BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN"

Transcript

1 BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan: Bab ini membentangkan hasil dapatan kajian yang diperolehi menerusi instrumen soal selidik dan ujian bertulis yang dijalankan ke atas kumpulan responden yang disasarkan. Dapatan kajian ini dianalisis dengan huraian deskriptif bagi melihat frekuensi, peratus serta min bagi setiap bahagian dalam instrumen untuk mencapai keputusan terhadap objektif kajian yang digariskan. Dapatan kajian ini juga dibentangkan dengan mudah dan jelas serta dipaparkan dalam bentuk jadual dan graf bagi memudahkan pemahaman serta penghuraian yang lebih berkesan. Penyelidik meghuraikan analisis terhadap data serta maklumat yang diperolehi melalui kajian ini mengikut susunan objektif kajian sepertimana yang ditetapkan dalam bab terdahulu. Berikut adalah bentuk item instrumen yang digunakan dalam kajian ini bagi menjawab soalan kajian yang dikemukakan. I) Soal selidik Soal selidik ini dijalankan secara rawak ke atas 50 orang responden di kalangan kumpulan sasaran iaitu pelajar tingkatan empat yang mengikuti pembelajaran bagi mata pelajaran bahasa Arab di peringkat menengah. 95

2 Dapatan kajian daripada soal selidik ini meliputi dua bentuk data iaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif iaitu data yang diperolehi daripada respon pilihan aneka jawapan dan skala likert yang digunakan dalam item soal selidik. Kumpulan data ini akan dianalisis dengan menggunakan perisian statistik Statistic Package for the Social Science (SPSS) bagi huraian dalam bentuk frekuensi, peratus serta min. Menurut Mohd Majid (1990), statistik deskriptif merupakan organisasi dan ringkasan data yang diperolehi daripada pemerosesan data. Operasinya boleh dalam bentuk jadual, ilustrasi dalam bentuk rajah atau graf tentang data atau maklumat. Manakala interprestasi skor min bagi kajian ini menggunakan sumber dari Dr. Jamil Ahmad (2002), Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru sekolah. Satu penilaian tesis. Pemeringkatan skala skor min seperti dalam jadual 4.1 di bawah. Skor Min 1.00 hingga 2.33 Rendah Jadual 4.1 : Skala Skor Min dan Interpretasi Interpretasi Skor Min (Kurang setuju/kurang membantu/kurang mahir/kurang memenuhi/ tidak pasti/kadang-kadang/tiada/sebahagian kecil) 2.34 hingga 3.66 Sederhana (Setuju/membantu/mahir/memenuhi/ separuh) 3.67 hingga 5.00 Tinggi (Sangat setuju/sangat membantu/sangat mahir/sangat memenuhi/ sangat selalu/semua/sebahagian besar) Item yang menggunakan respon aneka pilihan jawapan adalah bagi bahagian maklumat latarbelakang responden, manakala item respon skala likert 96

3 digunakan bagi merumuskan pengetahuan pelajar serta penguasaan mereka terhadap konsep asas yang berkaitan tajuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dan kaedah pembentukkan kata kerja ini pada pelbagai variasi kata kerja samaada dari aspek binaannya iaitu sohi:h dan mu tall atau dari aspek strukturnya iaitu mujarrad dan mazi:d yang digunakan dalam membina ayat bahasa Arab, serta perkaitan ilmu tatabahasa Arab yang berkenaan dengannya. II) Ujian bertulis Penyelidik menggunakan responden yang sama dalam instrumen ujian bertulis ini dengan kumpulan responden dalam instrumen soal selidik, iaitu pelajar tingkatan empat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kerian, Perak. Bilangan responden yang mengambil bahagian dalam ujian bertulis ini adalah seramai 25 orang yang dipilih secara rawak. Instrumen ini adalah bertujuan mengenalpasti bentuk kekeliruan serta kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar dalam menjawab soalan yang berkaitan dengan tajuk kata kerja al- Mabniyy Li al-majhu:l. Dapatan daripada instrumen ini adalah dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif yang dianalisis dalam bentuk jadual serta carta histogram dengan mengambilkira nilai frekuensi dan peratus. Instrumen ujian bertulis ini meliputi 3 bahagian utama iaitu; a) Bahagian A : Maklumat diri responden. b) Bahagian B : Pengetahuan konsep asas. c) Bahagian C : Bentuk item pentaksiran. 97

4 Dengan menjalankan pentaksiran dua bentuk instrumen ini kepada kumpulan sempel yang mengambil bahagian dalam kajian ini, penyelidik dapat mengumpul data samada dalam bentuk data iaitu data kuantitatif dan data kualitatif serta membuat rumusan terhadap dapatan kajian bertepatan dengan objektif kajian ini. Berikut adalah yang menunjukkan dapatan dari kajian ini selaras dengan objektif kajian yang digariskan. Jadual 4.2 : Taburan Respon Terhadap Objektif Kajian di Dalam Instrumen Kajian Instrumen Kajian Objektif Kajian 1) Soal Selidik Bahagian A : Maklumat Diri Responden Bahagian B Unit 1: Pengetahuan konsep asas Unit 2: Membina kata kerja pelbagai variasi Unit 3: Penggunaan dalam ayat Bahagian C Permasalahan dan punca 2) Ujian Bertulis Bahagian A : Maklumat Diri Responden Bahagian B Unit 1: Pembentukkan kata kerja kala lampau Unit 2: Pembentukkan kata kerja kala kini Bahagian C Unit 1: Tukar kata kerja aktif kepada pasif Unit 2: Bina ayat dari arahan yang diberi Unit 3: Penggunaan dalam penulisan ayat Jadual 4.2 di atas menunjukkan bahagian item pentaksiran yang terdapat di dalam instrumen kajian iaitu soal selidik dan ujian bertulis yang digunakan bagi mengukur respon dari sempel selaras dengan objektif kajian yang ditetapkan pada awalnya. Dari 98

5 taburan bahagian item pentaksiran ini, dapat dirumuskan bahawa ia meliputi kesemua sasaran yang digariskan dalam objektif kajian serta turut menjawab soalan kajian. 4.1 Dapatan Kajian Seterusnya penyelidik membentangkan dapatan kajian dengan merumuskan data serta maklumat yang diperolehi dari kajian yang dijalankan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan dalam objektif kajian Dapatan Maklumat Diri Responden Terdapat dua kumpulan responden dari kalangan kelompok pelajar yang sama terlibat sebagai sempel terhadap instrumen yang dijalankan dalam kajian ini, iaitu responden soal selidik dan responden ujian bertulis. I) Dapatan Maklumat Diri Responden Soal Selidik Sampel yang digunakan dalam instrumen ini ialah seramai 50 orang pelajar tingkatan empat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kerian, Perak. Pada bahagian ini, Penyelidik mengutip maklumat yang penting berkenaan latarbelakang sampel iaitu tingkatan, jantina dan pencapaian mata pelajaran bahasa Arab mereka dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang lepas. 99

6 Bagi maklumat tingkatan dikalangan sampel, penyelidik melibatkan semua pelajar dari kelas-kelas di tingkatan empat yang mengambil aliran pengajian yang berbeza. Penyelidik mengambil jumlah yang sama dari setiap tingkatan iaitu 10 orang bagi mewakili tingkatan masing-masing sebagai responden. Manakala bagi maklumat jantina sampel, penglibatan sampel pada instrumen ini dari segi gender adalah secara rawak iaitu mengikut kesediaan mereka dengan bentuk instrumen kajian ini serta kesesuaian peluang yang ada. Jadual 4.3berikut memaparkan taburan jumlah sampel yang digunakan dalam kajian soal selidik ini mengikut kelas tingkatan empat serta gender. Jadual 4.3 : Bilangan dan Peratusan Sampel Mengikut Kelas Tingkatan Empat dan Jantina Tingkatan Empat Lelaki Perempuan Bilangan Peratusan Bilangan Peratusan Jumlah Sampel 4 Bukhari 4 40% 6 60% 10 4 Farabi 2 20% 8 80% 10 4 Haytham 4 40% 6 60% 10 4 Jabir 6 60% 4 40% 10 4 Khawarizmi 4 40% 6 60% 10 Jumlah 20 40% 30 60% 50 Daripada paparan maklumat dalam jadual di atas, penyertaan responden dari kelas tingkatan empat adalah setara iaitu 10 orang mewakili setiap tingkatan. Walaubagaimanapun dari segi gender, penglibatan pelajar perempuan adalah lebih banyak iaitu 30 orang mewakili 60% daripada sampel kajian manakala pelajar lelaki pula seramai 20 orang iaitu 40% daripada jumlah sampel. Penyertaan paling ramai pelajar perempuan adalah dari tingkatan 4 Farabi iaitu seramai 8 orang, manakala penyertaan pelajar lelaki yang paling ramai adalah bagi tingkatan 4 Jabir iaitu seramai 6 orang. Bagi maklumat pencapaian sampel bagi mata pelajaran bahasa Arab dalam 100

7 peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pula, perincian butirannya ditunjukkan dalam jadual seterusnya. Daripada data yang ditunjukkan di dalam jadual 4.4 berikut, maka dapat dirumuskan bahawa majoriti pelajar yang terlibat sebagai responden dalam kajian ini adalah di kalangan mereka yang mendapat gred A bagi mata pelajaran bahasa Arab dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) iaitu seramai 33 orang yang mewakili 66% daripada jumlah keseluruhan responden. Namun bagi jumlah kumpulan gred A ini sebahagian besarnya adalah pelajar perempuan iaitu seramai 26 orang manakala pelajar lelaki pula seramai 7 orang. Bagi pencapaian gred terendah pula adalah gred D yang disertai oleh seorang responden lelaki. Selebihnya adalah responden di kalangan pelajar yang mendapat gred B dan C. Jadual 4.4 : Bilangan dan Peratusan Sampel Mengikut Pencapaian Bahasa Arab dalam PMR Pencapaian Bahasa Arab dalam PMR Lelaki Perempuan Jumlah Sampel Bilangan Bilangan Bilangan Peratus Gred A % Gred B % Gred C % Gred D % Gred E % Jumlah % II) Dapatan Maklumat Diri Responden Ujian Bertulis Dalam menjalankan ujian bertulis, penyelidik juga mengutip maklumat yang penting berkenaan latarbelakang responden iaitu tingkatan, jantina dan pencapaian mata 101

8 pelajaran bahasa Arab mereka dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang lepas. Penyertaan responden dalam ujian ini adalah seramai 25 orang dan tidak ditetapkan kepada kelas aliran tertentu atau jantina, tetapi ia dilibatkan secara rawak dari kalangan pelajar tingkatan empat mengikut kesediaan mereka dengan bentuk instrumen kajian ini serta kesesuaian kesempatan masa yang ada. Jadual 4.5 berikut memaparkan taburan jumlah responden yang digunakan dalam ujian bertulis ini mengikut kelas tingkatan empat serta gender. Jadual 4.5 Bilangan dan Peratusan Sampel Mengikut Kelas Tingkatan Empat dan Jantina Tingkatan Lelaki Perempuan Jumlah Sampel Bilangan Bilangan Bilangan Peratus 4 Bukhari % 4 Farabi % 4 Haytham % 4 Jabir % 4 Khawarizmi % Jumlah % Berdasarkan paparan maklumat penyertaan responden mengikut kelas tingkatan empat dan gender dalam jadual di atas, dapat dirumuskan bahawa penyertaan pelajar lelaki dan perempuan dalam ujian bertulis ini adalah setara iaitu 13 orang pelajar lelaki dan 12 orang pelajar perempuan. Manakala bagi penyertaan kelas pula, responden dari tingkatan 4 Farabi adalah lebih ramai dari kelas yang lain iaitu seramai 8 orang atau 32% daripada jumlah keseluruhan responden. Penyertaan pelajar dari tingkatan 4 Khawarizmi adalah paling sedikit iaitu 3 orang bersamaan dengan 12%. Bagi maklumat pencapaian responden bagi mata pelajaran bahasa Arab dalam peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pula, butirannya ditunjukkan dalam jadual 4.6 berikut. 102

9 Jadual 4.6 Bilangan dan Peratusan Sampel Mengikut Pencapaian bahasa Arab dalam PMR Pencapaian Bahasa Arab dalam PMR Lelaki Perempuan Jumlah Sampel Bilangan Bilangan Bilangan Peratus Gred A % Gred B % Gred C % Gred D % Gred E % Jumlah % Jadual 4.6 di atas menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar yang menyertai ujian bertulis ini adalah di kalangan mereka yang mendapat pencapaian yang baik iaitu gred A dalam Penilaian Menengah Rendah seramai 18 orang iaitu mewakili 72% dari jumlah responden. Manakala pencapaian minimum di kalangan pelajar yang terlibat dalam instrumen ini adalah pencapaian gred C, iaitu seramai 2 orang atau 8%. Baki seramai 5 orang lagi adalah yang mencapai gred B dalam PMR. Kesimpulannya, pelajar yang menjadi responden dalam ujian bertulis ini adalah dari kalangan pelajar yang mendapat keputusan yang baik bagi mata pelajaran bahasa Arab di dalam peperiksaan PMR. 103

10 4.1.2 Dapatan Objektif Kajian 1 : Mengenalpasti pengetahuan pelajar terhadap konsep asas pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l serta penggunaannya dalam membina struktur ayat bahasa Arab. Objektif kajian yang pertama adalah berkenaan pengetahuan pelajar terhadap konsep asas bagi pembentukkan serta penggunaan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dalam membina struktur ayat bahasa Arab. Input terhadap objektif ini dicerakinkan dari data kuantitatif soal selidik pada bahagian B unit satu dan tiga, serta dapatan dari bahagian B ujian bertulis yang dijalankan. I) Dapatan dari soal selidik bahagian B (unit 1) Skop yang diukur pada bahagian ini ialah berkenaan pengetahuan pelajar terhadap konsep asas pembentukkan kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l. Penyelidik mengemukakan tujuh item soalan bagi mendapatkan respon tentang pengetahuan responden terhadap konsep asas berkenaan tajuk ini seperti di dalam jadual di bawah. Responden menjawab item soalan berbentuk skala likert dengan memilih respon yang sesuai daripada lima skala pilihan jawapan iaitu dari skala 1 untuk sangat tidak setuju dan seterusnya tidak setuju, tidak pasti, setuju dan sangat setuju pada skala 5. Berikut adalah dapatan data yang diperolehi daripada responden menerusi instrumen yang dijalankan. 104

11 Item Jadual 4.7 : Analisis frekuensi, peratus dan min tentang Pengetahuan Konsep Asas Soalan Frekuensi Skala Likert Sudah mempelajari tajuk ini Tahu maksud kata kerja ini Dapat kenali kata kerja ini Dapat bezakan kata kerja ini dengan yang lain Tahu fungsi kata kerja ini Tahu kaedah nahuan yang berkaitan dengannya Memahami tajuk ini adalah tidak sukar Peratus Skala Likert 4% 12% 41% 30% 13% Min Merujuk kepada data yang diperolehi dari jadual 4.7 di atas berkenaan dengan pemahaman terhadap konsep asas bagi tajuk kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l, maka dapat dirumuskan bahawa kebanyakkan responden bersetuju bahawa mereka sudah mempelajari tajuk ini khususnya di tingkatan tiga. Namun bagi item-item soalan yang lain dalam bahagian ini, majoriti responden tidak pasti tentang pemahaman mereka terhadap konsep asas tajuk ini iaitu mewakili 41% daripada respon yang diberikan. Ini menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar masih belum memahami tajuk ini dengan baik walaupun mereka sudah mempelajarinya dan kebanyakkan daripada mereka mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan PMR. Manakala sebahagian pelajar yang lain memberikan respon yang positif iaitu respon setuju 30% dan respon sangat setuju 13% terhadap item pemahaman asas mereka berkenaan tajuk ini. Sebahagian kecil sahaja dari kalangan responden yang memberikan respon yang negatif, iaitu tidak dapat memahami asas tajuk ini dengan baik. Carta pai 4.1 di bawah ini memaparkan pembahagian peratusan respon pelajar terhadap pengetahuan konsep asas kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l. 105

12 Carta Pai 4.1: Respon Pengetahuan Pelajar Terhadap Konsep Asas Kata Kerja Al- Mabniyy Li Al-Majhu:l. Sangat Setuju 13% Tidak Setuju 12% Sangat Tidak Setuju 4% Setuju 30% Tidak Pasti 41% Manakala carta histogram 4.1 di bawah ini memaparkan rumusan nilai min bagi item pengetahuan konsep asas tajuk ini, secara keseluruhannya menunjukkan interprestasi skor minnya ialah sederhana iaitu di antara skala min 2.34 hingga 3.66 sebagaimana merujuk kepada sumber Dr. Jamil Ahmad (2002). Hanya skor pada item sudah mempelajari tajuk ini yang menunjukkan interprestasi skor min yang tinggi iaitu Ini menjelaskan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa mereka sudah mempelajari tajuk ini dalam pembelajaran mereka di peringkat menengah. Histogram 4.1 : Min Item Pengetahuan Konsep Asas Tajuk

13 II) Dapatan dari soal selidik bahagian B (unit 3) Pada bahagian ini dari item pentaksiran soal selidik, penyelidik menggunakan lima item soalan untuk mengukur kebolehan pelajar dalam membentuk struktur ayat yang sahih dengan menggunakan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l. Ia menjurus kepada keupayaan pelajar mengenalpasti kata kerja ini dalam ayat dan fungsi penggunaannya serta aplikasi nahuan yang berkaitan khususnya dengan pelaku ganti. Selain itu, item soalan dalam bahagian ini juga mengukur kemampuan pelajar dalam menukar struktur ayat aktif (kata kerja al-mabniyy Li al-maklu:m) kepada ayat pasif (kata kerja al- Mabniyy Li al-majhu:l). Oleh itu, dapatan dari respon soal selidik yang dijalankan ini ditunjukkan dalam jadual 4.8 berikut. Jadual 4.8 : Penggunaan kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l dalam ayat. Frekuensi Skala Likert Bil. Item Soalan Min Tahu fungsi penggunaan Dapat kenalpasti dalam ayat Tahu hubungan nahuan dengan pelaku ganti Tahu menukar struktur ayat aktif kepada pasif Tahu menggunakan kata kerja ini dengan betul Peratus Skala Likert 6% 19% 39% 32% 4% Daripada data yang dipapar dalam jadual di atas, dapat dirumuskan bahawa tahap kemampuan pelajar dalam menggunakan kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l di dalam penulisan ayat adalah di peringkat sederhana sahaja sebagaimana yang dijelaskan oleh skala min. Kebanyakkan pelajar memberikan respon tidak pasti dan 107

14 respon bersetuju dangan keupayaan mereka menggunakan bentuk kata kerja ini dalam penulisan ayat bahasa Arab. Dalam pada itu, segelintir sahaja di kalangan pelajar yang menunjukkan keyakinan yang tinggi dalam mengaplikasi kemahiran berkenaan tajuk ini dalam penulisan ayat bahasa Arab. Hal ini dapat difahami daripada respon item 4 dan 5 yang menunjukkan nilai min yang menyusut. Secara umumnya respon daripada pelajar terhadap penggunaan yang betul kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l dalam ayat bahasa Arab dengan mengambil kira pengetahuan tentang fungsi penggunaannya serta hubungan nahuan dengan pelaku ganti dan kemahiran dalam menukar fe el kepada bentuk majhu:l, maka rumusan keseluruhannya adalah seperti dalam carta pai 4.2 di bawah ini. Carta Pai 4.2: Rumusan Keseluruhan Respon Pelajar Terhadap Penggunaan Kata Kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l dalam ayat. Setuju 32% Sangat Setuju 4% Sangat Tidak Setuju 6% Tidak Setuju 19% Tidak Pasti 39% 108

15 III) Dapatan dari ujian bertulis bahagian B (kata kerja Kala Lampau) Dalam item pentaksiran ujian bertulis bahagian B ini, penyelidik mengukur pengetahuan pelajar dalam menguasai konsep asas pembentukkan kata kerja al- Mabniyy Li al-majhu:l mengikut kaedah nahu yang betul. Penyelidik membahagikan ujian ini kepada dua bahagian iaitu bagi kata kerja kala lampau ) ا ن ف ؼ م ان ا ض ( dan kata kerja kala kini ) ا ن ف ؼ م ان ض ا س ع ( kerana kedua-dua kategori kata kerja ini mempunyai kaedah tersendiri dalam membentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l. Selain itu, sebanyak sepuluh jenis kata kerja disenaraikan dalam item ujian bahagian ini mengikut bentuk binaan serta sturkturnya, iaitu dari fe el yang dibina dari rangkaian huruf-huruf yang mudah hinggalah kepada fe el dari rangkaian huruf yang susah iaitu yang melibatkan perubahan baris dan pola huruf dalam membentuk kata kerja al- Mabniyy Li al-majhu:l. Dalam bahagian ini, penyelidik menghuraikan berkenaan pengetahuan pelajar tentang konsep asas pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al- Majhu:l jenis Kala Lampau, manakala bagi jenis kata kerja Kala Kini akan disusuli pada subtajuk seterusnya. Berdasarkan kepada bentuk item ujian yang dijalankan dalam bahagian ini, penyelidik membentangkan analisis dapatan yang diperolehi dalam bahagian ini kepada dua peringkat iaitu analisis pembentukkan kaedah asas kata kerja al-mabniyy Li al- Majhu:l bagi kategori kata kerja kala lampau, manakala dapatan tentang bentuk kesalahan respon jawapan yang diberikan oleh responden dirumuskan dalam perbincangan dapatan objektif ketiga. 109

16 Berikut adalah dapatan dari ujian yang dijalankan berkenaan dengan pemahaman pelajar terhadap kaedah pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l kala ( ا ن ف ؼ م ان ا ض ) lampau Jadual 4.9 : Analisis Jawapan Responden serta Jenis Kesalahan. Soalan Jawapan Betul Jawapan Salah Salah Pola Huruf Jenis Kesalahan Salah Baris Huruf ض ش ب ق ا ذ م ذ ك ش و ا س ر ؼ م أ ك م ػ ذ و ص ف ا ل ه ى و ن Jumlah Berpandukan kepada data yang diperolehi dalam jadual 4.9 di atas, dapat dirumuskan bahawa bagi respon jawapan terhadap pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al- Majhu:l kala lampau ) ا ن ف ؼ م ان ا ض (, jawapan yang betul yang diberikan oleh responden adalah lebih banyak iaitu 139 berbanding dengan jawapan yang salah iaitu sebanyak 111. Kebanyakkan pelajar dapat memahami kaedah pembentukkan kata kerja jenis ini bagi bentuk fe el yang terdiri daripada rangkaian huruf-huruf yang mudah yang tidak / و ص ف / أ ك م / ذ ك ش و / ض ش ب ( seperti; melibatkan perubahan ketara pada pola huruf 110

17 Kekerapan Walaubagaimanapun, ramai pelajar menghadapi masalah untuk mengaplikasikan.(و ن kaedah yang betul bagi fe el yang perlu melibatkan perubahan pada pola huruf serta. ) ه ى / ا ل / ق ا ذ م ) seperti; barisnya terutamanya fe el yang mempunyai huruf illah, Histogram 4.2 di bawah menunjukkan skor yang dicapai oleh 25 orang responden yang menjalani ujian ini terhadap 10 item soalan yang ditaksirkan Histogram 4.2 : Skor Responden bagi Pembentukkan Konsep Asas Kategori Kala Lampau Skor Jawapan Yang Betul Berdasarkan data yang ditunjukkan dari histogram di atas yang berkenaan dengan skor bagi jawapan sahih yang diberikan oleh pelajar terhadap 10 item soalan, maka dapat dirumuskan bahawa penguasaan pelajar terhadap pembentukkan kaedah asas kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi kata kerja kala lampau adalah di tahap baik iaitu kebanyakkannya berada diantara skor 4 hingga 8, iaitu seramai 22 orang. Manakala baki sebahagian kecil berada di skor 1 hingga 3. Namun, tiada pelajar yang dapat memberikan skor yang cemerlang iaitu 9 dan 10 walaupun kemahiran pembentukkan kaedah asas kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi kata kerja kala lampau ini adalah lebih mudah berbanding dengan kategori kata kerja kala kini. 111

18 IV) Dapatan dari ujian bertulis bahagian B (kata kerja Kala Kini) Sepertimana huraian dapatan kajian yang terdahulu bagi kategori kata kerja kala lampau, penyelidik membincangkan dapatan yang diperolehi dalam bahagian ini berkenaan pembentukkan kaedah asas kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi kategori kata kerja kala kini, manakala dapatan bentuk kesalahan respon jawapan yang diberikan oleh responden bagi kategori ini dilanjutkan huraiannya dalam perbincangan dapatan objektif ketiga. Item kedua yang diuji dalam bahagian B ujian bertulis pula bagi mengukur kemampuan pelajar dalam menguasai pengetahuan konsep asas pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis kata kerja kala kini ) ا ن ف ؼ م ان ض ا س ع (. Kaedah bagi kata kerja jenis ini adalah berbeza dengan kata kerja kala lampau sebagaimana yang dianalisis dalam bahagian yang terdahulu, dan ianya menunjukkan natijah serta dapatan yang tidak sama. Jadual 4.9 berikut memaparkan maklumat respon jawapan responden bagi kaedah asas pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis kata kerja kala kini serta jenis kesalahan. Soalan Jadual 4.10 : Analisis Jawapan Responden serta Jenis Kesalahan Jawapan Betul Jawapan Salah Salah Pola Huruf Jenis Kesalahan Salah Baris Huruf ض ش ب ق ا ذ م ر ك ش و س ر ؼ م 112

19 أ ك م ؼ ذ ص ف ا ل ه ى ه Jumlah Daripada dapatan yang dimuatkan dalam jadual 4.10 di atas, dapat dirumuskan bahawa ramai pelajar yang menghadapi masalah dan kekeliruan dalam membentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis kata kerja kala kini. Hal ini dijelaskan melalui bilangan jawapan yang betul adalah lebih rendah iaitu 97 atau 39% berbanding dengan respon jawapan yang salah iaitu sebanyak 153 bersamaan 61%. Situasi ini amat berbeza dengan dapatan yang ditunjukkan dalam bahagian membina kata kerja al- Mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis kata kerja kala lampau seperti mana yang dinyatakan dalam analisis berkenaan dengannya sebelum ini. Selain itu, terdapat tiga bentuk fe el jenis kala kini ini yang gagal dijawab dengan betul oleh semua 25 orang responden yang mengambil bahagian dalam kajian ini iaitu ( / ص ف / أ ك م.( ه Ini adalah kerana ketiga-tiga bentuk fe el ini melibatkan perubahan pola huruf apabila ditukarkan kepada kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l. Bagi situasi bentuk fe el seperti ini, pelajar perlu mempunyai kemahiran yang lebih tinggi serta pemahaman yang mendalam dalam tajuk ini mengenalpasti perubahan pola huruf dan mengelakkan ر ك ش و / ض ش ب ( seperti kekeliruan. Walaubagaimanapun, bagi bentuk fe el yang mudah ) sebahagian pelajar dapat memberikan respon jawapan yang betul iaitu س ر ؼ م / 113

20 Kekerapan seramai 13 orang atau 52%, manakala baki 12 orang memberikan respon sebaliknya. Bagi bentuk fe el yang tidak melibatkan perubahan pola huruf seperti ini, maka kesalahan yang dilakukan adalah berkaitan dengan baris huruf. Secara umumnya, daripada maklumat yang diperolehi dalam kajian ini, dapat dirumuskan bahawa penguasaan kaedah asas membentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis kata kerja kala kini adalah lebih sukar bagi pelajar berbanding dengan jenis kata kerja kala lampau. Histogram 4.3 di bawah menunjukkan skor yang dicapai oleh 25 orang responden yang menjalani ujian seperti di atas terhadap 10 item soalan yang ditaksirkan Histogram 4.3 : Skor Responden bagi Pembentukkan Konsep Asas Kategori Kala Kini Skor Jawapan Yang Betul Data dari histogram 4.3 ini adalah skor jawapan sahih yang diberikan oleh responden terhadap 10 item soalan yang ditukarkan kepada kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis kata kerja kala kini. Berdasarkan kepada data yang dipaparkan ini iaitu bagi kategori kata kerja kala kini, dapat dijelaskan bahawa sebahagian besar pelajar menghadapi kekeliruan serta tidak dapat memberi jawapan yang betul. Hal ini ditunjukkan oleh skor jawapan betul yang diperolehi oleh seramai 16 orang responden 114

21 bersamaan 64% hanya di tahap skor 1 hingga 4 sahaja, manakala selebihnya berada di skor 5 hingga 7. Bahkan tiada pelajar yang dapat mencapai skor 8 ke atas. Situasi ini menggambarkan penguasaan pelajar dalam pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis kata kerja kala kini adalah sederhana berbanding dengan jenis kata kerja kala lampau yang mencapai tahap baik Dapatan Objektif Kajian 2 : Menganalisis tahap penguasaan pelajar dalam membina kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dalam pelbagai variasi kata kerja mengikut kaedah sorf (morfologi) bahasa Arab. Bagi merumuskan capaian objektif kajian yang kedua iaitu analisis tahap penguasaan pelajar dalam membina kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dalam pelbagai variasi kata kerja mengikut kaedah sorf (morfologi) bahasa Arab, penyelidik merujuk kepada dapatan kajian dalam bentuk data kuantitatif dari soal selidik pada bahagian B unit 2 serta dari ujian bertulis pada bahagian B iaitu variasi kata kerja bagi jenis Kala Lampau dan Kala Kini. Dalam pada itu, rumusan bagi penguasaan pelajar dalam membina kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi kedua-dua jenis kata kerja ini dalam bahagian B ujian bertulis adalah sepertimana yang dijelaskan dalam rumusan terdahulu iaitu objektif kajian pertama. Berikut penyelidik membentangkan dapatan yang diperolehi dari respon soal selidik yang dijalankan. 115

22 I) Dapatan dari soal selidik bahagian B (unit 2) Dalam borang soal selidik bahagian B (unit 2),mengandungi item pentaksiran yang menjurus kepada penilaian terhadap pengetahuan responden dalam membina kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l mengikut kaedah sorf dalam pelbagai variasi fe el serta pola huruf. Item ini disusun dari tahap soalan yang senang kepada tahap yang ( ا ن ف ؼ م lebih sukar dalam dua bentuk fe el atau kata kerja iaitu kata kerja Kala Lampau ا ن ف ؼ م ان ض ا س ع ) dan kata kerja Kala Kini ) (. Ini adalah kerana kedua-dua bentuk ان ا ض kata kerja ini mempunyai kaedah pembinaan pola huruf serta baris yang berbeza bagi membentuk kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l. Penyelidik menunjukkan dapatan kajian yang diperolehi daripada instrumen yang dijalankan adalah dalam bentuk data kuantitatif, iaitu respon melalui skala likert. Ia dirumuskan menerusi dua jadual di bawah iaitu bagi kerja Kala Lampau dan kata kerja Kala Kini yang merangkumi tujuh tahap serta kaedah pembentukkan kata kerja Al- Mabniyy Li Al-Majhu:l yang tidak sama. Jadual 4.11 : Pembentukkan kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l bagi kata kerja Kala Lampau )ا ن ف ؼ م ان ا ض ) Item Variasi fe el mengikut pola huruf Frekuensi Skala Likert Min ( ا ن ف ؼ م ا نث الث انص ح ح.1 ك ر ة seperti; ) ا ن ف ؼ م ا نش ت ا ػ انص ح ح.2 أ ك seperti; ( ) ا ن ف ؼ م ا ن خ ا س انص ح ح شو ا ف ر خ ش seperti; ( ) ا ن ف ؼ م انس ذ ا س انص ح ح ا س ر خ ش ج seperti; ( ) 116

23 ( ا ن ف ؼ م ان ؼ ر م ا ن ث ا ل و ض غ seperti; ) ( ا ن ف ؼ م ان ؼ ر م ا ن أ خ ى ف ق ا ل seperti; ) ( ا ن ف ؼ م ان ؼ ر م ا ن ا ق ص د ػ ا seperti; ) Peratus Skala Likert 6% 20% 41% 27% 6% Jadual 4.12 : Pembentukkan kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l bagi kata kerja Kala Kini )ا ن ف ؼ م ان ض ا س ع ) Item Variasi fe el mengikut pola huruf ( ا ن ف ؼ م ا نث الث انص ح ح.1 ) seperti; ا ن ف ؼ م ا نش ت ا ػ انص ح ح.2 ك ش seperti; ( ) ا ن ف ؼ م ا ن خ ا س انص ح ح.3 Frekuensi Skala Likert Min ك ر ة و ف ر خ ش seperti; ( ) ا ن ف ؼ م انس ذ ا س انص ح ح س ر خ ش ج seperti; ( ) ( ا ن ف ؼ م ان ؼ ر م ا ن ث ا ل.5 ض seperti; ) ( ا ن ف ؼ م ان ؼ ر م ا ن أ خ ى ف غ ق ى ل seperti; ) ( ا ن ف ؼ م ان ؼ ر م ا ن ا ق ص ذ ػ ى seperti; ) Peratus Skala Likert 3% 22% 45% 25% 5% Jadual 4.11 dan jadual 4.12 di atas menunjukkan frekuensi, peratus serta min yang dicatat daripada respon para responden terhadap item soalan yang berkaitan dengan pembentukkan kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l mengikut bentuk pola huruf kata kerja. Secara umumnya, kebanyakkan pelajar memberikan respon tidak pasti terhadap kefahaman mereka berkaitan dengan kemahiran ini, iaitu 41% bagi fe el dalam bentuk kata kerja Kala Lampau dan 45% bagi kata kerja Kala Kini. Manakala baki peratusan menunjukkan imbangan yang hampir setara di antara kumpulan pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran ini dengan yang sebaliknya, dengan sedikit kelebihan kepada kumpulan yang dapat menguasai kemahiran ini dengan baik. 117

24 Histogram 4.4 : Min Item Pembentukkan kata kerja Al- ( ا ن ف ؼ م ان ا ض ) Lampau Mabniyy Li Al-Majhu:l bagi Kala Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Histogram 4.5 : Min Item Pembentukkan kata kerja Al- ( ا ن ف ؼ م ان ض ا س ع ) Kini Mabniyy Li Al-Majhu:l bagi Kala Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Rumusan min pembentukkan kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhu:l bagi bentuk fe el Kala Lampau dan Kala Kini adalah seperti yang dipaparkan oleh carta histogram di atas. Melalui maklumat ini dapat dijelaskan bahawa ramai pelajar yang dapat memahami kemahiran pembentukan kata kerja ini bagi bentuk fe el yang mudah seperti ) ا ن ف ؼ م ا نث الث انص ح ح ( iaitu kata kerja sohi:h tiga huruf, iaitu skala skor min cemerlang 3.82 bagi kata kerja Kala lampau dan skor min 3.62 bagi kata kerja Kala 118

25 Kini. Namun begitu, bagi peringkat bentuk fe el yang lebih sukar, skor min dalam histogram ini menunjukkan berlaku penyusutan. Keadaan ini menjelaskan bahawa pelajar semakin sukar untuk menguasai kemahiran membina kata kerja ini bagi fe el yang mempunyai pola huruf yang tidak tetap seperti fe el Mu tall ) ا ن ف ؼ م ان ؼ ر م (, iaitu fe el yang mengandungi huruf-huruf illah ) ا),و,ي. Secara keseluruhannya, skor min bagi kemampuan pelajar menguasai pengetahuan ini bagi kedua-dua bentuk kata kerja ini iaitu Kala Lampau dan Kala Kini adalah sederhana sahaja Dapatan Objektif Kajian 3 : Mengenalpasti bentuk kekeliruan serta kesalahan yang kerap dilakukan oleh pelajar dalam membina kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l serta penggunaannya dalam membina ayat serta menulis karangan. Maklumat yang diperolehi bagi menunjukkan dapatan kepada objektif kajian yang ketiga adalah dari ujian bertulis yang dilakukan ke atas responden pada bahagian B dan bahagian C. Dalam bahagian B, penyelidik dapat melihat bentuk kekeliruan pelajar dalam membina kata kerja Al-Mabny Li Al-Majhul mengikut konsep asas yang dipelajari berdasarkan kaedah sorf bahasa Arab samada bagi kata kerja Kala lampaau atau kata kerja Kala Kini. Manakala dalam bahagian C pula, penyelidik turut mengukur bentuk kekeliruan serta kesalahan yang kerap dilakukan oleh pelajar dalam membina kata kerja Al-Mabny Li Al-Majhul serta penggunaannya dalam membina ayat dengan mengambilkira aplikasi nahuan yang sahih. Penyelidik menggunakan tiga bentuk item pentaksiran mengikut format yang digunapakai dalam peperiksaan awam 119

26 SPM. Jesteru penyelidik cerakinkan huraian dapatan kajian dari ketiga-tiga bahagian ini bagi menjelaskan natijah yang diperolehi terhadap objektif ketiga kajian ini. I) Dapatan ujian bertulis bahagian B i) Dapatan bentuk kesalahan bagi kategori kata kerja Kala Lampau Data yang dipaparkan di bawah ini adalah dapatan yang diperolehi berkenaan dengan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dari aspek pengetahuan konsep asas kata kerja Al-Mabny Li Al-Majhul serta kekerapannya. Jadual di bawah ini menunjukkan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dalam respon jawapan bagi membentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dari kategori kata kerja kala lampau. Jadual 4.13 : Analisis Bentuk Kesalahan serta Kekerapan Bil Soalan ض ش ب ق ا ذ م Salah Pola Huruf Salah Baris Huruf Bentuk Kesalahan Kekerapan Bentuk Kesalahan Kekerapan ض ش ب - - ض ش ب 1 ق ا ذ م 6 ق ى ذ م ق ا ذ م ق ا ذ م ق ر م ذ ك ش و ذ ك ش و 4. ا س ر ؼ م 5. أ ك م - - ا س ر ؼ م - - ا س ر ؼ م ا س ر ؼ م أ ك م - - أ ك م

27 ػ ذ و ص ف ا ل ه ى - - ػ ذ - - ػ ذ ػ ذ و ص ف و ص ف 1 ى ل 5 م 2 ا ل م ا ن ى ه 2 ه ى ه و ن 2 5 و ن - - و ن و ن 1 Jumlah Daripada semakan terhadap jawapan pelajar pada bahagian item ini, penyelidik dapat mengenalpasti bentuk kesalahan samaada dari aspek baris huruf atau pertukaran pola huruf pada sesuatu fe el dalam kategori ini. Antaranya adalah seperti berikut; a. Terdapat dua bentuk kesalahan jawapan pada fe el ض ش ب yang sepatutnya iaitu;,ض ش ب ض ش ب kekerapan 7 ض ش ب kekerapan 1 121

28 ,ق ى ذ م yang sepatutnya ق ا ذ م b. Terdapat lima bentuk kesalahan jawapan pada fe el iaitu; ق ا ذ م kekerapan 6 ق ا ذ م kekerapan 4 ق ا ذ م kekerapan 1 ق ر م kekerapan 5 ق ى ذ م kekerapan 1,ذ ك ش و yang sepatutnya ذ ك ش و c. Terdapat satu bentuk kesalahan respon pada fe el iaitu; ذ ك ش و kekerapan 8 d. Terdapat tiga bentuk kesalahan respon jawapan pada fe el ا س ر ؼ م yang sepatutnya,ا س ر ؼ م iaitu; ا س ر ؼ م kekerapan 3 ا س ر ؼ م kekerapan 4 ا س ر ؼ م kekerapan 1 122

29 e. Terdapat dua bentuk kesalahan respon jawapan pada fe el أ ك م yang sepatutnya iaitu;,أ ك م أ ك م kekerapan 2 أ ك م kekerapan 2 f. Manakala bentuk kesalahan bagi fe el ػ ذ yang jawapannya ػ ذ ada tiga, iaitu; ػ ذ kekerapan 5 ػ ذ kekerapan 4 ػ ذ kekerapan 5 g. Bentuk kesalahan bagi fe el و ص ف yang jawapannya و ص ف pula ada dua, iaitu; و ص ف kekerapan 7 و ص ف kekerapan 1 h. Bagi fe el ا ل yang sepatutnya م pula, terdapat lima bentuk kesalahan, iaitu; ى ل kekerapan 7 123

30 ا ل kekerapan 1 م kekerapan 7 ا ن kekerapan 7 م kekerapan 7 i. Terdapat dua bentuk kesalahan respon jawapan pada fe el ه ى yang sepatutnya iaitu;, ه ه ى kekerapan 13 ه kekerapan 2 j. Bagi respon item terakhir pada bahagian ini, iaitu fe el و ن yang jawapannya iaitu; ada tiga bentuk kesalahan, و ن و ن kekerapan 1 و ن kekerapan 1 و ن kekerapan 1 Melalui dapatan ini juga penyelidik mendapati bahawa kebanyakkan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dari aspek pengetahuan konsep asas kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l adalah dari segi baris huruf iaitu sebanyak 71 kekerapan kesalahan yang 124

31 dilakukan. Baris huruf amat penting dalam memastikan fungsi serta perbezaan antara kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dan sebaliknya. Manakala kesalahan dalam bentuk pola huruf pula mencatatkan sebanyak 40 kesalahan. ii) Dapatan bentuk kesalahan bagi kategori kata kerja Kala Kini Jadual 4.14 di bawah ini menunjukkan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dalam respon jawapan bagi membentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dari kategori kata kerja kala kini. Jadual 4.14 : Analisis Bentuk Kesalahan serta Kekerapan Bil. Soalan Salah Pola Huruf Bentuk Kekerapan Kesalahan Salah Baris Huruf Bentuk Kekerapan Kesalahan 12 ض ش ب - 0 ض ش ب 1. ق ا ذ م.2 11 ق ا ذ م 3 ق ر م 1 ق ا ذ م 4 ق ى ذ م 12 ر ك ش و - 0 ر ك ش و س ر ؼ م - 0 س ر ؼ م 4..5 أ ك م.6 ؼ ذ.7 ص ف.8 ا ل أ ك م 18 ؤ ك م 1 أ ك م ؼ ذ 3-0 ؼ ذ 0 ص ف 24-0 ص ف 1-0 م 1 ا ل 1 م ه ى - 0 ه ى

32 1 ى ن 10 ه 11-0 ه ه ه Jumlah Semakan jawapan pelajar pada bahagian ini iaitu pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l jenis kata kerja kala kini menampakkan hasil yang berbeza. Kebanyakkan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelajar adalah dari aspek kekeliruan penukaran pola huruf berbanding dengan kesalahan dalam aspek baris huruf. Ini adalah kerana kategori kata kerja kala kini banyak melibatkan penukaran pola huruf apabila digunakan dalam bentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l, terutamanya bagi jenis fe el mu tall dan sohi:h mahmu:z. Kekeliruan yang serupa juga turut diperolehi oleh Mohd Zaki bin Abdul Latif (2003) Derivasi Kata Kerja Mu tal dalam bahasa Arab yang menyatakan bahawa pelajar menghadapi masalah ketika menderivasikan kata kerja khususnya bagi jenis kata kerja Mu tall. Antara bentuk kesalahannya adalah seperti berikut; a. Satu bentuk kesalahan jawapan pada fe el yang ض ش ب sepatutnya, ض ش ب iaitu; ض ش ب kekerapan 12 b. Terdapat empat bentuk kesalahan jawapan pada fe el ق ا ذ م yang jawapannya iaitu;, ق ا ذ م ق ر م kekerapan 3 126

33 ق ى ذ م kekerapan 4 ق ا ذ م kekerapan 11 ق ا ذ م kekerapan 1, ر ك ش و yang sepatutnya ر ك ش و c. Terdapat satu bentuk kesalahan respon pada fe el iaitu; ر ك ش و kekerapan 12 d. Bentuk kesalahan fe el س ر ؼ م yang sepatutnya س ر ؼ م terdapat satu kesalahan, iaitu; س ر ؼ م kekerapan 2, ؤ ك م yang jawapannya أ ك م e. Terdapat tiga bentuk kesalahan respon pada fe el iaitu; أ ك م kekerapan 18 أ ك م kekerapan 6 ؤ ك م kekerapan 1 127

34 f. Bentuk kesalahan bagi fe el ؼ ذ yang jawapannya ؼ ذ pula ada dua, iaitu; ؼ ذ kekerapan 3 ؼ ذ kekerapan 5 g. Bagi fe el ص ف yang sepatutnya ى ص ف pula, terdapat dua bentuk kesalahan, iaitu; ص ف kekerapan 24 ص ف kekerapan 1 h. Terdapat tiga bentuk kesalahan respon jawapan pada fe el ا ل yang sepatutnya iaitu;, ا ل م kekerapan 1 م kekerapan 6 ا ل kekerapan 1 i. Terdapat satu bentuk kesalahan respon jawapan pada fe el ه ى yang jawapannya, ه ى iaitu; ه ى kekerapan 7 128

35 j. Respon item terakhir, iaitu fe el ه yang jawapannya ى ن ى ada empat bentuk kesalahan, iaitu; ه kekerapan 10 ه kekerapan 11 ه kekerapan 3 ى ن kekerapan 1 III) Dapatan ujian bertulis bahagian C Dalam bahagian ini pula, penyelidik menjalankan ujian kepada responden dengan item soalan seperti yang ditaksir dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran bahasa Arab. Bentuk pentaksiran ini merangkumi sampel soalan yang diuji di dalam pentaksiran iaitu dari format kertas satu atau dua. i) Dapatan unit 1 : Tukar ayat kata kerja Al-Mabny Li Al-Maklu:m kepada kata kerja Al-Mabny Li Al-Majhul dengan mengubah aplikasi nahuannya. Item pentaksiran yang digunakan dalam unit ini menilai pengetahuan pelajar dalam menukarkan struktur ayat yang menggunakan kata kerja Al-Mabny Li Al-Maklu:m kepada kata kerja Al-Mabny Li Al-Majhul dengan mengubah aplikasi nahuan yang berkaitan dengannya mengikut kaedah sorf bahasa Arab. Daripada bentuk pentaksiran yang dijalankan ini, penyelidik dapat mengesan bentuk kekeliruan yang dilakukan 129

36 oleh pelajar samada dalam membina kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l juga kesalahan penggunaannya serta aplikasi nahuan dalam membina struktur ayat bahasa Arab. Bentuk item soalan pada bahagian ini adalah dari format peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia iaitu kertas satu. Ia adalah jenis item pentaksiran objektif dari konteks soalan daripada silibus ilmu sorf yang mengukur konstruk dalam bentuk aplikasi pengetahuan ilmu nahu dan sorf di peringkat menengah. Penyelidik mengemukakan lima soalan pada bahagian ini yang mana sebahagian daripadanya adalah dipetik dari soalan sebenar peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2004 bahagian sorf. Melalui item soalan ini, pelajar diminta untuk menukarkan struktur ayat yang mempunyai kata kerja al-mabniyy Li al-ma lu:m (kata kerja Aktif) kepada kata kerja al-mabniyy Li al- Majhu:l (kata kerja Pasif) serta mengaplikasikan kaedah nahuan yang berkaitan dengannya. Daripada penelitian dan semakan terhadap jawapan yang diberikan oleh responden, didapati bahawa tiada seorang pun dari kalangan mereka yang mampu menjawab dengan tepat bagi semua soalan yang diberikan. Bahkan hanya beberapa orang sahaja yang dapat menjawab soalan dengan betul iaitu soalan 1 dan 5. Diantara bentuk kesalahan yang lazim dilakukan adalah seperti berikut; i) Kesalahan pola huruf. ii) Kesalahan baris huruf. iii) Salah kerana sebut pelaku. iv) Salah penggunaan ðomi:r pada fe el. v) Tidak langsung menyebut pelaku ganti. 130

37 Berikut adalah rumusan kepada setiap soalan yang diuji dalam bahagian ini. Soalan 1:. 1 ض ش ب ان ى ن ذ ان ق ط ح. Bentuk Kesalahan Contoh Kesalahan Kekerapan Kesalahan baris huruf. Salah kerana sebut pelaku Salah penggunaan ðomi:r pada fe el 3 ض ش ب ان ق ط ح 4 ض ش ب ان ى ن ذ ان ق ط ح 21 ض ش ب ان ق ط ح Jumlah 28 Soalan ini adalah contoh soalan sebenar yang ditaksir di dalam peperiksaan SPM. Daripada 25 orang responden yang memberikan jawapan, hanya tiga orang sahaja yang dapat menjawab dengan betul. Bentuk kesalahan yang banyak dilakukan adalah salah menggunakan ðomi:r pada fe el bagi kata nama feminin dan maskulin iaitu sebanyak 21 kesalahan. Manakala kesalahan yang lain adalah kecil iaitu seperti kesalahan meletakkan baris huruf iaitu 3 kesalahan dan salah kerana menyebut pelaku serta tidak menggantikannya dengan pelaku ganti pula sebanyak 4 kekerapan.. Soalan 2:. 2 أ ك ش ي د ف ا ط ح و ا ن ذ ه ا. Bentuk Kesalahan Contoh Kesalahan Kekerapan Salah kerana sebut pelaku Salah penggunaan ðomi:r pada fe el Tidak disebut pelaku ganti 3 أ ك ش ي د ف ا ط ح و ا ن ذ ه ا 25 أ ك ش ي د و ا ن ذ ه ا 1 أ ك ش ي د Jumlah 29 Soalan ini juga adalah contoh soalan sebenar yang ditaksir di dalam peperiksaan SPM. Semakan terhadap jawapan yang diberikan oleh responden menunjukkan tiada seorang pun dari kalangan mereka yang dapat memberikan jawapan yang tepat. Kebanyakkan mereka salah menggunakan ðomi:r pada fe el iaitu 25 kesalahan. Manakala kesalahan lain pula ialah menyebut pelaku bagi kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l iaitu 3 131

38 kekerapan, dan satu jawapan yang melibatkan kesalahan tiada disebut pelaku ganti bagi fe el. Soalan 3 :. 3 ض غ ػ ث ا ان ك ر ا ب ف انذ س ج. Bentuk Kesalahan Contoh Kesalahan Kekerapan Kesalahan pola huruf. Salah kerana sebut pelaku 25 ض غ ان ك ر ا ب ف انذ س ج 3 ض غ ػ ث ا ان ك ر ا ب ف انذ س ج Jumlah 28 Soalan ketiga ini juga dipetik dari soalan sebenar peperiksaan SPM. Semua pelajar juga gagal menjawab dengan tepat soalan ini kerana keliru pada perubahan pola huruf bagi fe el yang terdiri daripada huruf illah di awalnya iaitu kata kerja Mu tal al- Miθa:l. Manakala 3 kesalahan lain pula ialah kerana menyebut pelaku bagi kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l yang sepatutnya digantikan dengan pelaku ganti. Soalan 4 :. 4 ث غ ان ث ا ئ غ األ س ا ك ت ث س خ ص. Bentuk Kesalahan Contoh Kesalahan Kekerapan Kesalahan pola huruf. Salah kerana sebut pelaku Salah penggunaan ðomi:r pada fe el Tidak disebut pelaku ganti 22 ث غ األ س ا ك ت ث س خ ص 4 ث غ ان ث ا ئ غ األ س ا ك ت ث س خ ص 25 ث غ \ ث ا ع األ س ا ك ت ث س خ ص 1 ث غ ت ث س خ ص Jumlah 52 Menerusi soalan 4 ini, penyelidik mengukur penguasaan pelajar membentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi fe el dari jenis kata kerja Mu tall al-ajwaf. Dari semakan yang dilakukan, semua pelajar tidak berjaya menjawab dengan betul kerana kesalahan besar mereka ialah salah menggunakan ðomi:r yang betul pada fe el dan kekeliruan pada perubahan pola huruf bagi jenis kata kerja Mu tall al-ajwaf. Selain 132

39 itu, terdapat juga pelajar yang melakukan kesalahan lain seperti kesalahan kerana menyebut pelaku dan kesalahan kerana tidak langsung menyebut pelaku ganti. Soalan 5 :. 5 س ي ى انط ا ن ة ان ق ا ي ح ف ان ض ت ه ح. Bentuk Kesalahan Contoh Kesalahan Kekerapan Kesalahan pola huruf. Salah kerana sebut pelaku Salah penggunaan ðomi:r pada fe el Tidak disebut pelaku ganti 2 س ي د ان ق ا ي ح ف ان ض ت ه ح س ي انط ا ن ة ان ق ا ي ح ف ان ض ت ه ح 3 س ي ان ق ا ي ح ف ان ض ت ه ح 22 س ي ف ان ض ت ه ح 1 Jumlah 28 Dalam soalan ini, kemahiran yang diukur adalah membentuk kata kerja al-mabny Li al-majhu:l bagi fe el dari jenis kata kerja Mu tall al-na:qis. Hanya seorang pelajar yang memberi respon jawapan yang tepat. Manakala bagi respon jawapan yang lain, kesalahan yang ketara di lakukan oleh pelajar dalam menjawab soalan ini sama dengan kesalahan pada soalan-soalan yang sebelum ini iaitu salah menggunakan ðomi:r yang betul pada fe el, sebanyak 22 kesalahan. Selain itu, kesalahan lain hanya melibatkan segelintir pelajar sahaja seperti kesalahan pada perubahan pola huruf, salah kerana menyebut pelaku bagi kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dan juga kesalahan kerana langsung tidak menyebut pelaku ganti. Jadual 4.15 : Analisis Keseluruhan Bentuk Kesalahan Tukar Kata Kerja Aktif Kepada Kata Kerja Pasif Serta Aplikasi Nahuan Bil. Bentuk Kesalahan Kekerapan Peratus 1. Kesalahan pola huruf % 2. Kesalahan baris huruf 3 2% 3. Salah kerana sebut pelaku 17 10% 4. Salah penggunaan ðomi:r pada fe el 93 57% 5. Tidak langsung menyebut pelaku ganti 3 2% Jumlah % 133

40 Penyelidik mengemukakan lima item soalan dalam bahagian ini bagi mengukur keupayaan pelajar menukar kata kerja Aktif kepada kata kerja Pasif dengan mengambilkira aplikasi nahuan yang sesuai dengan struktur ayat. Tiga soalan pertama adalah dipetik dari soalan sebenar SPM manakala baki dua soalan lagi dibina bagi mengukur kemampuan pelajar dalam membentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l mengikut kaedah serta variasi fe el tersendiri. Oleh itu, maklumat yang ditunjukkan melalui jadual 4.15 di atas merumuskan dapatan bahawa sememangnya pelajar keliru dalam menguasai kemahiran ini. Kekeliruan utama di kalangan mereka adalah dalam menggunakan ðomi:r yang betul pada fe el yang ditukar kepada al-mabniyy Li al- Majhu:l, iaitu dengan merujuk ðomi:r kepada pelaku sedangkan sepatutunya ðomi:r dirujuk kepada pelaku ganti yang asalnya adalah objek (maf u:l bihi). Ia mewakili sebanyak 93 daripada kesalahan dilakukan iaitu 57%. Situasi yang hampir sama diperolehi oleh Manisah binti Mahd Nor (2000) ketika membuat kajian tentang Penggunaan al-ðama:ir dalam karangan yang mendapati bahawa bentuk kesalahan yang paling ketara yang dilakukan oleh pelajar adalah kesalahan penggunaan ðamir pada kata kerja iaitu 161 kekerapan yang mewakili 53% dari kekerapan keseluruhan. Kesalahan yang ketara juga adalah seperti kesalahan mengubah pola huruf mengikut kaedah membentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l yang betul yang menunjukkan 49 kekerapan atau 29%. Kekeliruan ini berlaku pada fe el jenis Mu tall yang mempunyai huruf-huruf illah. Manakala kesalahan lain seperti salah meletak baris, salah kerana menyebut pelaku dan salah kerana tidak menyebut pelaku ganti hanyalah melibatkan segelintir pelajar sahaja. 134

41 ii) Dapatan unit 2 : Bina ayat dari arahan (tatabahasa) yang diberikan. Format soalan membina ayat yang lengkap berpandukan arahan yang diberikan, adalah salah satu daripada bentuk item soalan yang ditaksir di dalam kertas dua bagi peperiksaan SPM. Bentuk soalan ini biasanya melibatkan silibus tatabahasa Arab iaitu nahu dan sorf. Penyelidik mengambil contoh format soalan ini untuk mengukur kemampuan pelajar membina ayat melalui arahan soalan khususnya dalam pemahaman yang berkaitan dengan pembinaan kata kerja al-mabny Li al-majhu:l serta kaedah nahuan yang berkenaan dengannya. Dalam bahagian ini, penyelidik mengemukakan tiga soalan yang mana salah satu daripadanya adalah dipetik dari soalan sebenar peperiksaan SPM tahun Daripada penelitian terhadap jawapan yang diberikan oleh responden, tiada seorang pun dari kalangan mereka yang dapat memberikan jawapan yang tepat bagi kesemua tiga soalan yang dikemukakan. Hanya tiga jawapan dari soalan satu dan soalan dua sahaja yang betul, manakala selebihnya adalah jawapan yang tidak tepat kerana terdapat kesalahan dan kekeliruan tertentu. Berikut adalah di antara bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelajar di dalam jawapan yang diberikan. i) Kekeliruan pola huruf pada Fe el Sohi:h Mahmu:z ii) Kesalahan baris huruf (fe el al-mabniyy Li al-majhu:l) iii) Salah kerana sebut pelaku iv) Salah penggunaan ðomi:r pada fe el v) Salah kerana gunakan Fe el La:zim sebagai kata kerja al-mabniyy Li al- Majhu:l vi) Salah gunakan jenis fe el dalam arahan ( Ma:ði / Muða:ri ) 135

42 vii) Ayat tidak lengkap viii) Salah maksud ayat ix) Tidak menyebut pelaku ganti Berikut adalah rumusan respon jawapan serta bentuk kesalahan yang dikesan bagi setiap jawapan yang diberikan oleh pelajar dalam bahagian ini. Soalan 1 :. 1 خ ه ح ف ه ا ف ؼ م ي ا ض ي ث ن ه د ه ى ل. Bentuk Kesalahan Contoh Jawapan Salah Kekerapan Kekeliruan pola huruf pada Fe el Mahmu:z أ كم األ س ص ف ان ط ؼ ى 1 Kesalahan baris huruf (fe el) Salah kerana sebut pelaku Salah penggunaan ðomi:r pada fe el Salah kerana gunakan Fe el La:zim Salah gunakan jenis fe el dari dalam arahan Ayat tidak lengkap Tidak menyebut pelaku ganti 1 أ ك ش ي د ان ط ا ن ث ح 5 ض ش ب ان ى ا ن ذ ان ق ط ح 6 ن ؼ ة ك ش ج ان ق ذ و 4 ر ه ة إ ن ى ان ذ س س ح 4 ق ش أ ان ق ش آ 2 ق ش ئ ه ز ا... 1 ن ؼ ة ف ان ق ا ػ ح Jumlah 24 Menerusi item soalan ini, penyelidik menilai kemahiran pelajar dalam membentuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis kata kerja kala lampau serta aplikasi nahuan yang berkenaan dengannya. Daripada kesemua 25 orang responden yang menyertai ujian ini, hanya tiga orang sahaja yang dapat memberikan jawapan yang tepat. Selebihnya adalah jawapan yang tidak tepat kerana terdapat 24 kesalahan seperti yang dijelaskan di atas. Kesalahan yang paling banyak dilakukan ialah salah menggunakan ðomi:r pada fe el al-mabniyy Li al-majhu:l. Pelajar keliru dengan 136

43 merujuk ðomi:r yang digunakan pada fe el kepada pelaku, sedangkan sepatutnya ðomi:r itu dirujuk kepada pelaku ganti. Selain itu, kesalahan kerana menyebut pelaku bagi fe el al-mabniyy Li al-majhu:l menunjukkan 5 kekerapan. Manakala salah kerana menggunakan fe el La:zim dan salah menggunakan jenis fe el seperti dalam arahan soalan masing-masing mencatat 4 kekerapan. Kesalahan-kesalahan kecil dalam jawapan bagi soalan ini adalah seperti membina struktur ayat tidak lengkap, tidak menyebut pelaku ganti, salah letak baris huruf fe el al-mabniyy Li al-majhu:l dan salah menukar pola huruf dalam fe el Sohi:h Mahmu:z. Soalan 2 :. 2 خ ه ح ف ؼ ه ح ا ن ف ؼ م ف ه ا ي ض ا س ع ي ث ن ه د ه ى ل. Bentuk Kesalahan Contoh Jawapan Salah Kekerapan Kekeliruan pola huruf pada Fe el أ ك م األ س ص ف ان ط ؼ ى 4 Mahmu:z Kesalahan baris huruf (fe el) Salah kerana sebut pelaku Salah penggunaan ðomi:r pada fe el Salah kerana gunakan Fe el La:zim Ayat tidak lengkap Tidak menyebut pelaku ganti ق ش أ ان ق ش آ 7 ذ ك ر ة ان ث ا خ انش س ا ن ح 7 ك ر ة انش س ا ن ح 3 ز ه ة إ ن ى ان ذ س س ح 1 ه ؼ ة ه ز ا... 1 ش ش ب ف ان ط ؼ ى 1 Jumlah 24 Bagi item soalan kedua ini pula, ukurannya adalah menjurus kepada kemahiran membentuk ayat yang mempunyai kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis kala kini serta kaedah nahuan yang berkenaan. Terdapat hanya tiga jawapan sahaja yang tepat dan selebihnya terdapat kesalahan-kesalahan yang hampir sama dengan soalan terdahulu. Dua bentuk kesalahan utama yang dikesan pada jawapan bagi soalan ini iaitu kesalahan meletak baris huruf fe el al-mabniyy Li al-majhu:l jenis kala kini, dan salah kerana menyebut pelaku bagi kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l. Selain itu, 137

44 kekeliruan perubahan pola huruf pada fe el Sohi:h Mahmu:z dan salah penggunaan ðomi:r pada fe el masing-masing mencatat 4 dan 3 kekerapan. Bagi kesalahan kecil yang mencatat 1 kekerapan adalah seperti salah kerana menggunakan fe el La:zim, struktur ayat yang tidak lengkap dan tiada menyebut pelaku ganti bagi fe el al- Mabniyy Li al-majhu:l. Soalan 3 :. 3 خ ه ح ف ؼ ه ح ا ئة ان ف ا ػ م ف ه ا خ غ انر ك س ش. Bentuk Kesalahan Contoh Jawapan Salah Kekerapan Kekeliruan pola huruf Kesalahan baris huruf (fe el) Salah kerana sebut pelaku Salah penggunaan ðomi:r pada fe el Salah kerana gunakan Fe el Lazim Ayat tidak lengkap Tidak menyebut pelaku ganti أ ك م األ س ص ف ان ط ؼ ى 1 ذ ض ش ب ان ق ط ح 7 ض ش ب انش خ ا ل انق ط ح 9 ظ ى ان ك ش ا س 7 ز ه ة إ ن ى ان ذ س س ح 5 ه ؼ ة ف... 3 ؤ ك م ف ان ط ؼ ى 1 Jumlah 33 Soalan ketiga ini dipetik dari soalan sebenar peperiksaan SPM tahun Ia adalah soalan membina struktur ayat yang mempunyai pelaku ganti yang secara langsung berkaitan dengan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l. Melalui semakan terhadap jawapan yang diberikan oleh pelajar, tiada seorang pun dari kalangan responden yang dapat memberikan jawapan yang betul. Dalam pada itu, sebanyak 33 kesalahan dikesan dari jawapan pelajar yang mana bentuk kesalahannya adalah sama dengan kesalahan dalam soalan sebelum ini. Kesalahan lazim dilakukan oleh pelajar antaranya salah kerana menyebut pelaku, salah letak baris mengikut kaedah kata kerja al- Mabniyy Li al-majhu:l dan salah menggunakan ðomi:r pada fe el yang tidak sepadan 138

45 dengan pelaku ganti. Manakala kesalahan-kesalahan lain adalah hampir sama dengan kesalahan yang dicatat dalam jawapan bagi soalan yang terdahulu. Jadual 4.16 : Analisis Keseluruhan Item Bina Ayat Yang Lengkap Dari Arahan Yang Diberikan Bil. Bentuk Kesalahan Kekerapan Peratus 1 Kekeliruan pola huruf pada Fe el Sohi:h Mahmu:z 6 8% 2 Kesalahan baris huruf fe el (al-mabny Li al-majhu:l) 15 19% 3 Salah kerana sebut pelaku 21 26% 4 Salah penggunaan ðomi:r pada fe el 16 20% 5 Salah kerana gunakan Fe el La:zim sebagai kata kerja al- Mabniyy Li al-majhu:l 10 12% 6 Salah gunakan jenis fe el dalam arahan ( Ma:ðiy / Muða:ri ) 4 5% 7 Ayat tidak lengkap 6 8% 8 Salah maksud ayat 1 1% 9 Tidak menyebut pelaku ganti 1 1% Jumlah % Rumusan keseluruhan bagi item membina ayat yang lengkap dari arahan nahu dalam soalan seperti yang dipaparkan dalam jadual 4.16 di atas masih menunjukkan bahawa permasalahan utama pelajar dalam menguasai tajuk kata kerja al-mabniyy Li al- Majhu:l adalah kekeliruan pada memahami konsep nahuan yang berkaitan dengan tajuk ini iaitu pemansuhan pelaku dan pertukaran objek dalam ayat menjadi pelaku ganti. Hal ini dijelaskan menerusi 21 kesalahan iaitu 26% yang dikesan dari respon jawapan pelajar berhubung dengan kekeliruan ini. Begitu juga dengan kesalahan penggunaan ðomi:r pada fe el yang mencatat sebanyak 16 atau 20% kesalahan. Seterusnya kesalahan meletakkan baris pada huruf fe el (al-mabniyy Li al-majhu:l) dan tidak menepati kaedah pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l. Ia menunjukkan 15 kesalahan yang dilakukan oleh pelajar atau 19%. Manakala kesalahan-kesalahan lain seperti yang disenaraikan dalam jadual di atas melibatkan sebahagian kecil pelajar dan ia juga diantara kesalahan yang lazim di dalam tajuk ini. 139

46 ii) Dapatan unit 3: Penggunaan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dalam membina ayat. Dalam bahagian ini pula, penyelidik menilai kemahiran pelajar membentuk ayat lengkap yang mengandungi fungsi kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dalam pelbagai jenis dan variasi fe el serta aplikasi nahuan yang berkaitan dengannya. Ia melambangkan keupayaan pelajar menterjemahkan kefahaman mereka terhadap tajuk ini dalam penulisan ayat atau karangan dengan kaedah yang betul. Penyelidik mengemukakan enam item soalan yang menggunakan kata kerja al-mabniyy Li al- Majhu:l dalam ayat bahasa Melayu untuk ditukarkan ke dalam bahasa Arab dengan aplikasi serta kaedah tatabahasa Arab yang sahih. Pengukuran yang dijalankan adalah menjurus kepada kemahiran penggunaan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l serta kaedah nahuan yang berkenaan dengannya sahaja. Bagi tiga soalan yang terdahulu, pelajar diminta menggunakan kaedah kata kerja jenis kala lampau, manakala bagi soalan berikutnya pula menggunakan kaedah kata kerja kala kini. Berikut adalah di antara dapatan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelajar dari semakan respon jawapan mereka. i) Kekeliruan perubahan pola huruf pada Fe el Mu tall. ii) Kesalahan baris huruf fe el (al-mabniyy Li al-majhu:l) iii) Salah i ra:b pelaku ganti iv) Salah penggunaan ðomi:r pada fe el v) Salah posisi pelaku ganti (diletak sebelum fe el menjadi mubtada ) Berikut adalah analisis bentuk kesalahan bagi setiap soalan pada bahagian ini; 140

47 ] ك ر ة [ pengetua. Soalan 1 : 1. Surat itu ditulis kepada ( ك ر ث د \ذ ك رة انش س ا نح إ ن ى ان ذ ش ) Bentuk Kesalahan Contoh Jawapan Salah Kekerapan Salah penggunaan ðomi:r pada ك ر ة \ ك ر ة انش س ا نح إ ن ى ان ذ ش 21 fe el Salah posisi pelaku ganti (diletak انش س ا نح ذ ك رة إ ن ى ان ذ ش 4 sebelum fe el menjadi mubtada ) Jumlah 25 Bagi item soalan satu, semua pelajar tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Kesalahan paling ketara di kalangan pelajar adalah keliru menggunakan ðomi:r pada fe el al-mabniyy Li al-majhu:l yang perlu dirujuk kepada pelaku ganti. Ia ditunjukkan oleh 21 kekerapan bentuk kesalahan ini pada soalan yang pertama ini. Terdapat juga 4 orang responden yang melakukan kesalahan teknikal secara konsisten bagi semua soalan dengan meletakkan posisi pelaku ganti di depan fe el iaitu di awal ayat yang menjadikan posisi irabnya adalah mubtada. Situasi ini menyalahi kaedah pembentukkan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l. Soalan 2 : ] س ذ ة [ rak Buku itu telah disusun di atas ( س ذ ة ان ك ر ا ب ػ ه ى انش ف ) Bentuk Kesalahan Contoh Jawapan Salah Kekerapan Salah penggunaan ðomi:r pada س ذ ث د ان ك ر ا ب \ س ذ ة ان ك ر ة ػ ه ى انش ف 5 fe el Salah posisi pelaku ganti (diletak ان ك ر ا ب س ذ ة ػ ه ى انش ف 4 sebelum fe el menjadi mubtada ) Jumlah 9 Dari analisis respon jawapan pelajar bagi soalan kedua ini, terdapat 16 jawapan yang betul. Walaubagaimanapun, baki 9 orang pelajar lagi juga melakukan bentuk kesalahan yang sama dengan soalan pertama, iaitu salah menggunakan ðomi:r pada fe el al-mabniyy Li al-majhu:l yang perlu dirujuk kepada pelaku ganti dan melakukan 141

48 kesalahan dengan meletakkan posisi pelaku ganti di depan fe el iaitu di awal ayat yang menjadikan posisi irabnya sebagai mubtada. Soalan 3: 3. Program itu diadakan pada hari jumaat. ] أ ق ا و [ )أ ق ى ان ث ش ا ي ح ف ى و ان د ؼ ح ) Bentuk Kesalahan Contoh Jawapan Salah Kekerapan Kekeliruan perubahan pola huruf أ ق ا و \ أ ق ى و ان ث ش ا ي ح ف ى و ان د ؼ ح 17 pada Fe el Mu tal Salah posisi pelaku ganti (diletak ان ث ش ا ي ح أ ق ى ف ى و ان د ؼ ح 4 sebelum fe el menjadi mubtada ) Jumlah 21 Soalan ketiga ini menggunakan bentuk kata kerja al-mu tall, iaitu fe el yang mengandungi huruf illah. Ternyata kebanyakkan terkeliru dengan perubahan pola huruf yang perlu dilakukan apabila fe el ini ditukankan kepada kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l. Maka terdapat 17 bentuk kesalahan seumpama ini dari semakan yang dibuat. Manakala 4 jawapan yang diterima adalah menepati kaedah yang sebenar. Soalan 4 : 4. Orang islam dituntut menunaikan solat. ] ط ه ة [ ( ط ه ة ان س ه ى ت أ د ا ء انص ال ج ) Bentuk Kesalahan Contoh Jawapan Salah Kekerapan Kesalahan baris huruf fe el ط ه ة ان س ه ى ت أ د ا ء انص ال ج 11 (al-mabny Li al-majhu:l) Salah i ra:b pelaku ganti ط ه ة ان س ه ت أ د ا ء انص ال ج 2 Salah posisi pelaku ganti (diletak ان س ه ى ط ه ة ت أ د ا ء انص ال ج 4 sebelum fe el menjadi mubtada ) Jumlah 17 Bentuk soalan keempat pula adalah kata kerja Sohi:h al-sa:lim jenis kala kini. Bentuk fe el ini lebih mudah dan tidak mengelirukan. Namun hanya 9 jawapan sahaja yang betul, manakala selebihnya mengandungi kesalahan terutamanya salah meletakkan 142

49 baris huruf pada fe el (al-mabniyy Li al-majhu:l) mengikut kaedah pembinaan kata kerja al-mabny Li al-majhu:l, iaitu sebanyak 11 kekerapan. Manakala kesalahan lain ialah seperti kekeliruan pada tanda i ra:b pelaku ganti dan kesalahan meletakkan pelaku ganti pada posisi sebagai mubtada, iaitu masing-masing 2 dan 4 kekerapan kesalahan. ] خ ه ق [ tanah. Soalan 5 : 5. Manusia dicipta daripada ( خ ه ق اإل س ا ي ط ) Bentuk Kesalahan Contoh Jawapan Salah Kekerapan Kesalahan baris huruf fe el خ ه ق اإل س ا ي ط 13 (al-mabniyy Li al-majhu:l) Salah posisi pelaku ganti (diletak اإل س ا خ ه ق ي ط 4 sebelum fe el menjadi mubtada ) Jumlah 17 Bagi soalan kelima ini juga penyelidik menggunakan bentuk kata kerja Sohi:h al- Sa:lim. Oleh itu, jawapan tepat yang diterima juga adalah sama dengan soalan keempat iaitu 9 kekerapan. Manakala bentuk kesalahan pada jawapan yang tidak tepat adalah hampi sama dengan kesalahan dalam soalan terdahulu iaitu salah meletakkan baris huruf pada fe el (al-mabniyy Li al-majhu:l) mengikut kaedah pembinaan kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l, iaitu sebanyak 13 kekerapan. Soalan 6 : 6. Malaysia dianggap sebagai sebuah negara ] ؼ ر ث ش [ Asia. yang membangun di ( ذ ؼ ر ث ش ي ا ن ض ا د و ن ح ا ي ح ف آس ا ) Bentuk Kesalahan Contoh Jawapan Salah Kekerapan Kesalahan baris huruf fe el ذ ؼ ر ث ش ي ا ن ض ا د و ن ح ا ي ح ف آس ا 13 (al-mabniyy Li al-majhu:l) Salah posisi pelaku ganti ي ا ن ض ا ذ ؼ ر ث ش د و ن ح ا ي ح ف آس ا 4 (diletak sebelum fe el menjadi mubtada ) Jumlah

50 Dalam item keenam ini penyelidik menggunakan bentuk kata kerja γuma:si. Dapatan yang diperolehi daripada semakam terhadap item ini menunjukkan keputusan yang sama dengan soalan kelima iaitu terdapat 9 respon jawapan yang betul. Manakala bentuk kesalahan juga adalah sama dengan kekerapan kesalahan yang serupa iaitu 13 dan 4 kesalahan. Jadual 4.17 : Analisis Keseluruhan item Menggunakan Kata Kerja Al-Mabniyy Li Al- Majhu:l di dalam Penulisan Bil. Bentuk Kesalahan Kekerapan Peratus 1 Kekeliruan perubahan pola huruf pada Fe el Mu tal % 2 Kesalahan baris huruf fe el (al-mabniyy Li al-majhu:l) 37 35% 3 Salah i ra:b pelaku ganti 2 2% 4 Salah penggunaan ðomi:r pada fe el 26 24% 5 Salah posisi pelaku ganti (diletak sebelum fe el menjadi 24 23% mubtada ) Jumlah % Analisis keseluruhan untuk bahagian menggunakan kata kerja al-mabniyy Li al- Majhu:l di dalam penulisan ini merumuskan bahawa terdapat sebanyak 106 kekerapan kesalahan yang dilakukan oleh 25 orang responden dalam menjawab 6 soalan berkenaan dengan kemahiran yang difokuskan. Bentuk kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar adalah salah meletakkan baris yang betul mengikut kaedah tatabahasa Arab pada fe el yang ditukar kepada al-mabniyy Li al- Majhu:l iaitu sebanyak 37 kekerapan atau 35%. Manakala bagi membina kata kerja al-mabniyy Li al- Majhu:l bagi bentuk fe el Mu tall pula, kesalahan yang sering dilakukan adalah kekeliruan pada perubahan pola huruf mengikut kaedah tatabahasa Arab yang betul. Bentuk kesalahan ini mencatat 17 kekerapan atau 16%. Selain itu, kesalahan penggunaan ðomi:r pada fe el al-mabniyy Li al- Majhu:l mencatat 26 kekerapan iaitu 24%. Terdapat 4 orang pelajar yang meletakkan pelaku ganti sebelum fe el al- 144

51 Mabniyy Li al- Majhu:l pada semua soalan yang mencatat 24 kesalahan bersamaan 23% dari keseluruhan kesalahan Dapatan Objektif Kajian 4 : Mengetahui punca permasalahan pelajar dalam menguasai tajuk ini. Penyelidik menggunakan bentuk respon terbuka dalam soal selidik ini dengan meminta responden memberikan pendapat berkenaan dengan masalah utama yang menyukarkan untuk menguasai kemahiran ini dengan baik serta punca dan cadangan cara mengatasi masalah berkenaan. Respon ini adalah dalam bentuk data kualitatif kerana ia berasaskan pendapat, pengalaman serta reaksi responden. Justeru dalam bahagian ini penyelidik mengutarakan 4 item soalan terbuka yang menuntut responden memberikan jawapan secara bertulis. Ia adalah seperti berikut; a) Item 1 : Adakah anda suka mata pelajaran bahasa Arab? Kenapa? b) Item 2 : Apakah masalah utama anda dalam menguasai tajuk kata kerja Al- Mabny Li Al-Majhul dengan baik? c) Item 3 : Apakah punca kepada masalah tersebut (respon no.2)? d) Item 4 : Nyatakan cadangan anda bagi mengatasi masalah tersebut? Daripada item soalan yang dikemukakan dalam bahagian ini, penyelidik dapat merumuskan natijah bagi objektif kajian yang keempat ini khususnya menerusi item soalan yang kedua dan ketiga. Walaubagaimanapun, penyelidik turut membentangkan dapatan yang diperolehi dari respon item soalan satu dan empat kerana ia juga menjelaskan dapatan kepada objektif kajian secara tidak langsung. 145

52 I) Dapatan item 1: Adakah anda suka mata pelajaran bahasa Arab? Kenapa? Rumusan daripada data kualitatif yang diperolehi menjelaskan majoriti pelajar suka serta minat terhadap mata pelajaran bahasa Arab iaitu seramai 46 orang daripada jumlah keseluruhan responden iaitu 50 orang. Manakala baki 4 orang responden menyatakan reaksi kurang minat terhadap mata pelajaran ini. Jadual 4.18 berikut menunjukkan sebab-sebab yang diberikan oleh responden terhadap item ini. Jadual 4.18 : Analisis Sebab Minat Mata Pelajaran Bahasa Arab Bil. Alasan suka/minat mata pelajaran bahasa Arab bilangan 1. Keistimewaan serta keunikan bahasa Arab 7 2. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Dapat memahami Al-Quran Dapat menambah ilmu serta minat untuk mendalaminya 7 5. Faktor guru 1 6. Anggap sebagai ibadah dan mendapat pahala 3 Jadual 4.19 : Analisis Sebab Kurang Minat Mata Pelajaran Bahasa Arab Bil. Alasan kurang minat mata pelajaran bahasa Arab bilangan 1. Tidak belajar dari awal dan lebih biasa dengan bahasa Melayu 1 dan bahasa Inggeris 2. Sangat sukar untuk difahami 2 3. Banyak istilah dan mengelirukan 1 Sebahagian besar pelajar yang suka belajar bahasa Arab adalah kerana kelebihan bahasa Arab sebagai bahasa al-quran serta keinginan mereka untuk lebih memahami kitab suci umat islam ini dengan lebih baik melalui pengetahuan dan penguasaan dalam bahasa Arab. Hal ini adalah bertepatan dengan dapatan kajian yang dilakukan oleh Mohd Zaki bin Ahmad (2009) Motivasi dalam pembelajaran bahasa Arab di Sekolah Menengah Agama yang menyatakan bahawa motivasi holistik adalah 146

53 pendorong utama kepada pelajar untuk belajar bahasa Arab antaranya ialah minat terhadap bahasa Al-Quran iaitu 64.1% atau 75 responden. Di samping itu, sebahagian yang lain menyatakan minat terhadap mata pelajaran ini adalah kerana keistimewaan serta keunikan bahasa Arab dan keinginan untuk terus mempelajarinya dengan lebih mendalam. Manakala pelajar yang menyatakan rasa kurang minat terhadap mata pelajaran bahasa Arab pula adalah disebabkan oleh kesukaran untuk memahaminya serta keliru dengan penggunaan pelbagai istilah tatabahasa Arab dan lebih selesa dengan bahasa lain seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. II) Dapatan Item 2: Apakah masalah utama anda dalam menguasai tajuk kata kerja Al-Mabniyy Li Al-Majhul dengan baik? Jadual 4.20 : Dapatan Masalah Utama Yang Dihadapi oleh Pelajar Bil. Masalah utama menguasai tajuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l Frekuensi 1. Tidak dapat faham dengan baik Mudah lupa / Tak ingat Terkeliru 7 4. Masalah kesihatan 1 Jadual 4.20 di atas menunjukkan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh pelajar dalam menguasai tajuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l. Antara masalah yang paling ketara yang menyukarkan penguasaan pelajar terhadap tajuk ini ialah tidak dapat memahami tajuk ini dengan baik samaada semasa sesi pengajaran dan pembelajaran atau selepasnya. Selain itu, seramai 11 orang pelajar menyatakan bahawa masalah mudah lupa tentang kaedah yang dipelajari dalam menguasai kemahiran tajuk ini. Terdapat juga pelajar yang menghadapi masalah keliru dengan 147

54 istilah-istilah yang digunakan serta struktur fe el yang pelbagai variasi pola huruf khususnya bagi fe el al-mu tall. Ini adalah kerana pembentukkan kata kerja al- Mabniyy Li al-majhu:l bagi jenis fe el seumpama ini bukan sahaja melibatkan perubahan baris, tetapi ia juga turut mengubah pola huruf pada fe el. Manakala seorang daripada responden memberikan masalah kesihatan yang dihadapi ketika mempelajari tajuk ini sebagai masalah yang menghalangnya untuk menguasai tajuk ini dengan baik. Punca yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam peneranagan seterusnya. III) Dapatan Item 3 : Apakah punca kepada masalah tersebut? Jadual 4.21 : Dapatan Jenis Punca Kepada Permasalahan Utama Yang Dihadapi Oleh Pelajar Bil. Jenis Punca permasalahan Punca Frekuensi 1. Tidak beri tumpuan semasa belajar di kelas Diri sendiri Kurang latihan dan ulangkaji Diri sendiri 9 3. Susah untuk memahami tajuk Diri sendiri 8 4. Rasa tidak penting Diri sendiri 3 5. Tidak selalu digunakan Diri sendiri 1 6. Tidak bertanya/ berbincang Diri sendiri 2 7. Tidak minat mata pelajaran bahasa Diri sendiri 1 8. Kurang menguasai perbendaharaan kata/tatabahasa Diri sendiri 5 Arab. 9. Penerangan guru kurang berkesan Guru Nota tidak lengkap Medium Sukar memahami maklumat dalam buku teks Medium 1 Butiran yang dipaparkan dalam jadual 4.21 di atas merupakan perkara-perkara yang menjadi punca kepada permasalahan yang dihadapi oleh pelajar dalam menguasai tajuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l dengan baik sebagaimana yang dirumuskan dari jadual sebelumnya. Terdapat responden yang mengemukakan lebih dari satu perkara yang menjadi punca kepada masalah yang dihadapi. Punca kepada 148

55 permasalahan di atas mempunyai kaitan yang rapat dengan diri pelajar sendiri, penyampaian guru serta medium pembelajaran. Carta Pai 4.3: Dapatan Punca Permasalahan Pelajar Dalam Menguasai Tajuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l Medium 6% Guru 18% Diri Sendiri 76% i) Punca Diri sendiri: Majoriti pelajar menyatakan kelemahan sendiri sebagai punca kepada permasalahan dalam menguasai tajuk ini iaitu seramai 42 orang iaitu mewakili 76% daripada jumlah responden. Antara punca utama dari diri mereka sendiri adalah tidak memberikan tumpuan yang baik semasa sesi pengajaran dan pembelajaran kerana sebab tertentu seperti mengantuk, letih dan tidak dapat fokus. Mereka juga tidak membuat ulangkaji serta latihan pengukuhan terhadap tajuk ini selepas pembelajaran. Ada di antara pelajar menyatakan kesukaran memahami tajuk dan kurang penguasaan terhadap perbendaharaan kata serta kemahiran tatabahasa yang berkaitan juga merupakan punca kepada masalah penguasaan tajuk kata kerja al-mabniyy Li al-majhu:l ini. Selain itu, beberapa penyebab lain dari diri sendiri juga menjadi punca permasalahan ini seperti 149

Katakunci : faktor, minat, matematik

Katakunci : faktor, minat, matematik Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Terhadap Matematik Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Johari Bin Hassan & Norsuriani Binti Ab Aziz Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Matematik

Διαβάστε περισσότερα

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM Dalam Pendidikan Sains Aziz Nordin & Md.Norakmal Bin Abdul Latip Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk meninjau maklumat

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang

BAB 4 DAPATAN KAJIAN. 7. Pada bahagian pertama huraian adalah berdasarkan statistik dekriptif yang BAB 4 DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan Bab ini membincangkan dapatan kajian berdasarkan analisis data yang telah ditetapkan. Data yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan tiga perisian, iaitu

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam

Katakunci : persepsi pelajar, Pendidikan Islam Persepsi Pelajar Sekolah Agama Terhadap Mata Pelajaran Pendidikan Islam : Kajian Di Sekolah Menengah Al-Amin Gombak, Selangor Othman Bin Napiah & Munada Binti Mohamad Rodi Fakulti Pendidikan Universiti

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM

ANALISIS LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM ANALSS LTA ELEKTK ANALSS LTA ELEKTK OBJEKTF AM Unit Memahami konsep-konsep asas Litar Sesiri, Litar Selari, Litar Gabungan dan Hukum Kirchoff. OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menerangkan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya

BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN. Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya BAB 5 RINGKASAN, IMPLIKASI DAN KESIMPULAN 5.1 Pengenalan Bab ini akan merumuskan dapatan penting daripada analisis kajian dan seterusnya perbincangan melewati aspek implikasi kajian serta lontaran cadangan

Διαβάστε περισσότερα

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM

Bab 3. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Bab 3 Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Keperluan Ilmu Faraid dalam Kurikulum Pendidikan Islam KBSM Noor Lizza Mohamed Said, Zulquarnain bin Ali, Md Yazid Ahmad & Ahmad Muhammad Husni Ilmu faraid atau

Διαβάστε περισσότερα

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN. Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. BAB 4 ANALISIS DATA DAN PERBINCANGAN 4.1 Maklumat Demografi Responden Seramai 100 orang responden telah dipilih secara rawak dalam kajian ini. Antaranya terdiri daripada 50 orang lelaki dan 50 orang perempuan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal

Katakunci : persepsi pelajar, makanan berlogo halal Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan Terhadap Makanan Berlogo Halal Abdul Basit Samat@Darawi & Sahilah Mohd Rodzi Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan bagi mengetahui

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar.

Katakunci : proses pengajaran dan pembeljaran, sekolah Bandar, sekolah luar Bandar. Perbandingan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Antara Sekolah Di Bandar Dan Luar Bandar Shahrin Bin Hashim & Herdy Bin Bailun Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : salam, pelajar Islam

Katakunci : salam, pelajar Islam Amalan Memberi Salam Dikalangan Pelajar Islam Tahun 4, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor Nasir Bin Ripin & Harpah Binti Bohri Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia.

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama

Katakunci : pelajar Islam, isu penukaran agama Persepsi Pelajar Islam Fakulti Pendidikan Terhadap Isu Penukaran Agama (Murtad) Aminuddin Ruskam Al-Dawamy & Masrinah Maslih Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak : Kajian ini dilakukan

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar

Katakunci : peranan pengurusan kolej kediaman, pembangunan pembelajaran pelajar Penilaian Terhadap Peranan Pihak Pengurusan Kolej Kediaman Dalam Mempertingkatkan Pembangunan Pembelajaran Pelajar : Tinjauan Di Lima Buah Kolej Kediaman Di Universiti Teknologi Malaysia Lokman Bin. Mohd

Διαβάστε περισσότερα

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI

Katakunci : amalan solat sunat, pelajar tahun akhir SPI Amalan Solat Sunat Di Kalangan Pelajar Tahun Akhir SPI. Satu Kajian Di Universiti Teknologi Malaysia Ramli Awang & Rosmaziah Abdul Kadir @ Ismail Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Διαβάστε περισσότερα

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012

Institut Pendidikan Guru, Kampus Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Diterima untuk diterbitkan pada: 1 April 2012 41 PERBANDINGAN KAEDAH MENGGUNAKAN KAD PERMAINAN DAN BUKU BESAR BAGI MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID TAHUN 4 DALAM TOPIK PENYESUAIAN TUMBUHAN TERHADAP CUACA MELAMPAU 1 Lim Carol Amir Hamzah Sharaai 1 Institut

Διαβάστε περισσότερα

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN

KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN KAITAN FAKTOR PENYUMBANG DENGAN KECEMERLANGAN AKADEMIK PELAJAR ASRAMA HARIAN Nuremelia Binti Mohamad Rawan dan Tn Hj Meor Ibrahim Bin Kamaruddin Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia ABSTRAK

Διαβάστε περισσότερα

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu.

Perubahan dalam kuantiti diminta bagi barang itu bergerak disepanjang keluk permintaan itu. BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA SPM2004/A/S3 (a) Rajah tersebut menunjukkan keluk permintaan yang mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Ia menunjukkan hubungan negatif antara harga dengan kuantiti diminta.

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS

TOPIK 1 : KUANTITI DAN UNIT ASAS 1.1 KUANTITI DAN UNIT ASAS Fizik adalah berdasarkan kuantiti-kuantiti yang disebut kuantiti fizik. Secara am suatu kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur. Untuk mengukur kuantiti fizik, suatu

Διαβάστε περισσότερα

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti

Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Kesediaan Pensyarah Terhadap Perlaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat Melalui Kursus Jangka Pendek Di Kolej Komuniti Mohd Nor bin Ihkasan mdnorihk@uthm.edu.my Nurshahida Bt Md Ab Patah shahida_2587@yahoo.com.my

Διαβάστε περισσότερα

Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah?

Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah? Ujian Kecergasan Fizikal: Sejauh manakah Pelaksanaannya di Sekolah Menengah? Abang Ismail bin Abang Haji Julhi Norani bin Drahman Puspaleela Habibie Norlela bte Abdullah Jabatan Sains ABSTRAK Kajian ini

Διαβάστε περισσότερα

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH

SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM. MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JUMLAH 72/1 NAMA :. TINGKATAN : MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 1 September 201 2 Jam SMK SERI MUARA, 6100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 1 Dua jam JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB I PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB I PENGENALAN 1.1 Pendahuluan 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan nilai-nilai penting yang menjadi amalan setiap rakyat

Διαβάστε περισσότερα

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua

Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Matematika, 1999, Jilid 15, bil. 1, hlm. 37 43 c Jabatan Matematik, UTM. Klasifikasi bagi Kumpulan-Dua dengan Dua Penjana yang Mempunyai Kelas Nilpoten Dua Nor Haniza Sarmin Jabatan Matematik, Fakulti

Διαβάστε περισσότερα

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

Unit PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS PENGENALAN KEPADA LITAR ELEKTRIK OBJEKTIF AM Memahami konsep-konsep asas litar elektrik, arus, voltan, rintangan, kuasa dan tenaga elektrik. Unit OBJEKTIF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Mentakrifkan

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Limit dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Operasi Aljabar pada Pembahasan pada limit untuk fungsi dua peubah adalah memberikan pengertian mengenai lim f (x, y) = L (x,y) (a,b) Masalahnya adalah

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus Multivariabel I

Kalkulus Multivariabel I Fungsi Dua Peubah atau Lebih dan Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia 2015 dengan Dua Peubah Real dengan Dua Peubah Real Pada fungsi satu peubah f : D R R D adalah daerah asal (domain) suatu fungsi

Διαβάστε περισσότερα

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit

SULIT 3472/2 SMK SERI MUARA, BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2. Dua jam tiga puluh minit MATEMATIK TAMBAHAN Kertas 2 September 2013 2½ Jam SMK SERI MUARA, 36100 BAGAN DATOH, PERAK. PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 5 KERTAS 2 Dua jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi

EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi EPPD1023: Makroekonomi Kuliah 1: Pengenalan Kepada Makroekonomi - Pengenalan - Skop Kajian Makroekonomi - Contoh Analisis Makroekonomi - Objektif Kajian Makroekonomi - Pembolehubah Makroekonomi - Dasar

Διαβάστε περισσότερα

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn:

eprosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 eisbn: PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP SKIM GADAIAN ISLAM DI KOTA BHARU KELANTAN Fathi Syakirin Hassan, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahab Abstrak Kewujudan skim gadaian Islam (Ar-Rahnu) di Malaysia telah mendapat

Διαβάστε περισσότερα

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi

Konvergen dalam Peluang dan Distribusi limiting distribution Andi Kresna Jaya andikresna@yahoo.com Jurusan Matematika July 5, 2014 Outline 1 Review 2 Motivasi 3 Konvergen dalam peluang 4 Konvergen dalam distribusi Back Outline 1 Review 2 Motivasi

Διαβάστε περισσότερα

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata

BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN. terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3. Pengenalan Tumpuan utama bab ini adalah untuk membincangkan dan menghurai secara terperinci tentang reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, tempat kajian, tata cara

Διαβάστε περισσότερα

Matematika

Matematika Sistem Bilangan Real D3 Analis Kimia FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem Bilangan Real Himpunan: sekumpulan obyek/unsur dengan kriteria/syarat tertentu. 1 Himpunan mahasiswa D3 Analis Kimia angkatan

Διαβάστε περισσότερα

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM J- QAF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 - SATU KAJIAN KES

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM J- QAF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 - SATU KAJIAN KES PERSEPSI PELAJAR TERHADAP KEBERKESANAN PROGRAM J- QAF DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN 1 - SATU KAJIAN KES Bhasah Abu Bakar (bhasah@usim.edu.my) Mohd Nafiruddin bin Mad Siadid Abdul Jadid bin Suwairi Safaruddin

Διαβάστε περισσότερα

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Kedua Sidang Akademik 2006/2007 April 2007 HMT 221 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA Masa : 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi

Διαβάστε περισσότερα

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid

Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian. Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Potensi dan Cabaran Terhadap Perluasan Sumber Zakat Sektor Pertanian Sanep Ahmad Hairunnizam Wahid Kumpulan Kajian Ekonomi & Kewangan Islam Pusat Pengajian Ekonomi, UKM ABSTRAK Dalam sektor pertanian,

Διαβάστε περισσότερα

SOSIALISASI AGAMA DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI SELANGOR 1

SOSIALISASI AGAMA DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI SELANGOR 1 SOSIALISASI AGAMA DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI SELANGOR 1 Prof. Madya Dr. Jaffary Awang, Prof. Madya Dr. Rozmi Ismail, Kamaruddin Salleh dan Hairunnizam Wahid Kumpulan Kajian Dunia Melayu

Διαβάστε περισσότερα

Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat. March 5, 2016

Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat. March 5, 2016 Bilangan Euler(e) Rukmono Budi Utomo 30115301 Pengampu: Prof. Taufiq Hidayat March 5, 2016 Asal Usul Bilangan Euler e 1 1. Bilangan Euler 2 3 4 Asal Usul Bilangan Euler e Bilangan Euler atau e = 2, 7182818284...

Διαβάστε περισσότερα

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU)

LITAR ARUS ULANG ALIK (AU) TA AUS UANG AK (AU) TA AUS UANG AK (AU) OBJEKTF AM Memahami litar asas arus Ulang alik dan litar sesiri yang mengandungi, dan. Unit OBJEKTF KHUSUS Di akhir unit ini anda dapat : Menjelaskan bahawa dalam

Διαβάστε περισσότερα

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987).

TINJAUAN PUSTAKA. Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur. bilangan riil (Purcell dan Varberg, 1987). II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Sistem Bilangan Riil Definisi Bilangan Riil Sekumpulan bilangan (rasional dan tak-rasional) yang dapat mengukur panjang, bersama-sama dengan negatifnya dan nol dinamakan bilangan

Διαβάστε περισσότερα

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2010 SEBARAN PELUANG II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan.

Διαβάστε περισσότερα

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON

S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON S T A T I S T I K A OLEH : WIJAYA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SWADAYA GUNUNG JATI CIREBON 2011 SEBARAN PELUANG II. SEBARAN PELUANG Ruang Contoh (S) adalah Himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan.

Διαβάστε περισσότερα

Ekonomi (944) Gred A A B+ B B C+ C C D+ D F Peratusan

Ekonomi (944) Gred A A B+ B B C+ C C D+ D F Peratusan Ekonomi (944) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 16 501 orang calon. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 59.19%, iaitu meningkat sebanyak 3.94%

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU FAKULTI PENDIDIKAN BAHASA PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEMESTER MEI / 2012 HBML1203 PENGENALAN FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU NO. MATRIK : 780206125731002 NAMA : HERMAN BIN HASSAN NO. KAD PENGENALAN

Διαβάστε περισσότερα

UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS)

UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS) PENUKAR AU-AT (PENERUS) E4140/UNIT 5/1 UNIT 5 PENUKAR AU-AT (PENERUS) OBJEKTIF Objektif am : Mengenali dan memahami jenis-jenis litar penukaran penukar AU-AT (Penerus) Objektif khusus : Di akhir unit ini

Διαβάστε περισσότερα

BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN

BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN Pengenalan BAB 8 PENENTUAN KEDALAMAN Proses penentuan kedalaman/penentudalaman perlulah dijalankan dengan seberapa tepat yang boleh kerana jika berlaku kesilapan, ianya akan memberikan gambaran yang salah

Διαβάστε περισσότερα

Pemerihalan Data. Pemerihalan Data. Sukatan kecenderungan memusat. Pengenalan. Min. Min 1/14/2011

Pemerihalan Data. Pemerihalan Data. Sukatan kecenderungan memusat. Pengenalan. Min. Min 1/14/2011 Pemerihalan Data Pemerihalan Data PM DR KMISH OSMN Sukatan kecenderungan memusat Sukatan kedudukan Sukatan serakan Sukatan serakan relatif Ukuran korelasi G603 1 G603 Pengenalan Mengeluarkan maklumat daripada

Διαβάστε περισσότερα

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat

Kalkulus 1. Sistem Koordinat. Atina Ahdika, S.Si, M.Si. Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia. Sistem Koordinat Kalkulus 1 Atina Ahdika, S.Si, M.Si Statistika FMIPA Universitas Islam Indonesia Sistem koordinat adalah suatu cara/metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada beberapa macam sistem koordinat, yaitu:

Διαβάστε περισσότερα

KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN. Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM)

KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN. Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM) 1 KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM) Pendahuluan Kepentingan al-quran al-karim dalam kehidupan umat Islam tidak dapat dinafikan.

Διαβάστε περισσότερα

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO

Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND LOGO Sebaran Kontinu HAZMIRA YOZZA IZZATI RAHMI HG JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNAND Kompetensi menguraikan ciri-ciri suatu kurva normal menentukan luas daerah dibawah kurva normal menerapkan sebaran normal dalam

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan

BAB 1 PENGENALAN. 1.1 Pendahuluan BAB 1 PENGENALAN 1.1 Pendahuluan Menurut Webster s New Collegiate Dictionary (1981): " Oseanografi merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan maritim yang merangkumi pelbagai aspek seperti luas, kedalaman,

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIK TINGKATAN 2

MATEMATIK TINGKATAN 2 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM MATEMATIK Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 Buku Spesifikasi Kurikulum Matematik Tingkatan 2 ini ialah terjemahan

Διαβάστε περισσότερα

PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTERI DI KALANGAN ORANG-ORANG MELAYU. Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi

PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTERI DI KALANGAN ORANG-ORANG MELAYU. Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi PENGABAIAN TANGGUNGJAWAB SUAMI TERHADAP HAK ISTERI DI KALANGAN ORANG-ORANG MELAYU Azhar Muhammad Kamarul Azmi Jasmi Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan social, Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor

Διαβάστε περισσότερα

ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya

ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya ASAS PENGUKURAN -FIZIK- SULAIMAN REJAB Penolong Pegawai Sains Pusat Asasi Sains, Universiti Malaya NHB_Jun2014 1 Objektif: Adalah diharapkan diakhir kursus ini peserta akan : 1. Mengenal pasti alat-alat

Διαβάστε περισσότερα

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan

PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan PENGERTIAN VOKAL: Vokal ialah bunyi-bunyi bersuara, dan apabila membunyikannya udara daripada paru-paru keluar melalui rongga mulut tanpa sekatan dan gangguan. Bunyi-bunyi vokal mempunyai ciriciri kelantangan

Διαβάστε περισσότερα

HMT FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA LANJUTAN

HMT FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA LANJUTAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2007/2008 Oktober/November 2007 HMT 501 - FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA LANJUTAN Masa 3 jam Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan

Διαβάστε περισσότερα

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK

TOPIK 2 : MENGGAMBARKAN OBJEK 2.1 SIMETRI Definisi paksi simetri : Satu garis lipatan pada suatu bentuk geometri supaya bentuk itu dapat bertindih tepat apabila dilipat. Sesuatu bentuk geometri mungkin mempunyai lebih daripada satu

Διαβάστε περισσότερα

BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN

BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN Pengenalan BAB 9 PENENTUAN KEDUDUKAN Penentuan Kedudukan Tujuan Penentuan Kedudukan Titik persilangan antara 2 garis Mendapatkan kedudukan bot atau titik di mana kedalaman akan diambil Stn 3 Stn 1 Stn

Διαβάστε περισσότερα

SEKALUNG BUDI. Hak terpelihara Hajimin, Analisis PERTAMA: of 57

SEKALUNG BUDI. Hak terpelihara Hajimin, Analisis PERTAMA: of 57 SEKALUNG BUDI Sekalung budi diabadikan khusus buat pensyarah-pensyarah saya semasa menuntut di Universiti Putera Malaysia Muhd Rosli Selamat, Dr Ezhar Tamam Ph.D, Dr Bahaman Abu Samah. Ph.D, Ishak Abd

Διαβάστε περισσότερα

E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 1 : 13

E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 1 : 13 E513 : TEKNIK ELEKTRONIK BAB 1 : 13 BAB 1 ( Bahagian 2) TAJUK : PENGKELASAN LITAR BERSEPADU OBJEKTIF Di akhir topik ini pelajar akan dapat : a. Mengklasifikasikan Litar Bersepadu berdasarkan kaedah pembikinan,

Διαβάστε περισσότερα

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK

Lukisan Bergambar. Lukisan Skematik 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK 2.1 NAMA, SIMBOL DAN FUNGSI KOMPONEN ELEKTRONIK Satu litar elektronik dikenali juga sebagai sistem. Satu sistem elektronik terdiri daripada beberapa komponen. Setiap komponen elektronik mempunyai fungsinya

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN Air merupakan keperluan asas yang penting dalam kehidupan seharian manusia. Akan tetapi, keadaan air yang menenggelami kawasan yang luas akan menimbulkan pelbagai masalah.

Διαβάστε περισσότερα

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR

LATIHAN. PENYUSUN: MOHD. ZUBIL BAHAK Sign. : FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA SKUDAI JOHOR 1. a) Nyatakan dengan jelas Prinsip Archimedes tentang keapungan. b) Nyatakan tiga (3) syarat keseimbangan STABIL jasad terapung. c) Sebuah silinder bergaris pusat 15 cm dan tinggi 50 cm diperbuat daripada

Διαβάστε περισσότερα

KAJIAN KE ATAS KEUPAYAAN GOLONGAN BERPENDAPATAN SEDERHANA DALAM MEMILIKI RUMAH DI KAWASAN JOHOR BAHRU. VOT UPP: 71693

KAJIAN KE ATAS KEUPAYAAN GOLONGAN BERPENDAPATAN SEDERHANA DALAM MEMILIKI RUMAH DI KAWASAN JOHOR BAHRU. VOT UPP: 71693 KAJIAN KE ATAS KEUPAYAAN GOLONGAN BERPEAPATAN SEDERHANA DALAM MEMILIKI RUMAH DI KAWASAN JOHOR BAHRU. VOT UPP: 71693 ROSADAH BT. MAHAMUD KHADIJAH BT. HUSSEIN FAKULTI KEJURUTERAAN DAN SAINS GEOINFORMASI

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 HBML1203SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU(SMP)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 HBML1203SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU(SMP) SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU Zainun Salleh (720315115394) FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER MEI / 2012 SMP FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU(SMP) NO. MATRIKULASI : 720315115394001 NO. KAD

Διαβάστε περισσότερα

Persamaan Diferensial Parsial

Persamaan Diferensial Parsial Persamaan Diferensial Parsial Turunan Parsial f (, ) Jika berubah ubah sedangkan tetap, adalah fungsi dari dan turunanna terhadap adalah f (, ) f (, ) f (, ) lim 0 disebut turunan parsialpertama dari f

Διαβάστε περισσότερα

FIZIK TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

FIZIK TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 4 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 Buku Spesifikasi Kurikulum Fizik Tingkatan 4 ini ialah terjemahan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Pengenalan BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Ekonomi adalah satu bidang ilmu sains sosial yang mengkaji tentang individu dan masyarakat dalam membuat pilihan yang cekap bagi menggunakan sumber ekonomi yang terhad

Διαβάστε περισσότερα

KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF)

KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) E1001 / UNIT 2/ 1 UNIT 2 KOMPONEN ELEKTRIK (PASIF) OBJEKTIF Objektif am : Mempelajari dan memahami konsep asas bagi komponenkomponen elektrik (pasif) seperti perintang, pearuh dan pemuat. Objektif khusus

Διαβάστε περισσότερα

BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI

BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI BAB 2 KONSEP ASAS KUALITI DEFINISI KUALITI KUALITI: Merupakan sifat/ciri-ciri produk atau perkhidmatan yang boleh menyumbangkan kepada kepuasan /kehendak pengguna. Menurut ANSI/ASQC- Kualiti merupakan

Διαβάστε περισσότερα

Transformasi Koordinat 2 Dimensi

Transformasi Koordinat 2 Dimensi Transformasi Koordinat 2 Dimensi RG141227 - Sistem Koordinat dan Transformasi Semester Gasal 2016/2017 Ira M Anjasmara PhD Jurusan Teknik Geomatika Sistem Koordinat 2 Dimensi Digunakan untuk mempresentasikan

Διαβάστε περισσότερα

Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan Bersama Membangun Negara

Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan Bersama Membangun Negara Ahad. 25 Sept, 2011 Cari Help A++ A+ A English Laman Web Rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Agensi Di Bawah Kementerian Kewangan Bersama Membangun Negara Laman Utama Profil Korporat Borang Perkhidmatan

Διαβάστε περισσότερα

Panduan Pengguna User manual

Panduan Pengguna User manual Panduan Pengguna User manual Sistem Penjadualan Sekolah School Scheduling System (dengan keupayaan Jadual Waktu secara online) Copyright 2013 Dr. Ng Kok Fu Isu Compatibility Jika anda menghadapi masalah

Διαβάστε περισσότερα

FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MEI 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU

FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MEI 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU FALKULTI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN MEI 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU NO. MATRIKULASI : 810713125386001 NO. KAD PENGNEALAN : 810713125386 NO. TELEFON : 0128101102 E-MEL : kongchuilee@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

PERATURAN AKADEMIK [82]

PERATURAN AKADEMIK [82] PERATURAN AKADEMIK [82] PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA MUDA PENGAJIAN SEPENUH MASA Diterbitkan oleh: PEJABAT PENGAJIAN PRASISWAZAH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA ISBN 983 95 85 614 Pejabat Pengajian

Διαβάστε περισσότερα

θ ω η PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru) TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK Minggu

θ ω η PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru) TAJUK/ BIDANG OBJEKTIF KEMAHIRAN IMPAK Minggu PENDIDIKAN MUZIK TAHUN EMPAT (semakan baru) Minggu 1. Mengetahuai dan memahami teknik nyanyian Membuat Latihan : 1. Postur 2. Pernafasan 3. sebutan lirik - Menyanyi lagu yang di gemari Lagu Pengakap Muda

Διαβάστε περισσότερα

SENIBINA KAPAL (HIDROSTATIK DAN KESTABILAN KAPAL) Dr. Omar bin Yaakob

SENIBINA KAPAL (HIDROSTATIK DAN KESTABILAN KAPAL) Dr. Omar bin Yaakob SENIBINA KAPAL (HIDROSTATIK DAN KESTABILAN KAPAL) Dr. Omar bin Yaakob Pendahuluan 2 Pendahuluan Pengenalan Senibina kapal ialah salah satu bidang kejuruteraan yang meliputi teknologi rekabentuk kapal atau

Διαβάστε περισσότερα

FIZIK TINGKATAN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2013

FIZIK TINGKATAN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2013 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM FIZIK TINGKATAN 5 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2013 Buku Spesifikasi Kurikulum Fizik Tingkatan 5 ini ialah terjemahan

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT SISTEM FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA

BAB EMPAT SISTEM FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA BAB EMPAT SISTEM FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MALAYSIA 4.0 PENDAHULUAN Yunus Maris dalam bukunya The Malay Sound System (1980) telah menyenaraikan 9 bunyi vokal BM yang terdiri daripada 6 fonem vokal standard

Διαβάστε περισσότερα

BAB I PENDAHULUAN. Di Indonesia, terdapat beberapa sistem berkenaan hukum pusaka iaitu Hukum

BAB I PENDAHULUAN. Di Indonesia, terdapat beberapa sistem berkenaan hukum pusaka iaitu Hukum BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Kajian Di Indonesia, terdapat beberapa sistem berkenaan hukum pusaka iaitu Hukum Pusaka Adat, Hukum Pusaka Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP),

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

Modul Pengajaran dan Pembelajaran

Modul Pengajaran dan Pembelajaran KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Standard Sekolah Rendah Modul Pengajaran dan Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi (SAINS) Sekolah Kebangsaan Terbitan Bahagian Pembangunan Kurikulum

Διαβάστε περισσότερα

EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh

EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh STPM/S944 PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) EKONOMI Sukatan Pelajaran dan Soalan Contoh Tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran ini sama dengan tajuk-tajuk dalam sukatan pelajaran untuk

Διαβάστε περισσότερα

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000

PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM KM 7+000 PERENCANAAN JALAN ALTERNATIF & PERKERASAN LENTUR TANJUNG SERDANG KOTABARU,KALIMANTAN SELATAN KM 4+000 KM 7+000 LATAR BELAKANG TUJUAN DAN BATASAN MASALAH METODOLOGI PERENCANAAN HASIL Semakin meningkatnya

Διαβάστε περισσότερα

PENGENALAN. 2. Memahami bahawa sebuah robot adalah merupakan salah satu unsur dalam satu sistem automasi.

PENGENALAN. 2. Memahami bahawa sebuah robot adalah merupakan salah satu unsur dalam satu sistem automasi. JT609 / BAB 1 / 1 BAB 1 PENGENALAN OBJEKTIF OBJEKTIF AM : Di akhir bab ini pelajar akan dapat: 1. Mengatahuii istilah dan terminologi dalam sistem robot 2. Memahami bahawa sebuah robot adalah merupakan

Διαβάστε περισσότερα

ANALISIS KORELASI DEBIT BANJIR RENCANA UNTUK BERBAGAI KONDISI KETERSEDIAAN DATA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ABSTRAK

ANALISIS KORELASI DEBIT BANJIR RENCANA UNTUK BERBAGAI KONDISI KETERSEDIAAN DATA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ABSTRAK ANALISIS KORELASI DEBIT BANJIR RENCANA UNTUK BERBAGAI KONDISI KETERSEDIAAN DATA DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Agung M Alamsyah NRP : 9521037 NIRM : 41077011950298 Pembimbing : Dr. Ir. Agung Bagiawan

Διαβάστε περισσότερα

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Tenaga suria bukanlah merupakan suatu tenaga altenatif yang baru malahan penggunaannya telah bermula semenjak tahun 1958. Tenaga suria adalah tenaga yang dihasilkan oleh

Διαβάστε περισσότερα

2. Penyelesaian Masalah & Pengenalan Kepada Pengaturcaraan

2. Penyelesaian Masalah & Pengenalan Kepada Pengaturcaraan 2. Penyelesaian Masalah & Pengenalan Kepada Pengaturcaraan 2.0 Penyelesaian masalah dgn komputer 10 Dari Bab 1 : Komputer boleh menyelesaikan masalah tertentu jika diberi arahan dgn menulis aturcara. Pengaturcaraan

Διαβάστε περισσότερα

PENDEKATAN ISTIHALAH DALAM PRODUK YANG BERUNSURKAN BABI

PENDEKATAN ISTIHALAH DALAM PRODUK YANG BERUNSURKAN BABI PENDEKATAN ISTIHALAH DALAM PRODUK YANG BERUNSURKAN BABI Oleh: Dr Saadan Man Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 1. Pengenalan Kepesatan pembangunan teknologi dalam dunia moden

Διαβάστε περισσότερα

Disclaimer. Infokerjaya Resources, OKTOBER Edisi Pertama Januari 2010

Disclaimer. Infokerjaya Resources, OKTOBER Edisi Pertama Januari 2010 - PREVIEW COPY - Disclaimer Seluruh kandungan Pakej Rujukan Peperiksaan Bertulis Pegawai Tadbir Diplomatik ini adalah hakmilik di bawah tanggungjawab Tim Infokerjaya dari Ianya diterbitkan untuk tujuan

Διαβάστε περισσότερα

Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah)

Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan Esei Ilmiah) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION) Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu

Διαβάστε περισσότερα

KAJIAN PENGANGKUTAN BANDAR BARU BANGI (BBB)

KAJIAN PENGANGKUTAN BANDAR BARU BANGI (BBB) KERAJAAN MALAYSIA JABATAN PERANCANG JALAN KEMENTERIAN KERJA RAYA KAJIAN PENGANGKUTAN BANDAR BARU BANGI (BBB) DRAF LAPORAN AKHIR Disediakan oleh, 1 SAMUDERA CONSULTING ENGINEER SAMUDERA CONSULTING ENGINEER

Διαβάστε περισσότερα

7 Unit UKUR TERABAS TIODOLIT UNIT 7 OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS

7 Unit UKUR TERABAS TIODOLIT UNIT 7 OBJEKTIF AM OBJEKTIF KHUSUS UKUR TERABAS TIODOLIT C1005/UNIT 7/1 UNIT 7 UKUR TERABAS TIODOLIT OBJEKTIF AM Memahami dan mengetahui proses pengukuran terabas tiodolit, pengiraan koordinit dan keluasan serta pemelotannya. 7 Unit OBJEKTIF

Διαβάστε περισσότερα

SIMBOL FONOLOGI. Vokal Konsonan Diftong Konsonan gandingan SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU.

SIMBOL FONOLOGI. Vokal Konsonan Diftong Konsonan gandingan SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU. SIMBOL FONETIK BAHASA MELAYU. Sistem ejaan bertujuan untuk mewakili bunyi yang digunakan oleh penutur sesuatu bahasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut disenaraikan bunyi dalam bahasa bahasa Melayu

Διαβάστε περισσότερα

Jawi Bahasa Melayu PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN

Jawi Bahasa Melayu PENGENALAN HASIL PEMBELAJARAN Topik6 Sistem Ejaan Jawi Bahasa Melayu HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Memperihalkan perkembangan sistem tulisan Jawi bahasa Melayu; dan 2. Menghuraikan peraturan ejaan

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER / TAHUN LIMA / 2012

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER / TAHUN LIMA / 2012 FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN SEMESTER / TAHUN LIMA / 2012 HBML 1203 FONETIK DAN FONOLOGI BAHASA MELAYU NO. MATRIK : 730820065120001 NO. KAD PENGENALAN

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

KERTAS KHAS: SAHAM WAKAF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM; KE ARAH PELAKSANAANNYA DI NEGERI KELANTAN. Oleh: Hamidi Bin Abdul Ghani 1.

KERTAS KHAS: SAHAM WAKAF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM; KE ARAH PELAKSANAANNYA DI NEGERI KELANTAN. Oleh: Hamidi Bin Abdul Ghani 1. KERTAS KHAS: SAHAM WAKAF MENURUT PERSPEKTIF ISLAM; KE ARAH PELAKSANAANNYA DI NEGERI KELANTAN Oleh: Hamidi Bin Abdul Ghani 1 Abstrak Artikel ini membincangkan konsep wakaf dalam Islam secara umum dan menjelaskan

Διαβάστε περισσότερα

ALIRAN BOLEH MAMPAT SATU DIMENSI

ALIRAN BOLEH MAMPAT SATU DIMENSI Bab 3 ALIRAN BOLEH MAMPAT SATU DIMENSI 3.1 Bendalir Tak Boleh Mampat dan Boleh Mampat Bendalir tak boleh mampat tidak wujud dalam praktis. Sebutan ini sebenarnya digunakan untuk merujuk kepada bendalir

Διαβάστε περισσότερα

DAFTAR LAMPIRAN. Lampiran 2. Penetapan derajat infeksi mikoriza arbuskular

DAFTAR LAMPIRAN. Lampiran 2. Penetapan derajat infeksi mikoriza arbuskular DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Data analisis awal tanah Jenis Analisis Satuan Nilai Kriteria ph H 2 O - 4,56 Masam C-Organik % 1,75 Rendah N-Total % 0,22 Sedang C/N Ratio - 7,95 Rendah P-tersedia (ppm) ppm

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα