Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία"

Transcript

1 Ζ αξιοποίηζη ηηρ μεθόδος ηος ηθικού διλήμμαηορ ζηο νηπιαγωγείο ζηο πλαίζιο ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία Αλαζηαζία Κνληνύ 1, Βαζίιεο Παπαβαζηιείνπ 2 1.Νεπηαγσγόο, απόθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2. Γηδάζθσλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ αλαζεώξεζε ηεο ζρέζεο αλζξώπνπ-θύζεο πξνϋπνζέηεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ αμηώλ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε δηακόξθσζε λένπ πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζεκειηώδεο ζεσξείηαη ν ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο ήδε από ηελ λεπηαθή ειηθία. Μηα πξόηαζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο, πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία. Μαζεηέο λεπηαγσγείνπ επηζθέπηνληαη κηα όκνξθε θνηιάδα ηεο πεξηνρήο ηνπο ηελ «Κνηιάδα ηνπ Αίζσλα» θαη παξαηεξνύλ έλα είδνο ςαξηνύ πξνο εμαθάληζε ην «γθηδάλη» θαη θάπνην δέληξν πνπ επδνθηκεί εθεί ηε «δπδηά». ηε ζπλέρεηα, ζην ζρνιείν αμηνπνηείηαη ε κέζνδνο ηνπ εζηθνύ δηιήκκαηνο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη κε ηε κνξθή ελόο ζελαξίνπ γηα θνπθινζέαηξν θαη κέζα από απηό ζρεδηάδνληαη δηεμνδηθά ηα βήκαηα ηεο κεζόδνπ. ΘΔΜΑΤΗΚΖ ΔΝΟΤΖΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο ΛΔΞΔΗΣ ΚΛΔΗΓΗΑ: Ζζηθό δίιεκκα, απεηινύκελα είδε, γθηδάλη, αμίεο, λεπηαγσγείν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν λα δεη κε άιια κάηηα ν λένο καζεηήο ηε θύζε θαη λα ζπκθηιησζεί κε απηήλ ίζσο ζεσξνύληαη από ηνπο ξεαιηζηηθόηεξνπο ζηόρνπο πνπ ζέηεη ζηε ζύγρξνλε επνρή ν εθπαηδεπηηθόο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ αλαζεώξεζε ηεο ζρέζεο απηήο πξνϋπνζέηεη ηε λέα ηεξάξρεζε ησλ αμηώλ, ηελ αλαβάζκηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ αμηώλ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηε δηακόξθσζε λένπ πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο (Γεσξγόπνπινο, 2002 Γεκεηξίνπ, 2009). Σν ζεκεξηλό ζρνιείν δελ επηδίδεηαη ζηελ απνζαθήληζε αμηώλ, αιιά θπξίσο ζηε κεηάδνζε γλώζεσλ. Οη αμίεο πνπ πξνσζεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε δηαθέξνπλ θαηά πνιύ από ηηο αμίεο ηνπ αηνκηθηζκνύ θαη ηνπ αληαγσληζκνύ πνπ θπξηαξρνύλ ζην ζύγρξνλν ζρνιείν (Ληαξάθνπ, 2002). Δίλαη θαλεξή ε αλάγθε γηα έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζην νπνίν λα αλζίδνπλ νη πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη εζηθέο αμίεο (Παπαβαζηιείνπ, 2011).

2 ην πιαίζην απηό ε Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία δηαδξακαηίδεη ζεκειηώδε ξόιν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο αμηώλ θαη ζηάζεσλ ζηνπο απξηαλνύο πνιίηεο (Dillon, 2009), βάζεη ησλ νπνίσλ ε ιήςε απνθάζεσλ ζε αηνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν ζα έρεη σο γλώκνλα ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Γελ είλαη, ινηπόλ, αμηνινγηθά νπδέηεξε (Γεκεηξίνπ, 2009 Ληαξάθνπ & Φινγαΐηε, 2009). Ζ αιιαγή ή ε θαιιηέξγεηα ησλ αμηώλ - νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλδελ είλαη απηνλόεηε, αιιά ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (Caduto, 1985, Γεσξγόπνπινο, 2002). Ζ εθπαηδεπηηθή απηή πξαθηηθή ζα πξέπεη ίζσο λα μεθηλά από ηα πξώηα ζηάδηα ηεο λεπηαθήο ειηθίαο (Higgins, 1980 Leming, 1985), αθνύ ήδε ζηα δηάθνξα ζεκαηηθά πεδία ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, ηα λήπηα έξρνληαη αληηκέησπα κε ηηο εζηθέο επηινγέο ραξαθηήξσλ, ηηο εζηθέο επηπηώζεηο δηαθόξσλ γεγνλόησλ, ή θαη εξεπλεηηθώλ πεηξακαηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη εθαξκνγώλ (Σζαθίξεο θαη ζπλ., 2008). ηνπο καζεηέο ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ε πινπνίεζε θηινπεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ δύλαηαη λα επηηεπρζεί κε δηάθνξεο παηδαγσγηθέο κεζόδνπο κεξηθέο από ηηο νπνίεο είλαη: ε κέζνδνο project, ε δνκεκέλε ζπδήηεζε, ε κειέηε πεδίνπ, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε κειέηε πεξίπησζεο, ην πεξηβαιινληηθό κνλνπάηη, ε δξακαηνπνίεζε, ην παηρλίδη ξόισλ, ην εζηθό δίιεκκα, θ.ά. (Lahiry et al., 1988 Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004 Γεκεηξίνπ, 2009 Παπαδνκαξθάθεο θ.ά., 2010). Ζ ιέμε «δίιεκκα» είλαη ζύλζεηε, πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο: δύν (δηο), + ιήκκα (ιακβάλσ) θαη ζεκαίλεη ζπιινγηζκόο πνπ ζπλίζηαηαη ζε δύν αληηζεηηθέο πξνηάζεηο από ηηο νπνίεο πξέπεη λα επηιεγεί ε κία, κε άιια ιόγηα βξίζθνκαη ζε δύζθνιε ζέζε, ζε ακεραλία, πξνθεηκέλνπ λα επηιέμσ αλάκεζα ζε δύν εμίζνπ δύζθνιεο απνθάζεηο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ εζηθνύ δηιήκκαηνο έρεη σο ζηόρν λα θέξνπκε ζηελ επηθάλεηα ηηο αμίεο καο, λα ηηο ζπδεηήζνπκε, λα ηηο αληηπαξαζέζνπκε (Σζαθίξεο θαη ζπλ., 2008). ην εζηθό δίιεκκα νη καζεηέο θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, ζπγθεθξηκέλε, πξαγκαηηθή ή ππνζεηηθή, πνπ έρεη όκσο πάληνηε κηα εζηθή δηάζηαζε. Καηά ηε δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο ηνπ δηιήκκαηνο δεκηνπξγνύληαη πνιώζεηο, αληηζέζεηο θαη ζπγθξνύζεηο κε απνηέιεζκα νη καζεηέο λα δηαζαθελίδνπλ ηηο αμίεο ηνπο θαη λα εδξαηώλνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο (Κidder, 2002 Lind, 2004). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πινπνηνύλ πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο δηιήκκαηα. Πξνηηκόηεξν είλαη ηα εζηθά δηιήκκαηα λα ζπλδένληαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, λα είλαη δηαηππσκέλα κε απιόηεηα, ζαθήλεηα θαη ζπληνκία, λα πξνθαινύλ ελδηαθέξνλ, λα επηδέρνληαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο θαη βέβαηα λα κελ έρνπλ πξνθαλή «ζσζηή» ιύζε. Καιό είλαη λα εκπεξηέρνπλ εκθαλείο αληηζέζεηο ζπκθεξόλησλ, λα αλαδεηθλύνπλ ηε δηάθξηζε θηλήηξσλ θαη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε αλζξώπηλα θαη κε αλζξώπηλα όληα (Γεσξγόπνπινο, 2002). ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο «Πξσηαζιεηήο ηεο επηβίσζεο: γθηδάλη» εληάζζεηαη ζηελ επξύηεξε ζεκαηηθή ελόηεηα «Απεηινύκελα Δίδε» θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην επίθαηξν δήηεκα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. Ωο βαζηθή κέζνδνο επηιέρζεθε ην εζηθό δίιεκκα, ην νπνίν εθαξκόδεηαη ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο ειηθίαο, θαζώο βξίζθνληαη ζε κηα δηαξθή εμειηθηηθή πνξεία θαιιηέξγεηαο αμηώλ θαη ζα κπνξνύζαλ πιένλ λα

3 αληαπνθξηζνύλ ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη ζηηο θνηλσληθέο επζύλεο πνπ ζα ηνπο αλαζέζεη ηώξα ε θνηλσλία ηνπο (Cole & Cole, 2002). Δπηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, δηόηη δελ ζηεξίδεηαη ζε γλώζεηο, αιιά ζε αμίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνύλ όινη θαη όρη κόλν απηνί πνπ γλσξίδνπλ. Αθόκε, δεδνκέλνπ όηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ έξρνληαη πνιιέο ζηηγκέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απνθαζίζεη, ε κέζνδνο ζπκβάιιεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ από ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο επηινγέο. Δπηπξόζζεηα, απνηειεί ηελ πξνζθνξόηεξε κέζνδν από ηε κηα γηα αλαγλώξηζε ζηάζεσλ θαη αμηώλ θαη από ηελ άιιε γηα ζπλεηδεηνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζην πιαίζην ηεο αεηθνξίαο. ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ α) Ζλικιακή ομάδα Ζ ζπγθεθξηκέλε δηδαζθαιία απεπζύλεηαη ζε λήπηα 4 6 εηώλ. β) Τλικά Γηα ηε δξαζηεξηόηεηα, απαηηνύληαη ηα εμήο πιηθά: Κνπθινζέαηξν Κνύθιεο θνπθινζέαηξνπ (πην αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ) ελάξην (παξαθάησ δίλεηαη νινθιεξσκέλν). γ) Υπονική Γιάπκεια Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κεζόδνπ, απαηηνύληαη 2-3 δηδαθηηθέο ώξεο. δ) Διζαγωγή Οη καζεηέο ηνπ λεπηαγσγείνπ Αξραγγέινπ Ρόδνπ πεγαίλνπλ εθδξνκή ζηελ θνηιάδα ηνπ Αίζσλα πνπ βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηό ηνπο. Πξόθεηηαη γηα εύθνξε πεξηνρή κε θαιιηέξγεηεο εζπεξηδνεηδώλ θαη από ηελ νπνία δηαηξέρεη ην ξέκα «Χαο». Δθεί ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζαπκάζνπλ ηελ θνηιάδα, λα γεπηνύλ θαξπνύο εζπεξηδνεηδώλ θαη λα παξαηεξήζνπλ από θνληά θαη λα θσηνγξαθήζνπλ ην ελδεκηθό ςάξη «γθηδάλη» (Ladigesocypris ghigii) ην νπνίν ζεσξείηαη σο έλα από ηα πιένλ απεηινύκελα κε εμαθάληζε είδε ςαξηώλ ησλ γιπθώλ λεξώλ ηεο Δπξώπεο θαη ην δέληξν πνπ θύεηαη κόλν ζηε Ρόδν θαη ζηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο «πγξάκβαξηο ε αλαηνιηθή», γλσζηό θαη σο δπδηά ή όπσο ην ιέλε νη ληόπηνη θάηνηθνη «δπηηά» (Μαηδάλνο θ.ά., 2010). Σελ επόκελε εκέξα, ν/ε εθπαηδεπηηθόο, αθνύ πξώηα δείρλεη ηηο θσηνγξαθίεο κε ην γθηδάλη θαη ηε δπδηά από ηελ επίζθεςε ζηελ θνηιάδα, ζηε ζπλέρεηα κέζα από θνπθινζέαηξν παξνπζηάδεη ζηα λήπηα ην πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα ζελάξην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην εζηθό δίιεκκα. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο κπνξεί έηζη λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη αμίεο ησλ λεπίσλ, ώζηε λα ζρεδηάζεη γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα δξαζηεξηόηεηεο πνπ λα θαιιηεξγνύλ ηηο πεξηβαιινληηθέο αμίεο ηνπο. ε) Βήμαηα ςλοποίηζηρ μεθόδος: 1) 1 ο Βήμα : ενάπιο μέζα από κοςκλοθέαηπο

4 1.1) Παποςζίαζη βαζικών ηπώων κοςκλοθέαηπος (με ζειπά εμθάνιζηρ). Δηθόλα 1: Κνύθια Φίθε Δηθόλα 2: Κνύθια δπδηά Δηθόλα 3: Κνύθια βάηξαρνο Δηθόλα 4: Κνύθια γθηδάλη Δηθόλα 5: Κνύθια εξγάηεο/ηξηα Δηθόλα 6: Κνύθια Αιίθε 1.2) Παποςζίαζη ζεναπίος (Βγαίλεη από ην θνπθινζέαηξν ε θνύθια-φίθε) Φίθη : Καιεκέξα παηδηά! Παιδιά:. Φίθη: Αρ! Πόζν όκνξθα θνηκήζεθα ζήκεξα! Δζείο παηδηά πώο θνηκεζήθαηε; Παιδιά: Φίθη: Μπξάβν παηδηά. αο ξσηώ, γηαηί ε θίιε κνπ ε Αιίθε δελ θνηκήζεθε θαζόινπ θαιά (Ζ θνύθια Φίθε αλεβάδεη ζην θνπθινζέαηξν θαη ηε θίιε ηεο, θνύθια- Αιίθε) Έβιεπε θάηη όλεηξα... πνπ ηάξαμαλ ηνλ ύπλν ηεο. Θέιεηε λα κάζεηε γηαηί; Ζ Αιίθε ινηπόλ, ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα πήγε κηα εθδξνκή κέρξη ηνλ Αξράγγειν. Δθεί, βξήθε ηελ επθαηξία λα επηζθεθηεί ηελ θνηιάδα ηνπ Αίζσλα θαη λα ζαπκάζεη ην ηνπίν. Παξαηήξεζε γηα αξθεηή ώξα ηα κηθξά πξνο εμαθάληζε ςαξάθηα κε ην όλνκα «γθηδάλη» θαη παξάιιεια θσηνγξάθεζε ην δέληξν «δπδηά». Σελ ίδηα ώξα ζηελ θνηιάδα βξηζθόηαλ ν πξόεδξνο ηνπ ηνπηθνύ δεκνηηθνύ δηακεξίζκαηνο ν νπνίνο ζπλνκηινύζε κε έλαλ εξγνζηαζηάξρε. Σπραία ε Αιίθε, άθνπζε ηε ζπλνκηιία ηνπο γηα ηελ αλέγεξζε εξγνζηαζίνπ πιαζηηθώλ ζηελ πεξηνρή. Γελ πίζηεπε ζηα απηηά ηεο! Ζ αλέγεξζε ζα γηλόηαλ θξπθά, ρσξίο λα ην γλσξίδεη ε ηνπηθή θνηλσλία, δηόηη νη ζσιήλεο ησλ απνβιήησλ ηνπ, ζα θαηαιήγνπλ ζηελ θνηιάδα. Άθνπζε ηνλ εξγνζηαζηάξρε λα ιέεη ζηνλ πξόεδξν: «ηνπο θαηνίθνπο θπζηθά θαη δελ ζα πνύκε όιε ηελ αιήζεηα. Θα ηνλίδνπκε ζπλέρεηα πόζν ζεκαληηθό είλαη ην εξγνζηάζην, θαζώο ζα δώζεη δνπιεηά ζε αξθεηνύο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο». Ζ Αιίθε έθπγε από εθεί, πξνβιεκαηηζκέλε, θαζώο δελ θαηαιάβαηλε γηαηί έπξεπε λα κε γίλεη γλσζηή ε ίδξπζε ελόο εξγνζηαζίνπ θαη έπεηηα ζθέθηεθε, ηνπο γηα αξθεηό θαηξό άλεξγνπο γνλείο ηεο, αθνύ ζηα απηηά ηεο είρε κείλεη ε θξάζε : «Θα δώζεη δνπιεηά ζε αξθεηνύο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο», νπόηε ζθέθηεθε πξνο ζηηγκήλ λα κελ νκνινγήζεη ζε θαλέλαλ ην ηη έκαζε. Φηάλνληαο αξγά ζην ζπίηη ηεο θαη θνπξαζκέλε θαζώο ήηαλ, έπεζε ακέζσο γηα

5 ύπλν. Ο ύπλνο ηεο, ήηαλ όκσο αλήζπρνο. Ολεηξεύηεθε πσο βξηζθόηαλ ζηελ θνηιάδα θαη πσο ηεο κηινύζαλ κηα δπδηά, έλα βαηξαράθη, έλα γθηδάλη θαη δπν εξγάηεο. (Καηεβαίλνπλ από ην θνπθινζέαηξν νη θνύθιεο Φίθε θαη Αιίθε θαη αλεβαίλεη ε θνύθια δπδηά.) Εσδιά: «Δίκαη δέληξν ςειό θαη ζπάλην θαη ζπλήζσο κε κπεξδεύνπλ κε ην πιαηάλη. ηε Ρόδν κε νλνκάδνπλ Επδηά θαη θάπνηε Επηηά. Σν επηζηεκνληθό κνπ, βέβαηα, όλνκα είλαη Τγξάκβαξε. Γαθξύδσ ζπρλά από ηα θιαδηά θαη ηνλ θνξκό κνπ, αλ θαη νη επηζθέπηεο κνπ ιέλε όηη αλαδύεηαη από απηά κηα επσδηαζηή κπξσδηά. Δίλαη θπζηθά ην «δπγόιαδν», ην νπνίν ρξεζηκεύεη ζηελ θαξκαθεπηηθή. Δμαηηίαο ηνπ αξώκαηνο απηνύ ζε κηα άιιε θνηιάδα, ιίγν πην καθξηά από εδώ, έξρνληαη θαη θάζνληαη ζηνλ θνξκό κνπ ρηιηάδεο πεηαινύδεο. Δίκαη ην δέλδξν πνπ απνηειεί ηε κόληκε θαηνηθία γηα ηηο πεηαινύδεο ηεο Ρόδνπ ζηνλ Καιακώλα. Γηα λα δήζσ ρξεηάδνκαη ηαπηόρξνλα πγξαζία θαη δέζηε, κα νη θιηκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα. Θα θαηαθέξσ λα επηδήζσ;» (Καηεβαίλεη ε θνύθια δπδηά θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε θνύθια βαηξαράθη) Βατρατάκι: «Δίκαη έλα επηπρηζκέλν βαηξαράθη πνπ δεη κέζα ζηελ θνηιάδα. Κάζε κέξα παίδσ κε ηα θπηά θαη ηα δώα ηεο θνηιάδαο, αιιά απηό πνπ απνιακβάλσ πεξηζζόηεξν είλαη, όηαλ παξαηεξώ ηα απγνπιάθηα πνπ γελλάσ λα γίλνληαη γπξίλνη θαη έπεηηα κηθξά βαηξαράθηα. Με ιέλε κεγάιν πεηξαρηήξη, επεηδή θπλεγάσ ηα θνπλνύπηα. Μνπ αξέζεη ην λεξό. Έρσ αλάγθε ηα πςειά επίπεδα πγξαζίαο γηα λα επηβηώζσ» (Καηεβαίλεη από ην θνπθινζέαηξν ε θνύθια βαηξαράθη θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε θνύθια γθηδάλη.) Γκιζάνι: «Αλ θαη ςαξάθη κηθξό, είκαη ηόζν δπλαηό πνπ αληέρσ λα δσ ηόζν ζηηο θαινθαηξηλέο μεξαζίεο, όζν θαη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκώλα. Πίλσ λεξάθη θαζαξό θαη δξνζεξό. Σειεπηαία βέβαηα, πξέπεη λα νκνινγήζσ πσο ην λεξάθη δελ είλαη θαη ηόζν θαζαξό. Μπξίδεη. Φνβάκαη ηα βξώκηθα λεξά. Αλ πησ από απηά θηλδπλεύσ. Φνβάκαη όκσο θαη ηνπο αλζξώπνπο, γηαηί πνιιέο θνξέο ηνπο βιέπσ λα αδηαθνξνύλ. Μέρξη ηώξα έρσ γιηηώζεη, όκσο θάπνηνη άιινη θίινη κνπ δελ ζηάζεθαλ ην ίδην ηπρεξνί Άξαγε, ζα θαηαθέξσ λα επηβηώζσ;» (Καηεβαίλεη ε θνύθια γθηδάλη από ην θνπθινζέαηξν θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε θνύθια εξγάηεο/ηξηα) Δργάτης & Δργάτρια: «Δίκαζηε παλεπηπρείο πνπ όρη κόλν εκείο αιιά θαη αξθεηνί ζπλάδειθνί καο ζα δνπιεύνπκε ζ απηό ην εξγνζηάζην. Δπηηέινπο ζα έρνπκε δνπιεηά. Θα μεθύγνπκε από ηελ αλεξγία. Σώξα ζα κπνξνύκε λα δνύκε αμηνπξεπώο θαη λα πξνζθέξνπκε ζηηο νηθνγέλεηέο καο ό,ηη ζειήζνπλ». (Καηεβαίλεη ε θνύθια εξγάηεο/ηξηα από ην θνπθινζέαηξν θαη ηε ζέζε ηνπο παίξλεη ε βαζηθή εξσίδα ε θνύθια - Αιίθε). Αλίκη: Οπθ, παηδηά ηη λα θάλσ; Ύζηεξα από ην όλεηξν είκαη αξθεηά πξνβιεκαηηζκέλε! Βξίζθνκαη ζε ηξαγηθό δίιεκκα!

6 (Καηεβαίλεη από ην θνπθινζέαηξν ε βαζηθή εξσίδα ε θνύθια Αιίθε θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ε αθεγήηξηα θνύθια- Φίθε). Φίθη: Ζ Αιίθε μππλά πξνβιεκαηηζκέλε θαη αλαζηαησκέλε. πλεηδεηνπνηεί πσο αλ κηιήζεη, ε θνηιάδα ζα παξακείλεη θαζαξή θαη ε ηζνξξνπία ηνπ πεξηβάιινληνο δε ζα δηαηαξαρζεί, εθόζνλ δελ ζα αλεγεξζεί ην εξγνζηάζην, αιιά θάπνηνη εξγάηεο ζα εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ άλεξγνη. Αλ δελ κηιήζεη, αξθεηνί εξγαδόκελνη ζα βγνπλ από ηελ θαηάζηαζε ηεο αλεξγίαο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απηή επηθέξεη, ελώ αληίζεηα ζα δηαηαξαρζεί ε ηζνξξνπία ηεο θνηιάδαο θαη ζα απεηιεζνύλ νη νξγαληζκνί ηεο. Ση λα θάλεη ε Αιίθε: λα κηιήζεη ή όρη; Δζείο παηδηά, αλ ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο, ζα θαηαγγέιιαηε ην γεγνλόο ή ζα ην απνζησπνύζαηε; Παιδιά:.. 1.3) Δπωηήζειρ 1 ος Βήμαηορ (Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δίλεη ζηνπο καζεηέο, ηηο εξσηήζεηο ηνπ πξώηνπ βήκαηνο πξνζαξκόδνληάο ηεο ζηελ ειηθία ηνπο κε ζθνπό λα απαληεζνύλ κέζα ζηελ ηάμε.) 1) Γηα πνηα ζέκαηα καο κηινύζε ε Φίθε; Πνηνη άιινη ήξσεο εκθαλίζηεθαλ ζην θνπθινζέαηξν θαη ηη έιεγε ν θαζέλαο; 2) Ζ Αιίθε αλάκεζα ζε πνηεο επηινγέο πξέπεη λα απνθαζίζεη; 3) Αλ εζείο ήζαζηαλ ζηε ζέζε ηεο ηη ζα θάλαηε; Πνηα ήηαλ εθείλε ε ζθελή ηεο ηζηνξίαο πνπ ζαο βνήζεζε λα πάξεηε ηελ απόθαζή ζαο; 4) Από ηελ απόθαζε πνπ πήξαηε, πνηα πξάγκαηα (ελλννύληαη πνηεο αμίεο) λνκίδεηε όηη θηλδπλεύνπλ; 5) Πνηα ήηαλ εθείλα ηα ζηνηρεία (ελλννύληαη αμίεο) ηεο ηζηνξίαο πνπ λνκίδεηε πσο άμηδαλ γηα λα πάξεηε ηελ απόθαζή ζαο; 2) 2 ο Βήμα: Οι ομάδερ 2.1) Υωπιζμόρ ηάξηρ ζε ομάδερ και ςπο ομάδερ. Α) Ο/ Ζ εθπαηδεπηηθόο ρσξίδεη ηελ ηάμε ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα ζε ππννκάδεο. Απηόο ν ρσξηζκόο δηεπθνιύλεη, δηόηη νη καζεηέο εθθξάδνληαη αλεηόηεξα όηαλ βξίζθνληαη αλάκεζα ζε ιίγα άηνκα. Β) Οξίδεηαη ν ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο πνπ αλαιακβάλεη λα κεηαθέξεη ηελ απόθαζε ηεο νκάδαο ηνπ ζηηο ππόινηπεο. Γ) ηε ζπλέρεηα, νη ππν νκάδεο ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο, απνθαζίδνπλ θαη κεηαθέξνπλ ηελ ηδέα ηνπο ζηελ νκάδα ηνπο. Γ) Έπεηηα, ε θάζε νκάδα αθνύ αθνύζεη ηηο πξνηάζεηο ηεο θάζε ππν-νκάδαο κε ζπδήηεζε θαηαιήγεη ζηελ απόθαζε εθείλε πνπ κε βάζε ηηο αμίεο ηεο ηελ αληηπξνζσπεύεη γηα ην δίιεκκα. 2.2) Δπωηήζειρ 2 ος Βήμαηορ 1) Έπεηηα από ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε γηα ηηο δπν δπλαηέο επηινγέο ηεο Αιίθεο, ηη ζεσξείηε όηη άμηδε πεξηζζόηεξν, πνην ήηαλ ην πην ζεκαληηθό από απηά πνπ αθνύζαηε; (Γειαδή, ν/ε εθπαηδεπηηθόο δεηάεη λα αλαθέξνπλ νη καζεηέο ηηο αμίεο πνπ αηζζάλζεθαλ όηη εληζρύζεθαλ από απηό ην εζηθό δίιεκκα.) 2) Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ηεο Αιίθεο, κπνξεί ν θάζε καζεηήο/-ηξηα λα αλαθέξεη απηό πνπ ηνπ έθαλε κεγαιύηεξε εληύπσζε; (Ο/Ζ εθπαηδεπηηθόο δειαδή, ζα πξνζπαζήζεη λα αλαζύξεη από θάζε καζεηή/-ηξηα κηα αμία πνπ αηζζάλζεθε όηη θέξδηζε από ηε ζπδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε).

7 Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθέο αμίεο νη νπνίεο κπνξεί λα πεξηγξαθνύλ από ηνπο καζεηέο θαη λα δηαηππσζνύλ από ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθό: θύζε, άλζξσπνο, νηθνγέλεηα, ζεβαζκόο, αγάπε, αιιειεγγύε, θηινδσία, δσή, δηθαηνζύλε, εξγαζία, απηνλνκία. 3) 3 ο Βήμα: Γιάλογορ 3.1) Ανηαλλαγή απόψεων, διάλογορ και εξαγωγή ζςμπεπαζμάηων. Α) Αληαιιάζζνληαη απόςεηο θαη ηδέεο ζην ζύλνιν ηεο ηάμεο, ζρεηηθέο κε ην ππό ζπδήηεζε ζέκα. Β) Αθνινπζεί κεηαμύ ησλ καζεηώλ γεληθεπκέλε ζπδήηεζε (π.ρ. γηα ηα «Απεηινύκελα Δίδε» θαη ην πξόβιεκα ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζε ηνπηθό, εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν. Γ) Σέινο, αθνινπζεί ε εμαγσγή θαζνιηθώλ ζπκπεξαζκάησλ (π.ρ. Πνηα νθείιεη λα είλαη ε ζηάζε ηνπ αηόκνπ, όηαλ έξρεηαη αληηκέησπν κε ηέηνηαο θύζεσο δηιήκκαηα). ΤΕΖΣΖΖ Μπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε πσο ε εξγαζία καο απνηειεί αλνηθηή πξόηαζε πξνο επεμεξγαζία, ζπλεπώο ν ηξόπνο πνπ είλαη δνκεκέλν ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, έηζη ώζηε κε ηηο θαηάιιειεο πξνζζαθαηξέζεηο λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. Άιισζηε είλαη δηαηππσκέλν απιά, γηα λα δώζεη επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ εκπινπηηζκό θαη εκβάζπλζε. Ζ κέζνδνο ηνπ εζηθνύ δηιήκκαηνο έρεη ππνβιεζεί ζε θξηηηθή. Σεο θαηαινγίδεηαη όηη δελ δίλεη ηελ αλάινγε βαξύηεηα ζηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ αμηώλ, ζεσξώληαο πσο ε δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο θαη εκπέδσζεο εζηθώλ θαλόλσλ είλαη αλεμάξηεηε από ηνπο δεδνκέλνπο θνηλσληθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο όξνπο κηαο θνηλσλίαο. Δπίζεο, έρνπλ δηαηππσζεί επηθπιάμεηο θαη ηεο θαηαινγίδεηαη κηα «βηαζύλε» ζηελ εηζαγσγή εζηθώλ δηιεκκάησλ ζηα παηδηά, πξηλ πξνιάβνπλ λα ζηεξεώζνπλ κέζα ηνπο ηηο βαζηθέο εζηθέο αμίεο (Γεσξγόπνπινο, 2002). Παξ όια απηά ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε κέζνδνο απηή είλαη δπλακηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Οηθνδνκεί κηα δξακαηηθή ζύγθξνπζε αλάκεζα ζε δύν αιιειναπνθιεηόκελεο αμηαθέο επηινγέο θαη, σζώληαο ηνπο καζεηέο λα ζπληαρζνύλ κε ηε κία ή ηελ άιιε, ηνπο νδεγεί πξνο ηελ απηνζπλείδεζε θαη ηελ σξίκαλζε (Γεσξγόπνπινο, 2002). ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Caduto, M. (1985). A Guide on Environmental Values Education. UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme. Division of Science, Technical and Environmental Education. Environmental Education Series, 13 Cole, M. & Cole, S. R. (2002) Ζ αλάπηπμε ησλ παηδηώλ. Γλσζηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαηά ηε λεπηαθή θαη κέζε παηδηθή ειηθία. Β Σόκνο. (Μηθ. όιµαλ, Μ.). Αζήλα: Σππσζήησ. Dillon, J. (2009). Δθπαίδεπζε, πεξηβάιινλ θαη αεηθνξία (κηθ. Α. Γεκεηξίνπ θαη Α. Εαραξίνπ) ζην Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, θαη Μ. Καΐια, (επηκ.), Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Εεηήκαηα ζεσξίαο, έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ. Αζήλα: Αηξαπόο

8 Higgins, A. (1980). Research and measurement issues in moral education interventions. In R. Mosher (Ed.), Moral education. A first generation of research and development. New York: Praeger Kidder, R.M. (2002). Moral courage in a world of dilemmas: Ethical decisions grow from a process that promotes rational discourse against emotional tensions. School Administrator 59(2). Lahiry, D., Sihna, S., Gill, J. S., Mallik, U. & Mishra, A. K. (1988). Environmental Education: A Process for Pre-service Teacher Training Curriculum Development, UNESCO, Environmental Education Series No 26. Lind, G. (2004). The meaning and measurement of moral judgment competence.a dual aspect theory. In D. Fasko & W. Willis, (Δds), Contemporary Philosophical and Psychological Perspectives on Moral Development and Education. Creskill, NJ: Hampton Press. Leming, J.S. (1985). School curriculum and social development in early adolescence. Childhood Education, 61, Γεσξγόπνπινο, Α. (2002). Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή. Αζήλα: Gutenberg. Γεκεηξίνπ, Α. (2009). Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε: πεξηβάιινλ, αεηθνξία. Θεσξεηηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο. Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν. Ληαξάθνπ, Γ. (2002). Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε: έλα εξγαιείν γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. ύγρξνλε Δθπαίδεπζε, 124, Ληαξάθνπ, Γ. & Φινγαΐηε, Δ. (2009). Σν δήηεκα ησλ αμηώλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, ζην Θενδσξνπνύινπ, Δ., Καΐια, Μ., Bonnett, M., Larrère, C. (επηκ.) (2009). Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή: από ηελ Έξεπλα θαη ηε Θεσξία ζηελ Δθαξκνγή, ζζ Αζήλα: Αηξαπόο. Μαηδάλνο, Γ., Ξαλζάθνπ, Γ., Παπαβαζηιείνπ, Β., Παπαδνκαξθάθεο, Η. (2010). Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρέο: γλώζεηο θαη ζηάζεηο καζεηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ Αξραγγέινπ Ρόδνπ. Δηζήγεζε ζην 1 ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: Σνπηθέο Κνηλσλίεο θαη Σξηηνβάζκηα Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα: πλύπαξμε γηα Αεηθνξηθή Γηαρείξηζε, Ρόδνο 23 & 24 Απξηιίνπ Παπαβαζηιείνπ Β. (2011). Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. Αζήλα: Πεδίν. Παπαδνκαξθάθεο, Η., Παπαβαζηιείνπ, Β., Μαηδάλνο, Γ. (2010). Αμηνπνίεζε ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ ηερληθώλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηεο κεζόδνπ project ζην Γηεξγαζίεο ηεο θέςεο ζην ρνιείν θαη ην Πεξηβάιινλ, (επηκ.).. Καλειιάθε, Κ. Μαξηδάθε- Καζζσηάθε, θαη Β. Παπαβαζηιείνπ, (ζζ ). Αζήλα: εθδόζεηο Πεδίν. Σζαθίξεο, Η., Μνπζηάθαο, Λ., & Φώθηαιε, Π. (2008). Ζ Σερληθή ηνπ Ζζηθνύ δηιήκκαηνο σο Μέζνδνο ΠΔ ζην: Κ. Κνπηζόπνπινο, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα κηα Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν,απηνέθδνζε, ζ Σζακπνύθνπ-θαλαβή, Κ. (2004). Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Μηα ζρέζε ζε αδηάθνπε εμέιημε. Αζήλα: Καιεηδνζθόπην.

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες

Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Αναδετώντας τε βιώσιμε πόλε τοσ μέλλοντος: μία προσέγγισε για το Νεπιαγωγείο μέσω τες τέτνες Κσλζηαληία Βατξηλνύ 1, Θσκάο Τζνύιεο 2 1. ρνιηθή ύκβνπινο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο vairinou@sch.gr 2. Δθπαηδεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα