ΞΖΡΑΝΖ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ. Μ. θαξβέιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΖΡΑΝΖ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ. Μ. θαξβέιεο"

Transcript

1 ΞΖΡΑΝΖ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ Μ. θαξβέιεο

2 Λόγνη πνπ επηβάινπλ ηελ μήξαλζε ηνπ μύινπ ηαζεξνπνίεζε δηαζηάζεσλ Απνθπγή παξακνξθώζεσλ Μεηώλεηαη ην βάξνο ηνπ Καηεξγάδεηαη (θόβεηαη, πιαλίδεηαη, ηξίβεηαη, θνιιηέηαη,θαξθώλεηαη, βάθεηαη) θαιύηεξα Γξάζε κπθήησλ ζηακαηάεη θάησ από 20% ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο επηηπγράλεηαη θαη απνζηείξσζε ηνπ μύινπ-

3 Καηάιιειε (επηζπκεηή) πγξαζία Έπηπια εζσηεξηθνί ρώξνη 8 9 (7-10)% Κνπθώκαηα % Δμσηεξηθέο θαηαζθεπέο %

4 ΤΓΡΑΗΑ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ (Moisture content) Η πγξαζία βξίζθεηαη ζην μύιν : ζηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα ηνπ ζηηο θπηηαξηθέο θνηιόηεηεο ηνπ Μάδα μύινπ πγξή Μάδα μύινπ μεξή Τ% = x 100 Μάδα μύινπ μεξή Μεηξηέηαη κε: Ξήξαλζε θαη δύγηζε Ηιεθηξηθό πγξόκεηξν Με ρεκηθέο κεζόδνπο (απόζηαμε)

5 ΤΓΡΑΗΑ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ Μέτξεσε πγξασίαο κε μήξαλσε θαη δύγησε (δπγίδσ μεξαίλσ μαλαδπγίδσ)

6 Παξάδεηγκα 1: Έλα ηεκάρην μύινπ δπγίδεη 135 gr. Σν μεξαίλσ ζηνπο 103 ± 2 C θαη ην βάξνο ηνπ ζηαζεξνπνηείηαη ζηα 105 gr. Πνηα ήηαλ ε πγξαζία ηνπ; Αξρηθό βάξνο Σειηθό βάξνο Τ% = x 100 Σειηθό βάξνο Απάλτεσε: (( )/ 105) 100 = = (30/105) 100 = 28,57 %

7 Παξάδεηγκα 2: Από κηα ζαλίδα θόβσ δπν ηεκάρηα ζε απνζηάζεηο πεξίπνπ 30 cm από ηα άθξα ηεο θαη ηα δπγίδσ. Σν ηεκάρην Α δπγίδεη 82 gr θαη ην ηεκάρην Β δπγίδεη 77 gr. Σα μεξαίλσ ζηνπο 103 ± 2 C θαη ηειηθά δπγίδνπλ 75 θαη 70 gr αληίζηνηρα. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε πγξαζία ηεο ζαλίδαο. Μάδα μύινπ πγξή Μάδα μύινπ μεξή Τ% = x 100 Μάδα μύινπ μεξή Απάλτεσε: Σεκάρην Α: ((82-75)/75) x 100 = 9,33 % Σεκάρην Β: (77 70)/70) x 100 = 10 % Ο κέζνο όξνο ησλ ηηκώλ καο δίλεη ηε κέζε πγξαζία ηεο ζαλίδαο: (9, ,0) /2 = 9,67 %

8 ΤΓΡΑΗΑ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ Μέηξεζε πγξαζίαο κε ειεθηξηθό πγξόκεηξν

9 Ηιεθηξηθό πγξόκεηξν επαθήο

10 ε πνην βάζνο κεηξάκε ηελ πγξαζία; ηε δηάξθεηα ηεο μήξαλζεο ε πγξαζία ηνπ μύινπ κεηαβάιιεηαη. Δίλαη πνιύ πηζαλό κεηξώληαο ηελ πγξαζία ζε δηαθνξεηηθά βάζε λα πάξνπκε ηξεηο ή θαη πεξηζζόηεξεο δηαθνξεηηθέο ηηκέο. -ην ½ ηνπ πάρνπο: πγξαζία ζηνλ ππξήλα, κέγηζηε ηηκή -ην 1/3 ηνπ πάρνπο: κέζε ηηκή πγξαζίαο -ην 1/6 ηνπ πάρνπο: επηθαλεηαθή πγξαζία Μέηξεζε ζην ½ ζεσξείηαη πην ζσζηό γηα ηε θπζηθή μήξαλζε. Μέηξεζε ζην 1/3 ζεσξείηαη πην ζσζηό γηα ην μεξαληήξην, αιιά παίξλνπκε θαη πην κεγάιν ξίζθν.

11 ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ (Relative Humidity) Δίλαη ν ιόγνο ηεο κάδαο ησλ πδξαηκώλ m πνπ πεξηέρνληαη ζε νξηζκέλν όγθν αέξα, πξνο ηε κάδα mu πνπ ζα είραλ αλ ν ίδηνο ρώξνο ήηαλ θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο. (ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο) m RΗ% = x 100 mu Μεηξάηαη κε ην ςπρξόκεηξν (ζύζηεκα μεξνύ θαη πγξνύ ζεξκόκεηξνπ) ην νπνίν βαζίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ άκεζε ζρέζε κεηαμύ ζρεηηθήο πγξαζίαο αέξα, ζεξκνθξαζίαο αέξα θαη δηαθνξάο έλδεημεο κεηαμύ ςπρξνύ θαη πγξνύ ζεξκνκέηξνπ

12 ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ Φπρξόκεηξν (κέηξεζε κε μεξό πγξό ζεξκόκεηξν)

13 OΡΗΜΟΗ ΙΟΔΤΝΑΜΗ ΤΓΡΑΙΑ (ΤΓΡΑΙΑ ΙΟΡΡΟΠΙΑ Equilibrium Moisture Content): Η ηειηθή πγξαζία ηελ νπνία ζα ζπγθξαηήζεη ην μύιν αλάινγα κε ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζηνλ νπνίν είλαη εθηεζεηκέλν. ΗΜΕΙΟ ΙΝΟΚΟΡΟΤ (Fiber Saturation Point): Η θαηάζηαζε ηνπ μύινπ ζηελ νπνία ηα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα είλαη θνξεζκέλα ζε λεξό θαη νη θπηηαξηθέο θνηιόηεηεο είλαη θελέο. Τγξαζία ηλνθόξνπ: 25-35%, (πξαθηηθά : 30%) Σν μύιν γηα λα είλαη θατάιιειν πξνο ρξήσε πξέπεη λα έρεη απνθτήσεη τελ πγξασία ησνξξνπίαο πνπ αλτηστνηρεί στν πεξηβάιινλ πνπ ζα ρξεσηκνπνηεζεί.

14 Γηάγξακκα ππνινγηζκνύ ηεο πγξαζίαο ηζνξξνπίαο ηνπ μύινπ (κε βάζε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αέξα)

15 Παξάγνληεο ηνπ μύινπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ μήξαλζε Η πγξαζία ηνπ μύινπ Η ππθλόηεηα ηνπ μύινπ Η δνκή ηνπ μύινπ

16 Δμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ μήξαλζε Η ζεξκνθξαζία Η ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα Η θπθινθνξία ηνπ αέξα

17 Βαζηθέο κέζνδνη μήξαλζεο 1. ΦΤΙΚΗ ΞΗΡΑΝΗ (Air drying) 2. ΣΕΥΝΗΣΗ ΞΗΡΑΝΗ (Kiln drying)

18 Φπζηθή μήξαλζε

19 Φπζηθή μήξαλζε (πξόρεηξε μήξαλζε θσλνθόξσλ)

20 ΦΤΙΚΗ ΞΗΡΑΝΗ (πξόρεηξε μήξαλζε θσλνθόξσλ)

21 ΦΤΙΚΗ ΞΗΡΑΝΗ (πξόρεηξε μήξαλζε θσλνθόξσλ)

22 Φπζηθή μήξαλζε (απηνζηνίβαμε, ρσξίο δηαρσξηζηηθνύο πήρεηο)

23 Φπζηθή μήξαλζε (απηνζηνίβαμε, ρσξίο δηαρσξηζηηθνύο πήρεηο)

24 Φπζηθή μήξαλζε θνξκώλ

25 ηνίβαμε μπιείαο κε άληζν κήθνο

26 Φπζηθή μήξαλζε ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ «ΜΑΡΣΤΡΑ»

27 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΞΖΡΑΝΖ Δθινγή θαηάιιεινπ ρώξνπ (πξηζηνπιαηείαο, γεπέδνπ μεξάλζεσο) Καηάιιειε ηνπνζέηεζε (ζηνίβαμε) ηεο μπιείαο Κιίκα - Ρπζκόο μήξαλζεο

28 ηνίβαμε (ηη πξνζέρνπκε): Γηάηαμε ζηνηβάδσλ Γηαζηάζεηο ζηνηβάδσλ Βάζξα Γηαρσξηζηηθνί πήρεηο Σαμηλόκεζε- ζηνίβαμε μπιείαο κε άληζν κήθνο. Απόζηαζε πξηζηώλ ηέγε Πξνζηαζία άθξσλ

29 Γηάηαμε ησλ ζηνηβάδσλ

30 Γηαζηάζεηο ζηνηβάδσλ

31 Φπζηθή μήξαλζε

32 ΦΤΙΚΗ ΞΗΡΑΝΗ

33 Φπζηθή μήξαλζε

34 Μέζνδνη ηερλεηήο μήξαλζεο Ξήξαλζε κε δπλακηθό αεξηζκό θαη ξύζκηζε ζεξκνθξαζίαο (θιαζζηθά μεξαληήξηα Conventional drying) Ξήξαλζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο κε αθύγξαλζε (dehumidification drying) Ξήξαλζε ζε θελό (Vacuum drying) Ξήξαλζε κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (High temperature drying) Ηιηαθά μεξαληήξηα (Solar drying) Ξήξαλζε κε πςίζπρλα ξεύκαηα (High frequency drying)

35 ΚΑΣΑΚΔΤΖ - ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΟΤ Θεξκηθή κόλσζε Καηαζθεπή ηεο εηζόδνπ (εξκεηηθό θιείζηκν) σιελώζεηο: Γηνρέηεπζεο αηκνύ «Καινξηθέξ» Αλεκηζηήξεο Όξγαλα κέηξεζεο ησλ ζπλζεθώλ ηνπ μεξαληεξίνπ Αίζνπζα εηδηθώλ νξγάλσλ (ζπλήζσο απηνγξαθηθώλ)

36 Σν Πξόγξακκα Ξήξαλζεο Όινη νη παξάγνληεο ηεο μήξαλζεο παξαθνινπζνύληαη καδί, κέζα από έλα Πξόγξακκα μήξαλσεο Σν πξόγξακκα μήξαλζεο εμαξηάηαη από: Σν είδνο ηνπ μύινπ Σν πάρνο ηνπ μύινπ Σελ αξρηθή πγξαζία Σελ (επηζπκεηή) ηειηθή πγξαζία Σελ πνηόηεηα μήξαλζεο

37 Σν Πξόγξακκα Ξήξαλζεο πεξηιακβάλεη θάζεηο:

38 Είδος Χ Είδος Ψ Είδος Ζ MC Θερμ. EMC Θερμ. EMC Θερμ. EMC Σν Πξόγξακκα Ξήξαλζεο πεξηιακβάλεη θάζεηο: >50 % 45 15, , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 57 8, , ,5 57 8, , ,5 62 6,5 63 8, ,0 62 6,5 67 6, ,0 68 5,0 70 5,0 Αξρηθή πγξασία Σειηθή πγξασία 40 % 16 % 16,3 % 12% 10,7 % 12 % Δηάξθεηα 9 εκέξεο 7 εκέξεο 3 εκέξεο

39 ΠΖΛΗΚΟ ΤΓΡΑΗΑ Δίλαη ην πειίθν ηεο ηξέρνπζαο πεξηερόκελεο πγξαζίαο ηνπ μύινπ πξνο ηελ πεξηερόκελε πγξαζία ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ ζαιάκνπ μήξαλζεο ζε δεδνκέλε ζηηγκή Απνηειεί έλα πνιύηηκν «ζύκβνπιν» γηα ηελ αζθαιή θαη πνηνηηθή μήξαλζε

40 ΠΖΛΗΚΟ ΤΓΡΑΗΑ (Drying gradient, Trocknunksgefälle) Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζή ηνπ θάησ από ην ζεκείν ηλνθόξνπ (30%) Σα θσλνθόξα είδε «αληέρνπλ» ζε ςειόηεξν πειίθν πγξαζίαο: 2,2 3,0 Σα πιαηύθπιια είδε απαηηνύλ ρακειόηεξν πειίθν πγξαζίαο: 1,3 2,5

41 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ

42 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ

43 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ ΚΔΝΟΤ

44 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ ΚΔΝΟΤ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Σαρύηεξα απνηειέζκαηα (2-5 θνξέο κηθξόηεξνο ρξόλνο από ηελ θιαζηθή κέζνδν) Καιή πνηόηεηα μήξαλζεο κε ιίγα ζθάικαηα ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Μηθξή ρσξεηηθόηεηα θπιίλδξνπ Καηαλάισζε κεγάισλ πνζώλ ελέξγεηαο Γελ είλαη δπλαηή ε κίμε εηδώλ

45 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ ΤΦΖΛΧΝ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ

46 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ ΤΦΖΛΧΝ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία Σν παξαγόκελν μύιν γίλεηαη ιηγόηεξν πγξνζθνπηθό Σαρύηεξα απνηειέζκαηα (3-5 θνξέο κηθξόηεξνο ρξόλνο από ηελ θιαζηθή κέζνδν) ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΧΝ Γεκηνπξγεί κεηαρξσκαηηζκνύο (ζθνπξαίλεη ην ρξώκα) ηα θσλνθόξα παξαηεξείηαη έμνδνο ξεηίλεο Τπάξρεη θίλδπλνο θαηάξξεπζεο γηα μύια κε κεγάιε αξρηθή πγξαζία Γαπαλεξή εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε

47 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ ΤΦΗΤΥΝΧΝ ΡΔΤΜΑΣΧΝ - KENOY

48 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ ΤΦΗΤΥΝΧΝ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Οκνηόκνξθε μήξαλζε ΡΔΤΜΑΣΧΝ Σαρύηεξα απνηειέζκαηα ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Καηαλάισζε κεγάισλ πνζώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (πεξίπνπ 2πιάζηα από ην ζύλνιν ηεο θιαζηθήο κεζόδνπ) Γελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε βαξηά μύια Μεγάιν θόζηνο επέλδπζεο

49 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ ΑΦΤΓΡΑΝΖ 1: Παγωκέλε σεξπαλτίλα (ν αέξαο αθπγξαίλεηαη - μεξαίλεηαη από ηελ απόηνκε ςύμε) 2: Θεξκαλτηθό στνηρείν (ν αέξαο επαλαζεξκαίλεηαη)

50 ΞΖΡΑΝΣΖΡΗΑ ΑΦΤΓΡΑΝΖ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Απιέο εγθαηαζηάζεηο ρσξίο αλάγθε εηδηθνύ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ Γελ θαηαλαιώλνληαη κεγάια πνζά ελέξγεηαο Δίλαη δπλαηή ε κίμε μπιείαο ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Η μήξαλζε απαηηεί κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα Ξήξαλζε μύισλ κε κεγάιε αξρηθή πγξαζία κπνξεί λα πξνζβιεζεί ιόγσ καθξνρξόληαο παξακνλήο ηεο

51 Ηιηαθή μήξαλσε (τύπνο ζεξκνθεπίνπ)

52 Ηιηαθή μήξαλσε (τύπνο εκηζεξκνθεπίνπ)

53 Ηιηαθή μήξαλσε (θιεηστόο ζάιακνο κε εμωτεξηθνύο σπιιέθτεο ελέξγεηαο)

54 Ηιηαθή μήξαλσε (Ηιηαθό μεξαλτήξην Ιλστ. Δασηθώλ Εξεπλώλ στελ Αττηθή)

55 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΖΣΖ ΞΖΡΑΝΖ Μηθξόηεξεο εξγαηηθέο δαπάλεο Οκνηόκνξθε παξαγσγή Σαρύηεξα απνηειέζκαηα

56 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΔΥΝΖΣΖ ΞΖΡΑΝΖ Γελ είλαη θαηάιιειε γηα κηθξή παξαγσγή Καηαλαιώλεη κεγάια πνζά ελέξγεηαο Υξεηάδεηαη πξνζνρή ζην ρεηξηζκό γηα ηελ απνθπγή ζθαικάησλ

57 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ ΞΖΡΑΝΖ Μηθξό θόζηνο Καηάιιειε γηα κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο Γίλεη μπιεία κε ιίγα ζθάικαηα

58 ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ ΞΖΡΑΝΖ Μηθξή δπλαηόηεηα ειέγρνπ ησλ παξαγόλησλ μήξαλζεο Αθηλεηνπνίεζε θεθαιαίνπ γηα πνιύ θαηξό Κίλδπλνη πξνζβνιήο Η ηειηθή πγξαζία θαζνξίδεηαη από ην πεξηβάιινλ θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή

59 ΦΑΛΜΑΣΑ ΞΖΡΑΝΖ

60 ΦΑΛΜΑΣΑ ΞΖΡΑΝΖ ηξεβιώζεηο Αιιαγή ρξώκαηνο Δπηθαλεηαθέο ξαγάδεο Κειύθσζε Κπςειίδσζε Καηάξξεπζε

61 ΣΡΔΒΛΧΔΗ (Distortions)

62 ΣΡΔΒΛΧΔΗ

63 ΣΡΔΒΛΧΔΗ

64 ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΔ ΡΑΓΑΓΔ (Fissures, Face checks)

65 ΚΔΛΤΦΧΖ (Casehardening) (ύπαξμε εζσηεξηθώλ ηάζεσλ ζηελ μπιεία)

66 ΚΤΦΔΛΗΓΧΖ (Honeycombing) (εζσηεξηθέο ξαγάδεο)

67 ΚΤΦΔΛΗΓΧΖ

68 ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ (Collapse)

69 ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ

70 Μεηαρξσκαηηζκνί (Discolouration) (από ηα περάθηα ζηνίβαζεο)

71 Μεηαρξσκαηηζκνί (ρξεζηκνπνηνύκε περάθηα κε θακπύιε εζνρή)

72 Μεηαιιηθνί κεηαρξσκαηηζκνί

73 Δπξσπατθά Πξόηππα γηα ηελ πνηόηεηα μήξαλζεο Τπάξρνπλ 6 Δπξσπατθά Πξόηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πγξαζία θαη ηελ πνηόηεηα μήξαλζεο: ΔΝ MC Ovendry method EN MC Resistance method EN MC Capacitance method ENV Assessment of case-hardening EN Assessment of dying quality ENV Criteria for the assessment of conformity of a lot of sawn timber

74 Δπξσπατθό Πξόηππν γηα ηελ πνηόηεηα μήξαλζεο

75 Δπηηξεπηέο απνθιίζεηο ηεο πγξαζίαο (ΔΝ 14298)

76 Σεζη θειύθσζεο (ΔΝ 14464) Κόβνπκε έλα πιαθίδην ζε κηα απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 25 cm από ην άθξν κηαο ζαλίδαο a H κέηξεζε ηνπ αλνίγκαηνο a απνηειεί θξηηήξην ειέγρνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο θειύθσζεο

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ΣΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ?

ΓΗΑΣΗ ΔΊΝΑΗ ΔΤΚΟΛΟ ΝΑ ΜΔΛΔΣΖΟΤΜΔ ΣΟΝ ΗΓΑΝΗΚΟ ΦΤΚΣΗΚΟ ΚΤΚΛΟ? ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΦΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΥΞΗ, Πολιτικόσ Μηχ/κόσ ΕΜΠ, M.Eng Univ. Of Sheffield, Πρόεδροσ Δ ΨΤΓΕΙΑ ΑΛΑΚΑ food logistics, Διευθυντήσ Cryologic Εκπαιδευτική υμβουλευτική, Πρόεδροσ Δ Ελληνικήσ Ζνωςησ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα