Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα"

Transcript

1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Σειέθσλν Fax Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Γηαηαξαρέο ύπλνπ σο πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο Γεκόζηα Τγεία θαη νηθνλνκηθή θξίζε Κνηλσληθνί θαζνξηζηέο ηεο πγείαο Μαζήκαηα Σκήκα Ιαηξηθήο ΓΠΘ: Πξνπηπρηαθά: Τγηεηλή (Τπνρξεσηηθό κάζεκα Γ εμακήλνπ) Κνηλσληθή Ηαηξηθή (Τπνρξεσηηθό κάζεκα Γ εμακήλνπ) Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία (Δπηιεγόκελν κάζεκα η εμακήλνπ) Μεηαπηπρηαθά: Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία 1. Δξγαζία ζε βάξδηεο: επίδξαζε ζηελ πγεία 2. ύλδξνκν απλνηώλ ζηνλ ύπλν θαη επίδξαζε ζηελ εξγαζία 3. Πξώηεο βνήζεηεο ζην ρώξν εξγαζίαο Δπίβιεςε ζηελ εθπόλεζε 2 δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ ηξηκειή επηηξνπή άιισλ 9 δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Ηαηξηθή ηνπ Ύπλνπ 1. Γηαηαξαρέο θηξθάδηνπ ξπζκνύ 2. Κνηλσληθέο επηπηώζεηο εκεξήζηαο ππλειίαο- Σξνραία αηπρήκαηα: ειιεληθή θαη δηεζλήο πξαγκαηηθόηεηα Δπίβιεςε ζηελ εθπόλεζε 3 δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ ηξηκειή επηηξνπή άιισλ 11 δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Κιηληθή Φαξκαθνινγία 1. Μέζνδνη δηαθνπήο θαπλίζκαηνο

2 Δθπαίδεπζε Δηδηθεπνκέλωλ πκκεηνρή ζην πξόγξακκα ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο Δθπαηδεπηηθά καζήκαηα, Δπίβιεςε ζηελ εθπόλεζε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ (ππνρξεσηηθέο γηα ηελ απόθηεζε ηίηινπ εηδηθόηεηαο) πνπδέο Ακεξηθαληθό Κνιιέγην ΑΝΑΣΟΛΗΑ, Θεζζαινλίθε. Βαζκόο Απνιπηεξίνπ 19 1 / : Φνίηεζε ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηαθνπή ιόγσ εηζαγσγήο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ Ηαηξηθή ρνιή. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Δηζαγσγή κε Παλειιήληεο εμεηάζεηο Βαζκόο πηπρίνπ: Λίαλ Καιώο, Οθηώ (8) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Ηαηξηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Σίηινο: Δπίδξαζε ηνπ κε ζηαζεξνύ θπθιηθνύ σξαξίνπ θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηεο αλαπλνήο ζηνλ ύπλν ζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ κεραλνδεγώλ ακαμνζηνηρηώλ ηνπ ΟΔ Δπηβιέπσλ: Καζεγεηήο ΓΠΘ Γεκνζζέλεο Μπνύξνο Μέιε ηξηκεινύο επηηξνπήο: Καζεγεηήο ΓΠΘ Θεόδσξνο Κ. Κσλζηαληηλίδεο, Καζεγήηξηα ΓΠΘ Υαξηησκέλε Πηπεξίδνπ. Βαζκόο: Άξηζηα Σίηινο εηδηθόηεηαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία Πξνϋπεξεζία 2013-ζήκεξα. Λέθηνξαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή (Σκήκα Ηαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο (Βαζκίδα Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο), Σκήκα Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο (πξώελ ΣΔΗ Καβάιαο) Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Ηαηξόο Δξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Ν. Έβξνπ Γηδάζθνπζα (ΠΓ 407/80) ηνπ καζήκαηνο Κνηλσληθή Ηαηξηθή (Σκήκα Ηαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο) Ηαηξόο εηδηθεπόκελε ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο ζην ΓΝΘ Γ. Παπαληθνιάνπ : Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο Μνλάδα Ύπλνπ, Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΓΝΘ Γ. Παπαληθνιάνπ Τπεξεζία Τπαίζξνπ (ΚΤ Κξύαο Βξύζεο θαη Ννζνθνκείν Γηαλληηζώλ, Ν. Πέιιαο) Γηδαθηηθή εκπεηξία ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΠΘ Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο 1. Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Τγηεηλή (από θνηλνύ κε ηνλ Καζεγεηή θ. Θ. Κ. Κσλζηαληηλίδε (Απόθαζε Λ-ΚΔ Σνκέα Α.Π.60/ ) 2. Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Κνηλωληθή Ιαηξηθή (από θνηλνύ κε ηνλ Καζεγεηή θ. Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδε (Απόθαζε Λ-ΚΔ Σνκέα Α.Π.60/ ) 3. Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ θαη' επηινγήλ καζήκαηνο Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο

3 Δξγαζίαο (από θνηλνύ κε ηνλ Καζεγεηή θ. Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδε (Απόθαζε Λ-ΚΔ Σνκέα Α.Π.60/ ) 4. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Κοινωνικής Ιαηρικής (ύκβαζε Ν.407/80) ζην Γ εμάκελν ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Γ.Π.Θ. (2 ώξεο/εβδνκάδα). Αθαδεκατθό έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Κοινωνικής Ιαηρικής (ύκβαζε Ν.407/80) ζην Γ εμάκελν ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Γ.Π.Θ. (2 ώξεο/εβδνκάδα). Αθαδεκατθό έηνο Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο 1. πκκεηνρή ανελλιπώς ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο όισλ ησλ θύθινπ ζπνπδώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (Π.Μ.. Τ.Α.Δ.) (Οξγάλσζε: Σκήκα Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ. ζε ζύκπξαμε κε ηα Σκήκαηα Γεκόζηαο Τγηεηλήο θαη Ννζειεπηηθήο Α ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο) από ην 2006 κέρξη ζήκεξα κε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: 1.'Δξγαζία ζε βάξδηεο θαη επίδξαζε ζηελ πγεία', 2. 'ύλδξνκν απλνηώλ ζηνλ ύπλν θαη επίδξαζε ζηελ εξγαζία', 3. 'Πξώηεο βνήζεηεο ζην ρώξν εξγαζίαο' 2. πκκεηνρή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 4νπ θαη 5νπ Κύθινπ πνπδώλ (2013 θαη 2014), ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Κιηληθή Φαξκαθνινγία- Θεξαπεπηηθή (Οξγάλσζε: Σκήκα Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ. ζε ζύκπξαμε κε ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: 'Μέθοδοι διακοπής καπνίσματος' 3. πκκεηνρή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 1νπ Κύθινπ πνπδώλ (2013 θαη 2014), ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ιαηξηθή ηνπ Ύπλνπ (Οξγάλσζε: Σκήκα Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ.) Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 'Γηαηαξαρέο θηξθάδηνπ ξπζκνύ' θαη 'Κνηλσληθέο επηπηώζεηο εκεξήζηαο ππλειίαο- Σξνραία αηπρήκαηα: ειιεληθή θαη δηεζλήο πξαγκαηηθόηεηα' ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ- ΣΔΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ) 1. Γηδαζθαιία σο Έθηαθην Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό- Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Ε' εμακήλνπ: Επιδημιολογία από ηνλ Οθηώβξηνο 2010 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Γηδαζθαιία σο Έθηαθην Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό- Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ θαη' επηινγή καζήκαηνο Ε' εμακήλνπ: Υγιεινή και Αζθάλεια ζηην Εργαζία από ηνλ Οθηώβξηνο 2010 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Γηδαζθαιία σο Έθηαθην Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό- Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Γ' εμακήλνπ: Παθολογία ΙΙ από ηνλ Φεβξνπάξην 2012 έσο θαη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2013 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 'Γηαηαξαρέο Ύπλνπ θαη Δξγαζία' ζην Γηεηέο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Β. Διιάδνο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (Σνκέαο Δπαγγεικαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Τγηεηλήο). Αθαδεκατθό Έηνο ΓΗΜΟΙΟ ΙΔΚ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 'ηνηρεία Τγηεηλήο' ζην Α' εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο. Αθαδεκατθό Έηνο (2 ώξεο/εβδνκάδα). ΙΔΚ ΔΚΑΒ-9 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 'ηνηρεία Φπζηνινγίαο' 'πλήζε επείγνληα πεξηζηαηηθά' ζην Α' εμάκελν θαη 'Ομείεο παζήζεηο- Γηαηαξαρέο πνπ απαηηνύλ επείγνπζα θξνληίδα' θαη 'πλήζεηο παζνινγηθέο εηθόλεο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε' ζην Β εμάκελν. Αθαδεκατθό Έηνο

4 Μέινο επηζηεκνληθώλ εηαηξηώλ 1. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο 2. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηαηαξαρώλ Ύπλνπ 3. Μέινο ηεο εηαηξίαο Society for Social Medicine 4. Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο εηαηξίαο European Society for Lifestyle Medicine 5. Μέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ TB-NET γηα ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο θπκαηίσζεο 6. Μέινο ηνπ παγθόζκηνπ νξγαληζκνύ MEDICHEM γηα ηελ πξνώζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πγείαο θαηά ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ρεκηθώλ Κξηηήο επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζε 1. Journal of Occupational and Environmental Medicine (JOEM) (Impact Factor 1.797) 2. Journal of Medicine and Medical Sciences 3. Annals of Clinical Biochemistry (Sage Publication Journals) (Impact Factor 1.922) 4. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Bentham Science Publishers) 5. International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor 1.998) 6. International Journal of Environmental Health Science and Engineering (Impact Factor 1.010) 7. BMC Pulmonary Medicine (Impact Factor 2.140) 8. Nutrition Research (Impact Factor 2.742) 9. International Journal of Human Factors and Ergonomics Κπξηόηεξεο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Δ. Νέλα (2008) Δπίδξαζε ηνπ κε ζηαζεξνύ θπθιηθνύ ωξαξίνπ θαη ηωλ δηαηαξαρώλ ηεο αλαπλνήο ζηνλ ύπλν ζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηόηεηα δωήο ηωλ κεραλνδεγώλ ακαμνζηνηρηώλ ηνπ ΟΔ ΤΓΓΡΑΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Νέλα Δ. "νβαξό Ομύ Αλαπλεπζηηθό ύλδξνκν (Severe Acute Respiratory Syndrome SARS)". ην: Αλαγλσζηόπνπινο Αρ., Παπαδόπνπινο Λ. 'Οηθνγελεηαθόο Ηαηξηθόο Οδεγόο'. Δθδόζεηο University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2004 ζζ Νέλα Δ., ηριεηίδεο Λ., Υισξόο Γ. "Δπίδξαζε ζηνπο πλεύκνλεο ηνμηθώλ θαη ρεκηθώλ παξαγόληωλ ζην ρώξν εξγαζίαο". ην Παξελέξγεηεο θαξκάθσλ ζηνλ πλεύκνλα- Ηαηξηθά ιάζε θαηά ηελ άζθεζε ηεο θιηληθήο πλεπκνλνινγίαο. Δθδόζεηο ηεο Διιεληθήο Πλεπκνλνινγηθήο Δηαηξείαο. Αζήλα ζζ Nena E, Constantinidis TC. "An Overview of EU Reagulation REACH" ην 'Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration" Papazisis Publishers, Athens Nena E., Steiropoulos P., Steiropoulos S., Zikidou P., Paragi P., Bianco P, Tzouvelekis A., Constantinidis TC, Bouros D " Comparison of Smoking Habits and Attitudes Between Medical Students of Two Mediterranean Countries (Greece and Italy) ην 'Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration" Papazisis Publishers, Athens Κ. Πνξπόδεο, Π. Εαξνγνπιίδεο, ΘΚ Κσλζηαληηλίδεο, Π. ηεηξόπνπινο, Δ. Νέλα, Θ. Σζηνύδα, Κ. Εαξνγνπιίδεο, Δ. Μαιηέδνο. "Κάπληζκα θα αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο" ην 'Θέκαηα Δηδηθήο Δπηδεκηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο. Δθδόζεηο Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο, Αιεμαλδξνύπνιε 2010

5 ΠΛΗΡΔΙ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΚΑΣΟΠΙΝ ΚΡΙΔΩ ΟΠΩ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ PubMed. 1 Effect of Continuous Positive Airway Pressure on serum cardiovascular risk factors in patients with Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome (P. Steiropoulos, V. Tsara, E. Nena et al) Chest 2007; 132(3): Sleep-disordered breathing and quality of life of railway drivers in Greece (E. Nena, V. Tsara, P. Steiropoulos et al) Chest 2008; 134(1): Noise levels in Greek hospitals (V. Tsara, E. Nena, E. Serasli et al) Noise and Health 2008; 10(41): 'Markers of glycemic control and insulin resistance in non-diabetic patients with Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome. Does adherence to CPAP treatment improve glycemic control? (P. Steiropoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Sleep Medicine 2009;10(8): 'Long Term Effect of Continuous Positive Airway Pressure Therapy on Inflammation Markers of Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (P. Steiropoulos, I. Kotsianidis, E. Nena et al) Sleep 2009;32(4): 'Plasma visfatin levels in severe obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome' (G. Trakada, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Sleep and Breathing 2009;13(4): 'HbA1c is associated with severity of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome in nondiabetic men' (N. Papanas, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Vascular Health and Risk Management 2009;5: Reduction of serum Retinol Binding Protein-4 levels in non-diabetic Obstructive Sleep Apnea patients under Continuous Positive Airway Pressure treatment (E. Nena, P. Steiropoulos, A. Tzouvelekis et al) Respiration 2010;80(6): Work productivity in Obstructive Sleep Apnea patients (E. Nena, P. Steiropoulos, TC Constantinidis et al) Journal of Occupational and Environmental Medicine 2010;52(6): Predictors of Obstructive Sleep Apnea in males with metabolic syndrome (N. Papanas, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Vascular Health and Risk Management 2010;6: Prevalence and clinical characteristics of obesity hypoventilation syndrome among individuals reporting sleep-related breathing symptoms in northern Greece(G. trakada, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Sleep Breath 2010;14(4): Continuous positive airway pressure treatment in patients with sleep apnoea: does it really improve glucose metabolism? (P. Steiropoulos, N. Papanas, E. Nena et al) Curr Diab Rev 2010;6(3): Inflammatory markers in middle-aged obese subjects: Does Obstructive Sleep Apnea Syndrome play a role? (P. Steirpoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Mediators of Inflammation 2010;2010: Sleepiness as a marker of glucose deregulation in obstructive sleep apnea (E. Nena, P. Steiropoulos, N. Papanas et al) Sleep and Breathing 2012;16(1): Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width in non-diabetic subjects with obstructive sleep apnoea syndrome: new indices of severity? (E. Nena, P. Steiropoulos, N. Papanas et al) Platelets 2012;23(6): Continuous positive airway pressure treatment: effect on serum lipids in patients with obstructive sleep apnoea. (V. Michailidis, P. Steiropoulos, ENena et al.) Open Cardiovasc Med J. 2011;5: Health costs from hospitalization with H1N1 infection during the influenza pandemic compared with non-h1n1 respiratory infections.(zarogoulidis P, Glaros D, Kontakiotis T, Froudarakis M, Kioumis I, Kouroumichakis I, Tsiotsios A, Kallianos A, Steiropoulos P, Porpodis K, Nena E, et al) Int J Gen Med. 2012;5:

6 18 Indacaterol: a new long-acting β2-agonist in the management of chronic obstructive pulmonary disease. (P. Steiropoulos, N. Papanas, E. Nena et al) Expert Opin Pharmacother. 2012;13(7): Lung cancer and interstitial lung diseases: a systematic review. (Archontogeorgis K, Steiropoulos P, Tzouvelekis A, Nena E et al) Pulm Med. 2012;2012: Mean platelet volume and platelet distribution width in patients with chronic obstructive pulmonary disease: the role of comorbidities. (P. Steirpoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Angiology. 2013;64(7): Work-related respiratory symptoms and airway disease in hairdressers. (G. Skoufi, E. Nena, K. Kostikas et al) Int J Occup Environ Med. 2013;4(2): A fatty meal aggravates apnea and increases sleep in patients with obstructive sleep apnea. (Trakada G, Steiropoulos P, Zarogoulidis P, Nena E,et al) Sleep Breath. 2014;18(1): Undetected obstructive sleep apnoea (OSA) in the workforce and reduced work productivity in OSA: we need to improve screening to see the whole picture (E Nena, N. Papanas, p Steiropoulos) Chron Respir Dis. 2013; 10(3): Is there evidence of early vascular disease in patients with obstructive sleep apnoea without known comorbidities? (Steiropoulos P, Bogiatzi C, Archontogeorgis K, Nena E, et al) Preliminary findings Open Cardiovasc Med J. 2013; 23(7); New developments in the management of COPD: clinical utility of indacaterol 75 κg.(steiropoulos P, Archontogeorgis K, Nena E, et al) Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9: A complete corticotropin releasing factor system localized in human fetal lung. (Chouridou E, Lambropoulou M, Koureta M, Balgouranidou I, Nena E, et al) Hormones (Athens). 2014;13(2): A health-economic analysis of diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea with continuous positive airway pressure in relation to cardiovascular disease. The Greek experience. (Trakada G, Economou NT, Nena E, et al) Sleep Breath Aug 20. [Epub ahead of print] 28 Greek financial crisis: From loss of money to loss of sleep? (E Nena, P. steiropoulos, N. Papanas et al) Hippokratia 2014;18(2): Biomarkers to improve diagnosis and monitoring of obstructive sleep apnea syndrome: current status and future perspectives. (Archontogeorgis K, Nena E, Papanas N, et al) Pulm Med. 2014;2014: πκκεηνρή Δξεπλεηηθά Πξσηόθνιια/ Πξνγξάκκαηα ζε 1 ΣΙΣΛΟ: "Δξσηεκαηνιόγην γηα ηηο εμσλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο ηνπ Αλαπλεπζηηθνύ πζηήκαηνο" Γηεμαγσγή έξεπλαο ζηε Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΓΝΘ 'Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ' θαηά ην δηάζηεκα έσο θαη έσο ΣΙΣΛΟ: "Γηεξεύλεζε ηεο αληηθαπληζκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο εθήβσλ ζε ζρέζε κε ηελ ύπαξμε απνηξεπηηθώλ ή κε παξαγόλησλ ζηε Βόξεηα Διιάδα". Γηεμαγσγή έξεπλαο κεηά ηε γλσκνδόηεζε ηνπ Σκήκαηνο Δξεπλώλ ηεθκεξίσζεο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ (Πξάμε 4/2008). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Λάδαξνο ηριεηίδεο, Καζεγεηήο ΑΠΘ Αξηζκόο πξσηνθόιινπ 43615/Γ2/ ΣΙΣΛΟ: "Δπηδεκηνινγηθή έξεπλα αιιεξγηθώλ παζήζεσλ ζε παηδηά ηνπ Γήκνπ Πνιίρλεο" Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Λάδαξνο ηριεηίδεο, Καζεγεηήο ΑΠΘ Αξ. πξσηνθόιινπ έγθξηζεο Τπνπξγείνπ Παηδείαο 32805/Γ7/ ΣΙΣΛΟ: Βιαπηηθέο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ: εμεηδηθεπκέλνη βηνδείθηεο ζηελ ππεξεζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη εθζηξαηεία

7 ελεκέξσζεο Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε: Αηθαηεξίλε Αιεμίνπ- Υαηδάθε. Αλαπι.Καζεγήηξηα ΓΠΘ (http://biopest.med.duth.gr/) Κιηληθό Έξγν ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΑΗΘΡΟΤ Σξίκελε ππνρξεσηηθή άζθεζε πξηλ από ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ (Ννζνθνκείν Γηαλληηζώλ, Ννκνύ Πέιιαο: πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο (Γηεπζπληήο Δπάγγεινο Κνύγθαο), ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο (Γηεπζπληήο Αληώληνο Γνπκαιάο), ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο (Γηεπζπληήο Αιέμαλδξνο Φηίθαο) (Ννέκβξηνο 2001-Φεβξνπάξηνο 2002) Κέληξν Τγείαο Κξύαο Βξύζεο Ννκνύ Πέιιαο (Φεβξνπάξηνο 2002 Φεβξνπάξηνο 2003) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΎΠΝΟΤ ΣΖ Β ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ ΓΝΘ 'Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ' (Μάξηηνο επηέκβξηνο 2006) Πξαγκαηνπνίεζε Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ Βαζκνιόγεζε πνιπθαηαγξαθηθώλ κειεηώλ Γηελέξγεηα θαη εξκελεία εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ Τπεύζπλε γηα ην πξόγξακκα ελεκέξσζεο επαγγεικαηηώλ νδεγώλ/ εξγαδνκέλσλ ζε θπθιηθό σξάξην γηα επαγγεικαηηθνύο θηλδύλνπο ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ (ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2006-ΜΑΡΣΗΟ 2010) 1) Α Παζνινγηθή Κιηληθή Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Γ. Παπαληθνιάνπ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξ Η. Γεσξγηάδε 2) Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Καζεγεηή θ. Λ. ηριεηίδε 3) Α Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ΑΠΘ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Καζεγεηή θ. Α. Υξηζηνδνύινπ 4) Οθζαικνινγηθή Κιηληθή Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Γ. Παπαληθνιάνπ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξ. Α. Νηθνιαθόπνπινπ 5) Ω.Ρ.Λ. Κιηληθή Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Γ. Παπαληθνιάνπ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξ. Θ. Ναθόπνπινπ 6) Κξαηηθή Κιηληθή Ννζνθνκείν Αθξνδίζησλ θαη Γεξκαηηθώλ Νόζσλ Θεζζαινλίθεο, ππό ηε δηεύζπλζε ηεο Γξ Η. Μαληέθνπ- Λεθάθε πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία Αλαθνηλώζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα 46 Αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα 55 Οκηιίεο-δηαιέμεηο (πξνζθεθιεκέλε νκηιήηξηα) 18 Βξαβεύζεηο εξγαζηώλ 6 Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ, θξνληηζηεξίσλ 29 Παξαθνινύζεζε ζπλεδξίσλ 49

8 General Information Name Rank/Title Topic/Specialty Department Evangelia Nena Lecturer Public Hygiene with emphasis on Social Medicine Laboratory of Hygiene and Environmental Protection Office Preclinical Education Block- Building Nr 5 Phone Fax Research Interests Sleep disorders as a public health problem, Public health and financial crisis, Social determinants of health Teaching Medical School Democritus University of Thrace Undergraduate level Hygiene (3rd Semester) Social Medicine (4th semester) Occupational Health and Safety (6th semester) Postgraduate level Master program Health and Safety at Work 1. Shift work: health effects 2. Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Health effects 3. First Aid in occupational settings Supervisor in 2 theses, member of the examination committee of 9 other theseis Master program Sleep medicine 1. Circadian rhythm disorders 2. Social aspects of daytime sleepiness: Traffic accidents- current situation in Greece and Europe Supervisor in 3 theses, member of the examination committee of 11 other theseis Master Program ;Çlinical Pharmacology and Therappeutics 1. Smoking cessation methods Training Program for the specialty of Occupational Medicine Participation in the theoretical training program of Occupational Medicine residents (duration 1 year), with lectures and thesis supervision Education Anatolia College, Thessaloniki Greece : Biology Department, Aristotle University of Thessaloniki Medical School, Aristotle University of Thessaloniki PhD Diploma, Medical School Democritus University of Thrace Medical specialty Occupational medicine

9 Professional appointments PubMed- indexed Publications 2013-today. Lecturer in Public Health/ Social medicine (Medical School, Democritus University of Thrace) Assistant Professor, Department of Nursing, Technological Education Institute of Eastern Macedona- Thrace Self-employed Occupational Health physician in several companies of Evros region Tutor in Social Medicine (Medical School, Democritus University of Thrace) Specialty training in occupational medicine (General Hospital G. Papanicolaou, Thessaloniki, Greece) : Research Associate, Sleep Unit, 2nd Chest Department General Hospital G. Papanicolaou, Thessaloniki, Greece Medical Doctor in rural areas (Krya Vrysi, Pella region N. Greece) 1 Effect of Continuous Positive Airway Pressure on serum cardiovascular risk factors in patients with Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome (P. Steiropoulos, V. sara, E. Nena et al) Chest 2007; 132(3): Sleep-disordered breathing and quality of life of railway drivers in Greece (E. Nena, V. Tsara, P. Steiropoulos et al)chest 2008; 134(1): Noise levels in Greek hospitals (V. Tsara, E. Nena, E. Serasli et al) Noise and Health 2008; 10(41): 'Markers of glycemic control and insulin resistance in non-diabetic patients with Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome. Does adherence to CPAP treatment improve glycemic control? (P. Steiropoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Sleep Medicine 2009;10(8): 'Long Term Effect of Continuous Positive Airway Pressure Therapy on Inflammation Markers of Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (P. Steiropoulos, I. Kotsianidis, E. Nena et al) Sleep 2009;32(4): 'Plasma visfatin levels in severe obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome' (G. Trakada, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Sleep and Breathing 2009;13(4): 'HbA1c is associated with severity of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome in nondiabetic men' (N. Papanas, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Vascular Health and Risk Management 2009;5: Reduction of serum Retinol Binding Protein-4 levels in non-diabetic Obstructive Sleep Apnea patients under Continuous Positive Airway Pressure treatment (E. Nena, P. Steiropoulos, A. Tzouvelekis et al) Respiration 2010;80(6): Work productivity in Obstructive Sleep Apnea patients (E. Nena, P. Steiropoulos, TC Constantinidis et al) Journal of Occupational and Environmental Medicine 2010;52(6): Predictors of Obstructive Sleep Apnea in males with metabolic syndrome (N. Papanas, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Vascular Health and Risk Management 2010;6: Prevalence and clinical characteristics of obesity hypoventilation syndrome among individuals reporting sleep-related breathing symptoms in northern Greece(G. trakada, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Sleep Breath 2010;14(4): Continuous positive airway pressure treatment in patients with sleep apnoea: does it really improve glucose metabolism? (P. Steiropoulos, N. Papanas, E. Nena et al) Curr Diab Rev 2010;6(3): Inflammatory markers in middle-aged obese subjects: Does Obstructive Sleep Apnea Syndrome play a role? (P. Steirpoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Mediators of Inflammation 2010;2010: Sleepiness as a marker of glucose deregulation in obstructive sleep apnea (E. Nena, P. Steiropoulos, N. Papanas et al) Sleep and Breathing 2012;16(1):181-

10 Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width in non-diabetic subjects with obstructive sleep apnoea syndrome: new indices of severity? (E. Nena, P. Steiropoulos, N. Papanas et al) Platelets 2012;23(6): Continuous positive airway pressure treatment: effect on serum lipids in patients with obstructive sleep apnoea. (V. Michailidis, P. Steiropoulos, ENena et al.) Open Cardiovasc Med J. 2011;5: Health costs from hospitalization with H1N1 infection during the influenza pandemic compared with non-h1n1 respiratory infections.(zarogoulidis P, Glaros D, Kontakiotis T, Froudarakis M, Kioumis I, Kouroumichakis I, Tsiotsios A, Kallianos A, Steiropoulos P, Porpodis K, Nena E, et al) Int J Gen Med. 2012;5: Indacaterol: a new long-acting β2-agonist in the management of chronic obstructive pulmonary disease. (P. Steiropoulos, N. Papanas, E. Nena et al) Expert Opin Pharmacother. 2012;13(7): Lung cancer and interstitial lung diseases: a systematic review. (Archontogeorgis K, Steiropoulos P, Tzouvelekis A, Nena E et al) Pulm Med. 2012;2012: Mean platelet volume and platelet distribution width in patients with chronic obstructive pulmonary disease: the role of comorbidities. (P. Steirpoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Angiology. 2013;64(7): Work-related respiratory symptoms and airway disease in hairdressers. (G. Skoufi, E. Nena, K. Kostikas et al) Int J Occup Environ Med. 2013;4(2): A fatty meal aggravates apnea and increases sleep in patients with obstructive sleep apnea. (Trakada G, Steiropoulos P, Zarogoulidis P, Nena E,et al) Sleep Breath. 2014;18(1): Undetected obstructive sleep apnoea (OSA) in the workforce and reduced work productivity in OSA: we need to improve screening to see the whole picture (E Nena, N. Papanas, p Steiropoulos) Chron Respir Dis. 2013; 10(3): Is there evidence of early vascular disease in patients with obstructive sleep apnoea without known comorbidities? (Steiropoulos P, Bogiatzi C, Archontogeorgis K, Nena E, et al) Preliminary findings Open Cardiovasc Med J. 2013; 23(7); New developments in the management of COPD: clinical utility of indacaterol 75 κg.(steiropoulos P, Archontogeorgis K, Nena E, et al) Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9: A complete corticotropin releasing factor system localized in human fetal lung. (Chouridou E, Lambropoulou M, Koureta M, Balgouranidou I, Nena E, et al) Hormones (Athens). 2014;13(2): A health-economic analysis of diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea with continuous positive airway pressure in relation to cardiovascular disease. The Greek experience. (Trakada G, Economou NT, Nena E, et al) Sleep Breath Aug 20. [Epub ahead of print] 28 Greek financial crisis: From loss of money to loss of sleep? (E Nena, P. steiropoulos, N. Papanas et al) Hippokratia 2014;18(2): Biomarkers to improve diagnosis and monitoring of obstructive sleep apnea syndrome: current status and future perspectives. (Archontogeorgis K, Nena E, Papanas N, et al) Pulm Med. 2014;2014: Reviewer Medical Journals in 1. Journal of Occupational and Environmental Medicine (JOEM) (Impact Factor 1.797) 2. Journal of Medicine and Medical Sciences 3. Annals of Clinical Biochemistry (Sage Publication Journals) (Impact Factor 1.922) 4. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Bentham Science Publishers)

11 Research Projects 5. International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor 1.998) 6. International Journal of Environmental Health Science and Engineering (Impact Factor 1.010) 7. BMC Pulmonary Medicine (Impact Factor 2.140) 8. Nutrition Research (Impact Factor 2.742) 9. International Journal of Human Factors and Ergonomics 1. Questionnaire on community- acquired respiratory tract infections ( , General Hospital, G. Papanikolaou, Thessaloniki, Greece) 2. Assessment of anti-smoking behaviors in relation to the existence of preventing factors in Northern Greece (2008, Aristotle University of Thessaloniki) " 3. Epidemiological research of allergic disorders of children in the Municipality of Polichni, Thessaloniki, Greece (2009, Aristotle University of Thessaloniki) 4. Harmful effects of plant- protective products, specialised biomarkers and informative campaign (2014, Democritus University of Thrace, Supervisor Assoc. Prof A. Alexiou-Chatzaki) (http://biopest.med.duth.gr/) Additional information Oral and poster presentations in international/national medical conferences 101 Invited speaker 18 Awarded presentations 6 Conference/ congress attending 49

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα

o Κιηληθέο κειέηεο γηα λέα αληηθαξθηληθά ζρήκαηα Ολνκαηεπώλπκν ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΑΚΖ Βαζκίδα Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Φαξκαθνινγία Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Σειέθσλν 25510 30533 Fax 25510 30533 Email Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1.1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Δηξήλε Σειηθίδνπ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ Θεζζαινλίθε ΒΑΘΜΗΓΑ Καζεγήηξηα ζε ηαθηηθή ζέζε ζηελ Καηεύζπλζε Μάξθεηηλγθ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Κ Α Η ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΛΑΓΟ Α Ν Α Π Λ Ζ Ρ Χ Σ Ζ Κ Α Θ Ζ Γ Ζ Σ Ζ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Τ Α Η Γ Α Η Ο Τ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Χ Μ Α Κ Α Η Α Ν Α Λ Τ Σ Η Κ Ο Τ Π Ο Μ Ν Ζ Μ Α ΓΗΑ ΣΑ ΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ : ΚΤΡΗΑΚΖ - ΜΠΗΣΕΑΡΟ ΟΝΟΜΑ : ΔΤΣΑΘΗΟ ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ : ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 30/3/1965 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ: ΚΔΡΚΤΡΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ : Σκήκα Ζιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ ΣΔ, ΣΔΗ Πεηξαηά Π. Ράιιε

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS

PUBLICATIONS KONSTANTINOS STEFANIDIS CV KONSTANTINOS STEFANIDIS, MD, PhD Assistant professor in Obstetrics and Gynaecology A University Gynaecology Clinic Athens Medical School, Alexandra Hospital, Vassilissis Sophias Street, Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια

Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια Κατάλογος δηµοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια των οµιλητών στην 1 η Ετήσια Ερευνητική Ηµερίδα διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του Τµήµατος Νοσηλευτικής, ΤΕ.ΠΑ.Κ «Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο». 70

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου Η Γ Φ Η Ε Ω Η Η Ω ΘΗΓΗ ΕΦ ΓΩ Η Η Ε Η Ε ΘΕ 2015 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 1 Ε Ε Ε Ω 1. Ω 2. Β 3. Γ Ω Γ Ω 4. Β ΓΓ 5. 5.1 Β Θ Β 5.2 Β Β Γ 5.3 Β Β Γ Ω (Β ) Β Ω 5.4 Β Β Γ EδAεMτε 6. Β Γ Ω Θ Γ Φ ΓΩ (Θ ) 7. Γ

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013

Book of Abstracts & Congress Programme. December, 5-7, 2013 Regional European Congress of Biomedical Laboratory Science & the 4th Greek Medical Laboratory Technologists Conference "Technical Advances and Current Practices" December, 5-7, 2013 Athens, Greece - TITANIA

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο)

ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 ΣΑ ΜΤΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ή ΣΗ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΟΣΑΝ ΜΔΓΑΛΧΔΗ; (Πξνζσξηλόο ηίηινο) Πξνηείλεηαη κία ζεηξά εηθνζηηεζζάξσλ (24) ζαξαληαπεληάιεπησλ επεηζνδίσλ παηδηθήο εθπνκπήο κε ζέκα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη

Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Λιπιδαιμικό προθίλ ηων αζθενών με πρώιμη ρεσμαηοειδή αρθρίηιδα Επίδραζη ηης ανηιρεσμαηικής θεραπείας: προοπηική μελέηη Α.Ν. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ Δ.. ΛΟΤΡΗΓΑ Π.Β. ΒΟΤΛΓΑΡΖ Α.Γ. TΔΛΔΠΖ Α.Α. ΓΡΟΟ ΠΔΡΗΛΖΦΖ κοπός ηης

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 25 No 3 July-September 2012 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 25 ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012 PNEUMON ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 3 Ιούλιος/July - Σεπτέμβριος/September 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Στόχοι συνεδρίου

Εισαγωγή. Στόχοι συνεδρίου Background Accidents at work and the management of occupational safety risks still present a major problem in industrialised countries and in industries in the developing world. The Working-On-Safety Network

Διαβάστε περισσότερα

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ. Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ 1 Νηθνηηληθό νμύ /Λαξνπηπξάληε. H αλαβίσζε ηνπ παιαηόηεξνπ ππνιηπηδαηκηθνύ θαξκάθνπ. Αλαζηάδηα Κεή, Δπάγγεινο Λπκπεξόπνπινο, Μσπζήο Διηζάθ Σνκέαο Παζνινγίαο Ιαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ Βξαρύο

Διαβάστε περισσότερα

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014

Safer and healthier work at any age Workshop report: Greece. No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 No. EUOSHA-PRU/2013/C/02 July2014 The authors of this report are Mr. Ilias Banoutsos and Dr. Panayiotis Papadopoulos (Ergonomia SA), reviewed by Athina Kosma and Alice Belin (Milieu). This report is provided

Διαβάστε περισσότερα