Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία"

Transcript

1 Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Αλαζηαζία Κνληνύ 1, Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ 2 1.Νεπηαγσγόο, απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2. Γηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ αλαζεώξεζε ηεο ζρέζεο αλζξώπνπ-θύζεο πξνϋπνζέηεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ αμηώλ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε δηακόξθσζε λένπ πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζεκειηώδεο ζεσξείηαη ν ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ήδε από ηελ λεπηαθή ειηθία. Μηα πξόηαζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο, πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία. Μαζεηέο λεπηαγσγείνπ επηζθέπηνληαη κηα όκνξθε θνηιάδα ηεο πεξηνρήο ηνπο ηελ «Κνηιάδα ηνπ Αίζσλα» θαη παξαηεξνύλ έλα είδνο ςαξηνύ πξνο εμαθάληζε ην «γθηδάλη» θαη θάπνην δέληξν πνπ επδνθηκεί εθεί ηε «δπδηά». ηε ζπλέρεηα, ζην ζρνιείν αμηνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ εζηθνύ δηιήκκαηνο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ελόο ζελαξίνπ γηα θνπθινζέαηξν θαη κέζα από απηό ζρεδηάδνληαη δηεμνδηθά ηα βήκαηα ηεο κεζόδνπ. ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ΛΔΞΔΗΣ ΚΛΔΗΓΗΑ: Ζζηθό δίιεκκα, απεηινύκελα είδε, γθηδάλη, αμίεο, λεπηαγσγείν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν λα δεη κε άιια κάηηα ν λένο καζεηήο ηε θύζε θαη λα ζπκθηιησζεί κε απηήλ ίζσο ζεσξνύληαη από ηνπο ξεαιηζηηθόηεξνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ζηε ζύγρξνλε επνρή ν εθπαηδεπηηθόο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ αλαζεώξεζε ηεο ζρέζεο απηήο πξνϋπνζέηεη ηε λέα ηεξάξρεζε ησλ αμηώλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ αμηώλ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε δηακόξθσζε λένπ πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο (Γεσξγόπνπινο, 2002 Γεκεηξίνπ, 2009). Σν ζεκεξηλό ζρνιείν δελ επηδίδεηαη ζηελ απνζαθήληζε αμηώλ, αιιά θπξίσο ζηε κεηάδνζε γλώζεσλ. Οη αμίεο πνπ πξνσζεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε δηαθέξνπλ θαηά πνιύ από ηηο αμίεο ηνπ αηνκηθηζκνύ θαη ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ θπξηαξρνύλ ζην ζύγρξνλν ζρνιείν (Ληαξάθνπ, 2002). Δίλαη θαλεξή ε αλάγθε γηα έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν λα αλζίδνπλ νη πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη εζηθέο αμίεο (Παπαβαζηιείνπ, 2011).

2 ην πιαίζην απηό ε Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία δηαδξακαηίδεη ζεκειηώδε ξόιν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο αμηώλ θαη ζηάζεσλ ζηνπο απξηαλνύο πνιίηεο (Dillon, 2009), βάζεη ησλ νπνίσλ ε ιήςε απνθάζεσλ ζε αηνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν ζα έρεη σο γλώκνλα ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ είλαη, ινηπόλ, αμηνινγηθά νπδέηεξε (Γεκεηξίνπ, 2009 Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε, 2009). Ζ αιιαγή ή ε θαιιηέξγεηα ησλ αμηώλ - νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλδελ είλαη απηνλόεηε, αιιά ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Caduto, 1985, Γεσξγόπνπινο, 2002). Ζ εθπαηδεπηηθή απηή πξαθηηθή ζα πξέπεη ίζσο λα μεθηλά από ηα πξώηα ζηάδηα ηεο λεπηαθήο ειηθίαο (Higgins, 1980 Leming, 1985), αθνύ ήδε ζηα δηάθνξα ζεκαηηθά πεδία ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ηα λήπηα έξρνληαη αληηκέησπα κε ηηο εζηθέο επηινγέο ραξαθηήξσλ, ηηο εζηθέο επηπηώζεηο δηαθόξσλ γεγνλόησλ, ή θαη εξεπλεηηθώλ πεηξακαηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγώλ (Σζαθίξεο θαη ζπλ., 2008). ηνπο καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε πινπνίεζε θηινπεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ δύλαηαη λα επηηεπρζεί κε δηάθνξεο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο κεξηθέο από ηηο νπνίεο είλαη: ε κέζνδνο project, ε δνκεκέλε ζπδήηεζε, ε κειέηε πεδίνπ, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε κειέηε πεξίπησζεο, ην πεξηβαιινληηθό κνλνπάηη, ε δξακαηνπνίεζε, ην παηρλίδη ξόισλ, ην εζηθό δίιεκκα, θ.ά. (Lahiry et al., 1988 Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004 Γεκεηξίνπ, 2009 Παπαδνκαξθάθεο θ.ά., 2010). Ζ ιέμε «δίιεκκα» είλαη ζύλζεηε, πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο: δύν (δηο), + ιήκκα (ιακβάλσ) θαη ζεκαίλεη ζπιινγηζκόο πνπ ζπλίζηαηαη ζε δύν αληηζεηηθέο πξνηάζεηο από ηηο νπνίεο πξέπεη λα επηιεγεί ε κία, κε άιια ιόγηα βξίζθνκαη ζε δύζθνιε ζέζε, ζε ακεραλία, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμσ αλάκεζα ζε δύν εμίζνπ δύζθνιεο απνθάζεηο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ εζηθνύ δηιήκκαηνο έρεη σο ζηόρν λα θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα ηηο αμίεο καο, λα ηηο ζπδεηήζνπκε, λα ηηο αληηπαξαζέζνπκε (Σζαθίξεο θαη ζπλ., 2008). ην εζηθό δίιεκκα νη καζεηέο θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ζπγθεθξηκέλε, πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή, πνπ έρεη όκσο πάληνηε κηα εζηθή δηάζηαζε. Καηά ηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο ηνπ δηιήκκαηνο δεκηνπξγνύληαη πνιώζεηο, αληηζέζεηο θαη ζπγθξνύζεηο κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα δηαζαθελίδνπλ ηηο αμίεο ηνπο θαη λα εδξαηώλνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο (Κidder, 2002 Lind, 2004). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο δηιήκκαηα. Πξνηηκόηεξν είλαη ηα εζηθά δηιήκκαηα λα ζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, λα είλαη δηαηππσκέλα κε απιόηεηα, ζαθήλεηα θαη ζπληνκία, λα πξνθαινύλ ελδηαθέξνλ, λα επηδέρνληαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη βέβαηα λα κελ έρνπλ πξνθαλή «ζσζηή» ιύζε. Καιό είλαη λα εκπεξηέρνπλ εκθαλείο αληηζέζεηο ζπκθεξόλησλ, λα αλαδεηθλύνπλ ηε δηάθξηζε θηλήηξσλ θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε αλζξώπηλα θαη κε αλζξώπηλα όληα (Γεσξγόπνπινο, 2002). ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο «Πξσηαζιεηήο ηεο επηβίσζεο: γθηδάλη» εληάζζεηαη ζηελ επξύηεξε ζεκαηηθή ελόηεηα «Απεηινύκελα Δίδε» θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην επίθαηξν δήηεκα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. Ωο βαζηθή κέζνδνο επηιέρζεθε ην εζηθό δίιεκκα, ην νπνίν εθαξκόδεηαη ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζώο βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή εμειηθηηθή πνξεία θαιιηέξγεηαο αμηώλ θαη ζα κπνξνύζαλ πιένλ λα

3 αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ζηηο θνηλσληθέο επζύλεο πνπ ζα ηνπο αλαζέζεη ηώξα ε θνηλσλία ηνπο (Cole & Cole, 2002). Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, δηόηη δελ ζηεξίδεηαη ζε γλώζεηο, αιιά ζε αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνύλ όινη θαη όρη κόλν απηνί πνπ γλσξίδνπλ. Αθόκε, δεδνκέλνπ όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ έξρνληαη πνιιέο ζηηγκέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απνθαζίζεη, ε κέζνδνο ζπκβάιιεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο επηινγέο. Δπηπξόζζεηα, απνηειεί ηελ πξνζθνξόηεξε κέζνδν από ηε κηα γηα αλαγλώξηζε ζηάζεσλ θαη αμηώλ θαη από ηελ άιιε γηα ζπλεηδεηνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ α) Ζλικιακή ομάδα Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία απεπζύλεηαη ζε λήπηα 4 6 εηώλ. β) Τλικά Γηα ηε δξαζηεξηόηεηα, απαηηνύληαη ηα εμήο πιηθά: Κνπθινζέαηξν Κνύθιεο θνπθινζέαηξνπ (πην αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ) ελάξην (παξαθάησ δίλεηαη νινθιεξσκέλν). γ) Υπονική Γιάπκεια Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεζόδνπ, απαηηνύληαη 2-3 δηδαθηηθέο ώξεο. δ) Διζαγωγή Οη καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ Αξραγγέινπ Ρόδνπ πεγαίλνπλ εθδξνκή ζηελ θνηιάδα ηνπ Αίζσλα πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηό ηνπο. Πξόθεηηαη γηα εύθνξε πεξηνρή κε θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδώλ θαη από ηελ νπνία δηαηξέρεη ην ξέκα «Χαο». Δθεί ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζαπκάζνπλ ηελ θνηιάδα, λα γεπηνύλ θαξπνύο εζπεξηδνεηδώλ θαη λα παξαηεξήζνπλ από θνληά θαη λα θσηνγξαθήζνπλ ην ελδεκηθό ςάξη «γθηδάλη» (Ladigesocypris ghigii) ην νπνίν ζεσξείηαη σο έλα από ηα πιένλ απεηινύκελα κε εμαθάληζε είδε ςαξηώλ ησλ γιπθώλ λεξώλ ηεο Δπξώπεο θαη ην δέληξν πνπ θύεηαη κόλν ζηε Ρόδν θαη ζηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο «πγξάκβαξηο ε αλαηνιηθή», γλσζηό θαη σο δπδηά ή όπσο ην ιέλε νη ληόπηνη θάηνηθνη «δπηηά» (Μαηδάλνο θ.ά., 2010). Σελ επόκελε εκέξα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο, αθνύ πξώηα δείρλεη ηηο θσηνγξαθίεο κε ην γθηδάλη θαη ηε δπδηά από ηελ επίζθεςε ζηελ θνηιάδα, ζηε ζπλέρεηα κέζα από θνπθινζέαηξν παξνπζηάδεη ζηα λήπηα ην πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα ζελάξην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην εζηθό δίιεκκα. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κπνξεί έηζη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη αμίεο ησλ λεπίσλ, ώζηε λα ζρεδηάζεη γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα δξαζηεξηόηεηεο πνπ λα θαιιηεξγνύλ ηηο πεξηβαιινληηθέο αμίεο ηνπο. ε) Βήμαηα ςλοποίηζηρ μεθόδος: 1) 1 ο Βήμα : ενάπιο μέζα από κοςκλοθέαηπο

4 1.1) Παποςζίαζη βαζικών ηπώων κοςκλοθέαηπος (με ζειπά εμθάνιζηρ). Δηθόλα 1: Κνύθια Φίθε Δηθόλα 2: Κνύθια δπδηά Δηθόλα 3: Κνύθια βάηξαρνο Δηθόλα 4: Κνύθια γθηδάλη Δηθόλα 5: Κνύθια εξγάηεο/ηξηα Δηθόλα 6: Κνύθια Αιίθε 1.2) Παποςζίαζη ζεναπίος (Βγαίλεη από ην θνπθινζέαηξν ε θνύθια-φίθε) Φίθη : Καιεκέξα παηδηά! Παιδιά:. Φίθη: Αρ! Πόζν όκνξθα θνηκήζεθα ζήκεξα! Δζείο παηδηά πώο θνηκεζήθαηε; Παιδιά: Φίθη: Μπξάβν παηδηά. αο ξσηώ, γηαηί ε θίιε κνπ ε Αιίθε δελ θνηκήζεθε θαζόινπ θαιά (Ζ θνύθια Φίθε αλεβάδεη ζην θνπθινζέαηξν θαη ηε θίιε ηεο, θνύθια- Αιίθε) Έβιεπε θάηη όλεηξα... πνπ ηάξαμαλ ηνλ ύπλν ηεο. Θέιεηε λα κάζεηε γηαηί; Ζ Αιίθε ινηπόλ, ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα πήγε κηα εθδξνκή κέρξη ηνλ Αξράγγειν. Δθεί, βξήθε ηελ επθαηξία λα επηζθεθηεί ηελ θνηιάδα ηνπ Αίζσλα θαη λα ζαπκάζεη ην ηνπίν. Παξαηήξεζε γηα αξθεηή ώξα ηα κηθξά πξνο εμαθάληζε ςαξάθηα κε ην όλνκα «γθηδάλη» θαη παξάιιεια θσηνγξάθεζε ην δέληξν «δπδηά». Σελ ίδηα ώξα ζηελ θνηιάδα βξηζθόηαλ ν πξόεδξνο ηνπ ηνπηθνύ δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο ν νπνίνο ζπλνκηινύζε κε έλαλ εξγνζηαζηάξρε. Σπραία ε Αιίθε, άθνπζε ηε ζπλνκηιία ηνπο γηα ηελ αλέγεξζε εξγνζηαζίνπ πιαζηηθώλ ζηελ πεξηνρή. Γελ πίζηεπε ζηα απηηά ηεο! Ζ αλέγεξζε ζα γηλόηαλ θξπθά, ρσξίο λα ην γλσξίδεη ε ηνπηθή θνηλσλία, δηόηη νη ζσιήλεο ησλ απνβιήησλ ηνπ, ζα θαηαιήγνπλ ζηελ θνηιάδα. Άθνπζε ηνλ εξγνζηαζηάξρε λα ιέεη ζηνλ πξόεδξν: «ηνπο θαηνίθνπο θπζηθά θαη δελ ζα πνύκε όιε ηελ αιήζεηα. Θα ηνλίδνπκε ζπλέρεηα πόζν ζεκαληηθό είλαη ην εξγνζηάζην, θαζώο ζα δώζεη δνπιεηά ζε αξθεηνύο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο». Ζ Αιίθε έθπγε από εθεί, πξνβιεκαηηζκέλε, θαζώο δελ θαηαιάβαηλε γηαηί έπξεπε λα κε γίλεη γλσζηή ε ίδξπζε ελόο εξγνζηαζίνπ θαη έπεηηα ζθέθηεθε, ηνπο γηα αξθεηό θαηξό άλεξγνπο γνλείο ηεο, αθνύ ζηα απηηά ηεο είρε κείλεη ε θξάζε : «Θα δώζεη δνπιεηά ζε αξθεηνύο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο», νπόηε ζθέθηεθε πξνο ζηηγκήλ λα κελ νκνινγήζεη ζε θαλέλαλ ην ηη έκαζε. Φηάλνληαο αξγά ζην ζπίηη ηεο θαη θνπξαζκέλε θαζώο ήηαλ, έπεζε ακέζσο γηα

5 ύπλν. Ο ύπλνο ηεο, ήηαλ όκσο αλήζπρνο. Ολεηξεύηεθε πσο βξηζθόηαλ ζηελ θνηιάδα θαη πσο ηεο κηινύζαλ κηα δπδηά, έλα βαηξαράθη, έλα γθηδάλη θαη δπν εξγάηεο. (Καηεβαίλνπλ από ην θνπθινζέαηξν νη θνύθιεο Φίθε θαη Αιίθε θαη αλεβαίλεη ε θνύθια δπδηά.) Εσδιά: «Δίκαη δέληξν ςειό θαη ζπάλην θαη ζπλήζσο κε κπεξδεύνπλ κε ην πιαηάλη. ηε Ρόδν κε νλνκάδνπλ Επδηά θαη θάπνηε Επηηά. Σν επηζηεκνληθό κνπ, βέβαηα, όλνκα είλαη Τγξάκβαξε. Γαθξύδσ ζπρλά από ηα θιαδηά θαη ηνλ θνξκό κνπ, αλ θαη νη επηζθέπηεο κνπ ιέλε όηη αλαδύεηαη από απηά κηα επσδηαζηή κπξσδηά. Δίλαη θπζηθά ην «δπγόιαδν», ην νπνίν ρξεζηκεύεη ζηελ θαξκαθεπηηθή. Δμαηηίαο ηνπ αξώκαηνο απηνύ ζε κηα άιιε θνηιάδα, ιίγν πην καθξηά από εδώ, έξρνληαη θαη θάζνληαη ζηνλ θνξκό κνπ ρηιηάδεο πεηαινύδεο. Δίκαη ην δέλδξν πνπ απνηειεί ηε κόληκε θαηνηθία γηα ηηο πεηαινύδεο ηεο Ρόδνπ ζηνλ Καιακώλα. Γηα λα δήζσ ρξεηάδνκαη ηαπηόρξνλα πγξαζία θαη δέζηε, κα νη θιηκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα. Θα θαηαθέξσ λα επηδήζσ;» (Καηεβαίλεη ε θνύθια δπδηά θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε θνύθια βαηξαράθη) Βατρατάκι: «Δίκαη έλα επηπρηζκέλν βαηξαράθη πνπ δεη κέζα ζηελ θνηιάδα. Κάζε κέξα παίδσ κε ηα θπηά θαη ηα δώα ηεο θνηιάδαο, αιιά απηό πνπ απνιακβάλσ πεξηζζόηεξν είλαη, όηαλ παξαηεξώ ηα απγνπιάθηα πνπ γελλάσ λα γίλνληαη γπξίλνη θαη έπεηηα κηθξά βαηξαράθηα. Με ιέλε κεγάιν πεηξαρηήξη, επεηδή θπλεγάσ ηα θνπλνύπηα. Μνπ αξέζεη ην λεξό. Έρσ αλάγθε ηα πςειά επίπεδα πγξαζίαο γηα λα επηβηώζσ» (Καηεβαίλεη από ην θνπθινζέαηξν ε θνύθια βαηξαράθη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε θνύθια γθηδάλη.) Γκιζάνι: «Αλ θαη ςαξάθη κηθξό, είκαη ηόζν δπλαηό πνπ αληέρσ λα δσ ηόζν ζηηο θαινθαηξηλέο μεξαζίεο, όζν θαη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκώλα. Πίλσ λεξάθη θαζαξό θαη δξνζεξό. Σειεπηαία βέβαηα, πξέπεη λα νκνινγήζσ πσο ην λεξάθη δελ είλαη θαη ηόζν θαζαξό. Μπξίδεη. Φνβάκαη ηα βξώκηθα λεξά. Αλ πησ από απηά θηλδπλεύσ. Φνβάκαη όκσο θαη ηνπο αλζξώπνπο, γηαηί πνιιέο θνξέο ηνπο βιέπσ λα αδηαθνξνύλ. Μέρξη ηώξα έρσ γιηηώζεη, όκσο θάπνηνη άιινη θίινη κνπ δελ ζηάζεθαλ ην ίδην ηπρεξνί Άξαγε, ζα θαηαθέξσ λα επηβηώζσ;» (Καηεβαίλεη ε θνύθια γθηδάλη από ην θνπθινζέαηξν θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε θνύθια εξγάηεο/ηξηα) Δργάτης & Δργάτρια: «Δίκαζηε παλεπηπρείο πνπ όρη κόλν εκείο αιιά θαη αξθεηνί ζπλάδειθνί καο ζα δνπιεύνπκε ζ απηό ην εξγνζηάζην. Δπηηέινπο ζα έρνπκε δνπιεηά. Θα μεθύγνπκε από ηελ αλεξγία. Σώξα ζα κπνξνύκε λα δνύκε αμηνπξεπώο θαη λα πξνζθέξνπκε ζηηο νηθνγέλεηέο καο ό,ηη ζειήζνπλ». (Καηεβαίλεη ε θνύθια εξγάηεο/ηξηα από ην θνπθινζέαηξν θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλεη ε βαζηθή εξσίδα ε θνύθια - Αιίθε). Αλίκη: Οπθ, παηδηά ηη λα θάλσ; Ύζηεξα από ην όλεηξν είκαη αξθεηά πξνβιεκαηηζκέλε! Βξίζθνκαη ζε ηξαγηθό δίιεκκα!

6 (Καηεβαίλεη από ην θνπθινζέαηξν ε βαζηθή εξσίδα ε θνύθια Αιίθε θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε αθεγήηξηα θνύθια- Φίθε). Φίθη: Ζ Αιίθε μππλά πξνβιεκαηηζκέλε θαη αλαζηαησκέλε. πλεηδεηνπνηεί πσο αλ κηιήζεη, ε θνηιάδα ζα παξακείλεη θαζαξή θαη ε ηζνξξνπία ηνπ πεξηβάιινληνο δε ζα δηαηαξαρζεί, εθόζνλ δελ ζα αλεγεξζεί ην εξγνζηάζην, αιιά θάπνηνη εξγάηεο ζα εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ άλεξγνη. Αλ δελ κηιήζεη, αξθεηνί εξγαδόκελνη ζα βγνπλ από ηελ θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή επηθέξεη, ελώ αληίζεηα ζα δηαηαξαρζεί ε ηζνξξνπία ηεο θνηιάδαο θαη ζα απεηιεζνύλ νη νξγαληζκνί ηεο. Ση λα θάλεη ε Αιίθε: λα κηιήζεη ή όρη; Δζείο παηδηά, αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο, ζα θαηαγγέιιαηε ην γεγνλόο ή ζα ην απνζησπνύζαηε; Παιδιά:.. 1.3) Δπωηήζειρ 1 ος Βήμαηορ (Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη ζηνπο καζεηέο, ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξώηνπ βήκαηνο πξνζαξκόδνληάο ηεο ζηελ ειηθία ηνπο κε ζθνπό λα απαληεζνύλ κέζα ζηελ ηάμε.) 1) Γηα πνηα ζέκαηα καο κηινύζε ε Φίθε; Πνηνη άιινη ήξσεο εκθαλίζηεθαλ ζην θνπθινζέαηξν θαη ηη έιεγε ν θαζέλαο; 2) Ζ Αιίθε αλάκεζα ζε πνηεο επηινγέο πξέπεη λα απνθαζίζεη; 3) Αλ εζείο ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο ηη ζα θάλαηε; Πνηα ήηαλ εθείλε ε ζθελή ηεο ηζηνξίαο πνπ ζαο βνήζεζε λα πάξεηε ηελ απόθαζή ζαο; 4) Από ηελ απόθαζε πνπ πήξαηε, πνηα πξάγκαηα (ελλννύληαη πνηεο αμίεο) λνκίδεηε όηη θηλδπλεύνπλ; 5) Πνηα ήηαλ εθείλα ηα ζηνηρεία (ελλννύληαη αμίεο) ηεο ηζηνξίαο πνπ λνκίδεηε πσο άμηδαλ γηα λα πάξεηε ηελ απόθαζή ζαο; 2) 2 ο Βήμα: Οι ομάδερ 2.1) Υωπιζμόρ ηάξηρ ζε ομάδερ και ςπο ομάδερ. Α) Ο/ Ζ εθπαηδεπηηθόο ρσξίδεη ηελ ηάμε ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζε ππννκάδεο. Απηόο ν ρσξηζκόο δηεπθνιύλεη, δηόηη νη καζεηέο εθθξάδνληαη αλεηόηεξα όηαλ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε ιίγα άηνκα. Β) Οξίδεηαη ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο πνπ αλαιακβάλεη λα κεηαθέξεη ηελ απόθαζε ηεο νκάδαο ηνπ ζηηο ππόινηπεο. Γ) ηε ζπλέρεηα, νη ππν νκάδεο ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο, απνθαζίδνπλ θαη κεηαθέξνπλ ηελ ηδέα ηνπο ζηελ νκάδα ηνπο. Γ) Έπεηηα, ε θάζε νκάδα αθνύ αθνύζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο θάζε ππν-νκάδαο κε ζπδήηεζε θαηαιήγεη ζηελ απόθαζε εθείλε πνπ κε βάζε ηηο αμίεο ηεο ηελ αληηπξνζσπεύεη γηα ην δίιεκκα. 2.2) Δπωηήζειρ 2 ος Βήμαηορ 1) Έπεηηα από ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε γηα ηηο δπν δπλαηέο επηινγέο ηεο Αιίθεο, ηη ζεσξείηε όηη άμηδε πεξηζζόηεξν, πνην ήηαλ ην πην ζεκαληηθό από απηά πνπ αθνύζαηε; (Γειαδή, ν/ε εθπαηδεπηηθόο δεηάεη λα αλαθέξνπλ νη καζεηέο ηηο αμίεο πνπ αηζζάλζεθαλ όηη εληζρύζεθαλ από απηό ην εζηθό δίιεκκα.) 2) Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ηεο Αιίθεο, κπνξεί ν θάζε καζεηήο/-ηξηα λα αλαθέξεη απηό πνπ ηνπ έθαλε κεγαιύηεξε εληύπσζε; (Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δειαδή, ζα πξνζπαζήζεη λα αλαζύξεη από θάζε καζεηή/-ηξηα κηα αμία πνπ αηζζάλζεθε όηη θέξδηζε από ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε).

7 Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθέο αμίεο νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηγξαθνύλ από ηνπο καζεηέο θαη λα δηαηππσζνύλ από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό: θύζε, άλζξσπνο, νηθνγέλεηα, ζεβαζκόο, αγάπε, αιιειεγγύε, θηινδσία, δσή, δηθαηνζύλε, εξγαζία, απηνλνκία. 3) 3 ο Βήμα: Γιάλογορ 3.1) Ανηαλλαγή απόψεων, διάλογορ και εξαγωγή ζςμπεπαζμάηων. Α) Αληαιιάζζνληαη απόςεηο θαη ηδέεο ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο, ζρεηηθέο κε ην ππό ζπδήηεζε ζέκα. Β) Αθνινπζεί κεηαμύ ησλ καζεηώλ γεληθεπκέλε ζπδήηεζε (π.ρ. γηα ηα «Απεηινύκελα Δίδε» θαη ην πξόβιεκα ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζε ηνπηθό, εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν. Γ) Σέινο, αθνινπζεί ε εμαγσγή θαζνιηθώλ ζπκπεξαζκάησλ (π.ρ. Πνηα νθείιεη λα είλαη ε ζηάζε ηνπ αηόκνπ, όηαλ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηέηνηαο θύζεσο δηιήκκαηα). ΤΕΖΣΖΖ Μπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε πσο ε εξγαζία καο απνηειεί αλνηθηή πξόηαζε πξνο επεμεξγαζία, ζπλεπώο ν ηξόπνο πνπ είλαη δνκεκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, έηζη ώζηε κε ηηο θαηάιιειεο πξνζζαθαηξέζεηο λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Άιισζηε είλαη δηαηππσκέλν απιά, γηα λα δώζεη επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ εκπινπηηζκό θαη εκβάζπλζε. Ζ κέζνδνο ηνπ εζηθνύ δηιήκκαηνο έρεη ππνβιεζεί ζε θξηηηθή. Σεο θαηαινγίδεηαη όηη δελ δίλεη ηελ αλάινγε βαξύηεηα ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ αμηώλ, ζεσξώληαο πσο ε δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο θαη εκπέδσζεο εζηθώλ θαλόλσλ είλαη αλεμάξηεηε από ηνπο δεδνκέλνπο θνηλσληθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο όξνπο κηαο θνηλσλίαο. Δπίζεο, έρνπλ δηαηππσζεί επηθπιάμεηο θαη ηεο θαηαινγίδεηαη κηα «βηαζύλε» ζηελ εηζαγσγή εζηθώλ δηιεκκάησλ ζηα παηδηά, πξηλ πξνιάβνπλ λα ζηεξεώζνπλ κέζα ηνπο ηηο βαζηθέο εζηθέο αμίεο (Γεσξγόπνπινο, 2002). Παξ όια απηά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε κέζνδνο απηή είλαη δπλακηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Οηθνδνκεί κηα δξακαηηθή ζύγθξνπζε αλάκεζα ζε δύν αιιειναπνθιεηόκελεο αμηαθέο επηινγέο θαη, σζώληαο ηνπο καζεηέο λα ζπληαρζνύλ κε ηε κία ή ηελ άιιε, ηνπο νδεγεί πξνο ηελ απηνζπλείδεζε θαη ηελ σξίκαλζε (Γεσξγόπνπινο, 2002). ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Caduto, M. (1985). A Guide on Environmental Values Education. UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme. Division of Science, Technical and Environmental Education. Environmental Education Series, 13 Cole, M. & Cole, S. R. (2002) Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Γλσζηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαηά ηε λεπηαθή θαη κέζε παηδηθή ειηθία. Β Σόκνο. (Μηθ. όιµαλ, Μ.). Αζήλα: Σππσζήησ. Dillon, J. (2009). Δθπαίδεπζε, πεξηβάιινλ θαη αεηθνξία (κηθ. Α. Γεκεηξίνπ θαη Α. Εαραξίνπ) ζην Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, θαη Μ. Καΐια, (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Εεηήκαηα ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ. Αζήλα: Αηξαπόο

8 Higgins, A. (1980). Research and measurement issues in moral education interventions. In R. Mosher (Ed.), Moral education. A first generation of research and development. New York: Praeger Kidder, R.M. (2002). Moral courage in a world of dilemmas: Ethical decisions grow from a process that promotes rational discourse against emotional tensions. School Administrator 59(2). Lahiry, D., Sihna, S., Gill, J. S., Mallik, U. & Mishra, A. K. (1988). Environmental Education: A Process for Pre-service Teacher Training Curriculum Development, UNESCO, Environmental Education Series No 26. Lind, G. (2004). The meaning and measurement of moral judgment competence.a dual aspect theory. In D. Fasko & W. Willis, (Δds), Contemporary Philosophical and Psychological Perspectives on Moral Development and Education. Creskill, NJ: Hampton Press. Leming, J.S. (1985). School curriculum and social development in early adolescence. Childhood Education, 61, Γεσξγόπνπινο, Α. (2002). Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή. Αζήλα: Gutenberg. Γεκεηξίνπ, Α. (2009). Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε: πεξηβάιινλ, αεηθνξία. Θεσξεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. Ληαξάθνπ, Γ. (2002). Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε: έλα εξγαιείν γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 124, Ληαξάθνπ, Γ. & Φινγαΐηε, Δ. (2009). Σν δήηεκα ησλ αμηώλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, ζην Θενδσξνπνύινπ, Δ., Καΐια, Μ., Bonnett, M., Larrère, C. (επηκ.) (2009). Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή: από ηελ Έξεπλα θαη ηε Θεσξία ζηελ Δθαξκνγή, ζζ Αζήλα: Αηξαπόο. Μαηδάλνο, Γ., Ξαλζάθνπ, Γ., Παπαβαζηιείνπ, Β., Παπαδνκαξθάθεο, Η. (2010). Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο: γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Αξραγγέινπ Ρόδνπ. Δηζήγεζε ζην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: Σνπηθέο Κνηλσλίεο θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: πλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε, Ρόδνο 23 & 24 Απξηιίνπ Παπαβαζηιείνπ Β. (2011). Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. Αζήλα: Πεδίν. Παπαδνκαξθάθεο, Η., Παπαβαζηιείνπ, Β., Μαηδάλνο, Γ. (2010). Αμηνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ ηερληθώλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο κεζόδνπ project ζην Γηεξγαζίεο ηεο θέςεο ζην ρνιείν θαη ην Πεξηβάιινλ, (επηκ.).. Καλειιάθε, Κ. Μαξηδάθε- Καζζσηάθε, θαη Β. Παπαβαζηιείνπ, (ζζ ). Αζήλα: εθδόζεηο Πεδίν. Σζαθίξεο, Η., Μνπζηάθαο, Λ., & Φώθηαιε, Π. (2008). Ζ Σερληθή ηνπ Ζζηθνύ δηιήκκαηνο σο Μέζνδνο ΠΔ ζην: Κ. Κνπηζόπνπινο, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα κηα Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν,απηνέθδνζε, ζ Σζακπνύθνπ-θαλαβή, Κ. (2004). Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Μηα ζρέζε ζε αδηάθνπε εμέιημε. Αζήλα: Καιεηδνζθόπην.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ

ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ ΥΡΟΤΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΜΑ Γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα Σν ζέκα επηιέρηεθε από ηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα θαηαλνήζνπλ ηελ αεηθνξία, ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνύληαη θαη ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα