ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ"

Transcript

1 ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΡΑΗ Ι Κοινοὶ τόποι στὴν κοραϊκὴ ἀλληλογραφία τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα καὶ στὸν Διάλογο δύο Γραικῶν ΗΣΙΩΠΗΡΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ γραπτὰ τοῦ Κοραῆ δὲν εἶναι ἀσύνηθες φαινόμενο. Ζητήματα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσαν στὰ προλεγόμενα τῶν ἐκδόσεών του ἐπανέρχονται στὰ γράμματα πρὸς τοὺς φίλους του, ἐνίοτε μὲ ἀφορμὴ δικές τους παρατηρήσεις, ἐνῶ ἄλλοτε προϊδεασμοὺς θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἐπρόκειτο στὴ συνέχεια νὰ γίνουν ἀντικείμενο τοῦ δημόσιου λόγου του, τοὺς συναντᾶμε νωρίτερα στὶς σελίδες τῆς ἀλληλογραφίας του. Τὴν ὥρα τῆς δημοσιοποίησης ὁ συγγραφέας κάποτε δὲν ἀπομακρύνεται πολὺ φραστικὰ ἀπὸ τὴν ἐπιστολικὴ διατύπωση ποὺ εἶχε προηγηθεῖ, γιὰ νὰ μὴν ἐπικαλεστοῦμε τὴ σπάνια περίπτωση ὅπου ἀναπαράγεται αὐτούσιο τὸ ἐπιστολικὸ κείμενο. 1 Τὸ φαινόμενο βέβαια γίνεται αἰσθητότερο στὰ χρόνια τοῦ ἀγώνα τῆς Ἀνεξαρτησίας, ὅταν τὰ γράμματα, κυρίως τὰ ἐγκύκλια, ὅσα ἀπηύθυνε ὁ Κοραὴς στὶς ἡγεσίες, πολιτικὲς καὶ στρατιωτικές, τοῦ ἀγωνιζόμενου ἔθνους μοιάζουν μὲ προεκτάσεις καὶ ἐξειδικεύσεις τῆς θεματολογίας ποὺ κυριαρχοῦσε στὰ προλεγόμενα τῶν ἐκδόσεων ἐκείνης τῆς περιόδου. Κοινοὶ τόποι πραγμάτων, στοχασμῶν, ἰδεῶν, ἐννοιῶν κλπ., ἐξαιτίας τῆς ἀνακύκλωσης τῶν τελευταίων στὶς γραμμὲς τῶν δημόσιων καὶ τῶν ἰδιωτικῶν κειμένων του, ἐπισημαίνονται νωρίς. Τὸ ἀνώνυμο φυλλάδιο τοῦ Διαλόγου δύο Γραικῶν, τυπωμένο τὸ 1805, περιέχει χαρακτηριστικὰ δείγματα τέτοιων ἀμφίδρομων μετακινήσεων. 1. Ἀναφέρομαι στὸ γράμμα τῆς 4ης Νοεμ πρὸς τοὺς Χίους, ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου, ὅπου ἀναλυόταν ἡ ἔννοια τῆς «μετακένωσης», παρενέβαλε ὁ Κοραής, ἀναφέροντας πάντως τὴν πηγή, στὰ προλεγόμενα τοῦ 6ου τόμου τοῦ Πλουτάρχου, 1814, σ. ιε -ιστ [=Ἀδαμαντίου Κοραῆ Προλεγόμενα στοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς, τ. Α, ἐπιμ. Κ. Θ. Δημαράς, Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 1986, σ ]. 2. Χρησιμοποιῶ τὴ φωτομηχανικὴ ἀνατύπωση τοῦ φυλλαδίου στὴ σειρὰ ἀνατυπώσεων ὅλων τῶν κοραϊκῶν φυλλαδίων ποὺ ἐπιμελήθηκε τὸ ΙΝΕ/ΕΙΕ τὸ 1983 μὲ

2 212 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἐκδίδοντάς το ὕστερα ἀπὸ τὶς νίκες τοῦ Ναπολέοντα κατὰ τῶν Αὐστρορώσων, μὲ ἀποκορύφωμα τὴ μάχη τοῦ Ἀούστερλιτς στὶς 2 Δεκεμβρίου 1805, ὁ Κοραὴς θέλησε νὰ ἀναδείξει τὸ θέμα τῶν πολιτικῶν προσεταιρισμῶν καὶ προσεγγίσεων τὶς ὁποῖες ἔπρεπε νὰ ἐπιδιώξουν οἱ ὑπόδουλοι Ἕλληνες, ὠθούμενοι ἀπὸ τὸ συμφέρον τῶν τότε διαμορφωμένων περιστάσεων ἀλλὰ καὶ τὸ μακροπρόθεσμο ἐθνικὸ ὄφελος. Ὑπὸ τὸ πρίσμα αὐτὸ συμβούλευε τοὺς συμπατριῶτες του διὰ στόματος τοῦ Ἀριστοκλῆ, τοῦ κύριου συνομιλητῆ τοῦ Διαλόγου, νὰ προσκολληθοῦν ὄχι στοὺς Αγγλους ἢ τοὺς Ρώσους ἀλλὰ στοὺς περισσότερο γενναίους, πιὸ ἥμερους στὰ ἤθη καὶ πιὸ χαρισματικοὺς καὶ φωτισμένους Γάλλους. 3 Στὴν πορεία τῆς συζήτησης, ὅταν ὁ λόγος θὰ ἔλθει στὴ συντριβὴ ποὺ εἶχαν ὑποστεῖ ἀπὸ τὶς ναπολεόντειες στρατιὲς οἱ δύο ρῶσοι αὐτοκράτορες, ὁ Παῦλος ἀρχικὰ καὶ στὴ συνέχεια ὁ γιὸς καὶ διάδοχός του Ἀλέξανδρος Α, ὁ Κοραὴς θὰ συνδέσει τὴν ὀδυνηρὴ ἧττα τους μὲ τὶς ἐπιπτώσεις της γιὰ τὸ πολιτικὸ ζήτημα τῆς Ἑλλάδας τοὺς ἀφαίρεσε τὴν ἱκανότητα νὰ ὑλοποιήσουν τὸ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Πέτρου κυοφορούμενο σχέδιο κατάλυσης τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ χρήση μιᾶς παρομοίωσης στὴν περιγραφὴ τῶν γεγονότων ἀντλημένης ἀπὸ τὸν κλάδο τῆς γυναικολογίας εἰκονογραφοῦσε ἀνάγλυφα τὸ σκεπτικὸ τοῦ Κοραῆ: «ΑΡ[ιστοκλὴς] [...] Ἡ συμφορὰ τοῦ Ἀλεξάνδρου δὲν εἶναι τόσον τὸ νὰ νικηθῇ ἀπὸ σοφώτερόν του στρατηγὸν καὶ Αὐτοκράτορα. ΚΛ[εάνθης]. Ἀλλὰ τί; ΑΡ. Τὸ νὰ μὴ σταθῇ καλὸς νὰ γεννήσῃ μιᾶς ὁλοκλήρου ἑκατονταετηρίδος ἐγγάστρωμα τῆς Ῥωσικῆς αὐλῆς. ΚΛ. Δὲν καταλαμβάνω τὸ ἐγγάστρωμα. ΑΡ. Τῶν Τούρκων τῆς καταστροφῆς τὸν σκοπὸν παρομοιάζω μὲ ἔμβρυον, καὶ μ ἐγκαστρωμένην γυναῖκα τὴν Ῥωσικὴν αὐλήν, πασχίζουσαν νὰ τὸ γεννήσῃ ἀπὸ τοῦ Πέτρου τὸν καιρόν. Τὸ τόσων πολλῶν χρόνων λοιπὸν ἐγγάστρωμα, τὸ ἔρρηξεν εἰς μίαν ἡμέραν ὁ καλός σου Ἀλέξανδρος αἱματωμένον καὶ νεκρὸν εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Μοραυίας.» 4 ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τῶν 150 χρόνων ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κοραῆ. Ὁ πλήρης τίτλος του εἶναι: Τί πρέπει νὰ κάμωσιν οἱ Γραικοὶ εἰς τὰς παρούσας περιστάσεις; Διάλογος δύο Γραικῶν κατοίκων τῆς Βενετίας, ὅταν ἤκουσαν τὰς λαμπρὰς νίκας τοῦ Αὐτοκράτορος Ναπολέοντος, Βενετία [=Παρίσι], Γιὰ τὴ στάση τοῦ Κοραῆ καὶ τὶς ὅποιες διαχρονικὰ μεταβολές της ἀπέναντι στὶς τρεῖς εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις βλ. Βασ. Στ. Καραγιῶργος, Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραὴς καὶ ἡ Εὐρώπη, Ἀθήνα 1984, ἰδίως σ. 132 κ.ἑ. 4. Ὅ.π., σ. 55.

3 Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 213 Σὲ δύο ἐπιστολὲς τοῦ Κοραῆ πρὸς τὸν Ἀλέξανδρο Βασιλείου ὕστερα ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Διαλόγου οἱ ἀναφορὲς στὸ παραπάνω θέμα καὶ τὰ πολιτικά του συμφραζόμενα διαφοροποιοῦνται ὡς πρὸς τὴν ἔκταση καὶ τὸ εἶδος τους. Στὴν πρώτη, αὐτὴ τῆς 31ης Ἰανουαρίου 1806, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποστολὴ στὸν φίλο του χρυσόδετου ἀντιτύπου τῆς ἔκδοσης τοῦ Ἡλιόδωρου (1804), χρηματοδοτημένης ἀπὸ ἐκεῖνον καὶ ἀφιερωμένης σ ἐ- κεῖνον, καί, ὡς φαίνεται, ὕστερα ἀπὸ ἐκδήλωση δυσαρέσκειας τοῦ τελευταίου γιὰ τὸ ἀκριβὸ δῶρο, ὁ Κοραὴς τοῦ ἀπαντοῦσε λακωνικά: «Κάλλιον νὰ ἔχῃς σὺ τὸν χρυσοδεμένον Ἡλιόδωρον παρὰ ὁ Ὁμώνυμός σου, ὅστις μιᾶς ἑκατονταετηρίδος κοιλοπόνημα δὲν ἔγινε καλὸς νὰ τὸ γεννήσῃ, ἀλλὰ τὸ ἀπέβαλε νεκρὸν καὶ αἱματωμένον εἰς τὰς πεδιάδας τῆς Γερμανίας.» 5 Πέρα ἀπὸ τὸν αἰφνιδιασμὸ τοῦ κοραϊκοῦ εὐφυολογήματος, τὸ ὑπαινικτικὸ σημαινόμενο τῆς φράσης ὁ ἀποδέκτης τῆς ἐπιστολῆς ἦταν ἀσφαλῶς σὲ θέση νὰ τὸ ἀποκρυπτογραφήσει ὄχι μόνο ὡς ἁπλὸς ἀναγνώστης τοῦ Διαλόγου, ἀλλὰ καὶ ὡς σχολιαστὴς τοῦ περιεχομένου του. Καὶ ἀκριβῶς οἱ παρατηρήσεις του, κοινοποιημένες στὸν συγγραφέα λίγο ἀργότερα, θὰ γίνουν ἀφορμὴ στὴν ἀπάντησή του τῶν 1-9 Μαΐου 1806 ὁ Κοραὴς νὰ ὑπεραμυνθεῖ τῶν πολιτικῶν ἀναλύσεων καὶ θέσεών του ὡς πρὸς τὴν ἀνάγκη πρόσδεσης στὸ ἅρμα τῶν Γάλλων ἀντὶ τῶν Ρώσων κάτω ἀπὸ τὶς διαμορφωμένες συνθῆκες στὴ διεθνὴ σκηνή. 6 Σὲ τρεῖς διευκρινήσεις προέβαινε πρῶτον, θεωροῦσε φρόνηση «τὸ πρὸς τοὺς καιροὺς πολιτεύεσθαι» κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Πλούταρχου, δηλαδὴ τὸ νὰ πολιτεύεται κανεὶς ἀνάλογα μὲ τὶς περιστάσεις «αἱ ὁποῖαι διδάσκουν ἀπαραιτήτως νὰ ἐκλέγωμεν τὸ συμφερώτερον εἰς ἡμᾶς». Δεύτερον, «ἡ πολιτικὴ ἀνάστασις» τῆς Ἑλλάδας, δηλαδὴ ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν ζυγό, ἀναγκαστικὰ δὲν μποροῦσε νὰ γίνει παρὰ «μὲ ξένας χεῖρας» (τὸν ἑπόμενο χρόνο θὰ ἐκφράσει στὸν φίλο του τὴν ἄποψη ὅτι στὶς τότε περιστάσεις θὰ ὁδηγοῦσε στὸν ὄλεθρο μιὰ ἐξέγερση «αὐτοκινήτως καὶ 5. Ἀδαμάντιος Κοραής, Ἀλληλογραφία, ἐπιμ. Κ. Θ. Δημαρὰς κ.ἄ., τ. Β ( ), Ἀθήνα, ΟΜΕΔ, 1966, σ Ὅ.π., σ «Ἔλαβον τὰς ἐπικρίσεις σου, αἱ ὁποῖαι εἶναι θαυμαστὴ ὕλη διὰ δεύτερον διάλογον ἀλλὰ μήτ ὄρεξιν ἔχω, μήτε καιρὸν νὰ διαλέγωμαι», ἔγραφε στὸν φίλο του πρὶν προχωρήσει στὶς ἀπαντήσεις ἐπὶ τῶν παρατηρήσεών του. Σημειωτέον ὅτι ἔχουμε ἐδῶ τὴν πρώτη ἐπίσημη ἐπιβεβαίωση ὅτι ὁ ἀνώνυμος Διάλογος τοῦ 1805 ἦταν ἔργο τοῦ Κοραῆ.

4 214 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) αὐτουργῶς», 7 δηλαδὴ σὰν κίνηση καὶ ἔργο τῶν ἴδιων τῶν Ἑλλήνων χωρὶς τὴ βοήθεια τῶν ξένων). Κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ ἦταν συμφερότερη ἡ προσκόλληση στὴν πιὸ ἄξια δύναμη τῆς ἐποχῆς, τὴ Γαλλία, χωρὶς ὅμως ὅρους ὑποτέλειας ὅπως ἄλλωστε διακηρυσσόταν καὶ στὸν Διάλογο. Τρίτον, ἐξακολούθηση τυχὸν τῆς συμπάθειας καὶ κλίσης τῶν Ἑλλήνων πρὸς τὴ Ρωσία, τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ «ἐξάμβλωμα» ἦταν «πρᾶγμα τελειωμένον καὶ βέβαιον», προμήνυε μελλοντικὲς δυστυχίες. Τί ὑπονοοῦσε μὲ τὴ νύξη στὸ τελειωμένο καὶ βέβαιο ἐξάμβλωμα; Ἔχοντας χρησιμοποιήσει τὸν τελευταῖο ὅρο μὲ τὴν κυριολεκτικὴ καὶ ὄχι τὴ μεταφορική του σημασία παρέπεμπε ἁπλῶς στὶς γραμμὲς τοῦ Διαλόγου, στὴν παρομοίωση τοῦ ἀποβλημένου ἐμβρύου ἀπὸ τὴ μήτρα τῆς ρωσικῆς αὐλῆς, δηλαδὴ τὴ βέβαιη σύμφωνα μὲ ὅλα τὰ δεδομένα καὶ ὁριστικὴ πλέον, ὅπως ἐκτιμοῦσε, ἀδυναμία της νὰ πραγματώσει τὸ σχέδιο κατάλυσης τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Στὰ παραπάνω παραδείγματα ἡ δημόσια ἀναφορὰ στὸ ὑπὸ συζήτηση θέμα εἶχε προηγηθεῖ τῆς ἰδιωτικῆς στὰ ἑπόμενα δύο παρατηροῦμε τὴ σειρὰ ἀντεστραμμένη. Ἀναπαράγονται στὸν Διάλογο, παραλλαγμένες κάπως φραστικά, δέσμες ἰδεῶν ποὺ ἀπαντοῦν σὲ λίγο προγενέστερα ἐπιστολικὰ κείμενα τοῦ Κοραῆ. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ ἀποδέκτες τῶν ἐπιστολῶν, ἂν δὲν γνώριζαν τὴν ταυτότητα τοῦ ἐκδότη τοῦ ἀνώνυμου φυλλαδίου, διαβάζοντάς το μετὰ τὴν κυκλοφορία του εὔκολα θὰ ταύτιζαν τὸν συγγραφέα του μὲ τὸν ἕλληνα ἐπιστολογράφο τους τοῦ Παρισιοῦ. Ἂς θυμηθοῦμε ὅμως τοὺς κοινοὺς τόπους αὐτοῦ τοῦ κύκλου. Ὁ Ἀριστοκλὴς/Κοραὴς ἐξέφραζε στὸν Διάλογο τὴν πεποίθηση ὅτι «καὶ χωρὶς ἄλλων βοήθειαν, μόνοι οἱ Γραικοὶ εἶναι ἱκανοὶ νὰ θεραπεύσωσι τὴν δυστυχίαν των». 8 Ἡ παραπάνω θέση δὲν ἐρχόταν σὲ ἀντίφαση μὲ ὅσα πίστευε γιὰ τὴν ἄδοξη τύχη ποὺ θὰ εἶχε μιὰ πολεμικὴ ἐξέγερση στὶς τότε συγκυρίες χωρὶς ἔξωθεν συνδρομή, ἀλλὰ ἦταν ἡ πρώτη δημόσια προβολὴ μιᾶς διαφορετικῆς ὀπτικῆς γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ καθεστῶτος τῆς μακραίωνης δουλείας. Ἐπεξηγώντας τὴ διαδικασία τῆς ἀνατροπῆς, τὴν ὁποία συνέδραμαν οἱ εὐνοϊκὲς περιστάσεις χάρις στὴ δυναμικὴ τῆς ἐξάπλωσης τῆς παιδείας στὴν Ἑλλάδα, μιλοῦσε γιὰ τὸν εἰρηνικὸ τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ κατίσχυαν οἱ ὑπόδουλοι ἐπὶ τῶν κατακτητῶν τους: 7. Ἐπιστ. 4ης Αὐγ. 1807, ὅ.π., σ Διάλογος, ὅ.π., σ. 16.

5 Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 215 «[...] ἢ θέλουν φωτίσει, καὶ ἀκολούθως ἡμερώσει κατ ὀλίγον καὶ αὐτούς των τοὺς τυράννους, ἢ τῶν ἐπάρει ἀπὸ τὰς χεῖρας, μὲ μόνην τὴν δύναμιν τῶν φώτων, καὶ χωρὶς πολιτικὸν σπαραγμόν, τῶν πραγμάτων τὴν διοίκησιν.» 9 Μιὰ τέτοια φυσικὴ ἐξέλιξη εἶχε τὸ θεωρητικό της ὑπόβαθρο, τὴν ἀσύμβατη σχέση τυραννίας καὶ φιλοσοφίας: «Ἡ τυραννία, φίλε μου», συνέχιζε ὁ Ἀριστοκλής, «ποτὲ μὲ τὴν φιλοσοφίαν εἰς τὸν αὐτὸν τόπον δὲν ἐσυγκατοίκησαν ἂν δὲν προφθάσῃ νὰ τὴν πνίξῃ, ἀνάγκη εἶναι νὰ μεταβληθῇ εἰς ἡμερότητα, ἢ νὰ ὑποταχθῇ εἰς αὐτήν. Μόνη ἡ κατάρατος βαρβαρότης εἶναι συγγενὴς καὶ φίλη τῆς τυραννίας.» 10 Ἀνάλογο ἀφοριστικὸ ἀπόφθεγμα εἶχε ἤδη παρεμβάλει ὁ Κοραὴς στὸ γράμμα του τῆς 27ης Νοεμβρίου 1803 πρὸς τὸν παπὰ Ἀνδρέα Ἱδρωμένο στὴν Πάργα προσπαθώντας νὰ τοῦ ἐνισχύσει τὸ φρόνημα γιὰ τὴν κατάσταση τοῦ γένους καὶ ὑπενθυμίζοντάς του τὸν ζῆλο ποὺ εἶχε καταλάβει τοὺς Ἕλληνες γιὰ τὴν ἀπόκτηση παιδείας: «[...] ὅταν τὰ φῶτα λάμψωσιν, ἡ δουλεία ἐξ ἀνάγκης πρέπει νὰ παύσῃ. Τοῦτο, Δέσποτά μου, εἶναι ἀξίωμα τῆς Ἠθικῆς καὶ τῆς Πολιτικῆς, τόσον βέβαιον ὅσον καὶ τὰ μαθηματικὰ ἀξιώματα: Ἐπιστῆμαι καὶ τυραννία ποτὲ δὲν ἐσυγκατοίκησαν ὁμοῦ ἂν ἡ τυραννία δὲν προφθάσῃ νὰ τὰς διώξῃ, πρέπει ἐξάπαντος νὰ διωχθῇ ἀπ αὐτάς.» 11 Δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ παργινὸς λόγιος καὶ δάσκαλος ἀποδέχτηκε χωρὶς ἐπιφυλάξεις τὴν ἀξιωματικὴ ἀλήθεια ποὺ ἐπικαλοῦνταν ὁ Κοραής. 9. Ὅ.π., σ Ἡ ἀρχικὴ σύλληψη τῆς ἰδέας ἐντοπίζεται στὸ ἀχρονολόγητο ἀλλὰ περὶ τὸ 1798 γράμμα τοῦ Κοραῆ στὸν γάλλο φίλο του Chardon de la Rochette. Σύμφωνα μὲ αὐτὴ ἡ ἀντιμετώπιση τῶν δεινῶν τῶν «ὁμοφύλων» του θὰ γινόταν μὲ μέσα «doux et légitimes, sans insurrection et sans aucune secousse», Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Α ( ), Ἀθήνα, ΟΜΕΔ, 1964, σ Ἀπήχηση τῆς ἰδέας τοῦ Κοραῆ ἐντοπίζεται σαφῶς στὸ γράμμα τοῦ Δημ. Ὑψηλάντη, τῆς 1ης Ἀπριλίου 1821 στὸν Κοραή. Ἐμπνευσμένοι ἀπὸ τὰ κείμενά του, τοῦ ἔγραφε, ἀποφασίσαμε «νὰ τοὺς καταστρέψωμεν ἐξ ὁλοκλήρου, ἂν δὲν ἐμπορέσωμεν νὰ τοὺς πολιτίσωμεν καὶ νὰ τοὺς συνεθήσωμεν νὰ ζήσουν εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς Εὐνομίας καὶ τῆς Δικαιοσύνης», Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Δ, σ Ὅ.π., σ Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Β, σ Δὲν ἔχει ἐπισημανθεῖ ἡ πατρότητα τοῦ ἀξιώματος.

6 216 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) Ὁ τελευταῖος πάντως δύο χρόνια ἀργότερα, δημοσιοποιώντας στὸν Διάλογο τὴ σκέψη του γιὰ τὸν εἰρηνικὸ τρόπο κατίσχυσης τῶν Ἑλλήνων ἐπὶ τῶν ὀθωμανῶν κατακτητῶν τους, εἶχε διαφοροποιηθεῖ σὲ κάποια καίρια σημεῖα ἀπὸ τὴν ἀρχική του διατύπωση. Ἡ διαπάλη τυραννίας καὶ παιδείας (φιλοσοφίας, ἐπιστημῶν) δὲν θὰ κατέληγε στὴν ἐκδίωξη τῆς πρώτης ἀλλὰ στὴν ἐξημέρωση καὶ ὑποταγή της. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἐκδίωξης βρισκόταν ἐκτὸς τοῦ νοηματικοῦ πλαισίου τῶν συμφραζομένων, ἀφοῦ προϋπέθετε χρήση βίαιων μέσων ἀντίθετα ἡ ἔννοια τῆς μετάλλαξης τῆς τυραννίας σὲ ἐξημερωμένη καὶ ὑποχείρια στοὺς κατακτημένους της πραγματικότητα μὲ τὴ δύναμη τῶν ὅπλων τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, βρισκόταν στὸν πυρήνα τῆς σκέψης τοῦ Κοραῆ χωρὶς ἐρωτηματικὰ γιὰ τυχὸν ὕπαρξη οὐτοπικῆς χροιᾶς στὴ σύλληψή της. Ἡ βεβαιότητά του γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ ἀξιώματος ποὺ διακήρυσσε ἰδιωτικὰ καὶ γιὰ πρώτη φορὰ δημόσια τὸ 1805 φαίνεται πὼς δὲν ἀπέρρεε μόνο ἀπὸ τὸν ἐνστερνισμὸ θεωρητικῶν ἀποφάνσεων ἀλλὰ ἑδραιωνόταν καὶ σὲ ἱστορικὰ ἐρείσματα. Βαθὺς μελετητὴς καὶ ἄκρος θαυμαστὴς τῆς ἀρχαιότητας ὁ Κοραὴς ἴσως νὰ ἔβλεπε τὴν ἐφαρμογή του στὸ μακρινὸ παρελθὸν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, στὴν ἐξέλιξη δηλαδὴ τῆς κατάκτησης τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, ὅπως τὴν περιέγραψε ποιητικὰ τὸν 1ο αἰώνα π.χ. ὁ Ὀράτιος Φλάκκος σὲ ἕνα κλασικὸ κείμενο, τὶς Ἐπιστολές, ποὺ συγκαταλεγόταν στὸν κύκλο τῶν διαβασμάτων τοῦ Κοραῆ: «Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio». 12 Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί τὸν διακατεῖχε τὸ πάθος νὰ δεῖ τὸ ἔθνος του νὰ ἀνακτᾶ τὰ προγονικὰ φῶτα τόσο μὲ τὴν προσφυγὴ στὶς ἴδιες τὶς πηγές τους («vos exemplaria graeca nocturna versate manu, versate diurna», παράγγελνε καὶ ὁ Ὀράτιος) 13 ὅσο καὶ μέσα ἀπὸ τὴ διάθλασή 12. Epistulae, liber 2, epist. 1, Ἀπὸ τὸ πρῶτο βιβλίο θὰ ἐμπνευστεῖ ὁ Κοραὴς ἕναν ἀπὸ τοὺς «Μύθους τοῦ Ζ.Λ.», ὅπως σημειώνει ὁ ἴδιος, βλ. Μύθων Αἰσωπείων συναγωγή, 1810, σ. 513 [=Ἀδαμαντίου Κοραῆ Προλεγόμενα, ὅ.π., τ. Β, Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 1988, σ. 97]. Στὴ μεταθανάτια ἀπογραφὴ τῶν βιβλίων του ἐντοπίζονται ἀρκετὲς ἐκδόσεις τοῦ Ὀράτιου, βλ. Polychronis Enepekidis, Documents notariaux inédits sur Adamantios Coray, tirés des Archives d une étude parisienne et des Archives de la Seine, Βερολίνο 1959, σ Πάντως ὁ λατίνος ποιητὴς δὲν ἀπαριθμεῖται στοὺς συγγραφεῖς ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἐπεξεργασία τῆς γραφίδας τοῦ Κοραῆ, βλ. Ἰω. Γ. Ταϊφάκος, Πετρώνιος καὶ Κοραής. Κριτικὰ καὶ ἑρμηνευτικὰ σχόλια στὸ κείμενο τῶν Σατυρικῶν, Ἀθήνα 1997, σ Τὸ γνωστὸ παράθεμα τῆς Ars poetica, , ἔχει χρησιμοποιηθεῖ κα-

7 Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 217 τους στὰ ἐπιτεύγματα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Αλλωστε ἐκτὸς ἀπὸ τὸν καταλυτικὸ ρόλο τῆς παιδείας στὴν εἰρηνικὴ ἐκ τῶν ἔσω ἅλωση τοῦ τυραννικοῦ καθεστῶτος, μὲ τὴν ἐπένδυση στὸ κεφάλαιό της οἱ ἐπερχόμενες φωτισμένες γενιὲς θὰ ἦταν σὲ θέση νὰ κατανοοῦν τὰ ἀληθινὰ συμφέροντα τῆς πατρίδας καὶ θὰ ἀποτελοῦσαν τὸ ἐχέγγυο τῆς συντεταγμένης διακυβέρνησης τῆς ἐλεύθερης πολιτείας. Ἔτσι τὸ αἴτημα τῆς παιδείας δὲν προσδιοριζόταν ἁπλῶς ὡς συλλογικὴ ἀνάγκη γιὰ μόρφωση καὶ πνευματικὴ ἀνύψωση ἀλλὰ ὡς ἐθνικὸς στόχος συνυφασμένος ἄρρηκτα μὲ τὴν «πολιτικὴ ἀνάσταση» καὶ τὸ πολιτικὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδας. Βέβαια γιὰ τὸν ἕλληνα σοφὸ ὁ δρόμος πρὸς τὸν εὐρὺ ὁρίζοντα τῆς πολιτισμικῆς ἀνάπτυξης θὰ ἦταν μιὰ πολὺ μακρὰ διαδικασία, πράγμα ποὺ τὸν ἔκανε νὰ φοβᾶται πρόωρη ἐξέγερση τῶν ὑποδούλων ἡ ὁποία θὰ διέκοπτε ἀπότομα τὴν πρόοδο τοῦ φωτισμοῦ καί, ὅπως πίστευε, θὰ ὁδηγοῦσε στὸν ὄλεθρο χωρὶς βοήθεια τῶν ξένων. Τὸ 1821, δεκαέξι μόλις χρόνια ἀργότερα, θεωροῦσε ἄκαιρο τὸ ξέσπασμα τῆς Ἐπανάστασης, καὶ τὴν πεποίθησή του αὐτὴ δὲν τὴν ἐγκατέλειψε ποτέ, ἄσχετα ἂν προσχώρησε μὲ ὅλες του τὶς δυνάμεις στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἀγώνα. Σὲ ἑπόμενο σημεῖο τοῦ Διαλόγου ὁ λόγος περιστρεφόταν πάλι γύρω ἀπὸ τὴ Ρωσία, αὐτὴ τὴ φορὰ σχετικὰ ὄχι μὲ τὸν βαθμὸ τῆς πολεμικῆς της ἰσχύος καὶ ἑτοιμότητας, ἀλλὰ μὲ τὴ στάθμη τοῦ πνευματικοῦ καὶ πολιτισμικοῦ της ἐπιπέδου. Σκοπὸς ἦταν νὰ καταδειχθεῖ ἡ ὑποδεέστερη ὡς πρὸς τὴ Γαλλία πρόοδός της στὴν καλλιέργεια καὶ διάδοση τῆς παιδείας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἑπομένως ἡ ἀνάγκη ἀπαγκίστρωσης τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν ἕλξη ποὺ τοὺς ἀσκοῦσε καὶ προσκόλλησης στοὺς πιὸ φωτισμένους Γάλλους. «Τὰ φῶτα τῶν ἐπιστημῶν καὶ τεχνῶν», τόνιζε ὁ Ἀριστοκλής, «δὲν ἐδιαδόθησαν εἰς ὅλον τὸ ἔθνος ἐπίσης. Τί εἶναι τρεῖς ἢ τέσσαρες πόλεις μὲ Ἀκαδημίας καὶ Μουσεῖα εἰς τόσον ἐκτεταμένην ἐπικράτειαν; ἢ ὀλίγαι φωτισμένων Ρώσων ἑκατοντάδες εἰς τοσαύτας μυριάδας ἀπαιδεύτου καὶ τυφλοῦ λαοῦ; Ὡς δὲν εἶναι δίκαιον νὰ ὀνομάσῃς ἔθνος πλούσιον, εἰς ὅποιον εὑρίσκονται πεντήκοντα ἢ ἑκατὸν ἄνθρωποι ἔχοντες τὸν πλοῦτον τοῦ Κροίσου, καὶ οἱ λοιποὶ ἀποθνήσκουσι τῆς πείνας, παρόμοια δὲν πρέπει νὰ ὀνομάζεται ἔθνος φωτισμένον ἐκεῖνο, τοῦ ὁποίου μέρος τι πολλὰ μικρὸν τάλληλα προσαρμοσμένο καὶ ἀπὸ τὸν Κοραὴ σὲ ἐπιστολή του, βλ. Ἰω. Γ. Ταϊφάκος, «Ὁ Κοραὴς καὶ τὰ λατινικά», Πρακτικὰ Συνεδρίου Κοραὴς καὶ Χίος, τ. Α, Ἀθήνα 1984, σ. 73.

8 218 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ἔχει τὴν σοφίαν, καὶ αἱ λοιπαὶ μυριάδες ἀναρίθμητοι δὲν γνωρίζουσι μήτε τὰ πρῶτα στοιχεῖα τῆς γλώσσης.» 14 Τὸν παραλληλισμὸ τῶν δύο καίριων γιὰ τὶς πολιτικὲς κοινωνίες μεγεθῶν, τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς παιδείας, μὲ κοινὸ παρονομαστὴ τοὺς δεῖκτες τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῶν πολιτῶν στὸν παραγόμενο πλοῦτο, ὑλικὸ ἢ πνευματικό, προκειμένου νὰ δειχτεῖ πότε ἕνα ἔθνος πληροῦσε τὸ κριτήριο τοῦ νὰ ὀνομάζεται πλούσιο ἢ φωτισμένο, τὸν εἶχε πρωτοεπιχειρήσει ὁ Κοραὴς στὸ περίφημο γράμμα του τοῦ Νοεμβρίου 1803 πρὸς τοὺς ἐπιτρόπους τῆς σχολῆς τῆς Σμύρνης, οἱ ὁποῖοι τὸν εἶχαν προσκαλέσει νὰ ἀναλάβει τὴ διεύθυνσή της. Δὲν θὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση, θὰ βρεῖ ὡστόσο τὴν εὐκαιρία νὰ προτείνει λεπτομερῆ μέτρα ριζικῆς ἀναμόρφωσης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος τῆς γενέτειράς του, μέτρα ποὺ στόχευαν στὴν πρόσβαση στὸ ἀγαθὸ τῆς παιδείας ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων τοῦ πληθυσμοῦ, ἀνώτερων καὶ κατώτερων. «Ποῖον ἔθνος εἶναι καὶ λέγεται πλούσιον;», ἔθετε τὸ ἐρώτημα, «τὸ ἔθνος εἰς τὸ ὁποῖον εὑρίσκονται διακόσιοι ἢ καὶ τριακόσιοι πλουτισμένοι μὲ θησαυροὺς μεγάλους, οἱ δὲ λοιποὶ ἀποθνήσκουσι τῆς πείνας, ἢ τὸ ἔθνος εἰς τὸ ὁποῖον τὸ χρυσίον εἶναι μοιρασμένον εἰς χεῖρας πολλὰς ἀναλόγως μὲ τὸ ἐπάγγελμα καὶ μὲ τὴν κατάστασιν τοῦ καθενὸς πολίτου; βέβαια τοῦτο καὶ ὄχι ἐκεῖνο. [...] Τὸ αὐτὸ φίλοι ἀκολουθεῖ καὶ εἰς τὰς ἐπιστήμας. Ἔθνος φωτισμένον δὲν ἐμπορεῖ νὰ ὀνομασθῇ τὸ ἔθνος ἐκεῖνο εἰς τὸ ὁποῖον εὑρίσκονται διακόσιοι ἢ τριακόσιοι σοφώτατοι ἄνδρες, ἀπὸ δὲ τοὺς λοιποὺς οἱ περισσότεροι δὲν ἐξεύρουν μήτε νὰ γράψωσι μήτε νὰ ἀναγνώσωσι μίαν ἐπιστολήν. Τότε μόνον δύναται νὰ καυχηθῇ τὸ ἔθνος ὅτι ἔχει φῶτα ὅταν ἦναι σκορπισμένα καὶ διαμοιρασμένα εἰς ὅλους τοὺς πολίτας κατ ἀναλογίαν τοῦ ἐπαγγέλματος καὶ τῆς καταστάσεως εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκονται.» 15 Ὡστόσο τώρα, τὸ 1803, κατὰ τὴν πρώτη καὶ ἐκτενέστερη ἔκθεση τοῦ συλλογισμοῦ του ὁ Κοραὴς θεώρησε ἀναγκαῖο νὰ προβεῖ σὲ μιὰ συμπληρωματικὴ διευκρίνηση ἡ ὁποία περίσσευε στὸ παράδειγμα τῆς Ρωσίας: ἡ διάχυση τοῦ πλούτου, ὑλικοῦ καὶ πνευματικοῦ, ἔπρεπε μὲν νὰ καλύπτει τὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, ὅμως ὄχι ἰσομερῶς παρὰ ἀνάλογα μὲ τὴν ἐργασία στὴν ὁποία ἐπιδιδόταν καὶ τὴν κατάσταση στὴν 14. Διάλογος, ὅ.π., σ Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Β, σ Ἡ πολυσέλιδη ἐπιστολὴ εἶναι ἀχρονολόγητη ἀλλὰ γραμμένη πρὶν ἀπὸ τὶς 27 Νοεμβρίου 1803.

9 Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 219 ὁποία βρισκόταν ὁ κάθε πολίτης. Ἡ δημοκρατικὴ σκέψη του γιὰ τὴν ἐ- φαρμογὴ τῆς διανεμητικῆς ἀρχῆς τῶν ἀγαθῶν, καταγραμμένη ἐναργῶς ἤδη ἀπὸ τὸ 1802 στὶς σημειώσεις τῆς μετάφρασης τοῦ Βεκκαρία (σ. 202) καὶ βασισμένη στὰ προτάγματα τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης ὅπως τὰ διέδωσαν οἱ ἰδέες τοῦ Διαφωτισμοῦ, εἶχε πρωτίστως βιωματικὴ ἀφετηρία: πέρα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ γνώση τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας τῆς Σμύρνης, ὁ Κοραὴς συνέχιζε ἀσφαλῶς νὰ εἶναι ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴ διόγκωση τῶν ἀνισοτήτων, οἰκονομικῶν καὶ μορφωτικῶν, στὴ διάρκεια τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης ποὺ τὶς εἶχε βιώσει καὶ καταγγείλει ὁ ἴ- διος στὰ γράμματά του τῆς τελευταίας δεκαετίας τοῦ 18ου αἰώνα. Πολὺ ἀργότερα, στὴν πρώτη παρέμβασή του γιὰ τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ πρόβλημα μετὰ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπανάστασης καὶ μπροστὰ στὸν ὁραματισμὸ τοῦ ἐθνικοῦ κράτους ὅπως ἐκεῖνος τὸν εἶχε συλλάβει, οἱ ἰδέες περὶ τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν ἐπανέρχονταν ἀναλλοίωτες στὸν δημόσιο λόγο του μὲ εἰδικὴ ἐπισήμανση τῶν δεινῶν ποὺ ἐπιφέρουν στὶς κοινωνίες οἱ ἀνισότητες στὸ πεδίο τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἐκπαίδευσης, ὅπως καταστροφικὲς διχοστασίες καὶ μορφωτικοὺς ἀποκλεισμούς: «Καθὼς ὁ πλοῦτος, παρόμοια καὶ ὁ φωτισμὸς τῆς διανοίας τότε μόνον ὠφελεῖ τὴν πολιτείαν, ὅταν διασπείρεται ἀναλόγως εἰς ὅλους τοὺς πολίτας. Ἡ συσσώρευσις τοῦ πλούτου εἰς ὀλίγους τινὰς γεννᾷ τοὺς Συβαρίτας καὶ τοὺς ὁλότελα ἀπόρους, δύο μέρη τῆς πολιτείας πάντοτε εἰς πόλεμον, ἕως νὰ καταστρέψωσι τὴν πολιτείαν. Ἀπὸ τὸν περιορισμὸν πάλιν τῆς σοφίας εἰς πολλὰ μικρὸν ἀριθμὸν πολιτῶν ἀναβλαστάνουν οἱ σοφολογιώτατοι σχολαστικοὶ οἱ ὁποῖοι ἐμποδίζουν τὸν φωτισμὸν τοῦ κοινοῦ λαοῦ [...].» Ἀριστοτέλους Πολιτικῶν τὰ σωζόμενα, 1821, σ. ριδ [=Ἀδαμαντίου Κοραῆ Προλεγόμενα, ὅ.π., σ. 718]. Τὰ ἐμπόδια στὴ μόρφωση τοῦ κοινοῦ λαοῦ ἐξυπηρετοῦσαν ἰδιοτελεῖς σκοποὺς (διατήρηση τῆς κοινωνικῆς ὑπεροχῆς ὅσων κατεῖχαν τὴν ψευδοπαιδεία καὶ ἐκμετάλλευση τῶν ἀπαίδευτων) γι αὐτὸ οἱ ἀρχὲς τῆς ἐλεύθερης πολιτείας ἔπρεπε νὰ λάβουν ὑποχρεωτικὰ μέτρα κατὰ τοῦ ἀναλφαβητισμοῦ, ὥστε ὁ κάθε πολίτης νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ διακρίνει τὰ ἀληθινά του συμφέροντα καὶ νὰ γνωρίζει ὅτι ἡ δική του ὠφέλεια δὲν σημαίνει βλάβη τῶν ἄλλων συμπολιτῶν του. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, «Τὸ πολιτικὸ θέμα στὸν Κοραή», Ἱστορικὰ φροντίσματα Β, Ἀδαμάντιος Κοραής, Ἀθήνα 1996, σ. 130 (α δημοσίευση στὸ π. Ἐποχὲς τχ. 6 (1963) καὶ σὲ ἀνάτυπο). Βλ. ἐπίσης τὸ κεφ. «Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραὴς ὡς θεωρητικὸς τῆς μεταβολῆς τοῦ κράτους καὶ τῆς κοινωνίας σὲ κοινωνικὸ κράτος» τοῦ βιβλίου τοῦ Δημ. Χαραλαμπίδη, Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραὴς καὶ ἡ πολιτική, Ἀθήνα 2002, σ. 255 κ.ἑ.

10 220 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΙΙ Μετακένωσις : γλωσσοερμηνευτικὰ Χρησιμοποιώντας τοὺς ὅρους μετακένωμα (ἀργότερα μετακένωσις) 17 καὶ μετακενόνω στὴν ἐπιστολή του τῆς 4ης Νοεμβρίου 1811 πρὸς τοὺς Ἐπιτρόπους τῆς Σχολῆς τῆς Χίου, 18 προκειμένου νὰ ὀνοματίσει τὴν ἀναγκαι- ότητα καὶ τὴ διαδικασία μεταφορᾶς τῶν πολιτισμικῶν ἀγαθῶν τῆς Δύσης στὴν Ἑλλάδα, ὁ Κοραὴς ἀνακάλεσε στὴ μνήμη ἀφενὸς ἱστορικὰ δεδομένα καὶ ἀφετέρου εἰκόνες ἀπὸ ἐργασίες τῆς ὑπαίθρου, ἀναπαραστατικὲς τῆς ἔννοιας τοῦ «μετακενώματος». Νὰ διερμηνεύσουμε ἀκολουθώντας στὸ ξετύλιγμά του τὸ περιεχόμενο τῆς σκέψης του. Ὅταν οἱ Εὐρωπαῖοι ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 15ου αἰώνα ξεκίνησαν τὴν πορεία ἀπὸ τὴ βαρβαρότητα πρὸς τὸν φωτισμό, στηρίχτηκαν στὶς γνώσεις ποὺ παρέλαβαν ἀπὸ τὶς πηγὲς τῆς ἑλληνικῆς σοφίας, γνώσεις ὅμως ἀτελεῖς, ἀφοῦ τότε τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων βρισκόταν σὲ παρακμή. Αὐτὸν τὸν ἀμητὸ τῶν διασκορπισμένων ἀτελῶν γνώσεων οἱ εὐρωπαῖοι σοφοὶ τὸν ἀποθησαύρισαν, τὸν ἐπεξεργάστηκαν καὶ ὕστερα ἀπὸ μακροχρόνιες ἔρευνες πέτυχαν νὰ τὸν τελειοποιήσουν μέσα σὲ τρισήμισι αἰῶνες. Στὸ ἔργο τῆς περισυλλογῆς ἔμοιαζαν σὰν τοὺς κολῆγες γεωργοὺς (ἀναστάτας) 19 ποὺ μαζεύουν σὲ κοφίνια τὶς σκορπισμένες στὴν ἔκταση τῶν ὑποστατικῶν πέτρες. Ὅμως τώρα εἶχε ἔλθει ἡ στιγμὴ τοῦ «μετακενώματος» τῶν γνώσεων αὐτῶν στὴ σύγχρονη Ἑλλάδα. Ὅπως στὴ συνέχεια οἱ κολῆγες γεωργοὶ ἀδειάζουν μεθοδικὰ καὶ εὔκολα τὶς σωρευμένες στὰ κοφίνια τους πέτρες στοὺς χαλικολόγους, 20 δηλαδὴ στὰ εἰδικὰ καλάθια γιὰ τὴ συλλογὴ καὶ τὸ ξεδιάλεγμα χαλικιῶν, μὲ τὸν ἴδιο μεθοδικὸ τρόπο ὄφειλε νὰ διοχετεύεται στὴν Ἑλλάδα ἐπιλεγμένο μέρος τῆς περιουσίας τῶν γνώσεων ποὺ κατακτήθηκαν ὕστερα ἀπὸ αἰῶνες προ- όδου στὴ Δύση. Ἂν ὑπῆρχε κάποια διαφορὰ στὴν ἐναλλαγὴ τῶν σταθμῶν μεταφορᾶς, αὐτὴ ἐντοπιζόταν στὸ τέρμα τῆς διαδρομῆς: σὲ ἀντίθεση μὲ 17. Τὸ 1814 στὰ προλεγόμενα τοῦ 6ου τόμου τῶν Βίων παραλλήλων τοῦ Πλουτάρχου, βλ. σημ Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Γ ( ), Ἀθήνα, ΟΜΕΔ, 1979, σ Βλ. τὸ λῆμμα στὰ Ἄτακτα, τ. Δ1, Παρίσι 1832, σ [=ἀνατύπωση μὲ εἰσαγωγὴ Στέρ. Φασουλάκη, Χίος 2009]. 20. Γιὰ τὴ σημασία τῆς λέξης στὸ χιακὸ γλωσσάρι βλ. σχετικὴ σημείωση τοῦ Κοραῆ στὰ σχόλια τοῦ ποιήματος τοῦ Πτωχοπρόδρομου, Ἄτακτα, ὅ.π., τ. Α, Παρίσι 1828, σ. 144 [=ὅ.π., Χίος 1991].

11 Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 221 ὅ,τι συνέβαινε στὴ χειρωνακτικὴ ἐργασία, ἡ μεταφόρτωση γνώσεων ἀπὸ τὰ ἀποθέματα σοφίας τῆς Εὐρώπης στὰ κοφίνια τῶν Ἑλλήνων δὲν θὰ ἄφηνε ποτὲ ἄδεια τὰ δικά της. Τὸ ρῆμα μετακενῶ ὄχι ὅμως καὶ τὰ παράγωγά του ἀπαντᾶ στὸν Ἐπιφάνιο, ἐπίσκοπο Σαλαμίνας Κύπρου (4ος μ.χ. αἰ.) καὶ στὴ συλλογὴ τῶν Γεωπονικῶν (10ος μ.χ. αἰ.) μὲ τὴ σημασία «κενώνω, ἀδειάζω ἔκ τινος μέρους εἰς ἄλλο». 21 Τὸν ὅρο δανείστηκε πιθανὸν ὁ Κοραὴς ἀπὸ τὰ Γεωπονικὰ στὰ ὁποῖα παραπέμπει γιὰ ἄλλα λεξιλογικὰ λήμματα. 22 Ὁ Π. Κοδρικὰς στὴ Μελέτη τῆς κοινῆς ἑλληνικῆς διαλέκτου (1818) θὰ βρεῖ τὴν εὐκαιρία νὰ εἰρωνευτεῖ τὴ δημόσια χρήση τοῦ ὅρου τὸ 1814 ἀπὸ τὸν ἐκδότη τοῦ Πλουτάρχου σὲ συνάφεια μὲ θέματα παιδείας καὶ σοφίας, λέξεων ποὺ βρίσκονταν ἐκεῖ, ὅπως γράφει, «ὀρεκτικώτατα μακαρονισμέναι μὲ τὸ μαγειρικὸν μετακενώνοντας», μιὰ καὶ τὸ ρῆμα ἀνῆκε στὸ μαγειρικὸ λεξιλόγιο (μετάγγιση ὑγρῶν ἀπὸ ἕνα ἀγγεῖο σὲ ἄλλο). «Τὸ δὲ [οὐσιαστικὸ] μετακένωσις», ἐπισήμαινε, «εἶναι διόλου μεταπεποιημένη λέξις Κορακιστική, καθ ὅτι τὸ μὲν ἁπλοῦν κένωσις Ἑλληνικόν, εἶναι ἐν χρήσει εἰς φράσιν ἰατρικήν. Τὸ δὲ νεοσύνθετον μετακένωσις εἶναι πάντῃ ἀσυνήθιστον καὶ εἰς τὴν ἰατρικὴν καὶ εἰς τὴν μαγειρικήν.» 23 Ἐπρόκειτο πράγματι γιὰ νεολογισμὸ ποὺ ὁ Κοραὴς χρησιμοποίησε γιὰ νὰ ἀναπαραστήσει τὴν ἰδέα μεταφορᾶς τῶν ἐπιτευγμάτων τοῦ πνεύματος καὶ τῶν τεχνικῶν προόδων τῶν Εὐρωπαίων στὴν Ἑλλάδα ὄχι ὅμως, ὅπως πιστεύω, στὴ συνήθη ἁπλὴ ἔννοιά του («μετάγγιση», «μεταγγίζω»). Ἡ ὅλη περιγραφὴ τῆς ἐξελικτικῆς πορείας τὴν ὁποία ἀκολούθησε ἡ τελειοποίηση τῶν γνώσεων ἀλλὰ καὶ τὸ εἰκονιστικὸ πλαίσιο ποὺ ἐπιλέχθηκε γιὰ τὴν παρομοίωση, προσδίδουν στοὺς ὅρους μετακενώνω καὶ 21. Βλ. Λεξικὸ Liddell Scott. 22. Π.χ. γιὰ τὴ λέξη «ἀπόχι», Ἄτακτα, ὅ.π., τ. Β, Παρίσι 1829, σ. 63 [=ὅ.π., Χίος 1998]. 23. Βλ. τὴ φωτομηχανικὴ ἔκδοση τοῦ βιβλίου μὲ εἰσαγωγὴ καὶ ἐπιμέλεια τοῦ Ἄλκη Ἀγγέλου, Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 1998, σ Περιέργως τὸ μετακενόνω μετακένωμα μετακένωσις δὲν λημματογραφοῦνται στοὺς τόμους τῶν Ἀτάκτων παρὰ μόνο τὸ ἁπλοῦν κενόνω μὲ πηγὴ τὸ γλωσσάρι τοῦ Σομαβέρα («μεταγγίζω τὸ ἐψημένον εἰς τὸ πινάκιον»), ὅ.π., τ. Δ1, σ Πβ. ἐπιστ. τοῦ Κοραῆ τοῦ 1805 πρὸς Ἀλ. Βασιλείου, ὅπου ἐπεξηγοῦνται τὰ συνώνυμα εὐκαιρῶ, σχολάζω, ἀδειάζω, Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Β, σ Κάτι ἀνάλογο ἐπιχειρεῖται παρεμπιπτόντως καὶ στὰ Ἄτακτα, ὅ.π., τ. Β, σ Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὸ ἀδειάζω σημασιολογεῖται μὲ τὸ «κενόνω».

12 222 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) μετακένωμα (μετακένωσις) μιὰ ἐκ πρώτης ὄψεως μὴ φανερὴ νοηματικὴ χροιά. Γίνεται δηλαδὴ ἀντιληπτὸ ὅτι ἐδῶ περιγράφονται ἁλυσιδωτὲς φάσεις ἱστορικῶν διεργασιῶν εἴτε ἀνθρώπινων ἀσχολιῶν, χαρακτηριζόμενες ἀπὸ τὴν ἐπαναλαμβανόμενη κάθε φορὰ κίνηση τοῦ ἀδειάσματος ἄυλων ἢ ὑλικῶν πραγμάτων ἀπὸ τὸ σημεῖο τῆς προηγούμενης συγκέντρωσής τους σὲ ἕνα ἑπόμενο: ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα στὴ Δύση καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴ νεότερη Ἑλλάδα, ἀπὸ τὰ ὑποστατικὰ στὰ κοφίνια τῶν κολήγων γεωργῶν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στοὺς χαλικολόγους. Ἡ ἰδέα ἀκριβῶς τῆς ἐπαναληπτικότητας θεωρῶ ὅτι ὑποδηλώνεται μὲ τὴ χρήση τῶν ἐμπρόθετων μετακενόνω μετακένωμα (μετακένωσις). Σύμφωνα, λοιπόν, μὲ τὴν ἄποψη αὐτὴ πρέπει νὰ προσλάβουμε τὴν ἔννοιά τους σὰν νὰ ἦταν διατυπωμένα «ἐπανακενόνω», ξανααδειάζω, καὶ «ἐπανακένωμα ἢ ἐπανακένωσις», ξαναάδειασμα. Ὁ Κοραής, ἐρευνητὴς τοῦ θησαυροῦ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ τῆς σημασιολογικῆς του πολλαπλότητας, δὲν δίσταζε νὰ χρησιμοποιεῖ ρηματικοὺς καὶ ὀνοματικοὺς τύπους μὲ πρῶτο συνθετικὸ τὴν πρόθεση μετὰ στὴν παραπάνω ἐπαναληπτικὴ σημασία. Ἀρκοῦν πέντε παραδείγματα ἀπὸ τὰ κείμενά του: «Ἀνίσως τὸ ἔχῃ πωλημένον, τὸν παρακαλῶ νὰ τὸ μεταγοράσῃ» (1783), «ἡ μετὰ τὴν πρώτην ἔκδοσις [αὐτούσια] δημοσίευσις, [...] λέγεται ΜΕΤΑΤΥΠΩΣΙΣ [Réimpression]» (1809), «δὲν ἔχουν πλέον ἀφορμὴν νὰ τὸ μεταθεωρήσωσι [τὸ χειρόγραφο ἀρχαίου κειμένου οἱ ἐκδότες]» (1815), «ἡ χωρὶς ἀνάγκη μετακίνησις [= ἀναθεώρηση] τῶν νόμων» (1824), «νὰ ψάλλωνται καὶ νὰ μεταψάλλωνται συχνὰ ἀπὸ τοὺς διδασκάλους» (1832). 24 Μιὰ τέτοια ἄλλωστε ἑρμηνευτικὴ ἐκδοχὴ τῶν ὅρων «μετακενώνω», «μετακένωσις» ἦταν ἀπόλυτα σύμφωνη μὲ τὴν κοραϊκὴ καὶ τὴ γενικότερη ἰδεολογία τῶν λογίων τοῦ Διαφωτισμοῦ ποὺ αἰσθάνονταν καὶ χαρακτήριζαν τὸ τροφοδοτούμενο ἀπὸ τὰ φῶτα τῆς Εὐρώπης κίνημα παιδείας στὴν Ἑλλάδα ἐπάνοδο τῶν Μουσῶν στὸν Ἑλικώνα. Ἡ πολιτισμικὴ περιουσία τῆς φωτισμένης Εὐρώπης σχηματίστηκε χάρις στὸ δάνειο τοῦ προγονικοῦ κεφαλαίου τῶν Ἑλλήνων ποὺ τώρα ἀποδίδεται ξανὰ ὡς ὀ- 24. Βλ. κατὰ σειρὰ, 1783: Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Α, σ. 24, 1809: Πολυαίνου Στρατηγήματα, σ. γ [=Ἀδαμαντίου Κοραῆ Προλεγόμενα, ὅ.π., τ. Β, σ. 7], 1815: Στράβωνος Γεωγραφικά, τ. Α, σ. ο [=Προλεγόμενα, ὅ.π., σ. 298], 1824: Πλουτάρχου τὰ Πολιτικά, σ. 157 [=Προλεγόμενα, ὅ.π., τ. Γ, Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 1990, σ. 263], 1832: Ἄτακτα, ὅ.π., τ. Δ1 [=ἀνατύπωση μὲ εἰσαγωγὴ Στέρ. Φασουλάκη, Χίος 2009], σ. ιε [=Προλεγόμενα, ὅ.π., τ. Δ, σ. 433].

13 Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 223 φειλὴ μὲ ὑψηλὸ τόκο στοὺς ἀπογόνους, θύμιζε ὁ Κοραὴς στὸ Ὑπόμνημα ποὺ ἐκφώνησε τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1802 στὴν Ἑταιρεία τῶν Ἀνθρωποτηρητῶν. 25 «Μετακένωση δὲν σημαίνει γιὰ τὸν Κοραὴ τίποτε ἄλλο παρὰ τὸν ἐπαναπατρισμὸ τῶν ἐπιστημῶν στὸν Ἑλληνικὸν ναὸν τῶν Μουσῶν», συμπεραίνει ὁ μελετητὴς ποὺ διερεύνησε τὸ ἰδεολογικό της περιεχόμενο καὶ τὶς ζυμώσεις ποὺ προκάλεσε στὸν νεότερο Ἑλληνισμό. 26 Τὸν τελευταῖο ὅμως σταθμὸ ὑποδοχῆς τῶν ἐπαναπατρισμένων μέσω Εὐρώπης καρπῶν παιδείας τὸν ὁραματίζονταν τώρα νὰ γίνεται καὶ πάλι ὄχι μόνο φυτώριο ἀνάπτυξής τους ἀλλὰ καὶ τόπος ἐξαγωγῆς τους σὰν σὲ ἕναν ἐπαναληπτικὸ κύκλο τῆς ἱστορικῆς διεργασίας ποὺ εἶχε προηγηθεῖ: «ἂς προσμείνωμεν ἀκόμη μικρόν θέλει ἐλθεῖν καὶ ὁ ἰδικός μας καιρὸς νὰ λαμβάνωσι καὶ παρ ἡμῶν ἰδέας τὰ ἄλλα ἔθνη», βεβαίωνε ὁ Κοραὴς τοὺς συμπατριῶτες του στὰ προλεγόμενα τοῦ 6ου τόμου τῶν Βίων παραλλήλων τοῦ Πλουτάρχου (1814), 27 ἐκεῖ ἀκριβῶς ὅπου μίλησε δημόσια γιὰ τὴ μετακένωση τῶν φώτων τῆς Εὐρώπης ὡς ἀναγκαία προϋπόθεση τῆς πνευματικῆς ἀναγέννησης τῶν Ἑλλήνων. Τὸ «μικρὸν» βέβαια τῆς προσμονῆς τοῦ καιροῦ ξένιζε προφερόμενο ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Κοραῆ, ποὺ τοποθετοῦσε σὲ βάθος χρόνου (μετὰ τὸ 1850) 28 τὸ ὅριο τῆς γνωστικῆς καὶ διανοητικῆς ὠρίμανσης καὶ αὐτάρκειας τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, βασικοῦ ἄλλωστε προαπαιτούμενου γιὰ τὴν ἐπιτυχία χωρὶς ξένη βοήθεια τῶν ἀπελευθερωτικῶν σχεδίων, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε ἔχουμε ἀποτυπωμένη ἐδῶ μιὰ πρόσθετη διάσταση τῆς θεωρίας του ποὺ ἔβλεπε τὴν ἐκπλήρωση τῶν μεγάλων ἐθνικῶν ὁραμάτων μέσα ἀπὸ τὴν καλλιέργεια καὶ ἄνθηση τῆς παιδείας στὴν ὑπόδουλη Ἑλλάδα. 25. «Les Grecs [ ] n ont regardé les Européens que comme des débiteurs qui leur remboursoient, avec de très-gros intérêts, un capital qu ils avoient reçu de leurs ancêtres», Mémoire sur l état actuel de la civilization dans la Grèce, σ. 12 (φωτοανατύπωση ΙΝΕ/ΕΙΕ, 1983). Πβ. τὴν ἀνάλυση τῶν κοραϊκῶν μεταφορῶν τῆς ἀπόδοσης τῶν τόκων καὶ τοῦ ἀδειάσματος τῶν κοφινιῶν στὴ διδ. διατριβὴ τοῦ Μίλτου Πεχλιβάνου, Ἐκδοχὲς νεοτερικότητας στὴν κοινωνία τοῦ Γένους: Νικόλαος Μαυροκορδάτος Ἰώσηπος Μοισιόδαξ Ἀδαμάντιος Κοραής, Θεσσαλονίκη 1999, σ Ἀλέξ. Κ. Παπαδερός, Μετακένωσις. Ἑλλάδα Ὀρθοδοξία Διαφωτισμὸς κατὰ τὸν Κοραὴ καὶ τὸν Οἰκονόμο, μτφρ. ἀπὸ τὴ γερμανικὴ ἔκδοση Ἐμμ. Γεωργουδάκης, Ἀθήνα, Ἀκρίτας, 2010, σ Ὅ.π., σ. κ [=Ἀδαμαντίου Κοραῆ Προλεγόμενα, ὅ.π., τ. Α, σ. 565]. 28. Βλ. Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀλ. Βασιλείου 4 Αὐγ. 1807, Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Β, σ. 409.

14 224 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΙΙΙ Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Κοραῆ μὲ τὸν Félix Malzac, γάλλο γιατρὸ τῆς πόλης τοῦ Castres, στὴ διάρκεια τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1795 ὁ Κοραὴς βρισκόταν γιὰ δεύτερη φορὰ στὸ Νozaie τῆς ἐπαρχίας Νemours, ἑβδομήντα περίπου χιλιόμετρα μακριὰ ἀπὸ τὸ Παρίσι, κοντὰ στὸ Φοντενεμπλώ, φιλοξενούμενος στὸ κτῆμα τοῦ Στέφανου Clavier ἑνάμιση μόλις χρόνο μετὰ τὴν ἐπιστροφή του ἀπὸ τὴν πρώτη διαμονὴ στὸ ἐξοχικὸ τοῦ φίλου του. Τὸν ὁδήγησαν πάλι ἐκεῖ ταλαιπωρίες σωματικῶν ἀσθενειῶν καὶ ἰδίως βιοτικῶν στερήσεων, ἀλλὰ καὶ φόβοι ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς ἀναταραχὲς ἐξαιτίας τῆς φτώχειας, τῆς ἀκρίβειας καὶ τῆς κερδοσκοπίας ποὺ μάστιζαν τὸν πληθυσμὸ τῆς γαλλικῆς πρωτεύουσας. Τὰ νέα γιὰ τὶς ἐπαναστατικὲς καὶ τὶς διεθνεῖς ἐξελίξεις ἔφταναν τώρα στὸ μακρινὸ Νozaie μέσα κυρίως ἀπὸ τὴν εἰδησεογραφία τῶν ἐφημερίδων δημιουργώντας πότε κλίμα ἀνησυχίας καὶ πότε αἰσιοδοξίας γιὰ τὸ μέλλον τῆς Γαλλίας. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, μολονότι οἱ συνθῆκες στὸ ἐξοχικὸ τοῦ Clavier γιὰ μελέτη καὶ συγγραφὴ δὲν ἦταν ἀπόλυτα ἰδανικές, ἡ περίοδος αὐτή, ποὺ διάρκεσε ἕνα περίπου χρόνο, ὑπῆρξε ἀπὸ τὶς πιὸ παραγωγικὲς τῆς ζωῆς τοῦ ἕλληνα σοφοῦ ἀφοῦ τελείωσε ἐκεῖ τὴ μετάφραση δύο ἀκόμη ἰατρικῶν ἔργων πρὸς βιοπορισμὸ καὶ ἐργάστηκε ἐντατικὰ γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς ἔκδοσης τοῦ Θεόφραστου καὶ τοῦ Ἱπποκράτη. Ὅμως ἡ λόγω τῆς παρατεταμένης οἰκονομικῆς κρίσης ἀδυναμία νὰ βρεθοῦν ἐκδότες πρόθυμοι νὰ ἀγοράσουν τὰ χειρόγραφά του καὶ ἡ ἀγωνία μήπως ἀργήσει νὰ ἐπιστρέψει στὸ Παρίσι, ἔκαμπταν περισσότερο τὶς ἄμυνες τοῦ καταπιεσμένου θυμικοῦ του καὶ τότε ξεσποῦσε σὲ ἐκρήξεις ὀργῆς γιὰ αὐτὸ ποὺ τοῦ εἶχε ἐπιφυλάξει ἡ μοίρα, νὰ διάγει, ὅπως ἔλεγε, ζωὴ ἑνὸς πλάνητα καὶ ἐξαρτημένη ἀπὸ ἄλλους. 29 Παραλήπτης τῶν ἱερεμιάδων του ἦταν ὁ ἄλλος στενὸς φίλος καὶ ὁμότεχνός του Chardon de la Rochette, ποὺ ἐπικοινωνώντας μαζί του εἴτε μὲ τὴ φυσική του παρουσία εἴτε μὲ τὸ μέσο τῆς ἀλληλογραφίας στὸ ἐπαναστατημένο Παρίσι καὶ τὸ Νozaie, προσπαθοῦσε μαζὶ μὲ τὸν Στέφανο Clavier νὰ τοῦ συμπαραστέκεται στὶς ὑποθέσεις του τόσο τὶς φιλολογικὲς καὶ ἐκδοτικὲς ὅσο καὶ σὲ ἐκεῖνες ποὺ εἶχαν νὰ κάνουν μὲ τὴν καθημερινότητα τοῦ φίλου 29. Βλ. Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Α, σ. 400 κ.ἑ., πβ. Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, Ἀδαμάντιος Κοραής, Ἱστορικὴ βιβλιοθήκη τῆς ἐφημ. Τὰ Νέα: Οἱ ἱδρυτὲς τῆς νεότερης Ἑλλάδας, ἐπιστ. ἐπιμέλεια Βασ. Παναγιωτόπουλος, τ. 16, Ἀθήνα 2010, σ

15 Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 225 του, νὰ τοῦ ἀναπτερώνει τὸ ἠθικὸ καὶ νὰ τὸν ἀποσπᾶ ἀπὸ τὰ ψυχολογικὰ προβλήματά του, πράγμα ποὺ ἀναγνώριζε ὁ Κοραὴς στὸ γράμμα του τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου 1795 στὸν La Rochette. 30 Ἐκεῖ μαθαίνουμε ὅτι τὴν ἴ- δια περίοδο διατηροῦσε ἀλληλογραφία καὶ μὲ ἕναν ἄλλο γάλλο φίλο του ἐγκαταστημένο στὴν πόλη Castres, ἀλλὰ πού, ὅπως ἔγραφε στὸν πρῶτο, δὲν ἦταν τόσο ἐμψυχωτικὰ θερμὴ ὅσο ἡ δική τους. Ἰδού τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα: «Et vous, mon cher ami, que faites-vous dans cette horrible crise qui menace toute la Nation? Je n ose point vous communiquer toutes mes craintes. Je suis plongé dans une tristesse sans exemple. Il n y a que votre correspondance qui m en distrait de temps en temps. J ai le bonheur de posséder un autre ami à Castres; mais notre correspondance n est pas aussi animée. Je crains que la dernière lettre que je lui ai envoyée ne soit égarée [ ].» Τρεῖς ἀκόμη φορὲς μνημονεύει ὁ Κοραὴς στὰ γράμματά του τὸν φίλο του τοῦ Castres, πόλης τῆς νότιας Γαλλίας στὴν περιφέρεια τῶν Μεσημβρινῶν Πυρηναίων (Midi-Pyrénées) τοῦ νομοῦ Τὰρν (Tarn). Σὲ μιὰ προηγούμενη ἐπιστολή, γραμμένη πρὶν ἀπὸ τὶς 26 Ὀκτωβρίου 1795, γιὰ πρώτη καὶ μοναδικὴ φορὰ ἀποκάλυπτε τὴν ταυτότητά του: ὀνομαζόταν Malzac καὶ ἦταν γιατρός. 31 Φαίνεται πὼς εἶχε κάνει κάποιες παραγγελίες βιβλίων στὸν βιβλιοπώλη Fuchs τοῦ Παρισιοῦ καὶ ὁ Κοραὴς παρακαλοῦσε τὸν La Rochette νὰ ἐγγυηθεῖ γιὰ τὰ αἰτήματα τοῦ φίλου του ποὺ τὸν περιέγραφε σὰν ἄνθρωπο σπάνιας τιμιότητας καὶ πλούσιου ψυχικοῦ κόσμου («qui est d une probité rare et qui a l âme, comme dit Montaigne, d une riche composition»). Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί, ὅπως ἔγραφε στὸ γράμμα τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου, θεωροῦσε εὐτυχία τὴ φιλία τους. Ἀφότου στὸ ἴδιο αὐτὸ γράμμα ἐξομολογοῦνταν πόσο πιὸ ἐμψυχωτικὴ αἰσθανόταν τὴν ἀλληλογραφία του μὲ τὸν La Rochette ἀπ ὅ,τι ἐκείνη μὲ τὸν Malzac καὶ ἐξέφραζε τοὺς φόβους του γιὰ τὴν τύχη μιᾶς τελευταίας ἐπιστολῆς του στὸν γιατρὸ τοῦ Castres, λιγότερο ἀπὸ ἕνα μήνα ἀργότερα, στὶς 16 Ἰανουαρίου τοῦ 1796, λογάριαζε ὡς βέβαιη τὴν ἀπώλειά της, καθὼς ἀπὸ τὸν φίλο του γιατρὸ δὲν εἶχε πλέον κανένα νέο. 32 Δὲν φαίνεται νὰ ἦταν 30. Ἀλληλογραφία, ὅ.π., σ Ὅ.π., σ Ὅ.π., σ. 432.

16 226 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ἕνα συμβατικὸ γράμμα, ἐκτεινόταν σὲ ἐννέα ὁλόκληρες σελίδες, δεῖγμα προφανῶς τῆς οἰκειότητας τῶν σχέσεών τους. Ἀλλὰ μήπως ἀπόδειξη στενῆς φιλίας καὶ μεγάλης ἐκτίμησης δὲν συνιστοῦσε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸν Ἰούνιο 1796 ὁ Κοραὴς θὰ τὸν πρότεινε ὡς συνεργάτη του στὸ ὑπὸ ἀνάθεση ἔργο τῆς μετάφρασης ἀποσπασμάτων ἀπὸ νεότερα ἰατρικὰ δημοσιεύματα γιὰ μιὰ σχεδιαζόμενη πολύτομη γενικὴ σειρὰ (bibliothèque universelle) τῶν ἐκδόσεων Lavaux; Φίλο «γκαρδιακὸ» (intime) τὸν ἀποκαλοῦσε καὶ «εὐτυχία» τὴν περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ἐκεῖνος θὰ ἤθελε νὰ ἀναμιχθεῖ στὸ ἐκδοτικὸ αὐτὸ σχέδιο, ποὺ ὅμως ἔμεινε χωρὶς συνέχεια. 33 Ποῦ εἶχαν ἄραγε γνωριστεῖ; Φαίνεται πὼς ἡ γνωριμία τους χρονολογοῦνταν ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς ἑξάχρονης διαμονῆς τοῦ Κοραῆ στὸ Montpellier ( ), πόλης ἐπίσης τοῦ γαλλικοῦ νότου. Ἡ οἰκογένεια Malzac τοῦ Castres εἶχε δώσει τρεῖς γενιὲς σπουδαίων γιατρῶν ἀπόφοιτων τῆς Ἰατρικῆς σχολῆς τοῦ Montpellier, ἀπὸ τὸν παλαιότερο Silvain ποὺ πέθανε τὸ 1758, τὸν γιό του Marc-Antoine ὣς τὸν νεότερο Félix, γιὸ τοῦ προηγούμενου, γεννημένο τὸ 1758, χρονιὰ τοῦ θανάτου τοῦ παπποῦ του. Ὅλα δείχνουν πὼς ὁ φίλος τοῦ Κοραῆ πρέπει νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸν τρίτο ἀπὸ τοὺς Malzac. 34 Οἱ δύο πρῶτοι εἶχαν φοιτήσει στὴν Ἰατρικὴ σχολὴ πρὶν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα, ἐνῶ ὁ Félix θὰ ἐγγράφηκε γύρω στὰ 1777 καὶ θὰ τελείωσε τὶς σπουδὲς στὰ 1781, ἀφοῦ ἡ τυπωμένη διδακτορική του διατριβὴ φέρει αὐτὴ τὴ χρονολογία. 35 Τὸ 1782, ὅταν ὁ Κοραὴς ἔκανε τὴν ἐγγραφή του στὸ Πανεπιστήμιο, ὁ Félix κανονικὰ θὰ ἐξακολουθοῦσε νὰ παραμένει στὴν πόλη τῶν σπουδῶν του θητεύοντας δίπλα σὲ κάποιο γιατρὸ προκειμένου νὰ κάνει τὴν καθιερωμένη κλινικὴ πρακτική του, ὅπως συνέβη τὸ 1786 καὶ μὲ τὸν ἕλληνα διδάκτορα τῆς ἰατρικῆς μετὰ τὴν ὑπο- 33. Ὅ.π., σ Ἡ ἐπιστολὴ ἔχει γραφτεῖ πρὶν ἀπὸ τὶς 13 Ἰουνίου Γιὰ τὰ βιογραφικά του βλ. Magloire Nayral, Biographie castraise, ou Tableau historique, analytique et critique, des personnages qui se sont rendus célèbres à Castres ou dans ses environs..., Castres 1834, τ. ΙΙ, σ (τὸ βιβλίο βρίσκεται ψηφιοποιημένο στὸ διαδίκτυο). Ἡ πλειονότητα τῶν πληροφοριῶν γιὰ τὸν Félix Malzac ὅσες χρησιμοποιοῦνται ἐδῶ, βασίζονται στὴν ἀφήγηση τῆς Nayral, γραμμένη μὲ φανερὴ συμπάθεια γιὰ τὴν προσωπικότητά του ἀλλὰ καὶ ἐλεγχόμενη γιὰ ἔλλειψη χρονολογικῶν ἀναφορῶν. 35. Ἡ πληροφορία δὲν προέρχεται ἀπὸ τὴν παραπάνω βιογραφία ἀλλὰ ἀπὸ τὴ σελίδα τίτλου τῆς διατριβῆς, ἀναρτημένη μόνη αὐτὴ στὸ διαδίκτυο χωρὶς τὸ κείμενο: Questio physiologica, an circulatio sanguinis functis mechanice necessaria? (Cand. Felice Malzac) 1781.

17 Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 227 στήριξη τῆς διατριβῆς του. Καθὼς ὁ τελευταῖος διατηροῦσε κοινωνικὲς ἐ- παφὲς ἐπισκεπτόταν τακτικά, κατὰ μιὰ λίγο μεταγενέστερη μαρτυρία του, ἕνα «λαμπρὸν οἶκον» τῆς πόλης, ἀσφαλῶς ὄχι τὸν μοναδικό, ὅπου σύχναζαν σημαντικοὶ ἄνθρωποι 36 γιατί νὰ ἀποκλείσουμε τὴν περίπτωση νὰ συναντήθηκε στὸν κύκλο τῶν συναναστροφῶν αὐτῶν μὲ τὸν Félix Malzac, γόνο ἐπιφανοῦς οἰκογένειας γιατρῶν τῆς νότιας Γαλλίας, καὶ νὰ συνδέθηκαν ἔκτοτε μὲ φιλία ποὺ τὴ διατήρησαν καὶ στὰ ἑπόμενα χρόνια; Ἡ ἡλικιακὴ διαφορὰ τῶν δέκα χρόνων ποὺ τοὺς χώριζε (τὸ 1782 ὁ Κοραὴς ἦταν 34 ἐτῶν καὶ ὁ Malzac 24) δὲν συνιστοῦσε, πιστεύω, ἐμπόδιο στὴν ἀνάπτυξη μιᾶς εἰλικρινοῦς φιλικῆς σχέσης ἡ ὁποία δὲν διακόπηκε στὴ συνέχεια οὔτε ἀπὸ τὶς γεωγραφικὲς ἀποστάσεις (τὸ Castres ἀπεῖχε ἀπὸ τὸ Παρίσι κοντὰ στὰ 600 χιλιόμετρα) οὔτε ἀπὸ τὴν ἐξάπλωση τῶν ἐπαναστατικῶν γεγονότων. Ἡ ὕπαρξη αὐτῆς τῆς χρονικῆς διαφορᾶς δικαιολογεῖ ἐπιπλέον τὴν κίνηση τοῦ μεγαλύτερου ἀπὸ τοὺς δύο φίλους νὰ προτείνει τὸ 1796, ὡς κύριος ὑπεύθυνος τῆς μεταφραστέας ἰατρικῆς ὕλης, τὸν μικρότερο ὡς συνεργάτη του γιὰ τὸ σχεδιαζόμενο ἐκδοτικὸ ἐγχείρημα τοῦ Lavaux. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα φαίνεται πὼς στὴν ἀμοιβαία προσέγγισή τους συνέτειναν καὶ λόγοι ἐκλεκτικῆς συγγένειας, πνευματικῆς καὶ ἰδιοσυγκρασιακῆς, παράλληλες διαδρομὲς στὴν πορεία τοῦ βίου, ποὺ ὅμως διαφοροποιοῦνται σὲ ὁρισμένες ἐπιλογὲς καὶ στάσεις ζωῆς ἀπέναντι σὲ σημαντικὰ θέματα. Ἔτσι π.χ. καὶ οἱ δύο τὴν περίοδο τῆς φοίτησής τους στὸ Πανεπιστήμιο βρέθηκαν ὑπὸ τὴν προστασία καθηγητῶν τους ποὺ διέκριναν τὰ προσόντα τους καὶ θέλησαν νὰ ἐνισχύσουν τὸν ζῆλο τους γιὰ βαθύτερη μόρφωση. Ο Félix θὰ γίνει συνεργάτης καὶ γραμματέας τοῦ Paul-Joseph Barthez, καθηγητῆ τῆς φυσικῆς καὶ φυσιολογίας, εἰσηγητῆ τοῦ βιταλισμοῦ, 37 καὶ ὁ Κοραὴς δάσκαλος τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν τοῦ κατὰ δύο χρόνια μικρότερού του Jean-Charles de Grimaud, μαθητῆ καὶ διάδοχου τοῦ Barthez στὴν ἕδρα τῆς φυσιολογίας, ποὺ προσπάθησε μάταια νὰ τὸν κρατήσει στὸ Montpellier. 38 Καὶ οἱ δύο, διπλωματοῦχοι ἐπιστήμονες 36. Ἐπιστ. πρὸς Δημ. Λῶτο, 15 Ἰαν. 1788, Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Α, σ Βλ. πρόχειρα γι αὐτὸν καὶ τὴ θεωρία του Δ. Θερειανός, Ἀδαμάντιος Κοραής, Τεργέστη 1880, τ. Α, σ Γιὰ τὴ σχέση τους βλ. Στὸ ἴδιο, σ Καθὼς εἰδικευόταν στοὺς πυρετούς, πιθανὸν νὰ εἶχε αὐτὸς εἰσηγηθεῖ στὸν Κοραὴ τὸ θέμα τῆς διατριβῆς του, τῆς Pyretologiae Synopsis (1786). Ἡ ἀκαδημαϊκή του καριέρα τελείωσε τὸ 1789 μὲ τὸν θάνατό του σὲ ἡλικία μόλις 39 ἐτῶν.

18 228 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) πλέον, θὰ μετοικήσουν στὸ Παρίσι γιὰ νὰ διευρύνουν τοὺς γνωστικούς τους ὁρίζοντες, ὁ πρῶτος γιὰ νὰ παρακολουθήσει τὶς παραδόσεις τοῦ Franz Anton Mesmer καὶ νὰ μυηθεῖ στὸν ζωικὸ μαγνητισμὸ ποὺ τὸν ἀποκήρυξε στὴ συνέχεια, ὁ δεύτερος γιὰ νὰ ἀρχίσει ἀρχειακὲς ἔρευνες στὴ Βασιλικὴ Βιβλιοθήκη μελετώντας τὰ σωζόμενα ἐκεῖ χειρόγραφα τῶν ἔργων τοῦ Ἱπποκράτη, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἔκδοση τῶν κειμένων τους ἀποκαταστημένων ἀπὸ τὸν ἴδιο κριτικά. Καὶ οἱ δύο διακρίνονταν, πέρα ἀπὸ τὴν εἰδίκευση στὸ ἀντικείμενο τῆς ἐπιστήμης τους, γιὰ τὴν πολυμέρεια τῶν ἐνδιαφερόντων τους. Ὑπῆρξαν γλωσσομαθεῖς ὄχι μόνον στὸ πεδίο τῶν σύγχρονων ἀλλὰ καὶ τῶν ἀρχαίων γλωσσῶν, ἀπέκτησαν πλατιὲς γνώσεις φιλολογίας, ἱστορίας, φιλοσοφίας, κατάρτισαν σπουδαῖες ἀτομικὲς βιβλιοθῆκες τὰ βιβλία τῶν ὁποίων φέρουν στὶς σελίδες τους τὰ ἴχνη τῆς φιλαναγνωσίας καὶ κριτικῆς ὀξύνοιας τῶν κατόχων τους. Καὶ οἱ δύο στὰ περιβάλλοντα ὅπου ἔζησαν βρέθηκαν στὸ ἐπίκεντρο τοῦ θαυμασμοῦ καὶ τοῦ σεβασμοῦ ἀπὸ ἄτομα ποὺ ἐπιζητοῦσαν τὴ συναναστροφή τους προκειμένου νὰ καλλιεργηθοῦν πνευματικὰ καὶ ἠθικά, 39 πρόθυμα παράλληλα νὰ προσφέρουν ἀνιδιοτελῶς τὶς ὑπηρεσίες τους στὰ ὑψηλὰ πρότυπά τους. Οἱ ἀρετὲς ποὺ περιέγραφε ὁ Κοραὴς σκιαγραφώντας τὴν εἰκόνα τοῦ φίλου του τὸ 1795 καὶ ποὺ ἀναντίρρητα κοσμοῦσαν καὶ τὸν ἴδιο, ἦταν ἀσφαλῶς ἕνα ἀπὸ τὰ κίνητρα γιὰ τὴν ἐπιδίωξη τῆς γνωριμίας μαζί τους. Τέλος, καὶ οἱ δύο ἐπέλεξαν νὰ παραμείνουν ἐκτὸς τῶν δεσμῶν τοῦ γάμου ὕστερα ἀπὸ ἐρωτικὲς σχέσεις ποὺ εἶχαν τραγικὴ κατάληξη, ὁ Κοραὴς νεαρὸς ἔμπορος στὸ Αμστερνταμ, ὁ Malzac ἀσκώντας τὴν ἰατρικὴ στὸ Castres εἶχαν τὴν ἀτυχία οἱ γυναῖκες ποὺ ἀγάπησαν νὰ πεθάνουν πρόωρα. 40 Δὲν πρέπει ὡστόσο νὰ παραβλέψουμε ἕναν ἀκόμη συνδετικό τους 39. Ἤδη εἰκοσιεξάχρονος ἔμπορος στὸ Ἄμστερνταμ, ὁ Κοραὴς ὑπερηφανευόταν μὲ νεανικὴ ἔπαρση γιὰ τὴν ἀκτινοβολία ποὺ ἀσκοῦσε ἡ προσωπικότητά του στοὺς γύρω του «ὅποιος μὲ συνανεστράφη ἅπαξ, ἐζήτησε τὴν φιλίαν καὶ τὴν παντοτινὴν συναναστροφήν μου», ἔγραφε στοὺς συνεταίρους του Μ. Πετροκόκκινο καὶ Α. Πατεράκη στὶς 23 Σεπτ. 1774, Ἀλληλογραφία, ὅ.π., τ. Α, σ Ὁ Κοραὴς «ἔκλαιγεν ἀπαρηγόρητα» ὅταν πληροφορήθηκε τὸν θάνατο τῆς «ἀγαπητικῆς» του, ἀφηγεῖται ὁ παραγιός του Σταμάτης Πέτρου, Δημ. Γκίνης, «Ἡ ἐρωτικὴ ζωὴ τοῦ Κοραῆ», Ἑλληνικὴ Δημιουργία 10 (1952), 116, πβ. Φίλ. Ἠλιοὺ (ἐπιμ.), Σταμάτης Πέτρου, Γράμματα ἀπὸ τὸ Ἄμστερνταμ, Ἀθήνα, «Ἑρμής», 1976, σ. 30. Δὲν ἔχει διευκρινιστεῖ ἂν ἐπρόκειτο γιὰ Ὀλλανδέζα ἢ Γαλλίδα, B. J. Slot, «Commercial activities of Korais in Amsterdam», Ὁ Ἐρανιστὴς 16 (1980), 81. Κάποια προξενιὰ τότε στὸ Ἄμστερνταμ καὶ τὴ Σμύρνη δὲν εὐοδώθηκαν. Ὅσο γιὰ

19 Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΟΡΑΗ 229 κρίκο σ αὐτὲς τὶς παράλληλες διαδρομές, τὴ σχέση τους μὲ δύο ἐπιφανεῖς μορφὲς τῆς γαλλικῆς ἐπιστήμης, τὸν ἑλληνιστὴ καὶ ἀκαδημαϊκὸ Ἀνδρέα Dacier, ποὺ δὲν ζοῦσε πιά, καὶ τὸν νευροψυχίατρο Φίλιππο Pinel, σύγχρονό τους, ἀπόφοιτο ἐπίσης τῆς Ἰατρικῆς σχολῆς τοῦ Montpellier. Δίχως ἄλλο ὁ Malzac θὰ καυχιόταν στὸν φίλο του ἐπειδὴ ἀμφότεροι ἦταν λαμπρὰ τέκνα τοῦ Castres καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς του θὰ γνώριζε καὶ προσωπικὰ τὸν δεύτερο μιὰ καί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, τὰ πρῶτα χρόνια τῶν σπουδῶν του εἶχαν συμπέσει μὲ τὰ τελευταῖα τοῦ Pinel, ἀλλὰ καὶ ὁ Κοραὴς θὰ δήλωνε εὐτυχὴς ἀφενὸς ἐπειδὴ εἶχε στὴ βιβλιοθήκη του ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ ἐργαλεῖα τῆς δουλειᾶς του, τὴ γαλλικὴ μετάφραση τῶν ἔργων τοῦ Ἱπποκράτη καμωμένη ἀκριβῶς ἀπὸ τὸν καταξιωμένο ἐκεῖνο γάλλο φιλόλογο, 41 καὶ ἀφετέρου ἐπειδὴ σχετιζόταν στενὰ μὲ τὸν πρωτοπόρο καὶ ἀνανεωτὴ τῆς ψυχιατρικῆς γάλλο ἐπιστήμονα (στὸ γράμμα ὅπου ζητοῦσε ἀπὸ τὸν Chardon de la Rochette νὰ ἐγγυηθεῖ γιὰ τὴν ἐντιμότητα τοῦ Malzac στὸν βιβλιοπώλη Fuchs, τὸν παρακαλοῦσε προηγουμένως νὰ διαβιβάσει στὸν Pinel μιὰ ἐσώκλειστη ἐπιστολή του, καὶ δὲν ἦταν ἡ μοναδικὴ ποὺ τοῦ ἔστειλε). 42 Τὶς ὄχι ἀσήμαντες ἀποκλίσεις τῶν βιογραφικῶν τους θὰ τὶς ἐντοπίζαμε σὲ τέσσερα σημεῖα: πρῶτα, στὸ ὅτι ὁ γάλλος γιατρὸς δὲν παρουσίασε ἐκδοτικὴ δραστηριότητα (ἐκτὸς ἀπὸ τὴ δημοσίευση ἑνὸς ἀριθμοῦ φιλολογικῶν ἄρθρων στὸ Mercure de France) σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ἕλληνα σοφὸ ποὺ ὑπῆρξε πολυγραφότατος καὶ ἐκδοτικὰ ὑπερπαραγωγικός 43 ὕστερα, τὸν καταλυτικὸ ρόλο ποὺ ἔπαιξε στὴ ζωὴ τοῦ Malzac ἡ ἀπώλεια τῆς ἀγαπημένης του φίλης καὶ συνεργάτιδας Madame Balard, βλ. παρακάτω. 41. Θετικὰ σχόλια τοῦ Κοραῆ γιὰ τὸ ἐγχείρημα τῆς μετάφρασης ἀπὸ ἕναν μὴ γιατρὸ ὅπως ὁ Dacier βλ. στὰ Προλεγόμενα τῆς γαλλικῆς ἔκδοσης τοῦ Περὶ ἀέρων, ὑδάτων, τόπων, 1800, σ. clxj [=Ἀδαμαντίου Κοραῆ Προλεγόμενα, ὅ.π., τ. Δ, Ἀθήνα, ΜΙΕΤ, 1995, σ. 681]. 42. Ἀπὸ τὴ δημοσιευμένη γαλλικὴ ἀλληλογραφία του καὶ λιγότερο ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γνωρίζουμε ὅτι τοῦ εἶχε ἀπευθύνει τουλάχιστο πέντε ἐπιστολές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες μέχρι σήμερα καμία δὲν ἔχει ἀνιχνευτεῖ καὶ ἔλθει στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας. Εἶχαν ὡστόσο καὶ προσωπικὲς συναντήσεις καὶ τὰ ζητήματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦσαν ἀφοροῦσαν κυρίως διεκπεραιώσεις ἐκκρεμοτήτων τοῦ Κοραῆ (ἐκδοτικὰ τῶν ἰατρικῶν μεταφράσεών του, μιὰ μπανιέρα γιὰ ἀτμόλουτρα ποὺ εἶχε στὴν κατοχή του, γιὰ τὴν ὁ- ποία ζητοῦσε τὴ μεσολάβηση τοῦ γάλλου νευροψυχίατρου ὥστε νὰ βρεθεῖ ἀγοραστὴς στὸν κύκλο τῶν ἀσθενῶν του, κλπ.). Ὁ Pinel πάντως δὲν ὑπῆρξε συμφοιτητής του στὸ Montpellier, ὅπως γράφει ὁ Δ. Θερειανός, ὅ.π., σ Βλ. τὴ μελέτη τῆς Λουκίας Δρούλια, «Coray, écrivain polygraphe, éditeur

20 230 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) στὸ ὅτι ὁ Malzac ἄσκησε τὴν ἰατρικὴ στὴ γενέτειρά του ὅπου ἀπέκτησε φήμη σπουδαίου γιατροῦ στὰ πρότυπα τῶν ἄμεσων προγόνων του, ἐνῶ ὁ Κοραὴς θὰ τὴν ἐγκαταλείψει νωρὶς γιὰ νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴ φιλολογία μὲ τὴν ἐνθάρρυνση γάλλων ἑλληνιστῶν, ὅπως τοῦ Villoison, εἰσπράττοντας διεθνὴ καταξίωση μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα του ἀκόμη, στὸ ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν Malzac, ὁ ὁποῖος μετὰ τὸν θάνατο τῆς συντρόφου του καταδίκασε τὸν ἑαυτό του σὲ πλήρη ἀπομόνωση (πέθανε ἀπὸ ἕνα εἶδος φθίσης τὸ 1823 σὲ ἡλικία 65 ἐτῶν), ὁ Κοραὴς ξεπερνώντας ἔντονες δυσχέρειες τοῦ βίου καὶ ψυχολογικὲς πιέσεις, ποὺ κάποτε τὸν ὁδήγησαν ἀκόμη καὶ στὴ σκέψη τῆς αὐτοκτονίας, 44 βρῆκε νέο προσανατολισμὸ καὶ σκοπὸ ζωῆς πρωταγωνιστώντας στὶς προσπάθειες γιὰ τὴν ἀναμόρφωση τῆς παιδείας καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀφύπνισης τῶν Ἑλλήνων τόσο στὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ ὅσο καὶ στὴ διάρκεια τοῦ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀποτίναξή του καὶ τὴν κατάκτηση τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ ἔθνους του καὶ τέλος, στὸ ὅτι ὁ Malzac πεθαίνοντας ἄφησε μέρος τῆς περιουσίας καὶ τὴν ἐξαιρετικὰ πλούσια βιβλιοθήκη του σὲ ἰδιωτικὰ χέρια, στὸν εὐγενὴ καὶ σοφὸ φίλο του Mazon, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Κοραὴς ἔχοντας μόνη περιουσία τὴ βιβλιοθήκη του θὰ τὴν κληροδοτοῦσε λίγα χρόνια ἀργότερα, ἐν ζωῇ ἀκόμη, σὲ δημόσιο φορέα, στὸ Γυμνάσιο τῆς ἀγαπημένης του Χίου. Τὰ γράμματα στὸν φίλο του γιατρὸ τοῦ Castres, τὸν Félix Malzac ἀγνοοῦμε τὴν ἔναρξη ὅσο καὶ τὴ λήξη τῆς ἐπιστολικῆς ἐπικοινωνίας τους προφανῶς δὲν μερίμνησε κανεὶς νὰ ἀναζητηθοῦν καὶ νὰ συμπεριληφθοῦν στὶς δημοσιεύσεις τῆς γαλλικῆς ἀλληλογραφίας του, ὅπως συνέβη μὲ τὰ ἀντίστοιχα πρὸς τοὺς Chardon de la Rochette, Villoison, Didot κ.ἄ. Ισως κάποτε ἡ τύχη βοηθήσει στὴν ἀποκάλυψη τῶν γραπτῶν τεκμηρίων τῶν σχέσεών τους, ἐφόσον φυσικὰ σώζονται κάπου, 45 ὥστε νὰ ἔλθουν στὸ φῶς acharné», Hellénisme et Hippocratisme dans l Europe méditerranéenne: autour de D. Coray, Université de Montpellier ΙΙΙ, 1999, σ Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, Ἀδαμάντιος Κοραής, ὅ.π., σ Ὁ Mazon, στὸν ὁποῖο ὁ Félix Malzac ἄφησε περιουσιακά του στοιχεῖα καὶ τὴ βιβλιοθήκη του, πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν Claude-Louis Mazon ( ), σπουδασμένο ἐπίσης στὸ Montpellier. Γιός του ὑπῆρξε ὁ Louis-Victorin ( ), πατέρας στὴ συνέχεια τοῦ Albin Mazon ( ), γνωστοῦ ἱστορικοῦ τὰ κατάλοιπα τοῦ ὁποίου βρίσκονται ταξινομημένα στὰ ἀρχεῖα τοῦ νομοῦ Ardèche (Fonds Mazon aux archives de l Ardèche). Θὰ ἄξιζε νὰ γίνει ἐπισταμένη ἀναζήτηση ἐκεῖ (μιὰ πρώτη πάντως διερεύνηση στὸ ψηφιοποιημένο στὸ διαδίκτυο ἀρχεῖο δὲν ἀπέδωσε ἀποτελέσματα), ἴσως καὶ νὰ βολιδοσκοπηθεῖ ἡ πλευρὰ τῶν ἀπογόνων τῆς

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς*

Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου (14η Ιουλίου) Ἀδαμάντιος Κοραῆς καὶ Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: δύο διαφορετικοὶ δρόμοι, ἕνας κοινὸς σκοπὸς* Τοῦ Ἀστερίου Ἀργυρίου «Τὸ ἔργο τοῦ Νικοδήμου εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Β2 ΠΕΤΡΑ ΠΕΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΟΖΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ Yπεύθυνοι καθηγητές Μπουρμπούλιας Βασίλης - φιλόλογος Τσατσούλα Μαρία - φυσικός 1 Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: Η Μεσόγειος

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10)

ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά Νικοµάχεια (Β6, 4-10) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγµένο κείµενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος

23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος 23/2/07 Sleep out Πλατεία Κλαυθμώνος Μια βραδιά στο λούκι με τους αστέγους «Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος την πρόσκληση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου

Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Ο προφήτης τῆς Πονεμένης Ρωμηοσύνης Μνήμη Φωτίου Κόντογλου Κείμενον Αʹ Βιο-Βιβλιογραφικὰ τοῦ Φώτη Κόντογλου* 1895 Γεννιέται ὁ Φ.Κ. στὶς 8 Νοεμβρίου, στὸ Αϊβαλὶ τῆς Μ. Ασίας (Κυδωνίες). Γονεῖς του ὁ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, + Η Ταπείνωση τοῦ Ἀποστόλου Ματθαίου* Μιὰ Μαρτυρία τῆς Παραδόσεως γιὰ τὴν Κριτικὴ Μελέτη τῶν Πηγῶν Ηλία Βουλγαράκη ( 1999) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΜΑΤΘΑΙΟ, πού, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἕγραψε ἕνα ἀπὸ τὰ τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία»)

ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Κριτικὴ πάνω στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «Ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ Ἀνθρωπολογία») Γεωργίου Χασούρου (Βιολόγου - Ἐκπαιδευτικοῦ) Α) Ἡ «ἐκκλησία» τῆς ιεθνοῦς Ψυχαναλυτικῆς Ἑταιρείας. Ἕνα ἄρθρο τοῦ κ. Γιανναρᾶ «ψυχανάλυση καὶ Ἐκκλησιαστικὴ ἀνθρωπολογία» ποὺ δηµοσιεύθηκε τὸ περασµένο ἔτος

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός

Γιάννης Ι. Πασσάς. Γλώσσα. Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Γιάννης Ι. Πασσάς Γλώσσα Οι λειτουργίες της γλώσσας Η γλωσσική 4εταβολή και ο δανεισ4ός Αρχή πάντων ορισµός εστί Γλώσσα: Κώδικας ση4είων ορισ4ένης 4ορφής (γλωσσικής), 4ε τα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδακτική ενότητα

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Διδακτική ενότητα ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑ Α, Β, Γ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδακτική ενότητα Στόχος μας είναι: Να ανακαλύψετε τους παράγοντες που οδήγησαν στην εμφάνιση και

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς.

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο (στ.471-490) ΧΟΡΟΣ ηλοῖ τὸ γέννηµ' ὠµὸν ἐξ ὠµοῦ πατρὸς 471 τῆς παιδὸς εἴκειν δ'οὐκ ἐπίσταται κακοῖς. ΑΡΧΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κείµενο από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνὰ οἱ Γερμανοὶ κατηγορούμενοι σὲ δίκες γιὰ Ἐγκλήματα

Συχνὰ οἱ Γερμανοὶ κατηγορούμενοι σὲ δίκες γιὰ Ἐγκλήματα 27η Ἰανουαρίου: Διεθνὴς Ἡμέρα γιὰ τὰ θύματα τοῦ Ὁλοκαυτώματος Ἡ «τελικὴ λύση» τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ζητήματος* Μέρος Δ Συχνὰ οἱ Γερμανοὶ κατηγορούμενοι σὲ δίκες γιὰ Ἐγκλήματα Πολέμου ἰσχυρίζονταν πώς, καθὼς ὁ στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ,

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Β ΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟ. Πέµπτη 19 Νοεµβρίου 1942. Αγαπητή Κίττυ, ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983

ΑΣΕΠ 2000 ΑΣΕΠ 2000 Εμπορική Τράπεζα 1983 Υπουργείο Κοιν. Υπηρ. 1983 20 Φεβρουαρίου 2010 ΑΣΕΠ 2000 1. Η δεξαμενή βενζίνης ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι γεμάτη κατά τα 8/9. Κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας το πρατήριο διέθεσε τα 3/4 της βενζίνης αυτής και έμειναν 4000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ γέννηση. (La naissance)

Ἡ γέννηση. (La naissance) Ζιζὲλ Πράσινος (Gisèle Prassinos) Ἡ γέννηση (La naissance) ΘΕΛΕ μιὰ μεγάλη νεκρὴ κούκλα γιὰ νὰ τὴν ἔχει στὴν ἀγκαλιά του καὶ νὰ τὴν πνίξει. Ἔνιωθε ἤδη πάνω του τὸ μεγάλο ἀ- σπόνδυλο βάρος ποὺ εἶχε νὰ κρατήσει.

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος»*

«Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις τοῦ Ποντιακοῦ Ζητήματος»* 19η Μαΐου Ημέρα Μνήμης τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας (1914-1923) Αʹ. Φάνης Μαλκίδης Η διεκδικουμένη περιοχὴ τοῦ Πόντου, ὡς Αὐτονόμου Ελληνικοῦ Ποντιακοῦ Κράτους (1918-1922). «Εθνικὲς καὶ Διεθνεῖς Διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Δ Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Σ η) ΑΣΤΗΡΙΚΤΗ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΗΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΛΕΟΣ Προέλευσις καὶ ἔννοια τοῦ γραικύλος. Ἄρθρον 19 ης Ὀκτωβρίου 2010 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.sartzetakis.gr Χρῆστος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ*

Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ἡ Θεωρία τῆς Ἐλέξιξης: κοσμικὴ θρησκεία, μὲ νόημα καὶ ἠθικὴ Ἡ Ὁ νεο-δαρβινισμὸς καὶ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ* Ὄχι Ἐξέλιξη, ἀλλὰ Σχεδιασμὸς Μέρος B ἐπιστημονικὴ κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὴν Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE SESSION 2015 GREC MODERNE MARDI 23 JUIN 2015 LANGUE VIVANTE 2 Séries ES et S Durée de l épreuve : 2 heures coefficient : 2 Série L Langue vivante obligatoire (LVO)

Διαβάστε περισσότερα

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει.

3. δυνητικό: ἄν, ποὺ σημαίνει κάτι ποὺ μπορεὶ ἤ ποὺ μποροῦσε νὰ γίνει. 1 Άκλιτα μέρη Μόρια Λέγονται οι άκλιτες λέξεις, οι περισσότερες μονοσύλλαβες, που δεν ανήκουν κανονικά σ ένα ορισμένο μέρος του λόγου. Αυτά έχουν κυρίως επιρρηματική σημασία και χρησιμοποιούνται στο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων,

ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, Sbatti il mostro in prima pagina 1 Η λαγνεία τοῦ «κακοῦ» στὰ ΜΜΕ* Νίκος Βαραλῆς ΚΑΘΕ ὥρα τηλεθέασης φέρνει στὰ μάτια μας εἰκόνες βίας, φόνων, καταστροφῶν καὶ διαστροφῶν σὲ ἀπεριόριστες ποσότητες. Ο δημοσιογραφικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου *

Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Ο Θάνατος τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Ἀνθρώπου * Η Ορθόδοξη ἀπάντηση στὸ ὑπαρξιακὸ κήρυγμα τοῦ «θανάτου τοῦ Θεοῦ»

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων

Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων Τέσσαρα Κείμενα ἐπὶ Ἐκκλησιαστικῶν Θεμάτων A Collection of Four Greek-Language Texts of the Author on Sundry Ecclesiastical Subjects Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό.

ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. 1 ΘΕΜΑ: Διαφορές εσωτερικού εξωτερικού δανεισμού. Η διαχρονική κατανομή του βάρους από το δημόσιο δανεισμό. Σύνταξη: Παπαδόπουλος Θεοχάρης, Οικονομολόγος, Οικονομολόγος, MSc, PhD Candidate, εισηγητής Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΤΣΑΪΝΗΣ Μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Δ.Ε.Ε.Φ) ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ (ἤ περὶ ἔρωτος) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Β ΕΚΔΟΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 ΠΛΑΤΩΝ (428 348 π.χ) Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας

2014-09. Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας 1/8 2014-09 Κουζανός: Η σοφία της αγνωσίας Nicolaus Cusanus: Η σοφία της αγνωσίας. Ο Θεός, ο κόσμος, ο άνθρωπος (μτφρ. Γ. αρδιώτης, εισ.-επιμ. Ν. Αυγελής Σειρά: Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 2). Θεσσαλονίκη: Σταμούλης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Πλησίον ΚΕΒΟΠ & Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» Αγίου Γεωργίου & Ρίμινι 12461 Χαϊδάρι Τηλ:210-5813619 Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1

Ποικιλία τέρπουσα. Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 Ποικιλία τέρπουσα ἡ μελοποιία στὴν Ἀνθολογία Στιχηραρίου τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου τοῦ Βυζαντίου ( 30 Ἰουνίου 1862) 1 ὑπὸ Κωνσταντίνου Τερζοπούλου Ἀμφιθέατρο Νέου Κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα