Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç"

Transcript

1 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 17ï, Ôåý ïò , ÉáíïõÜñéïò-ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2014 ÁãáðçôÜ ìýëç ôçò Å.Å.Ì.Å., Ðåñéå üìåíá Ôá ÍÝá ôïõ Ä.Ó., ó. 2 ÐñáêôéêÜ 17çò ÔáêôéêÞò ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò ôçò Å.Å.Ì.Å., ó. 3 Ôá ÍÝá ôùí ÏìÜäùí Åñãáóßáò, ó.ó ï ÓõíÝäñéï ôçò ISME ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ó. 6 Ðñüãñáììá ÅõôÝñðç, ó. 7 2 ñüíéá ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å., ó.ó. 8-9 Orff meets Kodaly, ó. 10 Ç çëåêôñéêþ êéèüñá Gibson ôçò Å.Å.Ì.Å. óôçí ðáñüóôáóç School of Rock áðü ôï 1ï ÃõìíÜóéï Ìßêñáò, ó. 11 ÍÝåò êõêëïöïñßåò âéâëßùí, ó.ó ÓõíÝäñéá 2013, ó. 15 Ôï Çìåñïëüãéï ôçò Å.Å.Ì.Å., ó. 16 Ôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. âñßóêïíôáé óôç Èåóóáëïíßêç Åñìïý 7 (3ïò üñïöïò) Åßíáé áíïé ôü êüèå ÓÜââáôï 16:00-19:00 & fax: êáëþ ñïíéü ìå õãåßá, äçìéïõñãßá êáé ðëïýóéåò ìïõóéêýò áðïëáýóåéò! Ôï ðáñüí ôåý ïò ôùí ÍÝùí ôçò Å.Å.Ì.Å. åßíáé ôñéðëü êáé ðåñéëáìâüíåé üëá ôá ôåý ç ( ) ôçò ñïíéüò ðïõ ìáò ðýñáóå. Ãé áõôü èá âñåßôå Üñèñá êáé èýìáôá ôá ïðïßá áíáöýñïíôáé óå ãåãïíüôá ðïõ óõíýâçóáí óôçí ïéêïãýíåéá ôçò Å.Å.Ì.Å. áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2014 ìý ñé êáé ôïí ÄåêÝìâñéï ôïõ Ìå ôï ôåý ïò áõôü êëåßíåé Ýíáò êýêëïò ôùí ÍÝùí êáé îåêéíü Ýíáò êáéíïýñéïò ìå íýá ðñüóùðá óôï ôéìüíé ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò Å.Å.Ì.Å.! ôóé, ç ÆùÞ Äéïíõóßïõ êáé ç Ìáßç Êïêêßäïõ á- íáëáìâüíïõí ôçí åðéóôçìïíéêþ åðßâëåøç ôùí Ìïõóéêïðáéäáãùãéêþí, ç Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ ôçí åðéìýëåéá óýíôáîçò ôçò ÌïõóéêÞò Åêðáßäåõóçò êáé ç ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ èá öñïíôßæåé ãéá ôçí ïñãüíùóç êáé óýíôáîç ôçò ýëçò ôùí ÍÝùí ôçò Å.Å.Ì.Å. Ç äéåýèõíóç ãéá ôçí áðïóôïëþ óõíåñãáóéþí ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç êáé ôá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. ðáñáìýíåé ç ßäéá: êáé ãéá ôçí áðïóôïëþ Üñèñùí ðñïò äçìïóßåõóç óôá ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ åßíáé: êáé Ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìýñåéåò ãéá ôéò áðïóôïëýò Üñèñùí èá âñåßôå óôç óåëßäá ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò óôï ðáñüí ôåý ïò êáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò Å.Å.Ì.Å. Óå ëßãåò ìýñåò èá óáò óôáëåß êáé ôï åðüìåíï ôåý ïò ôùí ÍÝùí ôçò Å.Å.Ì.Å., ôï ðñþôï ãéá ôï Åêåß èá âñåßôå üëåò ôéò áíáêïéíþóåéò êáé ôéò ñþóéìåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôá ãåãïíüôá êáé ôá èýìáôá ôçò Å.Å.Ì.Å. ðïõ ðñüêåéôáé íá óõìâïýí ìýóá óôï 2015! Ðñïò ôï ðáñüí, óáò êáëïýìå ôçí ÊõñéáêÞ 1 Öåâñïõáñßïõ óôçí êïðþ ôçò âáóéëüðéôáò, óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç, þñá 18:00. Óáò ðåñéìýíïõìå!!! Ãéá ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÄÞìçôñá Êüíéáñç ÊïðÞ âáóéëüðéôáò ÊõñéáêÞ 1 Öåâñïõáñßïõ 2015, þñá 18:00 óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. Åñìïý 7, Èåóóáëïíßêç Óáò ðåñéìýíïõìå!!!

2 2 Ôá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. # Ôåôñáìçíéáßá åíçìåñùôéêþ Ýêäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç Åñìïý Èåóóáëïíßêç ôçë-fax: Newsletter # Greek Society for Music Education 7 Ermou Str. GR Thessaloniki tel-fax: Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï Ðñüåäñïò: Åñéöýëç Äáìéáíïý Áíôéðñüåäñïò: Óïößá Áããåëßäïõ ÃñáììáôÝáò: Åõèõìßá áóéþôïõ Ôáìßáò: Ìõñôþ Âïõãéïýêá ÌÝëç: ñéóôßíá Ôóßãêá, ÍéêïëÝôá Ìïõ ôüñïãëïõ, Íßêïò Ôáóüðïõëïò Åðßôéìïò Ðñüåäñïò Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò Åðéóôçìïíéêïß Óýìâïõëïé ÄçìÞôñçò ÃéÜííïõ, ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí - Á.Ð.È. Jere T. Humphreys, Ðïëéôåéáêü ÐáíåðéóôÞìéï Áñéæüíá ËÝíéá ÓÝñãç, ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí - Éüí. Ðáí. Åðßôéìá ìýëç Hegyi Erzsebet ÍåöÝëç ÁôÝóïãëïõ ÄçìÞôñçò ÈÝìåëçò Ðáõëßíá ÊáñáäÞìïõ-ËéÜôóïõ ÅëÝíç ÊåöÜëïõ- ïñò Áðüóôïëïò Êþóôéïò Ìáñßá Êõíçãïý-ÖëÜìðïõñá Ìáñßæá Êù ÐïëõîÝíç ÌáôÝõ Âáëåíôßíïò Ðáôñéêßäçò ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéêåöáëÞò: ÄÞìçôñá Êüíéáñç Ó áõôü ôï ôåý ïò óõíåñãüóôçêáí: Óïößá Áããåëßäïõ, Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ, Íßêïò Èåïäùñßäçò, áñü Êáôóþ ç, Ìáßç Êïêêßäïõ, Êáôåñßíá Êïõèïýñç, Ìáñßá Êïõñêïõñßêá, Ìé Üëçò Óôåöáäïýñïò, ÂÜóù ÔïõìðÝêç, ñéóôßíá Ôóßãêá Õðåýèõíç éóôïóåëßäáò: Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ Ôá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. äéáíýìïíôáé ÄÙÑÅÁÍ óôá ìýëç ôçò íùóçò Ôá åíõðüãñáöá Üñèñá åêöñüæïõí ôéò áðüøåéò ôùí óõããñáöýùí ôïõò. Áðáãïñåýåôáé êüèå åßäïõò áíáäçìïóßåõóç ùñßò ôç ãñáðôþ Ýãêñéóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ISSN: Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôçò Å.Å.Ì.Å. ìå áñü óáò áíáêïéíþíåé ðùò ïé íýåò äéåõèýíôñéåò óýíôáîçò ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ åßíáé áðü êïéíïý ç Äñ. ÆùÞ Äéïíõóßïõ, Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò óôï Éüíéï ÐáíåðéóôÞìéï, êáé ç Äñ. Ìáßç Êïêêßäïõ, ÅñåõíÞôñéá-Ìïõóéêïðáéäáãùãüò ÄéäÜóêïõóá óôï ÐáíåðéóôÞìéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò. Åõ üìáóôå êáëþ åðéôõ ßá óôï Ýñãï ôïõò êáé ðáñüëëçëá åõ áñéóôïýìå ðïëý ôïí Äñ. Êþóôá Ôóïýãêñá, Åðßêïõñï ÊáèçãçôÞ ÓõóôçìéêÞò Ìïõóéêïëïãßáò óôï ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò, ãéá ôç äåêáåôþ ðïëýôéìç ðñïóöïñü ôïõ óôç äéåýèõíóç óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý. Ç åðéóôïëþ ôùí íýùí äéåõèõíôñéþí óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ êáé ïé ðëçñïöïñßåò ãéá ôïõò íýïõò üñïõò õðïâïëþò Üñèñùí óôï ðåñéïäéêü âñßóêïíôáé óôç ó. 5. Åðßóçò, áðü ôçí ç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ôçò Å.Å.Ì.Å. áðïêôü äýï íýåò åðéêåöáëþò. Ôç Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ, ç ïðïßá èá åßíáé õðåýèõíç óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, êáé ôç ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ, ç ïðïßá èá åßíáé õðåýèõíç óýíôáîçò ôùí ÍÝùí ôçò Å.Å.Ì.Å. Åõ áñéóôïýìå èåñìü ôç ÄÞìçôñá Êüíéáñç, ãéá ôç äåêáåôþ êáé ðëýïí ðñïóöïñü ôçò óôçí åðéìýëåéá ôùí åíôýðùí ôçò Å.Å.Ì.Å. ËåðôïìÝñåéåò ãéá ôçí áðïóôïëþ óõíåñãáóéþí êáé Üñèñùí èá âåßôå óôç ó. 5. Ìå áðüöáóç ôïõ Ä.Ó, ç ÄÞìçôñá Êüíéáñç, åðéêåöáëþò ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò ôçò Å.Å.Ì.Å., ïñßóôçêå ùò åêðñüóùðïò ôçò Ýíùóçò óôï 31ï ÓõíÝäñéï ôçò ISME ðïõ Ýãéíå óôéò Éïõëßïõ óôï Ðüñôï ÁëÝãêñå, óôç Âñáæéëßá. Ôá íýá ôïõ Ä.Ó. Ç Å.Å.Ì.Å. êáé ç ÌåãÜëç ÌïõóéêÞ ÂéâëéïèÞêç "Ëßëéáí Âïõäïýñç" (ÌÌÂ) óõíåñãüæïíôáé ãéá ôçí áðü êïéíïý äçìéïõñãßá ôïõ Øçöéáêïý Ìïõóéêïý Áíèïëüãéïõ ÅÕÔÅÑÐÇ, óôï ðëáßóéï ôçò äéüêñéóçò ðïõ Ýëáâáí óôï 30ï Ðáãêüóìéï óõíýäñéï ôçò ISME. Ôï Øçöéáêü Ìïõóéêü Áíèïëüãéï ÅÕÔÅÑÐÇ åßíáé ìéá áíïé ôþ âüóç äåäïìýíùí, ìå åëåýèåñç ðñüóâáóç, ðïõ öéëïîåíåßôáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò ÌÌ êáé Ý åé ùò ðõñþíá ôï ôñáãïýäé óôç ìïõóéêþ äéäáóêáëßáìüèçóç. O Íßêïò Èåïäùñßäçò, ìýëïò ôçò åðéóôçìïíéêþò ïìüäáò åñãáóßáò ôïõ Øçöéáêïý Ìïõóéêïý Áíèïëïãßïõ, ðáñïõóßáóå óôï 31ï ÓõíÝäñéï ôçò ISME, óôï Porto Alegre ôçò Âñáæéëßáò, ôçí ðïñåßá ôùí åñãáóéþí ôïõ Øçöéáêïý Ìïõóéêïý Áíèïëïãßïõ ÅÕÔÅÑÐÇ (âë. ó.6.). Ôçí ÐáñáóêåõÞ 27 Öåâñïõáñßïõ 2015 äéïñãáíþíåôáé óôï Åèíéêü Éäñõìá Åñåõíþí, óôçí ÁèÞíá, çìåñßäá ìå èýìá: "ÅõôÝñðç: íá øçöéáêü ìïõóéêü áíèïëüãéï ãéá ôï ôñáãïýäé óôï ó ïëåßï", Ç çìåñßäá Ý åé ùò óôü ï íá ðáñïõóéüóåé ôï øçöéáêü ìïõóéêü áíèïëüãéï ÅõôÝñðç êáé ôá æçôþìáôá ðïõ áðáó üëçóáí ôçí ÏìÜäá Åñãáóßáò. Áðþôåñïò óôü ïåò åßíáé íá ðñïêëçèåß Ýíáò ãüíéìïò êáé äçìéïõñãéêüò äéüëïãïò ãéá ôï ðáñüí êáé ôï ìýëëïí ôçò ó ïëéêþò ìïõóéêþò åêðáßäåõóçò êáé åéäéêüôåñá ãéá ôç óõìâïëþ ôïõ ôñáãïõäéïý êáé ôçò ôå íïëïãßáò óôç äéäáóêáëßá-ìüèçóç. ÈåñìÜ óõã áñçôþñéá óôá ìýëç ôçò ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å. êáé óôç ìáýóôñï ôçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý, ãéá ôçí ðåôõ çìýíç êáëëéôå íéêþ ðïñåßá ôçò ïñùäßáò! Ôçí ÊõñéáêÞ 1 Íïåìâñßïõ 2014 ðñáãìáôïðïéþèçêå ç 18ç ÔáêôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí ìåëþí ôçò Å.Å.Ì.Å., ç ïðïßá Þôáí åêëïãïáðïëïãéóôéêþ. Ç ÓõíÝëåõóç Ýãéíå óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å., Åñìïý 7, óôç Èåóóáëïíßêç. Ôá èýìáôá êáé ôï ðñáêôéêü ôçò óõíýëýõóçò èá äçìïóéåõèïýí óôï åðüìåíï ôåý ïò ôùí ÍÝùí ôçò Å.Å.Ì.Å., ô. 53, ÉáíïõÜñéïò Ç íùóç áíáêïéíþíåé óôá ìýëç ôçò äñüóåéò Üëëùí ðïëéôéóôéêþí êáé åêðáéäåõôéêþí öïñýùí ðïõ áðáéôïýí ïéêïíïìéêþ óõììåôï Þ ìüíïí å- Üí ãßíïíôáé óå áõôýò ôéò äñüóåéò ìåéùìýíåò ôéìýò ãéá ôá ìýëç ôçò íùóçò (Ýêðôùóç ôïõëü éóôïí 10%). Ôï Ä.Ó. æçôü áðü ôá ìýëç ôçò Å.Å.Ì.Å. ðïõ Ý ïõí áëëüîåé óôïé- åßá åðéêïéíùíßáò (äéåýèõíóçò Þ á- ñéèìü ôçëåöþíïõ) íá óôåßëïõí ôá êáéíïýñéá ôïõò óôïé åßá óôï: Þ óôï ôçëýöùíï êáé Óôï äéáäßêôõï ìðïñåßôå íá âñåßôå ôçí Å.Å.Ì.Å. êáé óôï facebook! Åðßóçò, åðéóêåöôåßôå ôï blog ôçò óôç äéåýèõíóç: ellinikienosigiatimousiki ekpaidefsi.blogspot.com.

3 17 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Μ.Ε. Πρόεδρος: Κατερίνα Πενήντα Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Τσίγκα Γραµµατέας: Μαρία Λαζαρίδου Παρόντες: 17 τακτοποιηµένα οικονοµικά µέλη Θεσσαλονίκη, 24 Νοεµβρίου ο θέµα: Επικύρωση πρακτικών προηγούµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η γραµµατέας του.σ. της Ένωσης, Μαρία Κουρκουρίκα, διάβασε τα πρακτικά της προηγούµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τα οποία και επικυρώθηκαν οµόφωνα. 2ο θέµα: Απολογισµός και προγραµµατισµός δράσεων του.σ. Η αντιπρόεδρος του.σ., Χαρά Κατσώχη, παρουσίασε στο σώµα της συνέλευσης τον απολογισµό των δράσεων του.σ. για το και ανέφερε: Την ίδρυση της χορωδίας της Ε.Ε.Μ.Ε. και τη συµµετοχή της σε µουσικές εκδηλώσεις και Φεστιβάλ. Τη διοργάνωση των «θεµατικών βραδιών», µία ή δύο Παρασκευές κάθε µήνα. Τη διοργάνωση του σεµιναρίου υπολογιστών µε τον Χρίστο Ματζίρη. Τον κύκλο «Γιόγκα για µουσικούς». Τη συγκρότηση της Οµάδας για την επεξεργασία του ψηφιακού ανθολογίου «Ευτέρπη» σε συνεργασία µε τη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη µε αφορµή το βραβείο Gibson. Στον προγραµµατισµό των δράσεων, η αντιπρόεδρος του.σ. αναφέρθηκε στην επιθυµία του.σ. να συνεργαστεί µε πανεπιστηµιακά τµήµατα (σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Κέρκυρα, Ρέθυµνο) στη διοργάνωση ηµερίδων πάνω σε µουσικοπαιδαγωγικά θέµατα, και τη διοργάνωση µικρών τετράωρων σεµιναρίων-εργαστηρίων, «Τα Μουσικά Σφηνάκια», ανα 15 µέρες, µε χαµηλή οικονοµική συµµετοχή. Η χορωδία θα διοργανώσει χριστουγεννιάτικη γιορτή στα γραφεία της ένωσης στις 21 εκεµβρίου. Επίσης, σκοπεύει να συµµετάσχει σε εκδήλωση µε φιλανθρωπικό σκοπό εν όψει των Χριστουγέννων, ενώ θα συµµετάσχει και στην εκδήλωση της κοπής της πίτας της Ε.Ε.Μ.Ε., η οποία θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου. 3ο θέµα: Οικονοµικός απολογισµός Η ταµίας, Εριφύλη αµιανού, παρουσίασε τον οικονοµικό απολογισµό της ένωσης. Η πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής, ήµητρα Κόνιαρη, ανακοίνωσε πως ο απολογισµός είναι ορθός και τον ενέκρινε. 4ο θέµα: Απολογισµός και προγραµµατισµός δράσεων των οµάδων εργασίας Η Οµάδα για τη ευτεροβάθµια Μουσική Εκπαίδευση ανακοίνωσε τη δηµιουργία ένα blog µε υλικό µαθηµάτων, καθώς και τη δηµιουργία ενός φόρουµ για ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των εκπαιδευτικών. Έχει επίσης προγραµ- µατίσει δύο σεµινάρια: στις 22 Φεβρουαρίου 2014, µε εισηγήτρια τη ανάη Στεφάνου και θέµα «Εφαρµόζοντας την αισθητική στην πράξη», και στις 29 Μαρτίου 2014, µε τον Θοδωρή Λώτη και θέµα «Συνθέτοντας µε ήχους. Η σχολική προσέγγιση». Η Συντακτική Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόσκληση εύρεσης νέου υπεύθυνου σύνταξης του περιοδικού «Μουσική Εκπαίδευση» και των «Νέων της Ε.Ε.Μ.Ε.», καθώς και νέου επιµελητή έκδοσης του περιοδικού «Μουσικοπαιδαγωγικά», καθώς οι αντίστοιχοι επικεφαλής, ήµητρα Κόνιαρη και Κώστας Τσούγκρας, έπειτα από µια µακρόχρονη, δεκαετή και πλέον, παραµονή τους στις παραπάνω θέσεις, επιθυµούν να αποχωρήσουν. Όµως, δήλωσαν ότι θα προσφέρουν τη στήριξή τους στα νέα άτοµα που θα τους αντικαταστήσουν για όσο διάστηµα απαιτηθεί. 5ο θέµα: 7 ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. Το.Σ. ανακοίνωσε πως το 7 ο Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί µέσα στο Έπειτα από διαδοχικές συναντήσεις µε τη διευθύντρια και τον υπεύθυνο παραγωγής του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης επιτεύχθηκε η προσφορά για παροχή δωρεάν για το Συνέδριο του νέου κτιρίου του Μεγάρου. Οι επαφές θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν και για άλλους χώρους, ώστε να διερευνηθούν οι καλύτεροι όροι δεξαγωγής του Συνεδρίου. Για τη δηµιουργία της οργανωτικής οµάδας του συνεδρίου θα βγει ανάλογη ανακοίνωση κάλεσµα από τη γραµµατεία του.σ. 6ο θέµα: Ενεργοποίηση των οµάδων εργασίας Έπειτα από την ιδιαίτερα δυναµική παρουσίαση της Ένωσης στα µουσικοπαιδαγωγικά δρώµενα της χώρας, και παγκοσµίως, µε τη διοργάνωση του 30 ου Παγκοσµίου Συνεδρίου της ISME στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2012, παρατηρήθηκε µια σηµαντική κάµψη στην ενεργοποίηση και συµµετοχή των µελών της Ένωσης στις Οµάδες Εργασίας. Ένας πιθανός λόγος είναι οι δύσκολες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο των µουσικοπαιδαγωγών, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ περιορισµένος ο χρόνος για τη συµµετοχή σε συλλογικές διαδικασίες. Έγινε πρόσκληση για τη µεγαλύτερη συµµετοχή στις δράσεις της Ένωσης. Πιο συγκεκριµένα προτάθηκαν: Οµάδα Γραµµατειακής Υποστήριξης: Η Χριστίνα Τσίγκα και η Αρετή Καµηλάκη προσφέρθηκαν να κρατούν ανοιχτά κάποια απογεύµατα τα γραφεία της Ε.Ε.Μ.Ε. Η Οµάδα Μουσικής Τεχνολογίας να ενεργοποιηθεί και να αναλάβει την ενηµέρωση της ιστοσελίδας. Χρειάζονται τουλάχιστον 2 άτοµα γι αυτή τη δουλειά Προτάθηκε να γίνει κάλεσµα για την ανασύσταση της οµάδας της διδακτικής των εγχόρδων οργάνων. 7ο θέµα: Προτάσεις µελών της συνέλευσης Η συνέλευση αποφάσισε να µειωθούν για τη χρονιά 2014 οι τιµές της συνδροµής και της εγγραφής στην Ε.Ε.Μ.Ε., όπως παρακάτω: Φοιτητές: εγγραφή: 20 ευρώ και ανανέωση 10 ευρώ. Μέλη: εγγραφή 25 ευρώ και ανανέωση 20 ευρώ µέχρι 28 Φεβρουαρίου και από 1 η Μαρτίου και µετά η ανανέωση της συνδροµής 25 ευρώ. Η αλλαγή αυτή θα δηµοσιευθεί στη σελίδα και στο blog της Ε.Ε.Μ.Ε. και θα ενηµερωθούν όλα τα µέλη. Όσα µέλη έχουν πληρώσει ήδη για το 2014 θα γίνει συµψηφισµός µε το ο θέµα: Ορισµός επόµενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η επόµενη Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης ορίστηκε για το Σάββατο 27 Σεπτεµβρίου

4 ÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓ ÏìÜäá Åñãáóßáò ãéá ôç ÄåõôåñïâÜèìéá Åêðáßäåõóç ÁãáðçôÜ ìýëç, ðïëëýò åõ Ýò ãéá êáëþ êáé äçìéïõñãéêþ íýá ó ïëéêþ ñïíéü, ìå ðïëý êýöé, áéóéïäïîßá êáé áñêåôþ öáíôáóßá. ÊáëÞ äýíáìç óå üëåò êáé üëïõò! ÐåñéìÝíïõìå êáé ôéò äéêýò óáò ðñïôüóåéò ãéá íýåò äñüóåéò ÅðéêåöáëÞò: ÂÜóù ÔïõìðÝêç blog: ôçò ïìüäáò, ìýóù ôçò çëåêôñïíéêþò ôá õäñïìéêþò äéåýèõíóçò: Ìçí îå íüôå íá åðéóêýðôåóèå êáé ôï éóôïëüãéü ìáò: Ôá ìýëç ôçò åðéôñïðþò Óôéò áñ Ýò ôïõ 2014 ç ÏìÜäá Åñãáóßáò ãéá ôç ÄåõôåñïâÜèìéá ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ïñãüíùóå êáé ðñïóýöåñå óôá ìýëç ôçò äýï åíäéáöýñïíôá óåìéíüñéá åíôáãìýíá óå ìéá åíéáßá åíüôçôá ðïõ óáí óôü ï åß å ôçí ðñïóöïñü ìéáò íýáò ïðôéêþò ãéá ôï ìüèçìá ôçò ìïõóéêþò. Ç åðéëïãþ ôùí óåìéíáñßùí Ýãéíå ìå êñéôþñéá ôçí ðñïôñïðþ ôùí ìáèçôþí ãéá ðñïóùðéêþ ìïõóéêþ äçìéïõñãßá ìå ôç ñþóç åýêïëïõ êáé åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý åðåîåñãáóßáò Þ- ïõ êáé ôç âåëôßùóç ôçò ðñïóýããéóçò êáé áîéïëüãçóçò ôùí ìïõóéêþí Ýñãùí áðü ôïõò ìáèçôýò. Óôï óåìéíüñéï ôïõ ÈïäùñÞ Ëþôç - óõíèýôç çëåêôñïáêïõóôéêþò ìïõóéêþò êáé Åðßêïõñïõ ÊáèçãçôÞ óôï ôìþìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí óôï Éüíéï ÐáíåðéóôÞìéï - "ÓõíèÝôïíôáò ìå Þ ïõò. Ç ó ïëéêþ ðñïóýããéóç.", åíçìåñùèþêáìå ãýñù áðü ôç èåùñßá ôçò çëåêôñïáêïõóôéêþò ìïõóéêþò êáé ôéò ôå íéêýò ðïõ ìðïñïýí íá ñçóéìïðïéþóïõí ïé ìáèçôýò ãéá ôéò äçìéïõñãßåò ôïõò. ÐáñáêïëïõèÞóáìå ôçí ðáñïõóßáóç áíôßóôïé ùí âéùìáôéêþí åñãáóéþí ðïõ Ý- ïõí åêðïíçèåß óôçí ÅëëÜäá êáé óõììåôåß áìå óå Ýíá âéùìáôéêü åñãáóôþñé êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ïðïßïõ ç ïãñáöþóáìå Þ ïõò, ôïõò åðåîåñãáóôþêáìå ìå ôç âïþèåéá åëåýèåñïõ ëïãéóìéêïý êáé óôï ôýëïò öôéüîáìå ôç äéêþ ìáò óýíèåóç üðùò áêñéâþò ìðïñïýí íá ôï êüíïõí êáé ïé ìáèçôýò. Ç ÄáíÜç ÓôåöÜíïõ - ìïõóéêüò-ìïõóéêïëüãïò êáé Åðßêïõñç ÊáèçãÞôñéá óôï ôìþìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí Á.Ð.È.- óôï óåìéíüñéü ôçò "Åöáñìüæïíôáò ôçí áéóèçôéêþ óôçí ðñüîç", óõíüøéóå ôçí é- óôïñßá ôùí åõñùðáúêþí áéóèçôéêþí èåùñéþí êáé Ýèåóå öéëïóïöéêü åñùôþìáôá ãéá ôá üñéá ôïõ èïñýâïõ êáé ôçò ìïõóéêþò, ìå óêïðü íá ìáò åíôüîåé óå ìéá óõæþôçóç ãýñù áðü ôá êñéôþñéá ðïõ ñçóéìïðïéïýìå ôüóï åìåßò üóï êáé ïé ìáèçôýò ãéá íá áîéïëïãþóïõìå ôç ìïõóéêþ ðïõ áêïýìå, êáèþò êáé áõôþ ðïõ äçìéïõñãïýìå. Ôï óåìéíüñéï ðåñéåß å åðßóçò åñãáóôþñé áðëþí, ïìáäéêþí áõôïó åäéáóìþí êáé áíüëõóç ôïõ áéóèçôéêïý ôïõò ðåñéå ïìýíïõ óôç âüóç åñùôþóåùí, ìå ôéò ïðïßåò ïé ìáèçôýò êáëïýíôáé íá åðåîåñãáóôïýí ðïëëáðëïýò ôñüðïõò áðïôßìçóçò ôùí ìïõóéêþí åñåèéóìüôùí. ÏìÜäá ÃñáììáôåéáêÞò ÕðïóôÞñéîçò êáé Åðéêïéíùíßáò ôçë & ÅëÜôå íá ìáò âñåßôå êüèå ÓÜââáôï áðüãåõìá óôá ãñáöåßá ôçò íùóçò óôç Èåóóáëïíßêç ãéá êáöý, ãéá íá åðéóêåöôåßôå ôç âéâëéïèþêç ìáò êáé íá åíçìåñùèåßôå ãéá ôéò äñüóåéò ôçò íùóçò! Åðßóçò èá ìáò âñåßôå óôï äéáäßêôõï óôçí éóôïóåëßäá óôï Facebook, êáé óôç äéåýèõíóç: 4

5 ÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓÅÑÃÁÓÉÁÓÏÌÁÄÅÓ ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéêåöáëÞò: Ìáñßá Äçìçôñáêïðïýëïõ ÄÝóðïéíá Êáëáíôáñßäïõ ÐåñéìÝíïõìå ôéò óõíåñãáóßåò óáò ãéá ôá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. ôïõ ÌáÀïõ 2015 ìý ñé ôéò 12 Áðñéëßïõ Áðñéëßïõ Ìðïñåßôå íá óôåßëåôå ìïõóéêýò äñáóôçñéüôçôåò êáé ó Ýäéá ìáèçìüôùí ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ô. 25 ðïõ èá êõêëïöïñþóåé ìýóá óôï 2015 óôç äéåýèõíóç: ìý ñé ôéò 20 Éïõíßïõ 2015 Áãáðçôïß óõíüäåëöïé, Ìå ìåãüëç ìáò áñü óüò åíçìåñþíïõìå üôé áðü ôç öåôåéíþ ñïíéü (2014) áíáëüâáìå ôç äéåýèõíóç óýíôáîçò ôïõ åðéóôçìïíéêïý ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ, ôçò åôþóéáò åðéóôçìïíéêþò Ýêäïóçò ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (Å.Å.Ì.Å.), ìåôü ôçí å- ðéôõ Þ ðïñåßá ôùí äýêá åôþí ðïõ óõìðëþñùóå ï ðñïçãïýìåíïò äéåõèõíôþò óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý Äñ. Êþóôáò Ôóïýãêñáò, ìüíéìïò Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÓõóôçìáôéêÞò Ìïõóéêïëïãßáò, óôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Áñéóôïôåëåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Èåóóáëïíßêçò, ôïí ïðïßï êáé åõ áñéóôïýìå èåñìü ãéá ôçí ïõóéáóôéêþ ðïëõåôþ ðñïóöïñü ôïõ. Ôï ðåñéïäéêü ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ äçìéïõñãþèçêå üôáí áðïöáóßóôçêå íá ãßíåé äéáêñéôü ôï ðåñéå üìåíï ôïõ ðñþôïõ ðåñéïäéêïý ôçò Å.Å.Ì.Å. ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç, ðïõ åêäüèçêå ôï 1997 ìå ôçí ßäñõóç ôçò Å.Å.Ì.Å. - ôóé ðñïýêõøáí ôá ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ, ùò áìéãþò åðéóôçìïíéêþ Ýêäïóç ðïõ öéëïîåíåß åðéóôçìïíéêü Üñèñá ôá ïðïßá óôçñßæïíôáé åßôå óå ðïéïôéêþ Þ ðïóïôéêþ Ýñåõíá, åßôå óå åñåõíçôéêþ åðéóêüðçóç ôçò âéâëéïãñáößáò. Ôá ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ åßíáé ôï ðñþôï åðéóôçìïíéêü ðåñéïäéêü óôï þñï ôçò ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò óôçí ÅëëÜäá ìå åðéóôçìïíéêþ åðéôñïðþ êáé ôõöëü óýóôçìá êñéôþí. Ç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç öéëïîåíåß Üñèñá ðïõ Ý ïõí êõñßùò ðñáêôéêü ðåñéå üìåíï êáé áöïñïýí óôç äéäáóêáëßá-ìüèçóç ôçò ìïõóéêþò óôçí ðñüîç, öéëïîåíþíôáò projects, ó Ýäéá åñãáóßáò, åêðáéäåõôéêü õëéêü, ðñïôüóåéò åöáñìïãþí, êëð. Ç íýá äéåýèõíóç óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ èá óõíå ßóåé íá åñãüæåôáé ãéá íá ðñïüãåé ôçí Ýñåõíá óôï ðåäßï ôçò ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò óôçí ÅëëÜäá êáé äéåèíþò. Èá óõíå ßóåé íá öéëïîåíåß åñãáóßåò ÅëëÞíùí êáé îýíùí åðéóôçìüíùí, íá åíçìåñþíåé ãéá óçìáíôéêü åñåõíçôéêü projects ðïõ äéåîüãïíôáé óôç þñá ìáò êáé áëëïý, êáé íá äßíåé âþìá óå Ýìåéñïõò êáé íýïõò åðéóôþìïíåò ôïõ ðåäßïõ. ËåðôïìÝñåéåò ãéá ôçí áðïóôïëþ Üñèñùí èá âñåßôå óôï åðüìåíï ôåý ïò ôùí ÍÝùí ôçò Å.Å.Ì.Å. êáé óôçí éóôïóåëßäá ôçò íùóçò, Åõ áñéóôïýìå ôï Ä.Ó. ôçò Å.Å.Ì.Å. ãéá ôçí ôéìçôéêþ ôïõ ðñüôáóç íá áíáëüâïõìå ôç Äéåýèõíóç Óýíôáîçò ôïõ ðåñéïäéêïý ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÜ, óôçí ïðïßá èá ðñïóðáèþóïõìå íá áíôáðïêñéèïýìå ìå ôï áðáéôïýìåíï áêáäçìáúêü Þèïò êáé ìå üëåò ìáò ôéò äõíüìåéò. Äñ. ÆùÞ Äéïíõóßïõ Åðßê. ÊáèçãÞôñéá ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò Éüíéï ÐáíåðéóôÞìéï Ìå ôéìþ Äñ. Ìáßç Êïêêßäïõ ÅñåõíÞôñéá - Ìïõóéêïðáéäáãùãüò ÄéäÜóêïõóá óôï ÐáíåðéóôÞìéï ÄõôéêÞò Ìáêåäïíßáò 5

6 31ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ISME ΒΡΑΖΙΛΙΑ - 31ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ISME 31ο Παγκόσµιο Συνέδριο της ISME για τη Μουσική Εκπαίδευση Ιουλίου 2014 Porto Alegre, Βραζιλία Τ ο 31ο Παγκόσµιο Συνέδριο της ISME για τη Μουσική Εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε από Ιουλίου στο Porto Alegre, στη Βραζιλία. Όπως όλα τα Συνέδρια της ISME, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως έξι µέρες γιορτής και απόλαυσης της µουσικής και της µουσικής εκπαίδευσης! Κεντρικοί οµιλητές ήταν ο Carlinhos Brown, η Katherine Zeserson και ο Eckart Altenmüller. Στο Συνέδριο συµµετείχαν γύρω στους 1200 σύνεδρους από όλο τον κόσµο. Σηµαντικό αριθµητικό προβάδισµα είχαν οι σύνεδροι από τη Βραζιλία, µια που ήταν και η διοργανώτρια χώρα, και σύνεδροι από τις γειτονικές λατινοαµερικάνικες χώρες. Το έντονο λατινοαµερικάνικο στοιχείο ήταν πιο πολύ εµφανές στις συναυλίες που πλαισίωσαν το Συνέδριο, όπου µεγάλη πλειοψηφία των µουσικών σχηµάτων προέρχονταν από τη διοργανώτρια χώρα και τις γειτονικές της χώρες, τη Χιλή, το Μεξικό και το Περού. Σίγουρα η οικονοµική κρίση που µαστίζει την Ευρώπη, σε άµεσο συνδυασµό µε τη µεγάλη απόστασή της από τη Βραζιλία, ήταν οι αιτίες για την πολύ µικρή συµµετοχή ευρωπαίων συνέδρων και ελάχιστων από την Ελλάδα και την Κύπρο. Πάντως, οι συνειρµοί και οι συγκρίσεις πολλών από τους συνέδρους µε το προηγούµενο συνέδριο που οργανώθηκε το 2012 στη Θεσσαλονίκη, υπό την ευθύνη της Ε.Ε.Μ.Ε., και µάλιστα εν µέσω οικονοµικής κρίσης, ήταν αναπόφευκτοι και συχνά εκφράστηκαν ανοιχτά πολύ θετικά προς εµάς. Ευτυχώς το διαδίκτυο µας ενώνει και έτσι, µπορείτε να πάρετε µια γεύση του Συνεδρίου στο επίσηµο blog της ISME στη διεύθυνση Εκεί θα βρείτε φωτογραφίες και βιντεάκια µε αποσπάσµατα από τις συναυλίες και τις εκδηλώσεις του Συνεδρίου. Τις περιλήψεις των εισηγήσεων και των εργαστηρίων του Συνεδρίου µπορείτε να τις κατεβάσετε από την ιστοσελίδα: όπου µπορείτε να βρείτε και τις περιλήψεις παλαιότερων συνεδρίων της ISME. Ο Carlinhos Brown µε χορωδούς και συνέδρους Εθελοντές και µέλη της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου σε µια αποχαιρετιστήρια στιγµή Στην τελετή λήξης του Συνεδρίου, τη µουσική σκυτάλη για τη διεξαγωγή του επόµενου Συνεδρίου το καλοκαίρι του 2016 πήρε το Ηνωµένο Βασίλειο, µε βάση τη Γλασκώβη και ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα της Κωνσταντινούπολης για το Συνέδριο του 2018!!! 6 Οι ανταποκριτές της Ε.Ε.Μ.Ε. στη Βραζιλία, ήµητρα Κόνιαρη και Νίκος Θεοδωρίδης. Σκωτσέζικες γκάιντες και µουσική κυριάρχησαν στην τελετή λήξης του Συνεδρίου για να σηµάνουν την ανανέωση του ραντεβού των φίλων της ISME στο επόµενο Παγκόσµιο Συνέδριο για τη Μουσική Εκπαίδευση, το καλοκαίρι του 2016 στη Γλασκώβη.

7 31ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ISME 2014 ΒΡΑΖΙΛΙΑ - 31ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΗΣ ISME Ευτέρπη Ψηφιακή Μουσική Ανθολογία: Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση Ιουλίου Porto Alegre, Βραζιλία Νίκος Θεοδωρίδης & ήµητρα Κόνιαρη Έ χοντας αναλάβει την τιµητική αποστολή να εκπροσωπήσουµε τους συντελεστές του Προγράµµατος ΕΥΤΕΡΠΗ (την Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση και τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, «Λίλιαν Βουδούρη») στο 31ο Παγκόσµιο Συνέδριο της ISME για τη Μουσική Εκπαίδευση, βρεθήκαµε στο Porto Alegre της Βραζιλίας, από τις Ιουλίου. υστυχώς για κάποιους τεχνικούς λόγους, ανεξάρτητους από εµάς, είχε παραληφθεί από το Πρόγραµµα του Συνεδρίου η ανακοίνωση της παρουσίασης του Προγράµµατος Ευτέρπη. Τελικά, έπειτα από επικοινωνία µε την υπεύθυνη του προγράµµατος, ορίστηκε ως µέρα παρουσίασης η Τρίτη 22 Ιουλίου και ώρα 14:00-15:00. Επειδή ακριβώς η ανακοίνωση για την παρουσίαση βρισκόταν µόνο στα Erratum του Συνεδρίου, πολλοί ήταν οι σύνεδροι που δεν το γνώριζαν και αν και ήθελαν να την παρακολουθήσουν, δεν ήρθαν. Γι αυτό το λόγο η παρουσίαση έγινε σε µικρό, αλλά εκλεκτό ακροατήριο. Μεταξύ των παρευρισκοµένων ήταν και η πρώην γραµµατέας της ISME, Judy Thönell, και η νυν πρόεδρος της Early Childhood Music Education Commission, Σµαρώ Χρυσοστόµου. Στα πρώτα 40 δείξαµε τις παρουσιάσεις και τα βίντεο της Ε.Ε.Μ.Ε. και της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» και ακολούθησε συζήτηση, η οποία κράτησε επιπλέον 20. Επόµενο βήµα µας ήταν να διευρύνουµε τη γνωστοποίηση του έργου και σε όσους δεν µπόρεσαν να παραστούν στην αρχική παρουσίαση. Πρώτη ευκαιρία µάς δόθηκε στη συνάντηση των εκπροσώπων όλων των Συνδεδεµένων Ενώσεων της ISME, την επόµενη µέρα, Τετάρτη 23/8. Αµέσως µετά, επισκεφτήκαµε τα γραφεία όπου εργαζόταν το τότε.σ. της ISME, η πρόεδρος Margaret Barrett ( ) µετά του προηγούµενου προέδρου της ISME, Graham Welch ( ). Εκθέσαµε τη δυσαρέσκειά µας για την εκ παραδροµής παράλειψη της παρουσίασης του Προγράµµατος «Ευτέρπη» από το Πρόγραµµα του Συνεδρίου και βρήκαµε άµεση ανταπόκριση. Το «Πρόγραµµα Ευτέρπη» µπήκε στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης της ISME που θα γινόταν την επόµενη µέρα. Μας ζητήθηκε να προσαρµόσουµε κάποιες διαφάνειες για την παρουσίασή του. Πράγµατι, την Πέµπτη 24/8 ενώπιον 400 και πλέον συνέδρων από όλο τον κόσµο, η απερχόµενη πρόεδρος της ISME, Margaret Barrett ( ), µίλησε µε πολύ καλά λόγια για τα έργα του Προγράµµατος «Ευτέρπη» και ανακοίνωσε και τη συνέχιση του Προγράµµατος για τη µετάφραση µέρους του υλικού στα αγγλικά, µε µια µικρή οικονοµική υποστήριξη από τον νέο χορηγό, την SEMPRE. Φτάνοντας στην τελευταία ηµέρα του συνεδρίου, Παρασκευή 25/8, απολαύσαµε ένα προσωπικό µας σεµινάριο, γεµάτο από 60 και πλέον ορεξάτους συµµετέχοντες. Το θέµα µας κάλλιστα θα µπορούσε να συνδεθεί µε το Πρόγραµµα Ευτέρπη: «Hellenic rhythms, songs and dances: An experiential method of easy and effective learning. A process that starts from the listening of music and goes on to the body, coordinated movement and percussions.» Μέσα σε ένα κλίµα ευφορίας και φιλελληνισµού, µας δόθηκε άλλη µια ευκαιρία να παρουσιάσουµε στους συνέδρους εφαρµογές δυο τραγουδιών του προγράµ- µατος, καθώς και διαφάνειες που γνωστοποιούσαν το σηµαντικό αυτό για την Ελλάδα και όχι µόνο, όπως ειπώθηκε και από άλλους, έργο. Κλείνοντας, θα ήταν σηµαντική παράλειψη να µην αναφέρουµε: - την άριστη συνεργασία που είχαµε κατά την περίοδο προετοιµασίας της παρουσίασης, µε τη διευθύντρια, Στεφανία Μεράκου, και τα µέλη της αντίστοιχης οµάδας εργασίας της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, «Λίλιαν Βουδούρη», η οποία µας εµπιστεύθηκε να παρουσιάσουµε και το δικό τους έργο. - τη συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη, µέσω Skype και άλλων µέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχαµε από τα µέλη της οµάδας εργασίας της Ε.Ε.Μ.Ε., Μαίη Κοκκίδου, Ζωή ιονυσίου, Σοφία Αγγελίδου και Χαρά Κατσώχη, αλλά και µε τον επίτιµο πρόεδρο της Ε.Ε.Μ.Ε., Πολύβιο Ανδρούτσο, καθώς και µε µέλη του τότε.σ. της Ένωσης, Μαρία ηµητρακοπούλου και Μαρία Κουρκουρίκα, - τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε για την πραγµατοποίηση αυτού του ταξιδιού η οικονοµική ενίσχυση που λάβαµε από τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, «Λίλιαν Βουδούρη», την επιστηµονική οµάδα εργασίας της Ε.Ε.Μ.Ε. για το «Πρόγραµµα Ευτέρπη» καθώς και από την Ε.Ε.Μ.Ε. Τέλος, οφείλουµε να ευχαριστήσουµε όλους τους φίλους και τα µέλη της Ε.Ε.Μ.Ε. για την άµεση συµπαράστασή τους και τα σχόλιά τους στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου στις αντίστοιχες σελίδες της Ε.Ε.Μ.Ε. παρουσιάζαµε τις ανταποκρίσεις µας από τα δρώµενα του Συνεδρίου, καθώς και τη Βραζιλιάνικη Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση και την Παγκόσµια Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση, οι οποίες στην πορεία προέβαλαν ποικιλοτρόπως την παρουσίαση του Προγράµµατος «Ευτέρπη» και της Ε.Ε.Μ.Ε., κοινοποιώντας συχνά τις αντίστοιχες ανταποκρίσεις µας! εν µένει παρά να ευχηθούµε καλή συνέχεια στην Ε.Ε.Μ.Ε. και στην οµάδα της «Ευτέρπης» και καλή αντάµωση στη Γλασκώβη, τον Ιούλιο του 2016! 7

8 ΝΕΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩ ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΧΟΡΩ ΙΑ Δύο χρόνια µε τη Χορωδία της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση Η Χορωδία της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση ξεκίνησε τις πρόβες της στις 2 Φεβρουαρίου του 2013 και πολύ σύντοµα θα γιορτάσει τα 2 της χρόνια! Εµπνεύστρια, Ιδρύτρια και Μαέστρος της είναι η Εριφύλη αµιανού. Είναι µια ερασιτεχνική χορωδία µε µουσικές απαιτήσεις επαγγελµατικού επιπέδου. Τα µέλη της είναι καθηγητές µουσικής αλλά και ερασιτέχνες µουσικόφιλοι που αγαπούν τη χορωδιακή µουσική και είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις µουσικές απαιτήσεις των έργων του ρεπερτορίου της χορωδίας. Από την ίδρυσή της, στόχος της χορωδίας ήταν και είναι η µελέτη και η εµπειρία της εκτέλεσης σηµαντικών έργων της παγκόσµιας µουσικής φιλολογίας αλλά και η προβολή και παρουσίαση του έργου Ελλήνων συνθετών, παλαιότερων και νεότερων. Φιλοδοξία της είναι να παρουσιάσει έργα που δεν προσεγγίζονται συχνά από ερασιτεχνικές χορωδίες γι αυτό στο ρεπερτόριό της περιλαµβάνονται και έργα σε πρώτες εκτελέσεις, όπως η Λειτουργία Αριθµός 3 «Κατά Σολωµόν» του Φίλιππου Τσαλαχούρη, η οποία προγραµµατίζεται να παρουσιαστεί σε πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα κοντά στο Πάσχα του Συµµετοχές Ιουνίου 2013: Ηµερίδα αφιέρωµα στα έργα για φωνή του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Τµήµα Μουσικών Σπουδών, Α.Π.Θ. Πρώτη επίσηµη εµφάνιση της Χορωδίας, στο κλείσιµο της Ηµερίδας, µε την παρουσίαση 4 από τα 8 Μικρασιάτικα Τραγούδια για Μικτή Χορωδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη Ιουλίου 2013: «Μουσική στη Σαµοθράκη». Σαµοθράκη Συµµετοχή της Χορωδίας στο πρώτο Φεστιβαλ του Συλλόγου "Αρµονίας Γένεσις", όπου υπήρχε και αφιέρωµα στο παιδικό χορωδιακό τραγούδι. Τη χορωδία συνόδεψε στο πιάνο ο Στέφανος Ντιναπόγιας. 3 Νοεµβρίου 2013: 1ο ιεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών «Νίκος Αστρινίδης». Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ιοργάνωση: Μικτή Χορωδία «Νίκος Αστρινίδης» σε συνεργασία µε το Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τη χορωδία συνόδευσε στο πιάνο η Αννίτα Τάνυι-Μανούση. 14 εκεµβρίου 2013: Παζάρι της ΕΛΕΠΑΠ. ΧΑΝΘ Κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο Παζάρι της ΕΛΕΠΑΠ. Τη χορωδία συνόδευσαν µε παραδοσιακά όργανα οι: Ακριβός Ζερβός, Μηνάς Τσαβδάρης και Μαρία Ζερβού. Από τη µέχρι τώρα πορεία της η χορωδία πήρε εξαιρετικά σχόλια για την ποιότητα του ήχου της, τη λεπτοµέρή µουσική δουλειά και την πιστότητα στο ύφος του κάθε συνθέτη. Η στυλιστική επίβλεψη είναι του Λάζαρου Μήλιου, ο οποίος σχεδίασε και έφτιαξε τα φορέµατα της χορωδίας. 8

9 ΝΕΑ ΤΗΣ ΧΟΡΩ ΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εµφανίσεις της Χορωδίας της Ε.Ε.Μ.Ε και εκεµβρίου 2013: Γκαλά Κλασσικής Μουσικής του Συνδέσµου Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ο Σύνδεσµος Αποφοίτων Ωδείων Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε τα Χριστούγεννα µε ένα γκαλά Κλασσικής Μουσικής µε τη συµ- µετοχή µικρών ταλαντούχων µαθητών -µελλοντικών διακεκρι- µένων δεξιοτεχνών- από τα πιο σηµαντικά Ωδεία της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση έκλεισε µε την εµφάνιση της χορωδίας της Ε.Ε.Μ.Ε. που τραγούδησε γνωστά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και παραδοσιακά κάλαντα. Τη χορωδία συνόδευσαν οι Νίκος Τασόπουλος (πιάνο), Όλγα Ζέρβα (βιολί), Βίκυ Καραγκούνη (κλαρινέτο) και Μενέλαος Τούκας (λαούτο). 4 Μαΐου 2014: 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών. Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών, ΑΠΘ Το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών του ΑΠΘ διοργάνωσε σε συνεργασία µε το φωνητικό σύνολο Cantus Arte το 1ο Φεστιβάλ Χορωδιών µε αφιέρωµα στις αξέχαστες µελωδίες του ελληνικού και ξένου κινηµατογράφου. Στη διοργάνωση συµµετείχαν µουσικά, χορωδιακά σύνολα της Θεσσαλονίκης, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας, µε βασικό στόχο «να ξαναζωντανέψουµε όλοι µαζί» αξέχαστες δηµιουργίες από µεγάλες κινηµατογραφικές επιτυχίες του Ελληνικού και ξένου κινηµατογράφου. Το πρόγραµµα κάθε χορωδίας έπρεπε να περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα κινηµατογραφικό τραγούδι. Η Χορωδία της Ε.Ε.Μ.Ε. περιέλαβε στο πρόγραµµά της το «Σαν σφυρίξεις τρεις φορές» του Μάνου Χατζηδάκι, από την ταινία «Ελλάς η χώρα των ονείρων». Τη χορωδία συνόδευσε στο πιάνο η Αννίτα Τάνυι- Μανούση. 22 Ιουνίου 2014: Γκαλά Κλασσικής Μουσικής του Συνδέσµου φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ο Σύνδεσµος φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης διοργάνωσε Γκαλά Κλασσικής µουσικής για τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Μουσικής. Στο γκαλά συµµετείχαν νέοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες της πόλης, η ορχήστρα Orpheus soloists και η Χορωδία της Ε.Ε.Μ.Ε. 22 Νοεµβρίου 2014: Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών, ΑΠΘ Η συναυλία έγινε στο πλαίσιο του ιατµηµατικού Συνεδρίου «Μουσική και Μουσικολογία. Παρόν και µέλλον» στις Νοεµβρίου στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών, ΑΠΘ. Tο συνέδριο συνδιοργάνωσαν τα Τµήµατα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε την Ελληνική Μουσικολογική Εταιρεία. Οι «Καρυάτιδες» της Ε.Ε.Μ.Ε. Τελευταίο ζέσταµα πριν τη συναυλία στο περιστύλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Τα µέλη της Χορωδίας της Ε.Ε.Μ.Ε. µε τη µαέστρο της, Εριφύλη αµιανού, στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Χορωδιών «Νίκος Αστρινίδης» εκέµβριος 2014: Κατερίνη 18ο Χριστουγεννιάτικο Χορωδιακό Φεστιβαλ Κατερίνης. 9

10 "Orff meets Kodály" 2014 Ένα ενδιαφέρον καλοκαιρινό µουσικοπαιδαγωγικό σεµινάριο Ποµάζ, Ουγγαρία, 8-13 Ιουλίου 2014 Κατερίνα Κουθούρη & Μαρία Κουρκουρίκα Γ ια τους δασκάλους το καλοκαίρι είναι εποχή ξεκούρασης, ανατροφοδότησης και ανανέωσης των ιδίων αλλά και των προγραµµάτων διδασκαλίας τους. Έτσι και για µας, την Κατερίνα και τη Μαρία, ήταν µια ευκαιρία για να παρακολουθήσουµε ένα πολύ ενδιαφέρον εβδοµαδιαίο σεµινάριο από 8 έως και 13 Ιουλίου, στο Ποµάζ της Ουγγαρίας, λίγο έξω από τη Βουδαπέστη. Το σεµινάριο είχε τίτλο "Orff meets Kodály" Ο χώρος του σεµιναρίου ήταν το Ουγγρικό Χορωδιακό Κάστρο, το οποίο είναι και µουσική σχολή και χώρος συναυλιών και χώρος φιλοξενίας των µουσικών που παίρνουν µέρος στις εκδηλώσεις που πραγµατοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το Ουγγρικό Χορωδιακό Κάστρο αποτελείται από ένα κεντρικό κτήριο και πολλούς ανθισµένους κήπους, οι οποίοι φιλοξένησαν πολλά από τα µαθήµατα του σεµιναρίου, όταν ο καιρός το επέτρεπε. Οι καθηγητές του σεµιναρίου ήταν διεθνώς καταξιωµένοι µουσικοπαιδαγωγοί, κρουστών, χορού και χορωδίας, που µε πολύ ενθουσιασµό µετέφεραν τις εµπειρίες τους στους επιµορφούµενους. Η Judith Hirsch µε τα κρουστά της από την Αυστρία, ο Ari Glage µε τους φωνητικούς αυτοσχεδιασµούς από την Αυστρία, η Christa Coogan χορεύτρια από τη Γερµανία, η Lenka Pospisilova µε τις σπουδαίες Η οµάδα του Gabor Tamaz Fejer στον κήπο διδασκαλίες τραγουδιών από την Τσεχία, o Gabor Tamaz Fejer µε τα χειροποίητα µουσικά όργανα από την Ουγγαρία, και η Judit Hasznosi µε τη χορωδιακή διδασκαλία, από την Ουγγαρία. Η διαπολιτισµική συνύπαρξη και συνεργασία είναι ένα από τα πολλά που µπορεί να επωφεληθεί κάποιος από τη συµµετοχή του σε διεθνή σεµινάρια, όπως αυτό που σας παρουσιάζουµε. Σκοπός του σεµιναρίου ήταν η εµβάθυνση και παραπέρα ανάπτυξη της ολιστικής και βασικής µουσικής παιδαγωγικής στα σχολεία και άλλα µουσικά ιδρύµατα και η συνάντηση δύο βασικών µουσικών αντιλήψεων και µουσικών συστηµάτων, του Orff και του Kodály. ύο άνθρωποι. σπουδαίοι συνθέτες και παιδαγωγοί. που έβαλαν τις βάσεις της µουσικής παιδαγωγικής και της µουσικής µόρφωσης των παιδιών αλλά και των ενηλίκων. Ο Orff στη Γερµανία και ο Kodály στην Ουγγαρία. Οι συµµετέχοντες της συνάντησης ήταν από όλες τις ηπείρους και ο καθένας συνέβαλε µε τον τρόπο και µε τον πολιτισµό του σε αυτή την εκπληκτική ανταλλαγή µουσικών ιδεών. Και βέβαια, µια βόλτα στον ούναβη ήταν µια πολύ όµορφη εµπειρία, καθώς και η περιήγηση στις οµορφιές της Βούδας και της Πέστης! 10 Η προεργασία της τελικής παράστασης Χορός και κίνηση Η οµάδα της Lenka Pospisilova

11 Η ηλεκτρική κιθάρα Gibson της Ε.Ε.Μ.Ε. στην παράσταση: «School of Rock» από το 1ο Γυµνάσιο Μίκρας, Θεσσαλονίκης Στο πλαίσιο Πολιτιστικού Προγράµµατος µε θέµα: «Μουσικό Θέατρο» Η ηλεκτρική κιθάρα Gibson, µε την οποία βραβεύτηκε το 2012 η Ε.Ε.Μ.Ε. στο πλαίσιο του 30 ου Συνεδρίου της ISME, για την προσφορά της στα µουσικοπαιδαγωγικά δρώµενα της Ελλαδας, χρησιµοποιήθηκε µέσα στο σχολικό έτος από µαθητές σε πολιτιστικό πρόγραµµα που έγινε στο 1 ο Γυµνάσιο Μίκρας, Θεσσαλονίκης. Το Πρόγραµµα οργανώθηκε και πραγµατοποιήθηκε από τον επίτιµο Πρόεδρο της Ε.Ε.Μ.Ε., Πολύβιο Ανδρούτσο και τους µαθητές του, οι οποίοι δούλεψαν γι αυτό κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς. Ο τίτλος του προγράµµατος ήταν «Μουσικό Θέατρο» και κύριος στόχος του ήταν οι µαθητές, µέσω της συµµετοχής τους στο χτίσιµο µιας µουσικοθεατρικής παράστασης, να αποκτήσουν ποικίλες καλλιτεχνικές εµπειρίες, µέσα από τη στενή συνεργασία µεταξύ τους για την επίτευξη του τελικού στόχου. Οι µαθητές, επέλεξαν να δοµήσουν το µουσικοθεατρικό τους έργο πάνω στο σενάριο της ταινίας «School of Rock». Παράλληλα, ενσωµάτωσαν στο έργο τη ζωντανή εκτέλεση µιας µεγάλης γκάµας τραγουδιών που επέλεξαν οι ίδιοι, έτσι ώστε να παρουσιάσουν ένα µουσικό διαχρονικό ταξίδι σε σύγχρονα µουσικά ρεύµατα των τελευταίων δεκαετιών του 20 ου αιώνα ως τις µέρες µας (π.χ. Rock, Pop, κτλ.). Η τελική παράσταση δόθηκε στις 20 Μαΐου 2014 στο αµφιθέατρο του σχολικού συγκροτήµατος του 1 ου Γυµνασίου-ΓΕΛ Μίκρας, µε µεγάλη επιτυχία! Πολιτιστικό Πρόγραµµα µε θέµα: «Μουσικό Θέατρο» Υπεύθυνος καθηγητής: Πολύβιος Ανδρούτσος. Συµµετοχή: Μαρία Ναούµ. Συµµετείχαν οι µαθητές: Άκης Αναγνώστου, ήµητρα Βότσαρη, ήµητρα Γεωργανάκη Λευτέρης ούµπας, Μάριος Ιωαννίδης, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Αποστολία Καλεµκερίδου, ήµητρα Κοκκινίδου, Ελένη Μαρτίνη, Στέλιος Μπάρµπας, Στέφανος Μπότσαρης, Θεοχάρης Ναθαναήλ, Μαριάννα Νεάρχου, Κώστας Νεστορίδης, Άγγελος Πάνος, Κατερίνα Πανώρα, Ευτυχία Παρδαλογιάννη, έσποινα Σαράφη, Θεοδώρα Τσοχαταρίδου, Χαρά Ξυδοπούλου, Άννα Ψώρα. Υπεύθυνος ορχήστρας: Θεοχάρης Ναθαναήλ Υπεύθυνη θεατρικού: Κατερίνα Πανώρα Υπεύθυνη σκηνικών: Μαριάννα Νεάρχου Ορχήστρα: Κιθάρες: Θεοχάρης Ναθαναήλ, Στέφανος Μπότσαρης. Πιάνο/πλήκτρα: Άκης Αναγνώστου, Μάριος Ιωαννίδης, Άννα Ψώρα. Ντραµς: Κώστας Νεστορίδης. Μπάσο: Στέλιος Μπάρµπας. Φλάουτο: Αποστολία Καλεµκερίδου. Τραγουδούν οι: ήµητρα Γεωργανάκη, ήµητρα Κοκκινίδου, Ελένη Μαρτίνη, Στέφανος Μπότσαρης, Μαριάννα Νεάρχου, Ευτυχία Παρδαλογιάννη, Θεοδώρα Τσοχαταρίδου, Χαρά Ξυδοπούλου, Άννα Ψώρα. (Αριστερά) Η ηλεκτρική κιθάρα Gibson. ( εξιά) Ένας από τους µαθητές, ερµηνεύοντας µε την ηλεκτρική κιθάρα Gibson την ώρα της παράστασης. Οι συντελεστές της παράστασης, επί σκηνής! 11

12 Âéâëßá ðïõ ëüâáìå... Åõ áñéóôïýìå ôéò åêäüóåéò ÍéêïëáÀäçò Ì. - Edition Orpheus ãéá ôá âéâëßá ðïõ ìáò Ýóôåéëå êáé óáò ðáñïõóéüæïõìå Ìïõóéêïèåñáðåßá êáé Üëëåò ìïõóéêýò ðñïóåããßóåéò ãéá ðáéäéü êáé íýïõò ìå áíáðçñßåò. ÐñáêôéêÜ óõíåäñßïõ. ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Éïíßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ, Ïêôþâñéïò ÅðéìÝëåéá: ÉùÜííá Åôìåêôóüãëïõ Åêäüóåéò: ÍéêïëáÀäçò Ì. - Edition Orpheus Ôï âéâëßï áõôü óõìðåñéëáìâüíåé åðéëåãìýíá êåßìåíá, ôá ïðïßá ðñïýñ ïíôáé áðü åéóçãþóåéò óôï ÓõíÝäñéï ìå èýìá "Ìïõóéêïèåñáðåßá êáé Üëëåò ìïõóéêýò ðñïóåããßóåéò ãéá ðáéäéü êáé íýïõò ìå áíáðçñßåò" ðïõ äéåîþ èç óôï ÔìÞìá Ìïõóéêþí Óðïõäþí ôïõ Éïíßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïí Ïêôþâñéï ôïõ Ôá êåßìåíá áíáöýñïíôáé êáôü êýñéï ëüãï óôç ñþóç ôçò ìïõóéêþò ùò èåñáðåõôéêþò ðáñýìâáóçò êáé ðåñéý ïõí èåùñçôéêýò áíáëýóåéò, ìåèïäïëïãéêýò ðñïôüóåéò, êáèþò êáé ìåëýôåò áôïìéêþí êáé ïìáäéêþí ðåñéðôþóåùí. Ïé åðéìåëçôýò ôïõ ôüìïõ åõåëðéóôïýí üôé ç ðáñïýóá Ýêäïóç èá óõìâüëëåé óôçí áíüðôõîç ôçò ðåñéïñéóìýíçò åëëçíéêþò âéâëéïãñáößáò ãéá ôç Ìïõóéêïèåñáðåßá êáé ôç ÌïõóéêÞ ãéá ôá Üôïìá ìå áíáðçñßåò êáé èá áðïôåëýóåé Ý- íáõóìá ôüóï ãéá äéåýñõíóç ôçò Ýñåõíáò óôç þñá ìáò üóï êáé ãéá ôç èåóìéêþ êáôï ýñùóç ôçò Ìïõóéêïèåñáðåßáò êáé ôçí ÝíôáîÞ ôçò óôçí ÅéäéêÞ ÁãùãÞ. (Áðü ôçí ðáñïõóßáóç óôï ïðéóèüöõëëï ôïõ âéâëßïõ) ÁêïõËáëåßôå R. Murray Schafer ÌåôÜöñáóç: Äéáìáíôßíá ÔóáãêáñÜêç ÅðéìÝëåéá: ÉùÜííá Åôìåêôóüãëïõ Åêäüóåéò: ÍéêïëáÀäçò Ì. - Edition Orpheus 2011 ÏRaymond Murray Schafer, éäñõôþò ôïõ êëüäïõ ôçò ÁêïõóôéêÞò Ïéêïëïãßáò êáé ãíùóôüò Êáíáäüò óõíèýôçò, óôá ðñþôá ñüíéá ôçò êáñéýñáò ôïõ -ôýëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1960 åñãüóèçêå óå ó ïëåßá ò ìïõóéêïðáéäáãùãüò. êôïôå, ðáñüëëçëá ìå ôï ðëïýóéï óõíèåôéêü ôïõ Ýñãï êáé ôçí åñåõíçôéêþ êáé êïéíùíéêþ ôïõ äñüóç óôçí ÁêïõóôéêÞ Ïéêïëïãßá, áöéýñùóå óçìáíôéêü ìýñïò ôçò äñáóôçñéüôçôüò ôïõ óôç ìïõóéêþ åêðáßäåõóç, ãñüöïíôáò ìïõóéêþ êáé âéâëßá ãéá äáóêüëïõò, ðáéäéü, êáé åíþëéêåò. Ôï ÁêïõËáëåßôå (HearSing) ðåñéëáìâüíåé ðïëëü ðáé íßäéá ìå Þ ïõò êáèþò êáé êüðïéåò óçìáíôéêýò óêýøåéò ãéá ôç ìïõóéêþ ðáéäáãùãéêþ. íá éäéáßôåñá ñþóéìï åã åéñßäéï ãéá ôïõò ìïõóéêïðáéäáãùãïýò êüèå âáèìßäáò. ÌïõóéêÞ ÁíÜãíùóç ËéÜíá áñáôóþ Åêäüóåéò: ÍéêïëáÀäçò Ì. - Edition Orpheus 2014 íá áñêåôü åíäéáöýñïí âéâëßï ãéá ôá âþìáôá ãéá ôçí áíüðôõîç ôçò ôå íéêþò ôçò ÌïõóéêÞò ÁíÜãíùóçò. 12

13 ÍÝåò êõêëïöïñßåò... êïõ, ÁêñïÜóïõ, Ðáßîå! Ðþò íá áðåëåõèåñþóåôå ôçí áêïõóôéêþ áíôßëçøç ôùí ìáèçôþí óáò êáé ôéò äåîéüôçôåò ôïõò óôïí áõôïó åäéáóìü êáé óôçí åêôýëåóç Lucy Green ÅðéìÝëåéá: ÆùÞ Äéïíõóßïõ & Ìáßç Êïêêßäïõ Åêäüóåéò: fagotto books 2014 Ôï âéâëßï " êïõ, ÁêñïÜóïõ, Ðáßîå!" áðåõèýíåôáé óå êüèå åêðáéäåõôéêü ìïõóéêþò ðïõ åíäéáöýñåôáé íá á- íáðôýîåé ôçí áêïõóôéêþ áíôßëçøç ôùí ìáèçôþí ôïõ, ôïí êüóìï ôçò Üôõðçò ìüèçóçò, ôïõ áõôïó åäéáóìïý êáé ôçò åðáöþò ìå ôïðéêýò ìïõóéêýò ðáñáäüóåéò, áêüìá êáé áí äåí åßíáé åîïéêåéùìýíïò ìå üëá áõôü. ÓôáäéáêÜ, åäþ êáé äåêáåôßåò, Þ áêüìá êáé åêáôïíôüäåò ñüíéá, Ý åé áíáðôõ èåß Ýíá äßðïëï ìåôáîý ôïõ ðåäßïõ ôçò ìïõóéêþò óçìåéïãñáößáò êáé áõôïý ôùí áêïõóôéêþí/ðñïöïñéêþí ðáñáäüóåùí óôç ìåôüäïóç ôçò ìïõóéêþò. Áõôü ôï äßðïëï åßíáé êüèå Üëëï ðáñü á- ðáñáßôçôï óôç ìïõóéêþ ìüèçóç. Ïé ìïõóéêïß ðïõ Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá íá ëåéôïõñãïýí áðïôåëåóìáôéêü êáé óôá äýï áõôü ðåäßá èåùñïýíôáé ôõ åñïß êáé, äéêáéïëïãçìýíá, éêáíüôåñïé. Áõôü ôï âéâëßï åðéäéþêåé íá áíïßîåé ôçí ðüñôá óå áõôïýò ôïõò Üëëïõò êüóìïõò ãéá êüèå åêðáéäåõôéêü ðïõ èá Þ- èåëå íá ôïõò ãíùñßóåé. Ìå óçìåßï åêêßíçóçò ìßá óýíôïìç áíáöïñü ãéá ôï ðþò ìáèáßíïõí ïé ìïõóéêïß ôçò äçìïöéëïýò ìïõóéêþò ìýóá áðü Üôõðïõò ôñüðïõò ìïõóéêþò ìüèçóçò, ðåñéãñüöåôáé ëåðôïìåñþò ôï ðëáßóéï åöáñìïãþò áõôþí ôùí ðñáêôéêþí óå ôñåéò êýñéåò ðåñéï Ýò ôçò ìïõóéêþò åêðáßäåõóçò: óôçí áôïìéêþ äéäáóêáëßá-ìüèçóç ìïõóéêïý ïñãüíïõ, óå ìïõóéêü óýíïëá (ìðüíôá êáé ïñ Þóôñá) êáé óôç ó ïëéêþ ôüîç, ôüóï óå ãåíéêü üóï êáé óå ìïõóéêü ó ïëåßá. Ïé ðñïôåéíüìåíåò ìýèïäïé Ý ïõí äïêéìáóôåß êáé åëå èåß ìå óõóôçìáôéêü ôñüðï, êáé ãéá ðåñéóóüôåñï áðü ìßá äåêáåôßá, ìýóá áðü åñåõíçôéêü projects. Ùóôüóï, åßíáé óçìáíôéêü íá ôïíéóôåß üôé ôï âéâëßï äåí õéïèåôåß Ýíáí áêáäçìáúêü ôñüðï ãñáöþò. ßíáé ãñáììýíï ìå áðëü ôñüðï êáé ðáñáðýìðåé Üìåóá óå åöáñìïãýò óå ðñáãìáôéêýò óõíèþêåò äéäáóêáëßáò-ìüèçóçò, þóôå íá óôçñßîåé ôïõò åêðáéäåõôéêïýò óôï Ýñãï ôïõò. Ôá êåßìåíá áðü ôá ßäéá ôá Üôïìá ðïõ óõììåôåß áí óôá åñåõíçôéêü projects äßíïõí ìåãáëýôåñç æùíôüíéá óôï âéâëßï. Óôá êåßìåíá áõôü áðïôõðþíïíôáé ïé åìðåéñßåò ôùí åêðáéäåõôéêþí êáé ôùí ìáèçôþí êáé åéäéêüôåñá ïé ôñüðïé ðïõ âßùóáí ôéò ðñïôåéíüìåíåò ìåèïäïëïãéêýò ðñáêôéêýò. Ôï âéâëßï äåí ðñýðåé íá èåùñçèåß ùò "óõíôáãþ" ãéá Ýíá óõãêåêñéìýíï ôñüðï äéäáóêáëßáò-ìüèçóçò. Áêüìá, äåí åðéäéþêåé íá åðéêñßíåé, íá áëëüîåé Þ íá áðïññßøåé Üëëåò áðïôåëåóìáôéêýò ðñáêôéêýò óôïí ðïëõðïßêéëï êüóìï ôçò ìïõóéêþò åêðáßäåõóçò êáé ðáéäáãùãéêþò. Óôü ïò ôïõ åßíáé íá ðñïóöýñåé êüôé ðåñéóóüôåñï óôïõò åêðáéäåõôéêïýò, êüôé ðïõ ßóùò äåí ãíùñßæïõí êáé ðïõ ìðïñïýí, áí èýëïõí, íá ôï åíôüîïõí óôéò ðñáêôéêýò ôïõò. ÅîÜëëïõ, ç åìðåéñßá êáé ç å- ðáããåëìáôéêþ êñßóç êüèå åêðáéäåõôéêïý óõíéóôïýí ôá èåìýëéá ôïõ åêðáéäåõôéêïý Ýñãïõ. Óõíåðþò, áõôü ôï âéâëßï áíïßãåé ìßá íýá ðüñôá êáé ðñïóêáëåß ôïõò åêðáéäåõôéêïýò ü é ìüíï íá õéïèåôþóïõí, áëëü êáé íá ðñïóáñìüóïõí ôéò ðñïôåéíüìåíåò ìåèüäïõò óôéò áíüãêåò ôüóï ôùí ìáèçôþí ôïõò ü- óï êáé óôéò äéêýò ôïõò. Âéïãñáöéêü Ç óõããñáöýáò Lucy Green åßíáé êáèçãþôñéá - å- ñåõíþôñéá óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ Ëïíäßíïõ, óôï Institute of Education óôïí ôïìýá ôçò ÌïõóéêÞò ÐáéäáãùãéêÞò. Åßíáé äéåèíþò áíáãíùñéóìýíç ãéá ôï ðñùôïðïñéáêü ôçò Ýñãï óôçí áíüðôõîç íýùí ðáéäáãùãéêþí ìåèüäùí ðïõ âáóßæïíôáé óôéò ðñáêôéêýò ôçò Üôõðçò ìüèçóçò ôùí ìïõóéêþí ôçò äçìïöéëïýò ìïõóéêþò. åé åðßóçò äéáêñéèåß ãéá ôá êåßìåíü ôçò óôç ìïõóéêþ åêðáßäåõóç ìå åéäéêþ åóôßáóç óå æçôþìáôá éäåïëïãßáò, ìïõóéêïý íïþìáôïò êáé öýëïõ. Ôüíõ ôï ðþëéíï øáñüêé ñéóôßíá ÂáóéëÜêïõ ÌïõóéêÞ: ÊáíÜñçò ÊåñáìÜñçò Åêäüóåéò: ÂÁÑÖÇÓ-ÁÉÃÁÉÏ 2014 ÏÔüíõ åßíáé Ýíá ðþëéíï øáñüêé. Ç Ýíôïíç åðéèõìßá ôïõ íá êïëõìðþóåé ìå ôá øüñéá ôçò èüëáóóáò ôá áëçèéíü, èá ôïí ïäçãþóåé óå ìéá ìåãüëç ðåñéðýôåéá. Ôï ôáîßäé óôïí Üãíùóôï êüóìï ôïõ âõèïý, åßíáé óáãçíåõôéêü, áëëü êñýâåé êáé êéíäýíïõò. Ôá ôñáãïýäéá ôïõ êáé Ýíáò áíáðüíôå ïò ößëïò, èá ôïí óôçñßîïõí ó' áõôü ôï äýóêïëï êáé óõíüìá üìïñöï ôáîßäé. ÃåìÜôïò ðëïýóéá äþñá, ðïõ èá ìáò áñßóåé áðëü åñá, èá öôüóåé åêåß üðïõ üëá ìåôáìïñöþíïíôáé ìáãéêü. ÌïõóéêÞ/ åíïñ Þóôñùóç/ ðáñáãùãþ: ÊáíÜñçò ÊåñáìÜñçò. Óôß ïé: ñéóôßíá ÂáóéëÜêïõ. Åñìçíåýïõí: ÊïñôÝóóá ÔóéöïäÞìïõ, Êùíóôáíôßíá Öéëéððïðïýëïõ, ÊáíÜñçò ÊåñáìÜñçò. Ç åéêïíïãñüöçóç ôïõ âéâëßïõ åßíáé ôïõ ÂáããÝëç Ðáðáâáóéëåßïõ. 13

14 ÍÝåò êõêëïöïñßåò... Ìéá áíèñùðéóôéêþ ðñïóýããéóç óôç äéäáóêáëßá ôçò ìïõóéêþò. Ç öéëïóïößá êáé ç ðñüîç ôçò ìåèüäïõ Suzuki Ëåëïýäá ÓôÜìïõ Åêäüóåéò Ðáíåðéóôçìßïõ Ìáêåäïíßáò 2012 ôá ìïõóéêü ôïõò êïììüôéá ïé ìáèçôýò ôá ìáèáßíïõí ó åäüí áðïêëåéóôéêü áðü ôçí ðáñôéôïýñá; Ãéáôß ìáèáßíïõí áð' Ýîù ìüíï ôá êïììüôéá ôùí åîåôüóåùí, ìå áðïôýëåóìá üôáí êüðïéïò ôïõò æçôü íá "ðáßîïõí êüôé", áõ- Ãéáôß Ãôïß áíáæçôïýí ôéò ðáñôéôïýñåò ôïõò; Ãéáôß ï Þ ïò óðáíßùò äïõëåýåôáé óõíåéäçôü óôá ðñþôá ñüíéá ôùí óðïõäþí; Ãéáôß ïé ðåñéóóüôåñïé ìéêñïß ìáèçôýò äåí îýñïõí ðþò íá ìåëåôïýí; Ãéáôß ïé óõíáõëßåò åßíáé ôüóï óðüíéåò êáé ôüóï åðßóçìåò þóôå íá óïõ êüâïíôáé ôá ðüäéá; Ðïý åßíáé ç áãüðç, ôï ðüèïò êáé ç áñü ãéá ôç ìïõóéêþ; Ðþò ìáèáßíåéò íá ðáßæåéò ìå Üëëïõò üôáí ãéá ñüíéá Ý åéò åíôñõöþóåé êáé åèéóôåß óôçí ìïíá éêüôçôá; Ðþò óïõ æçôåßôáé îáöíéêü íá "åñìçíåýóåéò" üôáí ãéá ñüíéá üëá åßíáé áóêþóåéò êáé ôå íéêþ; Ãéáôß ðñýðåé íá áöþóïõìå íá äçìéïõñãçèïýí ôüóåò áíáðçñßåò ðñþôá, ãéá íá Ýñèïõìå ñüíéá ìåôü íá ðñïóðáèïýìå íá ôéò õðåñâïýìå;ðñéí áðü ñüíéá ãíþñéóá ôç ìýèïäï "Åêðáßäåõóçò ÔáëÝíôïõ", Ýìðíåõóç åíüò ìåãüëïõ ðáéäáãùãïý, ôïõ Shinichi Suzuki, êáé Üíïéîå óôá ìüôéá ôïõ íïõ êáé ôçò êáñäéüò ìïõ Ýíáò ïëüêëçñïò Üëëïò êüóìïò ìïõóéêþò, áãüðçò, äéäáóêáëßáò êáé ôáëýíôïõ. ÁöÞíù ôá êýìáôá áõôü ôçò ìïõóéêþò, ôçò áãüðçò êáé ôïõ ôáëýíôïõ íá ñåýóïõí ðñïò åóüò. Ãéáôß Ý ïõìå ñýïò áðýíáíôé óôá ðáéäéü ôïõ êüóìïõ. ËÞäá ÓôÜìïõ Ìåëåôþíôáò âéïëß Ìéá óýã ñïíç äéáäéêáóßá ðñáêôéêþò ôçò åêôýëåóçò ôïõ âéïëéïý êáé ç åöáñìïãþ ôçò óôï êïíôóýñôï ãéá âéïëß êáé ïñ Þóôñá ôïõ ÄçìÞôñç ÄñáãáôÜêç University Studio Press 2014 Óôçí ðáñïýóá Ýêäïóç ðáñïõóéüæåôáé ìéá ðñüôáóç ãéá ìéá óýã ñïíç äéáäéêáóßá ðüíù óôçí ðñáêôéêþ ôçò åêôýëåóçò ôùí åã üñäùí, ìå åöáñìïãþ óôï ÊïíôóÝñôï ãéá âéïëß êáé ïñ Þóôñá ôïõ ÄçìÞôñç ÄñáãáôÜêç. Ç áíáæþôçóþ ðåñíüåé áðü ôá óôüäéá ôïõ ãåíéêïý ðñïâëçìáôéóìïý ãýñù áðü ôéò ðôõ Ýò ôçò åêôåëåóôéêþò ðñáêôéêþò, ñß íïíôáò öùò óôç íïçôéêþ êáé ôçí êéíçôéêþ ðáñüìåôñï ôçò ðñïåôïéìáóßáò ôçò åêôýëåóçò åíüò ìïõóéêïý Ýñãïõ. ÌåôÜ áðü ñüíéá ðñïóùðéêþò áíáæþôçóçò ãýñù áðü ôçí åêôýëåóç ôïõ âéïëéïý êáé ôçí áìåóüôçôá ôçò íïçôéêþò áðåéêüíéóçò ôçò ìïõóéêþò, ï óõããñáöýáò óõóôçìáôïðïéåß ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ åß å óõëëýîåé êáé ôéò èýôåé óå Ýíá ðëáßóéï ôï ïðïßï èá ìðïñïýóå íá åßíáé ñþóéìï óå êüèå âéïëéóôþ, éäéáßôåñá êáôü ôçí áðáéôçôéêþ äéáäéêáóßá ôçò óõììåôï Þò óå ìéá óõíáõëßá Þ áêñüáóç ìå óôü ï ôçí åðáããåëìáôéêþ áðïêáôüóôáóç. Ìå ôçí ðáñïýóá Ýêäïóç èßãïíôáé ïé ðñïâëçìáôéóìïß ðïõ áðáó ïëïýí ôïõò åêôåëåóôýò åã üñäùí êáé åðé åéñåßôáé íá áðáíôçèïýí åñùôþìáôá ðïõ ó åôßæïíôáé ìå ôçí ðñáêôéêþ ôçò åêôýëåóçò. 14 Secondary Music Education in Cyprus: A Historical and Philosophical perspective since 1960 Nikos Kiliaris LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013 Hðáñïýóá ìåëýôç äéåñåõíü ôá õðüñ ïíôá óôïé åßá ðüíù óôéò ìåèüäïõò êáé ôï ðåñéå üìåíï äéäáóêáëßáò ðïõ ñçóéìïðïéþèçêáí óôéò ôüîåéò ôïõ ãåíéêïý ìáèþìáôïò ôçò ìïõóéêþò óôï þñï ôçò äåõôåñïâüèìéáò åêðáßäåõóçò óôçí Êýðñï. ÐáñÜëëçëá, åîåñåõíü ôéò éóôïñéêýò ìíþìåò êáé áðüøåéò ôùí Ìïõóéêþí Åðéèåùñçôþí (Music Inspectors) ðïõ êáôåß áí ôç èýóç áõôþ óôï þñï ôçò ìïõóéêþò åêðáßäåõóçò óôçí Êýðñï.

15 1ï ÓõíÝäñéï ôçò ÐÁ.Ð.Å.Ä.Å. ÊáëÝò ðñáêôéêýò êáé êáéíïôïìßá óôç äåõôåñïâüèìéá åêðáßäåõóç Ìáñôßïõ 2015 ÊïëëÝãéï Áèçíþí - ÊïëëÝãéï Øõ éêïý, ÁèÞíá ÄéïñãÜíùóç: ÐáíåëëÞíéá ÐáéäáãùãéêÞ Åôáéñåßá ÄåõôåñïâÜèìéáò Åêðáßäåõóçò (ÐÁ.Ð.Å.Ä.Å) ÕðïâïëÞ ðñïôüóåùí: ìý ñé ôéò 20/01/2015 https://papede.wordpress.com/synedria/anako inwseis/ ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï ãéá ôïí Ðáéäáãùãü ôïõ ÓÞìåñá ÌáÀïõ 2015 ºäñõìá Åõãåíßäïõ- ÁèÞíá ÄéïñãÜíùóç: ÅðéóôçìïíéêÞ íùóç Åêðáéäåõôéêþí ÐñùôïâÜèìéáò ãéá ôç äéüäïóç ôùí Ô.Ð.Å. óôçí åêðáßäåõóç ÕðïâïëÞ ðñïôüóåùí: ìý ñé ôéò 15/02/2015 Ðáãêüóìéï óõíýäñéï: Cultural diversity, equity and inclusion: intercultural education in 21st century and beyond 29 Éïõíßïõ - 3 Éïõëßïõ 2015 ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí ÉùÜííéíá ÄéïñãÜíùóç: ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí êáé ç International Association for Intercultural Education (IAIE) ÕðïâïëÞ ðñïôüóåùí: ìý ñé ôéò 31/03/2015 Ç åêðáßäåõóç óôçí åðï Þ ôùí ÔÐÅ 7-8 Íïåìâñßïõ 2015 ºäñõìá Åõãåíßäïõ ÁèÞíá ÅëëÜäá ÕðïâïëÞ ðñïôüóåùí: ìý ñé ôéò 1/05/2015 ÓõíÝäñéá 2015 C.P.E. Bach in Brussels Symposium ÂÝëãéï Íïåìâñßïõ 2014 Koninklijk Conservatorium Brussel ÂñõîÝëëåò Ãåñìáíßá 10th International Symposium on the Philosophy of Music Education 3-7 Éïõíßïõ 2015 University of Music and Performing Arts, Öñáíêöïýñôç International Society for the Philosophy of Music Education Åóèïíßá 4th The Changing Face of Music and Art Education & 7th Music Educators and Researchers of Young Children International Conference Playful Sounds - Personhood 5-9 ÌáÀïõ 2015 Tallinn University Ôáëßí Ç.Ð.Á. 10th Suncoast Music Education Research Symposium (SMERS X) Music Learning Across the Lifespan 4-7 Öåâñïõáñßïõ 2015 University of South Florida Öëüñéíôá Center for Music Education Research 5th International Symposium on Assessment in Music Education, Connecting Practice, Measurement, and Evaluation Öåâñïõáñßïõ 2015 Williamsburg Öëüñéíôá ISME & NAfME Ç.Ð.Á Society of Music Perception and Cognition Conference 1-5 Áõãïýóôïõ 2015 Vanderbilt University and Vanderbilt University Medical Center, Nashville ÇíùìÝíï Âáóßëåéï 9th International Conference for Research in Music Education Áðñéëßïõ 2015 University of Exeter Berkshire 2nd International Conference on Music and Consciousness Áðñéëßïõ 2015 Faculty of Music University of Oxford 9th Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music Áõãïýóôïõ 2015 Royal Northern College of Music Manchester ESCOM ÊáíáäÜò Learning and Teaching Music in the Twenty-First Century: The Contribution of Science and Technology International Symposium LTM21/AEM Íïåìâñßïõ 2014 Schulich School of Music, McGill University & Department of Music, University of Quebec Ìüíôñåáë 15

16 Ôï çìåñïëüãéï ôçò Å.Å.Ì.Å ÊïðÞ ôçò âáóéëüðéôáò ÊõñéáêÞ 1 Öåâñïõáñßïõ 18:00 óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. (Åñìïý 7, Èåóóáëïíßêç) ÇÌÅÑÉÄÁ: "ÅõôÝñðç: íá øçöéáêü ìïõóéêü áíèïëüãéï ãéá ôï ôñáãïýäé óôï ó ïëåßï" ÐáñáóêåõÞ, 27 Öåâñïõáñßïõ 2015 Åèíéêü Éäñõìá Åñåõíþí, ÁèÞíá (âë. Ðñüâåò ôçò ïñùäßáò ôçò Å.Å.Ì.Å. êüèå ÓÜââáôï, 17:00-19:00 óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. (Åñìïý 7, Èåóóáëïíßêç) ÁíáíÝùóç óõíäñïìþò Ç Å.Å.Ì.Å. åßíáé ìç êåñäïóêïðéêþ åðéóôçìïíéêþ Ýíùóç êáé óôçñßæåôáé ÌÏÍÏ óôéò åéóöïñýò ôùí ìåëþí ôçò. Ç óõíäñïìþ óáò óôçñßæåé ôéò äñüóåéò ôçò Å.Å.Ì.Å. Ìçí ôçí îå Üóåôå... Ðñïò ôï ðáñüí... ìðïñåßôå íá áíáíåþóåôå ôç óõíäñïìþ óáò êüèå ÓÜââáôï, 16:00-19:00 óôá ãñáöåßá ôçò Å.Å.Ì.Å. óôç Èåóóáëïíßêç. Óýíôïìá èá óáò áíáêïéíþóïõìå ëåðôïìýñåéåò êáé ãéá ôïõò õðüëïéðïõò ôñüðïõò áðïóôïëþò ñçìüôùí (ìýóù ôñáðýæçò êáé ôá õäñïìåßïõ) ÁíáíÝùóç óõíäñïìþí ÖïéôçôÝò ÌÝëïò (1 Ýôïò) (2 Ýôç) (1 Ýôïò) (2 Ýôç) ìý ñé ôéò 28/2/ åõñþ 35 åõñþ 30 åõñþ 55 åõñþ 30 åõñþ 50 åõñþ 45 åõñþ 70 åõñþ ÅããñáöÞ íýïõ ìýëïõò 30 åõñþ 50 åõñþ 45 åõñþ 70 åõñþ Áë. ÐáðáäéáìÜíôç 6, Èåóóáëïíßêç Tçë/Fax: (18:00-21:00) Å-mail: ÅôÞóéïò êýêëïò óåìéíáñßùí ÌïõóéêïðáéäáãùãéêÞò Åðéìüñöùóçò 3ï ÅñãáóôÞñéï 17 êáé 18 Éáíïõáñßïõ 2015 Ôï ìïõóéêü ðáé íßäé ôçò áíüðôõîçò ôùí âñåöþí, ôùí íçðßùí êáé ôùí ðáéäéþí ôçò ðñùôïó ïëéêþò çëéêßáò ÅéóçãçôÞò: ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò 4ï ÅñãáóôÞñéï 7 êáé 8 Öåâñïõáñßïõ 2015 Ìå öùíþ öùôåéíþ ôñáãïõäþ ôç ìïõóéêþ ÅéóçãÞôñéá: Åñéöýëç Äáìéáíïý 5ï ÅñãáóôÞñéï 7 êáé 8 Ìáñôßïõ 2015 ÄñÜêïé êáé âáóéëïðïýëåò-áðü ôï ðáñáìýèé êáé ôç ìïõóéêþ óôçí ÐáñÜóôáóç ÅéóçãçôÝò: ÁíèÞ ÈÜíïõ êáé Íßêïò Èåïäùñßäçò 6ï ÅñãáóôÞñéï 28 êáé 29 Ìáñôßïõ 2015 íá Ìïõóéêïêéíçôéêü ðïô ðïõñß êáé Ýíáò ìýèïò! ÅéóçãÞôñéá: ÄáíÜç Áðïóôïëßäïõ- ÃêáíéÝ 7ï ÅñãáóôÞñéï 25 êáé 26 Áðñéëßïõ 2015 Ç Ïðôéêïðïßçóç ôçò ÌïõóéêÞò ìýóá áðü ôá ÌïõóéêÜ Âßíôåï Äéá-ôñïðéêÞò Áêñüáóçò: ÅêðáéäåõôéêÝò ÅöáñìïãÝò óôï ÌÜèçìá ôçò ÌïõóéêÞò ÅéóçãÞôñéá: Ìáßç Êïêêßäïõ 8ï ÅñãáóôÞñéï 9 ÌáÀïõ 2015 Êëåßóéìï Åñãáóôçñßùí - ÓõíÜíôçóç áíáôñïöïäüôçóçò ÅÉÄÉÊÅÓ ÔÉÌÅÓ ÃÉÁ ÔÁ ÌÅËÇ ÔÇÓ Å.Å.Ì.Å. ÅÉÓÁÃÙÃÉÊÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ 30 ÙÑÙÍ ÔÏÕ ÅËËÇÍÉÊÏÕ PLAYBACK ÈÅÁÔÑÏÕ Ïé åéóçãçôýò: ÓõíôïíéóôÝò, çèïðïéïß, ìïõóéêïß, êáé åêðáéäåõôýò ôïõ Åëëçíéêïý Playback ÈåÜôñïõ. Ç ÍáôÜóá Óôïúìåíßäïõ åßíáé öõóéêüò êáé ó åäéüóôñéá ñïý ùí. Ç ÅëÝíç ËåâÝíôç åßíáé øõ ïäñáìáôßóôñéá, óõíôïíßóôñéá ïìüäùí åêðáßäåõóçò åíçëßêùí êáé ïñùäüò. Ï Âáóßëåéïò ÐëïõìÞò åßíáé æùãñüöïò êáé äéáêïóìçôþò. Ôá åñãáóôþñéá ãßíïíôáé: ÓÜââáôï 16:00-21:00 êáé ÊõñéáêÞ 11:00-16:00 (Þ 16:00-21:00) óôï Êñïõóôüöùíï Áë. ÐáðáäéáìÜíôç 6, Èåó/íéêç. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôï Êñïõóôüöùíï

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Óå ìýñåò ôáñáãìýíåò óáí áõôýò ðïõ åíåïß ìüñôõñýò ôïõò ãéíüìáóôå ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 12ï,

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 Ð Á Í Å Ð É Ó Ô Ç Ì É Ï É Ù Á Í Í É Í Ù Í Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Ô Ì Ç Ì Á Ð Ë Á Ó Ô É Ê Ù Í Ô Å Í Ù Í Ê Á É Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ù Í Ô Ç Ó Ô Å Í Ç Ó ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 É Ù Á Í Í É Í Á 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

www.sportsmedicinegreece.com

www.sportsmedicinegreece.com www.sportsmedicinegreece.com Ôüìïò 3, Ôåý ïò 1, Éïýíéïò 2008 Volume 3 - Issue 1, June 2008 HELLENIC SPORTS MEDICINE Journal of the Sports Medicine Association of Greece (S.M.A.G.) Founder K. Natsis Publisher

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

2007 Συνέδρια 29 Ιουνίου-01 Ιουλίου Διαλέξεις-Σεμινάρια Ιανουάριος-Μάιος 2007 18 Φεβρουαρίου 11 Μαρτίου 14 Νοεμβρίου Νοέμβριος 2007-Φεβρουάριος 2008

2007 Συνέδρια 29 Ιουνίου-01 Ιουλίου Διαλέξεις-Σεμινάρια Ιανουάριος-Μάιος 2007 18 Φεβρουαρίου 11 Μαρτίου 14 Νοεμβρίου Νοέμβριος 2007-Φεβρουάριος 2008 Συνέδρια 2007 29 Ιουνίου-01 Ιουλίου Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Συνδιοργάνωση Ε.Ε.Μ.Ε. και ΟΜΜΘ του 5 ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. με θέμα: «Μουσική Παιδεία και Αναζήτηση Πολιτισμικής Ταυτότητας»

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80

ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών Δ/ΝΣΗ: Νίκης 5-7, Αθήνα, 101 80 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ, (ΠΑΝ.Ε.Π.Ο.) Βεραντζέρου 15 (5 ος Όροφος), Τ.Κ. 106 77, Αθήνα http://www.panepo.gr, e-mail: panepo@panepo.gr ΠΡΟΣ: κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Υπουργό Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα)

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Εργαστήριο Μουσικής Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Χειμερινό εξάμηνο 2010 Διδασκαλίες φοιτητών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

3 Σημείωμα σύνταξης. 7 Χρονολόγιο Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. 43 Η κρίσιμη καμπή Κ. ΚΡΙΜΠΑΣ. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στον Ελαιώνα των Αθηνών

3 Σημείωμα σύνταξης. 7 Χρονολόγιο Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. 43 Η κρίσιμη καμπή Κ. ΚΡΙΜΠΑΣ. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στον Ελαιώνα των Αθηνών 90 90 3 Σημείωμα σύνταξης 7 Χρονολόγιο Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 16 Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στον Ελαιώνα των Αθηνών Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Åêäüôçò: ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÉåñÜ Ïäüò 75, Ô.Ê. 11855, ÁèÞíá ÄéåõèõíôÞò:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τµήµα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραµµα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Τσούγκρας Επίκουρος καθηγητής Τµήµατος Μουσικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2012- ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2013 ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2012, 17:00 & 19:00, Αίθουσα Εθιµοτυπίας ήµου Ρόδου Παιδική Θεατρική Παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σάββατο 6 Φεστιβάλ Παιδιού Δημόσιος Κήπος (Δημοτικό Μέγαρο) Ώρα: 6:00 μ.μ. Οργανωτής: Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού Πάφου.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Σάββατο 6 Φεστιβάλ Παιδιού Δημόσιος Κήπος (Δημοτικό Μέγαρο) Ώρα: 6:00 μ.μ. Οργανωτής: Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού Πάφου. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΓΙΟΡΤΗ Δευτέρα 1 «Γιορτή Κατακλυσμού» 2015 - (3η ημέρα / λήξη) α) Παραδοσιακά Θαλάσσια Αγωνίσματα Λιμανάκι, Κάτω Πάφος Ώρα: 4:00 μ.μ. Οργανωτές: Δήμος Πάφου, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò

ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò ÅðåéäÞ ç êëïðþ Ýãéíå êáèçìåñéíüôçôá... Êïéìçèåßôå Üöïâá ìå áíïé ôýò ôéò ìðáëêïíüðïñôåò Ðáôæïýñé áóöáëåßáò ðáñáäïóéáêïý ôýðïõ Το πατζούρι ασφαλείας παραδοσιακού τύπου σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΟΚ6Ξ-5Φ1. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διδακτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.Αποφ. 126/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/ 2013 της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò

Ιóùò íá Ý ïõí äßêéï. Ï ñüíïò PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂËÔÁÉÑÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 395-396 ÍïÝìâñéïò ÄåêÝìâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý

Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý Õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãåßïõ ÔïõñéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò Ôïõñéóìïý 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Τζιτζιφιών Καλλιθέας (Ν.Ο.Τ.Κ.) προκηρύσσει τον 12 ο ιεθνή Αγώνα ΚΥΚΛΑ ΕΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ÂÉÏËÏÃÉÁ ÄÉÄÁÊÔÉÊÅÓ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÅÉÓ ÓÔÇ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÔÇÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ ÄÉÄÁÊÔÉÊÅÓ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÅÉÓ ÓÔÇ ÂÉÏËÏÃÉÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ

ÂÉÏËÏÃÉÁ ÄÉÄÁÊÔÉÊÅÓ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÅÉÓ ÓÔÇ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÔÇÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ ÄÉÄÁÊÔÉÊÅÓ ÐÑÏÓÅÃÃÉÓÅÉÓ ÓÔÇ ÂÉÏËÏÃÉÁ ÃÅÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ Ã ËÕÊÅÉÏÕ ÊÜèå åíüôçôá ðåñéëáìâüíåé: ÐëÞñç áíüëõóç ôçò èåùñßáò, ç ïðïßá óõíïäåýåôáé ìå åéêüíåò, ó Þìáôá êáé äéáãñüììáôá ãéá ôçí êáëýôåñç êáôáíüçóç ÊñéôÞñéá áîéïëüãçóçò ÈÝìáôá ðáíåëëáäéêþí åîåôüóåùí ðñïçãïýìåíùí

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο

Ν.Β. στον επίκουρο καθηγητή κ. Φορτομάρη Πασχάλη που μας στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο αδέσποτος / 1 αδέσποτος / 2 Στο τέλος μιας πραγματικά γεμάτης χρονιάς για την I.V.S.A. Θεσσαλονίκης, τι καλύτερο από ένα νέο τεύχος Αδέσποτου; Μια δημιουργική χρονιά που κορυφώθηκε με την «1η Ημερίδα Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò

Üóêçóç 15. ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò ÕëéêÜ - åîáñôþìáôá äéêôýïõ ðåðéåóìýíïõ áýñá êáé ðíåõìáôéêýò óõóêåõýò Óôü ïé ôçò Üóêçóçò äéüñêåéá Üóêçóçò: 6 äéäáêôéêýò þñåò Óôï ôýëïò ôçò Üóêçóçò ïé ìáèçôýò èá åßíáé éêáíïß: é íá áíáãíùñßæïõí ôá åîáñôþìáôá

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ

Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï. ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Ôå íéêþ óôç äéäáóêáëßá, ìåèïäéêüôçôá óôç ãíþóç, ðëçñüôçôá óôï ðåñéå üìåíï ÄéäáêôéêÞ óõìðåñéöïñü åîåéäéêåõìýíç óå êüèå ìáèçôþ Åðéêïéíùíßá ü é ìüíï ìå ôï ëüãï áëëü êáé ìå ôï óõíáßóèçìá i ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Ακ. Έτος (Ενημέρωση: Οκτώβριος 2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Ακ. Έτος (Ενημέρωση: Οκτώβριος 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ακ. Έτος 2014-15 (Ενημέρωση: Οκτώβριος 2014) Σελίδα 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράρτημα ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ...3 Α ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

Φωταγώγηση της Πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου

Φωταγώγηση της Πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου Φωταγώγηση της Πόλης και του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 4.15μ.μ. 5.00μ.μ. Η Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων και η Παιδική Χορωδία του Παπαδάκειου Δημοτικού Ωδείου Λεμεσού με τη συμμετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713

Αθήνα 1/11/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/713 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑΤΤΑ : ΕΕΛΕΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ ΕΠΙΙΧ/

Διαβάστε περισσότερα