تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "تمرین صفحه 91 تمرین صفحه 95 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها"

Transcript

1 90 حل تمرین ها تمرین صفحه 91 کدام روش جمع آوری داده ها برای موارد زیر مناسب است یک دلیل برای انتخاب خود ذکر کنید. 1 میزان رضایت مشتریان بانک از نحوه برخورد و رسیدگی به درخواست های آنها پاسخ: پرسش نامه: زیرا در این صورت مشتریان به راحتی و بدون نگرانی پاسخ درست را می دهند )به صورت کتبی(. 2 سن همه دانش آموزان مدرسه برحسب ماه در پایه دهم پاسخ: استفاده از دادگان اطالعات ثبتی دانش آموزان و کپی شناسنامه آنان در پرونده مدرسه موجود و دسترسی به آن از هر روش دیگری ساده تر است. 3 تعداد سرنشینان خودروهای سواری در یکی از محورهای خروجی شهر پاسخ: مشاهده زیرا دسترسی به همه و نگه داشتن و مصاحبه و پرسش نامه دادن وقت گیر و مشکل ساز می باشد. تمرین صفحه 95 داده های زیر مربوط به یک نماینده مجلس است. در هریک از سؤاالت زیر نوع داده ها را مشخص کنید. الف( نام نماینده حسین ایرانی است. )جواب کیفی اسمی( ب( این نماینده ٥٨ سال سن دارد. )جواب کم ی نسبتی( پ( سال هایی که این نماینده در مجلس انتخاب شده است ١٣٩٤ ١٣٩٠ ١٣٨6 است. )جواب: کم ی فاصله ای( ت( مجموع حقوق این نماینده در سال گذشته ٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ریال بوده است )جواب: کم ی نسبتی( ث( این نماینده درحال بررسی الیحه پیشنهادی حفاظت از منابع آبی کشور است. گزینه های موردنظر: حمایت کامل حمایت بی طرف مخالف و کامال مخالف است. ( پاسخ: کیفی ترتیبی ) ج( وضعیت تأهل این نماینده:»متأهل«است. )پاسخ: کیفی اسمی )

2 فصل چهارم:کار با داده های آماری 91 چ( می گویند این نماینده در رأی گیری الیحه مرتبط با آموزش عمومی هفتمین نفری است که از آن حمایت کرده است. )پاسخ: کیفی ترتیبی( تمرین صفحه 97 1 فرق بین داده و متغیر چیست پاسخ: داده ها در واقع اطالعات مربوط به موضوع هستند و متغیر ویژگی مورد بررسی داده ها می باشد. در مثال افرادی که کوه دنا را طی می کنند آدم ها داده ها هستند و وزن و قد افراد و زمان طی شده به قله متغیر می باشند. 2 داده های در سطح اسمی کم ی هستند یا کیفی پاسخ: کیفی 3 فرق بین آماره و پارامتر چیست پاسخ: مشخصه عددی که برای توصیف جنبه های خاص از جامعه به کار می رود پارامتر نامیده می شود و مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه باشد را آماره می نامند بنابراین آماره مربوط به نمونه تصادفی و پارامتر مربوط به جامعه آماری است. 4 در یک جامعه آماری آیا ممکن است که یک پارامتر تغییر کند اگر سه نمونه با اندازه یکسان از یک جامعه داشته باشیم آیا می توان سه مقدار متناوب از یک آماره به دست آورد پاسخ: در یک جامعه آماری پارامتر تغییر نمی کند و ثابت است اما می توان سه مقدار متفاوت از یک آماره به دست آورد. 5 در یک مطالعه از ١٢٦١ مشتری غذاخوری های گیاهخوار سؤال شده است که برای کدام وعده غذایی )ناهار یا شام( سفارش داده اند الف( متغیر را مشخص کنید. پاسخ: وعده غذایی )ناهار یا شام( ب( این متغیر کم ی است یا کیفی پاسخ: کیفی پ( جامعه آماری در اینجا چیست پاسخ: مشتریان غذاخوری گیاهخواری

3 92 6 موضوعات زیر مرتبط است. متغیرهای آنها را در چهار مقیاس اسمی ترتیبی فاصله ای و نسبتی دسته بندی کنید. الف( مدت زمان پاسخ گویی به سؤاالت یک امتحان پاسخ: نسبتی ب( زمان اولین کالس پاسخ: فاصله ای پ( رشته تحصیلی پاسخ: اسمی ت( مقیاس ارزیابی تحصیلی: ضعیف معمولی و خوب پاسخ: ترتیبی ث( نمره آخرین آزمون )از ١٠٠ امتیاز( پاسخ: فاصله ای ج( سن دانش آموز پاسخ: نسبتی تمرین صفحه میانه داده های ١٠ ١٤ ٨٦ ٢ ٦٨ ٩٩ ١ چقدر است پاسخ: ابتدا داده ها را از کوچک به بزرگ مرتب کرده سپس داده وسط را به دست می آوریم. ١ ٢ ١٠ ١٤ ٦٨ ٨٦ ٩٩ میانه این داده ها عدد ١٤ می باشد. 2 میانه داده های ١١ ١٠ ١٤ ٨٦ ٢ ٦٨ ٩٩ ١ چقدر است پاسخ: بعد از مرتب کردن داده ها از کوچک به بزرگ چون تعداد آنها ٨ است بنابراین برای تعیین میانه بین داده شماره چهارم و پنجم قرار می گیرد. سپس میانگین این دو داده را به دست می آوریم. ١ ٢ ١٠ ١١ ١٤ ٦٨ ٨٦ ٩٩ میانه این داده ها عدد 12/5 است = 12 / 5 2

4 93 تمرین صفحه 109 فصل چهارم:کار با داده های آماری 1 یک نمونه ٢ تایی از بین اعداد ١ تا ٦ انتخاب کنید. اگر بخواهید این نمونه حتما تصادفی باشد چه راهی پیشنهاد می کنید. اگر بخواهید اعضای انتخابی این نمونه تصادفی تکراری نباشند چگونه این کار را انجام می دهید پاسخ: با پرتاب یک تاس سالم در دو مرحله و نوشتن اعداد نمونه به دست می آید و یا می توان اعداد ١ تا ٦ را روی شش کارت یکسان نوشته و دو کارت را بدون جایگزینی انتخاب کرد. در این حالت نمونه تصادفی تکراری نخواهد شد )به جای کارت می توان از شش گوی نیز استفاده کرد(. 2 سؤال ١ را برای اعداد ١ تا ٣٦ تکرار کنید )راهنمایی: می توانید از پرتاب دو تاس به عنوان روشی برای انتخاب اعداد ١ تا ٣٦ استفاده کنید(. پاسخ: اعداد ١ تا ٣٦ را روی کارت های جداگانه نوشته و از بین آنها دوتا را بدون جایگزینی برداریم اعداد تکراری نخواهند بود. 3 مجموعه افراد فامیل درجه اول و درجه دوم خود را بنویسید و آنها را شماره گذاری کنید سپس یک نمونه ٤ تایی از این جامعه انتخاب کنید. پاسخ: پس از لیست کردن اسامی فامیل و شماره دادن به آنها شماره ها را روی گوی یا کاغذ نوشته و بدون جایگذاری ٤ تا از آنها را انتخاب می کنیم. موضوع های زیر را درنظر بگیرید. درباره بهترین روش جمع آوری داده برای این فرضیه ها تصمیم بگیرید: الف( بیشتر مردم فکر می کنند»حداکثر سرعت در اتوبان ها باید تعیین شود«. پاسخ: پرسش نامه ب( آبی رنگ مورد عالقه بیشتر مردم برای ماشین است. پاسخ: مصاحبه پ( در زمان مطالعه گوش دادن به موسیقی کالسیک به یادگیری کمک می کند. پاسخ: پرسش نامه ت( بیشتر تصادفات اتومبیل ها را رانندگان با سن کمتر از ٢٥ سال موجب می شوند. پاسخ: دادگان ث( رژیم گرفتن موجب کاهش هوش می شود. پاسخ: دادگان یا پرسش نامه

5 94 4 دو موضوع برای هریک از روش های جمع آوری داده بیان کنید. الف( از طریق مصاحبه پاسخ: 1 برنامه تلویزیونی مورد عالقه دانش آموزان 2 تعداد افراد خانواده ساکن در خانه های یک آپارتمان ب( از طریق مشاهده پاسخ: 1 چه تعداد افراد در یک روز از پل عابر پیاده در یک خیابان استفاده می کنند. 2 چه تعداد از کودکان وارد شده به یک پارک در یک روز از وسایل بازی استفاده می کنند. پ( از طریق دادگان پاسخ: 1 مقایسه پیشرفت نمرات دانش آموزان در دو ترم سال 2 میزان بارندگی در مازندران در ماه های فصل بهار ث( از طریق پرسش نامه پاسخ: 1 دانش آموزان اوقات فراغت را چگونه می گذرانند 2 زمان برگزاری آزمون صبح بهتر است یا بعدازظهر 3 کدام یک از نمونه گیری های زیر یک نمونه گیری تصادفی است در هریک واحدهای آماری جامعه و نمونه را مشخص کنید. الف( با تمام پلیس های یک پاسگاه پلیس برای پیدا کردن نظر پلیس های این پاسگاه راجع به تخلفات مصاحبه شد. پاسخ: جامعه: پلیس های این پاسگاه می باشد و این کار چون با تمام آنها مصاحبه شده نمونه گیری تصادفی نیست و سرشماری است. ب( با بچه هایی که وارد یک پارک بازی می شدند پنج در میان مصاحبه شد تا وسیله بازی موردعالقه کودکان را مورد بررسی قرار دهیم. پاسخ: جامعه: کودکانی که وارد پارک بازی می شوند. نمونه: کودکان پنج در میانی که مصاحبه می شوند. این یک نمونه گیری تصادفی است.

6 فصل چهارم:کار با داده های آماری 95 پ( برای بررسی ph شامپوهای تولیدی یک کارخانه شامپوها را صد درمیان مورد آزمایش قرار دادیم. پاسخ: جامعه: شامپوهای تولیدی کارخانه و نمونه: شامپوهای صد درمیان آزمایش شده که یک نمونهگیری تصادفی است. 4 برای تحقیقات و بررسیهای زیر جامعه را مشخص کرده و روش نمونهگیری پیشنهاد کنید. الف( پیدا کردن درصد بیکاران استان مازندران پاسخ: جامعه کسانی که مستعد و آماده کار کردن هستند در استان مازندران. برای نمونه تصادفی از چندین ناحیه استان مازندران به تصادف افرادی را انتخاب میکنیم. ب( مردان کدام شامپو را بیشتر ترجیح میدهند پاسخ: جامعه: مردانی که شامپو مصرف میکنند انتخاب بهصورت تصادفی از این افراد )با دادن شماره و انتخاب تعدادی از آن شمارهها( 5 میخواهیم مدت زمانی را که دانشآموزان کالس شما در طول یک هفته صرف مطالعه کتابهای غیردرسی میکنند آمارگیری کنیم. الف( در این آمارگیری جامعه را مشخص کنید. پاسخ: دانشآموزان کالس جامعه هستند. ب( یک روش نمونهگیری برای انتخاب نمونه معرفی کنید. پاسخ: با توجه به لیست شمارهگذاری شده دانشآموزان در دفتر کالس اعداد را به تصادف انتخاب میکنیم. پ( از چه روشی برای گردآوری اطالعات استفاده میکنید پاسخ: پرسشنامه ت( اندازه )تعداد( این جامعه چقدر است پاسخ: تعداد دانشآموزان کالس ث( اندازه نمونه مورد بررسی چقدر است آیا این تعداد برای بررسی موردنظر مناسب است در صورت مناسب نبودن روش نمونهگیری و نمونه خود را اصالح کنید. پاسخ: اندازه نمونه همان تعداد دانشآموزان انتخاب شده است و اگر تعداد مناسب نباشد نمونه و اندازه آن را مجددا انتخاب میکنیم. ج( متغیر موردمطالعه در این مسئله چیست توضیح دهید. پاسخ: متغیر موردمطالعه: مدت زمانی که صرف مطالعه کتابهای غیردرسی توسط دانشآموزان کالس میشود میباشد.

7 96 چ( متغیر مورد مطالعه از چه نوعی است پاسخ: کم ی فاصله ای 6 نوع هریک از متغیرهای زیر را مشخص کرده و بهترین مقیاس اندازه گیری آنها را ذکر کنید. الف( رنگ اتومبیل های موجود در یک نمایشگاه اتومبیل پاسخ: کیفی اسمی ب( درجه حرارت کالس درس شما در روزهای سال پاسخ: کم ی فاصله ای )برحسب سلسیوس( پ( گنجایش آب یک تانکر پاسخ: کم ی فاصله ای ت( تعداد شکایات رسیده به یک پاسگاه پلیس پاسخ: کم ی فاصله ای ث( درآمد دانشجویان شاغل کار پاسخ: کم ی نسبتی ج( وضعیت تأهل کارمندان یک شرکت پاسخ: کیفی اسمی چ( سن دانشجویان شرکت کننده در یک دوره هنری پاسخ: کم ی نسبتی 7 میزان پرداخت حقوق در یک شرکت خصوصی در جدول زیر آمده است. نسبت مدیر شرکت معاون حسابدار بازاریاب ٢ نفر فروشنده منشی مستخدم ٨ ١٢ ٢٠ ٢٠ ٣٠ ٦٠ حقوق میلیون ریال ١٠٠ مدیر شرکت در آگهی دعوت به همکاری در روزنامه اعالم می دارد که میانگین پرداخت حقوق در این شرکت بیشتر از 35 میلیون ریال است. آیا این رقم می تواند دلیلی برای پرداخت حقوق باال در این شرکت باشد چرا کدام یک از معیارهای گرایش مرکزی برای نشان دادن وضع پرداختی کارکنان این شرکت مناسب تر است پاسخ: خیر زیرا در این جدول داده دورافتاده )١٠٠ و ٨( وجود دارد. میانه معیار گرایش به مرکز برای نشان دادن وضع پرداختی کارکنان این شرکت مناسب تر است.

8 فصل چهارم:کار با داده های آماری 97 8 نمرات درس فیزیک دانش آموزی در طول سال برابر است با: الف( میانه و میانگین را برای نمرات این دانشآموز حساب کنید. ب( کدام یک از شاخصهای فوق بیانگر بهتری از وضع این دانشآموز در درس فیزیک است پ( اگر معلم درس فیزیک این دانشآموز برای جبران نمره ٧ امکان امتحان مجدد را به او بدهد برای اینکه میانگین وی در این درس بیشتر از ١٨ شود او در این امتحان چه نمرهای باید کسب کند پاسخ: الف( برای تعیین میانه دادهها را مرتب کرده )از کوچک به بزرگ( و چون تعداد آنها ششتاست پس میانگین داده سوم و چهارم میانه میباشد. ٧ ١٧ ١٨ ١٨ ١٩ ١٩ میانه این دادهها ١٨ است x = = = 16 / ب( به دلیل وجود داده دورافتاده )٧( میانه بیانگر بهتری از وضع دانش آموز است. پ( برای اینکه میانگین بیشتر از ١٨ شود باید به جای ٧ عددی را پیدا کنیم که این امر حاصل شود. به جای آن x قرار می دهیم بنابراین باید نامعادله زیر را حل کنیم. پس دانش آموز باید در آزمون مجدد نمره باالتر از ١٧ کسب کند. x > 18 x + 91 > x > x > 17 9 دو دسته داده زیر قیمت کاالیی را در دو بازار جداگانه برحسب هزار ریال نشان می دهد بازار الف بازار ب 10 الف( در کدام دسته پراکندگی بیشتر است ب( دامنه تغییرات را محاسبه کنید. پ( آیا دامنه تغییرات با پراکندگی مشاهده شده در»الف«همخوانی دارد

9 98 ت( ترجیح می دهید از کدام بازار خرید کنید چرا ث( اگر داده ها را در اختیار نداشته باشید فقط به صرف داشتن دامنه تغییرات می توانید تصمیم گیری کنید پاسخ: الف( داده ها را روی دو محور اعداد مشخص می کنیم. )بازار الف( )بازار ب( پراکندگی داده ها به نظر یکسان می آید هرچند )بازار ب( متمرکزتر کار کرده است. ب( دامنه تغییرات اختالف بین بزرگ ترین داده و کوچک ترین داده می باشد بنابراین در هر دو بازار = ٥ ٨-١٣ دامنه تغییرات عدد ٥ است. پ( بله در این حالت دامنه تغییرات پراکندگی را یکسان نشان می دهد. ت( با تعیین دامنه میان چارکی دو بازار می توان به این سؤال بهتر پاسخ داد. با مرتب کردن داده های دو بازار و تعیین چارک ها و دامنه میان چارکی داریم: ٨ ٩ ٩ ١٠ ١٠ ١٠ ١١ ١١ ١٢ ١٢ ١٣ )بازار الف Q 1 Q =میانه Q3 IQR = 12-9 = 3 13 ١١ ٨ ٩ ٩ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١١ )بازار ب Q 1 Q میانه Q3 IQR = 11-9 = 2 با توجه به دو دامنه چارکی )بازار ب( پراکندگی کمتری دارد بنابراین خرید از این بازار را ترجیح میدهیم. ث( خیر فقط با داشتن دامنه تغییرات نمیتوان تصمیمگیری درستی انجام داد.

10 فصل 5 نمایش داده ها

11 100 نگاه کلی به فصل در فصل ٥ دانش آموزان با نمایش داده های گردآوری شده در یک آمارگیری و کاربرد نمودارها آشنا می شوند. هدف این فصل کار با نمودارهاست نه رسم نمودارها. در درس اول: نمودارهای یک متغیره )نمودار میله ای نمودار دایره ای( با مطرح شدن فعالیت و کار در کالس برای دانش آموز یادآوری می شود. همچنین با رسم مدل های مختلف از نمودارها و ایجاد چالش برای دانش آموزان ایرادهای نمودارها را متذکر می شود. و بر این نکته تأکید می شود که»نمودارها باید به گونه ای رسم شوند که از آنها سوء برداشت نشود و بی طرفی را حفظ کنند.«در ادامه دانش آموزان با نمودار نقطه ای و نمودار جعبه ای آشنا شده و طریقه رسم آنها و کاربرد این دو نمودار برایشان مشخص می شود. همچنین در حاشیه ای از کتاب درباره نمودارهای میله ای افقی و در متن کتاب توضیحاتی داده می شود. در درس دوم دانش آموزان با نمودارهای چند متغیره )نمودار حبابی نمودار راداری )عنکبوتی( ) آشنا می شوند و با ارائه مثال هایی کاربرد این نمودارها آموزش داده می شود. نقشۀ مفهومی نمایش داده ها نمودارهای یک متغیره نمودارهای چندمتغیره دایره ای میله ای نقطه ای جعبه ای حبابی راداری )عنکبوتی(

12 فصلپنجم:نمایشدادهها 101 دانستنی هایی برای معلم نمودار ابزاری تصویری است که برای توصیف و نمایش داده های جمع آوری شده به کار برده می شود. در این فصل دو دسته نمودار الف( نمودارهای یک متغیره ب( نمودارهای چندمتغیره معرفی می شود. الف( نمودارهای یک متغیره 1 نمودار میله ای: که بیشتر برای متغیرهای کم ی با مقیاس فاصله ای و متغیرهای کیفی )با مقیاس اسمی و ترتیبی( به کار می رود. 2 نمودار دایرهای: نمودارهایی که بیشتر برای متغیر کیفی که دارای حاالت کمتری است استفاده 360 میشود و هر قطعه از نمودار دایرهای با توجه به زاویه مرکزی که از رابطه α i = f n i که در آن α زاویه n تعداد داده ها و f فراوانی هر داده می باشد به دست می آید مشخص می شود. البته در برخی موارد درصد فراوانی نسبی داده ها به جای زاویه در نمودار نوشته می شود. توجه داشته باشیم بزرگی و کوچکی شعاع دایره تأثیری در نوع داده و فراوانی آن ندارد. 3 نمودار نقطه ای: این نمودار که به صورت نقطه روی یک محور مشخص می شود کمک می کند که معیار گرایش به مرکز و پراکندگی را بهتر بررسی کنیم. 4 نمودار جعبه ای: روشی مناسب برای نمایش دامنه ها )دامنه متغیر دامنه میان چارکی( و میانه می باشد و پراکندگی داده ها از روی آن بهتر بررسی می شود. ب( نمودارهای چند متغیره 1 نمودار حبابی: که به جای نقطه از دایره هایی با مساحت متناظر با ویژگی داده ها رسم می شود. هر نقطه یا دایره در نمودار حبابی یک سه تایی مرتب است که به صورت ( 3 V( 1 V, 2 V, مشخص می شود که در آن V: 1 موقعیت نقطه روی محور افقی V: 2 موقعیت نقطه روی محور عمودی و V: 3 اندازه نقطه )مساحت دایره( می باشد.

13 102 نمودار حبابی برای نمایش هم زمان سه متغیر عددی به کار می روند. 2 نمودار راداری )عنکبوتی(: این نمودار از چندین خط )به عبارت صحیح تر نیم خط( به شکل پره های چرخ یا دوچرخه تشکیل می شود که در نقطه مرکز به یکدیگر اتصال دارند و بین آنها زاویه های یکسان وجود دارد. تعداد خطوط در واقع تعداد متغیرهای مورد بررسی را مشخص می کند و برای مقایسه چند مشاهده که متغیرهای یکسانی دارد مناسب است. یعنی اگر نمودار دو یا چند مشاهده را به صورت»راداری«رسم کرده و روی هم بیندازیم می توانیم آنها را باهم مقایسه کنیم و پاسخ سؤال های زیر را به دست آوریم. کدام مشاهده ها شبیه به یکدیگرند آیا داده های دورافتاده ای وجود دارد مقدار کدام متغیر برای یک مشاهده نسبت به متغیرهای دیگر بیشتر یا کمتر است مقدار کدام متغیر برای یک مشاهده نسبت به مشاهده های دیگر بیشتر یا کمتر است محیط اکسل نمودار»راداری«قابل رسم و اطالعات را کامل مشخص می کند.

14 فصلپنجم:نمایشدادهها 103 درس اول نمودارهای یک متغیره اهداف درس اول در فرایند آموزشی این درس انتظار میرود که دانشآموزان به اهداف زیر برسند: 1 نمودار میلهای و کاربرد آن را درک کنند. 2 مدلهای مختلف نمودار میلهای را بشناسند و ایرادهای آنها را درک کنند. 3 درک دقیق از نمودار دایرهای و کاربرد آن داشته باشند. 4 تفاوت رسم نمودار دایرهای در حالت دوبعدی و سهبعدی را درک کنند. 5 نمودار میلهای را درک کرده و مصداقی برای آن بیاورند. 6 با نمودار جعبهای آشنا شوند و طریقه رسم آن را درک کنند. 7 کاربرد نمودار جعبهای و تفسیر آن را بیان کنند. 8 درک دقیقی از نمودار میلهای افقی داشته باشند. روش تدریس درس اول در فعالیت صفحه ١١٢ با بیان یک مثال و به چالش کشیدن دانش آموزان رسم نمودار میله ای و دایره ای که دانش آموزان قبال خوانده اند را به خاطر می آورند و کاربرد این دو نمودار را یادآوری می کند. کار در کالس صفحه ١١٣ با این هدف که مطالب فصل قبل یادآوری شده و رسم نمودار نیز انجام شود آورده شده است. نمایش داده ها: در فعالیت صفحه ١١٤ دو نمودار دایره ای رسم شده است و با سؤاالت هدفمند به بررسی آنها می پردازد که هرکدام از آنها چه اطالعاتی در اختیارمان قرار می دهند و اینکه کدام واقعی تر هستند و سوء برداشت از آنها نمی شود. کار در کالس صفحه ١١٥ با بازی با نمودارها سوء استفاده از نمودارها را برای گمراه کردن افراد به

15 104 نمایش می گذارد و این نمودارها که اطالعات نادرست و نتیجه گیری غلط را باعث می شوند معرفی می کند و درک دانش آموزان از به کارگیری نمودارها با این کار دقیق تر می شود. تمرین صفحه ١١٦ جهت تقویت یادگیری کاربرد نمودارها آورده شده است. اهداف فعالیت صفحه ١١٧ آموزش رسم نمودارهای نقطه ای و نمودار جعبه ای و کاربرد این دو نمودار و تفسیر آنها می باشد. کار در کالس صفحه ١٢٠ جهت تثبیت یادگیری رسم نمودار جعبه ای آورده شده است که گام به گام به دانش آموزان کمک می کند. تمرین صفحه ١٢١ تکمیل کننده و دوره یادگیری مفاهیم ارائه شده در این درس می باشد.

16 فصلپنجم:نمایشدادهها 105 درس دوم نمودارهای چند متغیره اهداف درس دوم در فرایند آموزشی این درس انتظار میرود که دانشآموزان به اهداف زیر برسند: 1 درک عمیق از دلیل استفاده از نمودار چندمتغیره را داشته باشند. 2 با نمودار حبابی آشنا شده و طریقه رسم آن را درک کنند. 3 نمودار راداری را درک کنند. 4 طریقه رسم نمودار راداری را تشخیص داده و مصداقی برای آن بیاورند. 5 کاربرد رسم نمودار راداری و نمودار حبابی را تشخیص دهند. روش تدریس درس دوم در ابتدای درس دوم با یک مثال سؤالی مطرح می شود که نیاز رسم نمودار چندمتغیره در دانش آموزان ایجاد می شود و یک نمودار را رسم می کنند. در قسمت پراکنش نگاشت جمعیت در مقابل مساحت کشورها نمودار حبابی را معرفی و چگونگی رسم آن را مطرح می کنند که برای نمایش هم زمان سه متغیر عددی به کار می روند. کار در کالس صفحه ١٢٤ تکمیل کننده درک و رسم نمودارحبابی است و تمرین صفحه ١٢٤ درک کاربرد نمودار حبابی را تقویت و کامل می کند. فعالیت صفحه ١٢٥ با معرفی نمودار راداری و رسم آن در حالت های مختلف دلیل استفاده از این نمودار را مطرح می کند و در ادامه یک مثال در مورد نامزدهای نهایی دریافت جایزه توپ طالیی انواع نمودار راداری رسم شده و با تفسیر آنها درک بهتری از این نمودار ایجاد می شود. هدف کار در کالس صفحه ١٢٨ تثبیت چگونگی رسم نمودار راداری و کاربرد آن می باشد. تمرین صفحه ١٢٨ دوره مفاهیم ارائه شده در این درس و تکمیل کننده درک مفاهیم است.

17 106 تمرین صفحه 116 حل تمرین ها 1 سود خالص یک شرکت خدماتی در شش ماه نخست سال برحسب میلیارد ریال به صورت زیر است: فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور 2/4 2/3 2/1 2/2 2/1 2/0 خریدار و فروشنده سهام این شرکت نمودارهای زیر را رسم کرده اند. اعداد روی محورها را مشخص کنید. 2/4 2/5 2/2 2/1 2/1 2/3 2/4 2 2/3 1/5 2/2 1 2/1 0/5 2 شهریور مرداد تیر از دید فروشنده خرداد اردیبهشت فروردین شهریور مرداد تیر از دید خریدار خرداد اردیبهشت فروردین به نظر شما کدام یک منطقی تر است آیا می توانید نموداری بهتر از این دو نمودار رسم کنید حل: اگر سودی که به دست می آید زیاد نباشد نمودار از دید خریدار و در غیراین صورت نمودار از دید فروشنده منطقی تر است. برای رسم نمودار بهتر می توان واحد محورها را بزرگ تر درنظر گرفت. 2 اگر درصد یا فراوانی متغیرهایی که نمودارهای آنها را رسم می کنیم نزدیک به هم باشند آیا نمودار میله ای یا دایره ای برای مقایسه مناسب تر است حل: در این صورت هردو مناسب است اما نمودار دایره ای بهتر است. 3 رسم نمودارهای میله ای و دایره ای برای داده های کم ی مناسب تر هستند یا داده های کیفی پاسخ: داده های کیفی

18 فصلپنجم:نمایشدادهها چگونه برای داده های کم ی نمودار میله ای یا دایره ای رسم می کنید پاسخ: در حالت کم ی تنها تفاوتی که با حالت کیفی دارد این است که در نمودار میله ای روی محور افقی داده کم ی قرار می گیرد و در نمودار دایره ای درصد داده های کم ی قرار می گیرد. تمرین صفحه نمودارهای میله ای فراوانی یا درصدها را نشان می دهند. چه زمانی باید از فراوانی ها و چه زمانی از درصدها استفاده کرد پاسخ: درصورت مقایسه دو دسته داده از نمودار میله ای با درصد استفاده کنیم بهتر است و اگر بررسی یک دسته داده باشد از نمودار میله ای یا فراوانی استفاده می شود. 2 نمودارهای میله ای افقی درست شبیه نمودارهای میله ای عمودی هستند با این تفاوت که محورها چرخیده اند. نمودارهای میله ای عمودی مرسوم تر هستند. به نظر شما رسم نمودارهای میله ای افقی چه زمانی مفید است پاسخ: زمانی که اسم طبقات )متغیر کیفی( طوالنی باشند نمودار میله ای افقی مفیدتر است و برای نمایش اسامی هر طبقه نیاز نیست به پهلو نوشته شود. به عنوان نمونه مثال اول درس را در اینجا رسم می کنیم. داده ها جراحت موارد دیگر تنگی نفس سوختگی مسمومیت افتادن یا زمین خوردن درصد نمودار میله ای افقی

19 108 3 سن بازیکنان تیم ملی یک کشور به شرح زیر است: الف( نمودار نقطهای رسم کنید و مقادیر میانگین مد و میانه سن بازیکنان این تیم را روی محور افقی نشان دهید. ب( نمودار جعبهای دادهها را رسم کنید. پ( تعداد بازیکنانی که سن آنها بیشتر از میانگین است بیشتر است یا تعداد بازیکنانی که سن آنها از میانگین کمتر است ت( تعداد بازیکنانی که سن آنها باالتر از میانه است بیشتر است یا تعداد بازیکنانی که سن آنها از میانه کمتر است میانه و میانگین را در این بررسی مقایسه کنید چه نتیجهای میگیرید ث( چه تعداد از بازیکنان سن آنها بین چارک اول و چارک سوم قرار دارد آیا بدون محاسبه چارکها میتوانستید به این سؤال پاسخ دهید پاسخ: الف( ابتدا دادهها را مرتب میکنیم. ١٨ ١٩ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ٢٦ ٢٧ ٢٧ ٢٩ ٢٩ ٣١ ٣١ ٣٣ با توجه به دادهها م د دو عدد ٢٥ و ٢٦ با تکرار چهار بار میباشند و Q میانه = = 25 / x = = = 25 / م د 25/5 م د میانگین و میانه ب( = ٢٣ 1 = Q چارک اول و = ٣١ بزرگ ترین داده = ١٨ کوچک ترین داده = ٤ ٢٣-٢٧ = IQR = دامنه میان چارکی = ٢٧ 3 Q چارک سوم و = 25/5 Q میانه IQR نمودار جعبه ای

20 فصلپنجم:نمایشدادهها 109 پ( تعداد بازیکنانی که سن آنها بیشتر از میانگین و تعداد بازیکنانی که سن آنها کمتر از میانگین است برابر است و ١١ نفر در هر قسمت می باشند. ت( تعداد بازیکنانی که سن آنها بیشتر از میانه و تعداد بازیکنانی که سن آنها کمتر از میانه می باشد برابر است. در این مثال میانه و میانگین باهم برابر هستند. ث( ١٠ نفر از بازیکنان سن آنها بین چارک اول و سوم قرار می گیرد. با توجه به اینکه بین چارک اول و سوم هر دسته داده همیشه ٥٠ درصد داده ها قرار می گیرد بدون داشتن چارک ها می توانیم تعداد را مطرح کنیم. تمرین صفحه = 11, 11 1= مقدار متغیر سوم در نمودار حبابی متناسب با کدام یک از موارد زیر است الف( شعاع دایره ب( قطر دایره پ( محیط دایره ت( مساحت دایره پاسخ: مساحت دایره )قسمت یا گزینه ت( 2 نمودارهای حبابی برای نمایش چند متغیر عددی در یک نمودار به کار می روند الف( یک متغیر ب( دو متغیر پ( سه متغیر ت( محدودیتی ندارد پاسخ: گزینه ت یعنی محدودیتی ندارد تمرین صفحه نمودار راداری برای نمایش داده های چند متغیر کم ی به طور هم زمان به کار می رود پاسخ: درست است. 2 زاویه بین شعاع های مجاور در نمودار راداری چه چیزی را نشان می دهد پاسخ: اگر زاویه بین شعاع های مجاور در نمودار راداری یکسان باشد می توان از روی آن تعداد متغیرها را تعیین کرد و اطالعات دیگری نمی دهد. 3 نمودار راداری چه چیزی به ما می گوید پاسخ: نمودار راداری به ما می گوید: کدام مشاهده ها شبیه به یکدیگرند آیا داده دورافتاده ای وجود دارد مقدار کدام متغیر برای یک مشاهده نسبت به متغیرهای دیگر بیشتر یا کمتر است مقدار کدام متغیر برای یک مشاهده نسبت به مشاهده های دیگر بیشتر یا کمتر است

21 110 4 کاربرد نمودار راداری در ورزش چیست پاسخ: از این نمودار در ورزش برای نشان دادن میزان قدرت وضعیت بازیکنان نسبت به یکدیگر استفاده می شود. 5 اگر زاویه بین دو شعاع مجاور در نمودار راداری ٤٠ درجه باشد چند متغیر در نمودار حضور دارد پاسخ: چون زاویه بین دو شعاع مجاور در نمودار راداری ٤٠ درجه است و اگر بین تمام شعاع این زاویه رعایت شده باشد یکسان باشند در این صورت تعداد متغیرها ٩ تاست زیرا: = ٩ ٤٠ ٣٦٠ 6 داده های زیر را که مربوط به شاخص های سالمت است در قالب یک نمودار راداری نمایش دهید. متغیر ایران پاکستان ترکیه بیشینه 84 75/8 66/4 75/5 x 1 عمر مورد انتظار در بدو تولد )سال( /1 14/0 x 2 نسبت متخصصان سالمت )به ازای هر ١٠ هزار نفر جمعیت( 23/ x 3 نسبت والدت ها به وسیله متخصصان سالمت )درصد( x 4 نسبت جمعیت دارای دسترسی به شبکه فاضالب x 5 شاخص آمادگی اجرای مقررات بین المللی سالمت پاسخ: برای رسم نمودار ابتدا پنج نیمخط که زاویه بین آنها = است را رسم کرده و هر 5 نیمخط معرف x 5..., x 2, x 1 میباشد. با انتخاب یک کشور روی این نیمخط تقسیمبندی با توجه به مقیاس را انجام داده مثال روی هر نیمخط فاصلههای ٢٠ و ٤٠ و ٦٠ و ٨٠ و ١٠٠ را انتخاب کرده )دایرهای به شعاعهای داده شده( و اعداد داده شده را روی آن مشخص میکنیم. برای نمونه نمودار ایران را رسم میکنیم و نقاط را به هم وصل میکنیم )در صورتی که دایرهها باعث اشتباه کشیدن شکل میشود میتوان X 1 آنها را رسم نکرد(. X 2 به کمک اکسل نمودار قابل تشخیص بهتری قابل رسم است. X X 5 X 4

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

مود لصف یسدنه یاه لیدبت

مود لصف یسدنه یاه لیدبت فصل دوم 2 تبدیلهای هندسی 1 درس او ل تبدیل های هندسی در بسیاری از مناظر زندگی روزمره نظیر طراحی پارچه نقش فرش کاشی کاری گچ بری و... شکل های مختلف طبق الگویی خاص تکرار می شوند. در این فصل وضعیت های مختلفی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد.

تبدیل ها هندسه سوم دبیرستان ( D با یک و تنها یک عضو از مجموعه Rست که در آن هر عضو مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. تبدیل ها ن گاشت : D با یک و تنها یک عضو از مجموعه نگاشت از Dبه R تناظری بین مجموعه های D و Rمتناظر باشد. Rست که در آن هر عضو مجموعه تبد ی ل : نگاشتی یک به یک از صفحه به روی خودش است یعنی در تبدیل هیچ دو

Διαβάστε περισσότερα

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک

SanatiSharif.ir مقطع مخروطی: دایره: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک مقطع مخروطی: از دوران خط متقاطع d با L حول آن یک مخروط نامحدود بدست میآید که سطح مقطع آن با یک صفحه میتواند دایره بیضی سهمی هذلولی یا نقطه خط و دو خط متقاطع باشد. دایره: مکان هندسی نقاطی است که فاصلهی

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

فیلتر کالمن Kalman Filter

فیلتر کالمن Kalman Filter به نام خدا عنوان فیلتر کالمن Kalman Filter سیدمحمد حسینی SeyyedMohammad Hosseini Seyyedmohammad [@] iasbs.ac.ir تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان Institute for Advanced Studies in Basic Sciences تابستان 95

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول

بسم الله الرحمن الرحیم دورۀ متوسطۀ اول بسم الله الرحمن الرحیم ریا ض ی 7 دورۀ متوسطۀ اول فهرست سخنی با دانش آموز فصل 1 راهبردهای حل مسئله فصل 2 عددهای صحیح معرفی عددهای عالمت دار جمع و تفریق عددهای صحیح )1 ) جمع و تفریق عددهای صحیح )2 ) ضرب

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در

فصل اول و به منظور مردود کردن نظریات ارسطو نشان داد که اجسامی با 1592 به استادی کرسی ریاضیات دانشگاه پادوا منصوب شد و در فصل اول حرکت شناسی در دو بعد گالیلئوگالیله: در سال 1581 میالدی به دانشگاه پیزا وارد شد اما در سال 1585 قبل از آن که مدرکی بگیرد از آنجا بیرون آمد. پیش خودش به مطالعه آثار اقلیدس و ارشمیدس پرداخت و به زودی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند.

فصل اول هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 5 روش های اجرای دستور را توضیح دهد. 6 نوارهای ابزار را توصیف کند. فصل اول آشنایی با نرم افزار اتوکد هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می رود: 1 قابلیت های نرم افزار اتوکد را بیان کند. 2 نرم افزار اتوکد 2010 را روی رایانه نصب کند. 3 محیط گرافیکی نرم

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جبر بول هدف های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که :

فصل سوم جبر بول هدف های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که : فصل سوم جبر بول هدف کلی: شناخت جبر بول و اتحادهای اساسی آن توابع بولی به شکل مجموع حاصل ضرب ها و حاصل ضرب جمع ها پیاده سازی توابع منطقی توسط دروازه های منطقی پایه و نقشة کارنو هدف های رفتاری: در پایان

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک فصل 6 نیرو و حرکت II مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حمیدرضا طهماسبی ویژگی های اصطکاک. 1 روی کف یکی از واگن های قطار جعبه هایی قرار دارد. اگر ضریب اصطکاک ایستای جعبه ها با کف واگن 0.25 باشد و این قطار با سرعت

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11(

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( سرفصل دروس: مفاهیم و تعاریف نمونه گیری و توزیع های نمونه ای برآورد کردن)نقطه ای فاصله ای( آزمون فرضیه آنالیز واریانس مدلهای خطی رگرسیون آزمون استقالل و جداول

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد

تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد دردینامیک علت حرکت یا سکون جسم تحت تاثیر نیروهای وارد بر آن بررسی میشود. تعریف نیرو:نیرو بر هم کنش )تاثیر متقابل ) دو جسم بر یکدیگر است که این بر هم کنش میتواند از راه تماس مستقیم باشد مانند اصطکاک یا

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف.

هندسه در فضا 1. خط و صفحه در فضا ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا الف. 4 هندسه در فضا فصل در اين فصل ميخوانيم: 1. خط و صفحه در فضا الف. اصول هندسهي فضايي ب. وضعیت نسبی دو صفحه در فضا پ. وضعیت نسبی دو خط در فضا ت. وضعیت نسبی خط و صفحه در فضا ث. حاالت چهارگانهي مشخص كردن صفحه

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه گیلان آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 باشد. دهید.f (gx) = (gof 1 )f X شده باشند سوالات بخش میان ترم آزمون پایان ترم درس: هندسه منیفلد 1 زمان آزمون 120 دقیقه نیمسال: اول 95-94 رشته تحصیلی : ریاضی محض 1. نشان دهید X یک میدان برداري روي M است اگر و فقط اگر براي هر تابع مشتقپذیر f روي X(F ) M نیز مشتقپذیر

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف

تسیچ تکرح مراهچ لصف تسیچ تکرح تعرس و ییاج هباج تفاسم ناکم تسا ردقچ شتکرح زاغآ ةطقن زا وا ةلصاف چهارم فصل چیست حرکت سرعت و جابهجایی مسافت مکان 111 است چقدر حرکتش آغاز نقطة از او فاصلة میرود. شمال به کیلومتر یک سپس و غرب به کیلومتر یک 1 دانشآموزی 1- k 1/6 k 3 1/ k 1 k 1 از متحرک نهایی فاصلة میکند.

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn.

خواص هندسی سطوح فصل ششم بخش اول - استاتیک PROBLEMS. 6.1 through 6.18 Using. Fig. P6.4. Fig. Fig. P ft 8 ft. 2.4 m 2.4 m lb. 48 kn. خواص هندسی فصل ششم سطوح بخش اول - استاتیک... P6.4 0 kn 5 k 9. P6.5 n. 600 l. P6.. P6. 5 m PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd Page 8 0/6/09 :50:46 M user-s7 . P6.4. P6.... P6. 5 m. P6.5 n. 0 kn 5 k PROLEMS ee8056_ch06_6-75.ndd

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل سوم: فصل تجانس انواع تجانس

تبدیل سوم: فصل تجانس انواع تجانس ها تبدیل سوم: فصل تجانس پنجم: بخش میخوانیم بخش این در آنچه تجانس مفهوم تجانس ضابطهی تجانس انواع تجانس ویژگیهای )O αβ, ) مرکز با تجانس ضابطهی متوالی تجانسهای زیر صورت به را آن که میباش د تجانس نیس ت ایزومتری

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی

فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی فصل اول پیچیدگی زمانی و مرتبه اجرایی 1 2 پیچیدگی زمانی Complexity) (Time مثال : 1 تابع زیر جمع عناصر یک آرایه را در زبان C محاسبه می کند. در این برنامه اندازه ورودی همان n یا تعداد عناصر آرایه است و عمل

Διαβάστε περισσότερα

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده

تجزیهی بندرز مقدمه کشور هستند. بدین سبب این محدودیتهای مشترک را محدودیتهای پیچیده تجزیهی بندرز مقدمه بسیاری از مسایلی که از نطر عملی از اهمیت برخوردارند را میتوان بهصورت ترکیبی از چند مساله کوچک در نظر گرفت. در واقع بسیاری از سیستمهای دنیای واقعی دارای ساختارهایی غیر متمرکز هستند. به

Διαβάστε περισσότερα

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا

.Bias دراین برنامه ميتوان از اندازه گيری های تکی و یا تخمین تورش Bias و قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران Spreadsheet,B version 3 خالصه این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش دوتائی measurements( )single or duplicate استفاده نمود..Bias

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی

ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی ارزیابی پاسخ لرزهای درههای آبرفتی نیمسینوسی با توجه به خصوصیات مصالح آبرفتی دانا امینی بانه 1 * بهروز گتمیری 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ژئوتکنیک - دانشگاه تهران 2- استاد دانشکده مهندسی عمران

Διαβάστε περισσότερα

مبانی برنامه نویسی با #C

مبانی برنامه نویسی با #C مبانی برنامه نویسی با #C 0 Welcome to C# Beginning Programming with the Visual Studio 2013 Environment Writing Your First Program Using Namespaces Creating a Graphical Application 1 Working with Variables,

Διαβάστε περισσότερα

ویژگی های بازار رقابت کامل

ویژگی های بازار رقابت کامل اقتصاد خرد 2 ویژگی های بازار رقابت کامل 1 -یکسان بودن وهمگن بودن کاالهای تمام فروشندگان در بازار 2 -زیاد بودن تعداد فروشندگان وخریداران به نحوی که هیچکدام روی قیمت تاثیر گذار نیستند 3 -نبود محدودیتهای

Διαβάστε περισσότερα

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری(

نکته و تست شیمی سال دوم فصل 1 شماره 3( ) کنکور 69 دکتر رضا بابایی برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( نکته و تست 2 شیمی سال دوم فصل 1 و شماره 3( ) برنامه این جلسه: 1( ادامه ی جزوه ی شماره 2 )استوکیومتری( 2( فصل 1 و 2 دوم کنکور 69 دکتر رضا بابایی 1 متن کتاب 1- نخستین بار دالتون ادعا کرد عنصر را به گونه

Διαβάστε περισσότερα