ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο"

Transcript

1 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΚΔΡΔΩΟΝΙΝΓΗΘΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ (ΑΛΔΚΝΠ & ΒΑΟΝΚΔΡΟΗΘΖ ΞΗΔΠΖ) Δγρεηξίδην Ιεηηνπξγίαο Πρεηηθά κε ην Δγρεηξίδην Παο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηνλ επαγγεικαηηθό κεηεσξνινγηθό ζηαζκό ηεο NEVADA. Ρν εγρεηξίδην απηό ζα ζαο νδεγήζεη βήκα-βήκα ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ ζαο. Σξεζηκνπνηήζηε απηό ην εγρεηξίδην γηα εμνηθείσζε κε ηνλ κεηεσξνινγηθό ζηαζκό θαη θπιάμηε ην γηα κειινληηθή αλαθνξά ζε απηό. Γισζζάξη θνηλώλ όξσλ DCF/WWVB/MSF Ρα ζήκαηα ρξνληζκνύ DCF, WWVB ή MSF είλαη ξαδηνθσληθά ζήκαηα δηακνξθσκέλα θαηά πιάηνο (AM) πνπ αθνξνύλ ηελ εκεξήζηα ώξα θαη εθπέκπνληαη από ηελ Νκνζπνλδηαθή Θπβέξλεζε ηεο Γεξκαλίαο, από ην NIST ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηώλ ή ην Δζληθό Δξγαζηήξην Φπζηθήο. Ζ βάζε ρξόλνπ δεκηνπξγείηαη από έλα αηνκηθό ξνιόη ην νπνίν έρεη αθξίβεηα θαηά 10 δηζεθαηνκκπξηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ. LCD Ρν LCD είλαη αθξώλπκν ηνπ Liquid Crystal Display (Νζόλε γξνύ Θξπζηάιινπ). Απηόο είλαη έλαο θνηλόο ηύπνο νζόλεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ηειενξάζεηο, ζηνπο ππνινγηζηέο θαη ζηα ςεθηαθά ξνιόγηα. Βαξόκεηξν θαη Βαξνκεηξηθή Ξίεζε Ρν βαξόκεηξν είλαη κηα ζπζθεπή πνπ κεηξάεη κε πόζε πίεζε ην πηέδεη ν αέξαο- ε κέηξεζε απηή νλνκάδεηαη βαξνκεηξηθή πίεζε. Δκείο δελ αηζζαλόκαζηε πξαγκαηηθά ηελ βαξνκεηξηθή πίεζε, επεηδή ν αέξαο πηέδεη εμίζνπ πξνο θάζε θαηεύζπλζε. Πρεηηθή Βαξνκεηξηθή Ξίεζε Ζ ζρεηηθή πίεζε αέξα είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ βαξνκεηξηθή πίεζε. Ν ππνινγηζκόο ηεο είλαη ζπλδπαζκόο ηεο απόιπηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο θαη ηνπ πςόκεηξνπ. Απόιπηε Βαξνκεηξηθή Ξίεζε Ζ απόιπηε πίεζε αέξα είλαη ε πξαγκαηηθή πίεζε ζην βαξόκεηξν ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ην πςόκεηξν. δξαξγπξηθέο Ίληζεο (in Hg) Νη πδξαξγπξηθέο ίληζεο είλαη ε θνηλή κνλάδα κέηξεζεο ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο

2 Δθηνπαζθάι (hpa) Ρα εθηνπαζθάι είλαη νη θνηλέο κνλάδεο κέηξεζεο γηα ηελ πίεζε ηνπ αέξα ζην Γηεζλέο Πύζηεκα (SI) ηεο κέηξεζεο. Ρν εθηνπαζθάι έρεη ηελ ίδηα αμία. Σηιηνζηόβαξν (ην ζύκβνιν ηνπ mb ή mbar) Ρν Σηιηνζηόβαξν είλαη κηα κεηεσξνινγηθή κνλάδα κέηξεζεο ηεο πίεζεο θαη είλαη ίζε κε έλα ρηιηνζηό ηνπ κπαξ. Ρν κπαξ είλαη κηα c.g.s κνλάδα κέηξεζεο ηεο πίεζεο ( έλα ζύζηεκα κνλάδσλ κε βάζε ην εθαηνζηόκεηξν, ην γξακκάξην θαη ην δεύηεξν) ίζν κε 1,000,000 dynes αλά ηεηξαγσληθό εθαηνζηό, ή 100,000 παζθάι (Pa). Έηζη έλα ρηιηνζηόβαξν ηζνύηαη κε 100 παζθάι ή έλα εθηνπαζθάι. Έλα πξόζζεην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ είλαη ε αλάγλσζε όισλ ησλ κεηξήζεσλ, ώξαο θαη θαηξηθώλ δεδνκέλσλ ζε έλα ππνινγηζηή. 2

3 Οθόνη LCD 1. Ξξόβιεςε Θαηξνύ 2. Βαξνκεηξηθή Ξίεζε 3. Βαξνκεηξηθή Ράζε 4. Ζκεξνκελία 5. Κλήκε ζε ρξήζε 6. Ώξα 7. Δζσηεξηθή γξαζία 8. Δζσηεξηθή Θεξκνθξαζία 9. Έλδεημε ρακειήο ζηάζκεο κπαηαξίαο γηα ηνλ πνκπό 10. Έλδεημε ζήκαηνο εμσηεξηθήο ιήςεο 11.Δμσηεξηθή πγξαζία 12.Δμσηεξηθή κέηξεζε ζεξκνθξαζίαο 13. Γηεύζπλζε αλέκνπ 14. Ραρύηεηα αλέκνπ / κεηξεηήο ξηπήο 15. Γείθηεο αθηηλνβνιίαο UV 16. Κεηξεηήο βξνρόπησζεο 17. Έληαζε Φσηόο 18. Ονιόη ειεγρόκελν από ξαδηνζήκα (RCC) 3

4 Οδηγός Εγκαηάζηαζης Ξξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ηνπνζέηεζε όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ζηελ ηειηθή ηνπο ζέζε. Ρνπνζεηήζηε ηα πξόρεηξα γηα λα ειέγμεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Ούζκηζε ηνπ ζηαζκνύ βάζεο θαη ηνπ πνκπνύ 1 Ρνπνζεηήζηε 2 επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο ΑΑ (1.5 βνιη) ζηε κπαηαξηνζήθε ηνπ εμσηεξηθνύ αηζζεηήξα/πνκπνύ θαη ακέζσο κεηά 3 αιθαιηθέο κπαηαξίεο ΑΑ (3ΣΑΑ) ζην ζηαζκό βάζεο πξνζέρνληαο γηα ηε ζσζηή πνιηθόηεηα. Όηαλ ηνπνζεηεζνύλ γηα 1ε θνξά νη κπαηαξίεο ην ελδεηθηηθό Led πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο πξόζνςεο ηνπ πνκπνύ ζα αλάςεη γηα 3 ~4. ( Αλ ην ελδεηθηηθό δελ αλάςεη ή αλάβεη ζηαζεξά, βεβαησζείηε γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ κπαηαξηώλ ή κπνξεί λα έρεη ζπκβεί κηα νξζή επαλαθνξά). 2 Όηαλ ηξνθνδνηεζεί ν ζηαζκόο βάζεο, ε LCD νζόλε εκθαλίδεη όιεο ηηο ελδείμεηο ηεο γηα 3 δεύηεξα πεξίπνπ θαη ακέζσο κεηά μεθηλά λα κεηξά ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη βαξνκεηξηθή πίεζε. Ύζηεξα ε κνλάδα κπαίλεη ζε θαηάζηαζε ιήςεο (RF) θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ηα δεδνκέλα από ηνλ εμσηεξηθό αηζζεηήξα/πνκπό θαη ζπγρξόλσο ην ζήκα ζπγρξνληζκνύ ηνπ ξνινγηνύ (RCC). Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ ζήκαηνο ζπγρξνληζκνύ ηνπ ξνινγηνύ δελ γίλεηαη θακηά ιήςε δεδνκέλσλ, απηή ζα ζπλερηζηεί θαλνληθά κόιηο ηειεηώζεη ε δηαδηθαζία ζπγρξνληζκνύ ηνπ ξνινγηνύ. Ζ κέγηζηε πεξίνδνο γηα ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο ζπγρξνληζκνύ είλαη 5 ιεπηά. Θαηάζηαζε Ιήςεο RF 1 Κεηά ηελ εθθίλεζε, ν κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο εηζέξρεηαη ζε θαηάζηαζε ιήςεο RF γηα 144 δεύηεξα. 2 Ν ζηαζκόο βάζεο πεξηκέλεη ηε ιήςε ηεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, ηαρύηεηαο αλέκνπ θαη ζηάζκε βξνρόπησζεο θάζε 48 δεπηεξόιεπηα θαη θάζε 60 ιεπηά ιακβάλεη δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηνλ θσηηζκό. Αλ ππάξμεη θάπνηα απώιεηα ηνπ ζήκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν θαη ν ζηαζκόο βάζεο έρεη ράζεη νθηώ δηαδνρηθά παθέηα δεδνκέλσλ νη ελδείμεηο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ζα δείρλνπλ Ο ζηαζκόο βάζεο ζα μεθηλήζεη κηα λέα αλαδήηεζε ηνπ ζήκαηνο ηνπ αηζζεηήξα /πνκπνύ γηα άιια 144 δεύηεξα. 3 Αλ ραζνύλ ηα εμσηεξηθά δεδνκέλα ή αιιαρηεί ε κπαηαξία ηνπ πνκπνύ, παηήζηε ην πιήθηξν επαλαθνξάο (reset) πνπ βξίζθεηαη ζηελ κνλάδα κε ην ειηαθό πάλει έηζη ώζηε λα εθπέκςεη μαλά ην ζήκα θαη θξαηήζηε παηεκέλν γηα 4 δεπηεξόιεπηα ην πιήθηξν έηζη ώζηε λα κπείηε ρεηξνθίλεηα ζε θαηάζηαζε ιήςεο RF. 4 Μελ παηήζεηε θαλέλα άιιν πιήθηξν πξηλ από ηε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ αηζζεηήξα, αιιηώο ε ιεηηνπξγία θαηαρώξεζεο ηνπ εμσηεξηθνύ αηζζεηήξα ζα ηεξκαηηζηεί. Αθνύ νινθιεξσζεί ε θαηαρώξεζε ηνπ εμσηεξηθνύ αηζζεηήξα/πνκπνύ, ν ζηαζκόο βάζεο ζα επηζηξέςεη απηόκαηα ζε θαλνληθή θαηάζηαζε έλδεημεο από ηελ νπνία κπνξνύλ λα γίλνπλ όιεο νη ξπζκίζεηο από ηνλ ρξήζηε. 5 Αλ δελ ππάξρεη θάπνηα έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ζηνλ εζσηεξηθό ζηαζκό, βεβαησζείηε όηη νη κνλάδεο βξίζθνληαη εληόο εκβειείαο ή εγθαηαζηήζηε πάιη ηηο κπαηαξίεο όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. 4

5 Θαηάζηαζε Ιήςεο RCC 1 Αθνύ ελεξγνπνηεζεί ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο, ζα εθπέκςεη θαηξηθά δεδνκέλα γηα 24 δεπηεξόιεπηα θαη ύζηεξα ν αηζζεηήξαο ζα αξρίζεη ηε ιήςε ηνπ ξαδηνζήκαηνο ρξνληζκνύ ηνπ ξνινγηνύ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ηνπ ζήκαηνο ρξνληζκνύ RCC (γηα κέγηζην ρξόλν 5 ιεπηά), δελ ζα εθπέκπνληαη θαηξηθά δεδνκέλα. 2 Αλ δελ αληρλεπζεί θάπνην ζήκα RCC θαηά ηελ αξρηθή εθθίλεζε, ν αηζζεηήξαο/πνκπόο ζα πξνζπαζήζεη πάιη κηα θνξά θάζε ώξα κέρξη λα ιεθζεί έλα ζήκα ρξνληζκνύ. Κόιηο απηό ιεθζεί ζα εθπέκπεηαη ζην ζηαζκό βάζεο θαη ε ιεθζείζα ρξνλνζήκαλζε ζα αληηθαζηζηά απηήλ πνπ ξπζκίζαηε ρεηξνθίλεηα, ζην ζηαζκό βάζεο ζα εκθαληζηεί επίζεο ην εηθνλίδην RCC (έλδεημε Λν 18 ζηελ LCD νζόλε). Αλ ν ζηαζκόο βάζεο δελ ιάβεη ή ραζεί ην ζήκα RCC ε έλδεημε ζηελ νζόλε ζα ραζεί. 3 Αλ ε δώλε ηεο ώξαο ζαο δελ είλαη ζηε UTC+1:00, ξπζκίζηε ηελ ρεηξνθίλεηα ύζηεξα ώζηε λα ελεκεξώλεηαη ζσζηά ε ώξα ζην ξνιόη ζαο κεηά από ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο ρξνληζκνύ. Πεκείσζε: Ππλήζσο ε ξαδηνεπηθνηλσλία κεηαμύ δέθηε θαη πνκπνύ ζε αλνηθηό ρώξν κπνξεί λα θηάζεη ζε απόζηαζε έσο θαη 100 κέηξα ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ππάξρνπλ παξεκβνιέο εκπόδηα, όπσο δέληξα, θηίξηα νρήκαηα, γξακκέο πςειήο ηάζεο, θιπ. Ζ παξεκβνιέο από εμνπιηζκό, όπσο νζόλεο PC, ξαδηνθσληθνύο δέθηεο ή ηειενξάζεηο κπνξεί ζε νξηαθέο πεξηπηώζεηο λα απνθόςνπλ εληειώο ηελ ξαδηνεπηθνηλσλία. Ιάβεηε ην ζνβαξά ππόςε ζαο γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ εμσηεξηθνύ αηζζεηήξα/πνκπνύ όζν θαη ηνπ ζηαζκνύ βάζεο. Κνληάξηζκα ηνπ Αηζζεηήξα Πεκαληηθέο Πεκεηώζεηο: Πηηο πιεπξέο ηνπ αηζζεηήξα θαηεύζπλζεο αλέκνπ, ππάξρνπλ 4 γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ N, E, S θαη W πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε θαηεύζπλζε Βνξξάο ( N ), Αλαηνιή ( E ), Λόηνο ( S ) θαη Γύζε ( W ). O αηζζεηήξαο θαηεύζπλζεο αλέκνπ πξέπεη λα ξπζκηζηεί έηζη ώζηε νη 4 απηέο ελδείμεηο ηνπ αηζζεηήξα ζπκπέζνπλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηεο ζέζεο πνπ βξίζθεζηε. Αλ δελ ξπζκηζηνύλ ζσζηά θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ηόηε ζα εκθαλίδεηαη ζπλερώο ιαλζαζκέλα ε έλδεημε θαηεύζπλζεο ηνπ αέξα. 5

6 6

7 Ρν θαιώδην ηνπ αλεκόκεηξνπ ζπλδέεηαη ζηελ είζνδν ηνπ αηζζεηήξα δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ. Ρν θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα δηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ ζπλδέεηαη ζηνλ αηζζεηήξα πγξαζίαοζεξκνθξαζίαο ζηελ είζνδν κε ηελ έλδεημε Wind. Ρν θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα βξνρόπησζεο ζπλδέεηαη κε ην ειηαθό πάλει ζηελ είζνδν κε ηελ έλδεημε Rain. Ρν θαιώδην ηνπ ειηαθνύ πάλει ζπλδέεηαη ζηνλ αηζζεηήξα πγξαζίαο-ζεξκνθξαζίαο ζηελ είζνδν κε ηελ έλδεημε Rain. O Ζιηαθόο Ξνκπόο Ν ειηαθόο πνκπόο ρξεζηκνπνηεί ειηαθή ελέξγεηα γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ νξγάλσλ ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα ζε απηόλ. Σξεζηκνπνηεί επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο ηύπνπ ΑΑ. Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ειηαθνύ πνκπνύ, βεβαησζείηε όηη νη ειηαθνί ζπιιέθηεο πνπ βξίζθνληαη ζε απηόλ είλαη εθηεζεηκέλνη ζην ειηαθό θσο θαη όηη όιεο νη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο θαη αζθαιείο. Γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ηνπνζεηήζηε ην ειηαθό πάλει κε πξνζαλαηνιηζκό πξνο ην λόηην, αλ δείηε ζην βόξεην εκηζθαίξην ή πξνο ην βνξξά, αλ δείηε ζην λόηην εκηζθαίξην. Ρνπνζέηεζε Αθνύ δηαπηζηώζεηε όηη όια ηα κέξε ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ιεηηνπξγνύλ ζσζηά, ηόηε κπνξείηε λα ηνλ ηνπνζεηήζεηε ζηε κόληκε ζέζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ξξηλ ηελ νξηζηηθή ηνπνζέηεζε βεβαησζείηε γηα κηα αθόκε θνξά όηη όια ηα κέξε ιεηηνπξγνύλ καδί ζσζηά ζηηο επηιεγκέλεο ζέζεηο ιεηηνπξγίαο. 7

8 Οδηγός Εγκαηάζηαζης Αλ γηα παξάδεηγκα εκθαληζηνύλ πξνβιήκαηα κε ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο ησλ 869MHz, απηά κπνξνύλ λα μεπεξαζηνύλ αιιάδνληαο απιά ηε ηνπνζεζία ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζηαζκνύ. Ιεηηνπξγία Ξξνγξακκαηηζκνύ Λειηοσργία Προγραμμαηιζμού Ν ζηαζκόο βάζεο δηαζέηεη έμη πιήθηξα γηα εύθνιε πξόζβαζε θαη ρεηξηζκό. Ρν πιήθηξν MENU, ην πιήθηξν UP( ), ην πιήθηξν DOWN( ) θαη ηα πιήθηξα ENTER, HISTORY θαη ON/OFF. Πεκείσζε: Ιόγσ ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ δνζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή, γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ ρξεζηώλ δελ ζα ρξεηαζηεί (εθηόο ηεο ζρεηηθήο πίεζεο, δείηε παξαθάησ ζε απηή ηε ζειίδα) λα θάλνπλ θάπνηα ξύζκηζε ή αιιαγή ζην βαζηθό ζεη ξπζκίζεσλ. Όκσο απηέο κπνξνύλ λα γίλνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ρξεηαζηεί. Πεκείσζε: Θξαηώληαο παηεκέλα ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξνθίλεησλ ξπζκίζεσλ ζα απμήζεη ή ζα κεηώζεη ηηο ελδείμεηο ησλ ςεθίσλ κε κεγαιύηεξα βήκαηα. Κηα δηαδηθαζία ξύζκηζεο κπνξεί λα ηειεηώζεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή παηώληαο ην πιήθηξν HIS- TORY ή πεξηκέλνληαο ην ρξνληθό όξην ησλ 30 δεύηεξσλ. Ρώξα είζηε έηνηκνη λα θάλεηε ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο κε ηελ εμήο ζεηξά: Ούζκηζε ηεο Ώξαο -Παηήζηε ηο πλήκηρο ΚΔΛU γηα λα επηιέμεηε ηε ξύζκηζε TIME. Νη ελδείμεηο ηηο ώξαο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Οπζκίζηε ηελ αληίζεζε ηεο νζόλεο (ζηάζκε 0~8, εμνξηζκνύ ζηάζκε 5), παηήζηε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN ( ) γηα λα ξπζκίζεηε. -Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: Εώλε Ώξαο (Time Zone) Πεκείσζε : Γηα Δπξώπε 0 γηα ηε δώλε GMT+1, 1 γηα ηε δώλε GMT+2, -1 γηα ηε δώλε GMT. Γηα Ακεξηθή -4 γηα ηε δώλε ώξαο Αηιαληηθνύ, -5 γηα ηελ δώλε Αλαηνιηθήο ώξαο, -6 γηα ηε Θεληξηθή δώλε ώξαο, -7 γηα ηελ Νξεηλή δώλε ώξαο, -8 γηα ηελ δώλε ώξαο Δηξεληθνύ, -9 γηα ηε δώλε ώξαο Αιάζθαο θαη 10 γηα ηε δώλε ώξαο Σαβάεο. Δπηινγή 12σξεο/24σξεο έλδεημεο ώξαο (πξνεπηινγή 12σξεο) DST ON/OFF ( ε ιεηηνπξγία απηή είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ έθδνζε WWVB, ελώ ζηελ έθδνζε DCF ην ραξαθηεξηζηηθό απηό δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλν) Οπζκίζηε ρεηξνθίλεηα ηελ ώξα (ώξεο / ιεπηά) Γηα ηε νινθιήξσζε ηεο ξύζκηζεο παηήζηε ην πιήθηξν UP( ) ή ην πιήθηξν DOWN( ) Πεκείσζε: Ξαηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF γηα ηε ξύζκηζε DST. Ζ έλδεημε DST OFF, ππνδεηθλύεη όηη απηή ε ιεηηνπξγία είλαη απελεξγνπνηεκέλε θαη ην εζσηεξηθό ξνιόη δελ ζα αιιάδεη απηόκαηα ηελ έλδεημε ώξαο. Ζ έλδεημε DST ON ππνδεηθλύεη όηη ε ιεηηνπξγία είλαη ελεξγνπνηεκέλε θαη ην εζσηεξηθό ξνιόη ζα αιιάδεη απηόκαηα ηελ ώξα ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα DST. Κεξηθέο ηνπνζεζίεο (Αξηδόλα θαη ηκήκαηα ηεο Ηληηάλα) δελ αθνινπζνύλ ηελ ζεξηλή ώξα Daylight Saving Time, θαη ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε όηη ε ξύζκηζε ζεξηλήο ώξαο έρεη ξπζκηζηεί ζε OFF". 8

9 Ούζκηζε ηεο Ζκεξνκελίαο -Γηα λα επηιέμεηε ηε ξύζκηζε ηεο εκεξνκελίαο παηήζηε δπν θνξέο ην πιήθηξν MENU. Πηε ζπλέρεηα ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ ηα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ηεο εκεξνκελίαο. Δπηιέμηε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ηεο εκεξνκελίαο από DD-MM-SECOND/DD-MM-WEEK (ε εμνξηζκνύ ξύζκηζε είλαη (DD-MM-SECOND) ην πιήθηξν UP( ) ή ην πιήθηξν DOWN ( ) γηα λα δηαιέμεηε ηνλ ηξόπν εκθάληζεο ζηελ νζόλε. - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN ( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο: Δπηιέμηε ηε κνξθή DD-MM ή MM-DD (εμνξηζκνύ ξύζκηζε DD-MM) Ούζκηζε εκεξνινγίνπ (ρξόλνο/κήλαο/εκέξα) Ούζκηζε ηνπ μππλεηεξηνύ (Ώξεο / ιεπηά). Ξαηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF γηα ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηνπ μππλεηεξηνύ. Αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην μππλεηήξη ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε ππνδεηθλύνληαο όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ μππλεηεξηνύ είλαη ελεξγνπνηεκέλε. Πεκείσζε: Όηαλ ελεξγνπνηεζεί θάπνηα ξύζκηζε θαηξηθνύ ζπλαγεξκνύ, ν ζπγθεθξηκέλνο ζπλαγεξκόο ζα ερεί γηα 120 δεύηεξα (2 ιεπηά). Πηελ νζόλε αλαβνζβήλνπλ νη ελδείμεηο ηεο κέγηζηεο HI AL ή ηεο ειάρηζηεο ηηκήο κέηξεζεο LO AL (αλάινγα κε ην πνηα ελεξγνπνίεζε ηνλ ζπλαγεξκό) θαζώο θαη ην ζύκβνιν ηνπ μππλεηεξηνύ κέρξηο όηνπ πάςεη λα ηζρύεη ε θαηάζηαζε πνπ ελεξγνπνίεζε ηνλ ζπλαγεξκό. Ξαηήζηε νπνηνδήπνηε πιήθηξν γηα ηε ζίγαζε ηνπ ζπλαγεξκνύ. Οαβδνγξάθεκα ηζηνξηθνύ βαξνκεηξηθήο πίεζεο (ηάζε βαξνκεηξηθήο πίεζεο) - Ξηέζηε γηα ηξίηε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ην ηκήκα ηνπ ηζηνξηθνύ πίεζεο (ή ηεο ηάζεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Ξαηήζηε ην πιήθηξν UP( ) ή ην πιήθηξν DOWN ( ) γηα ελαιιαγή ηεο ρξνληθήο θιίκαθαο ηνπ ξαβδνγξαθήκαηνο γηα ην ηζηνξηθό πίεζεο κεηαμύ 12ώξεο θαη 24ώξεο. Βαξνκεηξηθή Ξίεζε - Ξηέζηε γηα ηέηαξηε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ην ηκήκα PRESSURE ( Βαξνκεηξηθήο Ξίεζεο), ηα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε ηε επηζπκεηή απεηθόληζε (ζρεηηθή ή απόιπηε ) γηα ηε βαξνκεηξηθή πίεζε. Ζ πξνεπηινγή είλαη ε έλδεημε απνιύηνπ βαξνκεηξηθήο πίεζεο, γηα ηελ επηινγή εκθάληζεο παηήζηε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) 9

10 - Πιέζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο: Δπηιέμηε ηε κνλάδα κέηξεζεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο κεηαμύ hpa, mmhg, inhg (πξνεπηινγή ε hpa). H ξύζκηζε ηεο ζρεηηθήο πίεζεο (αλ έρεηε επηιέμεη ηελ εκθάληζε ηεο απνιύηνπ βαξνκεηξηθήο πίεζεο, παξαιείςηε απηό ην βήκα) Ζ ξύζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα πςειή βαξνκεηξηθή πίεζε. Ξηέζηε ην πιήθηξν ON/OFF γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ θαη πηέζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε γηα ππελζύκηζε ε έλδεημε Ζ ξύζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα ρακειή βαξνκεηξηθή πίεζε. Ξηέζηε ην πιήθηξν ON/OFF γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ θαη πηέζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε γηα ππελζύκηζε ε έλδεημε Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο θαη ηη εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο βαξνκεηξηθήο πίεζεο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο ειάρηζηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο θαη ηη εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο ειάρηζηεο ηηκήο βαξνκεηξηθήο πίεζεο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Ξξόγλσζε Θαηξνύ (Ράζε) - Πιέζηε για πέμπηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα επηιέμεηε ην ηκήκα πξόγλσζεο ηνπ θαηξνύ. Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ηεο πξόγλσζεο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Κπείηε ζηε θαηάζηαζε εκθάληζεο ηεο πξόγλσζεο ηεο ηάζεο ηνπ θαηξνύ (εηθνλίδηα Αίζξηνο (SUNNY), Αξαηή Ππλλεθηά (PARTLY CLOUDY), Ππλλεθηαζκέλε Λύρηα (CLOUDY NIGHT), Μαζηεξηά (CLEAR NIGHT), Ππλλεθηά (CLOUDY), Βξνρεξόο (RAINY) θαη Σηόλη (SNOW), πηέζηε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) γηα λα δηαιέμεηε ηε πξνβνιή. - Πιέζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο: Ούζκηζε ηνπ ζεκείνπ θαησθιίνπ ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο από 2 έσο 4hPa (πξνεπηινγή 2hPa) Ούζκηζε ηνπ ζεκείνπ θαησθιίνπ γηα θαηαηγίδα από 3 έσο 9hPa (πξνεπηινγή 4hPa) Πύκβνια Ξξόγλσζεο Θαηξνύ: Αίζξηνο Αξαηή Ππλλεθηά Ππλλεθηά Βξνρεξόο 10

11 Σηόλη Θαηαηγίδα Σηνλνζύειια Μαζηεξηά Ππλλεθηαζκέλε Λύρηα Πε νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε βαξνκεηξηθή πίεζε ηα ζύκβνια ηνπ θαηξνύ ελεκεξώλνληαη θαηαιιήισο ώζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ αιιαγή ηνπ θαηξνύ. Πεκεηώζεηο γηα ηε ξύζκηζε ηεο επαηζζεζίαο ηεο βαξνκεηξηθήο πίεζεο γηα ηε πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ: Ρν θαηώηαην όξην πίεζεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί έηζη ώζηε λα ηαηξηάδεη κε ηελ απαίηεζή ηνπ ρξήζηε γηα ηελ πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ από ην 2-4hPa (πξνεπηινγή 2hPa). Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ βηώλνπλ ζπρλέο αιιαγέο ζηελ πίεζε ηνπ αέξα απαηηείηαη κηα πςειόηεξε ξύζκηζε hpa ζε ζρέζε κε κηα πεξηνρή όπνπ ε πίεζε ηνπ αέξα είλαη ζηαζεξή. Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρεη επηιεγεί 4hPa, ηόηε πξέπεη λα ππάξρεη κηα κείσζε ή αύμεζε ζηελ πίεζε ηνπ αέξα ηνπιάρηζηνλ 4hPa ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ ηα εηθνλίδηα πξόγλσζεο ηνπ θαηξνύ. Πεκεηώζεηο γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ζεκείνπ θαησθιίνπ θαηαηγίδαο Ρν ζεκείν θαησθιίνπ θαηαηγίδαο ζεκαίλεη όηη ηα εηθνλίδηα θαηξηθώλ ζπλζεθώλ (βξνρήο θαη ζπλλεθηάο) ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ δείρλνληαο κηα δξακαηηθή αιιαγή ζηε βαξνκεηξηθή πίεζε, πνπ δείρλεη κηα θαηαηγίδα. Ξαξόκνηα κε ηε γεληθή ξύζκηζε ηεο επαηζζεζίαο βαξνκεηξηθήο πίεζεο είλαη επίζεο δπλαηό λα ξπζκίζεηε ην ζεκείν θαησθιίνπ θαηαηγίδαο από 3 έσο 9hPa (πξνεπηινγή 4hPa). Όηαλ ππάξρεη κηα πηώζε πίεζεο πάλσ από ην ζεκείν θαησθιίνπ εληόο 3 σξώλ ζα ελεξγνπνηεζεί ε πξόβιεςε θαηαηγίδαο, ηα ζύλλεθα κε ην εηθνλίδην βξνρήο θαη ηα βέιε ηάζεο ζα αλαβνζβήλνπλ γηα 3 ώξεο ππνδεηθλύνληαο όηη έρεη ελεξγνπνηεζεί ην ραξαθηεξηζηηθό πξνεηδνπνίεζεο γηα θαηαηγίδα. Δζσηεξηθή γξαζία - Ξαηήζηε γηα έθηε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ν ηκήκα απεηθόληζεο ηεο Δζσηεξηθήο γξαζίαο (INDOOR HUMIDITY) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα κέγηζηε πγξαζία παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. 11

12 - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα επηινγή θαη ξύζκηζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ: Δλεξγνπνίεζε / Απελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ ειάρηζηεο εζσηεξηθήο πγξαζίαο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ ηεο ειάρηζηεο πγξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο γηα κέγηζηε εζσηεξηθή πγξαζία. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο πγξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν EN- TER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο εζσηεξηθήο πγξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο γηα ειάρηζηε εζσηεξηθή πγξαζία. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο π- γξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο ειάρηζηεο ηηκήο εζσηεξηθήο πγξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δζσηεξηθή Θεξκνθξαζία - Ξαηήζηε γηα έβδνκε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ν ηκήκα απεηθόληζεο ηεο Δζσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο (INDOOR TEMPERATURE) θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δπηιέμηε κε ηε βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ηε κνλάδα κέηξεζεο πηέζηε ηα πιήθηξα γηα ελαιιαγή κεηαμύ Θειζίνπ ( o C) θαη Φαξελάηη ( o F). - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα επηινγή θαη ξύζκηζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ: Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ κέγηζηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ ειάρηζηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ε- λεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο ειάρηζηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο ειάρηζηεο ηηκήο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δμσηεξηθή γξαζία - Ξαηήζηε γηα όγδνε θνξά ην πιήθηξν MENU γηα λα επηιέμεηε ν ηκήκα απεηθόληζεο ηεο Δμσηεξηθήο γξαζίαο (OUTDOOR HUMIDITY). Νη δηαδηθαζίεο θαη νη ξπζκίζεηο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη γηα ηελ εζσηεξηθή πγξαζία (δείηε παξαπάλσ). 12

13 Δμσηεξηθή Θεξκνθξαζία - Παηήζηε για έναηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα επηιέμεηε ην ηκήκα ελδείμεσλ ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο (OUTDOOR TEMPERATURE). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε ηκε ηε βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ην είδνο απεηθόληζεο, ηεο Δμσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ Δμσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο, Αηζζεηήο Θεξκνθξαζίαο θαη ζεκείν δξόζνπ. - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα επηινγή θαη ξύζκηζε ησλ παξαθάησ ιεηηνπξγηώλ: Δπηινγή κνλάδαο κέηξεζεο ζεξκνθξαζίαο. πηέζηε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) γηα ελαιιαγή κεηαμύ βαζκώλ Θειζίνπ ( o C) θαη βαζκώλ Φαξελάηη ( o F). Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ κέγηζηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ ειάρηζηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο κέγηζηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Δπαλαθνξά ηεο ηηκήο ηεο ειάρηζηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Όηαλ ε έλδεημε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο ειάρηζηεο ηηκήο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Γείθηεο πεξηώδνπο (UV) Αθηηλνβνιίαο Γείθηεο UV Αθξαία : 10, 11, 12+ Ξνιύ ςειή : 7, 8, 9 ςειή : 5, 6 Κέηξηα : 3, 4 Σακειή : 0, 1, 2 Νη δείθηεο έληαζεο ππεξηώδνπο (UV) αθηηλνβνιίαο είλαη λα δείμνπλ ην επίπεδν ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο από 0 έσο 12 - Παηήζηε για δέκαηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα κπείηε ζηε ξύζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα πςειό επίπεδν ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. Γηα ελεξγνπνίεζε παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. - Παηήζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ δείθηε UV. Όηαλ ε έλδεημε ηνπ δείθηε UV θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηνπ δείθηε UV ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. 13

14 Άλεκνο - Παηήζηε για ενδέκαηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα δηαιέμεηε ην ηκήκα ελδείμεσλ ηνπ αέξα (WIND). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο αέξα ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε κε ηε βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ην είδνο απεηθόληζεο πνπ ζέιεηε Κέζε Ραρύηεηα Αλέκνπ / Οηπή Αλέκνπ (πξνεπηινγή κέζε ηαρύηεηα αλέκνπ). - Πιέζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο ή επηιέγεηε νζόλε: Δπηιέμηε ηε κνλάδα κέηξεζεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ κεηαμύ Km/h (ρηιηόκεηξα/ώξα), mph (κίιηα/ώξα), m/s (κέηξα/δεύηεξν), knots( θόκβνη), bft(θιίκαθα κπνθόξ). Ζ πξνεπηινγή είλαη mph. H ξύζκηζε γηα ηνλ ζπλαγεξκό κέγηζηεο ηαρύηεηαο Δπαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ Όηαλ ε έλδεημε ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Πεκείσζε: Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνύ παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Φσηηζκόο - Παηήζηε για δωδέκαηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα δηαιέμεηε ην ηκήκα ελδείμεσλ θσηηζκνύ (LIGHT). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε κε ηελ βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ηε κνλάδα κέηξεζεο επηιέγνληαο κεηαμύ ησλ W/M 2, FC θαη LUX. - Ξαηήζηε ην πιήθηξν ENTER γηα λα επηιέμεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο: Ούζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ γηα πςειή ηηκή θσηηζκνύ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο θσηηζκνύ Όηαλ ε έλδεημε θσηηζκνύ θαη ηo εηθνλίδην αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο ηεο ηαρύηεηαο αλέκνπ ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Βξνρόπησζε - Παηήζηε για δέκαηη-ηρίηη θορά ηο πλήκηρο MENU γηα λα δηαιέμεηε ην ηκήκα ελδείμεσλ βξνρόπησζεο (RAIN). Ρα ςεθία ηνπ ηκήκαηνο ζα αξρίζνπλ λα αλαβνζβήλνπλ. Δηζάγεηε κε ηελ βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ UP( ) ή DOWN( ) ηε θαηάζηαζε εκθάληζεο πνπ επηζπκείηε επηιέγνληαο κεηαμύ 14

15 ησλ 1h (αλά 1 ώξα), 24h (24ώξν), week(εβδνκαδηαία),month (κεληαία) θαη total (ζπλνιηθή). Ξξνεπηινγή είλαη ε 1h. - Πιέζηε ηο πλήκηρο ENTER γηα λα επηιέμεηε θαη λα ξπζκίζεηε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο, κε ηα πιήθηξα UP( ) ή DOWN( ) ξπζκίδεηε ηηο παξακέηξνπο ή επηιέγεηε νζόλε: Δπηινγή ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ηεο βξνρόπησζεο κεηαμύ mm θαη ηληζώλ (inch). Ξξνεπηινγή είλαη mm. Ούζκηζε ηνπ ζπλαγεξκνύ πςειήο βξνρόπησζεο. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ παηήζηε ην πιήθηξν ON/OFF θαη παηήζηε ην μαλά γηα απελεξγνπνίεζε. Αλ ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο, ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ε έλδεημε πνπ ππνδεηθλύεη όηη ν ζπλαγεξκόο είλαη ελεξγόο. Δπαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο βξνρόπησζεο. Όηαλ ε έλδεημε βξνρόπησζεο θαη ε έλδεημε αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, γηα επαλαθνξά ηεο κέγηζηεο ηηκήο βξνρόπησζεο ίζε κε απηή ηεο ηξέρνπζαο έλδεημεο. Κεδεληζκόο ηεο ζπλνιηθήο βξνρόπησζεο. Όηαλ ε έλδεημε ζπλνιηθήο βξνρόπησζεο θαη ε ιέμε CLEAR αλαβνζβήλνπλ, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 3 δεύηεξα ην πιήθηξν ENTER, ε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο βξνρόπησζεο ζα γίλεη κεδέλ. Θα κεδεληζηνύλ επίζεο απηόκαηα θαη νη ζπλνιηθέο ηηκέο γηα 1h, 24h, week θαη month. Ιεηηνπξγίεο Κλήκεο 1) Ξαηήζηε ην πιήθηξν HISTORY γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ελαιιαγή ζηελ νζόλε ηζηνξηθνύ. Ξαηήζηε ην (DOWN) γηα λα ελαιιαγή πξνο ηα εκπξόο έηζη ώζηε λα δείηε ην ηζηνξηθό πξνγελέζηεξσλ θαηξηθώλ ζηνηρείσλ καδί κε ηε ρξνλνζήκαλζε = ηνπο. Όηαλ εκθαλίδνληαη ηα δεδνκέλα ηζηνξηθνύ ηα αληίζηνηρα ρξνληθά ζηνηρεία (ώξα, εκεξνκελία θιπ), εκθαλίδνληαη επίζεο ζηελ πεξηνρή έλδεημεο ηνπ ρξόλνπ.( Ρν ρξνληθό δηάζηεκα ηεο απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ κπνξεί λα αιιάμεη ΚΝΛΝ κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ πεξηέρεηαη καδί κε ην ζηαζκό, ην πξνεπηιεγκέλν ρξνληθό δηάζηεκα απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ είλαη ζηα 30 ιεπηά). 2) Ξαηώληαο ηα πιήθηξν ENTER ζα ελεξγνπνηήζεη ηε δηαδηθαζία δηαγξαθήο ηεο κλήκεο: ε θξάζε CLE θαη ε έλδεημε πιήξνπο ρξήζεο κλήκεο ζα αλαβνζβήλνπλ. Θξαηώληαο παηεκέλν ην πιήθηξν ENTER γηα 3 δεύηεξα ζα δηαγξαθεί ε κλήκε. Δπαλαθνξά ζηηο Δξγνζηαζηαθέο Οπζκίζεηο (Reset) Δλόζσ βξίζθεηαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία πξνβνιήο, θξαηήζηε παηεκέλν γηα 20 δεύηεξα ην πιήθηξν UP( ) γηα λα επαλαθέξεηε ην ζύζηεκα ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο. Πύλδεζε κε πνινγηζηή Ωο έλα επηπιένλ ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό, εθηόο από ηελ νζόλε ελδείμεσλ ν κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο επηηξέπεη ηελ εκθάληζε όισλ ησλ κεηξήζεσλ θαη ησλ θαηξηθώλ ζηνηρείσλ κε ηε ρξνλνζήκαλζε ηνπο ζε κνξθή πιήξνπο ηζηνξηθνύ ζπλόινπ δεδνκέλσλ ζε έλα PC. Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ Γηα έλα πεξηεθηηθό ηζηνξηθό θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ν ζηαζκόο βάζεο επηηξέπεη ηελ εζσηεξηθή α- πνζήθεπζε κέρξη 4080 πιήξσλ ζπλόισλ κεηεσξνινγηθώλ δεδνκέλσλ κε εκεξνκελία θαη ώξα. Απηά ηα ζύλνια δεδνκέλσλ απνζεθεύνληαη ζε κηα κε-δηαγξαθόκελε κλήκε (EEPROM) θαη δελ ζα ραζνύλ αθόκα θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηξνθνδνζίαο (πρ θαηά ηελ αιιαγή ησλ 15

16 κπαηαξηώλ). Πε πεξίπησζε πνπ ππεξβεί ε ρσξεηηθόηεηα ηεο κλήκεο ηα παιαηόηεξα ζύλνια δεδνκέλσλ ζα αληηθαζίζηαληαη από ηα λέα πνπ εηζέξρνληαη. Αλάθιεζε Γεδνκέλσλ Νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ θαηξό ή ηηο ηηκέο ξύζκηζεο κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ, λα επεμεξγαζηνύλ θαη λα εκθαληζηνύλ κόλν κε ηε βνήζεηα ελόο ππνινγηζηή. Δπίζεο, νη ξπζκίζεηο ησλ ρξνληθώλ δηαζηεκάησλ από 5 ιεπηά έσο 240 ιεπηά γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ κπνξνύλ λα γίλνπλ κόλν κε ηε βνήζεηα ελόο ππνινγηζηή. Ππλδέζεηο θαη Ινγηζκηθό Ζ ζύλδεζε κεηαμύ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ θαη ππνινγηζηή γίλεηαη κέζσ ηνπ παξερόκελνπ USB θαισδίνπ. Ρν ινγηζκηθό παθέην EasyWeatherPlus, πεξηιακβάλεηαη επίζεο κε ηε ζπζθεπαζία θαη ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή. Ρν ινγηζκηθό απηό επηηξέπεη ηελ εκθάληζε όισλ ησλ ηειεπηαίσλ θαηξηθώλ δεδνκέλσλ κε γξαθηθά ζύκβνια. Δπηηξέπεη επίζεο ηελ απεηθόληζε, απνζήθεπζε θαη εθηύπσζε ησλ ζπλόισλ δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνξηθνύ, ησλ νπνίσλ ν όγθνο ππεξβαίλεη ην αλώηαην όξην ησλ 4080 ζπλόισλ δεδνκέλσλ ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ αθνύ πεξηνξίδεηαη κόλν από ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο θύξηαο κλήκεο ηνπ ππνινγηζηή. Δγθαηάζηαζε Ινγηζκηθνύ Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ είλαη πνιύ απιή. Θάληε δηπιό θιηθ ζην αξρείν setup.exe θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζείζηε ηα βήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο αλαδπόκελεο νζόλεο νδεγηώλ. Βεβαησζείηε όηη εθηειείηε ην πξόγξακκα κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή ηεο παξαζπξηθήο πιαηθόξκαο ζαο. Αιιηώο ε γξαθηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα κε ιεηηνπξγήζεη όηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο γξαθηθήο απεηθόληζεο ρξεηαζηεί γηα λα εκθαλίζεη όια ηα δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ. Αλ εθηειείηε γηα πξώηε θνξά ην πξόγξακκα, ζα εκθαληζηεί ε νζόλε κε ηα ηξέρνληα θαηξηθά δεδνκέλα θαη ζηε γξακκή θαηάζηαζεο ηνπ παξαζύξνπ ζα εκθαλίδεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάγλσζε όισλ ησλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ ζηνλ ππνινγηζηή. Αο ζεκεησζεί σζηόζν, όηαλ ππάξρεη κεγάιε πνζόηεηα δεδνκέλσλ γηα θόξησζε, ζα πάξεη ιίγα ιεπηά πξηλ ην ζύζηεκα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ξπζκίζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ζαο. Γηαθνξεηηθά, ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα ζθάικαηνο "read weather data fail" ( απνηπρία αλάγλσζεο θαηξηθώλ δεδνκέλσλ ) αθνύ ε ζύξα USB δηαβάδεη ηα δεδνκέλα από ηε κλήκε θαη ην ζύζηεκα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζε πεξαηηέξσ εξγαζίεο. 16

17 Όηαλ ε κλήκε είλαη πιήξεο, ην θόξησκα ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή δηαξθεί δπν πεξίπνπ ιεπηά θαη ρξεηάδνληαη άιια δπν ιεπηά γηα ηελ επεμεξγαζία όινπ ηνπ ηζηνξηθνύ γηα ηελ απεηθόληζε ηεο νζόλεο ηνπ γξαθήκαηνο. 17

18 Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Δμσηεξηθά Γεδνκέλα Δκβέιεηα Δθπνκπήο ζε αλνηθηό ρώξν : 100 κέηξα (330πόδηα) Ππρλόηεηα : 868MHz Ξεξηνρή Θεξκνθξαζηώλ : -40 ν C ~ 65 o C (-40 o F~ +140 o F) Αθξίβεηα : +/- 1 ν C Αλάιπζε : 0.1 ν C Θιίκαθα Κέηξεζεο Πρεηηθήο γξαζίαο : 10% ~ 99% Αθξίβεηα Κέηξεζεο : +/- 5% Έλδεημε όγθνπ βξνρήο : 0~999mm (εθηόο πεξηνρήο δείρλεη ---) Αθξίβεηα Κέηξεζεο : +/- 10% Αλάιπζε : 0.3mm (αλ ν όγθνο βξνρόπησζεο < 1000mm) 1mm (αλ ν όγθνο βξνρόπησζεο > 1000mm) Ραρύηεηα Αλέκνπ Αθξίβεηα Κέηξεζεο : 0~50m/s (0~100mph) (εθηόο πεξηνρήο κέηξεζεο εκθαλίδεη ---) : +/-1m/s (γηα ηαρύηεηα αλέκνπ <5m/s) +/-10% (γηα ηαρύηεηα αλέκνπ > 5m/s) Σξόλνο κέηξεζεο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο : 48, 60, 60 δεύηεξα γξαζίαο, αηζζεηήξα UV, αηζζεηήξα θσηόο Δπίπεδν Πηεγαλόηεηαο : IPX3 Δζσηεξηθά Γεδνκέλα Γηάζηεκα Κέηξεζεο Ξίεζεο/Θεξκνθξαζίαο : 48 δεπηεξόιεπηα Ξεξηνρή Δζσηεξηθήο Θεξκνθξαζίαο : -10 ν C ~ 60 o C (εθηόο πεξηνρήο δείρλεη ---) Αλάιπζε : 0.1 ν C Κέηξεζε Πρεηηθήο γξαζίαο : 10%~99% Αλάιπζε : 1% Κέηξεζε Αηκνζθαηξηθήο Ξίεζεο : 300~1100hPa (8.85~32.5inHg) Αθξίβεηα Κέηξεζεο : +/- 3hPa θάησ από 700 ~1100hPa Αλάιπζε : 0.1hPa (0.1inHg) Γηάξθεηα Ππλαγεξκνύ : 120 δεύηεξα Θαηαλάισζε Δλέξγεηαο Πηαζκόο Βάζεο Δμσηεξηθόο Αηζζεηήξαο Γηάξθεηα Εσήο Κπαηαξηώλ : 3XAA 1.5V LR6 Αιθαιηθέο Κπαηαξίεο (δελ πεξηέρνληαη) : 2XAA Αιθαιηθέο Δπαλαθνξηηδόκελεο Κπαηαξίεο (πεξηέρνληαη) : Θαη ειάρηζηνλ 12 κήλεο γηα ην ζηαζκό βάζεο : Θαη ειάρηζηνλ 36 κήλεο γηα ηνλ αηζζεηήξα Ξαξαηεξήζεηο: Βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηνύληαη 1.5V αιθαιηθέο επαλαθνξηηδόκελεο κπαηαξίεο γηα ηνλ ειηαθό πνκπό. Όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη ρακειόηεξε από -20 o C βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηαη ν ζσζηόο ηύπν κπαηαξηώλ ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη όηη ε ζπζθεπή ηξνθνδνηείηαη επαξθώο γηα λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Ξαξαθαινύκε βνεζήζηε ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο επηζηξέθνληαο ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο ζαο ζε έλα εμνπζηνδνηεκέλν θνξέα αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ. 18

19 Δγρεηξίδην Σξήζεο Ινγηζκηθνύ EasyWeatherPlus 1.0 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο Απηόο ν κεηεσξνινγηθόο ζηαζκόο είλαη έλα πςειήο πνηόηεηαο θαη εύθνιν ζηε ρξήζε ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηνπ θαηξνύ ην νπνία δηαβάδεη, εκθαλίδεη θαη θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα ηνπ θαηξνύ από ηνπο εζσηεξηθνύο αιιά θαη ηνπο εμσηεξηθνύο αηζζεηήξεο ηνπ. Δθηόο από ηα εζσηεξηθά κεηξνύκελεο ηηκέο γηα ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη πίεζε ηνπ αέξα ν εμσηεξηθόο αηζζεηήξαο ζα ιακβάλεη ηα δεδνκέλα γηα ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία, ηνλ άλεκν θαη ηε βξνρόπησζε. Ζ ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ απηώλ γίλεηαη κε αζύξκαηε κεηάδνζε ζην ζηαζκό βάζεο. Κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο "EasyWeatherPlus" από ην CD-ROM, ν ππνινγηζηήο ζαο κπνξεί λα εκθαλίζεη όια ηα εζσηεξηθά δεδνκέλα θαζώο θαη ηα δεδνκέλα θαηξνύ από ην ζηαζκό βάζεο πνπ έιαβε από ηνπο εμσηεξηθνύο αηζζεηήξεο. Γηα ηε ιεηηνπξγία, απιά ρξεζηκνπνηήζηε ην παξερόκελν θαιώδην USB θαη ζπλδέζηε ην ζηαζκό βάζεο κε ην PC. Από ηώξα θαη ζην εμήο κπνξείηε λα αξρίζεηε λα παξαθνινπζείηε ηηο ηξέρνπζεο αιιά θαη ηηο πιεξνθνξίεο ζην ηζηνξηθό γηα ηνλ θαηξό. 2.0 Απαηηήζεηο Ππζηήκαηνο Γηα λα εγθαηαζηήζεηε θαη λα εθηειέζεηε ην πξόγξακκα EasyWeatherPlus ζηνλ ππνινγηζηή ζαο νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο είλαη νη : Ιεηηνπξγηθό Πύζηεκα Windows NT( Service Pack >-6a), Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Internet Explorer 6.0 ή λεόηεξνο Δπεμεξγαζηήο: Pentium III 500MHz ή κεγαιύηεξνο Κνλάδα Νδεγνύ CD-ROM Ν ζηαζκόο βάζεο πξέπεη λα ζπλδεζεί κέζσ ηνπ παξερόκελνπ USB θαισδίνπ 3.0 Δγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο EasyWeatherPlus Ξξώηα, πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί όηη ν ζηαζκόο βάζεο θαη νη εμσηεξηθνί αηζζεηήξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη θαη ιεηηνπξγνύλ ζσζηά (δείηε ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο γηα ην ζηήζηκν ηνπ Κεηεσξνινγηθνύ Πηαζκνύ). Κεηά ηνλ επηηπρή έιεγρν, εγθαηαζηήζηε ην ινγηζκηθό "EasyWeatherPlus" σο εμήο: 1. Αλνίμηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη ηνπνζεηήζηε ην CD-ROM ζηνλ νδεγό CD-ROM. 2. Γηπιό θιηθ ζην Setup.exe 3. Δπηιέμηε ηε γιώζζα εγθαηάζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θιηθ ζην πιήθηξν next 4. Θιηθ ζην πιήθηξν next θαη επηιέμηε ην θάθειν πξννξηζκνύ (αιιάμηε ην θάθειν ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη) 5. Θιηθ ζην πιήθηξν next θαη ην ινγηζκηθό ζα εγθαηαζηαζεί απηόκαηα 6. Ξαηήζηε ην πιήθηξν νθ γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ δηαδηθαζία ηεο εγθαηάζηαζεο 7. Από ηελ Έλαξμε -> Όια ηα πξνγξάκκαηα-> EasyWeatherPlus-> θιηθ ζην εηθνλίδην EasyWeatherPlus γηα εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο. Πεκείσζε: H γξαθηθή ιεηηνπξγία ρξεηάδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ λα γίλεη κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή ζπζηήκαηνο. Αλ εγθαηαζηαζεί κε ινγαξηαζκό απινύ ρξήζηε, ε γξαθηθή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα κε ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. 19

20 Γηα λα εθηειέζεηε ην EasyWeatherPlus ζηα windows 7 Ξαξαθαιώ ζεκεηώζηε όηη ηειηθόο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηξέμεη ηo EasyWeatherPlus ζηα Windows 7 ζαλ δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο. 1. Θιηθ ζην εηθνλίδην Έλαξμε 2. Βξείηε ην πξόγξακκα easyweatherplus θαη θάληε δεμί θιηθ 3. Δπηιέμηε ηελ επηινγή εθηέιεζε σο δηαρεηξηζηήο (βι. εηθόλα παξαθάησ) 4.0 Βαζηθέο Οπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο EasyWeatherPlus Αθνύ μεθηλήζεη ην πξόγξακκα EasyWeatherPlus.exe ζηελ νζόλε ηνπ ππνινγηζηή ζα θαλεί ην παξαθάησ θύξην παξάζπξν: Όιεο νη ξπζκίζεηο από ηε κνλάδα βάζεο απνηππώλνληαη ζην ινγηζκηθό ηνπ ππνινγηζηή, έηζη ώζηε αθνύ έρεηε θάλεη ηηο ξπζκίζεηο ζαο ζηε κνλάδα βάζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο ζην ινγηζκηθό ηνπ ππνινγηζηή. Κπνξείηε όκσο αλ ζέιεηε εύθνια λα αιιάμεηε θάπνηεο από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα ηηο θνξηώζεηε πίζσ ζην ζηαζκό βάζεο (ε αιιαγήο ηεο ξύζκηζεο ζα εκθαληζηεί ζην ζηαζκό βάζεο έλα ιεπηό αξγόηεξα). 20

21 Αλ ν ζηαζκόο βάζεο θαη ν ππνινγηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο, ζηε γξακκή θαηάζηαζεο ηεο θεληξηθήο νζόλεο εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην. Αλ δελ ππάξρεη ζύλδεζε ηόηε ζα εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην. Ξιήθηξν Οπζκίζεσλ Θάλνληαο θιηθ ζην παξαπάλσ πιήθηξν εκθαλίδεη ηελ νζόλε ξπζκίζεσλ ηεο εθαξκνγήο. Ρν ηκήκα απηό ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο δηάθνξεο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο κνλάδεο ηνπ ζηαζκνύ βάζεο, κπνξείηε επίζεο λα ελεξγνπνηείηε ή λα απελεξγνπνηείηε ηελ αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ζπλαγεξκνύ. Κόιηο ηειεηώζεηε κε ηηο αιιαγέο θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Save γηα λα ηηο απνζεθεύζεηε θαη λα ηηο νξηζηηθνπνηήζεηε. 21

22 Δκθάληζε θαη Κεηαηξνπή ησλ Οπζκίζεσλ Ππλαγεξκνύ Ρν ηκήκα απηό ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ξύζκηζε ηεο ώξαο θαη ησλ ηηκώλ (πςειήο θαη ρακειήο) γηα ηνπο δηάθνξνπο ζπλαγεξκνύο ζην ζηαζκό βάζεο. Κόιηο ηειεηώζεηε κε ηηο αιιαγέο ησλ ξπζκίζεσλ θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Save γηα λα ηηο απνζεθεύζεηε θαη λα ηηο νξηζηηθνπνηήζεηε. Αλ δελ ζέιεηε λα θάλεηε αιιαγέο θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Cancel, γηα έμνδν ρσξίο αιιαγέο. Δκθάληζε ηεο Κέγηζησλ θαη Διάρηζησλ ηηκώλ ηνπ ηζηνξηθνύ Ξαξαθάησ εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηεο ελόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο θαηαγεγξακκέλεο ειάρηζηεο θαη κέγηζηε ηηκή κε ηε ρξνλνζήκαλζε ηνπο. Ζ επαλαθνξά (Reset) ησλ ηηκώλ Min / Max κπνξεί λα γίλεη κόλν κε ηελ ρξήζε ησλ πιήθηξσλ από ην ζηαζκό βάζεο. 22

23 Δκθάληζε ιεπηνκεξεηώλ ησλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ Ξαξαθάησ εκθαλίδεηαη ε νζόλε ηεο ελόηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εκθάληζε ησλ ιεπηνκεξεηώλ ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηζηνξηθνύ ζε κνξθή ινγηζηηθνύ θύιινπ. Αλ ζειήζεηε λα δείηε όια ηα δεδνκέλα ηζηνξηθνύ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, επηιέμηε ηε ρξνληθή πεξίνδν (Start Time - End Time ) θαη ζηε ζπλέρεηα θάληε θιηθ ζην πιήθηξν Search γηα λα θνξηώζεηε ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ. Κε ην πιήθηξν Export, κπνξείηε λα εμάγεηε ηα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνύ κνξθνπνηεκέλα ζαλ θείκελν ζε έλα αξρείν γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε. Κόιηο ε κλήκε ηνπ ζηαζκνύ βάζεο γεκίζεη, παηήζηε ην πιήθηξν Clear Memory γηα λα θξεζθάξεηε ην ρώξν κλήκεο ηνπ ζηαζκνύ βάζεο (ζπκεζείηε λα αλεβάζεηε όια ηα δεδνκέλα ξπηλ παηήζεηε απηό ην πιήθηξν). Αλ ζειήζεηε λα μεθηλήζεηε έλα λέν ηζηνξηθό αξρείν θαηξηθώλ κεηξήζεσλ, παηήζηε ην πιήθηξν Clear Data έηζη ώζηε λα δηαγξαθεί ε βάζε δεδνκέλσλ, όια ην ηζηνξηθό ησλ θαηξηθώλ κεηξήζεσλ ζα δηαγξαθεί (αλ ζέιεηε κπνξείηε λα θξαηήζεηε έλα αληίγξαθν πξηλ δηαγξαθνύλ ηα 23

24 θαηξηθά δεδνκέλα, κπνξείηε λα αληηγξάςεηε ην αξρείν EasyWeatherPlus.dat ζε έλα άιιν θάθειν ή λα κεηνλνκάζεηε ην αξρείν EasyWeatherPlus.dat, ζε θάηη ζαλ Jan-07.dat γηα νπνηαδήπνηε κειινληηθή αλαθνξά ζε απηά ηα δεδνκέλα. Ξξνβνιή Ιεπηνκεξεηώλ Γεδνκέλσλ Ηζηνξηθνύ Ξαξνπζίαζε Γξαθηθώλ Ππλαξηήζεσλ 24

25 Πην ηκήκα απηό ηεο εθαξκνγήο, κπνξείηε λα δείηε ηα ζηνηρεία ηνπ ηζηνξηθνύ λα απεηθνλίδνληαη ζε κνξθή γξαθηθήο παξάζηαζεο γηα επθνιόηεξε παξαηήξεζε. Αλ ζέιεηε λα δείηε πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, απιά ρξεζηκνπνηήζηε ην πνληίθη ζαο γηα λα επηιέμεηε ηελ πεξηνρή πνπ ζέιεηε θαη ε νζόλε ζα ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ζε πην ιεπηνκεξή θιίκαθα : 25

26 Ρη πξέπεη λα θάλεηε εάλ δελ ιεηηνπξγεί ε παξνπζίαζε γξαθήκαηνο Απηό είλαη θαη ην πην ζπλεζηζκέλν πξόβιεκα κε απηό ην ινγηζκηθό. Γηα λα εμαζθαιηζηεί όηη ε ιεηηνπξγία γξαθήκαηνο ιεηηνπξγεί ζσζηά, αθνινπζείζηε ηα παξαθάησ βήκαηα: 1. Δληνπίζηε ηνλ θάθειν εγθαηάζηαζεο ηνπ αξρείνπ EasyWeatherPlus.exe 2. Γεκηνπξγήζηε κε ην ζεκεησκαηάξην έλα αξρείν reg_graph.bat 3. Ξιεθηξνινγήζηε ζην αξρείν θεηκέλνπ ηε γξακκή regsvr32 easyweatherplus.ocx θαη απνζεθεύζηε ην αξρείν reg_graph.bat 4. Θάληε δηπιό θιηθ ζην αξρείν reg_graph.bat ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαρσξήζεη μαλά ζην κεηξών ηνλ νδεγό γξαθήκαηνο. Αλ απηό έγηλε κε επηηπρία ζηελ νζόλε εκθαλίδεηαη ην εμήο παξάζπξν. Δηδηθέο πιεξνθνξίεο γύξσ από ην ζπγρξνληζκό κεηαμύ ππνινγηζηή θαη ζηαζκνύ βάζεο Ρν πξόγξακκα απνθηά ηε δηθή ηνπ ρξνλνζήκαλζε κέζσ ηνπ δείθηε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηα δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπ ζηαζκνύ βάζεο, επίζεο ην πξόγξακκα ζπγρξνλίδεη απηόκαηα ηα δεδνκέλα θαηξνύ ππνινγίδνληαο κία ρξνλνζήκαλζε. 26

27 Δηδηθέο πιεξνθνξίεο γύξσ από ην ζπγρξνληζκό κεηαμύ ππνινγηζηή θαη ζηαζκνύ βάζεο Ρν πξόγξακκα απνθηά ηε δηθή ηνπ ρξνλνζήκαλζε κέζσ ηνπ δείθηε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από ηα δεδνκέλα ηνπ ηζηνξηθνύ ηνπ ζηαζκνύ βάζεο, επίζεο ην πξόγξακκα ζπγρξνλίδεη απηόκαηα ηα δεδνκέλα θαηξνύ ππνινγίδνληαο κία ρξνλνζήκαλζε. Έηζη, ην αξρείν δεδνκέλσλ ηζηνξηθνύ ηνπ ππνινγηζηή κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ρξνλνζήκαλζε αθνύ ε ώξα ηνπ ππνινγηζηή θαη απηή ηνπ ζηαζκνύ βάζεο δηαθέξνπλ. Γηα λα ξπζκηζηεί ζσζηά ε θιίκαθα ρξόλνπ, ζπκεζείηε λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ ζηαζκνύ βάζεο έηζη ώζηε λα είλαη ίδηεο θαη πέξα από απηό, δελ επηηξέπεηαη λα ραζνύλ ή λα αληηθαηαζηαζνύλ θάπνηα από ηα δεδνκέλα θαηξνύ. Αλ ηα δεδνκέλα ηεο κλήκεο ηζηνξηθνύ ζην ζηαζκό δηαγξαθνύλ από ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε, ηόηε ράλνληαη νξηζηηθά ηα θαηξηθά δεδνκέλα ηζηνξηθνύ κεηά ηελ ηειεπηαία απνζήθεπζε. Ξξηλ λα εμαληιεζεί ε κλήκε (ην εηθνλίδην ηεο κλήκεο ζηελ νζόλε LCD λα δείρλεη 100% πιεξόηεηα), ζπκεζείηε λα απνζεθεύεηε πεξηνδηθά ηα δεδνκέλα κεηεσξνινγηθνύ ηζηνξηθνύ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Λνκηθέο Πεκεηώζεηο Γηαηεξνύκε ην δηθαίσκα ηεο δηαγξαθήο ή ηεο αιιαγήο νπνηαδήπνηε εηθόλαο πνπ θνξηώζεθε ζηνλ δηαθνκηζηή εζθεκκέλα, ή όρη από έλαλ ρξήζηε ησλ πξντόλησλ ηνπ ινγηζκηθνύ EasyWeather. Ρα πξντόληα ινγηζκηθνύ EasyWeather πξνζηαηεύνληαη από ηνπο λόκνπο θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο πεξί πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ, θαζώο θαη άιινπο λόκνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Γελ επηηξέπεηαη ε αληηγξαθή ηνπ έληππνπ πιηθνύ πνπ ζπλνδεύεη ηα πξντόληα. Όια ηα δηθαηώκαηα δηαηεξνύληαη. Ρν εγρεηξίδην απηό δελ επηηξέπεηαη λα αλαπαξαρζεί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, αθόκε θαη ζε απνζπάζκαηα, λα αληηγξαθεί ή λα ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ειεθηξνληθή, κεραληθή ή ρεκηθή δηαδηθαζία ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ εθδόηε. Ρν εγρεηξίδην απηό κπνξεί λα πεξηέρεη ιάζε θαζώο επίζεο θαη ηππνγξαθηθά ιάζε. Νη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην εγρεηξίδην ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη δηνξζώλνληαη ζην επόκελν ηεύρνο. Γελ θέξνπκε θακία επζύλε γηα ηερληθά ζθάικαηα ή ηππνγξαθηθά ιάζε, ή γηα ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Αλαγλσξίδνληαη Όια ηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη ηα δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο. Nevada Unit 1 Fitzherbert Spur, Farlington, Portsmouth, PO6 1TT 27

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ AUTO CO OL DRY HEAT FAN SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO TIMER C F SET ON OFF h ROO M S WI NG2 ON OFF SWING SLEEP CLEAN HEALTH FRESH ELE.H FUNGUSPROOF SCREEN LO CK

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ Δγθαηάζηαζε Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ 1 Τνπνινγία Δηθηύνπ Hellas Sat 39 E Πποωστική ζεύξη Ku Band Πποωστική ζεύξη 8-12 Mbps Ζεύξη επιστπουήρ Ku Band Ζεύξη επιστπουήρ Ωρ 2 Mbit/s Εγκαηαζηάζειρ Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Διάπθπωζη εγγπάθος Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Διάπθπωζη εγγπάθος Διάπθπωζη εγγπάθων Γηα λα δείηε κηα δηάξζξσζε ππάξρνληνο εγγξάθνπ, επηιέμηε ηελ εληνιή Διάπθπωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα