Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX"

Transcript

1 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο Φεπδνεληνιέο ή κε Δθηειέζηκέο Δληνιέο

2 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ Η σκβοιηθή Γιώζζα Μεταλής MIXAL ηελ παξάγξαθν πνπ αλαθεξόκαζηαλ ζηε γιώζζα κεραλήο καο δόζεθε ε επθαηξία λα δηαπηζηώζνπκε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη o πξνγξακκαηηζηήο γιώζζαο κεραλήο, κέρξη λα θηάζεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αξηζκεηηθνύ θώδηθα. 'Έλαο ηέηνηνο πξνγξακκαηηζκόο όρη κόλν είλαη απσζεηηθόο ζαλ εξγαζία, αιιά είλαη πεγή ιαζώλ ζην ζηάδην ηεο αξρηθήο θαηαζθεπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη θάλεη ζρεδόλ απαγνξεπηηθή ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ. Παξαηεξνύκε όηη ε βαζηθή δνπιεηά πνπ θάλνπκε γηα λα θηάζνπκε ζηνλ αξηζκεηηθό θώδηθα ρσξίδεηαη ζε δύν ινγηθά ηκήκαηα. Σν πξώην είλαη ην ζηάδην ζπγθξόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ' απηό αλαιύνπκε ην πξόβιεκα καο ζ' έλα αιγόξηζκν ν νπνίνο απνηειείηαη από εληνιέο ηνπ βαζηθνύ ζπλόινπ εληνιώλ. Ζ εληνιέο γξάθνληαη κε ζπκβνιηθό ηξόπν. ην ίδην ζηάδην απνθαζίδνπκε γηα ηηο δηεπζύλζεηο ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ εληνιώλ. Με όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία έηνηκα πξνρσξνύκε ζην δεύηεξν ζηάδην ζην νπνίν δελ θάλνπκε ηίπνηε άιιν από ην λα κεηαθξάδνπκε ηηο ζπκβνιηθέο εληνιέο, ζηνλ αξηζκεηηθό θώδηθα ηεο γιώζζαο κεραλήο. ην ζηάδην απηό ζπκβνπιεπόκαζηε ζπλερώο δηάθνξνπο πίλαθεο κε ηνπο θσδηθνύο ησλ εληνιώλ, F- πεδίσλ θ.ι.π. Αλ ινηπόλ ζην πξώην ζηάδην θαηνξζώζνπκε λα γξάςνπκε ηηο εληνιέο κε έλα ζπκβνιηθό ηξόπν (γιώζζα), ηόηε ην δεύηεξν ζηάδην, ην άραξν θαη κεραληθό, ζα κπνξνύζακε λα ην αλαζέζνπκε ζε έλα πξόγξακκα (assembler). Σν πξόγξακκα απηό ζα δέρεηαη ζηε είζνδν ηνλ ζπκβνιηθό ηξόπν γξαθήο ησλ εληνιώλ θαη ζα καο δίλεη ζηε έμνδν ην πξόγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο. Απηή είλαη βαζηθά ε ηδέα ηεο γιώζζαο assembly. Να κεηαθέξεη ηνλ θώδηθά από ηε ζπκβνιηθή ηνπ κνξθή (πξνγξακκαηηζηήο) ζηελ αξηζκεηηθή (κεραλή). Δίπακε ζηελ εηζαγσγή θαη θαιό είλαη αλ ην επαλαιάβνπκε. Ζ γιώζζα assembly ζπλνδεύεηαη θαη από ην όλνκα ηνπ ππνινγηζηή γηα ηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε. Σε δηθή καο assembly ζα ηελ νλνκάδνπκε ΜΗΥΑL (MIX Αssembly Language). H ζύληαμε ζε ζπκβνιηθό επίπεδν αληί ζε αξηζκεηηθό καο παξέρεη ηξεηο βαζηθέο επθνιίεο : α) Γνπιεύνπκε κε ζύκβνια θαη όρη κε αξηζκνύο. Οη δηεπζύλζεηο ηεο κλήκεο είλαη νλόκαηα θαη όρη αξηζκνί. Πξάγκαηη κπνξνύκε λα γξάςνπκε LDA LABEL,0(0:5) όπνπ LABEL είλαη ε ζπκβνιηθή δηεύζπλζε ηεο αξηζκεηηθήο δηεύζπλζεο ηελ νπνία αληηζηνηρίζακε ζην ζύκβνιν LABEL. Ζ αληηζηνηρία ζπκβνιηθώλ θαη αξηζκεηηθώλ δηεπζύλζεσλ, γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ βνήζεηα ησλ ςεπδνεληνιώλ. Γηα παξάδεηγκα, ε εληνιή αιιαγήο ξνήο J1P 0053 πνπ ζεκαίλεη "πήγαηλε ζηε δηεύζπλζε +0053, αλ ν ri1 έρεη ζεηηθό πξόζεκν", κπνξεί λα γξαθεί J1P LOOP, αλ πξνεγνπκέλσο έρνπκε θξνληίζεη λα δώζνπκε ζηελ δηεύζπλζε 0053 ην ζπκβνιηθό όλνκα LOOP. β) Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαιείςνπκε νξηζκέλεο ηηκέο ζηα πεδία Η θαη F, νη

3 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 107 νπνίεο επαλαιακβάλνληαη ζπλερώο. ηελ εληνιή LDA LABEL,0(0:5) πνπ δώζακε πξνεγνπκέλσο, νη ηηκέο ηνπ Η-πεδίνπ (Η=0) θαη ην F-πεδίνπ (F=05) επαλαιακβάλνληαη ζπλερώο, γηαηί ην 90% ησλ εληνιώλ είηε ελεξγνύλ πάλσ ζε νιόθιεξε ζέζεο κλήκεο είηε ρξεζηκνπνηνύλ άκεζν ππνινγηζκό ηεο ηειηθήο δηεύζπλζεο. Άξα γξάθνπκε LDA LABEL θαη ν ζπκβνινκεηαθξαζηήο ζπκπιεξώλεη ηα ππόινηπα. Oη ηηκέο Η=0 θαη F=05 νλνκάδνληαη σπολοούκελες ηηκές (default values) θαη έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα λα ειαηηώλεηαη ζεκαληηθά ν θώδηθαο πνπ γξάθεη ν πξνγξακκαηηζηήο. γ) Οη αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ αλαγθαδόκαζηε λα έρνπκε ζην πξόγξακκα (ζηαζεξέο θ.ι.π) είλαη ζηο δεθαδηθό θαη ότη ζηο οθηαδηθό ζύζηεκα. Ζ κεηαηξνπή γίλεηαη από ηνλ ζπκβνινκεηαθξαζηή ζηε θάζε ηεο κεηάθξαζεο. Τπάξρνπλ δύν θαηεγνξίεο εληνιώλ ζηε ζπκβνιηθή γιώζζα MIXAL. Ζ πξώηε θαηεγνξία είλαη νη υεσδοεληοιές (pseudo instructions) κε ηηο νπνίεο νξίδνπκε νπζηαζηηθά ηεο κεηαβιεηέο θαη ηηο ζηαζεξέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή αληηζηνηρίδνπκε ζε ζπκβνιηθά νλόκαηα, δηεπζύλζεηο κλήκεο (κεηαβιεηέο) ή αξηζκεηηθέο ηηκέο (ζηαζεξέο). Ζ δεύηεξε θαηεγνξία είλαη νη εθηειέζηκες εληοιές (instructions) κε ηηο νπνίεο ζπληάζζεηαη ε ινγηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Κάζε εληνιή ή ςεπδνεληνιή πεξηγξάθεηαη ζε κόλν κηα γξακκή. Μεηαμύ ησλ εληνιώλ θαη ςεπδνεληνιώλ είλαη απαξαίηεην λα παξεκβάιινπκε ζτόιηα (comments). 'Όινη γλσξίδνπκε ηε ρξεζηκόηεηα πνπ έρνπλ ηα ζρόιηα κέζα ζην πξόγξακκα θαη ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην πηζηεύνπκε λα ζαο πείζακε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπο. Ζ ΜΗΥΑL πξνβιέπεη λα ππάξρνπλ νιόθιεξεο γξακκέο κε ζρόιηα (comment lines) αξθεί λα έρνπλ ζηε ζηήιε 1 ην ζύκβνιν "*". Δπίζεο κηα ιεπθή γξακκή κε έλα "*" ζηε ζηήιε 1 κπνξεί λα παίδεη ηνλ ξόιν ηνπ δηαρσξηζηή κεηαμύ ηκεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ απνηεινύλ μερσξηζηέο ελόηεηεο. Δπίζεο θάζε εληνιή θέξεη ηα δηθά ηεο ζρόιηα όπσο ζα δνύκε παξαθάησ: 5.2 Περηγραθή Εληοιώλ ΜΙΥΑL Έλα ζπκβνιηθό όλνκα (symbol) ζηε ΜΗΥΑL ζρεκαηίδεηαη από κηα αθνινπζία από γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνύ αιθάβεηνπ θαη ςεθία ηνπ δεθαδηθνύ ζπζηήκαηνο. Μπνξεί λα έρεη κήθνο ην πνιύ 10 ςεθία ή ραξαθηήξεο θαη πξέπεη λα περηέτεη ηοσιάτηζηολ έλα ταραθηήρα. Σα ζπκβνιηθά νλόκαηα δίλνληαη από ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζηηο εηηθέηεο(labels) ησλ εληνιώλ, ζηηο κεηαβιεηέο (ζπκβνιηθέο δηεπζύλζεο) θαη ζηηο ζηαζεξέο. Οη εληνιέο πνπ απνηεινύλ θαη ηνλ θύξην όγθν ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινύληαη από ηα πεδία. Δηηθέηα όλνκα εληνιήο Γηεύζ. Παξάγνληα ζρόιηα ή Παξάγνληαο εληνιήο

4 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 108 ην πεδίν ηεο εηηθέηαο πνπ νξίδεηαη από ηηο ζηήιεο 1 έσο 10, ηνπνζεηνύκε ην ζπκβνιηθό όλνκα ηεο δηεύζπλζεο ηεο κλήκεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εληνιή θαηά ηε θάζε ηεο εθηέιεζεο. Απηή είλαη θαη ε πξαγκαηηθή έλλνηα ηεο εηηθέηαο. H εληύπσζε όηη είλαη έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα λα κπνξνύκε λα θάλνπκε goto είλαη ιαλζαζκέλε. Σν ζπκβνιηθό όλνκα ηνπνζεηείηαη αξηζηεξά πξνζαλαηνιηζκέλν κέζα ζην δεθαζέζην πεδίν ηεο εηηθέηαο. Γελ είλαη ππνρξεσηηθό γηα θάζε εληνιή. Σν επόκελν πεδίν πεξηέρεη ην ζπκβνιηθό όλνκα κηαο εληνιήο θαη νξίδεηαη από ηηο ζηήιεο 12 έσο θαη 15. Παξαηεξνύκε όηη ε ζηήιε 11 δελ αλήθεη ζε θαλέλα πεδίν θαη απηό γίλεηαη γηα ηελ θαιύηεξε αλαγλσζηκόηεηα ηεο εληνιήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο γεληθόηεξα. Σα ζπκβνιηθά νλόκαηα ησλ εληνιώλ πεξηέρνληαη ζε εηδηθνύο πίλαθεο καδί κε ηνπ αξηζκεηηθνύο θσδηθνύο C θαη F. ηνπο ίδηνπο πίλαθεο πεξηέρεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο θάζε εληνιήο (Παξάξηεκα Η). Σν ηξίην πεδίν πεξηέρεη ηελ δηεύζπλζε ηνπ παξάγνληα ή ηνλ παξάγνληα ηεο εληνιήο θαη νξίδεηαη από ηηο ζηήιεο 17 έσο θαη 36. Γηα ηε ζηήιε 16 ηζρύεη όηη θαη γηα ηε ζηήιε 11. Άιιεο εληνιέο ζέινπλ ζην πεδίν απηό, ηελ δηεύζπλζε ηνπ παξάγνληα (π.ρ LDA M1, πνπ ζεκαίλεη, θόξησζε ζηνλ θαηαρσξεηή Α ην πεξηερόκελν ηεο δηεύζπλζεο Μ1), θαη άιιεο ζέινπλ ηνλ ίδην ηνλ παξάγνληα(π.ρ ENTA 3, πνπ ζεκαίλεη ηνπνζέηεζε ζηνλ θαηαρσξεηή Α ηελ αξηζκεηηθή ηηκή 3) Σν πεδίν απηό ζ' άιιεο εληνιέο απνηειείηαη από ηξία, ζ' άιιεο από δύν θαη ζ' άιιεο από έλα, ηκήκαηα. ε κεξηθέο εληνιέο δελ ππάξρεη θαζόινπ παξάγνληαο. Ζ κνξθή ηνπ πεδίνπ όηαλ ππάξρνπλ θαη ηα ηξία ηκήκαηα είλαη: πκβνιηθή δηεύζπλζε ή ζηαζεξά, Γείθηεο (F-πεδίν) αο ππελζπκίδνπκε θαη πάιη ηελ δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηεο ζπκβνιηθήο δηεύζπλζεο ηνπ παξάγνληα θαη ηνπ ίδηνπ ηνλ παξάγνληα (ζηαζεξά). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εληνιή LDA LABEL ην ζύκβνιν LABEL είλαη ε ζπκβνιηθή δηεύζπλζε παξάγνληα ηεο εληνιήο, ελώ ζηελ εληνιή ENTA LABEL ην ζύκβνιν LABEL είλαη κηα ζηαζεξά. Έηζη ζηελ κελ πξώηε εληνιή ζηνλ rα ζα ηνπνζεηεζεί ηα πεξηερόκελν ηεο δηεύζπλζεο LABEL, ζηελ δεύηεξε εληνιή ζηνλ rα ζα ηνπνζεηεζεί ε αξηζκεηηθή ηηκή πνπ αληηπξνζσπεύεη ε ζπκβνιηθή ζηαζεξά LABEL. Σν ηειεπηαίν πεδίν κηαο εληνιήο, αλήθεη ζηα ζρόιηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ εληνιή θαη απνηεινύλ επεμήγεζε(ζε ειεύζεξε γξαθή) ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εληνιήο. Σα ζρόιηα ζεσξνύληαη απαξαίηεηα θαη πεξηέρνληαη ζηηο ζηήιεο 38 έσο θαη 80. Ζ κνξθή ηεο εληνιήο πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο δεζκεσκέλες κνξθήο (fixed format). Γειαδή ηα πεδία ηεο εληνιήο βξίζθνληαη ζε θαζνξηζκέλεο από πξηλ ζηήιεο ηεο γξακκήο εηζόδνπ. Ο άιινο ηύπνο κνξθήο κηαο εληνιήο είλαη απηόο ηεο "ειεύζερες" γξαθήο (Free format) όπνπ ηα πεδία δελ έρνπλ ζηαζεξή ζέζε αιιά ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κ' έλα ή πεξηζζόηεξα θελά. Ο πξώηνο ηύπνο επθνιύλεη ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ζπκβνινκεηαθξαζηή, ελώ ν δεύηεξνο ηε γξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνύ ν πξνγξακκαηηζηήο

5 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 109 δελ έρεη λα ζθέπηεηαη αξηζκνύο ζηειώλ όηαλ θσδηθνπνηεί. Ο πξώηνο ηξόπνο δίλεη πεξηζζόηεξν αλαγλώζηκα πξνγξάκκαηα (από ηνλ άλζξσπν) θαη ην κεηνλέθηεκα ησλ ζηαζεξώλ νξίσλ θάζε πεδίνπ εμνπδεηεξώλεηαη από ηηο επθνιίεο (TABS) πνπ έρνπλ νη ζπληάθηεο πξνγξακκάησλ (Editors) Παράδεηγκα : LDA FOR,2(1:5) ra<-- MEM[FOR + REG[2]](1:5) LDA FOR Φόξησζε ζηνλ ra ην πεξηερόκελν * ηεο δηεύζπλζεο FOR. LOOP LDA FOR (1:5) Φόξησζε ζηνλ ra ηελ απόιπηε ηηκή * ηεο δηεύζπλζεο FOR. LDA FOR,1 ra <-- MEM[FOR + REG[1]] * ENT1 14 ri1 <-- 14 (ΑΡΥΗΚΖ ΣΗΜΖ). ANT DEC1 1 Αθαίξεζε 1 από ηνλ ri1. J1P ANT Αλ ην πεξηερόκελν ηνπ ri1 είλαη * ζεηηθό πήγαηλε ζηελ εληνιή κε * ζπκβνιηθή δηεύζπλζε ANT HLT ηακάηεζε ην πξόγξακκα. Σα ζρόιηα ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε νκάδεο εληνιώλ πνπ απνηεινύλ κηα ελόηεηα θαη ζπαλίσο ζε θάζε κηα από ηηο εληνιέο, όπσο έγηλε ζην παξάδεηγκα. 5.3 Δοκή σκβοιοκεηαθραζηή θαη ε Δηαδηθαζία Μεηάθραζες Αο δνύκε ιίγν ηε δνκή ελόο ζπκβνινκεηαθξαζηή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο δνκέο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη θαη νη νπνίεο καο ελδηαθέξνπλ. Οη δνκέο απηέο είλαη: ν πίλαθαο ησλ ζσκβοιηθώλ ολοκάηφλ ηφλ εληοιώλ (opcode table) ν πίλαθαο ησλ ζπκβνιηθώλ νλνκάησλ πνπ δίλεη ν πξνγξακκαηηζηήο θαη ν νπνίνο νλνκάδεηαη ζσκβοιηθός πίλαθας(symbol table) κηα κεηαβιεηή πνπ νλνκάδεηαη κεηρεηής ζέζες(location counter). πκβνιηθό όλνκα C F-πεδίν LDA 10 (L:R) ST1 31 (L:R) ADD 01 (L:R) FADD CMPA 70 (L:R) JMP JSJ JOV ΗΝ 44 N OUT 45 N Πίλαθας 5.1 πκβνιηθόο πίλαθαο εληνιώλ.

6 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 110 Δίλαη ίζσο ην απινύζηεξν από ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηελ θαηαζθεπή θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ αλάγλσζε ηνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα. Πίλαθας ζσκβοιηθώλ ολοκάηφλ εληοιώλ : Ο πίλαθαο απηόο νξίδεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπκβνινκεηαθξαζηή θαη πεξηέρεη ηα ζπκβνιηθά νλόκαηα ησλ εληνιώλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκεηηθνύο θσδηθνύο. Ο πίλαθαο απηόο είλαη "κόλν αλάγλσζεο " θαη ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ assembler θαηά ηε θάζε ηεο κεηάθξαζεο. Έλα κηθξό ηκήκα ηνπ πίλαθα κε ηα ζπκβνιηθά νλόκαηα ησλ εληνιώλ ηνπ MIX δίλνπκε ζηνλ πίλαθα 5.1. Πξνζέμηε, ηελ ηξηπιή ιεηηνπξγία ηνπ πεδίνπ F. ε άιιεο εληνιέο πεξηγξάθεη κεξηθό πεδίν (π.ρ LDA), ζε άιιεο θσδηθό κνλάδαο εηζόδνπ/εμόδνπ (π.ρ ΗΝ) θαη ζε άιιεο πεξηγξάθεη ηνλ ζπλ-θσδηθό ηεο εληνιήο (π.ρ JMP) σκβοιηθός πίλαθας : Δίλαη ν πίλαθαο ζπκβνιηθώλ νλνκάησλ πνπ δίλνληαη από ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Σα ζπκβνιηθά απηά νλόκαηα κπνξεί λα είλαη ζπκβνιηθά νλόκαηα δηεπζύλζεσλ, ζπκβνιηθά νλόκαηα εηηθεηώλ, ζπκβνιηθά νλόκαηα ζηαζεξώλ (ςεπδνεληνιή EQU). Ο πίλαθαο απηόο απνηειείηαη από δύν ζηήιεο (Πίλαθαο 5.2). Ζ κηα πεξηέρεη ην ζπκβνιηθό όλνκα θαη ε δεύηεξε ηελ αξηζκεηηθή ηηκή ηεο δηεύζπλζεο ή ηεο ζηαζεξάο πνπ αληηζηνηρεί ζ' απηό. πκβνιηθό όλνκα Σηκή (Γηεύζπλζε ε ζηαζεξά) XYZ 0437 ANT A -7 B 23 LOOP 2002 ANT 1631 LP 18 Πίλαθας 5.2 πκβνιηθόο πίλαθαο νλνκάησλ Σα ζπκβνιηθά νλόκαηα νξίδνληαη από ηηο ςεπδνεληνιέο θαη ηηο εηηθέηεο ησλ εθηειέζηκσλ εληνιώλ. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπκβόισλ ζην ζπκβνιηθό πίλαθα ν assembler αγλνεί αλ ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα ζύκβνιν, αλαθέξεηαη ζε δηεύζπλζε ή ζηαζεξά. Δίλαη επνκέλσο ζέκα ζσζηήο ρξήζεο ηνπ ζπκβόινπ κέζα ζην πξόγξακκα. Αλ γηα παξάδεηγκα ηνπνζεηήζνπκε κηα ζπκβνιηθή ζηαζεξά ζηε ζέζε πνπ απαηηείηαη ζπκβνιηθή δηεύζπλζε, ηόηε ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο ζα εξκελεπζεί ζαλ δηεύζπλζε. Ζ παξαγσγή ηνπ αξηζκεηηθνύ θώδηθα κπνξεί λα γίλεη ζε κία ή δύν θάζεηο πνπ νλνκάδνληαη πεξάζκαηα θαη ραξαθηεξίδνπλ ηνλ κεηαθξαζηή ζαλ ζπκβνινκεηαθξαζηή ελόο πεξάζκαηνο (one pass assembler) ή δύν πεξαζκάησλ (two pass assembler).

7 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 111 ηνλ ζπκβνινκεηαθξαζηή ελόο πεξάζκαηνο έρνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα: αλάγλσζε κηαο εληνιήο από ην αξρείν εηζόδνπ ηνπνζέηεζε ελόο ζπκβνιηθνύ(αλ ππάξρεη) νλόκαηνο ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα κεηάθξαζε ηεο εληνιήο ζε αξηζκεηηθή κνξθή ηνπνζέηεζε ηεο κεηαθξαζκέλεο εληνιήο ζηε κλήκε ή ζε αξρείν(object file). Ζ κέζνδνο απηή έρεη ζρεδόλ θαηαξγεζεί γηαηί όπσο ζα δνύκε παξαθάησ δελ δίλεη κεγάιε επειημία ζηελ ζύληαμε ηνπ ζπκβνιηθνύ θώδηθα. ηνλ ζπκβνινκεηαθξαζηή δύν πεξαζκάησλ, όπσο είλαη απηόο ηνπ MIX, ε κεηάθξαζε γίλεηαη ζε δύν θάζεηο (ζρήκα 5.1). Ο assembler δηαβάδεη εληνιή πξνο εληνιή ην ζπκβνιηθό αξρείν εηζόδνπ θαη ζρεκαηίδεη ηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα. Ο assembler μαλαδηαβάδεη ην πξόγξακκα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπκπιεξσκέλνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα θαηαζθεπάδεη ηνλ αξηζκεηηθό θώδηθα. Ζ αμία ησλ δύν πεξαζκάησλ ζα θαλεί αξγόηεξα όηαλ ζα κηιήζνπκε γηα ηηο πξσζύζηεξεο αλαθνξέο. ην ζρήκα 2.1 θαίλεηαη όηη ηελ δεύηεξε θνξά ν assembler δελ μαλαδηαβάδεη ην αξρηθό αξρείν εηζόδνπ πνπ πεξηέρεη ην πεγαίν πξόγξακκα, αιιά έλα άιιν αξρείν ην νπνίν ην νλνκάζακε ελδηάκεζν. Σν αξρείν απηό δελ είλαη αθξηβώο αληίγξαθν ηνπ αξρηθνύ αιιά πεξηέρεη θαη πιεξνθνξίεο πνπ απνζπάζηεθαλ θαηά ηε πξώηε θάζε, θαη ζα ρξεηαζηνύλ ζηε δεύηεξε. ΟΗ πιεξνθνξίεο αθνξνύλ ηελ δηεύζπλζε πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θάζε εληνιή ζηε κλήκε, όηαλ θνξησζεί ζε απηήλ ν εθηειέζηκνο θώδηθαο. Με ηνλ ηξόπν απηό ην πξώην πέξαζκα βνεζά ην δεύηεξν. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ assembler ηνπνζεηεί ην ελδηάκεζν αξρείν θαηεπζείαλ ζηε κλήκε (αλ ππάξρεη αξθεηή θαη MIX δελ έρεη) κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο ηαρύηεηαο ηεο κεηάθξαζεο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη θαηά ηηο δύν θάζεηο ν ζπκβνινκεηαθξαζηήο ςάρλεη γηα ζπληαθηηθά ιάζε ηα νπνία καο ηα παξνπζηάδεη καδί κε κηα εθηύπσζε ηνπ ζπκβνιηθνύ θώδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θα δνύκε ηώξα ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα. Ζ ζέζε ησλ ζπκβνιηθώλ νλνκάησλ κέζα ζην πξόγξακκα, νδεγεί ηνλ κεηαθξαζηή λα ηνπνζεηήζεη έλα ζπκβνιηθό όλνκα κέζα ζηνλ πίλαθα θαη λα ηνπ δώζεη κηα ηηκή. Ο κεηαθξαζηήο ρξεζηκνπνηεί επίζεο θαη ηηο ηηκέο ησλ ζπκβνιηθώλ νλνκάησλ πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα. Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη λα ηνπνζεηήζνπκε ζπκβνιηθά νλόκαηα ζ' έλα ζπκβνιηθό πίλαθα. Ο πξώηνο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πεδίνπ εηηθέηαο κηαο απιήο εληνιήο θαη νη ηηκέο είλαη πάληα δηεπζύλζεηο. Ο δεύηεξνο γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ςεπδνεληνιώλ θαη νη ηηκέο είλαη είηε δηεπζύλζεηο (ςεπδνεληνιέο CON, ALF θαη ORIG) ή ζηαζεξέο ( ςεπδνεληνιή EQU).

8 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 112 πκβνιηθόο θώδηθαο πκβνιηθόο πίλαθαο Πξώην πεξαζκα Δλδηάκεζν αξρείν Γεύηεξν πέξαζκα πληαθηηθά ιάζε Δθηειέζηκνο θώδηθαο τήκα 5.1 Ρνή ζπκβνινκεηαθξαζηή δύν πεξαζκάησλ Σν κεηαθξαζκέλν πξόγξακκα κεηά ην ηέινο ηεο κεηάθξαζεο πξέπεη λα θνξησζεί ζηε κλήκε γηα λα εθηειεζηεί. Ο κεηαθξαζηήο είλαη ππνρξεσκέλνο, όρη κόλν λα κεηαθξάζεη κηα εληνιή, αιιά θαη λα θαζνξίζεη ζε πνηα ζέζε ηεο κλήκεο ζα θνξησζεί. ρεκαηίδεη δειαδή ηνλ ράξηε ηεο κλήκεο. 'Άιισζηε ν κεηαθξαζκέλνο θώδηθαο (ζηηο απιέο πεξηπηώζεηο όπσο ν MIX) δελ είλαη ηίπνηε άιιν πάξα κηα εηθόλα ηεο κλήκεο πξηλ από ηελ εθηέιεζε. Ζ ραξηνγξάθεζε ηεο κλήκεο γίλεηαη θαηά ην πξώην πέξαζκα κε ηνλ ηαπηόρξνλν ζρεκαηηζκό ηνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα. ηνλ κεραληζκό θαζνξηζκνύ ησλ ζέζεσλ κλήκεο θαη ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη ν κεηξεηήο ζέζεο (location counter). O κεηξεηήο ζέζεο είλαη κηα εηδηθή κεηαβιεηή ηελ νπνία ρεηξίδεηαη ν κεηαθξαζηήο assembler αιιά θαη ν πξνγξακκαηηζηήο ηεο assembly. Καηά ηε έλαξμε ηεο κεηάθξαζεο ν κεηξεηήο ζέζεο έρεη ηελ ηηκή 0000 εθηόο αλ έρεη νξηζηεί δηαθνξεηηθά(ςεπδνεληνιή ORIG). Ζ ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζε εθθξάδεηαη από έλα ΟΚΣΑΓΗΚΟ αξηζκό θαη αιιάδεη ηηκή ή παξακέλεη ζηαζεξή κε βάζε ην είδνο ηεο ςεπδνεληνιήο ή ηεο εθηειέζηκήο εληνιήο πνπ πξόθεηηαη λα κεηαθξαζηεί. Ζ αιιαγή γίλεηαη ζην ηέινο ηεο κεηάθξαζεο σο εμήο: ζε θάζε εθηειέζηκή εληνιή απμάλεη θαηά έλα ζε θάζε ςεπδνεληνιή EQU ε ηηκή ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή ζε θάζε ςεπδνεληνιή CON ή ALF απμάλεη θαηά έλα ζε θάζε ςεπδνεληνιή ORIG κεηαβάιιεηαη κε βάζε ηελ αξηζκεηηθή παξάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ηνπ παξάγνληα ηεο ςεπδνεληνιήο

9 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 113 Ζ ηηκή πνπ έρεη ν κεηξεηήο ζέζεο πρίλ από ηελ επεμεξγαζία(πξώην πέξαζκα) κηαο εθηειέζηκεο εληνιήο, θαζνξίδεη θαη ηελ ζέζε ηεο κλήκεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε κεηαθξαζκέλε εληνιή όηαλ ην πξόγξακκα θνξησζεί ζηε κλήκε Δπίζεο ε ηηκή πνπ έρεη ν κεηξεηήο ζέζεο ΠΡΗΝ ηελ επεμεξγαζία(πξώην πέξαζκα) κηαο ςεπδνεληνιήο νξηζκνύ κεηαβιεηήο (CON ή ALF) θαζνξίδεη θαη ηελ ζέζε ηεο κλήκεο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε κεηαβιεηή κεηαθξαζκέλε εληνιή όηαλ ην πξόγξακκα θνξησζεί ζηε κλήκε Aπηό ζεκαίλεη όηη, αλ ε ηξέρνπζα ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο είλαη 0144, ηόηε: αλ ε επόκελε γξακκή πνπ ζα δηαβαζηεί πεξηέρεη εληνιή, απηή ζα ηνπνζεηεζεί ζηε δηεύζπλζε, 0144 ηεο κλήκεο αλ πεξηέρεη ςεπδνεληνιή νξηζκνύ κεηαβιεηήο ηόηε ε κεηαβιεηή ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ ζέζε 0144 ηεο κλήκεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, θαη πξηλ δηαβαζηεί ε επόκελε γξακκή, ν κεηξεηήο ζέζεο απμάλεηαη θαηά 1, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ε εληνιή πνπ πξόθεηηαη λα δηαβαζηεί ή ε κεηαβιεηή πνπ πξόθεηηαη λα νξηζηεί ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηε δηεύζπλζε Ζ ίδηα δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ αλάγλσζε θαη ηεο ηειεπηαίαο εληνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπνκέλσο κπνξνύκε λα πνύκε όηη "ο κεηρεηής ζέζες είλαη κηα εηδηθή κεηαβιεηή ηοσ κεηαθραζηή assembler, ο οποίος (κεηρεηής) περηέτεη ηελ δηεύζσλζε ηες ζέζες κλήκες ζηελ οποία ζα ηοποζεηεζεί ε ηρέτοσζα εληοιή ή κεηαβιεηή". Αλ ε "ηξέρνπζα" εθηειέζηκή εληνιή ή ςεπδνεληνιή νξηζκνύ κεηαβιεηήο έρεη εηηθέηα, ηόηε ην όλνκα ηεο εηηθέηαο ηνπνζεηείηαη ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα ζηε ζηήιε ησλ ζπκβνιηθώλ νλνκάησλ θαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ησλ ηηκώλ, ηνπνζεηείηαη ε ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο. Αλ ε ηξέρνπζα ςεπδνεληνιή είλαη ε EQU, ηόηε ην όλνκα ηεο εηηθέηαο ηνπνζεηείηαη ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα ζηε ζηήιε ησλ ζπκβνιηθώλ νλνκάησλ θαη ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ησλ ηηκώλ, ηνπνζεηείηαη ε ηηκή ηεο ζηαζεξάο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ παξάγνληα ηεο ςεπδνεληνιήο. Παράδεηγκα : Τπνζέηνπκε όηη : ζην ζπκβνιηθό όλνκα ARRAY αληηζηνηρίζακε ηελ δηεύζπλζε ν κεηξεηήο ζέζεο πξηλ από ηελ αλάγλσζε ηεο εληνιήο "ENT1 99" έρεη ηελ ηηκή θαη έρνπκε ηνλ παξαθάησ θώδηθα ENT1 99 LABEL STZ ARRAY,1 DEC1 1 J1P LABEL Ζ εληνιή ENT1 99 ζα ηνπνζεηεζεί ζηε δηεύζπλζε 'Όηαλ ν assembler θηάζεη ζηελ επόκελε εληνιή ε ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο ζα είλαη Σν ζπκβνιηθό όλνκα LABEL ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ πίλαθα ζπκβνιηθώλ νλνκάησλ κε αληίζηνηρε ηηκή Ζ εληνιή " STZ ARRAY,1" κεηαθξαζκέλε, ζα ηνπνζεηεζεί ζηε δηεύζπλζε Ζ

10 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 114 επόκελε εληνιή ζα ηνπνζεηεζεί ζηε δηεύζπλζε 1003 θαη ε κεζεπόκελε "J1P LABEL" ζηε δηεύζπλζε Μεηά ην ηέινο ηνπ πξώηνπ πεξάζκαηνο ζα έρνπκε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο : πκβνιηθόο πίλαθαο πκβνιηθόο πίλαθαο Δηθόλα νλνκάησλ εληνιώλ ελδηάκεζνπ αξρείνπ ύκβνιν ηηκή ύκβνιν C F LC Πξόγξακκα assembly ARRAY 0000 ENT ENT1 99 LABEL 1002 STZ 41 (L:R) 1002 LABEL STZ ARRAY,1 DEC DEC1 1 J1P J1P LABEL ηo δεύηεξν πέξαζκα ηώξα, παξαηεξνύκε όηη ζε θάζε ζύκβνιν αληηζηνηρεί θαη κηα αξηζκεηηθή ηηκή. Δπνκέλσο είκαζηε έηνηκνη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε όισλ ησλ ζπκβόισλ κε αξηζκνύο. Οη ζηαζεξέο 99 θαη 01 ζα κεηαθεξζνύλ ζην νθηαδηθό. Ζ κεηάθξαζε ζα δώζεη ηνλ παξαθάησ θώδηθα: Θέζε κλήκεο Πξόγξακκα ζε γιώζζα κεραλήο m I F C Καηά ηε κεηάθξαζε ιάβακε ππόςε καο ηα παξαθάησ : Οη εληνιέο ENT1, DEC1 θαη J1P δελ δέρνληαη κεξηθό πεδίν (βιέπε ζπκβνιηθό πίλαθα εληνιώλ). ηελ εληνιή STZ ARRAY,1 δελ ππάξρεη F-πεδίν. Απηό ζεκαίλεη όηη ζα κεηαθξάζνπκε 05 (ππνλννύκελε ηηκή). Αο ζπλνςίζνπκε ηώξα ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν ζπκβνινκεηαθξαζηήο όηαλ ζπλαληά κηα απιή εληνιή. (γηα ηηο ςεπδoεληνιέο ζα κηιήζνπκε παξαθάησ). Πρώηο πέραζκα: Β1: Αλ δελ ππάξρεη εηηθέηα πήγαηλε ζην βήκα Β3. Β2: Σνπνζέηεζε ηελ εηηθέηα ζηε κία ζηήιε ηνπ ζπκβνιηθό πίλαθα θαη ζηελ άιιε βάιε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο. Β3: Αύμεζε θαηά έλα ηε ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο (ζρήκα 5.2) Β4: Σνπνζέηεζε ηελ εληνιή καδί κε ηε δηεύζπλζε πνπ ζα θνξησζεί ζηε κλήκε, ζην ελδηάκεζν αξρείν. Δεύηερο πέραζκα: Β1: Μεηάθξαζε ηεο εληνιήο ζε δπαδηθό θώδηθα κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα νλνκάησλ (πξώην πέξαζκα) θαη ηνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα εληνιώλ (θαηαζθεπαζηήο)

11 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 115 ARXH Αξρηθέο ηηκέο LC=0 1 Αλάγλσζε ζπκβνιηθνύ θώδηθα Αλίρλεπζε OPCODE CON ΕΝΣΟΛΗ ALF ORIG END EQU ΟΥΙ ΔΣΗΚΔΣΑ ΔΣΗΚΔΣΑ PASS 2 OXI ΝΑΙ NAI H εηηθέηα ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα κε ηηκή ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ LC H εηηθέηα ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα κε ηηκή ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ LC Ζ εηηθέηα ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα κε ηηκή ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο πνπ βξίζθεηαη ζην πεδίν ηνπ παξάγνληα LC=LC+1 Τπνινγηζκόο ηεο αξηζ. παξάζηαζεο ηνπ παξάγνληα θαη ηνπνζεηεζή ηεο ζηνλ LC Δλδηάκεζν αξρείν 1 τήκα 5.2 Πξώην πέξαζκα (pass 1) ζπκβνινκεηαθξαζηή

12 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 116 PASS2 2 Δλδηάκεζν ΣΔΛΟ αξρείν Αλίρλεπζε OPCODE CON ALF ΕΝΣΟΛΗ ORIG END EQU Μεηάθραζε ηεο εληνιήο κε ηε βνήζεηα ηνπ ΤΜΒΟΛΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ Τπνινγηζκόο ηεο δηεύζ. έλαξμεο ηνπ πξνγξ. Δγγξαθή ηεο δηεπζ. ζην εθηειέζηκν αξρείν Δεκοσργία Θέζες Μλήκες Γηεύζπλζε: ε ηηκή ηνπ LC από ην Pass1 Πεξηερόκελν: ε κεηαθξαζκέλε εληνιή Δεκοσργία Θέζες Μλήκες Γηεύζπλζε: ε ηηκή ηνπ LC απo ην Pass1 Πεξηερόκελν: ε ηηκή ηνπ παξάγνληα Δθηειέζηκν αξρείν 2 Δθηύπσζε πκβνιηθνύ θώδηθα + πλη. ιάζε τήκα 5.3 Γεύηεξν πέξαζκα (pass 1) ζπκβνινκεηαθξαζηή

13 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 117 Β2: Γεκηνύξγεζε ζην αξρείν εμόδνπ (object file) κηα εγγξαθή πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε κηα ζέζε κλήκεο θαηά ηε θόξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε δηεύζπλζε ηε δηεύζπλζε ηεο εληνιήο πνπ βξέζεθε θαηά ην πέξαζκα έλα θαη πεξηερόκελν ηε κεηαθξαζκέλε εληνιή. (ζρήκα 5.3) Β3: Δθηύπσζε ηεο εληνιήο κε ηα ζπληαθηηθά ιάζε (αλ ππάξρνπλ). Καηά ηελ δηάξθεηα θαη ησλ δύν βεκάησλ αληρλεύεηαη ε εληνιή γηα ζπληαθηηθά ιάζε ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ ηειηθή εθηύπσζε. Ζ ζπκβνιηθή δηεύζπλζε κηαο εληνιήο κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν ζύλζεηε από έλα απιό ζπκβνιηθό όλνκα. Απηό γίλεηαη γηα λα δηεπθνιύλνπκε ηνλ πξνγξακκαηηζκό. Γεληθά κηα ζπκβνιηθή δηεπζπλζε κπνξεί λα εθθξάδεηαη από : - ζπκβνιηθό όλνκα. - αξηζκεηηθή ζηαζεξά (ζην δεθαδηθό ζύζηεκα) - αζηεξίζθν (*). - ζπκβνιηθή αξηζκεηηθή έθθξαζε. Ζ πεξίπησζε ηνπ ζπκβνιηθνύ νλόκαηνο είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηηο εληνιέο πνπ έρνπλ αλάγθε κηαο δηεύζπλζεο.. Παράδεηγκα : LDA FOUR ST1 ANT CMPA NIKOS J1P LABEL H αξηζκεηηθή ζηαζεξά αλαθέξεηαη ζηηο εληνιέο άκεζεο ελέξγεηαο πνπ ζην πεδίν ηνπ παξάγνληα δελ κπαίλεη ε δηεύζπλζε ηνπ παξάγνληα αιιά ν ίδηνο ν παξάγνληαο (κηα ζηαζεξά). Παράδεηγκα : ENT1 3 DECA 7 INC2 17 ENTA 39 ην ζεκείν απηό ζα αλαθέξνπκε κόλν, θαη ζα ην εμεγήζνπκε αξγόηεξα, όηη κπνξνύκε λα έρνπκε θαη κηα αξηζκεηηθή ζηαζεξά κε ζπκβνιηθή κνξθή (βιέπε ςεπδνεληνιή EQU). πκβνιίδνπκε κε αζηεξίζθν (*) ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ κεηξεηή Θέζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα ηδηόηππν ζπκβνιηθό όλνκα. Παράδεηγκα : JBUS *(18) J1P * H εληνιή JBUS *(16) ππελζπκίδεη ζηνλ ΜΗΥ όηη πξέπεη λα κείλεη ζηε δηεύζπλζε πνπ ππνλνεί ν κεηξεηήο ζέζεο (δειαδή ζηελ ίδηα ηελ εληνιή) κέρξηο όηνπ ε κνλάδα εηζόδνπ 18, ηειεηώζεη ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζηε κλήκε. Σν πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα κεηαθεξζνύλ εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά από ηελ κνλάδα. εκεηώλνπκε όηη ν κεηξεηήο ζέζεο (LC) ιεηηνπξγεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάθξαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελώ ν απαξηζκεηήο εληνιώλ (PC) θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γηα ηνλ πξώην ππεύζπλνο είλαη ν κεηαθξαζηήο (έλα

14 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 118 πξόγξακκα), ελώ γηα ηνλ δεύηεξν ππεύζπλε είλαη ε κνλάδα ειέγρνπ (κηα κεραλή). Αλ ζειήζνπκε λα βάινπκε ηνλ ΜΗΥ λα δνπιεύεη αηώληα δελ έρνπκε παξά λα δώζνπκε ηελ εληνιή JMP *. Μπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί ζα ζπκβεί απηό; Μηα αξηζκεηηθή ζπκβνιηθή έθθξαζε είλαη έλαο ζπλδπαζκόο ησλ πξνεγνύκελσλ πεξηπηώζεσλ(ζύκβνιν, αξηζκεηηθή ζηαζεξά, αζηεξίζθνο) θαη ησλ ηειεζηώλ +, -, *, /, θαη : όπνπ ε δηαίξεζε είλαη ε αθέξαηα δηαίξεζε (αθέξαην πειίθν). Ζ έθθξαζε (a:b) ιεηηνπξγεί ζαλ (8 ρ a) + b. Ζ ιεηηνπξγία ησλ εθθξάζεσλ γίλεηαη απζηεξά από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά. Γελ ππάξρεη ηεξαξρία πξάμεσλ θαη δελ επηηξέπνληαη παξελζέζεηο. Παράδεηγκα : Ζ έθθξαζε /3*5 ιεηηνπξγεί ζαλ ((((25-5)+1)/3)*5)=35. Ζ έθθξαζε 2*4-2*4 δελ δίλεη απνηέιεζκα 0, όπσο μέξακε κέρξη ηώξα, αιιά 24. Μέζα ζηηο εθθξάζεηο κπνξεί λα κεηέρεη θαη ε ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο. Ζ έθθξαζε *+35*2 επηηξέπεηαη. Σν πξώην αζηεξάθη (*) ππνλνεί ηελ ηηκή (ηξέρνπζα) ηνπ κεηξεηή ζέζεο. Δπεηδή ν παξάγσλ κηαο εληνιήο απνηειείηαη από ηξία πεδία, επηηξέπεηαη θαζέλα από απηά λα είλαη κηα αξηζκεηηθή έθθξαζε. Παράδεηγκα : LDA J1P ARRAY-1,I-2(3:5) *+3,ANT+1 Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη, νη ηηκέο ησλ εθθξάζεσλ λα βξίζθνληαη κέζα ζηα όξηα πνπ επηηξέπνπλ η' αληίζηνηρα πεδία. Τπελζπκίδνπκε όηη νη ηηκέο ηνπ πεδίνπ δηεπζύλζεσλ πξέπεη λα βξίζθνληαη κεηαμύ ησλ αξηζκώλ θαη θαη νη ηηκέο ηνπ Η-πεδίνπ θαη F-πεδίνπ κεηαμύ ησλ αξηζκώλ 0 θαη Φεσδοεληοιές ή κε Εθηειέζηκές Εληοιές Οη ςεπδνεληνιέο δελ αλήθνπλ ζην βαζηθό ζύλνιν εληνιώλ, δελ κεηαθξάδνληαη ζε γιώζζα κεραλήο θαη επνκέλσο δελ εθηεινύληαη. Με ηηο εληνιέο απηέο δίλνληαη δηαδηθαζηηθέο νδεγίεο ζηνλ assembler ζρεηηθέο, κε ηε δηεπζέηεζε κλήκεο, ηελ αληηζηνηρία ησλ ζπκβνιηθώλ νλνκάησλ θαη δηεπζύλζεσλ, ην νξηζκό ησλ ζηαζεξώλ, ηελ αιιαγή ηεο ηηκήο ηνπ κεηξεηή ζέζεο, θ.ι.π. 'Όιεο απηέο νη δηαδηθαζηηθέο εληνιέο νλνκάδνληαη ςεπδνεληνιέο θαη έρνπλ ηελ ίδηα δνκή κε ηηο θπξίσο εληνιέο. Γεληθά νη ςεπδνεληνιέο πιεξνθνξνύλ ηνλ ζπκβνινκεηαθξαζηή γηα ηνλ ράξηε κλήκεο πάλσ ζηνλ νπνίν ζα δνπιέςνπλ νη εθηειέζηκεο εληνιέο. Ο ΜΗΥ πξνβιέπεη γηα ηελ ΜΗΥΑL, πέληε ςεπδνεληνιέο (ORIG, CON, ALF, EQU, θαη END. πλνπηηθά, ε εληνιή ORIG θαζνξίδεη ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο. Ζ εληνιή CON αληηζηνηρεί ζ' έλα ζπκβνιηθό όλνκα κηα ζέζε ηεο κλήκεο ε νπνία ζα δερζεί κηα αξηζκεηηθή ηηκή (αξηζκεηηθή κεηαβιεηή) Ζ εληνιή ALF θάλεη ην ίδην, αιιά αθνξά ραξαθηήξεο (κεηαβιεηή ραξαθηήξσλ) Ζ εληνιή EQU εηζάγεη ζπκβνιηθά νλόκαηα ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα θαη αληηζηνηρεί ζ' απηά θάπνηεο ηηκέο (νξηζκόο αξηζκεηηθώλ ζηαζεξώλ)

15 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 119 Ζ εληνιή END είλαη ε γλσζηή νξηαθή (ηειεπηαία) εληνιή θάζε πξνγξάκκαηνο. Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ςεπδνεληνιώλ ζα παξνπζηάζνπκε ζε νινθιεξσκέλε κνξθή, ην πξόγξακκα πνπ γξάςακε αξρηθά ζε ζπκβνιηθή γιώζζα κεραλήο. * ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΣΟ ΓΗΑΒΑΕΔΗ ΓΤΟ ΘΔΣΗΚΟΤ ΑΚΔΡΑΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ * ΚΑΗ ΣΤΠΧΝΔΗ ΣΟΝ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ. * CR EQU 16 ΚΧΓΗΚΟ ΑΝΑΓΝΧΣΖ ΓΔΛΣΗΧΝ LP EQU 18 ΚΧΓΗΚΟ ΔΚΣΤΠΧΣΖ * INPUT ORIG *+16 ΥΧΡΟ ΜΝΖΜΖ ΓΗΑ ΜΗΑ ΚΑΡΣΑ FIRST CON 0 ΥΧΡΟ ΜΝΖΜΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΡΧΣΟ ΑΡΗΘΜΟ OUTPUT ORΗG *+24 ΥΧΡΟ ΜΝΖΜΖ ΓΗΑ ΜΗΑ ΓΡΑΜΜΖ * ARXH IN INPUT(CR) ΑΝΑΓΝΧΣΖ ΜΗΑ ΚΑΡΣΑ JBUS *(CR) ΑΝΑΜΟΝΖ ΣΔΛΟΤ ΑΝΑΓΝΧΖ LDA ΗNPUT ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΡΧΣΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ LDX INPUT+1 (ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ) ΣΟΤ ra KAI rx NUM ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ Δ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ STA FIRST Ο ΠΡΧΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖ ΘΔΖ FIRST LDA ΗNPUT+2 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΑΡΗΘΜΟΤ LDX INPUT+3 (ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ) ΣΟΤ ra KAI rx NUM ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ Δ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ ΜΟΡΦΖ CMPA FIRST ΤΓΚΡΗΖ ΜΔΣΑΞΤ ra KAI FIRST JGE NEXT AN >= ΠΖΓΑΗΝΔ ΣΖ ΘΔΖ NEXT LDA FIRST ΦΟΡΣΧΔ ΣΖ ΘΔΖ FIRST ΣΟΝ ra NEXT CHAR ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ra Δ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ * * Ο ΚΑΣΑΥΧΡΖΣΖ ΑΥ ΠΔΡΗΔΥΔΗ ΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ * STA OUTPUT ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ STX OUTPUT+1 ΣΖ ΜΝΖΜΖ ΜΔ ΤΜΒΟΛΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ * ΠΡΧΣΖ ΘΔΖ ΣΟ ΤΜΒΟΛΟ OUTPUT OUT OUTPUT(LP) ΔΚΣΤΠΧΖ ΜΗΑ ΓΡΑΜΜΖ JBUS *(LP) ΑΝΑΜΟΝΖ ΣΔΛΟΤ ΔΚΣΤΠΧΖ HLT END ΑΡXH Μεηά ην πξώην πέξαζκα ν Assembler ζα δεκηνπξγήζεη ηνλ παξαθάησ ζπκβνιηθό πίλαθα. πκβνιηθό όλνκα Σηκή ρόιηα CR 20 ηαζεξά LP 22 ηαζεξά INPUT 0000 Γηεύζπλζε FIRST 0020 Γηεύζπλζε OUTPUT 0021 Γηεύζπλζε ARXH 0051 Γηεύζπλζε NEXT 0065 Γηεύζπλζε

16 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 120 ην ζεκείν απηό ζα δεκηνπξγεζεί ε απνξία ζρεηηθά κε ην ζπκβνιηθό όλνκα NEXT, αθνύ όπσο θαίλεηαη ζην πξόγξακκα πξώηα ρξεζηκνπνηείηαη (JGE NEXT) θαη κεηά νξίδεηαη ε ηηκή ηνπ (NEXT CHAR). Γειαδή, όηαλ ν Assembler αλαδεηήζεη ηελ δηεύζπλζε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηηθέηα ΝΔΥΣ, απηή δελ ζα ππάξρεη κέζα ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα. Ζ αλαθνξά ζε κηα δηεύζπλζε πνπ δελ έρεη αθόκα νξηζζεί επηηξέπεηαη θαη νλνκάδεηαη προγελέζηερε αλαθνξά (forward reference). Σν πξόβιεκα ηεο εύξεζεο ηεο δηεύζπλζεο από ηνλ Assembler, ζε κηα πξνγελέζηεξε αλαθνξά νθείιεηαη θαη ε ύπαξμε ησλ δύν πεξαζκάησλ. Η Φεσδοεληοιή ORIG Με ηελ ςεπδνεληνιή ORIG κεηαβάιινπκε ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο. Ζ κνξθή ηεο ςεπδνεληνιήο ORIG είλαη: [εηηθέηα] ORIG πκβνιηθή έθθξαζε [ζρόιηα] ηε γξαθή ηεο εληνιήο ORIG ηεξνύληαη νη θαλόλεο ζέζεο πνπ ηζρύνπλ θαη ζηηο απιέο εληνιέο. Οη ([ ]) ζε έλα πεδίν ηεο εληνιήο ζεκαίλεη όηη ην πεδίν δελ είλαη ππνρξεσηηθό. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε [εηηθέηα] θαη ηα [ζρόιηα] δελ είλαη ππνρξεσηηθά. Παράδεηγκα : ORIG 100 LDA P LDX Q ORIG 105 ADD W Ζ εληνιή LDA P ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ δηεύζπλζε 0144, ε LDX Q ζηελ δηεύζπλζε 0145, ελώ ε εληνιή ADD W ζηελ Οη ζέζεηο 0146 έσο 0150 ζα παξακείλνπλ θελέο.(πξνζνρή, νη ηηκέο 0144 θ.ι.π είλαη ζην νθηαδηθό) ην νινθιεξσκέλν πξόγξακκα πνπ γξάςακε ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, όηαλ ν assembler θηάζεη ζηελ εληνιή INPUT ORIG *+16, ν κεηξεηήο ζέζεο έρεη ηελ ηηκή 0000 (Ζ ςεπδνεληνιή EQU δελ επεξεάδεη ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο). Σν ζπκβνιηθό όλνκα ΗΝΡUT ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα κε ηηκή Ζ ηηκή ηεο έθθξαζεο *+16 είλαη =16 10 =20 8 Μελ μερλάηε όηη ην "*" ζπκβνιίδεη ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο ηελ ζηηγκή πνπ ππνινγίδνπκε ηελ έθθξαζε. Άξα ν κεηξεηήο ζέζεο ζα πάξεη ηελ ηηκή 20 8 θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ε εηηθέηα ηεο επόκελεο ςεπδνεληνιήο (FIRST) ζα ηνπνζεηεζεί ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα κε αληίζηνηρε ηηκή Με ην ηέρλαζκα απηό δεζκεύζακε 16 ζπλερείο ζέζεηο ηεο κλήκεο κε δηεπζύλζεηο 0000, 0001, 0002,..., Σα INPUT, INPUT+1, INPUT+2, δελ είλαη ζπκβνιηθά νλόκαηα αιιά ζπκβνιηθέο εθθξάζεηο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο είλαη 0000, 0001,..., 0017 αληίζηνηρα. (Πξνζνρή, νη δείθηεο είλαη ζην δεθαδηθό θαη νη δηεπζύλζεηο ζην νθηαδηθό ζύζηεκα). Ο ηξόπνο απηόο είλαη ηαπηόρξνλα θαη ε κέζνδνο νξηζκνύ ησλ κνλνδηάζηαησλ πηλάθσλ.

17 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 121 Παράδεηγκα : ORIG 15 PIN ORIG *+100 LDA P Οη δύν πξώηεο εληνιέο νξίδνπλ έλα κνλνδηάζηαην πίλαθα ΡΗΝ (όλνκα ηεο πξώηεο ζέζεο) ν νπνίνο έρεη 100 ζέζεηο θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ κλήκε από ηελ δηεύζπλζε 0017 έσο θαη ηελ Ζ εληνιή LDA P ζα ηνπνζεηεζεί ζηε δηεύζπλζε Αο ζπλνςίζνπκε ηώξα ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλεη ν ζπκβνινκεηαθξαζηήο όηαλ ζπλαληά ηελ εληνιή ORIG (ζρήκαηα 5.2 θαη 5.3). Πρώηο πέραζκα: Β1: Αλ δελ ππάξρεη εηηθέηα πήγαηλε ζην βήκα Β3. Β2: Σνπνζέηεζε ηελ εηηθέηα ζηελ κία ζηήιε ηνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα θαη ζηελ άιιε βάιε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ κεηξεηή. Β3: Τπνιόγηζε ηελ ηηκή ηεο παξάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ παξάγνληα θαη βάιε ηελ ηηκή ζηνλ κεηξεηή ζέζε. Β4: Σνπνζέηεζε ηελ εληνιή ζην ελδηάκεζν αξρείν ζαλ ζρόιην Δεύηερο πέραζκα: Β1: Δθηύπσζε ηεο εληνιήο κε ηα ζπληαθηηθά ιάζε (αλ ππάξρνπλ). Η υεσδοεληοιή CON Mε ηελ ςεπδνεληνιή CON δίλνπκε ζε κηα ζέζε ηεο κλήκεο έλα ζπκβνιηθό όλνκα, θαη ηνπνζεηνύκε ζ' απηήλ(ζέζε) κηα αξρηθή ηηκή. Σελ ηηκή απηή έρνπκε δηθαίσκα λα ηελ αιιάμνπκε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (κεηαβιεηή) ή λα ηελ δηαηεξήζνπκε ζηαζεξή. Οπζηαζηηθά κε ηελ παξαπάλσ ςεπδνεληνιή νξίδνπκε κηα κεηαβιεηή, όπσο ηελ μέξνπκε από ηνλ θιαζζηθό πξνγξακκαηηζκό. Ζ γεληθή κνξθή ηεο εληνιήο είλαη : [εηηθέηα] CON πκβνιηθή έθθξαζε [ζρόιηα] ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη εηηθέηα (ππάξρεη ζπλήζσο), ηόηε ην ζπκβνιηθό ηεο όλνκα κπαίλεη ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα κε αληίζηνηρε ηηκή ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο. Δπίζεο, θαηά ηε θόρηφζε ηοσ πξνγξάκκαηνο, ζηε ζέζε ηεο κλήκε κε δηεύζπλζε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο ζα ηνπνζεηεζεί ε αξηζκεηηθή ηηκή ηεο "έθθξαζεο", ε νπνία κπνξεί λα είλαη κηα αξηζκεηηθή ζηαζεξά ή κηα αξηζκεηηθή παξάζηαζε. Παράδεηγκα : ΟRIG 2000 ANT CON 10 ORIG 2010 MAX CON *

18 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 122 ην παξάδεηγκα απηό νξίδνπκε κηα ζέζε κλήκεο κε ζπκβνιηθό όλνκα ΑΝΣ κε δηεύζπλζε θαη αξρηθή ηηκή Oξίδνπκε επίζεο κηα άιιε ζέζε κλήκεο κε ζπκβνιηθό όλνκα ΜΑΥ, θαη δηεύζπλζε Ζ αξρηθή ηηκή ηεο παξαπάλσ κεηαβιεηήο ζα είλαη ην εμήο όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε δηεπζύλζεηο απηέο ζα είλαη ζην νθηαδηθό. ην νθηαδηθό επίζεο ζα είλαη θαη ηα πεξηερόκελα κλήκεο. Παράδεηγκα : Να γξαθεί έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ζε γιώζζα MIXAL ην νπνίν λα ελαιιάζζεη ηεο αξρηθέο ηηκέο δύν κεηαβιεηώλ Ρ θαη Q πνπ έρνπλ δηεπζύλζεηο 0004 θαη 0005 αληίζηνηρα. Δπίζεο ην πξόγξακκα λ' αξρίδεη από ηελ δηεύζπλζε * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΗΜΔΣΑΘΔΖ ΣΗΜΧΝ ΓΤΟ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ORIG 4 P CON 7 OΡΗΜΟ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ P Q CON 12 ΟΡΗΜΟ ΜΔΣΑΒΛΖΣΖ Q * BEGIN ORIG 10 LDA P ra <--- MEM [P] LDX Q rx <--- MEM [Q] STA Q ra ---> MEM [Q] STX P ra ---> MEM [P] HLT END BEGIN Πξνηείλνπκε ζαλ άζθεζε λα θαηαζθεπάζεηε ηελ κεηάθξαζε ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο ζε γιώζζα κεραλήο ηνπ ΜΗΥ. πλνπηηθά νη ελέξγεηεο ηνπ ζπκβνινκεηαθξαζηή είλαη: (ζρήκαηα ) Πρώηο πέραζκα: Β1: Αλ δελ ππάξρεη εηηθέηα πήγαηλε ζην βήκα Β3. Β2: Σνπνζέηεζε ηελ εηηθέηα ζηελ κία ζηήιε ηνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα θαη ζηελ άιιε βάιε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ κεηξεηή. Β3: Αύμεζε θαηά έλα ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο Β4: Σνπνζέηεζε ηελ εληνιή καδί κε ηελ δηεύζπλζε πνπ ζα θνξησζεί ζηε κλήκε, ζην ελδηάκεζν αξρείν. Δεύηερο πέραζκα: Β1: Γεκηνύξγεζε ζην αξρείν εμόδνπ (object file) κηα εγγξαθή πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε κηα ζέζε κλήκεο θαηά ηε θόξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε δηεύζπλζε ηελ δηεύζπλζε πνπ αληηζηνηρήζεθε ζηελ εληνιή CON θαηά ην πξώην πέξαζκα θαη πεξηερόκελν ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξά ή ηεο παξάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ παξάγνληα. Β2: Δθηύπσζε ηεο εληνιήο κε ηα ζπληαθηηθά ιάζε (αλ ππάξρνπλ).

19 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 123 Η Φεσδοεληοιή ALF Ζ ςεπδνεληνιή ALF ελεξγεί όπσο αθξηβώο ε εληνιή CON κε ηε κόλε δηαθνξά όηη ζηε ζέζε ηνπ παξάγνληα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ 5 ραξαθηήξεο ζηηο ζηήιεο 12 έσο 21. Γειαδή ε ALF oξίδεη κηα κεηαβιεηή ραξαθηήξσλ. [εηηθέηα] ALF Υαξαθηήξεο [ζρόιηα] Παράδεηγκα ORIG 100 A ALF ABCDE B ALF ΑΝ--- C ALF MIX-- D ALF E ALF -MIX- F ALF M---X Οη παξαπάλσ εληνιέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ 6 ζέζεηο κλήκεο κε ζπκβνιηθά νλόκαηα A, B, C, D, E, F θαη αληίζηνηρεο δηεπζύλζεηο 0144, 0145, 0146,..., (κε ζπκβνιίδνπκε ηνλ θελό ραξαθηήξα). Σν πεξηερόκελν ησλ ζέζεσλ απηώλ ζα είλαη: Γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ κεηαβιεηώλ ζπκβνπιεπηήθακε ηνλ πίλαθα ηνπ βαζηθνύ ζπλόινπ ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ ΜΗΥ (Πίλαθαο 4.1). Παράδεηγκα : ORIG 8 MESSAGE ALF Ο ΤΠΟ ALF ΛΟΓΗ ALF ΣΖ Μ ALF ΗΥ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα νξίδνπκε ηέζζεξηο δηαδνρηθέο ζέζεηο κλήκεο κε δηεπζύλζεηο 10, 11, 12 θαη 13 αληίζηνηρα. Ζ πξώηε ζέζε είλαη κηα επώλπκε κεηαβιεηή κε ζπκβνιηθό όλνκα MESSAGE. Οη άιιεο ηξεηο ζέζεηο είλαη αλώλπκεο. Ζ αλαθνξά ζε απηέο γίλεηαη κέζσ ησλ εθθξάζεσλ MESSAGE+1, MESSAGE+2 kai MESSAGE+3 αληίζηνηρα. ηηο ηέζζεξηο απηέο ζέζεηο ηεο κλήκεο ηνπνζεηήζεθε ην κήλπκα " Ο ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΜΗΥ" πλνπηηθά νη ελέξγεηεο ηνπ ζπκβνινκεηαθξαζηή είλαη: (ζρήκαηα 5.2, 5.3) Πρώηο πέραζκα: Β1: Αλ δελ ππάξρεη εηηθέηα πήγαηλε ζην βήκα Β3. Β2: Σνπνζέηεζε ηελ εηηθέηα ζηελ κία ζηήιε ηνπ ζπκβνιηθνύ

20 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 124 πίλαθα θαη ζηελ άιιε βάιε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ κεηξεηή. Β3: Αύμεζε θαηά έλα ηελ ηηκή ηνπ κεηξεηή ζέζεο Β4: Σνπνζέηεζε ηελ εληνιή καδί κε ηελ δηεύζπλζε πνπ ζα θνξησζεί ζηε κλήκε, ζην ελδηάκεζν αξρείν. Δεύηερο πέραζκα Β1: Γεκηνύξγεζε ζην αξρείν εμόδνπ (object file) κηα εγγξαθή πνπ ζα αληηζηνηρεί ζε κηα ζέζε κλήκεο θαηά ηε θόξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε δηεύζπλζε ηελ δηεύζπλζε πνπ αληηζηνηρήζεθε ζηελ εληνιή ALF θαηά ην πξώην πέξαζκα θαη πεξηερόκελν ηνπο ραξαθηήξεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ παξάγνληα. Β2: Δθηύπσζε ηεο εληνιήο κε ηα ζπληαθηηθά ιάζε (αλ ππάξρνπλ). Η Φεσδοεληοιή EQU H ςεπδνεληνιή EQU ηνπνζεηεί ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα, ζπκβνιηθά νλόκαηα ησλ νπνίσλ νη ηηκέο δελ είλαη δηεπζύλζεηο, αιιά θάπνηεο ζηαζεξέο. Ζ ηηκέο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ ζηαζεξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. θαη ελζσκαηώλνληαη ζηνλ αξηζκεηηθό θώδηθα γιώζζαο κεραλήο θαηά ηε κεηάθξαζε. Ζ ςεπδνεληνιή EQU δελ αιιάδεη ηελ ηηκή ηοσ κεηξεηή ζέζεο θαη πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη εηηθέηα. Με ηελ εληνιή απηή δίλνπκε νπζηαζηηθά έλα ζπκβνιηθό όλνκα ζε κία ζηαζεξά. Ζ ρξήζε ηεο έρεη ζαλ ζθνπό λα καο απαιιάμεη από δηαδνρηθέο δηνξζώζεηο ηνπ θώδηθα, όηαλ ε ζηαζεξά επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο κέζα ζε απηόλ. Ζ γεληθή κνξθή ηεο ςεπδνεληνιήο είλαη: [εηηθέηα] EQU πκβνιηθή έθθξαζε [ζρόιηα] Παράδεηγκα : CR EQU 16 IN JBUS CARD(CR) *(CR) ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, CR είλαη ην ζπκβνιηθό όλνκα ηνπ θσδηθνύ ηεο κνλάδαο εηζόδνπ. Με ηελ εληνιή EQU δώζακε ηελ ηηκή (16) 10 ζην ζπκβνιηθό όλνκα ην νπνίν κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηνύκε αληί ηεο ηηκήο ζηαζεξάο 16 κέζα ζην πξόγξακκα. Οη αξηζκεηηθέο ηηκέο ησλ ζηαζεξώλ ελζσκαηώλνληαη ζηηο εληνιέο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνύλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηάθξαζεο. Απηόο είλαη άιισζηε ν ιόγνο πνύ δελ κπνξνύκε λα ηηο αιιάμνπκε θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Παράδεηγκα : N EQU 16 M EQU 3+2 P EQU M*N ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ππάξρεη κηα θαηεγνξία εληνιώλ πνπ ζηε ζέζε ηνπ παξάγνληα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη κόλν ζπκβνιηθά νλόκαηα ζηαζεξώλ ( ENTA, DECA, INCA, ENNA θ.ι.π) θαη κηα άιιε θαηεγνξία πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη κόλν ζπκβνιηθά νλόκαηα κεηαβιεηώλ (STA, LDA, CMPA, JLE,

21 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 125 θ.ι.π). Πξνζέμηε απηή ηε δηάθξηζε, γηαηί ν ΜΗΥ δελ αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξά θαη απηό ζα ζαο νδεγήζεη ζε ιογηθά ιάζε. ην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί γίλεηαη εζειεκέλα απηό ην ιάζνο. Παράδεηγκα : Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε ην παξαθάησ πξόγξακκα. ORIG 8 CONST EQU 3 VAR CON 13 * BEGIN LDΥ CONST ΔΝΣΑ VAR END BEGIN Πξόζεζε καο ήηαλ λα γξάςνπκε ηηο εληνιέο αληίζεηα, δειαδή : BEGIN LDΥ VAR ΔΝΣΑ CONST END BEGIN θαη λα ηνπνζεηήζνπκε ζηνλ θαηαρσξεηή Υ ηελ ηηκή 13 θαη ζηνλ θαηαρσξεηή Α ηελ ηηκή 3. εκεηώλνπκε όηη ε εληνιή LDX εξκελεύεη ηνλ παξάγνληα ζαλ ζπκβνιηθό όλνκα δηεύζπλζεο θαη ε εληνιή ENTA εξκελεύεη ηνλ παξάγνληα ζαλ ζπκβνιηθό όλνκα ζηαζεξάο. Αο δνύκε όκσο ηη ζα γίλεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ο ΜΗΥ ινηπόλ εξκελεύνληαο ζηελ εληνιή LDX CONST ην ζύκβνιν CONST ζαλ κεηαβιεηή, ζα πξνζπαζήζεη λα θνξηώζεη ζηνλ rυ ην πεξηερόκελν ηεο δηεύζπλζεο 3, ην νπνίν είλαη αόξηζην. Δξκελεύνληαο ζηελ ENTA VAR ην ζύκβνιό VAR ζαλ ζηαζεξά, ζα θνξηώζεη ζηνλ rα ηελ ηηκή 10 8 πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ε δηεύζπλζε ηεο κεηαβιεηήο VAR. Ο ΜΗΥ δειαδή ζα ππαθνύζεη ζηελ ινγηθή ησλ εληνιώλ θαη ζηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα ν νπνίνο ζα έρεη ηε κνξθή: ύκβνιν ηηκή CONST 3 VAR 10 πλνπηηθά νη ελέξγεηεο ηνπ ζπκβνινκεηαθξαζηή είλαη: (ζρήκαηα ) Πρώηο πέραζκα: Β1: Σνπνζέηεζε ηελ εηηθέηα ζηελ κία ζηήιε ηνπ ζπκβνιηθνύ πίλαθα θαη ζηελ άιιε βάιε ηελ ηηκή ηεο ζηαζεξάο ή ηεο ζπκβνιηθήο παξάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ παξάγνληα. Β2: Σνπνζέηεζε ηελ εληνιή ζην ελδηάκεζν αξρείν ζαλ ζρόιην Δεύηερο πέραζκα: Β1: Δθηύπσζε ηεο εληνιήο κε ηα ζπληαθηηθά ιάζε (αλ ππάξρνπλ). Η υεσδοεληοιή END Ζ ςεπδνεληνιή απηή θάλεη δύν δνπιεηέο. Πιεξνθνξεί ηνλ Assembler όηη έρνπλ ηειεηώζεη όιεο νη ζπκβνιηθέο εληνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο (πξώην πέξαζκα).

22 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 126 Δπί πιένλ θαηά ην δεύηεξν πέξακα ελεκεξώλεη ην εθηειέζηκό αξρείν ηειεπηαία εγγξαθή) κε ηελ δηεύζπλζε έλαξμήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηελ δηεύζπλζε ηεο πξώηεο εθηειέζηκήο εληνιήο. Σελ δηεύζπλζε έλαξμεο ηελ πιεξνθνξείηαη ν ππνινγηζηήο θαη ηελ κεηαβηβάδεη ζηνλ απαξηζκεηή (programm counter) θαηά ηε θάζε ηεο θόξησζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. ' Έρεη γεληθή κνξθή : END [ζπκβνιηθή δηεύζπλζε] [ζρόιηα] Σν ζπκβνιηθό όλνκα πνπ ππάξρεη ζην πεδίν ηνπ παξάγνληα είλαη ε δηεύζπλζε ηεο εληνιήο από ηελ νπνία ν πξνγξακκαηηζηήο επηζπκεί λα αξρίζεη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ δελ ππάξρεη, ηόηε ε εθηέιεζε αξρίδεη από ηελ δηεύζπλζε Αλ ππάξρεη, ηόηε ε εθηέιεζε ζ' αξρίζεη από ηελ δηεύζπλζε ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ην ζπκβνιηθό όλνκα. ην νινθιεξσκέλν πξόγξακκα πνπ παξνπζηάδνπκε ζε πξνεγνύκελε παξάγξαθν (εύξεζε ηνπ κεγαιπηέξνπ) ππάξρεη ε εληνιή END ARXH. Σν ζπκβνιηθό όλνκα ARXH έρεη δηεύζπλζε 0051 αθξηβώο δειαδή ηελ δηεύζπλζε ηεο πξώηεο εληνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αθνινπζνύλ ηέζζεξα παξαδείγκαηα ζηα νπνία θαίλεηαη ε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο ελόο ζπκβνιηθνύ θώδηθα. Παραδείγκαηα πρώηο: Q CON 10 P CON 0 Πεγαίος θώδηθας C EQU 8 BEGIN ENTA C ADD Q STA P HLT END BEGIN ΠΡΧΣΟ ΠΕΡΑΜΑ ύκβνιν Σηκή Q 0 σκβοιηθός πίλαθας P 1 C 10 BEGIN 2

23 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ : Q CON : P CON : C EQU 8 Ελδηάκεζο Αρτείο 0002: BEGIN ENTA C 0003: ADD Q 0004: STA P 0005: HLT END BEGIN ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΕΡΑΜΑ Δθηειέζηκν αξρείν 0000: Δεδοκέλα 0001: : Εθηειέζηκος Κώδηθας 0003: : : : Trailer Record (πεξηέρεη ηε Starting Address) πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ Program Counter Program Counter 0000: Q 0001: P 0002: BEGIN Εηθόλα Μλήκες 0003: : : Παράδεηγκα δεύηερο ORIG 4 Q CON 10 P CON 0 Πεγαίος θώδηθας C EQU 8 BEGIN ENTA C ADD Q STA P HLT END BEGIN

24 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 128 ΠΡΧΣΟ ΠΕΡΑΜΑ ύκβνιν Σηκή Q 4 σκβοιηθός πίλαθας P 5 C 10 BEGIN ORIG : Q CON : P CON : C EQU 8 Ελδηάκεζο Αρτείο 0006: BEGIN ENTA C 0007: ADD Q 0010: STA P 0011 HLT END BEGIN ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΕΡΑΜΑ Δθηειέζηκν αξρείν 0004: Δεδοκέλα 0005: : Εθηειέζηκος Κώδηθας 0007: : : : Trailer Record (πεξηέρεη ηε Starting Address) πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ Program Counter Program Counter 0004: Q 0005: P 006: BEGIN Δηθόλα Μλήκεο 0007: : :

25 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 129 Παράδεηγκα ηρίηο: ORIG 4 Q CON 10 P CON 0 Πεγαίνο θώδηθαο C EQU 8 ORIG *+3 BEGIN ENTA C ADD Q STA P HLT END BEGIN ΠΡΧΣΟ ΠΕΡΑΜΑ ύκβνιν Σηκή Q 4 σκβοιηθός πίλαθας P 5 C 10 BEGIN ORIG : Q CON : P CON : C EQU 8 Ελδηάκεζο Αρτείο ORIG * : BEGIN ENTA C 0012: ADD Q 0013: STA P 0014: HLT END BEGIN ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΕΡΑΜΑ Δθηειέζηκν αξρείν 0004: Δεδοκέλα 0005: : Εθηειέζηκος Κώδηθας 0012: : : Program Counter 0011: Trailer Record (πεξηέρεη ηε Starting Address) πνπ ζα κεηαθεξζεί ζηνλ Program Counter

26 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 130 Γ# 0-3 Κελέο 0004: Q 0005: P Γ# 6-10 Κελέο 0011: BEGIN Εηθόλα Μλήκες 0012: : : Παράδεηγκα ηέηαρηο: ORIG 5 CR EQU 16 COUNT CON 0 ORIG *+2 PR EQU 12 ONE CON 1 DEK6 CON 15 INPUT ORIG *+16 OUTPUT ORIG *+24 BEGIN IN INPUT(CR) JBUS *(CR) LDA COUNT ENT1 0 LOOP LDX INPUT,1 ADD ONE STA COUNT STX OUTPUT,1 CMPA DEK6 INC1 1 JLE LOOP OUT OUTPUT(PR) JBUS *(PR) HLT END BEGIN ΠΗΓΑΙΟ ΚΧΔΙΚΑ ύκβνια ηηκέο CR 20 COUNT 5 PR 14 ONE 10 σκβοιηθός πίλαθας DEK6 11 INPUT 12 OUTPUT 32 BEGIN 62 LOOP 66

27 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 131 Ελδηάκεζο αρτείο ORIG CR EQU COUNT CON ORIG * PR EQU ONE CON DEK6 CON INPUT ORIG * OUTPUT ORIG * BEGIN IN INPUT(CR) 0063 JBUS *(CR) 0064 LDA COUNT 0065 ENT LOOP LDX INPUT, ADD ONE 0070 STA COUNT 0071 STX OUTPUT, CMPA DEK INC JLE LOOP 0075 OUT OUTPUT(PR) 0076 JBUS *(PR) 0077 HLT END BEGIN ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΕΡΑΜΑ Εθηειέζηκο αρτείο 0005: : Δεδοκελα 0011: : : : : : : : Εθηειέζηκος θώδηθας 0071: : : : : : : : Trailer Record (πεξηέρεη ηε Starting Address) πνπ ζα Μεηαθεξζεί ζηνλ Program Counter

28 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 132 Εηθόλα κλήκες 0005: COUNT 0010: ONE 0011: DEK6 0012: INPUT (buffer) Δεδοκέλα 16 ζέζεηο OUTPUT (buffer) 24 ζέζεηο BEGIN 0062: : : : : : : Εθηειέζηκος Κώδηθας 0071: : : : : : : : program counter ΑΚΗΕΙ 1) Ο ζπκβνινκεηαθξαζηήο ΜΗΥΑL κεηά ηε κεηάθξαζε ελόο πξνγξάκκαηνο παξήγαγε ηνλ παξαθάησ ζπκβνιηθό πίλαθα: ύκβνια Γηεπζύλζεηο LP BUT Α S BEGIN Μεηά ηε θόξησζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ή κλήκε είρε ηελ παξαθάησ εηθόλα:

29 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 133 Γηεύζ. Πεξηερόκελν Bytes Γξάςηε ην πξόγξακκα ζε MIXAL πνπ πξνήιζε από ηνλ παξαπάλσ αξηζκεηηθό θώδηθα. 2) Πεξηγξάςηε ηηο ςεπδνεληνιέο ORIG, EQU θαη COM. Γξάςηε έλα κηθξό πξόγξακκα ζε ΜΗΥΑL ην νπνίν λα πεξηέρεη ηηο παξαπάλσ εληνιέο. Πνηα δηαθνξά ππάξρεη κεηαμύ ησλ εληνιώλ (1) θαη (2): ORIG 7 ERG EQU 1435 (1) ERG CON 1435 (2) 3) Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα ζε ΜΗΥΑL ORIG 100 CARD ORIG *+16 M CON 16 BLANK ALF BEGIN ENT2 0 ΔΝΣ1 0 L1 ENT3 5 LDA CARD,1 L2 CMPA BLANK(1:1) JNE L3 INC2 1 L3 SLA 1 J3P L2 INC1 1 CMP1 M JL L1 HLT END BEGIN Γξάςηε ην αληίζηνηρν ζε γιώζζα κεραλήο ηνπ ΜΗΥ. Γώζηε ηνλ ζπκβνιηθό πίλαθα πνπ ζα παξαρζεί. Γώζηε επίζεο θαη ηνλ ράξηε κλήκεο.

30 Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 134 4) Κάληε ην ίδην κε ην πξόγξακκα. ORIG 10 CARD ORIG *+16 Κ ΔQU 1 M CON 16 Z CON 0 ZERO EQU 0 ORIG 100 BEGIN ENT2 ZERO ΔΝΣ1 ZERO L1 ENT3 5 LDA CARD,1 L2 CMPA Z JNE L3 INC2 1 L3 SLA 1 J3P L2 INC1 K CMP1 M JL L1 HLT END BEGIN 5) Πνηεο είλαη νη εληνιέο θόξησζεο θαηαρσξεηώλ θαη πώο ιεηηνπξγνύλ. Αλ ππνζέζνπκε όηη κηα ζέζε ηεο κλήκεο κε ζπκβνιηθό όλνκα MEMORY έρεη πεξηερόκελν : MEMORY Πνην ζα είλαη ην πεξηερόκελν ησλ θαηαρσξεηώλ κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εληνιώλ: LDA LDX LD1 LD2 LD3 LD4N LD5N LD6N MEMORY(0:2) MEMORY(2:4) MEMORY MEMORY(0:2) MEMORY(0:0) MEMORY(0:1) MEMORY(0:2) MEMORY(4:5)

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2

www.algorithmos.eu Κεθάλαιο 2 Κεθάλαιο 2 1. Ο αιγόξηζκνο είλαη απαξαίηεηνο κόλν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Πιεξνθνξηθήο 2. Ο αιγόξηζκνο απνηειείηαη από έλα πεπεξαζκέλν ζύλνιν εληνιώλ 3. Ο αιγόξηζκνο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη εληνιέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κάζε functional unit ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνξά ζε θάζε θύθιν: αλάγθε γηα πνιιαπιό hardware = θόζηνο πινπνίεζεο!

Κάζε functional unit ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνξά ζε θάζε θύθιν: αλάγθε γηα πνιιαπιό hardware = θόζηνο πινπνίεζεο! Single-cyle σλοποίηζη: Γηάξθεηα θύθινπ ίζε κε ηε κεγαιύηεξε εληνιή-worst case delay (εδώ ε lw) = ρακειή απόδνζε! Αληηβαίλεη κε αξρή: Κάλε ηελ πην απιή πεξίπηωζε γξήγνξε (ίζωο θαη εηο βάξνο ηωλ πην «ζύλζεηωλ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΔΙΑΔΙΕΡΓΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η αλαθαηεύζπλζε εμόδνπ> ρεηξηζηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζηείιεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα

ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Ρέππα Μαξγαξίηα ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 2011-12 Ρέππα Μαξγαξίηα ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΛΟΓΩΝ Εντολή md Με ηελ εληνιή απηή κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θαηλνύξγην ππνθαηάινγν.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΘΔΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΙΦ 1009

Ο ΥΠΟΘΔΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΙΦ 1009 Κεθάιαην 4 Ο Τπνινγηζηήο ΜΙΥ 1009 73 Ο ΥΠΟΘΔΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΙΦ 1009 4.1 Γηαηί Yπνζεηηθόο Yπνινγηζηήο... 74 4.2 Η Aξρηηεθηνληθή ηνπ ΜΙΥ... 75 4.3 Πεξηγξαθή ηνπ Bαζηθνύ πλόινπ Δληνιώλ... 83 4.4 Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:

ΜΗΛΙΔΣ. Σπκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΜΗΛΙΔΣ Έλαο αγξόηεο ζέιεη λα θπηέςεη κειηέο ζε ζεηξέο θαη ζε ηεηξάγσλν ζρήκα. Σθέθηεηαη λα πξνζηαηέςεη ηηο κειηέο από ηνλ αέξα, πεξηθξάδνληάο ηηο κε θππαξίζζηα. Σηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα βιέπνπκε ηε δηάηαμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές μεταξύ αξιών και αναφορών #1

Διαφορές μεταξύ αξιών και αναφορών #1 Τι θα δούμε σε αυτό το μάθημα; Επεμήγεζε θαη δηαθνξέο κεηαμύ ηύπσλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αμίεο (values) θαη ηύπσλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ αλαθνξέο (references). Πέξαζκα παξακέηξσλ ζε κεζόδνπο θαη ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα