ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Σχολή Αρχιηεκηόνων Τομέας Ι Αρχιηεκηονικού Σχεδιαζμού Κωνζηανηίνος Καρανάζος Η πολιηική για ηον ζτεδιαζμό ηοσ τώροσ και ηην διατείριζη ηων μνημείων ζηην πόλη ηης Ρόδοσ καηά ηην ιηαλική καηοτή (δηαηξηβή επί δηδαθηνξία) Πεξίιεςε ΑΘΖΝΑ 2009

2 Με ην ζέκα «Ζ πνιηηηθή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ ζηελ πφιε ηεο Ρφδνπ θαηά ηελ ηηαιηθή θαηνρή » παξνπζηάδεηαη έλα θνκκάηη ηεο πξφζθαηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ. Σν ζέκα απηφ πξαγκαηεχεηαη δεηήκαηα φπσο ε δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληα απηψλ ρψξνπ, ηνπ κλεκεηαθνχ ρψξνπ ελ γέλεη ηεο ηζηνξηθήο πφιεο, δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εληάμεηο κλεκείσλ αιιά θαη λεφηεξσλ θηηζκάησλ ζε πθηζηάκελνπο πνιενδνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηέινο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε κεηάβαζε ηεο αληίιεςήο καο απφ ην κλεκείν σο κνλάδα ζην κλεκείν σο ζχλνιν. ια απηά ηα δεηήκαηα εμεηάδνληαη φκσο ππφ ην πξίζκα κηαο ζεκαληηθήο παξακέηξνπ ε νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν. Απηή ε παξάκεηξνο δελ είλαη άιιε απφ ηελ πνιηηηθή. Ζ ηηαιηθή θαηνρή, σο γλσζηφ, θαιχπηεη σο επί ην πιείζηνλ ηα ρξφληα ηνπ κεζνπνιέκνπ, θαηά ηα νπνία νη απνθάζεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαηεπζχλνληαλ απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Ζ παξνχζα κειέηε κε ηελ εμέηαζε ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ απνθαηάζηαζεο κλεκείσλ ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο θαη ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο απηήο, φπσο επίζεο θαη ησλ πνιενδνκηθψλ παξεκβάζεσλ εληφο θαη γχξσ απφ απηήλ ζηφρν έρεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ βέβαηα, λα απαληήζεη ζε δηάθνξα εξσηήκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην πψο βξέζεθαλ νη ηηαινί ζηε Ρφδν εθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν, ηη γχξεπαλ θαη ηη έςαρλαλ ζε έλαλ ηφπν ν νπνίνο δελ ππήξμε πνηέ κεηαμχ ησλ θχξησλ βιέςεσλ ηεο απνηθηαθήο ηνπο πνιηηηθήο. ε ηη ηειηθά απνζθνπνχζε ε παξνπζία ηνπο ζηε μεραζκέλε απηή γσληά ηνπ ΝΑ Αηγαίνπ, ηη ζπκβφιηδε γηα απηνχο ε Ρφδνο, φπσο επίζεο εάλ θαη γηα πνηνχο ιφγνπο ζηελ πφιε απηή αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθέο ηαθηηθέο ζρεδηαζκνχ ζε ζρέζε κε άιιεο πφιεηο ησλ θηήζεψλ ηνπο θαη ηέινο, πψο θαηάθεξαλ λα αθήζνπλ αδηάςεπζηα ηα ίρλε ηεο παξακνλήο ηνπο εθεί. Ζ κειέηε απνηειείηαη απφ δχν ηφκνπο, θείκελν θαη ηεχρνο εηθφλσλ θαη δηαξζξψλεηαη ζε ηξία κεγάια κέξε, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε θεθάιαηα, πνπ αθνινπζνχλ ηηο ηξεηο θχξηεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο ηεο Γσδεθαλήζνπ. Ζ απνβίβαζε ησλ ηηαιηθψλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ, ηελ άλνημε ηνπ 1912, ζηα λεζηά ησλ Ννηίσλ πνξάδσλ εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν θιίκα αλαζέξκαλζεο ηνπ ηηαιηθνχ ηκπεξηαιηζκνχ ν νπνίνο, κεηά ην πιήγκα πνπ είρε δερζεί ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα κε ηε κεγάιε ήηηα ζηελ Αηζηνπία (Adua), ηνλ επηέκβξην ηνπ 1911, δνθίκαδε κε ηελ επηρείξεζε θαηάθηεζεο ηεο Σξηπνιίηηδαο θαη Κπξελατθήο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλεξρφκελεο εζληθηζηηθέο ηάζεηο ζηελ ηηαιηθή θνηλσλία ηελ επνρή εθείλε. 2

3 ηε Ρφδν ν ηηαιηθφο ζηξαηφο απνβηβάδεηαη ηα μεκεξψκαηα ηεο 4 εο Ματνπ ηνπ 1912 θαη κέρξη ηα ηέιε ηνπ κήλα θαηαιακβάλεη θαη ηα ππφινηπα Nεζηά κε ηελ επίζεκε δηθαηνινγία ηνπ αληηπεξηζπαζκνχ γηα ηελ κε αλαγλψξηζε απφ ηελ νζσκαληθή Κπβέξλεζε ηεο απφθαζεο ηεο Ηηαιίαο λα πξνζαξηήζεη κεγάιν ηκήκα ηεο ηνπξθνθξαηνχκελεο ηφηε Ληβχεο (Εικ.1). Αλ θαη απφ θαηξφ ε Ηηαιία ζθεθηφηαλ λα κεηαθέξεη ην θέληξν ησλ ερζξνπξαμηψλ ζην Αηγαίν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα Νεζηά ηνπ Αξρηπειάγνπο δελ είραλ κέρξη ηφηε πνηέ κπεη ζην θέληξν ησλ ελδηαθεξφλησλ ηεο. Αληίζεηα, εθκεηαιιεπφκελε ηηο πηζαλφηεηεο δηακειηζκνχ ηεο πάιαη πνηέ θπξίαξρεο ζηελ πεξηνρή νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο πίεδε επίκνλα γηα κηα δψλε επηξξνήο ζηε Μηθξά Αζία. Έηζη ινηπφλ, κνινλφηη ζηελ αξρή ε ζπαζκσδηθή απηή θίλεζε ηεο θαηάιεςεο ησλ Νεζηψλ έγηλε απνθιεηζηηθά γηα λα εκπνδίζεη ηελ κεηαθνξά ζηξαηεπκάησλ θαη πνιεκνθνδίσλ ζην ζπλερηδφκελν πφιεκν ηεο Ληβχεο, πξνβάιινληαο ην πξνζσξηλφ ηνπ ραξαθηήξα ηεο, θαλείο δελ κπνξεί λα απνθιείζεη φηη ίζσο ήηαλ κειεηεκέλε, αθνχ ζηελ πνξεία θάλεθε φηη απηά ζα κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα απνηειέζνπλ έλα είδνο «βάζεο» γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη γηα ηελ δηεθδίθεζε εδαθψλ ζηελ Μηθξά Αζία. Εικόνα 1 Οη θηήζεηο ηεο Ηηαιίαο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη Αθξηθή (1929) Ζ επεθηαηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο ζην κεηαίρκην ησλ δχν αηψλσλ, είρε αξρίζεη λα εθδειψλεηαη θαη κέζσ ησλ επηζηεκνληθψλ απνζηνιψλ ηεο (γεσγξαθηθψλ, αξραηνινγηθψλ), ζε πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ν πνιηηηθφο ζηφρνο ησλ νπνίσλ ήηαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλνο: γεσγξάθνη θαη αξραηνιφγνη απνηεινχζαλ απιψο θαη κφλνλ ηελ εκπξνζζνθπιαθή ησλ ζρεδίσλ δηείζδπζεο ηεο Ηηαιίαο ζηηο πεξηνρέο απηέο ζε επίπεδν νηθνλνκηθφ θαη ζηξαηησηηθφ. 3

4 Δλψ νη πξνεγεζείζεο γεσγξαθηθέο έξεπλεο ζηε Ρφδν (Εικ.2) ίζσο λα απνζάξξπλαλ απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο ηελ εθεί απνηθηαθή επέθηαζε, πξηλ αθφκα πξνιάβνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ νη ηηαιηθέο έλνπιεο δπλάκεηο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο κε ηε ζπκβνιή ηεο πξνζθάησο ζπζηαζείζαο Ηηαιηθήο Αξραηνινγηθήο ρνιήο ησλ Αζελψλ (1910), αλέζεζε ζηνλ κεζαησλνιφγν Giuseppe Gerola ηε κειέηε θαη δεκνζίεπζε ησλ κλεκείσλ ηνπ λεζηνχ θαζψο θαη ησλ ππφινηπσλ λεζηψλ ηεο Γσδεθαλήζνπ (Εικ.4). Ζ κειέηε απηή απνηέιεζε έλα είδνο θαηαιφγνπ θαη νδεγνχ θπξίσο γηα ηα ηππνηηθά κλεκεία ζηα ππφ θαηνρή λεζηά, πξψηηζηα φκσο ζηφρν είρε λα επηζεκάλεη ηελ ηηαιηθή αλάκεημε ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ ησλ Νεζηψλ. Ζ θαηάιεςε ηεο Γσδεθαλήζνπ απφ ηηο ηηαιηθέο έλνπιεο δπλάκεηο πξνθάιεζε αξθεηέο αληηδξάζεηο κεηαμχ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηεο επνρήο νη νπνίεο απέξξηπηαλ εμαξρήο ηελ ζθέςε γηα νξηζηηθή ηηαιηθή θαηνρή ησλ Νεζηψλ. Μνιαηαχηα, ε ηηαιηθή Γηνίθεζε, ήδε απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο θαηνρήο, πξνζπάζεζε λα ππνζηεξίμεη ηελ λνκηκφηεηα ηεο παξνπζίαο ηεο ζην ηφζν δσηηθφ απηφ ζεκείν ηεο Μεζνγείνπ. Μεηαμχ ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ζηφρν απηφ, δελ ήηαλ ηφζν ην πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ ησλ πεπαιαησκέλσλ ηερληθψλ ππνδνκψλ, αθνχ ειάρηζηα ήηαλ ηα έξγα (θηεξηαθά, νδηθά θιπ) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ελ ζπγθξίζεη κε ηελ κεηά ην 1923 θάζε, φζν ην πξφγξακκα ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ (Εικ.5), θαη ηεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ ηππνηηθψλ θπξίσο κλεκείσλ ηεο Ρφδνπ. Πνιχ γξήγνξα ε ηφηε ζηξαηησηηθή Γηνίθεζε αιιά θαη ε κεηέπεηηα πνιηηηθή, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν ξφινο απηφο ηεο Ηηαιίαο, πνπ επέζηξεθε ζε έλαλ ηφπν κε ηνλ νπνίν ζπλδεφηαλ ηζηνξηθά γηα λα ηνλ εθπνιηηίζεη μαλά χζηεξα απφ ηέζζεξηο πεξίπνπ αηψλεο πιήξνπο ζθφηνπο θαη εγθαηάιεηςεο, ηαίξηαδε άςνγα κε ηνλ πξνζσξηλφ ηνπ ραξαθηήξα ηεο θαηνρήο, εμαζθαιίδνληαο ηεο σζηφζν φια ηα ερέγγπα γηα ηηο εδαθηθέο ηεο δηεθδηθήζεηο κεηά ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ Α Παγθφζκην πφιεκν. Εικόνα 2 Υάξηεο ηεο λήζνπ θαη ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ (1912) 4

5 Καηά ηελ πξψηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο ηεο Γσδεθαλήζνπ ( ), ε νπνία ραξαθηεξίζζεθε απφ ηελ αβεβαηφηεηα ηεο παξακνλήο ησλ ηηαιηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ πεξηνρή ζε ζπλδπαζκφ κε ην αζηαζέο δηεζλέο πνιηηηθφ θιίκα, ηίζεληαη νη βάζεηο ησλ φζσλ ζα «νηθνδνκεζνχλ» εθεί κέζα ζηηο δχν επφκελεο δεθαεηίεο. ην έξγν απηφ εθηφο απφ ηνλ ήδε αλαθεξζέληα G. Gerola, ζπλέβαιιε απνθαζηζηηθά ν λεαξφο αξραηνιφγνο Amedeo Maiuri, ν νπνίνο έθζαζε ζηε Ρφδν ζηηο αξρέο ηνπ 1914 σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ Gerola ζηελ δηεχζπλζε ηεο ππφ ηνπ ηειεπηαίνπ ζπζηαζείζαο κφληκεο Αξραηνινγηθήο Απνζηνιήο. Ο Maiuri θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα πνιχ θαιφ θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ πξνζηαζία κλεκείσλ ηνπ Μεραληθνχ ηεο ζηξαηησηηθήο Γηνίθεζεο, πξνπάλησλ φκσο ζπλέηεηλε αθελφο ζηελ αλαζηξνθή ηνπ δπζκελνχο δηεζλνχο θιίκαηνο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί, θπξίσο ηνπο πξψηνπο κήλεο, ζρεηηθά κε ηελ αηθλίδηα θαηνρή ησλ Νεζηψλ, αθεηέξνπ αθνχ νξγάλσζε ην γξαθείν ηεο Δθνξείαο Μλεκείσλ θαη Αλαζθαθψλ, έζεζε σο πξντζηάκελφο ηνπ ηηο βάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο ηεο Ρφδνπ (Εικ.3)(Εικ.6), κηαο απφθαζεο ηεο νπνίαο ηα ηεξάζηηα ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη νξαηά αθφκα θαη ζήκεξα. επηζηεκνληθή Ο Amedeo Maiuri σο πξνζσπηθφηεηα, νξγάλσζε ζπζηεκαηνπνίεζε αθνχ θαη ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα ζηε Ρφδν, επηβεβαηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνιηηηθή ηεο δηείζδπζεο ηεο Ηηαιίαο ζηε Γσδεθάλεζν, ζπληφληζε ηηο πξψηεο επεκβάζεηο αλάδεημεο ηεο ηππνηηθήο αξρηηεθηνληθήο κε ηελ απνθαηάζηαζε Εικόνα 3 Υάξηεο ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ κε ηνπο γχξσ νηθηζκνχο (Μαξάζηα) (1922) ζπγθεθξηκέλσλ κλεκείσλ ηεο κεζαησληθήο πφιεο. Ζ αλάδεημε ησλ θαηάινηπσλ ηεο ηππνηνθξαηίαο, πνιχ ζχληνκα άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ησλ ηηαιηθψλ βιέςεσλ ζηελ πεξηνρή. Μέζα ζηε δηεηία , απνθαζίζηαληαη ην πξψελ Ννζνθνκείν ησλ Ηππνηψλ (Εικ.7) φπνπ ζηεγάδεηαη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 5

6 ηεο πφιεο θαη ζην πιαίζην ησλ επεκβάζεσλ επί ηεο Οδνχ ησλ Ηππνηψλ (Εικ.8), ην θαηάιπκα ηεο «γιψζζαο» ηεο Ηηαιίαο κε ηελ εγθαηάζηαζε εθεί ηνπ κνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο Dante Alighieri (Εικ.9). Δπίζεο, θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά θαη ηα ρξφληα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ Α Παγθφζκην Πφιεκν νη επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο ζε Πχιεο (Εικ.10) θαη ηκήκαηα ηεο νρχξσζεο ηεο πφιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηάηαγκα (1920) ηεο αλαθήξπμεο ζε «Mλεκεηαθή Zψλε» ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ απηήο (Εικ.11), ζηνηρεηνζεηνχλ ηε γεληθφηεξε ηαθηηθή ηεο επηζθξάγηζεο ηεο ηηαιηθήο παξνπζίαο ζηα Νεζηά κέζσ ηεο πξνβνιήο θαη αλάδεημεο ησλ θαηάινηπσλ ηνπ ηάγκαηνο ησλ Ησαλληηψλ Ηππνηψλ σο έξγα ηεο ηηαιηθήο παξάδνζεο. ηηο 24 Ηνπιίνπ ηνπ 1923 κε ηε δεχηεξε πλζήθε ηεο Λσδάλεο, ηα Γσδεθάλεζα πεξλνχλ νξηζηηθά ζηελ θπξηαξρία ηεο Ηηαιίαο. Ζ επηθχξσζή ηεο απφ ην ηηαιηθφ Κξάηνο έγηλε κεηά απφ πεξίπνπ έλα ρξφλν ( ). Λίγνπο, φκσο, κήλεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ελ ιφγσ πλζήθεο, δπν πνιχ ζεκαληηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα ζπλέβεζαλ. Σν πξψην, ήηαλ ε αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ ζηελ Ηηαιία κε ηελ άλνδν ηνπ Μussolini ζηελ εμνπζία, πνπ ζα επεξέαδε θαζνξηζηηθά, απφ εδψ θαη ζην εμήο ηελ ζηάζε ηεο ρψξαο απέλαληη ζηηο κέρξη ηφηε θηήζεηο ηεο. Σν δεχηεξν, ν δηνξηζκφο απφ ηε θαζηζηηθή πηα Κπβέξλεζε ηεο Ρψκεο ηνπ δηπισκάηε Mario Lago σο Κπβεξλήηε ησλ Νεζηψλ. Σν β κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαιχπηεη νπζηαζηηθά ηελ ρξνληθή πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ησλ Νεζηψλ απφ ηνλ M. Lago ( ), νη πξσηνβνπιίεο ηνπ νπνίνπ ππήξμαλ απνθαζηζηηθέο γηα ηελ κνξθή πνπ ζα απνθηνχζαλ ηα κεγαιχηεξα αζηηθά θέληξα ηεο Γσδεθαλήζνπ, θπξίσο Εικόνα 4 Ζ Πχιε ηνπ θαηαιχκαηνο ηεο «γιψζζαο» ηεο Ωβέξλεο φπσο ηελ θαηέγξαςε ν θαθφο ηνπ G. Gerola (1912) φκσο ε πξσηεχνπζά ηεο Ρφδνο. Καηά ηελ πεξίνδν Γηνίθεζεο ηνπ Lago, ε νπνία είλαη ε καθξφηεξε απφ ηηο δχν πεξηφδνπο ηεο πιήξνπο θπξηαξρίαο ησλ ηηαιψλ ζηα Γσδεθάλεζα ( ), δηακνξθψζεθαλ νη βάζεηο γηα ηε κνληέξλα εηθφλα ηεο Ρφδνπ, κηα εηθφλα πνπ θιεξνλνκήζεθε απηνχζηα απφ ηελ επφκελε, ηε κεηά ηελ 6

7 απειεπζέξσζε θάζε, ψζηε λα εδξαησζεί σο ε ραξαθηεξηζηηθή εηθφλα πνπ ζα εθπξνζσπνχζε ηελ ζχγρξνλε Ρφδν (Εικ. 12). Δίλαη ίζσο ε πην γφληκε θαη δεκηνπξγηθή πεξίνδνο ηεο ηηαιηθήο παξνπζίαο εδψ, αθνχ ζεκάδεςε αλεμάιεηπηα ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ, αιιά θαη ηεο Κσ, ηνπ δεχηεξνπ ζε κέγεζνο αζηηθνχ θέληξνπ ησλ λεζηψλ, θπξίσο κεηά ηνλ θαηαζηξεπηηθφ ζεηζκφ ηνπ Ζ πιήξεο θπξηαξρία ηψξα, απφ ηε κηα άθελε ην πεδίν ειεχζεξν γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζα άθελε ην ζηίγκα ηεο ζηνλ ηφπν, απφ ηελ άιιε έδηλε ζηνλ Lago ηε δπλαηφηεηα λα βγάιεη ηα Νεζηά, θαη εηδηθφηεξα ηε Ρφδν, απφ ην πεξηζψξην ζην νπνίν βξίζθνληαλ αθφκα θαη κεηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο. Ο λένο Κπβεξλήηεο κε ηελ άθημή ηνπ ζηε Ρφδν είρε θαηά λνπ ηελ εθαξκνγή ελφο εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα δηαξζξσλφηαλ ζε πνιινχο ηνκείο, φπσο ε Γηνίθεζε, ηα έξγα ππνδνκήο, ε αγξνηηθή θαη βηνκεραληθή νηθνλνκία, θπξίσο φκσο ε νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο πξσηεχνπζαο Ρφδνπ. Ζ απνθαζηζηηθφηεηα, ινηπφλ, ηνπ λένπ Kπβεξλήηε λα θέξεη εηο πέξαο ην κεγαιεπήβνιν ζρέδηφ ηνπ γηα ηε λέα Ρφδν, βαζίζζεθε ζηελ ηζρπξή βνχιεζή ηνπ λα κεηαηξαπεί απφ ηε κηα ζε ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν ηεο Μεζνγείνπ (Εικ. 13), απφ ηελ άιιε ζε επίζεο ζεκαληηθφ θέληξν ζπνπδψλ αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθφ-θαιιηηερληθνχ ραξαθηήξα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Ρφδνο ζα επαλαθηνχζε ην ξφιν ηνπ πλεπκαηηθνχ θέληξνπ πνπ είρε άιινηε, πξνπάλησλ θαηά ηελ αξραηφηεηα, πξνβάιινληαο ηαπηφρξνλα θαη ηα ξσκατθά κλεκεία ηεο αξραηφηεηαο αιιά θαη ηα «ηηαιηθά» ηνπ κεζαίσλα. Απηέο νη δχν θαηεπζχλζεηο ζην κεγάιν ζρέδην ηνπ Lago ππήξμαλ, ρσξίο άιιν, θαζνξηζηηθέο γηα ηελ ζηάζε ηεο λέαο Kπβέξλεζεο απέλαληη ζηα κλεκεία θαη ηνλ κλεκεηαθφ ρψξν. Εικόνα 5 Καηά ηηο έξεπλεο ζηε ζέζε «Καζηξάθη» ζηε Νεθξφπνιε ηεο Λέινπ (1913) Σφζν ν εθζπγρξνληζκφο ηεο Ρφδνπ, κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο λέαο πφιεο θαη ηελ δηακφξθσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηεο ραξαθηήξα, φζν θαη ε επηινγή λα απνηειέζεη 7

8 ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ θέληξν, επεξέαζε αλεπηθχιαθηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζηηθήο ηεο θιεξνλνκηάο ψζηε απηή λα ππελζπκίδεη ηελ αθηηλνβνιία πνπ άιινηε εμέπεκπε ν ηφπνο απηφο, ηελ νπνία γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα είρε ράζεη. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ ζπκπίπηεη επίζεο κε ηελ πεξίνδν φπνπ ζηελ δηεχζπλζε ηεο Δθνξείαο Μλεκείσλ θαη Αλαζθαθψλ βξίζθεηαη ν λεφηαηνο Giulio Jacopi ( ), ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ Maiuri, ν νπνίνο απφ ην Αχγνπζην ηνπ 1924 κεηαηίζεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Νεαπφιεσο Ηηαιίαο. Αλ θαη απνθαζηζκέλνο λα νινθιεξψζεη ην έξγν ηνπ πξνθάηνρνχ ηνπ, ν Jacopi, ζπλερίδνληαο ηηο αλαζθαθέο ζηελ Ηαιπζφ, θαη ζηελ Αθξφπνιε ηεο Ρφδνπ, θαζψο θαη αξρίδνληαο λέεο ζηελ Κάκηξν, δελ ζα θαηαθέξεη λα μεθχγεη απφ ηελ ζθηά ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ Κπβεξλήηε, έηζη φπσο ην θαζεζηψο ηψξα απαηηνχζε. ηηο αξρέο ηνπ 1934 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ επίζεο λέν αξραηνιφγν, ππεχζπλν γηα ηηο αλαζθαθέο ζηελ Κσ, Luciano Laurenzi. πξφγξακκα πξνζηαζίαο απνθαηάζηαζεο θπξίσο ηππνηηθψλ κλεκείσλ, είρε Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Lago ην θαη ησλ πνπ μεθηλήζεη θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία, ζπλερίζζεθε κε ζηφρν λα νινθιεξσζεί ην έξγν απνθάιπςεο θαη αλάδεημεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο, έηζη ψζηε ε πεξηηεηρηζκέλε πφιε λα αλαθηήζεη ηνλ ραξαθηήξα θαη χθνο πνπ είρε άιινηε, πνπ ήηαλ άιισζηε θαη ην δεηνχκελν εμαξρήο ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο. Εικόνα 6 Παλνξακηθή άπνςε ηεο πφιεο απφ ηνλ κηλαξέ ηνπ Σδακηνχ ηνπ νπιετκάλ (1912) Δπεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο επηιεγκέλσλ κλεκείσλ ηεο πφιεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην φπσο ζην θηήξην ηεο Οπινζήθεο, ζην θηήξην ηεο Καζηειιαλίαο (Εικ.14), ζηα θηήξηα πέξημ ηεο πιαηείαο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ (Εικ.15), ζηελ Παλαγηά ηνπ Μπνχξγθνπ (Εικ.16), απνηεινχλ ζπλάκα θαη επεκβάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πφιεο απνδεηθλχνληαο φηη νη επηινγέο παξέκβαζεο ζηα 8

9 κλεκεία θαζνξίδνληαλ θαη απφ ηελ γεληθφηεξε πνιηηηθή ζρεδηαζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ ηνπ κλεκεηαθνχ ρψξνπ ηεο κεζαησληθήο Ρφδνπ. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ πην πάλσ παξαδεηγκάησλ δηαθάλεθε πνιιέο θνξέο ε αληηθαηηθφηεηα πνπ ραξαθηήξηζε ηελ πην πάλσ πνιηηηθή ζρεδηαζκνχ αθνχ δχν αληίζεηα ζπζηήκαηα, ε «γξαθηθφηεηα» θαη ν «πνπξηζκφο» απαηηήζεθε λα ζπλδπαζζνχλ ζην πιαίζην ηνπ πιηζηηθνχ σθειηκηζκνχ ηεο Ρφδνπ σο αλεξρφκελνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. Με ηα παξαδείγκαηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ θάλεθε επίζεο πσο ν κλεκεηαθφο ρψξνο ηεο ηππνηηθήο Ρφδνπ επεξέαζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θέληξνπ ηεο λέαο ηηαιηθήο Ρφδνπ ζην Μαλδξάθη (Εικ.17), φπσο επίζεο θαη απνηέιεζε θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πάξθσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ γχξσ απφ ηελ πεξηηεηρηζκέλε πφιε, νη νρπξψζεηο ηεο νπνίαο ζα ήηαλ ην βαζηθφ ζεκείν αλαθνξάο (Εικ.18-19). Ωζηφζν, ηψξα νη επεκβάζεηο εληάζζνληαλ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ηεο πφιεο, πνπ εθπνλήζεθε απφ ην 1923 σο ην 1926 απφ ηνλ αξρηηέθηνλα Florestano di Fausto, ηνλ νπνίν είρε κεηαθαιέζεη απφ ηελ Ρψκε (Απξίιην ηνπ 1923) ν Lago ακέζσο κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζηε Ρφδν. Ο Di Fausto, εθηφο ηνπ φηη ήηαλ απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ζηε δεκηνπξγία ηεο λέαο εηθφλαο ηεο Ρφδνπ, έπαημε θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην λα δηακνξθψζεη ηε ζθέςε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Κπβεξλήηε (Εικ.20). Εικόνα 7 Ζ θχξηα πξφζνςε ηνπ ηππνηηθνχ Ννζνθνκείνπ κε ηηο ηνχξθηθεο ηξνπνπνηήζεηο (1912) Βαζηθνί άμνλεο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ήηαλ ε πξνζηαζία νιφθιεξεο ηεο κεζαησληθήο πφιεο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο ψζηε λα κείλεη αλέπαθε απφ ηε δεκηνπξγία θαη κειινληηθή επέθηαζε ηεο λέαο Ρφδνπ (Εικ. 21), ε επηινγή ησλ λέσλ ρξήζεσλ πνπ ζα θηινμελνχζαλ ηα ηππνηηθά θαη κε θηήξηα, θαζψο επίζεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ λένπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ θαηά κήθνο ηνπ κεηψπνπ ηνπ Μαλδξαθίνπ. 9

10 Παξάιιεια, κε θαηάιιεια Κπβεξλεηηθά Γηαηάγκαηα ξπζκίζζεθαλ ηφζν ν Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο κε ηνλ νπνίν πξνζηαηεχνληαλ νη θεξπγκέλεο πεξηνρέο, φζν θαη ην δήηεκα ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη απαιινηξηψζεσλ «ππέξ θνηλήο σθειείαο» (restauri ed esproprio di pubblica utilità), κε απνηέιεζκα νη επεκβάζεηο ζηα κεζαησληθά θηίζκαηα λα κελ αθνξνχλ κφλν ζηηο πξνζφςεηο φπσο ζπλέβε ηελ πξψηε δεθαεηία, αιιά θαη ζηα εζσηεξηθά απηψλ κε ηελ έληαμε λέσλ ρξήζεσλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν επεθηάζεθαλ νη δψλεο πξνζηαζίαο έηζη ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα κλεκεία κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα Αξραηνινγηθά Πάξθα ηνπ Λφθνπ ηνπ Αγ. ηεθάλνπ (Μonte S. Stefano) (Εικ.22), ηελ Αθξφπνιε δειαδή ηεο αξραίαο Ρφδνπ, θαζψο θαη ηεο Νεθξφπνιεο ηεο Αθαληηάο (Καξαθφλεξν), ελψ ηελ πεξίνδν απηή, παξάιιεια κε ηηο επεκβάζεηο ζηα θηίζκαηα, έρνπκε θαη δηακνξθψζεηο πιαηεηψλ κέζα ζην ηζηνξηθφ ζχλνιν, φπσο απηή ηεο Πιαηείαο Ηππνθξάηνπο (P.zza del Fuoco/ P.zza Carlo III) (Εικ.23), ηεο Πιαηείαο έλαληη ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ (P.zzetta del Museo) (Εικ.24), αιιά θαη ησλ παξαθείκελσλ Πιαηεηψλ χκεο (P.zza dell Arsenale) (Εικ.25) θαη Αξγπξνθάζηξνπ (P.zza dell Armeria) (Εικ.26) νη νπνίεο ζα έπαηδαλ ην ξφιν ηνπ ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο θαη Νέαο Ρφδνπ. Οη αξρηηέθηνλεο πνπ ζπλεξγάζζεθαλ ηελ επνρή εθείλε κε ηνλ Lago, θπξίσο ν ήδε αλαθεξζείο Di Fausto, αιιά θαη νη Pietro Lombardi, Rodolfo Petracco θαη Armando Bernabiti, γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο λέαο Ρφδνπ δελ είραλ δηζηαγκνχο ζην λα αλακεηξεζνχλ κε ηελ ηππνηηθή αξρηηεθηνληθή θηίδνληαο είηε πξνζζήθεο, είηε εμ νινθιήξνπ λέα θηίζκαηα κέζα ζηνλ παιαηφ ππξήλα (Εικ. 27) αιιά θαη λα δαλεηζζνχλ θαη λα κεηαθέξνπλ ην ιεμηιφγην ησλ θηεξίσλ θαη ηνπ ρψξνπ ηεο κεζαησληθήο πφιεο ζην ζρεδηαζκφ ηεο λέαο (Εικ. 17). Εικόνα 8 Άπνςε ηεο Οδνχ ησλ Ηππνηψλ απφ Α (1912) Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη ε πιεζψξα ελεκεξσηηθψλ άξζξσλ θαη δεκνζηεπκάησλ ζε πνηθίια πεξηνδηθά, πξνπαγαλδηζηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, ζρεηηθά κε ηα έξγα θαη ηνλ κεγάιν ελζνπζηαζκφ κε ηνλ νπνίν 10

11 εθηεινχληαλ ζηε Γσδεθάλεζν, πξνπάλησλ φκσο ζηελ πξσηεχνπζα. Μέρξη θαη ην 1923 αθφκα θαη νη ίδηνη νη ηηαινί ειάρηζηα γλψξηδαλ γηα ηελ θηήζε ηνπο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ση είλαη άξαγε απηφ πνπ θέξλεη ηα Νεζηά ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, θαη αιιάδεη άξδελ ηελ εμέιημε χζηεξα απφ κηα δεθαεηία, ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο; Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Lago λα εθνδηάζεη ηελ Ρφδν κε έξγα πνπ νη δχν θχξηνη άμνλεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ απαηηνχζαλ, φπσο ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο ηφζν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πφιεο φζν θαη γηα ηηο ππνζρφκελεο πξννπηηθέο ηνπξηζηηθήο ηεο αλάπηπμεο, αιιά θαη κε έξγα θαη πξσηνβνπιίεο «πςειψλ» πνιηηηζηηθψλ απαηηήζεσλ φπσο ε ίδξπζε ηνπ Ηζηνξηθνχ θαη Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (F.E.R.T.), θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε ηνπ πξψηνπ Γηεζλνχο Αξραηνινγηθνχ πλεδξίνπ, πηζαλψο λα κελ ζρεηηδφηαλ απνθιεηζηηθά κε ηελ εθπιήξσζε πξνζσπηθψλ ηνπ θηινδνμηψλ, αιιά νχηε θαη λα είρε ζρέζε κε ηελ αδηάςεπζηε πξνζήισζή ηνπ ζηα εζληθηζηηθά ηδεψδε (Eικ.28). Μνιαηαχηα, πέξα απφ ηνπο νπνηνπζδήπνηε ζηφρνπο ηνπ, ε απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ Lago λα εθαξκφζεη ην εθηεηακέλν ζρέδην ηεο θαηλνχξγηαο Ρφδνπ ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηηο επηηαγέο ηνπ λένπ πνιηηηθνχ ηνπίνπ ζηε Ρψκε, έλα ηνπίν ην νπνίν επξφθεηην λα γίλεη πην μεθάζαξν κεηά ην 1925, κε ηελ απνθξπζηάιισζε ηνπ Εικόνα 9 Σν θαηάιπκα ηεο «γισζζαο» ηεο Ηηαιίαο κεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ (1916) Εικόνα 10 Καηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηεο Πχιεο ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ (1922) απνιπηαξρηθνχ χθνπο ηεο λέαο Κπβέξλεζεο. Ζ κεηαηξνπή ηεο θηήζεο απφ ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν ηεο πεξηφδνπ ηνπ Lago ζε έλα απέξαλην εξγνηάμην, αλ θαη απνζθνπνχζε ζην λα θαλεξψζεη ζεκάδηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξνχζαο 11

12 Γηνίθεζεο, εκκέζσο παξέπεκπε ζε επνρέο αληίζηνηρεο ηεο άιινηε θπξίαξρεο ζηε Μεζφγεην «Ρψκεο». ηε Ρφδν σζηφζν ν Lago θαηάθεξε λα ζπλδπάζεη ην πξνζσπηθφ γφεηξν κε ηα αηηήκαηα ηεο Ρψκεο, δηαηεξψληαο παξάιιεια κε ηελ πνιηηηθή ηνπ ηελ θαηάιιειε απφζηαζε απφ ην Κέληξν. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή είρε σο πξφηππα αληίζηνηρα έξγα Γηνηθεηψλ άιισλ απνηθηψλ, είηε ηεο ίδηαο ηεο Ηηαιίαο είηε άιισλ θξαηψλ, φπσο ηνπ Giuseppe Volpi, ζηελ Σξίπνιε ηεο Ληβχεο αιιά θαη εθείλσλ ηεο γαιιηθήο Γηνίθεζεο ζην Μαξφθν. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα, , ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο ζηε Γσδεθάλεζν πνπ εμεηάζζεθε, κπαίλεη ζηελ νπζία ζε εθαξκνγή ην ζρέδην θαηαζθεπήο ηεο ηηαιηθήο Ρφδνπ. Σν γ κέξνο θαιχπηεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν Απηή ε πεξίνδνο είλαη ε ηειεπηαία ηεο ηηαινθξαηίαο ζηε Γσδεθάλεζν πξηλ ηελ επίζεκε ελζσκάησζε ηεο κε ηελ Διιάδα ηνλ Μάξηην ηνπ 1948, αθνχ κεζνιαβνχλ ε γεξκαληθή θαηνρή ( ) θαη ε βξεηαληθή Γηνίθεζε ( ). Μέζα ζηε κειέηε απηή απνηειεί κηα μερσξηζηή ελφηεηα, δηφηη θαιχπηεη Εικόνα 11 Υάξηεο ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο ηεο Ρφδνπ κε ηα φξηα ηεο «Μλεκεηαθήο Εψλεο» (1920 Εικόνα 12 Σν κέησπν ηεο λέαο πφιεο ηεο Ρφδνπ πξνο ην ιηκάλη ηνπ Μαλδξαθίνπ φπσο είρε δηακνξθσζεί ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 απφ ηε δηνίθεζε ηνπ Mario Lago αθελφο ηα ρξφληα ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ Νεζηψλ απφ ηνλ Cesare Maria De Vecchi, αθεηέξνπ ζπκπίπηεη κε 12

13 ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε νινθιεξσηηθή πνιηηηθή ηνπ θαζηζκνχ επεθηείλεηαη θαη ζηηο απνηθίεο, εθεί φπνπ ε πξνπαγάλδα, ηνπ θαζεζηψηνο πεξηζζφηεξν ίζσο θαη απφ ηελ ίδηα ηε κεηξφπνιε, θζάλεη ζην απνθνξχθσκά ηεο. Με ηελ θαηάιεςε ηεο Αηζηνπίαο, κεξηθνχο κήλεο πξηλ ηελ άθημε ηνπ De Vecchi ζηε Ρφδν, θαη ηελ αλαθήξπμε ηνπ ηηαιηθνχ Βαζηιείνπ ζε «Απηνθξαηνξία», ν θαζηζκφο, επηδηψθνληαο ηε δηεζλή ηνπ θαηαμίσζε, θαηφξζσζε, ε ιατθή απνδνρή πξνο ην θαζεζηψο, λα θζάζεη ηα πςειφηεξα επίπεδα ηεο εηθνζαεηίαο. Απφ εδψ θαη ζην εμήο ην θαζεζηψο ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο romanità, ν κχζνο ηεο νπνίαο θζάλεη ζην απφγεηφ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα πνιιαπιαζηαζζνχλ νη αλαθνξέο θαη νη παξαιιειηζκνί ηεο επνρήο απηήο κε ην κεγαιείν θαη ηα «έλδνμα» ρξφληα ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε απνδνρή ηεο θνηλήο γλψκεο. πσο ήηαλ θπζηθφ, κέζα ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ηηο ήηηεο ηνπ Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αθελφο ε πνιηηηθή ηνπ θαζηζκνχ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αλαβίσζε ηνπ Impero, κε απνηέιεζκα ηελ επηθξάηεζε ηεο έληνλεο ηδενινγηθήο ρξνηάο ζε θάζε είδνο δξαζηεξηφηεηαο, θάηη ζην νπνίν ζπληξέρνπλ νη άθξαηεο ξεηνξείεο, αθεηέξνπ ην θαζεζηψο αθνινπζεί ηελ ηάζε λα παξεκβαίλεη ζηα πάληα. Εικόνα 13 To πξψην ελεκεξσηηθφ έληππν ηνπ Δ.Ν.Η.Σ. γηα ηελ Ρφδν (1925) Εικόνα 14 Σν θηήξην ηεο «Καζηειιαλίαο» κεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ ( ) Ο Cesare Maria De Vecchi έλαο απφ ηνπο ηεηξάξρεο ηνπ θαζηζκνχ, ν νπνίνο ήξζε ζηε Ρφδν απνθαζηζκέλνο λα αθήζεη αλεμίηειν ηνλ ραξαθηήξα ηεο πνιηηηθήο ηνπ, δηαδέρεηαη ηνλ Mario Lago ζηηο 22 Ννεκβξίνπ ηνπ 1936 θαη παξακέλεη ζηε Ρφδν 13

14 κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1940, αθνχ έρεη ήδε μεζπάζεη ν ειιελντηαιηθφο πφιεκνο. Δπηιέγεηαη απφ ην θαζεζηψο σο ν πην θαηάιιεινο γηα ηελ νινθιεξσηηθή εμπγίαλζε, πλεπκαηηθή θαη πιηθή, ηεο θηήζεο, ε νπνία ζηφρεπε ζην λα κεηαηξέςεη ηα Νεζηά απηά ζε κηα απφ ηηο πην πεηζαξρεκέλεο θαη νξγαλσκέλεο επαξρίεο ηνπ ηηαιηθνχ Βαζηιείνπ. Έρνληαο ήδε δηαηειέζεη Κπβεξλήηεο ηεο νκαιίαο, πξέζβεο ηεο Ηηαιίαο ζηελ Αγία Έδξα θαζψο θαη Τπνπξγφο Παηδείαο, θζάλεη ζηε Ρφδν κε πιήξεηο εμνπζίεο, αθνχ δηνξίδεηαη πνιηηηθφο θαη ζηξαηησηηθφο Kπβεξλήηεο (Governatore Civile e Militare) ησλ Nεζηψλ. Με ηελ επηινγή ηνπ De Vecchi ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, δνθηκαζκέλνπ ρξνληθή ήδε πξνεγνπκέλσο ζε αξθεηά ζεκαληηθέο ζέζεηο, επηρεηξήζεθε ε κεηαθνξά ηνπ απφιπηα θαζηζηηθνχ ηξφπνπ δσήο ηεο Ηηαιίαο ζηε Ρφδν θαη ηα ππφινηπα Nεζηά, ν νπνίνο πξαγκαηηθά κέρξη ηφηε ήηαλ εθεί ειάρηζηα γλσζηφο, εμαηηίαο ηεο επηφηεξεο ζηάζεο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, Mario Lago. ηφρνο ήηαλ ε Γσδεθάλεζνο λα γίλεη κηα επαξρία αληάμηα ηεο λέαο «Ρσκατθήο Aπηνθξαηνξίαο». Εικόνα 15 Σν θηήξην ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Banco di Roma ζηε ΒΑ γσλία ηεο Πιαηείαο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Εικόνα 16 Καηά ηηο εξγαζίεο απειεπζέξσζεο απφ ηα πξνζθηίζκαηα ηεο εθθιεζίαο ηεο Παλαγηάο ηνπ Μπνχξγθνπ ( ) Έηζη ε πνιηηηθή ηνπ De Vecchi, έζεζε απφ ηελ αξρή σο ζηφρνπο ηεο, ηελ εμνκνίσζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο ςπρήο ηεο Γσδεθαλήζνπ κε ηελ κεηξφπνιε ηνπ 14

15 θαζηζκνχ. Πέξα απφ ηελ ζηαδηαθή ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ζην πξφζσπν ηνπ λένπ Κπβεξλήηε, θαη ηηο αιιαγέο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο, φπσο ζηελ απηνδηνίθεζε, ζηε λνκνζεζία, ζηε δηθαζηηθή νξγάλσζε, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εθθιεζία, θαζνξηζηηθή ππήξμε ε παξέκβαζε ηεο λέαο πνιηηηθήο θαη ζηελ γεληθφηεξε εηθφλα ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ ψζηε κεηαηξαπεί πιήξσο θηήζε «ππεξπόληηα παξπθή» Ηηαιίαο. κέζα λα απφ ζε ηεο Ήδε, ζηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30, κεηά ηελ πάξνδν πεξίπνπ δεθαπεληαεηίαο πιήξνπο ηηαιηθήο θπξηαξρίαο, ε Ρφδνο ζπγθαηαιεγφηαλ κεηαμχ ησλ πην ζεκαληηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ ηεο Μεζνγείνπ. Ζ πφιε εμνπιηζκέλε κε ηελ απαξαίηεηε ηνπξηζηηθή ππνδνκή εκθάληδε κηα εηθφλα παξφκνηα κε ηα αληίζηνηρα παξαζεξηζηηθά θέληξα ηεο Κπαλήο Αθηήο θαη ηεο ηηαιηθήο Ρηβηέξαο Εικόνα 17 Άπνςε ηνπ λένπ Καζεδξηθνχ Νανχ ηνπ Αγ. Ησάλλε ζην Μαλδξάθη απφ ΝΓ κε ηελ θξήλε πηζηφ αληίγξαθν ηεο κεζαησληθήο θξήλεο ηνπ Viterbo Εικόνα 18 Σνπνγξαθηθφ ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ κε ζεκεησκέλεο ηηο ζέζεηο ησλ πάξθσλ θαη ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ κε έληνλν ην ραξαθηήξα ηνπ εμσηηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην άξζξν ηεο 15

16 Messaggero di Rodi ηεο 4 εο Μαξηίνπ ηνπ 1932 Il lungomare della Punta della Sabbia πνπ αλαθέξεη φηη «Όπνηνο πεξπαηά ζηνλ παξαιηαθό δξόκν ηεο Punta della Sabbia κέλεη εληππσζηαζκέλνο από ηελ γξαθηθόηεηά ηνπ. Μνινλόηη βξίζθεηαη θνληά ζηελ πόιε θαη ζηελ λέα θαη παιαηά ζπλνηθία ηνπ Νενρσξίνπ, επηθξαηεί κηα γαιήληα απνκόλσζε θαη αλεμαξηεζία. Τπάξρνπλ ε εξεκία θαη όια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινύλ ηελ νπζία ησλ κεγάισλ θαη ηππηθώλ παξαιηαθώλ πεξηπάησλ ησλ θέληξσλ παξαζεξηζκνύ. Δελ είλαη ππεξβνιηθό όηαλ ζπκόκαζηε εδώ ην αλ Ρέκν θαη ηελ Κπαλή Αθηή, παξόιν πνπ ν λένο απηόο παξαιηαθόο δξόκνο δελ είλαη αθόκα πιήξσο εμνπιηζκέλνο.» (Εικ.29). Σν κέησπν ηεο λέαο πφιεο θαηά κήθνο ηνπ Μαλδξαθίνπ, φπνπ είραλ δηαηαρζεί ηα πεξηζζφηεξα δηνηθεηηθά θηήξηα, απνηεινχζε ηελ βηηξίλα ηεο «αλαγελλεκέλεο» Ρφδνπ. Ζ λέα πφιε είρε αλαπηπρζεί πξνο ην βνξξά, δίρσο λα παξαβιάπηεη ηνλ πξνυπάξρνληα ηζηνξηθφ ππξήλα, ν ραξαθηήξαο ηνπ νπνίνπ ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ην 1926 Ρπζκηζηηθφ ρέδην έπξεπε λα κείλεη αλέπαθνο. Ζ πεξηηεηρηζκέλε πφιε κε ηα κλεκεία ηεο, είρε αξρίζεη λα πξνβάιιεηαη ζαλ έλαο απφ Εικόνα 19 Καηά ηηο εξγαζίεο απειεπζέξσζεο ηεο Θαιαζζηλήο Πχιεο απφ ηα θηίζκαηα ζην Δκπνξηθφ Ληκάλη ( ) Εικόνα 20 Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ ηνπ 1926 κε ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο (1931) ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο κηαο επίζθεςεο ζηε Ρφδν. Μεηά απφ ηηο επεκβάζεηο- 16

17 εθθαζαξίζεηο ζηα ζεκαληηθφηεξα ηππνηηθά θηίζκαηα, ζε νξηζκέλα ηκήκαηά ηεο είρε απνθαηαζηαζεί ε εηθφλα πνπ είρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηππνηνθξαηίαο έηζη ψζηε ν επηζθέπηεο λα κε βιέπεη ηα ίρλε ησλ κεηαηξνπψλ πνπ ππέζηε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ αηψλσλ ηεο νζσκαληθήο θαηνρήο. Ζ αλαθήξπμε ηεο «απηνθξαηνξίαο», φκσο, έθαλε επηηαθηηθή ηελ παξνπζία θάπνησλ ζηνηρείσλ πνπ κέρξη ηφηε έιιεηπαλ απφ ηελ πφιε, ε αλάδπζε ησλ νπνίσλ ζα επηβεβαίσλε ην θχξνο ηεο «ηξίηεο Ρψκεο». Πξηλ ηνλ De Vecchi ζηελ πφιε δελ θαηλφηαλ αθφκα ην «ίρλνο» ηεο θαζηζηηθήο αηζζεηηθήο, πνπ δηακφξθσζε ηα κνληέξλα αιιά θαη κέξνο ησλ ηζηνξηθψλ ηκεκάησλ ησλ πφιεσλ ζηελ Ηηαιία. Έιιεηπαλ, δειαδή, απφ ηελ εηθφλα ηεο πφιεο ηα ζεκάδηα εθείλα ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο ηζρχνο, νπζηψδεηο αξρέο ηεο romanità, ψζηε ην θιίκα λα είλαη πιήξσο επζπγξακκηζκέλν κε εθείλν ηεο Μεηξφπνιεο. Ζ δηαθπβέξλεζε ηνπ De Vecchi επηρείξεζε, θαηά θάπνην, ηξφπν ηελ επηβνιή ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ ρξεζηκνπνίεζε ηηο παξεκβάζεηο ηφζν ζηα κλεκεία φζν θαη ζηα κνληέξλα θηήξηα πνπ είραλ θηηζζεί επί Lago. Ο ίδηνο ν De Εικόνα 21 Ζ πεξηηεηρηζκέλε πφιε ηεο Ρφδνπ ζε ηνπνγξαθηθφ θιίκαθαο 1: 2000 (1925) Εικόνα 22 Άπνςε απφ Β ηνπ Αξραηνινγηθνχ Πάξθνπ ηνπ Αγ. ηεθάλνπ ζηελ Αξραία Αθξφπνιε ηεο Ρφδνπ Vecchi, ζε κηα επίζθεςή ηνπ ζηελ αξραία Αθξφπνιε ηεο Λίλδνπ ην θαινθαίξη ηνπ 1937, ππνζηήξηδε φηη ην αλαζθαθηθφ έξγν δελ ζα πξέπεη λα αθήλεη ηα θαηάινηπα ζε 17

18 κηα ζηείξα κνξθή, αιιά γηα ηελ ηειηθή ηνπο δηεπζέηεζε ζεσξνχζε απαξαίηεηεο ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο κε αξθεηέο ζπκπιεξψζεηο βάζεη επηζηεκνληθψλ σζηφζν θξηηεξίσλ, κε ζηφρν αθελφο λα ηνπο απνδνζεί ην κλεκεηψδεο θαη επηβιεηηθφ χθνο, πνπ ήηαλ άιισζηε θαη ην απαηηνχκελν, αθεηέξνπ λα κελ κέλνπλ κηα ςπρξή χιε θαηαλνεηή κφλν απφ ηνπο «κπεκέλνπο», αιιά λα είλαη πξνζηηά θαη ζηνλ απιφ επηζθέπηε. ηελ Αλαζθαθψλ Δθνξεία θαη Μλεκείσλ ηα ρξφληα Γηνίθεζεο De Vecchi παξακέλεη Γηεπζπληήο ν Luciano Laurenzi. Καηά ηε δηεηία εθηεηακέλεο απνθαηαζηάζεηο αλαθαηαζθεπέο ιακβάλνπλ ρψξα ζε πνιιά, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη αξραία, κλεκεία ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Κσ. Ο αξρηηέθηνλαο Mario Paolini, πνιιέο θνξέο σο ππεχζπλνο ησλ εξγαζηψλ, κε ην ηεξάζηην ζρεδηαζηηθφ ηνπ έξγν ζπκβάιιεη ζην πην πάλσ πξφγξακκα, ην νπνίν ζπλερίδεηαη ελ κέξεη θαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εθνξεηψλ ηνπ Renato Bartoccini θαη ηνπ Luigi Morricone, κνινλφηη είραλ επέιζεη νη δχζθνινη θαηξνί ηνπ πνιέκνπ. ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ βξίζθεηαη ην δηάζηεκα απηφ ( ) ζηε Ρφδν Εικόνα 23 Άπνςε ηεο Πιαηείαο Ηππνθξάηνπο (P.zza del Fuoco) απφ Ν κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ δηεπζέηεζήο ηεο ( ) Εικόνα 24 Άπνςε ηεο Πιαηείαο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ απφ Ν 18

19 θαη ν ηζηνξηθφο ηέρλεο Cesare Brandi σο επφπηεο (soprintendente) ηεο Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Καιψλ Σερλψλ, θαζψο επίζεο θαη σο Πξχηαλεο ηνπ ζεξηλνχ Σκήκαηνο θαη δηδάζθσλ Καζεγεηήο ηεο ρνιήο Dante Alighieri. Ζ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε δηδαθηηθφηεηα αιιά θαη ε ζθελνγξαθηθή θαη εηθαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ επεκβάζεσλ νδήγεζε ζηελ θαηαζηξαηήγεζε πνιιψλ απφ ηηο αξρέο πνπ είραλ γίλεη απνδεθηέο κφιηο κεξηθά ρξφληα λσξίηεξα ζηε Γηεζλή πλδηάζθεςε ησλ Αζελψλ ηνπ 1931, ησλ εηδηθψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ησλ κλεκείσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, κέζα ζε απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν είρακε ηελ πην εκβιεκαηηθή επέκβαζε ηεο ηξηαθνληαεηνχο ηηαιηθήο θαηνρήο, ήηνη ηελ απνθαηάζηαζε απφ ηα εξείπηά ηνπ, ηνπ παιαηηνχ ηνπ κ. καγίζηξνπ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ζηεγάζεη ηελ θαηνηθία ηνπ Κπβεξλήηε (Εικ. 30,31), φπσο επίζεο θαη ζεκαληηθφηαηεο αλαζηειψζεηο αξραίσλ κλεκείσλ κε πην ραξαθηεξηζηηθέο εθείλεο ησλ κλεκείσλ ηεο Αθξφπνιεο ηεο Λίλδνπ (Εικ.32) θαη ηεο Αθξφπνιεο ηεο αξραίαο Ρφδνπ (Εικ.33). πσο είδακε, ζηηο πην πάλσ επεκβάζεηο δελ δφζεθε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε δηάζσζε ηνπ απζεληηθνχ πιηθνχ, φζν ζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο λέαο εηθφλαο πνπ ζα απνθηνχζε ην εθάζηνηε κλεκείν. Οη αλαζθαθέο γηα ηελ αλάδεημε ξσκατθψλ θαηάινηπσλ επεθηάζεθαλ θαη εληφο ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο. Ζ απνθάιπςε ξσκατθνχ (Εικ.34) ηνπ Σεηξάππινπ ζπλέβε επνκέλσο ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ππνγξακκίδνληαο πεξίνδν ην «ξσκατθφ» παξειζφλ ηεο θηήζεο. Παξάιιεια ε Εικόνα 25 Άπνςε ηεο Πιαηείαο χκεο (P.zza dell Arsenale) απφ Β κεηά ηηο εξγαζίεο δηεπζέηεζεο ηεο (1928) αλάδεημε ηεο ιαηηληθήο-ηππνηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο ζπλερίζζεθε κε ακείσηνπο ξπζκνχο. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ Καζεδξηθνχ Νανχ ησλ Ησαλληηψλ Ηππνηψλ, ηεο Παλαγηάο ηνπ Κάζηξνπ (Εικ.35), κε ηελ απνκάθξπλζε θαη ησλ ηειεπηαίσλ ηνχξθηθσλ πξνζζεθψλ ζηελ θχξηα πξφζνςή ηνπ, επηβεβαίσλε ηνλ ιεγφκελν εμαγληζκφ (purificazione) ηνπ ρψξνπ απφ ηα μέλα ζηνηρεία, θάηη παξφκνην 19

20 κε απηφ πνπ είρε επηηειεζζεί ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηεξίσλ πνπ δηακφξθσλαλ ην κέησπν ηεο ηηαιηθήο Ρφδνπ ζην Μαλδξάθη (Εικ.36). ε φ,ηη αθνξά ζηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή ζηε Ρφδν, φπσο είλαη ήδε γλσζηφ, απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν ππήξμε έλαο απφιπηνο πνπξηζκφο κε ηελ απνγχκλσζε ησλ ηζηνξηθνχ θαη εθιεθηηθηζηηθνχ χθνπο λέσλ νηθνδνκεκάησλ απφ ηνλ «ηζηνξηθφ» ηνπο δηάθνζκν θαη ηελ αλακφξθσζή ηνπο ζχκθσλα κε έλα χθνο πνπ είρε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ην κλεκεηψδεο, ηελ απζηεξή ζπκκεηξία θαη ηε ζπλχπαξμε ηνπ θιαζηθνχ κε ην κνληέξλν, γλσζηφο σο «εμαγληζκφο» θαη «θάζαξζε» ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ De Vecchi. Έηζη ε εηθφλα ηεο λέαο πφιεο, κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πήξε κηα άιιε κνξθή, αθνχ απφ ηα πεξηζζφηεξα δηνηθεηηθά θαη κε θηήξηα ηεο πφιεο απνκαθξχλζεθαλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ δελ αξκφδαλε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαζεζηψηνο, θαη πνπ ε πνιηηηθή ηνπ Imperium ηψξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ απαηηνχζε (Εικ.37). ηελ ίδηα ελφηεηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο κεηά ηελ παξαίηεζε De Vecchi ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1940, θαηά ηελ νπνία ε Γηνίθεζε ησλ λεζηψλ αθνινπζεί ηε γξακκή πνπ είρε ραξάμεη ν ηεηξάξρεο δίρσο λα δηαθνξνπνηείηαη ηδηαίηεξα. Οη Γηνηθεηέο πνπ ηνλ δηαδέρνληαη, Ettore Bastico ( ), Εικόνα 26 Άπνςε ηεο Πιαηείαο Αξγπξνθάζηξνπ (P.zza dell Armeria) απφ Α κεηά ηηο εξγαζίεο δηεπζέηεζήο ηεο (1926) Inigo Campioni ( ) αιιά θαη ν ηειεπηαίνο ππφ ηνπο γεξκαλνχο ζηξαηησηηθνχο, Ugo Faralli ( ), επηηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο κέζα ζε έλα θιίκα ηδηαίηεξα θνξηηζκέλν εμαηηίαο αθελφο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Ηηαιίαο ζηνλ Β Παγθφζκην πφιεκν, αθεηέξνπ εμαηηίαο θαη ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ θαη ηηο αλακελφκελεο αληηδξάζεηο ησλ ειιήλσλ ησλ Νεζηψλ ηνπ Αξρηπειάγνπο. Οη πξνζέζεηο γηα έλαλ «εμνξζνινγηζκφ» ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ κέζσ κηαο ζεηξάο ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ φπσο ζπλέβε ζε αξθεηέο ηηαιηθέο πφιεηο, νη νπνίεο ζηελ νπζία θαηαζηξαηεγνχζαλ ηηο αξρέο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ 1926, εθδειψζεθαλ 20

21 κε ην λέν ρέδην ηεο πφιεο ηνπ Ζ πινπνίεζή ηνπο φκσο ηειηθά απνθεχρζεθε εμ αίηηαο ηνπ πνιέκνπ, νη ζπλέπεηεο ηνπ νπνίνπ ππήξμαλ νιέζξηεο γηα ηνλ ηφπν (Εικ.38). θάπνηεο Ζ παξάδνζε ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ ζηελ ειιεληθή Γηνίθεζε ζπλνδεχζεθε κε απνθαηάζηαζεο πξνηάζεηο ησλ πιεγέλησλ απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο ηνπ 44 ηππνηηθψλ κλεκείσλ, φπσο επίζεο θαη αλνηθνδφκεζεο κε λέεο θαηαζθεπέο δηαηαξαρζέληνο ηνπ αζηηθνχ ηεο ηζηνχ. Ο ραξαθηήξαο ηεο πφιεο γηα ηνπο ηηαινχο φθεηιε λα είλαη έλαο θαη κνλαδηθφο, ν ηππνηηθφο. Σα ρξφληα ακέζσο κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ ζηελ Διιάδα, ε κεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ, κε εκθαλή ηα ζεκάδηα ησλ θαηαζηξνθψλ πνπ είραλ πξνθαιέζεη νη πξφζθαηνη βνκβαξδηζκνί, εμαθνινχζεζε λα ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ σο έλα κνλαδηθήο ζεκαζίαο νηθηζηηθφ ζχλνιν. Ο Ησάλλεο Κνληήο ν πξψηνο έθνξνο αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ, πνπ παξέιαβε απφ ηνλ Luigi Morricone ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, παξ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο εθείλσλ ησλ ρξφλσλ, πνιχ Εικόνα 27 Σν θηήξην ηεο C.C.I.E. ζηελ Πιαηεία χκεο (P. Lombardi 1930) Εικόνα 28 Κάηνςε ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ F.E.R.T. (ρέδην M. Paolini 1939) γξήγνξα μεθίλεζε ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ θαη έξεπλαο γηα ηελ απνθάιπςε ηεο ηππνδάκεηαο πφιεο. Σα ζεκαληηθφηεξα κλεκεία πνπ είραλ 21

22 βνκβαξδηζζεί απνθαηαζηάζεθαλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, πνπ πνιιέο θνξέο απηή ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ηηαιηθψλ επεκβάζεσλ. πνιιή πξνζπάζεηα πγρξφλσο, κεγάιε θαηαβιήζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Κνληή θαη ηνπο άκεζνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε έληνλσλ αλνηθνδφκεζεο εξεηπίσλ θηηζκάησλ ησλ πηέζεσλ ησλ ησλ ηνπ ζπλεθηηθνχ ηεο ηζηνχ νχησο ψζηε απηά λα αληηθαηαζηαζνχλ κε ζχγρξνλεο θαηαζθεπέο αθνινπζψληαο ην παξάδεηγκα ησλ άιισλ ειιεληθψλ πφιεσλ. πσο θαίλεηαη, ε πεξίπησζε ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο ηεο Ρφδνπ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 50 αληηκεησπηδφηαλ σο έλα «δηαηεξεηέν κλεκεηαθφ νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα» νπνίαο ηεο ν ραξαθηήξαο έπξεπε λα παξακείλεη αλαιινίσηνο, φηαλ ζηε ππφινηπε Διιάδα ην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ παξαδνζηαθψλ ππξήλσλ δελ είρε αθφκα επηζεκαλζεί. Ζ ηδηαηηέξσο Εικόνα 29 H Punta della Sabbia ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 Εικόνα 30 Καηά ηηο εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ Παιαηηνχ ηνπ κ. καγίζηξνπ. Ζ λφηηα πξφζνςε ( ) ηξηαθνληαεηήο θαη πιένλ ηηαιηθή θαηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ είρε θιεξνδνηήζεη επνκέλσο ζηελ ειιεληθή δηνίθεζε έλα αμηφινγν κλεκεηαθφ ζχλνιν ζην νπνίν αλ θαη είρε ηνληζζεί ζθφπηκα κέζσ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επεκβάζεσλ ν ιαηηληθφο ηνπ 22

23 ραξαθηήξαο, δηαηεξνχληαλ ζε αξθεηά ζεκεία ε πνιπζχλζεηε κνξθή ηνπ. Κιεξνδφηεκα, φκσο κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί θαη ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, ε νπνία έγηλε ζπλείδεζε ζηηο ειιεληθέο αξρέο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ελζσκάησζεο. Δπίζεο, θαίλεηαη πσο ε ηηαιηθή θαηνρή ζπλέβαιιε απνθαζηζηηθά ζην λα απνθηήζεη ε έλλνηα ηνπ κλεκείνπ ζηνλ ηφπν απηφ, λσξίηεξα απφ ηελ ππφινηπε πνιενδνκηθή Διιάδα, δηάζηαζε, αθνχ κεηά απφ ιίγα ρξφληα (1960) ε κεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ καδί κε ηελ Πάηκν Εικόνα 31 Αεξνθσηνγξαθία ηνπ Παιαηηνχ ηνπ κ. καγίζηξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ φπσο θαη ηε Λίλδν δηακνξθψζεθε κεηά ηηο επεκβάζεηο ησλ εηψλ αλαθεξχρζεθαλ ζε δηαηεξεηέα κλεκεία, ραξάζζνληαο έηζη ηελ πνξεία επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε κέξηκλα ησλ ηζηνξηθψλ ζπλφισλ θαη ζηελ ππφινηπε ρψξα. ηα επφκελα ρξφληα ε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο, φπσο απηή είρε αξρηθά δηαηππσζεί ήδε κέζα ζηελ πξψηε δεθαεηία ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο, ιεηηνχξγεζε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα μεθηλήζεη ε πξνεηνηκαζία ηεο «νξγαλσκέλεο Εικόνα 32 Άπνςε απφ Ν ηνπ Νανχ ηεο Ληλδίαο Αζελάο κεηά ηελ αλαζηήισζε ησλ ηνίρσλ ηνπ ζεθνχ θαη ησλ θηφλσλ ηεο βφξεηαο πξφζηαζεο ( ) 23

24 ζπλνιηθήο παξέκβαζεο» ζην δηαηεξεηέν κλεκεηαθφ ζπγθξφηεκα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ελίζρπζε πξνζπαζεηψλ ηελ ησλ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθήο επέκβαζεο ζηα κεζαησληθά κλεκεία. Ζ δεκηνπξγία απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ηνπ Μεζαησληθήο «Γξαθείνπ Πφιεο ηεο Ρφδνπ» ην 1985 εθθξάδεη αθξηβψο απηή ηε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Σα κλεκεία ηεο πφιεο πνπ απνθαηαζηάζεθαλ απφ ηνπο ηηαινχο αιιά θαη ηα λέα θηήξηα πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ηζηφ ηεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή δηνίθεζε γηα ηελ ζηέγαζε ππεξεζηψλ, φπσο άιισζηε ζπλέβε θαη κε ηα δηνηθεηηθά θηίζκαηα ζην κέησπν ηνπ Μαλδξαθίνπ. Δλψ φκσο ηα ηειεπηαία ηαπηίζζεθαλ πνιχ γξήγνξα κε ηελ θαζηζηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ηηαιηθήο Γηνίθεζεο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιέζνπλ ηελ δπζαξέζθεηα ησλ θαηνίθσλ, εθείλα ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο αληηκεησπίζζεθαλ απφ ηελ αξρή σο αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ ηεο. Μέζα ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο ηνπ Εικόνα 33 Άπνςε απφ ΒΓ ηνπ ρψξνπ ηεο Αθξφπνιεο ηεο Ρφδνπ φπσο είρε δηακνξθσζεί κεηά ηηο επεκβάζεηο ηεο δηεηίαο Εικόνα 34 Άπνςε απφ Γ ησλ απνθαιπθζέλησλ θαηάινηπσλ ηνπ ξσκατθνχ Σεηξάππινπ κε ην παξεθθιήζη ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ ησλ Piossasco απειεπζεξσκέλν απφ ηα πξνζθηίζκαηα (1940) 60 θαη ηνπ 70 ηα απνθαηεζηεκέλα ηκήκαηα ηεο κεζαησληθήο πφιεο ηεο Ρφδνπ 24

25 κεηαηξάπεθαλ ζε ζηαζεξέο αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απαξαίηεηνπ γηα ηελ ηφλσζε ηνπ αλεξρφκελνπ ξεχκαηνο ησλ επηζθεπηψλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Οδφο ησλ Ηππνηψλ (Εικ. 39) θαη ην Παιάηη ηνπ κ. καγίζηξνπ, κε ηελ κνξθή πνπ είραλ απνθηήζεη έπεηηα απφ ηηο ηηαιηθέο απνθξπζηαιιψζεθαλ επεκβάζεηο, σο θχξηα ζεκεία αλαθνξάο (νξφζεκα) ηεο πφιεο. Οη εηθφλεο ησλ κλεκείσλ δηαδφζεθαλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη θαζηεξψζεθαλ ζηε δηεζλή ζπιινγηθή κλήκε θαη ζπλείδεζε σο νη πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο φρη κφλν ηεο ηζηνξηθήο πφιεο, αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ Ησαλληηψλ Ηππνηψλ. Παξάιιεια, ε πξνβνιή ησλ απνθαηεζηεκέλσλ θαηά ηελ ηηαινθξαηία κλεκείσλ, ζπλερίζζεθε θαη κεηά ηελ ελζσκάησζε ηεο Γσδεθαλήζνπ αθξηβψο επεηδή ιεηηνπξγνχζαλ σο θχξηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ηππνηηθνχ «αηκνζθαηξηθνχ» ζθεληθνχ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηεινχζε θεξδνθφξν ηνπξηζηηθφ ηεο Αληηπξνζσπεπηηθφ αμηνζέαην πφιεο. παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνβνιήο απνηειεί θαη ε χλνδνο θνξπθήο ησλ Εικόνα 35 Άπνςε ηεο Παλαγηάο ηνπ Κάζηξνπ απφ ηελ Πιαηεία ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ θαηά ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζήο ηεο. Καηεδάθηζε ηνπ κηλαξέ (κεηά ην 1940) Εικόνα 36 Πξννπηηθφ ζθίηζν ηνπ M. Paolini δηεπζέηεζεο ηνπ ρψξνπ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο Παλαγηάο ηνπ Κάζηξνπ (1940) εγεηψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Ο.Κ. ηνπ 1988 ηελ νπνία ε ειιεληθή Κπβέξλεζε απνθάζηζε λα θηινμελήζεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ Παιαηηνχ ηνπ κ. καγίζηξνπ. Τπελζπκίδεηαη φηη ηελ ίδηα ρξνληά ε κεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ αλαθεξχρζεθε απφ ηελ UNESCO κλεκείν ηεο παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. ε φ,ηη αθνξά ηέινο ζηηο ρξήζεηο πνπ 25

26 ηνπνζεηήζεθαλ αξρηθά ζηα απνθαηεζηεκέλα απηά θηήξηα, κε εμαίξεζε ίζσο ην Παιάηη ηνπ κ. καγίζηξνπ ην νπνίν ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ιεηηνχξγεζε σο κνπζείν, απηέο δηαηεξήζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο σο είραλ θαη επί ειιεληθήο δηνηθήζεσο. Ζ δηαηήξεζε ηνπ ηππνηηθνχ-δπηηθνχ ραξαθηήξα πεξηηεηρηζκέλνπ ππήξμε ηνπ ππξήλα, πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο, κνινλφηη απηή ε εηθφλα ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη γεληθφηεξα ζην αίηεκα ηφλσζεο ηεο ειιεληθφηεηαο ηνπ ηφπνπ απηνχ. Ο αξρηηέθησλ Γ. Πηθηψλεο βξηζθφκελνο ηα ρξφληα ακέζσο κεηά ηελ ελζσκάησζε ζηε Ρφδν έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά: «Αιιά γηαηί κε θπλεγάεη έηζη ε παξνπζία ηνπ μέλνπ; Με ζέιγεη ε έιμε ηνύηε δύν αληίζεησλ θόζκσλ, ή εκείο δελ θάλακε αξθεηά γηα λα θσηίζνπκε κέζα καο ηνλ θόζκν ηνλ ειιεληθό; Ση ζρέζε είλαη ηνύηε πνπ καο δέλεη κ απηόλ; Ναη, δεη ν ζπόξνο ηνπ κέζα ζηελ ειιεληθή Υξηζηηαλνζύλε. Ζεη ζηνπ ιανύ θαη ηνπ πνηεηή ηελ ςπρή. Αιιά θαη ζε καο ηνπο άιινπο αθόκα δεη, ππλώηηνληαο εηο ην βάζνο ηνπ είλαη καο. Εικόνα 37 Σν κέησπν ηεο λέαο πφιεο ηεο Ρφδνπ πξνο ην Ληκάλη ηνπ Μαλδξαθίνπ φπσο είρε δηακνξθσζεί σο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 30 απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Cesare M. De Vecchi Εικόνα 38 To λέν Ρπζκηζηηθφ ρέδην «εμπγίαλζεο» ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο ηεο Ρφδνπ (1942) 26

27 Δε ζώδεηαη, πξαγκαηηθά, ζρεδόλ ηίπνηα απ ηελ αξραία πόιε πνπ λα ζνπ ππνβάιεη ηελ αξραία ηεο δόμα Ο ρξόλνο αθάληζε όια ηα αρλάξηα ηεο. Θα πνζνύζακε λ απόκελε θάηη πνπ λα καο βνεζνύζε λα νξακαηηζηνύκε ηνπ θιένπο ηεο ηελ εηθόλα. Καη απηό, όρη απιά γηα κηα ηέξςε αηζζεηηθή Κάηη βαζύηεξν γηα λα δνύκε: Εθείλν πνπ νύηε ζην Μεζαίσλα δελ πξαγκαηώζεθε, νύηε αθόκα ιηγόηεξν ζηνπο ρξόλνπο καο δελ ζα ηα αμησζνύκε: ηεο ζξεζθεπηηθήο εθείλεο ζρέζεο ηελ επηηέιεζε, αλάκεζα ηεο νίθεζεο ηεο αλζξώπηλεο θαη ηεο ζεόηεηαο ηεο θύζεο θαη ησλ απ ηε κπζνπιαζηηθή θαληαζία ζενπνηεκέλσλ δπλάκεώλ ηεο Με ηα απνκεηλάξηα ηνύηεο ηεο πόιεο έρηηζε ν Φξάγθνο θαηαρηεηήο ηε δηθηά ηνπ. Καη ηειεπηαίνο ν Θηαιόο βάιζεθε κ άκεηξν δήιν λα βάιεη παληνύ ηεο παξνπζίαο ηνπ ηε ζθξαγίδα ζηνλ ειιεληθό ηνύην ηόπν. Επηβνιή ησλ δηθώλ καο κέηξσλ, ησλ δηθώλ καο ππνζεηηθώλ Εικόνα 39 Άπνςε ηεο Οδνχ ησλ Ηππνηψλ απφ ηα Α φπσο απηή αμηώλ απάλσ ζηνπο άιινπο, πνπ εδώ παξνπζηάδεηαη ζηηο κέξεο καο παίξλεη ηε κνξθή κηαο απζαίξεηεο παξέκβαζεο ζην «θάξκα» ελόο ιανύ, ελόο εθβηαζκνύ αβάζηαγνπ γηα ηε ζπλείδεζε ηελ ειιεληθή. Να ηαλ ηνπιάρηζην πξαγκαηηθέο νη αμίεο ηνύηεο! Οη πνιινί κπνξνύλε λα γειαζηνύλε Δηθαίσκά ηνπο λα ζεσξήζνπλ ηα ηηαιηθά ηνύηα έξγα σο αμηόινγεο θαη αληάμηεο ηεο ζύγρξνλεο πξαγκαηώζεηο, κάζεζεο πιέξηα αληαπνθξηλόκελεο πξνο ηνπο ζθνπνύο ελόο ππαγνξεπκέλνπ πνιηηηθνύ πξνγξάκκαηνο» 1. Εικόνα 40 Ζ αλαηνιηθή θχξηα πξφζνςε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ Ηππνηψλ ζήκεξα Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Ρφδνπ 1 Βι. Γεκήηξε Πηθηψλε, Κείκελα, Μ.Η.Δ.Σ., Αζήλα, 1987, ζ

28 Μέζα ζε απηφ ην «πνιηηηθφ πξφγξακκα» γηα ην νπνίν κηιά ν επηθαλήο έιιελαο αξρηηέθησλ εληάζζνληαη, ρσξίο άιιν, θαη νη επεκβάζεηο ζηα κλεκεία θαη ζηνλ ρψξν ηεο πφιεο ηεο Ρφδνπ άιια θαη γεληθφηεξα ε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηνλ ηφπν απηφ θαηά ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα εθείλσλ ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20 νπ αηψλα. Δπηρεηξψληαο κηα θξηηηθή απνηίκεζε ησλ ηηαιηθψλ απνθαηαζηάζεσλ ζηε κεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη κε βαζηθφ ηνπο άμνλά ηελ επηβεβαίσζε ηεο «ιαηηληθήο» ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο απνηεινχλ ίζσο ηελ ηειεπηαία αλαιακπή ηνπ ξεχκαηνο ηεο «κεζαησληθήο αλαβίσζεο» ζηελ Δπξψπε, ην νπνίν είρε θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Ζ πφιε ηεο Ρφδνπ απνηέιεζε, σο εθ ηνχηνπ, ηνλ ηδαληθφ ηφπν φπνπ ζα κπνξνχζε λα αλαδεηρζεί ν κλεκεηαθφο πινχηνο ησλ ρξφλσλ ηνπ κεζαίσλα, αθεηέξνπ φπνπ ζα επηβεβαησλφηαλ γηα άιιε κηα θνξά ε πξαθηηθή επέκβαζεο ζηα κλεκεία πνπ ηελ ραξαθηήξηδε ε θαζαξφηεηα ζηε κνξθή πνπξηζκφο θαη ε αλάγθε γηα ελφηεηα ηνπ ζηπι κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηεο κνξθηθήο ηνπο αμίαο. Δπνκέλσο, βαζηθή αξρή ησλ επεκβάζεσλ ήηαλ ε κνξθνινγηθή θαη ζηπιηζηηθή ελφηεηα ησλ κλεκείσλ αιιά θαη ηνπ ρψξνπ γχξσ απφ Εικόνα 41 Ζ Πχιε ηνπ Απ. Παχινπ κεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηεο (1918) Εικόνα 42 Άπνςε απφ ΝΑ ηνπ «Ναπαξρείνπ» κεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ (1926) απηά θαη απηφ επηηεχρζεθε αθελφο κε ηελ θαζαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 28

29 κεηαγελέζηεξσλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ, σο επί ην πιείζηνλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηεο ηνπξθνθξαηίαο, πνπ αιινίσλαλ ηελ αξρηθή θαηαζθεπαζηηθή θαη ζηπιηζηηθή ηνπο ελφηεηα, θαη ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ειιεηπφλησλ ζηνηρείσλ ηνπο βάζεη θπξίσο ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ αιιά θαη κε ηελ απνκίκεζε ζηνηρείσλ άιισλ ηππνηηθψλ θηηζκάησλ ηεο πφιεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλήθνπλ νη επεκβάζεηο ζην θηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ Ηππνηψλ (Εικ.40), ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηηζκάησλ ηεο Οδνχ ησλ Ηππνηψλ θαη ζην θαηάιπκα ηεο «γιψζζαο» ηεο Ηηαιίαο, ζηηο Πχιεο ηνπ Απ. Παχινπ (Εικ.41), ηνπ Αγ. Αζαλαζίνπ θαη D Amboise, ζην θηήξην ηεο «Καζηειιαλίαο» φπσο επίζεο θαη ζην «Ναπαξρείν» (Εικ.42), επεκβάζεηο πνπ θαιχπηνπλ ρξνληθφ ην δηάζηεκα ησλ δπν πξψησλ δεθαεηηψλ ηηαιηθήο ηηο ηεο θαηνρήο. πεξηπηψζεηο φκσο εθείλεο ζηηο νπνίεο ηα θηήξηα παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά «θελά» ζηελ κνξθή ηνπο, δελ απνθεχρζεθε ε ζπκπιήξσζή ηνπο κε ηέηνηνλ ηξφπν Εικόνα 43 Ζ βφξεηα πξφζνςε ηνπ θαηαιχκαηνο ηεο «γιψζζαο» ηεο Ωβέξλεο κεηά ηελ απνθαηάζηαζή ηεο (1919) Εικόνα 44 Σν Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηνπ Φηιέξεκνπ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε-αλαθαηαζθεπή ηνπ ( ) ψζηε ηα ηκήκαηα εθείλα πνπ πξνζηέζεθαλ αθελφο λα κελ βαζίδνληαη ζε αθξηβή 29

30 ζηνηρεία, αθεηέξνπ δχζθνια λα δηαθξίλνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα αξρηθή θαηαζθεπή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη επεκβάζεηο ζηα θηήξηα ηνπ θαηαιχκαηνο ηεο «γιψζζαο» ηεο Ωβέξλεο (Εικ.43), ηεο Οπινζήθεο αιιά θαη ηνπ ηππνηηθνχ θηίζκαηνο ηεο Banco di Roma θαη ηεο «Καζηειιαλίαο», φπνπ νη ζεκαληηθέο ζπκπιεξψζεηο δχζθνια ζήκεξα γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ην κε «εμεηδηθεπκέλν» κάηη. Πέξαλ φκσο απηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ ππήξμαλ θαη επεκβάζεηο ζε κλεκεία πνπ βξίζθνληαλ ζε εξεηπηψδε θαηάζηαζε νη νπνίεο κπνξνχλ θάιιηζηα λα αλαθεξζνχλ σο δείγκαηα ηνπ «δφγκαηνο» ηεο ζηπιηζηηθήο απνθαηάζηαζεο. Πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα αλαθαηαζθεπέο πνπ αθήλνπλ φκσο θαη αξθεηέο ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ αθξίβεηα ηεο κνξθήο ηνπ ηειηθνχ ηνπο απνηειέζκαηνο. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη ηφζν νη επεκβάζεηο ζε ηππνηηθά κλεκεία φπσο γηα παξάδεηγκα νη πεξηπηψζεηο ηνπ Παιαηηνχ ηνπ κ. καγίζηξνπ θαη ηεο εθθιεζίαο θαη κνλαζηεξηνχ ηεο Παλαγίαο ζην Φηιέξεκν (Εικ.44), αιιά θαη ζε αξραηνινγηθά, φπσο ζηα κλεκεία ηεο αξραίαο Αθξφπνιεο ηεο Ρφδνπ θαη θαιχπηνπλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο. Οη πην πάλσ επεκβάζεηο αλακθίβνια ζηφρεπαλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηζζεηηθνχ θπξίσο θξηηήξηνπ κε απνηέιεζκα λα δνζεί κεγαιχηεξν βάξνο ζηελ αλάδεημε ησλ θαιιηηερληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη δηδαθηηθψλ ηνπο αμηψλ παξά ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηζηνξηθή ηνπο δηάζηαζε. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απηέο εθηειέζζεθαλ ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ζηελ Ηηαιία, είραλ ήδε αξρίζεη λα δίλνπλ θαξπνχο νη ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ Camillo Boito νη νπνίεο απνθήξπηηαλ ηηο νιηθέο ζηπιηζηηθέο απνθαηαζηάζεηο θαη εηζήγαγαλ έλαλ ηξφπν πεξηζζφηεξν επηζηεκνληθφ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ επεκβάζεσλ ζηα κλεκεία. Δηδηθφηεξα νη επεκβάζεηο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο ηεο Γσδεθαλήζνπ έπνληαη ηεο θαηάξηηζεο ηεο Υάξηαο γηα ηελ Απνθαηάζηαζε ησλ Μλεκείσλ ηεο Σέρλεο θαη ηεο Ηζηνξίαο φπσο απηή δηαηππψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1931 ζηε δηεζλή πλδηάζθεςε ησλ Δηδηθψλ. ηε ζπλάληεζε ησλ Αζελψλ, ζηελ νπνία κε αλαθνηλψζεηο ηνπο κεηείραλ ηφζν ν A. Maiuri, απφ ηε ζέζε ηνπ εθφξνπ ηεο Πνκπείαο, φζν θαη ν G. Jacopi απφ εθείλε ηνπ εθφξνπ Μλεκείσλ θαη Αλαζθαθψλ Γσδεθαλήζνπ, απνθαζίζζεθε αθελφο ε νξηζηηθή εγθαηάιεηςε ηνπ δφγκαηνο ηεο νιηθήο ζηπιηζηηθήο απνθαηάζηαζεο κε ηνλ ζεβαζκφ ησλ κεηαγελέζηεξσλ θάζεσλ ησλ κλεκείσλ, αθεηέξνπ ε απνθπγή ησλ αλαθαηαζθεπψλ θαη ησλ ζθελνγξαθηθψλ, ξεηνξηθψλ δηακνξθψζεσλ γηα ηελ «αλαβάζκηζε» ησλ κλεκείσλ. Δπίζεο, ππνγξακκίζζεθε ε αλάγθε δηαθχιαμεο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ησλ κλεκείσλ θαζψο θαη ηεο ηειηθήο 30

31 δηακφξθσζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Απ φ,ηη θαίλεηαη, σζηφζν, ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα νη ζπδεηήζεηο ησλ Αζελψλ άθεζαλ αλεπεξέαζηε ηελ γξακκή ησλ επεκβάζεσλ ζηε Γσδεθάλεζν, φπσο άιισζηε ζπλέβε ηα ρξφληα εθείλα θαη ζηελ ίδηα ηελ Ηηαιία. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο ηηαιηθήο Γηνίθεζεο ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ηδηαίηεξα απφ ην 1937 θαη έπεηηα νη επεκβάζεηο εληζρχζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ πξνβνιή θαη θαηαμίσζε ηνπ θαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο κε ζπλέπεηα νη επεκβάζεηο ζηα κλεκεία λα θαηαζηξαηεγήζνπλ ηηο αξρέο ηεο Υάξηαο ησλ Αζελψλ πνπ ζρεδφλ απηνχζηεο είραλ ην 1931 πηνζεηεζεί απφ ηελ Ηηαιία σο ε ηηαιηθή Carta del restauro. Σν «πνιηηηθφ πξφγξακκα» ζην νπνίν αλαθέξζεθε ν Πηθηψλεο ήηαλ ε βαζηθή αηηία πνπ πνιιά απφ απηά πνπ είραλ ππνζηεξηρζεί ζηελ Ηηαιία γηα ηηο απνθαηαζηάζεηο ησλ κλεκείσλ αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηζηνξηθήο πφιεο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20 νπ αηψλα, κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 30 αλαηξέζεθαλ ηφζν ζηελ ίδηα ηε κεηξφπνιε φζν θαη ζηηο απνηθίεο ηεο. Δίλαη, επνκέλσο, πξαγκαηηθά αμηνπεξίεξγν πψο απφ ηε κηα ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ν Giovannoni, o Maiuri, o Jacopi θαη νη ινηπνί ζχλεδξνη ηεο Αζήλαο εθζείαδαλ ηελ πςειή «επηζηεκνληθφηεηα» ησλ επεκβάζεσλ ηνπ L. Pernier ζην Αλάθηνξν ηεο Φαηζηνχ θαη ηελ έζεηαλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο θαληαζηηθέο «αλαθαηαζθεπέο» πνπ έθεξλε εηο πέξαο ε βξεηαληθή απνζηνιή ππφ ηνλ A. Evans ζην Αλάθηνξν ηεο Κλσζζνχ, απφ ηελ άιιε ζηε Ρφδν μεθηλνχζε έλα εθηεηακέλν πξφγξακκα απνθαηαζηάζεσλ-αλαθαηαζθεπψλ, αξρηθά ζηα εξείπηα ηνπ Μνλαζηεξηνχ ηεο Παλαγηάο ηνπ Φηιέξεκνπ ( ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζε εθείλα ηνπ Παιαηηνχ ηνπ κ. καγίζηξνπ ( ) θαη ζπγρξφλσο ζηα εξείπηα ησλ αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ ηεο Λίλδνπ, ηεο Κάκηξνπ θαη ηεο Αθξφπνιεο ηεο Αξραίαο Ρφδνπ. Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα νη παξεκβάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο πεξηηεηρηζκέλεο πφιεο ηεο Ρφδνπ αζεηνχζαλ ηηο αξρέο πνπ είρε ζέζεη ην Γηάηαγκα ηνπ 1920 ηεο Μλεκεηαθήο Εψλεο πξνζηαζίαο ηνπ ηζηνξηθνχ ππξήλα, κε απνηέιεζκα απφ ηελ κηα πιεπξά ηκήκαηα ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ λα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα θηίζκαηα ζε λεντπνηηθφ ζηπι, φπσο ζπλέβε κε ηνπο πνιενδνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θνληά ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν θαη κε ην δπηηθφ άθξν ηεο Οδνχ ησλ Ηππνηψλ, απφ ηελ άιιε λα επηρεηξεζεί ε δηάλνημε κηαο λέαο νδηθήο αξηεξίαο ζην θέληξν ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο παξάιιεια κε ηηο εξγαζίεο απειεπζέξσζεο ησλ εξεηπίσλ ηεο ηππνηηθήο εθθιεζίαο ηεο Παλαγηάο ηνπ Μπνχξγθνπ. 31

32 πλνςίδνληαο επνκέλσο ηα πην πάλσ θαη επηρεηξψληαο κηα αληηπαξάζεζε ησλ ηξηψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη ε ηξηαθνληαπεληαεηήο ηηαιηθή θαηνρή ηεο Γσδεθαλήζνπ κπνξνχκε λα πνχκε ηα εμήο: Ζ πξψηε ρξνληθή πεξίνδνο ( ), αλ θαη κε ηνλ επίζεκα δηαθαηλφκελν «πξνζσξηλφ ραξαθηήξα», έζεζε ηα ζεκέιηα ηνπ ηηαιηθνχ επνηθνδνκήκαηνο ζηελ Ρφδν. ηελ νπζία επξφθεηην γηα ηηο πξνυπνζέζεηο, ππνδεηγκαηηθέο αθφκα θαη ζε ζρέζε κε ηηο επεκβάζεηο ζηηο ίδηεο ηηο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο, κε ηηο νπνίεο ζα πξνρσξνχζε ην έξγν ησλ απνθαηαζηάζεσλ ησλ κλεκείσλ αιιά θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ ζηελ κεζαησληθή πφιε θαη γχξσ απφ απηή. Ζ δεχηεξε ρξνληθή πεξίνδνο ( ), ηεο πνιηηηθήο θαηνρχξσζεο ησλ Νεζηψλ, είλαη εθείλε ζηελ νπνία αξρίδεη ε θαηαζθεπή ηνπ ηηαιηθνχ επνηθνδνκήκαηνο. Σν Ρπζκηζηηθφ ρέδην απνηειεί ην πιαίζην θαη κφλν γηα ηνλ πην πάλσ ζηφρν, απνδεηθλχεη φκσο ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ηηαιψλ φηη ε Ρφδνο κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί ηζάμηα κε ηηο άιιεο ηηαιηθέο θαη φρη κφλν απνηθίεο. Ωζηφζν, νη παξεκβάζεηο ζηα ηππνηηθά θπξίσο κλεκεία αιιά θαη ζηνλ κλεκεηαθφ ρψξν ηεο πφιεο δελ δηζηάδνπλ λα παξαβνχλ ηα φξηα πνπ, σο έλαλ βαζκφ, είραλ ζθηαγξαθεζεί θαηά ηελ πξψηε ρξνληθή πεξίνδν, αιιά θαη ηηο αξρέο ησλ απνθαηαζηάζεσλ πνπ ελησκεηαμχ είραλ ήδε δηαηππσζεί. Καηά ηελ ηξίηε ρξνληθή πεξίνδν ( ) γηα ηνπο ηηαινχο δελ ππάξρνπλ πηα αλαζηνιέο ζην λα κεηαρεηξηζζνχλ ηα κλεκεία θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο σο νη λφκηκνη θιεξνλφκνη, θπξίσο γηα λα ππνγξακκηζζεί ε ιαηηληθή ηαπηφηεηα ηεο θηήζεο. ε απηή ηελ θάζε ζπλεηδεηνπνηείηαη φηη ε Ρφδνο δελ δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο ηηαιηθέο πφιεηο θαη επνκέλσο φ,ηη έρεη επηηειεζζεί εθεί κπνξεί θάιιηζηα λα απνθηήζεη ππφζηαζε θαη ζηνλ ηφπν απηφ. Ζ επίζπεπζε ησλ επεκβάζεσλ, κε εξγαιεία ηηο εθηεηακέλεο, επαρζείο, φρη ηφζν γηα ηνλ θεληξηθφ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαη άδηθεο γηα ηνλ γεγελή πιεζπζκφ απαιινηξηψζεηο, φπσο θαη ηηο ακθίβνιεο επηζηεκνληθήο αξηηφηεηαο ηερληθέο κεζφδνπο, εμαζθάιηζε ηελ άκεζε πινπνίεζε ελφο πξνγξάκκαηνο κε θαζαξά ζθελνγξαθηθά θξηηήξηα. ην δεχηεξν αζηηθφ θέληξν ηνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο, ηελ Κσ, αξρηθά νη επηινγέο ζρεδηαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ αθνινχζεζαλ ην παξάδεηγκα ηεο πξσηεχνπζαο ηεο Γσδεθαλήζνπ. ηελ ζπλέρεηα, φκσο, κεηά ην ζιηβεξφ ζπκβάλ ηνπ κεγάινπ ζεηζκνχ ηνπ 1933, ν ζρεδηαζκφο ηεο λέαο Κσ είρε σο βάζε ηνπ, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ λέα πφιε ηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ ζηελ ρσξνζέηεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηελ παιαηά πφιε ηελ αλάδεημε, κέζα ζηα φξηα ηνπ θαηεζηξακκέλνπ 32

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα