ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο"

Transcript

1 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην απηό ζα ζαο νδεγήζεη βήκα-βήκα ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ ζαο. Σξεζηκνπνηήζηε απηό ην εγρεηξίδην γηα εμνηθείσζε κε ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή αλαθνξά ζε απηό. Γισζζάξη θνηλώλ όξσλ DCF/WWVB/MSF Ρα ζήκαηα ρξνληζκνύ DCF, WWVB ή MSF είλαη ξαδηνθσληθά ζήκαηα δηακνξθσκέλα θαηά πιάηνο (AM) πνπ αθνξνύλ ηελ εκεξήζηα ώξα θαη εθπέκπνληαη από ηελ Νκνζπνλδηαθή Θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο, από ην NIST ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηώλ ή ην Δζληθό Δξγαζηήξην Φπζηθήο. Ζ βάζε ρξόλνπ δεκηνπξγείηαη από έλα αηνκηθό ξνιόη ην νπνίν έρεη αθξίβεηα θαηά 10 δηζεθαηνκκπξηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. LCD Ρν LCD είλαη αθξώλπκν ηνπ Liquid Crystal Display (Νζόλε γξνύ Θξπζηάιινπ). Απηόο είλαη έλαο θνηλόο ηύπνο νζόλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηειενξάζεηο, ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηα ςεθηαθά ξνιόγηα. Βαξόκεηξν θαη Βαξνκεηξηθή Ξίεζε Ρν βαξόκεηξν είλαη κηα ζπζθεπή πνπ κεηξάεη κε πόζε πίεζε ην πηέδεη ν αέξαο- ε κέηξεζε απηή νλνκάδεηαη βαξνκεηξηθή πίεζε. Δκείο δελ αηζζαλόκαζηε πξαγκαηηθά ηελ βαξνκεηξηθή πίεζε, επεηδή ν αέξαο πηέδεη εμίζνπ πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Πρεηηθή Βαξνκεηξηθή Ξίεζε Ζ ζρεηηθή πίεζε αέξα είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ βαξνκεηξηθή πίεζε. Ν ππνινγηζκόο ηεο είλαη ζπλδπαζκόο ηεο απόιπηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο θαη ηνπ πςόκεηξνπ. Απόιπηε Βαξνκεηξηθή Ξίεζε Ζ απόιπηε πίεζε αέξα είλαη ε πξαγκαηηθή πίεζε ζην βαξόκεηξν ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην πςόκεηξν. δξαξγπξηθέο Ίληζεο (in Hg) Νη πδξαξγπξηθέο ίληζεο είλαη ε θνηλή κνλάδα κέηξεζεο ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο

2 Δθηνπαζθάι (hpa) Ρα εθηνπαζθάι είλαη νη θνηλέο κνλάδεο κέηξεζεο γηα ηελ πίεζε ηνπ αέξα ζην Γηεζλέο Πύζηεκα (SI) ηεο κέηξεζεο. Ρν εθηνπαζθάι έρεη ηελ ίδηα αμία. Σηιηνζηόβαξν (ην ζύκβνιν ηνπ mb ή mbar) Ρν Σηιηνζηόβαξν είλαη κηα κεηεσξνινγηθή κνλάδα κέηξεζεο ηεο πίεζεο θαη είλαη ίζε κε έλα ρηιηνζηό ηνπ κπαξ. Ρν κπαξ είλαη κηα c.g.s κνλάδα κέηξεζεο ηεο πίεζεο ( έλα ζύζηεκα κνλάδσλ κε βάζε ην εθαηνζηόκεηξν, ην γξακκάξην θαη ην δεύηεξν) ίζν κε 1,000,000 dynes αλά ηεηξαγσληθό εθαηνζηό, ή 100,000 παζθάι (Pa). Έηζη έλα ρηιηνζηόβαξν ηζνύηαη κε 100 παζθάι ή έλα εθηνπαζθάι. Έλα πξόζζεην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ είλαη ε αλάγλσζε όισλ ησλ κεηξήζεσλ, ώξαο θαη θαηξηθώλ δεδνκέλσλ ζε έλα ππνινγηζηή. 2

3 Οθόνη LCD 1. Ξξόβιεςε Θαηξνύ 2. Βαξνκεηξηθή Ξίεζε 3. Βαξνκεηξηθή Ράζε 4. Ζκεξνκελία 5. Κλήκε ζε ρξήζε 6. Ώξα 7. Δζσηεξηθή γξαζία 8. Δζσηεξηθή Θεξκνθξαζία 9. Έλδεημε ρακειήο ζηάζκεο κπαηαξίαο γηα ηνλ πνκπό 10. Έλδεημε ζήκαηνο εμσηεξηθήο ιήςεο 11.Δμσηεξηθή πγξαζία 12.Δμσηεξηθή κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο 13. Γηεύζπλζε αλέκνπ 14. Ραρύηεηα αλέκνπ / κεηξεηήο ξηπήο 15. Γείθηεο αθηηλνβνιίαο UV 16. Κεηξεηήο βξνρόπησζεο 17. Έληαζε Φσηόο 18. Ονιόη ειεγρόκελν από ξαδηνζήκα (RCC) 3

4 Οδηγός Εγκαηάζηαζης Ξξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε. Ρνπνζεηήζηε ηα πξόρεηξα γηα λα ειέγμεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Ούζκηζε ηνπ ζηαζκνύ βάζεο θαη ηνπ πνκπνύ 1 Ρνπνζεηήζηε 2 επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο ΑΑ (1.5 βνιη) ζηε κπαηαξηνζήθε ηνπ εμσηεξηθνύ αηζζεηήξα/πνκπνύ θαη ακέζσο κεηά 3 αιθαιηθέο κπαηαξίεο ΑΑ (3ΣΑΑ) ζην ζηαζκό βάζεο πξνζέρνληαο γηα ηε ζσζηή πνιηθόηεηα. Όηαλ ηνπνζεηεζνύλ γηα 1ε θνξά νη κπαηαξίεο ην ελδεηθηηθό Led πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο πξόζνςεο ηνπ πνκπνύ ζα αλάςεη γηα 3 ~4. ( Αλ ην ελδεηθηηθό δελ αλάςεη ή αλάβεη ζηαζεξά, βεβαησζείηε γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ κπαηαξηώλ ή κπνξεί λα έρεη ζπκβεί κηα νξζή επαλαθνξά). 2 Όηαλ ηξνθνδνηεζεί ν ζηαζκόο βάζεο, ε LCD νζόλε εκθαλίδεη όιεο ηηο ελδείμεηο ηεο γηα 3 δεύηεξα πεξίπνπ θαη ακέζσο κεηά μεθηλά λα κεηξά ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη βαξνκεηξηθή πίεζε. Ύζηεξα ε κνλάδα κπαίλεη ζε θαηάζηαζε ιήςεο (RF) θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ηα δεδνκέλα από ηνλ εμσηεξηθό αηζζεηήξα/πνκπό θαη ζπγρξόλσο ην ζήκα ζπγρξνληζκνύ ηνπ ξνινγηνύ (RCC). Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ ζήκαηνο ζπγρξνληζκνύ ηνπ ξνινγηνύ δελ γίλεηαη θακηά ιήςε δεδνκέλσλ, απηή ζα ζπλερηζηεί θαλνληθά κόιηο ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία ζπγρξνληζκνύ ηνπ ξνινγηνύ. Ζ κέγηζηε πεξίνδνο γηα ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο ζπγρξνληζκνύ είλαη 5 ιεπηά. Θαηάζηαζε Ιήςεο RF 1 Κεηά ηελ εθθίλεζε, ν κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε ιήςεο RF γηα 144 δεύηεξα. 2 Ν ζηαζκόο βάζεο πεξηκέλεη ηε ιήςε ηεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, ηαρύηεηαο αλέκνπ θαη ζηάζκε βξνρόπησζεο θάζε 48 δεπηεξόιεπηα θαη θάζε 60 ιεπηά ιακβάλεη δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηνλ θσηηζκό. Αλ ππάξμεη θάπνηα απώιεηα ηνπ ζήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ν ζηαζκόο βάζεο έρεη ράζεη νθηώ δηαδνρηθά παθέηα δεδνκέλσλ νη ελδείμεηο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζα δείρλνπλ Ο ζηαζκόο βάζεο ζα μεθηλήζεη κηα λέα αλαδήηεζε ηνπ ζήκαηνο ηνπ αηζζεηήξα /πνκπνύ γηα άιια 144 δεύηεξα. 3 Αλ ραζνύλ ηα εμσηεξηθά δεδνκέλα ή αιιαρηεί ε κπαηαξία ηνπ πνκπνύ, παηήζηε ην πιήθηξν επαλαθνξάο (reset) πνπ βξίζθεηαη ζηελ κνλάδα κε ην ειηαθό πάλει έηζη ώζηε λα εθπέκςεη μαλά ην ζήκα θαη θξαηήζηε παηεκέλν γηα 4 δεπηεξόιεπηα ην πιήθηξν έηζη ώζηε λα κπείηε ρεηξνθίλεηα ζε θαηάζηαζε ιήςεο RF. 4 Μελ παηήζεηε θαλέλα άιιν πιήθηξν πξηλ από ηε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αηζζεηήξα, αιιηώο ε ιεηηνπξγία θαηαρώξεζεο ηνπ εμσηεξηθνύ αηζζεηήξα ζα ηεξκαηηζηεί. Αθνύ νινθιεξσζεί ε θαηαρώξεζε ηνπ εμσηεξηθνύ αηζζεηήξα/πνκπνύ, ν ζηαζκόο βάζεο ζα επηζηξέςεη απηόκαηα ζε θαλνληθή θαηάζηαζε έλδεημεο από ηελ νπνία κπνξνύλ λα γίλνπλ όιεο νη ξπζκίζεηο από ηνλ ρξήζηε. 5 Αλ δελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ζηνλ εζσηεξηθό ζηαζκό, βεβαησζείηε όηη νη κνλάδεο βξίζθνληαη εληόο εκβειείαο ή εγθαηαζηήζηε πάιη ηηο κπαηαξίεο όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 4

5 Θαηάζηαζε Ιήςεο RCC 1 Αθνύ ελεξγνπνηεζεί ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο, ζα εθπέκςεη θαηξηθά δεδνκέλα γηα 24 δεπηεξόιεπηα θαη ύζηεξα ν αηζζεηήξαο ζα αξρίζεη ηε ιήςε ηνπ ξαδηνζήκαηνο ρξνληζκνύ ηνπ ξνινγηνύ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ ζήκαηνο ρξνληζκνύ RCC (γηα κέγηζην ρξόλν 5 ιεπηά), δελ ζα εθπέκπνληαη θαηξηθά δεδνκέλα. 2 Αλ δελ αληρλεπζεί θάπνην ζήκα RCC θαηά ηελ αξρηθή εθθίλεζε, ν αηζζεηήξαο/πνκπόο ζα πξνζπαζήζεη πάιη κηα θνξά θάζε ώξα κέρξη λα ιεθζεί έλα ζήκα ρξνληζκνύ. Κόιηο απηό ιεθζεί ζα εθπέκπεηαη ζην ζηαζκό βάζεο θαη ε ιεθζείζα ρξνλνζήκαλζε ζα αληηθαζηζηά απηήλ πνπ ξπζκίζαηε ρεηξνθίλεηα, ζην ζηαζκό βάζεο ζα εκθαληζηεί επίζεο ην εηθνλίδην RCC (έλδεημε Λν 18 ζηελ LCD νζόλε). Αλ ν ζηαζκόο βάζεο δελ ιάβεη ή ραζεί ην ζήκα RCC ε έλδεημε ζηελ νζόλε ζα ραζεί. 3 Αλ ε δώλε ηεο ώξαο ζαο δελ είλαη ζηε UTC+1:00, ξπζκίζηε ηελ ρεηξνθίλεηα ύζηεξα ώζηε λα ελεκεξώλεηαη ζσζηά ε ώξα ζην ξνιόη ζαο κεηά από ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο ρξνληζκνύ. Πεκείσζε: Ππλήζσο ε ξαδηνεπηθνηλσλία κεηαμύ δέθηε θαη πνκπνύ ζε αλνηθηό ρώξν κπνξεί λα θηάζεη ζε απόζηαζε έσο θαη 100 κέηξα ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ππάξρνπλ παξεκβνιέο εκπόδηα, όπσο δέληξα, θηίξηα νρήκαηα, γξακκέο πςειήο ηάζεο, θιπ. Ζ παξεκβνιέο από εμνπιηζκό, όπσο νζόλεο PC, ξαδηνθσληθνύο δέθηεο ή ηειενξάζεηο κπνξεί ζε νξηαθέο πεξηπηώζεηο λα απνθόςνπλ εληειώο ηελ ξαδηνεπηθνηλσλία. Ιάβεηε ην ζνβαξά ππόςε ζαο γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ εμσηεξηθνύ αηζζεηήξα/πνκπνύ όζν θαη ηνπ ζηαζκνύ βάζεο. Κνληάξηζκα ηνπ Αηζζεηήξα Πεκαληηθέο Πεκεηώζεηο: Πηηο πιεπξέο ηνπ αηζζεηήξα θαηεύζπλζεο αλέκνπ, ππάξρνπλ 4 γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ N, E, S θαη W πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε θαηεύζπλζε Βνξξάο ( N ), Αλαηνιή ( E ), Λόηνο ( S ) θαη Γύζε ( W ). O αηζζεηήξαο θαηεύζπλζεο αλέκνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί έηζη ώζηε νη 4 απηέο ελδείμεηο ηνπ αηζζεηήξα ζπκπέζνπλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηεο ζέζεο πνπ βξίζθεζηε. Αλ δελ ξπζκηζηνύλ ζσζηά θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ηόηε ζα εκθαλίδεηαη ζπλερώο ιαλζαζκέλα ε έλδεημε θαηεύζπλζεο ηνπ αέξα. 5

6 6

7 Ρν θαιώδην ηνπ αλεκόκεηξνπ ζπλδέεηαη ζηελ είζνδν ηνπ αηζζεηήξα δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ. Ρν θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ ζπλδέεηαη ζηνλ αηζζεηήξα πγξαζίαοζεξκνθξαζίαο ζηελ είζνδν κε ηελ έλδεημε Wind. Ρν θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα βξνρόπησζεο ζπλδέεηαη κε ην ειηαθό πάλει ζηελ είζνδν κε ηελ έλδεημε Rain. Ρν θαιώδην ηνπ ειηαθνύ πάλει ζπλδέεηαη ζηνλ αηζζεηήξα πγξαζίαο-ζεξκνθξαζίαο ζηελ είζνδν κε ηελ έλδεημε Rain. O Ζιηαθόο Ξνκπόο Ν ειηαθόο πνκπόο ρξεζηκνπνηεί ειηαθή ελέξγεηα γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ νξγάλσλ ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα ζε απηόλ. Σξεζηκνπνηεί επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο ηύπνπ ΑΑ. Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειηαθνύ πνκπνύ, βεβαησζείηε όηη νη ειηαθνί ζπιιέθηεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηόλ είλαη εθηεζεηκέλνη ζην ειηαθό θσο θαη όηη όιεο νη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο θαη αζθαιείο. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ηνπνζεηήζηε ην ειηαθό πάλει κε πξνζαλαηνιηζκό πξνο ην λόηην, αλ δείηε ζην βόξεην εκηζθαίξην ή πξνο ην βνξξά, αλ δείηε ζην λόηην εκηζθαίξην. Ρνπνζέηεζε Αθνύ δηαπηζηώζεηε όηη όια ηα κέξε ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, ηόηε κπνξείηε λα ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζηε κόληκε ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ξξηλ ηελ νξηζηηθή ηνπνζέηεζε βεβαησζείηε γηα κηα αθόκε θνξά όηη όια ηα κέξε ιεηηνπξγνύλ καδί ζσζηά ζηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο. 7

8 Οδηγός Εγκαηάζηαζης Αλ γηα παξάδεηγκα εκθαληζηνύλ πξνβιήκαηα κε ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο ησλ 869MHz, απηά κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ αιιάδνληαο απιά ηε ηνπνζεζία ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηαζκνύ. Ιεηηνπξγία Ξξνγξακκαηηζκνύ Λειηοσργία Προγραμμαηιζμού Ν ζηαζκόο βάζεο δηαζέηεη έμη πιήθηξα γηα εύθνιε πξόζβαζε θαη ρεηξηζκό. Ρν πιήθηξν MENU, ην πιήθηξν UP( ), ην πιήθηξν DOWN( ) θαη ηα πιήθηξα ENTER, HISTORY θαη ON/OFF. Πεκείσζε: Ιόγσ ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρξεζηώλ δελ ζα ρξεηαζηεί (εθηόο ηεο ζρεηηθήο πίεζεο, δείηε παξαθάησ ζε απηή ηε ζειίδα) λα θάλνπλ θάπνηα ξύζκηζε ή αιιαγή ζην βαζηθό ζεη ξπζκίζεσλ. Όκσο απηέο κπνξνύλ λα γίλνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρξεηαζηεί. Πεκείσζε: Θξαηώληαο παηεκέλα ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξνθίλεησλ ξπζκίζεσλ ζα απμήζεη ή ζα κεηώζεη ηηο ελδείμεηο ησλ ςεθίσλ κε κεγαιύηεξα βήκαηα. Κηα δηαδηθαζία ξύζκηζεο κπνξεί λα ηειεηώζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή παηώληαο ην πιήθηξν HIS- TORY ή πεξηκέλνληαο ην ρξνληθό όξην ησλ 30 δεύηεξσλ. Ρώξα είζηε έηνηκνη λα θάλεηε ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο κε ηελ εμήο ζεηξά: Ούζκηζε ηεο Ώξαο -Παηήζηε ηο πλήκηρο ΚΔΛU γηα λα επηιέμεηε ηε ξύζκηζε TIME. Νη ελδείμεηο ηηο ώξαο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Οπζκίζηε ηελ αληίζεζε ηεο νζόλεο (ζηάζκε 0~8, εμνξηζκνύ ζηάζκε 5), παηήζηε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN ( ) γηα λα ξπζκίζεηε. -Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: Εώλε Ώξαο (Time Zone) Πεκείσζε : Γηα Δπξώπε 0 γηα ηε δώλε GMT+1, 1 γηα ηε δώλε GMT+2, -1 γηα ηε δώλε GMT. Γηα Ακεξηθή -4 γηα ηε δώλε ώξαο Αηιαληηθνύ, -5 γηα ηελ δώλε Αλαηνιηθήο ώξαο, -6 γηα ηε Θεληξηθή δώλε ώξαο, -7 γηα ηελ Νξεηλή δώλε ώξαο, -8 γηα ηελ δώλε ώξαο Δηξεληθνύ, -9 γηα ηε δώλε ώξαο Αιάζθαο θαη 10 γηα ηε δώλε ώξαο Σαβάεο. Δπηινγή 12σξεο/24σξεο έλδεημεο ώξαο (πξνεπηινγή 12σξεο) DST ON/OFF ( ε ιεηηνπξγία απηή είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ έθδνζε WWVB, ελώ ζηελ έθδνζε DCF ην ραξαθηεξηζηηθό απηό δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλν) Οπζκίζηε ρεηξνθίλεηα ηελ ώξα (ώξεο / ιεπηά) Γηα ηε νινθιήξσζε ηεο ξύζκηζεο παηήζηε ην πιήθηξν UP( ) ή ην πιήθηξν DOWN( ) Πεκείσζε: Ξαηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF γηα ηε ξύζκηζε DST. Ζ έλδεημε DST OFF, ππνδεηθλύεη όηη απηή ε ιεηηνπξγία είλαη απελεξγνπνηεκέλε θαη ην εζσηεξηθό ξνιόη δελ ζα αιιάδεη απηόκαηα ηελ έλδεημε ώξαο. Ζ έλδεημε DST ON ππνδεηθλύεη όηη ε ιεηηνπξγία είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη ην εζσηεξηθό ξνιόη ζα αιιάδεη απηόκαηα ηελ ώξα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα DST. Κεξηθέο ηνπνζεζίεο (Αξηδόλα θαη ηκήκαηα ηεο Ηληηάλα) δελ αθνινπζνύλ ηελ ζεξηλή ώξα Daylight Saving Time, θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε όηη ε ξύζκηζε ζεξηλήο ώξαο έρεη ξπζκηζηεί ζε OFF". 8

9 Ούζκηζε ηεο Ζκεξνκελίαο -Γηα λα επηιέμεηε ηε ξύζκηζε ηεο εκεξνκελίαο παηήζηε δπν θνξέο ην πιήθηξν MENU. Πηε ζπλέρεηα ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ ηα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ηεο εκεξνκελίαο. Δπηιέμηε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ηεο εκεξνκελίαο από DD-MM-SECOND/DD-MM-WEEK (ε εμνξηζκνύ ξύζκηζε είλαη (DD-MM-SECOND) ην πιήθηξν UP( ) ή ην πιήθηξν DOWN ( ) γηα λα δηαιέμεηε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ζηελ νζόλε. - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN ( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο: Δπηιέμηε ηε κνξθή DD-MM ή MM-DD (εμνξηζκνύ ξύζκηζε DD-MM) Ούζκηζε εκεξνινγίνπ (ρξόλνο/κήλαο/εκέξα) Ούζκηζε ηνπ μππλεηεξηνύ (Ώξεο / ιεπηά). Ξαηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF γηα ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηνπ μππλεηεξηνύ. Αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην μππλεηήξη ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ππνδεηθλύνληαο όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ μππλεηεξηνύ είλαη ελεξγνπνηεκέλε. Πεκείσζε: Όηαλ ελεξγνπνηεζεί θάπνηα ξύζκηζε θαηξηθνύ ζπλαγεξκνύ, ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλαγεξκόο ζα ερεί γηα 120 δεύηεξα (2 ιεπηά). Πηελ νζόλε αλαβνζβήλνπλ νη ελδείμεηο ηεο κέγηζηεο HI AL ή ηεο ειάρηζηεο ηηκήο κέηξεζεο LO AL (αλάινγα κε ην πνηα ελεξγνπνίεζε ηνλ ζπλαγεξκό) θαζώο θαη ην ζύκβνιν ηνπ μππλεηεξηνύ κέρξηο όηνπ πάςεη λα ηζρύεη ε θαηάζηαζε πνπ ελεξγνπνίεζε ηνλ ζπλαγεξκό. Ξαηήζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γηα ηε ζίγαζε ηνπ ζπλαγεξκνύ. Οαβδνγξάθεκα ηζηνξηθνύ βαξνκεηξηθήο πίεζεο (ηάζε βαξνκεηξηθήο πίεζεο) - Ξηέζηε γηα ηξίηε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ην ηκήκα ηνπ ηζηνξηθνύ πίεζεο (ή ηεο ηάζεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Ξαηήζηε ην πιήθηξν UP( ) ή ην πιήθηξν DOWN ( ) γηα ελαιιαγή ηεο ρξνληθήο θιίκαθαο ηνπ ξαβδνγξαθήκαηνο γηα ην ηζηνξηθό πίεζεο κεηαμύ 12ώξεο θαη 24ώξεο. Βαξνκεηξηθή Ξίεζε - Ξηέζηε γηα ηέηαξηε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ην ηκήκα PRESSURE ( Βαξνκεηξηθήο Ξίεζεο), ηα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε ηε επηζπκεηή απεηθόληζε (ζρεηηθή ή απόιπηε ) γηα ηε βαξνκεηξηθή πίεζε. Ζ πξνεπηινγή είλαη ε έλδεημε απνιύηνπ βαξνκεηξηθήο πίεζεο, γηα ηελ επηινγή εκθάληζεο παηήζηε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) 9

10 - Πιέζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο: Δπηιέμηε ηε κνλάδα κέηξεζεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο κεηαμύ hpa, mmhg, inhg (πξνεπηινγή ε hpa). H ξύζκηζε ηεο ζρεηηθήο πίεζεο (αλ έρεηε επηιέμεη ηελ εκθάληζε ηεο απνιύηνπ βαξνκεηξηθήο πίεζεο, παξαιείςηε απηό ην βήκα) Ζ ξύζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα πςειή βαξνκεηξηθή πίεζε. Ξηέζηε ην πιήθηξν ON/OFF γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ θαη πηέζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε γηα ππελζύκηζε ε έλδεημε Ζ ξύζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα ρακειή βαξνκεηξηθή πίεζε. Ξηέζηε ην πιήθηξν ON/OFF γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ θαη πηέζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε γηα ππελζύκηζε ε έλδεημε Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο θαη ηη εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο βαξνκεηξηθήο πίεζεο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο ειάρηζηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο θαη ηη εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο ειάρηζηεο ηηκήο βαξνκεηξηθήο πίεζεο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Ξξόγλσζε Θαηξνύ (Ράζε) - Πιέζηε για πέμπηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα επηιέμεηε ην ηκήκα πξόγλσζεο ηνπ θαηξνύ. Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ηεο πξόγλσζεο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Κπείηε ζηε θαηάζηαζε εκθάληζεο ηεο πξόγλσζεο ηεο ηάζεο ηνπ θαηξνύ (εηθνλίδηα Αίζξηνο (SUNNY), Αξαηή Ππλλεθηά (PARTLY CLOUDY), Ππλλεθηαζκέλε Λύρηα (CLOUDY NIGHT), Μαζηεξηά (CLEAR NIGHT), Ππλλεθηά (CLOUDY), Βξνρεξόο (RAINY) θαη Σηόλη (SNOW), πηέζηε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) γηα λα δηαιέμεηε ηε πξνβνιή. - Πιέζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο: Ούζκηζε ηνπ ζεκείνπ θαησθιίνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο από 2 έσο 4hPa (πξνεπηινγή 2hPa) Ούζκηζε ηνπ ζεκείνπ θαησθιίνπ γηα θαηαηγίδα από 3 έσο 9hPa (πξνεπηινγή 4hPa) Πύκβνια Ξξόγλσζεο Θαηξνύ: Αίζξηνο Αξαηή Ππλλεθηά Ππλλεθηά Βξνρεξόο 10

11 Σηόλη Θαηαηγίδα Σηνλνζύειια Μαζηεξηά Ππλλεθηαζκέλε Λύρηα Πε νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε βαξνκεηξηθή πίεζε ηα ζύκβνια ηνπ θαηξνύ ελεκεξώλνληαη θαηαιιήισο ώζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αιιαγή ηνπ θαηξνύ. Πεκεηώζεηο γηα ηε ξύζκηζε ηεο επαηζζεζίαο ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο γηα ηε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ: Ρν θαηώηαην όξην πίεζεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί έηζη ώζηε λα ηαηξηάδεη κε ηελ απαίηεζή ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ από ην 2-4hPa (πξνεπηινγή 2hPa). Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ βηώλνπλ ζπρλέο αιιαγέο ζηελ πίεζε ηνπ αέξα απαηηείηαη κηα πςειόηεξε ξύζκηζε hpa ζε ζρέζε κε κηα πεξηνρή όπνπ ε πίεζε ηνπ αέξα είλαη ζηαζεξή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρεη επηιεγεί 4hPa, ηόηε πξέπεη λα ππάξρεη κηα κείσζε ή αύμεζε ζηελ πίεζε ηνπ αέξα ηνπιάρηζηνλ 4hPa ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ ηα εηθνλίδηα πξόγλσζεο ηνπ θαηξνύ. Πεκεηώζεηο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ζεκείνπ θαησθιίνπ θαηαηγίδαο Ρν ζεκείν θαησθιίνπ θαηαηγίδαο ζεκαίλεη όηη ηα εηθνλίδηα θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (βξνρήο θαη ζπλλεθηάο) ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ δείρλνληαο κηα δξακαηηθή αιιαγή ζηε βαξνκεηξηθή πίεζε, πνπ δείρλεη κηα θαηαηγίδα. Ξαξόκνηα κε ηε γεληθή ξύζκηζε ηεο επαηζζεζίαο βαξνκεηξηθήο πίεζεο είλαη επίζεο δπλαηό λα ξπζκίζεηε ην ζεκείν θαησθιίνπ θαηαηγίδαο από 3 έσο 9hPa (πξνεπηινγή 4hPa). Όηαλ ππάξρεη κηα πηώζε πίεζεο πάλσ από ην ζεκείν θαησθιίνπ εληόο 3 σξώλ ζα ελεξγνπνηεζεί ε πξόβιεςε θαηαηγίδαο, ηα ζύλλεθα κε ην εηθνλίδην βξνρήο θαη ηα βέιε ηάζεο ζα αλαβνζβήλνπλ γηα 3 ώξεο ππνδεηθλύνληαο όηη έρεη ελεξγνπνηεζεί ην ραξαθηεξηζηηθό πξνεηδνπνίεζεο γηα θαηαηγίδα. Δζσηεξηθή γξαζία - Ξαηήζηε γηα έθηε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ν ηκήκα απεηθόληζεο ηεο Δζσηεξηθήο γξαζίαο (INDOOR HUMIDITY) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα κέγηζηε πγξαζία παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. 11

12 - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα επηινγή θαη ξύζκηζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ: Δλεξγνπνίεζε / Απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ ειάρηζηεο εζσηεξηθήο πγξαζίαο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ ηεο ειάρηζηεο πγξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο γηα κέγηζηε εζσηεξηθή πγξαζία. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο πγξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν EN- TER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο εζσηεξηθήο πγξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο γηα ειάρηζηε εζσηεξηθή πγξαζία. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο π- γξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο ειάρηζηεο ηηκήο εζσηεξηθήο πγξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δζσηεξηθή Θεξκνθξαζία - Ξαηήζηε γηα έβδνκε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ν ηκήκα απεηθόληζεο ηεο Δζσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο (INDOOR TEMPERATURE) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δπηιέμηε κε ηε βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ηε κνλάδα κέηξεζεο πηέζηε ηα πιήθηξα γηα ελαιιαγή κεηαμύ Θειζίνπ ( o C) θαη Φαξελάηη ( o F). - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα επηινγή θαη ξύζκηζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ: Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ κέγηζηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ ειάρηζηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ε- λεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο ειάρηζηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο ειάρηζηεο ηηκήο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δμσηεξηθή γξαζία - Ξαηήζηε γηα όγδνε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ν ηκήκα απεηθόληζεο ηεο Δμσηεξηθήο γξαζίαο (OUTDOOR HUMIDITY). Νη δηαδηθαζίεο θαη νη ξπζκίζεηο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ εζσηεξηθή πγξαζία (δείηε παξαπάλσ). 12

13 Δμσηεξηθή Θεξκνθξαζία - Παηήζηε για έναηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα επηιέμεηε ην ηκήκα ελδείμεσλ ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο (OUTDOOR TEMPERATURE). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε ηκε ηε βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ην είδνο απεηθόληζεο, ηεο Δμσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ Δμσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο, Αηζζεηήο Θεξκνθξαζίαο θαη ζεκείν δξόζνπ. - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα επηινγή θαη ξύζκηζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ: Δπηινγή κνλάδαο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο. πηέζηε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) γηα ελαιιαγή κεηαμύ βαζκώλ Θειζίνπ ( o C) θαη βαζκώλ Φαξελάηη ( o F). Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ κέγηζηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ ειάρηζηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο ειάρηζηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο ειάρηζηεο ηηκήο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Γείθηεο πεξηώδνπο (UV) Αθηηλνβνιίαο Γείθηεο UV Αθξαία : 10, 11, 12+ Ξνιύ ςειή : 7, 8, 9 ςειή : 5, 6 Κέηξηα : 3, 4 Σακειή : 0, 1, 2 Νη δείθηεο έληαζεο ππεξηώδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο είλαη λα δείμνπλ ην επίπεδν ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο από 0 έσο 12 - Παηήζηε για δέκαηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα κπείηε ζηε ξύζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα πςειό επίπεδν ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηα ελεξγνπνίεζε παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ δείθηε UV. Όηαλ ε έλδεημε ηνπ δείθηε UV θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ δείθηε UV ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. 13

14 Άλεκνο - Παηήζηε για ενδέκαηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα δηαιέμεηε ην ηκήκα ελδείμεσλ ηνπ αέξα (WIND). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο αέξα ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε κε ηε βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ην είδνο απεηθόληζεο πνπ ζέιεηε Κέζε Ραρύηεηα Αλέκνπ / Οηπή Αλέκνπ (πξνεπηινγή κέζε ηαρύηεηα αλέκνπ). - Πιέζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο ή επηιέγεηε νζόλε: Δπηιέμηε ηε κνλάδα κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ κεηαμύ Km/h (ρηιηόκεηξα/ώξα), mph (κίιηα/ώξα), m/s (κέηξα/δεύηεξν), knots( θόκβνη), bft(θιίκαθα κπνθόξ). Ζ πξνεπηινγή είλαη mph. H ξύζκηζε γηα ηνλ ζπλαγεξκό κέγηζηεο ηαρύηεηαο Δπαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ Όηαλ ε έλδεημε ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Πεκείσζε: Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Φσηηζκόο - Παηήζηε για δωδέκαηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα δηαιέμεηε ην ηκήκα ελδείμεσλ θσηηζκνύ (LIGHT). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε κε ηελ βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ηε κνλάδα κέηξεζεο επηιέγνληαο κεηαμύ ησλ W/M 2, FC θαη LUX. - Ξαηήζηε ην πιήθηξν ENTER γηα λα επηιέμεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: Ούζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα πςειή ηηκή θσηηζκνύ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο θσηηζκνύ Όηαλ ε έλδεημε θσηηζκνύ θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Βξνρόπησζε - Παηήζηε για δέκαηη-ηρίηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα δηαιέμεηε ην ηκήκα ελδείμεσλ βξνρόπησζεο (RAIN). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε κε ηελ βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ηε θαηάζηαζε εκθάληζεο πνπ επηζπκείηε επηιέγνληαο κεηαμύ 14

15 ησλ 1h (αλά 1 ώξα), 24h (24ώξν), week(εβδνκαδηαία),month (κεληαία) θαη total (ζπλνιηθή). Ξξνεπηινγή είλαη ε 1h. - Πιέζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο ή επηιέγεηε νζόλε: Δπηινγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ηεο βξνρόπησζεο κεηαμύ mm θαη ηληζώλ (inch). Ξξνεπηινγή είλαη mm. Ούζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ πςειήο βξνρόπησζεο. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο βξνρόπησζεο. Όηαλ ε έλδεημε βξνρόπησζεο θαη ε έλδεημε αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο βξνρόπησζεο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Κεδεληζκόο ηεο ζπλνιηθήο βξνρόπησζεο. Όηαλ ε έλδεημε ζπλνιηθήο βξνρόπησζεο θαη ε ιέμε CLEAR αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, ε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο βξνρόπησζεο ζα γίλεη κεδέλ. Θα κεδεληζηνύλ επίζεο απηόκαηα θαη νη ζπλνιηθέο ηηκέο γηα 1h, 24h, week θαη month. Ιεηηνπξγίεο Κλήκεο 1) Ξαηήζηε ην πιήθηξν HISTORY γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ελαιιαγή ζηελ νζόλε ηζηνξηθνύ. Ξαηήζηε ην (DOWN) γηα λα ελαιιαγή πξνο ηα εκπξόο έηζη ώζηε λα δείηε ην ηζηνξηθό πξνγελέζηεξσλ θαηξηθώλ ζηνηρείσλ καδί κε ηε ρξνλνζήκαλζε = ηνπο. Όηαλ εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα ηζηνξηθνύ ηα αληίζηνηρα ρξνληθά ζηνηρεία (ώξα, εκεξνκελία θιπ), εκθαλίδνληαη επίζεο ζηελ πεξηνρή έλδεημεο ηνπ ρξόλνπ.( Ρν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ κπνξεί λα αιιάμεη ΚΝΛΝ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ πεξηέρεηαη καδί κε ην ζηαζκό, ην πξνεπηιεγκέλν ρξνληθό δηάζηεκα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ είλαη ζηα 30 ιεπηά). 2) Ξαηώληαο ηα πιήθηξν ENTER ζα ελεξγνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία δηαγξαθήο ηεο κλήκεο: ε θξάζε CLE θαη ε έλδεημε πιήξνπο ρξήζεο κλήκεο ζα αλαβνζβήλνπλ. Θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν ENTER γηα 3 δεύηεξα ζα δηαγξαθεί ε κλήκε. Δπαλαθνξά ζηηο Δξγνζηαζηαθέο Οπζκίζεηο (Reset) Δλόζσ βξίζθεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία πξνβνιήο, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 20 δεύηεξα ην πιήθηξν UP( ) γηα λα επαλαθέξεηε ην ζύζηεκα ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. Πύλδεζε κε πνινγηζηή Ωο έλα επηπιένλ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό, εθηόο από ηελ νζόλε ελδείμεσλ ν κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο επηηξέπεη ηελ εκθάληζε όισλ ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ θαηξηθώλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξνλνζήκαλζε ηνπο ζε κνξθή πιήξνπο ηζηνξηθνύ ζπλόινπ δεδνκέλσλ ζε έλα PC. Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ Γηα έλα πεξηεθηηθό ηζηνξηθό θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ν ζηαζκόο βάζεο επηηξέπεη ηελ εζσηεξηθή α- πνζήθεπζε κέρξη 4080 πιήξσλ ζπλόισλ κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ κε εκεξνκελία θαη ώξα. Απηά ηα ζύλνια δεδνκέλσλ απνζεθεύνληαη ζε κηα κε-δηαγξαθόκελε κλήκε (EEPROM) θαη δελ ζα ραζνύλ αθόκα θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο (πρ θαηά ηελ αιιαγή ησλ 15

16 κπαηαξηώλ). Πε πεξίπησζε πνπ ππεξβεί ε ρσξεηηθόηεηα ηεο κλήκεο ηα παιαηόηεξα ζύλνια δεδνκέλσλ ζα αληηθαζίζηαληαη από ηα λέα πνπ εηζέξρνληαη. Αλάθιεζε Γεδνκέλσλ Νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ θαηξό ή ηηο ηηκέο ξύζκηζεο κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ, λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα εκθαληζηνύλ κόλν κε ηε βνήζεηα ελόο ππνινγηζηή. Δπίζεο, νη ξπζκίζεηο ησλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ από 5 ιεπηά έσο 240 ιεπηά γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα γίλνπλ κόλν κε ηε βνήζεηα ελόο ππνινγηζηή. Ππλδέζεηο θαη Ινγηζκηθό Ζ ζύλδεζε κεηαμύ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ θαη ππνινγηζηή γίλεηαη κέζσ ηνπ παξερόκελνπ USB θαισδίνπ. Ρν ινγηζκηθό παθέην EasyWeatherPlus, πεξηιακβάλεηαη επίζεο κε ηε ζπζθεπαζία θαη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή. Ρν ινγηζκηθό απηό επηηξέπεη ηελ εκθάληζε όισλ ησλ ηειεπηαίσλ θαηξηθώλ δεδνκέλσλ κε γξαθηθά ζύκβνια. Δπηηξέπεη επίζεο ηελ απεηθόληζε, απνζήθεπζε θαη εθηύπσζε ησλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνξηθνύ, ησλ νπνίσλ ν όγθνο ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην ησλ 4080 ζπλόισλ δεδνκέλσλ ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ αθνύ πεξηνξίδεηαη κόλν από ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο θύξηαο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή. Δγθαηάζηαζε Ινγηζκηθνύ Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη πνιύ απιή. Θάληε δηπιό θιηθ ζην αξρείν setup.exe θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείζηε ηα βήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο αλαδπόκελεο νζόλεο νδεγηώλ. Βεβαησζείηε όηη εθηειείηε ην πξόγξακκα κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή ηεο παξαζπξηθήο πιαηθόξκαο ζαο. Αιιηώο ε γξαθηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα κε ιεηηνπξγήζεη όηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο γξαθηθήο απεηθόληζεο ρξεηαζηεί γηα λα εκθαλίζεη όια ηα δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ. Αλ εθηειείηε γηα πξώηε θνξά ην πξόγξακκα, ζα εκθαληζηεί ε νζόλε κε ηα ηξέρνληα θαηξηθά δεδνκέλα θαη ζηε γξακκή θαηάζηαζεο ηνπ παξαζύξνπ ζα εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάγλσζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ ζηνλ ππνινγηζηή. Αο ζεκεησζεί σζηόζν, όηαλ ππάξρεη κεγάιε πνζόηεηα δεδνκέλσλ γηα θόξησζε, ζα πάξεη ιίγα ιεπηά πξηλ ην ζύζηεκα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ζαο. Γηαθνξεηηθά, ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα ζθάικαηνο "read weather data fail" ( απνηπρία αλάγλσζεο θαηξηθώλ δεδνκέλσλ ) αθνύ ε ζύξα USB δηαβάδεη ηα δεδνκέλα από ηε κλήκε θαη ην ζύζηεκα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζε πεξαηηέξσ εξγαζίεο. 16

17 Όηαλ ε κλήκε είλαη πιήξεο, ην θόξησκα ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή δηαξθεί δπν πεξίπνπ ιεπηά θαη ρξεηάδνληαη άιια δπν ιεπηά γηα ηελ επεμεξγαζία όινπ ηνπ ηζηνξηθνύ γηα ηελ απεηθόληζε ηεο νζόλεο ηνπ γξαθήκαηνο. 17

18 Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Δμσηεξηθά Γεδνκέλα Δκβέιεηα Δθπνκπήο ζε αλνηθηό ρώξν : 100 κέηξα (330πόδηα) Ππρλόηεηα : 868MHz Ξεξηνρή Θεξκνθξαζηώλ : -40 ν C ~ 65 o C (-40 o F~ +140 o F) Αθξίβεηα : +/- 1 ν C Αλάιπζε : 0.1 ν C Θιίκαθα Κέηξεζεο Πρεηηθήο γξαζίαο : 10% ~ 99% Αθξίβεηα Κέηξεζεο : +/- 5% Έλδεημε όγθνπ βξνρήο : 0~999mm (εθηόο πεξηνρήο δείρλεη ---) Αθξίβεηα Κέηξεζεο : +/- 10% Αλάιπζε : 0.3mm (αλ ν όγθνο βξνρόπησζεο < 1000mm) 1mm (αλ ν όγθνο βξνρόπησζεο > 1000mm) Ραρύηεηα Αλέκνπ Αθξίβεηα Κέηξεζεο : 0~50m/s (0~100mph) (εθηόο πεξηνρήο κέηξεζεο εκθαλίδεη ---) : +/-1m/s (γηα ηαρύηεηα αλέκνπ <5m/s) +/-10% (γηα ηαρύηεηα αλέκνπ > 5m/s) Σξόλνο κέηξεζεο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο : 48, 60, 60 δεύηεξα γξαζίαο, αηζζεηήξα UV, αηζζεηήξα θσηόο Δπίπεδν Πηεγαλόηεηαο : IPX3 Δζσηεξηθά Γεδνκέλα Γηάζηεκα Κέηξεζεο Ξίεζεο/Θεξκνθξαζίαο : 48 δεπηεξόιεπηα Ξεξηνρή Δζσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο : -10 ν C ~ 60 o C (εθηόο πεξηνρήο δείρλεη ---) Αλάιπζε : 0.1 ν C Κέηξεζε Πρεηηθήο γξαζίαο : 10%~99% Αλάιπζε : 1% Κέηξεζε Αηκνζθαηξηθήο Ξίεζεο : 300~1100hPa (8.85~32.5inHg) Αθξίβεηα Κέηξεζεο : +/- 3hPa θάησ από 700 ~1100hPa Αλάιπζε : 0.1hPa (0.1inHg) Γηάξθεηα Ππλαγεξκνύ : 120 δεύηεξα Θαηαλάισζε Δλέξγεηαο Πηαζκόο Βάζεο Δμσηεξηθόο Αηζζεηήξαο Γηάξθεηα Εσήο Κπαηαξηώλ : 3XAA 1.5V LR6 Αιθαιηθέο Κπαηαξίεο (δελ πεξηέρνληαη) : 2XAA Αιθαιηθέο Δπαλαθνξηηδόκελεο Κπαηαξίεο (πεξηέρνληαη) : Θαη ειάρηζηνλ 12 κήλεο γηα ην ζηαζκό βάζεο : Θαη ειάρηζηνλ 36 κήλεο γηα ηνλ αηζζεηήξα Ξαξαηεξήζεηο: Βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηνύληαη 1.5V αιθαιηθέο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο γηα ηνλ ειηαθό πνκπό. Όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε από -20 o C βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηαη ν ζσζηόο ηύπν κπαηαξηώλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ε ζπζθεπή ηξνθνδνηείηαη επαξθώο γηα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Ξαξαθαινύκε βνεζήζηε ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο επηζηξέθνληαο ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο ζαο ζε έλα εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ. 18

19 Δγρεηξίδην Σξήζεο Ινγηζκηθνύ EasyWeatherPlus 1.0 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Απηόο ν κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο είλαη έλα πςειήο πνηόηεηαο θαη εύθνιν ζηε ρξήζε ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηνπ θαηξνύ ην νπνία δηαβάδεη, εκθαλίδεη θαη θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα ηνπ θαηξνύ από ηνπο εζσηεξηθνύο αιιά θαη ηνπο εμσηεξηθνύο αηζζεηήξεο ηνπ. Δθηόο από ηα εζσηεξηθά κεηξνύκελεο ηηκέο γηα ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη πίεζε ηνπ αέξα ν εμσηεξηθόο αηζζεηήξαο ζα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία, ηνλ άλεκν θαη ηε βξνρόπησζε. Ζ ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ απηώλ γίλεηαη κε αζύξκαηε κεηάδνζε ζην ζηαζκό βάζεο. Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο "EasyWeatherPlus" από ην CD-ROM, ν ππνινγηζηήο ζαο κπνξεί λα εκθαλίζεη όια ηα εζσηεξηθά δεδνκέλα θαζώο θαη ηα δεδνκέλα θαηξνύ από ην ζηαζκό βάζεο πνπ έιαβε από ηνπο εμσηεξηθνύο αηζζεηήξεο. Γηα ηε ιεηηνπξγία, απιά ρξεζηκνπνηήζηε ην παξερόκελν θαιώδην USB θαη ζπλδέζηε ην ζηαζκό βάζεο κε ην PC. Από ηώξα θαη ζην εμήο κπνξείηε λα αξρίζεηε λα παξαθνινπζείηε ηηο ηξέρνπζεο αιιά θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζην ηζηνξηθό γηα ηνλ θαηξό. 2.0 Απαηηήζεηο Ππζηήκαηνο Γηα λα εγθαηαζηήζεηε θαη λα εθηειέζεηε ην πξόγξακκα EasyWeatherPlus ζηνλ ππνινγηζηή ζαο νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο είλαη νη : Ιεηηνπξγηθό Πύζηεκα Windows NT( Service Pack >-6a), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Internet Explorer 6.0 ή λεόηεξνο Δπεμεξγαζηήο: Pentium III 500MHz ή κεγαιύηεξνο Κνλάδα Νδεγνύ CD-ROM Ν ζηαζκόο βάζεο πξέπεη λα ζπλδεζεί κέζσ ηνπ παξερόκελνπ USB θαισδίνπ 3.0 Δγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο EasyWeatherPlus Ξξώηα, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί όηη ν ζηαζκόο βάζεο θαη νη εμσηεξηθνί αηζζεηήξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη ιεηηνπξγνύλ ζσζηά (δείηε ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ην ζηήζηκν ηνπ Κεηεσξνινγηθνύ Πηαζκνύ). Κεηά ηνλ επηηπρή έιεγρν, εγθαηαζηήζηε ην ινγηζκηθό "EasyWeatherPlus" σο εμήο: 1. Αλνίμηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ηνπνζεηήζηε ην CD-ROM ζηνλ νδεγό CD-ROM. 2. Γηπιό θιηθ ζην Setup.exe 3. Δπηιέμηε ηε γιώζζα εγθαηάζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θιηθ ζην πιήθηξν next 4. Θιηθ ζην πιήθηξν next θαη επηιέμηε ην θάθειν πξννξηζκνύ (αιιάμηε ην θάθειν ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη) 5. Θιηθ ζην πιήθηξν next θαη ην ινγηζκηθό ζα εγθαηαζηαζεί απηόκαηα 6. Ξαηήζηε ην πιήθηξν νθ γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο 7. Από ηελ Έλαξμε -> Όια ηα πξνγξάκκαηα-> EasyWeatherPlus-> θιηθ ζην εηθνλίδην EasyWeatherPlus γηα εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο. Πεκείσζε: H γξαθηθή ιεηηνπξγία ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ λα γίλεη κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο. Αλ εγθαηαζηαζεί κε ινγαξηαζκό απινύ ρξήζηε, ε γξαθηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα κε ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. 19

20 Γηα λα εθηειέζεηε ην EasyWeatherPlus ζηα windows 7 Ξαξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη ηειηθόο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηξέμεη ηo EasyWeatherPlus ζηα Windows 7 ζαλ δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο. 1. Θιηθ ζην εηθνλίδην Έλαξμε 2. Βξείηε ην πξόγξακκα easyweatherplus θαη θάληε δεμί θιηθ 3. Δπηιέμηε ηελ επηινγή εθηέιεζε σο δηαρεηξηζηήο (βι. εηθόλα παξαθάησ) 4.0 Βαζηθέο Οπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο EasyWeatherPlus Αθνύ μεθηλήζεη ην πξόγξακκα EasyWeatherPlus.exe ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζα θαλεί ην παξαθάησ θύξην παξάζπξν: Όιεο νη ξπζκίζεηο από ηε κνλάδα βάζεο απνηππώλνληαη ζην ινγηζκηθό ηνπ ππνινγηζηή, έηζη ώζηε αθνύ έρεηε θάλεη ηηο ξπζκίζεηο ζαο ζηε κνλάδα βάζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο ζην ινγηζκηθό ηνπ ππνινγηζηή. Κπνξείηε όκσο αλ ζέιεηε εύθνια λα αιιάμεηε θάπνηεο από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ηηο θνξηώζεηε πίζσ ζην ζηαζκό βάζεο (ε αιιαγήο ηεο ξύζκηζεο ζα εκθαληζηεί ζην ζηαζκό βάζεο έλα ιεπηό αξγόηεξα). 20

21 Αλ ν ζηαζκόο βάζεο θαη ν ππνινγηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο, ζηε γξακκή θαηάζηαζεο ηεο θεληξηθήο νζόλεο εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην. Αλ δελ ππάξρεη ζύλδεζε ηόηε ζα εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην. Ξιήθηξν Οπζκίζεσλ Θάλνληαο θιηθ ζην παξαπάλσ πιήθηξν εκθαλίδεη ηελ νζόλε ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο. Ρν ηκήκα απηό ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο κνλάδεο ηνπ ζηαζκνύ βάζεο, κπνξείηε επίζεο λα ελεξγνπνηείηε ή λα απελεξγνπνηείηε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ζπλαγεξκνύ. Κόιηο ηειεηώζεηε κε ηηο αιιαγέο θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Save γηα λα ηηο απνζεθεύζεηε θαη λα ηηο νξηζηηθνπνηήζεηε. 21

22 Δκθάληζε θαη Κεηαηξνπή ησλ Οπζκίζεσλ Ππλαγεξκνύ Ρν ηκήκα απηό ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ξύζκηζε ηεο ώξαο θαη ησλ ηηκώλ (πςειήο θαη ρακειήο) γηα ηνπο δηάθνξνπο ζπλαγεξκνύο ζην ζηαζκό βάζεο. Κόιηο ηειεηώζεηε κε ηηο αιιαγέο ησλ ξπζκίζεσλ θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Save γηα λα ηηο απνζεθεύζεηε θαη λα ηηο νξηζηηθνπνηήζεηε. Αλ δελ ζέιεηε λα θάλεηε αιιαγέο θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Cancel, γηα έμνδν ρσξίο αιιαγέο. Δκθάληζε ηεο Κέγηζησλ θαη Διάρηζησλ ηηκώλ ηνπ ηζηνξηθνύ Ξαξαθάησ εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηεο ελόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο θαηαγεγξακκέλεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηε ηηκή κε ηε ρξνλνζήκαλζε ηνπο. Ζ επαλαθνξά (Reset) ησλ ηηκώλ Min / Max κπνξεί λα γίλεη κόλν κε ηελ ρξήζε ησλ πιήθηξσλ από ην ζηαζκό βάζεο. 22

23 Δκθάληζε ιεπηνκεξεηώλ ησλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ Ξαξαθάησ εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηεο ελόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνξηθνύ ζε κνξθή ινγηζηηθνύ θύιινπ. Αλ ζειήζεηε λα δείηε όια ηα δεδνκέλα ηζηνξηθνύ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, επηιέμηε ηε ρξνληθή πεξίνδν (Start Time - End Time ) θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Search γηα λα θνξηώζεηε ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ. Κε ην πιήθηξν Export, κπνξείηε λα εμάγεηε ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνύ κνξθνπνηεκέλα ζαλ θείκελν ζε έλα αξρείν γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. Κόιηο ε κλήκε ηνπ ζηαζκνύ βάζεο γεκίζεη, παηήζηε ην πιήθηξν Clear Memory γηα λα θξεζθάξεηε ην ρώξν κλήκεο ηνπ ζηαζκνύ βάζεο (ζπκεζείηε λα αλεβάζεηε όια ηα δεδνκέλα ξπηλ παηήζεηε απηό ην πιήθηξν). Αλ ζειήζεηε λα μεθηλήζεηε έλα λέν ηζηνξηθό αξρείν θαηξηθώλ κεηξήζεσλ, παηήζηε ην πιήθηξν Clear Data έηζη ώζηε λα δηαγξαθεί ε βάζε δεδνκέλσλ, όια ην ηζηνξηθό ησλ θαηξηθώλ κεηξήζεσλ ζα δηαγξαθεί (αλ ζέιεηε κπνξείηε λα θξαηήζεηε έλα αληίγξαθν πξηλ δηαγξαθνύλ ηα 23

24 θαηξηθά δεδνκέλα, κπνξείηε λα αληηγξάςεηε ην αξρείν EasyWeatherPlus.dat ζε έλα άιιν θάθειν ή λα κεηνλνκάζεηε ην αξρείν EasyWeatherPlus.dat, ζε θάηη ζαλ Jan-07.dat γηα νπνηαδήπνηε κειινληηθή αλαθνξά ζε απηά ηα δεδνκέλα. Ξξνβνιή Ιεπηνκεξεηώλ Γεδνκέλσλ Ηζηνξηθνύ Ξαξνπζίαζε Γξαθηθώλ Ππλαξηήζεσλ 24

25 Πην ηκήκα απηό ηεο εθαξκνγήο, κπνξείηε λα δείηε ηα ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνύ λα απεηθνλίδνληαη ζε κνξθή γξαθηθήο παξάζηαζεο γηα επθνιόηεξε παξαηήξεζε. Αλ ζέιεηε λα δείηε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, απιά ρξεζηκνπνηήζηε ην πνληίθη ζαο γηα λα επηιέμεηε ηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε θαη ε νζόλε ζα ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ζε πην ιεπηνκεξή θιίκαθα : 25

26 Ρη πξέπεη λα θάλεηε εάλ δελ ιεηηνπξγεί ε παξνπζίαζε γξαθήκαηνο Απηό είλαη θαη ην πην ζπλεζηζκέλν πξόβιεκα κε απηό ην ινγηζκηθό. Γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ε ιεηηνπξγία γξαθήκαηνο ιεηηνπξγεί ζσζηά, αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Δληνπίζηε ηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο ηνπ αξρείνπ EasyWeatherPlus.exe 2. Γεκηνπξγήζηε κε ην ζεκεησκαηάξην έλα αξρείν reg_graph.bat 3. Ξιεθηξνινγήζηε ζην αξρείν θεηκέλνπ ηε γξακκή regsvr32 easyweatherplus.ocx θαη απνζεθεύζηε ην αξρείν reg_graph.bat 4. Θάληε δηπιό θιηθ ζην αξρείν reg_graph.bat ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη μαλά ζην κεηξών ηνλ νδεγό γξαθήκαηνο. Αλ απηό έγηλε κε επηηπρία ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην εμήο παξάζπξν. Δηδηθέο πιεξνθνξίεο γύξσ από ην ζπγρξνληζκό κεηαμύ ππνινγηζηή θαη ζηαζκνύ βάζεο Ρν πξόγξακκα απνθηά ηε δηθή ηνπ ρξνλνζήκαλζε κέζσ ηνπ δείθηε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηα δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπ ζηαζκνύ βάζεο, επίζεο ην πξόγξακκα ζπγρξνλίδεη απηόκαηα ηα δεδνκέλα θαηξνύ ππνινγίδνληαο κία ρξνλνζήκαλζε. 26

27 Δηδηθέο πιεξνθνξίεο γύξσ από ην ζπγρξνληζκό κεηαμύ ππνινγηζηή θαη ζηαζκνύ βάζεο Ρν πξόγξακκα απνθηά ηε δηθή ηνπ ρξνλνζήκαλζε κέζσ ηνπ δείθηε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηα δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπ ζηαζκνύ βάζεο, επίζεο ην πξόγξακκα ζπγρξνλίδεη απηόκαηα ηα δεδνκέλα θαηξνύ ππνινγίδνληαο κία ρξνλνζήκαλζε. Έηζη, ην αξρείν δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ρξνλνζήκαλζε αθνύ ε ώξα ηνπ ππνινγηζηή θαη απηή ηνπ ζηαζκνύ βάζεο δηαθέξνπλ. Γηα λα ξπζκηζηεί ζσζηά ε θιίκαθα ρξόλνπ, ζπκεζείηε λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ζηαζκνύ βάζεο έηζη ώζηε λα είλαη ίδηεο θαη πέξα από απηό, δελ επηηξέπεηαη λα ραζνύλ ή λα αληηθαηαζηαζνύλ θάπνηα από ηα δεδνκέλα θαηξνύ. Αλ ηα δεδνκέλα ηεο κλήκεο ηζηνξηθνύ ζην ζηαζκό δηαγξαθνύλ από ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε, ηόηε ράλνληαη νξηζηηθά ηα θαηξηθά δεδνκέλα ηζηνξηθνύ κεηά ηελ ηειεπηαία απνζήθεπζε. Ξξηλ λα εμαληιεζεί ε κλήκε (ην εηθνλίδην ηεο κλήκεο ζηελ νζόλε LCD λα δείρλεη 100% πιεξόηεηα), ζπκεζείηε λα απνζεθεύεηε πεξηνδηθά ηα δεδνκέλα κεηεσξνινγηθνύ ηζηνξηθνύ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Λνκηθέο Πεκεηώζεηο Γηαηεξνύκε ην δηθαίσκα ηεο δηαγξαθήο ή ηεο αιιαγήο νπνηαδήπνηε εηθόλαο πνπ θνξηώζεθε ζηνλ δηαθνκηζηή εζθεκκέλα, ή όρη από έλαλ ρξήζηε ησλ πξντόλησλ ηνπ ινγηζκηθνύ EasyWeather. Ρα πξντόληα ινγηζκηθνύ EasyWeather πξνζηαηεύνληαη από ηνπο λόκνπο θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, θαζώο θαη άιινπο λόκνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηγξαθή ηνπ έληππνπ πιηθνύ πνπ ζπλνδεύεη ηα πξντόληα. Όια ηα δηθαηώκαηα δηαηεξνύληαη. Ρν εγρεηξίδην απηό δελ επηηξέπεηαη λα αλαπαξαρζεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, αθόκε θαη ζε απνζπάζκαηα, λα αληηγξαθεί ή λα ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ειεθηξνληθή, κεραληθή ή ρεκηθή δηαδηθαζία ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ εθδόηε. Ρν εγρεηξίδην απηό κπνξεί λα πεξηέρεη ιάζε θαζώο επίζεο θαη ηππνγξαθηθά ιάζε. Νη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην εγρεηξίδην ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη δηνξζώλνληαη ζην επόκελν ηεύρνο. Γελ θέξνπκε θακία επζύλε γηα ηερληθά ζθάικαηα ή ηππνγξαθηθά ιάζε, ή γηα ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Αλαγλσξίδνληαη Όια ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη ηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο. Nevada Unit 1 Fitzherbert Spur, Farlington, Portsmouth, PO6 1TT 27

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 0207 Copyright 2006-2011, ΠΚΚΔΡΟΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ. Έβδνκε έθδνζε ζηα Διιεληθά. Ηνύιηνο 2011. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε, Φώην-αληηγξαθή θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ TDC 1 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ TDC 1 Temperature-Difference-Controller Γιαβάζηε πποζεκηικά ππιν ηην εγκαηάζηαζη, ηη δοκιμαζηική και ηην οπιζηική λειηοςπγία Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Πίνακας Περιετομένφν ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 2 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 2 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 3 Φξνληίδα θαη θαζαξηζκόο... 3 1. Δηζαγσγή ζην πξντόλ...

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η

Γνθηκαζκέλν γηα ζπκκόξθωζε κε MIL-STD-810G -Πνθ: Κέζνδνο 514.6/I,IV -Θξαδαζκόο: Κέζνδνο 516.6/Η ε Εισαγωγή Παο επραξηζηνχκε πνιχ γηα ηελ αγνξά απηνχ ηνπ εμαηξεηηθνχ πνκπνδέθηε ηεο Alinco. Ρα πξντφληα καο θαηαηάζζνληαη αλάκεζα ζηα θαιχηεξα ηνπ θφζκνπ. Απηφο ν πνκπνδέθηεο έρεη θαηαζθεπαζηεί κε φιεο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0 Δγρεηξίδην Υξήζεο Windows & Macintosh V1.0 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 2 ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 3 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 3 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 4 Φξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα