣΔ: κ. Κοτδαϊβάδογλοσ Μωσσιάδες Γεμήτριος Ιορδάνες Σσιακπίνες Παναγιώτες

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 1. Ως προς ηο Άρζρο 2.2 «Προϋποζέζεης δηάζεζες ηες σπερεζίας VPU» «Προϋπόζεζε 1: Ο Πάροτος ζα πρέπεη λα σπογράυεη ηελ ηζτύοσζα ύκβαζε RUO, ε οποία λα ηοσ δίλεη

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ: ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ. Πτυχιακή Δργασία του υοιτητή ΥΡΗΣΟΤ ΜΠΑΜΠΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε & Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνύ Υώξνπ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Η ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα