Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα"

Transcript

1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Σειέθσλν Fax Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα Γηαηαξαρέο ύπλνπ σο πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο Γεκόζηα Τγεία θαη νηθνλνκηθή θξίζε Κνηλσληθνί θαζνξηζηέο ηεο πγείαο Μαζήκαηα Σκήκα Ιαηξηθήο ΓΠΘ: Πξνπηπρηαθά: Τγηεηλή (Τπνρξεσηηθό κάζεκα Γ εμακήλνπ) Κνηλσληθή Ηαηξηθή (Τπνρξεσηηθό κάζεκα Γ εμακήλνπ) Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία (Δπηιεγόκελν κάζεκα η εμακήλνπ) Μεηαπηπρηαθά: Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία 1. Δξγαζία ζε βάξδηεο: επίδξαζε ζηελ πγεία 2. ύλδξνκν απλνηώλ ζηνλ ύπλν θαη επίδξαζε ζηελ εξγαζία 3. Πξώηεο βνήζεηεο ζην ρώξν εξγαζίαο Δπίβιεςε ζηελ εθπόλεζε 2 δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ ηξηκειή επηηξνπή άιισλ 9 δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Ηαηξηθή ηνπ Ύπλνπ 1. Γηαηαξαρέο θηξθάδηνπ ξπζκνύ 2. Κνηλσληθέο επηπηώζεηο εκεξήζηαο ππλειίαο- Σξνραία αηπρήκαηα: ειιεληθή θαη δηεζλήο πξαγκαηηθόηεηα Δπίβιεςε ζηελ εθπόλεζε 3 δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ θαη ζπκκεηνρή ζηελ ηξηκειή επηηξνπή άιισλ 11 δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Κιηληθή Φαξκαθνινγία 1. Μέζνδνη δηαθνπήο θαπλίζκαηνο

2 Δθπαίδεπζε Δηδηθεπνκέλωλ πκκεηνρή ζην πξόγξακκα ζεσξεηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εηδηθεπνκέλσλ ηεο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο Δθπαηδεπηηθά καζήκαηα, Δπίβιεςε ζηελ εθπόλεζε δηπισκαηηθώλ εξγαζηώλ (ππνρξεσηηθέο γηα ηελ απόθηεζε ηίηινπ εηδηθόηεηαο) πνπδέο Ακεξηθαληθό Κνιιέγην ΑΝΑΣΟΛΗΑ, Θεζζαινλίθε. Βαζκόο Απνιπηεξίνπ 19 1 / : Φνίηεζε ζην Σκήκα Βηνινγίαο ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γηαθνπή ιόγσ εηζαγσγήο ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ Ηαηξηθή ρνιή. Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο. Δηζαγσγή κε Παλειιήληεο εμεηάζεηο Βαζκόο πηπρίνπ: Λίαλ Καιώο, Οθηώ (8) Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Σκήκα Ηαηξηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Σίηινο: Δπίδξαζε ηνπ κε ζηαζεξνύ θπθιηθνύ σξαξίνπ θαη ησλ δηαηαξαρώλ ηεο αλαπλνήο ζηνλ ύπλν ζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ κεραλνδεγώλ ακαμνζηνηρηώλ ηνπ ΟΔ Δπηβιέπσλ: Καζεγεηήο ΓΠΘ Γεκνζζέλεο Μπνύξνο Μέιε ηξηκεινύο επηηξνπήο: Καζεγεηήο ΓΠΘ Θεόδσξνο Κ. Κσλζηαληηλίδεο, Καζεγήηξηα ΓΠΘ Υαξηησκέλε Πηπεξίδνπ. Βαζκόο: Άξηζηα Σίηινο εηδηθόηεηαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο Δπαγγεικαηηθή Δκπεηξία Πξνϋπεξεζία 2013-ζήκεξα. Λέθηνξαο κε γλσζηηθό αληηθείκελν Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή (Σκήκα Ηαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο) Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο (Βαζκίδα Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο), Σκήκα Ννζειεπηηθήο ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο (πξώελ ΣΔΗ Καβάιαο) Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Ηαηξόο Δξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Ν. Έβξνπ Γηδάζθνπζα (ΠΓ 407/80) ηνπ καζήκαηνο Κνηλσληθή Ηαηξηθή (Σκήκα Ηαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο) Ηαηξόο εηδηθεπόκελε ζηελ Ηαηξηθή ηεο Δξγαζίαο ζην ΓΝΘ Γ. Παπαληθνιάνπ : Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο Μνλάδα Ύπλνπ, Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΓΝΘ Γ. Παπαληθνιάνπ Τπεξεζία Τπαίζξνπ (ΚΤ Κξύαο Βξύζεο θαη Ννζνθνκείν Γηαλληηζώλ, Ν. Πέιιαο) Γηδαθηηθή εκπεηξία ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΓΠΘ Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο 1. Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Τγηεηλή (από θνηλνύ κε ηνλ Καζεγεηή θ. Θ. Κ. Κσλζηαληηλίδε (Απόθαζε Λ-ΚΔ Σνκέα Α.Π.60/ ) 2. Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Κνηλωληθή Ιαηξηθή (από θνηλνύ κε ηνλ Καζεγεηή θ. Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδε (Απόθαζε Λ-ΚΔ Σνκέα Α.Π.60/ ) 3. Αλάζεζε δηδαζθαιίαο ηνπ θαη' επηινγήλ καζήκαηνο Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο

3 Δξγαζίαο (από θνηλνύ κε ηνλ Καζεγεηή θ. Θ.Κ. Κσλζηαληηλίδε (Απόθαζε Λ-ΚΔ Σνκέα Α.Π.60/ ) 4. Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Κοινωνικής Ιαηρικής (ύκβαζε Ν.407/80) ζην Γ εμάκελν ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Γ.Π.Θ. (2 ώξεο/εβδνκάδα). Αθαδεκατθό έηνο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Κοινωνικής Ιαηρικής (ύκβαζε Ν.407/80) ζην Γ εμάκελν ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Γ.Π.Θ. (2 ώξεο/εβδνκάδα). Αθαδεκατθό έηνο Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο 1. πκκεηνρή ανελλιπώς ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο όισλ ησλ θύθινπ ζπνπδώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα ηεο Δξγαζίαο (Π.Μ.. Τ.Α.Δ.) (Οξγάλσζε: Σκήκα Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ. ζε ζύκπξαμε κε ηα Σκήκαηα Γεκόζηαο Τγηεηλήο θαη Ννζειεπηηθήο Α ηνπ Σ.Δ.Η. Αζήλαο) από ην 2006 κέρξη ζήκεξα κε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ: 1.'Δξγαζία ζε βάξδηεο θαη επίδξαζε ζηελ πγεία', 2. 'ύλδξνκν απλνηώλ ζηνλ ύπλν θαη επίδξαζε ζηελ εξγαζία', 3. 'Πξώηεο βνήζεηεο ζην ρώξν εξγαζίαο' 2. πκκεηνρή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 4νπ θαη 5νπ Κύθινπ πνπδώλ (2013 θαη 2014), ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Κιηληθή Φαξκαθνινγία- Θεξαπεπηηθή (Οξγάλσζε: Σκήκα Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ. ζε ζύκπξαμε κε ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο). Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο: 'Μέθοδοι διακοπής καπνίσματος' 3. πκκεηνρή ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ 1νπ Κύθινπ πνπδώλ (2013 θαη 2014), ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ιαηξηθή ηνπ Ύπλνπ (Οξγάλσζε: Σκήκα Ηαηξηθήο Γ.Π.Θ.) Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 'Γηαηαξαρέο θηξθάδηνπ ξπζκνύ' θαη 'Κνηλσληθέο επηπηώζεηο εκεξήζηαο ππλειίαο- Σξνραία αηπρήκαηα: ειιεληθή θαη δηεζλήο πξαγκαηηθόηεηα' ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ- ΣΔΙ ΑΝΑΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ) 1. Γηδαζθαιία σο Έθηαθην Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό- Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Ε' εμακήλνπ: Επιδημιολογία από ηνλ Οθηώβξηνο 2010 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Γηδαζθαιία σο Έθηαθην Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό- Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ θαη' επηινγή καζήκαηνο Ε' εμακήλνπ: Υγιεινή και Αζθάλεια ζηην Εργαζία από ηνλ Οθηώβξηνο 2010 έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ Γηδαζθαιία σο Έθηαθην Δπηζηεκνληθό Πξνζσπηθό- Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ ππνρξεσηηθνύ καζήκαηνο Γ' εμακήλνπ: Παθολογία ΙΙ από ηνλ Φεβξνπάξην 2012 έσο θαη ηνλ Ηνύλην ηνπ 2013 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Μεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 'Γηαηαξαρέο Ύπλνπ θαη Δξγαζία' ζην Γηεηέο Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Β. Διιάδνο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο (Σνκέαο Δπαγγεικαηηθήο θαη Βηνκεραληθήο Τγηεηλήο). Αθαδεκατθό Έηνο ΓΗΜΟΙΟ ΙΔΚ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 'ηνηρεία Τγηεηλήο' ζην Α' εμάκελν ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γξαζηεξηνηήησλ Γεκηνπξγίαο θαη Έθθξαζεο. Αθαδεκατθό Έηνο (2 ώξεο/εβδνκάδα). ΙΔΚ ΔΚΑΒ-9 ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ Γηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 'ηνηρεία Φπζηνινγίαο' 'πλήζε επείγνληα πεξηζηαηηθά' ζην Α' εμάκελν θαη 'Ομείεο παζήζεηο- Γηαηαξαρέο πνπ απαηηνύλ επείγνπζα θξνληίδα' θαη 'πλήζεηο παζνινγηθέο εηθόλεο ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε' ζην Β εμάκελν. Αθαδεκατθό Έηνο

4 Μέινο επηζηεκνληθώλ εηαηξηώλ 1. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Ηαηξηθήο ηεο Δξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο 2. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηαηαξαρώλ Ύπλνπ 3. Μέινο ηεο εηαηξίαο Society for Social Medicine 4. Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο εηαηξίαο European Society for Lifestyle Medicine 5. Μέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ TB-NET γηα ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο θπκαηίσζεο 6. Μέινο ηνπ παγθόζκηνπ νξγαληζκνύ MEDICHEM γηα ηελ πξνώζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πγείαο θαηά ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ρεκηθώλ Κξηηήο επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ζε 1. Journal of Occupational and Environmental Medicine (JOEM) (Impact Factor 1.797) 2. Journal of Medicine and Medical Sciences 3. Annals of Clinical Biochemistry (Sage Publication Journals) (Impact Factor 1.922) 4. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Bentham Science Publishers) 5. International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor 1.998) 6. International Journal of Environmental Health Science and Engineering (Impact Factor 1.010) 7. BMC Pulmonary Medicine (Impact Factor 2.140) 8. Nutrition Research (Impact Factor 2.742) 9. International Journal of Human Factors and Ergonomics Κπξηόηεξεο Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Δ. Νέλα (2008) Δπίδξαζε ηνπ κε ζηαζεξνύ θπθιηθνύ ωξαξίνπ θαη ηωλ δηαηαξαρώλ ηεο αλαπλνήο ζηνλ ύπλν ζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνηόηεηα δωήο ηωλ κεραλνδεγώλ ακαμνζηνηρηώλ ηνπ ΟΔ ΤΓΓΡΑΦΗ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Νέλα Δ. "νβαξό Ομύ Αλαπλεπζηηθό ύλδξνκν (Severe Acute Respiratory Syndrome SARS)". ην: Αλαγλσζηόπνπινο Αρ., Παπαδόπνπινο Λ. 'Οηθνγελεηαθόο Ηαηξηθόο Οδεγόο'. Δθδόζεηο University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2004 ζζ Νέλα Δ., ηριεηίδεο Λ., Υισξόο Γ. "Δπίδξαζε ζηνπο πλεύκνλεο ηνμηθώλ θαη ρεκηθώλ παξαγόληωλ ζην ρώξν εξγαζίαο". ην Παξελέξγεηεο θαξκάθσλ ζηνλ πλεύκνλα- Ηαηξηθά ιάζε θαηά ηελ άζθεζε ηεο θιηληθήο πλεπκνλνινγίαο. Δθδόζεηο ηεο Διιεληθήο Πλεπκνλνινγηθήο Δηαηξείαο. Αζήλα ζζ Nena E, Constantinidis TC. "An Overview of EU Reagulation REACH" ην 'Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration" Papazisis Publishers, Athens Nena E., Steiropoulos P., Steiropoulos S., Zikidou P., Paragi P., Bianco P, Tzouvelekis A., Constantinidis TC, Bouros D " Comparison of Smoking Habits and Attitudes Between Medical Students of Two Mediterranean Countries (Greece and Italy) ην 'Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration" Papazisis Publishers, Athens Κ. Πνξπόδεο, Π. Εαξνγνπιίδεο, ΘΚ Κσλζηαληηλίδεο, Π. ηεηξόπνπινο, Δ. Νέλα, Θ. Σζηνύδα, Κ. Εαξνγνπιίδεο, Δ. Μαιηέδνο. "Κάπληζκα θα αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο" ην 'Θέκαηα Δηδηθήο Δπηδεκηνινγίαο θαη Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο. Δθδόζεηο Δξγαζηεξίνπ Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο, Αιεμαλδξνύπνιε 2010

5 ΠΛΗΡΔΙ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΚΑΣΟΠΙΝ ΚΡΙΔΩ ΟΠΩ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΣΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ PubMed. 1 Effect of Continuous Positive Airway Pressure on serum cardiovascular risk factors in patients with Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome (P. Steiropoulos, V. Tsara, E. Nena et al) Chest 2007; 132(3): Sleep-disordered breathing and quality of life of railway drivers in Greece (E. Nena, V. Tsara, P. Steiropoulos et al) Chest 2008; 134(1): Noise levels in Greek hospitals (V. Tsara, E. Nena, E. Serasli et al) Noise and Health 2008; 10(41): 'Markers of glycemic control and insulin resistance in non-diabetic patients with Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome. Does adherence to CPAP treatment improve glycemic control? (P. Steiropoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Sleep Medicine 2009;10(8): 'Long Term Effect of Continuous Positive Airway Pressure Therapy on Inflammation Markers of Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (P. Steiropoulos, I. Kotsianidis, E. Nena et al) Sleep 2009;32(4): 'Plasma visfatin levels in severe obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome' (G. Trakada, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Sleep and Breathing 2009;13(4): 'HbA1c is associated with severity of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome in nondiabetic men' (N. Papanas, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Vascular Health and Risk Management 2009;5: Reduction of serum Retinol Binding Protein-4 levels in non-diabetic Obstructive Sleep Apnea patients under Continuous Positive Airway Pressure treatment (E. Nena, P. Steiropoulos, A. Tzouvelekis et al) Respiration 2010;80(6): Work productivity in Obstructive Sleep Apnea patients (E. Nena, P. Steiropoulos, TC Constantinidis et al) Journal of Occupational and Environmental Medicine 2010;52(6): Predictors of Obstructive Sleep Apnea in males with metabolic syndrome (N. Papanas, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Vascular Health and Risk Management 2010;6: Prevalence and clinical characteristics of obesity hypoventilation syndrome among individuals reporting sleep-related breathing symptoms in northern Greece(G. trakada, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Sleep Breath 2010;14(4): Continuous positive airway pressure treatment in patients with sleep apnoea: does it really improve glucose metabolism? (P. Steiropoulos, N. Papanas, E. Nena et al) Curr Diab Rev 2010;6(3): Inflammatory markers in middle-aged obese subjects: Does Obstructive Sleep Apnea Syndrome play a role? (P. Steirpoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Mediators of Inflammation 2010;2010: Sleepiness as a marker of glucose deregulation in obstructive sleep apnea (E. Nena, P. Steiropoulos, N. Papanas et al) Sleep and Breathing 2012;16(1): Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width in non-diabetic subjects with obstructive sleep apnoea syndrome: new indices of severity? (E. Nena, P. Steiropoulos, N. Papanas et al) Platelets 2012;23(6): Continuous positive airway pressure treatment: effect on serum lipids in patients with obstructive sleep apnoea. (V. Michailidis, P. Steiropoulos, ENena et al.) Open Cardiovasc Med J. 2011;5: Health costs from hospitalization with H1N1 infection during the influenza pandemic compared with non-h1n1 respiratory infections.(zarogoulidis P, Glaros D, Kontakiotis T, Froudarakis M, Kioumis I, Kouroumichakis I, Tsiotsios A, Kallianos A, Steiropoulos P, Porpodis K, Nena E, et al) Int J Gen Med. 2012;5:

6 18 Indacaterol: a new long-acting β2-agonist in the management of chronic obstructive pulmonary disease. (P. Steiropoulos, N. Papanas, E. Nena et al) Expert Opin Pharmacother. 2012;13(7): Lung cancer and interstitial lung diseases: a systematic review. (Archontogeorgis K, Steiropoulos P, Tzouvelekis A, Nena E et al) Pulm Med. 2012;2012: Mean platelet volume and platelet distribution width in patients with chronic obstructive pulmonary disease: the role of comorbidities. (P. Steirpoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Angiology. 2013;64(7): Work-related respiratory symptoms and airway disease in hairdressers. (G. Skoufi, E. Nena, K. Kostikas et al) Int J Occup Environ Med. 2013;4(2): A fatty meal aggravates apnea and increases sleep in patients with obstructive sleep apnea. (Trakada G, Steiropoulos P, Zarogoulidis P, Nena E,et al) Sleep Breath. 2014;18(1): Undetected obstructive sleep apnoea (OSA) in the workforce and reduced work productivity in OSA: we need to improve screening to see the whole picture (E Nena, N. Papanas, p Steiropoulos) Chron Respir Dis. 2013; 10(3): Is there evidence of early vascular disease in patients with obstructive sleep apnoea without known comorbidities? (Steiropoulos P, Bogiatzi C, Archontogeorgis K, Nena E, et al) Preliminary findings Open Cardiovasc Med J. 2013; 23(7); New developments in the management of COPD: clinical utility of indacaterol 75 κg.(steiropoulos P, Archontogeorgis K, Nena E, et al) Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9: A complete corticotropin releasing factor system localized in human fetal lung. (Chouridou E, Lambropoulou M, Koureta M, Balgouranidou I, Nena E, et al) Hormones (Athens). 2014;13(2): A health-economic analysis of diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea with continuous positive airway pressure in relation to cardiovascular disease. The Greek experience. (Trakada G, Economou NT, Nena E, et al) Sleep Breath Aug 20. [Epub ahead of print] 28 Greek financial crisis: From loss of money to loss of sleep? (E Nena, P. steiropoulos, N. Papanas et al) Hippokratia 2014;18(2): Biomarkers to improve diagnosis and monitoring of obstructive sleep apnea syndrome: current status and future perspectives. (Archontogeorgis K, Nena E, Papanas N, et al) Pulm Med. 2014;2014: πκκεηνρή Δξεπλεηηθά Πξσηόθνιια/ Πξνγξάκκαηα ζε 1 ΣΙΣΛΟ: "Δξσηεκαηνιόγην γηα ηηο εμσλνζνθνκεηαθέο ινηκώμεηο ηνπ Αλαπλεπζηηθνύ πζηήκαηνο" Γηεμαγσγή έξεπλαο ζηε Β Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ηνπ ΓΝΘ 'Γ.ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ' θαηά ην δηάζηεκα έσο θαη έσο ΣΙΣΛΟ: "Γηεξεύλεζε ηεο αληηθαπληζκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο εθήβσλ ζε ζρέζε κε ηελ ύπαξμε απνηξεπηηθώλ ή κε παξαγόλησλ ζηε Βόξεηα Διιάδα". Γηεμαγσγή έξεπλαο κεηά ηε γλσκνδόηεζε ηνπ Σκήκαηνο Δξεπλώλ ηεθκεξίσζεο θαη Δθπαηδεπηηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ (Πξάμε 4/2008). Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Λάδαξνο ηριεηίδεο, Καζεγεηήο ΑΠΘ Αξηζκόο πξσηνθόιινπ 43615/Γ2/ ΣΙΣΛΟ: "Δπηδεκηνινγηθή έξεπλα αιιεξγηθώλ παζήζεσλ ζε παηδηά ηνπ Γήκνπ Πνιίρλεο" Δπηζηεκνληθά ππεύζπλνο: Λάδαξνο ηριεηίδεο, Καζεγεηήο ΑΠΘ Αξ. πξσηνθόιινπ έγθξηζεο Τπνπξγείνπ Παηδείαο 32805/Γ7/ ΣΙΣΛΟ: Βιαπηηθέο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ: εμεηδηθεπκέλνη βηνδείθηεο ζηελ ππεξεζία ηεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη εθζηξαηεία

7 ελεκέξσζεο Δπηζηεκνληθά ππεύζπλε: Αηθαηεξίλε Αιεμίνπ- Υαηδάθε. Αλαπι.Καζεγήηξηα ΓΠΘ (http://biopest.med.duth.gr/) Κιηληθό Έξγν ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΑΗΘΡΟΤ Σξίκελε ππνρξεσηηθή άζθεζε πξηλ από ηελ ππεξεζία ππαίζξνπ (Ννζνθνκείν Γηαλληηζώλ, Ννκνύ Πέιιαο: πκκεηνρή ζην Πξόγξακκα θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο (Γηεπζπληήο Δπάγγεινο Κνύγθαο), ηεο Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο (Γηεπζπληήο Αληώληνο Γνπκαιάο), ηεο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο (Γηεπζπληήο Αιέμαλδξνο Φηίθαο) (Ννέκβξηνο 2001-Φεβξνπάξηνο 2002) Κέληξν Τγείαο Κξύαο Βξύζεο Ννκνύ Πέιιαο (Φεβξνπάξηνο 2002 Φεβξνπάξηνο 2003) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΎΠΝΟΤ ΣΖ Β ΠΝΔΤΜΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΣΟΤ ΓΝΘ 'Γ. ΠΑΠΑΝΗΚΟΛΑΟΤ' (Μάξηηνο επηέκβξηνο 2006) Πξαγκαηνπνίεζε Δμσηεξηθώλ Ηαηξείσλ Βαζκνιόγεζε πνιπθαηαγξαθηθώλ κειεηώλ Γηελέξγεηα θαη εξκελεία εμεηδηθεπκέλσλ εμεηάζεσλ Τπεύζπλε γηα ην πξόγξακκα ελεκέξσζεο επαγγεικαηηώλ νδεγώλ/ εξγαδνκέλσλ ζε θπθιηθό σξάξην γηα επαγγεικαηηθνύο θηλδύλνπο ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΚΖΖ ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ (ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2006-ΜΑΡΣΗΟ 2010) 1) Α Παζνινγηθή Κιηληθή Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Γ. Παπαληθνιάνπ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξ Η. Γεσξγηάδε 2) Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Καζεγεηή θ. Λ. ηριεηίδε 3) Α Οξζνπαηδηθή Κιηληθή ΑΠΘ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Καζεγεηή θ. Α. Υξηζηνδνύινπ 4) Οθζαικνινγηθή Κιηληθή Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Γ. Παπαληθνιάνπ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξ. Α. Νηθνιαθόπνπινπ 5) Ω.Ρ.Λ. Κιηληθή Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο Γ. Παπαληθνιάνπ, ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Γξ. Θ. Ναθόπνπινπ 6) Κξαηηθή Κιηληθή Ννζνθνκείν Αθξνδίζησλ θαη Γεξκαηηθώλ Νόζσλ Θεζζαινλίθεο, ππό ηε δηεύζπλζε ηεο Γξ Η. Μαληέθνπ- Λεθάθε πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία Αλαθνηλώζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα 46 Αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα 55 Οκηιίεο-δηαιέμεηο (πξνζθεθιεκέλε νκηιήηξηα) 18 Βξαβεύζεηο εξγαζηώλ 6 Παξαθνινύζεζε ζεκηλαξίσλ, θξνληηζηεξίσλ 29 Παξαθνινύζεζε ζπλεδξίσλ 49

8 General Information Name Rank/Title Topic/Specialty Department Evangelia Nena Lecturer Public Hygiene with emphasis on Social Medicine Laboratory of Hygiene and Environmental Protection Office Preclinical Education Block- Building Nr 5 Phone Fax Research Interests Sleep disorders as a public health problem, Public health and financial crisis, Social determinants of health Teaching Medical School Democritus University of Thrace Undergraduate level Hygiene (3rd Semester) Social Medicine (4th semester) Occupational Health and Safety (6th semester) Postgraduate level Master program Health and Safety at Work 1. Shift work: health effects 2. Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Health effects 3. First Aid in occupational settings Supervisor in 2 theses, member of the examination committee of 9 other theseis Master program Sleep medicine 1. Circadian rhythm disorders 2. Social aspects of daytime sleepiness: Traffic accidents- current situation in Greece and Europe Supervisor in 3 theses, member of the examination committee of 11 other theseis Master Program ;Çlinical Pharmacology and Therappeutics 1. Smoking cessation methods Training Program for the specialty of Occupational Medicine Participation in the theoretical training program of Occupational Medicine residents (duration 1 year), with lectures and thesis supervision Education Anatolia College, Thessaloniki Greece : Biology Department, Aristotle University of Thessaloniki Medical School, Aristotle University of Thessaloniki PhD Diploma, Medical School Democritus University of Thrace Medical specialty Occupational medicine

9 Professional appointments PubMed- indexed Publications 2013-today. Lecturer in Public Health/ Social medicine (Medical School, Democritus University of Thrace) Assistant Professor, Department of Nursing, Technological Education Institute of Eastern Macedona- Thrace Self-employed Occupational Health physician in several companies of Evros region Tutor in Social Medicine (Medical School, Democritus University of Thrace) Specialty training in occupational medicine (General Hospital G. Papanicolaou, Thessaloniki, Greece) : Research Associate, Sleep Unit, 2nd Chest Department General Hospital G. Papanicolaou, Thessaloniki, Greece Medical Doctor in rural areas (Krya Vrysi, Pella region N. Greece) 1 Effect of Continuous Positive Airway Pressure on serum cardiovascular risk factors in patients with Obstructive Sleep Apnea-Hypopnea Syndrome (P. Steiropoulos, V. sara, E. Nena et al) Chest 2007; 132(3): Sleep-disordered breathing and quality of life of railway drivers in Greece (E. Nena, V. Tsara, P. Steiropoulos et al)chest 2008; 134(1): Noise levels in Greek hospitals (V. Tsara, E. Nena, E. Serasli et al) Noise and Health 2008; 10(41): 'Markers of glycemic control and insulin resistance in non-diabetic patients with Obstructive Sleep Apnea Hypopnea Syndrome. Does adherence to CPAP treatment improve glycemic control? (P. Steiropoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Sleep Medicine 2009;10(8): 'Long Term Effect of Continuous Positive Airway Pressure Therapy on Inflammation Markers of Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome (P. Steiropoulos, I. Kotsianidis, E. Nena et al) Sleep 2009;32(4): 'Plasma visfatin levels in severe obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome' (G. Trakada, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Sleep and Breathing 2009;13(4): 'HbA1c is associated with severity of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome in nondiabetic men' (N. Papanas, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Vascular Health and Risk Management 2009;5: Reduction of serum Retinol Binding Protein-4 levels in non-diabetic Obstructive Sleep Apnea patients under Continuous Positive Airway Pressure treatment (E. Nena, P. Steiropoulos, A. Tzouvelekis et al) Respiration 2010;80(6): Work productivity in Obstructive Sleep Apnea patients (E. Nena, P. Steiropoulos, TC Constantinidis et al) Journal of Occupational and Environmental Medicine 2010;52(6): Predictors of Obstructive Sleep Apnea in males with metabolic syndrome (N. Papanas, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Vascular Health and Risk Management 2010;6: Prevalence and clinical characteristics of obesity hypoventilation syndrome among individuals reporting sleep-related breathing symptoms in northern Greece(G. trakada, P. Steiropoulos, E. Nena et al) Sleep Breath 2010;14(4): Continuous positive airway pressure treatment in patients with sleep apnoea: does it really improve glucose metabolism? (P. Steiropoulos, N. Papanas, E. Nena et al) Curr Diab Rev 2010;6(3): Inflammatory markers in middle-aged obese subjects: Does Obstructive Sleep Apnea Syndrome play a role? (P. Steirpoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Mediators of Inflammation 2010;2010: Sleepiness as a marker of glucose deregulation in obstructive sleep apnea (E. Nena, P. Steiropoulos, N. Papanas et al) Sleep and Breathing 2012;16(1):181-

10 Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width in non-diabetic subjects with obstructive sleep apnoea syndrome: new indices of severity? (E. Nena, P. Steiropoulos, N. Papanas et al) Platelets 2012;23(6): Continuous positive airway pressure treatment: effect on serum lipids in patients with obstructive sleep apnoea. (V. Michailidis, P. Steiropoulos, ENena et al.) Open Cardiovasc Med J. 2011;5: Health costs from hospitalization with H1N1 infection during the influenza pandemic compared with non-h1n1 respiratory infections.(zarogoulidis P, Glaros D, Kontakiotis T, Froudarakis M, Kioumis I, Kouroumichakis I, Tsiotsios A, Kallianos A, Steiropoulos P, Porpodis K, Nena E, et al) Int J Gen Med. 2012;5: Indacaterol: a new long-acting β2-agonist in the management of chronic obstructive pulmonary disease. (P. Steiropoulos, N. Papanas, E. Nena et al) Expert Opin Pharmacother. 2012;13(7): Lung cancer and interstitial lung diseases: a systematic review. (Archontogeorgis K, Steiropoulos P, Tzouvelekis A, Nena E et al) Pulm Med. 2012;2012: Mean platelet volume and platelet distribution width in patients with chronic obstructive pulmonary disease: the role of comorbidities. (P. Steirpoulos, N. Papanas, E Nena et al.) Angiology. 2013;64(7): Work-related respiratory symptoms and airway disease in hairdressers. (G. Skoufi, E. Nena, K. Kostikas et al) Int J Occup Environ Med. 2013;4(2): A fatty meal aggravates apnea and increases sleep in patients with obstructive sleep apnea. (Trakada G, Steiropoulos P, Zarogoulidis P, Nena E,et al) Sleep Breath. 2014;18(1): Undetected obstructive sleep apnoea (OSA) in the workforce and reduced work productivity in OSA: we need to improve screening to see the whole picture (E Nena, N. Papanas, p Steiropoulos) Chron Respir Dis. 2013; 10(3): Is there evidence of early vascular disease in patients with obstructive sleep apnoea without known comorbidities? (Steiropoulos P, Bogiatzi C, Archontogeorgis K, Nena E, et al) Preliminary findings Open Cardiovasc Med J. 2013; 23(7); New developments in the management of COPD: clinical utility of indacaterol 75 κg.(steiropoulos P, Archontogeorgis K, Nena E, et al) Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014;9: A complete corticotropin releasing factor system localized in human fetal lung. (Chouridou E, Lambropoulou M, Koureta M, Balgouranidou I, Nena E, et al) Hormones (Athens). 2014;13(2): A health-economic analysis of diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea with continuous positive airway pressure in relation to cardiovascular disease. The Greek experience. (Trakada G, Economou NT, Nena E, et al) Sleep Breath Aug 20. [Epub ahead of print] 28 Greek financial crisis: From loss of money to loss of sleep? (E Nena, P. steiropoulos, N. Papanas et al) Hippokratia 2014;18(2): Biomarkers to improve diagnosis and monitoring of obstructive sleep apnea syndrome: current status and future perspectives. (Archontogeorgis K, Nena E, Papanas N, et al) Pulm Med. 2014;2014: Reviewer Medical Journals in 1. Journal of Occupational and Environmental Medicine (JOEM) (Impact Factor 1.797) 2. Journal of Medicine and Medical Sciences 3. Annals of Clinical Biochemistry (Sage Publication Journals) (Impact Factor 1.922) 4. Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Bentham Science Publishers)

11 Research Projects 5. International Journal of Environmental Research and Public Health (Impact Factor 1.998) 6. International Journal of Environmental Health Science and Engineering (Impact Factor 1.010) 7. BMC Pulmonary Medicine (Impact Factor 2.140) 8. Nutrition Research (Impact Factor 2.742) 9. International Journal of Human Factors and Ergonomics 1. Questionnaire on community- acquired respiratory tract infections ( , General Hospital, G. Papanikolaou, Thessaloniki, Greece) 2. Assessment of anti-smoking behaviors in relation to the existence of preventing factors in Northern Greece (2008, Aristotle University of Thessaloniki) " 3. Epidemiological research of allergic disorders of children in the Municipality of Polichni, Thessaloniki, Greece (2009, Aristotle University of Thessaloniki) 4. Harmful effects of plant- protective products, specialised biomarkers and informative campaign (2014, Democritus University of Thrace, Supervisor Assoc. Prof A. Alexiou-Chatzaki) (http://biopest.med.duth.gr/) Additional information Oral and poster presentations in international/national medical conferences 101 Invited speaker 18 Awarded presentations 6 Conference/ congress attending 49

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Ολνκαηεπώλπκν : Απόζηολος Πανηαζής Ηκεξνκελία γελλήζεωο : 20/06/ 1971 Ξέλεο γιώζζεο : Γεξκαληθά, Αγγιηθά. Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κιαζηθή θαη ύγρξνλε θνηλωληθή ζεωξία, Θεωξία ηεο θνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν

Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο. Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή ΓΔΩΡΓΙΟ ΓΑΛΑΕΙΟ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο Γπλαηθνινγίαο Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θιηληθή-ιαηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 316, 2 ος όροφος Τηλέφωνο: 2551020004, 6932524687 akoulelidis@gmail.com Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 316, 2 ος όροφος Τηλέφωνο: 2551020004, 6932524687 akoulelidis@gmail.com Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Ανδρέας Επώνυμο: Κουλελίδης Όνομα πατρός : Ηλίας Ημ/νία γέννησης: 18/04/1978 Τόπος γέννησης: Αλεξανδρούπολη Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας 316, 2 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ42.10-1Β Έκδοση 2 η / 05-11-2016 Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Φοιτητές (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ.) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθείν «Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, γξαθείν 4.04»

Γξαθείν «Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο, γξαθείν 4.04» Γενικές Πληρουορίες για Μέλη ΓΔΠ (20/5/2011) Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Θενθάλεο Βνξβνιάθνο Λέθηνξαο Φπρηαηξηθή Φπρηαηξηθή Γξαθείν «Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Oλνκαηεπώλπκν: Ησάλλεο Αξακπαηδήο Παηξώλπκν: Θσκάο Ζκ/λία, ηόπνο γέλλεζεο: 9 Ηνπιίνπ 1957, Καβάια Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011

ΡΟΗΡΖ 15 ΛΝΔΚΒΟΗΝ 2011 Αίζνπζα Καθεδνλία Α ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ-ΠΣΝΙΔΗΝ 11:00-13:00 Πηξνγγπιό Ρξαπέδη: «Ξξνγξάκκαηα πξναγσγήο ςπρηθήο πγείαο ζε επάισηνπο πιεζπζκνύο παηδηώλ πξνζρνιηθήο, ζρνιηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο» Ππληνληζηήο: Γεξάζηκνο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ Σ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ Σ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα γνωστικά πεδία Αριθμός Φοιτητών 1 Επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015

ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 ΔΠΗΣΖΚΟΛΗΘΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΙΗΛΗΘΖ ΡΔΑ ΑΘΑΓΖΚΑΗΘΟ ΔΣΟ 2014-2015 Δίζνδνο Διεύζεξε Υώξνο Γηεμαγσγήο: ΡΔΑ Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή, 7 νο όξνθνο (Λ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο) Δπηζηεκνληθό Πξόγξακκα Γεπηέξα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗ Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Ι Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ - Δ Ι ΑΤ Ρ Ο Φ Ο Λ Ο Γ Ο Σ M S C, R D Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διατροφή

Εισαγωγή στη Διατροφή Εισαγωγή στη Διατροφή Ενότητα 9 η ΜΕΡΟΣ Β THE INTERNATIONAL OBESITY TASK FORCE (IOTF) Όνομα καθηγητή: Μ. ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ Όνομα καθηγητή: Α. ΖΑΜΠΕΛΑΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: Πτυχία: Μεταπτυχιακά:

Βιογραφικό σημείωμα. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: Πτυχία: Μεταπτυχιακά: Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γεννήσεως: 30 Μαΐου 1975 Διεύθυνση κατοικίας : Διοκλητιανού 31 Τ.Κ. 52100 Καστοριά Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: 2467083239 Κιν. Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 24o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ.ΚΙΤΣΙΟΣ, Ε.ΓΕΩΡΕΛΗ, Ν.ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1, Β.ΣΤΟΥΠΑΣ, Ι.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.ΣΑΙΛΕΡ 2, Α.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, EUROMEDICA

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Νικολία Κ. Παπαδημητροπούλου ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΤΝ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2013 ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ

Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ Β Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Κ Ο Ζ Μ Δ Η Ω Μ Α & ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΑΝΝΑ ΜΑΤΡΟΦΟΡΟΤ ΛΑΡΗΑ 2012 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ. 3 2. ΒΑΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ... 4 3. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. 4 4. ΑΚΑΓΖΜΑΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ...6 5.

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ

ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΔΓΑ ΑΝΣΙΠΟΝΔΚΣΙΝΗ ΣΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΗΒΩΝ ΜΔ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ. ΤΥΔΣΙΗ ΜΔ ΣΗ ΤΣΑΗ ΣΟΤ ΩΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΑΗ ΣΗΝ ΙΝΟΤΛΙΝΗ. Υπνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηνλ Τνκέα Υγείαο ηνπ Παηδηνύ ηνπ Ιαηξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει ο ΑΗΙ να είναι το πρωτεύον κριτήριο στην εκτίµηση και θεραπεία του ΣΑΥ? KATA

Θα πρέπει ο ΑΗΙ να είναι το πρωτεύον κριτήριο στην εκτίµηση και θεραπεία του ΣΑΥ? KATA Θα πρέπει ο ΑΗΙ να είναι το πρωτεύον κριτήριο στην εκτίµηση και θεραπεία του ΣΑΥ? KATA Χαράλαµπος Μερµίγκης Πνευµονολόγος, Ειδικός ιατρός ύπνου (ΑBCISS) Εργαστήριο ύπνου 401 ΓΣΝΑ & Ν. Ερρίκος Ντυνάν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε

Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Η αϋπλία ζηε ΧΑΠ. Από ηελ εκθάληζε ζηελ αληηκεηώπηζε Χαπάλαμπορ Μεπμίγκηρ Πνεςμονολόγορ, Ειδικόρ ιαηπόρ ύπνος (ΑBCISS) Δνηηρ Επγαζηηπίος Ύπνος 401 ΓΣΝΑ Aχπνία Αναφερόμενθ δυςκολία ςτθν ζλευςθ του φπνου,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη

Τα αμηκμλέα ζημ πνάζηκμ ηζάη Το πράζινο ηζάι Τμ πνάζηκμ ηζάη (Camellia Sinensis) είκαη γκςζηό εδώ θαη 5.000 πνόκηα ζημοξ Κηκέδμοξ. Μέζς ηεξ Κίκαξ έθζαζε ζηεκ Ιαπςκία, ζηεκ Ικδία θαη ζηεκ Ικδμκεζία. Σηεκ Γονώπε ημ έθενακ από ηεκ Κίκα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Τζανάκησ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Ιατρική Σχολή, Πανεπιςτήμιο Κρήτησ

Ν. Τζανάκησ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Ιατρική Σχολή, Πανεπιςτήμιο Κρήτησ Ν. Τζανάκησ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Ιατρική Σχολή, Πανεπιςτήμιο Κρήτησ ΧΑΠ: Σπιρομέτρηςη - Κριτήριο Guidelines Criterion Year ATS FEV1/FVC

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ ΕΜΜΕ. Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Επαναληπηική Εξεηαζηική επηεμβπίος 2012-2013 (Υειμεπινού Εξαμήνος) Διασείπιζη ςγκπούζεων και Επικοινωνία Πεξί πγθξνύζεωλ: Θεωξίεο θαη Πξαθηηθέο Αζελά Μαξνύδα Χαηδνύιε, Παξάδνζε Δξγαζηώλ 25-9-2013 Δπίθνπξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος Ε.Π. Σύντομη Περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

HΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

HΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ HΡΑΚΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Noέμβριος 2015 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σελ. 5 2.ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ σελ. 5 3.ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ σελ. 5 4.ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS) Αλέξης Δημήτρη Α.Φ.Τ: 20085675385 Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας UNESCO Chair in Adolescent Medicine and Health Care Φλώρα Μπακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ν. Μπουµπόπουλος, Γ.Α. Σταθόπουλος Εργαστήριο Υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΩΝ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΣΗΜΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ (ΔΔΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπηζηεκνληθή Δηαηξεία Με Κεξδνζθνπηθή Σ.Θ. 80227, 185 10 Πεηξαηάο.

Διαβάστε περισσότερα

Θα πρέπει να είναι ο ΑΗΙ το πρωτεύον κριτήριο στην εκτίµηση και θεραπεία του ΣΑΥ? ΥΠΕΡ

Θα πρέπει να είναι ο ΑΗΙ το πρωτεύον κριτήριο στην εκτίµηση και θεραπεία του ΣΑΥ? ΥΠΕΡ Θα πρέπει να είναι ο ΑΗΙ το πρωτεύον κριτήριο στην εκτίµηση και θεραπεία του ΣΑΥ? ΥΠΕΡ Σοφία Ε. Σχίζα Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευµονολογίας Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ύπνου Πνευµονολογικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Αγξίλην, Α.Π.: 1110

Αγξίλην, Α.Π.: 1110 Αγξίλην, 22-05-2012 Α.Π.: 1110 ΠΡΟ: 1. Τα Ταθηηθά Μέιε ηνπ Δθιεθηνξηθνύ Σώκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή κε γλσζηηθό αληηθείκελν «Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθνξηθή, Σειεπηζθόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών

Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Speakers Index Ευρετήριο Ομιλητών Γρηγοριάδης Ν. Αν. Καθηγητής Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δαρδιώτης Ε. Λέκτορας Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

Nεςπολογική Κλινική. 7 ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ γηα πιήξε εηδηθόηεηα (3 ρξόληα θαη 9 κήλεο).

Nεςπολογική Κλινική. 7 ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ γηα πιήξε εηδηθόηεηα (3 ρξόληα θαη 9 κήλεο). Nεςπολογική Κλινική Δξγαζηήξην/Κιηληθή Δηζαγσγηθή ειίδα ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Η Παλεπηζηεκηαθή Νεπξνινγηθή Κιηληθή παξέρεη : 1. ηξηηνβάζκηα πεξίζαιςε θαη 2. εθπαίδεπζε ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό επίπεδν

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου της παιδικής ηλικίας

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου της παιδικής ηλικίας 226 Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ Ε ΛΛΑ ΔΟΣ, 24: ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας Ύπνου της παιδικής ηλικίας Επιμέλεια: Α. Θωμαΐδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER

ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION. Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/GENERAL INFORMATION ΔΙΑΜΟΝΗ/ACCOMMODATION Ξενοδοχείο Crowne Plaza SALZBURG-THE PITTER RAINERSTRASSE 6-8, SALZBURG, 5020 AUSTRIA Hotel Front Desk: 43-662-88978 X0 Hotel Fax: 43-662-878893

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ

Μοντέλα πρόγνωσης. του Σακχαρώδη Διαβήτη. Ηλιάδης Φώτης. Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ Μοντέλα πρόγνωσης του Σακχαρώδη Διαβήτη Ηλιάδης Φώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Διαβητολογίας ΑΠΘ Α ΠΡΠ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ IDF Diabetes Atlas 5th Edition 2012 Update 3.8 million men and women worldwide

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟ ΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ 2009-2013 Βαθμός Πηστίοσ: 9,00 «Άριζηα» 2009 19 και 7/10 «Άριζηα» ΓΙΑΚΡΙ ΔΙ Απρίλιος 2012 Τποηροθία ΙΚΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΥΜΟ: Γεκεηξάθε ΟΝΟΜΑ: Εσή ΖΜ. ΓΔΝΝΖΣΖΣ: 17/04/1991 ΤΟΠΟΣ ΓΔΝΝΖΣΖΣ: Φαιθίδα-Δύβνηαο ΔΗΓΗΚΟΤΖΤΑ: Δθπαηδεπηηθόο Πξσηνβάζκηαο (Γεκνηηθό Σρνιείν) ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΤΑΣΤΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Πτυχίο τμήματος Εμπορικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) και έτος κτήσης 1984. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210.5381433, 6946.908071 E-mail: k.lekarakou@yahoo.com Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 162 Σύγκριση της επίδρασης της Μοντελουκάστης και των Εισπνεομένων Στεροειδών στο Εκπνεόμενο Μονοξείδιο του Αζώτου (eno) και την αναπνευστική λειτουργία σε ασθματικά παιδιά Ε. Χατζηαγόρου 1, Β. Αβραμίδου

Διαβάστε περισσότερα

Inferring regulatory subnetworks through the analysis of genome-wide expression profiles

Inferring regulatory subnetworks through the analysis of genome-wide expression profiles NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY" MASTER S THESIS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010. Ειδίκευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΛΕΙΩ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2009-2010 ιπλωµατική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ

ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ ΒΑΗΛΗΚΖ Μ. ΝΑΕΑΡΔΣΗΑΝ Γηεύζπλζε: Π. Σζαιδάξε 1, Β Κηήξην 69100, Κνκνηελή Σκήκα Γιώζζαο, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνύ Παξεπμείληωλ ρωξώλ Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο e-mail: marynazaretian4@yahoo.gr Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Need for homogenization of Cardiology training in Greece and in Europe. The role of the Hellenic Cardiological Society

Need for homogenization of Cardiology training in Greece and in Europe. The role of the Hellenic Cardiological Society Need for homogenization of Cardiology training in Greece and in Europe. The role of the Hellenic Cardiological Society Κωνσταντίνος Τσιούφης Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ Πρόεδρος ΕΚΕ Π.Δ. 415 της 29

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Δλληνική ηαηιζηική Απσή. Οπγανική θέζη: ΠΔ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ-ηαηηζηηθήο,, Γεληθή ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο: Όνομα Παηπόρ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαξία-Αγγειηθή ηακνύιε Κσλζηαληίλνο Νοέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Γηδαθηνξηθό ζηελ Πληποθοπική ηηρ Τγείαρ, Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα